Výroční zpráva o činnosti ZŠ Hostivice za školní rok 2013/2014 Základní škola U Zámecké zdi 1704, Hostivice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti ZŠ Hostivice za školní rok 2013/2014 Základní škola U Zámecké zdi 1704, 253 01 Hostivice"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Hostivice za školní rok 2013/2014 Základní škola U Zámecké zdi 1704, Hostivice 1

2 Obsah : Titulní strana...1 Obsah. 2 Úvod..3 Vstupní čísla a personální obsazení Zhodnocení hospitační a kontrolní činnosti 1.stupeň Kontrolní a hospitační činnost 2.stupeň Další vzdělávání pedagogických pracovníků Logopedická náprava, práce s dětmi se spec. vzděl. potřebami a integrovaní žáci..12 Reedukace. 13 Výchova k volbě povolání Hodnocení Preventivního programu Průběh školního roku2012/ Malá fotogalerie Závěr. 33 Výroční zpráva o poskytování informací Přílohy : Organizační schéma školy Rozvaha - Bilance 2

3 Úvod Výuka školního roku 2013/ 2014 v září začala s počtem 654 žáků ve 27 třídách. Na prvním stupni to bylo 471 žáků a na druhém stupni 183 žáků. Školní rok byl mimořádný v tom, že jsme poprvé otevřeli 5 tříd prvních ročníků s celkovým počtem 123 žáků. S nástupem silných ročníků, které plní povinnou školní docházku v naší škole, dochází ke zvýšeným požadavkům nejen na prostory, potřebné pro zajištění jejich výuky a pobytu ve škole, ale i na odborné personální zajištění jejich výuky. V průběhu prvního čtvrtletí jsme museli řešit problémy při výdeji stravy. Aktivním, vstřícným přístupem všech pedagogických zaměstnanců a pracovnic ve školní kuchyni se tyto počáteční nápory při výdeji a následné konzumaci obědů našich nejmenších strávníků, zvládly. Pro zajištění volnočasových aktivit nabídla škola žákům ročníků možnou účast v 7 odděleních školní družiny a 2 odděleních školního klubu. Zde se děti zúčastnily řady otevřených kroužků podle jejich záliby. Žákům z jednotlivých oddělení školní družiny byla také umožněna účast na jejich aktivitách, které organizují jiné subjekty v prostorách školy. Jedná se především o kroužky juda, šachů, angličtiny, hudební přípravky, tance a hlavně nabídky ZUŠ Kladno se sídlem v Hostivici. Pro volnočasové aktivity ostatním žákům škola nabídla pestrou paletu kroužků od výuky jazyků, přes sportovní, výtvarné a přírodovědné aktivity až po logopedii a reedukaci pro žáky s SPU. Škola opětovně spolupracovala s místními společenskými organizacemi. Na realizaci místních společenských akcí jsme se podíleli nejen personálně, ale i prostorově a materiálně. Škola plnila obsah svého ŠVP Hostivická škola. Všichni pedagogičtí pracovníci využívali při výuce veškeré dostupné moderní pomůcky a vybavení, které jim škola poskytuje. Učitelé využívají při svých hodinách interaktivně zpracované přípravy, které si vytvořili v projektu EU peníze školám (DUMY)pro svoji aprobaci. Jedná se o učivo zpracované především v power-pointových výstupech, s kterými vyučující žáky seznamuje na IAT. Počet této moderní, praktické a u žáků velmi oblíbené učební pomůcky je již 19 a to řadí naši školu mezi školy s nadstandardním moderním vybavením. Vyučovací hodiny s jejím využitím jsou pro žáky pestřejší a zajímavější. Výuka byla také vhodně doplňována častými přírodovědnými exkurzemi, přednáškami, ale také kulturními a sportovními akcemi. Vedení školy úzce spolupracovalo se školskou radou, respektovalo připomínky a pokyny, které vycházely ze společných jednání. ŘŠ se snažil v rámci možností vyhovět požadavkům, které vznesli rodiče na schůzkách třídních důvěrníků. Škola opět řešila problémy okolo fungování a provozu školní jídelny. Stále se ještě nepodařilo vyřešit obsazení pracovního místa - vedoucího kuchaře ve školní kuchyni, ale naopak ještě dlouhodobě onemocněla vedoucí školní kuchyně. Byla snaha ŘŠ, spolu s předsedou školské rady a zástupci zřizovatele vyřešit problémy školní jídelny přes firmu Scolarest, která poskytuje stravovací služby. K dohodě o možné spolupráci však nedošlo. Spolupráce se zřizovatelem MÚ Hostivice, zastoupeným starostou panem Jaroslavem Kratochvílem, byla v průběhu celého školního roku velmi vstřícná a na požadované úrovni - vždy ku prospěchu rozvoje školství v Hostivici. Mgr. Josef Mareš 3

4 Vstupní čísla a personální obsazení školního roku 2013/2014 Vedení školy: ředitel školy zástupkyně pro I. stupeň zástupkyně pro II. stupeň Mgr. Josef Mareš Ing. Vlasta Lišková - koordinátorka ŠVP Mgr. Vladislava Koulová Pro školní rok 2012/2013 bylo třídnictví stanoveno takto : 1.ročník A Květoslava Dvořáková B Mgr. Iva Kováliková C Mgr. Jaroslava Krásová D - Mgr. Radka Pechová E Mgr. Petra Molčíková 2.ročník A - Mgr. Iva Hlásenská B - Mgr. Veronika Vaňkátová C - Valerie Lažo D Mgr. Magdalena Karasová 3.ročník A - Mgr. Ladislava Evanová B - Mgr. Petra Krejčí C Bc. Radka Trefná D Bc. Kamila Solarová 4.ročník A - Mgr. Helena Možná B - Mgr. Hana Kučerová C Ing. Ivana Urešová 5.ročník A Mgr. Simona Chmelíková B - Mgr. Simona Jarešová C Mgr. Věra Penková 6.ročník A - Mgr. Zuzana Berchtoldová B Mgr. Gabriela Bursová 7.ročník A Jaroslav Kalouch B - Mgr. Marta Holečková 8.ročník A - Věra Prokůpková B - Jitka Pecháčková 9.ročník A - Mgr. Vlasta Ryšavá B - Mgr. Soňa Šulcová 4

5 Netřídní učitelé : Mgr. Renata Trhlínová, Mgr. Jana Konývková, Mgr. Simona Filipová, Ing. Jan Šanovec, Michal Dubský, Bc. Michaela Rosenkranzová Družina a školní klub: paní vychovatelky Helena Plecitá, Jitka Háková, Marie Pohůnková, Adéla Pšeničková, Ing. Vendulka Žajdlíková, Ilona Suchánková, Jitka Svadbová, Adéla Menclová, Ing. Lenka Rosenkranzová Nepedagogičtí pracovníci : Personalistkou školy byla paní Hana Volková. Knihovnu - informační centrum, měla na starosti paní Martina Erbová. Úklid zajišťovaly paní uklízečky Eva Krásová, Veronika Polívková, Vladimíra Černá, Jana Pudivítrová, Renata Burešová a Hana Bojková. O školní budovy se staral pan Zdeněk Kuna. Provoz školní jídelny vedla paní Monika Jelínková a v kuchyni pracovaly paní Marcela Chovančáková, Milena Pajmová, Šárka Fottová, Jaroslava Fasorová, Lenka Stoklasová a Jana Zabloudilová. V září do školy nastoupilo celkem 654 žáků, z toho na I.stupni ( 1. 5.ročník ) 471žáků, na II.stupni ( 6. 9.ročník ) 183 žáků. Obsazeno bylo 27 kmenových tříd v 9.ročnících, 6 oddělení družiny a 2 oddělení školního klubu. 5

6 Zhodnocení hospitační a kontrolní činnosti 1.stupeň školní rok 2013/2014 Hospitační činnost Na základě plánu hospitační a kontrolní činnosti byly provedeny pohovory s p. učitelkami Mgr. Radkou Pechovou a Mgr. Petrou Molčíkovou, p.uč. 1. ročníku. Byly jim stanoveny p. uč., které s nimi budou úzce spolupracovat v paralelních 1. ročnících a to p.u. Mgr.Krásová a Mgr.Kováliková. Dále pohovor s p. Adélou Menclovou a p. Ing.Lenkou Rosenkranzovou, novými p. vychovatelkami ve školním klubu. P. vych. Menclová se stala asistentkou žákyně ve 3. ročníku. Vedoucí metodických sdružení p. uč.mgr.hlásenká a p. Mgr. Kučerová provedly kontrolu zápisů témat hodin v TK- soulad s tematickými plány. Plán hospitační činnosti byl naplněn. Celkem bylo provedeno 15 celohodinových hospitací ve třídách a několik náhledů v odděleních školní družiny a školního klubu, v odděleních školního klubu ( především u nových p. vych. Adély Menclové. a p. vych. Ing. L. Rosenkranzové.) P.uč. Trefná a p.uč. Solarová absolvovaly náslechy u svých kolegyň dle jejich studijního plánu (obě studují). Bylo provedeno 84 náhledů do hodin ve třídách ročníku (jen 4.C) a činnosti školní družiny. Bylo zjištěno, že nové metody a formy práce mají trvalé místo ve vyučovacím procesu. Učitelé vytvářeli situace, ve kterých žáci rozvíjeli klíčové kompetence. Každý předmět poskytuje jiné možnosti pro rozvíjení konkrétních klíčových kompetencí - v některých předmětech jich bylo během hospitací rozvíjeno i několik. Zvláště byla sledována čtenářská gramotnost, práce s textem, porozumění psanému slovu, skupinová práce, úloha týmu, navazování na zkušenosti žáků a práce s žáky SPU. (P.uč. si zvládnutí učiva a činností žáků ověřovaly využitím krátkých otázek, testů, příklady z praxe, samostatnou prací žáků.) Ve většině případů hodnotili učitelé výkony žáků slovně, pochvalou, byla zaznamenána také klasifikace, v některých hodinách hodnotili žáci sami sebe nebo své spolužáky. Velmi pozitivně se na kvalitě výuky podílejí nové elektronické výukové materiály, které p. uč. samy vypracovaly a vhodně zařadily do výuky příslušných předmětů. Již v 1. ročnících byly využívány interaktivní tabule a počítače, což se projevilo na rozmanitosti výuky a také ve zvýšení IT gramotnosti žáků již od nástupu do školy. I další PC učebna je cíleně využívána. Práce s žáky s SPU byla sledována na základě vypracovaných IVP. Nedílnou součástí zvyšující se kvality práce a jejich výsledků je motivace, které p. uč. věnovaly zvýšenou pozornost. Využívaly poukázání na uplatnění v praxi, využití vědomostí v běžném životě, jiných předmětech... Nedostatky zjištěné kontrolní a hospitační činností byly řešeny v rozboru hospitace a přijaty způsoby řešení a pomoci. Při následných náhledech do vyuč. hodin bylo patrné zlepšení sledovaného jevu. V 7 odděleních školní družiny a 2. odděleních školního klubu pracovaly p. vychovatelky dle tematických plánů, které vycházejí z ŠVP školní družiny. Byly realizovány projekty pro oddělení školní družiny a školního klubu (p. vych. Háková, Svadbová, Suchánková, Plecitá, Žajdlíková, Menclová, Rosenkranzová, Pšeničková). V odděleních ŠD panovala atmosféra spolupráce a hledání (divadelní představení, výtvarné aktivity...). Během provozu školní družiny byla stanovena pravidla pro přechod žáků do školní jídelny, předávání dětí do ŠD, pohyb dětí v šatnách a povinnosti p. vych. při vstupu rodičů do pavilonů školy, ve kterých jsou umístěna jednotlivá oddělení. RŠD měla dvě oddělení (každé v jednom pavilonu), toto se plně osvědčilo. 6

7 Ostatní kontrolní činnost Kontrola třídních knih Od školního roku 2011/2012 jsou všechny vyučovací hodiny stanovené rozvrhem zapisovány do elektronické třídní knihy v programu Bakalář. Zápisy témat hodin, absence žáků, poučení o bezp. chování žáků aj... si mohou vyučující kontrolovat sami. I přesto se stávalo ještě i v tomto školním roce, že zápisy byly nevčasné. Ředitel školy stanovil směrnicí, kde musí každý vyučující mít zapsáno téma vyučovací hodiny a absenci než opustí pracoviště navíc u absence v 1. hodinách je nutný zápis ihned po hodině. Dodržování směrnice bylo pravidelně kontrolováno případné nedostatky byly řešeny konkrétním upozorněním vyučujících, kteří opakovaně nezapisovali do třídní knihy dle pokynů ředitele školy. S každým byl proveden rozhovor. Včasnost a přesnost zápisů má mírně stoupající tendenci. Kontrola dokumentace tříd Kontrola byla prováděna vždy pro pedagogických radách klasifikačních, projednané a schválené závěry ped. rad klasifikačních byly řádně zapsány do karty žáka v programu Bakalář. Přístupy do evidence z notebooků vyučujících z míst mimo školu byly řešeny individuálně. Větší problémy nebyly. I přes tuto možnost se vyskytly během školního roku případy, kdy údaje v kartě žáků nebyly aktuální (zvl. telefonní čísla, ové adresy...) Nedostatky byly řešeny individuálně s třídními učiteli, ale i výzvou v pravidelných pracovních pokynech. Byla provedena kontrola žákovských knížek. ŠVP Hostivická škola program SMILE Byl využíván modul Výuka. Osvědčil se, protože zajišťuje kontrolu návaznosti RVP, ŠVP a tematických plánů jednotlivých předmětů. Byly ověřeny úpravy tematických plánů v souvislosti s přechodem zápisu témat hodin do elektronické třídní knihy.. Tematické plány pro jednotlivé předměty jsou uloženy ve složkách metodických sdružení (1.-3.roč a roč.). Byl rozšířen tým vyučujících pracujících na úpravách tematických plánů. Za 1. met. sdružení p. uč. Hlásenská a Solarová, pro 2. met. sdružení p.uč. Kučerová a Možná. Ve 4. čtvrtletí začala případná práce na úpravě tematických plánů. Byly řešeny operativní problémy, jak obsahového tak technického rázu. Během prázdnin bude provedena týmem vedeným koordinátorkou ŠVP kontrola a zařazení změn, aby podle nových úvazků pro školní rok 2014/2015,aby mohlo dojít k tvorbě tematických plánů jednotlivých vyučujících. Osvědčil se způsob individuálního přístupu a doučování dle potřeb žáků, kteří nastoupili na naši školu během povinné školní docházky z jiné základní školy (sladění výstupů ŠVP škol, ze kterých žáci přišli). Během celého školního roku vyučující zpracovávali a vhodně zařazovali vlastní elektronické materiály v rámci projektu EU-peníze do škol. Škola byla zapojena do projektů, které naplňovaly výstupy ŠVP-Hostivická škola.(např. Sám sebou). Během školního roku v naší škole absolvovali praxi studenti středních (ve školní družině) i vysokých škol. Škola byla spoluorganizátorem některých společenských akcí ve městě. 7

8 Kontrola třídních portfolií Byly sledovány podněty rodičů z třídních schůzek a konzultací. Zápisy z třídnických hodin byly prováděny v elektronické třídní knize. Jejich témata navazovala na aktuální situaci v jednotlivých třídách a podněty z jednání Žákovského parlamentu. Kontrola pedagogických dozorů Bylo kontrolováno dodržování harmonogramu rozpisu pedagogických dozorů a včasnost nástupu na dozor a jeho aktivní naplňování. Bylo provedeno 170 kontrol pedagogických dozorů v pavilonech A, B. Dozory byly vykonávány aktivně, osvědčilo se prodloužení dozoru p. vychovatelky před 1. vyučovací hodinou. Byly zaznamenány jednotlivé případy nedostatků při vykonávání ped. dozorů, které byly ihned řešeny pohovorem s vyučujícími (hovory s rodiči, nemonitorování celého prostoru...). Při následných kontrolách již tyto nedostatky nebyly zjištěny. Dále byla pravidelně prováděna kontrola dozorů ve školní jídelně. Nedostatky (neaktivní vykonávání dozoru, malá pomoc především žákům 1. ročníků, problémy při čekání na výdej jídla...) byly řešeny ihned pohovorem s vyučujícím. Při opakovaných kontrolách se situace zlepšila. Kontrolou byly zjištěny problémy s přechody dětí mezi pavilony v době pobytu ve školní družině. (přístup do šaten, odchody na kroužky...) Byl stanoven harmonogram přechodů dětí z odd. školních družin a způsobu vyzvedávání dětí na kroužky, které organizuje škola. Prezentace práce žáků Prezentace prací žáků (výkresy, pracovní listy, projekty...) je na velmi dobré úrovni. V jednotlivých patrech pavilonu A, B jsou oddechové prostory, kde jsou nástěnky a prostor pro prezentaci prací žáků tříd, které na daném patře sídlí. Byly zakoupeny i velké prezentační tabule, kde se vystavují práce žáků tříd, ale i výtvarných kroužků školní družiny. Velkému zájmu rodičů se těší práce žáků ve školní družině. Byla zjištěna nižší úroveň prezentace činností v odd. 3 - oddělení sídlí v pavilonu A. Na základě podnětu zástupců tříd v Žákovském parlamentu 1. stupně bude pod vedením p. Hákové realizována výstava prací žáků ročníků. Kontrola provozu v šatnách Každá třída má svůj šatní prostor. Osvědčilo se používání sáčků pro věci každého žáka na základě dobrých zkušeností z minulých let. Velmi dobrá spolupráce byla s p. uklízečkou, která nalezené věci ukládala na přístupné místo, kde si je mohli žáci vyzvednout. Místo je výrazně označeno a volně přístupné v době provozu školy. V měsíci dubnu byly zapomenuté věci vystaveny v době konzultací. Osvědčilo se využívání vozíku se sáčky, kde si žáci mohou nechat přezůvky. Prostor šaten byl opatřen cedulemi a instrukcemi pro plynulý vstup do prostoru pavilonu A, B a způsobu vyzvedávání žáků ze školní družiny. Průběžně byly přijímány a řešeny podněty rodičů. Zpracovala: Ing. Vlasta Lišková, zást.řed. pro 1.st. 8

9 Kontrolní a hospitační činnost ve školním roce 2013/ stupeň Hospitační činnost probíhala podle stanoveného hospitačního plánu v jednotlivých měsících. Byla zaměřena především na obsah učiva v souladu s tematickým plánem, na kvalitu využívání informační techniky a na celkové klima a práci ve třídách. V tomto školním roce bylo uskutečněno 10 celohodinových hospitací. Hospitační činnost Ve sledovaných hodinách byla často využívána práce s interaktivní tabulí a také práce s výukovými programy. Rovněž byly zařazeny vlastní výukové programy /DUM RVP/ formou prezentací nebo pracovních listů. Sledovaným aspektem bylo posouzení vhodného začlenění této formy práce do tématu hodiny a schopnost a porozumění žáků této technice. Z výsledků hospitací vyplývá, že žáci tímto způsobem pracují často, neboť si počínali velmi zručně a pracovali bez problémů. Také byl hodnocen individuální přístup práce s jednotlivými žáky, převážně s žáky s SPÚ. Kladně bylo také vnímáno, že stále častěji se během výuky objevuje průběžné hodnocení, hodnocení s vědomím motivace k práci i sebehodnocení žáků. Naopak v některých hodinách ještě stále převládaly formální metody výuky, někdy zase chyběl čas na dostatečné procvičení a shrnutí nově probraného učiva. Toto pak bylo následně projednáno s vyučujícími v po hospitačních pohovorech. Kromě těchto metod práce byly v hospitovaných hodinách zařazovány skupinové práce, práce s textem, finanční gramotnost i mediální výchova. Při této činnosti byly plněny kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální i pracovní. Z celkového hodnocení vyplývá, že typ tzv. frontální výchovy ustupuje, že technika a nové formy práce jsou velmi často a vhodně využívány a jsou běžnou součástí výuky. Ostatní kontrolní činnost Kontrola dozorů a provozu šaten Kontrola probíhala průběžně celý školní rok. Písemné doklady o této činnosti jsou zaznamenávány každý měsíc dle rozpisu dozorů, které jsou viditelně umístěny na chodbách na jednotlivých patrech a v prostorách šatny. Dozory jsou pravidelně vykonávány v tělocvičnách a v atriu školy, kde probíhá rekreační přestávka. Odborné učebny Řády odborných učeben byly aktualizovány v září vyučující, kteří mají zodpovědnost za tyto učebny potvrdili svým podpisem a datem aktuálnost řádu a zodpovídají za jeho správnost. Zároveň ve svých hodinách seznámili žáky s pravidly a provozem v těchto prostorách, též učinili zápis o poučení žáků do třídní knihy. Dodržování pravidel je prováděno průběžně. Po končení výuky jsou učebny zamykány, za pořádek ručí vyučující v dané hodině. 9

10 Metodická sdružení Tato sdružení vykonávají svoji činnost dle aktuálnosti. Zápisy o konání a jejich obsah, kontrola ročních plánů jsou vedeny v programu Smile. V říjnu byla provedena jejich kontrola zjištěné nedostatky /chybějící podpisy k danému šk. roku/byly následně odstraněny. Kontrola žákovských knížek Během měsíce listopadu byla provedena kontrola ŽK která byla zaměřena na úplnost a správnost identifikačních údajů, zápis klasifikace s podpisy vyučujících a rodičů, zápisy konzultací, sdělení pro rodiče / seznámení se školním řádem/, zápis aktuálního rozvrhu. V květnu byl kontrolován soulad zápisu klasifikace ŽK s elektronickou žákovskou knihou. Zjištěné nedostatky byly konzultovány s vyučujícími a následně odstraněny. Kontrola třídní knihy K pravidelným průběžným činnostem patří kontrola TK, která se provádí každý týden v programu Bakalář. Případné nedostatky jsou vždy následně odstraňovány. Kontrola dokumentace tříd v třídním výkazu je prováděna po pedagogických radách. Na začátku šk. roku provádíme kontrolu třídních portfolií po prvních třídních schůzkách a zjištění podnětů a dotazů ze strany rodičů v návaznosti na setkání se zástupci Školské rady. Dále kontrola uložení záznamu o seznámení žáků se školním řádem a dotazníky o bezpečnosti a zdravotní způsobilosti podepsané zákonnými zástupci žáků. Vypracovala za 2.stupeň Mgr. V. Koulová 10

11 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Z důvodu hospodárného nakládání s finančními prostředky určených na nákup učebnic a vzdělávání pedagogických pracovníků ONIV, preferuji společné vzdělávání všech pedagogů ve škole. Je to především z důvodu, že cena jednotlivých vzdělávání a školení se značně zvýšila, ale hlavním důvodem je, že objednám školení takzvaně na míru. Vždy po zjištění nějakého závažného problému v rámci pedagogického procesu se následně, v nejbližší možné době, snažím zajistit společné školení na dané téma. V letošním školním roce 2012/ 2013 absolvoval náš pedagogický sbor tato školení: 27.srpna 2012 sborovna Bc. David Lebeda - EXTRÉMISMUS 28. srpna 2012 ekologický workshop Ing. Jiří Kučera - VODA A JEJÍ VÝZNAM Vedle těchto společných a z mého pohledu velmi prospěšných školení povoluji také svým pedagogickým zaměstnancům individuální účast na jejich vytipovaném vzdělávání. Musí se však jednat o školení nebo vzdělávání, které rozvíjí stěžejní oblast jejich pedagogické činnosti. Po jeho absolvování požaduji, aby byli seznámeni také ostatní pedagogové s obsahem a především se závěry a poznatky z tohoto vzdělávání nebo školení na nejbližším metodickém sdružení. Individuální vzdělávání pedagogů: Mgr. Iva Hlásenská Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou lektorka p. Mgr. Bubeníčková Jak vést reedukační skupiny na ZŠ pro integrované dítě SPUCH - DYS-centrum Praha Metody výuky AJ-Macmillan Mgr. Veronika Vaňkátová Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou - lektorka p. Mgr. Bubeníčková Ing. Vlasta Lišková Změny RVP ZV - VISK Vypracoval : Mgr. Josef Mareš 11

12 Logopedická náprava V naší škole probíhala ve školním roce 2013/2014 logopedická náprava pro žáky 1. stupně. Nápravu navštěvovalo 13 dětí s vadami řeči. Většinou se jednalo o děti z 1.ročníků. Náprava probíhala v individuálních 20 minutových lekcích. Byla zaměřena nejenom na nápravu vadné výslovnosti, ale i na správné dýchání a rozšiřování slovní zásoby. U většiny dětí se jednalo o nápravu chybné výslovnosti sykavek a hlásek r, ř. V jednom případě šlo o vývojovou dysfázii. Práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Integrovaní žáci Naprostá většina integrovaných žáků je v naší škole integrovaná s diagnózou - specifické poruchy učení. Tito žáci pracovali podle individuálních učebních plánů ve svých kmenových třídách. Individuální učební plány pro ně vypracovali učitelé konkrétních předmětů podle doporučení pedagogicko psychologické poradny. Pro tyto žáky 1.stupně byly v tomto školním roce 2013/14 zavedeny 4 skupiny reedukací specifických poruch učení. Tyto skupiny vedli speciální pedagogové I. Hlásenská, M. Karasová, V. Vaňkátová. Reedukace 3. a 4.ročník Při reedukacích ve 3. a 4. ročníku žáci pracovali podle metody V. Pokorné. Obsahem reedukace byla náprava specifických funkcí (sluchového, zrakového vnímání, plošné, časoprostorové orientace, rozvoj specifických funkcí), které podmiňují poruchu učení. Dále rozvoj grafomotoriky, utváření správných dovedností čtení, psaní a počítání. Děti se také postupně učily zvládat zátěžové školní situace a nacvičovaly si kompenzační mechanizmy. Při práci děti často používaly interaktivní tabuli a počítačové programy. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami bez integrace v ZŠ HOSTIVICE, kteří byli vyšetřeni v Pedagogicko- psychologické poradně I u těchto žáků se jedná téměř vždy o některou ze specifických poruch učení, která ovšem nevyžaduje integraci žáka a tvorbu individuálního učebního plánu. Jedná se nejčastěji o dyslexii, dysgrafii, dysortografii a dyskalkulii. V menší míře se jedná o specifické poruchy chování, a to o ADD nebo ADHD. Všem žákům se speciálními potřebami je věnována individuální péče během výuky. U těchto žáků dbáme na správně použité metody a formy práce, aby docházelo k reedukaci jejich potíží. Dbáme na úzkou spolupráci s rodiči těchto žáků. Mgr. Magdalena Karasová 12

13 Reedukace 1. a 2. třídy Ve školním roce 2013/2014 proběhl v prvních třídách Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky. Tento test umožňuje včasnou depistáž dětí, u kterých se mohou během školní docházky vyskytnout problémy či poruchy čtení a psaní, nabídnout optimální přístup učitele a následně podnítit i jejich vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, jehož cílem je zjistit příčiny selhávání a doporučit optimální opatření. Pro malé školáky, kterým se psaní a čtení ve škole příliš nedařilo, byl připraven akreditovaný stimulační program Maxík. Cílem těchto stimulačních cvičení je změna podmínek, za kterých může dítě podávat lepší výkon. Důležitý je způsob vedení a postupu ze strany dospělého, který má maximální informace o stavu dítěte čerpá z vyjádření poradenského zařízení, pediatra, neurologa, pedagoga. Během programu se děti společně se speciální pedagožkou věnují činnostem zaměřeným na nácvik nových pohybových stereotypů, rozvoj komunikačních dovedností, posilování dílčích funkcí v oblasti zrakové, sluchové, prostorové orientace, intermodality a seriality, rozvoji grafomotorických dovedností a koncentrace pozornosti. Mgr. Iva Hlásenská 13

14 Výchova k volbě povolání Zpráva o přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2013/14 Výchova k volbě povolání je nadále zařazena v 8. a 9. ročníku v rámci předmětu pracovní činnosti - dotace 1 hodina týdně. Tento předmět je zaměřen na prohloubení pracovních dovedností a návyků a doplňuje cíle základního vzdělávání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě. Průběžně vedeme žáky k rozvoji vlastního sebepoznání, sebehodnocení. Žáci by měli chápat význam rozhodování a plánování důležitých životních kroků. Učíme je orientovat se v nabídce dalšího vzdělávání a v situaci na trhu práce, seznamujeme je s nejrůznějšími informačními zdroji. Žáky 9., 7., a 5. ročníků seznamujeme s průběhem přijímacího řízení a poskytujeme všechny nutné související informace i formou konzultací. Nabízíme tisk vyplněných přihlášek na střední školy. Ve školním roce 2013/2014 měli žáci ucházející se o studium na středních školách opět právo podat dvě přihlášky v prvním kole přijímacího řízení. Přihlášky podávalo 45 žáků devátého ročníku a 24 žáků pátého ročníku. Z pátého ročníku bylo přijato 10 žáků na Hostivické Gymnázium a 3 žáci na různá pražská gymnázia. Z devátého ročníku odchází 10 žáků na gymnázia (z toho 2 žákyně na soukromá), 19 žáků na různé typy středních škol s maturitou, 7 žáků na školy s úplným středním vzděláním s vyučením i maturitou a 9 žáků na střední odborná učiliště. Mgr. V. Ryšavá 14

15 Hodnocení preventivního programu ZŠ Hostivice ve školním roce 2013/14 Náš preventivní program za minulý školní rok pokryl sledované oblasti rizikového chování mládeže návykové látky, šikana, agresívní chování a vandalismus, rasismus, xenofobii, antisemitismus, sexuální rizikové chování, poruchy příjmu potravy, záškoláctví. Co se podařilo: 1. eliminace projevů rizikového chování 2. zrealizovat většinu naplánovaných školních akcí zaměřených na prevenci 3. dostupnými prostředky získávat žáky k pěstování zdravého životního stylu 4. rozšířit volnočasové aktivity pro všechny věkové kategorie K problémům, které se nás nejvíce dotýkají, patří: 1. neplnění žákovských povinností / zapomínání šk.pomůcek, nepřipravenost na vyučování / 2. vandalismus zejména v počítačových učebnách 3. kouření, kyberšikana Cíle preventivního programu: a/ dlouhodobé cíle žáci byli informováni o návykových látkách a o problémech s nimi spojených těmito formami: 1/ v rámci projektu Sám sebou / spolupráce s PaedDr. Kašparovou a JUDr. Kašparem 2/ naplňováním znalostních kompetencí žáků začleněním do tematických plánů /výchova ke zdraví, výchova k občanství, pracovní činnosti volba povolání, chemie, přírodopis, český jazyk a literatura, tělesná výchova / žáci byli zapojeni do aktivit vedoucích ke zvýšení jejich odolnosti vůči rizikovým jevům / viz konkrétní aktivity / nadále byla věnována pozornost rostoucí agresivitě mezi dětmi a projevům vandalismu v nejrůznějších podobách soustavně jsme řešili problematiku rizikových jedinců různými formami / třídní učitel přímá práce s žákem, tř.hodiny, vedení školy, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik, specialisté realizovaných aktivit PP/ 15

16 žáci měli možnost se zapojit do veškerých volnočasových aktivit zákonní zástupci byli informováni o Preventivním programu školy / třídním učitelem, webové stránky školy- kontakt na metodika prevence, zveřejněný Preventivní program, informace o realizovaných aktivitách / veřejnost byla seznamována s naplňováním PP na škole prostřednictvím Hostivického měsíčníku, školním webem učitelé byli na poradách informováni o problematice primární prevence, o akcích plánovaných a proběhlých b/ konkrétní aktivity PaedDr. Kašparovou a JUDr. Kašparem v rámci projektu Sám sebou: V návaznosti na uplynulé roky probíhaly preventivní akce ve 3. 8.ročnících. Tyto aktivity zaměřené na primární prevenci, diagnostiku tř.kolektivu se staly výborným pomocníkem pro následnou práci tř.uč. s třídou a příp.rizikovými jedinci. Výstupní zprávy jsou poskytnuty tř.uč.,vých.poradci a škol.metodikovi, v případě potřeby jsou i k nahlédnutí zák.zástupci /. přednášky Městské policie Záchranný kruh Helpíkův pohár Přednáška MUDr. Kováře na téma AIDS / 8.ročníky / Úřad práce okr. Praha-západ: volba povolání / 8.ročníky / Přednáška JUDr. Kašpara: Právní vědomí / 8.ročníky / dramatizace románu Memento / 6.-9.ročníky / c/ různé = školní informační kanál / preventivní videospoty v předsálí školy určené žákům i veřejnosti. Využitelnost v TH, hodinách VO, k dispozici CD s metodickými listy / tísni / - zapojení školy do projektu, využití DVD se sociálními spoty s metod.příručkami v hodinách VO, D, TH / a individ. / hu jinak = interaktivní program / nápaditý rezervoár aktivit pro přímou práci v hodinách 16

17 Shrnutí a východiska pro školní rok 2014/15: nadále zajištovat příznivé klima ve škole a ve třídách důsledně dodržovat školní řád zachovat jednotnost v pojmenování kázeňských přestupků včetně opatření k jejich zamezení zajistit větší zainteresovanost pedagogů při vytváření PP školy a dostatečnou informovanost zákonných zástupců / Rada školy, třídní schůzky / navázat na aktivity s o.s. Imperativ / téma Extremismus/ a opětné zapojení do sbírky projektu Šance na pomoc dětem ulice zorganizovat pro vyšší ročníky návštěvu zařízení Drop-in zaktivizovat práci tř.samospráv a Šk. parlamentu /př. humanitární akce Adopce na dálku, sbírka Šance/ větší využití ŠIKU v Hostivici Jitka Pecháčková /školní metodik prevence/ 17

18 PRŮBĚH ŠKOLNÍHO ROKU 2013/14 Září Nový školní rok jsme přivítali dne 2.září. V atriu školy se sešli novopečení prvňáčci a jejich blízcí, aby si před odchodem do tříd vyslechli pár milých slov na uvítanou také od pana starosty Jaroslava Kratochvíla. Na dětech byla, jako každoročně, patrná nervozita, napětí i radost ze setkání s kamarády ze školky, u některých i obavy z neznámého. První den školního roku trvá pouze jednu hodinu. Je to však začátek dlouhého maratonu plného stresu a napětí, který klade vysoké nároky jak na děti, tak především na jejich pedagogy. V tomto smyslu jsem také hovořil na pracovní poradě tohoto dne. Znovu jsem zdůraznil potřebu seznámení žáků se školním řádem a jeho následné a především důsledné dodržování. Začátek školního roku je vždy velice náročný právě pro nejmenší žáčky. Děti poznávají prostory školy, seznamují se s chodem pracovního dne a začínají plnit své první úkoly. Vždy velice náročné je naučit děti systému přechodů do družin a do školní jídelny, kde svou práci trpělivě odvádějí paní vychovatelky. Učí děti poznat labyrint školy a orientovat se v něm. První dny jsou tedy ještě plné zmatků a dolaďování i v odpoledních hodinách, kdy děti poznávají rozvrhy svých mimoškolních aktivit a kroužků, především odchody a návraty do družin a celkový časový plán jednotlivých dní. Září tedy bývá hektické a není nouze o různé menší zmatky. V průběhu prvních čtrnácti dní se však vše zklidní, děti si zažijí nové rozvrhy hodin a naučí se složitému systému pracovních dní. Na začátek školního roku se opravdu těšili především žáčci loňských prvních ročníků. Na konci školního roku 2012/13 se nepodařilo zorganizovat pasování prvňáčků na čtenáře, ale děti věděly, že na ně naši rytíři nezapomenou. Přijeli tak jak slíbili a všichni loňští prvňáčci dostali své zasloužené pasovací listiny, nejlepší z čtenářů také knižní dárky. Ve druhé polovině září je již ustálený rozvrh hodin a začínají dětem nejen povinnosti, ale i různé naučné a zábavné akce. Třetí třídy například navštívily Městskou knihovnu a druháčkové divadelní představení v kladenském Lampionu. Žákům devátých ročníků se velice líbila návštěva prodejní výstavy minerálů v Praze Ruzyni. Ke konci měsíce září navštívili naši školu městští policisté a pobesedovali se žáky celého prvního stupně. Říjen V měsíci říjnu se děti i jejich učitelé věnovali prioritně svému hlavnímu úkolu, sbírání nových poznatků. Po úvodním měsíci plném opakování začal typický život školy, plný zkoušení a hodnocení za zvládnutí nového učiva. Samozřejmě nechyběly menší průvodní akce a ve třídách se tvořilo mnoho menších, avšak neméně zajímavých projektů. Důraz byl však kladen především na získávání vědomostí a dovedností podle učebních osnov. Všichni učitelé jsou si velmi dobře vědomi toho, že konec kalendářního roku přinese dětem spoustu aktivit spojených s příchodem Vánoc a soustředění dětí před těmito svátky značně opadá. 18

19 Listopad Na začátku měsíce listopadu se vypravily čtvrté třídy na prohlídku vojenské techniky. Následovaly exkurze z nejrůznějších oborů, vybrané vždy pro každou třídu tak, aby byly přínosné a přiměřené věku daných žáků : 1.třídy divadelní představení O dvanácti měsíčkách, 2.A,B Z pohádky do pohádky projekt na zámku Loučeň, 2.C,D Poprvé v galerii návštěva Národní galerie v Praze, 5.třídy si prohlédly perlu našeho kulturního světa Národní divadlo, 3.třídy zjišťovaly, jak se vyrábělo mýdlo v Chrustenicích, 5.A,B zkoumaly hvězdy ve hvězdárně na Petříně, nechyběly sportovní turnaje ve florbalu. Prosinec Prosinec je jistě jedním z nejoblíbenějších měsíců většiny lidí. Vánočně jsme se naladili na Hostivickém světélkování a následně nemohl ve škole chybět tradiční Mikuláš. Během jeho návštěvy ve třídách se v ročnících recitovalo, zpívalo a nadělovalo podle zásluh a předvedených výkonů. Děti z 5.A a B opakovaně navštívily keramickou dílnu v Chýni, kde vytvářely krásné dárky pro své nejbližší. Druhé a třetí ročníky zavítaly do divadla Lampion na představení Anetka a Vánoce a deváťáci na představení Král Lear do divadla ABC. Někteří naši žáci si již tradičně prohlédli výstavu a vánoční dílny v hornickém muzeu v Příbrami, další zamířili do muzea strašidel v Praze nebo na prohlídku břevnovského kláštera s průvodcem. veselí. Pak již následovaly dny plné odpočinku, radosti z dárků, vánočního a novoročního Leden V novém kalendářním roce 2014 začala výuka v pondělí 6.ledna. Leden - rychlý výčet kulturních akcí: divadelní představení protagonistů z Hradce Králové, pro 2.stupeň Divadelní žánry a pro stupeň první Písnička pro draka, besedy týkající se primární prevence Práva a povinnosti dětí, sportovní návštěva beach-volejbalové haly v Praze. Měsíc leden ukončil 1.pololetí školního roku a děti čekal prodloužený víkend na nabrání dechu do 2.pololetí. Pololetní vysvědčení je důležitým mezníkem školního roku. Nejen žáci, ale především jejich rodiče dostanou do rukou souhrnné hodnocení v jednotlivých předmětech. Mají možnost znovu nabrat dech a soustředit se na přípravu. Dozvědí se, kde musí žák zabrat a jakým směrem se má upřít jejich zvýšená pozornost. Je to příležitost zamyslet se nad výsledky a v některých případech i posoudit, zda dítě nemá příliš mnoho dalších aktivit na úkor důsledné domácí přípravy. Možnost zlepšit hodnocení a napravit to, co se v prvním pololetí zrovna moc nepovedlo. 19

20 Únor Akce druhého pololetí zahájily programy EVVO voda na jedno použití a okresní kolo olympiády v českém jazyce. Následovaly návštěvy divadélka, představení pro prvňáčky O Nosáčovi nebo interaktivní velice poučné představení ve druhých třídách Šikana. EVVO programy pokračovaly na letišti V.Havla problematikou třídění odpadů a znalosti naši žáci mohli prokázat také na olympiádě v anglickém jazyce. Vybraní zájemci ze 3. a 4.ročníků odjeli do Poniklé na lyžařský kurz, aby je tam vystřídali žáci ze 7. a 8.ročníků. Oproti tomu druháčkové pomyslně putovali do pravěku, navštívili muzeum Karla Zemana a ve škole pak vyráběli krásné obrázky dinosaurů. Únor zakončil opět projekt EVVO, téma Ovzduší. Jednou z velmi zásadních besed bylo setkání s paní Lidyí Tischler, paní, která žákům 8. a 9.tříd vyprávěla o otřesných podmínkách v koncentračních táborech. Tato autentická výpověď zasáhla všechny posluchače především faktem, že paní Tischler prošla třemi tábory ve věku, ve kterém jsou nyní děti, které jí naslouchaly. Březen Na naší škole opět proběhla celá záplava akcí a zajímavých událostí. Takže opět telegraficky : IQ park v Liberci 3C,D, 1.třídy Dřevíčkování práce se dřevem, sportovní odpoledne beach-volejbal 1.D,E, beseda Memento protidrogová prevence, EVVO tentokrát Půda nad zlato, dopravní výchova, znovu mýdlárna v Chrustenicích či Okresní kolo v odbíjené v Davli. Duben Na začátek dubna připravila pro své žáky bohatý program paní učitelka Jarešová, celé pásmo na sebe navazujících akcí. Návštěvu muzea Hlavního města Prahy a strašidelné pražské pověsti, zpracování dojmů v prostorách školy a nakonec poznávání mincí a platidel. V měsíci dubnu pravidelně navštěvují školu členové sboru dobrovolných hasičů, záchranářů, vojska a policistů, kteří děti seznamují se všemi možnými riziky a s jejich úspěšným zvládnutím. Nechyběly ani školy v přírodě, 2.A,B odjely do Nové Vsi v Jeseníkách. Další třídy vyráběly svíčky v Šestajovicích a některé navštívily hvězdárnu a planetárium. Proběhlo také již druhé Pohádkové nocování s Andersenem, děti čekal program zaměřený na pejsky. Své dovednosti všem předvedli opravdoví asistenční pejsci, následovala stanoviště s tématicky připravenými úkoly, nechyběla pohádková zumba pro unavení nocležníků a nakonec četba z knížek o Maxipsu Fíkovi. Žáci šestých tříd obdivovali motýly v botanické zahradě a žáci 4. a 5.ročníků reprezentovali školu na turnaji ve fotbale. 20

21 Květen V květnu se už žáci začínají pomalu těšit na velké prázdniny, ale ještě je čeká spousta školních povinností a boj o co nejlepší známky na závěrečném vysvědčení. Pracovní dny jim zpříjemnily například exkurze Giganti doby ledové a následné porovnání živočichů v pražské ZOO, muzikoterapie v muzeu hudby nebo představení k výkladu dějin Cézarové a gladiátoři. Naši matematici z 5.tříd bojovali o umístění na Matematické pythagoriádě a třídy 2.C,D a 3.D si užívaly školy v přírodě v Benecku. Sedmáci se v měsíci lásky podívali za básníky na Petřín a zjistili, kteří z významných spisovatelů mají na tomto mystickém místě své sochy. V úterý 14.května výběr žáků 6. a 7.ročníků zápasil v atletice na Poháru rozhlasu. V sobotu 18.května na třídenní výlet do Rokytnice nad Jizerou odjela třída 7.B. Beseda s paní přeživší tři koncentrační tábory, která se uskutečnila v únoru, inspirovala paní učitelku Bc. Michaelu Rosenkranzovou, která velmi pohotově reagovala s vědomím, že by děti měly detailněji znát tuto smutnou část naší historie. Proto na den 16.května zorganizovala pro žáky 8. a 9.tříd prohlídku památníku v polské Osvětimi. Až na tomto pietním místě si děti opravdu uvědomily, jaká zvěrstva byla páchána na nevinných lidech a jak důležité je v budoucnosti čemukoliv podobnému zabránit. Své pocity někteří žáci pak pod jejím vedením ztvárnili v projektu, který na celé léto vystavilo Městské kulturní středisko ve svých prostorách pro širokou hostivickou veřejnost. A pokračujeme dál další žáci prošli muzikoterapií, jiní se seznámili s informacemi na Úřadu práce a s možnostmi při volbě povolání. 7.B zkoušela svou obratnost v lanovém parku Kladno. Žáci 1.stupně měli úžasnou možnost poznat sluneční soustavu přímo ve škole, na návštěvu přijelo mobilní planetárium, veliká bublina, ve které děti v leže pozorovaly hvězdnou oblohu. Nechyběly ani školní výlety na české hrady, 8.A si prohlédla Křivoklát a 9.B hrad Karlštejn. Červen Škola finišuje a naši vybraní žáci se jeli zdokonalit v angličtině na poznávací zájezd do Francie a Velké Británie. Další skupina dětí odjela opačným směrem, na ozdravný a prožitkový zájezd do Pakoštane v Chorvatsku. Opět nechyběly ani osvědčené výlety do IQ parku Liberec, na pražský hrad a ZOO Praha. Dětem přijela do školy zahrát cimbálová muzika Réva. V pátek 20.června se uskutečnila naše Školní akademie, asi největší prezentace naší školy před širokou rodičovskou veřejností. Musím pochválit všechny třídní učitele, kteří se na tuto akci svědomitě připravili se svými třídními kolektivy. Největší úspěch při vystoupení na akademii sklidily deváté ročníky. Předáním výstupních šerp jsme se s nimi a jejich třídními učiteli předběžně rozloučili. 21

22 Další ze zajímavých aktivit byl motivační program Měj rád tělocvik, seznámení dětí s dalšími možnými variantami pohybu, tentokrát tanečně zaměřenými. V pátek 26.června jsme Pasovali prvňáčky na čtenáře a odměnili tak ještě před vysvědčením jejich celoroční snahu. Ve čtvrtek 26.června jsme žákům devátých ročníků naposledy zazvonili. A konečně nastal tolik očekávaný den D 27.června. Nejdříve se předávalo vysvědčení ve škole. Následně jsem se odebral na radnici, kde své poslední vysvědčení na základní škole dostávají naši deváťáci z rukou pana starosty. V 11 hodin proběhla závěrečná pedagogická porada, kde jsem poděkoval všem za jejich odvedenou práci, rozloučil se s odcházejícími pedagogy a všem přítomným popřál krásné, klidné a zasloužené prázdniny. Co dodat závěrem, průběhem celého školního roku se vinul celý řetěz pedagogických rad, třídních schůzek a konzultačních dnů, při kterých byli zákonní zástupci informováni o úspěších i neúspěších svých dětí a mohli se poradit také o možnostech volby dalšího studia. 22

23 MALÁ FOTOGALERIE 23

24 Pasování na čtenáře září

25 Děti musely na setkání s rytíři čekat celé prázdniny, ale stálo to za to. Rytíř přijel na koni a odměnil děti za trpělivost. 25

26 Mikulášská nadílka Ohňová show na předvánočním hostivickém Světélkování 26

27 Lyžařský zájezd za sněhem se muselo tentokrát dojíždět Beach volejbal na Strahově 27

28 Beseda s paní Tischler, exkurze do polské Osvětimi (Auschwitzu ) a projekt žáků 8.A 28

29 Interaktivní představení ŠIKANA Poznávání mincí a platidel 29

30 Návštěva mobilního planetária v naší škole Poznávací zájezd - Francie a Velká Británie 30

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov Osecká 315, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 871

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Plán činnosti výchovného poradce

Plán činnosti výchovného poradce Plán činnosti výchovného poradce pro školní rok 2015/2016 BAREVNÁ ŠKOLA Konzultační hodiny : žáci : kdykoli rodiče: čtvrtek 14.00 17.00 Telefonní kontakt : 354 594 128 E-mailová adresa : Matejickova@seznam.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128 Identifikátor: 600 099 113 Termín konání inspekce: 23. a 24. duben 2007 Čj. Signatura

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 113 39/99-02201 Signatura: bk4vs301 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Třebíč INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá střední odborná škola a Střední

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Hostivice za školní rok 2012/2013 Základní škola U Zámecké zdi 1704, 253 01 Hostivice

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Hostivice za školní rok 2012/2013 Základní škola U Zámecké zdi 1704, 253 01 Hostivice Výroční zpráva o činnosti ZŠ Hostivice za školní rok 2012/2013 Základní škola U Zámecké zdi 1704, 253 01 Hostivice 1 Obsah : Titulní strana...1 Obsah. 2 Úvod 3-4 Vstupní čísla a personální obsazení......5-6

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Lenka Ondráčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Michaela

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Organizace chodu školy, soubor řídících činností. Neustálé operativní řešení každodenně vznikajících problémových situací. Vymezení základních oblastí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více