Vietnamská rodina. Konfucianismus

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vietnamská rodina. Konfucianismus"

Transkript

1 Vietnamská rodina Vietnam leží na jihovýchodním cípu Asie v těsném sousedství asijského obra Číny. Má velmi zajímavou, bohatou a starobylou kulturu, která je však do značné míry ovlivněna dominantní kulturou jejího mocného souseda, v jehož područí se Vietnam nacházel (vyjma období mezi 10. a 16. stoletím, a pak století dvacátého) většinu své historie. Dá se však říci, že kulturní vliv Číny na Vietnam trval nepřetržitě, a ten ho přijímal dobrovolně a rád, na rozdíl třeba od českých zemí, které se německým vlivům snažily bránit zuby nehty. Konfucianismus Mluvíme-li o kulturním vlivu přicházejícím z Číny, pak nelze nezmínit ústřední filozofii, která formovala životy lidí východní Asie déle než 2 tisíce let. Její vliv na společenské struktury a vůbec myšlení obyvatel zemí této oblasti je stále více než patrný. Touto filozofií byl a je konfucianismusučení pocházející od čínského mudrce Kchung fu-c žijícího zhruba v 6.století př.n.l. Konfucianismus přišel do Vietnamu v 2.století n.l., kdy byl Vietnam dobyt čínskou vládnoucí dynastií Chan. Největší podíl na šíření této filozofie po Vietnamu měl pravděpodobně muž jménem Giao Chau. Netrvalo dlouho a konfucianismus začal formovat vietnamskou společnost od samotných jejích základů. V kontextu tohoto eseje mám tímto základem na mysli rodinu, které bych chtěl věnovat svou pozornost. Vyžadovalo by patrně rozsáhlou srovnávací studii, abychom byli schopni rozlišit, co ze znaků vietnamské rodiny je čistě produktem vietnamské kultury, s přihlédnutím na velkou kulturní variabilitu Vietnamu danou místními, třídními, náboženskými, individuálními a jinými rozdíly, a co je konfuciánská potažmo čínská práce. Pokusím se tedy najít jakýsi více či méně pevný základ obou a v případě, že bych narazil na nějakou výraznou odlišnost vietnamské kultury od čínské, neopomenu ji zmínit.

2 Rodina je základ státu Rodina zaujímá ve vietnamské společnosti velmi silné postavení. Kdyby mi někdo řekl, že pořekadlo : Rodina je základ státu, vzniklo ve Vietnamu, bez váhání bych mu uvěřil. Významu zde rodina nabývá jako samostatná jednotka, na rozdíl od Číny, kde je součástí rodinného klanu podřízeného hlavě rodu. Tento význam hluboce přesahuje hranice domácnosti. Důkazy o významu rodiny můžeme nalézt v oficiálních zdrojích odkazující se na různé písemné prameny (viz pasáž Zdroje) i v různých subjektivní vyjádřeních českých Vietnamců, kteří vždy akcentovali výroky týkající se významu rodiny v jejich životě. 0 Vztahy a postavení ve vietnamské rodinně jsou přesně dány a je na nich více než patrná striktní hierarchie konfucianismu. 1 Ten definuje a akcentuje pět základních mezilidských vztahů z nichž tři se odehrávají v rámci rodiny. Jsou jimi vztah mezi otcem a synem, manželem a manželkou a mezi starším a mladším bratrem. 2 Co se týče hierarchie a postavení, rozlišuje konfucianismus tři druhy poddanství. Je to poddanství panovníkovi, dětí vůči rodičům a ženy vůči manželovi. Určitý typ podřízenosti je vyjádřen i ve všeobecné úctě ke starším (v okruhu rodiny je to vidno též v úctě mladšího sourozence vůči staršímu). 3 0 Robin, českolipský Vietnamec, se kterým jsem většinu rozhovoru (Výzkum vietnamské religiozity pro Centrum pro migraci) vedl ve velmi odlehčeném duchu, mi na otázku, co je v životě jeho největším smyslem a oporou, s velmi vážnou tváří plnou úcty odpověděl: rodina, jedině rodina 1 Musíme mít ovšem na paměti, že přísná doporučení, která Konfucius dává jsou stará až dva a půl tisíce let a za tu dobu došlo k jejich výraznému uvolnění. Je to typické pro současný Vietnam a Čínu s jejich socialistickými režimy, které konfucianismus veřejně neuznávají. Dále to můžeme vypozorovat u českých Vietnamců, kteří přijímají liberálnější sociální postoje naší postindustriální společnosti a své mi o uvolnění striktně daných rodinných a vůbec sociálních vztahů, asi před dvěma měsíci vypověděla i přítelkyně Cha z Jižní Koreje, která má jakožto další významný soused mocné Číny podobný kulturní vývoj jako Vietnam. 2 Už zde si můžeme povšimnout jednoho ze stěžejních rysů konfucianismu, kterým je jeho silné patriarchální zaměření - Konfucius nezahrnul do svého rozdělení vztah mezi matkou a dcerou a mezi starší a mladší sestrou. 3 Úcta ke straším je vůbec po celém světě velmi rozšířený fenomén (a to nejen u druhu homo sapiens, jak by zdůraznil sociobiolog) a proto se nedivím, že na něj konfucianismus a vietnamská před i postkonfuciánská kultura dává takový důraz jako na jednu ze základních společenských hodnot. Od jedné dívky z Nigérie jsem se a nedávno dozvěděl, že u nich zdraví postarší členy rodiny se svěšenou hlavou a poklekem a Cha z Jižní Koreje mi vyprávěla, že ještě donedávna u nich téměř nebyl možný nekonvenční rozhovor mezi příslušníky dvou odlišných generací a slovo staršího muže znamenalo v rodině zákon.

3 Rodiče děti V následujících odstavcích se zaměřím na vztah ve vietnamské rodině patrně nejsilnější - vztah mezi rodiči a dětmi. Podle Konfucia by se děti měli vykazovat bezvýhradnou poslušností vůči svým rodičům a zejména otci. Podřízenost otci je trefně vyjádřena i v křestních jménech, která rodiče svým dětem pro domácí oslovování dávali. Zejména pro jižní Vietnam je totiž typické, že rodiče děti oslovovali a patrně stále oslovují podle pořadí, ve kterém se narodili. Prvnímu dítěti ovšem říkali Hai, což vlastně znamená druhý pozice prvního v rodině vždy náležela otci.vztah otce a syna bývá vyjádřen termínem synovská oddanost. Děti se měli k rodičům chovat s úctou a pečovat o ně a sloužit jim ve stáří až do jejich smrti. Zanedbání péče o rodiče byl asi největší prohřešek jakého se mohlo dítě dopustit.veškeré vztahy v konfucianismu mají však oboustranný charakter, a tak jako starší bratr by se měl chovat k mladšímu se zájmem a pozorností, měl by se i vztah rodičů k dětem vyznačovat mírností a laskavostí. K péči o děti se vztahuje i mnoho starobylých zvyklostí vycházejících z víry v duchy, která je patrně animistického původu. Zbývá mi však ještě vyzkoumat, do jaké míry se tyto zvyklosti zachovaly a jaké formy nabývají v současnosti. 4 Muž - žena Dalším významným vztahem, vycházejícím ze samotného základu rodiny, kterému se rovněž nevyhnulo konfuciánské usměrnění, je vztah mezi manželi, potažmo mezi mužem a ženou vůbec. Jak již bylo řečeno, konfucianismus sebou nese silně patriarchálního ducha. Vztahy v rodině jsou tedy do značné míry určeny nadřazeností muže nad ženou. Podle mých přímých zdrojů je toto stav panující ve vietnamských rodinách dodnes. Konfuciánská žena byla vlastně celý život někomu podřízena. V dětství otci, po sňatku manželovi a jeho rodičům, po smrti manžela a jeho rodičů nejstaršímu synovi. Takováto žena měla ze své pozice určenou moc jen nad jedním člověkem a tím byla snacha (případně ještě nad vedlejšími manželkami-viz níže). Pokud snacha projevovala vůči rodičům svého manžela neúctu a neposlušnost, mohlo být jejich prostřednictvím dokonce požádáno o rozvod. Posláním ženy byla starost o domácnost, rodinu a obřady, zatímco muž byl hostitelem, měl pilovat svoje nadání a schopnosti, rodinu zabezpečovat finančně a být jí oporou. 4 Vasiljev uvádí, že v dávných dobách lidé praktikovaly různé rituály, obřady a obyčeje, aby ochránili své děti proti zlým duchům. Rodiče za ně například duchům přinášeli oběti a často svým ratolestem dávali všemožná hanlivá jména, aby duchy zmátli tím, že potomek má pro ně nízkou hodnotu a duchové mu pak neměli potřebu uškodit. Nezřídka, kvůli stejnému účelu své děti naoko pohazovali. Buddhisticky orientovaní rodiče zas nechávali dětské oblečky v klášterech potisknout obrázky svatyň, aby potomky uchránili před temnými silami.

4 Největší povinností ženy vůči manželovi bylo dát mu děti. Pokud toho nebyla schopna, mohl ji muž vrátit jejím rodičům. Ale měl možnost se rozhodnout i pro mírnější řešení. Mohl pojmout vedlejší manželku. Z antropologického hlediska je tento fenomén velmi zajímavý neboť ukazuje, že přestože pro konfuciánský svět jsou typické především monogamní svazky, připouští se i možnost polygynie, z níž vyplývající vztahy jsou pak Konfuciem dále definovány a usměrňovány. Pro tyto svazky je typické, že vedlejší manželka je podřízena té hlavní. 5 Je však nutno podotknout, že ve Vietnamu měla žena o dost silnější pozici nežli v Číně, a konfucianismus zde v tomto směru nenabyl tak striktní realizace. Žena byla zejména na venkově významnou ekonomickou silou (práce v zemědělství byla téměř výhradně záležitostí žen) a skrze to nabývala i velkého významu v sociální sféře. Mohla dokonce dědit. Dalším vztahům v konfuciánské, potažmo vietnamské rodině nebudu vzhledem k nedostatku informací a limitům tohoto eseje věnovat zvláštní pozornost. Společenský přesah rodiny Již jsem se zmínil o tom, že rodinné vztahy v konfuciánské rodině dalece přesahovaly hranice domácnosti. Měl jsem tím na mysli skutečnost, že pravidla, kterými se tyto vztahy řídily se dále replikovala do vyšších, vládnoucích sfér společnosti. Do sféry feudální (před nástupem komunismu) a sféry byrokratické. Ve feudálních časech byl vztah poddaný-panovník vlastně jakýmsi ekvivalentem vztahu syn-otec a měl být podle Konfucia stejně tak oboustranný. Zatímco poddaný má panovníka chovat v božské úctě a být mu bezvýhradně poslušný, panovník by měl vládnout ku prospěchu svých poddaných. Ovšem v porovnání se vztahem otec-syn tady byl jeden výrazný rozdíl. Zatímco totiž Konfucius v případě špatného otce nepřipouštěl proti němu žádnou vzpouru a spíše směroval děti k tomu, aby svému rodiči pomáhaly překonat jeho vlastní chyby, vzpoura proti špatnému panovníkovi byla za určitých okolností možná.to samé platilo nejspíše v případě úředníků, kteří byly rovněž v určitém smyslu chápáni jako otcové lidu. Přestože komunistický režim oficiálně tvrdě brojil proti konfucianismu a jeho vlivu na myšlení lidí, rodinu a její pravidla, potažmo na strukturu společnosti vůbec, v pozadí konfuciánského dědictví hojně využíval. Naučená synovská oddanost vůči panovníkovi přišla komunistickým vůdcům více než vhod. Je opravdu zajímavé prohlížet si různé billboardy či skulptury v Hanoji, i různé výroky 5 Na dítě vedlejší manželky bylo pohlíženo jako na dítě manželky hlavní, přičemž biologickou matku dítě oslovuje teto

5 prokomunistických Vietnamců, které často prezentují Ho Či Mina jako otce vietnamského národa. Co se týče vztahu starší-mladší bratr, vyjádřeného v politické sféře, dostaneme se dokonce na pole mezinárodní. Sebe jako mladšího bratra, úctou se projevující ke staršímu, chápal se právě Vietnam (a s ním i Korea) ve vztahu k Číně. Původ Když se teď zaměříme na odvozování původu Vietnamců, pak myslím, že můžeme s jistotou říci, že je tak činěno patrilineárně. Při zkoumání základní jednotky rodiny, tedy manželského páru, by nás sice mohlo trošku zmást, že si žena zachovává své rodové jméno a mohli bychom tedy polemizovat nad double-descent systémem, ovšem veškeré tyto polemiky mizí v momentě, kdy zjistíme, že žena nese své rodové jméno po otci a její děti získávají své příjmení po jejím manželovi. Rodová jména pocházejí povětšinou z Číny a byla nezřídka určena rodem právě vládnoucí dynastie, která se často měnila, a je proto povětšinou velmi obtížné dobrat se pomocí jmen rodinných kořenů. Přesto však můžeme ve Vietnamu najít velmi dlouhé genealogie sahající třeba i do 10 století n.l. Troufám si tvrdit, že to je způsobeno silným kultem předků - pro Vietnam typickým a velmi významným religiózním jevem. Závěrem Ač se může zdát konfuciánská potažmo vietnamská rodina a vztahy v ní dosti rigidní, možná příliš hierarchické a striktní až despotické, podíváme- li se na ní z hlediska funkce a širšího společenského významu, je jí nutno přiřknout zásluhu na tvorbě poměrně stabilní a harmonické společnosti s minimem anarchistických protinálad. Společnosti, kde každému je jasné jeho místo. A pokud se snažil Konfucius něčeho svou filozofií dosáhnout, pak to byla právě harmonie, která je ústředním tématem starého čínského učení o dvou základních principech světa, jin a jang, ze kterého čerpá a je jím hluboce ovlivněn nejen konfucianismus, ale vůbec kultura celé východní Asie.

6 Zdroje - Hobbler, Thomas a Dorothy (1997), Konfucianismus, Praha: Nakladatelství Lidové noviny - Brouček, Stanislav (2003), Český pohled na Vietnamce, Praha: Etnologický ústav Akademie věd České Republiky - Vasiljev, Ivo (1999), Za dědictvím starých Vietů, Praha: Etnologický ústav Akademie věd České Republiky - Ryšavý, Martin (2006), Kdo mě naučí půl znaku?, Praha: MILD Production dokumentární film - Rozhovory s Vietnamci žijícími v ČR, zrealizované v rámci projektu Výzkum vietnamské religiozity Centra pro migraci při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Fox R "Cognatic Descent and Ego-Centered Groups" Fox R "Cognatic Descent and Ego-Centered Groups" in Kinship and Marriage. Penguin Books. S Verdery K From Parent State to Family Patriarchs..." Verdery K From Parent State to Family Patriarchs: Gender and Nation in Contemporary Eastern Europe In What Was Socialism and What Comes Next. Princeton: Princeton University Press. S (22a) - Jamieson Lynn. From the Family to Sex and Intimacy Jamieson Lynn. From the Family to sex and intimacy in Intimacy. Cambrige: Polity Press. S (28a)

Současná rodina a její proměna v čase. Bc. Tereza Valentová

Současná rodina a její proměna v čase. Bc. Tereza Valentová Současná rodina a její proměna v čase. Bc. Tereza Valentová Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se zabývám současnou rodinou a její proměnou v čase. Práce je dělena do dvou částí.

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta. Bakalářská práce

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta. Bakalářská práce Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Atraktivita nesezdaných soužití ve srovnání se sezdanými svazky Zahajská Hana Katedra: Sociální práce Vedoucí práce: PhDr. Vladimír

Více

Informace pro učitele >>Vietnam Vietnamská socialistická republika

Informace pro učitele >>Vietnam Vietnamská socialistická republika Vietnamská socialistická republika 1. Vietnamci a Vietnam: tradiční, ale neznámí příchozí a spoluobčané z neznámé země... 2 2. Geografie základní údaje... 3 Názvy... 3 Poloha... 3 Podnebí... 3 Počet obyvatel...

Více

Komparace postojů žen a mužů k problematice genderové rovnosti

Komparace postojů žen a mužů k problematice genderové rovnosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Komparace postojů žen a mužů k problematice genderové rovnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr.

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ Praktická příručka pro pracovníky Úřadů práce kol. autorů OBSAH Komunikace 3 Komunikace v češtině s cizincem 5 Komunikační specifika vybraných socio-kulturních

Více

Názory a postoje studentů středních škol k rozvodu manželství. Lucie Poláchová

Názory a postoje studentů středních škol k rozvodu manželství. Lucie Poláchová Názory a postoje studentů středních škol k rozvodu manželství Lucie Poláchová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám názory a postoji studentů středních škol k rozvodu manželství.

Více

3-4/2003 SOUKROMÉ Z OBSAHU ČÍSLA: MATKOVÉ: MATEŘŠTÍ OTCOVÉ 1. www.genderonline.cz VZTAHY NOVÁ PODOBA OTCOVSTVÍ

3-4/2003 SOUKROMÉ Z OBSAHU ČÍSLA: MATKOVÉ: MATEŘŠTÍ OTCOVÉ 1. www.genderonline.cz VZTAHY NOVÁ PODOBA OTCOVSTVÍ www.genderonline.cz 3-4/2003 Číslo bulletinu Gender, rovné příležitosti, výzkum, které se vám dostává do rukou, není tentokrát monotematicky zacíleno. Shodou okolností se zaměřuje paralelně na dvě oblasti,

Více

Business Institut s.r.o. Master of Business Administration. Leadership Manažerské vedení a komunikace

Business Institut s.r.o. Master of Business Administration. Leadership Manažerské vedení a komunikace Business Institut s.r.o. Master of Business Administration Leadership Manažerské vedení a komunikace Rozdíly mezi mužem a ženou v jejich vedení a řízení lidí Disertační práce Petra Harazímová Vedoucí disertační

Více

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 22 Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí Seminární práce Marta Bačovská, DiS. D1B - Předškolní pedagogika 2010/2011

Více

život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ

život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ ženy v pohybu mobilita mýty o mezinárodní migraci cizinci a cizinky v jazyce uprchlictví a gender

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Katedra genderových studií IVANA TAŠEVSKÁ Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice Diplomová práce Vedoucí

Více

ÚVOD DO STUDIA JAPONSKÉ FILOLOGIE KAPITOLY Z JAPONSKÉ KULTURY ŠINTOISTICKÉ RITUÁLY PROVÁZEJÍCÍ ČLOVĚKA OD NAROZENÍ DO SMRTI

ÚVOD DO STUDIA JAPONSKÉ FILOLOGIE KAPITOLY Z JAPONSKÉ KULTURY ŠINTOISTICKÉ RITUÁLY PROVÁZEJÍCÍ ČLOVĚKA OD NAROZENÍ DO SMRTI ÚVOD DO STUDIA JAPONSKÉ FILOLOGIE KAPITOLY Z JAPONSKÉ KULTURY ŠINTOISTICKÉ RITUÁLY PROVÁZEJÍCÍ ČLOVĚKA OD NAROZENÍ DO SMRTI JANA BOLKOVÁ OSTRAVA, DUBEN 2014 CZ.1.07/2.2.00/29.0006 1 Studijní opora je jedním

Více

Multikulturní výchova v mateřské škole

Multikulturní výchova v mateřské škole Multikulturní výchova v mateřské škole Materiál byl vytvořen pro seminář Jablonec a Liberec 2010 v rámci projektu Příprava na multikulturní výchovu pro učitele a učitelky v MŠ s pomocí internetových zdrojů

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie)

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie) Ústřední knihovna FSS MU Brno ^ fžj 0 llľlllľllľlllllľlľlllľll II 4240737716 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Bakalářská práce (obor psychologie) MANŽELSKÉ SOUŽITÍ

Více

MIGRACE Z VIETNAMU DO ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU PROBLEMATIKY OBCHODU S LIDMI A VYKOŘISŤOVÁNÍ. Eva Pechová

MIGRACE Z VIETNAMU DO ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU PROBLEMATIKY OBCHODU S LIDMI A VYKOŘISŤOVÁNÍ. Eva Pechová MIGRACE Z VIETNAMU DO ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU PROBLEMATIKY OBCHODU S LIDMI A VYKOŘISŤOVÁNÍ Eva Pechová La Strada Česká republika, o. p. s., 2007 Projekt byl financován z dotačního programu Ministerstva

Více

ŽENY NA TRHU PRÁCE WOMEN IN THE LABOUR MARKET

ŽENY NA TRHU PRÁCE WOMEN IN THE LABOUR MARKET Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor filosofie Učitelství pro 2. stupeň základní školy německý jazyk občanská výchova ŽENY

Více

Buddhismus v českých zemích

Buddhismus v českých zemích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Buddhismus v českých zemích Ondřej Rostek Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie Studijní program

Více

Patriarchát na socialistický způsob: k genderovému řádu státního socialismu / ivan vodochodský

Patriarchát na socialistický způsob: k genderovému řádu státního socialismu / ivan vodochodský 18 Podľa Foucaulta (2000) je bio-politikou každá politika štátu, ktorou štát vykonáva moc nad živými bytosťami. Melegh (2002) ďalej rozvádza Foucaultovu ideu bio-politiky a aplikuje ju pri analýze biopolitických

Více

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II.

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II. 2.2.1994 Dopis rodinám papeže JANA PAVLA II. 1994 Rok rodiny # 1 Drahé rodiny! 1. Rok rodiny, který letos slavíme, mi poskytuje vítanou příležitost zaklepat na dveře Vašich domovů. S velkou láskou bych

Více

Sami na děti, sami na vše ostatní?

Sami na děti, sami na vše ostatní? APERIO SPOLEČNOST PRO ZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ, O.S. Sami na děti, sami na vše ostatní? Analýza postavení sólo rodičů ve Velké Británii, Irsku, na Slovensku a v České republice APERIO Společnost pro zdravé rodičovství,

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Rodina jako neformální pečovatel o nesoběstačného seniora, zdroje a možnosti podpory, rizika a ohrožení Bakalářská práce Zdeňka Michálková Vedoucí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

Věrnost a nevěra v mezilidských vztazích

Věrnost a nevěra v mezilidských vztazích Bankovní institut vysoká škola Praha Věrnost a nevěra v mezilidských vztazích Bakalářská práce Alexandra Kohútová březen, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd

Více

sborník studií rodiče, děti a jejich problémy

sborník studií rodiče, děti a jejich problémy sborník studií rodiče, děti a jejich problémy rodiče, děti a jejich problémy sborník studií rodiče, děti a jejich problémy Tento sborník vznikl s laskavou podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Dobrovolníci v sociálně preventivním programu Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Více

Preference při výběru partnera a založení rodiny

Preference při výběru partnera a založení rodiny Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Preference při výběru partnera a založení rodiny Dana Martincová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

Mezikulturní komunikace

Mezikulturní komunikace Mezikulturní komunikace kolektiv autorů OBSAH ÚVOD... 4 1 KOMUNIKACE... 5 1.1 Rozhovor... 6 1.1.1 Tibet... 8 1.1.2 Taiwan... 10 1.1.3 Tian en men incident neboli Masakr na náměstí Nebeského klidu... 12

Více

Životní situace vícedětných rodin. Kamila Svobodová

Životní situace vícedětných rodin. Kamila Svobodová Životní situace vícedětných rodin Kamila Svobodová VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2007, 1. vydání, počet stran 44

Více

ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN

ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN Bakalářská diplomová práce Autor: Kateřina

Více

Idea globálního rozvojového vzdělávání a sociální pedagogika

Idea globálního rozvojového vzdělávání a sociální pedagogika Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Idea globálního rozvojového vzdělávání a sociální pedagogika Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce:

Více