Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb Bakalářská práce Autor: Michaela Léblová, DiS. Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Blanka Dlouhá Praha Květen 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Litoměřicích dne Michaela Léblová

3 Poděkování Děkuji vedoucí bakalářské práce paní Ing. Blance Dlouhé za pozornost, kterou mé práci věnovala, za její cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěla k vypracování této bakalářské práce.

4 Anotace Předmětem bakalářské práce Analýza úvěrových moţností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb je srovnání vybraných produktů a jejich rozbor k financování nákupu spotřebičů a odkupu bytu. Hlavním cílem této bakalářské práce je vyhodnocení vybraných úvěrů dle posuzovaných kritérií pro daného klienta a zvolením nejvhodnějšího bankovního ústavu z hlediska výše poplatků. V první části jsou charakterizovány druhy úvěrů, jejich účelovost a zajištění. Ve druhé části porovnávám jednotlivé úvěry u vybraných bank a analyzuji tyto výsledky ke zvolenému příkladu. Poslední část je věnována konkrétnímu příkladu vybraného úvěru pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb včetně doporučení pro klienta. Klíčová slova: Kontokorentní úvěr, kreditní karta, spotřebitelský úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypoteční úvěr, bonita úvěru, zajištění, RPSN, ţivotní minimum Annotation The subject of this Analysis of Credit Opportunities for Individuals to Finance Shortand Medium-term Needs is a comparison of selected products and their analysis to finance the purchase of appliances and buy a flat. The main objective of this thesis is to evaluate the selected credit assessed according to criteria for the client and select the most suitable banking institution in terms of fees. In the first part are characterized by types of loans, their usefulness and security. In the second part comparing different loans at selected banks and analyze these results to the chosen example. The last section is devoted to the particular example selected credit for financing short-term and medium term needs, including recommendations for the client. Key words: Bank overdraft, credit card, consumer loan, building savings loan, mortgage loan, credit quality, collateral, APRC, living wage

5 Obsah Úvod Analýza úvěrových produktů Bankovní úvěry Kontokorentní úvěr Kreditní karta Spotřebitelský úvěr Úvěr ze stavebního spoření Řádný úvěr ze stavebního spoření Překlenovací úvěr Hypoteční úvěr Nebankovní úvěry Nebankovní spotřebitelské úvěry Postup bank při poskytnutí úvěru fyzickým osobám Bankovní a nebankovní registr klientských informací Databáze SOLUS Analýza bonity úvěru Analýza zajištění úvěru Analýza účelovosti úvěru Analýza výše úvěru a doba splácení Výše úvěru Splácení úvěru Ţivotní minimum RPSN Dopad při nesplácení úvěru Srovnání úvěrových moţností Srovnání kontokorentních úvěrů dle kritérií Srovnání kreditních karet dle kritérií Srovnání spotřebitelských úvěrů dle kritérií Srovnání nebankovních úvěrů dle kritérií Srovnání úvěrů ze stavebního spoření dle kritérií Srovnání hypotečních úvěrů dle kritérií Vlastní doporučení pro klienta...52 Závěr 53 Seznam pouţité literatury a zdrojů informací 54 Seznam příloh..55

6 Úvod Kaţdý dospělý člověk ve svém ţivotě chce uspokojovat své potřeby a to jak osobní tak i profesní. Lidé ţijící ve společné domácnosti mají osobní potřeby identické. Rodina se snaţí zajistit především své bydlení a kvalitní vybavení domácnosti. Ne vţdy můţe rodina své potřeby zajistit vlastními prostředky. Proto hledají jiná alternativní řešení, jak si potřebné finanční prostředky zajistit, aby uspokojila své potřeby. Jednou z moţností je vyuţití úvěrových produktů. Na našem trhu působí celá řada bankovních institucí a je mnohdy těţké zvolit z nich tu správnou. Cílem této práce je vyhodnocení úvěrů pro danou rodinu vybraným peněţním ústavem z hlediska výše poplatků. Teoretická část je věnována charakteristice úvěrů jak pro financování krátkodobých potřeb, tak pro financování střednědobých potřeb. V úvodu jsou popsány stručné informace o daných produktech a jejich moţnosti pouţití. Další část je věnována postupu bankovních institucí před poskytnutím úvěru klientovi. Tzn. analýze bonity úvěru, zajištění poskytnutého úvěru, účelovost, výše úvěru a doba splácení. Poslední část této kapitoly je věnována moţnostem při nesplácení úvěru. Praktická část se zabývá analýzami a porovnáváním bankovních produktů vybraných bank pro financování krátkodobých potřeb. Nejprve srovnává moţnosti vyuţití kontokorentního úvěru, dále kreditní karty a nakonec spotřebitelského úvěru. Další částí je věnováno srovnání nebankovních produktů pro financování krátkodobých potřeb. V poslední části je věnováno porovnávání bankovních produktů u vybraných bank pro financování střednědobých potřeb. Zde jsou uvedeny moţnosti dvou produktů a tj. úvěru ze stavebního spoření a hypoteční úvěr. Poslední část je věnována ukázce příkladu vybraného úvěru z provedené předchozí analýzy a jeho vyuţití pro krátkodobé a střednědobé potřeby. Na závěr je uvedeno doporučení vybraného produktu u příslušné banky pro zvolenou rodinu.

7 1. Analýza úvěrových produktů Úvěrové produkty nám dávají moţnost financovat záměry z cizích zdrojů. Na trhu najdeme produkty úzce specializované jen na přesně vymezený účel hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření i produkty univerzální, nevázané předem na určitý způsob vyuţití. 1 Spotřebitelské úvěry jsou úvěry poskytované fyzickým osobám občanům na nepodnikatelské účely. Slouţí ke krytí spotřebních výdajů, a tudíţ úvěrovaný objekt přímo neprodukuje zdroje ke splácení úvěru Bankovní úvěry Bankovní úvěr je časově omezené, úplatné přenechání peněz obchodní bankou jejím klientům k volnému nebo smluvně vázanému pouţití. Úvěry se mezi sebou mohou velmi výrazně odlišovat. Zařazení úvěrů do různých skupin pomáhá bankám při posuzování jednotlivých rysů úvěru, stanovení podmínek jejich poskytování, stanovení úrokových sazeb a v neposlední řadě umoţňuje zajistit vhodné krytí a časovou shodu úvěrových zdrojů Kontokorentní úvěr Kontokorentní úvěr je krátkodobý bankovní úvěr poskytovaný bankou klientovi v určité výši, čerpaný dle potřeby v měnícím se rozsahu aţ do sjednané maximální hranice (v tzv. úvěrovém rámci). Přitom probíhá zúčtování došlých a odcházejících plateb společně se zúčtováním úvěru na jednom, bankou vedeném, kontokorentním účtu. Kontokorentní účet patří mezi tzv. účty platebního styku. Je poskytován na základě úvěrové smlouvy. Klient čerpá úvěr tak, jak to vyţaduje jeho okamţitá potřeba, coţ je předností kontokorentního úvěru. Úvěr je splácen úhradami došlými na kontokorentní účet. 1 Syrový, Petr, Novotný, Martin. Osobní a rodinné finance. 2. Aktualizované vyd. Grada Publishing, Revenda, Zbyněk a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4 vyd. Praha. Management Press, Kolektiv autorů. Bankovnictví. 6. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola,

8 Kaţdou úhradou se kontokorentní úvěr sniţuje a dává moţnost dalšího čerpání do výše stanovené úvěrovým rámcem. 4 Kontokorentní úvěr je poskytován ve dvou podobách: Zajištěný debet ručí se většinou termínovaným vkladem ve stejné částce (nebo vyšší), jako je úvěrový rámec, Nezajištěný debet zde nemusí být ţádné jištění. Některé banky však nezajištěný kontokorent vůbec neposkytují. Smlouva o poskytnutí úvěru se většinou uzavírá na jeden rok a automaticky se obnovuje. Úvěr se čerpá přímo z běţného účtu. Podmínky pro splnění kontokorentního úvěru mohou být např. tyto: vedení běţného účtu u banky, kterou ţádáme o kontokorentní účet, na účet chodí pravidelný dostatečně vysoký příjem, někdy je vyţadován i určitý průměrný zůstatek na účtu. Výši kontokorentu stanovují banky, obvykle je to jednonásobek, dvojnásobek nebo trojnásobek čistého měsíčního příjmu. Úrok se počítá z čerpané částky, a to aţ do doby, neţ je tato částka zaplacena Kreditní karta Kreditní karta je na první pohled stejná jako klasická debetní karta. Ke kartě je přidělen úvěrový limit, který umoţňuje platit či vybírat hotovost i v případě, pokud nedisponujete dostatečnými prostředky na účtu. Při pouţití kreditní karty čerpáte úvěr, na rozdíl od debetní karty, kterou čerpáte na prostředky pouze do výše zůstatků na účtu či do výše kontokorentu. Výhodou kreditní karty je moţnost odloţení splácení (v případě debetní jsou peníze odečteny z účtu okamţitě), ale naproti tomu jsou úroky z tohoto úvěru hodně vysoké. Kreditní karty můţete pouţívat na území České republiky nebo v zahraničí. Kreditní karty jsou určeny především k nákupu zboţí a sluţeb u obchodníků. Řadou z nich však umoţňují i výběry hotovosti z bankomatu. Podmínkou pro získání kreditní karty je minimální věk 18 let, občanství České republiky a určitý čistý měsíční příjem (banky určují individuálně). Banky vyţadují 4 Kolektiv autorů. Bankovnictví. 6. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola,

9 zejména tyto doklady: občanský průkaz a druhý doklad totoţnosti (cestovní pas nebo rodný list), doklady k ověření bydliště (výpis z účtu, účet za telefon) a doklady k ověření příjmu (potvrzení o výši pracovního příjmu). V některých případech banka poţaduje po klientovi, aby měl u ní veden účet. V těchto případech mohou být splátky úvěru přímo inkasovány z tohoto účtu. Jiné kreditní karty naopak nejsou vázány na vedení účtu. Výhodou kreditních karet je neustálý přístup k finanční rezervě, jednoduché a rychlé pouţití, bezúročné období a další doplňkové sluţby, např. různé druhy pojištění nebo bonusové slevové programy. Naopak nevýhodou jsou vysoké úroky z úvěru, nevýhodné výběry hotovosti a nedostupnost Spotřebitelský úvěr Spotřebitelské úvěry, lze obecně charakterizovat jako úvěry poskytované fyzickým osobám na nepodnikatelské účely. Pro praktické vyuţití u nás má zásadní význam vymezení spotřebitelských úvěrů v zákoně č. 321/2001 Sb., o spotřebitelském úvěru. Zákon definuje spotřebitelský úvěr jako poskytnutí peněţních prostředků nebo odloţená platba, například ve formě úvěru, půjčky nebo koupě najaté věci, za které je spotřebitel povinen platit. 7 Spotřebitelský úvěr je nabízen fyzickým osobám občanům starším 18 let, se státním občanstvím ČR a trvalým bydlištěm na území České republiky. 8 Osobám, které mají trvalý zdroj příjmů, prokáţe dostatek disponibilních prostředků na splácení půjčky. V případě, ţe klientovi není zasílán příjem na účet u dané banky, musí doloţit potvrzení o příjmu. Většina bankovních ústavů poţaduje, aby měl klient zřízený běţný účet v dané bance. Poţadují dva doklady totoţnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) Bonitu klienta si banky ověřují také v registru dluţníků veřejném i neveřejném. 9 Smlouva, v níţ se sjednává spotřebitelský úvěr, musí dle zákona č. 321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb. být uzavřena písemně a musí obsahovat dle 4 tohoto zákona: a) stanovení roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr způsobem uvedeným v příloze tohoto zákona, 6 7 Radová, Jarmila, Dvořák, Petr, Málek, Jiří. Finanční matematika pro každého. 5. vyd. Grada Publishing, Kalabis, Zbyněk. Bankovní služby v praxi. 1 vyd. Computer Press,

10 b) stanovení podmínek, za kterých můţe být roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr upravena a které nesmí být závislé pouze na vůli věřitele, c) stanovení maximální výše spotřebitelského úvěru, stanovení výše jednotlivých splátek, jejich počtu a přesného časového rozvrţení, d) stanovení jednotlivých plateb, včetně těch, které jsou uvedeny v 2 písm. a) bodech 1 aţ 5, budou-li placeny spolu se spotřebitelským úvěrem; pokud jednotlivé platby nelze přesně stanovit, musí být uveden způsob jejich výpočtu, e) závazek věřitele informovat spotřebitele v průběhu plnění smlouvy o všech změnách roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr, f) u smluv, ve kterých se sjednává koupě najaté věci, výši spotřebitelského úvěru, g) ustanovení o právu na splacení spotřebitelského úvěru před stanovenou lhůtou ( 11), Spotřebitel je oprávněn splatit spotřebitelský úvěr před dobou stanovenou ve smlouvě. V takovém případě má spotřebitel nárok na sníţení plateb se spotřebitelským úvěrem souvisejících o takovou částku, aby splacením spotřebitelského úvěru před dobou splatnosti nezískal ţádný z účastníků smlouvy o spotřebitelském úvěru nepřiměřený prospěch na úkor ostatních účastníků. h) podmínky, za kterých lze předčasně ukončit smluvní vztah, i) způsob placení Úvěr ze stavebního spoření Úvěr ze stavebního spoření poskytují stavební spořitelny jako účelově vázané úvěry, které jsou určeny na financování bytových potřeb jejich klientů. Bytovými potřebami se rozumí především získání, změna, modernizace a údrţba bytu, výstavba nebo koupě stavby pro bydlení, získání stavebního pozemku za účelem této výstavby, úprava nebytového prostoru na byt a dokonce i úhrada závazků vzniklých uhrazením výše uvedených potřeb. Podmínkou pro získání úvěru je vţdy uzavření smlouvy o stavebním spoření se stavební spořitelnou. Úvěry ze stavebního spoření jsou dvojího typu. Jeden označujeme jako řádný úvěr ze stavebního spoření a druhý jako překlenovací úvěr. 10 Zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru 10

11 Řádný úvěr ze stavebního spoření Pro poskytnutí tohoto úvěru musí klient splnit všechny následující podmínky: 1. Spořit minimálně dva roky. Minimální doba spoření pro poskytnutí úvěru je stanovena zákonem. 2. Mít naspořen minimální zůstatek. 3. Dosáhnout stanovenou výši hodnotícího čísla. Vţdy se do hodnoty hodnotícího se čísla promítá výše naspořené částky vzhledem k cílové částce, výše připsaných úroků, délka spoření a varianta spoření. Pro maximální výši úvěru je klíčová výše cílové částky, která představuje celkovou sumu peněz, kterou můţeme při čerpání úvěru získat od stavební spořitelny. Spořitelna nám půjčí rozdíl mezi cílovou částkou a aktuálním zůstatkem na našem účtu, tj. součtem našich vkladů, připsaných státních podpor a úroků. Obrázek č. 1 Řádný úvěr ze stavebního spoření Zdroj: vlastní zpracování 11

12 Překlenovací úvěr Překlenovací úvěry jsou určeny pro klienty, kteří nemají splněny všechny podmínky pro přidělení řádného úvěru. Jedná se o úvěr, který překlenuje dobu mezi skutečnou potřebou cizích zdrojů a vznikem nároku na úvěr ze stavebního spoření. Překlenovací úvěr se poskytuje maximálně do výše cílové částky a je stejně účelově vázán jako klasický úvěr ze stavebního spoření. Klient platí pouze úroky z tohoto úvěru a čeká, aţ mu bude přidělena cílová částka. Jejím přidělením je tento úvěr splacen a klient od této chvíle čerpá řádný úvěr. Konkrétní podmínky pro překlenovací úvěry se u jednotlivých spořitelen liší, ať uţ výší úroků nebo i principem úročení. Pro překlenovací úvěry platí stejné zvýhodnění jako pro úvěry ze stavebního spoření, tedy o úroky z nich je moţno sníţit základ daně z příjmů fyzických osob. Představují nejvýhodnější produkt pro stavební spořitelny. 11 Obrázek č. 2 Překlenovací úvěr Zdroj: vlastní zpracování 11 Syrový, Petr, Novotný, Martin. Osobní a rodinné finance. 2. Aktualizované vyd. Grada Publishing,

13 dozví. 12 Hypoteční úvěry poskytují buď specializované, tzv. hypoteční banky, nebo Hypoteční úvěr Jedná se o úvěr, jehoţ splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se povaţuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečního nebo její část pouţít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti univerzální banky. Hypoteční úvěr lze poskytnout fyzické i právnické osobě. Většina bank se zabývá jen hypotečními úvěry pro fyzické osoby a zejména pak na pořízení nemovitosti k bydlení. Ţadatelem můţe být kaţdý občan ČR nebo cizinec s trvalým pobytem na území ČR starší 18 let. 13 Výhodou pro klienty hypotečních úvěrů je to, ţe především účelové hypotéky mají díky zdrojům z vydaných hypotečních zástavních listů lepší podmínky (doba splatnosti, fixace úrokové sazby, výše úrokové sazby, % zastavené nemovitosti) neţ třeba spotřebitelské úvěry. Hypoteční banky nabízejí v zásadě dva typy úvěrů: Hypotéky, které jsou účelově vázané na pořízení nemovitosti, Americké hypotéky na cokoli. Současné znění zákona umoţnilo moţnost poskytování hypotečních úvěrů také na zajištění potřeb bydlení na koupi druţstevního bytu, sloţení členského podílu do bytového druţstva, rekonstrukci bytu v majetku obce nebo druţstva s cílem získání uţívacího práva k bytu. Ve všech případech platí ručení nemovitostí. Základní podmínkou pro poskytnutí hypotečního úvěru je prokázání ţadatele o úvěr, ţe je schopen poskytnutý úvěr ze svých příjmů splatit. Banka poţaduje po klientovi doloţení výše příjmů (potvrzením příjmu od zaměstnavatele), ocenění zastavované nemovitosti, výpis z katastru o zanesení zástavního práva a vinkulaci pojištění nemovitosti ve prospěch banky. V případě, ţe je úvěr pouţit na investici do nemovitosti, banka dále poţaduje doklady o nemovitosti. Pokud se jedná o koupi nemovitosti, tak banka poţaduje kupní smlouvu (smlouvu o budoucí kupní smlouvě), výpis z katastru nemovitostí a v případě výstavby, rekonstrukce či oprav poţaduje Syrový, Petr, Novotný, Martin. Osobní a rodinné finance. 2. Aktualizované vyd. Grada Publishing,

14 stavební povolení, projektovou dokumentaci, rozpočet stavby a výpis z katastru nemovitostí. Čerpání můţe být jednorázové (většinou při koupi nemovitosti, nebo neúčelovém úvěru) nebo můţe probíhat postupně (např. při výstavbě či rekonstrukci nemovitosti). V tomto případě jsou ve smlouvě o úvěru uvedeny orientační termíny čerpání a konečný termín pro dočerpání Nebankovní úvěry Nebankovní úvěry jsou všechny půjčky, kreditní karty, úvěry, splátkový prodej a další nejrůznější peníze poskytované nebankovními institucemi. Nebankovní úvěry jsou zastoupeny například těmito společnostmi: Cofidis, Provident, Home Credit, Essox, Cetelem a jiné společnosti, které nepodléhají dozoru centrální banky, mohou si stanovovat vlastní podmínky. Jsou omezeny zákonem o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru. Tento typ sluţeb vyuţívají většinou klienti, kteří neměli pro bankovní ústavy dostatečnou bonitu. Obecně o půjčku mohou zaţádat fyzické osoby, které jsou občany ČR starší 18 let Nebankovní spotřebitelské úvěry Výhody nebankovních spotřebitelských úvěrů spočívají v moţnosti sjednat ho přímo v obchodě, který spolupracuje s některou z úvěrových společností, a v rychlosti jeho vyřízení, zpravidla do jednoho maximálně dvou dnů. K podání ţádosti stačí potvrzení o příjmu a doloţení totoţnosti. U vyšších úvěrů je třeba předloţit například výpis z účtu s určitým zůstatkem. V případě, ţe je ţádost vyřízena kladně, zaplatí nakupující v obchodě první splátku obvykle ve výši od 10 % do 30 % z ceny nakupovaného zboţí. Výhodou těchto úvěrů je rychlý zdroj finančních prostředků, někdy s doručením aţ do domu a není nutno dokládat účel pouţití. Naopak nevýhodou jsou roční úrokové sazby dosahující někdy aţ několik desítek procent a krátká doba splatnosti

15 2. Postup bank při poskytnutí úvěru FO Před poskytnutím úvěru fyzickým osobám se kaţdá banka podívá do bankovních a nebankovních registrů a databází SOLUS, aby zjistila informace o klientech, kteří se vůči nějaké finanční instituci zadluţili. 2.1 Bankovní a nebankovní registr klientských informací Bankovní a nebankovní registr klientských informací jsou velmi dobře zabezpečené databáze informací o klientech finančních institucí, kteří se vůči nim nějakým způsobem zadluţili. Díky registrům mohou banky i nebankovní finanční instituce při ţádosti o poskytnutí finančních prostředků o svém potenciálním zákazníkovi zjistit výše jeho závazků, a zda v minulosti své závazky platil řádně a včas. Bankovní registr klientských informací V bankovním registru se nachází kaţdá fyzická osoba, tedy občan i fyzická osoba podnikající, která má s bankou nebo stavební spořitelnou uzavřenou úvěrovou smlouvu nebo ji v minulosti uzavřenou měla či o uzavření úvěrové smlouvy teprve ţádá. Můţe se jednat o hypotéku, stavební spoření, spotřebitelský úvěr, kontokorent, kreditní kartu nebo třeba povolený debet. Nebankovní registr klientských informací Nebankovní registr obsahuje na rozdíl od bankovního registru kromě fyzických osob a fyzických osob podnikajících také údaje o osobách právnických (tzn. o obchodních společnostech)

16 2.2 Databáze SOLUS Databáze SOLUS je informační databáze, ve které jsou soustředěny informace o klientech fyzických osobách-občanech, fyzických osobách-podnikatelích nebo o klientech fyzických osobách-podnikatelích a právnických osobách, kteří udělili souhlas s poskytováním svých údajů do této databáze a kteří neplní závazky vůči některému ze členů sdruţení Analýza bonity úvěru Jedná se o prokázání schopnosti klienta splácet úvěr. Banka při svém rozhodování o poskytnutí úvěru, popřípadě jeho výše poţaduje prokázat, ţe ţadatel bude schopen tento závazek splatit. Ţadatel musí prokázat dostatečnou výši čistých příjmů vzhledem ke svým nutným výdajům a odhadnuté výši splátek úvěru plus určitou rezervu. 18 V případě, ţe klient má veden účet v bance, ve které ţádá o daný úvěr, není potřeba dokládat potvrzení o příjmech a výplatní pásky, jelikoţ banka klienta dobře zná a informace si snadno zjistí. Pokud nastane situace, ţe klient ţádá o úvěr v jiné bance, neţ má veden účet banka zpravidla poţaduje potvrzení o výši příjmu od zaměstnavatele a poslední 3 výplatní pásky. Bonita klienta se dá snadno vypočítat, pokud odečteme měsíční splátky poţadovaného úvěru, částky ţivotního minima a další pravidelné výdaje (pojištění, leasing, jiné úvěry) od čisté měsíční výše příjmů a zůstane ještě určitá finanční rezerva. Výši finanční rezervy si kaţdá banka stanovuje jinak https://www.solus.cz/ 18 Syrový, Petr, Novotný, Martin. Osobní a rodinné finance. 2. Aktualizované vyd. Grada Publishing,

17 2.4 Analýza zajištění úvěru Pojmem zajištění úvěru v širším slova smyslu rozumíme veškerá opatření prováděná bankou s cílem zajistit řádné splacení úvěru, včetně úroků. 20 Zajištění úvěru dává bance větší jistotu, ţe jí budou peníze vráceny. Banka ví, na jaký účel peníze půjčuje. Banka zná svého dluţníka a zná jeho příjmy. Potřebuje však mít poslední pojistku, která funguje v případě, ţe klient nechce splácet nebo z jakýchkoli důvodů nemůţe. Pro malé objemy úvěrů banka záruky nepoţaduje. Pro trochu vyšší objemy úvěrů potřebuje zajištění pomocí ručitelů. Pro ještě vyšší úvěry poţaduje zajištění zástavním právem k nemovitosti. 21 Tab. č. 1 Přehled vybraných úvěrů a jejich zajištění Druh úvěru Zajištění Spotřebitelský úvěr Bez zajištění Ručení dle výše úvěru Zástavní právo k nemovitosti Úvěr ze stavebního spoření Bez zajištění dle výše a typu úvěru Ručení Zástavní právo k nemovitosti Hypoteční úvěr Zástavní právo k nemovitosti Zdroj: vlastní zpracování Zajištění spotřebitelských úvěrů u bankovních ústavů má vliv na výši úrokové míry produktu. Většina bank dnes přistupuje ke klientovi individuálně. Nejdříve si provede prověrku úvěrové způsobilosti klienta (bonity). Limituje výši úvěru pro jednotlivé klienty. Pokud klient bude ochoten ručit vhodnou nemovitostí, je pro banku klientem s lepší bonitou neţ klient bez nemovitého zajištění. Zajištění formou majetku patří mezi věcné zajištění. Další způsob je zajištění třetí osobou nebo tzv. ručitelem, která vstupuje do stejného rizika jako klient, který ţádá o půjčku. Akcesorické zajištění je spojeno s konkrétní pohledávkou. Zanikne-li pohledávka, zaniká zaručení. Abstraktní zajištění je takové, kdy s uspokojením 20 Revenda, Zbyněk a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4 vyd. Praha. Management Press, Syrový, Petr, Novotný, Martin. Osobní a rodinné finance. 2. Aktualizované vyd. Grada Publishing,

18 pohledávky zajištění nezaniká, ale dává moţnost vyuţívat tohoto zajištění k opakovaně poskytovaným úvěrům. 22 Hypoteční úvěry jsou vţdy zajištěny zástavním právem k nemovitosti. K zajištění se pouţívá hlavně úvěrovaná nemovitost, i rozestavěná. Výjimečně je také přípustné zajištění nemovitostí, která s financovaným záměrem nesouvisí. Podmínkou vţdy je, ţe nemovitost je zapsaná v katastru nemovitostí. Zastavenou nemovitost je klient povinen nechat pojistit minimálně do výše úvěru proti ţivelným rizikům a pojistné plnění vinkulovat ve prospěch banky. Zajištění překlenovacího úvěru závisí na ohodnocení bonity ţadatele, délce předešlého spoření a výši úvěru. Zpravidla do určité výše úvěru ( aţ Kč) se nevyţaduje ţádné zajištění. Pro vyšší úvěry se setkáváme s povinným zajištěním jedním aţ třemi bonitními ručiteli nebo zástavou nemovitosti. Je moţné zajištění i zástavním právem k pohledávce vůči peněţnímu ústavu. 23 Zajištění u nebankovních společností vyplývá z všeobecných podmínek. Nejčastěji se praktikují ručitelé, coţ patří do formy osobního zajištění. Podstatou ručení je jednostranné písemné prohlášení právnické či fyzické osoby vůči bance, ţe uspokojí její určitou pohledávku (splatí poskytnutý úvěr) Analýza účelovosti úvěru Spotřebitelské úvěry u bankovních ústavů jsou dvojího typu: účelové úvěry jsou úvěry, kdy nejsou peníze převedeny na účet klienta, ale banka po obdrţení dokladu na nákup zboţí jej zaplatí za klienta. Většinou bývají podmínky pro účelový úvěr o desetiny procenta aţ procenta výhodnější neţ u neúčelových. U účelových úvěrů na větší částky, např. na rekonstrukci bytu, hradí banka za klienta faktury a ostatní závazky týkající se daně rekonstrukce, neúčelové úvěry jsou vyuţívány častěji. Nemusí bance dokládat, na co si peníze půjčuje. Podmínky pro neúčelové úvěry jsou většinou méně výhodné neţ ty účelové. Příklady pouţití neúčelových úvěrů: 22 Revenda, Zbyněk a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4 vyd. Praha. Management Press, Syrový, Petr, Novotný, Martin. Osobní a rodinné finance. 2. Aktualizované vyd. Grada Publishing, Syrový, Petr, Novotný, Martin. Osobní a rodinné finance. 2. Aktualizované vyd. Grada Publishing,

19 na nákup spotřebních předmětů (včetně úhrady nákladů za dodávku zboţí a jeho instalaci), nových i ojetých automobilů, na zaplacení sluţeb, na úhradu nákladů spojených s modernizací bytu či domu (pořízení stavebního materiálu a zařizovacích předmětů včetně úhrady prací dodavatele), které nelze řešit poskytnutím úvěru na nemovitý majetek, na úhradu dalších nákladů osobní spotřeby (dovolená), na úhradu jiných závazků (např. vypořádání zaniklého SJM, dědiců, apod.), na úhradu členského podílu v bytovém druţstvu nebo druţstvu nájemníků bytových a nebytových jednotek (garáţe), úhrada investičního úvěru při bezúplatném převodu druţstevního bytu do vlastnictví občana, na úhradu závazků vůči obci v souvislosti s výstavbou nových obecních bytů či modernizací a rekonstrukcí bytového fondu obce (např. tzv. přeplacení nájemného se závazkem obce o uzavření budoucí nájemní či kupní smlouvy na byt). Nebankovní ústavy jsou zaloţeny na půjčkách na cokoli, tudíţ účelové úvěry nejsou jejich produktem. 25 Účelovost úvěrů u stavebního spoření a hypotečních úvěrů máme následující příklady pouţití: na výstavbu bydlení, na změnu nebytového prostoru na bydlení, na koupi bydlení (včetně rozestavěného bydlení), na koupi pozemku k výstavbě bydlení, na splacení členského vkladu nebo podílu v právnické osobě, s tím související právo na uţívání bydlení, na úhradu za převod členských práv a povinností v druţstvu, nebo za převod podílu v právnické osobě, s kterým souvisí právo na uţívání bydlení, na vypořádání společného jmění manţelů, spoluvlastníků, popřípadě dědiců pokud předmětem vypořádání je úhrada podílu na jiţ dříve realizovaných účelech dle bodu 1 aţ 6, 25 Radová, Jarmila, Dvořák, Petr, Málek, Jiří. Finanční matematika pro každého. 5. vyd. Grada Publishing,

20 na modernizace a údrţba bydlení, které vlastníte, spoluvlastník nebo jste jeho nájemcem, na koupě bydlení či pozemku k výstavbě bydlení v draţbě, na přípojky k veřejným sítím technického vybavení, na splacení dříve poskytnutých úvěrů a půjček poskytnutých na řešení bydlení Analýza výše úvěru a doba splácení Výše úvěru Bankovní ústavy mají stanoven dolní a horní limit úvěru. Dolní limit je od 20 tis. Kč. Menší částky u bank nelze půjčit. Horní limit je stanoven na 500 aţ 600 tis. Kč. Výjimkou je např. Česká spořitelna, která poskytuje účelový spotřebitelský úvěr od 100 tis. Kč a horní limit nemá stanoven. Doba trvání úvěru je samozřejmě závislá na výšce úvěru a výšce splátek. Banky proto mají horní mantinel pro splácení úvěru od 1 roku do 10 let. Nebankovní úvěry jsou odlišné ve stanovení horního a dolního limitu. Zaměřují se na půjčky jiţ od 3 tis. Kč, které banky nepůjčují, a horní limit je většinou maximálně do 200 aţ 300 tis. Kč. Doba splácení je kratší neţ u bank. Pohybuje se od několika týdnů aţ několik let. Tím, ţe úvěr nebývá zajištěn jako u bankovních úvěrů (nejlépe nemovitostí), poţadují kratší dobu na splacení. Nejsou výjimkou i týdenní intervaly pro splátky úvěru Splácení úvěru Přijetí úvěru je přijetí závazku, ţe se půjčené peníze vrátí. Proto je potřeba dobře zváţit vlastní finanční moţnosti. Svoje budoucí příjmy a výdaje. Banky mají svoje poţadavky na splácení úvěrů, např. poţadují, aby klientovi kromě splácení úvěrů zbyla určitá částka ţivotního minima

21 Splácení úvěrů je dlouhodobý závazek, který se splácí z pravidelných příjmů. Přijetím úvěrů se zavazujeme, ţe po celou tuto dobu budeme úvěr splácet. Před tím, neţ se do úvěru pustíme, musíme se snaţit odhadnout, jak se budou naše příjmy vyvíjet. 27 Způsoby umořování úvěru můţeme shrnout následujícím způsobem: 1. Úvěr je splatný najednou včetně úroků za určitou dobu. Jednorázové splácení se obvykle uţívá pouze při krátké době splatnosti. 2. Umořování úvěru se provádí od začátku pravidelnými platbami. Podle charakteru těchto plateb rozlišujeme tyto alternativy: platby mohou být stále stejné (část platby jde na úmor úvěru a část na zaplacení úroku) hovoříme o konstantní anuitě, jejich výše není stejná. V tomto případě je většinou stejná částka, která sniţuje úvěr úmor, hovoříme o konstantním úmoru, výše plateb ani úmorů není konstantní, většinou roste s dobou splatnosti, coţ je výhodné z hlediska rychlejšího umořování hovoříme o rostoucí anuitě Životní minimum Ţivotní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněţních příjmů k zajištění výţivy a ostatních základních osobních potřeb. Ţivotní minimum je součtem všech částek ţivotního minima jednotlivých členů domácnosti. Částku ţivotního minima můţeme vypočítat dle tabulek výpočtu částek ţivotního minima viz tab. č. 2, dle 2 a 3 zákona o ţivotním minimu. 29 Tab. č. 2 Částky životního minima platné od v Kč za měsíc pro jednotlivce 3 410,- pro první osobu v domácnosti 3 140,- pro druhou a další osobu v domácnosti 2 830,- pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let 1 740,- pro nezaopatřené dítě ve věku od 6 do 15 let 2 140,- pro nezaopatřené dítě ve věku od 15 do 26 let 2 450,- Zdroj: 27 Syrový, Petr, Novotný, Martin. Osobní a rodinné finance. 2. Aktualizované vyd. Grada Publishing, Radová, Jarmila, Dvořák, Petr, Málek, Jiří. Finanční matematika pro každého. 5. vyd. Grada Publishing,

22 2.8 RPSN Bankovní poplatky a sluţby jsou osvobozeny od DPH dle 51/1 písm. c) zákona 235/2004 Sb. Pro posouzení finanční náročnosti úvěru je hlavním ukazatelem RPSN neboli roční procentní sazba nákladů. Hlavní poloţkou RPSN je úroková míra. RPSN má zahrnovat veškeré náklady spojené s úvěrem, proto jeho dalšími poloţkami jsou: poplatky vztahující se k posouzení ţádosti o úvěr, poplatky za uzavření smlouvy, poplatky za správu úvěru, poplatky za vedení účtu, poplatky za převody peněţních prostředků, první navýšená splátka, pojištění schopnosti splácet. Mohou být i jiné, záleţí na nabídce daného ústavu, který úvěr poskytuje. Dále si mohou účtovat další náklady, které nejsou součástí RPSN např.: poplatek za změnu smluvních podmínek, sankce za předčasné splacení úvěru, poplatek za hotovostní splátku úvěru, poplatek za mimořádnou splátku, poplatky za výzvy k zaplacení dluţné částky. Bankovní ústavy udávají své poplatky transparentně. Klient si můţe předem zjistit, které poplatky banka za spotřebitelský účet poţaduje i jaká je úroková míra. U nebankovních produktů vzniká problém. Částku RPSN klient zjistí aţ při podpisu smlouvy. Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr je procentní podíl z dluţné částky, který je spotřebitel povinen zaplatit věřiteli za období 1 roku a vyjadřuje se dle závazně stanoveného vzorce: Radová, Jarmila, Dvořák, Petr, Málek, Jiří. Finanční matematika pro každého. 5. vyd. Grada Publishing,

23 m je počet poskytnutých půjček A i je výše i-té poskytnuté půjčky t i je doba (v letech a zlomcích roku ode dne 1. Půjčky), kdy byla i- tá půjča poskytnuta n je počet plateb B j s j r je výše j-té platby (splátky, poplatku, atd.) doba (v letech a zlomcích roku ode dne 1. půjčky), kdy byl j-tý poplatek zaplacen zpravidla se počítá numericky pomocí počítače (např. metodou půlení intervalu), neboť analytické řešení je obvykle příliš sloţité Dopad při nesplácení úvěru České banky jsou v poskytování spotřebních úvěrů přísnější neţ nebankovní instituce. Je to evidentní na tvrdších podmínkách pro poskytnutí úvěru, ale pro klienta relativně bezpečnější. Banky vidí ve svých klientech dlouhodobé partnery i pro ostatní finanční sluţby, proto si individuálně ověřují klienty a snaţí se o výhodné podmínky pro obě strany. Pro investory a lidi, kteří chtějí aktivně nakládat se svými penězi, by měla platit jedna zásada: Buďme stejně opatrní jako banka ve zkoumání investice, ale buďme daleko odváţnější v jejím výběru. Smlouva musí být uzavřena písemně a klient by si ji měl vţdy pečlivě prostudovat ještě před jejím podpisem. Klient se podpisem zavazuje k řádnému splácení úvěru. V případě nedodrţení smluvních ujednání mu hrozí platba úroku z prodlení a smluvní pokuta dle sazebníku. 32 Při nesplácení úvěru banky pouţívají nástroje vymáhání buď mimosoudní cestou, coţ znamená restrukturalizace pohledávek nebo realizace zastavených nemovitostí. Dalším Syrový, Petr, Novotný, Martin. Osobní a rodinné finance. 2. Aktualizované vyd. Grada Publishing,

24 nejzazším řešením, jak dluh vymáhat je soudní cestou, to znamená občanské soudní řízení, exekuční řízení nebo insolvenční řízení. 33 Dopady při nesplácení úvěrů můţe být několik: ručení = je zajišťovacím prostředkem, umoţňuje věřiteli pro případ, ţe dluţník nebude řádně a včas plnit svůj dluh, obrátit se na ručitele a ţádat, aby za dluţníka plnil on. K ručení je třeba smlouvy mezi ručitelem a věřitelem. Ručitel je povinen dluh splnit, nesplnil-li jej dluţník, ačkoli k tomu byl věřitelem písemně vyzván, 34 zástavní právo = předmětem zástavního práva je zástava, coţ můţe být jak věc movitá nebo nemovitá, tak i jiná pohledávka nebo právo apod., která můţe být v případě nesplnění pohledávky zpeněţena a výtěţek získá věřitel, osobní bankrot = jedná se o způsob zbavení se dluhů, které dluţník nezvládá splácet. Umoţňuje dohodnutí splátkového kalendáře se všemi věřiteli a poskytuje dluţníkovi ochranu před exekucí a dalším narůstáním jeho dluhů. Výhodou osobního bankrotu je zastavení narůstání úroků, ochrana před exekucí, moţnost zbavení se všech dluhů a není nezbytné uhradit 100% dluhů, minimální částku dluhu je 30% po dobu 5 let. Osobní bankrot formou splátkového kalendáře se nevztahuje na zajištěné pohledávky, leasingy, hypotéky, dluhy na soudních poplatcích a výţivné, exekuce = je nucený výkon exekučního titulu, spočívá ve vymoţení peněţité částky od dluţníka pro věřitele, případně v donucení ke splnění jiné povinnosti. Bez návrhu oprávněného nelze vykonávací řízení zahájit. Exekuce provádí samostatní soudní exekutoři

25 3. Srovnání úvěrových možností Tato praktická část je zaměřena na výběr jak krátkodobého úvěru, tak střednědobého úvěru. Provedenou analýzou u třech vybraných bankovních ústavů porovnané z několika hledisek tj. dostupnost produktu, zajištění, účelovost, výše úvěru, úroková sazba, délka splácení a další jiné poplatky. Příklad konkrétního rodinného rozpočtu namodelované rodiny si ukáţeme níţe. Rodina si potřebuje vzít krátkodobý úvěr na financování nákupu nových kuchyňských spotřebičů do své domácnosti v poţadované částce ve výši ,- Kč. Dále musí počítat s odkupem bytu v panelovém domě do osobního vlastnictví, na které nemá v současné době dostatek volných prostředků. Cena tohoto bytu je stanovena na částku ve výši ,- Kč. Rodina se musí rozhodnout, zda bude koupi bytu financovat z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotékou. Příklad rodinného rozpočtu: Rodina: manţel: průměrná čistá mzda za 3 měsíce: manţelka: průměrná čistá mzda za 3 měsíce: děti: 1 nezletilé dítě ve věku 8 let celkový příjem ,- Kč ,- Kč ,- Kč ostatní měsíční výdaje: inkaso běţné měsíční výdaje benzín ţivotní minimum volné prostředky 6 500,- Kč ,- Kč 1 500,- Kč 8 110,- Kč 6 290,- Kč Na základě provedeného rodinného rozpočtu rodina má k dispozici 6 290,- Kč volných prostředků, které můţe vyuţít ke splácení úvěrů. Pro poskytnutí úvěru kaţdá banka vypočítává bonitu svého klienta, tj. prokázání schopnosti klienta splácet jiţ poskytnutý úvěr. Z rodinného rozpočtu nám vychází maximální výše poskytnuté splátky 6 290,- Kč. Výpočet byl proveden rozdílem součtu všech příjmů a součtu všech výdajů včetně 25

26 nezbytného ţivotního minima. Ţivotní minimum je součet všech částek ţivotního minima jednotlivých členů domácnosti. Částku ţivotního minima lze snadno vypočítat dle tabulek výpočtu částek ţivotního minima platné od v Kč za měsíc, viz 2 a 3 zákona o ţivotním minimu, pro ověření výpočtu ţivotního minima pro rodinu uvedenou v příkladu lze pouţít kalkulátor na webových stránkách Ministerstvo práce a sociálních věcí viz obrázek č. 3. Obrázek č. 3 Výpočet životního minima Zdroj: 26

27 3.1 Srovnání kontokorentních úvěrů dle kritérií Jako první provedeme analýzu kontokorentních úvěrů u vybraných bank pro financování krátkodobých potřeb. Tab. č. 3 Porovnání kontokorentních úvěrů u České spořitelny, ČSOB a Raiffeisenbank Ústav Produkt Česká spořitelna ČSOB Raiffeisenbank Kontokorent Povolené přečerpání běţného účtu Kontokorentní úvěr dostupnost občanům ČR starší 18 let, cizí státní příslušník starší 18 let s povoleným trvalým pobytem, vedení Sporoţirového/ Osobního účtu, průkaz totoţnosti osoba starší 18 let, občan ČR nebo EU nebo EHP s příjmy na území ČR, musí být zřízeno ČSOB Konto nebo ČSOB Aktivní konto, 2 doklady totoţnosti (občanský průkaz + řidičský průkaz), měsíční obrat na účtu min. ve výši 50 % úvěrového limitu věk min. 18 let, trvalý nebo dlouhodobý pobyt na území ČR, doklad totoţnosti občan ČR platný občanský průkaz a cizí státní příslušník platný cestovní doklad, vedení běţného účtu u Raiffeisenbank prokázání příjmů potvrzení zaměstnavatele o výši pracovního příjmu doklad o příjmu (popř. příjmu spoludluţníka) potvrzení o příjmu poţadujete-li limit vyšší neţ 10000,- Kč roční úroková sazba 18,90 % p.a. 18,90 % p.a. 16,90 % p.a. výše úvěru min. výše kontokorentu je 5000,- Kč, obvyklá výše 20000,- Kč a max. výše je ,- Kč obvykle dvojnásobek čistého měsíčního příjmu a max. výše je ,- Kč výše limitu kontokorentního úvěru je od 5000,- Kč a max. výše je ,- Kč, poskytnutá výše je závislá na výši příchozích plateb na účet jiné poplatky poplatek za zpracování a poskytnutí úvěru 200,- Kč, vedení a správa úvěru 10,- Kč poplatek za zpracování a poskytnutí úvěru - zdarma, vedení a správa úvěru - zdarma poplatek za zpracování a poskytnutí úvěru 200,- Kč a poplatek za vedení a správu úvěru 20,- Kč splatnost úvěru a jeho splácení splatnost čerpaného kontokorentu je 1 rok od jeho prvního čerpání, sjednává se na dobu neurčitou, není stanoveno pravidelné splácení vyrovnání záporného zůstatku do 6 měsíců od přečerpání (po vyrovnání se povolené přečerpání automaticky obnoví) splatnost vyčerpaných prostředků je 1 rok od prvního čerpání kontokorentního úvěru, účet musí jednou v daném období vykázat nulový nebo kladný zůstatek Zdroj:

28 V tab. č. 3 jsou porovnány podmínky, za kterých vybrané banky poskytují kontokorentní úvěr. Je dostupný fyzické osobě od 18 let po prokázání příjmů. Banky poskytují úvěr od 5 tis. Kč do maximální výše 200 tis. Kč se splatností nejdéle 1 rok od prvního čerpání kontokorentního úvěru. Nabízejí úvěry od 16,90 % p.a. Banky mají také poplatky za zpracování a poskytnutí úvěru, za vedení a správu úvěrového účtu, kromě ČSOB, která ţádné poplatky se souvisejícím úvěrem nemá. Tab. č. 4 Výpočet výsledných ukazatelů kontokorentních úvěrů u vybraných bank Česká spořitelna ČSOB Raiffeisenbank Výše úvěru: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Splatnost: 12 měsíců 12 měsíců 12 měsíců Měsíční splátka: 2 763,- Kč 2 763,- Kč 2 738,- Kč Roční sazba: 18,90 % p.a. 18,90 % p.a. 16,90 % p.a. RPSN: 23,01 % p.a. 20,60 % p.a. 21,76 % p.a. Zdroj: vlastní zpracování Graf č. 1 Srovnání výsledných ukazatelů u kontokorentního úvěru 25 Roční úroková sazba a RPSN v % ,9 18,9 16,9 23,01 20,6 21,76 Česká spořitelna 10 ČSOB Raiffeisenbank 5 0 Roční úroková sazba RPSN Zdroj: vlastní zpracování 28

29 Pro výpočet výše měsíční splátky je následující postup viz níţe. Nejdříve vypočítáme úrokové náklady a poté vypočítáme měsíční splátku. Úrokové náklady = Měsíční splátka = Pro ověření správnosti výpočtu lze pouţít i splátkový kalkulátor na webových stránkách příslušných bank. Příklad konkrétního výpočtu dle vzorce pro výpočet RPSN viz níţe. Pro snadnější výpočet RPSN je moţno pouţít kalkulačku na webových stránkách = ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) Ostatní poplatky: při podpisu smlouvy: Správa úvěrového účtu: 200,- Kč 10,- Kč U České spořitelny při podpisu za zpracování smlouvy zaplatí klient poplatek ve výši 200,- Kč. Za správu a vedení kontokorentního úvěru zaplatí 10,- Kč za měsíc. Náklady celkem činí: x 12 = = (10x12) = Klient přeplatí částku 3 473,- Kč u dané banky. Zpracování smlouvy a správa kontokorentního úvěru je u ČSOB zdarma. Náklady celkem činí: x 12 = = (0x12) = Klient přeplatí částku 3 156,- Kč u dané banky. 29

30 Za zpracování smlouvy u Raiffeisenbank zaplatí klient 200,- Kč a za správu a vedení kontokorentního účtu zaplatí 20,- Kč. Náklady celkem činí: x 12 = = (20x12) = Klient přeplatí částku 3 296,- Kč u dané banky. Tab. č. 5 Výpočet výsledných ukazatelů kontokorentních úvěru u vybraných bank Česká spořitelna ČSOB Raiffeisenbank Výše úvěru: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Zaplaceno celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Úvěrové náklady: 3 473,- Kč 3 156,- Kč 3 296,- Kč Zdroj: Vlastní zpracování Graf č. 2 Srovnání výsledných ukazatelů u kontokorentního úvěru 5000 Úvěrové náklady v Kč Česká spořitelna ČSOB Raiffeisenbank Úvěrové náklady Zdroj: vlastní zpracování Z provedené analýzy a vyhodnocení dle zvoleného ukazatele úvěrové náklady vychází pro rodinu nejvýhodněji úvěr u ČSOB i přesto, ţe měsíční splátka je o něco vyšší neţ u Raiffeisenbank. U České spořitelny vychází měsíční splátka stejně, ale úvěrové náklady jsou vyšší díky poplatkům za uzavření smlouvy a vedení kontokorentního účtu. Všeobecná kritéria pro poskytnutí kontokorentního úvěru ve vybraných bankách jsou velmi podobná. Všechny vybrané produkty jsou pro rodinu dostupné. 30

31 3.2 Srovnání kreditních karet dle kritérií Tab. č. 6 Porovnání kreditních karet u České spořitelny, ČSOB a Raiffeisenbank Ústav Česká spořitelna ČSOB Raiffeisenbank Produkt Chytrá karta ČS ČSOB Kreditní karta VISA Extra Typ karty platnost MasterCard Standard MasterCard Standard/Gold VISA Extra 3 roky 2 roky 2 roky podmínky maximální úvěrový limit sporoţirový, běţný účet u ČS nebo u jiné banky, trvalé bydliště v ČR nebo povolení k pobytu, pravidelný čistý měsíční příjem min. 8 tis. Kč věk 18 aţ 65 let, doklad o příjmech (případě příjmy spoluţadatelů), 2 doklady totoţnosti (OP + řidičský průkaz) Kč Kč/ Kč (Gold) věk min. 21 let, pravidelný čistý měsíční příjem 12000,- Kč, občanství nebo trvalý pobyt v ČR, průkaz totoţnosti, doklad o příjmu Kč roční úroková sazba bezúročné období jiné poplatky pojištění 19,08 % p.a. 19,9 % p.a. 25,08 % p.a. 55 dnů 55 dnů 45 dnů roční poplatek za kartu 199 Kč, měsíční poplatek za vedení kartového účtu 19 Kč + další závisí na počtu zvolených sluţeb: (0-1) 19 Kč, (2-3) 49 Kč, (4-5) 69 Kč, (6-7) 89 Kč, zrušení karty zdarma, pouze v případě zrušení do 12 měsíců od platnosti karty 300 Kč Pojištění zneuţití karty: 170,-/rok (pojistné krytí do Kč), 320,-/rok (PK Kč), 480,-/rok (PK do Kč) Pojištění schopnosti splácet: 0,49 % varianta A (pracovní neschopnost, plná invalidita, smrt) a 0,89 % varianta B (ztráta zaměstnání, pracovní neschopnost, plná invalidita, smrt) z dluţné částky na konci účetního cyklu roční poplatek za kartu je 0,-, poplatek za znovu vydání karty po blokaci je 250 Kč, vedení je zdarma v rámci Aktivního a Exkluzivního konta V ceně je pojištění proti odcizení, poškození nebo zničení, pojištění prodlouţené záruky o 1 rok nad rámec zákonné záruky; Volitelně: Cestovní/úrazové pojištění u MC Gold v ceně, jinak verze pojištění Gold za 1400,- a Standard za 300,- Pojištění zneuţití karty u MC Gold v ceně, u Standard 135/390/800,- roční poplatek za kartu je 0,-, poplatek za znovu vydání karty po blokaci je 500,-, správa kartového účtu ročně je 540 Kč, vedení je zdarma, v případě ţe kartu nepouţíváme Pojištění proti zneuţití karty v případě ztráty/odcizení/zneuţití dat na internetu = základní pojištění 15,- měsíčně Cestovní a úrazové pojištění je 50,- měsíčně Zdroj:

32 V tab. č. 6 jsou porovnány podmínky, za kterých vybrané banky poskytují kreditní karty. Jsou dostupné fyzické osobě od 18 let věku po prokázání výše příjmů a předloţení dvou dokladů totoţnosti. Banky poskytují maximální úvěrový limit od ,- Kč aţ do ,- Kč s platností nejdéle na 3 roky. Nabízejí měsíční úrokovou sazbu od 1,59 % a roční úrokovou sazbu od 19,08 % p.a. Banky mají také poplatky a to zejména roční poplatek za kartu, za znovu vydání karty po blokaci, za správu a vedení kartového účtu. Banky dále poskytují různé pojištění karty, např. pojištění proti zneuţití karty pro případ ztráty, odcizení a zneuţití dat, pojištění schopnosti splácet, cestovní a úrazové pojištění. Tab. č. 7 Výpočet výsledných ukazatelů kreditních karet u vybraných bank Česká spořitelna ČSOB Raiffeisenbank Výše úvěru: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Splatnost: 12 měsíců 12 měsíců 12 měsíců Měsíční splátka: 2 766,- Kč 2 777,- Kč 2 853,- Kč Roční sazba: 19,08 % p.a. 19,9 % p.a. 25,08 % p.a. RPSN: 24,03 % p.a. 21,77 % p.a. 32,23 % p.a. Zdroj: vlastní zpracování Graf č. 3 Srovnání výsledných ukazatelů u kreditních karet 35 Roční úroková sazba a RPSN v % 30 32, ,08 19,9 25,08 24,03 21,77 Česká spořitelna ČSOB Raiffeisenbank 5 0 Roční úroková sazba RPSN Zdroj: vlastní zpracování 32

33 Výpočet RPSN je zaloţen na předpokladu, ţe se úvěr zcela vyčerpá prostřednictvím kreditní karty jednou bezhotovostní transakcí ihned po uzavření smlouvy. Roční poplatek u České spořitelny za kartu 199,- Kč. Za vedení kartového účtu zaplatí měsíčně 19,- Kč. Náklady celkem činí: x 12 = = (19x12) = Klient přeplatí částku 3 619,- Kč v rámci úvěru čerpaného prostřednictvím kreditní karty České spořitelny. Roční poplatek u ČSOB za kartu a za vedení kartového účtu je zcela zdarma. Náklady celkem činí: x 12 = = Klient přeplatí částku 3 324,- Kč v rámci úvěru čerpaného prostřednictvím kreditní karty ČSOB. Roční poplatek u Raiffeisenbank za kartu je zdarma. Za vedení kartového účtu je 45,- Kč za měsíc. Náklady celkem činí: x 12 = = (45x12) = 4776 Klient přeplatí částku 4 776,- Kč v rámci úvěru čerpaného prostřednictvím kreditní karty u Raiffeisenbank. Tab. č. 8 Výpočet výsledných ukazatelů kreditních karet u vybraných bank Česká spořitelna ČSOB Raiffeisenbank Výše úvěru: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Zaplaceno celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Úvěrové náklady: 3 619,- Kč 3 324,- Kč 4 776,- Kč Zdroj: Vlastní zpracování 33

34 Graf č. 4 Srovnání výsledných ukazatelů u kreditních karet Úvěrové náklady v Kč Česká spořitelna 2000 ČSOB Raiffeisenbank Úvěrové náklady Zdroj: vlastní zpracování Z této provedené analýzy u kreditních karet nám vychází dle zvoleného ukazatele úvěrové náklady pro rodinu nejvýhodněji, tak jako u kontokorentního úvěru ČSOB. Měsíční splátka je nepatrně vyšší neţ u České spořitelny, ale podstatně niţší neţ Raiffeisenbank. Roční poplatky za kartu u ČSOB a Raiffeisenbank je zdarma, Česká spořitelna si účtuje 199,- Kč. 34

35 3.3 Srovnání spotřebitelských úvěrů dle kritérií Tab. č. 9 Porovnání spotřebitelských úvěrů u České spořitelny, ČSOB a Raiffeisenbank Ústav Česká spořitelna ČSOB Raiffeisenbank Produkt Hotovostní úvěr Půjčka na cokoliv Rychlá půjčka dostupnost prokázání příjmů občan ČR, trvalý či přechodný pobyt, cizí státní příslušník s povoleným trvalým pobytem, občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v zahraničí potvrzení zaměstnavatele o výši pracovního příjmu (v případě, ţe nemá účet v ČS) osoba starší 18 let, musí být zřízeno ČSOB Konto, nebo ČSOB Aktivní konto doklad o příjmu (popř. příjmy spoludluţníků) osoba starší 18 let, občan ČR nebo dlouholeté vízum doklad o příjmu zajištění účelovost výše úvěru splatnost úvěru úrok RPSN do 500 tis. Kč bez zajištění, zástavní právo k pohledávce z vkladu neúčelový min. 30 tis. Kč, max. výše úvěru není stanovena, dle schopnosti klienta splácet aţ 600 tis. bez ručitele Neúčelový, slouţí k nákupu vybavení domácnosti, auta či movitých věcí k osobní potřebě min. 20 tis. Kč, max. výše je 600 tis. Kč do 200 tis. Kč bez zajištění ručitelem neúčelový min. 20 tis. Kč, max. výše je 500 tis. Kč 84 měsíců měsíců 6-72 měsíců min. úroková sazba od 12 % p.a. od 8,9 % p.a. od 11,90 % p.a. od 15,89 % p.a. od 15,57 % p.a. od 15,20 % p.a. jiné poplatky 2% za poskytnutí úvěru, z poţadované hodnoty úvěru, poplatek za správu ročně 708,- Kč, změna smluvních podmínek 0,2% z aktuálního zůstatku, hotovostní splátka úvěru zdarma, mimořádná splátka 4% z výše mimořádné splátky měsíční poplatek za vedení úvěru 50,- Kč, poplatek za schválení úvěru 1% z výše úvěru, min. 500,- Kč a max. 3500,- Kč, poplatek za předčasné splacení 1% z výše mimořádné splátky, změna smluvních podmínek 500,- Kč Poskytnutí úvěru zdarma, měsíční poplatek za vedení úvěru 99,-Kč, poplatek za předčasné nebo mimořádné splacení 0,-Kč sankce upomínky 300,-Kč + poštovné Upomínka 300,- Kč a výzva k uhrazení dluţné částky 500,- Kč 1.upomínka 300,- Kč, 2.upomínka 500,- Kč, 3.upomínka 1000,- Kč splácení pravidelné měsíční splátky pravidelné měsíční splátky pravidelné měsíční splátky Zdroj:

36 V tab. č. 9 jsou porovnány podmínky, za kterých vybrané banky poskytují spotřebitelský úvěr. Je dostupný fyzické osobě od 18 let po prokázání příjmů. Banky poskytují úvěr od 20 tis. Kč do maximální výše 600 tis. Kč se splatností nejdéle do 7 let. Nabízejí úvěry od 8,9 % p.a., ale RPSN je vţdy o několik procent vyšší. Banky mají také další poplatky a to zejména za poskytnutí úvěru, za správu úvěru, za mimořádné splátky či změnu smluvních podmínek. Tab. č. 10 Výpočet výsledných ukazatelů u ČS, ČSOB a Raiffeisenbank Česká spořitelna ČSOB Raiffeisenbank Výše úvěru: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Splatnost: 12 měsíců 12 měsíců 12 měsíců Měsíční splátka: 2 666,- Kč 2 622,- Kč 2 664,- Kč Roční sazba: 12 % p.a. 8,9 % p.a. 11,90 % p.a. RPSN: 22,16 % p.a. 15,42 % p.a. 20,74 % p.a. Zdroj: vlastní zpracování Graf č. 5 Srovnání výsledných ukazatelů u spotřebitelských úvěrů 25 Roční úroková sazba a RPSN v % 20 22,16 20, ,42 Česká spořitelna ,9 ČSOB Raiffeisenbank 8,9 5 0 Roční úroková sazba RPSN Zdroj: vlastní zpracování 36

37 Součástí RPSN, kromě úroku, je poplatek za poskytnutí úvěru a poplatek za měsíční vedení účtu. Pro výpočet RPSN je moţno pouţít kalkulačku na webových stránkách Při podpisu smlouvy u České spořitelny klient zaplatí 600,- Kč. Za správu úvěrového účtu zaplatí 59,- Kč za měsíc. Náklady celkem činí: x 12 = = (59x12) = Klient přeplatí částku 3 300,- Kč a nemusí poskytovat žádné ručení. Při podpisu smlouvy u ČSOB zaplatí 300,- Kč. Za správu úvěrového účtu zaplatí 50,- Kč za měsíc. Náklady celkem činí: x 12 = = (50x12) = Klient přeplatí částku 2 364,- Kč a nemusí poskytovat žádné zajištění. Přijetí a zpracování ţádosti je u Raiffeisenbank zdarma, správa a vyuţívání účtu zaplatí 99,- Kč. Náklady celkem činí: 2664 x 12 = = (99x12) = Klient nemusí poskytovat zajištění a přeplatí u Raiffeisenbank 3 156,- Kč. Tab. č. 11 Výpočet výsledných ukazatelů spotřebitelských úvěrů u vybraných bank Česká spořitelna ČSOB Raiffeisenbank Výše úvěru: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Zaplaceno celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Úvěrové náklady: 3 300,- Kč 2 364,- Kč 3 156,- Kč Zdroj: Vlastní zpracování 37

38 Graf č. 6 Srovnání výsledných ukazatelů u spotřebitelských úvěrů 5000 Úvěrové náklady v Kč Česká spořitelna ČSOB Raiffeisenbank Úvěrové náklady Zdroj: vlastní zpracování Dle porovnání ukazatele úvěrové náklady u spotřebitelských úvěrů vychází pro rodinu nejvýhodněji uzavřít smlouvu o úvěru u ČSOB. Měsíční splátka je v porovnání s Českou spořitelnou a Raiffeisenbank nejniţší. Poplatky za správu úvěrového účtu jsou u ČSOB nejniţší oproti ostatním bankám, při podpisu smlouvy vychází nejlevněji Raiffeisenbank, ale vzhledem k poţadované částce za správu úvěrového účtu je stále výhodnější úvěr u ČSOB. 38

39 Hodnocení úvěrů pro krátkodobé potřeby V celkovém porovnání výše uvedených produktů s ostatními bankovními ústavy vychází nejvýhodněji čerpání úvěru u ČSOB. V celkových analýzách, které byly provedeny u všech produktů s přihlédnutím k úvěrovým nákladům, výši splátce a ostatních poplatků, které banka vyţaduje před poskytnutím úvěru je doporučeno pro rodinu financování jejich potřeb spotřebitelským úvěrem. Tab. č. 12 Přehled nejvýhodnějších krátkodobých úvěrů u ČSOB Kontokorentní úvěr Kreditní karta Spotřebitelský úvěr Výše úvěru: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Splatnost: 12 měsíců 12 měsíců 12 měsíců Měsíční splátka: 2 763,- Kč 2 777,- Kč 2 622,- Kč Roční sazba: 18,90 % p.a. 19,9 % p.a. 8,9 % p.a. RPSN: 20,60 % p.a. 21,77 % p.a. 15,42 % p.a. Zaplaceno celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Úvěrové náklady: 3 156,- Kč 3 324,- Kč 2 364,- Kč Zdroj: vlastní zpracování Graf č. 7 Srovnání výsledných ukazatelů u krátkodobých úvěrů 25 Roční sazba a RPSN v % ,9 19,9 8,9 20,6 21,77 15,42 Kontokorentní úvěr Kreditní karta Spotřebitelský úvěr 0 Roční sazba RPSN Zdroj: vlastní zpracování 39

40 3.4 Srovnání nebankovních úvěrů dle kritérií V této části provedeme srovnání nebankovních úvěrů u vybraných nebankovních společností pro financování krátkodobých potřeb. V závěru srovnáme vybraný spotřebitelský úvěr u bankovního ústavu s nebankovními úvěry. Tab.č.13 Porovnání nebankovních úvěrů u ESSOX, s.r.o., Profi Credit Czech, a.s. a Cetelem ČR, a.s. Ústav Produkt ESSOX, s.r.o. Profi Credit Czech, a.s. Cetelem ČR, a.s. Spotřebitelský úvěr Zaměstnanecký úvěr Osobní půjčka dostupnost Občan ČR, starší 18 let věk ţadatele min. 18 let, u úvěru nad 130 tis. je potřeba ručitel FO starší 18 let, zaloţený bankovní účet u některé z bank v ČR, mám zajištěný trvalý zdroj příjmu prokázání příjmů dva doklady totoţnosti (OP a cestovní pas nebo řidičský průkaz), potvrzení o příjmech (ne starší jak 1 měsíc) kopie OP, potvrzení zaměstnavatele o příjmu, důchodový výměr, případě doklady o sociálních dávkách, kontaktní doklady výpis z BÚ, SIPO potvrzení o výši příjmu, kopie výpisu z bankovního účtu, kopie OP, zajištění bez ručitele směnka vlastní vystavená klientem při podpisu smlouvy o úvěru - výše úvěru min ,- min ,- aţ ,- Kč splatnost úvěru úroková sazba jiné poplatky Zdroj: min ,- Kč aţ ,- Kč pravidelné měsíční splátky pravidelné měsíční splátky Pravidelné měsíční splátky individuální individuální výhodný úrok od 6,9 % bez poplatků bez poplatku bez poplatku

41 V tabulce č. 13 jsou rozepsána poţadovaná kritéria nebankovních ústavů. Kritéria dostupnosti jsou podobná u všech ústavů. K prokázání totoţnosti klienta pouţívá Profi Credit vyúčtování za sluţby SIPO oproti ostatním firmám, kteří poţadují prokázání výši příjmu. K zajištění vyuţívá Profi Credit směnku vlastní, ostatní firmy bez zajištění. Tab. č. 14 Výpočet výsledných ukazatelů nebankovních úvěrů u ESSOX, s.r.o., Profi Credit Czech, a.s. a Cetelem ČR, a.s. ESSOX, s.r.o. Profi Credit Cetelem ČR, a.s. Czech, a.s. Výše úvěru: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Doba splácení: 12 měsíců 12 měsíců 12 měsíců Splátka: 2 735,- Kč 2 907,- Kč 2 763,- Kč RPSN: 18,22 % p.a. 32,92 % p.a. 20,6 % p.a. Zdroj: vlastní zpracování Náklady celkem u ESSOX: x 12 = = Klient přeplatí 2 820,- Kč. Náklady celkem u Profi Credit: x 12 = = Klient přeplatí 4 884,- Kč. Náklady celkem u Cetelem: x 12 = = Klient přeplatí 3 256,- Kč. Tab. č. 15 Výpočet výsledných ukazatelů nebankovních úvěrů u vybraných společností ESSOX, s.r.o. Profi Credit Cetelem ČR, a.s. Czech, a.s. Výše úvěru: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Zaplaceno celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Úvěrové náklady: 2 820,- Kč 4 884,- Kč 3 256,- Kč Zdroj: Vlastní zpracování 41

42 Graf č. 8 Srovnání výsledných ukazatelů nebankovních společností 8000 Úvěrové náklady v Kč ESSOX, s.r.o. Profi Credit Czech, a.s. Cetelem ČR, a.s Úvěrové náklady Zdroj: vlastní zpracování Hodnocení nebankovních úvěrů Nebankovní úvěry po vyhodnocení podle určených kritérií a vypočítání nákladů vychází pro klienty jako velice nevýhodné. Vysoké RPSN je z důvodu administrativních poplatků a poplatků za osobní obsluhu obchodní zástupce těchto firem navštěvuje klienty pravidelně jejich domácnost a vybírá splátky od klientů, např. u společnosti Provident. Sluţby u těchto nebankovních institucí vyuţívají především klienti, kteří nemají dostatečnou bonitu a bankovní ústavy po ověření a vyhodnocení jejich příjmů jim nemohou poskytnout příslušné úvěry. Tito klienti také mohou být zapsány v registru jako neplatiči. Pro konkrétní rodinu uvedenou na začátku této praktické části je tento způsob financování velmi nevýhodný a nedoporučujeme ho vyuţít. 42

43 Při srovnání bankovního a nebankovních úvěrů můţeme vidět zásadní rozdíl v ukazateli RPSN, který je výrazně vyšší u nebankovních úvěrů proti bankovnímu. Tento rozdíl nám ukazuje tab. č. 16 s grafem č. 9. Tab. č. 16 Porovnání bankovního úvěru s nebankovními úvěry Spotřebitelský úvěr Profi Credit Cetelem ČR, a.s. u ČSOB Czech, a.s. Výše úvěru: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Splatnost: 12 měsíců 12 měsíců 12 měsíců Měsíční splátka: 2 622,- Kč 2 907,- Kč 2 763,- Kč RPSN: 15,42 % p.a. 32,92 % p.a. 20,6 % p.a. Zaplaceno celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Úvěrové náklady: 2 364,- Kč 4 884,- Kč 3 256,- Kč Zdroj: vlastní zpracování Graf č. 9 Srovnání výsledných ukazatelů u bankovního a nebankovních úvěrů 35 RPSN v % 30 32, ,42 20,6 Spotřebitelský úvěr u ČSOB Profi Credit Czech, a.s. Cetelem ČR, a.s. 5 0 RPSN Zdroj: vlastní zpracování 43

44 3.5 Srovnání úvěrů od stavební spořitelny dle kritérií Zde provedeme analýzu úvěru ze stavebního spoření u vybraných Stavebních spořitelen pro financování střednědobých potřeb. Tab. č. 17 Porovnání úvěrů ze stavebního spoření u Stavební spořitelny České spořitelny, a.s. a Wüstenrot stavební spořitelna a.s. Ústav Produkt Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. Úvěr ze stavebního spoření Wüstenrot stavební spořitelna a.s. Úvěr ze stavebního spoření podmínky poskytnutí smlouva o stavebním spoření uzavřená 24 měsíců, naspořeno 40% z výše cílové částky, bodové hodnocení smlouvy nejméně 220 bodů minimální doba spoření 2 roky, naspořeno min. 30% z výše cílové částky, doklady k prokázání bonity klienta pokud máme příjmy ze závislé činnosti a účet u ČS není potřeba dokládat potvrzení o příjmu jinak ano, v případě výše úvěru nad 300 tis. Kč pak musí být dva výpisy z účtu jiné banky (výpis za poslední měsíc a jeden z období před 6 měsíci) pokud je zřízen účet, není potřeba dokládat příjmy roční úroková sazba 4,75 % p.a. jiţ od 3,7 % p.a. jiné poplatky poskytnutí a zpracování úvěru zdarma, správa a vedení účtu 310,-, výpis z úvěrového účtu řádný bez poplatku a mimořádný 50 Kč poplatek za příslib poskytnutí úvěru 500,- Kč, zpracování úvěru zdarma, vedení účtu 25,- měsíčně, výpis z úvěrového účtu ročně 30 Kč výše úvěru aţ ,- bez zástavy nemovitosti aţ ,- bez zástavy nemovitosti splatnost úvěru a jeho splácení Zdroj: mimořádná splátka /doplacení kdykoli bez sankcí mimořádná splátka/doplacení bez sankcí

45 V tab. č. 17 jsou porovnány podmínky, za kterých vybrané banky poskytují úvěr ze stavebního spoření. Podmínkou poskytnutí úvěru je uzavření smlouvy o stavebním spoření, minimální doba spoření činí 2 roky a naspořeno min. 30 % z výše cílové částky. Je dostupný fyzické osobě od 18 let věku po prokázání příjmů. Banky poskytují úvěr ve výši aţ ,- bez zástavy od 3,7 % p.a. Poplatky banky za zpracování úvěru nabízejí zdarma. Ostatní poplatky banky, jako je vedení a správa účtu a výpisy z úvěrového účtu jsou zpoplatněny. Tab. č. 18 Výpočet výsledných ukazatelů u České spořitelny a Wüstenrot Česká spořitelna Wüstenrot Výše úvěru: ,- Kč ,- Kč Splatnost: 16 let 17 let Měsíční splátka u PÚ: 4 558,- Kč 3 312,- Kč Roční úroková sazba PÚ: 6,35 % p.a. 5,40 % p.a. Celkem zaplaceno PÚ: ,- Kč ,- Kč Měsíční splátka u ÚSS: 4 558,- Kč 3 312,- Kč Roční úroková sazba ÚSS: 4,75 % p.a. 4,90 % p.a. Celkem zaplaceno ÚSS: ,- Kč ,- Kč Celková zaplacená částka: ,- Kč ,- Kč Úvěrové náklady: ,- Kč ,- Kč Zdroj: vlastní zpracování Poskytnutí a zpracování úvěru ze stavebního spoření je u České spořitelny zdarma a za správu a vedení úvěrového účtu se platí roční poplatek ve výši 310,- Kč. Řádný výpis z úvěrového účtu je zdarma kromě mimořádného, u toho se hradí 50,- Kč/měsíc. Náklady celkem činí: = = Klient přeplatí částku ,- Kč u dané banky. 45

46 Poplatek za zpracování a poskytnutí úvěru je u Wüstenrot zdarma stejně jako u České spořitelny. Za vedení a správu úvěrového účtu klient zaplatí ročně 300,- Kč. Řádný výpis z úvěrového účtu zaplatí 30,- Kč/měsíc. Náklady celkem činí: = = Klient přeplatí částku ,- Kč u dané banky. Graf č. 10 Srovnání výsledných ukazatelů úvěru ze stavebního spoření Úvěrové náklady v Kč Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. Wüstenrot stavební spořitelna a.s Úvěrové náklady Zdroj: vlastní zpracování Srovnáním vybraných ukazatelů tj. úvěrových nákladů při poskytnutí úvěru ze stavebního spoření u dvou bankovních institucí vyšel pro rodinu uvedenou v příkladu financovat koupi bytu formou poskytnutého úvěru výhodněji u České spořitelny. Tato výhoda je ovšem podmíněna vyšší měsíční splátkou v porovnání s úvěrem u Wüstenrot. Podmínky pro poskytnutí úvěru jsou u obou bankovních institucí téměř stejné. 46

47 3.6 Srovnání hypotečních úvěrů dle kritérií Tab.č.19 Porovnání hypotečních úvěrů u České spořitelny, ČSOB a Raiffeisenbank Ústav Produkt Česká spořitelna ČSOB Raiffeisenbank Hypotéka České spořitelny ČSOB Bezstarostná hypotéka Hypotéka Klasik druh úvěru klasická hypotéka klasická hypotéka klasická hypotéka dostupnost fyzickým osobám pro financování nemovitostí určených k bydlení věk starší 18 let a ke dni konečné splatnosti úvěru váš věk nepřesáhne 70 let věk od 18 let aţ 70 let (do 70 let věku je úvěr nutno splatit), občan ČR a EU s trvalým pobytem v ČR prokázání příjmů zajištění výše úvěru splatnost úvěru potvrzení zaměstnavatele o výši pracovního příjmu smluvní zástavní právo k financované nemovitosti na území ČR, nemovitost je předmětem zástavního práva, musí být pojištěna aţ do výše 100% hodnoty zastavené nemovitosti stanovené bankou na základě znaleckého ocenění, min. a max. výše není zpravidla omezena, zpravidla min. výše ,- Kč potvrzení o příjmech ze závislé činnosti, podnikání či jiný bankou uznatelný příjem nemovitost zastavit zástavním právem k nemovitosti, musí být pojištěna min. výše úvěru ,- Kč, max. výše je dána hodnotou zastavené nemovitosti aţ do 100% hodnoty a schopností klienta splácet doklad o příjmu 5 aţ 30 let 5 aţ 40 let 5 aţ 30 let nemovitost zastavit zástavním právem k nemovitosti, musí být pojištěna, také nedokončená nemovitost - bude-li úvěrem dokončena min. výše úvěru ,- Kč, max. výše aţ do 100 % zástavní hodnoty nemovitosti fixace /úroková sazba jiné poplatky Zdroj: pevná úroková sazba fixace 1 / 4,09 % 2 / 4,09 % 3 / 3,39 % 4 / 3,29 % 5 / 3,19 % 10 / 4,29 % 15 / individuálně proměnná úroková sazba 1M PRIBOR + odchylka v min. výši 1,5 % vyřízení hypotéky bez poplatku, vedení úvěrového účtu 150,- Kč pevná úroková sazba fixace 1 / 5,49 % 3 / 4,89 % 5 / 4,79 % 10 / 5,59 % 15 / 5,89 % 20 / 5,89 % sjednání a vyřízení hypotéky 0,4 % z výše úvěru, min, 2000,- a max ,- Kč; poplatek za vedení úvěrového účtu od 150,- Kč pevná úroková sazba fixace 1 / 4,59 % 2 / 4,29 % 3 / 3,49 % 4 / 3,59 % 5 / 3,69 % 6 / 4,69 % 7 / 5,19 % 10 / 5,39 % 15 / 5,39 % poplatek za vyřízení a sjednání hypotéky 0 Kč, za vedení úvěrového účtu 150 Kč

48 V tab. č. 19 jsou porovnány podmínky, za kterých vybrané banky poskytují hypoteční úvěr. Je dostupný fyzické osobě od 18 let po prokázání výše příjmů od zaměstnavatele. Zajištění úvěru je formou nemovitosti, která je předmětem zástavního práva a která musí být pojištěna. Banky poskytují minimální výši úvěru od ,- Kč do maximální výše 100 % zástavní hodnoty nemovitosti se splatností nejdéle 40 let. Nabízejí úvěry od 3,19 % p.a. s pevnou dobou fixace 5 let do 5,89 % p.a. s fixací 20 let. Banky mají také další poplatky za poskytnutí úvěru a za správu úvěrového účtu. Tab. č. 20 Výpočet výsledných ukazatelů u ČS, ČSOB a Raiffeisenbank Česká spořitelna ČSOB Raiffeisenbank Výše úvěru: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Splatnost/fixace: 20 let/3 20 let/3 20 let/3 Měsíční splátka: 3 044,- Kč 3 379,- Kč 3 613,- Kč Roční sazba: 3,39 % p.a. 4,59 % p.a. 5,39 % p.a. RPSN: 3,44 % p.a. 4,85 % p.a. 6,74 % p.a. Zdroj: vlastní zpracování Graf č. 11 Srovnání výsledných ukazatelů u úvěru ze stavebního spoření Roční úroková sazba a RPSN v % 6, ,39 4,59 3,39 3,44 4,85 Česká spořitelna ČSOB Raiffeisenbank 1 0 Roční úroková sazba RPSN Zdroj: vlastní zpracování 48

49 Pro výpočet výše měsíční splátky je moţno pouţít pro kontrolu hypoteční kalkulátor na webových stránkách České spořitelny. Vyřízení hypotéky u České spořitelny je bez poplatku a vedení úvěrového účtu je 150,- Kč za měsíc. Náklady celkem: x 240 = = (150x240) = Klient přeplatí částku ,- Kč a musí poskytovat zajištění formou zástavního práva k nemovitosti. Vyřízení hypotéky u ČSOB je vypočítána 0,4 % z výše úvěru a poplatek za vedení úvěrového účtu je 150,- Kč za měsíc. Náklady celkem: 3379 x 240 = = (150x240) = Klient přeplatí částku ,- Kč a musí poskytovat zajištění formou zástavního práva k nemovitosti. Vyřízení hypotéky je u Raiffeisenbank zdarma a poplatek za vedení úvěrového účtu je 150,- Kč za měsíc. Náklady celkem: 3613 x 240 = = (150x240) = Klient přeplatí částku ,- Kč a musí poskytovat zajištění formou zástavního práva k nemovitosti. Tab. č. 19 Výpočet výsledných ukazatelů hypotečních úvěrů u vybraných bank Česká spořitelna ČSOB Raiffeisenbank Výše úvěru: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Zaplaceno celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Úvěrové náklady: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Zdroj: Vlastní zpracování 49

50 Graf č. 12 Srovnání výsledných ukazatelů u hypotečních úvěrů Úvěrové náklady v Kč Česká spořitelna ČSOB Raiffeisenbank Úvěrové náklady Zdroj: vlastní zpracování Financování koupi bytu formou hypotečního úvěru je jedna z dalších moţností. Porovnáním produktů u vybraných bankovních institucí dle výše provedené analýzy vychází nejvýhodněji dle stanovených ukazatelů úvěrových nákladů hypoteční úvěr od České spořitelny. Z hlediska dostupnosti byly podmínky u všech porovnávaných finančních institucí téměř stejné. Měsíční splátka vychází taktéţ nejníţe u stejné banky. Poplatky za vedení a správu účtu jsou u všech finančních ústavů stejné. 50

51 Hodnocení úvěrů pro střednědobé potřeby V celkovém porovnání výše uvedených produktů na financování koupi bytu vychází pro rodinu jako nejlepší volba hypoteční úvěr od České spořitelny. Poskytnutí hypotečního úvěru je pro rodinu dostupné vzhledem k moţnosti zajištění úvěru formou zástavního práva kupované nemovitosti. Úvěrové náklady ve srovnání s úvěrem ze stavebního spoření vychází mnohem niţší. Financování koupi bytu formou poskytnutého úvěru ze stavebního spoření v daném příkladu není moţné, jelikoţ rodina nemá uzavřené stavební spoření a nemá naspořenou minimální částku z výše cílové částky. Je zde pouze moţnost uzavření smlouvy o stavebním spoření formou poskytnutí překlenovacího úvěru, kde není potřeba mít naspořenou částku. Úvěrové náklady jsou u tohoto produktu velmi vysoké s porovnáním hypotečního úvěru. Tab. č. 20 Přehled střednědobých úvěrů u České spořitelny Úvěr ze stavebního spoření Hypoteční úvěr Výše úvěru: ,- Kč ,- Kč Měsíční splátka: 2 763,- Kč 3 044,- Kč Roční sazba: 4,75 % p.a. 3,39 % p.a. Zaplaceno celkem: ,- Kč ,- Kč Úvěrové náklady: ,- Kč ,- Kč Zdroj: vlastní zpracování 51

52 Graf č. 13 Srovnání výsledných ukazatelů u střednědobých úvěrů Úvěrové náklady v Kč Úvěr ze stavebního spoření Hypoteční úvěr 0 Úvěrové náklady Zdroj: vlastní zpracování 52

53 4. Vlastní doporučení pro klienta Na základě provedených analýz, výpočtů a hodnotících ukazatelů je zásadním doporučením pro klienty financovat jejich potřeby formou úvěrů u bankovních společností. U nebankovních společností je nutné dávat velký pozor na vysoké RPSN, které skrývá další poplatky spojené s úvěrem. Při uvaţování o poskytnutí úvěru nepodlehnout silným tlakům těchto společností. Další nástrahou můţe být např. úvěr formou kreditní karty. Bankovní společnosti zpravidla uvádí měsíční úrokové sazby, ale nikoliv roční, kterou si mnoho lidí neuvědomí a nespočítá. Pro financování krátkodobých potřeb je výhodnější volba spotřebitelského úvěru a pro střednědobé potřeby forma hypotečního úvěru. V případě poskytnutí střednědobého úvěru je zapotřebí disponovat nějakou finanční rezervou v případě dlouhodobé nemoci či ztrátě zaměstnání, kdy klient nebude schopen dostát svých závazků. Rozhodujícím kritériem nemusí být vţdy výhodná nejniţší roční úroková sazba, kterou nabízí příslušné bankovní ústavy. Klient by měl vţdy provést porovnání dalších důleţitých ukazatelů, jako jsou například poplatky za uzavření smlouvy nebo poplatek za vedení účtu. Doporučením je vyhodnotit všechna stanovená kritéria u více bankovních institucí. Při tomto srovnávání můţe klient vyuţít pro vlastní porovnání poměrně přesné výpočty prostřednictvím kalkulátorů na příslušných webových stránkách zvolených bankovních ústavů. 53

54 Závěr Tématem této práce bylo porovnat, vyhodnotit a analyzovat vybrané úvěry pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb. Na uvedeném příkladu rodiny byly vyhodnoceny moţnosti poskytnutí potřebných úvěrů k nákupu nových kuchyňských spotřebičů do domácnosti a k odkupu bytu do osobního vlastnictví v panelovém domě. Vybrané úvěry byly porovnány z několika hledisek a to např. výše poskytnuté částky, výše úroků, RPSN, výše poplatků, měsíční splátky a úrokových nákladů. Informace byly čerpány z níţe uvedených zdrojů. V případě nutnosti poskytnutí úvěru pro financování krátkodobých potřeb z provedené analýzy vyplývá jako nejvýhodnější spotřebitelský úvěr u banky ČSOB. Produkty poskytované touto bankou podle vyhodnocení jsou velmi přijatelné v případě, kdy klienti nemají vlastní prostředky. Další moţností poskytnutí krátkodobého úvěru ve velmi krátkém čase nabízí nebankovní společnosti, ovšem tyto úvěry jsou pro klienty nákladné hlavně z hlediska roční procentní sazby nákladů. Při porovnávání úvěrů pro financování střednědobých potřeb mají klienti moţnost volby mezi dvěma produkty. Z hlediska výhodnosti úvěru pro klienty dle porovnávaných kritérií vychází nejlépe hypoteční úvěr od České spořitelny. Provedenou analýzou posuzování jednotlivých úvěrů není moţné určit jednoznačně, který úvěr je pro daný způsob financování nejvýhodnější a nejefektivnější. Je zapotřebí přihlédnout k prioritám jednotlivého klienta a podle těchto priorit vybrat nejvhodnější produkt. Závěrem této práce bylo předat doporučení k výběru vhodných bankovních produktů pro klienty, kteří ţádají o poskytnutí příslušného úvěru. 54

55 Seznam použité literatury a zdrojů informací Tištěná Literatura 1. Kalabis, Zbyněk. Bankovní služby v praxi. 1 vyd. Computer Press, ISBN Kolektiv autorů. Bankovnictví. 6. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, ISBN Radová, Jarmila, Dvořák, Petr, Málek, Jiří. Finanční matematika pro každého. 5. vyd. Grada Publishing, ISBN X 4. Revenda, Zbyněk a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4 vyd. Praha. Management Press, ISBN Syrový, Petr, Novotný, Martin. Osobní a rodinné finance. 2. Aktualizované vyd. Grada Publishing, ISBN Elektronické zdroje 1. [cit ] Dostupný z WWW: < 2. [cit ] Dostupný z WWW: < 3. [cit ] Dostupný z WWW: < 4. [cit ] Dostupný z WWW: < 5. [cit ] Dostupný z WWW: < 6. [cit ] Dostupný z WWW: < 7. [cit ] Dostupný z WWW: < 8. [cit ] Dostupný z WWW: < https://www.solus.cz/> 9. [cit ] Dostupný z WWW: < 55

56 10. [cit ] Dostupný z WWW: < 11. [cit ] Dostupný z WWW: < > 12. [cit ] Dostupný z WWW: < > 13. [cit ] Dostupný z WWW: < > 14. [cit ] Dostupný z WWW: < 15. [cit ] Dostupný z WWW: < 16. [cit ] Dostupný z WWW: < 17. [cit ] Dostupný z WWW: < 18. [cit ] Dostupný z WWW: < 19. [cit ] Dostupný z WWW: < 20. [cit ] Dostupný z WWW: < 21. [cit ] Dostupný z WWW: < 22. [cit ] Dostupný z WWW: < 23. [cit ] Dostupný z WWW: < 24. [cit ] Dostupný z WWW: < 56

57 25. [cit ] Dostupný z WWW: <http://www.essox.cz/index.aspx?highlighttabid=4&tabid=259&chosenmenuitem=259> 26. [cit ] Dostupný z WWW: < 27. [cit ] Dostupný z WWW: < [cit ] Dostupný z WWW: < 29. [cit ] Dostupný z WWW: < 30. [cit ] Dostupný z WWW: < 31. [cit ] Dostupný z WWW: < 32. [cit ] Dostupný z WWW: < 33. [cit ] Dostupný z WWW: < 34. [cit ] Dostupný z WWW: < 35. [cit ] Dostupný z WWW: < https://www.csas.cz/> 36. [cit ] Dostupný z WWW: < 37. [cit ] Dostupný z WWW: < Zákony 1. Zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru 57

58 Seznam příloh Příloha č. 1 Výpočet překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření u České spořitelny Zdroj: 58

59 Výpočet překlenovacího úvěru ze stavebního spoření u Wüstenrot Příloha č. 2 Zdroj: 59

60 Výpočet úvěru ze stavebního spoření u Wüstenrot Příloha č. 3 Zdroj: 60

61 Výpočet hypotečního úvěru u České spořitelny Příloha č. 4 Zdroj: https://www.csas.cz/ 61

62 Výpočet hypotečního úvěru u ČSOB Příloha č. 5 Zdroj: 62

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky - Spotřebitelské i Hotovostní

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Účelové, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) V. Úvěry Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent) 2. Účelové, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky Spotřebitelské i Hotovostní 4. Hypoteční

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality)

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově OBSAH B ÚVĚRY Hypoteční úvěry Sazebník Hypoteční banky, a.s. Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12.

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 11. 3. 2010 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Osobní finance Bydlení

Osobní finance Bydlení Katedra práva Osobní finance Bydlení Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 15.7.2012 Bydlení nájem

Více

Sazebník - účty Pro občany, platný od

Sazebník - účty Pro občany, platný od Sazebník - účty Pro občany, platný od 13.12.2014 Běžný účet CZK/EUR/USD Měsíční vedení účtu v CZK při aktivním využívání služeb Equa bank při neaktivním využívání služeb Equa bank Měsíční vedení účtu v

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 15.3.2011 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Komerční úvěry 2. Hypoteční úvěry - hypoteční a stavební úvěry (projektové financování) v české i v cizí měně 3. Obecné

Více

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám.

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. sazebník Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. I. Stavební spoření Položka 1. Uzavření smlouvy Poznámka 2.

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny, Penzijní karta České spořitelny**) 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 15. 12. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax / emax plus... 3 III. Terminovaný vkladový účet mvklad... 4 IV. Platební karty... 5 V.

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

1. Osobní účet České Spořitelny

1. Osobní účet České Spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České Spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Strana 1 z 5 INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Písm. Oblast Detailní informace a) Kontaktní údaje poskytovatele IČ 47116102 Tel.: +420 222 010

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY (Hypotéky) účinný od 1.7.2009

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY (Hypotéky) účinný od 1.7.2009 CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY (Hypotéky) účinný od 1.7.2009 1. Příprava úvěru 1.1. Přijetí a posouzení žádosti zdarma 1.2. Zpracování úvěrové dokumentace zdarma 1.3. Pořízení výpisu z úvěrových

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. Akontace Zálohová úhrada části, případně celé dodávky zboží. Bankomat Samoobslužné zařízení umožňující

Více

Program ČS pro podnikatele Dostupné Snadné Flexibilní

Program ČS pro podnikatele Dostupné Snadné Flexibilní Program ČS pro podnikatele Dostupné Snadné Flexibilní Tomáš Reytt ředitel odboru klientské segmenty pro soukromou a firemní klientelu České spořitelny 27. ledna 2011 Přes 200 tisíc firemních klientů Produkty

Více

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10.

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10. Specifikace úvěrových podmík Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze d: 30.10.2010 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Testovací Rodné číslo: 765430/0000 Narozen: 30.4.1976

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Dohledový benchmark č. /07 Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 57/06 Sb., o spotřebitelském úvěru. Relevantní právní úprava Předpis Zákon č. 57/06 Sb., o spotřebitelském

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ Jan Starý Obsah prezentace: Hypoteční úvěr Vývoj hypotečních úvěrů v ČR Hypoteční zástavní listy 1. HYPOTEČNÍ ÚVĚR DEFINICE HYPOTEČNÍHO

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1.

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1. Kontakt ÚROKOVÉ SAZBY PRO TERMÍNOVANÉ VKLADY Privátní a osobní bankovnictví IQ MAXI vklad Platnost od: 02.02.2015 CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20

Více

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011 Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011 Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám Položka Výše

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1 Firemní účet České spořitelny 2. Běžné účty v české měně 3. Běžné účty v cizí měně 4. Vkladové účty

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 11. 11. 2007 I Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení osobního účtu mkonto b) vedení osobního účtu mkonto / měsíc c) zrušení osobního

Více

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro SVJ Lásenická 1513, PSČ 198 00 Praha 9 Kyje Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. březen/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky,

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více