Plánování, příprava a realizace investic do PZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plánování, příprava a realizace investic do PZ"

Transkript

1 Stran: 1 / 10 Tato směrnice obsahuje celkem 8 tematicky samostatných částí: I. obecná část II. Obsah a rozsah PD na stavby PZ III. Obsah výkazu výměr a rozpočtu pro stavby PZ IV. Zajištění kvality staveb PZ a poskytovaných služeb V. Zásady pro přebírání staveb PZ a jejich uvádění do provozu VI. Náhrady škod při výstavbě PZ VII. Hodnocení zhotovitele stavby PZ VIII. Zajištění kvality přípravy staveb a hodnocení dodavatelů PD Část příslušná tomuto dokumentu je výše zvýrazněna. Obsah P. Přílohy 2 P.5/1 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí plynovodů a přípojek do 4 barů včetně z oceli 2 P.5/2 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí plynovodů a přípojek do 4 barů včetně z polyetylenu 3 P.5/3 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí plynovodů a přípojek nad 4 bary z oceli 4 P.5/4 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí plynovodů a přípojek nad 4 bary ze sklolaminátu 5 P.5/5 Dokumentace vyžadovaná k předání a převzetí regulační stanice 6 P.5/6 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí stanic katodické ochrany (SKAO) a elektrických polarizovaných drenáží (EPD) 8 P.5/7 Dokumentace vyžadované k odevzdání a převzetí plynovodních přípojek do 4 barů z oceli nebo polyetylenu, realizovaných smluvními zhotoviteli Poskytovatele OSPM a technickými partnery 9 P.5/8 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí liniových staveb ke vpuštění plynu 10

2 Stran: 2 / 10 P. Přílohy Přílohy: P.5/1 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí plynovodů a přípojek do 4 barů včetně z oceli 1. Seznam předávané dokumentace 2. Stavební povolení s nabytím právní moci ( bylo-li vydáno) nebo jiné doklady podle Stavebního zákona 3. Výpis z živnostenského listu a obchodního rejstříku ne starší jak 3 měsíce (vč. subdodavatelů): - k montáži vyhrazených plynových zařízení, - k provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 4. Oprávnění k montáži a opravám plynových zařízení vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů); 5. Zpráva o výchozí revizi, v případě více revizních zpráv i souhrnnou technickou zprávu; 6. Protokol o tlakové zkoušce podle ČSN EN Doklad o provedení čištění potrubí dle TPG , pokud bylo požadováno; 8. Doklad o sušení potrubí dle TPG , pokud bylo požadováno; 9. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě vedený v souladu s přílohou č. 5, k vyhlášce č. 499/2006 Sb., 10. Montážní deník (kladečský deník) s určením míst svarů podle jejich číselných značek u každého svaru, společně s čísly raznic zúčastněných svářečů a jednoznačným přiřazením použitých trub k inspekčním certifikátům; vzor ve formuláři F.5/5 11. Izolatérský deník; 12. Osvědčení o odborné způsobilosti montážních pracovníků vydané TIČR Praha 13. Doklady o kvalifikaci svářečského personálu pro ocelová potrubí; 14. Zkušební protokol nedestruktivní zkoušky svarů, pokud byla požadována; 15. Doklady o kvalifikaci izolatérů; 16. Technologický postup izolování 17. Ověřená dokumentace skutečného provedení včetně případných změn zakreslených v projektu a potvrzených projektantem a dodavatelem (zhotovitelem stavby). 18. U přeložek a rekonstrukcí ntl. a stl plynovodů pokud jsou prováděny přeložky HUP Protokol o předání přeložky části odběrného plynového zařízení včetně příslušných příloh. 19. Geodetické zaměření stavby podle směrnice PDS Dokumentace distribuční soustavy ve dvou vyhotoveních: 20. Písemné prohlášení (souhlas) majitelů, příp. správců dotčených podzemních zařízení, vlastníků nebo správců pozemků, celostátních a regionálních drah, vleček, pozemních komunikací a vodních toků se způsobem křížení (v rámci stavebního řízení); 21. Seznam přípojek, včetně jednotlivých výchozích revizních zpráv pokud nejsou součástí celkové výchozí revizní zprávy; 22. Doklady k použitým výrobkům (trubní materiál, tvarovky, armatury, zařízení, pomocný materiál apod.), prohlášení o shodě (ujištění) podle zákona č. 22/1997 Sb. a dokumenty kontroly podle ČSN EN 10204:2005 a dalších platných předpisů; 23. Doklady o převzetí hotového díla podle ČSN (protokol o provedení jiskrové zkoušky potvrzený TRS, testy izolačních spojů, osvědčení o jakosti a kompletnosti elektrického zařízení aktivní ochrany atd.); 24. Výsledky zkoušky funkčnosti uzávěrů, pokud je taková zkouška požadována; 25. U vrchních přechodů zpráva o výchozí revizi jímačů blesků a uzemnění, pokud je požadováno. 26. Případně další doklady požadované smlouvou nebo stanoviskem provozovatele nebo jeho zástupce 27. Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů. 28. Originál Geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene podle směrnice PDS Dokumentace distribuční soustavy v šesti vyhotoveních jen u staveb cizích investorů

3 Stran: 3 / 10 P.5/2 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí plynovodů a přípojek do 4 barů včetně z polyetylenu 1. Seznam předávané dokumentace; 2. Stavební povolení s nabytím právní moci (bylo-li vydáno) nebo jiné doklady podle Stavebního zákona; 3. Výpis z živnostenského listu a obchodního rejstříku ne starší jak 3 měsíce (vč. subdodavatelů): - k montáži vyhrazených plynových zařízení, - k provádění staveb, jejich změn a odstraňování; 4. Oprávnění k montáži a opravám plynových zařízení vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů); 5. Zpráva o výchozí revizi; v případě více revizních zpráv i souhrnnou technickou zprávu; 6. Protokol o tlakové zkoušce podle ČSN EN 12327, 7. Doklad o provedení čištění potrubí dle TPG , pokud bylo požadováno; 8. Doklad o sušení potrubí dle TPG , pokud bylo požadováno; 9. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě vedený v souladu s přílohou č. 5, k vyhlášce č. 499/2006 Sb.; 10. Montážní deník (kladečský deník) s určením míst svarů podle jejich číselných značek u každého svaru, společně s čísly zúčastněných svářečů a jednoznačným přiřazením použitých trub k inspekčním certifikátům; vzor ve formuláři F.5/5 11. Osvědčení o odborné způsobilosti montážních pracovníků vydané TIČR Praha; 12. Doklady o kvalifikaci svářečského personálu; 13. Ověřená dokumentace skutečného provedení včetně případných změn zakreslených v projektu a potvrzených projektantem a dodavatelem (zhotovitelem stavby); 14. U přeložek a rekonstrukcí ntl. a stl plynovodů pokud jsou prováděny přeložky HUP Protokol o předání přeložky části odběrného plynového zařízení včetně příslušných příloh; 15. Geodetické zaměření stavby podle směrnice PDS Dokumentace distribuční soustavy ve dvou vyhotoveních: 16. Písemné prohlášení (souhlas) majitelů, příp. správců dotčených podzemních zařízení, vlastníků nebo správců pozemků, celostátních a regionálních drah, vleček, pozemních komunikací a vodních toků se způsobem křížení (v rámci stavebního řízení); 17. Seznam přípojek, včetně jednotlivých výchozích revizních zpráv pokud nejsou součástí celkové výchozí revizní zprávy; 18. Doklady k použitým výrobkům (trubní materiál, tvarovky, armatury, zařízení, pomocný materiál apod.), prohlášení o shodě (ujištění) podle zákona č. 22/1997 Sb. a dokumenty kontroly podle ČSN EN 10204a dalších platných předpisů; 19. Doklad o proměření vodivého spojení signalizačního vodiče; 20. Výsledky zkoušky funkčnosti uzávěrů, pokud je taková zkouška požadována; 21. U vrchních přechodů zpráva o výchozí revizi jímačů blesků a uzemnění, pokud je požadováno; 22. Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí ve dvou vyhotoveních; 23. Případně další doklady požadované smlouvou nebo stanoviskem provozovatele nebo jeho zástupce. 24. Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů. 25. Originál Geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene podle směrnice PDS Dokumentace distribuční soustavy v šesti vyhotoveních jen u staveb cizích investorů

4 Stran: 4 / 10 P.5/3 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí plynovodů a přípojek nad 4 bary z oceli 1. Seznam předávané dokumentace; 2. Stavební povolení s nabytím právní moci a doklady o stavebním řízení (originál nebo ověřená kopie); 3. Výpis z živnostenského listu a obchodního rejstříku ne starší jak 3 měsíce (vč. subdodavatelů): - k montáži vyhrazených plynových zařízení; - k provádění staveb, jejich změn a odstraňování; 4. Oprávnění k montáži a opravám plynových zařízení vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů); 5. Zápis o předání staveniště v min. rozsahu inspekční zprávy dle ČSN EN 1954 čl ; 6. Zpráva o výchozí revizi plynového zařízení, v případě více revizních zpráv i souhrnnou technickou zprávu 7. Protokol o tlakové zkoušce za účasti TIČR Praha, podle ČSN EN 12327, 8. Doklad o provedení čištění potrubí dle TPG , pokud bylo požadováno; 9. Doklad o sušení potrubí dle TPG , pokud bylo požadováno; 10. Protokol o elektrojiskrové zkoušce izolace, potvrzený TDI provozovatele; 11. Protokol o proměření izolačního spoje (pokud je izolační spoj použit); 12. Protokol o proměření izolačního odporu ocelových chrániček podle ČSN (pokud jsou použity); 13. Protokol o vizuální kontrole svarů podle ČSN EN ; 14. Protokol o nedestruktivních zkouškách (radiografické nebo ultrazvukové zkoušení podle ČSN EN ); 15. Protokol o destruktivní zkoušce svarů podle ČSN EN , pokud byla požadována; 16. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě vedený v souladu s přílohou č. 5, k vyhlášce č. 499/2006 Sb., doložený výkresem skutečného provedení podélného profilu potrubí nebo samostatným deníkem zemních prací; 17. Montážní deník (kladečský deník) s určením míst svarů podle jejich číselných značek u každého svaru, společně s čísly raznic zúčastněných svářečů a jednoznačným přiřazením použitých trub k dokumentům kontroly; vzor ve formuláři F.5/5 18. Osvědčení odborné způsobilosti montážních pracovníků vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů); 19. Doklady o kvalifikaci svářečského personálu; 20. Doklady o kvalifikaci k aluminotermickému svařování; 21. Specifikace postupu svařování (WPS) schválené RWE DS, s.r.o. před zahájením svářečských prací; 22. Izolatérský deník; 23. Doklady o kvalifikaci izolatérů a kontrole izolací; 24. Technologický postup izolování; 25. Dokumentace skutečného provedení včetně případných změn zakreslených v projektu a potvrzených projektantem a dodavatelem (zhotovitelem stavby); 26. Fotodokumentace důležitých prvků stavby (propoje, armatury, křížení s ostatními inženýrskými sítěmi apod.); 27. Geodetické zaměření stavby podle směrnice PDS Dokumentace distribuční soustavy ve dvou vyhotoveních; 28. Písemné prohlášení (souhlas) majitelů, příp. správců dotčených podzemních zařízení, vlastníků nebo správců pozemků, celostátních a regionálních drah, vleček, pozemních komunikací a vodních toků se způsobem křížení (v rámci stavebního řízení); 29. Doklady k použitým výrobkům (trubní materiál, tvarovky, armatury, zařízení, pomocný materiál apod.), prohlášení o shodě (ujištění) podle zákona č. 22/1997 Sb. a dokumenty kontroly podle ČSN EN 10204a dalších platných předpisů; 30. Grafické schéma zabudovaných armatur s uvedením výrobních čísel; 31. Potenciálový diagram plynovodu (u nových plynovodů a u rozsáhlých přeložek s více jak třemi měřící vývody); 32. Výsledky zkoušky funkčnosti uzávěrů, pokud je taková zkouška požadována; 33. U vrchních přechodů zpráva o výchozí revizi jímačů blesků a uzemnění, pokud je požadováno; 34. Případně další doklady požadované smlouvou nebo stanoviskem provozovatele nebo jeho zástupce. 35. Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů. 36. Originál Geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene podle směrnice PDS Dokumentace distribuční soustavy v šesti vyhotoveních jen u staveb cizích investorů

5 Stran: 5 / 10 P.5/4 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí plynovodů a přípojek nad 4 bary ze sklolaminátu Pro sklolaminátové plynovody se předkládá adekvátní dokumentace jako je uvedeno v příloze č. 5/3 této části směrnice tj. mimo dokumentů týkajících se pouze plynovodů z oceli a dále následující dokumentace dle TDG Plynovody ze sklolaminátů v tomto rozsahu: 1. materiálový atest použité pryskyřice, tvrdidel a skleněného vlákna každé dodávky trubek a tvarovek; 2. doporučení výrobce potrubí na použité těsnící mazivo rozebíratelných závitových spojů pro VTL plynovody a ujištění o odolnosti vůči dopravovanému plynu; 3. zkušební protokol o dlouhodobé hydrostatické zkoušce provedené akreditovanou osobou; 4. zkušební protokoly ze zkoušek provedených výrobcem: - hydrostatická tlaková zkouška, - stupeň vytvrzení, - krátkodobá tlaková destrukční zkouška, - opravné zkoušky, - vizuální kontrola, - kontrola tloušťky stěny trubek; 5. dokumentace o každém výrobku musí obsahovat: - vnitřní průměr, - vnější průměr, - jednotkovou hmotnost trubek včetně nátrubku, - maximální vnější průměr nátrubkového nebo integrálního spoje, - sílu stěny trubek, - nejmenší povolený poloměr ohybu; 6. zápis o případných závadách zjištěných při přejímce trubek po přepravě; 7. odborná způsobilost pro montáž a opravy plynovodů podle vyhl. č. 21/1979 Sb.; 8. odborná způsobilost montážních pracovníků průkaz vydaný výrobcem potrubí pro: - závitové spoje, - lepené spoje, - lisované závity API; 9. hydraulické zkoušky manipulačních trubek záznam ve stavebním deníku; 10. ocelový přechod doložit vlastnosti použitého materiálu; 11. záznam ve stavebním deníku o protikorozní ochraně ocelového přechodu; 12. případně další doklady požadované smlouvou nebo stanoviskem provozovatele nebo jeho zástupce. 13. Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů. 14. Originál Geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene podle směrnice PDS Dokumentace distribuční soustavy v šesti vyhotoveních jen u staveb cizích investorů

6 Stran: 6 / 10 P.5/5 Dokumentace vyžadovaná k předání a převzetí regulační stanice 1. Seznam předávané dokumentace; 2. Stavební povolení s nabytím právní moci a doklady o stavebním řízení (originál nebo ověřená kopie); 3. Výpis z živnostenského listu a obchodního rejstříku ne starší jak 3 měsíce (vč. subdodavatelů): - k montáži vyhrazených plynových zařízení, - k montáži vyhrazených elektrických zařízení, - k provádění staveb, jejich změn a odstraňování; 4. Oprávnění k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů); 5. Osvědčení k provádění revizí plynových zařízení vydané TIČR Praha; 6. Oprávnění k montáži vyhrazených elektrických zařízení vydané TIČR Praha; 7. Osvědčení k provádění revizí elektrických zařízení v objektech třídy B vydané TIČR Praha; 8. Příslušná certifikace firmy pro příslušné odborné činnosti nebo oprávnění fyzické osoby vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě v oborech: - autorizace v oboru technologická zařízení staveb, - autorizace v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení; 9. Výchozí revizní zpráva o strojním zařízení; 10. Protokol o tlakové zkoušce zkouška těsnosti za účasti TIČR Praha; 11. Protokol o zkoušce pevnosti u RS provádí se u všech RS dle TPG ; 12. Protokol o funkční zkoušce za účasti TIČR Praha; 13. Výchozí revizní zprávy všech nových zařízení na RS, tzn.: - výchozí revizní zpráva o elektrické instalaci včetně Inspekční zprávy TIČR Praha pro el. zařízení v prostoru ZÓNY 2, - výchozí revizní zpráva hromosvodu a uzemnění, - výchozí revizní zpráva přípojky nn; 14. Stavební deník vedený v souladu s přílohou č. 5, k vyhlášce č. 499/2006 Sb.; 15. Osvědčení o strojním zařízení s prohlášením, že sestavená stanice odpovídá projektu; 16. Projekt strojní části zařízení, upravený podle skutečného provedení a doklady o odsouhlasení změn; 17. Schéma strojní části RS vč. hromosvodu a uzemnění (plastová tabulka v RS) 18. Tabulka nastavených hodnot v RS 19. Klíče na ovládání vstupních a výstupních armatur RS (výstupní klíče na základě požadavku poskytovatele BŽP) 20. Projekty stavebních částí zařízení upravené podle skutečného provedení a doklady o odsouhlasení změn: - objektu RS, - osazení v terénu (příjezdová cesta, oplocení, zpevněné a nezpevněné plochy, odvod vody aj.); 21. Projekt elektrické části zařízení včetně přípojky nn, upravený podle skutečného provedení a doklady o odsouhlasení změn (schémata zapojení rozvaděčů budou v nich 1x uloženy), schéma přípojky nn a prvků jištění bude 1x také v RS; 22. Seznam odchylek od projektu s daty jejich povolení projektantem; 23. Záznamy o provedení odsouhlasených změn na strojním zařízení a příslušenství; 24. Schéma skutečného provedení strojního zařízení se seznamem armatur a značením svarových spojů, včetně označení svarových spojů kontrolovaných nedestruktivními metodami tak, aby byla zajištěna snadná identifikace; 25. Schéma zapojení elektrických částí technologického zařízení (1x bude také v RS); 26. Dokumentace elektrického zařízení podle skutečného provedení dle ČSN čl. 13 N7 1. a 2.; (1x bude také v RS); 27. Protokol o určení vnějších vlivů a nebezpečných prostorů s výbušnou plynnou atmosférou a klasifikací prostorů z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem dle ČSN ČSN ed.2, ČSN ed.3, ČSN EN (ČSN ed.3) v souladu s NV č. 406/2004 Sb.; 28. Protokol o proměření IS; 29. Kompletní průvodní dokumentace rozvaděčů v souladu s řadou ČSN EN (osvědčení o jakosti a kompletnosti, doklad o provedení kusové zkoušky jednotlivých rozvaděčů); 30. Místopis polohy vnějších armatur (1x bude také v RS); 31. Dokumentace použitých armatur (doklady výrobců, návody pro montáž a obsluhu, apod.); 32. Dokumentace použitých regulátorů podle ČSN EN 334: - inspekční certifikát 3.1, - prohlášení o shodě podle ČSN EN ISO/IEC a 2,

7 Stran: 7 / 10 - návod k instalaci a údržbě, - značení; 33. Dokumentace a značení použitých plynoměrů: - prohlášení o shodě podle ČSN EN nebo doklad o zkoušce pevnosti a těsnosti, - návod pro montáž, a údržbu (nedodává se u membránových plynoměrů), - značení podle ČSN EN 1359, čl. 8.1, nebo podle typové zkoušky plynoměru; 34. Doklady pro měřidla tlaku (ukazovací manometry) kalibrační listy (protokoly) podle interních kalibračních postupů na veškeré instalované tlakoměry; 35. Dokumenty kontroly použitých ocelových trubek a tvarovek; 36. Osvědčení odborné způsobilosti montážních pracovníků vydané TI Praha; 37. Doklady o kvalifikaci svářečského personálu; 38. Zkušební protokoly nedestruktivních zkoušek svarů v rozsahu stanoveném ČSN EN 12732, tabulka 4; 39. Inspekční certifikáty a jiné doklady výrobců přídavných materiálů pro svařování; 40. Geodetické zaměření stavební části RS včetně uzávěrů před a za RS, oplocení, izolačních spojek osazených v potrubí v zemi a dalších prvků dle směrnice PDS Dokumentace distribuční soustavy : - technická zpráva, - výkres geodetického zaměření ve formátu dgn, (nebo jiném požadovaném předpisy vlastníka), - seznam souřadnic s popisem zaměřených pevných bodů, - geodetické zaměření na elektronickém nosiči (dle dohody např. CD); 41. Geodetické zaměření přípojky nn a uzemňovací soustavy včetně zaměření k pevným bodům dle směrnice PDS Dokumentace distribuční soustavy : - technická zpráva, - výkres geodetického zaměření ve formátu dgn, (nebo jiném požadovaném předpisy vlastníka), - seznam souřadnic s popisem zaměřených pevných bodů, - geodetické zaměření na elektronickém nosiči (dle dohody např. CD); 42. Legislativou požadované písemné doklady, ze kterých bude zřejmé, že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění na jednotlivé výrobky v RS včetně osvědčení o nevýbušnosti elektrických zařízení jako celku nebo jednotlivých částí; 43. Návody postupů k bezpečnému použití výrobků (pro montáž, provoz a údržbu jednotlivých zařízení celé stanice) podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění v českém jazyce; 44. Označení značkou shody a zajištění identifikace výrobků a materiálů podle zákona č. 22/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády; 45. Identifikační štítek regulační stanice musí obsahovat znak výrobce, výrobní nebo identifikační číslo a informace o hlavních parametrech stanice; 46. Doklady o značení armatur a přehled podle platných technických norem; 47. Doklady o značení trubek a tvarovek podle platných technických norem; 48. Doklad montážního pracovníka zhotovitele o zaškolení a pověření výrobcem nebo dovozcem plynového spotřebiče; 49. Doklad o prokazatelném seznámení pracovníků zajišťujících provozu a údržbu zařízení pro uživatele s obsluhou plynového spotřebiče; 50. Zprávu o výsledku prohlídky a zkoušky těsnosti přetlakových komínů a kouřovodů; 51. Doklad o výsledku prohlídky kouřovodu a připojených spotřebičů; 52. Požárně bezpečnostní řešení; 53. Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí ve dvou vyhotoveních; 54. Dokumenty k tlakovým a zdvihacím zařízením (zj. revizní zprávy); 55. Případně další doklady požadované smlouvou nebo stanoviskem provozovatele nebo jeho zástupce. 56. Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů. V případě, že je prováděna stavební úprava části regulační stanice, je vyžadována pouze adekvátní část dokumentace k předání a převzetí díla dle skutečného rozsahu stavby. V případě, že se je prováděna přejímka stavby odorizační stanice je vyžadována tato dokumentace pro RS v adekvátním rozsahu.

8 Stran: 8 / 10 P.5/6 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí stanic katodické ochrany (SKAO) a elektrických polarizovaných drenáží (EPD) Podobně jako u regulačních stanic (viz. příloha P. 9, této části směrnice) musí být dokumentací a doklady vybaveny při technické přejímce i objekty stanic katodické ochrany ( SKAO ) a elektrických polarizovaných drenáží ( EPD ) v rozsahu podle dodávky. Jedná se zejména o tyto doklady: 1. Seznam předávané dokumentace 2. Stavební povolení s nabytím právní moci a doklady o stavebním řízení (originál nebo ověřená kopie) nebo jiné doklady obdobného významu vydané stavebním úřadem; 3. Výpis z živnostenského listu a obchodního rejstříku ne starší jak 3 měsíce (vč. subdodavatelů); - k montáži vyhrazených elektrických zařízení; - k provádění staveb, jejich změn a odstraňování; 4. Příslušná certifikace firmy pro příslušné odborné činnosti nebo oprávnění fyzické osoby vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě autorizace v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení; 5. Výchozí revizní zprávy všech nových zařízení, tzn.: - výchozí revizní zpráva o elektrické instalaci, - výchozí revizní zpráva hromosvodu a uzemnění (pokud je jimi zařízení vystrojeno), - výchozí revizní zpráva přípojky nn nebo jiného zdroje energie pro dané zařízení Při vodivém propojení s drážním tělesem kolejové dráhy v souladu s Drážním zákonem 266/1994 Sb. a dalšími souvisejícími předpisy o drahách: - výchozí revizní zpráva dle vyhlášky MD č. 100/1995Sb (u EPD a ESA - na část zařízení spojenou s drážním zařízením); - protokol o technické prohlídce a zkoušce technického zařízení (u EPD a ESA připojených na drážní zařízení); - průkaz způsobilosti (u EPD a ESA připojených na drážní zařízení); 6. Protokol o proměření anodového uzemnění; 7. Potenciálový diagram plynovodů v dosahu působnosti SKAO; 8. Projekt stavební části zařízení, opravený podle skutečného provedení a doklady o odsouhlasení provedených změn při realizaci: - objektu, - osazení v terénu ( příjezdová cesta, oplocení, zpevněné a nezpevněné plochy, odvod vody a.j.); 9. Projekt elektrické části zařízení včetně přípojky nn, upravený podle skutečného provedení a doklady o odsouhlasení provedených změn při realizaci; 10. Stavební deník vedený v souladu s přílohou č. 5, k vyhlášce č. 499/2006 Sb.; 11. Geodetické zaměření stavební části dle směrnice PDS Dokumentace distribuční soustavy : - technická zpráva, - výkres geodetického zaměření ve formátu dgn (nebo jiném požadovaném předpisy vlastníka), - seznam souřadnic s popisem zaměřených pevných bodů, - geodetické zaměření na elektronickém nosiči (dle dohody např. CD); 12. Geodetické zaměření přípojky nn včetně zaměření k pevným bodům dle směrnice PDS Dokumentace distribuční soustavy : - technická zpráva, - výkres geodetického zaměření ve formátu dgn, (nebo jiném požadovaném předpisy vlastníka), - seznam souřadnic s popisem zaměřených pevných bodů, - geodetické zaměření na elektronickém nosiči (dle dohody např. CD); 13. Prohlášení o shodě, nebo ujištění o vydání prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění na jednotlivé stanovené výrobky; 14. Návody k montáži a předpisy pro bezpečný provoz a údržbu jednotlivých částí zařízení celé stanice; 15. Označení a opatření štítkem; 16. Klíče od kiosku, případně skříně (pouze v případech, kdy již není osazen zámek poskytovatelem PUS); 17. Schéma zapojení elektrických částí; 18. Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí ve dvou vyhotoveních; 19. Případně další doklady vzniklé při realizaci nebo požadované předpisy vlastníka zařízení. 20. Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů. 21. Fotodokumentaci vedenou o průběhu stavby (dle dohody např. CD).

9 Stran: 9 / 10 P.5/7 Dokumentace vyžadované k odevzdání a převzetí plynovodních přípojek do 4 barů z oceli nebo polyetylenu, realizovaných smluvními zhotoviteli Poskytovatele OSPM a technickými partnery 1. Seznam předávané dokumentace; 2. Stanovisko nebo rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, nebo veřejnoprávní smlouvu nebo certifikát autorizovaného inspektora (dle režimu daného stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.); 3. Protokol o tlakové zkoušce (může být součástí tiskopisu výchozí revizní zprávy); 4. Výchozí revizní zprávu; 5. Řádně vyplněný zjednodušený záznam o stavbě (stavební deník); 6. Doklady k použitým výrobkům (trubní materiál, tvarovky, armatury, zařízení, pomocný materiál apod.), prohlášení o shodě (ujištění) podle zákona č. 22/1997 Sb. a dokumenty kontroly podle ČSN EN 10204:2005 a dalších platných předpisů; 7. Protokol o proměření IS (pouze u ocelových přípojek, připojených na ocelový katodicky chráněný plynovod); 8. Geodetické zaměření přípojky, dle směrnice PDS Dokumentace distribuční soustavy a potvrzení věcné správnosti geodetického zaměření; 9. Doklady o převzetí inženýrských sítí včetně protokolů o vytýčení; 10. Pověření od stavebníka (investora) v případě zastupování; 11. Zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby. 12. Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů.

10 Stran: 10 / 10 P.5/8 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí liniových staveb ke vpuštění plynu 1. Protokol o tlakové zkoušce (u VTL za účasti TIČR Praha), podle ČSN EN 12327, 2. Zpráva o výchozí revizi plynového zařízení, v případě více revizních zpráv i souhrnnou technickou zprávu (výjma REKO TU, výřez odvodňovače). 3. Geodetické zaměření bez propojů (výjma REKO TU, výřez odvodňovače). 4. Doklady k použitým výrobkům (trubní materiál, tvarovky, armatury, zařízení, pomocný materiál apod.), prohlášení o shodě (ujištění) podle zákona č. 22/1997 Sb. a dokumenty kontroly podle ČSN EN 10204a dalších platných předpisů; (u REKO PZ, kde dochází k REKO TU bez náhrady (výřezy TU) nebo u výřezů odvodňovačů bez náhrady.

Plánování, příprava a realizace investic do PZ

Plánování, příprava a realizace investic do PZ Stran: 1 / 8 P.5/1 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí plynovodů a přípojek do 4 barů včetně z oceli 1. Seznam předávané dokumentace 2. Stavební povolení s nabytím právní moci ( bylo-li vydáno)

Více

Vydání: 01 Stran: 1/13 Metodický pokyn GRID_MP_G08_03_01 Účinnost od: 6. 5. 2014. Realizace staveb PZ

Vydání: 01 Stran: 1/13 Metodický pokyn GRID_MP_G08_03_01 Účinnost od: 6. 5. 2014. Realizace staveb PZ Stran: 1/13 Společnost Schvalovatel Funkce Jméno Schválení Datum Účinnost od RWE GasNet, s.r.o. Ředitel správy DS Prno 6. 5. 2014 RWE Distribuční služby, s.r.o. Pozn.: Ředitel investiční výstavby Ledererová

Více

Vydání: 03 Stran: 1/16 Metodický pokyn GRID_MP_G08_03_03 Účinnost od: Realizace staveb PZ

Vydání: 03 Stran: 1/16 Metodický pokyn GRID_MP_G08_03_03 Účinnost od: Realizace staveb PZ Stran: 1/16 Společnost Schválení Účinnost od Účinnost do RWE GasNet, s.r.o. RWE Distribuční služby, s.r.o. Schvalovací List GRID_MP_G08_03_03 Schvalovací List GRID_MP_G08_03_03 1. 2. 2016 1. 2. 2016 Tento

Více

Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90 517 21 Týniště nad Orlicí

Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90 517 21 Týniště nad Orlicí Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90 517 21 Týniště nad Orlicí naše značka vyřizuje datum 5001146349 Monika Řeháková 09.07.2015 Věc: STL plynovodní přípojka - Ubytovna "Modrák" Obec: Týniště nad Orlicí

Více

E. Dokladová část F. Výkaz výměr G. Propočet nákladů

E. Dokladová část F. Výkaz výměr G. Propočet nákladů PŘEHLED USPOŘÁDÁNÍ PROJEKTU A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C.1. Celková situace 1:2880 C.2 Koordinační situace 1:500 C.3 Situace zákres do KM 1:1000 D.1 Kladečské schema D.2 Podélný řez

Více

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek AH-ENERGY, s.r.o. Platnost od 1. 5. 2012 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Pojmy, definice, zkratky... 2 3. Budování přípojek... 2 3.1 Napojení přípojky na

Více

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH DOKUMENTACE: 1. Technická zpráva F 301 2. Specifikace materiálu F 302 3. Dispozice rozvodů ZP 1.NP F 303 4. Dispozice rozvodů ZP 2.NP F 304 5. ŘEZ B B F 305 6. ŘEZ C C F 306 7. Řez D D F 307 8. Axonometrie

Více

A1. Technický popis záměru

A1. Technický popis záměru A1. Technický popis záměru Název zakázky: Objednatel: Plynofikace a teplofikace domu č.p.84, ul. 28.října, Klimkovice Město Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice Projektant: VAE THERM, spol. s r. o. pobočka

Více

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY ÚVOD Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení Zřízení nebytové jednotky v 2.NP v objektu kulturního domu v Dobrovízi, Dobrovíz č.p. 170 je návrh vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a vnitřního

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

České dráhy, a.s. ČD V 5. Předpis. pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu A

České dráhy, a.s. ČD V 5. Předpis. pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD V 5 Předpis pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD V 5 Předpis pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel Schváleno rozhodnutím

Více

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H)

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah Montér

Více

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ JIŘÍ ČERNÝ projektová činnost ve výstavbě IČO: 168 12 964 Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, tel. 731 55 66 08 REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ na par.č.st. 43/1 k.ú. Peč, okr.jindřichův Hradec

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

Přehled aktualizovaných norem platných od: 4. 1. 2016, verze 01/2016

Přehled aktualizovaných norem platných od: 4. 1. 2016, verze 01/2016 Přehled aktualizovaných norem platných od: 4. 1. 2016, verze 01/2016 Aktualizace je prováděna pololetně. Obsah: ARMATURY A POTRUBÍ...2 ČÁSTI STAVEB...2 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ...2 ELEKTROTECHNIKA

Více

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Praha2),

Více

GAS s.r.o. Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o. Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň

GAS s.r.o. Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o. Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň List 1 z 5 1) Název produktu 1* Výrobky pro plynárenství ČSN EN 1594 (38 6410) ČSN EN 1775 (38 6441) ČSN EN 12007-1 (38 6413) ČSN EN 12007-2 (38 6413) ČSN EN 12007-3 (38 6413) ČSN EN 12007-4 (38 6413)

Více

1. VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE :

1. VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE : 1. VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE : 1.1. Úvod: Projekt řeší připojení novostavby Domu pro seniory na plynovodní řad za účelem jeho vytápění a ohřevu TV. Projektová dokumentace byla zpracována na základě předložené

Více

3.6 Připojení kotle k rozvodu plynu

3.6 Připojení kotle k rozvodu plynu 3.5.3 Expanzní nádoba Kotle řady CLN a TCLN jsou standardně vybaveny integrovanou expanzní nádobou topného systému o objemu 8 l (23 kw). Uvedené objemy expanzních nádob jsou ve většině případů dostačující

Více

TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02

TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02 TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02 TECHNICKÁ DOPORUČENÍ Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla Refuelling CNG stations for motor cars Schválena dne: 13.12. 2006 Realizace

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Stavba, objekt č. Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Katastrální území Obec Okres Kraj 795453 Zámek Žďár Žďár nad

Více

PROJEKT STAVBY. 1.4.f. Plynová zařízení. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh. Brod

PROJEKT STAVBY. 1.4.f. Plynová zařízení. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh. Brod Ing. Martin Dufka projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví Hluk 43, 687 25, tel. 572579646 PROJEKT STAVBY 1.4.f. Plynová zařízení Stavba: Investor: Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Předmětem výběrového

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Stavba, objekt č. Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu - II. část výstavby SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - II. část výstavby Katastrální území Obec

Více

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY. pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY. pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek DOMOVNÍ PŘÍPOJKY FRIALEN Dokonalá technologie spojování pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek Domovní přípojky Vodovodní či plynovodní domovní přípojka slouží k přivedení pitné vody/plynu z hlavního

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU HAVARIJNÍCH VODOVODNÍCH ROZVODŮ V OBJEKTU UBYTOVNY BARBORA ZBRASLAV PRAHA 5 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 Název a místo stavby... 2

Více

VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb.

VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty Ministerstvo vnitra

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.40 Prosinec 2009 Zásobování plynem Plynovody v budovách Nejvyšší provozní tlak L 5 bar Provozní požadavky ČSN EN 1775 ed. 2 38 6441 Gas supply Gas pipework for buildings

Více

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí Stran: 1 / 35 Tento dokument a všechny informace v něm obsaţené (dále jen dokument ) jsou vlastnictvím společnosti RWE GasNet, s.r.o. Dokument nesmí být bez souhlasu RWE GasNet, s.r.o. uţíván, zejména

Více

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY Vlastník a provozovatel kanalizace a ČOV: Obec Rostoklaty Rostoklaty 32, 281 71 Rostoklaty IČ: 00235709; DIČ: CZ00235709 Tel.: 321 672 721

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Připojení RS. 3.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Připojení RS. 3.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie : technická zpráva strana 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Regulační stanice RS 650-1200 m 3 /hod Betonový skelet, elektroohřev Elektročást typový projekt Proudová soustava : 3 NPE ~ 50Hz 230/400V/TN-S ČSN

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY D 1.4.2. Plynová odběrná zařízení Akce: OPRAVA PLYNOVODU BYTOVÉHO DOMU Stavebník: Město Neratovice Kojetická 1028, 277 11 Neratovice Místo stavby: Vančurova 692, 693, 694,

Více

Zpráva o revizi hromosvodu (LPS)

Zpráva o revizi hromosvodu (LPS) Zpráva o revizi hromosvodu (LPS) Ev.ozn. - Vzor_302 Začátek revize Konec revize ABC spol. s r.o. : : Doporučený termín příští revize - do konce roku 2009 Revidovaný objekt Dlouhá 24, Medvědín provozovna

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ D.1.4.d.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ Akce: PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č. 49, JAROMĚŘ Objekt: Část: Vypracoval: Archívní číslo: Jaroměř Kavárna Vytápění Ing. Jiří Hájek P13P138 Datum:

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: doprava plynů

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: doprava plynů Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: doprava plynů Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1245_doprava_plynů_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4 Obsah 1 Seznam příloh... 3 2... 4 2.1 Předmět projektu... 4 2.2 Základní technické údaje... 4 2.2.1 Napěťové soustavy... 4 2.2.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem... 4 Slaboproudé rozvody a zařízení

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

ČSN 06 0310 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září. 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

ČSN 06 0310 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září. 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž ČSN 06 0310 Září Heating systems in buildings - Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY D 1.4.2. Plynová odběrná zařízení Akce: Novostavba rodinného domu Stavebník: Miroslava Hikaníková Mírová 474/31, 289 24 Milovice Místo stavby: p.č. 1987/41, Brandýs nad

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH:

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH: OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

15 2227 D.1.4.1.1.1. K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ VÁCLAV ŽENÍŠEK VÁCLAV ŽENÍŠEK DPS

15 2227 D.1.4.1.1.1. K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ VÁCLAV ŽENÍŠEK VÁCLAV ŽENÍŠEK DPS K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C Technická specifikace pro vysoce přesné chladící zařízení datového centra založené na technologii vodou chlazených mezirackových jednotek s možností budoucího zapojení prvku volného chlazení do chladícího

Více

OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2

OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2 Profese: D.1.4-G EL.SLABOPROUD Strana: 1 / 5 OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2 2 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ...2 2.1 VŠEOBECNĚ...2 2.1.1 Popis objektu...2 2.1.2 Vnější

Více

Seznam příloh a technická zpráva D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE_stupeň: Projekt(dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby) - 2 -

Seznam příloh a technická zpráva D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE_stupeň: Projekt(dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby) - 2 - - Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI - tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. VYPRACOVAL P.Turek 1.4.1 ŠSCHL Kamenice zateplení - - TECHNISERV

Více

Ing. Poláček / Ing. Slavík DSP + ÚS. - x A4. BRUKOV spol. s r.o., Cukrovarská 168, Smiřice

Ing. Poláček / Ing. Slavík DSP + ÚS. - x A4. BRUKOV spol. s r.o., Cukrovarská 168, Smiřice SEZNAM PŘÍLOH: 00 TECHNICKÁ ZPRÁVA 01 PŮDORYS PLYNOINSTALACE 02 AXONOMETRIE PLYNOINSTALACE Autorizoval / hlavní projektant: 01 2016 1 : x A4 Email: slavik.josef@gmail.com PLYNOINSTALACE SEZNAM PŘÍLOH:

Více

SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ číslo

SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ číslo Tento formulář slouží pouze jako vzor, nevyplňujte jej prosím! Pro uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě je nutné podat Žádost o připojení, která je také dostupná na stránkách www.rwe-distribuce.cz

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

Izolační povlaky jako základní součást protikorozní

Izolační povlaky jako základní součást protikorozní Ladislav HRBÁČEK* Porovnaní izolací ocelových potrubí používaných v českém plynárenství Izolační povlaky jako základní součást protikorozní ochrany (dále jen PKO) plynovodů musí zajišťovat jejich dlouhodobý

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

Projektová dokumentace - technická zpráva

Projektová dokumentace - technická zpráva Příloha č. 4 Výzvy zájemcům k podání nabídky Projektová dokumentace - technická zpráva Zakázka : Rekonstrukce kompresorové stanice vč. 2 ks sušiček Zadavatel : Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova

Více

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice stupeň +420 605 453 312 pavel@epzdenek.cz www.epzdenek.cz investor název stavby část Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00 název dokumentu STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH,

Více

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č.

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č. 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Z důvodu navýšení chladícího výkonu a výměně chladící technologie v objektu MÚ v Sokolově dojde z hlediska napájení elektrickou energií k

Více

Důvodem zrušení stávající kotelny je zřízení lokálních zdrojů tepla na jednotlivých bytových domech, která kotelna zásobuje teplem a teplou vodou.

Důvodem zrušení stávající kotelny je zřízení lokálních zdrojů tepla na jednotlivých bytových domech, která kotelna zásobuje teplem a teplou vodou. 1. ÚVOD Projektová dokumentace řeší demontáže stávající technologie centrální plynové kotelny na ul. Jabloňové. Cílem je propočet nákladů za demontáž a likvidaci strojního zařízení z této kotelny a vymezení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. PLYNOVOD + 7 PŘÍPOJEK Petrovice u Karviné, parc.č. 1368/1. Stavba: Alan Stankuš, Masarykovo náměstí 93, Karviná

TECHNICKÁ ZPRÁVA. PLYNOVOD + 7 PŘÍPOJEK Petrovice u Karviné, parc.č. 1368/1. Stavba: Alan Stankuš, Masarykovo náměstí 93, Karviná TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: Alan Stankuš, Masarykovo náměstí 93, Karviná Zpracovatel: URBA-projekt, Mánesova 3/1136, Havířov Jana Urbánková Datum: 08/2008 Příloha č.: 01 Seznam příloh: 01 Technická zpráva

Více

Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy

Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy Zaměření projektu: Sektorový zadavatel v rámci programu podpory obnovitelných zdrojů řeší tímto diverzifikaci zdroje o další palivo.

Více

1. Úvod. 2. Legislativní požadavky

1. Úvod. 2. Legislativní požadavky 1. Úvod Předmětem projektové dokumentace stavby, části D.1.4.f je vybudování nového přívodu plynu pro kotelnu III. kategorie pro vytápění a ohřev teplé vody v objektu bytových domů v ul. V Závětří 385/8

Více

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Datum Status Předmět revize R. Paier R. Paier M. Semanský 12 / 214 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby Na Slovance 1999/2, 182

Více

1) Uveďte podmínky získání živnostenského listu pro elektrotechniku? Živnost

1) Uveďte podmínky získání živnostenského listu pro elektrotechniku? Živnost PODNIKÁNÍ A PROJEKTY V ELEKTROTECHNICE 1) Uveďte podmínky získání živnostenského listu pro elektrotechniku? Živnost soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, za

Více

KOMÍNOVÝ ŠTÍTEK dle ČSN EN 14471

KOMÍNOVÝ ŠTÍTEK dle ČSN EN 14471 KOMÍNOVÝ ŠTÍTEK dle ČSN EN 14471 pokyny k vyplnění údajů Každý dokončený systémový komín musí být označen v souladu s ČSN EN 14471 čl. 10. 2 dodaným komínovým štítkem. Předepsaný štítek je nutné vyplnit

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Č. REVIZE DATUM ZAPSAL REVIZE POPIS OBSAHU REVIZE Vedoucí projektant Ing. R. Konečný INTERPLAN-CZ,s.r.o. Zodpovědný projektant Ing.F.Pravec Purkyňova 79a Vypracoval Ing.L. Pilař 612 00 Brno Investor: Pardubický

Více

DSP. D1.4e 1.10 1.11 1.05 1.06 1.09. 1.04 Legenda : 1.08 AKCE: 1.07 1.03. 1.01 1.02 email: kuba.cedik@gmail.com telefon: 721 963 288

DSP. D1.4e 1.10 1.11 1.05 1.06 1.09. 1.04 Legenda : 1.08 AKCE: 1.07 1.03. 1.01 1.02 email: kuba.cedik@gmail.com telefon: 721 963 288 1.05 1.06 1.09 1.10 1.11 1.04 Legenda : LEGENDA : Příslušenství sahara Monzun : Příslušenství infrazářič Helios : VÝŠKOVÉ OSAZENÍ: ČÍSLO PARÉ: 1.07 1.08 ±0,000=xxx,xx m.n.m Bpv. AKCE: REKONSTRUKCE VÝROBNÍHO

Více

SO 05 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

SO 05 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN.CZ VYPRACOVAL: JAROSLAV HANZLÍK ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL ČURDA INVESTOR: Ing. Luboš Frank NÁZEV AKCE:

Více

Školení pracovníků elektrické údržby lanových drah Hotel SKALNÍ MLÝN ***, Blansko 15. - 17. 9. 2014 (pondělí-středa)

Školení pracovníků elektrické údržby lanových drah Hotel SKALNÍ MLÝN ***, Blansko 15. - 17. 9. 2014 (pondělí-středa) Školení pracovníků elektrické údržby lanových drah Hotel SKALNÍ MLÝN ***, Blansko 15. - 17. 9. 2014 (pondělí-středa) Zamerení školení: Školení je určeno pro všechny osoby pověřené řízením činnosti a činností

Více

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Schválil: Ing.Miloš Martinec Název akce Projektoval: J. Ludvíček 462112801 Stupeň dokumentace Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Akce obsahuje Stožáry a kabelové vedení VO Kabelové vedení

Více

Město Zubří. U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Město Zubří. U Domoviny 234, 756 54 Zubří ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROJEKTU: REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ MĚSTA ZUBŘÍ III Pro zadávací řízení organizované v zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele, podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP při provádění údržby a oprav komunikací

Příručka praktického rádce zaměstnavatele, podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP při provádění údržby a oprav komunikací Příručka praktického rádce zaměstnavatele, podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)... 1-1 1.1 Vymezení

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace Akce: Stavební úpravy objektu č. 66, Velký Karlov - vnitřní el. instalace Investor: Obec Velký Karlov Projektant: ing. J. Kosík, Veselá 15, Znojmo, tel. 515220790 TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu vnitřní el.

Více

Sled operací bude zanesen v harmonogramu odsouhlaseném s objednatelem před zahájením prací.

Sled operací bude zanesen v harmonogramu odsouhlaseném s objednatelem před zahájením prací. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce kotelny -výměna plynových kotlů 1. Předmět plnění Předmětem této zakázky je rekonstrukce stávající technicky dožité technologie plynové kotelny, instalované

Více

tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku

tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku ve smyslu 6 zák. č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku 1) Název zakázky Rekonstrukce výukového a školicího střediska pro barmany, baristy a barliery

Více

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU ZODP. PROJEKTANT: STANISLAV BLAHA PROJEKTANT: STANISLAV BLAHA AUTORIZACE: PARÉ STAVEBNÍK: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, ŽIŽKOVA 227/1, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU IČO: 00295841 STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE ROZVOD PLYNU V AREÁLU ZOO ZLÍN AREÁL ZOO ZLÍN

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE ROZVOD PLYNU V AREÁLU ZOO ZLÍN AREÁL ZOO ZLÍN TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE ROZVOD PLYNU V AREÁLU ZOO ZLÍN Místo stavby: AREÁL ZOO ZLÍN Investor: ZOO a zámek Zlín Lešná, příspěvková organizace, Lukovská 112, 763 04 Zlín Projektant:

Více

Odbor výstavby oddělení speciálních stavebních činností Vodoprávní úřad

Odbor výstavby oddělení speciálních stavebních činností Vodoprávní úřad Statutární město KLADNO Odbor výstavby oddělení speciálních stavebních činností Vodoprávní úřad ADRESA PRACOVIŠTĚ: Odbor výstavby nám. Starosty Pavla 44 272 52 KLADNO DORUČOVACÍ ADRESA: nám. Starosty Pavla

Více

Naše čj.: MUSP 101274/2013 Naše sp. zn.: 101244/2013 RUI/EMLO

Naše čj.: MUSP 101274/2013 Naše sp. zn.: 101244/2013 RUI/EMLO Naše čj.: MUSP 101274/2013 Naše sp. zn.: 101244/2013 RUI/EMLO Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby : Uložení chrániček (trubek HDPE) pro metropolitní optickou síť

Více

CENTRUM POMOCI RODINÁM

CENTRUM POMOCI RODINÁM ING. PETR BRICHTA Projekce a kalkulace pozemních staveb Brněnská 4104/14B, 695 01 Hodonín IČ : 758 22 768 p.brichta@seznam.cz, tel. + 420 723 569 723.. CENTRUM POMOCI RODINÁM TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍK

Více

a rl ~ ll ll ll ll.. ll ll ll ~ fil g ~ IČ':-DIC : II spoi~gnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ll soudem v Jil

a rl ~ ll ll ll ll.. ll ll ll ~ fil g ~ IČ':-DIC : II spoi~gnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ll soudem v Jil Příloha č. 13 Příloha č. 13 Vzor protokolu o provedeném odstranění vad a nedodělků {"Protokol") sepsaný níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami Městská část Praha 8 se sídlem: Praha 8- Libeň, Zenklova

Více

Výměna krovu základní školy st.parc.č.51, č.p.36 Dřevčice

Výměna krovu základní školy st.parc.č.51, č.p.36 Dřevčice Výměna krovu základní školy st.parc.č.51, č.p.36 Dřevčice PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY přikládaná k žádosti o stavební povolení D.1.4.d B L E S K O S V O D Investor : Obec Dřevčice 250 01 Dřevčice 73

Více

Společný předpis. Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí

Společný předpis. Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí Společný předpis Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí 2015 Obsah 1. Dodavatel tepla 2. Účel připojovacích podmínek (PP) 3. Pojmy a zkratky 4. Popis soustavy

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č. 21108 zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon s názvem Mateřská škola Proseč zateplení

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY NA REALIZACI OPRAVNÝCH PRACÍ U OŘ ÚSTÍ NAD LABEM

TECHNICKÉ PODMÍNKY NA REALIZACI OPRAVNÝCH PRACÍ U OŘ ÚSTÍ NAD LABEM TECHNICKÉ PODMÍNKY NA REALIZACI OPRAVNÝCH PRACÍ U OŘ ÚSTÍ NAD LABEM Verze 2013 1 OBSAH: PREAMBULE 3 1. STAVENIŠTĚ.. 3 2. PROVÁDĚNÍ DÍLA.. 6 3. STAVEBNÍ DENÍKY. 10 4. KONTROLY A ZKOUŠKY 11 5. ZEMĚMÉŘICKÁ

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V ELEKTROINSTALACÍCH Z POHLEDU SOD PRAKTICKÉ POZNATKY Z DOZORU NAD VYHRAZENÝMI EL.ZAŘÍZENÍMI

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V ELEKTROINSTALACÍCH Z POHLEDU SOD PRAKTICKÉ POZNATKY Z DOZORU NAD VYHRAZENÝMI EL.ZAŘÍZENÍMI NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V ELEKTROINSTALACÍCH Z POHLEDU SOD PRAKTICKÉ POZNATKY Z DOZORU NAD VYHRAZENÝMI EL.ZAŘÍZENÍMI 1 ÚVOD Při provádění dozoru nad vyhrazenými elektrickými zařízeními, se často setkáváme s

Více

PODMÍNKY ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

PODMÍNKY ZKUŠEBNÍHO PROVOZU PODMÍNKY ZKUŠEBNÍHO PROVOZU Dokumentace pro provádění stavby část PD E.1 Dokladová část Název akce: Ostrava rekonstrukce technologie ohřevu ÚT a TUV č.a. 136V314000001 Investor: Vězeňská služba České republiky,

Více

*MC05X00DCTKS* viz rozdělovník. Sp.zn.:MC05-S5125/2014/OŽP/OVH 257000108. s užíváním stavby

*MC05X00DCTKS* viz rozdělovník. Sp.zn.:MC05-S5125/2014/OŽP/OVH 257000108. s užíváním stavby Úřad městské části Praha 5 Odbor ochrany životního prostředí Náměstí 14. Října 4, 150 22 Praha 5 telefon 257 000 111, fax 257 000 150 e-mail:ozp@praha5.cz, www.praha5.cz IČO: 00063631, DIČ CZ00063631 Sp.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ORGANIZACE VÝSTAVBY, STAVEBNÍ DENÍK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB

TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB v působnosti vlastníka infrastruktury, společnosti Vodárny Kladno Mělník, a.s. (VKM) a provozovatele, společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SV) Verze: 2016-1 Datum vydání: leden/2016

Více

Tato příručka je přílohou k návodu k použití a je poskytována pouze na vyžádání. Vysvětlení pojmů (názvosloví dle normy EN 50438)...

Tato příručka je přílohou k návodu k použití a je poskytována pouze na vyžádání. Vysvětlení pojmů (názvosloví dle normy EN 50438)... Příručka pro připojení elektrického generátoru HERON 8896311, 8896312, 8896313, 8896314, 8896315, 8896315, 8896316 do domovní elektrické instalace pro zálohování dodávky elektrického proudu popř. ostrovní

Více

S E Z N A M P Ř Í L O H

S E Z N A M P Ř Í L O H OPRAVA OPĚRNÉ ZDI NA ul. ČAJKOVSKÉHO PŘELOŽKA PŘÍPOJKY NTL PLYNU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ S E Z N A M P Ř Í L O H D.1.4.E-01 - Technická zpráva D.1.4.E-02 - Situace přeložky plynu D.1.4.E-03 -

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k nadlimitní veřejné zakázce

Více

NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY. ze dne 24. června 2013 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení

NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY. ze dne 24. června 2013 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení 76 NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY ze dne 24. června 2013 Základní požadavky k zajištění bezpečnosti určených technických zařízení a jejich provozu K zabezpečení jednotného postupu při zajištění bezpečnosti

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD NAŠE ZN.: OSÚ/116128/2013/EŠ Č. J.: MmM/055519/2014/OSÚ/EŠ VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - Eva Šebová TEL.: 476 448 525 IP TEL.: 474 771 525 FAX: 476 448 570 E-MAIL: eva.sebova@mesto-most.cz

Více

Pavel Trkal Bj.Krawce Choceň

Pavel Trkal Bj.Krawce Choceň Pavel Trkal Bj.Krawce 1014 565 01 Choceň naše značka 5001406931 vyřizuje Lumír Mejzlík datum 10.11.2016 Věc: PREL A NTL a STL plynovodů,chrudim- Markovice -prováděcí projekt Obec: Chrudim K.ú. - p.č.:

Více

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.08.2009

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.08.2009 Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.08.2009 (zpracováno podle Věstníků ÚNMZ do č.07/2009 včetně) Přehled norem pro NDT uvádí současný stav zavedených evropských (EN) a mezinárodních (ISO) nebo

Více

14. ročník školení. 5. 6. červen 2012. Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení TICR. Vás srdečně zvou na

14. ročník školení. 5. 6. červen 2012. Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení TICR. Vás srdečně zvou na Vás srdečně zvou na 14. ročník školení Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení 5. 6. červen 2012 Hradec Králové, hotel Černigov TICR Mediální partner: 8:30 9:30 Registrace účastníků

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod Projekce a inženýrská činnost, 569 430 475, e-mail: projekce@qatrosystem.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stavba: Místo: Investor: Rekonstrukce

Více