KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008"

Transkript

1 KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 28 JOB CATEGORIZATION IN RELATION TO OCCUPATIONAL DISEASES ACKNOWLEDGED IN 28 Pøehledný èlánek IVAN KUÈERA, PAVEL HLAVÁÈ Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové SOUHRN K vykonávalo v Èeské republice rizikové práce (kategorie 2R, 3, 4) celkem osob, z toho žen (28,6 %). Nejvíce osob pracujících v riziku bylo v Moravskoslezském kraji (84 587), a to i v pøepoètu na 1 tisíc obyvatel. V rizikové kategorii 3 bylo zaøazeno 85 % pracovníkù, v kategorii 2 riziková 11 % a ve 4. kategorii 4 % pracovníkù. Nejèastìjším rizikovým faktorem byl hluk (41 % osob), fyzická zátìž (12 % osob) a prach (11 % osob). Podíl jednotlivých faktorù pracovních podmínek byl v uplynulých ètyøech letech stabilní. Výjimku tvoøí mírný nárùst podílu fyzické zátìže a vibrací a pokles podílu prací spojených s psychickou zátìží a podíl prací s biologickými èiniteli v rizikových kategoriích. V roce 28 bylo hlášeno celkem 143 profesionálních onemocnìní (nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání). Nejvíce profesionálních onemocnìní bylo hlášeno pro pøíèinný rizikový faktor fyzické zátìže a rizikový faktor vibrace, kde neexistuje úèinná osobní ochrana pracovníka a kdy vznikající profesionální onemocnìní nejsou vèas zachycovány lékaøskými preventivními prohlídkami závodní preventivní péèe. Klíèová slova: kategorizace prací v ÈR/28, expozice, rizikové práce, nemoci z povolání SUMMARY By 31st December 28, 446,675 persons (127,853 of them women, i.e. 28.6%) in the Czech Republic worked at risk (2R, 3 and 4). Most subjects working at risk were in the Moravian-Silesian region (84,587) even in the relative number per 1, inhabitants. In the risk category 3 were 85% of the workers, 11% were in the risk category 2 and 4% were in the risk category 4. Noise was the most frequent risk factor (41% of subjects), followed by physical load (12% of individuals) and dust (11% of persons). The proportion of particular occupational risk factors have been stable during last 4 years. Mild accrual of physical load and vibration, decline of physical load and biological factors makes up exeption. In 28, 1,43 occupational diseases have been acknowledged (occupational diseases and persons endangered by an occupational disease). Most occupational diseases were acknowledged for the casual risk factor of physical load and risk faktor of vibration, where their not any personal protection of the worker and the originating occupational diseases are not detected in time despite preventive follow-up examination within the framework of occupational-medical care. Key words: job categorization in CZ (the Czech Republic)/28, work at risk, occupational diseases Úvod Zákonem è. 258/2 Sb., o ochranì veøejného zdraví a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen zákon ), byla zamìstnavatelùm uložena povinnost zajišśovat kategorizaci prací, tzn. na základì vyhodnocení výskytu a míry zdravotních rizik zaøazovat práce do ètyø kategorií. Kritéria, faktory a limity pro zaøazování prací do kategorií jsou obsaženy ve vyhlášce è. 432/23 Sb. Ve sdìlení Kategorizace prací a její zpracování v informaèním systému hygienické služby (Èeské pracovní lékaøství, , 23/4) byl popsán princip a úèel kategorizace prací a zároveò i zpùsob zajištìní sbìru, zpracování a centrální evidence dat v Informaèním systému hygienické služby v modulu Kategorizace prací (dále jen IS KaPr ). Ve sdìleních autorù v letech 24, 25, 26, 27 a 28 byla pøedložena aktuální data z IS KaPr ve vazbì na hlášená profesionální onemocnìní (Èeské pracovní lékaøství, 24/2, Èeské pracovní lékaøství, 25/2, Èeské pracovní lékaøství, 26/2, Èeské pracovní lékaøství 27/2 a Èeské pracovní lékaøství 28/2 3). Autoøi navazují na tato sdìlení, uvádìjí aktuální údaje o kategorizaci prací, hodnotí zmìny, které nastaly v prùbìhu roku 28. Rovnìž se vìnují nìkterým zmìnám v systému kategorizace prací, které nastaly v prùbìhu let 21 až 28. Na základì analýzy profesionálních onemocnìní z hlediska kategorie práce pøíèinného faktoru a stavu kategorizace dané práce v dobì zjištìní onemocnìní pøedkládají námìty na další smìrování státního zdravotního dozoru v oblasti ochrany zdraví pøi práci. Metodika Výsledky, které jsou dále uvádìny, byly získány analýzou údajù evidovaných v IS KaPr. Data jsou do IS KaPr vkládána ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO

2 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 29 Pøehledný èlánek 72 krajskými hygienickými stanicemi po obdržení a vyhodnocení podkladù pøedložených zamìstnavateli, tzn. návrhù na zaøazení prací do kategorií a oznámení o zaøazení prací do kategorie druhé. Údaje o poètech profesionálních onemocnìní byly získány z Registru nemocí z povolání, který spravuje Státní zdravotní ústav v Praze. Autoøi tímto dìkují Státnímu zdravotnímu ústavu za laskavé poskytnutí dat z tohoto registru. Veškeré analýzy provedené v IS KaPr jsou vztaženy pouze k pracím tzv. rizikovým. Jedná se o práce zaøazené do kategorie tøetí a ètvrté, nebo o práce v kategorii druhé, o kterých orgán ochrany veøejného zdraví rozhodl, že se jedná o práce rizikové (dále jen 2R ). Základním pøedpokladem využití IS KaPr je zajištìní aktuálních dat v evidenci. Dìje se tak ze strany zamìstnavatelù plnìním zákonných povinností, tj. pøedkládáním návrhù na zaøazení prací do kategorií, resp. oznámení o zaøazení prací do nerizikové kategorie 2, vèetnì návrhù na nové zaøazení pøi zmìnách výkonu práce. Ze strany hygienické služby pøispívá k aktuálnímu stavu registru systematické a plánované provádìní státního zdravotního dozoru. Na základì výsledkù kontrol byly zaktualizovány údaje v IS KaPr, vèetnì aktualizace poètu exponovaných zamìstnancù. Z Registru nemocí z povolání byla využita data o poètech profesionálních onemocnìní tøídìných podle kapitol naøízení vlády è. 29/1995 Sb. Dále údaje z tzv. Pøílohy ke stanovisku orgánu pøíslušného k ovìøení podmínek, za kterých mùže vzniknout nemoc z povolání (dále jen pøíloha ). V pøíloze hygienická služba pøi ovìøení podmínek vzniku nemocí z povolání kromì jiného uvádí, zda byla èi nebyla zamìstnavatelem provedena kategorizace dané práce a jaké kategorii odpovídal pøíèinný faktor onemocnìní. Tyto údaje lze dobøe využít pro smìrování èinnosti hygienické služby v rámci státního zdravotního dozoru. Výsledky A. Vývoj poètu zamìstnancù, kteøí vykonávají rizikové práce a poètu rozhodnutí KHS Vývoj poètu zamìstnancù, kteøí vykonávají rizikové práce, je uveden v obrázku 1. Jedná se o poèty zamìstnancù evidovaných v IS KaPr, jehož provoz byl zahájen v roce 21. Zavedení tohoto systému souviselo s nabytím úèinnosti zákona è. 258/2 Sb., o ochranì veøejného zdraví a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, který zcela zásadním zpùsobem zmìnil zpùsob kategorizace prací, resp. podle pøedchozí právní úpravy, vyhlašování rizikových pracovišś. V prvním období je tedy patrné postupné provádìní inventury dosud vyhlášených i nevyhlášených prací, jejich zaøazování do kategorií na základì vyhodnocení zdravotních rizik a postupné zavádìní údajù do informaèního systému. Až do roku 23 proto poèet evidovaných zamìstnancù strmì stoupal. Tento nárùst se postupnì snižoval a v roce v 26 mùžeme dokonce sledovat nepatrný pokles osob vykonávajících rizikové práce. Tento pokles zøejmì souvisí i se zamìøením státního zdravotního dozoru na kontrolu rizikových prací v roce 26, vèetnì aktualizace poètu exponovaných osob. V letech 27 a 28 se poèet osob, které vykonávaly rizikové práce, mírnì zvýšil. Na obrázku 2 jsou zhodnoceny zmìny ve zpùsobu zaøazování prací do kategorií. V prvním období bylo kromì prací rizikových, i práce kategorie druhé zaøazovány do kategorií rozhodnutím orgánu ochrany veøejného zdraví. Na základì novely zákona è. 258/2 Sb., jsou od roku 24 práce do kategorie druhé zaøazovány zamìstnavatelem, což se významnì projevilo i v poètu vydávaných rozhodnutí. Souèasnì byla Tisíce RIZIKOVÉ PRÁCE - Česká republika Celkem Muži Žen y Obr. 1: Vývoj poètu evidovaných osob, které vykonávají rizikové práce ,5 % rozh odn u tí Vyh láška č. 89/21 Sb Počet rozh odn u tí Celkem 66 3 rozhodnutí ,5 % rozh odn u tí Novela zákon a č. 258/2 Sb. + Vyhláška č. 432/23 Sb Obr. 2: Poèet vydaných rozhodnutí o zaøazení prací do kategorií. pùvodní vyhláška è. 89/21 Sb., která urèovala kritéria pro zaøazení prací do kategorií, nahrazena vyhláškou è. 432/23 Sb. (úèinnost od ), která u nìkterých faktorù zásadnì zmìnila limity pro zaøazení prací do jednotlivých kategorií. B. Souèasný stav kategorizace prací V roce 28 se v Èeské republice vykonávalo rizikových prací u firem. Nejvíce rizikových prací bylo Moravskoslezský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Jihomoravský kraj Počet rizikových prací Olomoucký kraj Jihočeský kraj Pardubický kraj Vysočina Královéhradecký kraj Zlínský kraj Plzeňský kraj Praha Liberecký kraj Počet subjektů, kde se vykonávají riziková práce Obr. 3: Poèet rizikových prací v jednotlivých krajích a poèet firem, kde jsou rizikové práce vykonávány k evidováno v Moravskoslezském kraji (1 921), tj. témìø 17 % všech rizikových prací. Poèty rizikových prací v jednotlivých krajích a poèty zamìstnavatelù, u kterých jsou tyto práce vykonávány, jsou uvedeny na obrázku 3. Celkovì je v IS KaPr evidováno cca 31 tisíc prací (kat. 2, 2R, 3 a 4) u více než 65 tisíc firem. V Èeské republice bylo k v IS KaPr evidováno osob vykonávajících rizikové práce (kategorie 2R, 3, 4), z toho žen (28,6 %). Nejvíce osob vykonávajících Karlovarský kraj

3 Tab. 1: Poèet evidovaných osob v rizikových kategoriích v jednotlivých krajích k Kraj Celkem Ženy Muži Praha Støedoèeský kraj Jihoèeský kraj Plzeòský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pøehledný èlánek Pardubický kraj Vysoèina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Celkem Tab. 2: Poèet evidovaných osob v jednotlivých rizikových kategoriích v jednotlivých krajích k Kraj Kategorie 2R Kategorie 3 Kategorie 4 Celkem Z toho ženy Celkem Z toho ženy Celkem Z toho ženy Praha Støedoèeský kraj Jihoèeský kraj Plzeòský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysoèina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Celkem rizikové práce je v kraji Moravskoslezském ( zamìstnancù, oproti roku 27 to pøedstavuje nárùst o témìø 2 tisíce osob), výraznì ménì v kraji Støedoèeském ( zamìstnancù, oproti roku 27 nárùst o necelých 13 osob) a Ústeckém (4 225 zamìstnancù, oproti roku 27 pokles o cca 1 osob) viz tabulka 1 a 2. Hodnotíme-li poèty osob vykonávajících rizikové práce podle rizikové kategorie, pak jednoznaènì nejvíce pracovníkù je evidováno v kategorii 3 (381 8 osob, tj. 85,3 %), nepomìrnì menší èást v kategorii 2R ( osob, tj. 1,5 %) a nejménì v kategorii 4 ( osob, tj. 4,2 %). Oproti roku 27 došlo k mírnému nárùstu poètu evidovaných osob ve všech rizikových kategoriích. Ch em i cké látky 4,5% Biologické činitele 6, 2% Psych i cká zátěž 6, 3% Pracovn í poloha 3,4% Vi b rac e 9,3% Prach 11,% El. mag.pol e 2,9% Zátěž teplem 2,4% Zrako vá zátěž 1,5% Zátěž chladem, 3% Fyzická zátěž 11,6% Hlu k 4,6% ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 29 C. Podíl jednotlivých rizikových faktorù Pøi výkonu rizikových prací jsou pracovníci nejèastìji Obr. 4: Podíl jednotlivých faktorù pøi výkonu rizikových prací k

4 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 29 Pøehledný èlánek 74 vystaveni hluku (4,6 %), fyzické zátìži (11,6 %) a prachu (11, %). Naopak celkem nepatrný je podíl zrakové zátìže a zátìže chladem (viz obrázek 4). Nejèastìji jsou zamìstnanci exponováni jen jednomu faktoru v rizikové kategorii (69 %). Dvìma rizikovým faktorùm souèasnì je exponováno 21 %, tøem faktorùm 6 % a 4 % osob je exponováno více faktorùm v rizikové kategorii. Na dalším obrázku je porovnán podíl jednotlivých faktorù pracovních podmínek v rizikových kategorií k a k , tedy za období, kdy poèty exponovaných zamìstnancù i evidovaných rizikových prací byl již stabilní. Na obrázku 5 je uveden procentuální podíl jednotlivých faktorù a na obrázku 6 pak poèty osob exponovaných jednotlivým rizikovým faktorùm. Z uvedeného plyne, že za období ètyø let (od roku 24 do roku 28) zùstává podíl jednotlivých faktorù v rizikových kategoriích stabilní. Výjimku tvoøí nárùst 45,% 4,% 35,% 3,% 25,% 2,% 15,% 1,% 5,%, % Hluk Fyzická zátěž Prach Podíl rizikových faktorů Vibrace Psychická zátěž Biologické činitele Chemické látky Pracovní poloha El. mag.pole k k Obr. 5: Podíl jednotlivých faktorù pøi výkonu rizikových prací k a k Hluk Fyzická zátěž Počet expon ovan ých (rizika) Prach Vibrace Psychická zátěž Biologické činitele Chemické látky Pracovní poloha El. mag.pole k k Obr. 6: Poèet osob exponovaných jednotlivými rizikovými faktory k a k fyzické zátìže a vibrací, které zøejmì souvisí v dùslednìjším vyhledávání a vyhodnocování tìchto faktorù, u fyzické zátìže i se zmìnou limitù podle vyhlášky è. 432/23 Sb. Pokles psychické zátìže a poèet prací s biologickými èiniteli zaøazených do rizikových kategorií zøejmì je zapøíèinìn výhradnì zmìnou kritérií podle výše cit. vyhlášky. D. Kategorizace prací ve vazbì na profesionální onemocnìní (nemoci z povolání i ohrožení nemocí z povolání) Zátěž teplem Zátěž teplem Zraková zátěž Zraková zátěž Zátěž chladem Zátěž chladem Ve smyslu naøízení vlády è. 29/1995 Sb. byly nejèastìjší pøíèinou profesionálních onemocnìní hlášených v roce 28 fyzikální vlivy (kapitola II) v 766 pøípadech, dále to byly nemoci kožní (kapitola IV) ve 233 pøípadech, nemoci pøenosné a parazitární (kapitola V) ve 22 pøípadech a nemoci dýchacího systému (kapitola III) ve 182 pøípadech. Výraznì nižší poèet onemocnìní byl zpùsoben chemickými látkami (kapitola I) v poètu 15 pøípadù. Pro hodnocení a analýzy vztahu kategorizace prací a profesionálních onemocnìní je vhodné vycházet ze èlenìní pøíèinných faktorù ve smyslu kategorizace prací, jak je uvádí vyhláška è. 432/23 Sb. Hlavním rozdílem oproti klasifikaci položek profesionálních onemocnìní uvedených v naøízení vlády è. 29/1995 Sb. je zapoèítání vìtšiny onemocnìní kožních (kapitola IV) zpùsobených rùznými chemickými pøípravky do kategorizaèního pøíèinného faktoru chemické látky. Pøi porovnání kategorizace prací s profesionálními onemocnìními byly zvoleny pouze ty faktory, které lze jako pøíèinné pøiøadit k profesionálním onemocnìním hlášeným v roce 28. Proto nebyl zohlednìn napøíklad faktor psychické zátìže, pøestože z pohledu kategorizace prací pøedstavuje významnou položku. Pøi ovìøování podmínek vzniku nemocí z povolání vyplòuje hygienická služba ke svému stanovisku pøílohu, kde kromì jiného specifikuje kategorii pøíèinného faktoru daného onemocnìní. Tento údaj je rozdìlen do dvou èástí. V první se uvede kategorie pøíèinného faktoru, jak ji urèila kategorizace práce v dobì vzniku daného onemocnìní. Pokud však kategorizace prací, resp. urèení kategorie pøíèinného faktoru formálnì provedeno nebylo, vyplòuje se i èást druhá. Zde se uvede zjištìní z procesu ovìøení podmínek výkonu dané práce, tj. které kategorii by pøíèinný faktor v dobì vzniku onemocnìní odpovídal. Dùležité je, že dochází k jasnému rozlišení, zda daná práce byla èi nebyla formálnì kategorizována. Na obrázku 7 je uvedeno rozdìlení profesionálních onemocnìní hlášených v roce 28 podle pøíèinného faktoru. Souèasnì je zobrazeno, zda daný faktor byl èi nebyl v rámci Obr. 7: Poèty profesionálních onemocnìní hlášených v roce 28 podle pøíèinného faktoru a jeho rizikovosti. formální kategorizace práce urèen a zda odpovídal kategorie rizikové (2R, 3, 4) nebo kategorii nerizikové (1, 2). Ve 45 pøípadech (3,21 %) kategorii pøíèinného faktoru ani pøi ovìøování podmínek práce nebylo podle ovìøujícího pracovištì KHS možné spolehlivì vyjádøit. Šlo zejména o onemocnìní kožní (22 pøípadù) a infekèní (15 pøípadù). U jednotlivých pøíèinných faktorù onemocnìní byla provedena detailnìjší analýza. Ke vzniku 122 profesionálních onemocnìní (69 %) zpùsobených prachem došlo pøi výkonu prací kategorizovaných pro daný prach jako rizikové. Z toho

5 114 (93 %) pøípadù mìlo souvislost s expozicí oxidu køemièitému nebo azbestu. Naopak u 39 pøípadù (22 %), kdy práce byly kategorizovány jako nerizikové, bylo 36 onemocnìní podmínìno alergickou reakcí. U pøíèinného faktoru chemických látek vzniklo 146 onemocnìní (61 %) u prací kategorizovaných jako nerizikové. Z toho se ve 143 pøípadech jednalo o profesionální dermatózy. Nejèastìjšími pøíèinami byly v 4 pøípadech ropné výrobky, ve 23 pøípadech plastické hmoty, v 18 pøípadech dezinfekèní pøípravky a v 17 pøípadech pryž a gumárenské chemikálie. Pøíèinný faktor hluk zpùsobil profesionální onemocnìní hlášená v roce 28 pouze ve 26 pøípadech, z toho 23 vzniklo pøi výkonu prací pro hluk rizikových. Vibrace pøenášené na ruce byly pøíèinným faktorem pro hlášená profesionální onemocnìní celkem ve 269 pøípadech. Z toho ve 199 pøípadech (tj. 74 %) u prací, které byly pro faktor vibrací kategorizovány jako rizikové. Z celkového poètu 269 onemocnìní bylo pouze 8 pøípadù (3 %) diagnostikováno jako nemoci cév rukou. Tedy 7 % onemocnìní pøedstavují nemoci periferních nervù horních konèetin charakteru ischemických a úžinových neuropatií a nemoci kostí a kloubù rukou nebo zápìstí nebo loktù. Ve 34 pøípadech onemocnìní (13 %) nebyl faktor vibrací u dané práce zamìstnavatelem zkategorizován, odpovídal by však také nadlimitní rizikové úrovni. Pøekvapivý se však jeví vznik 36 onemocnìní z výkonu prací, které sice pro faktor vibrace kategorizovány byly, ale jako nerizikové. Faktor fyzické zátìže byl ve 459 pøípadech jednoznaènì nejèastìjší pøíèinou profesionálních onemocnìní hlášených v roce 28. Ve 176 pøípadech (38 %) pøi výkonu práce kategorizované pro daný faktor jako riziková, ve 169 pøípadech (37 %) kategorizované pro daný faktor jako neriziková. U 114 onemocnìní (25 %) kategorizace práce pro faktor fyzické zátìže provedena nebyla. Z toho v 98 pøípadech KHS pøi ovìøování podmínek práce uvedla, že by fyzická zátìž odpovídala kategorii rizikové. Biologické èinitele se jako pøíèina vzniku profesionálních onemocnìní hlášených v roce 28 uplatnily v celkem 22 pøípadech, z toho pouze 6 onemocnìní (3 %) vzniklo pøi výkonu práce kategorizované pro daný faktor jako riziková. Obr. 8: Poèty profesionálních onemocnìní podle pøíèinného faktoru v roce Naopak 161 onemocnìní (8 %) vzniklo pøi výkonu práce kategorizované pro faktor biologické èinitele jako neriziková. Jednoznaènì nejèastìjší pøíèinou vzniku infekèních profesionálních onemocnìní byl ve 111 pøípadech (55 %) svrab. U prací kategorizovaných jako nerizikové onemocnìní zpùsobená svrabem pøedstavují až 69 %. Na obrázku 8 je uveden vývoj poètu profesionálních onemocnìní podle pøíèinného faktoru od roku 25 do roku 28. Je zøejmé, že onemocnìní zpùsobených nadmìrnou fyzickou zátìží v posledních dvou letech výraznì pøibývá. Diskuse Nejèastìjším faktorem na rizikové úrovni je v pracovním prostøedí Èeské republiky hluk. Z hlediska vzniku profesionálních onemocnìní je s 26 onemocnìními jeho vliv prakticky zanedbatelný. Pøíèiny lze hledat v kvalitní ochranì pracovníkù vycházející z dobré zjistitelnosti hluku pøi práci, relativnì snadné mìøitelnosti, úèinných osobních ochranných prostøedcích a v efektivních lékaøských preventivních prohlídkách. Profesionální onemocnìní, která vznikla pùsobením prachu pøi výkonu rizikových prací, byla z 93 % vyvolána pùsobením prachu s obsahem oxidu køemièitého nebo azbestu a budou spíše tzv. starou expozicí. Z celkového poètu 177 onemocnìní vyvolaných prachem bylo 63 (36 %) zpùsobeno alergickou reakcí. Zhruba polovina z nich vznikla pøi výkonu prací nerizikových a polovina z prací rizikových. Dodržení limitních hodnot alergizujícího prachu v pracovním ovzduší a tím i zaøazení do nerizikové kategorie 2 nezaruèuje dokonalou ochranu pøed vznikem alergických onemocnìní. Zásadní prevencí je proto snaha o minimalizaci koncentrací prachu na pracovišti a zejména vèasné odhalení možné alergické reakce pracovníka na daný prach pøi vstupní, resp. periodické lékaøské prohlídce. Alergická reakce je také èastou pøíèinou profesionálních onemocnìní vyvolaných faktorem chemické látky, zejména nemocí kùže vlivem pùsobení ropných produktù, plastických hmot, dezinfekèních pøípravkù a gumárenských chemikálií. Témìø 75 % z tìchto onemocnìní vzniklo pøi výkonu prací pro daný faktor nerizikových, tzn. již takto zkategorizovaných nebo nerizikové kategorii odpovídající. Nelze vìtšinou oèekávat zaøazení práce do rizikové kategorie pouze pro samotnou práci s pryží, latexovými rukavicemi nebo pro používání dezinfekèních pøípravkù. Z celkového poètu 238 profesionálních onemocnìní s pøíèinným faktorem chemické látky bylo pouze 15 onemocnìní (6 %) patøících do kapitoly I podle naøízení vlády è. 29/1995 Sb., kdy chemická látka zpùsobila onemocnìní jiného systému než kùže. Ve 4 pøípadech se jednalo o nemoc z polycyklických kondenzovaných uhlovodíkù, ve 3 pøípadech o nemoc z aromatických nitro nebo amino slouèenin a ve 2 pøípadech o onemocnìní z olova nebo jeho slouèenin. Pro onemocnìní vyvolaná biologickými èiniteli je již pravidelnì typický výskyt svrabu (55 % ze všech pøípadù). Celkovì 96 % infekèních profesionálních onemocnìní vzniklo pøi výkonu prací kategorizovaných jako nerizikové nebo pro biologické èinitele nezkategorizovaných. Jedná se èasto o zdravotnictví, sociální služby, práci v zahranièí, zemìdìlství a živoèišnou výrobu, kde faktor biologické èinitele rizikové úrovnì dané vyhláškou è. 432/23 Sb. skuteènì nedosahuje. Prevencí je obecná opatrnost pøi práci s možnou expozicí biologickým èinitelùm. U svrabu je to pak zejména vèasná diagnostika a zjištìní zdroje onemocnìní, aby nedošlo k nákaze dalších pracovníkù. Rizikový faktor vibrace pøedstavuje z hlediska vzniku profesionálních onemocnìní trvale vážný problém. Vzhledem k neexistující úèinné osobní ochranì pracovníka se tak jedinou prevencí pøi výkonu rizikových prací stávají pouze lékaøské preventivní prohlídky. Vstupní pro odhalení kon- Pøehledný èlánek ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO

6 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 29 Pøehledný èlánek traindikací a z pohledu postupnì vznikajících onemocnìní zejména pak prohlídka periodická. Zdá se však, že tyto lékaøské preventivní prohlídky nejsou v pøedcházení vzniku tìchto onemocnìní dostateènì úèinné, neboś stejnì jako v roce 27 bylo i tentokrát 74 % pøípadù onemocnìní hlášeno z výkonu prací rizikových. Dané prohlídky tedy zjevnì poèínající poškození zdraví vlivem vibrací pøenášených na ruce neodhalily vèas. Pro lékaøe závodní preventivní péèe i pro hygieniky stanovující náplò preventivních prohlídek je velice dùležitý i fakt, že 7 % vzniklých onemocnìní pøedstavují nemoci periferních nervù horních konèetin charakteru ischemických a úžinových neuropatií a nemoci kostí a kloubù rukou, zápìstí nebo loktù. Typická preventivní prohlídka zamìøená pouze na traumatickou vazoneurózu s poškozením cév tedy nebude dostateènì úèinná. V roce 28 byl z hlediska hlášených profesionálních onemocnìní zpùsobených pøíèinným faktorem fyzická zátìž zaznamenán výrazný nárùst. Na obrázku 8 je jasnì vidìt, že faktor fyzické zátìže v posledních letech byl vždy nejèastìjší pøíèinou profesionálních onemocnìní a že stále nabývá na významu. Zhruba 38 % onemocnìní vzniklo z výkonu rizikových prací, tzn. pøi provádìní lékaøských preventivních prohlídek, které neodhalily poèínající onemocnìní. Dalších 37 % onemocnìní vzniklo pøi výkonu prací zkategorizovaných jako nerizikové. I pøi možnosti vyšší citlivosti a predispozici nìkterých osob se nevyhneme podezøení, že kategorizace nebyla ze strany zamìstnavatelù v daných pøípadech provedena dobøe. Celkem 21 % onemocnìní vzniklo pøi výkonu prací, kdy zamìstnavatelé daný faktor v kategorizaci nezohlednili vùbec a pøi šetøení podmínek vzniku onemocnìní se ukázalo, že byl dokonce na rizikové úrovni. Strmý nárùst poètu onemocnìní v posledních dvou letech mùže být i èásteènì zpùsoben samostatným hlášením každé diagnózy a položky nemoci z povolání, pøestože vznikly v rámci jedné kauzy a u jednoho pracovníka. Nijak to však nemùže snížit alarmující vývoj profesionálních onemocnìní zpùsobených nadmìrnou fyzickou zátìží. Závìr Autoøi navázali na svá pøedchozí sdìlení a uvedli základní údaje z IS KaPr k datu Kromì celkového pøehledu byl podrobnìji zkoumán podíl jednotlivých faktorù pracovních podmínek a jejich zmìny v uplynulých letech. Z hlediska vzniku profesionálních onemocnìní se stále vážnìjším problémem stávají onemocnìní vyvolaná lokální fyzickou zátìží. Nedobrá situace se nemìní ani u profesionálních onemocnìní vyvolaných vibracemi pøenášenými na ruce. U obou tìchto škodlivých faktorù pracovního prostøedí neexistuje pøi výkonu rizikových prací jiné preventivní opatøení než lékaøské prohlídky. Toto opatøení však není zjevnì dostateènì úèinné, neboś v pøípadì fyzické zátìže více než tøetina a v pøípadì vibrací pøenášených na ruce dokonce tøi ètvrtiny profesionálních onemocnìní hlášených v roce 28 vzniklo u pracovníkù vykonávajících rizikové práce, kteøí lékaøské prohlídky pravidelnì absolvují. Je zjevné, že analýzy dat ze stávajících registrù lze dobøe využít k prezentaci evidovaných informací, ale i ke zjišśování problematických oblastí v ochranì zdraví pøi práci. Tyto poznatky jsou velice dùležité pro zamìstnavatele i pro poskytovatele závodní preventivní péèe. Hygienická služba je pak mùže promítnout do urèování priorit pro výkon státního zdravotního dozoru. LITERATURA 1. Kuèera, I., Hlaváè, P.: Kategorizace prací a její zpracování v Informaèním systému hygienické služby. Èeské pracov. lék., 4, 23, è. 4, s Hlaváè, P., Kuèera, I.: Profesionální expozice pracovníkù faktorùm pracovního prostøedí ve vztahu k hlášeným nemocím z povolání v roce 23. Èeské pracov. lék., 5, 24, è. 2, s Kuèera, I., Hlaváè, P.: Profesionální expozice pracovníkù faktorùm pracovního prostøedí ve vztahu k hlášeným nemocím z povolání v roce 24. Èeské pracov. lék., 6, 25, è. 2, s Kuèera, I., Hlaváè, P.: Profesionální expozice faktorùm pracovního prostøedí ve vztahu k hlášeným nemocím z povolání v roce 25. Èeské pracov. lék., 7, 26, è. 2, s Kuèera, I., Hlaváè, P.: Kategorizace prací ve vazbì na profesionální onemocnìní hlášená v roce 26. Èeské pracov. lék., 8, 27, è. 2, s Kuèera, I., Hlaváè, P.: Kategorizace prací ve vazbì na profesionální onemocnìní hlášená v roce 27. Èeské pracov. lék., 7, 28, è. 2 3, s Pøedloženo k publikaci MUDr. Ivan Kuèera Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje Habrmanova Hradec Králové 76

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 6. 2008 20 Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007 Activity of branch of logopaediology in the CR in the

Více

Asistovaná reprodukce 2012. Assisted reproduction 2012

Asistovaná reprodukce 2012. Assisted reproduction 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 12. 2013 56 Souhrn Asistovaná reprodukce 2012 Assisted reproduction 2012 V roce 2012 provozovalo činnost 39 center

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 1. 2010 1 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost European

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 5. 2013 9 Lázeňská péče v roce 2012 Balneal Care in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o

Více

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 4. 2014 4 Souhrn Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013 Balneal Care in 2013 Tato Aktuální informace přináší

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 1.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AJ_CON_2

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 1.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AJ_CON_2 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 1.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AJ_CON_2 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Statistika nemocí z povolání v Evropské Unii. Pavel Urban

Statistika nemocí z povolání v Evropské Unii. Pavel Urban Statistika nemocí z povolání v Evropské Unii Pavel Urban Evropský seznam nemocí z povolání Doporučení Komise č. 90/326/EEC k přijetí Evropského seznamu nemocí z povolání Doporučení Komise č. 2003/670/EC

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Zpráva o novorozenci 2010. Report on newborn 2010

Zpráva o novorozenci 2010. Report on newborn 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 11. 2011 59 Souhrn Zpráva o novorozenci 2010 Report on newborn 2010 V roce 2010 se v České republice živě narodilo

Více

Minulý čas průběhový (past continuous) v oznamovací větě, v otázce a v záporu

Minulý čas průběhový (past continuous) v oznamovací větě, v otázce a v záporu Minulý čas průběhový (past continuous) v oznamovací větě, v otázce a v záporu MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Více

Žádosti o víza do Ruské federace

Žádosti o víza do Ruské federace Žádosti o víza do Ruské federace Od 16. července zavádí zastupitelský úřad Ruské federace nový způsob podávání žádostí o udělení víza. Od tohoto data je pro všechny žadatele povinné zadat žádost nejprve

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 10. 2012 51 Souhrn Vrozené vady u narozených v roce 2010 Congenital malformations in births in year 2010 V roce

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Alcohol consumption

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Alcohol consumption Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 9. 2010 57 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu European Health Interview

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Zpráva o monitorování expozice rizikovým faktorům práce a o hlášených profesionálních onemocněních v roce 2014

Zpráva o monitorování expozice rizikovým faktorům práce a o hlášených profesionálních onemocněních v roce 2014 Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí Subsystém VII Zdravotní rizika pracovních podmínek a jejich důsledky. Zpráva o monitorování expozice rizikovým faktorům

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period.

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Návštěvy This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Week Visits Visits % Week 26, Jun 25-Jul 01 2012 110 6.45% Week 27, Jul 02-Jul 08 2012 628 36.81% Week 28, Jul

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Klinika pracovního lékařství LF MU a FN USA v Brně Obsah analýza NZP u zdravotnických pracovníků

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy)

Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy) KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy) Radim

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

(riziko pro mladistvé)

(riziko pro mladistvé) Problematika hluku na pracovišti (riziko pro mladistvé) Ing. Zdeněk Jandák, CSc. Sá Státní zdravotní íústav Praha SZÚ, Konzultační den, 5. dubna 2011 Počty zaměstnanců v riziku Kategorizace práce, vyhl.

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague TENTO NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ, VYDANÝ NA PODPORU ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ROZHLASU

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE Ing. Tadeáš Franek, Refrasil, s.r.o., Průmyslová 7, Třinec Konská, Česká republika Abstrakt Vlivem celosvětové ekonomické krize

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Spisová služba a zákon 300/2008 Ladislav Kleman, Petra Benediktová

Spisová služba a zákon 300/2008 Ladislav Kleman, Petra Benediktová Spisová služba a zákon 300/2008 Ladislav Kleman, Petra Benediktová Hradec Králové, 7. dubna 2009 Proč spisová služba EZOP a produkty Asseco Elektronická spisová služba ze zákona povinnost pro všechny obecní

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2009. Newly notified occupational diseases 2009

Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2009. Newly notified occupational diseases 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 5. 2010 17 Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2009 Newly notified occupational diseases 2009 Souhrn Aktuální

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ AKTUÁLNĚ

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ AKTUÁLNĚ PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ AKTUÁLNĚ TUČEK Milan Společnost pracovního lékařství ČLS J.E.Purkyně www.pracovni-lekarstvi.cz OBSAH 1. Základní charakteristiky 2. Současná právní úprava 3. Kompetence, pokrytí, média

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE Patrik Svoboda, Hana Bohušová Anotace: Zaúčtování odložené daně

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Seminář BOZP. NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D. www.neweltom.cz. Prostějov, 6. 9. 2012

Seminář BOZP. NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D. www.neweltom.cz. Prostějov, 6. 9. 2012 Seminář BOZP NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D. www.neweltom.cz Prostějov, 6. 9. 2012 OBSAH Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky zdraví při práci Ochranné nápoje a teploty na pracovišti

Více

HYGIENA PRÁCE. Milan Tuček

HYGIENA PRÁCE. Milan Tuček HYGIENA PRÁCE 2009 Milan Tuček OBSAH 1. Definice vybraných základních pojmů. 2. Hodnocení expozice jako základ hodnocení rizik při práci 3. Analýza rizik při práci. Zásady hodnocení a řízení rizik při

Více

Agilní metodiky vývoje softwaru

Agilní metodiky vývoje softwaru vývoje softwaru : důraz na průběžnou komunikaci mezi vývojovým týmem a zákazníkem důraz na tvorbu kvalitního kódu a funkcí, které mají přímou obchodní hodnotu pro zákazníka týmovou spolupráci a samoorganizaci

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 28. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2013 25 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Jak dobře vám to myslí?

Jak dobře vám to myslí? Jak dobře vám to myslí? Prosím, vyplňte tento formulá ř perem bez pomoci druhé osoby. Jméno Datum narození / / Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Jsem muž žena Jsem Asiat černoch Hispánec běloch

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 Výcvikový program Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 1 Program: Teorie Východiska, definice a význam krátké intervence (KI) Využití v praxi, možnosti a limity Zdravotní, psychologické

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_305 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

JOSEF ŽÁK Ministerstvo životního prostředí České republiky

JOSEF ŽÁK Ministerstvo životního prostředí České republiky ZVLÁŠTNÍ PRIVILEGOVANÉ POSTAVENÍ OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE PŘI ROZDĚLOVÁNÍ PENĚZ Z POKUT ULOŽENÝCH ČESKOU INSPEKCÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZA SPRÁVNÍ DELIKTY SPÁCHANÉ OBCEMI NA ÚSEKU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ IN THE

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

GIS HK a krizové situace

GIS HK a krizové situace GIS HK a krizové situace Josef Falt Magistrát města Hradec Králové Československé armády 408, 500 02 Hradec Králové (CZ) e mail: Josef.Falt@umhk.cz tel.: +420 495 707 304, fax: +420 495 707 100, mobil

Více