SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/."

Transkript

1 SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/. TREND PARK s.r.o. Prštné Zlín IČ: , DIČ: CZ Číslo účtu: / 2700 vedený u UniCredit Bank dále jen jako Pronajímatel a adresa: jméno: IČ: DIČ: Číslo účtu: dále jen jako Nájemce uzavírají dle ustanovení 2321 a násl. Občanského zákoníku tuto Smlouvu o nájmu dopravního prostředku č. 2014/. (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY 1.1. Na základě této Smlouvy podepsané oběma smluvními stranami se Pronajímatel zavazuje přenechat Nájemci za úplatu níže specifikované motorové vozidlo k dočasnému užívání a Nájemce se zavazuje za tuto úplatu zaplatit nájemné. Druh vozidla: OSOBNÍ 1. registrace: RZ: Barva vozidla: Tovární značka: Počet klíčů: Model: Stav tachometru: VIN: Dále jen Vozidlo Další oprávněné osoby ze strany Nájemce k převzetí a řízení Vozidla jsou: Jméno, příjmení, č. OP / PAS, č. ŘP v tomto případě nejsou uvedeny 1

2 II. DOBA TRVÁNÍ NÁJMU, VÝŠE NÁJEMNÉHO A ZPŮSOB ÚHRADY 2.1. Datum převzetí, vrácení vozidla a doba trvání nájmu jsou sjednány takto: Počátek nájmu Ukončení nájmu Nájem je sjednán na dobu 2.2. Nájemné je stanoveno na částku: Kč bez DPH na dobu 1 měsíce. Způsob platby: nájemné bude uhrazeno hotově nebo převodem na účet pronajímatele Nájemce je povinen Pronajímateli řádně a včas zaplatit nájemné a všechny s tím související poplatky. V případě, že je nájemné splatné v hotovosti, je splatné dnem předání patřičné finanční hotovosti do rukou pověřenému pracovníkovi Pronajímatele na základě vystavené faktury a příjmového pokladního dokladu za pronájem vozidla. V případě, že je nájemné splatné bezhotovostním převodem, je splatné dnem připsání peněz na základě vystavené faktury na účet pronajímatele číslo: / Ocitneli se Nájemce v prodlení s platbou nájemného, přísluší Pronajímateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení Nájemce je povinen před převzetím Vozidla uhradit Pronajímateli vratnou kauci ve výši dle platného ceníku Pronajímatele (dále jen Kauce ), a to složením patřičné finanční hotovosti do rukou pověřeného pracovníka Pronajímatele nebo bezhotovostním převodem na účet pronajímatele číslo: / V případě pronájmu na FO lze řešit i podpisem osobní směnky. Výše kauce je stanovena na částku: Kč Kauce bude sloužit výhradně jako zajištění případných pohledávek Pronajímatele: a) na smluvní pokutu v případě prodlení Nájemce s vrácením Vozidla (viz čl Smlouvy), a/nebo b) na náhradu škody na Vozidle (viz čl až čl Smlouvy) Kauce/Směnka bude Nájemci neprodleně vrácena v plné výši, pokud Nájemce vrátí zpět Pronajímateli Vozidlo včetně veškerého příslušenství a dokumentů na místě a v době sjednaném na základě Smlouvy ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení V případě, že Nájemce vrátí vozidlo o více než pět dní později, něž bylo sjednáno, kauce propadá. Za každý den prodlení pěti denní lhůty je povinen Nájemce zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši Kč denně. III. PRODLOUŽENÍ DOBY TRVÁNÍ NÁJMU, PŘEDÁNÍ A VRÁCENÍ VOZIDLA 3.1. Pronajímatel je povinen předat Nájemci Vozidlo v dobrém technickém stavu a to tak, aby bylo způsobilé k provozu a ke sjednanému způsobu užívání, přičemž pronajímatel je povinen jej v takovém stavu také po celou dobu nájmu udržovat. Pronajímatel je povinen Vozidlo Nájemci předat a to na místě a v čase předem sjednaném (viz. čl Smlouvy). V případě, že Nájemce zjistí vady anebo má připomínky vztahující se k pronajatému Vozidlu, musí Nájemce uplatnit tyto vady a připomínky při převzetí Vozidla formou zápisu do Předávacího protokolu Nájemce je povinen vrátit Pronajímateli Vozidlo včetně veškerého příslušenství a dokumentů na místě a v době předem sjednané (viz. čl Smlouvy). Nájemce je povinen vrátit Vozidlo s přihlédnutím k obvyklému opotřebení ve stavu, v jakém jej převzal. Vozidlo včetně dokladů a klíčů musí převzít pověřený pracovník Pronajímatele a o převzetí je vždy sepsán Předávací protokol. Pokud není sepsán Předávací protokol, a tento není podepsaný pověřeným pracovníkem Pronajímatele, nepovažuje se Vozidlo za vrácené se všemi důsledky. 2

3 Toto neplatí v případě, že Pronajímatel Vozidlo od Nájemce ve sjednané době a na dohodnutém místě odmítne převzít nebo odmítne podepsat Předávací protokol Dobu trvání nájmu sjednanou v této Smlouvě lze písemně prodloužit, pokud o to Nájemce písemně požádá Pronajímatele nejpozději do 24 hodin před uplynutím doby, na kterou byl nájem původně sjednán, a Pronajímatel toto prodloužení písemně potvrdí. Výše uvedené písemné ujednání bude považováno jako písemný dodatek k této smlouvě o prodloužení doby nájmu. V takovém případě zůstanou Nájemci zachovány podmínky a rozsah pojistného krytí uvedeného v čl této Smlouvy Nedojdeli k vrácení Vozidla v dopředu sjednaném termínu nebo ve lhůtě stanovené článkem II bod 2.8., resp. v termínu stanoveném prodloužením doby trvání nájmu ve smyslu předchozího odstavce, bude tato skutečnost považována za hrubé porušení této Smlouvy a užívání Vozidla ze strany Nájemce bude považováno za neoprávněné užívání cizí věci. V tomto případě bude dále postupováno právní cestou a Nájemce v takovém případě ztrácí nárok na omezení své odpovědnosti podle čl Smlouvy a dále je povinen za období přesahující sjednanou dobu trvání nájmu zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení s vrácením vozidla Adresa místa předání vozidla Nájemci: Trend Park s.r.o., Prštné 526, Zlín (pokud nebude domluveno jinak) Adresa místa převzetí vozidla zpět Pronajímatelem: Trend Park s.r.o., Prštné 526, Zlín (pokud nebude domluveno jinak) 3.6. Poplatek za přistavení vozidla není účtován v případě, že vozidlo je přistaveno v rámci města Zlína. V případě, že je vozidlo přistaveno jinde, je cena přistavení vozidla tvořena jednorázovým paušálním poplatkem ve výši Kč a dále cenou 6 Kč za ujetý kilometr. Vzdálenost se počítá od sídla Pronajímatele do místa předání Vozidla Nájemci. IV. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 4.1. Nájemce je povinen Vozidlo užívat výhradně za účelem, pro který je Vozidlo určeno a dodržovat všechny dopravní, celní a jiné platné právní předpisy. Nájemce je dále povinen Vozidlo užívat způsobem obvyklým a odpovídajícím normám a předpisům pro daný typ Vozidla. Účel použití vozidla: běžný provoz vozidla 4.2. Nájemce je povinen řádně o Vozidlo pečovat ve smyslu zabránění vzniku škody, včetně povinnosti dodržování Pronajímatelem stanovených podmínek a doporučení. Nájemce je povinen zabezpečit Vozidlo proti krádeži, poškození nebo zásahu třetích osob, které nejsou oprávněny užívat Vozidlo. Zejména nesmí Nájemce zanechat v zaparkovaném Vozidle klíče a dokumenty a je vždy povinen parkující Vozidlo řádně uzamknout. Porušení některé z těchto povinností je považováno za hrubé porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy. Pronajímatel doporučuje využívat za účelem parkování parkoviště a garáže, která jsou zabezpečena a hlídána. Speciální doporučení k vozidlu: žádné 4.3. Pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak, Nájemce nesmí pod pokutou Kč: řídit Vozidlo pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou přivodit sníženou schopnost vnímání a reakce. Nájemce nesmí přenechat Vozidlo k řízení osobě, která je pod vlivem výše uvedených omamných látek; provádět na Vozidle změny a úpravy; účastnit se s Vozidlem motoristických závodů a soutěží; používat Vozidlo při soukromých nebo testovacích jízdách na uzavřeném okruhu; přenechat řízení Vozidla jiné než ve Smlouvě uvedené osobě; používat Vozidlo za úplatu za účelem transportu osob nebo majetku; 4.4. Ve vozidle je zakázáno kouřit a převážet zvířata bez přepravního boxu obojí pod pokutou Kč V případě znečištění vozidla hradí Nájemce plnou cenu, za uvedení vozidla do původního stavu před znečištěním, tzn. plnou cenu vyčištění vozidla dle potřeby a míry znečištění. 3

4 4.6. Veškeré výše uvedené zákazy mohou být nahodile kontrolovány ze strany Pronajímatele. V. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A POJIŠTĚNÍ VOZIDLA 5.1. Pronajímatel závazně prohlašuje, že uzavřel s oprávněnou pojišťovnou: smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem Vozidla, smlouvu o havarijním pojištění pojištění čelního skla 5.2. Nájemce odpovídá v plném rozsahu Pronajímateli za škodu vzniklou na Vozidle v době od jeho převzetí do doby jeho vrácení zpět Pronajímateli. Jednotlivé hranice odpovědnosti jsou určeny takto: Minimální odpovědnost Nájemce za škodu na vozidle: Maximální odpovědnost Nájemce za škodu na vozidle: Kč 10% z výše škody Škoda uvedená v tomto odstavci může být způsobena poškozením Vozidla v důsledku dopravní nehody nebo odcizením Vozidla nebo jeho části včetně poškození Vozidla v důsledku krádeže, pokusu krádeže nebo vandalismu nebo živelné události Odpovědnost Nájemce za škodu způsobenou na Vozidle není omezena v případech, kdy Nájemce porušuje povinnosti dle této Smlouvy, zejména užíváli Nájemce Vozidlo v rozporu s touto Smlouvou. Odpovědnost Nájemce za škodu způsobenou na Vozidle není také omezena v níže uvedených případech: nájemce způsobí škodu na Vozidle v důsledku porušováním dopravních předpisů, nájemce způsobí škodu na Vozidle v důsledku nedbalého řízení vozidla, nájemce způsobí škodu na Vozidle v důsledku nesprávného užívání, nájemce způsobí škodu na Vozidle v důsledku nepřizpůsobení jízdy stavu a povrchu komunikace a podmínkám silničního provozu, tedy ve všech případech nebudeli Policií ČR zjištěn jiný viník dopravní nehody Nájemce se ve výše uvedených případech zavazuje uhradit Pronajímateli veškeré případné škody na Vozidle, které nebudou Pronajímateli uhrazeny oprávněnou pojišťovnou a to ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy příslušná oprávněná pojišťovna sdělí Pronajímateli, že způsobenou škodu na Vozidle neuhradí v rámci pojistného plnění Nájemce hradí vždy pokuty za dopravní přestupky v době trvání pronájmu na základě Objednávky. Nájemce dále vždy hradí škody, ke kterým dojde na základě ztráty dokladů, klíčů, nářadí nebo jiného vybavení patřícího do vybavení Vozidla. VI. POSTUP V PŘÍPADĚ ŠKODNÍ UDÁLOSTI 6.1. Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli neprodleně, nejpozději však do 24 hodin, každou škodní událost na Vozidle (odcizení nebo poškození Vozidla), jakož i udat polohu, ve které se předmětné Vozidlo nachází. Nájemce je dále povinen oznámit Pronajímateli zdravotní následky nehody, spočívající v poranění nebo usmrcení osob. Nájemce je povinen zajistit, aby Pronajímateli byly předány veškeré doklady a klíče patřící k Vozidlu, a dále je povinen zajistit neprodlené předání Pronajímateli, řádně vyplněného formuláře "Hlášení nehody a poškození Vozidla". Neprodleným předáním se pro účely této smlouvy rozumí předání ve lhůtě do 48 hodin od chvíle, kdy škodní událost nastala. Nájemce je povinen poskytovat policii, Pronajímateli a jeho pojišťovací společnosti plnou součinnost při vyšetřování nehody, v rámci likvidace škodní události, popř. v rámci nastalého soudního řízení V případě dopravní nehody, odcizení nebo poškození Vozidla, nebo jeho části (i v případě, že tato škoda vznikne nezávisle na zavinění Nájemce), je Nájemce vždy povinen přivolat policii za účelem vyšetření události. 4

5 6.3. V případě jakékoli škodní události je Nájemce povinen řádně vyplnit formulář "Hlášení nehody a poškození vozidla", který obdrží při převzetí vozidla spolu s doklady k předmětnému Vozidlu. Dále je Nájemce povinen zajistit soupis všech účastníků dopravní nehody, jakož i svědků, včetně osobních údajů zúčastněných a dále je povinen zajistit popis vozidel účastníků nehody a zaznamenat jejich identifikační údaje. Jeli Vozidlo v důsledku dopravní nehody nepojízdné, je Nájemce povinen zabezpečit Vozidlo proti dalšímu poškození či odcizení Dojdeli k odcizení nebo poškození Vozidla, je Nájemce povinen platit sjednané nájemné až do doby, kdy bude Pronajímateli odcizení Vozidla, popřípadě jeho poškození, nahlášeno nebo se Pronajímatel o těchto skutečnostech prokazatelně dozví jinou cestou. VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 7.1. Pronajímatel oprávněn od Smlouvy okamžitě odstoupit užíváli Nájemce Vozidlo v rozporu s podmínkami sjednanými touto Smlouvou, popř. takovým způsobem, kterým vznikne Pronajímateli škoda, anebo nastaneli hrozba vzniku škody značného rozsahu na Vozidle Pronajímatel je také oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je Nájemce opakovaně v prodlení s úhradou nájemného, nebo dalších finančních závazků vyplývajících ze Smlouvy Nájemce je oprávněn odstoupit od Smlouvy, neplníli Pronajímatel své závazky dle této Smlouvy Dále se odstoupení od smlouvy řídí obecnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. VIII. OSTATNÍ USTANOVENÍ 8.1. Nájemce souhlasí s tím, aby údaje z této Smlouvy včetně jeho osobních údajů byly zpracovány a uchovány v počítači Pronajímatele. Nájemce zároveň svým podpisem této smlouvy souhlasí se zasíláním obchodních nabídek Pronajímatele Nájemce se zavazuje oznámit Pronajímateli neprodleně veškeré změny kontaktních a dalších údajů týkajících se jeho osoby nebo dalších oprávněných osob uvedených v této Smlouvě Nájemce bere na vědomí, že je Vozidlo zabezpečeno satelitním vyhledávačem a je po celou dobu pronájmu sledován jeho pohyb. Nájemce bere na vědomí, že při porušení podmínek této smlouvy může být činnost Vozidla omezena z příkazu Pronajímatele prostřednictvím satelitního sledování vozidla Nájemce poskytuje Pronajímateli souhlas k pořízení kopie občanského průkazu, případně jiného předloženého osobního dokladu, v souladu s ust. 15a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, popř. v souladu s 2 odst. 3 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění, za účelem zanesení Nájemce do evidence zákazníků Pronajímatele Pronajímatel se zavazuje při nakládání s osobními daty řídit Zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů i ostatními platnými zákony České republiky. IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 9.1. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ústní či písemná ujednání smluvních stran týkající se předmětu této smlouvy Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami Tato Smlouva se uzavírá na dobu 1 roku. Tato Smlouva může být vypovězena kteroukoli stranou s výpovědní lhůtou 1 měsíce ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. 5

6 9.4. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení Jakékoli spory mezi smluvními stranami vzniklé ze vztahů založených touto Smlouvou budou řešeny přednostně smírnou cestou. Nedojdeli k dohodě, je každá ze smluvních stran oprávněna podat návrh na zahájení řízení u místně a věcně příslušného soudu Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a všeobecnými obchodními podmínkami Pronajímatele Staneli se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy platná a účinná. V tomto případě bude neplatné/neúčinné ustanovení nahrazeno smluvními stranami takovým platným/účinným ustanovením, které nejvíce odpovídá hospodářskému smyslu původně zamýšleného záměru Kupující podpisem této smlouvy potvrzuje, že byl seznámen s obsahem této smlouvy i veškerých příloh k ní se vázajících Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. PŘÍLOHY: Č. 1: VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Č. 2: PŘEDÁVACÍ PROTOKOL Č. 3: HLÁŠENÍ NEHODY A POŠKOZENÍ VOZIDLA Datum a místo podpisu smlouvy: Ve Zlíně, Pronajímatel. Nájemce 6

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1.

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1. Všeobecné obchodní podmínky společnosti A. Charouz, spol. s r.o. - Pronájem vozidel včetně služeb Easy Lease ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ LUXUSNÍCH VOZIDEL, PLAVIDEL A JINÝCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A PŘÍSTROJŮ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ LUXUSNÍCH VOZIDEL, PLAVIDEL A JINÝCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A PŘÍSTROJŮ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ LUXUSNÍCH VOZIDEL, PLAVIDEL A JINÝCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A PŘÍSTROJŮ OBSAH Článek Strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 2. DEFINICE... 1 3. PŘEDMĚT NÁJMU... 4 4. OBJEDNÁVKA,

Více

Smlouva o nájmu obytného automobilu

Smlouva o nájmu obytného automobilu Smlouva o nájmu obytného automobilu Pronajímatel: Nájemce: uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu obytného automobilu I. Předmět nájmu Pronajímatel se zavazuje, že přenechá nájemci

Více

Všeobecné podmínky k pronájmu vozidel. I. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky k pronájmu vozidel. I. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky k pronájmu vozidel I. Úvodní ustanovení 1. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o nájmu dopravního prostředku uzavřené mezi fyzickou osobou Petr Vychodil, IČ: 68924721, se sídlem

Více

Smlouva o pronájmu dopravního prostředku (uzavřená podle 630 až 637 zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Smlouva o pronájmu dopravního prostředku (uzavřená podle 630 až 637 zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku) Smlouva o pronájmu dopravního prostředku (uzavřená podle 630 až 637 zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku) I. Smluvní strany 1. Pronajímatel: Auto tuning plus s.r.o., Sámova 5, 62700, Brno, IČO: 25509365,

Více

MANUÁL pro smluvní servisy k pronájmu náhradních vozidel ČP DIRECT klientům České pojišťovny (ČP)

MANUÁL pro smluvní servisy k pronájmu náhradních vozidel ČP DIRECT klientům České pojišťovny (ČP) MANUÁL pro smluvní servisy k pronájmu náhradních vozidel ČP DIRECT klientům České pojišťovny (ČP) Praha, 4.4.2012, stránka 1 z 31 Obsah: Problematika náhradních vozidel ČP rozšiřuje spolupráci s autodealery

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce]

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] (platnost od 15.5.2015) I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky společnosti [ ], IČ: [ ] se sídlem [ ] (dále

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Článek I. Obecná a úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen jako VSP ) upravují právní vztahy vznikající mezi pronajímatelem a nájemcem při pronájmu vozidel

Více

Obchodní firma/ Jméno a příjmení: Sídlo/Bytem: Telefonní spojení: Email:

Obchodní firma/ Jméno a příjmení: Sídlo/Bytem: Telefonní spojení: Email: Smlouva o nájmu dopravního prostředku číslo: S000xxx/2015 uzavřená podle 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ ) níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

AUTOPŮJČOVNA www.maxrental.cz

AUTOPŮJČOVNA www.maxrental.cz Všeobecné smluvní podmínky nájmu vozidla MAX Rental s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč, IČ 29293561, DIČ CZ29293561 Všeobecné obchodní podmínky nájmu vozidla (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo

Více

Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel

Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel 1. Předmět úpravy 1. Na základě Smlouvy o nájmu dopravního prostředku

Více

Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s.

Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s. Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vzájemná práva a povinnosti Pražské plynárenské a. s. (dále jen pronajímatel) a osoby, která přijímá k dočasnému

Více

PŮJČOVNA OBYTNÝCH AUT HOLEŠOV

PŮJČOVNA OBYTNÝCH AUT HOLEŠOV I. OBECNÁ A ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen jako VSP ) upravují právní vztahy vznikající mezi pronajímatelem a nájemcem při pronájmu vozidel a jsou

Více

Smlouva o nájmu obytného auta

Smlouva o nájmu obytného auta Smlouva o nájmu obytného auta Bankovní účet: PRONAJÍMATEL NÁJEMCE Aleš Kříž Štíbrova 1214/16 182 00 Praha 8 DIČ 6806081359 Email: kriz@akobytnevozy.cz Telefon: 603 453 396 Bankovní účet: uzavřeli níže

Více

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:...

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:... SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: do do hodin, místo předání: mezi: František Seidl jméno:... Sokolovská 153 adresa:... 356 01 Lomnice datum

Více

Všeobecné podmínky úvěrového financování společnosti Mercedes-Benz Financial Services Česká republika, s.r.o. - spotřebitel

Všeobecné podmínky úvěrového financování společnosti Mercedes-Benz Financial Services Česká republika, s.r.o. - spotřebitel Všeobecné podmínky úvěrového financování společnosti Mercedes-Benz Financial Services Česká republika, s.r.o. - spotřebitel Článek 1 Předmět smlouvy, obecná ustanovení 1.1 Společnost Mercedes-Benz Financial

Více

Všeobecné podmínky operativního leasingu společnosti Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o.

Všeobecné podmínky operativního leasingu společnosti Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. Všeobecné podmínky operativního leasingu společnosti Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. Verze 201412 Článek 1 Obecná ustanovení, předmět smlouvy 1.1 Společnost Mercedes-Benz Financial

Více

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu Smlouva o nájmu Pronajímatel: Autocentrum RK cb s.r.o. se sídlem : Balbínova 223/5, 120 00, Praha 2 zastoupení ve věcech smluvních : Ing. Roman Kříha, jednatel IČ : 26089564 DIČ : CZ26089564 telefon/fax

Více

1. Předmět pronájmu je zapůjčen pouze osobě, která v den počátku pronájmu dovršila požadovaný věk uvedený konkrétně u předmětu pronájmu.

1. Předmět pronájmu je zapůjčen pouze osobě, která v den počátku pronájmu dovršila požadovaný věk uvedený konkrétně u předmětu pronájmu. Všeobecné obchodní podmínky provozovatele : GBARD HOLDING s.r.o. se sídlem : Přímá 1650/15, 150 00 Praha 5 IČ: 28948327 DIČ: CZ28948327 Společnost je zapsána u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka

Více

Všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel

Všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel půjčovna kontejnerových a dodávkových vozidel a vozíků do 3,5t Jan Mika sdružení Auto cont Provozovna: Drahy 516, 768 11 Chropyně IČ: 15244172 DIČ:CZ491119002 Tel./fax: 573 355 227 mobil: 603 532 528,

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ustanovení těchto Podmínek se použijí v případě, že Smlouva neobsahuje odlišnou nebo zvláštní úpravu.

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ustanovení těchto Podmínek se použijí v případě, že Smlouva neobsahuje odlišnou nebo zvláštní úpravu. Příloha č. 1 Ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku - Vozidla č. [ ] ze dne [ ] VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU - VOZIDLA účinné ode dne 1.2.2015 Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

Všeobecné podmínky operativního leasingu společnosti Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o.

Všeobecné podmínky operativního leasingu společnosti Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. Všeobecné podmínky operativního leasingu společnosti Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. Verze 20140101 Článek 1 Obecná ustanovení, předmět smlouvy 1.1 Společnost Mercedes-Benz Financial

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 Ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku č. [ ] ze dne [ ] VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU účinné ode dne 1.2.2014 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nájmu dopravního

Více

Všeobecné obchodní podmínky finančního leasingu GE Money Auto, s. r. o. Verze 8/2010

Všeobecné obchodní podmínky finančního leasingu GE Money Auto, s. r. o. Verze 8/2010 Úvodní ustanovení Účelem leasingové smlouvy (dále jen LS ) je poskytnout Příjemci finanční službu spočívající v koupi vozidla, předmětu leasingu (dále jen "Vozidlo") a předání Vozidla Příjemci k provozování

Více

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak.

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak. Všeobecné podmínky Poskytování telekomunikačních služeb společnosti OXID Networks s.r.o.. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1 Tyto všeobecné podmínky stanovují postup uzavírání smlouvy o poskytování a

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A

N Á J E M N Í S M L O U V A N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 685 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami BUDE DOPLNENO a BUDE DOPLNENO (dále jako pronajímatel)

Více

Všeobecné obchodní podmínky finančního leasingu GE Money Auto, s.r.o. Verze 5/2013 Úvodní ustanovení I. Výběr Vozidla a uzavření kupní smlouvy

Všeobecné obchodní podmínky finančního leasingu GE Money Auto, s.r.o. Verze 5/2013 Úvodní ustanovení I. Výběr Vozidla a uzavření kupní smlouvy Úvodní ustanovení Účelem leasingové smlouvy (dále jen LS ) je poskytnout Příjemci finanční službu spočívající v koupi vozidla (dále jen "Vozidlo") a předání Vozidla Příjemci k provozování a užívání na

Více

OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY LEASINGU

OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY LEASINGU STAMAR LEASING s.r.o. Příloha č. 3 Janovského 43 170 00 Praha 7-1 - I. Úvod OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY LEASINGU Tyto Obecné smluvní podmínky leasingu ( dále jen Smluvní podmínky ) jsou nedílnou součástí leasingové

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Smlouva o nájmu nemovitosti na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.: IČ: zapsána v OR ved., oddíl x, vložka DIČ: č. účtu: dále jen

Více