O b s a h Informátoru č. 1/08

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O b s a h Informátoru č. 1/08"

Transkript

1 O b s a h Informátoru č. 1/08 - Pozvánka na jarní porady předsedů samospráv - Termín konání schůze Shromáždění delegátů - Pořadník pro rok Dodatek č. 1 směrnice č. 2/ Směrnice č. 1/ Směrnice č. 5/ Vysvětlivky k sestavám předávaným předsedům samospráv (hospodaření středisek) - Sdělení ve věci zpracování mezd - Oznámení (Stanovy Stavebního bytového družstva - schválené 5/07) - Funkcionářské odměny v roce Modernizace tepelného hospodářství ve městě Přerově - Sdělení samosprávám domů s odpařovacími indikátory topných nákladů a samosprávám domů bez indikátorů topných nákladů - Doporučení k termostatickým hlavicím V Přerově, březen 2008 JUDr. Otakar Š i š k a v.r. předseda družstva Ing. Miroslav B r a t h v.r. místopředseda družstva 1

2 Pozvánka na jarní pracovní porady předsedů Představenstvo Stavebního bytového družstva Přerov, spolu s vedení družstva svolává pracovní porady předsedů samospráv. Porady se budou konat: Dne pro samosprávy: 1,3,5,8,9,12,15,16,18,20,21,22,30,31,32,33,34,35, 36,37,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,51,52,54,55,57, 58,59,60,61,64,65,68,69,70,74,99,100,101,102,106,107, 108,109,110,111,112,113 místo konání: Přerov, Kratochvílova 43, velká zasedací místnost SBD (II.patro), v hodin Dne pro samosprávy: 114,117,118,120,121,122,123,124,125,126,127, 128,129,130,131,132,133,134,135,137,138,139,140,141, 142,143,144,145,146,147,150,151,152,153,154,155,156, 157,158,159,160,161,162,163,167,168,169,170,171,172, 173,174,175,176 místo konání: Přerov, Kratochvílova 43, velká zasedací místnost SBD (II.patro), v hodin Dne pro samosprávy: 180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190, 191,192,193,194,197,198,199,200,201,202,203,204,205, 206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218, 219,221,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232, 233,235,236,237,238 místo konání: Přerov, Kratochvílova 43, velká zasedací místnost SBD (II.patro), v hodin Dne pro samosprávy: 56,76,77,78,80,97,105,119,164,165,166,177, 178,179,195,196 místo konání: Lipník n/beč., Katolický dům Nadsklepí, I. poschodí, v hodin Dne pro samosprávy: 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,136,222,234 místo konání: Přerov, Kratochvílova 41, malá zasedací místnost SBD (I.poschodí) v hodin Děkujeme všem za účast JUDr. Otakar Š i š k a v.r. předseda družstva 2

3 Termín konání schůze Shromáždění delegátů Schůze Shromáždění delegátů se uskuteční ve středu 21. května 2008 v hodin v klubu TEPLA Přerov, na Horním náměstí. Jako každý rok, tak i letos bychom chtěli upozornit na důležitost volby delegáta na schůzi Shromáždění delegátů. Volba delegáta musí proběhnout na členské schůzi samosprávy dle čl. 82, bod 2, písm. e) Stanov SBD členská schůze volí delegáty a jejich náhradníky na shromáždění delegátů. V této souvislosti bychom chtěli upozornit níže uvedené samosprávy, od kterých nemáme zprávy o volbě delegáta na schůzi Shromáždění delegátů, aby v co nejkratší době svolali členkou schůzi (do ), kde by volba delegáta byla uskutečněna. Jedná se o tyto samosprávy: 49(stř. 385), 54(stř. 395), 68(stř. 427,428,550), 69 (stř. 429,483), 70(stř. 430), 78(stř. 457,458,456), 85(stř. 705), 88(stř. 709), 97(stř. 478,477), 101(stř. 480,481), 109(stř. 506), 135(stř. 410), 137(stř. 536), 139(stř. 434), 154(stř.335), 155 (stř. 336), 178 (stř. 449), 188(stř. 337), 191(stř. 466), 192(stř. 469), 193(stř. 470), 199(stř. 329), 206(stř. 321), 219(stř. 543), 234(stř. 729), 237(stř. 522) V případě, že neobdržíme zápisy z členských schůzí, v němž by byla volba delegáta uvedena, nemůžeme zástupce dané samosprávy na schůzi Shromáždění delegátů zvát (dle čl. 67, bod 7 Stanov SBD na shromáždění delegátů musí být pozváni všichni zvolení delegáti. Pozvánky, delegační lístky a příslušné materiály budou všem delegátům včas zaslány. Obracíme se na předsedy samospráv s žádostí, aby své delegáty na termín schůze předběžně upozornili. Jaroslava L u d v o v á v.r. vedoucí organizačního úseku 3

4 Pořadník pro rok Upozorňujeme všechny členy našeho družstva, že v současné době probíhá zpracování nového pořadníku pro přidělování družstevních bytů na rok Tento pořadník bude zpracován podle délky členství členů v družstvu. Návrh pořadníku pro rok bude zveřejněn na vývěsce v přízemí budovy Stavebního bytového družstva Přerov, Kratochvílova ul. č. 41, v době od 8. prosince 2008 do 30. ledna V tomto období mají všichni členové družstva možnost podat k návrhu pořadníku své písemné připomínky, které představenstvo projedná a v odůvodněných případech návrh pořadníku podle nich opraví. Libuše Steigerová v.r. členská a bytová evidence 4

5 Dodatek č. 1 směrnice č. 2/2005 představenstva Stavebního bytového družstva Přerov upravující postup a pravidla pro zadávání zakázek na zajištění oprav a rekonstrukcí. K stanovení jednotného postupu pro zadávání zakázek, tj. zajišťování oprav, rekonstrukcí a investic na objektech domovního a bytového fondu objektů ve vlastnictví a správě SBD Přerov pracovníky PTÚ se současným zajištěním co nejobjektivnějšího a nejvhodnějšího výběru nabídky, přijalo představenstvo Stavebního bytového družstva Přerov na svém jednání dne tento d o d a t e k který upravuje stávající Směrnici představenstva č. 2/2005 tak, že čl. 7 je doplněn za poslední větou o text: Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče ve výběrovém řízení vypsaném v souladu s ustanovením čl. 2 směrnice. V takovém případě bude výběrové řízení zrušeno a vypsáno nové. V případě trvání zástupců členské samosprávy i na přijmutí pouze jedné nabídky od jediného uchazeče, musí příslužná čl. samospráva zajistit a doložit zadavateli ve stanoveném termínu, (který respektuje termín na vyrozumění uchazečů s výsledkem tohoto výběrového řízení) písemný doklad o odsouhlasení členskou schůzí včetně písemného souhlasu všech vlastníků doložený jejich podpisy s tím, že všichni byli s touto skutečností seznámeni a současně jim byly poskytnuty i veškeré související informace. Všem musí být sděleno, že se nejedná o výběr nejvýhodnější nabídky, že je k dispozici pouze l nabídka s uvedeném její ceny, pro srovnání musí být uvedena i cena dle rozpočtu z projektové dokumentace a cena dle energetického auditu, popř. i cena ve srovnatelném případě pokud je k dispozici, reference o dané firmě atd. Tento dodatek nabyl účinnosti dnem schválení představenstvem družstva dne JUDr. Otakar Šiška v.r. předseda družstva Ing. Miroslav Brath v.r. místopředseda družstva 5

6 Směrnice č. 1/2008 představenstva Stavebního bytového družstva Přerov Dne představenstvo Stavebního bytového družstva Přerov na svém jednání přijalo směrnici upravující výši hodinové zúčtovací sazby střediska údržby SBD v jednotlivých profesích. Všeobecná údržba hodinová zúčtovací sazba Elektrikářské práce od 6.00 hod. do hod. 200,- Kč/hod. Havárie s nástupem do ½ hod. od hod. do 6.00 hod. 200,- Kč/hod. Pokrývači od 6.00 hod. do hod. 200,- Kč/hod. Zámečnické práce od 6.00 hod. do hod. 200,- Kč/hod. Stěhování, přesun materiálu od 6.00 hod. do hod. 200,- Kč/hod. Práce obsahující hodinovou zúčtovací sazbu neuvedeno v cenících 220,- Kč/hod. Ceník revizí hydrantů a hasících přístrojů Hydrantové zařízení kontrola rozvodů požárních vodovodu stupačka kontrola hydrantů + skříně měření přetlaku a množství vodu D25 měření přetlaku a množství vody C52 vyhodnocení kontroly závěr kontrola hadic: periodická tlaková zkouška, sušení ČSN EN 671-3, lx za 5 let Hasící přístroje kontrola PHP 6P KT 1 ks. oprava použitého HP periodická zkouška pojistka hadice S6 samost. věšák patrona štítek 44,- Kč 12,50 Kč x počet H 37,50 Kč x počet H 62,50 Kč x počet H 62,50 Kč x počet H 44,- Kč x počet H 20,- Kč 252,50 Kč 225,- Kč 14,- Kč 150,- Kč 44,- Kč 149,- Kč 4,50 Kč Ceník kontrol plynového zařízení sporák topidlo ohřívač vody kotel za 2 a více (topidlo, sporák, ohřívač) 150,- Kč 150,- Kč 160,- Kč 160,- Kč 212,50 Kč 6

7 Ceník revizí elektro revizí v bytech 1 pokojový 400,- Kč 2 pokojový 450,- Kč 3 pokojový 500,- Kč Ceník elektro revizí Rozvaděče Zjištění stavu přípoj. skříně 55,- Kč Zjištění stavu rozv. do 10ti přístr. v poli rozv. 73,- Kč Zjištění stavu deskové, OCEP rozv. nebo jádra 60,- Kč Prohlídka elektr. instalací Zjištění stavu el.okr. v prostor bezpeč. do 5 vývodů 21,- Kč Prohlídka el. spotřebičů a zjištění stavu Zjištění stavu příp. svět. spotř. v bezp. prostoru 13,- Kč Přímotop v prostř. bezpečným 30,- Kč Akum. tep. spotřeb. do 10 kw v prostř. bezpečným 31,- Kč Zjištění stavu motoru do 5 kw 36,- Kč Měření izolačních odporů Měření, zkouška ochrany nap. nebo proud. chrániče 29,- Kč Měření zákl. el. veličin 61,- Kč Měření izol. odporů přívodů 10,- Kč Měření izol. odporů okruhů rozv. na okruhu do 5 výv. 6,- Kč Impedanční smyčky vyp. na rozv. zař. spotř. a přístr. ochr. 6,- Kč Zemní přech. odporu uzemnění vodiče 61,- Kč Přech. odporu ochr. spoj. nebo pospojování 13,- Kč Pomocné práce Zjiš. cíle neoznačených okruhů a jeho označení v rozvaděči 56,- Kč Demontáž a montáž krytů v přípoj. skříni 35,- Kč Demontáž a montáž víka zapouzdř. rozvaděče 50,- Kč Demontáž a montáž víka zapouzdř. rozvaděče, zkouš Svor. uzemnění 20,-Kč Prohlídka hromosvodů (jeden vchod) 375,- Kč Vypracování rev. zprávy při revizi do 500,- Kč Vypracování rev. zprávy při revizi od 500,- do 2000,- Kč Vypracování rev. zprávy při revizi nad 2000,- Kč 7

8 Hotovostní opravy po pracovní době a opravy mimo pořadí stažení pracovníků z jiné již započaté práce + 20 % po pracovní době + 25 % soboty, neděle a státem uznané svátky + 50 % Doprava materiálu, nářadí a pracovníků pro město Přerov pro městskou část Předmostí mimo Přerov (Lipník n/beč., Tovačov atd.) montážní vozidla multicar 70,- Kč 40,- Kč 12.- Kč/km 16,- Kč/km Tato směrnice je platná od JUDr. Otakar Šiška v.r. předseda družstva Ing. Miroslav Brath v.r. místopředseda družstva Směrnice č. 5/2006 představenstva SBD Přerov o programech podpor záchovné péče a snižování zanedbanosti domovního fondu z prostředků družstva O poskytnutí jednotlivých podpor záchovné péče a snižování zanedbanosti domovního fondu z prostředků družstva rozhoduje představenstvo družstva v souladu s touto směrnicí. Podpory mohou být poskytnuty pouze ve prospěch členů nájemců bytového družstva na opravy, údržbu, rekonstrukci, modernizaci domovního fondu ve vlastnictví družstva. 1/ Program I podpora havarijních oprav Za havarijní stav je považován ten, který nastal nepředpokládaně, nahodile a může vést k dalším materiálním škodám na majetku SBD, či újmě na zdraví uživatelů a přímo ovlivňuje technický stav domu. V rámci tohoto programu je možné čerpat podporu z prostředků družstva účelově určených na financování oprav a údržby, modernizaci, rekonstrukci, techn. zhodnocení, za těchto podmínek: - počáteční zůstatek dlouhodobé zálohy (DZ) neučen - doba splatnosti podpory a výše splátky dle bodu 3) Žádost o podporu v rámci tohoto programu dokládat zdůvodněním příčin vzniku havárie a okolností, které neumožňují uplatnění našich nároků vůči pojišťovně. Požadavek potvrdit vedoucím střediska PDF a vedoucí PTÚ před projednáním ve vedení družstva a v představenstvu SBD. 8

9 2/ Program II podpora plánovaných oprav Plánovanými opravami se rozumí opravy, jejichž potřeba vzešla z technických prohlídek domů, jsou zařazeny do plánu a směřují k udržení řádného technického stavu objektu a předcházení případného vzniku škod a havárií. V rámci tohoto programu je možné čerpat podporu z prostředků družstva za těchto podmínek: - počáteční zůstatek DZ musí činit alespoň 70 % předpokládaných nákladů na realizaci akce - doba splatnosti podpory a výše splátky dle bodu 3) 3/ Doba splatnosti a výše splátky poskytnuté podpory Odvíjí se od výše podpory připadající na 1 byt dle vzorce: podpora pro dům/počet jednotek v domě v rozdělení do 2 skupin: 1. Podpora do výše 10 tis. Kč/byt - doba splatnosti max. 1,5 roku - výše splátky do: 556,- Kč/měs./byt dle poskytnuté podpory 2. Podpora ve výši tis. Kč/byt - doba splatnosti max. 2,5 roku - výše splátky do 833,- Kč/měs./byt dle poskytnuté podpory Výše uvedené programy neřeší potřebu zajištění prostředků na běžnou údržbu a vytváření rezerv pro budoucí opravy. Jedná se pouze o stanovení pravidel pro čerpání tzv. "půjček" ze společných prostředků družstva. Představenstvo družstva je oprávněno na základě zhodnocení technického stavu jednotlivých objektů ve vlastnictví BD Přerov rozhodnout o provedení nutných oprav, předcházejících havarijním stavům a s tím spojenou úpravou DZ. Tato podpora není nároková. V případě nedostatku finančních prostředků družstva určených pro výše uvedené účely budou požadavky uspokojovány v pořadí schváleném představenstvem družstva. Představenstvo družstva bude při svém rozhodování vycházet z aktuálnosti potřeby realizace plánovaných oprav s přihlédnutím k výši tvorby DZ a vývoji jejího zůstatku v minulých letech. Schváleno na představenstvu dne JUDr. Otakar Šiška v.r. předseda družstva Ing. Miroslav Brath v.r. místopředseda družstva 9

10 Vysvětlivky k sestavám předávaným předsedům samospráv (Hospodaření středisek) 1. Výsledovka analyticky obsahuje sumář nákladů (5.účtová třída) a výnosů (6. účtová třída) dle druhů zaúčtovaných narůstajícím způsobem od počátku období. Každý náklad zaúčtovaný na základě paragonu, faktury příp. jiných dokladů je rozpočítán dle spoluvlastnického podílu daného střediska na částku, kterou hradí nájemci (příslušný nákladový účet) a na částku, kterou hradí vlastníci (účty 315/80 a 315/81, mzdové náklady 5. účtová třída) Při zpracování údajů za daný měsíc se automatickou operací sečtou náklady, a) které jsou hrazeny z dlouhodobé zálohy (účty označené D-Z-) tato operace se zaúčtuje na straně má dáti účtu 475/10 jako čerpání dl. zálohy a na straně dal účtu 648/10 jako nájemné (vlastníci MD 475/30 Dal 648/30, 648/31) b) které jsou hrazeny z krátkodobé zálohy (účty označené D-P) tato operace se zaúčtuje na straně má dáti účtu 324/11 jako čerpání kr. zálohy a na straně dal účtu 602/11 jako nájemné (vlastníci MD 324/12 Dal 602/12, 602/14) 2. Pohyby na účtech a) obsahuje náklady a výnosy (případně i technické zhodnocení domu účtováno na účtech 021, příp. 042) po konkrétních položkách za dané období. b) účet 475/10 Dlouhodobá přijatá záloha družstevní byty, garáže (nájemci) obsahuje tvorbu a čerpání za dané období sumárně (tvorba = z předpisu nájemného, čerpání = součet nákladových účtů označených v textové části D-Z-, příp. technické zhodnocení domu) účet 475/30 - Dlouhodobá přijatá záloha vlastníci obsahuje tvorbu a čerpání za dané období sumárně (tvorba = z předpisu záloh, čerpání = součet položek zaúčtovaných na účtě 315/80 a na účtech mzdových nákladů za dané období, u vlastníků nečlenů navýšené o DPH) c) účet 324/11 Zálohy na provozní výdaje (nájemci) obsahuje tvorbu a čerpání krátkodobé zálohy sumárně za dané období (tvorba z předpisu nájemného anuita, pojistné, daň z nemovitosti, domovník, úklid, ostatní provozní náklady, čerpání = součet nákladových účtů označených v textové části D-P-) účet 324/12 - Zálohy na provozní výdaje (vlastníci) obsahuje tvorbu a čerpání krátkodobé zálohy sumárně za dané období (tvortva z předpisu záloh pojistné, domovník, úklid, ostatní provozní náklady, čerpání = součet položek zaúčtovaných na účtě 315/81 a na účtech mzdových nákladů za dané období, u vlastníků nečlenů navýšené o DPH) Jednotlivé účty jsou v textové části, který vyjadřuje jeho charakter, označeny těmito písmeny: -D- vztahuje se na nájemce (částka ve výši spol. podílu SBD) -V- vztahuje se na vlastníky (částka ve výši spol. podílu vlastníků) -P- hrazeno z krátkodobé zálohy (tzn. "provozu" účty 324/11, 324/12) -Z- hrazeno z dlouhodobé zálohy (účty 475/10, 475/30) -X- rozdíl takto označených účtů tvoří výsledek hospodaření (pojistné události a jejich náhrady od pojišťovny, náklady a výnosy související s pronájmy nebytových a společných prostor). Na konci roku se tyto příjmy po zdanění použijí na úhradu nájemného daného roku o tyto příjmy se navýší krátkodobá záloha. 10

11 Sdělení ve věci zpracování mezd Sdělujeme Vám, že z důvodu přechodu zpracování mezd na nový program a změn v legislativě, je stanoven termín vyúčtování mezd s platností od ledna roku 2008 na 15. kalendářní den v měsíci. Ing. Miroslav Brath v.r. místopředseda družstva Oznámení Oznamujeme Vám, že jsou vyhotoveny nové Stanovy Stavebního bytového družstva Přerov, schválené na schůzi Shromáždění delegátů dne 23. května Žádáme všechny předsedy samospráv a vedoucí středisek, aby si stanovy vyzvedli v kanceláři Stavebního bytového družstva Přerov, Kratochvílova 41, č. dv. 28 u p. Havlíkové a Šromové. Střediska samospráv v Lipníku n/beč. si Stanovy SBD mohou vyzvednout v kanceláři SBD v Lipníku n/beč. u p. Radašové. Jaroslava Ludvová vedoucí organizačního úseku 11

12 Funkcionářské odměny v roce 2008 Vážení funkcionáři, zákon č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů přinesl od roku 2008 změnu o veřejném zdravotním pojištění a to v 5, písm. a/ podle kterého budou bytová družstva a SVJ provádět ze svých nákladů odvody zdravotním pojišťovnám za své funkcionáře ve výši 9 % z hrubé odměny a další 4,5 % z odměny funkcionářů, tedy celkem 13,5 %. Vzhledem k těmto novým skutečnostem Vám oznamujeme, že bližší informace, týkající se nového způsobu odměňování, Vám budou sděleny na jarních poradách předsedů v měsíci dubnu. Písemně Vám bude postup výplaty funkcionářských odměn popsán v průvodním dopise, který Vám bude zaslán spolu s tiskopisem na rozdělení odměn funkcionářů samospráv. Přerov, březen 2008 Ing. Miroslav B r a t h v.r. vedoucí ekon. úseku 12

13 Modernizace tepelného hospodářství ve městě Přerově Společnost Teplo Přerov a.s. v roce 2008 bude pokračovat v modernizaci svého tepelného hospodářství (CZT), při níž budou do domů osazovány teplovodní objektové předávací stanice (OPS) pro vytápění a přípravu teplé vody. Letošní modernizací budou dotčeny domy napojené na VST Meopta Jih. SBD Přerov se dotkne tato modernizace v domech: B. Němce 6,8,10,12,14, Přerov, (umístění OPS ve vchodě B. Němce č. 6) B. Němce 3,5 (umístění OPS v domě B. Němce 7) V letošním roce bude probíhat druhá etapa modernizace CZT v lokalitě VST Tovární 3, při které budou vyměněny původní venkovní teplovody za předizolované potrubí v bezkanálové technologii. Tyto nové teplovody budou přivedeny do našich domů Nádražní 3 a Denisova 16. V Přerově dne Jiří Vondra v.r. vedoucí tepelný technik Sdělení samosprávám domů s odpařovacími indikátory topných nákladů a samosprávám domů bez indikátorů topných nákladů Ve velké zasedací místnosti ve 2. patře budovy SBD Přerov, Kratochvílova 43, Přerov se uskuteční dne v hod. schůzka zástupců firmy ISTA se zástupci výboru samospráv domů, kde jsou osazeny indikátory topných nákladů I-RTN pracující na principu odparu a zástupci samospráv domů, ve kterých indikátory nejsou vůbec. Ředitel firmy ISTA přednese: - principy a přínos I-RTN - informace k elektronickým dvoučidlovým I-RTN - informace k novým typům elektronických dvoučidlových I-RTN s dálkovým odečtem hodnot náměrů pomocí rádiového přenosu bez nutnosti vstupu do bytů - cenové nabídky na dodávku a montáž elektronických I-RTN - legislativa rozúčtování nákladů na vytápění s využitím údajů z I-RTN Na schůzce bude prostor na diskusi k jednotlivým tématům. Pozvánky předsedům dotčených samospráv budou zaslány firmou ISTA. V Přerově dne Jiří Vondra v.r. vedoucí tepelný technik 13

14 Doporučení k termostatickým hlavicím Během velmi teplých letních dní doporučujeme v bytech otevřít termostatické hlavice na otopných tělesech na maximum. Tímto opatřením se sníží tlak náplně v termostatické hlavici během horkých letních dní. Při změnách denních a nočních teplot dochází k pohybu ovládacích komponentů v termostatickém ventilu. Tím lze předejít možnému zamrznutí dříku v ucpávce termostatického ventilu. V Přerově dne Jiří Vondra v.r. vedoucí tepelný technik 14

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví.

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví. Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné

Více

Společenství na straně jedné a správce na straně druhé uzavírají t u t o Smlouvu o obstarávání správy domu: I. Výklad některých pojmů

Společenství na straně jedné a správce na straně druhé uzavírají t u t o Smlouvu o obstarávání správy domu: I. Výklad některých pojmů I l S M L O U V A o obstaráváni správy domu uzavřená podle 724 a násl. občanského zákoníku a zákona č. 72/94 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. Čl. I Název a sídlo společenství 1. Název společenství vlastníků zní Společenství

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16, 695 03 Hodonín, dále

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany Mandátní smlouva strana 1 z 16 Příkazní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (dále jen smlouva)

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-0514 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STANOVY 2011 Shromáždění delegátů SBD Litoměřice 14.5.2011, Říp, Roudnice nad Labem STANOVY Stavební bytové družstvo Litoměřice OBSAH Část I. -_Základní ustanovení....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/3 591 1 Žďár nad Sázavou IČO: 5 7 84 DIČ: CZ 5 7 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

Bytové družstvo občanů Máj

Bytové družstvo občanů Máj Bytové družstvo občanů Máj Vnitrodružstevní směrnice č. 01/14 Pravidla pro tvorbu a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice (1) Tyto směrnice upravují Čl. 1 Předmět úpravy a) pravidla

Více

STANOVY. Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava

STANOVY. Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava STANOVY Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava Část I. Základní ustanovení Stavební bytové družstvo Stavbař, Krnovská 2034/2, 746 01 Opava Předměstí bylo původním vlastníkem budovy a plnilo

Více

ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město

ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZAHRADNÍ MĚSTO ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město listopad 2014 E-mail: sbd@sbdzm.cz Webové stránky: www.sbdzm.cz OB SAH 1. Informace o 100. SD SBD ZM 2. Informace

Více

Nabídka na komplexní správu

Nabídka na komplexní správu Nabídka na komplexní správu pro Společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 2013 Bytové družstvo Pragostav Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr XCVIII,

Více

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2009 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2009)

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2009 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2009) PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2009 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2009) 1. Obecné vysvětlivky: Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ 2011 ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM Autor:

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

www.sbdnachod.cz O S N O V A p r o j a r n í p o r a d y s p ř e d s e d y s a m o s p r á v Ing. Jan Mojžíš Josef Mazáč Luboš Kylar Petr Prokop

www.sbdnachod.cz O S N O V A p r o j a r n í p o r a d y s p ř e d s e d y s a m o s p r á v Ing. Jan Mojžíš Josef Mazáč Luboš Kylar Petr Prokop www.sbdnachod.cz O S N O V A p r o j a r n í p o r a d y s p ř e d s e d y s a m o s p r á v 2 0 1 3 Zpracoval: Pavel Novák Ing. Jan Mojžíš Josef Mazáč Luboš Kylar Petr Prokop I. A) Příkaz představenstva

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. ---------------------------------------------------------- Nz 987/2014 -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- N 993/2014 --------------------

Více