KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o uplatňování systému všeobecných celních preferencí. (předložená Komisí)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o uplatňování systému všeobecných celních preferencí. (předložená Komisí)"

Transkript

1 KOMIE EVROPKÝCH POLEČENTVÍ V Bruselu dne KOM(2004) 699 v konečném znění 2004/0242 (CN) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (předložená Komisí) es es

2 ODŮVODNĚNÍ 1. ouvislosti Platnost nařízení Rady (E) č. 2501/2001 ze dne 10. prosince o uplatňování systému všeobecných celních preferencí uplyne dne 31. prosince V červenci 2004 přijala Komise pokyny týkající se úlohy VP v následujícím desetiletém období Tato důvodová zpráva vysvětluje souvislosti a ustanovení týkající se návrhu prováděcího nařízení. Předcházející pokyny 3 pro desetileté období a jejich prováděcí nařízení zavedly v roce 1994 řadu důležitých změn, jako jsou tarifní úpravy podle citlivosti produktů, odstupňování a zvláštní pobídkové režimy. V roce 2001 byl zaveden zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země, jehož platnost je neomezená. Zkušenosti ukazují, že některé z těchto prvků v praxi dobře fungují a měly by být nadále využívány, nicméně na druhé straně bude nutné některá opatření upravit s ohledem na získané zkušenosti. polečenství udělilo obchodní preference rozvojovým zemím v rámci všeobecného systému preferencí (VP) už v roce Obchodní politika hraje ve vztazích EU a zbytku světa klíčovou úlohu. ystém VP je součástí této politiky a musí být ve shodě s cíli rozvojové politiky a konsolidovat je. Z toho důvodu musí být také slučitelný s rozvojovou agendou z Dohá. Klíčovou prioritou je pomoci rozvojovým zemím těžit z globalizace, především spojením obchodu s udržitelným rozvojem. 2. Konzultace zúčastněných stran Řada zájmových skupin vyjádřila názor a učinila vlastní pozorování a doporučení týkající se budoucnosti VP. Rada předložila závěry týkající se sdělení o desetiletých pokynech a Evropský parlament a Evropský hospodářský a sociální výbor obdobně vyjádřily své názory k těmto pokynům. Dialog s občanskou společnosti byl veden v červenci Odbory a různá profesní sdružení rovněž vyjádřily své názory. Přijímající země VP aktivně předkládaly svá stanoviska. Vzhledem k potřebě zvláštní statistiky bylo posouzení dopadu provedeno na vnitřní úrovni. 3. Dopady na rozpočet Nařízení nepředstavuje náklady pro rozpočet E. Jeho používání však povede ke ztrátám celních příjmů. Roční výše ztráty vyplývající z návrhu nařízení se odhaduje na 2,2 miliardy eur. Navrhované nařízení povede k určitým změnám s ohledem na stávající nařízení. Ty se budou týkat mechanismu odstupňování, nového zvláštního režimu pro udržitelnost rozvoje (spojující tři předcházející režimy) a změn rozsahu produktů. Neočekává se, že by tyto změny významně změnily ztrátu příjmů v porovnání se současnou situací. 4. Výklad ustanovení Bylo dosaženo zjednodušení prostřednictvím snížení počtu režimů z pěti na tři, a především zavedením jediného pobídkového režimu místo tří zvláštních systémů na ochranu práv pracovníků, životního prostředí a režimu potírání výroby drog a obchodování s nimi. 2 3 Úř. věst. L 346, , s. 1. KOM(2004) 461v konečném znění. KOM(1994) 212 v konečném znění. C 2 es

3 Navrhovaný systém sestává z všeobecného režimu, zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a dobré vládnutí a zvláštního režimu pro nejméně rozvinuté země ( EBA Vše kromě zbraní ). Dalšího zjednodušení bude dosaženo včasným zkrácením seznamu příjemců o země, které mají preferenční přístup na trh polečenství na základě podmínek dohody, obvykle dohody o volném obchodu (FTA). polečenství zajistí, aby žádná země v důsledku této přeměny netratila tím, že výhody VP vztahující se na kterýkoliv konkrétní produkt, se kterým se dříve nakládalo na základě VP, budou začleněny do příslušné dohody FTA. tejně jako podle současného systému budou preference nadále rozlišovány podle citlivosti produktů. Nařízení zachovává současné paušální snížení o 3,5 procentních bodů platící pro citlivé produkty a 100% snížení pro produkty necitlivé. oučasně se však rozsah systému rozšiřuje o nové produkty zařazené do všeobecného režimu a dále zavedením velkorysého zvláštního systému pobídek. Režim EBA si zachovává globální rozsah pro vše kromě zbraní a oba zbývající režimy zahrnují nové produkty, především zemědělské produkty a produkty rybolovu. távající nařízení VP stanoví dva zvláštní režimy pobídek na ochranu práv pracovníků a životního prostředí. Tyto režimy by měly být včleněny do širšího systému, aby odrážely nedělitelnou povahu konceptu udržitelného rozvoje. Obecně se uznává, že udržitelný rozvoj zahrnuje řadu aspektů, jako jsou dodržování základních lidských práv a práv pracovníků, dobré vládnutí a ochrana životního prostředí. Vzájemné vztahy mezi těmito složkami byly vyjádřeny především v řadě mezinárodních úmluv a v nástrojích, jako jsou Deklarace ON o právu na rozvoj z roku 1986, Deklarace o životním prostředí a rozvoji přijatá v Riu v roce 1992, Vídeňská deklarace a akční plán světové konference o lidských právech z roku 1993, Agenda ON pro rozvoj z roku 1997, Deklarace MOP o základních principech a právech v práci z roku 1998, Deklarace tisíciletí ON z roku 2000 a Deklarace z Johannesburgu o udržitelném rozvoji z roku Navíc je potírání drog sdílenou zodpovědností všech zemí. Jednou složkou prosazování udržitelného rozvoje je zlepšení hospodářské situace rozvojových zemí, zejména zemí, které jsou méně začleněny do mezinárodního obchodního systému a jimž chybí diverzifikace hospodářství. Proto by se na rozvojové země, které jsou nejzranitelnější a které v důsledku ratifikace a účinného provádění základních úmluv o lidských a pracovních právech a o ochraně životního prostředí a dobrém vládnutí přijímají zvláštní úkoly a povinnosti, měly vztahovat dodatečné celní preference na základě systému VP. A naopak, země s vysokými příjmy a země s poměrně vysokým stupněm diverzifikace a obchodní integrace jsou v odlišném postavení, neboť se má za to, že mají zdroje, jež jim umožňují naplňovat politiky udržitelného rozvoje bez dodatečné pomoci. ystém zvláštních pobídek pro udržitelný rozvoj a dobré vládnutí se proto zaměřuje na rozvojové země, které to nejvíce potřebují. Dodatečné preference jsou okamžitě poskytovány rozvojovým zemím, které ratifikovaly a účinně provádějí 16 základních úmluv o lidských a pracovních právech a 7 z úmluv týkajících se dobrého vládnutí a ochrany životního prostředí. oučasně se přijímající země zavazují, že ratifikují a budou účinně provádět mezinárodní úmluvy, jež dosud neratifikovaly. 16 úmluv o lidských a pracovních právech bylo vybráno, neboť začleňují univerzální normy a odrážejí pravidla obvyklého mezinárodního práva a tvoří nejdůležitější základ konceptu C 3 C

4 udržitelného rozvoje. Zbývající úmluvy odrážejí základní globální normy zaměřené na účinné provádění politik, jejichž cílem je udržitelný rozvoj. ouvisející úmluvy jsou úmluvy obsahující mechanismy, jichž mohou příslušné mezinárodní organizace využít k pravidelnému vyhodnocování účinnosti provádění úmluv. Komise vezme tato hodnocení v úvahu, než rozhodne, na které z žadatelských zemí se bude daný pobídkový systém vztahovat. Na základě žádostí rozvojových zemí Komise později vypracuje seznam přijímajících zemí na základě tohoto režimu. Kromě zaměření VP na určité země podle mechanismu odstupňování, jak je popsáno níže, byla přijata opatření pro zmírnění šoku v důsledku odstranění země ze seznamu nejméně rozvinutých zemí, a to v podobě přechodného období postupného odstranění země ze zvláštního VP, režimu Vše kromě zbraní. V současnosti příslušná země automaticky ztrácí všechny výhody VP, kterých užívala jako nejméně rozvinutá země. Nový mechanismus umožňuje postupné odstranění země z režimu EBA. Odstupňování se bude vztahovat na skupiny produktů ze zemí, které jsou konkurenceschopné na trhu polečenství a nepotřebují už VP na podporu vývozu. Odstupňování není sankce, je to známka toho, že funkce VP byla úspěšně splněna, alespoň ve vztahu k daným zemím a produktům. Tímto způsobem je odstupňování velmi úzce spojeno s hospodářskou konkurenceschopností přijímajících zemí. VP se proto zaměřuje na země, které to nejvíce potřebují, a pomáhá jim docílit lepšího postavení v mezinárodním obchodě. Jiným příjemcům umožňuje odstupňování vyšší podíl na výhodách VP. Mechanismus odstupňování byl značně zjednodušen. oučasná kritéria (podíl preferenčních dovozů, index rozvoje a index vývozní specializace) byla nahrazena jediným přímočarým kritériem: podílem na trhu polečenství, vyjádřeným jako podíl preferenčních dovozů. kupiny produktů jsou definovány odkazem na třídy kombinované nomenklatury. Protože se odstupňování vztahuje pouze na země, které jsou konkurenceschopné ve všech oblastech produktů dané třídy, malé přijímající země nebyly odstupňovány pouze z důvodu malého počtu produktů v dané třídě. Odstupňování by také mělo sehrát důležitou úlohu v regulaci obchodních toků textilních výrobků a ošacení po zrušení kvót MFA dne 31. prosince Nový VP s mechanismem odstupňování zaměřeným na nejvíce konkurenceschopné země bude znamenat, že většině příjemců budou uděleny preference bez jakýchkoli omezení kromě podmínky souladu s příslušnými pravidly VP. Ustanovení VP o dočasném odstranění a ochranná doložka tuto novou situaci zohlední. Ačkoli budou používána pouze za výjimečných okolností, budou tato ustanovení učiněna důvěryhodnějšími a způsob jejich používání pružnějším, a to především v případě nekalého obchodního jednání. Jakmile se nařízení začne používat, posoudí Komise jeho dopad na nejvzdálenější regiony EU. C 4 es

5 2004/0242 (CN) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o uplatňování systému všeobecných celních preferencí RADA EVROPKÉ UNIE, s ohledem na mlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise 4, s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu 5, s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 6, vzhledem k těmto důvodům: (1) Od roku 1971 uděluje polečenství obchodní preference rozvojovým zemím v rámci systému všeobecných celních preferencí. (2) polečná obchodní politika polečenství musí být v souladu s cíli rozvojové politiky a musí je posilovat, především pokud jde o vymýcení chudoby a podpory udržitelného rozvoje a dobrého vládnutí v rozvojových zemích. Musí splňovat požadavky větové obchodní organizace, a především zmocňovací doložky GATT z roku (3) dělení 8 Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 7. července 2004 stanoví pokyny pro používání systému všeobecných celních preferencí pro období (4) První nařízení provádějící tyto pokyny by se mělo používat od 1. července 2005 do 31. prosince (5) ystém by měl sestávat ze všeobecného režimu udělovaného všem přijímajícím zemím a územím a dvou zvláštních režimů, které zohledňují různé rozvojové potřeby rozvojových zemí v podobném postavení. cs 8 Úř. věst. C [ ], [ ], s. [ ]. Úř. věst. C [ ], [ ], s. [ ]. Úř. věst. C [ ], [ ], s. [ ]. «Rozlišené a zvýhodněné zacházení, vzájemnost a plnější účast rozvojových zemí», rozhodnutí GATT ze dne 28. listopadu 1979 (L/4903). KOM(2004) 461 v konečném znění. 5 es

6 (6) Všeobecný režim by měl být udělován všem přijímajícím zemím, pokud nejsou větovou bankou klasifikovány jako země s vysokými příjmy a pokud nemají dostatečně diverzifikované vývozy. (7) Zvláštní režim pro udržitelný rozvoj a dobré vládnutí je založen na nedělitelném konceptu udržitelného rozvoje, jak je uznán mezinárodními úmluvami a nástroji jako Deklarace ON o právu na rozvoj roku 1986, Deklarace o životním prostředí a rozvoji přijatá v Riu v roce 1992, Deklarace MOP o základních principech a právech v práci z roku 1998, Deklarace tisíciletí ON z roku 2000 a Deklarace z Johannesburgu o udržitelném rozvoji z roku Následně by se na země, které jsou zranitelné v důsledku nedostatečné diverzifikace a začlenění do mezinárodního obchodního systému, přičemž přijímají zvláštní úkoly a povinnosti vyplývající z ratifikace a účinného provádění základních mezinárodních úmluv o lidských a pracovních právech, ochraně životního prostředí a dobrém vládnutí, měly vztahovat dodatečné celní preference. Tyto preference mají posílit další hospodářský růst a tak kladně reagovat na potřebu udržitelného rozvoje. Na základě tohoto režimu jsou tudíž cla pro přijímající země pozastavena. (8) Komise bude monitorovat účinné provádění mezinárodních úmluv v souladu s příslušnými mechanismy těchto úmluv a bude vyhodnocovat vztah mezi dodatečnými celními preferencemi a prosazováním udržitelného rozvoje. (9) Zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země by měl nadále poskytovat bezcelní přístup pro produkty pocházející z nejméně rozvinutých zemí., jak jsou uznány a klasifikovány Organizací spojených národů. Pro zemi, která již není ON klasifikována jako nejméně rozvojová, by mělo být stanoveno přechodné období, aby se zmírnily nežádoucí dopady způsobené odstraněním celních preferencí udělovaných na základě tohoto režimu. (10) Preference by se měly nadále rozlišovat podle citlivosti produktů, přičemž by se měly odlišovat produkty citlivé od necitlivých, aby se zohlednilo postavení odvětví vyrábějících tytéž produkty ve polečenství. (11) Cla stanovená v celním sazebníku pro necitlivé produkty by měla být nadále pozastavena a na cla pro citlivé produkty by se mělo vztahovat celní snížení, aby se zajistila uspokojivá míra využití a současně zohlednila situace příslušných výrobních odvětví polečenství. (12) Taková snížení by měla být dostatečně přitažlivá, aby obchodníky motivovala k využití příležitostí, které systém nabízí. Pokud jde o valorická cla, snížení by mělo být paušální ve výši 3,5 procentních bodů z celní sazby zemí užívajících nejvyšších výhod (MFN). Zvláštní cla by měla být snížena o 30 %. Pokud je u cla definováno minimální clo, nemělo by se toto minimální clo použít. (13) Pokud preferenční celní sazby vypočtené podle nařízení (E) 2501/2001 ze dne 10. prosince 2001 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince poskytují větší snížení tarifů, měly by se nadále es 9 Úř. věst. L 346, , s es

7 používat, aby přijímající země nepřišly o výhody poskytované na základě dřívějšího systému. (14) Clo by mělo být zcela pozastaveno, pokud preferenční zacházení vede k valorickým clům ve výši 1 % nebo méně nebo ke zvláštním clům ve výši 2 euro nebo méně, neboť náklady na jejich výběr jsou vyšší než příjmy z nich. (15) V zájmu soudržnosti obchodní politiky polečenství by se na přijímající zemi neměly vztahovat VP a dohoda o volném obchodu současně, pokud tato dohoda pokrývá alespoň všechny preference poskytované pro danou zemi na základě stávajícího systému. (16) Odstupňování by mělo být založeno na kritériích týkajících se tříd společného celního sazebníku. Odstupňování třídy pro přijímající zemi by se mělo použít v okamžiku, kdy tato třída bude splňovat kritéria pro odstupňování po dobu tří po sobě jdoucích let, aby se zvýšily předvídatelnost a spravedlnost odstupňování odstraněním účinku velkého a výjimečného kolísání dovozních statistik. (17) Pravidla původu týkající se definice pojmu původních produktů a postupů a metod související správní spolupráce, stanovená v nařízení Komise (EH) č. 2454/93 10, se vztahují na celní preference stanovené v tomto nařízení, aby se zajistilo, že z tohoto systému mohou těžit pouze ti, jimž je systém určen. (18) Důvody pro dočasné odebrání preferencí by měly zahrnovat závažné a systematické porušování zásad stanovených v úmluvách jmenovaných v příloze III, aby se prosazovaly cíle těchto úmluv a aby se zajistilo, že žádný příjemce nezíská nespravedlivou výhodu z trvalého porušování těchto úmluv. (19) Vzhledem k politické situaci na Myanmaru by mělo nadále zůstat v platnosti dočasné odebrání všech celních preferencí pro dovozy produktů pocházejících z Myanmaru. (20) Opatření nezbytná pro provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/E ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi 11. (21) Toto nařízení by se mělo výjimečně používat před svým vstupem v platnost, aby bylo možno včas určit přijímající země pro všeobecný režim a pro zvláštní režim pro udržitelný rozvoj a dobré vládnutí, Úř. věst. L 253, , s. 1. Úř. věst. L 184, , s. 23. C 7 es

8 PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: HLAVAI OBECNÁUTANOVENÍ Článek 1 1. ystém všeobecných celních preferencí polečenství (dále jen systém ) se bude v souladu s tímto nařízením používat od 1: června 2005 do 31. prosince Toto nařízení stanoví: a) obecný režim, b) zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a dobré vládnutí, c) zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země. Článek 2 Přijímající země pro režimy uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. a) a c) jsou uvedeny v příloze I. Článek 3 1. Přijímající země by měla být z tohoto systému vyňata, jakmile je během tří po sobě jdoucích let větovou bankou klasifikována jako země s vysokými příjmy a jakmile pět největších tříd dovozů krytých VP do polečenství představuje méně než 75 % celkových dovozů krytých VP z přijímající země do polečenství. 2. Na základě údajů dostupných k 1. září 2004 Komise v době přijetí tohoto nařízení určí, které přijímající země splňují kritéria stanovená v odstavci 1. K vynětí země ze systému dojde při vstupu tohoto nařízení v platnost. 3. Komise v Úředním věstníku Evropské unie zveřejní seznam přijímajících zemí splňujících podmínku stanovenou v odstavci Komise oznámí přijímající zemi vynětí ze seznamu přijímajících zemí uvedeného v příloze I. 5. Pokud se na přijímající zemi vztahuje obchodní dohoda uzavřená se polečenstvím, která pokrývá alespoň všechny preference stanovené na základě stávajícího systému pro danou zemi, bude tato země vyňata ze seznamu přijímajících zemí uvedeného v příloze I. Článek 4 Produkty zahrnuté do režimů zmíněných v čl. 1 odst. 2 písm. a) a b) jsou uvedeny v příloze II. C 8 C

9 Článek 5 1. Celní preference poskytované na základě tohoto nařízení se budou vztahovat na dovoz produktů zahrnutých v opatřeních pro přijímající země, ze které tyto produkty pocházejí. 2. Pro účely režimů uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení jsou pravidla původu týkající se definice pojmu původních produktů a postupů a metod související správní spolupráce stanovena v nařízení Komise (EH) č. 2454/ Regionální kumulace ve smyslu nařízení (EH) č. 2454/93 se rovněž použije, pokud produkt používaný při dalším zpracování v zemi patřící do regionální skupiny pochází z jiné země téže skupiny, která nevyužívá režimy vztahující se na konečný produkt, pokud obě země využívají regionální kumulaci pro danou skupinu. Pro účely tohoto nařízení se: Článek 6 (a) (b) cly společného celního sazebníku rozumějí cla uvedená v části 2 přílohy I nařízení Rady (EH) č. 2658/87 12, s výjimkou cel stanovených v rámci celních kvót; třídou rozumí jakákoli třída společného celního sazebníku přijatého nařízením Rady (EH) č. 2658/87; (c) výborem rozumí výbor uvedený v článku 26. HLAVAII REŽIMYACELNÍPREFERENCE ODDÍL 1 OBECNÝ REŽIM Článek 7 1. Cla společného celního sazebníku pro produkty uvedené v příloze II jako produkty necitlivé budou s výjimkou zemědělských složek zcela pozastavena. 2. Valorická cla společného celního sazebníku pro produkty uvedené v příloze II jako produkty citlivé budou snížena o 3,5 procentních bodů. U produktů v třídě 11 bude toto snížení 20 %. 12 Úř. věst. L 256, , s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (E) č. 2031/2001 (Úř. věst. L 279, , s. 1). C 9 C

10 3. Pokud preferenční celní sazby vypočtené podle článku 7 nařízení (E) č. 2501/2001 o valorických clech společného celního sazebníku použitelné k 31. prosinci 2005 umožňují sazební snížení pro produkty uvedené v odstavci 2 tohoto článku vyšší než 3,5 procentních bodů, použijí se tyto preferenční celní sazby. 4. Zvláštní cla společného celního sazebníku jiná než minimální nebo maximální cla pro produkty uvedené v příloze II jako citlivé produkty budou snížena o 30 %. Pro produkty kódu KN 2207 bude snížení 15 %. 5. Pokud cla společného celního sazebníku pro produkty uvedené v příloze II jako citlivé produkty zahrnují valorická cla a zvláštní cla, zvláštní cla nebudou snížena. 6. Pokud cla snížená podle odstavců 2 a 4 určují maximální clo, toto maximální clo nebude sníženo. Pokud taková cla určují minimální clo, toto minimální clo se nepoužije. 7. Celní preference uvedené v odstavcích 1 až 4 se nebudou vztahovat na produkty z tříd, pro které byly tyto celní preference zrušeny pro příslušnou zemi původu podle článku 13 a sloupce C přílohy I. ODDÍL 2 ZVLÁŠTNÍ POBÍDKOVÝ REŽIM PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ A DOBRÉ VLÁDNUTÍ Článek 8 1. Cla společného celního sazebníku pro všechny produkty uvedené v příloze II, které pocházejí z některé ze zemí zahrnutých do zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a dobré vládnutí, budou pozastavena. 2. Zvláštní cla společného celního sazebníku pro produkty uvedené v odstavci 1 budou zcela pozastavena, vyjma pro produkty, pro které cla společného celního sazebníku rovněž zahrnují valorická cla. Pro produkty kódů KN a bude zvláštní clo omezeno na 16 % celní hodnoty. 3. Zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a dobré vládnutí se nebude vztahovat na produkty z přijímajících zemí ze tříd uvedených ve sloupci C přílohy I. Článek 9 1. Zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a dobré vládnutí lze přidělit zemi, která ratifikovala a účinně provedla úmluvy podle části A přílohy III, a ratifikovala a účinně provedla alespoň sedm z úmluv podle části B přílohy III, a zaváže se, že ratifikuje a účinně provede úmluvy podle části B přílohy III, které ještě neratifikovala, a C 0 es

11 zaváže se, že zachová ratifikaci úmluv a jejich prováděcích právních předpisů a opatření, a bude souhlasit s pravidelným monitorováním a přezkumem svého záznamu o provádění v souladu s prováděcími ustanoveními úmluv, které ratifikovala, a je považována za zranitelnou v souladu s odstavcem 2. V každém případě musejí přijímající země do 31. prosince 2008 ratifikovat 27 úmluv. 2. Zranitelná země je země: a) která není větovou bankou během tří po sobě jdoucích let klasifikována jako země s vysokými příjmy a jejíchž pět největších tříd dovozů krytých VP do polečenství představuje více než 75 % dovozů krytých VP, nebo b) jejíž dovozy kryté VP do polečenství představují méně než 1 % celkových dovozů krytých VP do polečenství. Použité údaje jsou údaje dostupné ke dni 1. září 2004, a to jako průměr za poslední tři po sobě jdoucí roky. 3. Komise bude přezkoumávat status ratifikace a účinné provádění úmluv podle přílohy III. Před uplynutím doby platnosti tohoto nařízení Komise předloží zprávu týkající se statusu ratifikace takových úmluv, včetně doporučení, zda se má ratifikace a účinné provedení takových úmluv vyžadovat, aby mohla daná země těžit z budoucího udělení zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a dobré vládnutí. Článek Zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a dobré vládnutí bude udělen, pokud budou splněny následující podmínky: a) země nebo území podle přílohy I předložily v tomto smyslu žádost do tří měsíců od data zveřejnění tohoto nařízení, a b) z přezkoumání žádosti vyplývá, že země splňuje podmínky stanovené v čl. 9 odst. 1 a Žádající země předloží žádost Komisi písemně a poskytne souhrnné informace o ratifikaci úmluv uvedených v příloze III, právních předpisech a opatřeních pro účinné provedení ustanovení těchto úmluv a závazek, že přijme mechanismus monitorování a přezkumu plánovaný v odpovídajících úmluvách a souvisejících nástrojích a bude s ním zcela v souladu. Článek Pokud Komise obdrží žádost společně s informacemi uvedenými v čl. 10 odst. 2, přezkoumá ji. Šetření vezme v úvahu zjištění příslušných mezinárodních organizací a agentur. Komise může položit žádající zemi jakékoli otázky, které bude považovat za nutné, a může si ověřit obdržené informace u žádající země nebo u kterékoliv fyzické nebo právnické osoby. Komise pak informuje žádající zemi o posouzení žádosti a vyzve ji k připomínkování. C 11 es

12 2. Komise v souladu s šetřením uvedeným v odstavci 1 a postupem podle článku 27 rozhodne, zda žádající zemi udělí zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a dobré vládnutí. 3. Komise uvědomí žádající zemi o rozhodnutí učiněném podle odstavce 2. Pokud bude zemi zvláštní pobídkový režim udělen, bude informována o datu vstupu uvedeného rozhodnutí v platnost. Komise v Úředním věstníku Evropské unie zveřejní seznam přijímajících zemí, které mají nárok na zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a dobré vládnutí. 4. Pokud žádající zemi zvláštní pobídkový režim udělen nebude, Komise vysvětlí důvody, pokud o to daná země požádá. 5. Komise bude řídit veškeré vztahy se žádajícími zeměmi týkající se jejich žádostí v úzké koordinaci s výborem podle článku 26. ODDÍL 3 ZVLÁŠTNÍ REŽIM PRO NEJMÉNĚ ROZVINUTÉ ZEMĚ Článek Aniž jsou dotčeny odstavce 2 až 4, budou cla společného celního sazebníku pro všechny produkty kapitol 1 až 97 harmonizovaného systému, s výjimkou produktů kapitoly 93, pocházející ze země, která podle přílohy I využívá zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země, zcela zrušena. 2. Cla společného celního sazebníku pro produkty položky 1006 celního sazebníku budou snížena o 20 % k 1. září 2006, o 50 % k 1. září 2007 a o 80 % k 1. září K 1. září 2009 budou zcela zrušena. 3. Cla společného celního sazebníku pro produkty položky 1701 celního sazebníku budou snížena o 20 % k 1. červenci 2006, o 50 % k 1. červenci 2007 a o 80 % k 1. červenci K 1. červenci 2009 budou zcela zrušena. 4. Do doby, než budou cla společného celního sazebníku zcela zrušena podle odstavců 2 a 3, bude otevřena globální celní kvóta s nulovou celní sazbou pro každý hospodářský rok pro produkty položky 1006 celního sazebníku a podpoložky pocházející ze zemí využívajících tento zvláštní režim. Počáteční celní kvóty pro hospodářský rok 2001/2002 se rovnají tunám, vyjádřeno ekvivalentem loupané rýže, u produktů položky 1006 celního sazebníku, a tunám, vyjádřeno ekvivalentem bílého cukru, u produktů podpoložky Pro každý z následujících hospodářských roků budou kvóty zvýšeny o 15 % nad kvótu pro předcházející hospodářský rok. 5. Komise přijme podrobná pravidla pro otevírání a správu kvót uvedených v odstavci 4 postupem podle článku 28. Při otevírání a správě těchto kvót budou Komisi nápomocny řídící výbory odpovídajících společných organizací trhu. C 2 es

13 6. Pokud bude země Organizací spojených národů vyřazena ze seznamu nejméně rozvinutých zemí, bude stažena ze seznamu příjemců těchto režimů. O odstranění země ze seznamu příjemců režimu a o stanovení přechodného období rozhodne Komise postupem podle článku 27. ODDÍL 4 POLEČNÁ UTANOVENÍ Článek Celní preference uvedené v článcích 7 a 8 budou odstraněny pro produkty pocházející z přijímající země a pro danou třídu, pokud průměrné dovozy polečenství z této země spadající do příslušné třídy a kryté režimem, jejž daná země využívá, překročí 15 % dovozů polečenství téhož produktu ze všech zemí a území uvedených v příloze I během tří po sobě jdoucích let, a to na základě nejnovějších dostupných údajů dostupných ke dni 1. září Pro třídu 11 je práh stanoven na 12,5 %. 2. Třídy odstraněné podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze I sloupci C. 3. Odstranění tříd z tohoto systému se bude používat počínaje vstupem tohoto nařízení v platnost do 31. prosince Komise o odstranění tříd uvědomí přijímající zemi. 5. Odstavec 1 se u přijímající země nevztahuje na třídu, která představuje více než 50 % všech vývozů krytých VP do polečenství, které pocházejí z příslušné země. 6. tatistický zdroj využitý pro účely tohoto článku jsou statistiky COMET. Článek Pokud sazba valorického cla snížená podle ustanovení této hlavy klesne na 1 % nebo níže, bude toto clo zcela zrušeno. 2. Pokud sazba zvláštního cla snížená podle ustanovení této hlavy bude 2 euro nebo méně podle jednotlivých částek v eurech, bude toto clo zcela zrušeno. 3. výhradou odstavců 1 a 2 se konečná sazba preferenčního cla vypočtená podle tohoto nařízení zaokrouhlí dolů na jedno desetinné místo. C 3 es

14 HLAVA III DOČANÉODTRANĚNÍAOCHRANNÁUTANOVENÍ Článek Preferenční režimy stanovené tímto nařízením mohou být dočasně odstraněny pro všechny nebo některé produkty pocházející z přijímající země, a to z jakéhokoli z těchto důvodů: a) závažné a systematické porušování zásad definovaných v úmluvách uvedených v příloze III; b) vývoz zboží vyrobeného odsouzenými ve věznicích; c) vážné nedostatky v celních kontrolách při vývozu nebo tranzitu drog (nepovolených látek nebo prekursorů) nebo neplnění mezinárodních úmluv o praní špinavých peněz; d) podvody, nesrovnalosti nebo systematické selhávání při plnění nebo zajištění plnění pravidel původu postupů a souvisejících postupů a prokazování původu zboží a při poskytování správní spolupráce požadované pro provedení a kontrolu dodržování režimů uvedených v čl. 1 odst. 2; e) závažné a systematické nekalé obchodní praktiky, které mají nepříznivý dopad na výrobní odvětví polečenství, včetně těch, jež jsou zakázané nebo postihnutelné podle dohod větové obchodní organizace (WTO), pokud bylo takové rozhodnutí předem učiněno příslušným orgánem WTO a nekalá praktika nebyla řešena; e) a závažné a systematické nekalé obchodní praktiky, na které se nevztahuje písmeno e), které však mají nepříznivý dopad na zájem polečenství a nemohou být řešeny v rámci písmene e) ani článku 20; f) závažné a systematické porušování cílů regionálních rybářských organizací a režimů, jichž je polečenství členem, týkajících se zachování a řízení rybolovných zdrojů; 2. právní spolupráce uvedená v odst. 1 písm. d) vyžaduje mimo jiné, aby přijímající země: a) sdělovala Komisi informace nezbytné k provádění pravidel původu zboží a ke kontrole jejich dodržování a aktualizovala je; b) na požádání celních orgánů napomáhala Komisi prostřednictvím provádění následných ověření původu a včas sdělovala jeho výsledky; c) napomáhala polečenství tím, že umožní Komisi, v koordinaci a úzké spolupráci s příslušnými orgány členských států, aby v dané zemi prováděla správu polečenství a mise výzkumné spolupráce za účelem ověřování autenticity dokumentů nebo přesnosti informací potřebných pro udělování výhod režimů uvedených v čl. 1 odst. 2; es 14 cs

15 d) prováděla nebo zařizovala vhodná šetření pro zjištění a předcházení porušování pravidel původu; e) dodržovala nebo zajišťovala dodržování pravidel původu ve vztahu k regionální kumulaci ve smyslu nařízení č. 2454/93, pokud se na danou zemi vztahuje. 3. Aniž je dotčen odstavec 1, může být zvláštní pobídkový režim uvedený v hlavě II dočasně zrušen pro všechny nebo některé produkty zahrnuté do tohoto režimu a pocházející z přijímající země, především pokud vnitrostátní právní předpisy této země přestanou zahrnovat ratifikované úmluvy uvedené v příloze III nebo pokud nejsou tyto předpisy účinně prováděny. 4. Preferenční režimy udělované na základě tohoto nařízení nebudou podle odst. 1 písm. e) zrušeny pro produkty, na něž se vztahují anti-dumpingová nebo vyrovnávací opatření podle nařízení (E) č. 384/96 nebo (E) č. 2026/97, a to z důvodů, které tato opatření odůvodňují. Článek Pokud Komise nebo členský stát obdrží informace, které by mohly odůvodnit dočasné odstranění režimu, a Komise usoudí, že existují dostatečné důvody pro šetření, informuje Komise výbor. 2. Komise může postupem podle článku 28 rozhodnout o zahájení šetření. Článek Pokud se Komise rozhodne zahájit šetření, zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie oznámení o zahájení šetření a uvědomí o tom dotčenou zemi. Oznámení bude obsahovat souhrn obdržených informací a bude uvádět, že všechny užitečné informace lze zasílat Komisi. tanoví rovněž termín, do kterého mohou zúčastněné strany sdělit písemně své názory. 2. Komise umožní přijímající zemi, aby při šetření všemi možnými způsoby spolupracovala. 3. Komise bude shromažďovat veškeré informace, které bude považovat za nezbytné, a může si je ověřovat u hospodářských subjektů a u dotčené přijímající země. Dostupná posouzení, komentáře, rozhodnutí, doporučení a závěry různých dozorčích subjektů ON, MOP a dalších příslušných mezinárodních organizací budou sloužit jako východiska pro šetření, zda je dočasné odstranění ospravedlnitelné z důvodů uvedených v čl. 15 odst. 1 písm. a). 4. Komisi mohou napomáhat úředníci členského státu, na jehož území může ověřování probíhat, pokud to tento členský stát bude požadovat. 5. Pokud informace požadované Komisí nejsou poskytnuty v rozumném termínu nebo je šetření významně bržděno, zjištění se učiní na základě skutečností, které jsou v daném okamžiku dostupné. 6. Šetření by mělo být ukončeno do jednoho roku. Komise může toto období prodloužit postupem podle článku 28. C 5 es

16 1. Komise předloží zprávu o zjištěních výboru. Článek Pokud Komise usoudí, že zjištění nejsou důvodem k dočasnému odstranění režimu, rozhodne postupem podle článku 28 o ukončení šetření. V takovém případě Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie oznámení o ukončení šetření a uvede hlavní učiněné závěry. 3. Pokud Komise usoudí, že zjištění ospravedlňují dočasné odstranění režimu na základě jednoho z důvodů obsažených v čl. 15 odst. 1 písm. a), rozhodne postupem podle článku 28 o monitorování a vyhodnocování situace v přijímající zemi po dobu šesti měsíců. Komise oznámí své rozhodnutí dotčené přijímající zemi a zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie oznámení, kde oznámí, že má v úmyslu předložit Radě návrh na dočasné odstranění režimu v dané zemi, pokud do konce monitorovacího období přijímající země nepřijme závazek přijmout opatření nezbytná pro včasné zajištění souladu s úmluvami uvedenými v příloze III. 4. Pokud Komise usoudí, že je dočasné odstranění nezbytné, předloží příslušný návrh Radě, která do 30 dnů rozhodne kvalifikovanou většinou. 5. Pokud na konci období uvedeného v odstavci 3 Komise zjistí, že dotčená přijímající země nepřijala požadovaný závazek, a usoudí, že je dočasné odstranění nezbytné, předloží příslušný návrh Radě, která do 30 dnů rozhodne kvalifikovanou většinou. Pokud se Komise rozhodne pro dočasné odstranění režimu, vstoupí toto rozhodnutí v platnost šest měsíců od okamžiku, kdy bylo učiněno, pokud během tohoto období nebude rozhodnuto, že důvody pro toto rozhodnutí již netrvají. Článek Po informování výboru může Komise zrušit preferenční režimy uvedené v tomto nařízení pro všechny nebo některé produkty pocházející z přijímající země: a) pokud usoudí, že existuje dostatečný důkaz, který ospravedlňuje dočasné odstranění z důvodů uvedených v čl. 15 odst. 1 písm. d), nebo b) pokud dovozy podle těchto režimu významně překračují obvyklé úrovně produkce a vývozní kapacity dané země. 2. Členské státy sdělí Komisi všechny náležité informace, které ospravedlňují zrušení preferencí. 3. Pokud Komise usoudí, že existuje dostatečný důkaz o splnění podmínek pro zrušení preferencí, učiní co nejdříve příslušná opatření. 4. Období zrušení bude omezeno na tři měsíce a může být jednou obnoveno. Komise může toto období prodloužit postupem podle článku 28. C 6 es

17 Článek Pokud je produkt pocházející z přijímající země dovážen za podmínek, které způsobují nebo hrozí, že způsobí vážné problémy výrobci ze polečenství pravděpodobnou nebo přímou konkurencí, mohou být cla společného celního sazebníku pro tento produkt kdykoli znovu zavedena na požádání členského státu nebo z podnětu Komise. 2. Pokud se Komise rozhodne zahájit šetření, zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie oznámení o zahájení šetření. V oznámení se bude uvádět, že Komisi lze zasílat všechny užitečné informace. Bude v němž rovněž stanoven termín, do kterého mohou zúčastněné strany sdělit písemně své názory. 3. Při zkoumání, zda existují závažné potíže, Komise mimo jiné zohlední následující faktory týkající se výrobců polečenství, pokud budou takové informace k dispozici: podíl na trhu, produkce, zásoby, produkční kapacita, úpadky, ziskovost, využívání kapacit, zaměstnanost, dovozy, ceny. 4. Komise učiní rozhodnutí po konzultaci výboru do 30 pracovních dnů. 5. Pokud mimořádné okolnosti vyžadující okamžitou akci znemožní šetření, Komise může poté, co informuje výbor, učinit nezbytná preventivní opatření. Článek 21 Pokud dovoz produktů uvedených v příloze I mlouvy o E způsobí nebo hrozí, že způsobí závažné narušení trhů polečenství nebo jejich regulačních mechanismů, Komise může preferenční režim pro dotčené produkty zrušit po informování řídícího výboru pro příslušnou společnou organizaci trhu. Článek Komise informuje přijímající zemi o všech rozhodnutích přijatých v souladu s články 19, 20 nebo 21 před tím, než nabudou účinku. Komise rovněž uvědomí Radu a členské státy. C 17 C

18 2. Členský stát sdělí rozhodnutí učiněné v souladu s články 19, 20 nebo 21 Radě do deseti dnů. Rada může kvalifikovanou většinou do 30 dnů přijmout jiné rozhodnutí. Článek 23 Žádná skutečnost uvedená v této hlavě neovlivní používání ochranných ustanovení přijatých jako součást společné zemědělské politiky podle článku 37 mlouvy nebo jako součást společné obchodní politiky podle článku 133 mlouvy nebo jiných ochranných ustanovení, která lze použít. HLAVAIV PROCENÍ UTANOVENÍ Článek 24 Komise přijme změny příloh tohoto nařízení, které budou nezbytné z těchto důvodů: a) změny kombinované nomenklatury; nebo b) změny mezinárodního statusu nebo klasifikace zemí nebo území postupem podle článku 28; c) obchodní dohoda s přijímající zemí poskytující alespoň rovnocenný preferenční přístup k trhu polečenství jako režimy uvedené v oddílu 1 hlavy II. Článek Do šesti týdnů od konce každého čtvrtletí zašlou členské státy tatistickému úřadu Evropských společenství statistické údaje o produktech přijatých do volného oběhu během daného čtvrtletí podle celních preferencí stanovených v tomto nařízení. Tyto údaje s odkazy na kódy kombinované nomenklatury nebo kódy TARIC, je-li to použitelné, budou uspořádány podle země původu a budou uvádět hodnoty, množství a doplňkové jednotky požadované podle definic nařízení (E) č. 1172/95 13 a nařízení Komise (E) č. 1917/ Podle čl. 308 písm. d) nařízení Komise (EH) 2454/93 předloží členské státy Komisi na její žádost podrobné údaje o množstvích produktů přijatých během předcházejících měsíců do volného oběhu podle celních preferencí stanovených v tomto nařízení Úř. věst. L 118, , s. 10. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (E) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, , s. 1). Úř. věst. L 229, , s. 14. Nařízení ve znění nařízení (E) č. 1669/2001 (Úř. věst. L 224, , s. 3). es 18 cs

19 3. Komise bude v těsné spolupráci se členskými státy monitorovat dovozy produktů kódu KN , položek 0603, 1006 a 1701 celního sazebníku a kódů KN , , , a za účelem určení, zda jsou splněny podmínky uvedené v článcích 20 a 21. Článek Při provádění tohoto nařízení bude Komisi nápomocen Výbor pro všeobecné preference složený z představitelů členských zemí, jemuž předsedá zástupce Komise. 2. Výbor může přezkoumat všechny záležitosti týkající se používání tohoto nařízení, na něž poukáže Komise nebo pokud o to požádá členský stát. 3. Výbor přezkoumá účinky systému všeobecných celních preferencí Evropského společenství na základě zprávy Komise pokrývající období od 1. června 2005 do 31. prosince Tato zpráva se bude vztahovat na všechny preferenční režimy uvedené v čl. 1 odst Výbor přijme svůj jednací řád. Článek Odkazuje-li se na tento článek, použijí články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/E. 2. Období stanovené v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/E činí 3 měsíce. Článek 28 Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/E. HLAVAV ZÁVĚREČNÁUTANOVENÍ Článek 29 Má se za to, že nařízení Rady (E) č. 552/97 z 24. března 1997, kterým se dočasně ruší přístup ke všeobecným celním preferencím pro Myanmarský svaz 15, které odkazuje na nařízení Rady (E) č. 3281/94 16 a (E) č. 1256/96 17, bude odkazovat na příslušná ustanovení tohoto nařízení Úř. věst. L 85, , s. 8. Úř. věst. L 348, , s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (E) č. 2820/198 (Úř. věst. L 357, , s. 1). Úř. věst. L 160, , s. 1. Nařízení ve znění nařízení (E) č. 2448/96 (Úř. věst. L 333, , s. 12). C 19 C

20 Článek Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. července Nařízení Rady (E) č. 2501/2001 se zrušuje dnem 30. června Ustanovení čl. 3 odst. 2 a články 8 až 11 se použijí ode dne zveřejnění tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie. 3. Toto nařízení se bude používat do 31. prosince Tato datum se nevztahuje na zvláštní režimy pro nejméně rozvinuté země, ani na žádná jiná ustanovení tohoto nařízení za předpokladu, že se použijí ve spojení s těmito režimy. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. V Bruselu dne Za Radu předseda/předsedkyně C 20 cs

21 PŘÍLOHA I PŘIJÍMAJÍCÍ ZEMĚ 18 A ÚZEMÍ, NA NĚŽ E VZTAHUJE YTÉM VŠEOBECNÝCH CELNÍCH PREFERENCÍ POLEČENTVÍ loupec A loupec B loupec C loupec D kód podle nomenklatury zemí a území pro statistiky zahraničního obchodu polečenství název země třídy, pro které byly celní preference zrušeny ve vztahu k příslušné přijímající zemi (článek13) země zahrnuté do zvláštních režimů pro nejméně rozvinuté země (článek 12) A AE AF AG AI AM AN AO AQ AR A AW AZ BB BD BF BH BI BJ BM BN BO BR B BT B pojené arabské emiráty Afghánistán Antigua a Barbuda Anguilla Arménie Nizozemské Antily Angola Antarktida Argentina Americká amoa Aruba Ázerbájdžán Barbados Bangladéš Burkina Faso Bahrajn Burundi Benin Bermudy Brunej Darussalam Bolívie Brazílie Bahamy Bhútán C T-4 Výrobky potravinářského průmyslu; nápoje, lihoviny a ocet; tabák a tabákové náhražky. T-9 Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí; korek a korkové výrobky; výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky. D 18 eznam může zahrnovat země, které jsou dočasně z VP EU vyřazeny nebo nesplnily požadavky na správní spolupráci, což je podmínka pro udělení výhody celních preferencí pro zboží. V případě pochybností kontaktujte Komisi nebo příslušné orgány dané země. cs 21 C

22 BV BW BY BZ CC CD CF CG CI CK CL CM CN Bouvetův ostrov Botswana Bělorusko Belize Kokosové ostrovy (nebo Keeling Islands) Kongo, demokratická republika tředoafrická republika Kongo Pobřeží slonoviny Cookovy ostrovy Chile Kamerun Čínská lidová republika T-6 Výrobky chemického průmyslu a příbuzných průmyslových odvětví. T-7 Plasty a výrobky z plastů; kaučuk a výrobky z kaučuku. T-8 urové kůže a kožky, usně, kožešiny a výrobky z nich; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiné než z housenek bource morušového). T-9 Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí; korek a korkové výrobky; výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky. T-10 Buničina ze dřeva nebo jiných celulózových vláknovin; sběrový papír nebo lepenka (odpad a výmět); papír nebo lepenka a výrobky z nich. T-11 Textilie a textilní výrobky. T-12 Obuv, pokrývky hlavy, deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti; peří a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z vlasů. T-13 Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů; keramické výrobky; sklo a skleněné výrobky. T-14 Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince. T-15 Obecné kovy a výrobky z obecných kovů. T-16 troje a mechanická zařízení; elektrická zařízení; jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství těchto přístrojů. T-17 Vozidla, letadla, plavidla a dopravní zařízení. T-18 Optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, jemnomechanické, zdravotnické nebo lékařské přístroje a zařízení; hodiny a hodinky; hudební nástroje; jejich části, součásti a příslušenství. CO CR CU CV C DJ DM DO DZ EC Kolumbie Kostarika Kuba Kapverdy Vánoční ostrov Džibuti Dominika Dominikánská republika Alžír Ekvádor T-20 Různé výrobky. T-5 Nerostné produkty. cs 22 C

23 EG ER ET FJ FK FM GA GD GE GH GI GL GM GN GQ G GT GU GW GY HM HN HT ID IN IO IQ IR JM JO KE KG KH KI KM KN KW Egypt Eritrea Etiopie Fidži Falklandské ostrovy Mikronésie, federativní státy Gabon Grenada Gruzie Ghana Gibraltar Grónsko Gambie Guinea Rovníková Guinea Jižní Georgie a Jižní andwichovy ostrovy Guatemala Guam Guinea-Bissau Guayana Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy Honduras Haiti Indonésie Indie Britské indickooceánské území Irák Irán, islámská republika Jamajka Jordánsko Keňa Kyrgyzstán Kambodža Kiribati Komory vatý Kryštof a Nevis Kuvajt T-3 Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky. T-9 Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí; korek a korkové výrobky; výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky. T-14 Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince. cs 23 C

24 KY KŽT LA LB LC LK LR L LY MA MD MG MH ML MM MN MO MP MR M MU MV MW M MY MZ NA NC NE NF NG NI NP NR NU OM PA PE PF PG Kajmanské ostrovy Kazachstán Laoská lidově demokratická republika Libanon vatá Lucie rí Lanka Libérie Lesotho Libyjská arabská džamáhírije Maroko Moldavská republika Madagaskar Marshallovy ostrovy Mali Myanmar Mongolsko Macao everní Mariany Mauretánie Montserrat Mauricius Maledivy Malawi Mexiko Malajsie Mosambik Namibie Nová Kaledonie Niger Norfolkské ostrovy Nigérie Nikaragua Nepál Nauru Ostrov Niue Omán Panama Peru Francouzská Polynésie Papua Nová Guinea T-3 Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky. cs 24 C

25 PH PK PM PN PW PY QA RU RW A B C D H L N so R T sv Y Z TC TD TF TG TH Filipíny Pákistán t. Pierre a Miquelon Pitcairn Palau Paraguay Katar Ruská federace Rwanda aúdská Arábie Šalamounovy ostrovy eychely údán vatá Helena ierra Leone enegal omálsko urinam vatý Tomáš a Princův ostrov alvador yrská arabská republika vazijsko Ostrovy Turks a Caicos Čad Francouzská jižní území Togo Thajsko T-15 Obecné kovy a výrobky z obecných kovů. T-14 Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince. TJ TK TL TM TN TO TT TV TZ UA UG UM Tádžikistán Ostrovy Tokelau Východní Timur Turkmenistán Tunisko Tonga Trinidad a Tobago Tuvalu Tanzanie (sjednocená republika) Ukrajina Uganda Menší odlehlé ostrovy UA T-17 Vozidla, letadla, plavidla a dopravní zařízení. cs 25 C

26 UY UZ VC VE VG VI VN vu WF W YE YT ZA ZM ZW Uruguay Uzbekistán t Vincenc a Grenadiny Venezuela Panenské ostrovy (britské) Panenské ostrovy (UA) Vietnam Vanuatu Wallis a Futuna amoa Jemen Mayotte Jižní Afrika Zambie Zimbabwe T-12 Obuv, pokrývky hlavy, deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti; peří a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z vlasů. T-17 Vozidla, letadla, plavidla a dopravní zařízení. cs 26 C

27 PŘÍLOHA II EZNAM PRODUKTŮ ZAHRNUTÝCH DO REŽIMŮ UVEDENÝCH V ČL. 1 ODT. 2 PÍM. A) A B) Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury je třeba popis produktů považovat za orientační, přičemž celní preference jsou určeny kódy KN. Jsou-li uvedeny bývalé kódy KN, je třeba celní preference určovat podle kódu KN a popisu. Pro vstup produktů označených hvězdičkou je třeba splnit podmínky definované v příslušných ustanoveních polečenství. Produkty zahrnuté do všeobecného režimu (článek 7) a do zvláštního režimu pro udržitelný rozvoj a dobré vládnutí (článek 8) jsou v seznamu uvedeny buď jako N (necitlivé ve smyslu čl. 7 odst. 1) nebo (citlivé ve smyslu čl. 7 odst. 2). Pro zjednodušení jsou produkty seřazeny do skupin. Tyto skupiny mohou zahrnovat produkty, které jsou od cel společného celního sazebníku osvobozeny nebo pro něž jsou cla zrušena. Kód KN Popis zboží Citlivost ()/ necitlivost (N) Živí osli a ostatní Živí koně jiní než čistokrevná plemenná zvířata: Jiné než jateční Živí osli Mulové a mezci Čistokrevná plemenná zvířata * Domácí králíci Holubi Koňské maso, oslí maso, maso z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené Poživatelné droby koňské, oslí, z mul a mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, jiné než k výrobě farmaceutických výrobků Poživatelné droby koňské, oslí, z mul a mezků, zmrazené, jiné než k výrobě farmaceutických výrobků Játra, zmrazená: z drůbeže druhu kur domácí cs 27 C

28 ex Kapitola z krůt z hus, kachen a perliček Ostatní maso a poživatelné droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené: králičí nebo zaječí Žabí stehýnka z primátů z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu kytovců); kapustňáků a moronů (savců řádu sirén): z plazů (včetně hadů a želv) ostatní, vyjma produktů Maso a poživatelné droby, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; poživatelné moučky a prášky z masa nebo drobů: koňské, slané nebo ve slaném nálevu, nebo sušené Hovězí droby jiné než okruží a bránice kopové a kozí droby Droby jiné než drůbeží játra RYBY A KORÝŠI, MĚKKÝŠI A JINÍ VODNÍ BEZOBRATLÍ Mořské akvarijní ryby Jogurt, ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao N N 19 Pro produkty kódu KN bude clo 3,6 % podle zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a dobré vládnutí. cs 28 C

29 ex Kapitola ex Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo okyselené mléko a smetana, ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao Mléčné pomazánky, vyjma výrobků Ptačí vejce, ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená, s výjimkou drůbežích Přírodní med 20 Jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté Přírodní houba živočišného původu, jiná než surová ŽIVÉ ROTLINY A KVĚTINÁŘKÉ PRODUKTY; CIBULE, HLÍZY A PODOBNÉ PRODUKTY, ŘEZANÉ KVĚTY A OKRANÉ LITY Větve jehličnanů z jedle kavkazské (Abies nordmanniana (tev.) pach) a jedle ušlechtilé (Abies procera Rehd.) Brambory, čerstvé nebo chlazené Cibule a šalotka, čerstvá nebo chlazená Pór a jiná cibulová zelenina, čerstvá nebo chlazená Zelí, květák, kapusta kadeřavá, kedluben a podobné jedlé rostliny rodu Brassica, čerstvé nebo chlazené Hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.), čerstvé nebo chlazené Mrkev, vodnice, tuřín, řepa salátová, kozí brada, celer bulkový, ředkvička a podobné jedlé kořeny, čerstvé nebo chlazené Okurky salátové, čerstvé nebo chlazené, od 16. května do 31. října N 20 Na tento produkt se režim uvedený v oddíle 1 nevztahuje. cs 29 C

1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1

1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1 1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987

Více

DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Albánskou republikou

DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Albánskou republikou PŘÍLOHA DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Albánskou republikou CS 1 CS DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ mezi Evropskými společenstvími a jejich

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 25.6.2015 L 160/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 27.5.2013 Úřední věstník Evropské unie L 140/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX,

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2015) XXX draft PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 19. ledna 2009 (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 19. ledna 2009 (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. ledna 2009 (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 15. ledna 2009 Předmět: Návrh Nařízení Rady, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č.

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1394 CS 02.07.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1394/2007

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ RADY PRO PŘIDRUŽENÍ EU-EGYPT

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ RADY PRO PŘIDRUŽENÍ EU-EGYPT KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 29.11.2004 SEK(2004) 1446 v konečném znění Předloha ROZHODNUTÍ RADY PRO PŘIDRUŽENÍ EU-EGYPT kterým se mění protokol 4 k Euro-středomořské dohodě týkající se

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) TRANS 80 AGRILEG 37 DENLEG 16 COMPET 73 CODEC 219 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne:

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1379 CS 01.06.2015 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2011 SEK(2011) 871 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k PŘEZKUMU KOMISE, KTERÝ SE TÝKÁ FUNGOVÁNÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.4.2010 KOM(2010)177 v konečném znění 2010/0094 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými

Více

O d d í l 1. P o d o d d í l 1

O d d í l 1. P o d o d d í l 1 1993R2454 CS 01.01.2014 019.001 47 B M18 KAPITOLA 2 Preferenční původ zboží O d d í l 1 Systém všeobecných preferencí P o d o d d í l 1 M46 Obecná ustanovení Článek 66 Tento oddíl stanoví pravidla týkající

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 823/2000 ze dne 19. dubna 2000 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii)

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.4.2010 KOM(2010)172 v konečném znění 2010/0093 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

1992R2913 CS 01.01.2007 005.001 1

1992R2913 CS 01.01.2007 005.001 1 1992R2913 CS 01.01.2007 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992,

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu 31.10.2009 Úřední věstník Evropské unie L 286/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30. října 2001, L 291 24 8.11.2001

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30. října 2001, L 291 24 8.11.2001 1992L0022 CS 28.11.2001 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/22/EHS ze dne 31. března 1992 o bezpečnostním

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY: Předmět : Nařízení Evropského

Více

RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A FILIPÍNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A FILIPÍNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 29 der Beilagen XXV. GP - Beschluss NR - 21 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 67 RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 26. června 2006 (27.06) (OR. en) 10900/06 Interinstitucionální spis: 2006/0103 (CNS) MAR 64 SOC 331 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 26. června 2006 (27.06) (OR. en) 10900/06 Interinstitucionální spis: 2006/0103 (CNS) MAR 64 SOC 331 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 26. června 2006 (27.06) (OR. en) 10900/06 Interinstitucionální spis: 2006/0103 (CNS) MAR 64 SOC 331 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 16. června 2006 Předmět: Návrh ROZHODNUTÍ

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.9.2010 KOM(2010) 539 v konečném znění 2010/0267 (COD) C7-0294/10 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, L 193/60 Úřední věstník Evropské unie 2472009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č 607/2009 ze dne 14 července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 479/2008, pokud jde o chráněná

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997, NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98 ze dne 11. prosince 1997, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu cestujících uvnitř členského státu RADA EVROPSKÉ

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s.

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 2013R0952 CS 30.10.2013 000.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech. (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1)

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech. (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1) 2004R0648 CS 19.04.2012 006.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004

Více

čl. 1 čl. 32 32002L0087 čl. 2 odst.4

čl. 1 čl. 32 32002L0087 čl. 2 odst.4 Srovnávací tabulka k návrhu zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 134 final 2012/0065 (COD) C7-0083/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o povinnostech státu vlajky prosazovat směrnici Rady 2009/13/ES, kterou

Více

56 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

56 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 56 Úřední věstník Evropské unie 03/sv. 42 32004R0021 L 5/8 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 9.1.2004 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006D0502 CS 22.03.2011 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. května 2006, kterým se po

Více

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ 22.3.2013 Úřední věstník Evropské unie L 82/1 I (Legislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 258/2013/EU ze dne 13. března 2013, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES, rozhodnutí

Více

2000R1825 CS 23.03.2007 001.001 1

2000R1825 CS 23.03.2007 001.001 1 2000R1825 CS 23.03.2007 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1825/2000 ze dne 25. srpna 2000,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.1.2012 KOM(2011) 938 v konečném znění 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

2003R0782 CS 20.04.2009 002.001 1

2003R0782 CS 20.04.2009 002.001 1 2003R0782 CS 20.04.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 782/2003

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie Čl. 1, odst. 1, písm. a) Čl. 1, odst. 1, písm. b) Čl. 1, odst. 1, písm. c) Čl. 1, odst. 2, písm. a), bod 1. odst., Směrnice 2011/92/EU se mění takto: 1) Článek 1 se mění takto: a) v odstavci 2 se doplňuje

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci. (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 129 final 2012/0062 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci (Text s významem

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2009 KOM(2009) 151 v konečném znění 2009/0051 (CNS) C7-0009/09 Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Brazílií.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Brazílií. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.11.2006 KOM(2006) 715 v konečném znění 2006/0233 (ACC) 2006/0234 (ACC) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím

Více

377/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 ČÁST PRVNÍ

377/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 ČÁST PRVNÍ stav k 30.6.2009 do částky 59/2009 Sb. a 22/2009 Sb.m.s. Obsah a text 377/2005 Sb. - poslední stav textu 377/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními

Více

Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2012 COM(2012) 380 final 2012/0184 (COD) Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o pravidelných technických

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.4.2015 COM(2015) 180 final Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, kterým

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.10.2009 KOM(2009) 510 v konečném znění 2009/0138 (CNS) C7-0255/09 Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní

Více

ČÁST PRVNÍ Podmínky uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. HLAVA I Základní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Podmínky uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. HLAVA I Základní ustanovení. Předmět úpravy 120/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002 o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 186/2004 Sb., č. 125/2005 Sb., č.

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.3.2016 COM(2016) 167 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky CS CS 1. ÚVOD Směrnice

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. dubna 2008 (OR. fr) 6655/08 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie ÚVODNÍ POZNÁMKA Tato publikace

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 24.4.2015 L 106/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE RADY (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů

Více

Čl. I. Změna zákona o léčivech

Čl. I. Změna zákona o léčivech ZÁKON ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA-BoS-14/146 CS Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice

Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice Pracovní překlad Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice přijatá Správní radou Mezinárodního úřadu práce na jejím 204. zasedání (Ženeva, listopad 1977) ve znění úprav z

Více

Návrh usnesení Senátu Parlamentu České republiky

Návrh usnesení Senátu Parlamentu České republiky Návrh usnesení Senátu Parlamentu České republiky Senát bere na vědomí stanovisko vlády k instrumentům Mezinárodní organizace práce, přijatým na 96. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2007 Předkládací

Více

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin 2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2000L0029 CS 30.06.2014 023.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných

Více

11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35

11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35 11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS)

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.07.2004 KOM(2004) 474 v konečném znění 2004/0153 (COD) Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí integrovaný akční program v oblasti

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin REGULATION (EC) No 852/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the hygiene

Více

BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.11.2011 KOM(2011) 769 v konečném znění 2011/0353 (COD) BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.6.2015 C(2015) 3865 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4.6.2015, kterým se schvalují určité prvky "Integrovaného regionálního operačního programu" pro účely podpory

Více

P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem

P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2012 o obchodních jednáních EU s Japonskem (2012/2711(RSP)) Evropský parlament, s ohledem na své usnesení

Více

Konvergenční zpráva Červen 2016

Konvergenční zpráva Červen 2016 Konvergenční zpráva Červen 2016 Obsah 1 Úvod 2 2 Rámec analýzy 4 2.1 Hospodářská konvergence 4 Rámeček 1 Cenový vývoj 5 Rámeček 2 Fiskální vývoj 7 Rámeček 3 Vývoj směnného kurzu 11 Rámeček 4 Vývoj dlouhodobých

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 498/2012 ze dne 12. června 2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 498/2012 ze dne 12. června 2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie L 152/28 Úřední věstník Evropské unie 13.6.2012 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 498/2012 ze dne 12. června 2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie EVROPSKÁ KOMISE,

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006R1907 CS 10.12.2011 011.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B C1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006

Více

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin 244 CS Úřední věstník Evropské unie 13/sv. 18 31997R0258 14.2.1997 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 43/1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876),

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876), P7_TA-PROV(2013)0298 Prioritní látky v oblasti vodní politiky ***I Legislativní usnení Evropského parlamentu ze dne 2. července 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou mění směrnice

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších Bod 15 15. V 29 odst. 3 písm. b) se slova rozsah plnění a zrušují. 32006L0112

Více

Charta Organizace spojených národů. Statut mezinárodního soudního dvora

Charta Organizace spojených národů. Statut mezinárodního soudního dvora Charta Organizace spojených národů a Statut mezinárodního soudního dvora Obsah ÚVOD... 5 CHARTA OSN KAPITOLA I - Cíle a zásady.. 9 KAPITOLA II - Členství... 12 KAPITOLA III - Orgány... 14 KAPITOLA IV -

Více

V Bruselu dne COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

V Bruselu dne COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

Více

CS PŘÍLOHA. Předloha

CS PŘÍLOHA. Předloha CS PŘÍLOHA Předloha ROZHODNUTÍ č. 1/2015 ZVLÁŠTNÍHO VÝBORU CARIFORUM-EU PRO CELNÍ SPOLUPRÁCI A USNADNĚNÍ OBCHODU ze dne [ ] o odchylce od pravidel původu stanovených v protokolu 1 k Dohodě o hospodářském

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o sazebním zacházení se zbožím pocházejícím z Ekvádoru

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o sazebním zacházení se zbožím pocházejícím z Ekvádoru EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.10.2014 COM(2014) 585 final 2014/0287 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o sazebním zacházení se zbožím pocházejícím z Ekvádoru CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI

Více

přijímá dne 1. července 1949 tuto úmluvu, která bude označována jako Úmluva o ochraně mzdy, 1949:

přijímá dne 1. července 1949 tuto úmluvu, která bude označována jako Úmluva o ochraně mzdy, 1949: 411/1991 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. července 1949 byla na 32. zasedání generální konference Mezinárodní organizace

Více

2. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení na plenárním zasedání dne 16. prosince 2010.

2. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení na plenárním zasedání dne 16. prosince 2010. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. dubna 2011 (29.04) (OR. en) 9213/11 Interinstitucionální spis: 2010/0044(COD) CULT 29 CODEC 669 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1451 CS 01.09.2013 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Zákon č. 124/2002 Sb. ze dne 13. března 2002 o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) Ve znění změn podle zákona č. 257/2004

Více

17316/10 bl 1 DG B I

17316/10 bl 1 DG B I RADA EVROPSKÉ UIE Brusel 1. prosince 2010 (02.12) (OR. en) 17316/10 AGRILEG 151 PRŮVODÍ POZÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 1. prosince 2010 Příjemce: Generální sekretariát Rady Předmět:

Více

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1725-5074 L 54 České vydání Právní předpisy Svazek 54 26. února 2011 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 31.05.2005 KOM(2005) 223 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o pokroku pilotních studií uvedených v čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 1 nařízení

Více

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů 191/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů Změna:

Více

Úřední věstník Evropské unie. (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie. (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 9.1.2015 L 5/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/28 ze dne 17. prosince 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES. ze dne 21.

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES. ze dne 21. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES ze dne 21. dubna 2004 o bezpečnosti letadel třetích zemí, která používají letiště Společenství EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.4.2011 KOM(2011) 231 v konečném znění 2011/0099 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 28.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 178/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o potravinách určených pro sportovce

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o potravinách určených pro sportovce EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.6.2016 COM(2016) 402 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o potravinách určených pro sportovce CS CS 1. 2. Obsah Úvod... 3 Trh potravin pro sportovce... 4 2.1

Více

RADA ROZHODNUTÍ. L 327/10 Úřední věstník Evropské unie 13.12.2007

RADA ROZHODNUTÍ. L 327/10 Úřední věstník Evropské unie 13.12.2007 L 327/10 Úřední věstník Evropské unie 13.12.2007 II (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné) ROZHODNUTÍ RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 5. prosince 2007

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.11.2018 COM(2018) 746 final 2018/0386 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro

Více

127/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2005. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

127/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2005. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 127/2005 Sb. - o elektronických komunikacích - stav k 31.12.2014 127/2005 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2005 o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o pozastavení cel na dovoz některých těžkých olejů a jiných podobných výrobků

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o pozastavení cel na dovoz některých těžkých olejů a jiných podobných výrobků EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o pozastavení cel na dovoz některých těžkých olejů a jiných podobných výrobků CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012R0267 CS 16.01.2016 017.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

PE-CONS 61/1/16 REV 1 CS

PE-CONS 61/1/16 REV 1 CS EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 15. března 2017 (OR. en) 2015/0112 (COD) LEX 1721 PE-CONS 61/1/16 REV 1 COMER 138 WTO 371 COLAC 107 CODEC 1925 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O ZMĚNĚ

Více