Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení ( H)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H)"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení ( H) SŠ - COPT Kroměříž 2014

2 Obsah Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení H 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKVALIFIKAČNÍHO PROGRAMU PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 4 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA REKVALIFIKAČNÍHO PROGRAMU... 5 POJETÍ A CÍLE REKVALIFIKAČNÍHO PROGRAMU... 5 ORGANIZACE VÝUKY... 5 POSTUPY HODNOCENÍ VÝUKY... 6 VSTUPNÍ POŽADAVKY UČEBNÍ PLÁN MODULY REKVALIFIKAČNÍHO PROGRAMU CENOVÁ NABÍDKA

3 1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu Název rekvalifikačního programu Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen Název vzdělávací instituce Adresa vzdělávací instituce WWW vzdělávací instituce Kontaktní osoba Typ programu dalšího vzdělávání Vstupní požadavky na uchazeče Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče Forma výuky Délka výuky Způsob ukončení Získaná kvalifikace Certifikát Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení ( H) Platný od Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Nábělkova 539, Kroměříž, Mgr. Jaroslav Smola Rekvalifikační program příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. Alespoň základy vzdělání. - dle zákona č. 174/1968 Sb. (věk, zdravotní způsobilost) - dle způsobu spojování materiálů - dle požadavku TIČR (Technická inspekce České republiky) Podmínky pracovní způsobilosti jsou uvedeny na prezenční 200 hodin Zkouška k získání profesní kvalifikace Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení ( H) dle zákona č.179/2006 Sb. Profesní kvalifikace Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení ( H) Osvědčení o profesní kvalifikaci Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek Složení zkušební komise 3

4 2. Profil absolventa Rekvalifikační program připravuje absolventa na úspěšné vykonání zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb. pro získání profesní kvalifikace Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení ( H) a na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace. Výsledky vzdělávání Absolvent rekvalifikačního programu je schopen: orientovat se v technické dokumentaci plynových rozvodů a zařízení, orientovat se v materiálech pro potrubí, tvarovky a armatury, orientovat se ve spotřebičích a zařízeních na plynná paliva, navrhovat postup práce, nářadí a pomůcky pro montáž plynových rozvodů, armatur, zařízení a plynových spotřebičů, provádět zkoušky rozvodů plynu, identifikovat místa úniku plynu, měřit rozměry, ručně zpracovat a strojně obrábět instalatérský materiál, spojovat části potrubí nerozebíratelnými spoji bez nutnosti zvláštního oprávnění, spojovat části potrubí nerozebíratelnými spoji se zvláštním oprávněním, provádět a upravovat prostupy a drážky v různých druzích stavebních konstrukcí, sestavovat a montovat plynové rozvody a zařízení, nakládat s materiály a odpady. Možnosti pracovního uplatnění absolventa Absolvent rekvalifikačního programu je připraven na výkon pracovních pozic: Je schopen provádět instalaci rozvodů plynu a spotřebičů dle platných zkoušek, osvědčení a oprávnění k daným typům montáže a typům materiálů. Montér domovního rozvodu plynu - dle způsobu spojování - Svařování oceli - plamen - v ochranné atmosféře - Pájení Cu - Svařování polyetylenu - polyfúzní - natupo - elektrotvarovkami - Lisování - Cu - PEX - ocel - dle způsobu montáže, materiálu, účelu použití. 4

5 3. Charakteristika rekvalifikačního programu Pojetí a cíle rekvalifikačního programu Vzdělávání v programu Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení ( H) směřuje k tomu, aby účastníci získali, na úrovni odpovídající jejich schopnostem a učebním předpokladům, odborné kompetence potřebné pro montáž vnitřního rozvodu plynu a zařízení. Pro úspěšné uplatnění absolventů programu v praxi budou v průběhu výuky rozvíjeny nejen kompetence obsažené ve kvalifikačním standardu NSK, ale i dovednosti a znalosti potřebné pro: - kooperaci (spolupráci) - kreativitu - flexibilitu - výkonnost - samostatnost - řešení problémů - plánování a organizování práce - aktivní přístup - zvládání zátěže ale i obecné dovednosti a znalosti: - způsobilost k řízení osobního automobilu - jazyková způsobilost v češtině. Stejně jako znalosti a dovednosti potřebné pro získání odborné způsobilosti k montáži vnitřního rozvodu plynu a zařízení: - všeobecného přehledu v instalaci vyhrazených plynových zařízení s důrazem na použití materiálů, způsobu jeho instalace a spojování, - umísťování a instalaci plynových spotřebičů, - technické kreslení ve stavebnictví, - technologie montáže, oprav a revizí plynových potrubí a zařízení. Program je zpracován v souladu s hodnotícím standardem profesní kvalifikace Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení ( H) který je platný od Organizace výuky Výuka je realizována prezenční formou. Důraz je kladen na praktickou výuku. Ta probíhá v odborných učebnách, které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnotícího standardu. Praktická výuka může probíhat také na pracovištích zaměstnavatelů, která disponují uvedeným zařízením. Teoretická výuka je realizována v běžné učebně, vybavené dataprojektorem a osobními PC s přístupem na internet. Na začátku teoretické i praktické části výuky budou uchazeči seznámeni s BOZP a PO. 5

6 Postupy hodnocení výuky Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení H V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul. Pokud lektor není přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění má účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje. Vstupní požadavky Zájemce o vzdělávání v programu - má základy vzdělání Zdravotní podmínky - nemá poruchy vidění - nemá závažná onemocnění páteře. - nemá onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů. - nemá závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému. - další podmínky zdravotní způsobilosti a posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem. 6

7 4. Učební plán Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Nábělkova 539, Kroměříž, Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení ( H) Název modulu Kód modulu Hodinová dotace Způsob modulu ukončení Teoretická výuka Praktická výuka Orientace v technické dokumentaci, BOZP Orientace v materiálech rozvodu, tvarovek, armatur a spotřebičích, vlastnosti a charakteristika topných plynů MVRPaZ MVRPaZ Zápočet Zápočet Návrh postupů práce, nářadí pomůcek pro montáž rozvodů, armatur, zařízení a plynových spotřebičů, provádění drážek, nosných konstrukcí a prostupů v rozvodech topných plynů MVRPaZ Zápočet Měření rozměrů MVRPaZ4 2 2 Zápočet Ruční a strojní zpracování instalatérských materiálů Nerozebíratelné spoje bez oprávnění a s oprávněním Sestavení a montáž plynových rozvodů a zařízení Provádění zkoušek rozvodů plynů, identifikace úniku plynu MVRPaZ Zápočet MVRPaZ Zápočet MVRPaZ Zápočet MVRPaZ Zápočet Nakládání s materiály a odpady MVRPaZ Zápočet Počet hodin teoretické a praktické výuky Počet hodin celkem 200 Optimální trajektorie: MVRPaZ1MVRPaZ2MVRPaZ3MVRPaZ4 MVRPaZ5 / MVRPaZ6MVRPaZ7MVRPaZ8 7

8 5. Moduly rekvalifikačního programu Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení H Název modulu Orientace v technické dokumentaci, BOZP Kód Délka modulu 10 hod. (10 teorie) Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady povinný Stručná anotace vymezující cíle modulu MVRPaZ1 Cílem tohoto vzdělávacího modulu je naučit absolventa orientovat se v technické dokumentaci plynových rozvodů a poskytnout mu důležité informace o BOZP. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) číst výkresy plynových rozvodů a zařízení, b) zakreslit vedení rozvodů plynu a umístění spotřebičů, c) provést výpis materiálu z výkresové dokumentace, d) vysvětlit BOZP pro montáže plynových rozvodů a zařízení. Učivo / obsah výuky projektová dokumentace plynového zařízení, projektová dokumentace stavební, strojní, bezpečnost práce pro montáž vyhrazených plynových zařízení F, G (domovní plynovody, spotřebiče plynných paliv do 50 kw) a PO. Postupy výuky Slovní výklad spojen s projekcí, práce se cvičnou projektovou dokumentací. Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Slovně bude ověřen výstup a), b), c), d). Osvojení požadovaných výstupů tohoto modulu pozoruje a hodnotí lektor při všech relevantních praktických činnostech účastníků vzdělávání v průběhu realizace všech výukových modulů programu. Mimořádnou pozornost věnuje hodnocení dosažení výsledků a), b), c), d). 8

9 Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení ad a) - samostatné čtení a orientace v projektové dokumentaci plynového zařízení - samostatné čtení a orientace ve stavební a strojní dokumentaci - soulad s technickou dokumentací ad b) - zakreslení vedení rozvodu plynu do zadaného půdorysu - zakreslení a umístění spotřebičů do zadaného půdorysu - přesnost, důslednost, správné značení - respektování platných norem a pravidel ad c) - výpis materiálu z projektové dokumentace - soulad s technickou dokumentací - přesnost, důslednost ad d) - dodržování BOZP pro montáže plynových rozvodů a zařízení - dodržování PO pro montáže plynových rozvodů a zařízení Povinná literatura a informační zdroje Bašta, J., Brož K., Cikhart, J., Štorkan, M., Valenta, V., Topenářská příručka. Praha: Edice GAS, stran. ISBN ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. ČSN Technické výkresy Instalace Zdravotně-technické a plynovodní instalace. Edice GAS - ISG č. 5 - BOZP Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky MPSV a ČBÚ č. 395/2003 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů. Doporučená literatura a informační zdroje 9

10 Název modulu Orientace v materiálech rozvodu, tvarovek, armatur a spotřebičích, vlastnosti a charakteristika topných plynů Kód Délka modulu 22 hod. (22 teorie) Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady povinný Absolvování modulu MVRPaZ1 Stručná anotace vymezující cíle modulu MVRPaZ2 Cílem tohoto vzdělávacího modulu je naučit absolventa orientovat se v materiálech pro rozvody, tvarovkách, armaturách a spotřebičích. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) vyjmenovat druhy materiálů, druhy trubek a tvarovek pro montáž rozvodů plynu a jejich materiály, b) vyjmenovat druhy armatur, c) vyjmenovat druhy spotřebičů na plynná paliva. Učivo / obsah výuky materiály rozvodů, dimenze rozvodů, tvarovky (materiál, druh, funkce, použití), armatury (materiál, druh, funkce, použití), druhy spotřebičů dle konstrukce, materiálu, použití, odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu, vlastnosti topných plynů, chování topných plynů. Postupy výuky Slovní výklad spojen s projekcí a názornou ukázkou jednotlivých prvků rozvodů. Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Písemně bude ověřen výstup a), b), c). Osvojení požadovaných výstupů tohoto modulu pozoruje a hodnotí lektor při všech relevantních praktických činnostech účastníků vzdělávání v průběhu realizace všech výukových modulů programu. Mimořádnou pozornost věnuje hodnocení dosažení výsledků a), b), c). 10

11 Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení ad a) - vyjmenovat druhy materiálů používaných při rozvodu plynu - druhy trubek a tvarovek pro rozvod plynu - soulad s platnými normami a předpisy ad b) - vyjmenovat druhy armatur - materiál armatur - popsat funkci a použití armatur ad c) - vyjmenovat základní rozdělení spotřebičů plynných paliv - vyjmenovat druhy spotřebičů plynných paliv dle použití - způsoby odvodu spalin spotřebičů plynných v souladu s technickou dokumentací a platnými normami a předpisy - způsoby přívodu spalovacího vzduchu pro spotřebiče plynných paliv v souladu s technickou dokumentací a platnými normami a předpisy - vyjmenovat fyzikální a chemické vlastnosti plynů, využití topných plynů - vyjmenovat druhy, složení a chování topných plynů Povinná literatura a informační zdroje TPG Použití měděných materiálů pro rozvod ZP TPG Domovní plynovody z vícevrstvých trubek TPG Plynovody z polyetylenu TPG Ocelové plynovody TPG Rozdělení plynových spotřebičů Bezpečnostní listy topných plynů Doporučená literatura a informační zdroje EDICE ČSTS - Technické zařízení v budovách EDICE GAS - Plynovody a spotřebiče plynu v budovách 11

12 Název modulu Návrh postupů práce, nářadí, pomůcek pro montáž rozvodů, armatur, zařízení a plynových spotřebičů, provádění drážek, nosných konstrukcí a prostupů v rozvodech topných plynů Kód Délka modulu 19 hod. (14 teorie + 5 praxe) Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady povinný Absolvování modulu MVRPaZ1; MVRPaZ2 Stručná anotace vymezující cíle modulu MVRPaZ3 Cílem tohoto vzdělávacího modulu je naučit absolventa navrhnout postup montáže rozvodu plynu, spotřebiče, zařízení, armatur a jejich kompletace. Určit potřebné nářadí a pomůcky, znát a provádět úpravy konstrukcí pro trasu plynovodu, při vedení v konstrukcích i na povrchu, včetně provádění prostupů i drážek. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) navrhnout postup montáže plynových rozvodů, b) navrhnout postup montáže spotřebičů, zařízení a jejich kompletace, c) vyjmenovat nářadí a pomůcky potřebné k provedení montáže, d) popsat druhy stavebních konstrukcí, druhy prostupů a vedení potrubí v nich, uvést potřebné nářadí k provedení prostupů a drážek, e) provést prostupy a drážky pro potrubí v konstrukci. Učivo / obsah výuky montáž rozvodů plynu, montáž spotřebičů a zařízení, nářadí a pomůcky potřebné k provedení montáže rozvodů plynu, zařízení a spotřebičů, druhy stavebních konstrukcí, druhy a provádění vedení rozvodu potrubí, druhy a provádění prostupů a drážek, nářadí a pomůcky. Postupy výuky Slovní výklad spojen s projekcí a názornou ukázkou jednotlivých druhů montáže rozvodů plynu, zařízení a spotřebičů. Vlastní provedení absolventem. Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Slovně bude ověřen výstup a), b), c), d). Prakticky bude ověřen výstup e). Osvojení požadovaných výstupů tohoto modulu pozoruje a hodnotí lektor při všech 12

13 relevantních praktických činnostech účastníků vzdělávání v průběhu realizace všech výukových modulů programu. Mimořádnou pozornost věnuje hodnocení dosažení výsledků a), b), c), d), e). Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení ad a) - navrhnout postup montáže rozvodů plynu dle dodané dokumentace - soulad s technickou dokumentací ad b) - navrhnout postup montáže spotřebiče, zařízení a jejich kompletace dle dodané dokumentace - soulad s technickou dokumentací ad c) - vyjmenovat a určit nářadí a pomůcky potřebné k provedení montáže - vhodnost zvoleného nářadí a pomůcek ad d) - popsat druhy stavebních konstrukcí - popsat druhy prostupů a vedení potrubí v nich - vyjmenovat a určit potřebné nářadí k provedení prostupů a drážek ad e) - provedení prostupu konstrukcí dle zadání - vhodnost zvoleného postupu a nástrojů - soulad se zásadami BOZP - provedení drážky pro potrubí dle zadání - vhodnost zvoleného postupu a nástrojů - soulad se zásadami BOZP Povinná literatura a informační zdroje Novák, Rudolf. Instalace plynovodů pro učební obor instalatér. 4. Vydání. Praha: Sobotáles, s. ISBN ČSN EN Zásobování plynem - plynovody v budovách TPG Domovní plynovody Doporučená literatura a informační zdroje EDICE ČSTS - Technické zařízení v budovách EDICE GAS - Plynovody a spotřebiče plynu v budovách 13

14 Název modulu Měření rozměrů Kód MVRPaZ4 Délka modulu 4 hod. (2 teorie + 2 praxe) Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady povinný Absolvování modulu MVRPaZ1; MVRPaZ2, MVRPaZ3 Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem tohoto vzdělávacího modulu je naučit absolventa popsat a prakticky provést, měření rozměrů. Předpokládané výsledky výuky a) vyjmenovat druhy používaných měřidel a způsob jejich použití, b) změřit a zapsat změřené délky, vnitřní a venkovní průměry. Učivo / obsah výuky druhy měřidel a způsoby jejich použití, měření rozměrů. Postupy výuky Slovní výklad spojen a názornou ukázkou, praktické předvedení lektorem a vlastní provádění absolventem. Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Slovně bude ověřen výstup a). Prakticky bude ověřen výstup b). Osvojení požadovaných výstupů tohoto modulu pozoruje a hodnotí lektor při všech relevantních praktických činnostech účastníků vzdělávání v průběhu realizace všech výukových modulů programu. Mimořádnou pozornost věnuje hodnocení dosažení výsledků a), b). Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení ad a) - popsat a znát druhy používaných měřidel - způsob jejich použití ad b) - změřit a zapsat změřené délky, vnitřní a venkovní rozměry, dimenze - volba vhodných měřidel - přesnost měření Povinná literatura a informační zdroje Švagr, J., Vojtík, J. Technologie ručního zpracování kovů. 2. vydání. Praha: Nakladatelství technické literatury, s. 14

15 Název modulu Ruční a strojní zpracování instalatérských materiálů Kód Délka modulu 33 hod. (5 teorie + 28 praxe) Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady povinný MVRPaZ5 Absolvování modulu MVRPaZ1; MVRPaZ2; MVRPaZ3; MVRPaZ4 Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem tohoto vzdělávacího modulu je naučit absolventa popsat ruční a strojní zpracování materiálů, ručně a strojně zpracovat instalatérský materiál. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) popsat způsoby ručního zpracování materiálů, b) ručně zpracovat instalatérský materiál podle zadání, c) popsat způsoby strojního obrábění materiálů, d) strojně obrábět instalatérský materiál podle zadání. Učivo / obsah výuky ruční zpracování instalatérského materiálu strojní opracování instalatérského materiálu Postupy výuky Slovní výklad spojen s projekcí a názornou ukázkou, praktické předvedení lektorem a vlastní provádění absolventem. Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Slovně bude ověřen výstup a), c). Prakticky bude ověřen výstup b), d). Osvojení požadovaných výstupů tohoto modulu pozoruje a hodnotí lektor při všech relevantních praktických činnostech účastníků vzdělávání v průběhu realizace všech výukových modulů programu. Mimořádnou pozornost věnuje hodnocení dosažení výsledků a), b), c), d). Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení ad a) - Věcná správnost odpovědí. ad b) - zpracovat instalatérský materiál dle zadání - vhodnost zvoleného nářadí a pomůcek - dodržení pracovních postupů 15

16 - soulad se zásadami BOZP - soulad užívání ochranných pomůcek ad c) - Věcná správnost odpovědí. ad d) - strojně opracovat instalatérský materiál dle zadání - vhodnost zvoleného nářadí a pomůcek - dodržení pracovních postupů - soulad se zásadami BOZP - soulad užívání ochranných pomůcek Povinná literatura a informační zdroje Novák, R. Instalace plynovodů pro učební obor instalatér. 4. Vydání. Praha: Sobotáles s. ISBN ČSN EN Zásobování plynem - plynovody v budovách TPG Domovní plynovody Doporučená literatura a informační zdroje EDICE ČSTS - Technické zařízení v budovách EDICE GAS - Plynovody a spotřebiče plynu v budovách 16

17 Název modulu Nerozebíratelné spoje bez oprávnění a s oprávněním Kód Délka modulu 45 hod. (5 teorie + 40 praxe) Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady povinný MVRPaZ6 Absolvování modulu MVRPaZ1; MVRPaZ2; MVRPaZ3; MVRPaZ4; MVRPaZ5 Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem tohoto vzdělávacího modulu je naučit absolventa popsat a prakticky provést nerozebíratelné spoje bez nutnosti zvláštního oprávnění a nerozebíratelné spoje se zvláštním oprávněním (nerozebíratelné spoje provádí absolvent dle vstupní kvalifikace). Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) popsat druhy spojů na rozvodech plynu, k jejichž provádění není třeba zvláštních oprávnění, b) provést spoje podle zadání, c) provést pájení natvrdo, d) provést svařování plamenem, e) provést kovové lisované spoje. Učivo / obsah výuky nerozebíratelné spoje na rozvodech plynu bez nutnosti zvláštního oprávnění - druhy, použití, provádění. nerozebíratelné spoje na rozvodech plynu se zvláštním oprávněním - druhy, použití, provádění Postupy výuky Slovní výklad spojen a názornou ukázkou, praktické předvedení lektorem a vlastní provádění absolventem. Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Slovně bude ověřen výstup a). Prakticky bude ověřen výstup b), c), d), e). Osvojení požadovaných výstupů tohoto modulu pozoruje a hodnotí lektor při všech relevantních praktických činnostech účastníků vzdělávání v průběhu realizace všech výukových modulů programu. Mimořádnou pozornost věnuje hodnocení dosažení výsledků a), b), c), d), e). 17

18 Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení ad a) - Věcná správnost odpovědi. ad b) - provést nerozebíratelný spoj na rozvodech plynu bez nutnosti zvláštního oprávnění dle zadání - vhodnost zvoleného nářadí a pomůcek - dodržování pracovních postupů - zajistit pomoc další osoby při manipulaci ad c) - provedení nerozebíratelného spoje na rozvodech plynu pájením natvrdo, dle zadání a kvalifikace absolventa - vhodnost zvoleného nářadí a pomůcek - dodržování pracovních a předepsaných technologických postupů - soulad se zásadami BOZP - zajistit pomoc další osoby při manipulaci ad d) - praktické provedení nerozebíratelného spoje na rozvodech plynu svařováním plamenem, dle zadání a kvalifikace absolventa - vhodnost zvoleného nářadí a pomůcek - dodržování pracovních a předepsaných technologických postupů - soulad se zásadami BOZP - soulad užívání ochranných pomůcek - zajistit pomoc další osoby při manipulaci ad e) - praktické provedení nerozebíratelného spoje na rozvodech plynu kovové lisované spoje, dle zadání a kvalifikace absolventa - vhodnost zvoleného nářadí a pomůcek - dodržování pracovních a předepsaných technologických postupů - soulad se zásadami BOZP - zajistit pomoc další osoby při manipulaci Povinná literatura a informační zdroje Novák, R. Instalace plynovodů pro učební obor instalatér. 4. Vydání. Praha: Sobotáles s. ISBN ČSN EN Zásobování plynem - plynovody v budovách TPG Domovní plynovody Svařování, lisování, pájení - dle vstupních předpokladů (materiál, způsob spojování) Doporučená literatura a informační zdroje EDICE ČSTS - Technické zařízení v budovách EDICE GAS - Plynovody a spotřebiče plynu v budovách 18

19 Název modulu Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení H Sestavení a montáž plynových rozvodů a zařízení Kód Délka modulu 26 hod. (1 teorie + 25 praxe) Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady povinný MVRPaZ7 Absolvování modulu MVRPaZ1; MVRPaZ2; MVRPaZ3; MVRPaZ4; MVRPaZ5; MVRPaZ6 Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem tohoto vzdělávacího modulu je naučit absolventa popsat a prakticky provést sestavení a montáž plynových rozvodů a zařízení, měření rozměrů, protikorozní ochrana. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) připravit podmínky pro montáž plynových rozvodů, b) provést montáž potrubního rozvodu, c) připevnit potrubí ke konstrukci, d) připojit plynový spotřebič. Učivo / obsah výuky sestavení a montáž rozvodu plynu, včetně kotvení a uchycení připojení spotřebiče k rozvodu protikorozní ochrana Postupy výuky Slovní výklad spojen a názornou ukázkou, praktické předvedení lektorem a vlastní provádění absolventem. Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Slovně bude ověřen výstup a). Prakticky bude ověřen výstup b), c), d). Osvojení požadovaných výstupů tohoto modulu pozoruje a hodnotí lektor při všech relevantních praktických činnostech účastníků vzdělávání v průběhu realizace všech výukových modulů programu. Mimořádnou pozornost věnuje hodnocení dosažení výsledků a), b), c), d). Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení ad a) - popsat a připravit podmínky pro montáž plynových rozvodů - soulad s předepsanými technologickými postupy - popsat různé druhy a způsoby protikorozní ochrany plynovodu ad b) - provedení montáže potrubního rozvodu dle zadání 19

20 - vhodnost zvoleného nářadí a pomůcek - soulad se zásadami BOZP - zajistit pomoc další osoby při manipulaci ad c) - provedení ukotvení rozvodu ke konstrukci dle zadání - vhodnost zvoleného nářadí a pomůcek - soulad se zásadami BOZP - zajistit pomoc další osoby při manipulaci ad d) - prakticky připojit spotřebič k rozvodu plynu dle zadání (návod k instalaci daného spotřebiče) - respektování platných norem a pravidel - vhodnost zvoleného nářadí a pomůcek - soulad se zásadami BOZP Povinná literatura a informační zdroje ČSN EN Zásobování plynem - plynovody v budovách ČSN EN Komíny a kouřovody TPG Domovní plynovody TPG Odvod spalin TPG Plynoměry TPG Regulátory do 4 bar TPG Připojení plynových spotřebičů Doporučená literatura a informační zdroje EDICE ČSTS - Technické zařízení v budovách EDICE GAS - Plynovody a spotřebiče plynu v budovách 20

21 Název modulu Provádění zkoušek rozvodů plynů, identifikace úniků plynů Kód Délka modulu 31 hod. (16 teorie + 15 praxe) Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady povinný MVRPaZ8 Absolvování modulu MVRPaZ1; MVRPaZ2; MVRPaZ3; MVRPaZ4; MVRPaZ5; MVRPaZ6; MVRPaZ7 Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem tohoto vzdělávacího modulu je naučit absolventa znát, popsat a prakticky provést zkoušky rozvodů plynů, identifikovat únik plynu. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) popsat způsoby identifikace míst úniku plynu, b) provést detekci plynu pomocí detekčního přístroje, c) provést detekci plynu pomocí pěnivého roztoku, d) připravit systém na zkoušku těsnosti, e) vyjmenovat zkušební podmínky, f) provést zkoušku pevnosti a těsnosti, g) popsat přípravu rozvodu a zařízení pro provedení výchozí revize. Učivo / obsah výuky příprava a provádění zkoušek těsnosti a pevnosti. příprava pro výchozí revizní zprávu. popis a provedení identifikace úniku plynu Postupy výuky Slovní výklad spojen a názornou ukázkou, praktické předvedení lektorem a vlastní provádění absolventem. Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Písemně bude ověřen výstup a), e), g). Prakticky bude ověřen výstup b), c), d), f). Osvojení požadovaných výstupů tohoto modulu pozoruje a hodnotí lektor při všech relevantních praktických činnostech účastníků vzdělávání v průběhu realizace všech výukových modulů programu. Mimořádnou pozornost věnuje hodnocení dosažení výsledků a), b), c), d), e), f), g). 21

22 Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení ad a) - způsob identifikace míst úniku plynu ad b) - detekce plynu pomocí detekčního přístroje (návod k obsluze) - dodržení pracovních postupů - soulad se zásadami BOZP a PO ad c) - detekce plynu pomocí pěnivého roztoku - vhodnost zvoleného pěnivého roztoku a způsobu použití - dodržení pracovních postupů - soulad se zásadami BOZP a PO ad d) - příprava systému na zkoušku těsnosti - soulad s platnými normami a pravidly - dodržení pracovních postupů ad e) - vyjmenovat a popsat zkušební podmínky - soulad s platnými normami a pravidly ad f) - provedení zkoušku pevnosti, tlak, doba trvání zkoušky - provedení zkoušku těsnosti, tlak, doba trvání zkoušky - soulad s platnými normami a pravidly - dodržení pracovních postupů - soulad se zásadami BOZP ad g) - příprava rozvodu a zařízení pro provedení výchozí revize - soulad s platnými vyhláškami, normami a pravidly Povinná literatura a informační zdroje ČSN EN Zásobování plynem - plynovody v budovách TPG Domovní plynovody Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. TPG Pěnotvorné prostředky Doporučená literatura a informační zdroje EDICE ČSTS - Technické zařízení v budovách EDICE GAS - Plynovody a spotřebiče plynu v budovách 22

23 Název modulu Nakládání s materiály a odpadem Kód MVRPaZ9 Délka modulu 10 hod. (10 teorie) Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady povinný Absolvování modulu MVRPaZ1; MVRPaZ2; MVRPaZ3; MVRPaZ4; MVRPaZ5; MVRPaZ6; MVRPaZ7; MVRPaZ8 Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem tohoto vzdělávacího modulu je naučit absolventa znát nakládání s materiálem a odpady - značení, vliv, skladování a nakládání s materiálem a odpady. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) vysvětlit pojem nebezpečná látka, uvést nebezpečné látky používané v oboru, b) vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek, c) popsat vliv profesních činností na životní prostředí, d) popsat způsoby skladování a manipulace s materiály, e) popsat způsoby nakládání s odpady při plynařských pracích. Učivo / obsah výuky nakládání s odpady a nebezpečnými látkami vyplývající z profesní činnosti. nakládání s materiálem - označování, skladování. vliv profesní činnosti na životní prostředí Postupy výuky Slovní výklad spojen s projekcí a názornou ukázkou. Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Slovně bude ověřen výstup a), b), c), d), e). Osvojení požadovaných výstupů tohoto modulu pozoruje a hodnotí lektor při všech relevantních praktických činnostech účastníků vzdělávání v průběhu realizace všech výukových modulů programu. Mimořádnou pozornost věnuje hodnocení dosažení výsledků a), b), c), d), e). Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) parametry pro hodnocení Věcná správnost odpovědi v souladu s legislativou, používání správné odborné terminologie. Věcná správnost odpovědi v souladu s legislativou, používání správné odborné terminologie. 23

24 ad c) ad d) ad e) Věcná správnost odpovědi v souladu s legislativou, používání správné odborné terminologie. Věcná správnost odpovědi v souladu s legislativou, používání správné odborné terminologie. Věcná správnost odpovědi v souladu s legislativou, používání správné odborné terminologie. Povinná literatura a informační zdroje Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů Kopáčková, D., Záboj, T., Hartl, M. Potrubí z plastů. 1. vydání. Praha: Informatorium spol. s. r. o., s. ISBN Doporučená literatura a informační zdroje 24

25 6. Cenová nabídka Počet osob Cena za kurz Cena za osobu ,40 Kč ,40 Kč ,61 Kč ,80 Kč ,81 Kč ,94 Kč ,01 Kč ,50 Kč ,21 Kč ,04 Kč ,41 Kč ,07 Kč ,62 Kč ,95 Kč ,82 Kč ,85 Kč ,02 Kč ,78 Kč ,22 Kč ,12 Kč ,42 Kč ,49 Kč ,63 Kč ,64 Kč Cena za zkoušku z této profesní kvalifikace: 9 081,49 Kč Ceny jsou uvedeny bez DPH. 25

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Topenář (36-004-H)

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Topenář (36-004-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Topenář (36-004-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKVALIFIKAČNÍHO

Více

Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H)

Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Montér slaboproudých zařízení (26-020-H)

Montér slaboproudých zařízení (26-020-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér slaboproudých zařízení (26-020-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Montér vnitřního

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Povolání: Instalatér Doklady

Více

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (kód: 36-005-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Montér vnitřního

Více

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (kód: H)

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (kód: H) Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (kód: 36-005-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér;

Více

Hodnoticí standard. Mechanik plynových zařízení (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Mechanik plynových zařízení (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Mechanik plynových zařízení (kód: 36-006-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Mechanik plynových zařízení

Více

Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód: 36-147-H)

Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód: 36-147-H) Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód: 36-147-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání:

Více

Hodnoticí standard. Sklenář (kód: 36-049-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Sklenář (kód: 36-049-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Sklenář (kód: 36-049-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Sklenář Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1.

Více

Kamnář stavitel kachlových kamen a kachlových sporáků (kód: 36-116-H)

Kamnář stavitel kachlových kamen a kachlových sporáků (kód: 36-116-H) Kamnář stavitel kachlových kamen a kachlových sporáků (kód: 36-116-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání:

Více

Hodnoticí standard. Kamnář montér kamen na biomasu (kód: 36-117-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Kamnář montér kamen na biomasu (kód: 36-117-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Kamnář montér kamen na biomasu (kód: 36-117-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Kamnář Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Bezpečnostní konzultant (kód: 68-012-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Bezpečnostní konzultant (kód: 68-012-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Bezpečnostní konzultant (kód: 68-012-M) Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (kód: 68) Týká se povolání: Bezpečnostní konzultant Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Montér mechanických zábran (kód: 69-045-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér mechanických zábran (kód: 69-045-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér mechanických zábran (kód: 69-045-H) Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Montér mechanických zábran Kvalifikační úroveň NSK

Více

Stavební klempíř pro skládané plechové krytiny (kód: 36-107-H)

Stavební klempíř pro skládané plechové krytiny (kód: 36-107-H) Stavební klempíř pro skládané plechové krytiny (kód: 36-107-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Stavební

Více

Tesař pro zhotovování, montáž a opravy dřevostaveb

Tesař pro zhotovování, montáž a opravy dřevostaveb Tesař pro zhotovování, montáž a opravy dřevostaveb (kód: 36-073-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Tesař

Více

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH DOKUMENTACE: 1. Technická zpráva F 301 2. Specifikace materiálu F 302 3. Dispozice rozvodů ZP 1.NP F 303 4. Dispozice rozvodů ZP 2.NP F 304 5. ŘEZ B B F 305 6. ŘEZ C C F 306 7. Řez D D F 307 8. Axonometrie

Více

Hodnoticí standard. Dělník ve strojírenské výrobě (kód: 23-007-E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Dělník ve strojírenské výrobě (kód: 23-007-E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Dělník ve strojírenské výrobě (kód: 23-007-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Pomocný pracovník ve strojírenství

Více

Montér elektrických instalací (26-017-H)

Montér elektrických instalací (26-017-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér elektrických instalací (26-017-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER

PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER Integrovaná střední škola Moravská Třebová, Brněnská 1405 Moravská Třebová, 2012 1 OBSAH

Více

Hodnoticí standard. Topenář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Topenář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Topenář (kód: 36-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Topenář Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Metrolog (kód: 39-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Metrolog (kód: 39-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu Metrolog (kód: 39-007-R) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39) Týká se povolání: Metrolog Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 6 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Kontrolor přepravy cestujících (kód: 37-029-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37)

Hodnoticí standard. Kontrolor přepravy cestujících (kód: 37-029-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Kontrolor přepravy cestujících (kód: 37-029-M) Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Kontrolor přepravy cestujících Kvalifikační úroveň NSK

Více

Montér kabelových technologií pro silnoproud (kód: 26-013-H) Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Montér kabelových technologií pro silnoproud (kód: 26-013-H) Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Montér kabelových technologií pro silnoproud (kód: 26-013-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání:

Více

Tesař pro zhotovování, montáž a opravy složitých vázaných konstrukcí

Tesař pro zhotovování, montáž a opravy složitých vázaných konstrukcí Tesař pro zhotovování, montáž a opravy složitých vázaných konstrukcí (kód: 36-072-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká

Více

Hodnoticí standard. Klempíř stavební (kód: 36-053-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Klempíř stavební (kód: 36-053-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Klempíř stavební (kód: 36-053-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Klempíř stavební Kvalifikační úroveň

Více

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Výrobce rámových dřevostaveb (kód: 33-044-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání: Výrobce rámových

Více

Plánování, příprava a realizace investic do PZ

Plánování, příprava a realizace investic do PZ Stran: 1 / 10 Tato směrnice obsahuje celkem 8 tematicky samostatných částí: I. obecná část II. Obsah a rozsah PD na stavby PZ III. Obsah výkazu výměr a rozpočtu pro stavby PZ IV. Zajištění kvality staveb

Více

Hodnoticí standard. Obsluha čerpací stanice s PHL (kód: 69-022-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Obsluha čerpací stanice s PHL (kód: 69-022-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Obsluha čerpací stanice s PHL (kód: 69-022-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Obsluha čerpací stanice s PHL Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Vodař - údržba vodních toků (kód: 36-019-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Vodař - údržba vodních toků (kód: 36-019-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Vodař - údržba vodních toků (kód: 36-019-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Vodař - údržba vodních toků Kvalifikační

Více

Technik pro odpadové hospodářství (kód: 16-006-M)

Technik pro odpadové hospodářství (kód: 16-006-M) Technik pro odpadové hospodářství (kód: 16-006-M) Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí Skupina oborů: Ekologie a ochrana životního prostředí (kód: 16) Týká se povolání: Technik odpadového

Více

Hodnoticí standard. Základní kovoobráběčské práce (kód: 23-021-E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Základní kovoobráběčské práce (kód: 23-021-E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Základní kovoobráběčské práce (kód: 23-021-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Dělník ve strojírenské výrobě

Více

Seřizování, obsluha a údržba strojů, zařízení, nářadí a pomůcek pro tepelné a chemicko-tepelné zpracování kovů 3

Seřizování, obsluha a údržba strojů, zařízení, nářadí a pomůcek pro tepelné a chemicko-tepelné zpracování kovů 3 Kalič (kód: 23-061-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Zušlechťovač kovů Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Hodnoticí standard. Technik památkové obnovy (kód: 82-038-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Technik památkové obnovy (kód: 82-038-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Technik památkové obnovy (kód: 82-038-N) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 5 Odborná způsobilost Název

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Hodnoticí standard. Technik BOZP (kód: 39-004-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 28.11.2011

Hodnoticí standard. Technik BOZP (kód: 39-004-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 28.11.2011 Technik BOZP (kód: 39-004-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39) Povolání: Technik BOZP Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

ČSN 06 0310 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září. 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

ČSN 06 0310 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září. 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž ČSN 06 0310 Září Heating systems in buildings - Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Hodnoticí standard. Obsluha plastikářských zařízení (kód: 28-058-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Obsluha plastikářských zařízení (kód: 28-058-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Obsluha plastikářských zařízení (kód: 28-058-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK

Více

Hodnoticí standard. Kovotlačitel (kód: 82-008-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82)

Hodnoticí standard. Kovotlačitel (kód: 82-008-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Kovotlačitel (kód: 82-008-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Kovotlačitel Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice 3

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice 3 Montér elektrických instalací (kód: 26-017-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Elektromechanik

Více

PŘÍPRAVA POKRMŮ STUDENÉ KUCHYNĚ

PŘÍPRAVA POKRMŮ STUDENÉ KUCHYNĚ PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 DÍLČÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍPRAVA POKRMŮ STUDENÉ KUCHYNĚ Název školy Integrovaná střední škola Moravská Vypracoval Třebová

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Montér optických kabelů (kód: 26-055-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Montér optických

Více

Hodnoticí standard. Montér hydroizolací spodní stavby. Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér hydroizolací spodní stavby. Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér hydroizolací spodní stavby (kód: 36-039-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Montér hydroizolací

Více

Hodnoticí standard. Pracovník pro recyklaci (kód: 28-036-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Pracovník pro recyklaci (kód: 28-036-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Pracovník pro recyklaci (kód: 28-036-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Pracovník pro recyklaci Kvalifikační

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.40 Prosinec 2009 Zásobování plynem Plynovody v budovách Nejvyšší provozní tlak L 5 bar Provozní požadavky ČSN EN 1775 ed. 2 38 6441 Gas supply Gas pipework for buildings

Více

Hodnoticí standard. Topenář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Topenář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Topenář (kód: 36-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Topenář Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Montér protihlukových a antivibračních izolací a akustických úprav budov

Montér protihlukových a antivibračních izolací a akustických úprav budov Montér protihlukových a antivibračních izolací a akustických úprav budov (kód: 6-042-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 6)

Více

Hodnoticí standard. Omítkář (kód: 36-057-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Hodnoticí standard. Omítkář (kód: 36-057-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Omítkář (kód: 36-057-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Zedník; Omítkář Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Hodnoticí standard. Ekonom práce (kód: 63-005-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63)

Hodnoticí standard. Ekonom práce (kód: 63-005-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Ekonom práce (kód: 63-005-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Týká se povolání: Finanční specialista Kvalifikační úroveň NSK

Více

Hodnoticí standard. Topenář (kód: 36-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Hodnoticí standard. Topenář (kód: 36-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Topenář (kód: 36-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Lakýrník ve strojírenství (kód: 23-020-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Lakýrník ve strojírenství (kód: 23-020-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Lakýrník ve strojírenství (kód: 23-020-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Lakýrník ve strojírenství Kvalifikační

Více

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Výrobce dřevěných hraček (kód: 33-028-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání: Výrobce dřevěných hraček

Více

Chemický technik manažer provozu (kód: 28-038-M)

Chemický technik manažer provozu (kód: 28-038-M) Chemický technik manažer (kód: 28-038-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Chemický technik Kvalifikační

Více

Pracovník poštovní přepravy pro mezinárodní poštovní provoz (kód: 37-027-M)

Pracovník poštovní přepravy pro mezinárodní poštovní provoz (kód: 37-027-M) Pracovník poštovní přepravy pro mezinárodní poštovní provoz (kód: 37-027-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Pracovník poštovní

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Hodnoticí standard. Podlahář dřevěných podlah (kód: 36-033-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Podlahář dřevěných podlah (kód: 36-033-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Podlahář dřevěných podlah (kód: 36-033-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Podlahář Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Hodnotitel vína (kód: 41-057-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41)

Hodnoticí standard. Hodnotitel vína (kód: 41-057-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Hodnotitel vína (kód: 41-057-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Vinohradník a vinař Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Osazovač (kód: 36-011-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Osazovač (kód: 36-011-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Osazovač (kód: 36-011-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Kameník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Obsluha solária (kód: 69-031-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69)

Hodnoticí standard. Obsluha solária (kód: 69-031-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Obsluha solária (kód: 69-031-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zdravotnictví Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Obsluha wellness centra Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY ÚVOD Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení Zřízení nebytové jednotky v 2.NP v objektu kulturního domu v Dobrovízi, Dobrovíz č.p. 170 je návrh vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a vnitřního

Více

Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku (kód: 33-017-H)

Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku (kód: 33-017-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku (kód: 33-017-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká

Více

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Výrobce roubenek a srubů (kód: 33-045-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání: Výrobce roubenek a srubů

Více

Servisní mechanik "malých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (kód: 23-054-H)

Servisní mechanik malých chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (kód: 23-054-H) Servisní mechanik "malých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (kód: 23-054-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba

Více

Hodnoticí standard. Soustružení kovových materiálů (kód: 23-022-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Soustružení kovových materiálů (kód: 23-022-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Soustružení kovových materiálů (kód: 23-022-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Vahař (kód: 23-031-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)

Hodnoticí standard. Vahař (kód: 23-031-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Vahař (kód: 23-031-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik strojů a Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Příklad průběhu zkoušky. Profesní kvalifikace: MONTÉR VNITŘNÍHO ROZVODU VODY A KANALIZACE Téma číslo: 1

Příklad průběhu zkoušky. Profesní kvalifikace: MONTÉR VNITŘNÍHO ROZVODU VODY A KANALIZACE Téma číslo: 1 Projekt - CZ.1.07/3.2.06/02.0032 - Vzdělávací katalog dílčích kvalifikací pro MSP v sektorech strojírenství, elektroenergetiky a stavebnictví podle NSK v ÚK Příklad průběhu zkoušky Profesní kvalifikace:

Více

Hodnoticí standard. Specialista internetového obchodu (kód: 66-043-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Specialista internetového obchodu (kód: 66-043-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Specialista internetového obchodu (kód: 66-043-N) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 5 Odborná způsobilost

Více

Vypracování rozpočtu realizace architektonického řešení interiérů 5 Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 5

Vypracování rozpočtu realizace architektonického řešení interiérů 5 Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 5 Designér koupelen (kód: 28-046-N) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Designér koupelen Kvalifikační úroveň

Více

Elektromontér fotovoltaických systémů (kód: 26-014-H)

Elektromontér fotovoltaických systémů (kód: 26-014-H) Elektromontér fotovoltaických systémů (kód: 26-014-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání:

Více

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ JIŘÍ ČERNÝ projektová činnost ve výstavbě IČO: 168 12 964 Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, tel. 731 55 66 08 REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ na par.č.st. 43/1 k.ú. Peč, okr.jindřichův Hradec

Více

Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (kód: 62-014-R)

Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (kód: 62-014-R) Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (kód: 62-014-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Týká se povolání: Personalista specialista Kvalifikační

Více

Pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva (kód: 33-027-H) Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)

Pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva (kód: 33-027-H) Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva (kód: 33-027-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká

Více

Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H)

Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Servisní mechanik "velkých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (kód: 23-055-H)

Servisní mechanik velkých chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (kód: 23-055-H) Servisní mechanik "velkých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (kód: 23-055-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba

Více

Technik kontrolor jakosti ve strojírenství (kód: 23-068-M)

Technik kontrolor jakosti ve strojírenství (kód: 23-068-M) Technik kontrolor jakosti ve strojírenství (kód: 23-068-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Technik jakosti

Více

PŘÍPRAVA TEPLÝCH POKRMŮ

PŘÍPRAVA TEPLÝCH POKRMŮ PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍPRAVA TEPLÝCH POKRMŮ Název školy Integrovaná střední škola Moravská Vypracoval Třebová Sojka

Více

Hodnoticí standard. Obsluha motorové pily (kód: 41-079-E) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41)

Hodnoticí standard. Obsluha motorové pily (kód: 41-079-E) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Obsluha motorové pily (kód: 41-079-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Lesní dělník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 2 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Chemicko-farmaceutický operátor (kód: 28-065-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Chemicko-farmaceutický operátor (kód: 28-065-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Chemicko-farmaceutický operátor (kód: 28-065-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Chemickofarmaceutický operátor

Více

Vlastní navrhování písem, ornamentů a prvků pro zdobení šperků, zbraní, nožů, dýk a pasířských výrobků rytím 3

Vlastní navrhování písem, ornamentů a prvků pro zdobení šperků, zbraní, nožů, dýk a pasířských výrobků rytím 3 Rytec kovů (kód: 23-011-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Nástrojař Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-52-H/01 Instalatér

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-52-H/01 Instalatér DAKOL, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-52-H/01 Instalatér 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Mgr.

Více

Montér skleněných a plastových stavebních konstrukcí (kód: 36-127-H)

Montér skleněných a plastových stavebních konstrukcí (kód: 36-127-H) Montér skleněných a plastových stavebních konstrukcí (kód: 36-127-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání:

Více

Hodnoticí standard. Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice 3

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice 3 Montér elektrických rozvaděčů (kód: 26-019-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Elektromechanik

Více

Chemický technik pro kompozitní materiály (kód: 28-085-M)

Chemický technik pro kompozitní materiály (kód: 28-085-M) Chemický technik pro kompozitní materiály (kód: 28-085-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Chemický technik

Více

Hodnoticí standard. Pracovník pronájmu prádla (kód: 31-028-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Pracovník pronájmu prádla (kód: 31-028-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Pracovník pronájmu prádla (kód: 31-028-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví (kód: 31) Týká se povolání: Pracovník prádelen a čistíren Kvalifikační

Více

Přehled aktualizovaných norem platných od: 4. 1. 2016, verze 01/2016

Přehled aktualizovaných norem platných od: 4. 1. 2016, verze 01/2016 Přehled aktualizovaných norem platných od: 4. 1. 2016, verze 01/2016 Aktualizace je prováděna pololetně. Obsah: ARMATURY A POTRUBÍ...2 ČÁSTI STAVEB...2 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ...2 ELEKTROTECHNIKA

Více

Hodnoticí standard. Podlahář plovoucích podlah (kód: 36-035-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Podlahář plovoucích podlah (kód: 36-035-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Podlahář plovoucích podlah (kód: 36-035-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Podlahář Kvalifikační úroveň

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér

Více

Výrobce jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů. Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)

Výrobce jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů. Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Výroba jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů (kód: 33-010-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Montér dřevěných stavebních konstrukcí (kód: 36-128-H)

Montér dřevěných stavebních konstrukcí (kód: 36-128-H) Montér dřevěných stavebních konstrukcí (kód: 36-128-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň

Více

Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním 3

Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním 3 Nožíř (kód: 23-008-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Nástrojař Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

Stavitel koupacích jezírek a biotopů (kód: 41-076-M)

Stavitel koupacích jezírek a biotopů (kód: 41-076-M) Stavitel koupacích jezírek a biotopů (kód: 41-076-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná

Více

Aplikace zákonů a nařízení a mezinárodních dohod upravujících chov ohrožených druhů světové fauny (CITES) 4

Aplikace zákonů a nařízení a mezinárodních dohod upravujících chov ohrožených druhů světové fauny (CITES) 4 Chovatel exotických ptáků (kód: 41-048-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Chovatel zvířat v zoo Kvalifikační úroveň NSK -

Více

Samostatný elektrotechnik pro elektromagnetickou kompatibilitu (kód: 26-063-R)

Samostatný elektrotechnik pro elektromagnetickou kompatibilitu (kód: 26-063-R) Samostatný elektrotechnik pro elektromagnetickou kompatibilitu (kód: 26-063-R) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód:

Více

Hodnoticí standard. Pěstitel chmele (kód: 41-095-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41)

Hodnoticí standard. Pěstitel chmele (kód: 41-095-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Pěstitel chmele (kód: 41-095-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Pěstitel chmele Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více