Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios"

Transkript

1 Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios za rok 2009

2 OBSAH Úvodní slovo předsedy nadace... 4 Zpráva o činnosti Nadace Světový Étos Centrum Prokopios v roce Program XIX. Letní filosofické školy Sázavské Meditace o základech vědy Malířská škola vidění Příloha k programům semináře v roce Poděkování sponzorům Zpráva o stavu majetku a hospodaření NSÉ v roce Zpráva auditora Návrh programu XX. LFŠ v roce Základní údaje

3 3 Sídlo NSÉ areál Prokopios místo konání LFŠ

4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY NADACE V souvislosti s vývojem světového společenství věnujeme i nadále pozornost dvěma fenoménům, u nichž se projevuje úzká vazba mezi politikou a náboženstvím. Jde jednak o vztah dnešního člověka k náboženství jako takovému, jednak o vztah k islámu v rámci křesťanské civilizace. Bez hlubšího přístupu k oběma problémům se nemůžeme zodpovědně postavit například k názorům takového Fukuyamy, že střet mezi křesťanským a muslimským světem je vlastně nevyhnutelný, dokud nepoznáme nejhlubší povahu věrouky obou soupeřících světů. Nejde jenom o to, že takzvaná křesťanská západní civilizace se hlásí k Ježíšovu původnímu poselství značně rozpačitě, běží o zásadní pojetí smyslu lidského života a tím člověkova postoje ke světu. Na první pohled jde o odtažitou a snad i málo srozumitelnou otázku, ale při hlubší konfrontaci s jinými světovými náboženstvími se křesťan nevyhne povinnosti vyložit Ježíšovu výzvu nebýt z tohoto světa. Chceme-li se dobrat v této souvislosti hodnotných odpovědí a na nich založených dobrých řešení, je třeba vyložit nejdříve alespoň stručně několik pojmů, jejichž směšování a nepřesné užívání je zde velikou překážkou. Ve staré době se svět nazýval též saeculum, později se výraz sekularizace (ve významu zesvětštění) používal pro vyjmutí majetku z církevních rukou, aby se pak v průběhu času stále více užíval pro přechod celé kultury a civilizace ze sféry církevní do sféry civilní světské. Tak jsme se v roce 2009 zabývali otázkou sekularizace též proto, abychom právě jako křesťané dovedli muslimskému světu odpovědět, jak je to s Ježíšovou výzvou nebýt z tohoto světa. Přitom se ukázalo především to, že zatímco sekularizaci je možno, ba nutno připustit jako postupné tvůrčí přizpůsobování křesťanských maxim vývoji světa, není žádoucí sekularismus ve smyslu totálního vymycování všeho náboženského ze života člověka a společnosti. 4

5 Významná je v tomto bodě shoda i s tak progresívními nekonfesijními mysliteli jako je J. Habermas. V duchu takového zásadního rozlišení jsme pak hledali a budeme dále upřesňovat vztah k takzvaným blahoslavenstvím, zejména pokud jde o jejich možné souvislosti s dnes tak pokleslým chápáním pojmu blahobytu. V roce 2010 zamýšlíme v hledání přiměřených postojů ke světovým náboženstvím pokračovat ve světle některých smělých názorů H. Künga, jenž se domnívá, že právě nepřítomnost některých křesťanských dogmat (například učení o Boží trojjedinosti) v dalším vývoji křesťanství by mohla být pro všechny strany blahodárná jde zejména o náročné christologické formulace koncilů v Nikai a Chalkedonu. Spory, které se o tyto otázky vedou, jsou podle Künga zbytečné, jsou prý tragickou zátěží, která navíc moderního člověka odvádí od ústředních pravd a výzev autentického křesťanského náboženství. Tak islám podle Künga rozvíjí vlastně autentické křesťanství přiměřeněji, než nauky, jež byly později formovány pozdější středověkou teologií, mimo jiné silně ovlivněné některými antickými spekulacemi. Domníváme se, že tato na první pohled značně odtažitá problematika, má mimořádný význam pro další vývoj světa nejen duchovní, ale bez přehánění epochální a také bezprostředně politický. Vždyť kdyby se naznačené trendy měly uskutečňovat, docházelo by k zásadní přestavbě západní a vlastně světové civilizace svět by se doslova změnil k nepoznání. Předseda nadace se k těmto problémům vyjádřil na několika vědeckých a diskusních setkáních i mimo okruh Letní filosofické školy, například v rámci diskuse k přednášce o mezináboženských vztazích v současném světě, kterou profesor J. Krejčí proslovil na konferenci ve vile Lanna v Praze. Tak všechno nasvědčuje tomu, že idea světového étosu, která je opravdu všudypřítomná, je velikou pomocí při hledání jak řešit otázky zásadní pro zdárný rozvoj současné a hlavně budoucí civilizace. 5

6 Letní filosofická škola v roce 2010 bude jubilejní bude již dvacátá, začali jsme bezprostředně po sametové revoluci. Za jejího patrona jsme pro tento další rok zvolili velikého myslitele na přelomu mezi starověkem a středověkem, mezi pohanstvím a křesťanstvím, posledního scholarchu platónské Akademie, posledního velikého novoplatonika Prokla (4l0 485). Též on stál na světodějném přelomu a i když mnohé zřejmě tušil, ukazovaly se dějiny vždy znovu jako bytostně otevřené, jako tajemství, kterému se musíme učit rozumět vždy znovu a znovu. Právě toto považujeme za své nezastupitelné poslání i pro budoucí časy. Doc. Dr. Karel Floss Předseda Nadace Světový Étos - Centrum Prokopios Sázava 6

7 Předseda SR - NSÉ Karel Floss přednáší v bývalé kapitulní síni Sázavského kláštera 7

8 ZPRÁVA O ČINNOSTI NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS CENTRUM PROKOPIOS V ROCE 2009 Činnost nadace také v tomto roce vycházela z cílů uvedených ve statutu a rozvíjela se plynule podle programu, který schválila Správní rada (dále jen SR) Nadace Světový Étos Centrum Prokopios (dále jen NSÉ). Hlavní aktivita byla podobně jako v minulých letech soustředěna na prázdninové období, kdy se konala již po devatenácté Letní filosofická škola (dále jen LFŠ). Prvních čtrnáct dní v měsíci červenci bylo naplněno přednáškami, diskusemi, malováním, hudbou i sportem, ale také prací ve prospěch města. Jednotlivé přednášky byly členěny do pěti bloků: I. Sekularizace a postsekularismus. Blok reagoval na iniciativy německého filosofa Jürgena Habermase. II. K otázkám svobody a nutnosti. K základním kategoriím filosofie se v tomto bloku mohla vyjádřit nejmladší generace absolventi filosofických fakult v ČR. III. Dvacet let od sametové revoluce. Přednášky a diskuse tohoto bloku předznamenávaly blížící se výročí velkých politických změn v naší zemi. IV. K významu F. Suaréze. Podrobnější vhled do myšlení španělského filosofa, jehož dílo ovlivnilo novověkou filosofii, přinesl tento blok přednášek inspirovaný též předcházející mezinárodní konferencí. (Podrobný přehled všech témat a jmen přednášejících v blocích I.-IV. viz v přiloženém Programu LFŠ 2009 na str. 13 a 14) V. Meditace o základech vědy. Tento blok přednášek a rozprav, jenž je inspirovaný stěžejním dílem prof. Vopěnky a který má svým pojetím již 8

9 devítiletou tradici, se v tomto roce zaměřil na Filosofii čísel, se zdůrazněním eukleidovských základů matematiky. Tato část LFŠ je připravována ve spolupráci s Výzkumným centrem Západočeské univerzity Mezioborové aktivity NTC ZČU. (Názvy přednášek a jména přednášejících jsou přehledně uvedeny v příloze Meditace... na str. 17) Souběžně s uvedenými přednáškovými bloky probíhala již čtrnáctá Malířská škola vidění Radoslava Kutry (dále jen MŠV) vedená členkami malířské skupiny Experiment 2, která jako již tradičně zakončila výuku a tvorbu vernisáží obrazů namalovaných účastníky žáky MŠV - v prostorách Sázavského kláštera. Pro účastníky i veřejnost byly připraveny ve vybraných podvečerech tři přednášky o umění s promítáním diapozitivů. (Podrobnější program MŠV viz na str. 20.) V rámci LFŠ byly uskutečněny navíc ještě další dvě kulturní akce. V pondělí to byl vzpomínkový večer pamětníka a sázavského občana Ing. Zdeňka Šolara České legie a první republika. V úterý se konal koncert pro klavír a flétnu Mozart Martinů Schubert v kulturní síni u Martina v interpretaci Jana Ostrého a Luďka Šabaky. Zájem o LFŠ byl tento rok mimořádně vysoký. Účast na výše jmenovaných akcích se přiblížila dvěma stům celkem přesně 189 účastníků, včetně 23 přednášejících. Pokud by se počet účastníků ještě zvyšoval, je třeba uvažovat o dalších ubytovacích kapacitách. Účastníci všech akcí jsou vedeni k ekologickému třídění odpadů a také k širšímu zájmu o věci veřejné, což vyplývá ze záměrů a cílů obsažených ve statutu NSÉ. Proto též pravidelně organizujeme v dopoledních hodinách ve spolupráci s Městským úřadem pracovní aktivity ve prospěch obce, a to tam, kde má nedostatek pracovních sil. V tomto roce se práce zaměřila na čištění chodníků kolem autobusových zastávek, dále pobíhaly úklidové práce v areálu u Martina, čištění schodů a příchodových cest a dokončení úklidu města po Sázavské pouti. 9

10 LFŠ 200 Přednášky XIX. Letní filosofické školy v otevřeném přirozeném prostoru akademie. 10

11 V průběhu roku se dále uskutečnilo osm specializovaných seminářů a setkání na vybraná témata, např. K problémům filosofie, teologie a ekonomie, nebo Škola medievalistických studií Východ a západ očima vzdělanců, či konzultace k překladatelské činnosti. (Celkový přehled těchto akcí viz Příloha k programům 2009 na str. 23 a 24.) Těchto akcí se zúčastnilo celkem 82 posluchačů. Přidáme-li k tomu všechny účastníky XIX. LFŠ (105 studentů, 23 přednášejících, 36 malířů a 25 hostů) je celoroční účast na všech akcích Nadace Světový Étos Centrum Prokopios celkem 271 v roce Tato bilance roku, včetně dalších nadačních plánů byla prezentována i na tradičním setkání příznivců a sympatizantů NSÉ v sídle nadace v Sázavě na konci roku 30. prosince Odborná knihovna NSÉ slouží účastníkům akcí a příznivcům NSÉ po celý rok (jsou zde zastoupeny: filosofie, teologie, historie a návazné obory). V roce 2009 přibylo do fondu knihovny knižních jednotek; dále průběžně odebírané odborné časopisy. Ke konci roku je již v přírůstkovém seznamu zapsáno svazků knih. V měsíci srpnu došlo k významným změnám v uspořádání knihovního fondu. Studenti pomáhali v dokončení třídění a uložení publikací zvl. v oboru teologie. Nově byla začata digitalizace knihovních fondů. Ke konci tohoto roku je již třetina knižních záznamů digitalizována. Správní rada NSÉ se schází na jednání třikrát v roce.tento rok proběhly schůzky 27. března a 3. července. Třetí pánované jednání SR na 4. prosince se nemohlo v tomto termínu ani měsíci uskutečnit z důvodu onemocnění několika členů SR chřipkou. Proto byl určen náhradní termín na 29. ledna Přesto lze konstatovat, že všechny důležité otázky byly projednány a program roku 2009 splněn v celé šíři. Byly projednány především tyto okruhy problémů: - výroční zpráva o činnosti 2008, - hospodářská zpráva roku 2008, 11

12 - rozšíření okruhu spolupracovníků NSÉ, - organizační zabezpečení akcí NSÉ, - webové stránky nadace, - plány na další období. V rámci nadace působí jen dobrovolní a neplacení pracovníci, kteří mají zájem o naplňování cílů nadace, zejména pokud jde o vývoj mladé generace. Veškeré aktivity jsou založeny na trojím základním směřování: - mezikulturní a mezináboženské bádání, vzdělávání a setkávání, - synergie filosofie, teologie, vědy a výtvarného umění, - periodické soubytí a soužití jako katalyzátor duchovního růstu. Závěrem zase rádi vyjadřujeme upřímný dík všem, kteří se svou nezištnou a obětavou činností a příspěvky podílejí na příznivém rozvoji nadace při naplňování jejích obtížných cílů, mj. také pracovníkům Městského úřadu v Sázavě. 12

13 XIX. LETNÍ FILOSOFICKÁ ŠKOLA Hlavním cílem sázavské Nadace Světový Étos Centrum Prokopios je přispívat k formování vzdělaných, nezištných a statečných osobností, které jsou tolik potřebné pro zdárný rozvoj české společnosti. Benediktova stará výzva (kterou převzal též sázavský opat Prokop) ora et labora modli se a pracuj se prověřuje v podmínkách Letní filosofické školy: mladí lidé ve společenství svých učitelů a dalších duchovních přátel vždy dopoledne fyzicky pracují ve prospěch obce, aby se pak odpoledne věnovali přednáškám, diskusím, sportu, umění a meditaci. Veškeré aktivity probíhají v duchu mezikulturního a mezináboženského dialogu. * * * Přednášky začínají vždy v 14 hodin v areálu Centra Prokopios není-li uvedeno jinak. Každý účastník LFŠ se po dobu své přítomnosti zavazuje manuálně pracovat ve prospěch obce. Za to má nárok na bezplatné ubytování (vlastní spací pytel nutný), v pracovních dnech také na oběd a účast na všech přednáškách. Kdo ze závažných důvodů nechce nebo nemůže pracovat, přispívá na chod školy částkou 100,- Kč za den. Pro velký zájem je i v tomto roce ubytování zajištěno jen těm, kteří se (s udáním data příjezdu a odjezdu) přihlásí do 20. června 2009 na telefon (I. Flossová). Ostatní budou ubytováni pouze v případě, že se vyskytnou volná místa. V areálu Centra Prokopios je možné též stanovat. Po příjezdu je třeba se přihlásit u pořadatelů. Adresa: Sázava, PSČ , Benešovská 441 Vlakové spojení: vystupte na vlakové stanici Sázava-zastávka (okr. Benešov). Orientační body: budova Centra Prokopios stojí vedle Dětského domova v Sázavě, je možné se ptát též na kulturní síň U Martina (bývalý kostel). XIX. LETNÍ FILOSOFICKÁ ŠKOLA a XIV. ŠKOLA VIDĚNÍ V roce 20. výročí sametové revoluce SÁZAVA 2009 NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS CENTRUM PROKOPIOS 13

14 XIX. LETNÍ FILOSOFICKÁ ŠKOLA XIX. LETNÍ FILOSOFICKÁ ŠKOLA 1.7. Příjezdy a ubytování účastníků I. Sekularizace a postsekularismus (K iniciativám Jürgena Habermase) (čtvrtek a pátek) Garant: K. Floss K. Floss: Co znamená postsekularismus P. Hošek: Sekularizace v rozhovoru teologie a sociologie I. O. Štampach: Kritika náboženství a reakce náboženství na ni V. Machálek: Analytická psychologie a sekularizace Celodenní diskusní blok k tématům předneseným v předchozím dni II. K otázce svobody a nutnosti (sobota a neděle) Garant: E. Stehura M. Petrů, L. Zámečník: Svoboda vůle v současné vědě a filosofii E. Stehura: Pojetí svobody a nutnosti v pozdně antickém myšlení K. Šebela: Problematika determinismu v dějinách logiky J. Michalík: Adamův jazyk a Mojžíšova filosofie J. Motl: Duševní nemoc jako zrcadlo společnosti III. Dvacet let od sametové revoluce (neděle) Garant: P. Floss 5.7. M. Škabraha: Tři stezky (ke) komunismu M. Szilvási: Vítězové a poražení transformace. Sociologická analýza Dialogy k problematice nedogmatické ekonomie, etiky a moderního křesťanství alířská škola vidění Radoslava Kutry Garantky: D. Windlin Z. Daajová Malířská škola bude probíhat v areálu Sázavského kláštera. Společné malování denně od 9,30 do 17,30 hod. u jezu pod klášterem, malířské potřeby vlastní nebo zdarma na místě k dispozici. Program přednášek a konzultací k obrazům bude zveřejněn v Centru Prokopios (kontakt Z. Daajová ) Vernisáž obrazů namalovaných na Sázavě v 18,00 hod. v hale kláštera. IV. K významu F. Suáreze 6.7. (pondělí) Garant: D. Heider 6.7. D. Heider: Suárez a jeho metafyzika D. Svoboda: Suárez o povaze počtu D. Peroutka: Suárezovo pojetí esence a existence D. D. Novotný: Suárezův vliv a význam pro raně novověkou filosofii V. Meditace o základech vědy IX Garanti: M. V. Hanzelín T. Daněk J. Romportl 7. až téma: Filosofie čísel Přednášet budou: M. Benediktová, J. Fiala, E. Gajdoš, J. Hvorecký, F. Jaroš, V. Kolman, J. Šebestík, A. Šizling, K. Trlifajová a P. Vopěnka; dále jsou v jednání : I. M. Havel, I. Chvatík, P. Kůrka, L. Kvas, P. Zamarovský a další. Názvy a časy jednotlivých přednášek budou zveřejněny na začátku LFŠ v Centru Prokopios. J. Raichl: Kosmologie a čísla * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Dvě důležitá připomenutí: 1. Každý přednášející připraví jednostránkový jasně členěný konspekt svého vystoupení (ve 20 exemplářích); 2. V závěru loňského ročníku jsme si dali předsevzetí, že si pozorně přečteme 7. Platónův List v němž se připomíná zásadní význam soužití (συζῆν) a soubytí (συνουσία) pro filosofické poznávání (341c-d). * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 14

15 15 Někteří přednášející.

16 16 Přednáška LFŠ v kulturní síni U Martina.

17 17

18 18

19 19 Malíři MŠV v plenéru při práci na obraze.

20 Motto : "Škola vidění usiluje o to, aby se všichni lidé učili nejen vidět, ale i malovat. Někdo to může považovat za utopii - ale podobná utopie se již uskutečnila - vždyť všichni už umíme číst a psát." (Radoslav Kutra.) malířská ŠKOLA VIDĚNÍ Radoslava Kutry a SÁZAVSKÝ KLÁŠTER ZVE SRDEČNĚ VŠECHNY, KDO CHTĚJÍ POZNAT MALOVÁNÍ, VSTOUPIT DO TAJŮ MALÍŘSTVÍ A NAUČIT SE OPRAVDOVĚ BAREVNĚ VIDĚT NA SPOLEČNÉ SÁZAVSKÉ MALOVÁNÍ PROGRAM SPOLEČNÉ MALOVÁNÍ denně 9:30 17:30 průběhu dne je místo pro rady, pomoc, oddych a občerstvení JEZ POD KLÁŠTEREM SPOLEČNÉ KONZULTACE K ROZMALOVANÝM OBRAZŮM s členky malířské skupiny EXPERIMENT2 vždy v pondělí, středu a pátek v 18:00 19:00 (nádvoří kláštera) 6.7. Pondělí 20:00 21:00 MALÍŘSKOST V PRŮBĚHU DĚJIN přednáška: Radoslava Kutry (čte: Zuzana Daajová) (refektář) 8.7. Středa 20:00 21:00 KUTROVO POJETÍ VZTAHU UMĚNÍ A KŘESŤANSTVÍ přednáší: Doc. Dr. Karel Floss (refetektář) Pátek 20:00 20:30 ÚVAHY K VYBRANÝM HESLŮ SLOVNÍKU O ŠKOLE VIDĚNÍ přednáší : RNDr. Bohuslav Rudolf (Rajská zahrada) Sobota 10:00 13:00 instalace obrazů a příprava na společnou vernisáž 18:00 VERNISÁŽ SPOLEČNÉ VÝSTAVY obrazů namalovaných na Sázavě (vstupní hala) Malířské vybavení : vlastní, nebo zdarma k dispozici na místě. Kontakty : Zuzana nebo Doris nebo Ludmila

21 21 Koncert pro klavír a flétnu v rámci XIX. LFŠ.

22 Fotbalové utkání účastníku XIX. LFŠ na louce před Sázavským klášterem. 22

23 PŘÍLOHA K PROGRAMŮM SEMINÁŘE V ROCE 2008 TERMÍNY, NÁZVY A ÚČASTNÍCI AKCÍ NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS CENTRUM PROKOPIOS V SÁZAVĚ: ledna: Diskusní klub k současným problémům filosofie, teologie a ekonomie: J.Makovský, A.Dvořák, K.Floss, B.Louda, S.Stehura, I.Flossová, J.Michalík, J.Slezáková, J.Motl, L.Plachá, E.Janáčová, O.Malík, J.Tomašková února 6. března: Konzultace k textům, Výroční zpráva NSÉ zpracování do PC, vyjednání podmínek spolupráce s Dětským domovem, plán LFŠ: A.Dvořák, K.Floss, J.Makovský, I.Flossová, A.Nováková dubna 11. května: Kritická diskuse k dalšímu směřování nadace (obecně i konkrétně pro rok 2010): A.Dvořák, K.Floss, J.Makovský, I.Flossová, A.Nováková května: Konzultace k překladům, dokončení programu LFŠ a jeho rozesílání: A.Dvořák, K.Floss, I.Flossová července: XIX. Letní filosofická škola a XIV. Malířská Škola vidění Radoslava Kutry. Programová náplň viz přiložené programy na str. 13 a 14. Účastníci: A.Dvořák, E.Stehura, J.Slezáková, P.Šarounová, J.Makovský, J.Michalík, A.Kvítek, M.Čejka, S.Rejlková, J.Čech, E.Švecová, M.Soutor, J.Kašpar, T.Žejdlová, J.Poláchová, J.Čížek, R.Kucsa, M.Drábová, K.Viterová, L.Crhák, J.Reida, P.Langer, T.Tatranský, J.Doubek, L.Krynský, V.Kounová, J.Koun, T.Ludvík, M.Váchal, V.Fiala, Z.Ticháčková, S.Gmuzdková, J.Trlifajová, V.Votýpka, H.Všetečková, D.Havas, I.Kawuloková, V.Louda, T.Wünsch, M.Klečková, A.Šustrová, J.Rejžek, J.Šuster, K.Drdová, D.Formanová, O.Bureš, V.Kučera, A.Kučerová, M.Dočkal, M.Nosek, J.Blecha, A.Zezulová, P.Jurkovič, M.Kohout, K.Přibylová, M.Konečná, R.Pech, F.Jaroš, P.Dvořák, T.Grulich, L.Čermáková, P.Vopálenský, M.Zemková, J.Hawel, P.Jonáková, V.Jonáš, J.Šuntil, M.Loduha, M.Smetanová, K.Kutrová, V.Machálek, J.Motl, M.Škabraha, J.Rajchl, I.O.Štampach, P.Hošek, K.Šebela, T.Bergman, N.Veselá, P.Floss, P.Rohel, D.D.Novotný, D.Heider, D.Peroutka, J.Benda, E.Bendová, P.Vopěnka, T.Daněk, M.Hanzelín, J.Hrabaň, J.Šolar, L.Šolarová, Z.Parusniková, J.Sedláčková, M.Bělohradský, H.Srbová, I.M.Havel, A.Kutrová, M.Hrabová, K.Rutherford, J.Kutrová, O.Malík, D.Windlin, 23

24 I.Cakirpaloglu, M.Janebová, E.Pecháčková, M.Nováková, Z.Krajcar, M.Mihulka, P.Jurák, Z.Daajová, V.Šerková, M.Novotná, V.Plívová, B.Daaj, M.Vošmera, Z.Šerek, B.Rudolf, Z.Valenta, A.Valentová, J.Brudnová, D.Stach, M.Sedláček, V.Sedláček, R.Parlásková, N.Schussová, M.Kobr, K.Horálková, P.Mudráková, Y.Ševčíková, A.Obalovská, J.Kelbich, V.Vopravil, M.Němejc, S.Kaftarová, E.Fiedler, N.Koutná, N.Plhoňová, J.Klanica, K.Floss, J.Zelinka, E.Gajdoš, J.Bendl, V.Šesták, J.Koučelová, I.Flossová, Š.Houdková, M.Benediktová, J.Sudová, M.Vlasáková, M.Nosek, J.Brabec, M.Bystřická, P.Zamarovský, J.Novotný, R.Němejcová, P.Kůrka, L.Krátká, B.Švandová, P.Staněk, J.Fiala, J.Romportl, E. Volenec, S. Bukovský, Z.Bukovská, J.Hvorecký, L.Soukup, I.Chvatík, K.Bendová, J.Murgáš, J.Michálek, A.Šizling, K.Trlifajová, O.Chojka, M.Fošumová, L.Militka, J.Militký, B.Cvek, J.Šesták, M.Sedláček srpna 3.září: Zpracování a třídění knih (oddíl teologie), vypracování digitálního formuláře pro zpracován katalogu knih NSÉ: O.Pikula, A.Dvořák, I.Flossová, K.Floss, J.Tomáš, J.Orlová září: Letní škola medievalistických studií: P.Soukup, M.Musílek, Z.Vašek, T.Velička, J.Vojtíšek, K.Srncová, J.Izdný, T.Somer, J.Šrámek, P.Čornej, P.Sommer, F.Šmahel, S.Matoušová, H.Chorvátová, J.Svátek, R.Novotný, J.Stejskal, P.Smrž, J.Komendová, O.Faktor, L.Reitinger, R.Lomičková, J.Mamula, M.Zágora, P.Čehovský října: seminář - Duševní nemoc a náboženství: J.Motl, O.Malík, J.Bibeň, J.Hybš, P.Kuhař, P.Rusnyak, K.Floss, K.Čermáková prosince: Kritická četba vybraných textů Nietzsche, Heidegger; diskuse o náplni LFŠ 2010: J.Makovský, I.Patáková, E.Stehura, J.Slezáková, K.Floss, I.Flossová, A.Dvořák, J.Michalík, P.Přikryl, J.Motl, Z.Vybíralová, M.Klečková, E.Janáčová, T.Wünsch, H.Hvett, M.Konečná. 24

25 25 Pozorní posluchači jedné z mnohých přednášek XIX.LFŠ.

26 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM Na činnost Nadace Světový Étos Centrum Prokopios v roce 2008 přispěli: Českomoravská konfederace odborových svazů Ing. Jiří Halvíček RNDr. Bohuslav Rudolf 3.000,- Kč ,- Kč 2.000,- Kč Správní rada Nadace Světový Étos Centrum Prokopios v Sázavě vyjadřuje vřelý dík za poskytnuté dary, které považuje zároveň za ocenění celkové činnosti nadace. 26

27 27 Množina posluchačů se zamýšlí nad filosofií čísla.

28 ZPRÁVA O STAVU MAJETKU A HOSPODAŘENÍ NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS CENTRUM PROKOPIOS V ROCE Přehled majetku Nadace k : ,00 Kč Movitosti ,00 Kč Termínovaný vklad ,00 Kč Spořící účet - Eur 9 661,00 Kč Běžný účet 477,00 Kč Pokladna ,00 Kč CELKEM 2. Výdaje: ,00 Kč Náklady na služby (vč. bankovních poplatků) ,00 Kč Spotřeba materiálu (vč. DHM) 1 178,00 Kč kurzové ztráty (Spořící účet Eur) ,00 Kč VÝDAJE CELKEM 3. Příjmy: 7 996,00 Kč Úroky z vkladů ,00 Kč Vzdělávací akce ,00 Kč Sponzorské dary ,00 Kč PŔIJMY CELKEM 4. Finanční pohyb roku 2009: 477,00 Kč Pokladna z roku 2008 (za správu nadace) 9 661,00 Kč Běžný účet z roku ,00 Kč Příjmy pokladna ,00 Kč Výdaje pokladna ,00 Kč Příjmy účet ,00 Kč Výdaje účet ,00 Kč Převod do roku Přehled majetku Nadace k : ,00 Kč Movitosti ,00 Kč Termínovaný vklad ,00 Kč Spořící účet - Eur ,00 Kč Běžný účet 1 591,00 Kč V pokladně ,00 Kč CELKEM Výsledky hospodářských aktivit jsou v souladu se všemi platnými předpisy. Zprávu o hospodaření schválili: revizor dne a správní rada Nadace Světový Étos - Centrum Prokopios na zasedání dne Sázava,

29 Prácovní Jedna z pracovních aktivit účastníků LFŠ ve prospěch města sběr a třídění odpadu. 29

30 30 Meditování s P. Vopěnkou o základech vědy již po deváté

31 31

32 32

33 XX. LETNÍ FILOSOFICKÁ ŠKOLA P r o k l o s Hlavním cílem sázavské Nadace Světový Étos Centrum Prokopios je přispívat k formování vzdělaných, nezištných a statečných osobností, které jsou tolik potřebné pro zdárný rozvoj české společnosti. Benediktova stará výzva (kterou převzal též sázavský opat Prokop) ora et labora modli se a pracuj se prověřuje v podmínkách Letní filosofické školy: mladí lidé ve společenství svých učitelů a dalších duchovních přátel vždy dopoledne fyzicky pracují ve prospěch obce, aby se pak odpoledne věnovali přednáškám, diskusím, sportu, umění a meditaci. Veškeré aktivity probíhají v duchu mezikulturního a mezináboženského dialogu. * * * Přednášky začínají vždy v 14 hodin v areálu Centra Prokopios není-li uvedeno jinak. Každý účastník LFŠ se po dobu své přítomnosti zavazuje manuálně pracovat ve prospěch obce. Za to má nárok na bezplatné ubytování (vlastní spací pytel nutný), v pracovních dnech také na oběd a účast na všech přednáškách. Kdo ze závažných důvodů nechce nebo nemůže pracovat, přispívá na chod školy částkou 100,- Kč za den. Pro velký zájem je i v tomto roce ubytování zajištěno jen těm, kteří se (s udáním data příjezdu a odjezdu) přihlásí do 20. června 2010 na telefon (I. Flossová). Ostatní budou ubytováni pouze v případě, že se vyskytnou volná místa. V areálu Centra Prokopios je možné též stanovat. Po příjezdu je třeba se přihlásit u pořadatelů. Adresa: Sázava, PSČ , Benešovská 441 Vlakové spojení: vystupte na vlakové stanici Sázava-zastávka (okr. Benešov). Orientační body: budova Centra Prokopios stojí vedle Dětského domova v Sázavě, je možné se ptát též na kulturní síň U Martina (bývalý kostel). XX. jubilejní LETNÍ FILOSOFICKÁ ŠKOLA a XV. ŠKOLA VIDĚNÍ V ROCE VÝROČÍ NAROZENÍ NOVOPLATONIKA PROKLA ( ) Pozvání na XX. Letní filosofickou školu v Sázavě přijal též p. exprezident Václav Havel, byť jeho účast vzhledem k jeho značné vytíženosti není jistá. SÁZAVA 2010 NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS CENTRUM PROKOPIOS 33

34 XX. LETNÍ FILOSOFICKÁ ŠKOLA XX. LETNÍ FILOSOFICKÁ ŠKOLA 1.7. (Čt.) Příjezdy a ubytování účastníků 2.7. (Pá.) ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA XX. LFŠ: K. Floss: Novoplatonismus a křesťanství zvl. k nové knize B. Suchla Dionysios Areopagita I. Křesťansko-židovský dialog (So.-Út.) Garanti: I. O. Štampach E. Janáčová A. Borzič: Představení Společnosti křesťanů a židů I. O. Štampach: Židovsko-křesťanské vztahy v širší souvislosti abrahámovské ekumeny V. Machálek: Postoje českých křesťanů k holocaustu P. Hošek: K aktuálnímu vývoji židovsko-křesťanských vztahů (Berlínská deklarace) E. Janáčová: Výtvarné reprezentace židů ve středověku Dále byli pozváni: V. Tydlitátová, A. Chalupa, M. Čejka, J. Levitner II. Meditace o základech vědy po deseti letech Garant: T. Daněk (St.-So.) Jubilejní bilancování P. Vopěnka: Meditace o základech vědy po 10 letech P. Zlatoš: Ťažký údel géniov mimo hlavného prúdu a alternatívna teória množín K. Floss: K základům vědění u Prokla a Eukleida (1. reflexe meditací): O prozření + O fundamentální triádě I. Blecha: Poznámky k fenomenologickým základům vědy I. Chvatík: Logické principy myšlení a matematika B. Balcar: Mariánské výkřiky na počest prof. Petra Vopěnky (2. reflexe meditací): O množstvích + Neostrost a nekonečno P. Vopěnka: Spojité a diskrétní E. Gajdoš: Jevy povstávající na množství a fyzikální geometrie prostoročasu - hypotéza, ilustrace, příklady J. Romportl: Neostrá přirozenost umělého myšlení (3. reflexe meditací): O novověké vědě evropské M. Holeček: Horizonty fyzikálních modelů I. M. Havel: Počítači a počítače J. Fiala: Descartova geometrie Z. Neubauer: Místo podoby aneb spět nazpět z nadsvětí na svět III. Ke kořenům novověké vědy (Ne.) Garant: E. Stehura J. Michalík: Faustovské apokalypsy: milenaristické kořeny moderní vědy E. Stehura: Vznik okcidentální vědy: kořeny moderní vědy ve středověké společnosti J. Raichl: Fenomén stopy a Platónova duše světa P. Rohel: Alternativy současných krizí z pohledu etiky, ekonomiky a ontologie IV. Triduum k životu a dílu novoplatonika Prokla Garant: K. Floss (Po. St.) R. Chlup: Proklos život, dílo, poselství Proklos jako součást a vyvrcholení antického platonismu Stěžejní rysy Proklovy metafyziky a jejich stopy v dějinách filosofie Význam Proklova odkazu pro tvůrčí řešení současné náboženské otázky K. Floss: Závěr jubilejní XX. Letní filosofické školy Malířská škola vidění Radoslava Kutry Garantky: D. Windlin Z. Daajová (So.-Ne.) Malířská škola bude probíhat v areálu Sázavského kláštera. Společné malování denně od 9,30 do 17,30 hod. u jezu pod klášterem, malířské potřeby vlastní nebo zdarma na místě k dispozici. Program přednášek a konzultací k obrazům bude zveřejněn v Centru Prokopios (kontakt Z. Daajová ) Vernisáž obrazů namalovaných na Sázavě v 18,00 hod. v hale kláštera. Jako dobrou přípravu pro sledování přednášek a cvičení doporučujeme četbu těchto děl: P. Vopěnka, Meditace o základech vědy, Praha V. Kolman, Filosofie čísla, Praha H. Küng, Po stopách světových náboženství (Spurensuchen), Brno R. Chlup, Proklos, Praha Důležité připomenutí: Každý přednášející připraví jednostránkový jasně členěný konspekt svého vystoupení (ve 20 exemplářích). 34

35 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Nadace Světový Étos Centrum Prokopios Benešovská ulice Sázava Tel.: Fax: IČO: DIČ: Konto nadace: / 0800 (ČS, a.s. Sázava) Webová stránka NSÉ: Správní rada Nadace Světový Étos Centrum Prokopios: Doc. PhDr. Karel Floss předseda, RNDr. Václav Frei, CSc. 1. místopředseda, Doc. ThDr. Ivan Štampach 2. místopředseda, PhDr. Irena Flossová tajemník, Mgr. Richard Jurečka, Ph.D. člen, Doc. Mgr. Pavel Hošek, Th.D. člen, Mgr. Martin Vanáč člen. Revizor: Božena Prellerová Zkratka nadace: NSÉ 35

36 Závěr XIX. LFŠ spokojení účastníci se již domlouvají na setkání v příštím roce...

Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios

Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios za rok 2008 OBSAH Úvodní slovo předsedy nadace... 4 Zpráva o činnosti Nadace Světový Étos - Centrum Prokopios v roce 2008... 7 Program XVIII. Letní

Více

Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios

Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios za rok 2012 OBSAH Zpráva o činnosti Nadace Světový Étos Centrum Prokopios v roce 2012... 3 Program 22. Letní filosofické školy 2012... 5 Malířská škola

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 1 2 Ročenka Občanského sdružení Matice velehradská - 2009 Obsah Slovo předsedy Matice 4 Činnost Matice velehradské v roce 2009 5 Návrh plánu činnosti

Více

Úvodní slovo předsedkyně správní rady. Úvodní slovo předsedkyně správní rady. Vážení přátelé,

Úvodní slovo předsedkyně správní rady. Úvodní slovo předsedkyně správní rady. Vážení přátelé, výroční zpráva 2012 Výroční zpráva 2012 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Úvodní slovo předsedkyně správní rady Vážení přátelé, když jsem přemýšlela o tomto úvodním slovu k výroční zprávě Nadačního

Více

12. 12. 2013 XLIII. AKADEMICKÝ SNĚM

12. 12. 2013 XLIII. AKADEMICKÝ SNĚM bulletin 1 akademický AKADEMIE VĚD ČR a b 201 FOTO: JAN CERHA, ARCHIV ÚFA AV ČR Snímek pořízený na věži meteorologické stanice observatoře Milešovka, kterou provozuje Ústav fyziky atmosféry AV ČR, zachycuje

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 1 2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE Promoce v Českých Budějovicích Z projevu rektora Vysoké školy evropských

Více

Zpravodaj. Společnosti pro trvale udržitelný život 1/2003

Zpravodaj. Společnosti pro trvale udržitelný život 1/2003 Zpravodaj Společnosti pro trvale udržitelný život 1/2003 Vážení přátelé, členové a příznivci STUŽ, dovolte, abych Vás přivítala v novém roce na stránkách Zpravodaje STUŽ a popřála Vám jménem předsednictva

Více

Č. 11 / V. ROČNÍK LISTOPAD 2009 12 KČ. Cena v předplatném 9 Kč

Č. 11 / V. ROČNÍK LISTOPAD 2009 12 KČ. Cena v předplatném 9 Kč Č. 11 / V. ROČNÍK LISTOPAD 2009 12 KČ Cena v předplatném 9 Kč Jak na účty za vytápění str. 8 Čtenáři sobě str. 24 O deregulacích ve stověžaté str. 19 Miloš Nesvadba Chystá výstavu svých kolegů str. 16

Více

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ 2/2010 Postoupili jste do Chrudimi? 2 Kde se bude obhajovat 3 Jak proběhla krajská kola 4 Reprezentace v USA 5 Letní škola mladých vědců 6 Konference

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

3. Partnerské neziskové organizace... 14. 5. Přehled o poskytnutých příspěvcích... 20. 6. Účetní závěrka výsledky... 21

3. Partnerské neziskové organizace... 14. 5. Přehled o poskytnutých příspěvcích... 20. 6. Účetní závěrka výsledky... 21 výroční zpráva 2003 1. Účel fondu... 3 2. Přehled činností... 4 3. Partnerské neziskové organizace... 14 4. Přehled o nadačních darech... 18 5. Přehled o poskytnutých příspěvcích... 20 6. Účetní závěrka

Více

Jedním ze světodějných jubileí, která si letos připomínáme, je 70. výročí konce druhé světové války v Evropě v květnu 1945. Válečný konflikt, do

Jedním ze světodějných jubileí, která si letos připomínáme, je 70. výročí konce druhé světové války v Evropě v květnu 1945. Válečný konflikt, do 5 FOTO: ARCHIV MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Jedním ze světodějných jubileí, která si letos připomínáme, je 70. výročí konce druhé světové války v Evropě v květnu 1945. Válečný konflikt, do kterého byla vtažena

Více

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 Odpočinku čest! Aneb práce bez odpočinku na nás působí negativně Přirozeným důsledkem lidské činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potřeby odpočinku. Únava

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně Církev - teologie - sněm Soubor přednášek z teologické konference v Brně Červen 2014 Obsah: Slovo na úvod................................................. 3 (ThDr. Tomáš Butta) Dokončit reformaci českou.

Více

Evropský festival filozofie skončil. Představily se významné osobnosti

Evropský festival filozofie skončil. Představily se významné osobnosti Založeno roku 1919 16. června 2010 Ročník XXI. číslo 24 Cena: 12 Kč Dálným východem čtvrtek 17. 6. od 17 hodin ve Středisku ekologické výchovy Ostrůvek Velké Meziříčí cestopisná přednáška Radovana Jirků.

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 10 2000 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Upřímně bych si přál, tedy i dětem, aby právě jim vydržela fantazie a chu zvídat a hledat něco nového, aby jim nic nepřipadalo zbytečné

Více

Akademik. VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI.

Akademik. VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI. Akademik VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI. 2012 3 Z obsahu Úspěšní absolventi... 16-19 Ivo Vondrák: Networking mezi univerzitou a aplikační sférou je klíčový... 10 Studenti

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Úvodní slovo zakladatelů Milí přátelé, s radostí Vám oznamujeme, že projekt vodní elektrárny Štětí vstoupil do stádia

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III.

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Obsah Str. 1. Úvod... 4 2. Mezinárodní závazky... 5 2.1. Evropská charta regionálních či menšinových jazyků... 5 2.2. Rámcová úmluva

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

Věstník. Fotbal? Skočte si do muzea! Asociace muzeí a galerií České republiky. http://www.cz-museums.cz

Věstník. Fotbal? Skočte si do muzea! Asociace muzeí a galerií České republiky. http://www.cz-museums.cz Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky Fotbal? Skočte si do muzea! http://www.cz-museums.cz 5 2004 Věstník AMG 42004 Úvodník Máme co nabídnout V newyorském American Museum of Natural History

Více