Konzervativní platforma Koruny České Přehled dokumentů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konzervativní platforma Koruny České Přehled dokumentů"

Transkript

1 Konzervativní platforma Koruny České Přehled dokumentů Část I. Trpělivost dochází Předkládáme členské základně výčet z činnosti konzervativní platformy Koruny České, názorové skupiny uvnitř této politické strany, skupiny, která má výhrady k veřejnému vystupování jediné monarchistické strany v zemích Koruny České i k jejím vnitřním mechanismŧm a metodám. Vyčítáme-li straně pasivitu a nedostatečnou propagaci, snaţili jsme se dokázat, ţe je moţné pracovat aktivně, ţe je moţné pronikat do médií, ţe monarchistická strana prostě nemusí stát skromně stranou a čekat, aţ si jí voliči všimnou; ţe je nutné vykonávat i vnitrostranické činnosti, jeţ jsou zanedbávány, ţe je nutno zavádět nové metody práce, pŧsobit flexibilně a efektivně. Zejména v dnešní době krutého rozčarování voličŧ znamená monarchismus reálnou alternativu a KČ by se měla s plným úsilím této příleţitosti aktivně chopit. V tomto výčtu nebylo moţné podchytit vše, neboť řada věcí probíhala verbálně, osobními styky, organizačními opatřeními. I tak se zdá, ţe materiálu není málo. Od samého začátku jsme uváděli, ţe naším cílem je posunout stranu k takové aktivitě, abychom se jako konzervativní platforma mohli rozejít. Setkávali jsme se s mnoha nespravedlivými odsudky a nařčeními, mnohem méně však s konstruktivní kritikou. Jen díky rozumným lidem v předsednictvu se nám podařilo prosadit i některá stanoviska, jeţ se tím stala celostranickými. Zejména ze strany předsedy jsme však opakovaně obviňováni z úsilí strhnout na sebe moc a uzurpovat stranu pro sebe. Soudíme, ţe se zde uplatňuje známé pravidlo podle sebe soudím tebe. Jsme si vědomi, ţe mnohé jsme mohli udělat jinak, platí však, ţe po bitvě je kaţdý generálem - Bŧh však má své úmysly a my se jim podřizujeme. Sdělujeme tímto materiálem i naše zásadní rozhodnutí: Nejsme s výsledkem své činnosti zcela spokojeni a obáváme se, že situace ve straně je horší, než jsme se původně domnívali. Přesto tímto dokumentem v této chvíli ukončujeme svou aktivitu. Věříme, že jsme poskytli dostatek materiálu pro zamyšlení všech členů. V 1. části jsou uvedeny základní materiály, které nás vedly k veřejnému vystoupení a utvoření názorové platformy. Není a nemŧţe to být úplný výčet, neboť celý proces trval samozřejmě déle nespokojenost rostla pozvolna. Bylo by nutno zveřejnit mnoho materiálu z ové korespondence, která nevedla odnikud nikam, neboť nebyla nikdy řízena a ţádné závěry z ní nebyly činěny. Zveřejněný přehled vyjadřuje tudíţ situaci, kdy voda začala přetékat odtud také název části. 2. část pokrývá dobu od oficiálního vzniku konzervativní platformy do českého zemského sněmu v Mochově v polovině května 2011, 3. část se pak zabývá přímo tímto sněmem a 4. část dobou po něm. V příloze je připomenutí našich aktivit, vyvolaných knihou Hanse Adama II. Stát ve 3. tisíciletí". Poznali jsme během svého aktivního pŧsobení mnoho nových lidí. Poznali jsme ale rovněţ z nového pohledu i lidi, o nichţ jsme se domnívali, ţe je dobře známe. U většiny z nich jsme se setkali s pevným charakterem, u jiných nelze jinak neţ modlit se k Bohu, aby je vedl správnou cestou.

2 Kauza Dělnické strany - lakmusový papírek české demokracie? David Hibsch Kauza DS se jeví jakoţto exemplární případ současné liberální demokracie, kdy je potřeba dát veřejnosti najevo, ţe sice máte právo se vyjadřovat, ale běda Vám, kdyţ budete příliš konkrétní a vaše kritika tne do ţivého. Demokracie ano, svoboda ne, pokud nejde o svobodu všem pokleslým fenoménŧm moderní společnosti. V posledních dnech hýbe mediálním světem případ neparlamentní Dělnické strany (dále jen DS), která stanula před nejvyšším správním soudem za údajný extrémismus a spojení s neonacistickou subkulturou. Ať jiţ média vytvořila mediální obraz této strany jakýkoliv, tak pro inteligentního občana této republiky je určující, co se píše v programu DS. Ruku na srdce, kritici DS, kdo z vás si dal tu práci a dobře si jej přečetl. Uţ jsme si zvykli na to, ţe média lţou a navíc to i tisknou, takţe ať v programu této strany hledáte, jak hledáte, tak se prostě nedopátráte typicky nacistických témat, jako je třeba vyloučení občanŧ ze společnosti pro barvu jejich pleti či genofond. Je jisté pouze jediné, tato strana je ze všech neparlamentních, o parlamentních ani nemluvě, prŧhledná a přehledná. Její program říká jasné ANO či NE fenoménŧm, které tuto zemi skutečně suţují. Neberou si servítky a věci pojmenovávají jasně a vzhledem k reakci systému na DS, se zdá, ţe politické elity se zalekly toho, ţe je určitá masa lidí z oné mentálně retardované konzumní masy prohlédla. Ať jiţ si však myslíme o DS a jejím programu či veřejném vystupování cokoliv, je zřejmé, ţe se něco děje. Útok státu na DS lze do jisté míry povaţovat za útok na všechny neparlamentní strany, začnou-li být ve svých vyjádřeních příliš konkrétní a navíc tímto získají jistý objem voličŧ. Téměř se zdá, ţe politický liberalismus, s jeho velkohubým zaklínáním se svobodou a právy na vyjadřování, se demaskoval, a všem ukazuje, ţe vyjadřovat se sice mŧţete, ale jen v případě, ţe jste nevýznamnou menšinou a nemluvíte-li o tématech, která jsou tabu (politická korektnost). Tak zvaná vláda lidu zde, díky státu a jeho právníkŧm, dostává kopance okovanou botou liberálŧ, kteří vládnou této společnosti v rámci hesla buď svobodu (svévolnost) nebo smrt. Kauza DS je skutečně na zamyšlení i pro další neparlamentní strany, včetně Koruny České, které kdyţ budou razantně poukazovat na poklesklé stránky politického systému se mohou dostat do podobné situace a budou potřebovat právníky a obhájit před soudy, ţe to co říkají, není extrémismus, ale pouze popsání holé reality. Koruna Česká má svŧj program a svou křesťansko-konzervativní vizi budoucnosti této země, ale pokud znamená kritika liberalismu zásadní spor se systémem jako takovým, a který vás pak hodlá zničit mediální a soudní mašinerií, není to znamení, ţe se totalitní systém uhnízdil v podstatě tzv. demokratického systému a skutečná demokracie je pouze mýtem? Nepřipomíná Vám to systém, z něhoţ jsme, jak jsme doufali, vybředli v roce 1989? Povšimněte si rovněţ případu praţského tramvajáka, který dostal padáka na hodinu proto, ţe na palubní desku vozu MHD rozprostřel šálu s nápisem Dělnická strana. Moţná to nebyl zcela šťastný zpŧsob prezentace, ale nejde tady v podstatě o pronásledování člověka za jeho politické přesvědčení jako před rokem 1989? Moţná mu mělo být domluveno či něco podobného, ale vyrazit někoho z práce na hodinu za tohle je jako temný sen z dob normalizace. Vláda dělá všechno proto, aby nám dala najevo, ţe o demokracii si skutečně mŧţeme nechat jen zdát. Upozornění: Tento text nevyjadřuje oficiální postoj Koruny České k Dělnické straně. Jedná se o osobní názor autora Následně z webu KČ odstraněno do neveřejné části.

3 Nezastávám se Dělnické strany. Nenávidím rasismus. Nesnáším demagogii. Bohumil Šourek Píšu to raději hned do nadpisu. Aby bylo hned jasno. Nemám rád Dělnickou stranu. Jsem přesvědčen, ţe jde o stranu se silnými nacistickými sklony. Dokáţu se celkem dobře ztotoţnit s vyjádřeními soudu, ţe jde o stranu xenofobní a populistickou, vyvolávající rasovou nesnášenlivost. Přesto nesouhlasím s jejím soudním rozpuštěním a povaţuji tento rozsudek za mnohem závaţnější ohroţení demokracie neţ samu existenci Dělnické strany. Nenadávej na zrcadlo, máš-li křivou hubu, praví známé přísloví. Přesně to se ale u nás v těchto dnech stalo. Dělnická strana byla lakmusovým papírkem občanského mínění, v jejím programu se odráţela nespokojenost občanŧ nad pořádkem ve státě a nedostatky v řešení váţných problémŧ. Obyčejný občan má právo vyjadřovat svou nespokojenost zpŧsobem, který povaţuje za účinný, byť poněkud zkratkovitý. Tuto nespokojenost Dělnická strana podchytila a nabídla jiné řešení, třebaţe rovněţ zkratkovité. Dala na vědomí: Je tady problém, my ho vyřešíme. Přesně taková je pŧda pro nacismus či extremismus. Extremismus, jakýkoli extremismus, tedy i ten v podání Dělnické strany, je ovšem vţdy především populismem. Nakonec by řešení rovněţ nepřinesl. Jaká řešení však nabízí současná etablovaná politická elita? Nicneříkající slova. Provádí líbivou politiku plnou krásných slov a slibŧ, a místo odstraňování problémŧ organizuje za mohutného rozdávání veřejných prostředkŧ sociální pasti. Neschopna léčit příčiny, prohlubuje problémy. Slova, slova, slova. Dělnickou stranu by nebylo třeba zakazovat, neboť by tu nebyla, kdyby nebyl problém. Dělnická strana se problému uchopila pro své politické cíle a nejjednodušším a nejpopulističtějším zpŧsobem ukázala: zde jsou ty problémy. Ukázala jinam, neţ to dělá vláda a partiokracie, která ukazuje rovněţ špatně, avšak mnohem sofistikovaněji, totiţ zastřeněji a s mnoha zvukomalebnými slovy a přesvědčeními. Jestliţe dlouhodobě prováděná sloţitá a nákladná opatření nejen nepřinášejí viditelné výsledky, ale situace se zřetelně stále zhoršuje, není divu, ţe klesá dŧvěra a národ se přiklání k řešením jednodušším a rychlejším. Zákazem politické strany se v tomto směru nic pozitivně nezmění. Skutečné řešení se jen oddálí. Zmizelo zrcadlo, ve kterém bylo moţno konfrontovat skutečnost. Nehledě na to, ţe jak jsme byli okamţitě upozorněni jde o zákaz bezzubý. Ohroţení demokracie je však zcela reálné. Stále silněji se místo řešení příčin uhnízďují represivní postupy. Stát má postihovat konkrétní činy, v tom jistě panuje široký konsensus, nemá však trestat za názory, jakkoli scestné. Sami sobě poslanci odhlasovali aţ ostudně širokou imunitu a nyní ze své nepostiţitelné výšiny chtějí byť zdánlivě demokratickými prostředky určovat, jaký má mít občan názor? Byl-li zakázán populistický postoj Dělnické strany, jak to, ţe obdobný populismus parlamentních stran postiţen není? V tomto případě není třeba soudního rozhodnutí? V tomto případě platí, ţe se trestá pouze u voleb? Je snad populismus parlamentních stran méně nebezpečný? Já jsem přesvědčen, ţe nikoliv, neboť je mnohem zákeřnější, skutečné problémy této země zakrývající a občany přesvědčující, ţe je vlastně všechno v pořádku a naše multikulturní řešení bezchybná. To by neměl řešit soud? Neukazuje to spíše na bezradnost? I v běţných rodinách nastupuje represe, kdyţ si rodiče s nezdárným potomkem nevědí jiné rady. Bohuţel aţ příliš hrozí monteko-capuletovské výsledky. Naši vládní a političtí představitelé jsou bezradní a zvolili řešení zcela v duchu rodinných domácích vězení. Rodina se rozpadá. Od 17. února 2010 tu máme o jednu politickou stranu méně. Ubylo tím problémŧ? Našlo se řešení? Nanejvýš jsme se dozvěděli, co si smíme myslet a jaké myšlení je ţádoucí. Velký Bratr promluvil! A pár politických lídrŧ si oddechlo, ţe jim nebudou odebírány kýmsi nechtěným volební hlasy. Nemají zrcadlo, které by jim ukazovalo jejich křivou hubu. Ţádný rovný boj myšlenek a programŧ. Zákaz! Ten má vyřešit vše! Budou teď občané spokojení? Od 17. února 2010 se u nás zvýšil demokratický deficit.

4 Kocábovy zálety a podpora jeho politiky černým knížetem. David Hibsch Jeho jasnost kníţe ze Schwarzenberku opět podala dŧkaz, ţe být absolutním liberálem s titulem je moţné. Reakce kníţete na případ ministra pro národnostní menšiny M. Kocába jsou vskutku výmluvné. Monarchista, vztahující se k politické a mravní tradici anticko-křesťanské Evropy, musí být hluboce zahanben, protoţe je jasné, ţe i vysoká šlechta je schopna zrazovat vlastní kulturu, mravnost plynoucí z křesťanství a stát na straně liberálně-levicových inţenýru z Bruselu a skupiny Bilderberg. Je ostudné, ţe monarchista, který je v zásadě velikým ctitelem šlechty, musí dnes cítit zahanbení, kdyţ slyší hovořit Jeho jasnost kníţete Karla ze Schwarzenbergu. Jeho poslední vyjádření na práci pana M. Kocába ve vládě, dávají tušit, jakou politickou orientací jeho jasnost trpí. Co tedy řeklo kníţe? Jeho jasnost prohlásila Byl bych nešťastný, kdyby teď Kocáb odešel. Jeho práce je nesmírně dŧleţitá. Zhostil se jí velmi energicky a dělá ji dobře. K vztahu M. Kocába a Lejly Abbásové prohlásil: Rozhodnutí Michaela Kocába (odejít z vlády) je chvalitebným krokem a je třeba jeho přístup velmi ocenit. Domnívám se ale, ţe jde o jeho ryze soukromou záleţitost a nikomu do ní nic není. Navíc Lejla je krásná černá holka. Z těchto vyjádření lze učinit pouze jediný závěr. Kníţe je mravním a politickým liberálem. Rozhodně nejde o aristokrata, který hájí konzervativně-křesťanské hodnoty svých předkŧ, ale je mluvčím liberálně-levicové mentální revoluce evropské civilizace. Ne nadarmo se potuluje v kuloárech organizací typu Bilderberg. S nadsázkou lze říci, ţe toto kníţe je nepřítelem oné staré Evropy, dědičky anticko-křesťanské kultury. Jeho jasnost podporuje liberální imigrační politiku, multikulturalismus a homosexualizaci společnosti, kteréţto co vakcínu naší společnosti očkuje ministr Kocáb a jeho pofiderní ministerstvo. Je přitom zajímavé, ţe jeho strana TOP 09 píše ve svých programových východiscích a principech toto: Jsme stranou konzervativní, která v politickém ţivotě vychází z evropských tradic křesťansko-ţidovské kultury. Dbáme na morální hodnoty obsaţené v jejím duchovním odkazu a tradicích. Tak si říkám, jakoţto konzervativec a monarchista, jak se toto východisko shoduje s postoji pana kníţete a jeho liberální ideologií. Zřejmě je pro něj křesťanství (jeho rod se vţdy hlásil ke katolicismu) jen jakýmsi bezobsaţným znamením. Jakousi známkou hmotných tradic, protoţe zámky, paláce, kostely či kaple jiţ z historického hlediska ke křesťanské hmotné kultuře patří. S tím ţidovstvím mám ovšem potíţ. Jde o jakési přihlášení se ke starozákonním kořenŧm křesťanství (k praotcŧm jako byl Abrahám, Izák, Mojţíš či Eliáš)? Nebo snad jde o přihlášení se k talmudickému judaismu či k politickému sionismu a jeho mentalitě? Jde o úctu k synagogám, ţidovským hřbitovŧm či ţidovským politicko-kulturně-ekonomickým ideám, počítaje v tom pŧsobení významných ţidovských rodin na naši či světovou společnost, jako jsou třeba Rothschildové nebo třeba rod Havlŧ za I. ČSR a dnes? Zdá se, ţe jde skutečně o záhadnou frázi, která má spíše vyvolat dojem jakéhosi konzervatismu, který jiţ vlastně není konzervatismem a TOP 09 prostě obelhává voliče, kteří se domnívají, ţe kdyţ je v čele aristokrat, tak musí jít o cosi vznešeného. Z toho plyne poučení, ţe ani tituly, řády, medaile, erbovní znamení, ani majetky, noblesní vzhled s dýmkou či vznešené ERRRR, není zárukou, ţe bude hájen koncept staré dobré anticko-křesťanské Evropy.

5 Eurohujerství není Evropanství David Hibsch Monarchista není rozhodně přisleplým eurohujerem. Vidí EU velmi střízlivě a měl by rozhodně rozumět tzv. říšské myšlence a vědět na jakém základu je moţné budovat evropské vztahy mezi národy a jak dojít hrdosti na vlastní zem a Evropskou duchovně-politikou tradici. Falešné politické projekty postavené na revolučních ideálech jakobinismu, bolševismu a nacionálním socialismu konzervativní monarchisty nemohou ohromit a současná EU je výslednicí těchto tendencí. Někteří monarchisté mají tendenci upadat do nekritického obdivu a emocionální závislosti na EU a její politické mentalitě. Pod dojmem, ţe aristokracie je přeci kosmopolitní společnost a šlechtické rody jsou spolu celoevropsky provázány, či s odvoláním na mnohonárodnostní charakter bývalé Rakousko-Uherské monarchie, mají za to, ţe projekt EU je vlastně pokračováním toho, co bylo zničeno rozbitím Evropy na národnostní státy po tzv. Velké válce ( ). Je to poněkud naivní představa, která ignoruje politicko-sociální a mravní změny téměř za sto let. Evropa byla vţdy v minulosti součinem suverénních a nezávislých království, vévodství či kníţectví a jediné co Evropu stmelovalo do jakési entity, byla vazba na říšskou myšlenku. Jiţ křesťanský středověk nesl sebou ideu impéria. Tato idea impéria byla dědictvím po antické římské říši, jakoţto politické veličiny a křesťanství toto impérium naplnilo duchovně-kulturním obsahem. Idea svaté říše římské se nesla staletími od Karla Velikého aţ k Františku I., poslednímu císaři této říše. I ona ovšem byla jiţ ve středověku poměrně volným sdruţením a díky rozpadu křesťanské jednoty Evropy (nástup protestantismu) postupně degenerovala do sdruţení formálního. Francouzská revoluce tuto říši zlikvidovala a nastoupila éra tzv. národních císařství. Napoleon zaloţil císařství francouzské, a Němci či německy hovořící země přistoupili, mnohdy pod politickým tlakem, na stvoření císařství německého. Dalším hráčem bylo císařství rakouské, habsburská monarchie, která byla co do národnostního sloţení skutečně nejpestřejším geopolitickým útvarem. Po velké válce jsou trŧny vyvráceny a jsou zlikvidována i ona řekněme národní císařství, tedy císařství rakouské a německé. Politické demokraticko-liberální kruhy, parcelujíce znova Evropu, nepotřebovaly velké politicky jednotné územní celky, jako bylo císařství rakouské a německé. Tyto politické síly válku vyuţily k roztrhání Evropy na malé národnostní státy (versailleský systém), protoţe malé státy jsou ve hře velkých a mocnějších národŧ (Francie, Německo, Británie, USA) náchylnější stát se satelity a být snáz ovládány. Proto I. ČSR vznikla jen z vŧle mocností. Kdyţ tyto liberálně-demokratické mocnosti v meziválečném období začaly koketovat s myšlenkou, ţe nacionálně-socialistické Německo lze vyuţít jakoţto významného hráče v boji proti sovětskému bolševismu a jeho vizím světové revoluce, tak s klidným svědomím odpískali existenci nějaké malé republiky v srdci Evropy. Tendence naplnit říšskou myšlenku však stále ţila. Vytvořit jakousi jednotu mezi národy Evropy se pokusilo nacionálně-socialistické Německo mezi lety a pohrávalo si s konceptem tzv. Třetí říše. Samozřejmě existovaly i teoretické koncepce Panevropy a někteří aristokraté si zase pohrávali s myšlenkou multikulturní Evropy a ve svých vizích např. akcentovali masovou imigraci z Asie. Ovšem v podstatě jim šlo o tzv. rozředění evropského obyvatelstva a likvidaci konceptu národnostních státŧ. Po válce se myšlenka jednotné Evropy opět vrací. Prý se nese na vlně jakéhosi křesťanského pojetí Evropy, snad inspirovaného Svatou aliancí, která vznikla po vídeňském kongresu v letech Ideály jsou však jedna věc a praxe je věc druhá. Bipolární svět (ţelezná opona) de facto znemoţnil tuto myšlenku plně uplatnit, jako celoevropský projekt, takţe zŧstalo spíše u ekonomické spolupráce mezi západními zeměmi a vzniklo EHS, jako protiváha RVHP. Evropská říšská myšlenka se znova probouzí, při hroucení bipolárního světa a rozkladu sovětského bloku. Tehdy eurokraté a eurohujeři z generace hippie, studentŧ z konce šedesátých let, kteří touţili po levicové světové revoluci, zavětřili moţnost transformovat EHS, s přivtělením další státŧ, do státního celoevropského útvaru. Tak se zrodil byrokraticko-politický moloch zvaný Evropská unie. Celé to začalo Maastrichtskou smlouvou z roku 1992, která Evropskému společenství vtiskuje charakter jakéhosi obřího státu. Budeme-li srovnávat Svatou říší římskou, rozpuštěnou pod tlakem Napoleona v roce 1806, a současnou EU, co do struktury a pravomocí, tak zjistíme, ţe EU je vlastně centralistickým státem, kdeţto Svatá říše římská byla jen volným sdruţením nezávislých státŧ, kde šlo o jakousi jednotící ideu náboţensko-sociální spolu s tendencí, prostě si vycházet vstříc. Současná EU má daleko více společných znakŧ s říšskou myšlenkou nacistického Německa neţ se Svatou říší římskou. Ideově jde o nadnárodní koncept, kterýţto co do státní ideje nevychází z křesťanského středověkého

6 pojetí jednoty (viz odmítnutí uznat v ústavě EU křesťanství co ideový základ pro Evropu). EU odmítá křesťanské dědictví středověké Svaté říše římské, navazuje a do svých ideových základŧ implementuje, revoluční ideje francouzské revoluce a obecně geo-sociální inţenýrství bolševikŧ a nacistŧ. Zatímco nacistická Třetí říše, díky ideologii NÁRODNĚ socialistické, v podstatě akceptovala národní charakter své říše, tak EU díky komunistickému internacionalismu vŧdcŧ EU (odrostlí levicově-liberální studenti) hodlá Evropu zbavit národních svébytností jednotlivých členských zemí a evropskou kulturu proměnit v multikulturní kotel, mající vyvrátit evropskou civilizaci jakoţto dědictví staro-evropanŧ. V podstatě zde vzniká jakýsi nový sovětský svaz, podivná říše zaloţená na revolučním ideálu jakobínských vrahounŧ, komunistŧ a v neposlední řadě nacistŧ. EU dokonce nechce stvořit jakési protektoráty, jako v Třetí říši, ona rovnou usiluje o vytvoření zcela závislých svazových republik (snad dokonce republik rad), které své portfolio rozhodovacích pravomocí odevzdají nové Moskvě či Berlínu, v reálu tedy Bruselu. Kaţdý konzervativní monarchista by si tedy měl odpovědět na otázku, jestli tento evropský projekt je skutečně projevem evropanství, nebo jde čistě o elitářskou vizi, která spíše spěje k ideově-politické diktatuře, podobné virtuální říši popisované spisovatelem Orwellem v knize Být Evropanem znamená být hrdým na duchovní a kulturní dědictví své země, být soběstačným hráčem na evropském poli ekonomickém a politickém, a zároveň vnímat, ţe nás Evropany spojuje tradice předkŧ, tedy anticko-křesťanský odkaz minulosti. Pak bych čekal, ţe Evropané budou bránit masové imigraci z odlišných kultur, podporovat rodinný ţivot na našem kontinentě, starat se primárně o většinu tzv. staro-evropanŧ a nikoliv o všelijaké menšiny a posilovat vazby na tradiční dědictví staré Evropy. Lze skutečně toto evropanství realizovat v rámci levicově-liberální mentality současné EU? Já se domnívám, ţe nikoliv. Je lépe trvat na zachování národních státŧ s tím, ţe čím větší suverenita, tím větší moţnost rovné a svobodné spolupráce mezi evropskými národy a tím více moţností vzít opět budoucnost do našich vlastních rukou. Jen ţádné mindráky, ţe si prý neumíme vládnout. Moţná sic v české politice a ekonomice máme procento gaunerŧ na centimetr čtvereční vysoké, ale to není dŧvod vzdát se vlastní odpovědnosti vŧči našim dětem a vnukŧm. Raději gaunery začněme vyhazovat do jeleního příkopu a uděláme rozhodně lépe, neţ předat vládu do Bruselu a čekat na nějaké zázraky. Eurohujeři, spojte se, zazpívejte internacionálu a běţte zase hezky o dŧm dál, třeba do Afriky.

7 Zdravice účastníkům konference Hovory na pravici : Koruna česká - Slezsko proti NWO a havlistům David Hibsch, Jaromír Fojtík, Antonín Fornadel, Jakub Moravčík Koruna česká - Slezsko, chce být v boji pravice a křesťansko-konzervativních sil rozhodně konstruktivní, coţ jsme vyjádřili i dopisem panu prezidentovi. Jsme katoličtí monarchisté, kteří nechtějí jakoukoliv monarchii a za jakoukoliv cenu. Jiţ vŧbec nechceme monarchii, která by kolaborovala s elitami, které usilují o tzv. Nový světový řád (viz Nizozemská královna Beatrix /Bilderberg/ a španělský král Juan Carlos). Jestli máme my, slezští monarchisté, k něčemu bytostný odpor, tak jsou to představy tzv. havlistŧ a lidí kolem pana Schwarzenberga a TOP 09. Jde o stále tutéţ skupinu lidí, která NWO prosazuje v postupných krocích v této zemi. Jsme si vědomi, ţe tzv. Nový světový řád je ohroţením nejen lidí v ČR, ale celé Evropy, potaţmo světa. Tudíţ boj proti této hydře povaţujeme za prioritní. Ochotně budeme spolupracovat se všemi, kteří jsou si obludnosti této ideje vědomi a dochází jim, ţe skutečně mŧţe jít o další pokus vybudovat tzv. antikristovskou říši, tentokrát nikoliv lokálně, ale globálně. Naše skupina se samozřejmě v lecčems liší, neb existuje představa, ţe monarchista musí být zároveň eurooptimistou. Naše skupina však jiţ před léty pořádala v Ostravě kampaň proti vstupu do EU, a to společně s Konzervativní stranou. Povaţujeme se za politické realisty a jsme si vědomi, ţe hájit suverenitu ČR je nutné vţdy a zvlášť nyní. Vţdyť ani staré mocnářství nebylo takový ţalář národŧ jako současná EU, které vládnou revoluční liberálněsocialistické síly, o Novém světovém řádu ani nemluvě. Budeme se snaţit na své úrovni a v rámci vlastních moţností vést boj proti perverzní agendě NWO. Určitě jsme schopni varovat a volat k veřejnosti, aby se díky své lhostejnosti a konzumní zaslepenosti nenechala vlákat do pasti pseudo-mesiášŧ či mesiáše. Chci tímto za sebe a své kolegy deklarovat, ţe ve Slezsku existují vaši spojenci. Jménem slezské Koruny české pozdravuji všechny účastníky "Hovorŧ na pravici" a vyprošujeme od Krále Králŧ potřebné milosti k tomu, aby zvrácené elity tvrdě narazily na věrné a odhodlané muţe i ţeny, kteří nehodlají ţít v orwellovském světě. S úctou Slezský zemský hejtman Koruny české - Slezsko Jaromír Fojtík Představený místní společnosti Koruny české Ostrava David Hibsch Antonín Fornadel Ing. Jakub Moravčík

8 Stanovisko místní společnosti Koruny České v Praze MS Praha 4 je dŧrazně proti zvyšování sazby DPH u knih a časopisŧ. Knihy jsou součástí kultury země; český národ je charakteristický svou vysokou literární kulturou a v těţkých dobách se vţdy uchyloval ke knize česká literatura má velkou zásluhu na přeţití národa. Vzpomeňme dobu velkomoravskou, veleslavínskou, vzpomeňme Komenského, Balbína, Dobrovského. Uvědomme si význam Havlíčkŧv. Zvýšení DPH povaţujeme za výsměch těmto tradicím, který nelze v ţádném případě omluvit finančním stavem země. Literatura na tomto stavu vinu nenese! Vzhledem k tomu, ţe jiţ několik let dochází ke stagnaci aţ úpadku kniţní a časopisecké produkce a literatura včetně periodik se stává obyčejným občanŧm stále nedostupnější, jsme toho názoru, ţe knihy a časopisy by měly být od DPH zcela osvobozeny. Nejméně dvanáct zemí EU má tři sazby DPH kromě sazby základní ještě dvě sníţené pro sluţby, rŧzně pro potraviny a léky, 8 zemí má potraviny a léky zařazené v nulové sazbě a Britové od DPH osvobozují navíc i knihy, zdravotnické pomŧcky, oděvy a obuv pro děti mladší 10 let, hnojiva a krmiva, takţe to jde i v EU, potaţmo v Evropě! Zbývá dost moţností, kde by se mělo více šetřit! Ve státě, kde kvete korupce a rozkrádání státního rozpočtu, je takovéto opatření zločinem. V souvisejícím usnesení v této věci, směrovaném předsednictvu, žádala MS Praha 4, aby KČ zařadila do svého politického a volebního programu iniciativu směřující k převedení knih a časopisů do nulové sazby DPH. Jediným přijatelným kompromisem pro případná budoucí jednání bude vytvoření druhé snížené sazby DPH ve výši maximálně 5 %. Pro tento návrh bude MS KČ Praha 4 hledat politickou podporu u celé členské základny. Žádáme zároveň, aby KČ vyjádřila znepokojení nad dalším zvyšováním daňové zátěže obyvatelstva, které je morálně neospravedlnitelné. Musí mu předcházet zeštíhlení státního aparátu a především zamezení pokračujícího plýtvání prostředky daňových poplatníků v neprůhledně zadávaných veřejných zakázkách Podle zápisu ze dne přijalo předsednictvo KČ usnesení tohoto znění: KČ požaduje, aby knihy byly trvale zařazeny do snížené sazby DPH. O dalších aktivitách k realizaci a rozšíření usnesení není nic známo.

9 Vyjádření KČ Slezsko k případu Bátora Koruna Česká místní společnost Slezsko vyjadřuje znechucení a zásadní nesouhlas s mediální popravou Ing. Ladislava Bátory, který měl být poradcem ministra školství Josefa Dobeše. Tato mediální kampaň, vykonstruovaná na bývalé kandidatuře pana Bátory za údajně extrémistickou Národní stranu, zcela jasně dokazuje, ţe v České republice nevládne princip demokracie. Veřejné mínění i státních zastupitelŧ je zcela v moci tzv. mediokracie a fenoménu politické korektnosti. Většina současných mediálních společností, které sebe rády označují za hlídacího psa demokracie, nejsou o nic lepší, neţ byla v dobách budování tzv. Třetí říše či světového komunismu. Slouţí pouze jako podpora ideologii a stále více je zřejmé, ţe jsou vlastně nepřítelem člověka i společnosti, neb neplní účel své existence, kterou by měla být snaha, co nejobjektivněji informovat. Jsme rozhořčeni tím, jak rafinovaně vytvořené nálepky ultranacionalista, neonacista, extrémista či klerofašista spolehlivě likvidují kritické myšlení a postoje státních zastupitelŧ i veřejnosti ze strachu, aby nebyli označeni podobně. Při vědomí, ţe ve státním zastupitelství dodnes pŧsobí řada bývalých členŧ zločinecké KSČ, vyznívá celá situace zvlášť absurdně a nezaslouţí si nic jiného, neţ odsouzení. Koruna Česká místní společnost Slezsko rovněţ vyjadřuje své hluboké roztrpčení nad postojem Mladých křesťanských demokratŧ, kteří svou pŧvodní podporu Ladislava Bátory stáhli, a to se zdŧvodněním, ţe nevěděli o jeho kandidatuře v Národní straně v roce Je smutné, kdyţ se fenoménem politické korektnosti nechají ovládat rovněţ organizace, u nichţ člověk přirozeně očekává konzervativní a zásadové postoje. Ani následná deklarace znepokojení MKD nad celou štvavou kampaní vŧči panu Bátorovi špatný dojem z úhybného manévru příliš nesmývá. Koruna Česká místní společnost Slezsko naopak vyjadřuje podporu a poděkování všem, kteří se za pana Bátoru veřejně postavili a vyjádřili svŧj protest, především pak panu prezidentovi Václavu Klausovi. Za místní společnost Slezsko David Hibsch předseda místní společnosti KČ Slezsko Jaromír Fojtík slezský zemský hejtman Jakub Moravčík registrovaný příznivec Koruny České Aby nedošlo k žádným pochybnostem, bylo toto vyjádření následně v záhlaví doplněno textem Zveřejňování názorů z rubriky Úvahy a články na této stránce je důkazem naší vnitrostranické demokracie a naprosté absence vnitřní cenzury. OFICIÁLNÍ STANOVISKA KORUNY ČESKÉ A JEJÍCH STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ JSOU ZDE Následoval článek místopředsedy R. Špačka (viz následující). Oficiální stanovisko strana nezaujala.

10 Bátora si žádnou podporu od Koruny České nezaslouží Radim Špaček Je nepochybné, ţe rozpínavosti levicových intelektuálŧ v českých médiích je nutno klást odpor. Nutno ale konstatovat, ţe obhajoba Bátory není ta správná příleţitost. Především - ono se mu nic strašného neděje: zcela zmateným zpŧsobem se stal kandidátem na nějakou funkci na MŠMT (ani on, ani ministr, ani nikdo jiný neví vlastně na jakou), načeţ někteří komentátoři vyjádřili názor, ţe člověk, který kandidoval za evidentně neonacistickou partaj Edelmannové a za populisticko-nacionalistické uskupení Bobošíkové, se na takto vysokou veřejnou funkci nehodí (mj. proto, ţe by tím současný establishment výrazně legitimizoval názory, které Edelmannová hlásá). Vzápětí se Bátory leckdo zastal, např. Bartoš, Klaus nebo Okamura. Takţe má Bátora velkou publicitu, ale nic špatného se mu neděje. Mluvit v této souvislosti o mediální popravě je nepatřičné aţ směšné, protoţe tato kauza mu dává spoustu prostoru k obhájení vlastních myšlenek a názorŧ - ţe tak nečiní, není proto, ţe by ten prostor neměl, ale proto, ţe nemá co obhajovat (např. jeho vystoupení v Radioţurnálu bylo přehlídkou trapného mlţení). Pokud se měla někdy Koruna česká někoho vehementně zastat, pak Romana Jocha, proti němuţ vedla levicová fronta skutečně brutálnímu útok, který byl asi tak tisíckrát intenzivnější neţ je Bátorova lapálie. Roman Joch to nejenom ustál, ale ještě z toho dokázal vytěţit razantní a úspěšnou obhajobu svých názorŧ a postojŧ. A ani Roman Joch nebyl nijak popraven nebo omezen na svých právech - poradcem premiéra se nakonec stal a je jím. Kde byli tehdy všichni ti, co se teď tak berou za Bátoru? Proč nebili na poplach uţ tehdy, kdy byla situace o dost váţnější? (to nebylo jen pár komentářŧ v tisku, proti Jochovi se pořádaly demonstrace!) Povaţuji za nutné vyjasnit, ţe názor MS Slezsko není oficiálním názorem Koruny české, natoţpak všech monarchistŧ, jak uţ se objevilo v Prvních zprávách. A velmi se přimlouvám, abychom nechali Bátoru být, uţ takhle jsme mu věnovali asi tak stokrát víc času, neţ by si zaslouţil...

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Protesty ve společnosti Praha 19. října 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ

SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 rozpo čet 2010 návrh 2011 Příjmy SR celkem 586 626 705 700 769 866 923 1026 1064 975 1022

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny Otázka: Stát - vznik, formy a znaky Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Dějiny antické politické myšlení považováno za základ evropského myšlení coby celku model řeckého městského státu

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní Celkový počet vyučovacích

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů po

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Nejvýznamnější teorie vzniku

Nejvýznamnější teorie vzniku Společnost a stát Stát stát politická forma organizace společnosti. Specifické znaky, kterými se stát liší od ostatních, nestátních politických organizací jsou: organizace podle území; státní moc, tj.

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A OBČANSKOSPRÁVNÍ Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec Pan Martin Matička ROZHODNUTÍ Magistrát

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice Bavorská státní kancelář Obsah Úvodní slovo ministryně paní Dr. Beaty Merk 5 Jaké úkoly plní Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice?

Více

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky www.faunus-am.com www.faunusanalytics.com Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 1.0 Česky I Copyright 2010 Faunus Analytics LLC. Daný dokument je majetkem společnosti

Více

Vzory a hodnoty dobrovolnictví

Vzory a hodnoty dobrovolnictví Vzory a hodnoty dobrovolnictví Pavol Frič (Fakulta sociálních věd UK) a Tereza Pospíšilová (Fakulta humanitních studií UK) Projekt Vzory a hodnoty dobrovolnictví v české a norské společnosti realizuje

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Formy státu Forma státu je dána několika složkami: - formou vlády,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

1. ideová konference TOP tým z. s. Tyršův dům Praha, 19. dubna 2015

1. ideová konference TOP tým z. s. Tyršův dům Praha, 19. dubna 2015 1. ideová konference TOP tým z. s. Tyršův dům Praha, 19. dubna 2015 Vnitropolitický blok (Situace TOP 09 v kontextu české politické scény) 1) Krize české politiky garant: Jan Kavalírek My, členové TOP

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

Jana Bobošíková: možná pokračovatelka Václava Klause

Jana Bobošíková: možná pokračovatelka Václava Klause 1 Jana Bobošíková: možná pokračovatelka Václava Klause Jana Bobošíková je spolu s Milošem Zemanem jediným z prezidentských kandidátů, jež se volby hlavy státu neúčastní poprvé. Dlouhodobě se profiluje

Více

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 V Poslanecké sněmovně 2 Neslučitelnost - inkompatibilita

Více

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Aristoteles Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Aristoteles (život a dílo, nauka o látce a tvaru, možnosti a uskutečnění, substanci a akcidentech, etika a politika) Život 384

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Tisková zpráva. Znalost a podpora malých stran nejdou ruku v ruce

Tisková zpráva. Znalost a podpora malých stran nejdou ruku v ruce V Praze 22.9.2013 Znalost a podpora malých stran nejdou ruku v ruce Dvě tře:ny občanů si přejí, aby v PSP zasedly i dosud mimoparlamentní strany a hnue. Zdaleka nejblíže k tomu má ANO 2011, které by mohlo

Více

Způsob odvolání člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Senátem. Hmotně právní úprava odvolání

Způsob odvolání člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Senátem. Hmotně právní úprava odvolání Způsob odvolání člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Senátem Hmotně právní úprava odvolání Zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek

Více

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VZTAHY V TŘÍDNÍM KOLEKTIVU V PRŮBĚHU ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY TŘÍDY S AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ ŠIKANOU PhDr. Pavel Letý Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník)

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Učební plán je přizpůsoben jednohodinové týdenní dotaci. Občanská výchova seznamuje žáky s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit si povědomí

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Úvod Jednou z alternativ povinné školní docházky je domácí vzdělávání. Tento fenomén, historicky pocházející z potřeby rodičů zajistit svým

Více

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s.

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. 29. dubna 2015 LIECHTENSTEINOVÉ: HISTORIE Hrad Liechtenstein u Vídně (okolo 1130) Mikulov získali

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE

http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE POJEM NÁVRAT KSČ K DIKTATUŘE SOVĚTSKÉHO TYPU NE NOVÝ SYSTÉM, POUZE ZNOVUPOUŽITÍ NÁSTROJŮ 50. LET POČÍNAJÍCÍ

Více

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Pracovní list 03 24 VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Úkol č. 1: Doplňování 1. Volby v ČR jsou jednou z možností, jak se mohou občané aktivně účastnit na 2. Prostřednictvím voleb občané rozhodují, kdo bude..a kdo

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU NA ÚVOD NĚKOLIK INFORMACÍ Ukliďte si všechno z lavice buď do lavice nebo do aktovek Vezměte si čistý papír, psací potřeby Během psaní se

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima 2 hodiny týdně dataprojektor (s připojením

Více

Čítanka kolektivizace. Očista vysokých zemědělských škol od dětí vesnických boháčů a městské burţoazie

Čítanka kolektivizace. Očista vysokých zemědělských škol od dětí vesnických boháčů a městské burţoazie Očista vysokých zemědělských škol od dětí vesnických boháčů a městské burţoazie Po velkých prověrkách na všech typech vysokých škol na počátku roku 1949 pokračovala další etapa vylučování studentů v roce

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) Datum zpracování

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

POLITICKÉ IDEOLOGIE,

POLITICKÉ IDEOLOGIE, POLITICKÉ IDEOLOGIE, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ IDEOLOGIE, pracovní list 1. Doplňte tabulku:

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více