Stanovy České komory zdravotnických pracovníků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy České komory zdravotnických pracovníků"

Transkript

1 Stanovy České komory zdravotnických pracovníků Sjezd delegátů České komory zdravotnických pracovníků schvaluje tento Stavovský předpis. Část první Obecná ustanovení 1 (1) Stanovy České komory zdravotnických pracovníků (dále jen ČKZP ) upravují organizační otázky, spojené s činností ČKZP a jejích orgánů, které nejsou upraveny zákonem nebo jiným právním předpisem. (2) ČKZP užívá zkratku ČKZP a logo uvedené v příloze 1. (3) ČKZP je oprávněna užívat ve stanovených případech kulaté razítko se státním znakem České republiky. 2 Název, sídlo (1) Česká komora zdravotnických pracovníků je samosprávná nepolitická profesní organizace zdravotnických pracovníků. ČKZP sdružuje pracovníky profesí způsobilých k výkonu zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (dále jen zákon ). (2) ČKZP je organizací otevřenou všem zdravotnickým pracovníkům uvedeným v odst. 1 bez rozdílu národnosti, rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, pohlaví a sociálního postavení. (3) ČKZP je právnickou osobou ze zákona č. ČKZP je občanským sdružením registrovaným u Ministerstva vnitra. Formu osoby je nutno stanovit v souladu s komorovým zákonem. (4) Sídlem ČKZP (5) ČKZP působí na celém území České republiky. Posláním ČKZP je 3 Poslání ČKZP a) sdružovat pracovníky vykonávající zdravotnická povolání uvedená v 2 odst. 1 (dále jen členové ), b) obhajovat práva a zájmy členů a chránit jejich profesní čest,

2 c) dbát o růst jejich odborné a morální úrovně za účelem ochrany společných zájmů, odbornosti a etiky povolání, d) prosazovat řešení profesních, ekonomických a právních otázek, e) všestranně se podílet na řešení témat týkajících se zdravotních služeb, f) podporovat vědeckovýzkumnou činnost v oblasti působnosti členů profesí sdružených v ČKZP, zasazovat se o jejich uplatňování v praxi a s výsledky této činnosti seznamovat odbornou i laickou veřejnost v České republice (dále jen ČR ) i v zahraničí. (1) ČKZP v oblasti odborné zejména: 4 Formy činnosti a) vede registr zdravotnických pracovníků, potvrzuje splnění podmínek k výkonu povolání a splnění podmínek o vzdělání a kvalifikaci do profesního průkazu EU, b) vyjadřuje se k podmínkám a způsobu vzdělávání zdravotnických pracovníků, c) vydává pro členy závazná stanoviska ČKZP (dále jen závazné stanovisko ), d) vytváří, vydává a podporuje vydávání odborných publikací, e) organizuje přednášky, semináře, kurzy, pořádá kongresy, sympozia, konference a obdobná setkání v regionálním, celostátním a mezinárodním měřítku, f) vykonává poradenskou a expertní činnost, připravuje vybrané členy na činnost expertů pro forenzní řízení v oblasti zdravotnických povolání uvedených v 2 odst. 1, kteří mohou působit jako nezávislí posuzovatelé na požádání právnické či fyzické osoby (dále jen soudní znalci ) g) vydává stanoviska ČKZP ke vzdělávacím aktivitám v souladu s platnou legislativou, h) realizuje a podílí se na vědeckovýzkumné činnosti na národním i mezinárodním poli, i) vykonává vedlejší činnost související s činností ČKZP. (2) ČKZP v oblasti členské základny zejména a) posuzuje a hájí práva, profesní zájmy a čest členů, b) poskytuje právní pomoc členům, c) vede seznam členů, d) vydává členům doklad o členství v ČKZP, e) dbá, aby členové vykonávali povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným platnou legislativou, stavovskými předpisy ČKZP a závaznými stanovisky k odborným problémům spojeným s poskytováním zdravotních služeb a ve zdravotnickém výzkumu, f) řeší stížnosti na výkon povolání svých členů, g) vykonává disciplinární pravomoc vůči členům, h) vyhlašuje soutěže a uděluje ceny za mimořádné výsledky v oblasti zdravotních služeb. (3) ČKZP v oblasti zdravotní politiky zejména

3 a) účastní se tvorby obecně závazných právních předpisů týkajících se zdravotních služeb nebo souvisejících s výkonem povolání zdravotnického pracovníka, b) účastní se výběrových řízení při obsazování vedoucích míst ve zdravotnictví, c) účastní se provádění zkoušek k ověření způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, atestačních a aprobačních zkoušek, d) podílí se na tvorbě zdravotní politiky státu ve spolupráci se všemi institucemi, které mají toto ve své působnosti, e) prostřednictvím delegovaných zástupců se účastní výběrových, konkurzních a dohodovacích řízení, f) prostřednictvím delegovaných zástupců hájí zájmy členů v poradních orgánech legislativy a exekutivy ČR a v dalších orgánech a institucích zabývajících se problematikou zdravotních služeb. (4) ČKZP zastupuje, v rozsahu vymezené kompetence, své členy ve vztahu k orgánům, organizacím a veřejnosti v České republice i v zahraničí. (5) ČKZP spolupracuje, v rozsahu vymezené kompetence, zejména s komorami a s profesními organizacemi a odbornými společnostmi sdružujícími pracovníky ve zdravotnictví (dále jen profesní sdružení ). Část druhá Organizační uspořádání 5 Obecné principy (1) Základními organizačními složkami ČKZP jsou Profesní sekce. (2) Profesní sekce samostatně hospodaří s finančními prostředky. (3) Funkce ve všech orgánech ČKZP jsou dobrovolné. Může je vykonávat pouze osoba, která je členem a minimálně pět let vykonává některé ze zdravotnických povolání. Tato povinnost se nevztahuje na funkci pokladníka. (4) Stavovskými předpisy ČKZP jsou a) Stanovy ČKZP, b) Jednací řád ČKZP, c) Organizační řád ČKZP, d) Volební řád ČKZP, e) Finanční řád ČKZP, f) Disciplinární řád ČKZP a g) Etický kodex ČKZP. (5) Stavovskými předpisy ČKZP jsou dále předpisy Profesní sekce a to a) Statut profesní sekce, b) Jednací řád profesní sekce,

4 c) Volební řád profesní sekce a d) Finanční řád profesní sekce. (6) Stavovskými předpisy ČKZP jsou dále předpisy orgánů ČKZP včetně poradních orgánů Prezidia a to a) Statut orgánu a b) Jednací řád orgánu. (1) ČKZP jako celek má tyto orgány: a) Sjezd delegátů, b) Prezidenta a Viceprezidenta, c) Prezidium, d) Radu profesí, e) Revizní komisi, f) Čestnou radu, g) Licenční komisi, h) Profesní sekce (dále jen Sekce ). Sekce mají tyto orgány: 1. Sjezd členů profesní sekce, 2. Výkonný výbor profesní sekce, 3. Revizní komise profesní sekce. 6 Orgány ČKZP (2) Prezidium je oprávněno dle potřeby ČKZP jmenovat další poradní orgány Prezidia a pracovní skupiny Prezidia pro řešení dílčích úkolů. Do odborných poradních orgánů Prezidia a pracovních skupin jsou jeho členové jmenováni Prezidiem na návrh Rady profesí a Výkonných výborů profesních sekcí. (3) Sekce jsou oprávněny dle svých potřeb vytvářet vlastní poradní orgány. Do poradních orgánů Sekcí jsou jeho členové jmenováni Výkonnými výbory profesních sekcí. Dále Sekce mohou vytvářet pracovní skupiny Sekcí pro řešení dílčích úkolů. 7 Sjezd delegátů (1) Sjezd delegátů (dále jen Sjezd ) je nejvyšším orgánem ČKZP. (2) Právo účastnit se jednání Sjezdu mají delegáti zvolení Sjezdem členů Sekce nebo delegáti nominovaní Výkonným výborem profesní sekce, (dále jen delegáti ). (3) Právo účastnit se jednání Sjezdu dále mají Prezident, Viceprezident, členové Prezidia a Rady profesí, Revizní komise, Čestné rady a čestní členové ČKZP. O případné účasti ostatních osob rozhodne Sjezd. (4) Právo hlasovat mají pouze delegáti.

5 (5) Řádný Sjezd je svolán Prezidiem minimálně jedenkrát za funkční období. Mimořádný sjezd je Prezidiem svoláván v případě předčasné volby Prezidenta a Viceprezidenta, dovolby členů Prezidia, nebo z jiných závažných důvodů. (6) Mimořádný Sjezd je dále svolán, když o to požádá Revizní komise nebo alespoň jedna polovina členů Rady profesí, nebo jedna třetina Výkonných výborů profesních sekcí nebo jedna čtvrtina členů ČKZP. (7) Mimořádný Sjezd se koná nejpozději do tří měsíců od doby, kdy byla Prezidiu doručena žádost. (8) Termín a místo konání řádného Sjezdu je Prezidium povinno zveřejnit nejpozději šest měsíců před jeho konáním. Termín a místo konání mimořádného Sjezdu je Prezidium povinno zveřejnit nejpozději čtyři týdny před jeho konáním. Způsob zveřejnění je stanoven v Jednacím řádu ČKZP. (9) Sjezd je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů. (10) Sjezd zejména a) schvaluje výši registračního poplatku a členských příspěvků a jejich rozdělování, b) schvaluje výši odměn za výkon funkcí v orgánech ČKZP, c) schvaluje a ruší stavovské předpisy ČKZP, d) volí Prezidenta a Viceprezidenta, Prezidium, Revizní komisi a Čestnou radu, e) může na návrh Prezidia nebo Rady profesí rozhodnout o udělení čestného členství, f) rozhoduje o přenesení svých pravomocí na Prezidium nebo Radu profesí, g) rozhoduje o zániku ČKZP. 8 Prezident a Viceprezident (1) Prezident je statutárním zástupcem ČKZP. (2) Prezident a Viceprezident jsou volený orgán. (3) Prezident jedná a vystupuje jménem ČKZP ve všech věcech a podepisuje se jménem komory. O jednáních spojených s podpisem dokumentu informuje na nejbližším zasedání Prezidium. (4) Prezident řídí v plném rozsahu činnost kanceláře ČKZP. (5) Prezident předkládá Radě profesí zprávu Prezidia o činnosti za uplynulé období. (6) V případě nepřítomnosti Prezidenta ho v plném rozsahu práv a povinností Prezidenta zastupuje Viceprezident. V případě nepřítomnosti Prezidenta i Viceprezidenta je zastupuje, v rozsahu jejich pověření, jimi pověřený člen Prezidia. Pokud Prezident a Viceprezident z vážných důvodů nemohou vykonávat svou funkci a žádného člena Prezidia výkonem funkce nepověřili, pověří zastupováním Prezidenta Prezidium některého ze svých členů.

6 (7) Pokud Prezident a Viceprezident nejsou schopni vykonávat svoji funkci po dobu více než 6 měsíců, pověří Prezidium výkonem této funkce některého ze svých členů a svolá mimořádný sjezd. 9 Prezidium (1) Prezidium je řídícím a výkonným orgánem ČKZP. (2) Prezidium je volený orgán a má minimálně devět členů, tvoří jej Prezident, Viceprezident a ostatní členové. (3) Pokud počet členů Prezidia klesne pod pět, svolá Prezidium mimořádný sjezd. (4) Prezidium a) zajišťuje vedení seznamu členů a vydávání dokladů o členství v ČKZP, b) hospodaří s majetkem ČKZP a zajišťuje vedení účetnictví ČKZP, c) předkládá Revizní komisi 1x ročně zprávu Prezidia o hospodaření, d) zprávu Prezidia o hospodaření předkládá ke schválení Radě profesí, e) zajišťuje interní audit a zprávu interního auditu předkládá ke schválení Radě profesí, f) zřizuje kancelář ČKZP a zajišťuje její provoz, g) zajišťuje a kontroluje personalistiku spojenou s kancelářemi ČKZP, h) kontroluje a koordinuje činnost orgánů ČKZP s výjimkou Revizní komise, i) svolává Sjezd a realizuje jeho usnesení, j) pro řešení neodkladných úkolů svolává Radu profesí, k) vede dokumentaci o své činnosti a zajišťuje pravidelné informace o činnosti ČKZP, l) vydává stavovské předpisy ČKZP a předkládá je ke schválení Sjezdu, m) vypracovává a vydává závazná stanoviska, jejichž vydání není vyhrazeno Radě profesí a předkládá je Revizní komisi a k odsouhlasení Radě profesí, n) kompletuje a vyřizuje materiály od Rady profesí a Radě profesí podává informace o jejich vyřízení, o) rozhoduje o pozastavených rozhodnutích Prezidenta a Sjezdu, p) jedná s orgány veřejné správy a samosprávy, q) zajišťuje marketing a prezentaci ČKZP směrem k veřejnosti a médiím, r) zabezpečuje mezinárodní aktivity, s) spolupracuje s obdobnými orgány EU. 10 Rada profesí (1) Rada profesí je nejvyšším odborným orgánem ČKZP. (2) Každá profese má zástupce v Radě profesí, který je zároveň členem Výkonného výboru profesní sekce, kterou byl do Rady profesí vyslán. (3) Při hlasování má zástupce v Radě profesí počet hlasů, který odpovídá počtu profesí sdružených v Sekci.

7 (4) Pokud není člen Rady profesí schopen vykonávat svoji funkci, vysílá Výkonný výbor profesní sekce jiného svého člena. (5) Mimořádně lze Radu profesí svolat na základě rozhodnutí Prezidia, nebo když o to požádá Revizní komise nebo alespoň jedna třetina členů Rady profesí. (6) Rada profesí a) schvaluje 1. zprávu Prezidia o činnosti, 2. zprávu Prezidia o hospodaření, 3. zprávu interního auditu, 4. zprávu Revizní komise, 5. zprávu Čestné rady, 6. rozpočet komory, b) vede dokumentaci o své činnosti a zajišťuje pravidelné informace o své činnosti Výkonným výborům profesních sekcí, c) kompletuje a vyřizuje materiály od Výkonných výborů profesních sekcí a Výkonným výborům profesních sekcí podává informace o jejich vyřízení, d) předkládá Prezidiu návrh na 1. jmenování zástupce ČKZP na jednání se zdravotními pojišťovnami, 2. jmenování zástupce ČKZP do pracovních skupin, poradních orgánů a akreditačních komisí ministerstva zdravotnictví (dále jen MZ ČR ), do orgánů pro výběrová, konkurzní a dohodovací řízení, do poradních orgánů exekutivy ČR a do dalších institucí, 3. jmenování členů pracovních skupin Prezidia pro řešení dílčích úkolů a členů odborných poradních orgánů Prezidia, e) ve spolupráci s Výkonnými výbory profesních sekcí 1. vypracovává a vydává závazná stanoviska, jejichž vydání není vyhrazeno Prezidiu a předkládá je Revizní komisi a k odsouhlasení a vydání Prezidiu, 2. posuzuje podmínky pro výkon soukromé praxe, 3. stanovuje podmínky pro výkon soukromé praxe, 4. stanovuje podmínky pro výkon funkce odborného zástupce, 5. podílí se na standardizaci zdravotních služeb, f) ve spolupráci se všemi institucemi, které mají toto ve své působnosti, se podílí na tvorbě zdravotní politiky státu, g) spolupracuje s příslušnými orgány státní správy při výkonu dozoru nad dodržováním podmínek při poskytování zdravotních služeb. 11 Výkonný výbor profesní sekce (1) Výkonný výbor Sekce (dále jen Výbor sekce ) je řídícím a výkonným orgánem Sekce. (2) Výbor sekce je orgán volený Sjezdem členů Sekce.

8 (3) Pokud není člen Výboru sekce schopen vykonávat svoji funkci, nahrazuje jej další kandidát do Výboru sekce dle výsledku voleb. (4) Výbor sekce vysílá do Rady profesí svého zástupce, kterého může odvolat. (5) V odborných záležitostech profesí, včetně vzdělávání, jedná Výbor sekce samostatně a za spolupráce s profesními sdruženími profesí sdružených v Sekci, pokud existují, a o výsledcích jednání informuje Radu profesí. (6) Výbor sekce a) svolává Sjezd členů profesní sekce a realizuje jeho usnesení, b) předkládá ke schválení Sjezdu členů profesní sekce zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření, c) předkládá Revizní komisi profesní sekce zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření, d) vypracovává předpisy Sekce a předkládá je ke schválení Sjezdu členů profesní sekce, e) oznamuje Radě profesí rozdělení Sekce, sloučení s jinou Sekcí či zánik Sekce, f) podílí se na obhajobě práv a zájmů členů a ochraně jejich profesní cti, g) v oblasti zdravotních služeb se podílí na přípravě podkladů na jednání se zdravotními pojišťovnami o rozsahu a ceně jimi hrazených zdravotních služeb, h) ve spolupráci s Radou profesí 1. podílí se na vypracovávání závazných stanovisek, jejichž vydání není vyhrazeno Prezidiu, 2. posuzuje podmínky pro výkon soukromé praxe, 3. stanovuje podmínky pro výkon soukromé praxe, 4. stanovuje podmínky pro výkon funkce odborného zástupce, 5. podílí se na standardizaci zdravotních služeb. 12 Sjezd členů profesní sekce (1) Sjezd členů profesní sekce (dále jen Sjezd sekce ) je nejvyšším orgánem Sekce. (2) Právo účastnit se jednání Sjezdu sekce mají všichni členové Sekce, nebo zvolení delegáti Sjezdu sekce (dále jen delegáti sekce ). (3) Právo účastnit se jednání Sjezdu sekce dále mají Prezident, Viceprezident, členové Prezidia, Rady profesí, Výboru sekce, Revizní komise profesní sekce, Revizní komise, Čestné rady a čestní členové ČKZP. O případné účasti ostatních osob rozhodne Sjezd sekce. (4) Právo hlasovat mají pouze delegáti sekce. (5) Sjezd sekce a) schvaluje zprávu Výboru sekce o činnosti, b) schvaluje zprávu Výboru sekce o hospodaření, c) schvaluje zprávu Revizní komise profesní sekce, d) schvaluje rozpočet Výboru sekce,

9 e) schvaluje, mění a ruší předpisy Profesní sekce, f) volí Výbor sekce a Revizní komisi profesní sekce, g) rozhoduje o zániku Sekce na základě změny zákona, sloučení s jinou Sekcí či s rozdělením na více Sekcí. 13 Revizní komise (1) Revizní komise (dále jen RK ) je volený orgán. (2) Pokud není člen RK schopen vykonávat svoji funkci, nahrazuje jej další kandidát do RK dle výsledku voleb. (3) RK je možno, pokud to bude shledáno nutným z důvodu velkého rozsahu práce, mezi Sjezdy doplnit o další členy z kandidátů do RK dle výsledku voleb. (4) Revizní komisi zastupuje předseda RK, místopředseda RK, nebo jimi pověřený člen RK (dále jen zástupce RK ). (5) Členové RK nemohou být členy jiného orgánu ČKZP s výjimkou Sjezdu sekce a Sjezdu. (6) Schází se dle potřeby a svolává ji předseda RK, v jeho nepřítomnosti místopředseda RK. (7) Členové RK mají právo účastnit se jednání všech orgánů komory. (8) Revizní komise a) reviduje hospodaření s finančními prostředky ČKZP, b) kontroluje soulad činností ČKZP se stavovskými předpisy a legislativou, c) pozastavuje výkon rozhodnutí Prezidenta a Sjezdu, jsou-li v rozporu se stavovskými předpisy nebo legislativou, d) pozastavená rozhodnutí předkládá Prezidiu, e) podává návrh na zahájení disciplinárního řízení, f) schvaluje zprávu Revizní komise profesní sekce, g) předkládá ke schválení Sjezdu zprávu Revizní komise. 14 Čestná rada (1) Čestná rada (dále jen Rada ) je volený orgán. (2) Pokud není člen Rady schopen vykonávat svoji funkci, nahrazuje jej další kandidát do Rady dle výsledku voleb. (3) Členové Rady mají právo účastnit se jednání Sjezdu sekce a Sjezdu. (4) Členové Rady nemohou být členy jiného orgánu ČKZP s výjimkou Sjezdu sekce a Sjezdu. (5) Čestná rada

10 a) má disciplinární pravomoc vůči všem orgánům ČKZP a členům, b) dbá, aby členové vykonávali povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným platnou legislativou, stavovskými předpisy ČKZP a závaznými stanovisky, c) řeší stížnosti na výkon povolání, d) obhajuje práva a zájmy členů a ochraňuje jejich profesní čest, e) šetří mimořádné události, f) spolupracuje se soudními znalci, g) rozhoduje o zániku členství v komoře z důvodu profesního pochybení, h) zprávu Čestné rady předkládá ke schválení Radě profesí. (6) Proti písemnému rozhodnutí Rady o uložení disciplinárního opatření může člen, kterému bylo disciplinární opatření uloženo, podat odvolání do patnácti dnů od jeho doručení. (7) Odvolání proti rozhodnutí Rady je možno podat Prezidiu a v odborných záležitostech Radě profesí, které přezkoumávané rozhodnutí buď potvrdí, nebo zruší. O uložení disciplinárního opatření podle tohoto odstavce lze podat opravný prostředek k soudu. 15 Revizní komise profesní sekce (1) Revizní komise profesní sekce je orgán volený Sjezdem sekce. (2) Pokud není člen Revizní komise profesní sekce schopen vykonávat svoji, nahrazuje jej další kandidát do Revizní komise profesní sekce dle výsledku voleb. (3) Členové Revizní komise profesní sekce nemohou být členy jiného orgánu ČKZP s výjimkou Sjezdu sekce a Sjezdu. (4) Členové Revizní komise profesní sekce mají právo účastnit se jednání Výboru sekce a Sjezdu sekce. (5) Revizní komise profesní sekce a) reviduje hospodaření s finančními prostředky Sekce, b) kontroluje soulad činností Výboru sekce a Sjezdu sekce se stavovskými předpisy ČKZP a legislativou, c) přijímá od Výboru sekce výkaz o činnosti a zprávu o hospodaření, d) vypracovává zprávu o činnosti Revizní komise profesní sekce a předkládá ji ke schválení Revizní komisi a Sjezdu sekce. (1) Členství v ČKZP je řádné a čestné. Část třetí Základní ustanovení o členství 16 Formy členství

11 (2) Řádné členství je povinné ze zákona č.... (3) Sjezd může na návrh Prezidia nebo Rady profesí rozhodnout o udělení čestného členství tomu, kdo má mimořádné zásluhy o rozvoj zdravotnictví nebo tomu, kdo mimořádně pracuje pro jeho rozvoj. Udělení čestného členství v ČKZP nezakládá práva a povinnosti řádného člena. 17 Vznik členství (1) Uchazeč o řádné členství v komoře předloží žádost o přijetí za člena komory společně s kopií a) dokladu o získání odborné způsobilosti, nebo b) dokladu o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče dle hlavy VII zákona. Doložení těchto dokladů se považuje za splnění zákonem stanovených podmínek pro přijetí uchazeče za řádného člena ČKZP. (2) Splňuje-li uchazeč zákonem stanovené podmínky, vydá ČKZP doklad o přijetí, který obsahuje datum zápisu uchazeče do seznamu členů ČKZP. O přijetí uchazeče uvědomí nejpozději do dvou měsíců od podání žádosti o přijetí do ČKZP. (3) Nesplňuje-li uchazeč zákonem stanovené podmínky k přijetí za řádného člena ČKZP, vydá ČKZP rozhodnutí o nepřijetí za řádného člena ČKZP. Rozhodnutí se zasílá uchazeči doporučeně nejpozději do dvou měsíců od obdržení žádosti. (4) Členství v ČKZP vzniká zápisem do seznamu členů ČKZP. Uchazeči, který je přijat za člena ČKZP je vydán doklad o členství. (5) Veškeré zpracování a ochrana osobních dat členů ČKZP se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochranně osobních údajů v platném znění (1) Členství v ČKZP zaniká: 18 Zánik členství a) zrušením členství pro nezaplacení příspěvků ve stanovené výši v příslušném kalendářním roce a ve stanoveném termínu, b) vystoupením, c) vyloučením a d) úmrtím člena. (2) Každému členu, kterému bylo zrušeno členství v ČKZP z důvodů neplacení členských příspěvků, může být členství obnoveno, pokud chybějící členské příspěvky a manipulační poplatek zpětně uhradí. 19 Práva a povinnosti členů

12 (1) Člen ČKZP má tato práva: a) být informován o činnosti a hospodaření ČKZP, b) obracet se se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na orgány ČKZP, c) svobodně vyslovovat své názory, náměty a kritické připomínky ve věcech týkajících se ČKZP, d) dát podnět orgánům ČKZP k prošetření případu, který se týká jeho výkonu profese, a to i bez podání stížnosti nebo podnětu jiné strany, e) využívat pomoci a podpory ČKZP v činnostech vyplývajících z poslání a cílů ČKZP. (2) Řádný člen ČKZP má právo hlasovat, volit a být volen do orgánů ČKZP. (3) Čestný člen má právo účastnit se sjezdu ČKZP s právem poradního hlasu. (4) Člen ČKZP má tyto povinnosti: a) vykonávat povolání zdravotnického pracovníka odborně, v souladu s etickým kodexem ČKZP a způsobem stanoveným zákony, stavovskými předpisy a závaznými stanovisky komory, b) dodržovat stavovské předpisy ČKZP a závazná stanoviska k odborným problémům a vzdělávání, c) přispívat k naplňování poslání a cílů ČKZP, d) řádně vykonávat svěřené funkce a úkoly, e) platit členské příspěvky ve stanovené výši a ve stanoveném termínu. Část čtvrtá Majetek a hospodaření 20 Spravování majetku a hospodaření (1) ČKZP samostatně spravuje svůj majetek podle ročního rozpočtu schváleného Radou profesí. (2) Příjmy ČKZP tvoří: a) členské příspěvky a registrační poplatky, b) dary, dědictví, c) výnosy z akcí a činností ČKZP, d) dotace, e) sponzorské dary, f) granty, g) výnosy z akcí a činností Sekcí. (3) Majetek je určen k plnění úkolů vyplývajících ze Stanov ČKZP a smí jej být použito pouze v souladu s tímto určením.

13 (4) Hospodaření ČKZP se řídí obecně závaznými právními předpisy a Finančním řádem ČKZP. Část pátá Vznik a zánik Profesní sekce 21 Vznik nové Profesní sekce (1) Nová Sekce může vzniknout instalováním nové profese do zákona, nebo rozdělením Sekce. (2) Přípravný výbor sekce a) informuje Radu profesí o vzniku nové Sekce a b) zajistí volby Výboru sekce a Revizní komise profesní sekce. 22 Zánik Profesní sekce (1) O zániku Sekce rozhoduje Sjezd sekce. Sekce může zaniknout a) vyjmutím profese, jejíž členové jsou v Sekci, ze zákona nebo b) sloučením s jinou Sekcí. (2) Povinností Výboru zanikající Sekce je a) informovat o tom Radu profesí a b) informovat každého člena Sekce. (3) Výbor sekce zanikající Sekce provede vyrovnání hospodaření, převede majetek a veškeré finance na účet Výboru sekce, která přebere členy zaniklé Sekce a po schválení Revizní komisí zaniklé Sekce předá do 30 dnů od data zániku zprávu o finančním vyrovnání Revizní komisi a zprávu o ukončení činnosti Sekce Radě profesí. Část šestá Změna Stanov ČKZP 23 Změny a doplňky Stanov ČKZP lze provést na základě usnesení Sjezdu. Část sedmá Závěrečná ustanovení 24 Tyto Stanovy ČKZP byly schváleny Sjezdem delegátů ČKZP dne.

14 Změna Stanov vzata na vědomí dne. Zákon č. 83/1999 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů Příloha 1: Logo ČKZP

Stanovy České asociace sester, z. s.

Stanovy České asociace sester, z. s. Stanovy České asociace sester, z. s. Část první Obecná ustanovení Článek 1 Název, sídlo 1. Česká asociace sester, z. s. (dále jen ČAS) je dobrovolná samosprávná, nepolitická a profesní organizace zdravotnických

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd delegátů České lékařské komory podle 15 odst. 2, písm. a) zák. č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické

Více

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název spolku: Česká evaluační společnost, z.s. 2. Anglický ekvivalent názvu spolku: Czech Evaluation Society, registered association 3. Sídlem spolku je Heřmanova 22, 170 00 Praha

Více

ZÁKON č. 301/1992 Sb. České národní rady

ZÁKON č. 301/1992 Sb. České národní rady ZÁKON č. 301/1992 Sb. České národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ze dne 5. května 1992 Změna: 121/1993 Sb. Změna: 223/1994 Sb. Česká národní rada se usnesla

Více

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů České republiky z.s.

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů České republiky z.s. STANOVY Společnosti radiologických asistentů České republiky z.s. Společnost radiologických asistentů ČR z.s. Sekretariát SRLA ČR, Náves Svobody 35/47, 779 00 Olomouc Telefon: +420 602 786 085, +420 775

Více

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu STANOVY OSZSP ČR I. Poslání a postavení odborového svazu II. Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů A. Vznik členství B. Druhy členství C. Odmítnutí přijetí člena D. Ukončení členství E.

Více

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PRAHA 1 STATUT. Článek 1. Základní ustanovení

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PRAHA 1 STATUT. Článek 1. Základní ustanovení HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PRAHA 1 STATUT Článek 1. Základní ustanovení 1. Základním posláním Hospodářské komory Praha 1 (dále jen komora ) je spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a podpora podnikatelských

Více

STANOVY VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

STANOVY VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU STANOVY VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU I. Základní ustanovení a poslání odborového svazu Článek 1 Název odborového svazu: Vysokoškolský odborový svaz (zkratka VOS) Sídlo Vysokoškolského odborového svazu:

Více

Stanovy. České federace florbalu vozíčkářů

Stanovy. České federace florbalu vozíčkářů Stanovy České federace florbalu vozíčkářů 1. Název a sídlo a. Česká federace florbalu vozíčkářů o.s. (dále jen ČFFV o.s.) je dobrovolným, samostatným občanským sdružením, sdružuje fyzické, případně i právnické

Více

STANOVY Společnosti pro výživu, z.s.

STANOVY Společnosti pro výživu, z.s. 1. Název spolku: Společnost pro výživu, z.s. 2. Sídlo spolku: Praha. 3. Spolek působí na území České republiky. STANOVY Společnosti pro výživu, z.s. Čl. I. Název, sídlo a působnost Čl. II. Charakter Spolku

Více

S T A N O V Y. Českého odborového svazu energetiků

S T A N O V Y. Českého odborového svazu energetiků S T A N O V Y Českého odborového svazu energetiků I. Základní ustanovení a sídlo odborového svazu Článek 1 - Základní ustanovení 1.1 Český odborový svaz energetiků (dále jen ČOSE) je nezávislé, samostatné,

Více

Česká komora odborných lesních hospodářů

Česká komora odborných lesních hospodářů STANOVY SPOLKU Česká komora odborných lesních hospodářů ČÁST 1. Základní ustanovení 1. Název spolku: Česká komora odborných lesních hospodářů z.s. (dále jen ČKOLH ) 2. IČ: 266 24 940 3. ČKOLH působí na

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení CZECH MDS GROUP I. Název a sídlo občanského sdružení 1) Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení s názvem CZECH MDS GROUP (dále jen sdružení ). Sdružení je dobrovolným

Více

ST STANOVY. Cechu elektrické požární signalizace České republiky. Základní ustanovení

ST STANOVY. Cechu elektrické požární signalizace České republiky. Základní ustanovení ST STANOVY Cechu elektrické požární signalizace České republiky Základní ustanovení Cech elektrické požární signalizace České republiky (dále jen Cech EPS ČR) je dobrovolným zájmovým sdružením založeným

Více

S T A N O V Y. ZO OS PHGN Dolu ČSM, Stonava ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1

S T A N O V Y. ZO OS PHGN Dolu ČSM, Stonava ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 S T A N O V Y ZO OS PHGN Dolu ČSM, Stonava 1) Název odborové organizace je ZO OS PHGN Dolu ČSM, Stonava (dále jen organizace) 2) Sídlem organizace je Důl ČSM, Stonava č.p.1077 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Stanovy Českého střeleckého svazu

Stanovy Českého střeleckého svazu Stanovy Českého střeleckého svazu Preambule Český střelecký svaz je sdružení občanů, kteří mají společný zájem provozovat, podporovat, organizovat a řídit sportovně střeleckou činnost na území České republiky

Více

PRACOVNÍ VERZE Návrh stanov AVZO TSČ ČR z.s.,pracovní verze

PRACOVNÍ VERZE Návrh stanov AVZO TSČ ČR z.s.,pracovní verze PRACOVNÍ VERZE Návrh stanov AVZO TSČ ČR z.s.,pracovní verze Stanovy AVZO TSČ ČR Preambule Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky je spolek, který má

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Pakultura o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Pakultura o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Pakultura o.s. Článek I. Název, sídlo, působnost a charakter sdružení 1.1 Název sdružení: Pakultura o.s. (dále jen sdružení ) 1.2 Sídlo sdružení: Truhlářská 574, Pacov 395 01

Více

STANOVY. Čl. 1. Název a sídlo Název: Slovinský spolek Josipa Plečnika Slovensko društvo Jožeta Plečnika (dále jen spolek )

STANOVY. Čl. 1. Název a sídlo Název: Slovinský spolek Josipa Plečnika Slovensko društvo Jožeta Plečnika (dále jen spolek ) STANOVY Čl. 1. Název a sídlo Název: Slovinský spolek Josipa Plečnika Slovensko društvo Jožeta Plečnika (dále jen spolek ) Sídlo: Krameriova 674/5,26601 Beroun Čl. 2 Statut spolku 1. Spolek je dobrovolné

Více

Stanovy občanského sdružení CZEMP (Česká skupina pro Ph- myeloproliferativní onemocnění)

Stanovy občanského sdružení CZEMP (Česká skupina pro Ph- myeloproliferativní onemocnění) Stanovy občanského sdružení CZEMP (Česká skupina pro Ph- myeloproliferativní onemocnění) I. Název a sídlo občanského sdružení 1. Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení s názvem: CZEMP (Česká skupina

Více

A S O C I A C E M A L É H O FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY

A S O C I A C E M A L É H O FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY STANOVY ASOCIACE MALÉHO Základní ustanovení 1 Název a sídlo 1. Občanské sdružení se nazývá Asociace malého fotbalu České republiky, o. s., ve zkratce AMF ČR, o. s., dále jen AMF. 2. AMF je občanským sdružením

Více

Srdce Jarošova, občanské sdružení Stanovy

Srdce Jarošova, občanské sdružení Stanovy Srdce Jarošova, občanské sdružení Stanovy Název: SRDCE JAROŠOVA, občanské sdružení (dále jen sdružení ) Sídlo: Jarošov nad Nežárkou 1, Jarošov, 378 41. Čl. 1. Název a sídlo Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení

Více

Spolek rodičů a přátel při Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci,z.s. STANOVY. Článek 1. Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel při Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci,z.s. STANOVY. Článek 1. Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel při Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci,z.s. STANOVY Článek 1 Název, sídlo a charakter spolku 1) Název sdružení: Spolek rodičů a přátel při Konzervatoři Evangelické akademie

Více

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV ČÁST PRVNÍ Čl. 1 Základní ustanovení 1. Svaz českých a moravských bytových družstev (dále jen "svaz") je zájmovým sdružením právnických osob podle 20f

Více

STANOVY. spolku. Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s.

STANOVY. spolku. Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. STANOVY spolku Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. vedeného u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 66 Identifikační číslo: 00506494 ve znění schváleném valnou hromadou dne

Více

Stanovy Sdružení obcí, měst a dalších právnických osob Čechy nad zlato

Stanovy Sdružení obcí, měst a dalších právnických osob Čechy nad zlato Stanovy Sdružení obcí, měst a dalších právnických osob Čechy nad zlato I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení zní: "Sdružení obcí, měst a dalších i právnických osob Čechy nad zlato (dále jen Sdružení

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 111/1998 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění zákonů č. 210/2000 Sb., č. 147/2001 Sb., č. 362/2003 Sb., č. 96/2004

Více

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s.

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. I. Základní ustanovení 1. Klub vodních sportů Hranice, z.s. (dále jen KVS) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozujícím tělovýchovu, sport, turistiku,

Více

Stanovy Občanského sdružení Sportovní airsoftový klub Praha (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení Sportovní airsoftový klub Praha (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení Sportovní airsoftový klub Praha (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení Sportovní airsoftový klub Praha 2. Sídlo sdružení je: Tovární

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednotahostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednotahostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednotahostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

STANOVY SPOLKU. Spolek Montessori Uherské Hradiště

STANOVY SPOLKU. Spolek Montessori Uherské Hradiště STANOVY SPOLKU Spolek Montessori Uherské Hradiště Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek Montessori Uherské Hradiště (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Za Alejí 1072, 686 06 Uherské Hradiště

Více

STANOVY ČESKÉ ASOCIACE FRANCHISINGU

STANOVY ČESKÉ ASOCIACE FRANCHISINGU STANOVY ČESKÉ ASOCIACE FRANCHISINGU I. Název, sídlo 1. Název spolku je: a) Česká asociace franchisingu, z.s. (v jazyce českém) b) Czech Franchise Association (v jazyce anglickém) c) Tschechische Franchise-Assoziation

Více

STANOVY. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ART MOVEMENT, o.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ART MOVEMENT, o.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ART MOVEMENT, o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Art Movement, o.s. (dále jen Sdružení ) 2) Sídlem sdružení je Osadní 1466/5, 1700

Více

o.s. Obnova obce Prameny

o.s. Obnova obce Prameny Stanovy občanského sdružení o.s. Obnova obce Prameny čl. I Název, sídlo a působnost 1) O.s. Obnova obce Prameny (dále jen sdružení) má sídlo v obci Prameny 2) Sdružení sídlí na adrese : Prameny 26, 353

Více

S t a n o v y Spolku rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí, z.s.

S t a n o v y Spolku rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí, z.s. 1 S t a n o v y Spolku rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí, z.s. Článek I Základní ustanovení 1. Spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole

Více

358/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 7. května 1992. o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

358/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 7. května 1992. o notářích a jejich činnosti (notářský řád) Změna: 82/1998 Sb. Změna: 30/2000 Sb., 370/2000 Sb. Změna: 120/2001 Sb. Změna: 352/2001 Změna: 501/2001 Sb. Změna: 317/2001 Sb. Změna: 6/2002 Sb. Změna: 349/2002 Sb. Změna: 476/2002 Sb., 88/2003 Sb. Změna:

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU Stanovy

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU Stanovy Strana 1/5 ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU Stanovy článek 1 Název, sídlo a symbolika 1. Asociace plzeňského futsalu je občanským sdružením (dále jen APF), vytvořeným na spolkových demokratických zásadách,

Více

S T A N O V Y. Fotbalového klubu FK Boršov nad Vltavou. I. Základní ustanovení. 2. Sídlem FK je: Obecní 52, Boršov nad Vltavou, 373 82

S T A N O V Y. Fotbalového klubu FK Boršov nad Vltavou. I. Základní ustanovení. 2. Sídlem FK je: Obecní 52, Boršov nad Vltavou, 373 82 S T A N O V Y Fotbalového klubu FK Boršov nad Vltavou I. Základní ustanovení 1. FK Boršov nad Vltavou je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu a sport. Je svobodnou organizací s

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 30. července 2014 č. 629 Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí

Více

S T A N O V Y občanského sdružení. F. K. TROOPERS Moravany

S T A N O V Y občanského sdružení. F. K. TROOPERS Moravany S T A N O V Y občanského sdružení F. K. TROOPERS Moravany I. Základní ustanovení 1. Název florbalového klubu je F. K. TROOPERS Moravany (dále jen F.K.) 2. F. K. je dobrovolným sdružením občanů provozující

Více

Návrh zákona o Restaurátorské komoře výtvarných umění

Návrh zákona o Restaurátorské komoře výtvarných umění Návrh zákona o Restaurátorské komoře výtvarných umění Asociace restaurátorů, 1992 Návrh zákona je bez jakýchkoli změn uveden v podobě, která vzešla z projednávání zásad a paragrafovaného znění ve vládě

Více

Stanovy občanského sdružení RAMUS

Stanovy občanského sdružení RAMUS Stanovy občanského sdružení RAMUS I. Název občanského sdružení Sdružení působí pod názvem RAMUS (dále jen "sdružení"). II. Sídlo a působnost sdružení 1. Sdružení sídlí na adrese: Volyňská 1, Praha 10,

Více

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE Organizační řád ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE ze dne 12.3.2015 Strana 1 (celkem 12) Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice ve smyslu zákona

Více

S T A N O V Y. dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O

S T A N O V Y. dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O - 1 - Část I. Obecná ustanovení Čl. 1. Základní ustanovení název a sídlo členů svazku obcí 1) Dobrovolný svazek obcí Mikroregion

Více

STANOVY Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska, živnostenské společenstvo

STANOVY Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska, živnostenské společenstvo Stanovy společenstva STANOVY Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska, živnostenské společenstvo OBSAH Název a sídlo (1) Vznik a registrace Společenstva (2)

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Prezident

VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Prezident Členění veřejné správy Veřejná správa Státní správa Samospráva Územní Neúzemní VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Parlament Prezident Vláda

Více

S T A N O V Y. spolku

S T A N O V Y. spolku S T A N O V Y spolku Zaostřeno na Desítku, z. s. Článek I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Zaostřeno na Desítku, z. s. (dále jen spolek ); 2) Sídlem spolku je Praha adresa:

Více

Asociace provozovatelů kin. STANOVY SDRUŽENÍ - novelizováno dne 12. dubna 2011 -

Asociace provozovatelů kin. STANOVY SDRUŽENÍ - novelizováno dne 12. dubna 2011 - Asociace provozovatelů kin STANOVY SDRUŽENÍ - novelizováno dne 12. dubna 2011 - Preambule Asociace provozovatelů kin je občanským sdružením, které sdružuje fyzické a právnické osoby, provozovatele kin,

Více

PRO Štěnkov spolek STANOVY. Obsah:

PRO Štěnkov spolek STANOVY. Obsah: Obsah: PRO Štěnkov spolek Název, sídlo a symbolika PRO Štěnkov... 1 Poslání a účel PRO Štěnkov... 1 Hlavní činnost PRO Štěnkov... 2 Vedlejší činnost PRO Štěnkov... 2 Orgány PRO Štěnkov... 3 Jednání za

Více

- 2 - 4. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru sdružení o přijetí za člena na základě písemné. členské přihlášky.

- 2 - 4. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru sdružení o přijetí za člena na základě písemné. členské přihlášky. Stanovy občanského sdružení Petrov žije, o.s. I. Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Stanovy. Autoklubu České republiky. Článek 1 Název, působnost, sídlo a symboly

Stanovy. Autoklubu České republiky. Článek 1 Název, působnost, sídlo a symboly Stanovy Autoklubu České republiky Článek 1 Název, působnost, sídlo a symboly (1) Autoklub České republiky (AČR) je samostatným suverénním a dobrovolným občanským sdružením zájemců o motorismus a činnost

Více

AKTUALIZOVANÉ ZNĚNÍ STANOV PO PŘIJETÍ ZMĚN VALNOU HROMADOU DNE 18. LISTOPADU 2015

AKTUALIZOVANÉ ZNĚNÍ STANOV PO PŘIJETÍ ZMĚN VALNOU HROMADOU DNE 18. LISTOPADU 2015 AKTUALIZOVANÉ ZNĚNÍ STANOV PO PŘIJETÍ ZMĚN VALNOU HROMADOU DNE 18. LISTOPADU 2015 Stanovy Sdružení rodičů a přátel OBCHODNÍ AKADEMIE Česká Lípa, z. s. nám. Osvobození 422, Česká Lípa Registrováno ve spolkovém

Více

Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl a poslání spolku

Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl a poslání spolku L871/RDZ/MSPH STANOVY SDRUŽENÍ ČECHŮ Z VOLYNĚ A JEJICH PŘÁTEL, z.s. Čl. 1 Název spolku: Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z.s. (dále též spolek ) Sídlo spolku: Hotel Legie, Sokolská 486/33, 120

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 0 Dne: 28.2.2005 Dne: 14.3.2005 1 / 10 Název společenství vlastníků : Adresa sídla : Společenství vlastníků jednotek (dále

Více

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu Krajský úřad Lekce: 7 Management kraje a obce Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Pravomoc a působnost Krajského úřadu je upravena zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení) a dalšími právními

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Reg. Ministerstvo vnitra ČR, VS / 1-1 / 58 269 / 04 2 dne 25.8.2004 IČO: 266 72 715 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ založeného v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Článek 1 Název a sídlo

Více

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK Českobratrská církev evangelická Organizační řád ÚCK 2016 1 OBSAH 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Právní postavení ÚCK... 3 3 Poslání a činnost ÚCK... 3 4 Vztah ÚCK a synodní rady... 3 5 Vztah ÚCK a předsednictva

Více

Česká tábornická unie, z.s. stanovy spolku

Česká tábornická unie, z.s. stanovy spolku Česká tábornická unie, z.s. stanovy spolku ČLÁNEK I. Název a sídlo 1.1 Česká tábornická unie o.s.( dále jen ČTU ) ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 4. ledna 2006 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Část I. Základní ustanovení Čl.1 Společenství vlastníků jednotek domu 1364, zapsaného v katastru nemovitostí na listu

Více

STANOVY ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU PREAMBULE ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU PREAMBULE ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU PREAMBULE Český olympijský výbor je na území České republiky pokračovatelem Českého olympijského výboru, založeného roku 1899 PhDr. Jiřím St. Guthem Jarkovským a Československého

Více

Stanovy spolku Česká asociace lodní třídy Laser z.s.

Stanovy spolku Česká asociace lodní třídy Laser z.s. Úplné znění ke dni:.. I. Z á k l a d n í u s t a n o v e n í Stanovy spolku Česká asociace lodní třídy Laser z.s. 1. Česká asociace lodní třídy Laser z.s. (dále jen ALT Laser, nebo též Spolek) je dobrovolným

Více

Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Schválené valnou hromadou společnosti v Praze dne 9. června 2015 Článek 1 Všeobecná ustanovení 1. Společnost Parkinson,

Více

S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s.

S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. (dále jen NK Bajda ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují

Více

1/2005. Úplné znění. Část 1 Obecná ustanovení

1/2005. Úplné znění. Část 1 Obecná ustanovení 1/2005 Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami statutárního města Plzně č. 12/2002, 3/2004 a 20/2004 o změnách a doplnění vyhlášky

Více

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule Stanovy družstva Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo Preambule Družstvo je nezávislým, dobrovolným společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob a právnických osob, které je zaměřeno na

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 220/2000 Sb. a zákonem č. 342/2005 Sb. Česká národní rada se usnesla

Více

Stanovy Spolek Křivonet, (dále též spolek )

Stanovy Spolek Křivonet, (dále též spolek ) Stanovy Spolek Křivonet, (dále též spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku zní: Spolek Křivonet, 2. Povolená zkratka názvu: Křivonet, 3. Sídlo spolku je: Křivoklát 93, 270 23 Křivoklát.

Více

STANOVY SDRUŽENÍ PŘESNÉHO LITÍ CICA (Czech Investment Casting Association)

STANOVY SDRUŽENÍ PŘESNÉHO LITÍ CICA (Czech Investment Casting Association) STANOVY SDRUŽENÍ PŘESNÉHO LITÍ CICA (Czech Investment Casting Association) zájmového sdružení právnických a fyzických osob (Návrh změn pro schválení shromážděním delegátů) ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Zákon o krajích (krajské zřízení)

Zákon o krajích (krajské zřízení) SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2 rozeslána dne 13.1.2003 3 Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem

Více

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy ORGANIZAČNÍ ŘÁD schválený usnesením RMČ č. Us RMČ 000132/2013 ze dne 22.5.2013 v úplném aktualizovaném znění s účinností

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Čl. 1. Základní ustanovení 1. Občanské sdružení UNHfree.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob. 2. Sdružení

Více

Stanovy YMCA Praha. 4 Členství v YMCA Praha 1. V YMCA existuje dvojí druh členství:

Stanovy YMCA Praha. 4 Členství v YMCA Praha 1. V YMCA existuje dvojí druh členství: Stanovy YMCA Praha 1 Název a sídlo 1. Název: YMCA Praha 2. Sídlo: Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 3. YMCA Praha je občanským sdružením dle zákona č. 83/1990 o sdružování občanů a od 1. 1. 2014 se považuje

Více

STANOVY České obce sokolské (úplné znění)

STANOVY České obce sokolské (úplné znění) Stanovy České obce sokolské přijaté 1. sjezdem Československé obce sokolské a schválené dne 21. února 1990 pod čj. OV-154/P-90, ve znění změn a doplňků, vzatých Ministerstvem vnitra České republiky na

Více

Stanovy Kulturní a divadelní spolek Jizeran

Stanovy Kulturní a divadelní spolek Jizeran Stanovy Kulturní a divadelní spolek Jizeran Spolek s názvem Kulturní a divadelní spolek Jizeran je dobrovolné, neziskové, nezávislé a nepolitické sdružení občanů provozujících tělovýchovu, sport, turistiku,

Více

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel školy Mosty u Jablunkova o.s.

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel školy Mosty u Jablunkova o.s. STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy Mosty u Jablunkova o.s. Obsah: Obsah:... 1 1. Název, forma, sídlo a IČ sdružení... 3 2. Základní cíle SRPŠ MOSTY U JABLUNKOVA O.S.... 3 3. Členství v SRPŠ MOSTY U

Více

Část 1 Obecná ustanovení

Část 1 Obecná ustanovení 10/2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 12/2002, 3/2004, 20/2004, 17/2005, 14/2006, 20/2006, 1/2009, 3/2010,

Více

I. NÁZEV SPOLKU II. SÍDLO SPOLKU A PRÁVNÍ FORMA III. HLAVNÍ ČINNOST SPOLKU

I. NÁZEV SPOLKU II. SÍDLO SPOLKU A PRÁVNÍ FORMA III. HLAVNÍ ČINNOST SPOLKU I. NÁZEV SPOLKU 1. Spolek přijal název Asociace animovaného filmu, z. s., který může být vyjádřen i zkratkou ASAF, z. s. (dále jen spolek ). II. SÍDLO SPOLKU A PRÁVNÍ FORMA 1. Sídlem spolku je Heřmanova

Více

Stanovy občanského sdružení vpsfree podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění.

Stanovy občanského sdružení vpsfree podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Stanovy občanského sdružení vpsfree podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Článek I Základní ustanovení 1 Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v občanském sdružení

Více

Vnitřní řád České Federace Kendó. Všeobecný řád ČFK

Vnitřní řád České Federace Kendó. Všeobecný řád ČFK Vnitřní řád České Federace Kendó sekce IV. Všeobecný řád ČFK (rev. 7 ze dne 28.1.2016) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Výkonný výbor 3. Dozorčí komise 4. Funkce jmenované VV 5. Vyúčtování dotací ČFK 6. Úleva

Více

S T A N O V Y zájmového sdružení právnických osob JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

S T A N O V Y zájmového sdružení právnických osob JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU Článek I. Základní ustanovení 1. Jihočeská centrála cestovního ruchu je zájmovým sdružením právnických osob (dále jen sdružení ) podle 20f až 20j zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení STANOVY ČESKÉHO SVAZU ORIENTAČNÍCH SPORTŮ I. Úvodní ustanovení 1. Český svaz orientačních sportů (dále také jen ČSOS ) je občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

STANOVY. Sportovního klubu JUDO České Budějovice, z. s. Článek I. Právní postavení

STANOVY. Sportovního klubu JUDO České Budějovice, z. s. Článek I. Právní postavení STANOVY Sportovního klubu JUDO České Budějovice, z. s. Článek I. Právní postavení 1. Spolek s názvem Sportovní klub JUDO České Budějovice, z. s. (dále jen SK JUDO ČB, z. s.) je samosprávná, dobrovolná

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Školka Montessori Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Školka Montessori Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Školka Montessori Kladno ČLÁNEK 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Název občanského sdružení: Školka Montessori Kladno (dále jen Sdružení") 1.2. Sídlo sdružení: Na Vyhaslém 3197, 272

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

Jednací řád Kongresu Spojených států. HLAVA I. Obecná ustanovení

Jednací řád Kongresu Spojených států. HLAVA I. Obecná ustanovení Článek 1 Kongres Spojených států Jednací řád Kongresu Spojených států HLAVA I. Obecná ustanovení Kongresu Spojených států (dále jen Kongresu ), který se skládá ze Sněmovny reprezentantů Spojených států

Více

Golf Club Mstětice, z.s.

Golf Club Mstětice, z.s. STANOVY spolku Golf Club Mstětice, z.s. Část I. Základní ustanovení Čl. 1. Název a sídlo spolku 1.1. Spolek má název Golf Club Mstětice, z.s., dále též GCM. 1.2. Spolek má sídlo na adrese Mstětice 35,

Více

S T A N O V Y Horolezeckého klubu Ostaš (HKO)

S T A N O V Y Horolezeckého klubu Ostaš (HKO) S T A N O V Y Horolezeckého klubu Ostaš (HKO) Horolezecký klub Ostaš (dále jen klub) je dobrovolným sdružením sportovců, jejichž společný zájem je o sportovní činnost spojenou s aktivním překonáváním výšek

Více

Služební pořádek MPO 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah. Obsah. A. Všeobecná ustanovení

Služební pořádek MPO 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah. Obsah. A. Všeobecná ustanovení 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah Vydáno jako příloha Opatření č. 14/2013 ministra průmyslu a obchodu Obsah ČÁST NÁZEV STRANA A. Všeobecná ustanovení A.1 Definice organizačního

Více

Stanovy Českého tenisového svazu, z. s.

Stanovy Českého tenisového svazu, z. s. Stanovy Českého tenisového svazu, z. s. I. Vznik, právní forma, název, sídlo a symboly 1. Tyto stanovy jsou dokumentem spolku Český tenisový svaz, z. s., který: a) původně vznikl a působil v právní formě

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění)

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Účinnost od: 11.1.2011 Rada města vydává na základě ustanovení 102 odst.2 přím.o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Stanovy občanského sdružení SUR, Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení SUR, Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení SUR, Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů Preambule Členové Společnosti pro psychoterapii a rodinnou terapii České lékařské

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o. s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o.s. Zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení Ukrajinská 1533/13,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 8/2010 Č.j.VŠTE:1187/2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ TANDEM BRNO

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ TANDEM BRNO STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ TANDEM BRNO I. Název organizace, sídlo občanského sdružení 1. Název občanského sdružení : Tandem Brno (dále jen sdružení ) 2. Sídlo sdružení: Chaloupkova 7 612 00 Brno - Královo

Více