KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008"

Transkript

1 KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 28 JOB CATEGORIZATION IN RELATION TO OCCUPATIONAL DISEASES ACKNOWLEDGED IN 28 Pøehledný èlánek IVAN KUÈERA, PAVEL HLAVÁÈ Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové SOUHRN K vykonávalo v Èeské republice rizikové práce (kategorie 2R, 3, 4) celkem osob, z toho žen (28,6 %). Nejvíce osob pracujících v riziku bylo v Moravskoslezském kraji (84 587), a to i v pøepoètu na 1 tisíc obyvatel. V rizikové kategorii 3 bylo zaøazeno 85 % pracovníkù, v kategorii 2 riziková 11 % a ve 4. kategorii 4 % pracovníkù. Nejèastìjším rizikovým faktorem byl hluk (41 % osob), fyzická zátìž (12 % osob) a prach (11 % osob). Podíl jednotlivých faktorù pracovních podmínek byl v uplynulých ètyøech letech stabilní. Výjimku tvoøí mírný nárùst podílu fyzické zátìže a vibrací a pokles podílu prací spojených s psychickou zátìží a podíl prací s biologickými èiniteli v rizikových kategoriích. V roce 28 bylo hlášeno celkem 143 profesionálních onemocnìní (nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání). Nejvíce profesionálních onemocnìní bylo hlášeno pro pøíèinný rizikový faktor fyzické zátìže a rizikový faktor vibrace, kde neexistuje úèinná osobní ochrana pracovníka a kdy vznikající profesionální onemocnìní nejsou vèas zachycovány lékaøskými preventivními prohlídkami závodní preventivní péèe. Klíèová slova: kategorizace prací v ÈR/28, expozice, rizikové práce, nemoci z povolání SUMMARY By 31st December 28, 446,675 persons (127,853 of them women, i.e. 28.6%) in the Czech Republic worked at risk (2R, 3 and 4). Most subjects working at risk were in the Moravian-Silesian region (84,587) even in the relative number per 1, inhabitants. In the risk category 3 were 85% of the workers, 11% were in the risk category 2 and 4% were in the risk category 4. Noise was the most frequent risk factor (41% of subjects), followed by physical load (12% of individuals) and dust (11% of persons). The proportion of particular occupational risk factors have been stable during last 4 years. Mild accrual of physical load and vibration, decline of physical load and biological factors makes up exeption. In 28, 1,43 occupational diseases have been acknowledged (occupational diseases and persons endangered by an occupational disease). Most occupational diseases were acknowledged for the casual risk factor of physical load and risk faktor of vibration, where their not any personal protection of the worker and the originating occupational diseases are not detected in time despite preventive follow-up examination within the framework of occupational-medical care. Key words: job categorization in CZ (the Czech Republic)/28, work at risk, occupational diseases Úvod Zákonem è. 258/2 Sb., o ochranì veøejného zdraví a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen zákon ), byla zamìstnavatelùm uložena povinnost zajišśovat kategorizaci prací, tzn. na základì vyhodnocení výskytu a míry zdravotních rizik zaøazovat práce do ètyø kategorií. Kritéria, faktory a limity pro zaøazování prací do kategorií jsou obsaženy ve vyhlášce è. 432/23 Sb. Ve sdìlení Kategorizace prací a její zpracování v informaèním systému hygienické služby (Èeské pracovní lékaøství, , 23/4) byl popsán princip a úèel kategorizace prací a zároveò i zpùsob zajištìní sbìru, zpracování a centrální evidence dat v Informaèním systému hygienické služby v modulu Kategorizace prací (dále jen IS KaPr ). Ve sdìleních autorù v letech 24, 25, 26, 27 a 28 byla pøedložena aktuální data z IS KaPr ve vazbì na hlášená profesionální onemocnìní (Èeské pracovní lékaøství, 24/2, Èeské pracovní lékaøství, 25/2, Èeské pracovní lékaøství, 26/2, Èeské pracovní lékaøství 27/2 a Èeské pracovní lékaøství 28/2 3). Autoøi navazují na tato sdìlení, uvádìjí aktuální údaje o kategorizaci prací, hodnotí zmìny, které nastaly v prùbìhu roku 28. Rovnìž se vìnují nìkterým zmìnám v systému kategorizace prací, které nastaly v prùbìhu let 21 až 28. Na základì analýzy profesionálních onemocnìní z hlediska kategorie práce pøíèinného faktoru a stavu kategorizace dané práce v dobì zjištìní onemocnìní pøedkládají námìty na další smìrování státního zdravotního dozoru v oblasti ochrany zdraví pøi práci. Metodika Výsledky, které jsou dále uvádìny, byly získány analýzou údajù evidovaných v IS KaPr. Data jsou do IS KaPr vkládána ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO

2 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 29 Pøehledný èlánek 72 krajskými hygienickými stanicemi po obdržení a vyhodnocení podkladù pøedložených zamìstnavateli, tzn. návrhù na zaøazení prací do kategorií a oznámení o zaøazení prací do kategorie druhé. Údaje o poètech profesionálních onemocnìní byly získány z Registru nemocí z povolání, který spravuje Státní zdravotní ústav v Praze. Autoøi tímto dìkují Státnímu zdravotnímu ústavu za laskavé poskytnutí dat z tohoto registru. Veškeré analýzy provedené v IS KaPr jsou vztaženy pouze k pracím tzv. rizikovým. Jedná se o práce zaøazené do kategorie tøetí a ètvrté, nebo o práce v kategorii druhé, o kterých orgán ochrany veøejného zdraví rozhodl, že se jedná o práce rizikové (dále jen 2R ). Základním pøedpokladem využití IS KaPr je zajištìní aktuálních dat v evidenci. Dìje se tak ze strany zamìstnavatelù plnìním zákonných povinností, tj. pøedkládáním návrhù na zaøazení prací do kategorií, resp. oznámení o zaøazení prací do nerizikové kategorie 2, vèetnì návrhù na nové zaøazení pøi zmìnách výkonu práce. Ze strany hygienické služby pøispívá k aktuálnímu stavu registru systematické a plánované provádìní státního zdravotního dozoru. Na základì výsledkù kontrol byly zaktualizovány údaje v IS KaPr, vèetnì aktualizace poètu exponovaných zamìstnancù. Z Registru nemocí z povolání byla využita data o poètech profesionálních onemocnìní tøídìných podle kapitol naøízení vlády è. 29/1995 Sb. Dále údaje z tzv. Pøílohy ke stanovisku orgánu pøíslušného k ovìøení podmínek, za kterých mùže vzniknout nemoc z povolání (dále jen pøíloha ). V pøíloze hygienická služba pøi ovìøení podmínek vzniku nemocí z povolání kromì jiného uvádí, zda byla èi nebyla zamìstnavatelem provedena kategorizace dané práce a jaké kategorii odpovídal pøíèinný faktor onemocnìní. Tyto údaje lze dobøe využít pro smìrování èinnosti hygienické služby v rámci státního zdravotního dozoru. Výsledky A. Vývoj poètu zamìstnancù, kteøí vykonávají rizikové práce a poètu rozhodnutí KHS Vývoj poètu zamìstnancù, kteøí vykonávají rizikové práce, je uveden v obrázku 1. Jedná se o poèty zamìstnancù evidovaných v IS KaPr, jehož provoz byl zahájen v roce 21. Zavedení tohoto systému souviselo s nabytím úèinnosti zákona è. 258/2 Sb., o ochranì veøejného zdraví a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, který zcela zásadním zpùsobem zmìnil zpùsob kategorizace prací, resp. podle pøedchozí právní úpravy, vyhlašování rizikových pracovišś. V prvním období je tedy patrné postupné provádìní inventury dosud vyhlášených i nevyhlášených prací, jejich zaøazování do kategorií na základì vyhodnocení zdravotních rizik a postupné zavádìní údajù do informaèního systému. Až do roku 23 proto poèet evidovaných zamìstnancù strmì stoupal. Tento nárùst se postupnì snižoval a v roce v 26 mùžeme dokonce sledovat nepatrný pokles osob vykonávajících rizikové práce. Tento pokles zøejmì souvisí i se zamìøením státního zdravotního dozoru na kontrolu rizikových prací v roce 26, vèetnì aktualizace poètu exponovaných osob. V letech 27 a 28 se poèet osob, které vykonávaly rizikové práce, mírnì zvýšil. Na obrázku 2 jsou zhodnoceny zmìny ve zpùsobu zaøazování prací do kategorií. V prvním období bylo kromì prací rizikových, i práce kategorie druhé zaøazovány do kategorií rozhodnutím orgánu ochrany veøejného zdraví. Na základì novely zákona è. 258/2 Sb., jsou od roku 24 práce do kategorie druhé zaøazovány zamìstnavatelem, což se významnì projevilo i v poètu vydávaných rozhodnutí. Souèasnì byla Tisíce RIZIKOVÉ PRÁCE - Česká republika Celkem Muži Žen y Obr. 1: Vývoj poètu evidovaných osob, které vykonávají rizikové práce ,5 % rozh odn u tí Vyh láška č. 89/21 Sb Počet rozh odn u tí Celkem 66 3 rozhodnutí ,5 % rozh odn u tí Novela zákon a č. 258/2 Sb. + Vyhláška č. 432/23 Sb Obr. 2: Poèet vydaných rozhodnutí o zaøazení prací do kategorií. pùvodní vyhláška è. 89/21 Sb., která urèovala kritéria pro zaøazení prací do kategorií, nahrazena vyhláškou è. 432/23 Sb. (úèinnost od ), která u nìkterých faktorù zásadnì zmìnila limity pro zaøazení prací do jednotlivých kategorií. B. Souèasný stav kategorizace prací V roce 28 se v Èeské republice vykonávalo rizikových prací u firem. Nejvíce rizikových prací bylo Moravskoslezský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Jihomoravský kraj Počet rizikových prací Olomoucký kraj Jihočeský kraj Pardubický kraj Vysočina Královéhradecký kraj Zlínský kraj Plzeňský kraj Praha Liberecký kraj Počet subjektů, kde se vykonávají riziková práce Obr. 3: Poèet rizikových prací v jednotlivých krajích a poèet firem, kde jsou rizikové práce vykonávány k evidováno v Moravskoslezském kraji (1 921), tj. témìø 17 % všech rizikových prací. Poèty rizikových prací v jednotlivých krajích a poèty zamìstnavatelù, u kterých jsou tyto práce vykonávány, jsou uvedeny na obrázku 3. Celkovì je v IS KaPr evidováno cca 31 tisíc prací (kat. 2, 2R, 3 a 4) u více než 65 tisíc firem. V Èeské republice bylo k v IS KaPr evidováno osob vykonávajících rizikové práce (kategorie 2R, 3, 4), z toho žen (28,6 %). Nejvíce osob vykonávajících Karlovarský kraj

3 Tab. 1: Poèet evidovaných osob v rizikových kategoriích v jednotlivých krajích k Kraj Celkem Ženy Muži Praha Støedoèeský kraj Jihoèeský kraj Plzeòský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pøehledný èlánek Pardubický kraj Vysoèina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Celkem Tab. 2: Poèet evidovaných osob v jednotlivých rizikových kategoriích v jednotlivých krajích k Kraj Kategorie 2R Kategorie 3 Kategorie 4 Celkem Z toho ženy Celkem Z toho ženy Celkem Z toho ženy Praha Støedoèeský kraj Jihoèeský kraj Plzeòský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysoèina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Celkem rizikové práce je v kraji Moravskoslezském ( zamìstnancù, oproti roku 27 to pøedstavuje nárùst o témìø 2 tisíce osob), výraznì ménì v kraji Støedoèeském ( zamìstnancù, oproti roku 27 nárùst o necelých 13 osob) a Ústeckém (4 225 zamìstnancù, oproti roku 27 pokles o cca 1 osob) viz tabulka 1 a 2. Hodnotíme-li poèty osob vykonávajících rizikové práce podle rizikové kategorie, pak jednoznaènì nejvíce pracovníkù je evidováno v kategorii 3 (381 8 osob, tj. 85,3 %), nepomìrnì menší èást v kategorii 2R ( osob, tj. 1,5 %) a nejménì v kategorii 4 ( osob, tj. 4,2 %). Oproti roku 27 došlo k mírnému nárùstu poètu evidovaných osob ve všech rizikových kategoriích. Ch em i cké látky 4,5% Biologické činitele 6, 2% Psych i cká zátěž 6, 3% Pracovn í poloha 3,4% Vi b rac e 9,3% Prach 11,% El. mag.pol e 2,9% Zátěž teplem 2,4% Zrako vá zátěž 1,5% Zátěž chladem, 3% Fyzická zátěž 11,6% Hlu k 4,6% ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 29 C. Podíl jednotlivých rizikových faktorù Pøi výkonu rizikových prací jsou pracovníci nejèastìji Obr. 4: Podíl jednotlivých faktorù pøi výkonu rizikových prací k

4 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 29 Pøehledný èlánek 74 vystaveni hluku (4,6 %), fyzické zátìži (11,6 %) a prachu (11, %). Naopak celkem nepatrný je podíl zrakové zátìže a zátìže chladem (viz obrázek 4). Nejèastìji jsou zamìstnanci exponováni jen jednomu faktoru v rizikové kategorii (69 %). Dvìma rizikovým faktorùm souèasnì je exponováno 21 %, tøem faktorùm 6 % a 4 % osob je exponováno více faktorùm v rizikové kategorii. Na dalším obrázku je porovnán podíl jednotlivých faktorù pracovních podmínek v rizikových kategorií k a k , tedy za období, kdy poèty exponovaných zamìstnancù i evidovaných rizikových prací byl již stabilní. Na obrázku 5 je uveden procentuální podíl jednotlivých faktorù a na obrázku 6 pak poèty osob exponovaných jednotlivým rizikovým faktorùm. Z uvedeného plyne, že za období ètyø let (od roku 24 do roku 28) zùstává podíl jednotlivých faktorù v rizikových kategoriích stabilní. Výjimku tvoøí nárùst 45,% 4,% 35,% 3,% 25,% 2,% 15,% 1,% 5,%, % Hluk Fyzická zátěž Prach Podíl rizikových faktorů Vibrace Psychická zátěž Biologické činitele Chemické látky Pracovní poloha El. mag.pole k k Obr. 5: Podíl jednotlivých faktorù pøi výkonu rizikových prací k a k Hluk Fyzická zátěž Počet expon ovan ých (rizika) Prach Vibrace Psychická zátěž Biologické činitele Chemické látky Pracovní poloha El. mag.pole k k Obr. 6: Poèet osob exponovaných jednotlivými rizikovými faktory k a k fyzické zátìže a vibrací, které zøejmì souvisí v dùslednìjším vyhledávání a vyhodnocování tìchto faktorù, u fyzické zátìže i se zmìnou limitù podle vyhlášky è. 432/23 Sb. Pokles psychické zátìže a poèet prací s biologickými èiniteli zaøazených do rizikových kategorií zøejmì je zapøíèinìn výhradnì zmìnou kritérií podle výše cit. vyhlášky. D. Kategorizace prací ve vazbì na profesionální onemocnìní (nemoci z povolání i ohrožení nemocí z povolání) Zátěž teplem Zátěž teplem Zraková zátěž Zraková zátěž Zátěž chladem Zátěž chladem Ve smyslu naøízení vlády è. 29/1995 Sb. byly nejèastìjší pøíèinou profesionálních onemocnìní hlášených v roce 28 fyzikální vlivy (kapitola II) v 766 pøípadech, dále to byly nemoci kožní (kapitola IV) ve 233 pøípadech, nemoci pøenosné a parazitární (kapitola V) ve 22 pøípadech a nemoci dýchacího systému (kapitola III) ve 182 pøípadech. Výraznì nižší poèet onemocnìní byl zpùsoben chemickými látkami (kapitola I) v poètu 15 pøípadù. Pro hodnocení a analýzy vztahu kategorizace prací a profesionálních onemocnìní je vhodné vycházet ze èlenìní pøíèinných faktorù ve smyslu kategorizace prací, jak je uvádí vyhláška è. 432/23 Sb. Hlavním rozdílem oproti klasifikaci položek profesionálních onemocnìní uvedených v naøízení vlády è. 29/1995 Sb. je zapoèítání vìtšiny onemocnìní kožních (kapitola IV) zpùsobených rùznými chemickými pøípravky do kategorizaèního pøíèinného faktoru chemické látky. Pøi porovnání kategorizace prací s profesionálními onemocnìními byly zvoleny pouze ty faktory, které lze jako pøíèinné pøiøadit k profesionálním onemocnìním hlášeným v roce 28. Proto nebyl zohlednìn napøíklad faktor psychické zátìže, pøestože z pohledu kategorizace prací pøedstavuje významnou položku. Pøi ovìøování podmínek vzniku nemocí z povolání vyplòuje hygienická služba ke svému stanovisku pøílohu, kde kromì jiného specifikuje kategorii pøíèinného faktoru daného onemocnìní. Tento údaj je rozdìlen do dvou èástí. V první se uvede kategorie pøíèinného faktoru, jak ji urèila kategorizace práce v dobì vzniku daného onemocnìní. Pokud však kategorizace prací, resp. urèení kategorie pøíèinného faktoru formálnì provedeno nebylo, vyplòuje se i èást druhá. Zde se uvede zjištìní z procesu ovìøení podmínek výkonu dané práce, tj. které kategorii by pøíèinný faktor v dobì vzniku onemocnìní odpovídal. Dùležité je, že dochází k jasnému rozlišení, zda daná práce byla èi nebyla formálnì kategorizována. Na obrázku 7 je uvedeno rozdìlení profesionálních onemocnìní hlášených v roce 28 podle pøíèinného faktoru. Souèasnì je zobrazeno, zda daný faktor byl èi nebyl v rámci Obr. 7: Poèty profesionálních onemocnìní hlášených v roce 28 podle pøíèinného faktoru a jeho rizikovosti. formální kategorizace práce urèen a zda odpovídal kategorie rizikové (2R, 3, 4) nebo kategorii nerizikové (1, 2). Ve 45 pøípadech (3,21 %) kategorii pøíèinného faktoru ani pøi ovìøování podmínek práce nebylo podle ovìøujícího pracovištì KHS možné spolehlivì vyjádøit. Šlo zejména o onemocnìní kožní (22 pøípadù) a infekèní (15 pøípadù). U jednotlivých pøíèinných faktorù onemocnìní byla provedena detailnìjší analýza. Ke vzniku 122 profesionálních onemocnìní (69 %) zpùsobených prachem došlo pøi výkonu prací kategorizovaných pro daný prach jako rizikové. Z toho

5 114 (93 %) pøípadù mìlo souvislost s expozicí oxidu køemièitému nebo azbestu. Naopak u 39 pøípadù (22 %), kdy práce byly kategorizovány jako nerizikové, bylo 36 onemocnìní podmínìno alergickou reakcí. U pøíèinného faktoru chemických látek vzniklo 146 onemocnìní (61 %) u prací kategorizovaných jako nerizikové. Z toho se ve 143 pøípadech jednalo o profesionální dermatózy. Nejèastìjšími pøíèinami byly v 4 pøípadech ropné výrobky, ve 23 pøípadech plastické hmoty, v 18 pøípadech dezinfekèní pøípravky a v 17 pøípadech pryž a gumárenské chemikálie. Pøíèinný faktor hluk zpùsobil profesionální onemocnìní hlášená v roce 28 pouze ve 26 pøípadech, z toho 23 vzniklo pøi výkonu prací pro hluk rizikových. Vibrace pøenášené na ruce byly pøíèinným faktorem pro hlášená profesionální onemocnìní celkem ve 269 pøípadech. Z toho ve 199 pøípadech (tj. 74 %) u prací, které byly pro faktor vibrací kategorizovány jako rizikové. Z celkového poètu 269 onemocnìní bylo pouze 8 pøípadù (3 %) diagnostikováno jako nemoci cév rukou. Tedy 7 % onemocnìní pøedstavují nemoci periferních nervù horních konèetin charakteru ischemických a úžinových neuropatií a nemoci kostí a kloubù rukou nebo zápìstí nebo loktù. Ve 34 pøípadech onemocnìní (13 %) nebyl faktor vibrací u dané práce zamìstnavatelem zkategorizován, odpovídal by však také nadlimitní rizikové úrovni. Pøekvapivý se však jeví vznik 36 onemocnìní z výkonu prací, které sice pro faktor vibrace kategorizovány byly, ale jako nerizikové. Faktor fyzické zátìže byl ve 459 pøípadech jednoznaènì nejèastìjší pøíèinou profesionálních onemocnìní hlášených v roce 28. Ve 176 pøípadech (38 %) pøi výkonu práce kategorizované pro daný faktor jako riziková, ve 169 pøípadech (37 %) kategorizované pro daný faktor jako neriziková. U 114 onemocnìní (25 %) kategorizace práce pro faktor fyzické zátìže provedena nebyla. Z toho v 98 pøípadech KHS pøi ovìøování podmínek práce uvedla, že by fyzická zátìž odpovídala kategorii rizikové. Biologické èinitele se jako pøíèina vzniku profesionálních onemocnìní hlášených v roce 28 uplatnily v celkem 22 pøípadech, z toho pouze 6 onemocnìní (3 %) vzniklo pøi výkonu práce kategorizované pro daný faktor jako riziková. Obr. 8: Poèty profesionálních onemocnìní podle pøíèinného faktoru v roce Naopak 161 onemocnìní (8 %) vzniklo pøi výkonu práce kategorizované pro faktor biologické èinitele jako neriziková. Jednoznaènì nejèastìjší pøíèinou vzniku infekèních profesionálních onemocnìní byl ve 111 pøípadech (55 %) svrab. U prací kategorizovaných jako nerizikové onemocnìní zpùsobená svrabem pøedstavují až 69 %. Na obrázku 8 je uveden vývoj poètu profesionálních onemocnìní podle pøíèinného faktoru od roku 25 do roku 28. Je zøejmé, že onemocnìní zpùsobených nadmìrnou fyzickou zátìží v posledních dvou letech výraznì pøibývá. Diskuse Nejèastìjším faktorem na rizikové úrovni je v pracovním prostøedí Èeské republiky hluk. Z hlediska vzniku profesionálních onemocnìní je s 26 onemocnìními jeho vliv prakticky zanedbatelný. Pøíèiny lze hledat v kvalitní ochranì pracovníkù vycházející z dobré zjistitelnosti hluku pøi práci, relativnì snadné mìøitelnosti, úèinných osobních ochranných prostøedcích a v efektivních lékaøských preventivních prohlídkách. Profesionální onemocnìní, která vznikla pùsobením prachu pøi výkonu rizikových prací, byla z 93 % vyvolána pùsobením prachu s obsahem oxidu køemièitého nebo azbestu a budou spíše tzv. starou expozicí. Z celkového poètu 177 onemocnìní vyvolaných prachem bylo 63 (36 %) zpùsobeno alergickou reakcí. Zhruba polovina z nich vznikla pøi výkonu prací nerizikových a polovina z prací rizikových. Dodržení limitních hodnot alergizujícího prachu v pracovním ovzduší a tím i zaøazení do nerizikové kategorie 2 nezaruèuje dokonalou ochranu pøed vznikem alergických onemocnìní. Zásadní prevencí je proto snaha o minimalizaci koncentrací prachu na pracovišti a zejména vèasné odhalení možné alergické reakce pracovníka na daný prach pøi vstupní, resp. periodické lékaøské prohlídce. Alergická reakce je také èastou pøíèinou profesionálních onemocnìní vyvolaných faktorem chemické látky, zejména nemocí kùže vlivem pùsobení ropných produktù, plastických hmot, dezinfekèních pøípravkù a gumárenských chemikálií. Témìø 75 % z tìchto onemocnìní vzniklo pøi výkonu prací pro daný faktor nerizikových, tzn. již takto zkategorizovaných nebo nerizikové kategorii odpovídající. Nelze vìtšinou oèekávat zaøazení práce do rizikové kategorie pouze pro samotnou práci s pryží, latexovými rukavicemi nebo pro používání dezinfekèních pøípravkù. Z celkového poètu 238 profesionálních onemocnìní s pøíèinným faktorem chemické látky bylo pouze 15 onemocnìní (6 %) patøících do kapitoly I podle naøízení vlády è. 29/1995 Sb., kdy chemická látka zpùsobila onemocnìní jiného systému než kùže. Ve 4 pøípadech se jednalo o nemoc z polycyklických kondenzovaných uhlovodíkù, ve 3 pøípadech o nemoc z aromatických nitro nebo amino slouèenin a ve 2 pøípadech o onemocnìní z olova nebo jeho slouèenin. Pro onemocnìní vyvolaná biologickými èiniteli je již pravidelnì typický výskyt svrabu (55 % ze všech pøípadù). Celkovì 96 % infekèních profesionálních onemocnìní vzniklo pøi výkonu prací kategorizovaných jako nerizikové nebo pro biologické èinitele nezkategorizovaných. Jedná se èasto o zdravotnictví, sociální služby, práci v zahranièí, zemìdìlství a živoèišnou výrobu, kde faktor biologické èinitele rizikové úrovnì dané vyhláškou è. 432/23 Sb. skuteènì nedosahuje. Prevencí je obecná opatrnost pøi práci s možnou expozicí biologickým èinitelùm. U svrabu je to pak zejména vèasná diagnostika a zjištìní zdroje onemocnìní, aby nedošlo k nákaze dalších pracovníkù. Rizikový faktor vibrace pøedstavuje z hlediska vzniku profesionálních onemocnìní trvale vážný problém. Vzhledem k neexistující úèinné osobní ochranì pracovníka se tak jedinou prevencí pøi výkonu rizikových prací stávají pouze lékaøské preventivní prohlídky. Vstupní pro odhalení kon- Pøehledný èlánek ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO

6 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 29 Pøehledný èlánek traindikací a z pohledu postupnì vznikajících onemocnìní zejména pak prohlídka periodická. Zdá se však, že tyto lékaøské preventivní prohlídky nejsou v pøedcházení vzniku tìchto onemocnìní dostateènì úèinné, neboś stejnì jako v roce 27 bylo i tentokrát 74 % pøípadù onemocnìní hlášeno z výkonu prací rizikových. Dané prohlídky tedy zjevnì poèínající poškození zdraví vlivem vibrací pøenášených na ruce neodhalily vèas. Pro lékaøe závodní preventivní péèe i pro hygieniky stanovující náplò preventivních prohlídek je velice dùležitý i fakt, že 7 % vzniklých onemocnìní pøedstavují nemoci periferních nervù horních konèetin charakteru ischemických a úžinových neuropatií a nemoci kostí a kloubù rukou, zápìstí nebo loktù. Typická preventivní prohlídka zamìøená pouze na traumatickou vazoneurózu s poškozením cév tedy nebude dostateènì úèinná. V roce 28 byl z hlediska hlášených profesionálních onemocnìní zpùsobených pøíèinným faktorem fyzická zátìž zaznamenán výrazný nárùst. Na obrázku 8 je jasnì vidìt, že faktor fyzické zátìže v posledních letech byl vždy nejèastìjší pøíèinou profesionálních onemocnìní a že stále nabývá na významu. Zhruba 38 % onemocnìní vzniklo z výkonu rizikových prací, tzn. pøi provádìní lékaøských preventivních prohlídek, které neodhalily poèínající onemocnìní. Dalších 37 % onemocnìní vzniklo pøi výkonu prací zkategorizovaných jako nerizikové. I pøi možnosti vyšší citlivosti a predispozici nìkterých osob se nevyhneme podezøení, že kategorizace nebyla ze strany zamìstnavatelù v daných pøípadech provedena dobøe. Celkem 21 % onemocnìní vzniklo pøi výkonu prací, kdy zamìstnavatelé daný faktor v kategorizaci nezohlednili vùbec a pøi šetøení podmínek vzniku onemocnìní se ukázalo, že byl dokonce na rizikové úrovni. Strmý nárùst poètu onemocnìní v posledních dvou letech mùže být i èásteènì zpùsoben samostatným hlášením každé diagnózy a položky nemoci z povolání, pøestože vznikly v rámci jedné kauzy a u jednoho pracovníka. Nijak to však nemùže snížit alarmující vývoj profesionálních onemocnìní zpùsobených nadmìrnou fyzickou zátìží. Závìr Autoøi navázali na svá pøedchozí sdìlení a uvedli základní údaje z IS KaPr k datu Kromì celkového pøehledu byl podrobnìji zkoumán podíl jednotlivých faktorù pracovních podmínek a jejich zmìny v uplynulých letech. Z hlediska vzniku profesionálních onemocnìní se stále vážnìjším problémem stávají onemocnìní vyvolaná lokální fyzickou zátìží. Nedobrá situace se nemìní ani u profesionálních onemocnìní vyvolaných vibracemi pøenášenými na ruce. U obou tìchto škodlivých faktorù pracovního prostøedí neexistuje pøi výkonu rizikových prací jiné preventivní opatøení než lékaøské prohlídky. Toto opatøení však není zjevnì dostateènì úèinné, neboś v pøípadì fyzické zátìže více než tøetina a v pøípadì vibrací pøenášených na ruce dokonce tøi ètvrtiny profesionálních onemocnìní hlášených v roce 28 vzniklo u pracovníkù vykonávajících rizikové práce, kteøí lékaøské prohlídky pravidelnì absolvují. Je zjevné, že analýzy dat ze stávajících registrù lze dobøe využít k prezentaci evidovaných informací, ale i ke zjišśování problematických oblastí v ochranì zdraví pøi práci. Tyto poznatky jsou velice dùležité pro zamìstnavatele i pro poskytovatele závodní preventivní péèe. Hygienická služba je pak mùže promítnout do urèování priorit pro výkon státního zdravotního dozoru. LITERATURA 1. Kuèera, I., Hlaváè, P.: Kategorizace prací a její zpracování v Informaèním systému hygienické služby. Èeské pracov. lék., 4, 23, è. 4, s Hlaváè, P., Kuèera, I.: Profesionální expozice pracovníkù faktorùm pracovního prostøedí ve vztahu k hlášeným nemocím z povolání v roce 23. Èeské pracov. lék., 5, 24, è. 2, s Kuèera, I., Hlaváè, P.: Profesionální expozice pracovníkù faktorùm pracovního prostøedí ve vztahu k hlášeným nemocím z povolání v roce 24. Èeské pracov. lék., 6, 25, è. 2, s Kuèera, I., Hlaváè, P.: Profesionální expozice faktorùm pracovního prostøedí ve vztahu k hlášeným nemocím z povolání v roce 25. Èeské pracov. lék., 7, 26, è. 2, s Kuèera, I., Hlaváè, P.: Kategorizace prací ve vazbì na profesionální onemocnìní hlášená v roce 26. Èeské pracov. lék., 8, 27, è. 2, s Kuèera, I., Hlaváè, P.: Kategorizace prací ve vazbì na profesionální onemocnìní hlášená v roce 27. Èeské pracov. lék., 7, 28, è. 2 3, s Pøedloženo k publikaci MUDr. Ivan Kuèera Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje Habrmanova Hradec Králové 76

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Monitorování expozice faktorům pracovních podmínek na základě údajů z kategorizace prací MUDr. Jaromír Šamánek, Ludmila Bečvářová; SZÚ Praha

Monitorování expozice faktorům pracovních podmínek na základě údajů z kategorizace prací MUDr. Jaromír Šamánek, Ludmila Bečvářová; SZÚ Praha Monitorování expozice faktorům pracovních podmínek na základě údajů z kategorizace prací MUDr. Jaromír Šamánek, Ludmila Bečvářová; SZÚ Praha Počet zaměstnanců v IS KaPr podle krajů - absolutně 300000 250000

Více

Návrh kategorizace prací. Kategorizace prací

Návrh kategorizace prací. Kategorizace prací Kategorizace prací Kategorizace prací vyjadřuje souhrnné hodnocení úrovně zátěže zaměstnanců faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek. Provádí se na základě zhodnocení

Více

Kategorizace prací. MUDr. Anežka Sixtová. Ministerstvo zdravotnictví ČR

Kategorizace prací. MUDr. Anežka Sixtová. Ministerstvo zdravotnictví ČR Kategorizace prací MUDr. Anežka Sixtová Ministerstvo zdravotnictví ČR Kategorizace prací je metoda hodnocení úrovně zátěže zaměstnance zdravotními riziky při práci 13 faktorů pracovních podmínek sledován

Více

Bulletin č. 1 hygiena práce

Bulletin č. 1 hygiena práce Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Bulletin č. 1 hygiena Vydání 1/2011 5. května 2011 Vychází první číslo bulletinu odboru hygieny Vážení čtenáři, do rukou se Vám dostává první

Více

Profesionální alergická onemocnění v ČR

Profesionální alergická onemocnění v ČR Profesionální alergická onemocnění v ČR Occupational allergic diseases in the Czech Republic BEATRICA DLOUHÁ, DANA HAVLOVÁ, ZDEŇKA FENCLOVÁ, JAROMÍR ŠAMÁNEK, LUDMILA BEČVÁŘOVÁ, LENKA RYCHLÁ, MICHAELA ČERSTVÁ

Více

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXV DUBEN 26 ČÍSLO 2 PŘEHLED NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ HLÁŠENÝCH VOJENSKÝM STŘEDISKEM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ V LETECH 1996 25 Pplk. MUDr. Josef PAVEL Oddělení nemocí z povolání Ústřední

Více

č. 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003,

č. 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003, č. 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu

Více

Dittrichova 17 128 01 Praha 2 tel.: +420 234 118 111 fax: +420 224 916 561 e-podatelna@khsstc.cz www.khsstc.cz ID datové schránky: hhcai8e

Dittrichova 17 128 01 Praha 2 tel.: +420 234 118 111 fax: +420 224 916 561 e-podatelna@khsstc.cz www.khsstc.cz ID datové schránky: hhcai8e Z podkladů oddělení hygieny práce jednotlivých územních pracovišť Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha východ, Praha západ, Příbram a Rakovník zpracovala dne

Více

Porovnání sklízeèù cukrovky

Porovnání sklízeèù cukrovky Porovnání sklízeèù cukrovky COMPARISON OF SUGAR BEET HARVESTERS Petr Šaøec, Ondøej Šaøec, Jacek Przybyl, Karel Srb Katedra využití strojù ÈZU v Praze Pìstování cukrové øepy v ÈR prochází v posledních nìkolika

Více

432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kate...

432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kate... Stránka č. 1 z 15 432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro

Více

VLIV STÁLÉHO PŘEVODU NA ÚROVEŇ VIBRACÍ A HLUKU PŘEVODOVKY ŠKODA

VLIV STÁLÉHO PŘEVODU NA ÚROVEŇ VIBRACÍ A HLUKU PŘEVODOVKY ŠKODA XXXIV. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol VLIV STÁLÉHO PŘEVODU NA ÚROVEŇ VIBRACÍ A HLUKU PŘEVODOVKY ŠKODA Elias TOMEH 1 Abstract: The effect

Více

Asistovaná reprodukce 2013. Assisted reproduction 2013

Asistovaná reprodukce 2013. Assisted reproduction 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 6 Souhrn Asistovaná reprodukce 2013 Assisted reproduction 2013 V roce 2013 provozovalo činnost 41 center

Více

ANALÝZA PRACOVNÌ LÉKAØSKÉ PÉÈE V ÈESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA PRACOVNÌ LÉKAØSKÉ PÉÈE V ÈESKÉ REPUBLICE ANALÝZA PRACOVNÌ LÉKAØSKÉ PÉÈE V ÈESKÉ REPUBLICE ANALYSIS OF OCCUPATIONAL MEDICAL CARE IN THE CZECH REPUBLIC 1. Zdraví pøi práci (occupational health) Zdraví pøi práci (occupational health) je charakterizováno

Více

432/2003 Sb. VYHLÁŠKA

432/2003 Sb. VYHLÁŠKA 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu

Více

Hodnocení zdravotních rizik faktorů pracovních podmínek v zařízení na zpracování cukrové řepy

Hodnocení zdravotních rizik faktorů pracovních podmínek v zařízení na zpracování cukrové řepy Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Hodnocení zdravotních rizik faktorů pracovních podmínek v zařízení na zpracování cukrové řepy bakalářská práce Autor práce: Tomáš

Více

PRACOVNÌ LÉKAØSKÁ PROBLEMATIKA VE STAVEBNICTVÍ

PRACOVNÌ LÉKAØSKÁ PROBLEMATIKA VE STAVEBNICTVÍ PRACOVNÌ LÉKAØSKÁ PROBLEMATIKA VE STAVEBNICTVÍ OCCUPATIONAL MEDICAL PROBLEMS IN CONSTRUCTION INDUSTRY Subkatedra pracovního lékaøství IPVZ poøádala ve dnech 26. a 27. dubna 2004 kurz Pracovnì lékaøská

Více

NEMOCI Z POVOLÁNÍ Bakalářská práce

NEMOCI Z POVOLÁNÍ Bakalářská práce FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B5347 Eva Hofmannová Studijní obor: Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví 5346R007 NEMOCI Z POVOLÁNÍ Bakalářská práce Vedoucí

Více

Národní registr nemocí z povolání

Národní registr nemocí z povolání Závazné pokyny NZIS Národní registr nemocí z povolání 905-20060101 Pokyny k obsahu datové struktury Národní registr nemocí z povolání Závazné pokyny NZIS Tyto závazné pokyny vydal Ústav zdravotnických

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele, podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP při provádění údržby a oprav komunikací

Příručka praktického rádce zaměstnavatele, podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP při provádění údržby a oprav komunikací Příručka praktického rádce zaměstnavatele, podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)... 1-1 1.1 Vymezení

Více

zdraví při práci v praxi XVII. aktualizace a doplňky, únor 2011 Obsah aktualizace:

zdraví při práci v praxi XVII. aktualizace a doplňky, únor 2011 Obsah aktualizace: Zákaznický portál přináší tyto legislativní novinky související s oblastí Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 265/2010 Sb., Ing. Milan Tomeček,

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

432/2003 Sb. VYHLÁŠKA

432/2003 Sb. VYHLÁŠKA 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu

Více

Zdeňka Podzimková. BIOANALYTIKA CZ s.r.o.

Zdeňka Podzimková. BIOANALYTIKA CZ s.r.o. Zdeňka Podzimková BIOANALYTIKA CZ s.r.o. 1 Měření mikroklimatických podmínek Legislativa Metodika Hodnocení mikroklimatických podmínek Tabulky pro určení krátkodobě a dlouhodobě únosné doby práce Výpočtové

Více

Kategorizace prací u vybraných zdravotnických profesí. Jaromír Šamánek, Ludmila Bečvářová SZÚ Praha samanek@szu

Kategorizace prací u vybraných zdravotnických profesí. Jaromír Šamánek, Ludmila Bečvářová SZÚ Praha samanek@szu Kategorizace prací u vybraných zdravotnických profesí Jaromír Šamánek, Ludmila Bečvářová SZÚ Praha samanek@szu szu.cz Proč zdravotnictví? Jeden z největších zaměstnavatelů. Je všude. Zdravotníci jsou vystaveni

Více

PREVENCE A INFORMACE BOZP A PO

PREVENCE A INFORMACE BOZP A PO PREVENCE A INFORMACE BOZP A PO NOVINKY NA SILNICÍCH: Od 1. ledna čekají na řidiče tyto změny Rok 2016 přináší mnoho změn a velké množství jich čeká i na řidiče. Podívejte se na novinky! Řidiče čeká od

Více

Národní registr nemocí z povolání

Národní registr nemocí z povolání Závazné pokyny NZIS Národní registr nemocí z povolání 905_20100101_2 Pokyny k obsahu datové struktury Národní registr nemocí z povolání Závazné pokyny NZIS 905_20100101_2 Obsah Obsah...2 1. Základní informace...3

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE A OBEC V SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI

SOCIÁLNÍ PRÁCE A OBEC V SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI SOCIÁLNÍ PRÁCE A OBEC V SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI Ivana Liedermanová Magistrát města Pardubic Abstract:This paper analyzes social work in the separate jurisdiction of the municipality in the context of a devolved

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2009. Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2009

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2009. Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 24 Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2009 Activity of branch of tuberculosis and diseases

Více

Z historie ochrany zdraví při práci v Moravskoslezském kraji

Z historie ochrany zdraví při práci v Moravskoslezském kraji KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Z historie ochrany zdraví při práci v Moravskoslezském kraji Kolektiv pracovníků odboru hygieny práce KHS MSK Ostrava Krajskáhygienickástanice

Více

JATKA KURKA s.r.o. Jatka Otice Integrované povolení čj. MSK 124955/2006 ze dne 3.1.2007, ve znění pozdějších změn

JATKA KURKA s.r.o. Jatka Otice Integrované povolení čj. MSK 124955/2006 ze dne 3.1.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 P. Kopeček Agrovýzkum Rapotín s.r.o. ABSTRACT Periodical data on costs, producer prices and profitability of milk production from 2001

Více

Potraty v roce 2012. Abortions in year 2012

Potraty v roce 2012. Abortions in year 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 3. 2013 7 Potraty v roce 2012 Abortions in year 2012 Souhrn V roce 2012 se celkový počet potratů snížil na 37 734.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 208526/2008 ze dne 27.5.2009, (nabytí právní moci dne 19.6.2009):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 208526/2008 ze dne 27.5.2009, (nabytí právní moci dne 19.6.2009): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ISŘ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název: KATEGORZACE Revize č.: 1 Aktualizace: 17. 4. 2014 Platí od: 17. 4. 2014 OBSAH ÚVOD... 2 IDENTIFIKACE SUBJEKTU... 2 ROZDĚLENÍ PRACÍ DLE... 3 LÉKAŘ POSKYTUJÍCÍ PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ

Více

NAE ZKUENOSTI SE ZAØAZOVÁNÍM MLÁDEE DO PRÁCE

NAE ZKUENOSTI SE ZAØAZOVÁNÍM MLÁDEE DO PRÁCE SOUHRN NAE ZKUENOSTI SE ZAØAZOVÁNÍM MLÁDEE DO PRÁCE OUR EXPERIENCE IN PLACEMENT OF YOUTH TO JOBS VLASTIMIL KABÍÈEK 1, MARTIN DUEK 2 1 Emeritní krajský dorostový lékaø hl. m. Prahy a hlavní odborník dorostového

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 6. 2008 20 Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007 Activity of branch of logopaediology in the CR in the

Více

Chemické látky a přípravky

Chemické látky a přípravky Část A Chemické látky a přípravky podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod...1 2.

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

Bezpečnost práce a ochrana zdraví ve výrobním podniku

Bezpečnost práce a ochrana zdraví ve výrobním podniku Bezpečnost práce a ochrana zdraví ve výrobním podniku Health and safety protection in a production company workplace Bc. Lenka Pavlíková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Práce je zaměřena na bezpečnost

Více

Výroční zpráva oddělení hygieny dětí a mladistvých za rok 2012. Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Výroční zpráva oddělení hygieny dětí a mladistvých za rok 2012. Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Výroční zpráva oddělení hygieny dětí a mladistvých za rok 2012 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Leden 2013 1 Výsledky státního zdravotního dozoru - stravovací služba

Více

Zpráva o rodičce 2008. Report on mother at childbirth 2008

Zpráva o rodičce 2008. Report on mother at childbirth 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 9. 11. 29 61 Zpráva o rodičce 28 Report on mother at childbirth 28 Souhrn V posledních letech v České republice úhrnná

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

RŮZNOST TRANSFORMACE ZD V SOCIÁLNÍ REALITĚ H. Hudečková, M. Lošťák KHV - oddělení sociologie venkova a zemědělství Vysoká škola zemědělská, 165 21

RŮZNOST TRANSFORMACE ZD V SOCIÁLNÍ REALITĚ H. Hudečková, M. Lošťák KHV - oddělení sociologie venkova a zemědělství Vysoká škola zemědělská, 165 21 RŮZNOST TRANSFORMACE ZD V SOCIÁLNÍ REALITĚ H. Hudečková, M. Lošťák KHV - oddělení sociologie venkova a zemědělství Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Článek se zabývá jednáním oprávněných

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve strojírenském podniku Bakalářská práce

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve strojírenském podniku Bakalářská práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve strojírenském podniku Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis

FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis Hana Matlasová, Jana Kupková : 247 482, 8 ISSN 1212-4117 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Více

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) právnické osobě:

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) právnické osobě: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 651/2011 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2011

Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2011 ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2012; 21(3) Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2011 Invasive meningococcal disease in the Czech Republic in 2011 Pavla

Více

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v letech 2005 2008. Activity in branch gastroenterology in the CR in the years 2005 2008

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v letech 2005 2008. Activity in branch gastroenterology in the CR in the years 2005 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 10. 2009 55 Činnost oboru gastroenterologie v ČR v letech 2005 2008 Activity in branch gastroenterology in the CR

Více

PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ HLÁŠENÁ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2008

PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ HLÁŠENÁ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2008 PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ HLÁŠENÁ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2008 Státní zdravotní ústav www.szu.cz STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Ředitel: MUDr. Milan Bořek Centrum odborných činností v ochraně a podpoře veřejného

Více

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 1 ČHMÚ, pobočka Ústí n.l., PS 2, 400 11 Ústí n.l., novakm@chmi.cz 2 PřF UK Praha, KFGG, Albertov 6, 128

Více

Ochrana zdraví osob pracujících s nanomateriály v aktivitách zahraničních institucí (WHO, BAuA)

Ochrana zdraví osob pracujících s nanomateriály v aktivitách zahraničních institucí (WHO, BAuA) Ochrana zdraví osob pracujících s nanomateriály v aktivitách zahraničních institucí (WHO, BAuA) Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav Praha Centrum hygieny práce a pracovního lékařství 1 Bundesanstalt fürarbeitsschutz

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad odbor životního prostředí a zemědělství Dle rozdělovníku Váš dopis zn.: Ze dne: 29. 8. 2008 Číslo jednací: OŽPZ/39598-4/08/SY Vyřizuje: Sýkora Telefon: 466 026 356 E-mail:

Více

Zápis. z veøejného projednání posudku a dokumentace o vlivech zámìru

Zápis. z veøejného projednání posudku a dokumentace o vlivech zámìru HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn Èj M HM P-117203/2003/0ZP NI/E IA/O62-7/Nov Vyøizuje/ linka Ing Novotný/4278 Datum 1542005 Zápis z veøejného projednání

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství VYBRANÉ VÝSLEDKY Z VÝZKUMNÉ PRÁCE TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A SOUČASNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ Results selected from the research work Traditional Chinese medicine and current nursing Lucie Rolantová, Valérie Tóthová

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 5 Číslo 2, 2004 POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU

Více

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.10.2006 50 Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005 Activity of health

Více

Akční plán č. 5: Snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí na období 2015-2020

Akční plán č. 5: Snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí na období 2015-2020 Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Akční plán č. 5: Snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí na období 2015-2020 Ministerstvo zdravotnictví

Více

Jak dnes astma omezuje pracovní schopnost nemocných v ČR

Jak dnes astma omezuje pracovní schopnost nemocných v ČR Jak dnes astma omezuje pracovní schopnost nemocných v ČR Burden of incapacity for work in asthma patients EVA SIXTOVÁ Oddělení metodiky a kontroly posuzování ZS, Česká správa sociálního zabezpečení SOUHRN

Více

DESKRIPCE A APLIKACE KOMUNIKAČNÍCH E-KANÁLŮ VYUŽITELNÝCH VE VZTAHU OBČANŮ A OBCÍ

DESKRIPCE A APLIKACE KOMUNIKAČNÍCH E-KANÁLŮ VYUŽITELNÝCH VE VZTAHU OBČANŮ A OBCÍ DESKRIPCE A APLIKACE KOMUNIKAČNÍCH E-KANÁLŮ VYUŽITELNÝCH VE VZTAHU OBČANŮ A OBCÍ DESCRIPTION AND APPLICATION OF THE COMMUNICATION E- CANALS AVAILABLE IN RELATION AMONG CITIZENS AND MUNICIPALITIES Petr

Více

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007 SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 24 27 STRUČNÝ PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACE Roman Prokop Souhrn: Od r. 24 zaznamenaly univerzity třetího věku v České republice významný rozvoj také díky státní dotaci,

Více

SOCIÁLNÌ-PRÁVNÍ A ZDRAVOTNÍ ASPEKTY OCHRANY A PODPORY ZDRAVÍ PØI PRÁCI

SOCIÁLNÌ-PRÁVNÍ A ZDRAVOTNÍ ASPEKTY OCHRANY A PODPORY ZDRAVÍ PØI PRÁCI SOUHRN SOCIÁLNÌ-PRÁVNÍ A ZDRAVOTNÍ ASPEKTY OCHRANY A PODPORY ZDRAVÍ PØI PRÁCI SOCIAL-LEGAL AND HEALTH ASPECTS OF OCCUPATIONAL HEALTH CARE AND PROMOTION ADÉLA TUÈKOVÁ Zdravotnì sociální fakulta, Jihoèeská

Více

OBSAH ODOLNOST ENERGOSÁDRY PROTI ZMRAZOVACÍM CYKLŮM THE FROST RESISTANCE OF FLUE GAS DESULFURIZATION (FGD) GYPSUM

OBSAH ODOLNOST ENERGOSÁDRY PROTI ZMRAZOVACÍM CYKLŮM THE FROST RESISTANCE OF FLUE GAS DESULFURIZATION (FGD) GYPSUM ODOLNOST ENERGOSÁDRY PROTI ZMRAZOVACÍM CYKLŮM THE FROST RESISTANCE OF FLUE GAS DESULFURIZATION (FGD) GYPSUM Pavla Rovnaníková, Jitka Meitnerová Stavební fakulta VUT v Brně Abstract: The properties of flue

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

NEROVNOMÌRNÁ TEPELNÁ ZÁTÌŽ VÝSLEDKY SUBJEKTIVNÍHO HODNOCENÍ

NEROVNOMÌRNÁ TEPELNÁ ZÁTÌŽ VÝSLEDKY SUBJEKTIVNÍHO HODNOCENÍ ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO - 8 Pùvodní práce 6 NEROVNOMÌRNÁ TEPELNÁ ZÁTÌŽ VÝSLEDKY SUBJEKTIVNÍHO HODNOCENÍ SUMMARY IRREGULAR THERMAL LOAD RESULTS OF SUBJECTIVE EVALUATION BERNATÍKOVÁ Š.¹, JIRÁK Z.²,

Více

Pracovní rizika a zátěž na operačním sále

Pracovní rizika a zátěž na operačním sále Pracovní rizika a zátěž na operačním sále III. CELOSTÁTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÝ KONGRES PERIOPERAČNÍCH SESTER 24. 25.9.2014 MUDr. Lenka Hobzová Oddělení nemocniční hygieny Rizikové faktory 1. Chemické látky

Více

Kardiovaskulární onemocnění v zaměstnání

Kardiovaskulární onemocnění v zaměstnání Kardiovaskulární onemocnění v zaměstnání Kolářová M. 14.9.2013 Hotel Primavera Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo

Více

Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Projekt CAMELIA Projekt ALERT Projekt Alert akutní leukemie klinický registr x Web projektu Diskusní klub projektu Management dat Služby IS Help Zpět Analytické nástroje Prohlížeč dat Expertní služby x Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Více

Zkušenosti Knihovny Akademie věd ČR. Mgr. Pavel Mika 10. 10. 2014 KRE 2014

Zkušenosti Knihovny Akademie věd ČR. Mgr. Pavel Mika 10. 10. 2014 KRE 2014 Zkušenosti Knihovny Akademie věd ČR Mgr. Pavel Mika 10. 10. 2014 KRE 2014 Osnova Bibliometrické metody - možnosti a omezení jejich použití Dostupné informační zdroje Možnosti základních analýz Hodnocení

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Asistovaná reprodukce 2012. Assisted reproduction 2012

Asistovaná reprodukce 2012. Assisted reproduction 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 12. 2013 56 Souhrn Asistovaná reprodukce 2012 Assisted reproduction 2012 V roce 2012 provozovalo činnost 39 center

Více

ŽIVOTNÍ SPOKOJENOST ČESKÝCH DĚTÍ JAKO VÝZNAMNÝ KONCEPT

ŽIVOTNÍ SPOKOJENOST ČESKÝCH DĚTÍ JAKO VÝZNAMNÝ KONCEPT ŽIVOTNÍ SPOKOJENOST ČESKÝCH DĚTÍ JAKO VÝZNAMNÝ KONCEPT OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Satisfaction with life in Czech children as an important factor affecting health 11: 1 270, 2009 ISSN 1212-4117 Eva Hlaváčková

Více

Mlékárna Kunín a.s. Mlékárna Kunín Integrované povolení čj. MSK 80807/2007 ze dne 19. 9. 2007, ve znění pozdějších změn

Mlékárna Kunín a.s. Mlékárna Kunín Integrované povolení čj. MSK 80807/2007 ze dne 19. 9. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density. INFLUENCE OF TRACTOR AND SEEDING MACHINE WEIGHT AND TIRE PRESSURE ON SOIL CHARACTERISTICS VLIV HMOTNOSTI TRAKTORU A SECÍHO STROJE A TLAKU V PNEUMATIKÁCH NA PŮDNÍ VLASTNOSTI Svoboda M., Červinka J. Department

Více

VÝNOSOVÝ POTENCIÁL TRAV VHODNÝCH K ENERGETICKÉMU VYUŽITÍ

VÝNOSOVÝ POTENCIÁL TRAV VHODNÝCH K ENERGETICKÉMU VYUŽITÍ VÝNOSOVÝ POTENCIÁL TRAV VHODNÝCH K ENERGETICKÉMU VYUŽITÍ GRAS PRODUCTION RATE FOR ENERGY UTILIZATION J. Frydrych -,D.Andert -2, D.Juchelková ) OSEVA PRO s.r.o. Výzkumná stanice travinářská Rožnov Zubří

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 30. 8. 2014 2 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Královéhradeckém kraji

Více

Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici

Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici 2009 ROZVOJ PROFESIONÁLNYCH KOMPETENCIÍ UČITEĽOV TELESNEJ VÝCHOVY NA ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKOLÁCH Z ÚPOLOVÝCH ŠPORTOV

Více

Kategorizace prací z hlediska prachu

Kategorizace prací z hlediska prachu Kategorizace prací z hlediska prachu Ing. Jitka Hollerová Státní zdravotní ústav Praha Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory 26. konzultační den 19. února 2009 Kategorizace prací

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství POUŽÍVÁNÍ TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY PŘÍSLUŠNÍKY ČÍNSKÉ A VIETNAMSKÉ MINORITY The use of traditional Chinese medicine by members of Chinese and Vietnamese minorities Lucie Rolantová, Valérie Tóthová 11:

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 29. 8. 2014 2 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Pardubickém kraji v roce

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2012

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 7. 2013 21 Souhrn Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012 Incidence of tuberculosis in the Czech Republic

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 3 1.6.2006 Lázeňská péče v Moravskoslezském kraji v roce 2005 Balneologic Care in

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Informovanost žen o riziku postmenopauzální osteoporózy. Lenka Smutná

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Informovanost žen o riziku postmenopauzální osteoporózy. Lenka Smutná Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Informovanost žen o riziku postmenopauzální osteoporózy Lenka Smutná Bakalářská práce 2009 1 2 3 ANOTACE Tato bakalářská práce se zabývá problematikou

Více

R O Z H O D N U T Í o změně č. 3 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/9462/14 Spis. zn.: ZN/1960/ŽP/14 Počet listů: 7 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Ivana

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 10. 2012 51 Souhrn Vrozené vady u narozených v roce 2010 Congenital malformations in births in year 2010 V roce

Více

Posouzení obtížnosti výkladového textu učebnic přírodopisu pro 7. ročník ZŠ pomocí dvou metod

Posouzení obtížnosti výkladového textu učebnic přírodopisu pro 7. ročník ZŠ pomocí dvou metod Posouzení obtížnosti výkladového tetu učebnic přírodopisu pro 7. ročník ZŠ pomocí dvou metod Souhrn Libuše Hrabí Katedra přírodopisu a pěstitelství PdF UP Tento článek obsahuje poznatky o porovnání náročnosti

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 12535/ZP/2012-Čr 22.08.2012

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 12535/ZP/2012-Čr 22.08.2012 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 12535/ZP/2012-Čr 22.08.2012 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Pracovní rizika a zátěž na operačním sále

Pracovní rizika a zátěž na operačním sále Pracovní rizika a zátěž na operačním sále XXII. Mezinárodní konference nemocniční epidemiologie a hygieny Hotel Slovan Brno 22. - 23. 9. 2015 MUDr. Lenka Hobzová Rizikové faktory 1. Chemické látky a aerosoly

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 6

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 6 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 18. èervna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 6 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY B. Informativní èást 113. Oznámení o zmìnì plánu pøidìlení

Více

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Ing. Martin Kulich, Ph.D., VVUÚ, a.s., Ostrava Radvanice Jaromír Matějů,

Více

Akademický a komerèní komplex budov DEJVICE - CENTER. Praha 6

Akademický a komerèní komplex budov DEJVICE - CENTER. Praha 6 HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí V Praze dne 14.1.2004 È.j.: MHMP-051360/2002/0lPNI/EIA/004-8/Žá Vyøizuje: Ing. Žáková Stanovisko k posouzení vlivù provedení

Více

Č. j. VZ/S95/02-153/3416/02-Dh V Brně dne 16. července 2002

Č. j. VZ/S95/02-153/3416/02-Dh V Brně dne 16. července 2002 Č. j. VZ/S95/02-153/3416/02-Dh V Brně dne 16. července 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 5. 2002 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Konference BOZP v roce 2016 25.11.2015 Praha Pracovnělékařské služby poznatky z praxe

Konference BOZP v roce 2016 25.11.2015 Praha Pracovnělékařské služby poznatky z praxe Konference BOZP v roce 2016 25.11.2015 Praha Pracovnělékařské služby poznatky z praxe Michaela Krchová 1 Legislativa Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů Zákon

Více