Výroční zpráva o činnosti ZŠ Hostivice za školní rok 2013/2014 Základní škola U Zámecké zdi 1704, Hostivice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti ZŠ Hostivice za školní rok 2013/2014 Základní škola U Zámecké zdi 1704, 253 01 Hostivice"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Hostivice za školní rok 2013/2014 Základní škola U Zámecké zdi 1704, Hostivice 1

2 Obsah : Titulní strana...1 Obsah. 2 Úvod..3 Vstupní čísla a personální obsazení Zhodnocení hospitační a kontrolní činnosti 1.stupeň Kontrolní a hospitační činnost 2.stupeň Další vzdělávání pedagogických pracovníků Logopedická náprava, práce s dětmi se spec. vzděl. potřebami a integrovaní žáci..12 Reedukace. 13 Výchova k volbě povolání Hodnocení Preventivního programu Průběh školního roku2012/ Malá fotogalerie Závěr. 33 Výroční zpráva o poskytování informací Přílohy : Organizační schéma školy Rozvaha - Bilance 2

3 Úvod Výuka školního roku 2013/ 2014 v září začala s počtem 654 žáků ve 27 třídách. Na prvním stupni to bylo 471 žáků a na druhém stupni 183 žáků. Školní rok byl mimořádný v tom, že jsme poprvé otevřeli 5 tříd prvních ročníků s celkovým počtem 123 žáků. S nástupem silných ročníků, které plní povinnou školní docházku v naší škole, dochází ke zvýšeným požadavkům nejen na prostory, potřebné pro zajištění jejich výuky a pobytu ve škole, ale i na odborné personální zajištění jejich výuky. V průběhu prvního čtvrtletí jsme museli řešit problémy při výdeji stravy. Aktivním, vstřícným přístupem všech pedagogických zaměstnanců a pracovnic ve školní kuchyni se tyto počáteční nápory při výdeji a následné konzumaci obědů našich nejmenších strávníků, zvládly. Pro zajištění volnočasových aktivit nabídla škola žákům ročníků možnou účast v 7 odděleních školní družiny a 2 odděleních školního klubu. Zde se děti zúčastnily řady otevřených kroužků podle jejich záliby. Žákům z jednotlivých oddělení školní družiny byla také umožněna účast na jejich aktivitách, které organizují jiné subjekty v prostorách školy. Jedná se především o kroužky juda, šachů, angličtiny, hudební přípravky, tance a hlavně nabídky ZUŠ Kladno se sídlem v Hostivici. Pro volnočasové aktivity ostatním žákům škola nabídla pestrou paletu kroužků od výuky jazyků, přes sportovní, výtvarné a přírodovědné aktivity až po logopedii a reedukaci pro žáky s SPU. Škola opětovně spolupracovala s místními společenskými organizacemi. Na realizaci místních společenských akcí jsme se podíleli nejen personálně, ale i prostorově a materiálně. Škola plnila obsah svého ŠVP Hostivická škola. Všichni pedagogičtí pracovníci využívali při výuce veškeré dostupné moderní pomůcky a vybavení, které jim škola poskytuje. Učitelé využívají při svých hodinách interaktivně zpracované přípravy, které si vytvořili v projektu EU peníze školám (DUMY)pro svoji aprobaci. Jedná se o učivo zpracované především v power-pointových výstupech, s kterými vyučující žáky seznamuje na IAT. Počet této moderní, praktické a u žáků velmi oblíbené učební pomůcky je již 19 a to řadí naši školu mezi školy s nadstandardním moderním vybavením. Vyučovací hodiny s jejím využitím jsou pro žáky pestřejší a zajímavější. Výuka byla také vhodně doplňována častými přírodovědnými exkurzemi, přednáškami, ale také kulturními a sportovními akcemi. Vedení školy úzce spolupracovalo se školskou radou, respektovalo připomínky a pokyny, které vycházely ze společných jednání. ŘŠ se snažil v rámci možností vyhovět požadavkům, které vznesli rodiče na schůzkách třídních důvěrníků. Škola opět řešila problémy okolo fungování a provozu školní jídelny. Stále se ještě nepodařilo vyřešit obsazení pracovního místa - vedoucího kuchaře ve školní kuchyni, ale naopak ještě dlouhodobě onemocněla vedoucí školní kuchyně. Byla snaha ŘŠ, spolu s předsedou školské rady a zástupci zřizovatele vyřešit problémy školní jídelny přes firmu Scolarest, která poskytuje stravovací služby. K dohodě o možné spolupráci však nedošlo. Spolupráce se zřizovatelem MÚ Hostivice, zastoupeným starostou panem Jaroslavem Kratochvílem, byla v průběhu celého školního roku velmi vstřícná a na požadované úrovni - vždy ku prospěchu rozvoje školství v Hostivici. Mgr. Josef Mareš 3

4 Vstupní čísla a personální obsazení školního roku 2013/2014 Vedení školy: ředitel školy zástupkyně pro I. stupeň zástupkyně pro II. stupeň Mgr. Josef Mareš Ing. Vlasta Lišková - koordinátorka ŠVP Mgr. Vladislava Koulová Pro školní rok 2012/2013 bylo třídnictví stanoveno takto : 1.ročník A Květoslava Dvořáková B Mgr. Iva Kováliková C Mgr. Jaroslava Krásová D - Mgr. Radka Pechová E Mgr. Petra Molčíková 2.ročník A - Mgr. Iva Hlásenská B - Mgr. Veronika Vaňkátová C - Valerie Lažo D Mgr. Magdalena Karasová 3.ročník A - Mgr. Ladislava Evanová B - Mgr. Petra Krejčí C Bc. Radka Trefná D Bc. Kamila Solarová 4.ročník A - Mgr. Helena Možná B - Mgr. Hana Kučerová C Ing. Ivana Urešová 5.ročník A Mgr. Simona Chmelíková B - Mgr. Simona Jarešová C Mgr. Věra Penková 6.ročník A - Mgr. Zuzana Berchtoldová B Mgr. Gabriela Bursová 7.ročník A Jaroslav Kalouch B - Mgr. Marta Holečková 8.ročník A - Věra Prokůpková B - Jitka Pecháčková 9.ročník A - Mgr. Vlasta Ryšavá B - Mgr. Soňa Šulcová 4

5 Netřídní učitelé : Mgr. Renata Trhlínová, Mgr. Jana Konývková, Mgr. Simona Filipová, Ing. Jan Šanovec, Michal Dubský, Bc. Michaela Rosenkranzová Družina a školní klub: paní vychovatelky Helena Plecitá, Jitka Háková, Marie Pohůnková, Adéla Pšeničková, Ing. Vendulka Žajdlíková, Ilona Suchánková, Jitka Svadbová, Adéla Menclová, Ing. Lenka Rosenkranzová Nepedagogičtí pracovníci : Personalistkou školy byla paní Hana Volková. Knihovnu - informační centrum, měla na starosti paní Martina Erbová. Úklid zajišťovaly paní uklízečky Eva Krásová, Veronika Polívková, Vladimíra Černá, Jana Pudivítrová, Renata Burešová a Hana Bojková. O školní budovy se staral pan Zdeněk Kuna. Provoz školní jídelny vedla paní Monika Jelínková a v kuchyni pracovaly paní Marcela Chovančáková, Milena Pajmová, Šárka Fottová, Jaroslava Fasorová, Lenka Stoklasová a Jana Zabloudilová. V září do školy nastoupilo celkem 654 žáků, z toho na I.stupni ( 1. 5.ročník ) 471žáků, na II.stupni ( 6. 9.ročník ) 183 žáků. Obsazeno bylo 27 kmenových tříd v 9.ročnících, 6 oddělení družiny a 2 oddělení školního klubu. 5

6 Zhodnocení hospitační a kontrolní činnosti 1.stupeň školní rok 2013/2014 Hospitační činnost Na základě plánu hospitační a kontrolní činnosti byly provedeny pohovory s p. učitelkami Mgr. Radkou Pechovou a Mgr. Petrou Molčíkovou, p.uč. 1. ročníku. Byly jim stanoveny p. uč., které s nimi budou úzce spolupracovat v paralelních 1. ročnících a to p.u. Mgr.Krásová a Mgr.Kováliková. Dále pohovor s p. Adélou Menclovou a p. Ing.Lenkou Rosenkranzovou, novými p. vychovatelkami ve školním klubu. P. vych. Menclová se stala asistentkou žákyně ve 3. ročníku. Vedoucí metodických sdružení p. uč.mgr.hlásenká a p. Mgr. Kučerová provedly kontrolu zápisů témat hodin v TK- soulad s tematickými plány. Plán hospitační činnosti byl naplněn. Celkem bylo provedeno 15 celohodinových hospitací ve třídách a několik náhledů v odděleních školní družiny a školního klubu, v odděleních školního klubu ( především u nových p. vych. Adély Menclové. a p. vych. Ing. L. Rosenkranzové.) P.uč. Trefná a p.uč. Solarová absolvovaly náslechy u svých kolegyň dle jejich studijního plánu (obě studují). Bylo provedeno 84 náhledů do hodin ve třídách ročníku (jen 4.C) a činnosti školní družiny. Bylo zjištěno, že nové metody a formy práce mají trvalé místo ve vyučovacím procesu. Učitelé vytvářeli situace, ve kterých žáci rozvíjeli klíčové kompetence. Každý předmět poskytuje jiné možnosti pro rozvíjení konkrétních klíčových kompetencí - v některých předmětech jich bylo během hospitací rozvíjeno i několik. Zvláště byla sledována čtenářská gramotnost, práce s textem, porozumění psanému slovu, skupinová práce, úloha týmu, navazování na zkušenosti žáků a práce s žáky SPU. (P.uč. si zvládnutí učiva a činností žáků ověřovaly využitím krátkých otázek, testů, příklady z praxe, samostatnou prací žáků.) Ve většině případů hodnotili učitelé výkony žáků slovně, pochvalou, byla zaznamenána také klasifikace, v některých hodinách hodnotili žáci sami sebe nebo své spolužáky. Velmi pozitivně se na kvalitě výuky podílejí nové elektronické výukové materiály, které p. uč. samy vypracovaly a vhodně zařadily do výuky příslušných předmětů. Již v 1. ročnících byly využívány interaktivní tabule a počítače, což se projevilo na rozmanitosti výuky a také ve zvýšení IT gramotnosti žáků již od nástupu do školy. I další PC učebna je cíleně využívána. Práce s žáky s SPU byla sledována na základě vypracovaných IVP. Nedílnou součástí zvyšující se kvality práce a jejich výsledků je motivace, které p. uč. věnovaly zvýšenou pozornost. Využívaly poukázání na uplatnění v praxi, využití vědomostí v běžném životě, jiných předmětech... Nedostatky zjištěné kontrolní a hospitační činností byly řešeny v rozboru hospitace a přijaty způsoby řešení a pomoci. Při následných náhledech do vyuč. hodin bylo patrné zlepšení sledovaného jevu. V 7 odděleních školní družiny a 2. odděleních školního klubu pracovaly p. vychovatelky dle tematických plánů, které vycházejí z ŠVP školní družiny. Byly realizovány projekty pro oddělení školní družiny a školního klubu (p. vych. Háková, Svadbová, Suchánková, Plecitá, Žajdlíková, Menclová, Rosenkranzová, Pšeničková). V odděleních ŠD panovala atmosféra spolupráce a hledání (divadelní představení, výtvarné aktivity...). Během provozu školní družiny byla stanovena pravidla pro přechod žáků do školní jídelny, předávání dětí do ŠD, pohyb dětí v šatnách a povinnosti p. vych. při vstupu rodičů do pavilonů školy, ve kterých jsou umístěna jednotlivá oddělení. RŠD měla dvě oddělení (každé v jednom pavilonu), toto se plně osvědčilo. 6

7 Ostatní kontrolní činnost Kontrola třídních knih Od školního roku 2011/2012 jsou všechny vyučovací hodiny stanovené rozvrhem zapisovány do elektronické třídní knihy v programu Bakalář. Zápisy témat hodin, absence žáků, poučení o bezp. chování žáků aj... si mohou vyučující kontrolovat sami. I přesto se stávalo ještě i v tomto školním roce, že zápisy byly nevčasné. Ředitel školy stanovil směrnicí, kde musí každý vyučující mít zapsáno téma vyučovací hodiny a absenci než opustí pracoviště navíc u absence v 1. hodinách je nutný zápis ihned po hodině. Dodržování směrnice bylo pravidelně kontrolováno případné nedostatky byly řešeny konkrétním upozorněním vyučujících, kteří opakovaně nezapisovali do třídní knihy dle pokynů ředitele školy. S každým byl proveden rozhovor. Včasnost a přesnost zápisů má mírně stoupající tendenci. Kontrola dokumentace tříd Kontrola byla prováděna vždy pro pedagogických radách klasifikačních, projednané a schválené závěry ped. rad klasifikačních byly řádně zapsány do karty žáka v programu Bakalář. Přístupy do evidence z notebooků vyučujících z míst mimo školu byly řešeny individuálně. Větší problémy nebyly. I přes tuto možnost se vyskytly během školního roku případy, kdy údaje v kartě žáků nebyly aktuální (zvl. telefonní čísla, ové adresy...) Nedostatky byly řešeny individuálně s třídními učiteli, ale i výzvou v pravidelných pracovních pokynech. Byla provedena kontrola žákovských knížek. ŠVP Hostivická škola program SMILE Byl využíván modul Výuka. Osvědčil se, protože zajišťuje kontrolu návaznosti RVP, ŠVP a tematických plánů jednotlivých předmětů. Byly ověřeny úpravy tematických plánů v souvislosti s přechodem zápisu témat hodin do elektronické třídní knihy.. Tematické plány pro jednotlivé předměty jsou uloženy ve složkách metodických sdružení (1.-3.roč a roč.). Byl rozšířen tým vyučujících pracujících na úpravách tematických plánů. Za 1. met. sdružení p. uč. Hlásenská a Solarová, pro 2. met. sdružení p.uč. Kučerová a Možná. Ve 4. čtvrtletí začala případná práce na úpravě tematických plánů. Byly řešeny operativní problémy, jak obsahového tak technického rázu. Během prázdnin bude provedena týmem vedeným koordinátorkou ŠVP kontrola a zařazení změn, aby podle nových úvazků pro školní rok 2014/2015,aby mohlo dojít k tvorbě tematických plánů jednotlivých vyučujících. Osvědčil se způsob individuálního přístupu a doučování dle potřeb žáků, kteří nastoupili na naši školu během povinné školní docházky z jiné základní školy (sladění výstupů ŠVP škol, ze kterých žáci přišli). Během celého školního roku vyučující zpracovávali a vhodně zařazovali vlastní elektronické materiály v rámci projektu EU-peníze do škol. Škola byla zapojena do projektů, které naplňovaly výstupy ŠVP-Hostivická škola.(např. Sám sebou). Během školního roku v naší škole absolvovali praxi studenti středních (ve školní družině) i vysokých škol. Škola byla spoluorganizátorem některých společenských akcí ve městě. 7

8 Kontrola třídních portfolií Byly sledovány podněty rodičů z třídních schůzek a konzultací. Zápisy z třídnických hodin byly prováděny v elektronické třídní knize. Jejich témata navazovala na aktuální situaci v jednotlivých třídách a podněty z jednání Žákovského parlamentu. Kontrola pedagogických dozorů Bylo kontrolováno dodržování harmonogramu rozpisu pedagogických dozorů a včasnost nástupu na dozor a jeho aktivní naplňování. Bylo provedeno 170 kontrol pedagogických dozorů v pavilonech A, B. Dozory byly vykonávány aktivně, osvědčilo se prodloužení dozoru p. vychovatelky před 1. vyučovací hodinou. Byly zaznamenány jednotlivé případy nedostatků při vykonávání ped. dozorů, které byly ihned řešeny pohovorem s vyučujícími (hovory s rodiči, nemonitorování celého prostoru...). Při následných kontrolách již tyto nedostatky nebyly zjištěny. Dále byla pravidelně prováděna kontrola dozorů ve školní jídelně. Nedostatky (neaktivní vykonávání dozoru, malá pomoc především žákům 1. ročníků, problémy při čekání na výdej jídla...) byly řešeny ihned pohovorem s vyučujícím. Při opakovaných kontrolách se situace zlepšila. Kontrolou byly zjištěny problémy s přechody dětí mezi pavilony v době pobytu ve školní družině. (přístup do šaten, odchody na kroužky...) Byl stanoven harmonogram přechodů dětí z odd. školních družin a způsobu vyzvedávání dětí na kroužky, které organizuje škola. Prezentace práce žáků Prezentace prací žáků (výkresy, pracovní listy, projekty...) je na velmi dobré úrovni. V jednotlivých patrech pavilonu A, B jsou oddechové prostory, kde jsou nástěnky a prostor pro prezentaci prací žáků tříd, které na daném patře sídlí. Byly zakoupeny i velké prezentační tabule, kde se vystavují práce žáků tříd, ale i výtvarných kroužků školní družiny. Velkému zájmu rodičů se těší práce žáků ve školní družině. Byla zjištěna nižší úroveň prezentace činností v odd. 3 - oddělení sídlí v pavilonu A. Na základě podnětu zástupců tříd v Žákovském parlamentu 1. stupně bude pod vedením p. Hákové realizována výstava prací žáků ročníků. Kontrola provozu v šatnách Každá třída má svůj šatní prostor. Osvědčilo se používání sáčků pro věci každého žáka na základě dobrých zkušeností z minulých let. Velmi dobrá spolupráce byla s p. uklízečkou, která nalezené věci ukládala na přístupné místo, kde si je mohli žáci vyzvednout. Místo je výrazně označeno a volně přístupné v době provozu školy. V měsíci dubnu byly zapomenuté věci vystaveny v době konzultací. Osvědčilo se využívání vozíku se sáčky, kde si žáci mohou nechat přezůvky. Prostor šaten byl opatřen cedulemi a instrukcemi pro plynulý vstup do prostoru pavilonu A, B a způsobu vyzvedávání žáků ze školní družiny. Průběžně byly přijímány a řešeny podněty rodičů. Zpracovala: Ing. Vlasta Lišková, zást.řed. pro 1.st. 8

9 Kontrolní a hospitační činnost ve školním roce 2013/ stupeň Hospitační činnost probíhala podle stanoveného hospitačního plánu v jednotlivých měsících. Byla zaměřena především na obsah učiva v souladu s tematickým plánem, na kvalitu využívání informační techniky a na celkové klima a práci ve třídách. V tomto školním roce bylo uskutečněno 10 celohodinových hospitací. Hospitační činnost Ve sledovaných hodinách byla často využívána práce s interaktivní tabulí a také práce s výukovými programy. Rovněž byly zařazeny vlastní výukové programy /DUM RVP/ formou prezentací nebo pracovních listů. Sledovaným aspektem bylo posouzení vhodného začlenění této formy práce do tématu hodiny a schopnost a porozumění žáků této technice. Z výsledků hospitací vyplývá, že žáci tímto způsobem pracují často, neboť si počínali velmi zručně a pracovali bez problémů. Také byl hodnocen individuální přístup práce s jednotlivými žáky, převážně s žáky s SPÚ. Kladně bylo také vnímáno, že stále častěji se během výuky objevuje průběžné hodnocení, hodnocení s vědomím motivace k práci i sebehodnocení žáků. Naopak v některých hodinách ještě stále převládaly formální metody výuky, někdy zase chyběl čas na dostatečné procvičení a shrnutí nově probraného učiva. Toto pak bylo následně projednáno s vyučujícími v po hospitačních pohovorech. Kromě těchto metod práce byly v hospitovaných hodinách zařazovány skupinové práce, práce s textem, finanční gramotnost i mediální výchova. Při této činnosti byly plněny kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální i pracovní. Z celkového hodnocení vyplývá, že typ tzv. frontální výchovy ustupuje, že technika a nové formy práce jsou velmi často a vhodně využívány a jsou běžnou součástí výuky. Ostatní kontrolní činnost Kontrola dozorů a provozu šaten Kontrola probíhala průběžně celý školní rok. Písemné doklady o této činnosti jsou zaznamenávány každý měsíc dle rozpisu dozorů, které jsou viditelně umístěny na chodbách na jednotlivých patrech a v prostorách šatny. Dozory jsou pravidelně vykonávány v tělocvičnách a v atriu školy, kde probíhá rekreační přestávka. Odborné učebny Řády odborných učeben byly aktualizovány v září vyučující, kteří mají zodpovědnost za tyto učebny potvrdili svým podpisem a datem aktuálnost řádu a zodpovídají za jeho správnost. Zároveň ve svých hodinách seznámili žáky s pravidly a provozem v těchto prostorách, též učinili zápis o poučení žáků do třídní knihy. Dodržování pravidel je prováděno průběžně. Po končení výuky jsou učebny zamykány, za pořádek ručí vyučující v dané hodině. 9

10 Metodická sdružení Tato sdružení vykonávají svoji činnost dle aktuálnosti. Zápisy o konání a jejich obsah, kontrola ročních plánů jsou vedeny v programu Smile. V říjnu byla provedena jejich kontrola zjištěné nedostatky /chybějící podpisy k danému šk. roku/byly následně odstraněny. Kontrola žákovských knížek Během měsíce listopadu byla provedena kontrola ŽK která byla zaměřena na úplnost a správnost identifikačních údajů, zápis klasifikace s podpisy vyučujících a rodičů, zápisy konzultací, sdělení pro rodiče / seznámení se školním řádem/, zápis aktuálního rozvrhu. V květnu byl kontrolován soulad zápisu klasifikace ŽK s elektronickou žákovskou knihou. Zjištěné nedostatky byly konzultovány s vyučujícími a následně odstraněny. Kontrola třídní knihy K pravidelným průběžným činnostem patří kontrola TK, která se provádí každý týden v programu Bakalář. Případné nedostatky jsou vždy následně odstraňovány. Kontrola dokumentace tříd v třídním výkazu je prováděna po pedagogických radách. Na začátku šk. roku provádíme kontrolu třídních portfolií po prvních třídních schůzkách a zjištění podnětů a dotazů ze strany rodičů v návaznosti na setkání se zástupci Školské rady. Dále kontrola uložení záznamu o seznámení žáků se školním řádem a dotazníky o bezpečnosti a zdravotní způsobilosti podepsané zákonnými zástupci žáků. Vypracovala za 2.stupeň Mgr. V. Koulová 10

11 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Z důvodu hospodárného nakládání s finančními prostředky určených na nákup učebnic a vzdělávání pedagogických pracovníků ONIV, preferuji společné vzdělávání všech pedagogů ve škole. Je to především z důvodu, že cena jednotlivých vzdělávání a školení se značně zvýšila, ale hlavním důvodem je, že objednám školení takzvaně na míru. Vždy po zjištění nějakého závažného problému v rámci pedagogického procesu se následně, v nejbližší možné době, snažím zajistit společné školení na dané téma. V letošním školním roce 2012/ 2013 absolvoval náš pedagogický sbor tato školení: 27.srpna 2012 sborovna Bc. David Lebeda - EXTRÉMISMUS 28. srpna 2012 ekologický workshop Ing. Jiří Kučera - VODA A JEJÍ VÝZNAM Vedle těchto společných a z mého pohledu velmi prospěšných školení povoluji také svým pedagogickým zaměstnancům individuální účast na jejich vytipovaném vzdělávání. Musí se však jednat o školení nebo vzdělávání, které rozvíjí stěžejní oblast jejich pedagogické činnosti. Po jeho absolvování požaduji, aby byli seznámeni také ostatní pedagogové s obsahem a především se závěry a poznatky z tohoto vzdělávání nebo školení na nejbližším metodickém sdružení. Individuální vzdělávání pedagogů: Mgr. Iva Hlásenská Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou lektorka p. Mgr. Bubeníčková Jak vést reedukační skupiny na ZŠ pro integrované dítě SPUCH - DYS-centrum Praha Metody výuky AJ-Macmillan Mgr. Veronika Vaňkátová Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou - lektorka p. Mgr. Bubeníčková Ing. Vlasta Lišková Změny RVP ZV - VISK Vypracoval : Mgr. Josef Mareš 11

12 Logopedická náprava V naší škole probíhala ve školním roce 2013/2014 logopedická náprava pro žáky 1. stupně. Nápravu navštěvovalo 13 dětí s vadami řeči. Většinou se jednalo o děti z 1.ročníků. Náprava probíhala v individuálních 20 minutových lekcích. Byla zaměřena nejenom na nápravu vadné výslovnosti, ale i na správné dýchání a rozšiřování slovní zásoby. U většiny dětí se jednalo o nápravu chybné výslovnosti sykavek a hlásek r, ř. V jednom případě šlo o vývojovou dysfázii. Práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Integrovaní žáci Naprostá většina integrovaných žáků je v naší škole integrovaná s diagnózou - specifické poruchy učení. Tito žáci pracovali podle individuálních učebních plánů ve svých kmenových třídách. Individuální učební plány pro ně vypracovali učitelé konkrétních předmětů podle doporučení pedagogicko psychologické poradny. Pro tyto žáky 1.stupně byly v tomto školním roce 2013/14 zavedeny 4 skupiny reedukací specifických poruch učení. Tyto skupiny vedli speciální pedagogové I. Hlásenská, M. Karasová, V. Vaňkátová. Reedukace 3. a 4.ročník Při reedukacích ve 3. a 4. ročníku žáci pracovali podle metody V. Pokorné. Obsahem reedukace byla náprava specifických funkcí (sluchového, zrakového vnímání, plošné, časoprostorové orientace, rozvoj specifických funkcí), které podmiňují poruchu učení. Dále rozvoj grafomotoriky, utváření správných dovedností čtení, psaní a počítání. Děti se také postupně učily zvládat zátěžové školní situace a nacvičovaly si kompenzační mechanizmy. Při práci děti často používaly interaktivní tabuli a počítačové programy. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami bez integrace v ZŠ HOSTIVICE, kteří byli vyšetřeni v Pedagogicko- psychologické poradně I u těchto žáků se jedná téměř vždy o některou ze specifických poruch učení, která ovšem nevyžaduje integraci žáka a tvorbu individuálního učebního plánu. Jedná se nejčastěji o dyslexii, dysgrafii, dysortografii a dyskalkulii. V menší míře se jedná o specifické poruchy chování, a to o ADD nebo ADHD. Všem žákům se speciálními potřebami je věnována individuální péče během výuky. U těchto žáků dbáme na správně použité metody a formy práce, aby docházelo k reedukaci jejich potíží. Dbáme na úzkou spolupráci s rodiči těchto žáků. Mgr. Magdalena Karasová 12

13 Reedukace 1. a 2. třídy Ve školním roce 2013/2014 proběhl v prvních třídách Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky. Tento test umožňuje včasnou depistáž dětí, u kterých se mohou během školní docházky vyskytnout problémy či poruchy čtení a psaní, nabídnout optimální přístup učitele a následně podnítit i jejich vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, jehož cílem je zjistit příčiny selhávání a doporučit optimální opatření. Pro malé školáky, kterým se psaní a čtení ve škole příliš nedařilo, byl připraven akreditovaný stimulační program Maxík. Cílem těchto stimulačních cvičení je změna podmínek, za kterých může dítě podávat lepší výkon. Důležitý je způsob vedení a postupu ze strany dospělého, který má maximální informace o stavu dítěte čerpá z vyjádření poradenského zařízení, pediatra, neurologa, pedagoga. Během programu se děti společně se speciální pedagožkou věnují činnostem zaměřeným na nácvik nových pohybových stereotypů, rozvoj komunikačních dovedností, posilování dílčích funkcí v oblasti zrakové, sluchové, prostorové orientace, intermodality a seriality, rozvoji grafomotorických dovedností a koncentrace pozornosti. Mgr. Iva Hlásenská 13

14 Výchova k volbě povolání Zpráva o přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2013/14 Výchova k volbě povolání je nadále zařazena v 8. a 9. ročníku v rámci předmětu pracovní činnosti - dotace 1 hodina týdně. Tento předmět je zaměřen na prohloubení pracovních dovedností a návyků a doplňuje cíle základního vzdělávání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě. Průběžně vedeme žáky k rozvoji vlastního sebepoznání, sebehodnocení. Žáci by měli chápat význam rozhodování a plánování důležitých životních kroků. Učíme je orientovat se v nabídce dalšího vzdělávání a v situaci na trhu práce, seznamujeme je s nejrůznějšími informačními zdroji. Žáky 9., 7., a 5. ročníků seznamujeme s průběhem přijímacího řízení a poskytujeme všechny nutné související informace i formou konzultací. Nabízíme tisk vyplněných přihlášek na střední školy. Ve školním roce 2013/2014 měli žáci ucházející se o studium na středních školách opět právo podat dvě přihlášky v prvním kole přijímacího řízení. Přihlášky podávalo 45 žáků devátého ročníku a 24 žáků pátého ročníku. Z pátého ročníku bylo přijato 10 žáků na Hostivické Gymnázium a 3 žáci na různá pražská gymnázia. Z devátého ročníku odchází 10 žáků na gymnázia (z toho 2 žákyně na soukromá), 19 žáků na různé typy středních škol s maturitou, 7 žáků na školy s úplným středním vzděláním s vyučením i maturitou a 9 žáků na střední odborná učiliště. Mgr. V. Ryšavá 14

15 Hodnocení preventivního programu ZŠ Hostivice ve školním roce 2013/14 Náš preventivní program za minulý školní rok pokryl sledované oblasti rizikového chování mládeže návykové látky, šikana, agresívní chování a vandalismus, rasismus, xenofobii, antisemitismus, sexuální rizikové chování, poruchy příjmu potravy, záškoláctví. Co se podařilo: 1. eliminace projevů rizikového chování 2. zrealizovat většinu naplánovaných školních akcí zaměřených na prevenci 3. dostupnými prostředky získávat žáky k pěstování zdravého životního stylu 4. rozšířit volnočasové aktivity pro všechny věkové kategorie K problémům, které se nás nejvíce dotýkají, patří: 1. neplnění žákovských povinností / zapomínání šk.pomůcek, nepřipravenost na vyučování / 2. vandalismus zejména v počítačových učebnách 3. kouření, kyberšikana Cíle preventivního programu: a/ dlouhodobé cíle žáci byli informováni o návykových látkách a o problémech s nimi spojených těmito formami: 1/ v rámci projektu Sám sebou / spolupráce s PaedDr. Kašparovou a JUDr. Kašparem 2/ naplňováním znalostních kompetencí žáků začleněním do tematických plánů /výchova ke zdraví, výchova k občanství, pracovní činnosti volba povolání, chemie, přírodopis, český jazyk a literatura, tělesná výchova / žáci byli zapojeni do aktivit vedoucích ke zvýšení jejich odolnosti vůči rizikovým jevům / viz konkrétní aktivity / nadále byla věnována pozornost rostoucí agresivitě mezi dětmi a projevům vandalismu v nejrůznějších podobách soustavně jsme řešili problematiku rizikových jedinců různými formami / třídní učitel přímá práce s žákem, tř.hodiny, vedení školy, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik, specialisté realizovaných aktivit PP/ 15

16 žáci měli možnost se zapojit do veškerých volnočasových aktivit zákonní zástupci byli informováni o Preventivním programu školy / třídním učitelem, webové stránky školy- kontakt na metodika prevence, zveřejněný Preventivní program, informace o realizovaných aktivitách / veřejnost byla seznamována s naplňováním PP na škole prostřednictvím Hostivického měsíčníku, školním webem učitelé byli na poradách informováni o problematice primární prevence, o akcích plánovaných a proběhlých b/ konkrétní aktivity PaedDr. Kašparovou a JUDr. Kašparem v rámci projektu Sám sebou: V návaznosti na uplynulé roky probíhaly preventivní akce ve 3. 8.ročnících. Tyto aktivity zaměřené na primární prevenci, diagnostiku tř.kolektivu se staly výborným pomocníkem pro následnou práci tř.uč. s třídou a příp.rizikovými jedinci. Výstupní zprávy jsou poskytnuty tř.uč.,vých.poradci a škol.metodikovi, v případě potřeby jsou i k nahlédnutí zák.zástupci /. přednášky Městské policie Záchranný kruh Helpíkův pohár Přednáška MUDr. Kováře na téma AIDS / 8.ročníky / Úřad práce okr. Praha-západ: volba povolání / 8.ročníky / Přednáška JUDr. Kašpara: Právní vědomí / 8.ročníky / dramatizace románu Memento / 6.-9.ročníky / c/ různé = školní informační kanál / preventivní videospoty v předsálí školy určené žákům i veřejnosti. Využitelnost v TH, hodinách VO, k dispozici CD s metodickými listy / tísni / - zapojení školy do projektu, využití DVD se sociálními spoty s metod.příručkami v hodinách VO, D, TH / a individ. / hu jinak = interaktivní program / nápaditý rezervoár aktivit pro přímou práci v hodinách 16

17 Shrnutí a východiska pro školní rok 2014/15: nadále zajištovat příznivé klima ve škole a ve třídách důsledně dodržovat školní řád zachovat jednotnost v pojmenování kázeňských přestupků včetně opatření k jejich zamezení zajistit větší zainteresovanost pedagogů při vytváření PP školy a dostatečnou informovanost zákonných zástupců / Rada školy, třídní schůzky / navázat na aktivity s o.s. Imperativ / téma Extremismus/ a opětné zapojení do sbírky projektu Šance na pomoc dětem ulice zorganizovat pro vyšší ročníky návštěvu zařízení Drop-in zaktivizovat práci tř.samospráv a Šk. parlamentu /př. humanitární akce Adopce na dálku, sbírka Šance/ větší využití ŠIKU v Hostivici Jitka Pecháčková /školní metodik prevence/ 17

18 PRŮBĚH ŠKOLNÍHO ROKU 2013/14 Září Nový školní rok jsme přivítali dne 2.září. V atriu školy se sešli novopečení prvňáčci a jejich blízcí, aby si před odchodem do tříd vyslechli pár milých slov na uvítanou také od pana starosty Jaroslava Kratochvíla. Na dětech byla, jako každoročně, patrná nervozita, napětí i radost ze setkání s kamarády ze školky, u některých i obavy z neznámého. První den školního roku trvá pouze jednu hodinu. Je to však začátek dlouhého maratonu plného stresu a napětí, který klade vysoké nároky jak na děti, tak především na jejich pedagogy. V tomto smyslu jsem také hovořil na pracovní poradě tohoto dne. Znovu jsem zdůraznil potřebu seznámení žáků se školním řádem a jeho následné a především důsledné dodržování. Začátek školního roku je vždy velice náročný právě pro nejmenší žáčky. Děti poznávají prostory školy, seznamují se s chodem pracovního dne a začínají plnit své první úkoly. Vždy velice náročné je naučit děti systému přechodů do družin a do školní jídelny, kde svou práci trpělivě odvádějí paní vychovatelky. Učí děti poznat labyrint školy a orientovat se v něm. První dny jsou tedy ještě plné zmatků a dolaďování i v odpoledních hodinách, kdy děti poznávají rozvrhy svých mimoškolních aktivit a kroužků, především odchody a návraty do družin a celkový časový plán jednotlivých dní. Září tedy bývá hektické a není nouze o různé menší zmatky. V průběhu prvních čtrnácti dní se však vše zklidní, děti si zažijí nové rozvrhy hodin a naučí se složitému systému pracovních dní. Na začátek školního roku se opravdu těšili především žáčci loňských prvních ročníků. Na konci školního roku 2012/13 se nepodařilo zorganizovat pasování prvňáčků na čtenáře, ale děti věděly, že na ně naši rytíři nezapomenou. Přijeli tak jak slíbili a všichni loňští prvňáčci dostali své zasloužené pasovací listiny, nejlepší z čtenářů také knižní dárky. Ve druhé polovině září je již ustálený rozvrh hodin a začínají dětem nejen povinnosti, ale i různé naučné a zábavné akce. Třetí třídy například navštívily Městskou knihovnu a druháčkové divadelní představení v kladenském Lampionu. Žákům devátých ročníků se velice líbila návštěva prodejní výstavy minerálů v Praze Ruzyni. Ke konci měsíce září navštívili naši školu městští policisté a pobesedovali se žáky celého prvního stupně. Říjen V měsíci říjnu se děti i jejich učitelé věnovali prioritně svému hlavnímu úkolu, sbírání nových poznatků. Po úvodním měsíci plném opakování začal typický život školy, plný zkoušení a hodnocení za zvládnutí nového učiva. Samozřejmě nechyběly menší průvodní akce a ve třídách se tvořilo mnoho menších, avšak neméně zajímavých projektů. Důraz byl však kladen především na získávání vědomostí a dovedností podle učebních osnov. Všichni učitelé jsou si velmi dobře vědomi toho, že konec kalendářního roku přinese dětem spoustu aktivit spojených s příchodem Vánoc a soustředění dětí před těmito svátky značně opadá. 18

19 Listopad Na začátku měsíce listopadu se vypravily čtvrté třídy na prohlídku vojenské techniky. Následovaly exkurze z nejrůznějších oborů, vybrané vždy pro každou třídu tak, aby byly přínosné a přiměřené věku daných žáků : 1.třídy divadelní představení O dvanácti měsíčkách, 2.A,B Z pohádky do pohádky projekt na zámku Loučeň, 2.C,D Poprvé v galerii návštěva Národní galerie v Praze, 5.třídy si prohlédly perlu našeho kulturního světa Národní divadlo, 3.třídy zjišťovaly, jak se vyrábělo mýdlo v Chrustenicích, 5.A,B zkoumaly hvězdy ve hvězdárně na Petříně, nechyběly sportovní turnaje ve florbalu. Prosinec Prosinec je jistě jedním z nejoblíbenějších měsíců většiny lidí. Vánočně jsme se naladili na Hostivickém světélkování a následně nemohl ve škole chybět tradiční Mikuláš. Během jeho návštěvy ve třídách se v ročnících recitovalo, zpívalo a nadělovalo podle zásluh a předvedených výkonů. Děti z 5.A a B opakovaně navštívily keramickou dílnu v Chýni, kde vytvářely krásné dárky pro své nejbližší. Druhé a třetí ročníky zavítaly do divadla Lampion na představení Anetka a Vánoce a deváťáci na představení Král Lear do divadla ABC. Někteří naši žáci si již tradičně prohlédli výstavu a vánoční dílny v hornickém muzeu v Příbrami, další zamířili do muzea strašidel v Praze nebo na prohlídku břevnovského kláštera s průvodcem. veselí. Pak již následovaly dny plné odpočinku, radosti z dárků, vánočního a novoročního Leden V novém kalendářním roce 2014 začala výuka v pondělí 6.ledna. Leden - rychlý výčet kulturních akcí: divadelní představení protagonistů z Hradce Králové, pro 2.stupeň Divadelní žánry a pro stupeň první Písnička pro draka, besedy týkající se primární prevence Práva a povinnosti dětí, sportovní návštěva beach-volejbalové haly v Praze. Měsíc leden ukončil 1.pololetí školního roku a děti čekal prodloužený víkend na nabrání dechu do 2.pololetí. Pololetní vysvědčení je důležitým mezníkem školního roku. Nejen žáci, ale především jejich rodiče dostanou do rukou souhrnné hodnocení v jednotlivých předmětech. Mají možnost znovu nabrat dech a soustředit se na přípravu. Dozvědí se, kde musí žák zabrat a jakým směrem se má upřít jejich zvýšená pozornost. Je to příležitost zamyslet se nad výsledky a v některých případech i posoudit, zda dítě nemá příliš mnoho dalších aktivit na úkor důsledné domácí přípravy. Možnost zlepšit hodnocení a napravit to, co se v prvním pololetí zrovna moc nepovedlo. 19

20 Únor Akce druhého pololetí zahájily programy EVVO voda na jedno použití a okresní kolo olympiády v českém jazyce. Následovaly návštěvy divadélka, představení pro prvňáčky O Nosáčovi nebo interaktivní velice poučné představení ve druhých třídách Šikana. EVVO programy pokračovaly na letišti V.Havla problematikou třídění odpadů a znalosti naši žáci mohli prokázat také na olympiádě v anglickém jazyce. Vybraní zájemci ze 3. a 4.ročníků odjeli do Poniklé na lyžařský kurz, aby je tam vystřídali žáci ze 7. a 8.ročníků. Oproti tomu druháčkové pomyslně putovali do pravěku, navštívili muzeum Karla Zemana a ve škole pak vyráběli krásné obrázky dinosaurů. Únor zakončil opět projekt EVVO, téma Ovzduší. Jednou z velmi zásadních besed bylo setkání s paní Lidyí Tischler, paní, která žákům 8. a 9.tříd vyprávěla o otřesných podmínkách v koncentračních táborech. Tato autentická výpověď zasáhla všechny posluchače především faktem, že paní Tischler prošla třemi tábory ve věku, ve kterém jsou nyní děti, které jí naslouchaly. Březen Na naší škole opět proběhla celá záplava akcí a zajímavých událostí. Takže opět telegraficky : IQ park v Liberci 3C,D, 1.třídy Dřevíčkování práce se dřevem, sportovní odpoledne beach-volejbal 1.D,E, beseda Memento protidrogová prevence, EVVO tentokrát Půda nad zlato, dopravní výchova, znovu mýdlárna v Chrustenicích či Okresní kolo v odbíjené v Davli. Duben Na začátek dubna připravila pro své žáky bohatý program paní učitelka Jarešová, celé pásmo na sebe navazujících akcí. Návštěvu muzea Hlavního města Prahy a strašidelné pražské pověsti, zpracování dojmů v prostorách školy a nakonec poznávání mincí a platidel. V měsíci dubnu pravidelně navštěvují školu členové sboru dobrovolných hasičů, záchranářů, vojska a policistů, kteří děti seznamují se všemi možnými riziky a s jejich úspěšným zvládnutím. Nechyběly ani školy v přírodě, 2.A,B odjely do Nové Vsi v Jeseníkách. Další třídy vyráběly svíčky v Šestajovicích a některé navštívily hvězdárnu a planetárium. Proběhlo také již druhé Pohádkové nocování s Andersenem, děti čekal program zaměřený na pejsky. Své dovednosti všem předvedli opravdoví asistenční pejsci, následovala stanoviště s tématicky připravenými úkoly, nechyběla pohádková zumba pro unavení nocležníků a nakonec četba z knížek o Maxipsu Fíkovi. Žáci šestých tříd obdivovali motýly v botanické zahradě a žáci 4. a 5.ročníků reprezentovali školu na turnaji ve fotbale. 20

21 Květen V květnu se už žáci začínají pomalu těšit na velké prázdniny, ale ještě je čeká spousta školních povinností a boj o co nejlepší známky na závěrečném vysvědčení. Pracovní dny jim zpříjemnily například exkurze Giganti doby ledové a následné porovnání živočichů v pražské ZOO, muzikoterapie v muzeu hudby nebo představení k výkladu dějin Cézarové a gladiátoři. Naši matematici z 5.tříd bojovali o umístění na Matematické pythagoriádě a třídy 2.C,D a 3.D si užívaly školy v přírodě v Benecku. Sedmáci se v měsíci lásky podívali za básníky na Petřín a zjistili, kteří z významných spisovatelů mají na tomto mystickém místě své sochy. V úterý 14.května výběr žáků 6. a 7.ročníků zápasil v atletice na Poháru rozhlasu. V sobotu 18.května na třídenní výlet do Rokytnice nad Jizerou odjela třída 7.B. Beseda s paní přeživší tři koncentrační tábory, která se uskutečnila v únoru, inspirovala paní učitelku Bc. Michaelu Rosenkranzovou, která velmi pohotově reagovala s vědomím, že by děti měly detailněji znát tuto smutnou část naší historie. Proto na den 16.května zorganizovala pro žáky 8. a 9.tříd prohlídku památníku v polské Osvětimi. Až na tomto pietním místě si děti opravdu uvědomily, jaká zvěrstva byla páchána na nevinných lidech a jak důležité je v budoucnosti čemukoliv podobnému zabránit. Své pocity někteří žáci pak pod jejím vedením ztvárnili v projektu, který na celé léto vystavilo Městské kulturní středisko ve svých prostorách pro širokou hostivickou veřejnost. A pokračujeme dál další žáci prošli muzikoterapií, jiní se seznámili s informacemi na Úřadu práce a s možnostmi při volbě povolání. 7.B zkoušela svou obratnost v lanovém parku Kladno. Žáci 1.stupně měli úžasnou možnost poznat sluneční soustavu přímo ve škole, na návštěvu přijelo mobilní planetárium, veliká bublina, ve které děti v leže pozorovaly hvězdnou oblohu. Nechyběly ani školní výlety na české hrady, 8.A si prohlédla Křivoklát a 9.B hrad Karlštejn. Červen Škola finišuje a naši vybraní žáci se jeli zdokonalit v angličtině na poznávací zájezd do Francie a Velké Británie. Další skupina dětí odjela opačným směrem, na ozdravný a prožitkový zájezd do Pakoštane v Chorvatsku. Opět nechyběly ani osvědčené výlety do IQ parku Liberec, na pražský hrad a ZOO Praha. Dětem přijela do školy zahrát cimbálová muzika Réva. V pátek 20.června se uskutečnila naše Školní akademie, asi největší prezentace naší školy před širokou rodičovskou veřejností. Musím pochválit všechny třídní učitele, kteří se na tuto akci svědomitě připravili se svými třídními kolektivy. Největší úspěch při vystoupení na akademii sklidily deváté ročníky. Předáním výstupních šerp jsme se s nimi a jejich třídními učiteli předběžně rozloučili. 21

22 Další ze zajímavých aktivit byl motivační program Měj rád tělocvik, seznámení dětí s dalšími možnými variantami pohybu, tentokrát tanečně zaměřenými. V pátek 26.června jsme Pasovali prvňáčky na čtenáře a odměnili tak ještě před vysvědčením jejich celoroční snahu. Ve čtvrtek 26.června jsme žákům devátých ročníků naposledy zazvonili. A konečně nastal tolik očekávaný den D 27.června. Nejdříve se předávalo vysvědčení ve škole. Následně jsem se odebral na radnici, kde své poslední vysvědčení na základní škole dostávají naši deváťáci z rukou pana starosty. V 11 hodin proběhla závěrečná pedagogická porada, kde jsem poděkoval všem za jejich odvedenou práci, rozloučil se s odcházejícími pedagogy a všem přítomným popřál krásné, klidné a zasloužené prázdniny. Co dodat závěrem, průběhem celého školního roku se vinul celý řetěz pedagogických rad, třídních schůzek a konzultačních dnů, při kterých byli zákonní zástupci informováni o úspěších i neúspěších svých dětí a mohli se poradit také o možnostech volby dalšího studia. 22

23 MALÁ FOTOGALERIE 23

24 Pasování na čtenáře září

25 Děti musely na setkání s rytíři čekat celé prázdniny, ale stálo to za to. Rytíř přijel na koni a odměnil děti za trpělivost. 25

26 Mikulášská nadílka Ohňová show na předvánočním hostivickém Světélkování 26

27 Lyžařský zájezd za sněhem se muselo tentokrát dojíždět Beach volejbal na Strahově 27

28 Beseda s paní Tischler, exkurze do polské Osvětimi (Auschwitzu ) a projekt žáků 8.A 28

29 Interaktivní představení ŠIKANA Poznávání mincí a platidel 29

30 Návštěva mobilního planetária v naší škole Poznávací zájezd - Francie a Velká Británie 30

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Hostivice za školní rok 2012/2013 Základní škola U Zámecké zdi 1704, 253 01 Hostivice

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Hostivice za školní rok 2012/2013 Základní škola U Zámecké zdi 1704, 253 01 Hostivice Výroční zpráva o činnosti ZŠ Hostivice za školní rok 2012/2013 Základní škola U Zámecké zdi 1704, 253 01 Hostivice 1 Obsah : Titulní strana...1 Obsah. 2 Úvod 3-4 Vstupní čísla a personální obsazení......5-6

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-803/10-P. okres Klatovy. Rohozenská 225, Janovice nad Úhlavou

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-803/10-P. okres Klatovy. Rohozenská 225, Janovice nad Úhlavou Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-803/10-P Název kontrolované osoby: Sídlo: Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy Rohozenská 225, 340 21 Janovice

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1645/12-S. Mgr. Cyrilem Kubánkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1645/12-S. Mgr. Cyrilem Kubánkem, ředitelem školy Zřizovatel: a Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1645/12-S Název právnické osoby Základní škola Maltézských rytířů vykonávající činnost školy: Sídlo: Školská 349, 272 01 Kladno

Více

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Anotace projektu (max. 600 znaků, může být zveřejněna) Projekt doplňuje systém logopedické péče na škole o systematickou logopedickou prevenci. Je

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Hodnocení žáka 6.1.1 Cíl hodnocení žáka Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získá informace o tom, jak danou problematiku zvládá,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více