O b s a h Informátoru č. 1/08

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O b s a h Informátoru č. 1/08"

Transkript

1 O b s a h Informátoru č. 1/08 - Pozvánka na jarní porady předsedů samospráv - Termín konání schůze Shromáždění delegátů - Pořadník pro rok Dodatek č. 1 směrnice č. 2/ Směrnice č. 1/ Směrnice č. 5/ Vysvětlivky k sestavám předávaným předsedům samospráv (hospodaření středisek) - Sdělení ve věci zpracování mezd - Oznámení (Stanovy Stavebního bytového družstva - schválené 5/07) - Funkcionářské odměny v roce Modernizace tepelného hospodářství ve městě Přerově - Sdělení samosprávám domů s odpařovacími indikátory topných nákladů a samosprávám domů bez indikátorů topných nákladů - Doporučení k termostatickým hlavicím V Přerově, březen 2008 JUDr. Otakar Š i š k a v.r. předseda družstva Ing. Miroslav B r a t h v.r. místopředseda družstva 1

2 Pozvánka na jarní pracovní porady předsedů Představenstvo Stavebního bytového družstva Přerov, spolu s vedení družstva svolává pracovní porady předsedů samospráv. Porady se budou konat: Dne pro samosprávy: 1,3,5,8,9,12,15,16,18,20,21,22,30,31,32,33,34,35, 36,37,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,51,52,54,55,57, 58,59,60,61,64,65,68,69,70,74,99,100,101,102,106,107, 108,109,110,111,112,113 místo konání: Přerov, Kratochvílova 43, velká zasedací místnost SBD (II.patro), v hodin Dne pro samosprávy: 114,117,118,120,121,122,123,124,125,126,127, 128,129,130,131,132,133,134,135,137,138,139,140,141, 142,143,144,145,146,147,150,151,152,153,154,155,156, 157,158,159,160,161,162,163,167,168,169,170,171,172, 173,174,175,176 místo konání: Přerov, Kratochvílova 43, velká zasedací místnost SBD (II.patro), v hodin Dne pro samosprávy: 180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190, 191,192,193,194,197,198,199,200,201,202,203,204,205, 206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218, 219,221,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232, 233,235,236,237,238 místo konání: Přerov, Kratochvílova 43, velká zasedací místnost SBD (II.patro), v hodin Dne pro samosprávy: 56,76,77,78,80,97,105,119,164,165,166,177, 178,179,195,196 místo konání: Lipník n/beč., Katolický dům Nadsklepí, I. poschodí, v hodin Dne pro samosprávy: 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,136,222,234 místo konání: Přerov, Kratochvílova 41, malá zasedací místnost SBD (I.poschodí) v hodin Děkujeme všem za účast JUDr. Otakar Š i š k a v.r. předseda družstva 2

3 Termín konání schůze Shromáždění delegátů Schůze Shromáždění delegátů se uskuteční ve středu 21. května 2008 v hodin v klubu TEPLA Přerov, na Horním náměstí. Jako každý rok, tak i letos bychom chtěli upozornit na důležitost volby delegáta na schůzi Shromáždění delegátů. Volba delegáta musí proběhnout na členské schůzi samosprávy dle čl. 82, bod 2, písm. e) Stanov SBD členská schůze volí delegáty a jejich náhradníky na shromáždění delegátů. V této souvislosti bychom chtěli upozornit níže uvedené samosprávy, od kterých nemáme zprávy o volbě delegáta na schůzi Shromáždění delegátů, aby v co nejkratší době svolali členkou schůzi (do ), kde by volba delegáta byla uskutečněna. Jedná se o tyto samosprávy: 49(stř. 385), 54(stř. 395), 68(stř. 427,428,550), 69 (stř. 429,483), 70(stř. 430), 78(stř. 457,458,456), 85(stř. 705), 88(stř. 709), 97(stř. 478,477), 101(stř. 480,481), 109(stř. 506), 135(stř. 410), 137(stř. 536), 139(stř. 434), 154(stř.335), 155 (stř. 336), 178 (stř. 449), 188(stř. 337), 191(stř. 466), 192(stř. 469), 193(stř. 470), 199(stř. 329), 206(stř. 321), 219(stř. 543), 234(stř. 729), 237(stř. 522) V případě, že neobdržíme zápisy z členských schůzí, v němž by byla volba delegáta uvedena, nemůžeme zástupce dané samosprávy na schůzi Shromáždění delegátů zvát (dle čl. 67, bod 7 Stanov SBD na shromáždění delegátů musí být pozváni všichni zvolení delegáti. Pozvánky, delegační lístky a příslušné materiály budou všem delegátům včas zaslány. Obracíme se na předsedy samospráv s žádostí, aby své delegáty na termín schůze předběžně upozornili. Jaroslava L u d v o v á v.r. vedoucí organizačního úseku 3

4 Pořadník pro rok Upozorňujeme všechny členy našeho družstva, že v současné době probíhá zpracování nového pořadníku pro přidělování družstevních bytů na rok Tento pořadník bude zpracován podle délky členství členů v družstvu. Návrh pořadníku pro rok bude zveřejněn na vývěsce v přízemí budovy Stavebního bytového družstva Přerov, Kratochvílova ul. č. 41, v době od 8. prosince 2008 do 30. ledna V tomto období mají všichni členové družstva možnost podat k návrhu pořadníku své písemné připomínky, které představenstvo projedná a v odůvodněných případech návrh pořadníku podle nich opraví. Libuše Steigerová v.r. členská a bytová evidence 4

5 Dodatek č. 1 směrnice č. 2/2005 představenstva Stavebního bytového družstva Přerov upravující postup a pravidla pro zadávání zakázek na zajištění oprav a rekonstrukcí. K stanovení jednotného postupu pro zadávání zakázek, tj. zajišťování oprav, rekonstrukcí a investic na objektech domovního a bytového fondu objektů ve vlastnictví a správě SBD Přerov pracovníky PTÚ se současným zajištěním co nejobjektivnějšího a nejvhodnějšího výběru nabídky, přijalo představenstvo Stavebního bytového družstva Přerov na svém jednání dne tento d o d a t e k který upravuje stávající Směrnici představenstva č. 2/2005 tak, že čl. 7 je doplněn za poslední větou o text: Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče ve výběrovém řízení vypsaném v souladu s ustanovením čl. 2 směrnice. V takovém případě bude výběrové řízení zrušeno a vypsáno nové. V případě trvání zástupců členské samosprávy i na přijmutí pouze jedné nabídky od jediného uchazeče, musí příslužná čl. samospráva zajistit a doložit zadavateli ve stanoveném termínu, (který respektuje termín na vyrozumění uchazečů s výsledkem tohoto výběrového řízení) písemný doklad o odsouhlasení členskou schůzí včetně písemného souhlasu všech vlastníků doložený jejich podpisy s tím, že všichni byli s touto skutečností seznámeni a současně jim byly poskytnuty i veškeré související informace. Všem musí být sděleno, že se nejedná o výběr nejvýhodnější nabídky, že je k dispozici pouze l nabídka s uvedeném její ceny, pro srovnání musí být uvedena i cena dle rozpočtu z projektové dokumentace a cena dle energetického auditu, popř. i cena ve srovnatelném případě pokud je k dispozici, reference o dané firmě atd. Tento dodatek nabyl účinnosti dnem schválení představenstvem družstva dne JUDr. Otakar Šiška v.r. předseda družstva Ing. Miroslav Brath v.r. místopředseda družstva 5

6 Směrnice č. 1/2008 představenstva Stavebního bytového družstva Přerov Dne představenstvo Stavebního bytového družstva Přerov na svém jednání přijalo směrnici upravující výši hodinové zúčtovací sazby střediska údržby SBD v jednotlivých profesích. Všeobecná údržba hodinová zúčtovací sazba Elektrikářské práce od 6.00 hod. do hod. 200,- Kč/hod. Havárie s nástupem do ½ hod. od hod. do 6.00 hod. 200,- Kč/hod. Pokrývači od 6.00 hod. do hod. 200,- Kč/hod. Zámečnické práce od 6.00 hod. do hod. 200,- Kč/hod. Stěhování, přesun materiálu od 6.00 hod. do hod. 200,- Kč/hod. Práce obsahující hodinovou zúčtovací sazbu neuvedeno v cenících 220,- Kč/hod. Ceník revizí hydrantů a hasících přístrojů Hydrantové zařízení kontrola rozvodů požárních vodovodu stupačka kontrola hydrantů + skříně měření přetlaku a množství vodu D25 měření přetlaku a množství vody C52 vyhodnocení kontroly závěr kontrola hadic: periodická tlaková zkouška, sušení ČSN EN 671-3, lx za 5 let Hasící přístroje kontrola PHP 6P KT 1 ks. oprava použitého HP periodická zkouška pojistka hadice S6 samost. věšák patrona štítek 44,- Kč 12,50 Kč x počet H 37,50 Kč x počet H 62,50 Kč x počet H 62,50 Kč x počet H 44,- Kč x počet H 20,- Kč 252,50 Kč 225,- Kč 14,- Kč 150,- Kč 44,- Kč 149,- Kč 4,50 Kč Ceník kontrol plynového zařízení sporák topidlo ohřívač vody kotel za 2 a více (topidlo, sporák, ohřívač) 150,- Kč 150,- Kč 160,- Kč 160,- Kč 212,50 Kč 6

7 Ceník revizí elektro revizí v bytech 1 pokojový 400,- Kč 2 pokojový 450,- Kč 3 pokojový 500,- Kč Ceník elektro revizí Rozvaděče Zjištění stavu přípoj. skříně 55,- Kč Zjištění stavu rozv. do 10ti přístr. v poli rozv. 73,- Kč Zjištění stavu deskové, OCEP rozv. nebo jádra 60,- Kč Prohlídka elektr. instalací Zjištění stavu el.okr. v prostor bezpeč. do 5 vývodů 21,- Kč Prohlídka el. spotřebičů a zjištění stavu Zjištění stavu příp. svět. spotř. v bezp. prostoru 13,- Kč Přímotop v prostř. bezpečným 30,- Kč Akum. tep. spotřeb. do 10 kw v prostř. bezpečným 31,- Kč Zjištění stavu motoru do 5 kw 36,- Kč Měření izolačních odporů Měření, zkouška ochrany nap. nebo proud. chrániče 29,- Kč Měření zákl. el. veličin 61,- Kč Měření izol. odporů přívodů 10,- Kč Měření izol. odporů okruhů rozv. na okruhu do 5 výv. 6,- Kč Impedanční smyčky vyp. na rozv. zař. spotř. a přístr. ochr. 6,- Kč Zemní přech. odporu uzemnění vodiče 61,- Kč Přech. odporu ochr. spoj. nebo pospojování 13,- Kč Pomocné práce Zjiš. cíle neoznačených okruhů a jeho označení v rozvaděči 56,- Kč Demontáž a montáž krytů v přípoj. skříni 35,- Kč Demontáž a montáž víka zapouzdř. rozvaděče 50,- Kč Demontáž a montáž víka zapouzdř. rozvaděče, zkouš Svor. uzemnění 20,-Kč Prohlídka hromosvodů (jeden vchod) 375,- Kč Vypracování rev. zprávy při revizi do 500,- Kč Vypracování rev. zprávy při revizi od 500,- do 2000,- Kč Vypracování rev. zprávy při revizi nad 2000,- Kč 7

8 Hotovostní opravy po pracovní době a opravy mimo pořadí stažení pracovníků z jiné již započaté práce + 20 % po pracovní době + 25 % soboty, neděle a státem uznané svátky + 50 % Doprava materiálu, nářadí a pracovníků pro město Přerov pro městskou část Předmostí mimo Přerov (Lipník n/beč., Tovačov atd.) montážní vozidla multicar 70,- Kč 40,- Kč 12.- Kč/km 16,- Kč/km Tato směrnice je platná od JUDr. Otakar Šiška v.r. předseda družstva Ing. Miroslav Brath v.r. místopředseda družstva Směrnice č. 5/2006 představenstva SBD Přerov o programech podpor záchovné péče a snižování zanedbanosti domovního fondu z prostředků družstva O poskytnutí jednotlivých podpor záchovné péče a snižování zanedbanosti domovního fondu z prostředků družstva rozhoduje představenstvo družstva v souladu s touto směrnicí. Podpory mohou být poskytnuty pouze ve prospěch členů nájemců bytového družstva na opravy, údržbu, rekonstrukci, modernizaci domovního fondu ve vlastnictví družstva. 1/ Program I podpora havarijních oprav Za havarijní stav je považován ten, který nastal nepředpokládaně, nahodile a může vést k dalším materiálním škodám na majetku SBD, či újmě na zdraví uživatelů a přímo ovlivňuje technický stav domu. V rámci tohoto programu je možné čerpat podporu z prostředků družstva účelově určených na financování oprav a údržby, modernizaci, rekonstrukci, techn. zhodnocení, za těchto podmínek: - počáteční zůstatek dlouhodobé zálohy (DZ) neučen - doba splatnosti podpory a výše splátky dle bodu 3) Žádost o podporu v rámci tohoto programu dokládat zdůvodněním příčin vzniku havárie a okolností, které neumožňují uplatnění našich nároků vůči pojišťovně. Požadavek potvrdit vedoucím střediska PDF a vedoucí PTÚ před projednáním ve vedení družstva a v představenstvu SBD. 8

9 2/ Program II podpora plánovaných oprav Plánovanými opravami se rozumí opravy, jejichž potřeba vzešla z technických prohlídek domů, jsou zařazeny do plánu a směřují k udržení řádného technického stavu objektu a předcházení případného vzniku škod a havárií. V rámci tohoto programu je možné čerpat podporu z prostředků družstva za těchto podmínek: - počáteční zůstatek DZ musí činit alespoň 70 % předpokládaných nákladů na realizaci akce - doba splatnosti podpory a výše splátky dle bodu 3) 3/ Doba splatnosti a výše splátky poskytnuté podpory Odvíjí se od výše podpory připadající na 1 byt dle vzorce: podpora pro dům/počet jednotek v domě v rozdělení do 2 skupin: 1. Podpora do výše 10 tis. Kč/byt - doba splatnosti max. 1,5 roku - výše splátky do: 556,- Kč/měs./byt dle poskytnuté podpory 2. Podpora ve výši tis. Kč/byt - doba splatnosti max. 2,5 roku - výše splátky do 833,- Kč/měs./byt dle poskytnuté podpory Výše uvedené programy neřeší potřebu zajištění prostředků na běžnou údržbu a vytváření rezerv pro budoucí opravy. Jedná se pouze o stanovení pravidel pro čerpání tzv. "půjček" ze společných prostředků družstva. Představenstvo družstva je oprávněno na základě zhodnocení technického stavu jednotlivých objektů ve vlastnictví BD Přerov rozhodnout o provedení nutných oprav, předcházejících havarijním stavům a s tím spojenou úpravou DZ. Tato podpora není nároková. V případě nedostatku finančních prostředků družstva určených pro výše uvedené účely budou požadavky uspokojovány v pořadí schváleném představenstvem družstva. Představenstvo družstva bude při svém rozhodování vycházet z aktuálnosti potřeby realizace plánovaných oprav s přihlédnutím k výši tvorby DZ a vývoji jejího zůstatku v minulých letech. Schváleno na představenstvu dne JUDr. Otakar Šiška v.r. předseda družstva Ing. Miroslav Brath v.r. místopředseda družstva 9

10 Vysvětlivky k sestavám předávaným předsedům samospráv (Hospodaření středisek) 1. Výsledovka analyticky obsahuje sumář nákladů (5.účtová třída) a výnosů (6. účtová třída) dle druhů zaúčtovaných narůstajícím způsobem od počátku období. Každý náklad zaúčtovaný na základě paragonu, faktury příp. jiných dokladů je rozpočítán dle spoluvlastnického podílu daného střediska na částku, kterou hradí nájemci (příslušný nákladový účet) a na částku, kterou hradí vlastníci (účty 315/80 a 315/81, mzdové náklady 5. účtová třída) Při zpracování údajů za daný měsíc se automatickou operací sečtou náklady, a) které jsou hrazeny z dlouhodobé zálohy (účty označené D-Z-) tato operace se zaúčtuje na straně má dáti účtu 475/10 jako čerpání dl. zálohy a na straně dal účtu 648/10 jako nájemné (vlastníci MD 475/30 Dal 648/30, 648/31) b) které jsou hrazeny z krátkodobé zálohy (účty označené D-P) tato operace se zaúčtuje na straně má dáti účtu 324/11 jako čerpání kr. zálohy a na straně dal účtu 602/11 jako nájemné (vlastníci MD 324/12 Dal 602/12, 602/14) 2. Pohyby na účtech a) obsahuje náklady a výnosy (případně i technické zhodnocení domu účtováno na účtech 021, příp. 042) po konkrétních položkách za dané období. b) účet 475/10 Dlouhodobá přijatá záloha družstevní byty, garáže (nájemci) obsahuje tvorbu a čerpání za dané období sumárně (tvorba = z předpisu nájemného, čerpání = součet nákladových účtů označených v textové části D-Z-, příp. technické zhodnocení domu) účet 475/30 - Dlouhodobá přijatá záloha vlastníci obsahuje tvorbu a čerpání za dané období sumárně (tvorba = z předpisu záloh, čerpání = součet položek zaúčtovaných na účtě 315/80 a na účtech mzdových nákladů za dané období, u vlastníků nečlenů navýšené o DPH) c) účet 324/11 Zálohy na provozní výdaje (nájemci) obsahuje tvorbu a čerpání krátkodobé zálohy sumárně za dané období (tvorba z předpisu nájemného anuita, pojistné, daň z nemovitosti, domovník, úklid, ostatní provozní náklady, čerpání = součet nákladových účtů označených v textové části D-P-) účet 324/12 - Zálohy na provozní výdaje (vlastníci) obsahuje tvorbu a čerpání krátkodobé zálohy sumárně za dané období (tvortva z předpisu záloh pojistné, domovník, úklid, ostatní provozní náklady, čerpání = součet položek zaúčtovaných na účtě 315/81 a na účtech mzdových nákladů za dané období, u vlastníků nečlenů navýšené o DPH) Jednotlivé účty jsou v textové části, který vyjadřuje jeho charakter, označeny těmito písmeny: -D- vztahuje se na nájemce (částka ve výši spol. podílu SBD) -V- vztahuje se na vlastníky (částka ve výši spol. podílu vlastníků) -P- hrazeno z krátkodobé zálohy (tzn. "provozu" účty 324/11, 324/12) -Z- hrazeno z dlouhodobé zálohy (účty 475/10, 475/30) -X- rozdíl takto označených účtů tvoří výsledek hospodaření (pojistné události a jejich náhrady od pojišťovny, náklady a výnosy související s pronájmy nebytových a společných prostor). Na konci roku se tyto příjmy po zdanění použijí na úhradu nájemného daného roku o tyto příjmy se navýší krátkodobá záloha. 10

11 Sdělení ve věci zpracování mezd Sdělujeme Vám, že z důvodu přechodu zpracování mezd na nový program a změn v legislativě, je stanoven termín vyúčtování mezd s platností od ledna roku 2008 na 15. kalendářní den v měsíci. Ing. Miroslav Brath v.r. místopředseda družstva Oznámení Oznamujeme Vám, že jsou vyhotoveny nové Stanovy Stavebního bytového družstva Přerov, schválené na schůzi Shromáždění delegátů dne 23. května Žádáme všechny předsedy samospráv a vedoucí středisek, aby si stanovy vyzvedli v kanceláři Stavebního bytového družstva Přerov, Kratochvílova 41, č. dv. 28 u p. Havlíkové a Šromové. Střediska samospráv v Lipníku n/beč. si Stanovy SBD mohou vyzvednout v kanceláři SBD v Lipníku n/beč. u p. Radašové. Jaroslava Ludvová vedoucí organizačního úseku 11

12 Funkcionářské odměny v roce 2008 Vážení funkcionáři, zákon č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů přinesl od roku 2008 změnu o veřejném zdravotním pojištění a to v 5, písm. a/ podle kterého budou bytová družstva a SVJ provádět ze svých nákladů odvody zdravotním pojišťovnám za své funkcionáře ve výši 9 % z hrubé odměny a další 4,5 % z odměny funkcionářů, tedy celkem 13,5 %. Vzhledem k těmto novým skutečnostem Vám oznamujeme, že bližší informace, týkající se nového způsobu odměňování, Vám budou sděleny na jarních poradách předsedů v měsíci dubnu. Písemně Vám bude postup výplaty funkcionářských odměn popsán v průvodním dopise, který Vám bude zaslán spolu s tiskopisem na rozdělení odměn funkcionářů samospráv. Přerov, březen 2008 Ing. Miroslav B r a t h v.r. vedoucí ekon. úseku 12

13 Modernizace tepelného hospodářství ve městě Přerově Společnost Teplo Přerov a.s. v roce 2008 bude pokračovat v modernizaci svého tepelného hospodářství (CZT), při níž budou do domů osazovány teplovodní objektové předávací stanice (OPS) pro vytápění a přípravu teplé vody. Letošní modernizací budou dotčeny domy napojené na VST Meopta Jih. SBD Přerov se dotkne tato modernizace v domech: B. Němce 6,8,10,12,14, Přerov, (umístění OPS ve vchodě B. Němce č. 6) B. Němce 3,5 (umístění OPS v domě B. Němce 7) V letošním roce bude probíhat druhá etapa modernizace CZT v lokalitě VST Tovární 3, při které budou vyměněny původní venkovní teplovody za předizolované potrubí v bezkanálové technologii. Tyto nové teplovody budou přivedeny do našich domů Nádražní 3 a Denisova 16. V Přerově dne Jiří Vondra v.r. vedoucí tepelný technik Sdělení samosprávám domů s odpařovacími indikátory topných nákladů a samosprávám domů bez indikátorů topných nákladů Ve velké zasedací místnosti ve 2. patře budovy SBD Přerov, Kratochvílova 43, Přerov se uskuteční dne v hod. schůzka zástupců firmy ISTA se zástupci výboru samospráv domů, kde jsou osazeny indikátory topných nákladů I-RTN pracující na principu odparu a zástupci samospráv domů, ve kterých indikátory nejsou vůbec. Ředitel firmy ISTA přednese: - principy a přínos I-RTN - informace k elektronickým dvoučidlovým I-RTN - informace k novým typům elektronických dvoučidlových I-RTN s dálkovým odečtem hodnot náměrů pomocí rádiového přenosu bez nutnosti vstupu do bytů - cenové nabídky na dodávku a montáž elektronických I-RTN - legislativa rozúčtování nákladů na vytápění s využitím údajů z I-RTN Na schůzce bude prostor na diskusi k jednotlivým tématům. Pozvánky předsedům dotčených samospráv budou zaslány firmou ISTA. V Přerově dne Jiří Vondra v.r. vedoucí tepelný technik 13

14 Doporučení k termostatickým hlavicím Během velmi teplých letních dní doporučujeme v bytech otevřít termostatické hlavice na otopných tělesech na maximum. Tímto opatřením se sníží tlak náplně v termostatické hlavici během horkých letních dní. Při změnách denních a nočních teplot dochází k pohybu ovládacích komponentů v termostatickém ventilu. Tím lze předejít možnému zamrznutí dříku v ucpávce termostatického ventilu. V Přerově dne Jiří Vondra v.r. vedoucí tepelný technik 14

O b s a h Informátoru č. 1/10

O b s a h Informátoru č. 1/10 O b s a h Informátoru č. 1/10 - Pozvánka na jarní porady předsedů samospráv - Termín konání schůze Shromáždění delegátů - Volby výborů samospráv - Příkaz předsedy družstva č. 1/2010 - Modernizace tepelného

Více

O b s a h Informátoru č. 1/14

O b s a h Informátoru č. 1/14 O b s a h Informátoru č. 1/14 - Pozvánka na jarní porady předsedů samospráv - Termín konání schůze Shromáždění delegátů - Usnesení ze schůze shromáždění delegátů, konaného dne 4.12.2013 - Příkaz předsedy

Více

O b s a h Informátoru č. 1/13

O b s a h Informátoru č. 1/13 O b s a h Informátoru č. 1/13 - Pozvánka na jarní porady předsedů samospráv - Termín konání schůze shromáždění delegátů - Směrnice č. 5/2012 představenstva SBD Přerov upravující výši HZS a dopravného pro

Více

O b s a h Informátoru č. 1/09

O b s a h Informátoru č. 1/09 O b s a h Informátoru č. 1/09 - Pozvánka na jarní porady předsedů samospráv - Termín konání schůze Shromáždění delegátů - Podmínky, za kterých lze provádět stavební a jiné úpravy v bytech, garážích a ostatních

Více

O b s a h Informátoru č. 2/2010

O b s a h Informátoru č. 2/2010 O b s a h Informátoru č. 2/2010 - Usnesení z výroční schůze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Přerov, konané dne 19.5.2010 - Pořadník pro rok 2011-2012 - Upozornění předsedům samospráv

Více

O b s a h Informátoru č. 2/13

O b s a h Informátoru č. 2/13 O b s a h Informátoru č. 2/13 - Usnesení ze schůze Shromáždění delegátů - Termín konání schůze Shromáždění delegátů - Pozvánka na podzimní porady předsedů samospráv - Upozornění předsedů samospráv (formulář

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

O b s a h Informátoru č. 1/07

O b s a h Informátoru č. 1/07 O b s a h Informátoru č. 1/07 - Pozvánka na jarní porady předsedů samospráv - Termín konání schůze Shromáždění delegátů - Modernizace tepelného hospodářství ve městě Přerově - Využití internetu v podmínkách

Více

O b s a h Informátoru č. 1/16

O b s a h Informátoru č. 1/16 O b s a h Informátoru č. 1/16 - Pozvánka na jarní porady předsedů samospráv - Informace pro výbory samospráv - Změny v rozúčtování tepla - Směrnic e č. 4/2015 představenstva SBD Přerov, která v návaznosti

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ 1. Předmět úpravy 1.1 Směrnice navazuje na organizační

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 IČ:00033006, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCVIII, vložka 237 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, , tel.: POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, , tel.: POZVÁNKA Strana 1 (celkem 7) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Informátor 2/ Usnesení ze schůze shromáždění delegátů ze dne Pozvánka na podzimní pracovní porady

Informátor 2/ Usnesení ze schůze shromáždění delegátů ze dne Pozvánka na podzimní pracovní porady Informátor 2/2015 - Usnesení ze schůze shromáždění delegátů ze dne 20.5.2015 - Pozvánka na podzimní pracovní porady - Upozornění předsedům samospráv (formulář ke konání členských schůzí) - Informace k

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva

Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 1 Dne: 2.2.2015 Dne:

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec Sazebník příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec (schváleno shromážděním delegátů dne 25.4.2007, doplněn usnesením SD 28.11.2007, 17.6.2009, 23.6.2010, 22.06.2011, 12.06.2013, 18.06.2014,

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

O b s a h Informátoru č. 2/2009

O b s a h Informátoru č. 2/2009 O b s a h Informátoru č. 2/2009 - Upozornění předsedům samospráv - Usnesení z výroční schůze shromáždění delegátů SBD Přerov ze dne 20. května 2009 - Pozvánka na podzimní porady předsedů samospráv - Jak

Více

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb)

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice byla zpracována v souladu se Stanovami SBD "Mír" Teplice, Zásadami pro

Více

O b s a h Informátoru č. 1/12

O b s a h Informátoru č. 1/12 O b s a h Informátoru č. 1/12 - Pozvánka na jarní porady předsedů samospráv - Termín konání schůze shromáždění delegátů - Podmínky, za kterých lze provádět stavební a jiné úpravy v bytech, garážích a ostatních

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Základní pojmy

Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Základní pojmy Směrnice představenstva č. 3/2013 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostor a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostor (1) Tato směrnice upravuje Čl.

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014 Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186, Praha 8 IČ 34398, DIČ CZ34398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 78, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská 86 Sídlo:

Více

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6 Příloha k účetní závěrce Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 I. Obecné údaje Název: Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154 1160 Sídlo: Vondroušova 1154-1160, 163 00 Praha

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená 2647/16, Kroměříž

SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená 2647/16, Kroměříž SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená 2647/16, 767 01 Kroměříž S M Ě R N I C E pro stanovení výše nájemného z bytů a nebytových prostorů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943

Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943 Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ 251 68 je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943 Směrnice o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových

Více

Stavební bytové družstvo Přerov, Kratochvílova 4l. S m ě r n i c e představenstva družstva č. 1/2007

Stavební bytové družstvo Přerov, Kratochvílova 4l. S m ě r n i c e představenstva družstva č. 1/2007 Stavební bytové družstvo Přerov, Kratochvílova 4l S m ě r n i c e představenstva družstva č. 1/2007 k Uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr dle ustanovení 74 až 77/ zákoníku práce Jednou

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016

P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016 Společenství VJ Běluňská 1841, Běluňská 1841, Praha 9, IČ.: 247 46 151 P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016 Datum konání: středa 23. listopadu 2016 v 18.30 hod. Místo

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

O b s a h Informátoru č. 2/08

O b s a h Informátoru č. 2/08 O b s a h Informátoru č. 2/08 - Usnesení z výroční schůze shromáždění delegátů SBD Přerov ze dne 21.5.2008 - Pozvánka na podzimní porady předsedů samospráv (rozpis porad předsedů) - Upozornění předsedům

Více

SMĚRNICE č. 7/2005. Rozhodující pro stanovení postupu je předpokládaná výše ceny jednotlivé zakázky.

SMĚRNICE č. 7/2005. Rozhodující pro stanovení postupu je předpokládaná výše ceny jednotlivé zakázky. ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová - Lutyně SMĚRNICE č. 7/2005 Postup při zadávání stavebních prací, služeb a dodávek Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá účinnosti:

Více

Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období / 2015

Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období / 2015 Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období 01-12 / 2015 polyfunkčního domu na adrese Kurta Konráda č.p. 2457/6,2457/8 a Ocelářská 2457/7 Praha 9 -

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, 278 01 Kralupy nad Vltavou Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, 278 01 Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 1/2011 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s

Více

Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva

Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva čl. 1 Vymezení pojmů a vysvětlení zkratek V dalším textu jsou používány tyto zkrácené názvy: družstvo stanovy dům správce byt nájem nájemce

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ SMĚRNICE Č. 1/ 2012 PRAVIDLA PRO TVORBU A POUŽITÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ OPRAV V DOMĚ F O N D O P R A V Valašské

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

SMĚRNICE č. 1/2014. Postup při zadávání stavebních prací, služeb a dodávek

SMĚRNICE č. 1/2014. Postup při zadávání stavebních prací, služeb a dodávek ORLOVAN, bytové družstvo Energetiků 640, Orlová - Lutyně SMĚRNICE č. 1/2014 Postup při zadávání stavebních prací, služeb a dodávek Kontrolou pověřen: vedoucí technického úseku Touto směrnicí se upravuje

Více

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto:

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto: 12) Návrh na změnu správního příspěvku na činnost družstva a odměny družstva pro společenství vlastníků za správu domu a pozemku a změna směrnice č. 118/2015 ze dne 28.5.2015 Tabulka v příloze ukazuje

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Z p r á v a - představenstva o činnosti SBD Štýřice v Brně, Jílová 41

Z p r á v a - představenstva o činnosti SBD Štýřice v Brně, Jílová 41 Z p r á v a - představenstva o činnosti SBD Štýřice v Brně, Jílová 41 Představenstvo družstva předkládá zprávu o činnosti za funkční období od 21. května 2014 do dnešního dne tj. do 24. června 2015. 1.

Více

Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy.

Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy. Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 15.4.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Čl.1 Dlouhodobá záloha na opravy

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Platební řád Společenství vlastníků

Platební řád Společenství vlastníků Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8, přijímá a

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 12.10.2006 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Robert Stránský Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Markéta Krčová pan a

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 16.04.

Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 16.04. Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 16.04.2014

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho: * Bytové družstvo U Soutoku: Praha 4 - Modřany, U zastávky 1544/7 IČO : 63 08 17 50 * Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013 AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Více

Čl. 1 Předmět úpravy. a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebytových prostorech (dále jen byt ) 1),

Čl. 1 Předmět úpravy. a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebytových prostorech (dále jen byt ) 1), Směrnice č. 38/2013 Stavebního bytového družstva Šumperk o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů (1)

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI ÚHRAD ČLENŮ DRUŽSTVA, OBČANŮ A ORGANIZACÍ ZA ČINNOST A ÚKONY DRUŽSTVA

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI ÚHRAD ČLENŮ DRUŽSTVA, OBČANŮ A ORGANIZACÍ ZA ČINNOST A ÚKONY DRUŽSTVA Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, Karviná - Ráj, IČ: 000 52 159, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI ÚHRAD ČLENŮ

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 12.12.2006 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Markéta Krčová Přizván: pan a

Více

S m ě r n i c e č. 2 /2012

S m ě r n i c e č. 2 /2012 S m ě r n i c e č. 2 /2012 představenstva Stavebního bytového družstva Přerov upravující postup a pravidla pro zadávání zakázek na zajištění oprav a rekonstrukcí k stanovení jednotného postupu pro zadávání

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Vypracovala: 3.4.2015 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8 Platební řád BD Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Bytové družstvo Chabařovická 1327 1333 Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1327 1333 přijímá a schvaluje tato pravidla

Více

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 ZMĚNA Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Zásady hospodaření, tvorby a použití fondů družstva, schválení SD dne 4.

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Správce : Green Lions a.s., Vocelova 1, Praha 2, tel. 224 217 069 Facility Manager

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 27.4.2017 v zasedací místnosti SBD Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek, Ing. Michal

Více

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8 Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 (dále jen společenství ) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1327

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186, Praha 8 IČ 34398, DIČ CZ34398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 78, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků bytových

Více

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti zpracovaná pro paní Janu Putnovou předseda výboru Společenství vlastníků pro dům Jugoslávská 32, Brno IČ: 03621804 Stránka 1 z 5 Na základě Vaší poptávky

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Tímto se na Vás obracím jménem Sociálních služeb města Pardubic, s výzvou k podání nabídky na výběr revizního technika/revizní práce dodavatelským způsobem

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2012

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2012 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 114

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 114 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo Blansko, Pražská 66, konaného dne 17. května 2016 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

Usnesení č. 2: Usnesení č. 3:

Usnesení č. 2: Usnesení č. 3: Zápis ze shromáždění Společenství Bukolská 860, se sídlem Bukolská 772/10, Praha 8, IČ: 241 42 450, konané dne 3. 11. 2011 od 18.00 hod v sále Domova důchodců Praha 8, Na Hranicích 974/17 Výbor Společenství

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 2.4.2015 v zasedací místnosti SBD Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek, Ing. Michal

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více