Přehled základních druhů kamenů a jejich použití:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled základních druhů kamenů a jejich použití:"

Transkript

1 Přehled základních druhů kamenů a jejich použití: Achát. Vrstevnatý chalcedon. Achát je povaţován za talisman umělců. Jeho nejdůleţitějším aspektem je totiţ podpora tvořivosti. Další oblast jeho projevu je sexualita a vztahové problémy. Na fyzické rovině je jeho působnost při odstraňování jedů z těla. Achátové jeskyňky (geody) se pouţívají u rizikových těhotenství, konkrétně jde o ochranu a udrţení plodu. Na plodnost ať uţ fyzickou či myšlenkovou má dopad mechový achát. Pouţívá se i na močové cesty. Čakerně lze pouţít na všechna centra, ale velice často jsou k dostání barvené acháty, zejména modré, zelené,fialové a růţové. Achát s vodou. Kolena, klouby, zkostnatělé postoje, postupy, názory (zejména ve vztahu dítě - rodič).

2 Akvamarín. Světle modrý aţ nazelenalý beryl. Dutiny, sliznice, plíce, horní cesty dýchací, tlumení kašle, štítná ţláza, oči. Pátá čakra. Alabastr. Bílá forma selenitu (sádrovce). Čistota jednání a myšlenek, věštecké sny, vysoká podpora intuice. Šestá a sedmá čakra. Alexandrit. Chryzoberyl. Za denního světla zelený, při umělém fialový. Schizofrenie, nervový systém, transformace. Čtvrtá a šestá čakra. Almandin.

3 Granát nejčastěji tmavě červené barvy, můţe být aţ nafialovělý. Dodavatel energie, zvýšení tlaku, vitalita, krizové situace, odvaha, vůle jít dál i přes odpor nebo překáţky, krvetvorba. První čakra. Amazonit. Zelený ţivec. Amazonit lze velice dobře pouţít ke zklidnění, je to výtečný pomocník k tlumení afektů (aby člověk neřekl někomu ve vzteku, co by ho vzápětí na to mrzelo). Srdeční problémy, ulehčení porodu, rovnováha rozumu a intuice. Čakerní působení aktivizace srdeční oblasti. Ametrín. Fialový a ţlutý křemen. Pouţívá se k produchovnění ega, aby byly činy vedeny s nadhledem. Meditace, vnitřní klid, strach, psychosomatické potíţe. Ametyst. Fialový křemen. Je pouţíván především jako duchovní kámen, přivádí do nadhledu. Vynikající výsledky při zvládání závislostí (Ametystos z řečtiny střízlivý, neopojný.), vhodný také na společenské akce a chrání i před opilými lidmi. Velmi dobré vyuţití jako budík. Upraví spánek tak, aby proběhly všechny tři fáze a člověk vstal rovnou probuzený, kdyţ procitne. Lze pouţít i kdyţ nemůţete usnout. Velmi dobře se uplatní jako meditační kámen, při zvyšování koncentrace a zlepšení paměti. Rozvinutí intuice.ametystová drůza přiloţená na temeno hlavy často pomůţe od bolesti hlavy a při migrénách. Také se pouţívá na nabíjení a očištění jiných kamenů a

4 na patogenní zóny. Nejčastější pouţíván na šesté a sedmé čakře.některé ametysty ztrácejí na slunci barvu. Apatit. Fosforečnan vápenatý s fluórem a chlórem. Odstraňování bradavic, kosti, klouby, zuby. Nerozhodnost, samostatnost, činorodost. Čakerně šestá (v prodeji je tmavě modrý), někdy čtvrtá nebo třetí zelený nebo ţlutý lze sehnat v přírodním krystalu. Apofylit. Čirý nebo namodralý aţ zelený vodnatý křemičitan draselnovápenatý s fluorem. Pomáhá uvolňovat zaseklé emoce. Vynikající pomocník kineziologů! Komplexy méněcennosti, otevřenost,intuice,čistota, kosti, klouby, zuby. Nejčastěji od čtvrté čakry výše. Aragonit.

5 Uhličitan vápenatý.vše co souvisí s vápníkem. Kosti (zejména při zlomeninách), klouby, zuby. Osteoporózy, těhotenství, mateřství, tvorba mléka, střeva, stres, přecitlivělost. Čakra třetí nebo druhá. Aventurín. Kusový křemen se zarostlými šupinkami slíd nebo hematitu nejčastěji v barvě zelené, skořicové nebo modré. Pochopení přírodních zákonitostí, migréna, srdeční problémy, alergie, nervové zklidnění, naděje. Čakerně druhá, nejčastěji čtvrtá, modrý podle zabarvení pátá nebo šestá. Azurit. Uhličitan mědi. Řešení problémů, nové nápady, intuice, jasnovidnost, ochrana, paměť, koncentrace. Šestá čakra. Beryl. Křemičitan berylnatohlinitý. Zlepšení zraku, odstraňování škodlivých látek z těla, rakovina střeva, průjem, nadýmání. Zvýšení schopnosti nervové soustavy čerpat energii z přírody a univerza. Čtvrtá, třetí čakra.

6 Brazilit. Jde o brazilský typ citrínu v barvě ţlutozelené. Ochrana před nočními děsy a proti pomočování. Třetí čakra. Býčí oko. Krokydolit červené barvy převáţně získané zahřátím tygřího oka. Střevní problémy, vitalita, neprůbojnost. První a druhá čakra. Celestin. Síran strontnatý zejména v modré barvě. Navyšování vibrací, štítná ţláza, pocit zbytečnosti. Pátá čakra. Citrín. Ţlutý křemen. Práce s energií těla, rozvod z míst přebytku do míst v nedostatku energie, Ochrana před počítačovým zářením, slinivka, slezina, ţaludeční problémy, úprava metabolismu. Třetí čakra.

7 Čaroit. Velice sloţitý zásaditý křemičitan draselnovápenatosodný s ţelezem. Mentální zrcadlo, nadhled, paměť, rakovina, pochopení souvislostí, ţolík mezi kameny, kdyţ je to jinak neţ si myslíme. Nejčastěji šestá a sedmá čakra, ale často i na ostatní čakry. Diamant. Uhlík. Nejsilnější afrodiziakum, očista, vize, dokonalost, jednoduchost, přímočarost, vědomí si sebe sama.. Sedmá čakra, velmi intenzivní meditace s diamantem na šesté čakře. Dioptas. Vodnatý křemičitan mědi. Nehojící se rány, mokvající, hnisavé. Čtvrtá čakra. Dřevo. Nejčastěji vyplněné křemennou hmotou, občas opálovou. Vynikající uzemnění, vhodné na spánek v nevyhovujícím prostředí - spíte jako v lese. První čakra.

8 Dumortierit. Sloţitý křemičitan a boritan hlinitý. Řešení problémů, vyrovnávání polarit, sniţování teplot a tlaků. Kámen šesté čakry. Fluorit. Fluorid vápenatý. Učí zapracovávat nové myšlenky do systému. Dává řád novým poznatkům. Nové programy, Chrání před elektromagnetickým smogem. Zuby. Čištění aury, propojování jednotlivých těl. Od třetí čakry po sedmou Grosulár. Světle zelený granát, křemičitan vápenatohlinitý. Regenerace kůţe a sliznic, srdeční poruchy, deprese, melancholie, revma, záněty, osteoporózy. Čtvrtá čakra. Hadí jaspis.

9 Obchodní název pro horninu stromatolit (zkamenělé sinice). Transformace, trávicí problémy, zpracování ţivotních zkušeností, dá se pouţít jako vysavač (jednou stranou nasává a druhou vyfukuje lze pouţít u zamrzlých traumatických energií pro uvolnění toku energie). První aţ třetí čakra. Halit (sůl kamenná). Chlorid sodný. Dýchací problémy, nachlazení, astma, pokoţka celého těla, stahování negací, čištění prostorů i jiných kamenů, zklidnění. Nejčastěji druhá a sedmá čakra. Heliotrop. Zelený jaspis s červenými vrostlicemi hematitu. Čištění krve, krvetvorba, ledviny, játra, odstranění jedů z těla, infekční onemocnění. První a čtvrtá čakra. Hematit (téţ Krevel). Oxid ţelezitý. Obsahuje % ţeleza. Krvetvorba, zastavování krvácení, leukémie, bércové vředy, revma, uzemnění, vitalita, náladovost, rozhodnost, jít za svým cílem, zlepšení podmínek. První čakra. Hemimorfit.

10 Vodnatý zásaditý křemičitan zinečnatý. Překonávání tabu (pomáhá verbalizovat záţitky, představy, události o kterých se nemluví ujasnit si stanoviska na tato témata). Pátá čakra. Hessonit. Granát oranţový,nahnědlý, křemičitan vápenatohlinitý. Radost ze ţivota,odbourává zábrany, strnulost, ochromení a ochablost. Druhá čakra. Hyacint. Druh zirkonu (křemičitan zirkoničitý) v barvě ţlutočervené aţ hnědé.pomocník k nalezení ţivotního úkolu, vnitřní klid, trpělivost, vytrvalost, jistota. Druhá čakra. Chalcedon. Oxid křemičitý. Kámen komunikace. Hlasivky, poruchy řeči, štítná ţláza, tréma. Pátá čakra( modrý chalcedon). Chiastolit. Typ Andaluzitu. Křemičitan hlinitý. Propojení fyzické a duchovní roviny. Důvěra, vnitřní klid, chápání protikladů, ţivotní úkol. Šestá čakra.

11 Chryzantémový kámen. Celestin v břidlici. Pomáhá překonat těţké ţivotní etapy. První čakra. Chryzokol. Vodnatý křemičitan mědi. Imunita, regenerace, obnova buněk, pocity viny, empatie, ţenská energie. Čtvrtá a pátá čakra. Chryzopras. Zelený chalcedon. Schopnost přijímat univerzální lásku a odevzdávat ji všem bytostem. Ostří zrak, jasný vhled, vnitřní klid, koţní choroby, alergie.. Čtvrtá čakra. Indigolit. Modrý turmalín. Inspirace, řešení problémů, strach z budoucnosti, z rozhodování, duševní problémy. Pátá a šestá čakra.

12 Jadeit. Křemičitan sodno-hlinitý.ledviny. Zklidnění, vztahové problémy, citové blokády, vnitřní klid, ochrana,. Čtvrtá čakra. Jantar. Fosilní pryskyřice. Záněty dutin, trávicí systém, tišení bolesti, zahřívátko, deprese, dýchací problémy, silikóza. Třetí čakra. Jaspis. Oxid křemičitý. Obecně najít správné řešení problémů, uzemnění, dále podle barev : Červený - příjem energií ze země, při silné menstruaci, zastavování krvácení, vyčerpání, trpělivost,vytrvalost, stabilita. Ţlutý pálení ţáhy, slinivka, slezina, ţaludek. Černý uzemnění, ochrana. Zelený pocit bezpečí, zklidnění, odstranění jedů z těla. Mookait otupení hrotů, zjemňování, hojení zranění vnějších i vnitřních. První aţ pátá, vyjímečně šestá i sedmá čakra. Kalcit.

13 Uhličitan vápenatý. Kosti, klouby, zuby, osteoporóza, těhotenství, mateřství, tvorba mléka. Všech sedm čaker. Manganokalcit zklidnění, něha, mateřství, prohloubení cyklu hlubokého spánku. Čtvrtá čakra. Karneol. Chalcedon v barvě od oranţové přes červenou k hnědé a ţluté. Sexualita, radost ze ţivota, vitalita, plodnost, tvořivost, zastavování krvácení. Druhá a třetí čakra. Korál. Uhličitan vápenatý. Kultivace ţenské energie, empatie, kosti, klouby, zuby, osteoporózy. První, čtvrtá a sedmá čakra. Korund. Oxid hlinitý. Deprese, drenáţování lymfatických uzlin, rozbíjení bloků, záněty, nedostatek energie, atomová elektrárna. Tyto zkušenosti s tzv. asterickými korundy. Křemen.

14 Oxid křemičitý. Obecně všechny křemeny slouţí k čištění. Modré křemeny slouţí k pročištění a projasnění myšlenek Křišťál. Čirý křemen. Očista, intuice, meditace,čištění vody, prostoru, kamenů, odklánění patogenních zón, elektromagnetický smog. Lze pouţít velice univerzálně, jako ţolíka při nedostatku jiných kamenů, snadno přijímá nové programy. Propojení jednotlivých čaker a těl. Všechny čakry. Křišťál se sírou Uvolnění všech napětí ve svalech. Rozbíječ blokád, zvyšovatel citlivosti a lepší vnímání sebe, neboť dominantně pracuje v místě našeho středu. Bederní páteř, oblast ledvin, dýchací potíţe, astma, čištění pleti a pokoţky. Dopad na všechny čakry, dominantní vliv na první aţ třetí čakru. Kunzit. Růţový spodumen. Křemičitan litnohlinitý Posílení srdce, poinfarktové stavy, transformace ţárlivosti, hněvu, pokora, tolerance, přijetí kritiky, rakovina, cukrovka. Čtvrtá čakra.

15 Labradorit. Sodno-vápenatý ţivec. Mentální zrcadlo. Objevování dosud netušených, ale i potlačovaných vlastností. Deprese. Šestá a sedmá čakra. Lapis lazuli (Lazurit). Alumosilikát sodný s obsahem síry. Ochrana na cestách, kámen pro štěstí, inspirace, intuice, nové nápady a jejich realizace, sníţení tlaků a teplot, záněty. Šestá čakra. Larimar. Modrý pektolit (křemičitan vápenatosodný). Kámen meditace a duchovního klidu, nadhled a odstup od problémů, imunita, horní cesty dýchací. Pátá čakra Lepidolit.

16 Litná slída. Učení, koncentrace, játra. Šestá a sedmá čakra. Magnetit. Oxid ţeleznatoţelezitý. Spodní část páteře, ischias, revma, dna, čištění krve. První čakra. Magnezit. Uhličitan hořečnatý. Nedostatek hořčíku, křeče, poruchy trávení, kámen očisty..barvená modré forma, často prodávaná jako tyrkys, pod obchodními názvem Tyrkenit. Pátá čakra. V přírodním stavu sedmá čakra. Malachit. Zásaditý uhličitan mědi. Lokální anestetikum, emoční zklidnění, kámen splněných přání, dětem pro zdravý růst, ledviny, epilepsie, skleróza. Čakra čtvrtá.

17 Měď. Prvek.Ochrana, ţaludeční vředy, rakovina ţaludku, ţlučníkové kameny, rozvaha, sebedůvěra Měsíční kámen (Adulár). Odrůda ţivce s perleťovým leskem. Gynekologické problémy, ochrana plodu, porod, kojení, intuice, vnitřní klid, práce s ţenskou energií, soucit, hormonální poruchy, přechod. Druhá čakra. Morganit (Vorobjevit). Růţový beryl. Citová poranění, čistota srdce a emocí, soucit, ochrana před bezohledností a fanatismem. Čtvrtá čakra. Morion.

18 Černý křemen. Vyhledávání skrytých pokladů (materiálně i toho, co před sebou hluboko ukrýváme). Chemoterapie, odolnost, patologické sklony ( sebevraţdy, sexuální zvrácenosti, drogová závislost). První čakra. Mramor. Zrnitá odrůda kalcitu.kosti, degenerované klouby, zuby, těhotenství, mateřství, tvorba mléka. První čakra. Nefrit. Odrůda aktinolitu nebo antofylitu (velmi sloţité zásadité křemičitany hořčíku, ţeleza, hliníku, vápníku a dalších prvků). Ledviny, duševní klid, močové cesty, písek a kamínky, uvolnění emocí. Čtvrtá čakra. Obsidián. Sopečné sklo, hornina.virové nemoci, stahování negací, prokrvení, uzemnění, spouštěč karmických vyrovnání, razantní očista, odříznutí toho, co se přeţilo,čeho se nemůţeme zbavit. Odolnost v nelehkých ţivotních situacích, aktivace rezerv. Duhový obsidián jasnovidnost. Apačské slzy rozpouštění obrazů neštěstí a rozpoznání příčin neúspěchů. První čakra, mahagonový i druhá.

19 Olivín. Čirý olivín téţ peridot či chryzolit. Křemičitan hořečnatoţeleznatý. Koţní problémy, plísně, bradavice, ekzémy, celulitidy, nedostatek hořčíku, křeče, pocity viny, zklidnění, ţlučník,. Čtvrtá čakra. Opál. Vodnatý oxid křemičitý. Mokvající rány, vytahování vody z kolena, při nedostatečné funkci ledvin a zavodňování organismu, lymfatický systém, fantazie,přijímání celého spektra ţivota, deprese, negativita. Ohnivý opál sexualita, vitalita. Růţový zklidnění myšlenek, vypnutí mozku, uvolnění, klid, přijímání situace. Všechny čakry. Perla, perleť. Kultivace ţenské energie, tvorba mléka, intuice, příčiny nemocí, schopnost pamatovat si sny, ochrana spánku. Čakry první, čtvrtá, pátá, šestá a sedmá.. Pouštní růţe.

20 Typ sádrovce. Ledviny, střeva, zpevnění kostí. První aţ třetí čakra. Prehnit (s epidotem). Křemičitan vápenatohlinitý (se ţelezem). Regenerace, zklidnění. Čtvrtá čakra. Pyrit. Dvojsulfid ţeleza.dokopává člověka k dokončení započatých věcí. Sebevědomí, upřímnost, odstraňování bloků. Zvládání a přijetí materie. Třetí čakra. Pyrop. Obvykle červený granát hořečnatohlinitý Vitalita, aktivita, posílení organismu, krvetvorba, anémie, hojení ran, zvýšení tlaku a úprava jeho kolísání, křeče, energetická ochrana. První čakra. Rodochrozit.

21 Uhličitan manganatý. Pomáhá urovnávat těţká traumata, citová zranění, deprese, cukrovka. Potřeba milovat a být milován. Čtvrtá čakra. Rodonit. Křemičitan manganovápenatý. Likvidace iluzí sundání růţových brýlí (zejména vztahových), podpora srdce. Čtvrtá čakra. Rohovec. Směs křemene a chalcedonu. Čištění fyzického těla, trávicí problémy. Rubelit. Růţový nebo červený turmalín s lithiem. Deprese, psychózy, chronická únava, vhodný kámen při chemoterapii, roztroušená skleróza, cukrovka, zklidnění, posílení srdce, chápající láska. První nebo čtvrtá čakra. Rubín.

22 Červený korund. Vitalita, krvetvorba, vyčerpání, deprese. První čakra. Růţenín. Růţový křemen. Kámen dobra, zdraví a lásky. Lze vyuţít při jakékoliv rekonvalescenci, zklidnění. Prohlubuje snovou fázi, elektromagnetický smog. Čtvrtá čakra. Safír. Korund (nejčastěji v modré barvě). Řešení problémů, moudrost, nadhled, překonávání překáţek a těţkých ţivotních situací, intuice, sníţení tlaku. Šestá čakra. Sagenit. Křemen (nejčastěji křišťál nebo záhněda s vrostlicemi rutilu). Psychické problémy, astma, dýchací problémy, deprese, epilepsie, informace o zdravém stavu těla. Selenit.

23 Vláknitý sádrovec.věštecké sny, intuice, zdravý růst a srůst kostí, skolióza. Druhá čakra. Serafínit. Klinochlor. Manganochloritický křemičitan. Pomáhá získávat odpovědi v sobě, vysvětlit intuitivní vjemy. Čtvrtá čakra Serpentin (Hadec). Sloţitý zásaditý křemičitan hořečnatý.vyskytuje se jako chryzotil (neboli serpentinový azbest), nebo jako hornina serpentinit. Hadí uštknutí, kousnutí hmyzu, zachování emočního klidu ( zejména při pomluvách), ochrana, odstraňování jedů. Čtvrtá čakra. Skoryl. Černý turmalín. Uzemnění, ochranný energetický štít, patogenní zóny, boření všech zbytečných blokád. První čakra.

24 Sluneční kámen. Setkáváme se s dvěma různými kameny s tímto názvem. Jde o heliolit (ţivec) Indie. Muţská energie, zahřívátko, vitalita, optimismus. Druhá čakra.častěji se setkáváme s prodejem slunečního kamene, který je připraven z drceného skořicového aventurínu smíchaného s měděnými pilinami.poskytuje ochranu při návratu do stresujících minulých události. Pomáhá se podívat na tyto záţitky s dnešním pochopením, a tak vyčistit stres a další emoce s tím spojené. Smaragd. Zelený beryl. Oční potíţe, tvořivost, nové inspirace, soucit, regenerace, posílení srdce, epilepsie.čtvrtá čakra. Sodalit. Sloţitý alumosilikát sodný s obsahem chlóru. Nemoci vzniklé způsobem ţivota (z přejídání, přepití), sníţení teplot, tlaků, na záněty. Řešení problémů, intuice, vrata do spánku (pokud nemůţe člověk usnout nebo se probudit).pátá čakra.

25 Sokolí oko. Šedomodrý krokydolit vláknitá forma křemene (s azbestem). Oční problémy, intuitivní vidění.šestá čakra. Spessartin. Křemičitan manganatohlinitý. Patří do skupiny granátů, často má podíl almandinové sloţky.kámen duchovních workholiků. Rozpouštění dlouhodobého stresového vypětí, pomáhá při uvědomění si toho, co nemůţeme překousnout a strávit, nechceme vidět, slyšet, co nebo koho nemůţeme ani cítit, tabuizované a trapné věci. Staurolit. Sloţitý zásaditý křemičitan ţeleznatohlinitý. Propojuje materiální a astrální roviny, pokora, soucit, ochrana, schizofrénie, kříţové bolesti. Stříbro.

26 Prvek - Ag. Imunita, obnova buněk, ochrana, intuice, kultivace ţenské energie. Sugilit. Velmi sloţitý křemičitan draselný s lithiem a sodíkem. Nevyléčitelné nemoci, rakoviny, pomoc při mozkových a srdečních příhodách, nadhled, důslednost, chápání souvislostí, řešení problémů a konfliktů, stavů úzkosti. Šestá a sedmá čakra. Šungit. Prvek - C. Spojuje neslučitelné, moţnost shody, Čištění vody, hubí plísně a bakterie. Tanzanit. Modrý zoisit. Poslání, otázky smyslu bytí, podstata věcí a jevů, překonání zaţitých modelů, příčiny nemocí. Šestá čakra. Thulit.

27 Růţový zoisit.odbourávání zábran, radost ze ţivota, ochranný kámen, fantazie.čtvrtá a první čakra. Topaz. Křemičitan hlinitý s fluorem. Dýchací problémy, pomoc při zahlenění organismu, sebejistota, pomoc při strachu. Čakerně modrý pátá čakra, zlatý třetí čakra. Turritella. Zkamenělý druh šneků. Meditace, nadhled, zesílení záměrů. Tygří oko. Ţlutohnědý krokydolit. Sebevědomí, seberealizace, astma, deprese,ţaludek, slinivka, slezina. Třetí čakra.

28 Tygří ruda. Směs jaspisu, hematitu a krokydolitu (nejčastěji tygřího oka). Dobrá nálada, ţivotní síla, vyčerpání, sebevědomí, odvaha, rozhodnost, vytrvalost, anémie, vynikající na poruchy krvetvorby, zastavování krvácení.první čakra. Tyrkys. Vodnatý zásaditý fosforečnan hliníku s mědí. Ochrana na cestách, imunita, odstraňování jedů z těla, astrální cestování, komunikace s vnitřním Já, čistota mysli, pomoc při zánětlivých onemocněních plic, bulimie, anorexie, poruchy řeči. Pátá čakra, čtvrtá čakra. Unakit. Hornina s velkým mnoţstvím epidotu. Posílení srdce, arytmie, nezpracované problémy. Čtvrtá čakra.

29 Vanadinit. Vanadičnan olovnatý s chlórem. Radost ze ţivota, odbourávání zábran, sexualita, cit a soucit, deprese. Verdelit. Zelený turmalín. Zklidnění, posílení srdce a imunitního systému, empatie, nervový systém, roztroušená skleróza, paměť, při chemoterapii. Čtvrtá čakra.turmalín meloun ještě schizofrenie, chápání protikladů. Vltavín. Zelený tektit. Bolesti hlavy, migrény, jasnovidnost, vize, intuice, nádorová onemocnění. Čtvrtá čakra. Jinak velice individuální neboť pracuje s hadí sílou. Záhněda.

30 Hnědá nebo šedá forma křemene. Pomáhá při zbavování se závislostí, iluzí, přiblíţení k realitě, chápání protikladů, bolesti, rakoviny.. Zlato. Prvek. Sebevědomí, odvaha, aktivita, vůle, schopnost prosadit se, látková výměna, rozvíjení muţské energie, lpění na věcech, závislosti a staré modely chování. Třetí čakra. Ţelezitý křemen. Hornina s hematitem, jaspisem a křemenem. Okamţité navýšení imunity. prohřátí organismu, náladovost, krevní oběh.

AROMATERAPII A LÉČENÍ DRAHÝMI KAMENY

AROMATERAPII A LÉČENÍ DRAHÝMI KAMENY ČAKRY Slovo ČAKRA pochází ze sánskrtu a znamená kolo nebo disk. Hinduistické texty, zabývající se prouděním energie v lidském těle, pouţívají tento výraz pro centra v našem těle, která mají schopnost přijímat

Více

ČAKRY. foto převzato z www.energytable.cz

ČAKRY. foto převzato z www.energytable.cz ČAKRY Slovo pochází ze sánskrtu a znamená kolo nebo disk. Hinduistické texty, zabývající se prouděním energie v lidském těle, pouţívají tento výraz pro centra v našem těle, která mají schopnost přijímat

Více

7 Nových. Čajů DOPLŇKY STRAVY

7 Nových. Čajů DOPLŇKY STRAVY 7 Nových Čajů DOPLŇKY STRAVY Dr. Ka Dev Jha Ajurvédský lékař Dr. Ka Dev Jha Bylinné směsi jsou připravovány pod přísnou kontrolou nepálského ajurvédského lékaře Dr. Ka Dev Jha (*1935), který vystudoval

Více

Parfémy Essens pro zdraví a krásu

Parfémy Essens pro zdraví a krásu Parfémy Essens pro zdraví a krásu Vůně jsou maličké světy, které odhalí svá tajemství každému, kdo je miluje Vůněmi se dá přes nejstarší čichovou část mozku ozdravit naše tělo nebo mysl i tam, kam se účinek

Více

Barvy a další systémy Vztah mezi písmeny a barvami

Barvy a další systémy Vztah mezi písmeny a barvami Barvy a další systémy Vztah mezi písmeny a barvami A bílá P šarlatová B žlutá Q fialová C červenooranžová R oranžová D smaragdová jantarová E modrá S modrá F světlá červenooranžová T zelenožlutá G tmavomodrá

Více

Magic of Nature. Hanna Maria Therapy PRODUKTOVÝ KATALOG

Magic of Nature. Hanna Maria Therapy PRODUKTOVÝ KATALOG Magic of Nature Hanna Maria Therapy PRODUKTOVÝ KATALOG Magie přírody Vždy, když se ponořím do nové práce s éterickými oleji a hledám odpověď na otázku, jak nejlépe sestavit kompozici, kterou bych mohla

Více

KATALOG VýROBKU 2015

KATALOG VýROBKU 2015 KATALOG VýROBKU 2015 BYLINÁŘSTVÍ-KOŘENÁŘSTVÍ s.r.o. Bohumil JUKL Sádek 98, 572 01 Polička www.jukl.cz, www.jukl.sk bylinarstvi@jukl.cz Katalog Bylinářství-kořenářství s.r.o. Stránka 2 Vážení zákazníci,

Více

Praktická kniha detoxikace a očisty organismu. Jan Anděl ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o. www.zdravisusmevem.cz

Praktická kniha detoxikace a očisty organismu. Jan Anděl ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o. www.zdravisusmevem.cz Praktická kniha detoxikace a očisty organismu Jan Anděl ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o. 2 Obsah: Lidské tělo v hlavní roli 4 Detoxikace za starých časů 9 Proč je třeba detoxikovat organismus 14 Jaké problémy se

Více

Zdraví ve svých rukou

Zdraví ve svých rukou Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Zdraví ve svých rukou Aneb pochopte sebe a uzdravte se klidně i bez lékaře www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2013 Co je to přírodní léčení? Nelze léčit

Více

BACHOVA KVĚTOVÁ TERAPIE PRO LIDI A ZVÍŘATA

BACHOVA KVĚTOVÁ TERAPIE PRO LIDI A ZVÍŘATA BACHOVA KVĚTOVÁ TERAPIE PRO LIDI A ZVÍŘATA Metodu vytvořil anglický lékař E. Bach na začátku minulého století. Přišel totiž na to, že negativní emoce mají za následek všechny psychické i fyzické problémy,

Více

Regenerace. v Pentagramu

Regenerace. v Pentagramu Regenerace v Pentagramu REGENERACE V PENTAGRAMU OBSAH Regenerace v Pentagramu Základní principy Harmonie a disharmonie 7 Jin a jang 9 Princip pentagramu prvků 10 16 Vztahy mezi jednotlivými orgány 17

Více

Léčivé esence. Duchovní příčiny onemocnění

Léčivé esence. Duchovní příčiny onemocnění Léčivé esence Metoda léčení esencemi je založena na přírodních a fyzikálních zákonech a zahrnuje také v sobě nejnovější poznatky z výzkumu vědy v oblasti kvantové fyziky, psychoneuroimunologie, molekulární

Více

Popis účinků nízkých frekvencí na činnost mozku

Popis účinků nízkých frekvencí na činnost mozku Popis účinků nízkých frekvencí na činnost mozku 0,2 3 Hz - oblast velmi nízkých frekvencí, označují se jako delta frekvence. Normálně se mozek při převaze delta frekvencí nachází v hlubokém, bezesném spánku.

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA - vybraná témata. Výchova ke zdraví. Příručka pro učitele

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA - vybraná témata. Výchova ke zdraví. Příručka pro učitele SEXUÁLNÍ VÝCHOVA - vybraná témata Výchova ke zdraví Příručka pro učitele Praha 2009 Příručka je určena pedagogům základních škol a doplňuje jiţ vydané publikace věnované problematice výchovy ke zdraví.

Více

METODIKA PROTIDROGOVÉ PREVENCE

METODIKA PROTIDROGOVÉ PREVENCE METODIKA PROTIDROGOVÉ PREVENCE OBECNĚ O DROGÁCH ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE Abychom se správně orientovali v problematice drog a protidrogové prevence, bude nejdříve nutné vysvětlit si pojem droga. (Pochází

Více

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

Ţivotní styl studentů střední školy Diplomová práce

Ţivotní styl studentů střední školy Diplomová práce Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta Katedra biologie Ţivotní styl studentů střední školy Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Romana Hudečková N1407 Chemie Učitelství biologie

Více

Manaţerská komunikace

Manaţerská komunikace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Manaţerská komunikace Bakalářská práce Autor: Regina Buriánová bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing. Tomáš Prekop Praha

Více

VÝŢIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ. výukový program pro pedagogy na 2. stupni ZŠ

VÝŢIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ. výukový program pro pedagogy na 2. stupni ZŠ VÝŢIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ výukový program pro pedagogy na 2. stupni ZŠ PRAHA 2010 OBSAH: 1. ŢIVINY A VODA 6 1.1. ÚVOD 6 1.2. CÍL 7 1.3. DOPORUČENÝ HODINOVÝ ROZSAH 7 1.4. DOPORUČENÁ LITERATURA PRO UČITELE

Více

Jak pomáhá ovoce a zelenina. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak pomáhá ovoce a zelenina. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak pomáhá ovoce a zelenina PaedDr. Mgr. Hana Čechová 1. Největší zdravotně rizikové faktory v Evropě 2. Pyramida zdraví 3. Alespoň 5 porcí ovoce a zeleniny denně 4. Jednoduché počítání co je jedna porce

Více

Výživa při prevenci a léčbě jaterních onemocnění. Lucie Neoralová

Výživa při prevenci a léčbě jaterních onemocnění. Lucie Neoralová Výživa při prevenci a léčbě jaterních onemocnění Lucie Neoralová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Knihovnička Dr. Nona, klinika Lenom. Doporučené programy na použití produktů Dr. Nona nenahrazují konvenční léčení ale efektivně ho doplňují

Knihovnička Dr. Nona, klinika Lenom. Doporučené programy na použití produktů Dr. Nona nenahrazují konvenční léčení ale efektivně ho doplňují Knihovnička Dr. Nona, klinika Lenom 1 Doporučené programy na použití produktů Dr. Nona nenahrazují konvenční léčení ale efektivně ho doplňují I. KOMPLEMENTÁRNÍ METODY LÉČENÍ REVMATICKÉ ARTRÓZY POMOCÍ PREPARÁTÚ

Více

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE PERALGIN

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE PERALGIN PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE PERALGIN Platnost od 10. ledna 2008 Obsah Text letáku 4 Produktová dokumentace Úvod do problematiky 6 Alergie 6 Mentální příčiny vzniku alergií 8 Složení Peralginu 10 Účinné látky

Více

Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku.

Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku. Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ Pracovní list 1A Téma: Prvky Úkol č. 1 Spoj minerál se způsobem jeho vzniku. DIAMANT GRAFIT SÍRA STŘÍBRO ZLATO Ze sopečných plynů aktivních

Více

Katalog podpůrných opatření pro žáky s tělesným postižením a závažným onemocněním

Katalog podpůrných opatření pro žáky s tělesným postižením a závažným onemocněním 5 Slovníček pojmů Afázie Afázie je porucha způsobená poškozením určitých oblastí mozku. Jedná se o získané postižení řečových dovedností v době, kdy už byla řeč rozvinuta. Člověk může například po cévní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Zdraví a výživa. Daniela Lojková

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Zdraví a výživa. Daniela Lojková VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA Zdraví a výživa Daniela Lojková Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA Zdraví a výživa Daniela Lojková Praha 2012 Autor: Daniela Lojková

Více

psychologie osobnosti? zkoumá strukturu, formování a rozvíjení osobnosti, rozdíly mezi lidmi -zabývá se teorií osobnosti

psychologie osobnosti? zkoumá strukturu, formování a rozvíjení osobnosti, rozdíly mezi lidmi -zabývá se teorií osobnosti SYSTÉM PSYCHOLOGICKÝCH DISCIPLÍN Psychologické disciplíny se dělí do tří skupin: 1. základní (teoretické) 2. speciální? zaměřené na konkrétní obory lidské činnosti 3. užité (aplikované) 1. Základní psychologické

Více

heslem starověkých lidí: Jezte, pijte, po smrti není rozkoše. Ve zpěvu Odyssey Achilles prohlásil, že by byl raději na zemi posledním, než v podsvětí

heslem starověkých lidí: Jezte, pijte, po smrti není rozkoše. Ve zpěvu Odyssey Achilles prohlásil, že by byl raději na zemi posledním, než v podsvětí 1 Stanley Bradleay (pseudonym Stanislav Brázda) je známý a zkušený vizionář a psychoanalytik. Napsal již několik zajímavých publikací, které byly vždy v krátké době rozprodány. Jmenujme např. Škola psychotroniky,

Více

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Vést spokojený a dlouhý život bez bolesti a nemocí bylo cílem snad všech lidských civilizací od počátku věků. Šamani a léčitelé, ranhojiči a lékaři neustále hledali

Více