v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, tuto

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, tuto"

Transkript

1 S M L O U V A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ S ÚSMĚVEM V Z O R Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: 1. Poskytovatel:, Domov s úsměvem Sídlo: Slavkov u Brna, Zlatá hora, IČ: DIČ: CZ Zastoupený: MUDr. Aleš Hrubý, na základě plné moci v textu této smlouvy dále jen Poskytovatel a 2. Klient: Adresa: Datum narození: Opatrovník: Adresa: Datum narození: v textu této smlouvy dále jen Klient/Klientka v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, tuto smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v domově pro osoby se zdravotním postižením podle 48 a 91 cit. zák. (v textu této smlouvy dále jen Smlouva ):

2 I. Předmět smlouvy 1. Předmětem Smlouvy je poskytování sociální služby ze strany Poskytovatele a využívání sociální služby ze strany Klienta/Klientky. 2. Smlouva stanovuje všechny důležité aspekty poskytování sociální služby a je uzavřena podle potřeb Klienta/Klientky a možností domova. 3. Smlouva upravuje vztahy mezi Klientem/Klientkou a Poskytovatelem služby a stanovuje práva a povinnosti obou účastníků. II. Rozsah poskytování sociálních služeb 1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Klientovi/Klientce následující základní činnosti: a) ubytování, b) stravování, c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, g) sociálně terapeutické činnosti, h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, III. Individuálně sjednané osobní cíle Klienta/Klientky Sjednaný osobní cíl klienta//klient který bude podle potřeby rozpracován a aktualizován v rámci individuálního plánování. 1. Cíl 2. Cíl 3. Cíl 2

3 IV. Ubytování A 1. Ubytování se poskytuje Klientovi/Klientce v uzamykatelném dvojlůžkovém pokoji v prvním patře, jehož součástí je: a) vstupní prostor, b) koupelna se sprchovým koutem a WC, c) vstup na terasu, d) kuchyňský kout. 2. V pokoji se nachází následující vybavení: 2 lůžka, 2 skříňky s uzamykatelnými zásuvkami, 1 šatní skříň, kuchyňská linka s ledničkou, 1 jídelní stůl, 4 židle, 2 stolní lampy, 1 televize, 1 předsíňová stěna, zrcadlo. B 1. Ubytování se poskytuje Klientovi/Klientce v jednolůžkovém pokoji v 1. patře, jehož součástí je: a) pokoj, b) koupelna se sprchovým koutem a WC. 2. V pokoji se nachází následující vybavení: 1 lůžko, 1 skříňka s uzamykatelnou zásuvkou, 1 šatní skříň, 1 stolní lampa, 1 televize, zrcadlo. C 1. Ubytování se poskytuje Klientovi/Klientce v jednolůžkovém pokoji ve 2. patře, jehož součástí je: a) předsíň, b) pokoj, c) koupelna se sprchovým koutem a WC. 2. V pokoji se nachází následující vybavení: 1 lůžko, 1 skříňka s uzamykatelnou zásuvkou, 1 šatní skříň, 1 stolní lampou, 1 televize, 1 zrcadlo. 3. V rámci ubytování může Klient obvyklým způsobem užívat společné prostory v Domově s úsměvem: a) jídelnu, b) společenskou místnost, c) chodbu, d) kuchyňský kout, e) odpočinkový kout, f) terasu, 3

4 g) venkovní prostory Domova. 4. Ubytování zahrnuje také topení, dodávku teplé a studené pitné vody, elektrického proudu. 5. Po dohodě s Poskytovatelem si může Klient pokoj vybavit také vlastním nábytkem a dalším zařízením. V. Stravování 1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Klientovi/Klientce stravu. 2. Stravování probíhá podle Domácího řádu (viz příloha č. 1 Informační složka klienta) a na základě předem zveřejněného jídelního lístku (týden předem) v počtu 5 jídel denně. 3. Poskytovatel zajistí stravování podle individuálního dietního režimu Klienta/Klientky. dietu. 4. Strava je podávána ve společné jídelně v Domově s úsměvem. Strava je podávána na pokoji Klienta/Klientky. 5. Klient/Klientka má právo stravu jednorázově nebo z důvodů několikadenního pobytu mimo domov, hospitalizace, apod. neobjednat a neodebrat. VI. Ujednání o dodržování Vnitřních pravidel Klient prohlašuje, že byl seznámen s Domácím řádem Domova s úsměvem, Domácí řád přečetl, porozuměl mu a zavazuje se jím řídit. Domácí řád mu byl předán v písemné podobě v Informační složce pro zájemce a klienty (příloha č. 1). Domácím řádem jsou obě strany povinny se řídit. Klient prohlašuje, že měl možnost se seznámit s Domácím řádem. VII. Fakultativní činnosti Poskytovatel se zavazuje poskytovat Klientovi/Klientce nad rámec základních činností tyto fakultativní činnosti: - výlety, - použití vlastního televizoru, rádia nebo jiného elektrospotřebiče (energie), - připojení k internetu, - používání telefonu, - zapůjčení mikrovlnné trouby, - kopírování, - zapůjčení kompenzačních pomůcek: - ubytování rodinného příslušníka. 4

5 Klient si nesjednal žádné fakultativní činnosti. VIII. Místo a čas poskytování sociálních služeb 1. Služby sjednané v čl. II. Smlouvy se poskytují v areálu Domova s úsměvem na adrese Slavkov u Brna, Zlatá hora 1466, PSČ: Služby sjednané v čl. II. Smlouvy se poskytují 24 hodin denně, a to každý den po dobu účinnosti Smlouvy. IX. Podmínky poskytování služby 1. Práva Poskytovatele a) Požadovat dodržování podmínek uvedených ve Smlouvě a Domácím řádu. V případě hrubého a opakovaného porušování vypovědět Smlouvu (viz odstavec XII. této Smlouvy). b) Požadovat po Klientovi/Klientce úklid jeho věcí a věcí, které použil v míře, jakou je schopen vykonat. c) Vykázat z domova cizí osobu (návštěvu), pokud narušuje klid a práva dalších klientů. d) Vyžadovat spolupráci při tvorbě, plnění a hodnocení individuálního plánu. V případě opakovaného vědomého neplnění této povinnosti ukončit pobyt (viz odstavec XII. této Smlouvy). e) Změnit Klientovi/Klientce klíčového pracovníka. f) Na základě v individuálním plánu sjednaných činností a dohody s Klientem/Klientkou vstupovat do pokoje. g) Bez předchozí domluvy s Klientem vstoupit do pokoje v případě vzniku nouzové či havarijní situace. h) Požadovat náhradu škody, pokud je způsobena Klientem/Klientkou. i) Vést a uchovávat dokumentaci s osobními údaji Klienta/Klientky. j) Přestěhovat klienta v rámci Domova, pokud si to vyžádají provozní a technické důvody. (viz Domácí řád součást přílohy č. 1 Informační složka pro zájemce a klienty) 2. Povinnosti Poskytovatele a) Poskytovat Klientovi/Klientce služby sjednané v této Smlouvě. b) Udržovat prostory Domova ve stavu způsobilém pro jejich užívání Klientem/Klientkou. c) Zachovávat mlčenlivost a nesdělovat třetím stranám údaje týkající se Klienta/Klientky. d) Nevstupovat bezdůvodně na pokoj Klienta/Klientky. e) Zohledňovat při poskytování služeb aktuální individuální potřeby a přání Klienta/Klientky. 5

6 f) Umožnit Klientovi/Klientce podat připomínky, návrhy, oficiální i anonymní stížnosti na poskytované služby. g) Chránit práva Klientů/Klientek. h) Informovat Klienta/Klientku o změnách týkajících se provozu Domova. i) Chránit Klienta/Klientku před negativním hodnocením a předsudky. 3. Práva Klienta/Klientky a) Zajištění služeb sjednaných touto Smlouvou. b) Nahlížet do dokumentace, kterou o něm Poskytovatel služeb vede. c) Na ochranu osobních údajů. d) Na soukromí (viz Domácí řád součást přílohy č. 1 Informační složka klienta) e) Měnit individuální plán i sjednané činnosti, kterými je zajištěna služba, pokud to vyžaduje situace. f) Změnit svého klíčového pracovníka. g) Klient má právo podat připomínku, návrh, oficiální i anonymní stížnost na poskytovanou službu. Stížnost se podává dle Pravidel pro podávání a řešení stížností Domova (součást Informační složky pro zájemce a klienty Příloha č. 1). h) Uplatňovat svá lidská a občanská práva. i) Na ochranu svých práv a rovnocenné zacházení. j) Na informace o změnách týkajících se provozu Domova. k) Klient má právo na podporu co největší míry soběstačnosti. l) Požádat v případě potřeby personál o pomoc. 4. Povinnosti Klienta/Klientky: a) Dodržovat povinnosti vyplývající z této Smlouvy, dodržovat Domácí řád. b) Zachovávat pořádek a čistotu ve svých věcech a v pokoji i ve společných prostorách c) Dodržovat základní hygienické zásady (viz Domácí řád součást přílohy č. 1 Informační složka pro zájemce a klietny) d) Neprovádět bez souhlasu Poskytovatele v prostorách domova žádné změny ani tyto prostory využívat k ubytování dalších osob. e) Nenarušovat práva a povinnosti spolubydlícího ani ostatních klientů a klientek a nepožadovat po nich úkony obslužné péče. f) Podílet se na tvorbě, naplňování a hodnocení individuálního plánu. g) Nepoužívat vlastní spotřebič bez schválení Poskytovatele. Nechat na vlastní náklady provést revizi tohoto spotřebiče. h) Zpřístupnit pokoj personálu a v případě potřeby pověřeným osobám. 6

7 i) Šetrně zacházet se zařízením domova. Nahlásit závadu na vybavení domova ihned po jejím zjištění, bez ohledu na to, jestli ji zavinil. j) Dodržovat bezpečnostní pravidla a předcházet případným haváriím. k) Nezatajovat informace spojené s poskytováním služeb (zdravotní změny, změna příjmů, apod.). X. Výše úhrady a způsob jejího placení 1. Klient/Klientka se zavazuje hradit Poskytovateli za ubytování, stravu a fakultativní služby sjednané v této Smlouvě dle aktuálního ceníku Domova obsaženého v Informační složce klienta (příloha č. 1). 2. Příspěvek na péči Klienta/Klientky bude Okresní správou sociálního zabezpečení připsán na účet Domova. 3. Klient/Klientka má dle 73 zákona č. 108/2006 Sb. právo na snížení ceny ubytování a stravy, tak aby mu zbylo 15% z jeho příjmů (mzdy, invalidního nebo starobního důchodu apod.). Takto vzniklý rozdíl mezi sazbou úhrady a skutečnou úhradou nebude považován za dluh Klienta/Klientky vůči Poskytovateli. Poskytovatel se může dohodnout s příbuznými Klienta/Klientky o doplacení úhrady za ubytování a stravu. 4. Poskytovatel je oprávněn provést navýšení úhrady za ubytování a stravu v případě valorizace důchodů, zvýšení cen energií, potravin nebo dalších surovin či zdrojů nebo dojde-li ke změně stanovení úhrad v prováděcí vyhlášce č. 505/2006 Sb. v úplném znění. Změna nabývá účinnosti od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bude takové navýšení Klientovi/Klientce písemně oznámeno. Nesouhlasí-li Klient/Klientka se zvýšením úhrady za ubytování a stravu, je oprávněn od Smlouvy odstoupit a ukončit využívání poskytované služby. 5. Poskytovatel je povinen předložit Klientovi/Klientce vyúčtování úhrady za kalendářní měsíc do 10 dne následujícího měsíce. 6. Klient/Klientka se zavazuje platit úhradu podle tohoto článku Smlouvy bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele č , kód banky 2700, IBAN: CZ , vedeného u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Úhrada musí být připsána na účet Poskytovatele do 25. dne měsíce, který následuje po měsíci, za který je vyúčtování vystaveno. Klient/Klientka se zavazuje platit úhradu podle tohoto článku Smlouvy v hotovosti v pokladně Poskytovatele. Úhrada musí být složena do pokladny do 25. dne měsíce, který následuje po měsíci, za který je vyúčtování vystaveno. Obě strany se dohodly, že příjem Klienta/Klientky bude poukazován ČSSZ v rámci hromadného seznamu přímo na účet Poskytovatele, Poskytovatel vyplatí každého 25. dne v měsíci po odečtení úhrady za poskytnuté služby zůstatek příjmu Klientovi/Klientce hotově v pokladně domova nebo podle přání uloží zůstatek invalidního důchodu na účet Klienta/Klientky. 7

8 XI. Doba trvání Smlouvy 1. Smlouva nabývá platnosti dne.. 2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. XII. Ukončení smlouvy Ze strany Klienta 1. Klient/Klientka (jeho opatrovník) může tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu: - písemnou formou (viz. Domácí řád - součást přílohy č. 1 Informační složka pro zájemce a klietny) - ústní formou (sdělením sociálnímu pracovníkovi, pracovníkovi sociální péče nebo zdravotnímu personálu). Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena Poskytovateli. 3. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Ze strany Poskytovatele 1. Poskytovatel může tuto Smlouvu vypovědět písemnou formou doručenou Klientovi/Klientce, a to z důvodů: a) prodlení Klienta/Klientky s úhradou za ubytování, stravu a úkony péče za tři a více měsíců poskytování těchto služeb podle této Smlouvy, b) jednání Klienta/Klientky, které má znaky trestného činu, c) nevyužívání ubytování Klientem/Klientkou po dobu v úhrnu více jak 180 dní v kalendářním roce, d) opakovaného porušování Domácího řádu Domova s úsměvem Klientem/Klientkou, V případě výpovědi ze strany Poskytovatele s uvedením výpovědního důvodu sjednaného touto Smlouvou, činí výpovědní lhůta dva měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena Klientovi/Klientce. 2. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. XIII. Závěrečná ujednání 1. Smlouva je vyhotovena ve dvou/tří exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 2. Změna smlouvy může být provedena pouze písemně. 8

9 3. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 4. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. Přílohy: č. 1 Informační složka pro zájemce a klienty Ve Slavkově u Brna dne Klient/Klientka Opatrovník MUDr. Aleš Hrubý manažer Domova s úsměvem 9

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 podle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Centrum sociálních služeb Hrabyně 747 67, Hrabyně 3/202 IČ: 70630551 Tel.: 553 607 800, 724 149 070 Fax: 553 775 071 Email: info@csshrabyne.cz SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, 472 775 615, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 ddst@ddst.cz www.ddst.cz ID

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(paní) Bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel rodné číslo: a 2. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem o. p. s. č../2014 (dále jen Smlouva) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: Pan (paní): Narozen (narozena): Bydliště: (

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY příspěvková organizace Máchova 210 396 01 Humpolec telefon: 565535630,565532318,565532023 E -mail: dduchhumpolec@quick.cz www.ddhum.cz IČO 00511862 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014.

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014. Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014 Návrh Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory 1. Pan:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient,

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, a 2) Domov pro seniory

Více

Smlouvu o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory v Domově seniorů Rudná podle 49 cit. zák. číslo xxx-x/xxx/xx

Smlouvu o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory v Domově seniorů Rudná podle 49 cit. zák. číslo xxx-x/xxx/xx 1) Domov seniorů Rudná, poskytovatel sociálních služeb Ke Školce 1070, 252 19 Rudná IČO: 697 85 007 Zastoupený: ředitelkou Mgr. Ivanou Šimkovou (dále jen Poskytovatel ) a 2) Paní xxxxxx Bydliště: xxxxxxxxxxxx

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č..

VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č.. VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č.. poskytovatelem sociální služby: mezi MANEMI, o.p.s., Opavice č. 37, 793 95 Město Albrechtice IČ: 286 17 096 zastoupený ředitelkou PhDr. Beátou Bakošovou

Více

S M L O U V A o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

S M L O U V A o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Městská správa sociálních služeb, Věžní 958, 432 01 Kadaň S M L O U V A o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (í) XXXX, narozen

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram www.senioripribram.cz Brodská 100, Příbram VIII, 261 01 Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram (dále jen Smlouva) Číslo Smlouvy: tato smlouva je

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Sokolovská 1761, 735 06 Karviná - Nové Město IČ 42864917 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená dne dle Zákona č.108/2006sb. o sociálních službách a

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více