ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK"

Transkript

1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Kapličky 761, Sušice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK Obor vzdělání H/01 Kadeřník

2 Obsah Identifikační údaje... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu... 9 Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Učební osnovy Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Estetická výchova Občanská nauka Matematika Chemie Biologie a ekologie Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika Zdravověda Komunikace ve sluţbách Výtvarná výchova Technologie Materiály Odborný výcvik Personální a materiální zabezpečení vzdělávání Spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa: Zřizovatel: Kód a název oboru vzdělání: Název školního vzdělávacího programu: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Jméno ředitele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 U Kapličky 761, Sušice Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň H/01 Kadeřník Kadeřník střední vzdělání s výučním listem 3 roky, denní studium Ing. Jaromír Kolář Platnost ŠVP: od Ing. Jaromír Kolář... ředitel školy podpis ředitele školy 3

4 Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy:... SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761 Adresa školy:... U Kapličky 761, Sušice Název školního vzdělávacího programu:... KADEŘNÍK Kód a název oboru vzdělávání: H/01 Kadeřník Platnost ŠVP: Délka a forma studia:... tříleté denní Stupeň dosaţeného vzdělání:... střední vzdělání s výučním listem Popis uplatnění absolventa v praxi: Uplatnění absolventa z hlediska uceleného odborného vzdělání je moţné ve všech zařízeních poskytujících odborné profesionální kadeřnické sluţby v provozovnách, studiích i salonech. Absolvent bude poskytovat kvalifikované a kvalitní kadeřnické sluţby, bude zhotovovat dámské, pánské a dětské účesy vhodně zvolenými technologickými postupy a v souladu s individuálním přáním zákazníka, estetickými poţadavky, módními trendy, bezpečnostními a hygienickými předpisy. Bude poskytovat poradenské sluţby z hlediska ošetřování vlasŧ a návrhu na konečnou úpravu vlasŧ do módního účesu. Výčet kompetencí absolventa: Kompetence odborné: Absolvent vykonává odborné činnosti při poskytování kadeřnických sluţeb: - zvolí vhodnou úpravu účesŧ podle kvality a diagnózy vlasŧ v souladu s poţadavky zákazníka, zdravotně-hygienickými předpisy, technologickými postupy a estetickými zásadami, módními trendy a novými vědeckými poznatky; - správně pečuje o rŧzné typy vlasŧ, rozpozná závaţné onemocnění vlasŧ a vlasové pokoţky hlavy a včas doporučí návštěvu lékaře; - poskytuje rŧzné druhy masáţí vlasové pokoţky a provádí povrchovou a hloubkovou regeneraci vlasŧ; - upravuje vlasy stříháním, tvaruje vlasy vodovou nebo trvalou ondulací nebo elektrickým ondulačním ţelezem, ondulačními kleštěmi a ţehličkou; - odbarvuje vlasy, melíruje vlasy odbarvováním, tónuje a barví vlasy; - zvládne úpravu vlasŧ do náročných společenských, případně soutěţních účesŧ; - dovede vyuţívat znalosti z historie účesové tvorby v moderní účesové tvorbě; - upravuje vzhled zákazníkŧ holí vousy, upravuje tvar knírŧ a plnovousŧ střihem, barví řasy a obočí, kníry a plnovousy; - zhotovuje vlasové doplňky, upravuje je a ošetřuje; - dodrţuje pracovní kázeň, samostatně organizuje svou práci; - zvyšuje si soustavně svou odbornou úroveň studiem odborné literatury a časopisŧ, návštěvami předváděcích akcí a soutěţí v účesové tvorbě. Absolvent volí a pouţívá přípravky v souladu s technologickými postupy: - vhodně volí přípravky podle jejich vlastností a moţností pouţití; 4

5 - bezpečně manipuluje s přípravky a volí vhodné podmínky a zpŧsoby jejich uskladnění; - dodrţuje správné dávkování přípravkŧ a zpŧsoby bezpečné likvidace po skončení jejich ţivotnosti; - sleduje prŧběţně nabídku nových přípravkŧ a moţnosti jejich pouţití a vhodným zpŧsobem je doporučuje zákazníkŧm; - motivuje zákazníka k nákupu přípravkŧ odborným zdŧvodněním potřeb při péči o vlasy. Absolvent uplatňuje zdravotní a estetické poţadavky a zásady hygieny při poskytování kadeřnických sluţeb: - posoudí moţnost poskytnutí kadeřnických sluţeb z hlediska vyskytujících se chorob vlasŧ a vlasové pokoţky; - dodrţuje zásady osobní a provozní hygieny; - dŧsledně dodrţuje zdravotně-hygienické předpisy; - rozvíjí estetické cítění, uplatňuje estetická hlediska při poskytování kadeřnických sluţeb i v kaţdodenním ţivotě; - tvoří účesy s ohledem na typ zákazníka a tvar jeho obličeje a hlavy s cílem zakrýt případné estetické nedostatky a vyzvednout estetické přednosti. Absolvent dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci: - chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníkŧ (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientŧ, zákazníkŧ, návštěvníkŧ) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udrţení certifikátu jakosti podle příslušných norem; - zná a dodrţuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární prevence; - osvojí si zásady a návyky bezpečné práce a zdraví neohroţující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení nezobrazujícími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpozná moţnost nebezpečí úrazu nebo ohroţení zdraví a je schopen zajistit odstranění závad a moţných rizik; - je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokáţe první pomoc sám poskytnout. Absolvent usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobkŧ nebo sluţeb: - chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; - dodrţuje stanovené normy a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti; - dbá na zabezpečování parametrŧ kvality procesŧ, výrobkŧ nebo sluţeb, zohledňuje poţadavky klienta. Absolvent jedná se zákazníky, spolupracovníky a obchodními partnery: - vystupuje profesionálně a kultivovaně ve vztahu k zákazníkŧm, spolupracovníkŧm a obchodním partnerŧm; - vhodně navazuje kontakt se zákazníky, umí s nimi hovořit a naslouchat jim; - poskytuje zákazníkŧm poradenské sluţby z hlediska pravidelné domácí péče o vlasy a jejich úpravy do poţadovaného účesu; - řeší nezvyklé a problémové situace ve styku se zákazníky, spolupracovníky i obchodními partnery; - umí se vyrovnat se stresovými situacemi, reguluje své chování tak, aby nedocházelo ke konfliktŧm a napětí mezi lidmi, pečuje o své duševní zdraví; - pečuje soustavně o rozvoj své osobnosti, o svŧj vzhled a osobní hygienu. 5

6 Absolvent jedná ekonomicky a v souladu se strategií udrţitelného zdroje: - zná význam, účel a uţitečnost vykonávané práce, její finanční i společenské ohodnocení; - zvaţuje při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běţném ţivotě) moţné náklady, výnosy a zisk, sociální dopady; - efektivně hospodaří s finančními prostředky; - nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na ţivotní prostředí. Absolvent vede podnikatelskou agendu: - orientuje se v ekonomicko-právním zabezpečení provozu; - vyuţívá marketingových nástrojŧ k prezentaci provozovny; - sjednává nákup přípravkŧ pouţívaných k péči o vlasy a vlasové pokoţky; - kalkuluje ceny poskytovaných sluţeb; - vyhotovuje obchodní písemnosti v souladu s normalizovanou úpravou. Absolvent je veden tak, aby: - měl reálnou představu o kvalitě své práce, pracoval svědomitě a pečlivě, snaţil se dosahovat co nejlepších výsledkŧ; - získal základní přehled o nabídce profesních a dalších vzdělávacích moţností a příleţitostí v regionu a posoudil moţnosti svého pracovního uplatnění; - uvaţoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním ţivotě; - pracoval efektivně a byl flexibilní v pracovním procesu; - byl připraven a ochoten se dále profesně vzdělávat. Kompetence klíčové: Kompetence k učení - absolvent je veden tak, aby: - vyhledával a zpracovával informace, vyuţíval získané poznatky z praxe v teorii a naopak, uváděl vědomosti do souvislostí, formoval myšlenky a názory v logickém sledu; - měl pozitivní vztah k učení a vzdělávání; - pracoval efektivně, řešil základní i sloţitější úkoly; - vyuţíval ke svému učení rŧzné informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí; - uměl si vytvořit vhodný studijní reţim a podmínky, vyhodnocoval dosaţené výsledky a stanovoval si potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání; - osvojil si dŧleţité pojmy a zákonitosti; - pracoval soustavně a samostatně. Kompetence k řešení problémů - absolvent je veden tak, aby: - rozpoznal a pochopil problém, promyslel a vysvětlil jeho řešení, volil prostředky a zpŧsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit; - porozuměl zadání úkolu nebo určil jádro problému, získal informace potřebné k řešení problému, navrhnul zpŧsob řešení, popř. varianty řešení, a zdŧvodnil jej, vyhodnotil a ověřil správnost zvoleného postupu a dosaţené výsledky; - řešil samostatně dílčí úkoly a projekty; - identifikoval a analyzoval problémy, zvaţoval moţnosti řešení, vybíral, navrhoval efektivní postupy řešení, spolupracoval při řešení problémŧ s jinými lidmi; - řešil jazykové i řečové problémy; - řešil problémy samostatně, ve skupině. 6

7 Komunikativní kompetence - absolvent je veden tak, aby: - vyjadřoval se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentoval; - formuloval výsledky své práce srozumitelně a jazykově správně, prezentoval své myšlenky verbálně i písemnou formou; - vyuţíval jazykových poznatkŧ v praxi; - formuloval své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a správně, pouţíval správnou terminologii k oboru; - aktivně se účastnil diskuze a respektoval názory druhých. Personální a sociální kompetence - absolvent je veden tak, aby: - ověřoval si získané poznatky, kriticky zvaţoval názory, postoje a jednání jiných lidí; - podněcoval práci v týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolŧ, nezaujatě zvaţoval návrhy druhých; - posuzoval reálně své fyzické a duševní moţnosti, odhadoval dŧsledky svého jednání a chování v rŧzných situacích; - měl odpovědný vztah ke svému zdraví, pečoval o svŧj fyzický i duševní rozvoj, byl si vědom dŧsledkŧ nezdravého ţivotního stylu a závislostí; - měl trvalý a všestranný zájem o rozvoj osobnosti, kultivované vystupování, pracovní kázeň a organizační schopnosti, uměl jednat s lidmi, samostatně řešil nezvyklé situace ve styku se zákazníky, vyrovnal se stresovými situacemi, svým vystupováním a vzhledem reprezentoval firmu; - vyuţíval cizího jazyka pro získávání informací potřebných k výkonu povolání, pro poznávání kultury a osobitosti jiných národŧ; - přijímal a odpovědně plnil svěřené úkoly; - stanovoval si cíle dle svých osobních schopností, adaptoval se na měnící ţivotní a pracovní podmínky a přispíval k vytvoření dobrých mezilidských vztahŧ. Kompetence k pracovnímu uplatnění - absolvent je veden tak, aby: - přenesl do praxe získané znalosti, orientoval se v nových postupech, uvědomoval si význam celoţivotního učení a byl připraven přizpŧsobovat se měnícím se pracovním podmínkám; - měl přehled o moţnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a cílevědomě a zodpovědně rozhodoval o své budoucí profesní a vzdělávací dráze; - vyuţíval zkušeností, plnil odpovědně úkoly, dále se vzdělával, pracoval v týmu; - utvářel si odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti i vzdělávání a dokázal získávat a vyhodnocoval informace z oblasti světa práce; - získal pozitivní vztah ke svému povolání a k práci jako druhu lidské aktivity; - realisticky hodnotil dopady a rizika nezaměstnanosti pro jedince, rodinu a společnost. Matematické kompetence - absolvent je veden tak, aby: - uměl aplikovat základní logické a matematické postupy při řešení praktických úkolŧ v běţných situacích; - vyuţíval rŧzné formy grafického znázornění, pouţíval a správně převáděl mezinárodní jednotky veličin; - nacházel vztahy mezi jevy a předměty; - pouţíval rŧzné aritmetické postupy dŧleţité pro řešení praktických situací; - vyuţíval funkčně matematické dovednosti v rŧzných ţivotních situacích. Kompetence vyuţívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi - absolvent je veden tak, aby: - získával informace z otevřených zdrojŧ, zejména s vyuţitím celosvětové sítě Internet; 7

8 - uměl pracovat s osobním počítačem, vyuţívat rozmanitých zdrojŧ a informací rŧzného druhu a charakteru v pracovním i mimopracovním ţivotě; - vyhledával nové informace na internetu a komunikoval elektronickou poštou; - pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií. Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaţeného vzdělání Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Dokladem o dosaţení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Úspěšné sloţení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umoţňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programŧ ve středních odborných školách a středních odborných učilištích s moţností získání středního vzdělání s maturitní zkouškou. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru rŧznými školeními a kurzy. 8

9 Charakteristika školního vzdělávacího programu Název školy:... SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761 Adresa školy:... U Kapličky 761, Sušice Název školního vzdělávacího programu:... KADEŘNÍK Kód a název oboru vzdělávání: H/01 Kadeřník Platnost ŠVP: Délka a forma studia:... tříleté denní Stupeň dosaţeného vzdělání:... střední vzdělání s výučním listem Popis celkového pojetí vzdělávání Realizace ŠVP je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Plzeňský. Vzdělávací program připravuje kvalifikované pracovníky pro výkon povolání kadeřníka, který bude schopen uplatnit své odborné vzdělání především při provádění profesionálních kadeřnických sluţeb v provozovnách a salonech a v ţivnostenském podnikání. Základním cílem vzdělávacího programu je propojení získaných vědomostí a dovedností ve výše uvedených oblastech s praxí při řešení konkrétních problémŧ a situací. K dŧleţitým výchovným cílŧm patří proto výchova k odpovědnosti, spolehlivosti, přesnosti, pracovní kázni, samostatnosti v rozhodování, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygieně práce, ochraně a péči o ţivotní prostředí. Výuka se skládá z teoretických vyučovacích předmětŧ realizovaných v učebnách školy, odborných učebnách a z odborného výcviku realizovaného ve školní kadeřnické provozovně. V některých případech se při výuce třída dělí v souladu s platnými předpisy (např. cizí jazyky). Metody a formy výuky jsou voleny s ohledem na obsah konkrétního učiva a výsledky vzdělávání, kterého se má dosáhnout. Učitelé volí metody podle svých potřeb a zkušeností a s ohledem na charakter vyučovacího předmětu. Uplatňují vhodnou motivaci, která stimuluje práci ţákŧ a nejčastěji se opírá o zájem o zvolený obor. Podobně aplikační příklady jsou vybírány tak, aby se týkaly problematiky odborných předmětŧ. Dŧraz je kladen na podporování samostatné práce ţákŧ, především na osobní zodpovědnost a samostatnost, schopnost kooperace a týmové spolupráce se záměrem odpovídajícího sebehodnocení a poznání svých moţností a ovlivňování ţákovských postojŧ samostatné práce ţákŧ, skupinové práce, referáty, prezentace písemné a ústní, společné hodnocení, analýza výsledkŧ. Dŧleţitou sloţkou teoretické výuky je pouţívání názorných pomŧcek v rŧzné formě, které ţákovi usnadňují pochopení učiva - modely, nástěnné obrazy, instruktáţní a výukové video, exkurze. K procvičování a upevňování učiva se vyuţívají rŧzné formy ústních, písemných a praktických cvičení, soutěţe, projekty apod. Velký dŧraz je kladen na vytváření mezipředmětových vazeb, které rozšiřují klíčové kompetence ţáka. Součástí výuky jsou besedy s odborníky, odborné exkurze, soutěţe, návštěvy výstav, skupinové projekty a rŧzné formy zapojení ţákŧ do prezentačních akcí školy. Praktické vyučování umoţňuje ţákŧm vyuţití teoretických poznatkŧ v praxi, ověření a rozšíření odborných znalostí a pěstování dovedností potřebných pro daný obor tak, aby ţák 9

10 získal jistotu při provádění praktických činností, byl samostatný, dokázal prakticky pouţít nabyté znalosti při řešení a plnění úkolŧ. Po zvládnutí teoretické a praktické části výuky vykonají ţáci závěrečnou zkoušku a získají tak potřebnou kvalifikaci pro výkon pracovních činností v oblasti odborných kadeřnických sluţeb. Uplatnění mohou nalézt i v příbuzných oborech. Organizace výuky Studium je organizováno jako tříleté denní pro ţáky, kteří úspěšně ukončili 9. ročník základní školy. Výuka je organizována v týdenních cyklech týden teoretického vyučování, týden praktického vyučování v jednom cyklu. V prvním ročníku mají ţáci zařazen týdenní lyţařský výcvikový kurz. V prŧběhu studia budou pro ţáky organizovány exkurze do firem zabývajících se činností související se studiem tohoto oboru a také návštěvy výstav a veletrhŧ s tématikou odpovídající studovanému oboru. Praktické vyučování bude probíhat na středisku praktického vyučování, které je součástí školy. Způsob hodnocení ţáků Základ pro hodnocení chování a prospěchu ve výuce tvoří platná legislativa a klasifikační řád, který je součástí školního řádu a sjednocuje poţadavky z teoretického i praktického vyučování. Rŧzné formy hodnocení písemné, ústní, testy, sebehodnocení, spolu s rŧzným zpŧsobem hodnocení známkování, slovní hodnocení, bodový systém směřují k posouzení zvládnutí základních kompetencí. Způsob hodnocení teoretického vyučování. Hodnocení ve všeobecně vzdělávacích předmětech a v teoretické výuce odborných předmětŧ se provádí formou ústní a písemnou. Písemné hodnocení je formou otevřených úloh nebo testem. Kromě faktických znalostí se hodnotí i forma vyjadřování a vystupování. U písemných prací se zohledňuje i grafická stránka. Dále se hodnotí samostatné domácí práce a referáty i aktivita ţákŧ při vyučování. Způsob hodnocení odborného výcviku. Hodnocení je prováděno kombinací slovního a numerického. Hodnocení je uskutečňováno: frontálním, skupinovým a individuálním prověřováním pozorováním ţáka v prŧběhu vyučování, zadáváním cvičných a souborných prací, zadáváním prací problémového charakteru, vyţadující aplikaci a uvaţování o pracovním postupu. Způsoby hodnocení klíčových kompetencí. Hodnocení klíčových kompetencí se provádí v jednotlivých vyučovacích předmětech. Jedná se o komplexnější posouzení a hodnocení toho, jak ţák komunikuje, jak je schopen 10

11 spolupracovat interaktivně v kolektivu, jak vyuţívá výpočetní techniku a numerických znalostí a jak je schopen své znalosti a dovednosti prezentovat. Společné zásady při hodnocení: hlavní funkce hodnocení je informační a diagnostická dŧleţité je, aby nehodnotil jen sám učitel, vyuţívat formy sebehodnocení a kolektivního hodnocení hodnocení musí dát perspektivu všem ţákŧm, zvláště slabým a ţákŧm SPU základem pro hodnocení je partnerský, komunikativní přístup k ţákŧm respektování práva ţáka na individuální rozvoj učitel není jen ten, kdo stále určuje a hodnotí, ale vede na cestě poznání, inspiruje a pomáhá chyba jiţ není pokládána za neţádoucí jev, ale za přirozený, prŧvodní znak poznávání. Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků mimořádně nadaných Práce se ţáky se specifickými poruchami učení a chování se řídí vyhláškou MŠMT č.73/2005 Sb. O vzdělávání dětí, ţákŧ a studentŧ se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţákŧ a studentŧ mimořádně nadaných. Ve škole se vzdělávající ţáci se specifickými poruchami učení, kteří jsou diagnostikováni odborníky z pedagogicko-psychologických poraden. Třídní učitel si od zákonných zástupcŧ ţákŧ se specifickými poruchami učení vyţádá platný odborný posudek od psychologa z pedagogicko-psychologické poradny nebo ze specializovaného pedagogického centra a následně spolupracuje s výchovným poradcem a příslušnými vyučujícími. Podle charakteru poruchy a podle předmětu, kterého se týkají, jsou přijímána vhodná opatření. Ţákŧm se specifickými poruchami učení jsou podle potřeby poskytovány konzultace jednotlivými vyučujícími. Během celého studia se u nich uplatňuje hlavně individuelní přístup, obecně se prodluţuje čas na přípravu a vlastní výkon při přípravě i prověřování jednotlivých témat. Při vyučování jazykŧ se dává přednost ústním projevŧm před písemnými, v matematice se volí jednodušší varianty příkladŧ a prodluţuje se čas na přípravu a vlastní práci. V odborných předmětech jsou vyuţívány nekonfliktní zpŧsoby zkoušení a hodnocení, v odborném výcviku se volí osobní kontakt ţáka a učitele, coţ je umoţněno nízkým počtem ţákŧ ve skupině. Práce s těmito jedinci vyţaduje zvýšenou motivaci ke studiu vŧbec a volbu vhodných metod vyučování jednotlivých předmětŧ. Spolupracováno je i s výchovným poradcem. Výchovný poradce a třídní učitel se věnují téţ ţákŧm s horším prospěchem a pomáhají jim překonávat obtíţe při vzdělávání. Vedou a pravidelně aktualizují evidenci jejich prospěchu v prŧběhu jednotlivých čtvrtletích, spolupracují s ostatními pedagogy a rodiči na řešení vzniklých problémŧ. Práce se ţáky se sociálním znevýhodněním spočívá především v jejich motivaci ke studiu vŧbec a ve volbě vhodného výchovného postupu. Těmto ţákŧm je také umoţněno pŧjčování učebnic, knih a studijních materiálŧ pořízených z fondu školy. Tito ţáci jsou dlouhodobě sledováni a vedeni třídními učiteli ve spolupráci s výchovným poradcem a eventuálně s vychovateli domova mládeţe. Vzdělávání nadaných ţáků Ţákem mimořádně nadaným je ţák, u kterého bylo jeho mimořádné nadání potvrzeno na základě pedagogicko-psychologického vyšetření. Odborné vyšetření je podkladem pro vytvoření podpŧrných programŧ a opatření pro vytvoření dynamických, strukturovaných 11

12 individuálních vzdělávacích plánŧ, odráţejících specifika daného ţáka. Je podkladem pro rozšíření, případně změnu organizace vzdělávání, pro vyuţívání speciálních metod, postupŧ, forem, didaktických materiálŧ vedoucích k obohacování učiva a k akceleraci vzdělávání, která mŧţe vést i k přeřazení ţáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího. Mimořádně nadaní ţáci jsou zapojováni do týmové nebo skupinové práce, vyuţívají náročnější metody a postupy. Nadaní ţáci jsou vytipováni učiteli jednotlivých předmětŧ a zúčastňují se rŧzných soutěţí, projektŧ a olympiád umoţňujících srovnání v národním i mezinárodním měřítku. Vyučující ţáky na tyto soutěţe celoročně připravují a zvláště nadaní ţáci se mohou při těchto aktivitách realizovat. Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární prevence Neoddělitelnou součástí teoretického a praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a poţární ochrany. Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisŧ, zákonŧ, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro učební obor. Poučení ţákŧ o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakoţ i ověření znalostí ţákŧ musí být prokazatelné. Prostory pro výuku musí odpovídat poţadavkŧm stanoveným zdravotnickými předpisy. Nácvik a procvičování činností mohou ţáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou a v souladu s poţadavky právních předpisŧ upravujících zákazy prací pro mladistvé a v souladu s podmínkami, za nichţ mohou mladiství konat tyto práce z dŧvodŧ přípravy na povolání. Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí: dŧkladné a prokazatelné seznámení ţákŧ s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, protipoţárními předpisy a s technologickými postupy pouţívání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipoţárním předpisŧm pouţívání osobních ochranných prostředkŧ podle platných předpisŧ pro vykonávání stanoveného dozoru je stanoven systém vykonávání dozoru nad ţáky při teoretickém i praktickém vyučování. Stupně dozoru jsou vymezeny následovně: Práce pod dozorem vyţaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodrţování BOZP. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisŧ a pracovních pokynŧ nebo ohroţení. Při práci s dohledem osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce, a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v prŧběhu prací obchází a kontroluje. Stanovení stupně dozoru na konkrétní probírané téma odborného výcviku je povinností vedoucích pracovníkŧ školy v závislosti na charakteru tématu, předpisŧ bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a na podmínkách jednotlivých pracovišť, kde ţáci poţadavky příslušného celku plní. 12

13 Podmínky pro přijímání ke vzdělání Pro tento obor studia jsou stanoveny tyto podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení základního vzdělání; dosaţený prŧměrný prospěch za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ; zdravotní zpŧsobilost pro obor studia, poţadujeme souhlas lékaře; studium je určeno pro hochy i dívky; výstupní hodnocení ze ZŠ, pokud bylo vystaveno. Uchazeči budou seřazeni podle prŧměrného dosaţeného prospěchu a přijímáni do naplnění kapacity stanovené pro příslušný školní rok. Způsob ukončení vzdělávání Vzdělání v tomto oboru se ukončuje závěrečnou zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných předpisŧ. Ţák mŧţe konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělání. Závěrečná zkouška se skládá z písemné, praktické a ústní části. Před zahájením ústní, popřípadě praktické zkoušky, se ţáci nezúčastňují vyučování po dobu 4 dnŧ. Ţák přestává být ţákem školy dnem, který následuje po dni, kdy úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku. Pokud závěrečnou zkoušku vykoná neúspěšně, nebo ji nekoná v řádném termínu, přestává být ţákem 30. června roku, v němţ měl vzdělávání řádně ukončit. 13

14 Učební plán H/01 KADEŘNÍK Vzdělávací předměty Celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Estetická výchova Občanský nauka Matematika 2 1,5 1,5 5 Chemie 1, ,5 Biologie a ekologie Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika CELKEM VŠEOBECNÉ 11,5 10,5 9,5 31,5 Zdravověda 0 1,5 0 1,5 Komunikace ve sluţbách Výtvarná výchova Technologie 3 2,5 3 8,5 Materiály 2 1 1,5 4,5 Odborný výcvik CELKEM ODBORNÉ ,5 64,5 Celkem 32,5 32, Poznámky: 1. Předmět chemie zahrnuje téţ učivo fyziky z přírodovědného vzdělávání. 2. Předmět biologie a ekologie zahrnuje ekologické a biologické učivo z přírodovědného vzdělávání. Cizí jazyk se vyučuje pouze jeden. 3. z celku tvorba účesŧ se vyučuje v předmětech technologie, materiály, zdravověda a odborný výcvik. 4. Disponibilní y jsou zahrnuty v předmětech matematika, chemie a odborný výcvik. Přehled vyuţití týdnů ve školním roce: Činnost Ročník Vyučování podle rozpisu učiva Sportovní výcvikový kurz Závěrečná zkouška Časová rezerva (opakování učiva, exkurze, výchovně vzdělávací akce apod.) Celkem týdnů

15 Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Min. počet týdenních vyučovacích celkem Vyučovací předmět týdenních vyučovacích celkem Vyuţití disponibilních Celkový počet vyučovacích za celou dobu vzdělávání Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP H/01 KADEŘNÍK RVP ŠVP Jazykové vzdělávání: Český jazyk 3 Český jazyk a 3 97 literatura Cizí jazyk 6 Cizí jazyk (ANJ/NEJ) Estetické vzdělávání 2 Estetická výchova 2 66 Společenskovědní 3 Občanská nauka 3 97 vzdělávání Přírodovědné 3 Chemie 3,5 1,5 113,5 vzdělávání Biologie a ekologie 1 33 Matematické 3 Matematika vzdělávání Vzdělávání pro 3 Tělesná výchova 3 97 zdraví Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií 3 Informační a komunikační technologie 3 97 Ekonomické 2 Ekonomika 2 64 vzdělávání Výtvarná příprava 3 Výtvarná výchova 3 97 Komunikace ve 2 Komunikace ve 2 64 sluţbách sluţbách Tvorba účesŧ 43 Zdravověda 1,5 49,5 Technologie 8,5 274,5 Materiály 4,5 145,5 Odborný výcvik 45 16, Disponibilní y 20 Navýšení Celkem

16 Učební osnovy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 Učební osnova předmětu Č E S K Ý J A Z Y K A L I T E R A T U R A v učebním plánu celkem: 97 Platnost učební osnovy od Forma vzdělání: denní oboru vzdělání H/01 KADEŘNÍK Obecný cíl vyučovacího předmětu Pojetí vyučovacího předmětu Cílem předmětu je naučit ţáky v souladu s jazykovými, komunikačními a společenskými normami řešit základní ţivotní a pracovní situace, vyjadřovat své myšlení, záţitky, názory a postoje, umět vyhledávat v současném světě médii informace dŧleţité pro osobní i profesní rozvoj, pouţívat je, předávat a kriticky hodnotit. Rozvíjet komunikační kompetenci ţákŧ na základě jazykových a slohových znalostí ze základní školy s ohledem na společenské a profesní zaměření ţákŧ. Učit ţáky vyjadřovat se souvisle, výstiţně a jazykově správně v rovině prostě sdělovací a prakticky odborné, zvláště v ústním projevu, porozumět odbornému i uměleckému textu a interpretovat jeho obsah. Rozvíjet stylistické dovednosti ţákŧ, jejich schopnosti estetické, myšlenkové a vyjadřovací, rozvíjet svou slovní zásobu. Chápat funkci spisovného mateřského jazyka, poznat základní jazykové normy a kategorie, chápat rozdíl mezi spisovným a nespisovným vyjadřováním. Vytvářet dobrý jazykový základ pro další vzdělávání v mateřském jazyce, v cizích jazycích, v odborných předmětech. Literární sloţka pomáhá formovat estetické vnímání světa, přehled o etapách kulturního a společenského vývoje. Literární historie pojednává o tvorbě vybraných autorŧ jednotlivých epoch a sleduje jejich dílo ve všeobecných dobových souvislostech. Náplní předmětu jsou také základní pojmy literární teorie, které se ţáci naučí uplatňovat při práci s texty. Charakteristika učiva předmětu je rozděleno do třech ročníkŧ. Budou se vyučovat tyto kapitoly: Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností Komunikační a slohová výchova Práce s textem a získávání informací 16

17 Předmět český jazyk a literatura je neoddělitelnou součástí všeobecného vzdělávání a je základem klíčových schopností a dovedností, kterými by měl být ţák vybaven pro zvládnutí všech vyučovacích předmětŧ. K dosaţení tohoto cíle přispívá také estetická výchova. v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Jazykové vzdělávání a komunikační a slohová výchova rozvíjí komunikační kompetenci ţákŧ, směřují k dovednosti a schopnosti ţákŧ mluvit a jednat s lidmi, kultivovaně se ústně vyjadřovat. Literární a estetická výchova vychovává ţáky ke kladnému vztahu k duchovním hodnotám ve společnosti a jejich ochraně. Směřuje k výchově ke čtenářství, k práci s literárním textem, k jeho rozboru a interpretaci. Podporuje hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a vytváří u ţákŧ pozitivní vztah k těmto hodnotám. V oblasti postojŧ výchova vede ţáky k tomu, aby získali osobitý a celkově pozitivní vztah k jazyku a kultuře, uměli pracovat s odbornou literaturou, sledovali novinky ve svém oboru a měli motivaci k celoţivotnímu vzdělávání. Strategie výuky Mezi základní metody práce se ţáky patří hromadné vyučování, skupinová výuka, práce ve dvojicích, samostatné práce. Provádí se rŧzné metody soutěţí projektŧ, formy testŧ, besed, řízeného rozhovoru. Ţáci pracují se sešity a učebnicemi, s připravenými texty, jazykovými příručkami. Zařazují se krátká mluvní cvičení na aktuální téma, referáty z četby. Dŧraz se klade na samostatnou přípravu mimo vyučování při získávání informací. Součástí výuky jsou návštěvy divadelních a filmových představení, výchovných koncertŧ a kulturních institucí (knihovny, muzea). Posilují se mezipředmětové vztahy s odbornými předměty, s cizím jazykem, s občanskou naukou, s estetickou výchovou a s prací s počítačem. Kritéria hodnocení ţáků V předmětu český jazyk vzhledem k pouţitým metodám a formám výuky uplatňujeme hodnocení a klasifikaci. Při hodnocení je prioritou přihlíţet k osobnostním vlastnostem ţáka, charakterovým rysŧm, sociálnímu zázemí a rozdílné zralosti ţáka. Nezbytná je nutnost komplexního hodnocení uvedenými kritérii v oblasti psaní (sloh zahrnuje slovní zásobu, osobní styl, formu, kontext a úpravu, jazykovou strukturu a interpretaci, plánování a koncept, pravopis a prezentaci). V oblasti čtení (schopnost číst plynně a přesně, porozumět textu, při čtení získat informace, smysl pro hodnocení textŧ). Vyjadřování (výslovnost, hlasitost, soustředění na text, logická výstavba projevu, plynulost, postoj mluvčího). Kritéria pro hodnocení jsou ţákŧm veřejně přístupná, učí se je pouţívat (např. hodnotí kladné a záporné stránky projevu spoluţáka v prŧběhu mluvního cvičení a referátŧ. Při klasifikaci ústního zkoušení je zohledňována věcná správnost, relevantnost informací a jejich rozsah, volba jazykových prostředkŧ, srozumitelnost a strukturovanost projevu v dané komunikační situaci, jazyková správnost. Prŧběţně jsou zařazovány rŧzné druhy kontrolních činností (ústní zkoušení, diktáty, písemné testy, pravopisná, mluvnická a slohová cvičení). Jedenkrát ročně vypracuje ţák slohovou práci na dané téma. 17

18 U ţákŧ s diagnostikovanými specifickými vývojovými poruchami učení přihlíţíme k opatřením a návrhŧm pedagogicko-psychologické poradny. Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat Písemně i verbálně se ţáci prezentují při jednání ohledně vstupu na trh práce, formulují svá očekávání a své priority, naučit ţáka takové dovednosti, které mu umoţní uplatnění ve společnosti. Vyjadřovat se správně v písemnostech úřední korespondence, sestavit ţádost, profesní ţivotopis, inzerát a odpověď na něj. Rozvíjet iniciativu pruţnost, vytrvalost, odpovědnost, pracovat samostatně, společně i v týmu. Vyučovací předmět se podílí zejména na rozvoji těchto klíčových kompetencí: Kompetence k učení (ţáci pracují efektivně, řeší základní i sloţitější úkoly, vyuţívají rŧzné informační zdroje) Kompetence k řešení problémů (ţáci řeší problémy samostatně, ve skupině) Komunikativní kompetence (ţáci se vhodně vyjadřují, objasňují a formulují své myšlenky, pouţívají správnou terminologii k oboru) Personální a sociální kompetence (ţáci jsou motivováni k prezentování svých profesních cílŧ, vyuţívají poznatkŧ z českého jazyka a literatury v ostatních předmětech) Kompetence k pracovnímu uplatnění (ţáci vyuţívají zkušeností, plní odpovědně úkoly, dále se vzdělávají, pracují v týmu) Kompetence vyuţívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi (ţáci vyhledávají nové informace na internetu a komunikují elektronickou poštou) Vyučovací předmět uplatňuje tato průřezová témata: Člověk a ţivotní prostředí (výuka přispívá k pochopení významu přírody a ţivotního prostředí pro člověka a k odpovědnosti za jeho ochranu) Člověk a svět práce (verbální komunikace, písemné vyjadřování, vlastní prezentace ţáka přispěje ke schopnostem orientovat se v oblasti zaměstnanosti, komunikovat se zaměstnavateli, formulovat vlastní očekávání a priority) Informační a komunikační technologie (ţáci vyuţívají moderní informační zdroje, pracují s informacemi a dokáţou k nim přistupovat kriticky) Občan v demokratické společnosti (ţáci sledují aktuální společenské dění, poznávají principy a hodnoty dneška, formují postoj ţákŧ k demokratickým zásadám, váţí si materiálních, kulturních a duchovních hodnot, umí jednat s lidmi, diskutují, hledají kompromisy, argumentace) 18

19 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 1. ročník Ţák: 1. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností V písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu 1.1 Opakování a upevňování vědomostí ze základní školy (prověrka znalostí Ověřuje a upevňuje poznatky získané na základní škole z tvarosloví, větné stavby a pravopisu) Hledá v textu slovní druhy Rozebere jednoduchou větu a souvětí Orientuje se v soustavě jazykŧ 1.2 Pŧvod češtiny a její postavení mezi ostatními evropskými jazyky Pozná jazyky příbuzné Čeština a jazyky slovanské Má přehled o vývoji jazykŧ Čeština a evropské jazyky Pracuje se slovníky a Internacionalizace jazyka příručkami V písemném projevu uplatňuje a zdokonaluje znalosti českého pravopisu 1.3 Hlavní principy českého pravopisu (pravopis po obojetných souhláskách, pravopis skupin, Pouţívá nejnovější normativní příručky českého jazyka pravopis předpon a předloţek), Pravidla českého pravopisu a práce s nimi Chápe jazyk jako systém 1.4 Národní jazyk a jeho útvary Vyjadřuje pozitivní vztah ke svému jazyku Rozliší spisovný a nespisovný jazyk Sleduje změny ve slovní zásobě Rozvíjí slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti Aktivně a správně uţívá odborné terminologie Ve vlastním pojmu volí prostředky adekvátní komunikační situaci Chápe odvozování, skládání a zkracování slov Pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka, rozvíjí praktické dovednosti v práci s nimi Čeština, jazyk mateřský Spisovný a nespisovný jazyk Nářeční a nadnářeční útvary 1.5 Slovní zásoba, slovo, slohové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby Slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, homonyma, antonyma Základní zpŧsoby tvoření slov Jazykové příručky, zásady práce s nimi 13 19

20 Vysvětlí funkci slohových činitelŧ Rozliší funkční styl a v typických příkladech slohový útvar Připravuje se na aktivní účast na společenském dění, zdokonaluje kulturu osobního projevu Osvojuje si principy a normy kultivovaného vyjadřování a vystupování Dovede samostatně zpracovat informace Vhodně formuluje zprávy, oznámení Zpracovává informace formou inzerátu a odpovědi na něj Vhodně formuluje otázky a odpovědi, učí se vnímat a poslouchat partnera, argumentuje a obohacuje svá stanoviska Zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojŧ Vybírá informace, orientuje se v nich a přistupuje k nim kriticky, má přehled o denním tisku a tisku podle svých zájmŧ Vhodně zpracuje osnovu a stavbu vypravování Prohlubuje a zdokonaluje své vyjadřovací schopnosti Prokazuje věcně správné, jasné a srozumitelné vyjadřování, vyjadřování spisovné a nespisovné Prohloubí si poznatky o nejstarších dílech světové literatury 2. Komunikační a slohová výchova Stylistika a slohotvorní činitelé Podstata slohu funkční styly Základní postupy v běţné komunikaci 2.2 Projevy prostě sdělovací Krátké informační útvary Zpráva oznámení Inzerát a odpověď na něj Reklama, propagace 2.3 Vypravování Vyprávěcí postupy v běţné komunikaci, v uměleckém projevu, v publicistice Kompozice a stavba vypravování Charakteristické jazykové prostředky Slohová písemná práce 3. Práce s textem a získávání informací 3.1 Výběr z nejstarších světových literatur 10 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 23 68 H / 01 Mechanik opravář motorových vozidel Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2009 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U Kapličky

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Kód a název oboru vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník. Název školního vzdělávacího programu: KADEŘNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník. Název školního vzdělávacího programu: KADEŘNÍK Kód a název oboru vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník Název školního vzdělávacího programu: KADEŘNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj-M-2/1-3 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi... 4 Výsledky

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 69-51-H/01

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE (OKA) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař číšník

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař číšník STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař číšník Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Kapličky 761, 342 01 Sušice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ Obor vzdělání 33-56-H/01 Truhlář STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

1. Pojetí vyučovacího předmětu

1. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing je seznámit žáky s marketingovými postupy především v oblasti cestovního ruchu založenými na odhadování,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač. Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač. Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Tříleté

Více

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 1. Profil absolventa Název vzdělávacího programu: Truhlář Motivační název: Kód a název oboru: 33-56-H/01 Truhlář Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Délka studia (v letech): 3 Forma studia:

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Biologie je zprostředkovat základní biologické principy a biologické pojmy a pomocí příkladů z praxe demonstrovat

Více

Kód a název oboru vzdělání: H/01 Truhlář. Název školního vzdělávacího programu: TRUHLÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: H/01 Truhlář. Název školního vzdělávacího programu: TRUHLÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář Název školního vzdělávacího programu: TRUHLÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Matematika Kód modulu Ma-E-3/1-2 Délka modulu 30 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2009 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Školní vzdělávací program 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5

Školní vzdělávací program 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Školní vzdělávací program Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 4 2.1 Uplatnění absolventa... 4 2.2 Kompetence absolventa...

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Přehled rozpracování

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Profil absolventa. Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o.

Profil absolventa. Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. školní vzdělávací program Kosmetické služby Kosmetické služby Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. PLACE HERE Kosmetické služby Uplatnění: Odborný pracovník v oblasti

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Kapličky 761, 342 01 Sušice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK Obor vzdělání 36-67-H/01 Zedník STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Kapličky 761, 342 01 Sušice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ Obor vzdělání 33-56-H/01 Truhlář Obsah Identifikační údaje... 3 Profil absolventa školního

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Anglický jazyk Kód modulu Aj-M-1/1-4 Délka modulu 99 hodin Platnost 01. 09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 13. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU STAVEBNÍ KONSTRUKCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více