Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ , Místem podnikání Kaprova 42/14, Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel"

Transkript

1 Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ , Místem podnikání Kaprova 42/14, Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel 1. Předmět úpravy 1. Na základě Smlouvy o nájmu dopravního prostředku (dále jen Smlouva ) přenechal Pronajímatel určenému Nájemci, ve smlouvě definovaný Automobil do užívání. Smluvní strany se zavazují při realizaci předmětu Smlouvy dodržovat tyto Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel (dále jen Podmínky ). 2. Nájemce je oprávněn Automobil užívat soukromě nebo k výkonu své podnikatelské činnosti, při dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a za podmínek dále stanovených těmito Podmínkami. Nájemce se zavazuje užívat Automobil, v rozsahu stanoveném předchozí větou, s péčí řádného hospodáře. 3. Není-li Smlouvou stanoveno jinak, je Nájemce oprávněn užívat Automobil pouze na území České republiky. Mimo území České republiky je možné užívat Automobil pouze s písemným souhlasem Pronajímatele. 2. Povinnosti Pronajímatele 1. Pronajímatel se zavazuje předat Automobil Nájemci v místě provozovny Pronajímatele, a to na adrese Dělnická 5, Praha 7, (dále jen Místo předání ). 2. Spolu s Automobilem je Pronajímatel povinen předat Nájemci doklady a příslušenství nezbytné k jeho užívání. Při předání Automobilu bude sepsán předávací protokol, ve kterém bude popsán stav Automobilu, množství paliva a předané příslušenství, včetně klíčů a povinné výbavy. Podpisem předávacího protokolu Nájemce stvrzuje, že se Automobil nachází ve stavu plně způsobilém k užívání dle čl. 1. odst. 2. těchto Podmínek. Nájemce je povinen při převzetí Automobil náležitě zkontrolovat a posoudit jeho stav a namítnout jakékoli závady, které by bránily či ztěžovaly jeho řádné užívání. 3. Pronajímatel odpovídá za škody způsobené Nájemci tím, že dopravní prostředek není způsobilý k užívání dle výše uvedeného odst. 2 výlučným pronajímatelovým zaviněním, není-li toto v Podmínkách upraveno jinak. 4. Pronajímatel neodpovídá za jakékoliv škody, které vzniknou Nájemci v důsledku neodborného užívání Automobilu či porušení povinností stanovených právními předpisy Smlouvou či těmito Podmínkami Nájemcem či osobami, kterým Nájemce umožní jakkoli nakládat s Automobilem. 5. Pronajímatel se zavazuje na výzvu Nájemce v odůvodněných případech provést na vlastní náklad kontrolu a údržbu automobilu. Není-li v těchto Podmínkách výslovně uvedeno jinak, přísluší Pronajímateli za dobu provádění činností na Automobilu dle předchozí věty, nájemné v plné výši. 6. Pronajímatel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy má platnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla vztahující se k Automobilu a zavazuje se tuto smlouvu udržet v platnosti po dobu trvání Smlouvy. 3. Povinnosti Nájemce 1. Nájemce je oprávněn užívat Automobil pouze k účelům uvedeným v čl. 1. těchto Podmínek. 2. Nájemce není oprávněn bez písemného souhlasu Pronajímatele přenechat užívání Automobilu jiné osobě, s výjimkou svých zaměstnanců, jejichž seznam je uveden v příloze č. 2. Smlouvy. V případě, že bude za Nájemce v souladu se Smlouvou a těmito Podmínkami

2 přebírat či předávat Automobil jiná osoba, je Nájemce povinen písemně sdělit Pronajímateli údaje o této osobě, a to v dostatečném časovém předstihu. 3. Nájemce je povinen udržovat dopravní prostředek na vlastní účet ve stavu, v jakém dopravní prostředek převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Běžnou údržbu nese Nájemce na vlastní náklady. Běžnou údržbou se zejména myslí doplňování provozních kapalin, udržování předepsaného tlaku v pneumatikách, udržování čistoty Automobilu a podobně. 4. Případnou potřebu jakékoliv opravy na Automobilu, která se vymyká běžné údržbě, je Nájemce povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do následujícího pracovního dne od zjištění takové potřeby, oznámit Pronajímateli. V případě, že tak Nájemce neučiní, je povinen nést náklady na takovou opravu, a to i v případě, že potřeba opravy nevznikla zaviněním Nájemce. 5. Nájemce není nijak oprávněn konat opravy většího rázu a v případě, že se tak stane, nese za opravy plnou hmotnou odpovědnost. 6. Nájemce je povinen vést řádně evidenci uživatelů Automobilu a kdykoli na žádost Pronajímatele mu tuto evidenci předložit. Stejně tak je Nájemce v tomto smyslu povinen poskytnout Pronajímateli a jiným oprávněným osobám maximální součinnost při vyšetřování přestupků či trestných činů způsobených provozem Automobilu ze strany příslušných orgánů či úřadů. V případě, že bude muset Pronajímatel uhradit jakoukoli sankci, plynoucí z porušení obecně závazných právních předpisů v době, kdy na základě Smlouvy neměl Automobil ve své moci, je Nájemce povinen tyto sankce Pronajímateli nahradit do 5ti pracovních dnů od jeho výzvy, a to bez ohledu na zavinění ze strany Nájemce. Porušení jakéhokoli závazku uvedeného v tomto odstavci je považováno za hrubé porušení povinností Nájemce. 7. Nájemce je povinen za každé situace náležitě zabezpečit Automobil proti škodám či odcizení. Zejména pak po opuštění vozidla v něm neponechá klíče od Automobilu, dokumentaci k Automobilu převzatou při předání od Pronajímatele či jakékoli předměty způsobilé vyvolat riziko vloupání do Automobilu. Nájemce je dále povinen před ztrátou či odcizením zabezpečit klíče a doklady od Automobilu předané ze strany Pronajímatele. Porušení jakéhokoli závazku uvedeného v tomto odstavci je považováno za hrubé porušení povinností Nájemce. 8. Nájemce je povinen umožnit Pronajímateli kontrolu stavu Automobilu a plnění jeho závazků plynoucích ze Smlouvy a těchto Podmínek, a to vždy na základě žádosti Pronajímatele nebo i bez ní. Doba kontroly stavu Automobilu a její způsob bude volen tak, aby byl minimalizován negativní vliv na podnikání Nájemce. 9. Nájemce je povinen Automobil užívat v souladu s technickými předpisy a manuály, se kterými byl při předání Automobilu seznámen, což potvrzuje podpisem Smlouvy. Nájemce je zejména povinen Automobil nepřetěžovat, a to ani hmotností nákladu ani způsobem provozu. Smluvní strany výslovně sjednávají, že poškození pneumatik Automobilu, odpovídající jeho přetížení (propadnutý kord, boule na pneumatikách) budou považovány za následek přetížení, nebude-li prokázán opak. 10. Nájemce je povinen při ukončení Smlouvy předat Automobil zpět Pronajímateli tak, jak je uvedeno v čl. 7. odst. 3, ve stavu v jakém jej převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení, spolu s veškerým převzatým příslušenstvím a s množstvím paliva, se kterým mu byl předán pronajímatelem na začátku nájmu, tzn. s plnou nádrží po okraj.

3 11. Nájemce je povinen vrátit Automobil včas tj. nejpozději v den a hodinu stanovenou Smlouvou. 4. Vznik škody na Automobilu 1. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na Automobilu nevznikla škoda. V případě vzniku jakékoliv škody či hrozby vzniku jakékoliv škody na Automobilu je Nájemce povinen obratem vyrozumět Pronajímatele. 2. V případě vzniku škody na Automobilu v době jeho užívání Nájemcem, nezpůsobené Pronajímatelem, se Nájemce zavazuje, není-li v těchto podmínkách výslovně uvedeno jinak, tuto škodu Pronajímateli uhradit nejpozději do 14ti dnů ode dne jejího vzniku, nejdříve však následující den po jejím vyčíslení ze strany Pronajímatele či po dni, kdy se jinak Nájemce dozvěděl o její výši. Ustanovení předchozí věty se použije i na škody způsobené vyšší mocí. 3. Pokud dojde k odcizení vozidla, zavazuje se Nájemce uhradit Pronajímateli vzniklou škodu v případě, že neprokáže, že vozidlo náležitě zabezpečil proti případnému odcizení v maximální možné míře, stejně tak i v případech, kdy z jakéhokoli důvodu nevznikne Pronajímateli nárok na plnou náhradu škody v rámci příslušného pojistného plnění. Nájemce bere na vědomí, že Pronajímatel pojištění pro tyto případy sjednáno nemá, není-li ve Smlouvě stanoveno výslovně jinak. 4. Pronajímatel nenese odpovědnost za škodu, která může Nájemci vzniknout v důsledku užívání Automobilu, která vznikla v souvislosti s porušením povinností Nájemce, daných Smlouvou, těmito Podmínkami, nebo jí mohlo být předejito v případě, že by Nájemce jednal postupem stanoveným Smlouvou, těmito Podmínkami či obecně závaznými právními předpisy. Nájemce je povinen zajistit si pro případ nemožnosti užívání Automobilu adekvátní náhradu tak, aby na jeho straně nedocházelo ke vzniku škody, v důsledku nemožnosti použití Automobilu, kdy Smluvní strany výslovně sjednávají, že za takto vzniklou škodu Pronajímatel neodpovídá. 5. V případě dopravní nehody, vzniku škody nebo odcizení Automobilu či jeho části, popřípadě zranění či usmrcení osob, je Nájemce povinen okamžitě přivolat příslušníky Policie ČR k prošetření nastalé události, postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a se snahou minimalizovat škody vzniklé Pronajímateli. Veškeré protokoly či jiné záznamy v souvislosti s tímto vyhotovené, předá Nájemce bezodkladně Pronajímateli. 6. Pro případ škody na vozidle, která nebude kryta závazkem třetí strany k plné úhradě vůči Pronajímateli, avšak bude kryta příslušným havarijním pojištěním a z tohoto pojištění též vyplacena, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli spoluúčast na vzniklé škodě alespoň ve výši 10% škody, nejméně však ,- Kč, nebude-li rozdíl mezi vzniklou škodou a vyplaceným pojistným plněním vyšší v neprospěch Pronajímatele. V takovém případě uhradí Nájemce tento rozdíl. Nájemce však bere na vědomí, že Pronajímatel pojištění pro tyto případy sjednáno nemá, není-li ve Smlouvě stanoveno výslovně jinak. 5. Nájemné, kauce a platební podmínky 1. Výše nájemného za pronájem Automobilu je odvislá od sjednané doby a typu automobilu viz náš aktuální online ceník a je uvedena ve Smlouvě. 2. Nájemné za celou dobu trvání nájmu je splatné nejpozději při předání Automobilu Nájemci ze strany Pronajímatele na počátku nájmu. 3. Nájemce je povinen při uzavření Smlouvy složit k rukám Pronajímatele kauci dle typu vozidla v hotovosti. Tato kauce, pokud nedojde k jejímu čerpání ze strany Pronajímatele, bude po ukončení Smlouvy vrácena v nevyčerpané výši zpět nájemci, a to ihned po řádném

4 vrácení Automobilu zpět Pronajímateli. Pronajímatel je však oprávněn pozdržet navrácení Kauce, a to až do doby, kdy budou s konečnou platností vyřešeny případné spory týkající se náhrady škody či jiných finančních plnění, majících původ v plnění dle Smlouvy. Pronajímatel je dále oprávněn čerpat kauci na úhradu škod či jakýchkoli jiných plnění, jejichž potřeba vznikla při realizaci předmětu Smlouvy. V případě čerpání kauce je Nájemce povinen ji doplnit do původní výše nejpozději do dne následujícího po výzvě Pronajímatele. 4. Nájemce je povinen platit nájemné i za dobu, kdy nemohl Automobil užívat z důvodu na straně Pronajímatele, pokud Pronajímateli tento důvod neoznámil nejpozději do následujícího pracovního dne či neposkytl Pronajímateli maximální součinnost k odstranění takových důvodů. V případě, že Nájemce nemůže užívat Automobil z důvodu nikoli na straně Pronajímatele, je povinen hradit nájemné v plné výši dle Smlouvy. Závazek uvedený v předchozí větě se užije i v případě, že Nájemce nepřevezme Automobil v době stanovené Smlouvou či jiným oboustranně akceptovaným dokumentem. 6. Zajištění závazků 1. V případě, že bude Nájemce v prodlení s placením jakéhokoli finančního plnění dle Smlouvy či těchto Podmínek, včetně náhrady škody či doplatku kauce, je povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z každé dlužné částky denně za každý případ takového prodlení. 2. V případě porušení povinností Nájemce stanovených v čl. 3. odst. 1 až odst. 5, nebo čl. 4. odst. 1 těchto Podmínek, zavazuje se Nájemce zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ takového porušení. V případě porušení povinnosti Nájemce, plynoucích z ustanovení čl. 3. odst. 6, první a druhá věta, a čl. 3 odst. 9 těchto Podmínek uhradí Nájemce Pronajímateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč. 3. V případě prodlení Nájemce s navrácením Automobilu o více než 1 hodinu, uhradí Nájemce Pronajímateli smluvní pokutu ve výši sjednaného jednodenního nájemného. V případě prodlení Nájemce s navrácením Automobilu o více než 5 hodin, uhradí Nájemce Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. V případě dalšího prodlení Nájemce s navrácením Automobilu, a to delším než 24 hodin, uhradí dále Nájemce Pronajímateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku denního nájemného za každých takto započatých 24 hodin prodlení. 4. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany domáhat se náhrady škody, která se hradí v plné výši vedle smluvní pokuty. Oprávněné straně přísluší nárok na úhradu smluvní pokuty i v případě nezaviněného porušení příslušné povinnosti ze stany povinného. Smluvní pokuty jsou splatné do 7mi dnů od výzvy oprávněné strany k jejich úhradě. Pronajímatel je oprávněn započíst pohledávky plynoucí ze smluvních pokut vůči závazku k navrácení kauce. 7. Způsob ukončení Smlouvy 1. Pronajímatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud Nájemce hrubým způsobem poruší podmínky stanovené smlouvou nebo těmito Podmínkami, např. přenechá Automobil do užívání jiné osobě bez písemného souhlasu Pronajímatele, bude-li v prodlení s placením či doplacením Kauce po dobu delší než 3 dny, bude-li Automobil užívat způsobem, který se neshoduje se způsobem užívání Automobilu, apod. a dále též v případech, které jsou v těchto Podmínkách výslovně označeny za hrubé porušení povinností Nájemce. Ze stejných důvodů, které jsou uvedeny v tomto odstavci, je Pronajímatel též oprávněn Smlouvu vypovědět s okamžitým účinkem bez výpovědní doby.

5 2. V případě odstoupení či výpovědi dle tohoto čl. 7. je odstoupení resp. výpověď účinná dnem jeho doručení na adresu místa podnikání Nájemce či jakkoli do jeho dispozice, popř. v den, kdy došlo k marnému pokusu doručovatele o doručení odstoupení resp. výpovědi. 3. Nájemce je povinen při ukončení Smlouvy předat Pronajímateli Automobil zpět nejpozději v době stanovené ve Smlouvě. V případě odstoupení od Smlouvy či její výpovědi Pronajímatelem bezodkladně po doručení odstoupení či výpovědi. Nebude-li písemně sjednáno jinak, k předání Automobilu zpět Pronajímateli dojde v Místě předání. O předání bude sepsán předávací protokol, ve kterém bude popsán stav Automobilu, množství paliva a vrácené příslušenství, včetně klíčů a povinné výbavy apod. Pronajímatel je též oprávněn po zániku Smlouvy převzít Automobil od Nájemce kdekoliv, kde se právě Automobil nachází. 4. Pro odstranění pochybností smluvní strany konstatují, že jakékoli ukončení Smlouvy nemá vliv na ujednání o smluvních pokutách, zajišťujících povinnosti stran stanovené Smlouvou či těmito Podmínkami pro dobu po ukončení Smlouvy. 5. Smluvní strany sjednávají, že v případě odstoupení od Smlouvy není Pronajímatel povinen vracet Nájemci nájemné za dobu užívání Automobilu. 6. Smluvní strany sjednávají, že nestanoví-li tyto Podmínky jinak, Nájemce není oprávněn Smlouvu vypovědět, a tedy ustanovení 2320 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se neuplatní. 8. Obecná a závěrečná ustanovení 1. Plnění veškerých závazků, plynoucích ze Smlouvy a z těchto Podmínek pro Nájemce, je tento povinen zajistit u všech osob, které budou Automobil užívat, a tedy nesplnění jakékoli povinnosti těmito osobami se považuje za nesplnění povinnosti Nájemcem. 2. Pro případ prodlení Nájemce s úhradou jakéhokoli finančního plnění vůči Pronajímateli, sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,1% denně. 3. Smlouva a tyto Podmínky se řídí právem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění. Veškeré spory vyplývající ze Smlouvy a ve spojení se Smlouvou rozhodne v rozhodčím řízení Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v souladu s pravidly, a to třemi rozhodci jmenovanými v souladu s pravidly. Rozhodčí řízení bude probíhat v Praze v českém jazyce. Za nájemce převzal a souhlasí

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1.

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1. Všeobecné obchodní podmínky společnosti A. Charouz, spol. s r.o. - Pronájem vozidel včetně služeb Easy Lease ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PŮJČOVNA OBYTNÝCH AUT HOLEŠOV

PŮJČOVNA OBYTNÝCH AUT HOLEŠOV I. OBECNÁ A ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen jako VSP ) upravují právní vztahy vznikající mezi pronajímatelem a nájemcem při pronájmu vozidel a jsou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Smlouva o nájmu obytného auta

Smlouva o nájmu obytného auta Smlouva o nájmu obytného auta Bankovní účet: PRONAJÍMATEL NÁJEMCE Aleš Kříž Štíbrova 1214/16 182 00 Praha 8 DIČ 6806081359 Email: kriz@akobytnevozy.cz Telefon: 603 453 396 Bankovní účet: uzavřeli níže

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Auto, s.r.o. Verze 5/2013

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Auto, s.r.o. Verze 5/2013 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Auto, s.r.o., (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy o úvěru a Smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále

Více

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu Smlouva o nájmu Pronajímatel: Autocentrum RK cb s.r.o. se sídlem : Balbínova 223/5, 120 00, Praha 2 zastoupení ve věcech smluvních : Ing. Roman Kříha, jednatel IČ : 26089564 DIČ : CZ26089564 telefon/fax

Více

Smlouva o nájmu obytného automobilu

Smlouva o nájmu obytného automobilu Smlouva o nájmu obytného automobilu Pronajímatel: Nájemce: uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu obytného automobilu I. Předmět nájmu Pronajímatel se zavazuje, že přenechá nájemci

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel

Všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel půjčovna kontejnerových a dodávkových vozidel a vozíků do 3,5t Jan Mika sdružení Auto cont Provozovna: Drahy 516, 768 11 Chropyně IČ: 15244172 DIČ:CZ491119002 Tel./fax: 573 355 227 mobil: 603 532 528,

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 1/2009 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Multiservis, a.s. (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy o úvěru a vymezují vztahy mezi společností

Více

Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s.

Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s. Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vzájemná práva a povinnosti Pražské plynárenské a. s. (dále jen pronajímatel) a osoby, která přijímá k dočasnému

Více

Produktové podmínky. METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů. Platné od 1.1.2014. METROPOL FINANCE s.r.o.

Produktové podmínky. METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů. Platné od 1.1.2014. METROPOL FINANCE s.r.o. Ceník produktů a služeb METROPOL FINANCE s.r.o. Platný od 4. 3. 2013 Produktové podmínky METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů Platné od 1.1.2014 METROPOL FINANCE s.r.o. 2013 1 I. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Obchodní firma/ Jméno a příjmení: Sídlo/Bytem: Telefonní spojení: Email:

Obchodní firma/ Jméno a příjmení: Sídlo/Bytem: Telefonní spojení: Email: Smlouva o nájmu dopravního prostředku číslo: S000xxx/2015 uzavřená podle 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ ) níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak.

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak. Všeobecné podmínky Poskytování telekomunikačních služeb společnosti OXID Networks s.r.o.. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1 Tyto všeobecné podmínky stanovují postup uzavírání smlouvy o poskytování a

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 4/2006

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 4/2006 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Multiservis, a.s. (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy a vymezují vztahy mezi společností GE Money

Více

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Fast Communication s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.9.2013. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru.

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru. Strana 1 of 12 PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3. Práva a povinnosti smluvních stran Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti ha-vel internet s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 8. 2. 2014. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více