OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA"

Transkript

1 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Školní řád pro OA a JŠ Jihlava

2 Obsah 1 Obecná ustanovení Práva a povinnosti ţáků a jejich zákonných zástupců Ţáci mají právo Ţáci jsou povinni Zletilí ţáci jsou dále povinni Zákonní zástupci nezletilých ţáků jsou povinni Provoz a vnitřní reţim školy Docházka do školy a omlouvání absence Uvolňování z předmětu a klasifikace při vysoké absenci Ţák dodrţuje tyto zásady v chování Povinnosti ţákovské sluţby Bezpečnost a ochrana zdraví Ţáci respektují a plní tyto normy Ţákům je zakázáno Zacházení s majetkem školy Po celou dobu vyučování jsou ţáci povinni /6

3 Školní řád pro OA a JŠ Jihlava 1 Obecná ustanovení 1.1. Školní řád pro ţáky Obchodní akademie vydává ředitel školy v souladu s 30 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Účelem tohoto školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro vyučování a pro plné vyuţívání vyučovací doby na škole tak, aby si ţáci v průběhu studia mohli osvojit vědomosti, dovednosti a rozvíjet charakterové vlastnosti Ţák se dobrovolným rozhodnutím o studiu na OA a JŠ v Jihlavě zavazuje řádně chodit do školy, osvojit si znalosti stanovené učebními osnovami a plnit všechny povinnosti stanovené tímto školním řádem. 2 Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 2.1 Žáci mají právo na vzdělání podle školského zákona, na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí, zakládat v rámci školy samosprávné orgány ţáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, ţe ředitel je povinen zabývat se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záleţitostí jejich vzdělávání, přičemţ jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, na informace a poradenskou činnost v záleţitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. 2.2 Žáci jsou povinni řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, dodrţovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiţ byli seznámeni, plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. 2.3 Zletilí žáci jsou dále povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíţích nebo o jiných závaţných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, oznamovat škole údaje podle 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost ţáka, a změny v těchto údajích. 2.4 Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni zajistit, aby ţák řádně docházel do školy, na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závaţných otázek týkajících se vzdělávání ţáka, informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíţích nebo jiných závaţných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 3/6

4 oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost ţáka a změny v těchto údajích. 3 Provoz a vnitřní režim školy 3.1 Docházka do školy a omlouvání absence Povinností ţáka je docházet do školy podle předem stanoveného rozvrhu hodin tak, aby byl přítomen ve třídě minimálně 5 minut před zvoněním, které zahajuje jeho vyučování Nemůţe-li se ţák zúčastnit vyučování nebo činností pořádaných školou z důvodů předem známých, poţádá jeho zákonný zástupce (resp. zletilý ţák) předem písemně o uvolnění. O uvolnění rozhoduje: na jednu vyučovací hodinu příslušný vyučující na více hodin (max. celý den) třídní učitel na více dní ředitel školy v případě reprezentace školy uvolňuje ţáky ředitel Ţádost na vícedenní uvolnění se podává písemně 2 týdny předem prostřednictvím třídního učitele. Podmínkou pro kladné vyřízení ţádosti jsou dobré studijní výsledky, doporučení třídního učitele, případně zdravotní důvody Nemůţe-li se ţák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu, je zákonný zástupce nezletilého ţáka nebo zletilý ţák sám povinen doloţit důvody nepřítomnosti ţáka ve vyučování nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti. Nesplnění této povinnosti se povaţuje za váţné porušení školního řádu Při příchodu do vyučování je ţák povinen neprodleně předložit třídnímu učiteli omluvný list, v němţ je uveden důvod nepřítomnosti V případě častých absencí ze zdravotních důvodů můţe třídní učitel poţadovat jako součást omluvenky i potvrzení vystavené ošetřujícím lékařem, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého ţáka nebo omluvenky vystavené zletilým ţákem. Nerozhoduje délka absence S výjimkou akutních případů navštěvuje ţák lékaře mimo vyučování Onemocní-li ţák nebo se dostane do styku s infekční chorobou, oznámí to ţák, u nezletilého jeho zákonný zástupce, neprodleně řediteli školy. Takový ţák se můţe zúčastnit vyučování jen po rozhodnutí příslušného ošetřujícího lékaře Soukromým aktivitám (autoškola, různé kurzy, brigády.) se ţák věnuje mimo vyučování Neomluvenou absenci do 10 vyučovacích hodin (za pololetí) řeší třídní učitel se zákonným zástupcem ţáka nebo zletilým ţákem formou pohovoru, na který je zákonný zástupce nebo zletilý ţák pozván doporučeným dopisem. O pohovoru provede třídní učitel zápis, do něhoţ uvede způsob nápravy dohodnutý se zákonným zástupcem nebo zletilým ţákem. Zápis podepíší obě zúčastněné strany. Třídní učitel navrhne pedagogické radě potrestat ţáka za neomluvenou absenci v tomto rozsahu 1-3 hodin důtka třídního učitele 4 6 hodin důtka ředitele školy 7 10 hodin sníţená známka z chování Při počtu vyšším neţ 10 neomluvených vyučovacích hodin (za pololetí) svolá ředitel školy výchovnou komisi Členové komise jsou: ředitel školy, zákonný zástupce, třídní učitel, výchovný poradce O průběhu jednání se provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší Neúčast nebo odmítnutí zápisu zákonnými zástupci se v zápisu poznamená. 4/6

5 Třídní učitel navrhne pedagogické radě potrestat ţáka za tuto absenci podmíněným vyloučením ze školy Jestliţe se ţák neúčastní bez omluvy vyučování po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů je povinností třídního učitele prokazatelně informovat ředitele školy Ředitel školy vyzve písemně ţáka nebo zákonného zástupce nezletilého ţáka, aby neprodleně doloţil důvody ţákovy nepřítomnosti, a zároveň upozorní, ţe jinak bude ţák posuzován, jako by vzdělávání zanechal Ţák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloţí důvod nepřítomnosti, posuzuje se, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty. Tímto dnem přestává být ţákem školy. 3.2 Uvolňování z předmětu a klasifikace při vysoké absenci Ředitel školy můţe uvolnit ţáka od účasti na vyučování určitého předmětu nebo od tělesných úkonů spojených s výukou některých vyučovacích předmětů na základě vyjádření příslušného lékaře, a pokud jde o ţáka se ZPS, na základě vyjádření posudkového lékaře Při větší neţ 30% absenci v předmětu za pololetí nemusí učitel ţáka klasifikovat Pokud je ţák nepřítomen na více neţ 30 % výuky u jednotlivých předmětů, pak můţe ředitel školy z důvodu objektivity klasifikace, po projednání s příslušným vyučujícím a v pedagogické radě, nařídit přezkoušení ţáka V případě, ţe je absence ţáka vyšší jak 35%, ţák nebude z předmětu klasifikován v řádném termínu Nelze li ţáka na konci pololetí hodnotit (z důvodů velké absence, nedostatku známek potřebných pro klasifikaci, neúčastí při písemných pracích daných osnovami, atd.) určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín v souladu s 69, odst. 5) a 6) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). 3.3 Žák dodržuje tyto zásady v chování Je ukázněný a řídit se pokyny pedagogických a ostatních pracovníků školy Chovat se přátelsky a ohleduplně ke spoluţákům Přicházet do školy slušně a přiměřeně oblečen, vhodně a čistě upraven. Při slavnostních příleţitostech nosit společenský oděv Přinášet si do vyučování učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů vyučujících, po skončení vyučování si je odnášet domů Nenapovídat při zkoušení a nepouţívat nedovolených pomůcek Ke vstupu a odchodu z budovy pouţívat pouze zadní vchod. K zadnímu vchodu je kaţdému ţáku proti záloze zapůjčena karta s oprávněností vstupu do budovy na dobu školního vyučování. Ztrátu nebo zničení karty musí neprodleně hlásit zástupci ředitele. Karty je zakázáno půjčovat jiným osobám V budově školy se ţák pohybuje pouze v přezůvkách Při vyučování sedět na svém místě v učebně, během vyučování opouštět učebnu jen se souhlasem vyučujícího Budovu školy v době přestávek lze opustit pouze se souhlasem třídního učitele (výjimkou jsou hodinové přestávky) V době školní výuky a akcí pořádaných školou je ţák povinen vypnout mobilní telefon Ţák je povinen řádně plnit povinnosti sluţby v termínu určeném třídním učitelem Ţákům se doporučuje nenosit do školy bez závaţného důvodu větší peněţní částky nebo cennější věci a zejména je nenechávat volně v šatně nebo v prázdné učebně. V případě závaţného důvodu je moţno si peněţní částku krátkodobě uloţit v kanceláři školy. 5/6

6 3.4 Povinnosti žákovské služby Přinášet a odnášet pomůcky a třídní knihu podle pokynů vyučujících Neúčast vyučujícího hlásit zástupci ředitele nejpozději do 10 minut po zvonění Veškeré závady ve třídě resp. v odborné učebně ohlásit třídnímu učiteli, případně správci učebny nebo na sekretariátě školy Odpovídá za pořádek ve třídě, tzn. spolu s vyučujícím kontroluje, zda jsou po poslední hodině v dané třídě zvednuté ţidle, zavřená okna, zhasnuto, smazaná tabule, odpadky roztříděné v příslušných nádobách atd. 4 Bezpečnost a ochrana zdraví 4.1 Žáci respektují a plní tyto normy Neohroţovat zdraví a bezpečnost svoji i svých spoluţáků, dodrţovat zásady bezpečnosti, protipoţární prevence a dopravní kázně jak ve škole, tak při všech akcích pořádaných školou Dodrţovat vnitřní řády odborných učeben Nemanipulovat s ústředním topením a nesedat na něj Při výuce tělesné výchovy, lyţařském výcviku, sportovních a turistických akcích, odborných exkurzích atd. dodrţovat zvýšené nároky na kázeň Při výuce tělesné výchovy a sportovních činnostech pouţívat cvičební úbor a patřičnou obuv Při sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšená moţnost ohroţení zdraví, odkládat na určená místa ozdobné i jiné předměty, např. náramky, náušnice, náhrdelníky, prsteny atd. Řídit se při tom pokyny vyučujícího Případy zranění nebo úrazu ve škole a při akcích organizovaných školou okamţitě nahlásit vyučujícímu nebo ředitelství školy. Rovněţ tak závady týkající se bezpečnosti neprodleně hlásit na ředitelství školy Onemocní-li ţák nebo některá z osob, s nimiţ bydlí, přenosnou nemocí, oznámit tuto skutečnost ihned písemně řediteli školy. Zúčastnit výuky se můţe takový ţák pouze se souhlasem příslušného ošetřujícího lékaře 4.2 Žákům je zakázáno Kouřit v budově a na pozemku školy a při akcích organizovaných školou Přinášet do školy, drţet, distribuovat a zneuţívat návykové látky, včetně alkoholu, psychotropní látky a látky nepříznivě ovlivňující psychiku člověka Přinášet do školy nebo na činnosti organizované školou věci nebezpečné pro ţivot a zdraví Přinášet a vodit do školy nebo na činnosti organizované školou jakákoli zvířata. 5 Zacházení s majetkem školy 5.1 Po celou dobu vyučování jsou žáci povinni Šetřit školní zařízení a majetek školy, chránit je před poškozením. Ţák, případně jeho zákonný zástupce, je podle ustanovení občanského zákoníku povinen nahradit škody způsobené hrubou nedbalostí nebo úmyslem na inventáři školy Udrţovat své místo ve třídě, v odborné učebně a šatní skřínku v čistotě a pořádku. Tento školní řád platí v přiměřené míře pro dálkové studium OA a JŠ Jihlava. Ing. Bohumír Jelínek Projednáno na pedagogické radě ředitel školy Platnost od /6

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8. Školní řád pro denní formu vzdělávání

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8. Školní řád pro denní formu vzdělávání Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 Školní řád pro denní formu vzdělávání Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností ţáků a jejich

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Střední průmyslová škola sdělovací techniky příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 09. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: SPSST/397/2014/Sn Mgr. Aleš Ryšavý, zástupce ředitele Ing. Luděk

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Zároveň je ţákům zaručeno dodrţení všech práv v tomto řádu vymezených.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Zároveň je ţákům zaručeno dodrţení všech práv v tomto řádu vymezených. Střední škola obchodu, řemesel a sluţeb, Ţamberk Preambule ŠKOLNÍ ŘÁD Ţáci se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na naší škole zavazují akceptovat jednotlivé články tohoto řádu. V průběhu studia napomáhá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Masarykova gymnázia. platný od školního roku 2007/08

ŠKOLNÍ ŘÁD. Masarykova gymnázia. platný od školního roku 2007/08 ŠKOLNÍ ŘÁD Masarykova gymnázia platný od školního roku 2007/08 OBSAH Úvod...2 Provoz a vnitřní režim školy...3 Základní požadavky na chování a jednání žáků...6 Docházka a pravidla pro omlouvání nepřítomnosti...8

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 Čl. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ I. Školní řád Střední průmyslové školy Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 je vydán na základě zákona ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Š K O L N Í Ř Á D platný pro žáky střední školy Č.j. 1076/2014 ze dne 7. 7. 2014 Účinnost od 1. 9. 2014 Tento

Více

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní řád je vydán na základě platné legislativy ČR, zejména zákona ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní řád. 1 Všeobecná ustanovení

Školní řád. 1 Všeobecná ustanovení Školní řád Střední průmyslové školy, Volyně, Resslova 440 1 Všeobecná ustanovení Střední průmyslová škola ve Volyni poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a výchovu ve studijních oborech: 82-41

Více

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba, příspěvková organizace. Školní řád

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba, příspěvková organizace. Školní řád Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Školní řád Čl. 1 Žák se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na střední škole zavazuje řádně chodit do školy, osvojovat si znalosti stanovené

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno 2, poštovní přihrádka 270 tel: +420-545 32 12 82, fax: +420-545 57 73 71, email: jaroska@jaroska.cz č.j.: GKJ416/2013 V Brně dne

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Vypracovala Schválila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Pedagogická rada projednala dne 27.

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Soukromé střední školy PRAKTIK, s.r.o., Tyršova 59, Horní Benešov

Š K O L N Í Ř Á D. Soukromé střední školy PRAKTIK, s.r.o., Tyršova 59, Horní Benešov Š K O L N Í Ř Á D Soukromé střední školy PRAKTIK, s.r.o., Tyršova 59, Horní Benešov Účelem školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro vzdělávání žáků, aby si v průběhu studia osvojili znalosti, praktické

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 Školní řád Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 V Ivančicích dne 27. 11. 2013 Obsah 1 Základní ustanovení... 3 A Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD Praha, březen 2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Školní řád je, podle ust. 28, odst. 1, písm. g) a 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Kapitána Jasioka 50, Havířov Prostřední Suchá Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Kapitána Jasioka 50, Havířov Prostřední Suchá Š K O L N Í Ř Á D Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Kapitána Jasioka 50, Havířov Prostřední Suchá Š K O L N Í Ř Á D V souladu s ustanovením 30 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním,

Více

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín. Školní řád

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín. Školní řád I. Úvod Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín Školní řád Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín (dále jen škola) je podle zákona č. 561/2004 Sb. ve znění jeho pozdějších předpisů střední škola.

Více

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Č. j.: Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: A5 Pedagogická rada projednala dne: Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk, V Kolonii 1804

ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk, V Kolonii 1804 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk, V Kolonii 1804 Ing. Jiří Hubálek ředitel SOŠ a SOU Nymburk Schváleno školskou radou a platné od: 28. 10. 2014 do odvolání. Článek

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád je vydán v souladu s 30 zákona č. 561/2004 sb. O předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod

Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ KE ŠKOLE A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

c) znát svou klasifikaci a hodnocení po každém zkoušení a na zdůvodnění hodnocení a klasifikace,

c) znát svou klasifikaci a hodnocení po každém zkoušení a na zdůvodnění hodnocení a klasifikace, Gymnázium Jana Palacha Mělník, Pod Vrchem 3421, 276 01 Mělník Školní řád Úvod Školní řád je interním předpisem Gymnázia Jana Palacha v Mělníce vydaným v souladu se zákonem 561/2004 Sb. (Školský zákon),

Více

Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A P E L H Ř I M O V

Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A P E L H Ř I M O V Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244, 393 01 Pelhřimov Tel: 565 324 428, fax: 565 325 654 Email: gype@gymnazium-pe.cz; http://www.gymnazium-pe.cz Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A P E L H Ř I M O V Obsah:

Více

Školní řád. 1 Zásady a cíle vzdělávání

Školní řád. 1 Zásady a cíle vzdělávání Školní řád Školní řád SUPŠ v Bechyni vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. (Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /dále jen školský zákon /) a vyhlášky č. 13/2005

Více

Školní řád. Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice

Školní řád. Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Číslo jednací: 12/2014 Školní řád Článek 1 Obecná část Školní řád specifikuje a rozvádí zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010 Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010 Sportovní gymnázium je školou pro studijně i pohybově nadanou mládež, jejímž cílem je

Více

IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D. I. Základní ustanovení

IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D. I. Základní ustanovení STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R. O. IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D I. Základní ustanovení vydává ředitelka Střední odborné školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Dřívější školní řád byl platný od 1. 9. 2013 a ztrácí platnost dnem 31. 8. 2014.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Dřívější školní řád byl platný od 1. 9. 2013 a ztrácí platnost dnem 31. 8. 2014. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 ŠKOLNÍ ŘÁD Dřívější školní řád byl platný od 1. 9. 2013 a ztrácí platnost dnem 31. 8. 2014. Součástí

Více