Dodávka léčivých přípravků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodávka léčivých přípravků"

Transkript

1 Veřejná zakázka na dodávky podle ustanovení 38 a následujících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ): Dodávka léčivých přípravků Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení 1. Údaje o zadavateli: Zadavatel ve smyslu zákona: Veřejný zadavatel - 2 odst. 2 písm. c) Název zadavatele: Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace IČO zadavatele: Kontaktní adresa zadavatele: Vrchlického Jihlava Osoba zastupující zadavatele: Ing. Vladislava Filová Kontaktní osoba: Irena Fišarová - ve věcech formální stránky VZ Telefon: Fax: MUDr. Petr Novotný ve věcech odborných Telefon: Fax: Jako zadavatel veřejné zakázky Vás tímto v y z ý v á m k p o d á n í n a b í d k y n a dodávku léčivých přípravků. Výzva k podání nabídky obsahuje veškeré informace týkající se předmětu plnění veřejné zakázky včetně zadávací dokumentace. 2. Údaje o veřejné zakázce Název veřejné zakázky : Dodávka léčivých přípravků Evidenční číslo : VZ 8/12 Lhůta pro podání nabídek : do , 14:15 hod. Místo pro podání nabídek : sekretariát ředitele v sídle zadavatele, Vrchlického 61, Jihlava 1

2 Datum, specifikace data, času a místa otevírání obálek s nabídkami: Datum : Místo : kancelář ředitele v sídle zadavatele, Vrchlického 61, Jihlava Hodina : hod. Otevírání obálek mají právo být přítomni zástupci uchazečů, jejichž nabídky budou zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek doručeny a statutární zástupce zadavatele nebo jím pověřená osoba. Statutární zástupce zadavatele má právo být přítomen i posouzení kvalifikace uchazečů a jednání hodnotící komise. 3. Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho specifikace Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení jsou průběžné dodávky, léčivých přípravků podrobně specifikovaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace, včetně jejich distribuce do jednotlivých míst plnění uvedených v bodu 4 této výzvy. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena na formuláři Cenová nabídka (příloha č. 1), který je možné na požádání zaslat i elektronicky. V případě, že některý znasmlouvaných léčivých přípravků nebude moci dodavatel během doby plnění dodávat, např. proto, že byl stažen z trhu, nabídne odběrateli jiný léčivý přípravek obsahující stejnou účinnou látkou a v podobné cenové relaci. Takováto změna, včetně ujednání ceny, musí být projednána a odsouhlasena oběma smluvními stranami předem. K projednání těchto změn bude použita ová korespondence mezi dodavatelem a náměstkem LPP odběratele. 4. Místo plnění Místem plnění jsou jednotlivá oblastní střediska ZZS Kraje Vysočina. Předmět veřejné zakázky předpokládá dodání zdravotnického materiálu na tyto adresy: Vrchlického 61, Jihlava Husova 2621, Havlíčkův Brod Slovanského bratrství 710, Pelhřimov Janáčkovo stromořadí 230, Třebíč Nad Gymnáziem 17, Velké Meziříčí 5. Doba plnění Doba plnění veřejné zakázky se stanovuje do a počíná běžet dnem účinnosti kupní smlouvy, to je od Práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo : zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit, a to v souladu s ustanovením 84 zákona nevracet zájemcům podané nabídky neposkytovat náhradu nákladů, které zájemce vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku vyloučit nabídku, která nebude vyplněna ve všech položkách cenové nabídky příl. č. 1 2

3 upravit rozsah předmětu plnění dle skutečné potřeby, popř. výše finančních prostředků, které má zadavatel kdispozici (objem spotřeby uvedený v příl. č. 1 u jednotlivých léčivých přípravků je pouze orientační). 7. Údaje o uchazeči Uchazeč je povinen pro uvedení identifikačních údajů vyplnit krycí list nabídky, který je nedílnou součásti této výzvy a tvoří přílohu č Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena maximální se započtením veškerých nákladů, dopravy, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace), a vsouladu s podmínkami uvedenými ve výzvě k podání nabídek. Nabídková cena bude uvedena v příloze č. 1 Cenová nabídka v předepsané skladbě a bude vyplněna za celý požadovaný sortiment. Nabídka nevyplněná ve všech položkách cenové nabídky bude z následného hodnocení vyloučena. Tato skutečnost, včetně uvedení důvodu, bude uchazeči písemně oznámena. V krycím listu nabídky bude uvedena nabídková cena celkem. 9. Podmínky, při nichž je možno překročit výši nabídkové ceny Výši nabídkové ceny lze překročit pouze v případě změny zákonných sazeb DPH. 10. Absolutně vymezené obchodní podmínky Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky formou textu kupní smlouvy. Text kupní smlouvy je součástí zadávací dokumentace a tvoří přílohu č. 3. Zájemce vyplní v textu kupní smlouvy údaje, které jsou určeny k vyplnění, tedy především svoje identifikační údaje a adresy, aniž by jinak přepsal absolutně vymezené obchodní podmínky návrhu kupní smlouvy. Doplněný a oprávněnou osobou podepsaný návrh kupní smlouvy bude tvořit součást nabídky. Nepodepsaná kupní smlouva je považována za nepodepsanou nabídku. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou kupní smlouvu, bude z dalšího hodnocení vyřazena. Uchazeči bude písemně oznámeno vyřazení nabídky včetně uvedení důvodu. S vybraným uchazečem bude uzavřena smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky na dobu určitou a to na jeden a půl roku s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Účinnost smlouvy se stanovuje od Platební podmínky : Daňový doklad (faktura) bude vždy vystaven na adresu sídla zadavatele. Pro účely fakturace je rozhodná celková cena, tedy cena včetně DPH. Předmět plnění bude rozdělen na dodávky dle jednotlivých míst plnění. Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena minimálně na 30 kalendářních dnů ode dne odeslání daňového dokladu. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Zadavatel není plátcem DPH. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy bude příloha č.1 - Cenová nabídka. 3

4 11. Pokyny pro zpracování nabídky a) Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení, v písemné formě, v českém jazyce. b) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. c) Nabídka musí být podána v uzavřené obálce opatřené na uzavření přelepkami a razítky uchazeče a zřetelně označená Veřejná zakázka Dodávka léčivých přípravků. Na obálce bude dále uvedena adresa, na níž je možné zasílat případná oznámení. d) Nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději do do 14:15 hodin. Za okamžik převzetí nabídky je považováno převzetí nabídky zadavatelem při doručení poštou nebo osobním převzetím v době od 8:00 do 14:15 hodin v pracovních dnech na sekretariátu v sídle zadavatele. Nabídky bude přebírat Irena Fišarová, Jitka Fialová nebo jimi pověřená osoba. e) Příloha č. 1 Cenová nabídka musí být vyplněna ve všech položkách požadovaného sortimentu a podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat. f) Součástí nabídky bude osobou oprávněnou za uchazeče jednat podepsaný krycí list nabídky. Pro jeho sestavení uchazeč použije přílohu č. 2 této výzvy. g) Osobou oprávněnou za uchazeče jednat podepsaný návrh kupní smlouvy. Pro vyplnění a podepsání použije uchazeč přílohu č. 3 této výzvy. h) Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů. i) Součástí nabídky musí být rovněž náležitosti dle 68 odst. 3 písm. a), b), c) zákona, a to: - seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele veřejné zakázky, - seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, u uchazeče, který má formu akciové společnosti, - prohlášení uchazeče, že v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže). To vše formou čestných prohlášení, a to i v případě, že nikdo ze statutárních orgánů či členů statutárních orgánů a vlastníků akcií shora uvedené podmínky nesplňuje. j) Ostatní údaje, které tvoří nabídku. Pokud nabídka uchazeče nesplní výše uvedené požadavky, komise nabídku vyřadí. Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena. Uchazeči bude vyloučení písemně oznámeno včetně uvedení důvodu. Uchazeč dodrží pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku výzvy. 1) Obsah nabídky 2) Krycí list nabídky 3) Prokázání kvalifikačních předpokladů 4) Dokumenty dle 68 odst. 3 písm. a), b), c) 5) Podepsaný návrh kupní smlouvy 6) Ve všech bodech vyplněná příloha č. 1 - cenová nabídka 7) Ostatní údaje, které tvoří nabídku 12. Stanovení zadávací lhůty Zadavatel stanovil zadávací lhůtu, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou do

5 13. Kvalifikace uchazečů Zadavatel požaduje po uchazeči prokázání splnění kvalifikačních předpokladů, a to: a) Základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona b) Profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 písm. a) a b) zákona Uchazeč dle 62 odst. 3 zákona tyto kvalifikační předpoklady prokáže předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou za uchazeče jednat. Z obsahu prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje základní, profesní a technické kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. Dodavatelé, kteří budou vybráni, musí před uzavřením smlouvy předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Tyto doklady dle 52 odst. l zákona musejí být platné již k datu podání nabídky a doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být dle 57 odst. 2 zákona starší 90 dnů ke dni podání nabídky. Zájemci o veřejnou zakázku by měli mít tyto doklady připravené pro případ, že budou vyzváni k uzavření smlouvy. c) Dodavatel pro prokázání své kvalifikace musí předložit také čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Je-li dodavatel zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů, může před podepsáním smlouvy prokázat splnění kvalifikace podle 127 odst. 1 písm. a), b) zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů platným k datu podání nabídky a ne starším 3 měsíců dle ustanovení 127 odst. 4 zákona. V tomto případě nepředkládá doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a) a b) zákona. Kvalifikaci uchazečů bude dle 59 odst. 3 posuzovat hodnotící komise. 14. Hodnotící kritéria Jako základní hodnotící kritérium zadavatel zvolil nejnižší nabídkovou cenu. Hodnocena bude nabídková cena celkem včetně DPH uvedená uchazečem v krycím listu nabídky. Za nejvhodnější bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V Jihlavě dne Příloha č. 1: cenová nabídka Příloha č. 2: krycí list nabídky Příloha č. 3: kupní smlouva.. Ing. Vladislava Filová ředitelka ZZS Kraje Vysočina 5

6 Příloha č. 1 Cenová nabídka název Balení Předpoklá daný počet balení za 1 1/2 roku ADRENALIN inj. 5 amp. á 1mg 1600 ANALGIN inj. 5 amp. á 5 ml 260 Cena balení bez DPH Sazba DPH v % cena celkem bez DPH (počet balení x cena za balení) ANEXATE inj. 5 amp. á 5ml/0,5 mg 20 ANOPYRIN 400mg tabl 10 tabl. á 400mg 150 APAURIN inj. 10 amp. á 10mg 250 AQUA PRO inj. 20 lag. á 10ml 700 ARDEAOSMOSOL MA 20, inf, láhev 1 láhev á 80ml 120 ARDUAN inj. 25 lag. á 4 mg 20 ATROPIN inj. 10 amp. á 0,5 mg 80 AUTOLÉKÁRNIČKA 1 ks 20 BERODUAL 1 spray 75 BEROTEC spray 1 spray 10 BETALOC inj. 5 amp. á 5 mg 40 BREVIBLOC 10mg/ml, inj. 5 lag. á 10 ml 20 CALCIUM GLUCONICUM inj. 20 amp. á 10 ml 40 CALYPSOL 5% 5 lag á 500 mg 20 CARBOSORB pulv. 1 lag á 25 g 50 CEFOTAXIME inj. 1 lag á 1g 200 CLOPIDOGREL 75mg, tabl. 28 tabl á 75 mg 15 CORDARONE inj. 6 amp. á 150 mg 130 DEXAMED inj. 10 amp. á 8 mg 150 DIAZEPAM desitin rect. tube 5 tub á 5 mg 80 DIAZEPAM desitin rect. tube 5 tub á 10 mg 15 DIAZEPAM 5mg tabl. 20 tabl á 5mg 200 DICYNONE inj. 4 amp. á 250 mg 60 DITHIADEN inj. 10 amp. á 1 mg 100 DORMICUM 5 mg. inj. 10 amp. á 5 mg 80 EBRANTIL 25 mg inj. 5 amp. á 25 mg 80 EGITROMB tabl. 28 tabl á 75 mg 40 EPANUTIN inj. 5 amp. á 250 mg 45 ESMERON, inj. 10 lag á 5 ml 15 ESMOCARD, 100 mg/10ml, inj. 5 lag á 10 ml 20 FENTANYL in. 50 amp. á 0,1 mg 1800 FUROSEMID inj. 5 amp á 20 mg 470 GELASPON, želatin.houba cca 8,5x4x1cm 1 hubka 150 GELASPAN 4% 500ml, inf. 1 vak 150 GELASPAN 4% 500ml, inf., plastová láhev 1 plastová láhev 150 GLYPRESSIN 1mg, inj. 5 lag á 1 mg+1 15 GLUCAGEN inj. 1 lag á 1 mg 70 HALOPERIDOL inj. 5 amp. á 5 mg 50 HEPARIN inj. 1 lag. á 10 ml (50000 IU) 1 lag á 10 ml 300 ISOKET spray 1 spray 15 ml 15 KARDEGIC inj. 6 lag á 500 mg 200 MANITOL 15% VIAFLO, inf. 1 vak 30 MESOCAIN 1% inj. 10 amp. á 10 ml 30 6

7 MESOCAIN gel 1 tuba 100 METHYLERGOMETRIN MALEATE inj. 10 amp. á 0,2 mg 30 Mg SO4 20 % inj. 5 amp. á 10 ml 150 MIDAZOLAM 5mg/ml, inj. 10 amp. á 1ml 90 MORPHIN 10mg inj. 10 amp. á 10 mg 100 NALOXONE inj. 10 amp. á 0,4 mg 15 NITROMINT spray 1 spray 50 NITRO POHL inf. 10 amp. á 10 mg 70 NORADRENALIN inj. 5 amp. á 1 mg 250 O-AZULEN ung. 1 ks 35 OPHTAL roztok 1 lag 75 OXYTOCIN inj. 5 amp. á 5 ut 35 PARALEN 100mg supp. 5 supp. á 100 mg 100 PROPOFOL 1%, inj. 5 amp. á 200 mg. 100 RECTODELT 100mg supp. 4 supp á 100 mg 80 REMESTYP inj. 5 amp. á 1,0 mg 30 RINGERFUNDIN 500ml,plastová láhev, inf. 1 plastová lahev 100 ROCURONIUM 10 mg/ml, inj. 10 lag á 5 ml 100 RYTMONORM inj. 5 amp. á 70 mg 40 SCHJ inj. 1 lag á 100 mg 600 SEDACORON inj. 5 amp. á 3 ml 15 SEPTONEX spray á 45 ml 1 lag 20 SOLU-MEDROL 250 mg. inj. 1 lag á 250 mg 200 SOLU-MEDROL 500 mg. inj. 1 lag á 500 mg 100 SOLU-MEDROL 1000 mg. inj. 1 lag á mg 10 SYNTOPHYLLIN inj. 5 amp. á 240 mg 200 SYNTOSTIGMIN inj. 10 amp. á 0,5 mg 20 TENSAMIN inj. 10 amp. á 200 mg 45 TENSIOMIN, tbl, 12,5 mg 30 tabl á 12,5 mg 100 TETRASPAN 6%, inf., vak 500 ml 1 vak 45 THIOPENTAL VALEANT 0,5 g, inj. 1 lag 20 TISERCIN inj. 10 amp. á 25 mg TORECAN inj. 5 amp. á 6,5 mg 450 TRACRIUM 50 mg inj. 5 amp. á 50 mg 20 TRAMAL 100 mg inj. 5 amp. á 100 mg 150 TRAMAL gtts. 1 lag 100 VENTOLIN sol. 1 lag á 150 ml 150 VOLUVEN 6% 500 ml, inf. 1 vak 50 FR 100 ml vak 1 vak FR 500 ml vak 1 vak 4000 G 10 % 80 ml 1 ks 200 G 40% 80 ml. 1 ks 800 MANITOL 20% 80 ml. 1 ks 100 ARDEAELYTOSOL CONC. NA. HYDR. CARB. 4,2% 1 ks 130 R 1/1 500 ml vak 1 vak 4100 Viper venom antitox, amp., 1x5 ml 1 amp. 15 XYLOCAIN spray 1 ks 70 Benzín 700 ml 20 Cena celkem bez DPH Celkem DPH Cena celkem vč. DPH 7

8 Příloha č. 2 KRYCÍ LIST NABÍDKY Název veřejné zakázky Dodávka léčivých přípravků IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE Obchodní firma nebo jméno IČO Sídlo nebo bydliště uchazeče DIČ Osoby oprávněné za uchazeče jednat (jméno, příjmení, funkce) Kontaktní osoba telefon uchazeče fax Bankovní spojení číslo účtu Internetová adresa NABÍDKOVÁ CENA UCHAZEČE ZA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY nabídková cena v Kč popis bez DPH DPH včetně DPH Celková cena za předmět veřejné zakázky Uchazeč tímto prohlašuje, že veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání nabídky, jsou pravdivé a pro uchazeče závazné pro realizaci předmětu této veřejné zakázky. V dne... za uchazeče 8

9 Příloha č. 3 Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 588 a násl. občanského zákoníku, v platném znění a Smluvní strany 2. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace se sídlem: Vrchlického 61, Jihlava zastoupená ředitelem Ing. Vladislavou Filovou IČO: DIČ: CZ neplátce DPH zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, odd. Pr., vl.č bankovní spojení: KB Jihlava číslo účtu: /0100 Článek I. Předmět smlouvy 1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodávat kupujícímu na základě průběžných objednávek léčivé přípravky, jejichž podrobná specifikace je uvedena v cenové nabídce (příloha č. 1) této smlouvy. V případě stažení některého z požadovaných léků z trhu, bude na základě dohody obou smluvních stran dodán lék jiný, obsahující stejnou účinnou látku, a to po předchozí ové korespondenci. 2. Dále závazek kupujícího zaplatit za předmět koupě prodávajícímu kupní cenu ve sjednané výši. Článek II. Doba plnění 1. Smlouva se sjednává na dobu určitou, s účinností ode dne do Před uplynutím této doby je možno smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 1 měsíc a začne běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhému účastníku smlouvy. 9

10 Článek III. Objednávání zboží 1. Prodávající je povinen dodávat kupujícímu zboží na základě průběžných objednávek, které kupující doručí velektronické formě na ovou adresu prodávajícího Prodávající je povinen doručené objednávky obratem potvrdit (telefonicky nebo elektronickou poštou) s uvedením termínu dodání zboží, nebo obratem uvědomit kupujícího, že objednané zboží, případně jeho část nebude v dodací lhůtě dle odst. 4 nebo 5 schopen dodat. 3. Pokud některý z léků přestane prodávající odebírat, např. proto, že byl stažen z trhu, nabídne kupujícímu lék jiný, obsahující stejnou účinnou látku. Takováto změna bude předem projednána a odsouhlasena oběma smluvními stranami, včetně ujednání ceny. K projednání těchto změn bude použita ová korespondence mezi dodavatelem a náměstkem LPP odběratele. 4. Pro běžné zásobování se dodací lhůta sjednává v délce max. 3 pracovních dnů od doručení objednávky. 5. Pro mimořádné zásobování se dodací lhůta sjednává v délce max. 24 hodin od doručení objednávky. 6. Prodávající se zavazuje zajistit pro kupujícího přímý odběr omamných látek. Článek IV. Místo plnění 1. Místem plnění jsou jednotlivá oblastní střediska ZZS KV, p.o., sídlící na adresách: - Vrchlického 61, Jihlava - Husova 2621, Havlíčkův Brod - Slovanského bratrství 710, Pelhřimov - Janáčkovo stromořadí 230, Třebíč - Nad Gymnáziem 17, Velké Meziříčí 2. V místě plnění přejímá zboží pověřený zaměstnanec kupujícího, který převzetí zboží stvrdí svým podpisem. 3. Při přímém odběru (omamných látek) je místem plnění provozovna prodávajícího na adrese:.. Článek V. Jakost zboží 1. Zboží musí splňovat veškeré požadavky platných právních předpisů na jakost, balení a označení. 2. Expirační doba dodaného zboží nesmí být kratší než 6 měsíců od data dodání, pokud se obě strany nedohodnou v konkrétních případech jinak. 10

11 Článek VI. Kupní cena a platební podmínky 1. Kupní cena uvedená u jednotlivých položek předmětu koupě v Cenové nabídce - příloha č. 1 je cena konečná, zahrnuje veškeré náklady prodávajícího (např. dopravné do místa plnění, pojištění zásilky, možná rizika, finanční vlivy inflace apod.). 2. Cena za zboží je splatná na základě faktury vystavené prodávajícím. Pro účely fakturace je rozhodná celková cena, tedy cena včetně DPH. Fakturační adresa je totožná se sídlem kupujícího. Zboží musí být ve faktuře rozepsáno dle jednotlivých položek a dle jednotlivých míst plnění. K faktuře musí být připojen dodací list. 3. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH nebudou uzavírat písemný dodatek k této smlouvě o změně výše ceny, a DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 4. Kupující je povinen uhradit fakturovanou částku bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího ve lhůtě 30 dnů ode dne odeslání faktury prodávajícím. 5. Kupující je oprávněn fakturu s udáním důvodu vrátit před uplynutím lhůty její splatnosti, pokud má závady v obsahu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Doručením nové faktury počíná běžet nová lhůta splatnosti. Článek VII. Odstoupení od smlouvy Kromě důvodů stanovených občanským zákoníkem lze od této smlouvy jednostranně odstoupit v následujících případech: 1. prodávající v případě, že na straně kupujícího dojde k prodlení s platbou delší než 30 dnů po splatnosti a pokud kupující nesjedná nápravu do 7 dnů, přestože bude prodávajícím na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn. 2. kupující v případě, že na straně prodávajícího dojde opakovaně k nedodržení dodací lhůty běžného zásobování dle čl. III. odst. 4. Článek VIII. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti od Nedílnou součástí smlouvy je Cenová nabídka - příloha č Práva a povinnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 4. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy nebo přílohy ke smlouvě musí být provedeny formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami. 5. Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 11

12 6. Kupující má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno prodávajícímu. 7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že se dohodly na celém jejím obsahu, že se smluvními podmínkami souhlasí a že smlouva nebyla podepsána v tísni ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek. 8. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. 9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech stejné autentičnosti, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. V Jihlavě dne V Jihlavě dne.... za prodávajícího:... za kupujícího: Ing. Vladislava Filová ředitelka ZZS KV, p.o. 12

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava VÝZVA k podání nabídek I. NÁZEV ZAKÁZKY Certifikace počítačové gramotnosti ECDL II. ZADAVATEL ZAKÁZKY Soukromá vyšší odborná škola sociální,

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y. M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O

S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y. M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y a M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O K a r l o v y V a r y, 2014 Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavírají Statutární město Karlovy Vary Moskevská

Více

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264 K DOPISU ZN. / ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE / LINKA: NOVÁ ROLE DNE: 686/2013-NR Dicá / 353176315 7.5.2013 Zadavatel Město Nová Role, zastoupené paní Jitkou Pokornou, starostkou města, se sídlem Chodovská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - údržba městské zeleně

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace 407 01 Jílové, Školní ul. 287 tel.: 412 550 267 email:zsjilovedc@zsjilovedc.cz Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet Smlouva o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet (dále jen Smlouva ) Číslo 46037165 mezi T-Mobile Czech Republic a.s. Sídlo: Ulice Tomíčkova 2144/1 Město Praha 4 PSČ 149 00 IČ 64949681 DIČ CZ64949681

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (dle Příručky pro příjemce http://www.ziel3-cil3.eu/media/cs/2012-03-29_ppp_bez_reviz.pdf) Název zakázky: Energetická rekonstrukce ústřední

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka tonerů 2015-17 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ )

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Číslo smlouvy objednatele:. Číslo smlouvy zhotovitele:. S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) SMLUVNÍ STRANY:

Více

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Počet účastníků Vyučovaný jazyk 30+6 Angličtina Velká Británie Místo Termín Max nabídková cena 31.10.2015 28.11.

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů SSMT 2015/2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů SSMT 2015/2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka tonerů SSMT 2015/2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek

Více

Tisk testových sešitů, záznamových archů a doprovodných materiálů

Tisk testových sešitů, záznamových archů a doprovodných materiálů Zadavatel: Ústav pro informace ve vzdělávání divize Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) se sídlem Senovážné náměstí 26, 110 00 Praha 1, IČ-613 84 020 zastoupený: RNDr. Pavlou Zieleniecovou,

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 20.4.2012. Česká republika Ministerstvo obrany. Zálepky terčů. Zálepky terčů 1 / 6

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 20.4.2012. Česká republika Ministerstvo obrany. Zálepky terčů. Zálepky terčů 1 / 6 Česká republika Ministerstvo obrany Zálepky terčů Zálepky terčů 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup x odprodej: Nákup Druh výdaje: Movitý Způsob evidence: Decentrální

Více

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykový kurz pro učitele. Jazyková úroveň

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykový kurz pro učitele. Jazyková úroveň Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykový kurz pro učitele Počet účastníků Jazyk Místo Jazyková úroveň 6 anglický Malta B2 Termín 3.10.2015-18.10.2015 a 17.10.2015-1.11.2015 Max nabídková

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa současného pobytu: Zastoupený/á:

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NÁZEV ZAKÁZKY VÝBĚR DODAVATELE SLUŽEB PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU 2014-2015 Číslo zakázky 2/2014 Rozhodnutí o zakázce Rada

Více

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56. Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1113 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 1.1. Základní

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA NA VÝKON ZADAVATELSKÉ ČINNOSTI A ADMINISTRACI PROJEKTŮ:

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA NA VÝKON ZADAVATELSKÉ ČINNOSTI A ADMINISTRACI PROJEKTŮ: PŘÍKAZNÍ SMLOUVA NA VÝKON ZADAVATELSKÉ ČINNOSTI A ADMINISTRACI PROJEKTŮ: Zateplení objektu ZŠ Školní 246 v k.ú.petřvald u Karviné a Zateplení objektu MŠ 2.května 1654 v k.ú.petřvald u Karviné I. Smluvní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) Poskytnutí kontokorentního úvěru. Zadavatel:

Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) Poskytnutí kontokorentního úvěru. Zadavatel: Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) Poskytnutí kontokorentního úvěru Zadavatel: Město Semily Husova čp. 82, 513 13 Semily Zastoupené Mgr. Janem Farským, starostou

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099 KUPNÍ SMLOUVA ev. č. RCV-2012-Z099 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Kraj Vysočina se sídlem: zastoupený:

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Obchodní jméno: Helena Krejčíková - Sídlo: Paní Zdislavy 418, 470 01 Česká Lípa IČO: 602 507 71 DIČ: CZ 7153282312 Bankovní spojení: ČS a.s. Česká Lípa Číslo

Více

Místní komunikace v Mirkovicích

Místní komunikace v Mirkovicích Obec Mirkovice Mirkovice 19 382 32 Velešín IČ: 002 46 000 Zadávací dokumentace v rámci zakázky Místní komunikace v Mirkovicích v souladu s pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace

Více

Smlouva. Kraj Vysočina Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33. hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství zástupce pro věci smluvní:

Smlouva. Kraj Vysočina Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33. hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství zástupce pro věci smluvní: KUJIP014VÍ1D5 Smlouva o zajištěn! výkonu koordinátora BOZP na rok 2014 - Žďár nad Sázavou uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský

Více

V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV

V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (veřejná zakázka malého

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o. Buchenwaldská 9,360 05 Karlovy Vary Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Základní škola U Lesa Nový bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace VNITŘNÍ SMĚRNICE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č.J.: ZŠ LES 156 /2014 Spisový znak 1.2.1 Skartační znak V 05 Vypracoval:

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

Obchodní podmínky. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Kupní smlouva Obchodní podmínky Příloha č. 4 Číslo smlouvy odběratele : Číslo smlouvy dodavatele : Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi : Město Horní Jiřetín se sídlem

Více

Zprostředkování obchodu s elektrickou energií a výběr dodavatele elektrické energie na komoditní burze

Zprostředkování obchodu s elektrickou energií a výběr dodavatele elektrické energie na komoditní burze Výběrové řízení formou poptávky na zprostředkování obchodu s elektrickou energií a výběr dodavatele elektrické energie M Ě S T O S O K O L O V 1. Zadavatel: Vás poptává k podání nabídek na veřejnou zakázku

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy kupujícího: K 640 010 135 15 Smluvní strany: Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

PORADENSTVÍ - sektor plynárenství. Druh plnění veřejné zakázky: služba

PORADENSTVÍ - sektor plynárenství. Druh plnění veřejné zakázky: služba Jihlava dne: 6.2.2015 Č.j. spisu: 0069812015-ERU Č.j.: 00698-112015-ERU Počet listů: 4 Počet příloh: 1/1 Výzva k podání nabídky (včetně zadávací dokumentace) Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Smlouva. o zajištěni výkonu koordinátora BOZP na rok 2014 - Jihlava

Smlouva. o zajištěni výkonu koordinátora BOZP na rok 2014 - Jihlava iiiiiiiiniiiih KUJIP014VGIM Smlouva o zajištěni výkonu koordinátora BOZP na rok 2014 - Jihlava uzavřená podle 1748 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále Jen

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor SMLOUVA o nájmu nebytových prostor PRONAJÍMA TEL: se sídlem orgánů: zastoupený: IČO: (dále jen "pronaiímatel") a NÁJEMCE: zastoupený: sídlo: IČO: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen "nájemce") Městská

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Poskytnutí úvěru

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Poskytnutí úvěru ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 61003/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Identifikace zadavatele: Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

Obsah zadávací dokumentace:

Obsah zadávací dokumentace: Název veřejné zakázky: Č.veřejné zakázky: Úřední název: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Navýšení kapacity sběrného dvora Hořice Identifikační údaje zadavatele

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Královopolské Vážany oprava dešťové kanalizace

Královopolské Vážany oprava dešťové kanalizace Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz ve smyslu 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

K 101-1/2011 V Ostravě dne 2.12.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 101-1/2011 V Ostravě dne 2.12.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 101-1/2011 V Ostravě dne 2.12.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: 6 000 kg hasicího prášku 1. Zadavatel: Česká republika

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

SMLOUVA O NÁJMU ZAŘÍZENÍ

SMLOUVA O NÁJMU ZAŘÍZENÍ SMLOUVA O NÁJMU ZAŘÍZENÍ uzavřená dle 1725 a 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( NOZ ) Smlouva číslo: CZxx11xx mezi Obchodní firma: Zákaznické číslo: Sídlo: IČ: DIČ: CZ zapsaná v obchodním

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více