ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK"

Transkript

1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Kapličky 761, Sušice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK Obor vzdělání H/01 Kadeřník

2 Obsah Identifikační údaje... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu... 9 Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Učební osnovy Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Estetická výchova Občanská nauka Matematika Chemie Biologie a ekologie Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika Zdravověda Komunikace ve sluţbách Výtvarná výchova Technologie Materiály Odborný výcvik Personální a materiální zabezpečení vzdělávání Spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa: Zřizovatel: Kód a název oboru vzdělání: Název školního vzdělávacího programu: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Jméno ředitele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 U Kapličky 761, Sušice Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň H/01 Kadeřník Kadeřník střední vzdělání s výučním listem 3 roky, denní studium Ing. Jaromír Kolář Platnost ŠVP: od Ing. Jaromír Kolář... ředitel školy podpis ředitele školy 3

4 Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy:... SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761 Adresa školy:... U Kapličky 761, Sušice Název školního vzdělávacího programu:... KADEŘNÍK Kód a název oboru vzdělávání: H/01 Kadeřník Platnost ŠVP: Délka a forma studia:... tříleté denní Stupeň dosaţeného vzdělání:... střední vzdělání s výučním listem Popis uplatnění absolventa v praxi: Uplatnění absolventa z hlediska uceleného odborného vzdělání je moţné ve všech zařízeních poskytujících odborné profesionální kadeřnické sluţby v provozovnách, studiích i salonech. Absolvent bude poskytovat kvalifikované a kvalitní kadeřnické sluţby, bude zhotovovat dámské, pánské a dětské účesy vhodně zvolenými technologickými postupy a v souladu s individuálním přáním zákazníka, estetickými poţadavky, módními trendy, bezpečnostními a hygienickými předpisy. Bude poskytovat poradenské sluţby z hlediska ošetřování vlasŧ a návrhu na konečnou úpravu vlasŧ do módního účesu. Výčet kompetencí absolventa: Kompetence odborné: Absolvent vykonává odborné činnosti při poskytování kadeřnických sluţeb: - zvolí vhodnou úpravu účesŧ podle kvality a diagnózy vlasŧ v souladu s poţadavky zákazníka, zdravotně-hygienickými předpisy, technologickými postupy a estetickými zásadami, módními trendy a novými vědeckými poznatky; - správně pečuje o rŧzné typy vlasŧ, rozpozná závaţné onemocnění vlasŧ a vlasové pokoţky hlavy a včas doporučí návštěvu lékaře; - poskytuje rŧzné druhy masáţí vlasové pokoţky a provádí povrchovou a hloubkovou regeneraci vlasŧ; - upravuje vlasy stříháním, tvaruje vlasy vodovou nebo trvalou ondulací nebo elektrickým ondulačním ţelezem, ondulačními kleštěmi a ţehličkou; - odbarvuje vlasy, melíruje vlasy odbarvováním, tónuje a barví vlasy; - zvládne úpravu vlasŧ do náročných společenských, případně soutěţních účesŧ; - dovede vyuţívat znalosti z historie účesové tvorby v moderní účesové tvorbě; - upravuje vzhled zákazníkŧ holí vousy, upravuje tvar knírŧ a plnovousŧ střihem, barví řasy a obočí, kníry a plnovousy; - zhotovuje vlasové doplňky, upravuje je a ošetřuje; - dodrţuje pracovní kázeň, samostatně organizuje svou práci; - zvyšuje si soustavně svou odbornou úroveň studiem odborné literatury a časopisŧ, návštěvami předváděcích akcí a soutěţí v účesové tvorbě. Absolvent volí a pouţívá přípravky v souladu s technologickými postupy: - vhodně volí přípravky podle jejich vlastností a moţností pouţití; 4

5 - bezpečně manipuluje s přípravky a volí vhodné podmínky a zpŧsoby jejich uskladnění; - dodrţuje správné dávkování přípravkŧ a zpŧsoby bezpečné likvidace po skončení jejich ţivotnosti; - sleduje prŧběţně nabídku nových přípravkŧ a moţnosti jejich pouţití a vhodným zpŧsobem je doporučuje zákazníkŧm; - motivuje zákazníka k nákupu přípravkŧ odborným zdŧvodněním potřeb při péči o vlasy. Absolvent uplatňuje zdravotní a estetické poţadavky a zásady hygieny při poskytování kadeřnických sluţeb: - posoudí moţnost poskytnutí kadeřnických sluţeb z hlediska vyskytujících se chorob vlasŧ a vlasové pokoţky; - dodrţuje zásady osobní a provozní hygieny; - dŧsledně dodrţuje zdravotně-hygienické předpisy; - rozvíjí estetické cítění, uplatňuje estetická hlediska při poskytování kadeřnických sluţeb i v kaţdodenním ţivotě; - tvoří účesy s ohledem na typ zákazníka a tvar jeho obličeje a hlavy s cílem zakrýt případné estetické nedostatky a vyzvednout estetické přednosti. Absolvent dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci: - chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníkŧ (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientŧ, zákazníkŧ, návštěvníkŧ) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udrţení certifikátu jakosti podle příslušných norem; - zná a dodrţuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární prevence; - osvojí si zásady a návyky bezpečné práce a zdraví neohroţující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení nezobrazujícími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpozná moţnost nebezpečí úrazu nebo ohroţení zdraví a je schopen zajistit odstranění závad a moţných rizik; - je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokáţe první pomoc sám poskytnout. Absolvent usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobkŧ nebo sluţeb: - chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; - dodrţuje stanovené normy a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti; - dbá na zabezpečování parametrŧ kvality procesŧ, výrobkŧ nebo sluţeb, zohledňuje poţadavky klienta. Absolvent jedná se zákazníky, spolupracovníky a obchodními partnery: - vystupuje profesionálně a kultivovaně ve vztahu k zákazníkŧm, spolupracovníkŧm a obchodním partnerŧm; - vhodně navazuje kontakt se zákazníky, umí s nimi hovořit a naslouchat jim; - poskytuje zákazníkŧm poradenské sluţby z hlediska pravidelné domácí péče o vlasy a jejich úpravy do poţadovaného účesu; - řeší nezvyklé a problémové situace ve styku se zákazníky, spolupracovníky i obchodními partnery; - umí se vyrovnat se stresovými situacemi, reguluje své chování tak, aby nedocházelo ke konfliktŧm a napětí mezi lidmi, pečuje o své duševní zdraví; - pečuje soustavně o rozvoj své osobnosti, o svŧj vzhled a osobní hygienu. 5

6 Absolvent jedná ekonomicky a v souladu se strategií udrţitelného zdroje: - zná význam, účel a uţitečnost vykonávané práce, její finanční i společenské ohodnocení; - zvaţuje při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běţném ţivotě) moţné náklady, výnosy a zisk, sociální dopady; - efektivně hospodaří s finančními prostředky; - nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na ţivotní prostředí. Absolvent vede podnikatelskou agendu: - orientuje se v ekonomicko-právním zabezpečení provozu; - vyuţívá marketingových nástrojŧ k prezentaci provozovny; - sjednává nákup přípravkŧ pouţívaných k péči o vlasy a vlasové pokoţky; - kalkuluje ceny poskytovaných sluţeb; - vyhotovuje obchodní písemnosti v souladu s normalizovanou úpravou. Absolvent je veden tak, aby: - měl reálnou představu o kvalitě své práce, pracoval svědomitě a pečlivě, snaţil se dosahovat co nejlepších výsledkŧ; - získal základní přehled o nabídce profesních a dalších vzdělávacích moţností a příleţitostí v regionu a posoudil moţnosti svého pracovního uplatnění; - uvaţoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním ţivotě; - pracoval efektivně a byl flexibilní v pracovním procesu; - byl připraven a ochoten se dále profesně vzdělávat. Kompetence klíčové: Kompetence k učení - absolvent je veden tak, aby: - vyhledával a zpracovával informace, vyuţíval získané poznatky z praxe v teorii a naopak, uváděl vědomosti do souvislostí, formoval myšlenky a názory v logickém sledu; - měl pozitivní vztah k učení a vzdělávání; - pracoval efektivně, řešil základní i sloţitější úkoly; - vyuţíval ke svému učení rŧzné informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí; - uměl si vytvořit vhodný studijní reţim a podmínky, vyhodnocoval dosaţené výsledky a stanovoval si potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání; - osvojil si dŧleţité pojmy a zákonitosti; - pracoval soustavně a samostatně. Kompetence k řešení problémů - absolvent je veden tak, aby: - rozpoznal a pochopil problém, promyslel a vysvětlil jeho řešení, volil prostředky a zpŧsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit; - porozuměl zadání úkolu nebo určil jádro problému, získal informace potřebné k řešení problému, navrhnul zpŧsob řešení, popř. varianty řešení, a zdŧvodnil jej, vyhodnotil a ověřil správnost zvoleného postupu a dosaţené výsledky; - řešil samostatně dílčí úkoly a projekty; - identifikoval a analyzoval problémy, zvaţoval moţnosti řešení, vybíral, navrhoval efektivní postupy řešení, spolupracoval při řešení problémŧ s jinými lidmi; - řešil jazykové i řečové problémy; - řešil problémy samostatně, ve skupině. 6

7 Komunikativní kompetence - absolvent je veden tak, aby: - vyjadřoval se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentoval; - formuloval výsledky své práce srozumitelně a jazykově správně, prezentoval své myšlenky verbálně i písemnou formou; - vyuţíval jazykových poznatkŧ v praxi; - formuloval své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a správně, pouţíval správnou terminologii k oboru; - aktivně se účastnil diskuze a respektoval názory druhých. Personální a sociální kompetence - absolvent je veden tak, aby: - ověřoval si získané poznatky, kriticky zvaţoval názory, postoje a jednání jiných lidí; - podněcoval práci v týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolŧ, nezaujatě zvaţoval návrhy druhých; - posuzoval reálně své fyzické a duševní moţnosti, odhadoval dŧsledky svého jednání a chování v rŧzných situacích; - měl odpovědný vztah ke svému zdraví, pečoval o svŧj fyzický i duševní rozvoj, byl si vědom dŧsledkŧ nezdravého ţivotního stylu a závislostí; - měl trvalý a všestranný zájem o rozvoj osobnosti, kultivované vystupování, pracovní kázeň a organizační schopnosti, uměl jednat s lidmi, samostatně řešil nezvyklé situace ve styku se zákazníky, vyrovnal se stresovými situacemi, svým vystupováním a vzhledem reprezentoval firmu; - vyuţíval cizího jazyka pro získávání informací potřebných k výkonu povolání, pro poznávání kultury a osobitosti jiných národŧ; - přijímal a odpovědně plnil svěřené úkoly; - stanovoval si cíle dle svých osobních schopností, adaptoval se na měnící ţivotní a pracovní podmínky a přispíval k vytvoření dobrých mezilidských vztahŧ. Kompetence k pracovnímu uplatnění - absolvent je veden tak, aby: - přenesl do praxe získané znalosti, orientoval se v nových postupech, uvědomoval si význam celoţivotního učení a byl připraven přizpŧsobovat se měnícím se pracovním podmínkám; - měl přehled o moţnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a cílevědomě a zodpovědně rozhodoval o své budoucí profesní a vzdělávací dráze; - vyuţíval zkušeností, plnil odpovědně úkoly, dále se vzdělával, pracoval v týmu; - utvářel si odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti i vzdělávání a dokázal získávat a vyhodnocoval informace z oblasti světa práce; - získal pozitivní vztah ke svému povolání a k práci jako druhu lidské aktivity; - realisticky hodnotil dopady a rizika nezaměstnanosti pro jedince, rodinu a společnost. Matematické kompetence - absolvent je veden tak, aby: - uměl aplikovat základní logické a matematické postupy při řešení praktických úkolŧ v běţných situacích; - vyuţíval rŧzné formy grafického znázornění, pouţíval a správně převáděl mezinárodní jednotky veličin; - nacházel vztahy mezi jevy a předměty; - pouţíval rŧzné aritmetické postupy dŧleţité pro řešení praktických situací; - vyuţíval funkčně matematické dovednosti v rŧzných ţivotních situacích. Kompetence vyuţívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi - absolvent je veden tak, aby: - získával informace z otevřených zdrojŧ, zejména s vyuţitím celosvětové sítě Internet; 7

8 - uměl pracovat s osobním počítačem, vyuţívat rozmanitých zdrojŧ a informací rŧzného druhu a charakteru v pracovním i mimopracovním ţivotě; - vyhledával nové informace na internetu a komunikoval elektronickou poštou; - pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií. Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaţeného vzdělání Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Dokladem o dosaţení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Úspěšné sloţení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umoţňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programŧ ve středních odborných školách a středních odborných učilištích s moţností získání středního vzdělání s maturitní zkouškou. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru rŧznými školeními a kurzy. 8

9 Charakteristika školního vzdělávacího programu Název školy:... SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761 Adresa školy:... U Kapličky 761, Sušice Název školního vzdělávacího programu:... KADEŘNÍK Kód a název oboru vzdělávání: H/01 Kadeřník Platnost ŠVP: Délka a forma studia:... tříleté denní Stupeň dosaţeného vzdělání:... střední vzdělání s výučním listem Popis celkového pojetí vzdělávání Realizace ŠVP je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Plzeňský. Vzdělávací program připravuje kvalifikované pracovníky pro výkon povolání kadeřníka, který bude schopen uplatnit své odborné vzdělání především při provádění profesionálních kadeřnických sluţeb v provozovnách a salonech a v ţivnostenském podnikání. Základním cílem vzdělávacího programu je propojení získaných vědomostí a dovedností ve výše uvedených oblastech s praxí při řešení konkrétních problémŧ a situací. K dŧleţitým výchovným cílŧm patří proto výchova k odpovědnosti, spolehlivosti, přesnosti, pracovní kázni, samostatnosti v rozhodování, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygieně práce, ochraně a péči o ţivotní prostředí. Výuka se skládá z teoretických vyučovacích předmětŧ realizovaných v učebnách školy, odborných učebnách a z odborného výcviku realizovaného ve školní kadeřnické provozovně. V některých případech se při výuce třída dělí v souladu s platnými předpisy (např. cizí jazyky). Metody a formy výuky jsou voleny s ohledem na obsah konkrétního učiva a výsledky vzdělávání, kterého se má dosáhnout. Učitelé volí metody podle svých potřeb a zkušeností a s ohledem na charakter vyučovacího předmětu. Uplatňují vhodnou motivaci, která stimuluje práci ţákŧ a nejčastěji se opírá o zájem o zvolený obor. Podobně aplikační příklady jsou vybírány tak, aby se týkaly problematiky odborných předmětŧ. Dŧraz je kladen na podporování samostatné práce ţákŧ, především na osobní zodpovědnost a samostatnost, schopnost kooperace a týmové spolupráce se záměrem odpovídajícího sebehodnocení a poznání svých moţností a ovlivňování ţákovských postojŧ samostatné práce ţákŧ, skupinové práce, referáty, prezentace písemné a ústní, společné hodnocení, analýza výsledkŧ. Dŧleţitou sloţkou teoretické výuky je pouţívání názorných pomŧcek v rŧzné formě, které ţákovi usnadňují pochopení učiva - modely, nástěnné obrazy, instruktáţní a výukové video, exkurze. K procvičování a upevňování učiva se vyuţívají rŧzné formy ústních, písemných a praktických cvičení, soutěţe, projekty apod. Velký dŧraz je kladen na vytváření mezipředmětových vazeb, které rozšiřují klíčové kompetence ţáka. Součástí výuky jsou besedy s odborníky, odborné exkurze, soutěţe, návštěvy výstav, skupinové projekty a rŧzné formy zapojení ţákŧ do prezentačních akcí školy. Praktické vyučování umoţňuje ţákŧm vyuţití teoretických poznatkŧ v praxi, ověření a rozšíření odborných znalostí a pěstování dovedností potřebných pro daný obor tak, aby ţák 9

10 získal jistotu při provádění praktických činností, byl samostatný, dokázal prakticky pouţít nabyté znalosti při řešení a plnění úkolŧ. Po zvládnutí teoretické a praktické části výuky vykonají ţáci závěrečnou zkoušku a získají tak potřebnou kvalifikaci pro výkon pracovních činností v oblasti odborných kadeřnických sluţeb. Uplatnění mohou nalézt i v příbuzných oborech. Organizace výuky Studium je organizováno jako tříleté denní pro ţáky, kteří úspěšně ukončili 9. ročník základní školy. Výuka je organizována v týdenních cyklech týden teoretického vyučování, týden praktického vyučování v jednom cyklu. V prvním ročníku mají ţáci zařazen týdenní lyţařský výcvikový kurz. V prŧběhu studia budou pro ţáky organizovány exkurze do firem zabývajících se činností související se studiem tohoto oboru a také návštěvy výstav a veletrhŧ s tématikou odpovídající studovanému oboru. Praktické vyučování bude probíhat na středisku praktického vyučování, které je součástí školy. Způsob hodnocení ţáků Základ pro hodnocení chování a prospěchu ve výuce tvoří platná legislativa a klasifikační řád, který je součástí školního řádu a sjednocuje poţadavky z teoretického i praktického vyučování. Rŧzné formy hodnocení písemné, ústní, testy, sebehodnocení, spolu s rŧzným zpŧsobem hodnocení známkování, slovní hodnocení, bodový systém směřují k posouzení zvládnutí základních kompetencí. Způsob hodnocení teoretického vyučování. Hodnocení ve všeobecně vzdělávacích předmětech a v teoretické výuce odborných předmětŧ se provádí formou ústní a písemnou. Písemné hodnocení je formou otevřených úloh nebo testem. Kromě faktických znalostí se hodnotí i forma vyjadřování a vystupování. U písemných prací se zohledňuje i grafická stránka. Dále se hodnotí samostatné domácí práce a referáty i aktivita ţákŧ při vyučování. Způsob hodnocení odborného výcviku. Hodnocení je prováděno kombinací slovního a numerického. Hodnocení je uskutečňováno: frontálním, skupinovým a individuálním prověřováním pozorováním ţáka v prŧběhu vyučování, zadáváním cvičných a souborných prací, zadáváním prací problémového charakteru, vyţadující aplikaci a uvaţování o pracovním postupu. Způsoby hodnocení klíčových kompetencí. Hodnocení klíčových kompetencí se provádí v jednotlivých vyučovacích předmětech. Jedná se o komplexnější posouzení a hodnocení toho, jak ţák komunikuje, jak je schopen 10

11 spolupracovat interaktivně v kolektivu, jak vyuţívá výpočetní techniku a numerických znalostí a jak je schopen své znalosti a dovednosti prezentovat. Společné zásady při hodnocení: hlavní funkce hodnocení je informační a diagnostická dŧleţité je, aby nehodnotil jen sám učitel, vyuţívat formy sebehodnocení a kolektivního hodnocení hodnocení musí dát perspektivu všem ţákŧm, zvláště slabým a ţákŧm SPU základem pro hodnocení je partnerský, komunikativní přístup k ţákŧm respektování práva ţáka na individuální rozvoj učitel není jen ten, kdo stále určuje a hodnotí, ale vede na cestě poznání, inspiruje a pomáhá chyba jiţ není pokládána za neţádoucí jev, ale za přirozený, prŧvodní znak poznávání. Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků mimořádně nadaných Práce se ţáky se specifickými poruchami učení a chování se řídí vyhláškou MŠMT č.73/2005 Sb. O vzdělávání dětí, ţákŧ a studentŧ se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţákŧ a studentŧ mimořádně nadaných. Ve škole se vzdělávající ţáci se specifickými poruchami učení, kteří jsou diagnostikováni odborníky z pedagogicko-psychologických poraden. Třídní učitel si od zákonných zástupcŧ ţákŧ se specifickými poruchami učení vyţádá platný odborný posudek od psychologa z pedagogicko-psychologické poradny nebo ze specializovaného pedagogického centra a následně spolupracuje s výchovným poradcem a příslušnými vyučujícími. Podle charakteru poruchy a podle předmětu, kterého se týkají, jsou přijímána vhodná opatření. Ţákŧm se specifickými poruchami učení jsou podle potřeby poskytovány konzultace jednotlivými vyučujícími. Během celého studia se u nich uplatňuje hlavně individuelní přístup, obecně se prodluţuje čas na přípravu a vlastní výkon při přípravě i prověřování jednotlivých témat. Při vyučování jazykŧ se dává přednost ústním projevŧm před písemnými, v matematice se volí jednodušší varianty příkladŧ a prodluţuje se čas na přípravu a vlastní práci. V odborných předmětech jsou vyuţívány nekonfliktní zpŧsoby zkoušení a hodnocení, v odborném výcviku se volí osobní kontakt ţáka a učitele, coţ je umoţněno nízkým počtem ţákŧ ve skupině. Práce s těmito jedinci vyţaduje zvýšenou motivaci ke studiu vŧbec a volbu vhodných metod vyučování jednotlivých předmětŧ. Spolupracováno je i s výchovným poradcem. Výchovný poradce a třídní učitel se věnují téţ ţákŧm s horším prospěchem a pomáhají jim překonávat obtíţe při vzdělávání. Vedou a pravidelně aktualizují evidenci jejich prospěchu v prŧběhu jednotlivých čtvrtletích, spolupracují s ostatními pedagogy a rodiči na řešení vzniklých problémŧ. Práce se ţáky se sociálním znevýhodněním spočívá především v jejich motivaci ke studiu vŧbec a ve volbě vhodného výchovného postupu. Těmto ţákŧm je také umoţněno pŧjčování učebnic, knih a studijních materiálŧ pořízených z fondu školy. Tito ţáci jsou dlouhodobě sledováni a vedeni třídními učiteli ve spolupráci s výchovným poradcem a eventuálně s vychovateli domova mládeţe. Vzdělávání nadaných ţáků Ţákem mimořádně nadaným je ţák, u kterého bylo jeho mimořádné nadání potvrzeno na základě pedagogicko-psychologického vyšetření. Odborné vyšetření je podkladem pro vytvoření podpŧrných programŧ a opatření pro vytvoření dynamických, strukturovaných 11

12 individuálních vzdělávacích plánŧ, odráţejících specifika daného ţáka. Je podkladem pro rozšíření, případně změnu organizace vzdělávání, pro vyuţívání speciálních metod, postupŧ, forem, didaktických materiálŧ vedoucích k obohacování učiva a k akceleraci vzdělávání, která mŧţe vést i k přeřazení ţáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího. Mimořádně nadaní ţáci jsou zapojováni do týmové nebo skupinové práce, vyuţívají náročnější metody a postupy. Nadaní ţáci jsou vytipováni učiteli jednotlivých předmětŧ a zúčastňují se rŧzných soutěţí, projektŧ a olympiád umoţňujících srovnání v národním i mezinárodním měřítku. Vyučující ţáky na tyto soutěţe celoročně připravují a zvláště nadaní ţáci se mohou při těchto aktivitách realizovat. Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární prevence Neoddělitelnou součástí teoretického a praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a poţární ochrany. Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisŧ, zákonŧ, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro učební obor. Poučení ţákŧ o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakoţ i ověření znalostí ţákŧ musí být prokazatelné. Prostory pro výuku musí odpovídat poţadavkŧm stanoveným zdravotnickými předpisy. Nácvik a procvičování činností mohou ţáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou a v souladu s poţadavky právních předpisŧ upravujících zákazy prací pro mladistvé a v souladu s podmínkami, za nichţ mohou mladiství konat tyto práce z dŧvodŧ přípravy na povolání. Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí: dŧkladné a prokazatelné seznámení ţákŧ s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, protipoţárními předpisy a s technologickými postupy pouţívání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipoţárním předpisŧm pouţívání osobních ochranných prostředkŧ podle platných předpisŧ pro vykonávání stanoveného dozoru je stanoven systém vykonávání dozoru nad ţáky při teoretickém i praktickém vyučování. Stupně dozoru jsou vymezeny následovně: Práce pod dozorem vyţaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodrţování BOZP. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisŧ a pracovních pokynŧ nebo ohroţení. Při práci s dohledem osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce, a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v prŧběhu prací obchází a kontroluje. Stanovení stupně dozoru na konkrétní probírané téma odborného výcviku je povinností vedoucích pracovníkŧ školy v závislosti na charakteru tématu, předpisŧ bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a na podmínkách jednotlivých pracovišť, kde ţáci poţadavky příslušného celku plní. 12

13 Podmínky pro přijímání ke vzdělání Pro tento obor studia jsou stanoveny tyto podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení základního vzdělání; dosaţený prŧměrný prospěch za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ; zdravotní zpŧsobilost pro obor studia, poţadujeme souhlas lékaře; studium je určeno pro hochy i dívky; výstupní hodnocení ze ZŠ, pokud bylo vystaveno. Uchazeči budou seřazeni podle prŧměrného dosaţeného prospěchu a přijímáni do naplnění kapacity stanovené pro příslušný školní rok. Způsob ukončení vzdělávání Vzdělání v tomto oboru se ukončuje závěrečnou zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných předpisŧ. Ţák mŧţe konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělání. Závěrečná zkouška se skládá z písemné, praktické a ústní části. Před zahájením ústní, popřípadě praktické zkoušky, se ţáci nezúčastňují vyučování po dobu 4 dnŧ. Ţák přestává být ţákem školy dnem, který následuje po dni, kdy úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku. Pokud závěrečnou zkoušku vykoná neúspěšně, nebo ji nekoná v řádném termínu, přestává být ţákem 30. června roku, v němţ měl vzdělávání řádně ukončit. 13

14 Učební plán H/01 KADEŘNÍK Vzdělávací předměty Celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Estetická výchova Občanský nauka Matematika 2 1,5 1,5 5 Chemie 1, ,5 Biologie a ekologie Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika CELKEM VŠEOBECNÉ 11,5 10,5 9,5 31,5 Zdravověda 0 1,5 0 1,5 Komunikace ve sluţbách Výtvarná výchova Technologie 3 2,5 3 8,5 Materiály 2 1 1,5 4,5 Odborný výcvik CELKEM ODBORNÉ ,5 64,5 Celkem 32,5 32, Poznámky: 1. Předmět chemie zahrnuje téţ učivo fyziky z přírodovědného vzdělávání. 2. Předmět biologie a ekologie zahrnuje ekologické a biologické učivo z přírodovědného vzdělávání. Cizí jazyk se vyučuje pouze jeden. 3. z celku tvorba účesŧ se vyučuje v předmětech technologie, materiály, zdravověda a odborný výcvik. 4. Disponibilní y jsou zahrnuty v předmětech matematika, chemie a odborný výcvik. Přehled vyuţití týdnů ve školním roce: Činnost Ročník Vyučování podle rozpisu učiva Sportovní výcvikový kurz Závěrečná zkouška Časová rezerva (opakování učiva, exkurze, výchovně vzdělávací akce apod.) Celkem týdnů

15 Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Min. počet týdenních vyučovacích celkem Vyučovací předmět týdenních vyučovacích celkem Vyuţití disponibilních Celkový počet vyučovacích za celou dobu vzdělávání Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP H/01 KADEŘNÍK RVP ŠVP Jazykové vzdělávání: Český jazyk 3 Český jazyk a 3 97 literatura Cizí jazyk 6 Cizí jazyk (ANJ/NEJ) Estetické vzdělávání 2 Estetická výchova 2 66 Společenskovědní 3 Občanská nauka 3 97 vzdělávání Přírodovědné 3 Chemie 3,5 1,5 113,5 vzdělávání Biologie a ekologie 1 33 Matematické 3 Matematika vzdělávání Vzdělávání pro 3 Tělesná výchova 3 97 zdraví Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií 3 Informační a komunikační technologie 3 97 Ekonomické 2 Ekonomika 2 64 vzdělávání Výtvarná příprava 3 Výtvarná výchova 3 97 Komunikace ve 2 Komunikace ve 2 64 sluţbách sluţbách Tvorba účesŧ 43 Zdravověda 1,5 49,5 Technologie 8,5 274,5 Materiály 4,5 145,5 Odborný výcvik 45 16, Disponibilní y 20 Navýšení Celkem

16 Učební osnovy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 Učební osnova předmětu Č E S K Ý J A Z Y K A L I T E R A T U R A v učebním plánu celkem: 97 Platnost učební osnovy od Forma vzdělání: denní oboru vzdělání H/01 KADEŘNÍK Obecný cíl vyučovacího předmětu Pojetí vyučovacího předmětu Cílem předmětu je naučit ţáky v souladu s jazykovými, komunikačními a společenskými normami řešit základní ţivotní a pracovní situace, vyjadřovat své myšlení, záţitky, názory a postoje, umět vyhledávat v současném světě médii informace dŧleţité pro osobní i profesní rozvoj, pouţívat je, předávat a kriticky hodnotit. Rozvíjet komunikační kompetenci ţákŧ na základě jazykových a slohových znalostí ze základní školy s ohledem na společenské a profesní zaměření ţákŧ. Učit ţáky vyjadřovat se souvisle, výstiţně a jazykově správně v rovině prostě sdělovací a prakticky odborné, zvláště v ústním projevu, porozumět odbornému i uměleckému textu a interpretovat jeho obsah. Rozvíjet stylistické dovednosti ţákŧ, jejich schopnosti estetické, myšlenkové a vyjadřovací, rozvíjet svou slovní zásobu. Chápat funkci spisovného mateřského jazyka, poznat základní jazykové normy a kategorie, chápat rozdíl mezi spisovným a nespisovným vyjadřováním. Vytvářet dobrý jazykový základ pro další vzdělávání v mateřském jazyce, v cizích jazycích, v odborných předmětech. Literární sloţka pomáhá formovat estetické vnímání světa, přehled o etapách kulturního a společenského vývoje. Literární historie pojednává o tvorbě vybraných autorŧ jednotlivých epoch a sleduje jejich dílo ve všeobecných dobových souvislostech. Náplní předmětu jsou také základní pojmy literární teorie, které se ţáci naučí uplatňovat při práci s texty. Charakteristika učiva předmětu je rozděleno do třech ročníkŧ. Budou se vyučovat tyto kapitoly: Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností Komunikační a slohová výchova Práce s textem a získávání informací 16

17 Předmět český jazyk a literatura je neoddělitelnou součástí všeobecného vzdělávání a je základem klíčových schopností a dovedností, kterými by měl být ţák vybaven pro zvládnutí všech vyučovacích předmětŧ. K dosaţení tohoto cíle přispívá také estetická výchova. v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Jazykové vzdělávání a komunikační a slohová výchova rozvíjí komunikační kompetenci ţákŧ, směřují k dovednosti a schopnosti ţákŧ mluvit a jednat s lidmi, kultivovaně se ústně vyjadřovat. Literární a estetická výchova vychovává ţáky ke kladnému vztahu k duchovním hodnotám ve společnosti a jejich ochraně. Směřuje k výchově ke čtenářství, k práci s literárním textem, k jeho rozboru a interpretaci. Podporuje hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a vytváří u ţákŧ pozitivní vztah k těmto hodnotám. V oblasti postojŧ výchova vede ţáky k tomu, aby získali osobitý a celkově pozitivní vztah k jazyku a kultuře, uměli pracovat s odbornou literaturou, sledovali novinky ve svém oboru a měli motivaci k celoţivotnímu vzdělávání. Strategie výuky Mezi základní metody práce se ţáky patří hromadné vyučování, skupinová výuka, práce ve dvojicích, samostatné práce. Provádí se rŧzné metody soutěţí projektŧ, formy testŧ, besed, řízeného rozhovoru. Ţáci pracují se sešity a učebnicemi, s připravenými texty, jazykovými příručkami. Zařazují se krátká mluvní cvičení na aktuální téma, referáty z četby. Dŧraz se klade na samostatnou přípravu mimo vyučování při získávání informací. Součástí výuky jsou návštěvy divadelních a filmových představení, výchovných koncertŧ a kulturních institucí (knihovny, muzea). Posilují se mezipředmětové vztahy s odbornými předměty, s cizím jazykem, s občanskou naukou, s estetickou výchovou a s prací s počítačem. Kritéria hodnocení ţáků V předmětu český jazyk vzhledem k pouţitým metodám a formám výuky uplatňujeme hodnocení a klasifikaci. Při hodnocení je prioritou přihlíţet k osobnostním vlastnostem ţáka, charakterovým rysŧm, sociálnímu zázemí a rozdílné zralosti ţáka. Nezbytná je nutnost komplexního hodnocení uvedenými kritérii v oblasti psaní (sloh zahrnuje slovní zásobu, osobní styl, formu, kontext a úpravu, jazykovou strukturu a interpretaci, plánování a koncept, pravopis a prezentaci). V oblasti čtení (schopnost číst plynně a přesně, porozumět textu, při čtení získat informace, smysl pro hodnocení textŧ). Vyjadřování (výslovnost, hlasitost, soustředění na text, logická výstavba projevu, plynulost, postoj mluvčího). Kritéria pro hodnocení jsou ţákŧm veřejně přístupná, učí se je pouţívat (např. hodnotí kladné a záporné stránky projevu spoluţáka v prŧběhu mluvního cvičení a referátŧ. Při klasifikaci ústního zkoušení je zohledňována věcná správnost, relevantnost informací a jejich rozsah, volba jazykových prostředkŧ, srozumitelnost a strukturovanost projevu v dané komunikační situaci, jazyková správnost. Prŧběţně jsou zařazovány rŧzné druhy kontrolních činností (ústní zkoušení, diktáty, písemné testy, pravopisná, mluvnická a slohová cvičení). Jedenkrát ročně vypracuje ţák slohovou práci na dané téma. 17

18 U ţákŧ s diagnostikovanými specifickými vývojovými poruchami učení přihlíţíme k opatřením a návrhŧm pedagogicko-psychologické poradny. Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat Písemně i verbálně se ţáci prezentují při jednání ohledně vstupu na trh práce, formulují svá očekávání a své priority, naučit ţáka takové dovednosti, které mu umoţní uplatnění ve společnosti. Vyjadřovat se správně v písemnostech úřední korespondence, sestavit ţádost, profesní ţivotopis, inzerát a odpověď na něj. Rozvíjet iniciativu pruţnost, vytrvalost, odpovědnost, pracovat samostatně, společně i v týmu. Vyučovací předmět se podílí zejména na rozvoji těchto klíčových kompetencí: Kompetence k učení (ţáci pracují efektivně, řeší základní i sloţitější úkoly, vyuţívají rŧzné informační zdroje) Kompetence k řešení problémů (ţáci řeší problémy samostatně, ve skupině) Komunikativní kompetence (ţáci se vhodně vyjadřují, objasňují a formulují své myšlenky, pouţívají správnou terminologii k oboru) Personální a sociální kompetence (ţáci jsou motivováni k prezentování svých profesních cílŧ, vyuţívají poznatkŧ z českého jazyka a literatury v ostatních předmětech) Kompetence k pracovnímu uplatnění (ţáci vyuţívají zkušeností, plní odpovědně úkoly, dále se vzdělávají, pracují v týmu) Kompetence vyuţívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi (ţáci vyhledávají nové informace na internetu a komunikují elektronickou poštou) Vyučovací předmět uplatňuje tato průřezová témata: Člověk a ţivotní prostředí (výuka přispívá k pochopení významu přírody a ţivotního prostředí pro člověka a k odpovědnosti za jeho ochranu) Člověk a svět práce (verbální komunikace, písemné vyjadřování, vlastní prezentace ţáka přispěje ke schopnostem orientovat se v oblasti zaměstnanosti, komunikovat se zaměstnavateli, formulovat vlastní očekávání a priority) Informační a komunikační technologie (ţáci vyuţívají moderní informační zdroje, pracují s informacemi a dokáţou k nim přistupovat kriticky) Občan v demokratické společnosti (ţáci sledují aktuální společenské dění, poznávají principy a hodnoty dneška, formují postoj ţákŧ k demokratickým zásadám, váţí si materiálních, kulturních a duchovních hodnot, umí jednat s lidmi, diskutují, hledají kompromisy, argumentace) 18

19 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 1. ročník Ţák: 1. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností V písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu 1.1 Opakování a upevňování vědomostí ze základní školy (prověrka znalostí Ověřuje a upevňuje poznatky získané na základní škole z tvarosloví, větné stavby a pravopisu) Hledá v textu slovní druhy Rozebere jednoduchou větu a souvětí Orientuje se v soustavě jazykŧ 1.2 Pŧvod češtiny a její postavení mezi ostatními evropskými jazyky Pozná jazyky příbuzné Čeština a jazyky slovanské Má přehled o vývoji jazykŧ Čeština a evropské jazyky Pracuje se slovníky a Internacionalizace jazyka příručkami V písemném projevu uplatňuje a zdokonaluje znalosti českého pravopisu 1.3 Hlavní principy českého pravopisu (pravopis po obojetných souhláskách, pravopis skupin, Pouţívá nejnovější normativní příručky českého jazyka pravopis předpon a předloţek), Pravidla českého pravopisu a práce s nimi Chápe jazyk jako systém 1.4 Národní jazyk a jeho útvary Vyjadřuje pozitivní vztah ke svému jazyku Rozliší spisovný a nespisovný jazyk Sleduje změny ve slovní zásobě Rozvíjí slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti Aktivně a správně uţívá odborné terminologie Ve vlastním pojmu volí prostředky adekvátní komunikační situaci Chápe odvozování, skládání a zkracování slov Pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka, rozvíjí praktické dovednosti v práci s nimi Čeština, jazyk mateřský Spisovný a nespisovný jazyk Nářeční a nadnářeční útvary 1.5 Slovní zásoba, slovo, slohové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby Slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, homonyma, antonyma Základní zpŧsoby tvoření slov Jazykové příručky, zásady práce s nimi 13 19

20 Vysvětlí funkci slohových činitelŧ Rozliší funkční styl a v typických příkladech slohový útvar Připravuje se na aktivní účast na společenském dění, zdokonaluje kulturu osobního projevu Osvojuje si principy a normy kultivovaného vyjadřování a vystupování Dovede samostatně zpracovat informace Vhodně formuluje zprávy, oznámení Zpracovává informace formou inzerátu a odpovědi na něj Vhodně formuluje otázky a odpovědi, učí se vnímat a poslouchat partnera, argumentuje a obohacuje svá stanoviska Zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojŧ Vybírá informace, orientuje se v nich a přistupuje k nim kriticky, má přehled o denním tisku a tisku podle svých zájmŧ Vhodně zpracuje osnovu a stavbu vypravování Prohlubuje a zdokonaluje své vyjadřovací schopnosti Prokazuje věcně správné, jasné a srozumitelné vyjadřování, vyjadřování spisovné a nespisovné Prohloubí si poznatky o nejstarších dílech světové literatury 2. Komunikační a slohová výchova Stylistika a slohotvorní činitelé Podstata slohu funkční styly Základní postupy v běţné komunikaci 2.2 Projevy prostě sdělovací Krátké informační útvary Zpráva oznámení Inzerát a odpověď na něj Reklama, propagace 2.3 Vypravování Vyprávěcí postupy v běţné komunikaci, v uměleckém projevu, v publicistice Kompozice a stavba vypravování Charakteristické jazykové prostředky Slohová písemná práce 3. Práce s textem a získávání informací 3.1 Výběr z nejstarších světových literatur 10 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Kapličky 761, 342 01 Sušice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ Obor vzdělání 33-56-H/01 Truhlář Obsah Identifikační údaje... 3 Profil absolventa školního

Více

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice Školní vzdělávací program Kuchař - číšník Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník 1 OBSAH 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 69-51-H/01 Kadeřník "Náš zákaznický cíl, líbit se sobě a okolí" 69-51-H/01Kadeřník Verze 1. z 13. 01. 2009 Platnost 1.9.2009

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Výrobce kovové bižuterie OBOR VZDĚLÁNÍ 28-63-H/01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů kovová bižuterie Platnost

Více

Školní vzdělávací program Kuchař-číšník pro pohostinství

Školní vzdělávací program Kuchař-číšník pro pohostinství Školní vzdělávací program Kuchař-číšník pro pohostinství OBSAH Identifikační údaje...3 Profil absolventa...4 Charakteristika školního vzdělávací programu...6 Organizační, personální a materiální podmínky...12

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program TECHNOLOGIE TISKU č.j. 777/2012 RVP 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 2013 Obsah: 1 Identifikační údaje...

Více

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Obsah: 1.2 Profil absolventa. 3 1.3 Charakteristika ŠVP.. 5 1.4 Učební plány... 14 Tabulka souladu RVP a ŠVP 16 Český jazyk a literatura... 17 Anglický

Více

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Charakteristika a kritéria hodnocení... 8 Klasifikace ve vyučovacích předmětech

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Elektrikář - silnoproud OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 26 51 H/02 Elektrikář - silnoproud ELEKTRIKDÁŘ - SILNOPROUD Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název: Kadeřník Pro obor středního vzdělání s výučním listem 69-51-H/01 Kadeřník Platnost ŠVP od 1. 9. 2013, počínaje prvním ročníkem. Obsah: Úvodní identifikační údaje:... 3

Více

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 4. Učební plán... 12 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP...

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

kovář a zámečník, pasíř

kovář a zámečník, pasíř Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř, Studničkova 260 Č.j.: 768/11 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Uplatnění absolventa

Více

Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov

Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OA Pelhřimov - Ekonomika OA Pelhřimov - ekonomické lyceum Ekonomika Podle rámcového vzdělávacího programu pro studijní obor

Více

75 41 M/01 Sociální činnost

75 41 M/01 Sociální činnost Střední odborná škola sociální u Matky Boţí Jihlava, Fibichova 978/67 Školní vzdělávací program 75 41 M/01 Sociální činnost Název ŠVP: Příprava pro sociální a pedagogická povolání Škola má býti dílnou

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Elektrikář-silnoproud od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Elektrikář-silnoproud Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: denní forma

Více

Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senováţné náměstí 12, 370 01 Č.

Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senováţné náměstí 12, 370 01 Č. Školní vzdělávací program: Společné stravování Kód a název oboru vzdělávání: 65-41-L/51 Gastronomie Délka a forma studia: dvouleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Datum

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Nástrojař Kód a název oboru vzdělání: 23-52-H/01 Nástrojař Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/7/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AUTOMECHANIK OBOR VZDĚLÁNÍ MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 23-68-H/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4

Více

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j.

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář, Studničkova 260 Č.j.: 769/11 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Uplatnění absolventa

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ Z RVP DO ŠVP...

Více