Bulletin č. 1 hygiena práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bulletin č. 1 hygiena práce"

Transkript

1 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Bulletin č. 1 hygiena Vydání 1/ května 2011 Vychází první číslo bulletinu odboru hygieny Vážení čtenáři, do rukou se Vám dostává první číslo bulletinu Odboru hygieny Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně. Tento bulletin bude vycházet pravidelně v periodě jednoho kvartálu. Aktuální číslo 1 je tedy souhrnem událostí a zpráv za období leden až březen 2011 a dále je v něm obsažen přehled nemocí z povolání za rok 2010 pro celý Zlínský kraj. Tento bulletin si klade za cíl nejen přinášet pravidelné statistiky o činnosti odboru hygieny v rámci celého Zlínského kraje, ale i seznamovat čtenáře s odbornou problematikou v daném oboru. Ing. Pavlína Pencová OBSAH: Úvod 1 Činnost odboru hyg. 2 Přehledy kontrol a podnětů 3 Kategorizace prací přehledy 4 Hluk v prac. prostředí 4-5 Stanoviska přehledy 6 Nemoci z povolání 7-8 Použitá literatura 9 O KHS ZK 10

2 Bulletin č. 1 hygiena V čem spočívá činnost odboru hygieny? provádíme státní zdravotní dozor podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění ve spojení s nařízením vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, v režimu zákona č.552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů Činnost odboru hygieny provádíme preventivní dozor posuzováním projektových dokumentací k novým nebo rekonstruovaným stavbám, ke změně užívání stavebních objektů a účastníme se jednání svolaných stavebními úřady a dalšími dotčenými orgány státní správy provádíme dozor nad zajištěním závodní preventivní péče provádíme dozor v oblasti ochrany zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (dále jen NCHLP ), včetně zkoušek odborné způsobilosti pro nakládání s NCHLP provádíme ověřování pracovních podmínek na pracovišti jako podklad pro případné hlášení nemoci z povolání provádíme dozor v oblasti ochrany zdraví při působení zdrojů elektromagnetického záření a při práci s lasery řešíme podněty občanů na nevyhovující pracovní podmínky spolupracujeme s orgány státní správy v oblasti ochrany zdraví při práci řešíme problematiku kategorizace prací posuzujeme návrhy a oznámení na zařazení prací do kategorií podle míry zdravotního rizika a stanovujeme rizikové Stránka 2

3 Přehled kontrol v prvním čtvrtletí 2011 Vydání 1/2011 V 1. čtvrtletí roku 2011 bylo v rámci výkonu státního zdravotního dozoru provedeno na odboru hygieny celkem 202 kontrol. Kontroly byly uskutečněny ve všech typech provozů (malé, střední i velké podniky) a také u osob samostatně výdělečně činných. Státní zdravotní dozor byl zaměřen především na kontrolu kategorizace prací, ověření pracovních podmínek, zajištění závodní preventivní péče a také na kontrolu nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky a byl uskutečněn zejména v oblasti chemického průmyslu, strojírenství, plastikářské a gumárenské výroby, elektrotechnického a dřevozpracujícího průmyslu. Z celkového počtu 202 kontrol bylo 106 kontrol provedeno v rámci plánovaného státního zdravotního dozoru prováděného podle kontrolního plánu stanoveného pro r kontrol bylo provedeno z důvodu ověřování podmínek vzniku nemocí z povolání, 10 kontrol na základě podnětů. Ostatní kontrolní činnost pak byla zaměřena na opakované kontroly plnění nařízených opatření ze strany KHS ZK, účasti na měření v rámci státního zdravotního dozoru ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě a na kontroly organizací, které doposud nepodaly návrh na zařazení prací do kategorií. Podněty v prvním čtvrtletí 2011 V průběhu 1. čtvrtletí roku 2011 bylo provedeno také 10 kontrol na základě podnětů. Podněty byly na KHS ZK se sídlem ve Zlíně podávány zejména zaměstnanci firem, v některých případech i zaměstnanci po ukončení pracovního poměru u daného zaměstnavatele. Podněty podávali i občané bydlící v těsné blízkosti provozoven, kteří si stěžovali na nadměrný hluk či prach z provozujících činností. Největší podíl šetřených podnětů se týkal nevyhovujícího pracovního prostředí (nevyhovující mikroklimatické podmínky na pracovištích, nadměrný hluk na pracovišti, nevyhovující osobní ochranné pracovní prostředky). Některé podněty se také týkaly nevyhovujícího sanitárního zařízení (znečištěné sanitární zařízení, nevyhovující docházková vzdálenost záchodů od pracoviště, nedostatečný počet WC sedadel, umyvadel, sprch). 2 podněty se týkaly odstraňování části stavby obsahující azbest - střešní eternitové krytiny. Stavební firmy, které prováděly, nepodaly na KHS ZK se sídlem ve Zlíně hlášení prací s azbestem. Na základě vykonaného SZD byl jeden podnět vyhodnocen jako oprávněný a firmě bude uložena pokuta. Přehledy kontrol Kontroly v rámci státního zdravotního dozoru dle 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, tvoří podstatnou část činnosti odboru hygieny v rámci tzv. běžného hygienického dozoru. Stránka 3

4 Bulletin č. 1 hygiena Kategorizace prací V průběhu 1. čtvrtletí r vydal odbor hygieny 28 Rozhodnutí ke kategorizaci prací, která se týkala zařazení prací do výsledné kategorie druhé rizikové, třetí a čtvrté. Rozhodnutí byla na základě podaných návrhů vydávána jak malým a středním podnikům, tak i velkým firmám či fyzickým osobám podnikajícím. Nejčastěji se jednalo o zařazení prací do kategorie 2R, 3, 4 z hlediska rizikového faktoru hluk. Činnost odboru hygieny Kategorizace prací je základním nástrojem pro hodnocení vlivu na zdraví a je dána zákonem, konkrétně v ustanovení 37 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění. HLUK Hluk v pracovním prostředí zaměstnanců je jeden z významných rizikových faktorů. Z fyzikálního hlediska se jedná o mechanické vlnění pružného prostředí ve frekvenčním pásmu 20 Hz až 2O khz. Zdrojem hluku v pracovním prostředí jsou různé výrobní technologie v průmyslu, v zemědělství, některé dopravní prostředky, používání hlučných a často i vibrujících nástrojů a zařízení. Hluk negativně ovlivňuje osoby fyzicky i psychicky. Hluk působí na lidský sluch, avšak ovlivňuje funkci různých systémů; jeho účinky se rozdělují na: specifické sluchové účinky akutní akustické trauma, poruchy sluchu z hluku, maskování, zhoršené zpracování nových poznatků aj., systémové účinky jednoznačně prokázáno, že expozice hluku vyvolává akutní zvýšení tepové frekvence a krevního tlaku; dlouhodobá expozice nadměrnému hluku je spojena s rizikem kardiovaskulárních onemocnění Expozice intenzivnímu hluku vyvolává nejprve dočasný posun sluchového prahu, přičemž při dlouhodobé expozici nadměrnému hluku při práci, kdy hladiny hluku jsou vyšší než 85 db, dochází k oboustrannému trvalému posunu sluchového prahu (který lze posoudit jako profesionální nedoslýchavost). Expozice vysokým hladinám hluku v práci bez ochrany sluchu po delší časové období vede tedy především ke ztrátě sluchu, avšak přispívá také ke vzniku pracovních nehod a úrazů (na hlučných pracovištích vzniká více úrazů). Hodnocení expozice hluku měřením se rozděluje na měření hluku na pracovním místě, měření hluku v pracovním prostoru, měření hlukové zátěže jednotlivce. Metody hodnocení hlukové expozice, jejich účinků na sluch a metody předpovědi sluchových ztrát jsou mezinárodně normalizovány (ČSN ISO 9612, 1999, 7029). Posuzování hluku na pracovištích se provádí výlučně využitím limitů hlukové imise. Hygienické limity jsou zakotveny v nařízení vlády ČR č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro fyzickou práci nevyžadující duševní soustředění, sledování a kontrolu sluchem je 85 db (A). Stránka 4

5 Vydání 1/2011 Kategorizaci prací u rizikového faktoru hluk v pracovním prostředí se provádí na základě hodnocení expozice zaměstnanců rizikovému faktoru hluk. Podle míry tohoto rizikového faktoru se, kterou vykonávají zaměstnanci zařazuje do čtyř kategorií. Kritéria pro zařazení prací do kategorií určuje vyhláška MZ ČR č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. Porucha sluchu způsobená hlukem patří mezi profesionální onemocnění. Míra a závažnost poškození sluchu se v ČR hodnotí z prahového tónového audiogramu výpočtem celkové procentuální ztráty podle Fowlera. Při celkové ztrátě sluchu do 20% si postižený poruchu zpravidla neuvědomuje, ztráty do 40% může kompenzovat zvýšenou pozorností a teprve při vyšších ztrátách má komunikační obtíže. Preventivní opatření proti nadměrné expozici hluku v pracovním prostředí by se měla primárně soustředit už na období pořizování možných zdrojů hluku (technologie, přístroje, nástroje apod.)., kdy je potřeba soustředit pozornost na deklarace hodnot hluku, uváděné výrobcem. Originální protihlukové kryty zařízení a další cílená opatření na zdrojích hluku jsou zpravidla nejúčinnější. Mezi další preventivní opatření patří omezení cest šíření hluku, akustické úpravy prostředí se zdrojem hluku, organizační a technologická opatření (střídání zaměstnanců u hlučných strojů, bezpečnostní přestávky,...), osobní ochranné pracovní prostředky (chrániče sluchu) a v neposlední řadě také preventivní prohlídky zaměřené na vyšetření sluchu u zaměstnanců v hlučných provozech. Za zmínku také stojí skutečnost, že dle ustanovení 9 nařízení vlády ČR č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací pokud se vyhodnocením změřených hodnot prokáže, že přes uplatněná opatření k odstranění nebo minimalizaci hluku překračují ekvivalentní hladiny hluku A přípustný expoziční limit 80 db, nebo že průměrná hodnota špičkového akustického tlaku C je větší než 112 Pa, musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně sluchu účinné v oblasti kmitočtů daného hluku. Jestliže je překročen přípustný expoziční limit 85 db, respektive nejvyšší přípustná hodnota 200 Pa, musí zaměstnavatel zajistit, aby osobní ochranné pracovní prostředky zaměstnanci používali. HLUK Hluk je jakýkoliv nepříjemný, rušivý nebo pro člověka škodlivý zvuk. Stránka 5

6 Bulletin č. 1 hygiena Stanoviska Za uplynulé období vydal odbor hygieny velké množství stanovisek k projektovým dokumentacím v rámci jednotlivých stupňů stavebního řízení. Projektové dokumentace předkládali investoři z řad malých, středních i velkých podniků. Převládala průmyslová odvětví: strojírenství, dřevozpracující průmysl, chemický průmysl. Ve většině případů se nejednalo o velké investiční akce, ale spíše o přístavby ke stávajícím výrobním objektům, či rozšíření a opravy stávajících výrobních objektů. Činnost odboru hygieny Stanoviska jsou KHS ZK vydávána jako stanoviska dotčeného správního úřadu dle ustanovení 77 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění. Stránka 6

7 Nemoci z povolání v našem kraji za rok 2010 Vydání 1/2011 V roce 2010 bylo provedeno ve Zlínském kraji 63 šetření v rámci ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání podle 82 odst. 2 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (včetně opakovaných šetření a účastí na měření relevantních faktorů ) a přiznáno bylo celkem 25 nemocí z povolání. Nemoci z povolání Na žádost odborné lékařky pro nemoci z povolání pro Zlínský kraj provádí pověření referenti v oboru hygieny KHS ZK se sídlem ve Zlíně ověřování podmínek vzniku onemocnění na pracovišti posuzovaného. Na základě vyjádření KHS ZK se sídlem ve Zlíně hlásící středisko (ve Zlínském kraji nestátní zdravotnické zařízení MUDr. Adámkové) uzná nebo neuzná zmíněné onemocnění jako profesionální. Postup při uznávání nemocí z povolání je dán vyhláškou MZ ČR č. 342/1997 Sb., v platném znění. Nejvíce nemocí z povolání ve Zlínském kraji bylo v roce 2010 evidováno ve strojírenském průmyslu, dále ve zdravotnictví a potravinářství. Podle pohlaví převažovaly ženy. Podle kapitol bylo hlášeno nejvíce nemocí infekčních a přenosných (kapitola V.), se stejným počtem i nemocí kožních (kapitola IV.). Za nimi následovaly nemoci plic a dýchacích cest (kapitola III.) a velmi časté jsou i nemoci z fyzikálních škodlivin (kapitola II.), konkrétně z přetížení především horních končetin, a to z jednostranné nadměrné zátěže, přičemž nejčastější diagnózou byl Syndrom karpálního tunelu. Stránka 7

8 Bulletin č. 1 hygiena Nemoci z povolání ve Zlínském kraji, r Zlínský kraj se v rámci celé České republiky řadí ke krajům s nízkým počtem nemocí z povolání; tradičně zaujímá kolem 3% z celkového počtu hlášených profesionálních nemocí v České republice. Monitoring výskytu, vývoje a struktury nemocí z povolání je prováděn v Národním registru nemocí z povolání a na Centru pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu v Praze. Incidence přiznání nemocí z povolání v České republice je oproti jiným evropských zemím relativně nízká, což značí přísná kritéria přiznání. Nemoc z povolání je nutno chápat jako závažný zdravotní a sociálně-právní problém, který dopadá především na posuzovaného ve vztahu k dalšímu výkonu a návazně i ve vztahu k finančnímu zabezpečení, ale v konečném důsledku také na zaměstnavatele. Zájmem každého zaměstnavatele by proto mělo být vytvořit takové pracovní podmínky, aby nemoci z povolání na pracovištích nevznikaly. Stránka 8

9 Vydání 1/2011 Použitá literatura: TUČEK, Milan; CIKRT, Miroslav; PELCLOVÁ, Daniela. Pracovní lékařství pro praxi. Vyd. první. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN BRHEL, P.; MANOUŠKOVÁ, M.; HRNČÍŘ, E. Pracovní lékařství : Základy primární pracovnělékařské péče. První vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, s. ISBN Česko. Nařízení vlády ČR č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2006, 51, s Stránka 9

10 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží , Zlín Telefon: Fax: Podle 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla ke dni 1. ledna 2003 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále jen KHS ZK ), a to v rámci restrukturalizace hygienické služby. Podle 82 odst. 1) ve spojení s bodem 14. Přílohy č. 2 cit. zákona je KHS ZK zřízena pro území okresů Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín. KHS ZK je správním úřadem orgánem státní správy v ochraně veřejného zdraví. Sídlem KHS ZK je budova na Havlíčkově nábřeží 600, , Zlín. Ředitelkou KHS ZK je MUDr. Dana Šviráková, do úřadu ji s účinností od 20. prosince 2007 jmenoval ministr zdravotnictví ČR. Úkoly, jejichž plnění náleží krajským hygienickým stanicím jsou uvedeny v 82 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Stránka 10

Kategorizace prací. MUDr. Anežka Sixtová. Ministerstvo zdravotnictví ČR

Kategorizace prací. MUDr. Anežka Sixtová. Ministerstvo zdravotnictví ČR Kategorizace prací MUDr. Anežka Sixtová Ministerstvo zdravotnictví ČR Kategorizace prací je metoda hodnocení úrovně zátěže zaměstnance zdravotními riziky při práci 13 faktorů pracovních podmínek sledován

Více

Hluk na pracovišti a jeho následky. MUDr. Beatrica Dlouhá Praha 20.11.2015

Hluk na pracovišti a jeho následky. MUDr. Beatrica Dlouhá Praha 20.11.2015 Hluk na pracovišti a jeho následky MUDr. Beatrica Dlouhá Praha 20.11.2015 Základní pojmy Hluk = jakýkoliv nepříjemný, rušivý nebo škodlivý zvuk Zvuk = mechanické vlnění pružného prostředí ve frekvenčním

Více

Výroční zpráva oddělení hygieny dětí a mladistvých za rok 2012. Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Výroční zpráva oddělení hygieny dětí a mladistvých za rok 2012. Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Výroční zpráva oddělení hygieny dětí a mladistvých za rok 2012 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Leden 2013 1 Výsledky státního zdravotního dozoru - stravovací služba

Více

Návrh kategorizace prací. Kategorizace prací

Návrh kategorizace prací. Kategorizace prací Kategorizace prací Kategorizace prací vyjadřuje souhrnné hodnocení úrovně zátěže zaměstnanců faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek. Provádí se na základě zhodnocení

Více

Z historie ochrany zdraví při práci v Moravskoslezském kraji

Z historie ochrany zdraví při práci v Moravskoslezském kraji KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Z historie ochrany zdraví při práci v Moravskoslezském kraji Kolektiv pracovníků odboru hygieny práce KHS MSK Ostrava Krajskáhygienickástanice

Více

432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kate...

432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kate... Stránka č. 1 z 15 432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 97 Rozeslána dne 23. září 2011 Cena Kč 81, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 97 Rozeslána dne 23. září 2011 Cena Kč 81, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 23. září 2011 Cena Kč 81, O B S A H : 272. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 273. Vyhláška, kterou se mění

Více

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Ing. Martin Kulich, Ph.D., VVUÚ, a.s., Ostrava Radvanice Jaromír Matějů,

Více

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů Školení bezpečnosti práce a požární ochrany XXIX. aktualizace a doplňky - leden 2011 přijmout? Jaké je postavení zaměstnanců vůči pracovnímu právu

Více

Dittrichova 17 128 01 Praha 2 tel.: +420 234 118 111 fax: +420 224 916 561 e-podatelna@khsstc.cz www.khsstc.cz ID datové schránky: hhcai8e

Dittrichova 17 128 01 Praha 2 tel.: +420 234 118 111 fax: +420 224 916 561 e-podatelna@khsstc.cz www.khsstc.cz ID datové schránky: hhcai8e Z podkladů oddělení hygieny práce jednotlivých územních pracovišť Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha východ, Praha západ, Příbram a Rakovník zpracovala dne

Více

Problematika pracovnělékařských služeb výstupy z projektu ASO a SP ČR

Problematika pracovnělékařských služeb výstupy z projektu ASO a SP ČR Problematika pracovnělékařských služeb výstupy z projektu ASO a SP ČR Zabezpečení výkonu zdraví neohrožující práce je společným cílem sociálních partnerů. Pro jeho naplňování je nezbytné, aby zástupci

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská 3PA548 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Učební pomůcka pro magisterské navazující studium oboru Podniková ekonomika a management v distanční

Více

PRÁCE A STUDIUM V SOUVISLOSTI S POHYBOVOU AKTIVITOU

PRÁCE A STUDIUM V SOUVISLOSTI S POHYBOVOU AKTIVITOU PRÁCE A STUDIUM V SOUVISLOSTI S POHYBOVOU AKTIVITOU Mgr. Lukáš Martinek Prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne.. 2010, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne.. 2010, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne.. 2010, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více

Rodinné domy na pozemku parc. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany SO01 Objekt A, SO02 Objekt B, SO03 Objekt C,

Rodinné domy na pozemku parc. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany SO01 Objekt A, SO02 Objekt B, SO03 Objekt C, PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA Akce : Rodinné domy na pozemku parc. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany SO01 Objekt A, SO02 Objekt B, SO03 Objekt C, Investor : ing. Luboš Frank Vypracoval : L. Sokolík

Více

I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy

I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy II. III. IV. VYTVÁŘENÍ A OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK Společné právní předpisy Hygiena obecná a komunální

Více

Alena Šípková. Problematika práce v truhlářských dílnách Problems Derived from Working in Carpenter Workshosps. Bakalářská práce

Alena Šípková. Problematika práce v truhlářských dílnách Problems Derived from Working in Carpenter Workshosps. Bakalářská práce UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Klinika pracovního a cestovního lékařství Alena Šípková Problematika práce v truhlářských dílnách Problems Derived from Working in Carpenter Workshosps Bakalářská

Více

Kategorizace prací z hlediska prachu

Kategorizace prací z hlediska prachu Kategorizace prací z hlediska prachu Ing. Jitka Hollerová Státní zdravotní ústav Praha Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory 26. konzultační den 19. února 2009 Kategorizace prací

Více

432/2003 Sb. VYHLÁŠKA

432/2003 Sb. VYHLÁŠKA 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu

Více

432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003,

432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003, 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu

Více

PREVENCE A INFORMACE BOZP A PO

PREVENCE A INFORMACE BOZP A PO PREVENCE A INFORMACE BOZP A PO NOVINKY NA SILNICÍCH: Od 1. ledna čekají na řidiče tyto změny Rok 2016 přináší mnoho změn a velké množství jich čeká i na řidiče. Podívejte se na novinky! Řidiče čeká od

Více

Ochrana zdraví zaměstnanců při práci s materiálem obsahují azbest a hlášení prací s materiálem obsahujícím azbest

Ochrana zdraví zaměstnanců při práci s materiálem obsahují azbest a hlášení prací s materiálem obsahujícím azbest Ochrana zdraví zaměstnanců při práci s materiálem obsahují azbest a hlášení prací s materiálem obsahujícím azbest Dle 19 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

Více

432/2003 Sb. VYHLÁŠKA

432/2003 Sb. VYHLÁŠKA 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu

Více

ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Kvalifikační kurz pro získání odborné způsobilosti k výkonu povolání asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví v oboru ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Profil absolventa...2 1.1 Určení...2

Více

Monitorování expozice faktorům pracovních podmínek na základě údajů z kategorizace prací MUDr. Jaromír Šamánek, Ludmila Bečvářová; SZÚ Praha

Monitorování expozice faktorům pracovních podmínek na základě údajů z kategorizace prací MUDr. Jaromír Šamánek, Ludmila Bečvářová; SZÚ Praha Monitorování expozice faktorům pracovních podmínek na základě údajů z kategorizace prací MUDr. Jaromír Šamánek, Ludmila Bečvářová; SZÚ Praha Počet zaměstnanců v IS KaPr podle krajů - absolutně 300000 250000

Více

Kategorizace prací. MUDr. Anežka Sixtová

Kategorizace prací. MUDr. Anežka Sixtová Kategorizace prací MUDr. Anežka Sixtová Kategorizace prací účelem kategorizace je primární prevence a motivace zaměstnavatelů ke zlepšování pracovních podmínek, tak aby byly škody na zdraví zaměstnanců

Více

Chemické látky a přípravky

Chemické látky a přípravky Část A Chemické látky a přípravky podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod...1 2.

Více

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ FAKTORŮ PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ STOMATOLOGICKÝCH PRACOVIŠŤ

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ FAKTORŮ PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ STOMATOLOGICKÝCH PRACOVIŠŤ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ FAKTORŮ PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ STOMATOLOGICKÝCH PRACOVIŠŤ Na základě objednávky České stomatologické komory byla provedena měření faktorů pracovního prostředí na vybraných stomatologických

Více

KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008

KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008 KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 28 JOB CATEGORIZATION IN RELATION TO OCCUPATIONAL DISEASES ACKNOWLEDGED IN 28 Pøehledný èlánek IVAN KUÈERA, PAVEL HLAVÁÈ Krajská hygienická

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU HOK ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU HOK ZA ROK 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU HOK ZA ROK 2015 Preventivní dozor (PHD) Výkon státní správy podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zvláštních právních předpisů Závazná stanoviska, rozhodnutí

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ISŘ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název: KATEGORZACE Revize č.: 1 Aktualizace: 17. 4. 2014 Platí od: 17. 4. 2014 OBSAH ÚVOD... 2 IDENTIFIKACE SUBJEKTU... 2 ROZDĚLENÍ PRACÍ DLE... 3 LÉKAŘ POSKYTUJÍCÍ PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ

Více

*s00mx0044gab* ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 12809/2011 S00MX0044GAB

*s00mx0044gab* ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 12809/2011 S00MX0044GAB *s00mx0044gab* ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 12809/2011 S00MX0044GAB Výroční zpráva odboru hygiena výživy za rok 2010 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Leden 2011 Výsledky státního

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele, podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP při provádění údržby a oprav komunikací

Příručka praktického rádce zaměstnavatele, podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP při provádění údržby a oprav komunikací Příručka praktického rádce zaměstnavatele, podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)... 1-1 1.1 Vymezení

Více

č. 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003,

č. 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003, č. 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve znění, platném k datu 15. 10. 2007

ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve znění, platném k datu 15. 10. 2007 ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve znění, platném k datu 15. 10. 2007 Na základě ustanovení 82 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava historické zdi u Zvonice, budova Krajské knihovny v Pardubicích, č.p. 79 strana 1 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby B.2 Celkový popis stavby B.2.1 Účel užívání stavby, základní

Více

Ovzduší. Roční průměry SO 2, NO 2 a PM 10 v MS kraji v roce 2005. Barevně v tabulce označeno překročení limitních hodnot.

Ovzduší. Roční průměry SO 2, NO 2 a PM 10 v MS kraji v roce 2005. Barevně v tabulce označeno překročení limitních hodnot. Ovzduší Kvalita ovzduší je v posledních týdnech velmi diskutovaným tématem. Zajímají se o ni mnohé sdělovací prostředky a leckdy jsou informace ovlivněny hlavně snahou upoutat pozornost čtenářů. Přinášíme

Více

Konference BOZP v roce 2016 25.11.2015 Praha Pracovnělékařské služby poznatky z praxe

Konference BOZP v roce 2016 25.11.2015 Praha Pracovnělékařské služby poznatky z praxe Konference BOZP v roce 2016 25.11.2015 Praha Pracovnělékařské služby poznatky z praxe Michaela Krchová 1 Legislativa Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů Zákon

Více

Pachnerovy dny 2006 Aktuality v hygieně práce Činnost odborů HP KHS v roce MUDr. Anežka Sixtová Ministerstvo zdravotnictví

Pachnerovy dny 2006 Aktuality v hygieně práce Činnost odborů HP KHS v roce MUDr. Anežka Sixtová Ministerstvo zdravotnictví Pachnerovy dny 2006 Aktuality v hygieně práce Činnost odborů HP KHS v roce 2005 MUDr. Anežka Sixtová Ministerstvo zdravotnictví Změny v NV č 178/2001 Sb. Předpokládaná účinnost novely v roce 2007 K 4 -

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1516 Sbírka zákonů č. 151 / 2011 151 ZÁKON ze dne 28. dubna 2011, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

MVDr. Milena Frühaufová zástupkyně ředitele Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

MVDr. Milena Frühaufová zástupkyně ředitele Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci ÚVODNÍ SLOVO Předkládáme Vám stručnou zprávu o činnosti Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (KHS LK) za rok 2014. Rozsah činnosti vyplývá ze zákona o ochraně veřejného zdraví,

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR BOZP

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 8 0 Zbyněk Siegel Jak úspěšně

Více

Metodické doporučení k zajištění ochrany zdraví a zvýšení bezpečnosti dětí a mládeže na dětských a sportovních hřištích i v tělocvičnách

Metodické doporučení k zajištění ochrany zdraví a zvýšení bezpečnosti dětí a mládeže na dětských a sportovních hřištích i v tělocvičnách Metodické doporučení k zajištění ochrany zdraví a zvýšení bezpečnosti dětí a mládeže na dětských a sportovních hřištích i v tělocvičnách Úvod Úraz a jeho následky mají dopad nejen pro dítě nebo dorostence,

Více

Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy

Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 24 Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany

Více

Vážená paní vrchní ředitelko, 1. potřebnost a udržitelný rozvoj společnosti. 2. zdravotní rizika

Vážená paní vrchní ředitelko, 1. potřebnost a udržitelný rozvoj společnosti. 2. zdravotní rizika Vážená paní vrchní ředitelka Ing. Jaroslava Honová Sekce technické ochrany životního prostředí Ministerstvo životního prostředí ČR Vršovická 1442/65 100 10 Praha 10 V Líbeznicích 5. srpna 2013 Vážená paní

Více

Úvodní ustanovení. Obsah pracovnělékařských služeb

Úvodní ustanovení. Obsah pracovnělékařských služeb Vyhláška č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) Ministerstvo

Více

Výroční zpráva o činnosti odboru HP. za rok 2015. Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Výroční zpráva o činnosti odboru HP. za rok 2015. Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Výroční zpráva o činnosti odboru HP za rok 2015 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Hlavní součásti odborné činnosti pracovníků odboru hygieny práce KHS Ústeckého kraje

Více

VYBRANÉ KAPITOLY Z PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ DÍL 3 FYZIKÁLNÍ FAKTORY V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY. MUDr. Květa Švábová, CSc.

VYBRANÉ KAPITOLY Z PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ DÍL 3 FYZIKÁLNÍ FAKTORY V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY. MUDr. Květa Švábová, CSc. VYBRANÉ KAPITOLY Z PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ DÍL 3 FYZIKÁLNÍ FAKTORY V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY MUDr. Květa Švábová, CSc. a kolektiv Vybrané kapitoly z pracovního lékařství díl 3 Díl 3 Vybrané kapitoly

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Č.j. 2015/135 Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických

Více

SPOTŘEBA CUKRU A SLADIDEL U DĚTÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

SPOTŘEBA CUKRU A SLADIDEL U DĚTÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH SPOTŘEBA CUKRU A SLADIDEL U DĚTÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH Závěrečná zpráva mimořádného úkolu odboru HDM 2010 Výkon SZD byl v r. 2010 zaměřen mimo jiné i na kontrolu skutečné spotřeby cukru a sladidel obsažených

Více

Systém zajištění BOZP ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Systém zajištění BOZP ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SYSTÉM VNITŘNÍHO ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENY PRÁCE SMĚRNICE BOZP 1f/2008 Dle registru zpracované dokumentace BOZP skupina 1 - ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ Systém zajištění BOZP ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

3 Měření hlukových emisí elektrických strojů

3 Měření hlukových emisí elektrických strojů 3 Měření hlukových emisí elektrických strojů Cíle úlohy: Cílem laboratorní úlohy je seznámit studenty s hlukem jako vedlejším produktem průmyslové činnosti, zásadami pro jeho objektivní měření pomocí moderních

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Klinika pracovního a cestovního lékařství Kristýna Hubená Problematika práce v truhlářských dílnách Problems Derived from Working in Carpenter Workshops Bakalářská

Více

Úloha KHS v ochraně ovzduší konference NCONZO Brno, 2.10.2009

Úloha KHS v ochraně ovzduší konference NCONZO Brno, 2.10.2009 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Úloha KHS v ochraně ovzduší konference NCONZO Brno, 2.10.2009 MUDr. Helena Šebáková Ing.Jaroslav Kubina Ing.Miroslava Rýparová helena.sebakova@khsova.cz

Více

PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ HLÁŠENÁ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2008

PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ HLÁŠENÁ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2008 PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ HLÁŠENÁ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2008 Státní zdravotní ústav www.szu.cz STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Ředitel: MUDr. Milan Bořek Centrum odborných činností v ochraně a podpoře veřejného

Více

Učební text ke školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Učební text ke školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Učební text ke školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci verze 2013 OBSAH A STRUKTURA ŠKOLENÍ Část I 1. Strategie v oblasti BOZP 1. Co je třeba udělat 2. Význam BOZP a její místo v řízení 3. Základní

Více

(riziko pro mladistvé)

(riziko pro mladistvé) Problematika hluku na pracovišti (riziko pro mladistvé) Ing. Zdeněk Jandák, CSc. Sá Státní zdravotní íústav Praha SZÚ, Konzultační den, 5. dubna 2011 Počty zaměstnanců v riziku Kategorizace práce, vyhl.

Více

aktivity ve vodě Pohybové (úvod do záchranářského minima pro pedagogické pracovníky při výuce plavání a pobytu u vody)

aktivity ve vodě Pohybové (úvod do záchranářského minima pro pedagogické pracovníky při výuce plavání a pobytu u vody) Miler Tomáš učební text Katedra plaveckých sportů UK FTVS Pohybové aktivity ve vodě - poranění ní páteře (úvod do záchranářského minima pro pedagogické pracovníky při výuce plavání a pobytu u vody) Zpracovala:

Více

5.6.11.4. Sanitární a pomocná zařízení

5.6.11.4. Sanitární a pomocná zařízení 5.6.11.4. Sanitární a pomocná zařízení http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/pracovni-prostredipracovni-podminky/sanitarni-a-pomocna-zarizeni Požadavky na sanitární a pomocná zařízení jsou řešena v

Více

zaměstnancům a podmínky, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.

zaměstnancům a podmínky, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání. Strana 2208 Sbírka zákonů č. 180 / 2015 Částka 74 180 VYHLÁŠKA ze dne 9. července 2015 o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám

Více

Zpracoval: Bc. Karel Lichtneger, DiS. Podpis: Strana č. 1 celkem stran: 11 Schválil: prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc, dr.h.c. Podpis: Datum vydání:

Zpracoval: Bc. Karel Lichtneger, DiS. Podpis: Strana č. 1 celkem stran: 11 Schválil: prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc, dr.h.c. Podpis: Datum vydání: BS 7/14 Seznam prací a pracovišť a mladistvým Zpracoval: Bc. Karel Lichtneger, DiS. Podpis: Strana č. 1 celkem stran: 11 Schválil: prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc, dr.h.c. Podpis: Datum vydání: 16. 4. 2014

Více

ZDRAVÍ A OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

ZDRAVÍ A OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZDRAVÍ A OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Konference o kvalitě ovzduší Ostrava 14.4.2008 MUDr. Helena Šebáková Ing. Jaroslav Kubina MUDr. Helena Kazmarová SZÚ Praha Blažena Kozlíková ÚZIS ČR Ostrava telefon:

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E.1. Technická zpráva a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště,

Více

180/2015 Sb. VYHLÁKA

180/2015 Sb. VYHLÁKA 180/2015 Sb. VYHLÁKA ze dne 9. července 2015 o pracích a pracovitích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu,

Více

5.6.10.7. Hluk http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/kategorizace-praci/hluk Dle Vyhlášky č. 432/2003 Sb. zařazujeme do 4 kategorií. Problematiku a ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku stanovuje

Více

01 Technická zpráva D 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D DOKUMENTACE OBJEKTŮ DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

01 Technická zpráva D 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D DOKUMENTACE OBJEKTŮ DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 01 Technická zpráva SOUBOR STAVEBNÍ OBJEKT ČÁST STUPEŇ D 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SO 01 HLAVNÍ OBJEKT D DOKUMENTACE OBJEKTŮ DPS NÁZEV STAVBY: REKONSTRUKCE OBJEKTU STARÁ POŠTA ROUSÍNOV - STATICKÉ

Více

ASPI UX355 Strana 1 13.09.2011 07:47:18

ASPI UX355 Strana 1 13.09.2011 07:47:18 352/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. září 2003 o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků

Více

Město Klimkovicemos. Klimkovice. Město Klimkovice. vlastnické právo: Česká republika, Povodí Odry s.p. koryto vodního toku přirozené nebo upravené

Město Klimkovicemos. Klimkovice. Město Klimkovice. vlastnické právo: Česká republika, Povodí Odry s.p. koryto vodního toku přirozené nebo upravené - 2 - E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění Jedná se o členité území. Staveniště je určeno základní náplní stavby a tou je úprava povrchu vozovky.

Více

Ověření znalostí individuálně u nemocných s poruchou zraku a sluchu. MUDr. Lenka Štrosová

Ověření znalostí individuálně u nemocných s poruchou zraku a sluchu. MUDr. Lenka Štrosová Ověření znalostí individuálně u nemocných s poruchou zraku a sluchu MUDr. Lenka Štrosová Rozsah pracovně-lékařské prohlídky se řídí vyhl. č. 79/2013 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 1 Vypracovala: Lucie Mäsiarová vedoucí referátu Centrální evidence vězněných osob Kontakt: 5_OSstatistiky(zavinac)grvs.justice.cz OBSAH ÚVODNÍ SLOVO...

Více

Zdraví jako základ slaďování pracovního a rodinného života. DiS. Petra Slívová

Zdraví jako základ slaďování pracovního a rodinného života. DiS. Petra Slívová Zdraví jako základ slaďování pracovního a rodinného života DiS. Petra Slívová Přehled platné legislativy Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách -

Více

KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové Výroční zpráva oddělení PBU za rok 2010

KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové Výroční zpráva oddělení PBU za rok 2010 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové Výroční zpráva oddělení PBU za rok 2010 Úřední kontroly provedené orgány ochrany veřejného zdraví Orgány ochrany veřejného zdraví v souladu s kompetencemi

Více

POČTY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

POČTY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ POČTY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ Vypracoval: Josef Remeš Č. revize: 5.0 Při návrhu zařizovacích předmětů, zvláště určených pro společné hygienické místnosti, je nutné vždy vycházet z počtu uživatelů, z předpokladu

Více

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH Bankovní spojení: 19-65825-011/0710 Tel.: 296 336 700, Fax:

Více

Nezávazná příručka pro správnou praxi pro porozumění a provádění směrnice 92/57/EHS

Nezávazná příručka pro správnou praxi pro porozumění a provádění směrnice 92/57/EHS Nezávazná příručka pro správnou praxi pro porozumění a provádění směrnice 92/57/EHS o staveništích Sociální Evropa Evropská komise Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost

Více

:6pt;font-style:normal;color:grey;font-family:Verdana,Geneva,Kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-variant:n (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6866-3 Publishing, verze

Více