Svatoanenské listy 4/10. Nové elektrofyziologické pracoviště Obezita jako epidemie Výsledek hospodaření za 1. pololetí 2010 X. svatoanenské odpoledne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svatoanenské listy 4/10. Nové elektrofyziologické pracoviště Obezita jako epidemie Výsledek hospodaření za 1. pololetí 2010 X. svatoanenské odpoledne"

Transkript

1 Svatoanenské listy 4/10 Nové elektrofyziologické pracoviště Obezita jako epidemie Výsledek hospodaření za 1. pololetí 2010 X. svatoanenské odpoledne

2 Elektrofyziologické pracoviště I. IKAK

3 Slovo ředitele Svatoanenské listy Vážení přátelé, ve třetím čísle našich Svatoanenských listů jsme se vítali s jarem a už máme za sebou polovinu léta. Nezbývá, než si na jedné straně povzdechnout nad rychle běžícím časem, na druhé straně věřím, že i vy jste prožili řadu krásných letních dní spokojeně. Jako fakultní nemocnice jsme se stali předmětem zvýšeného zájmu nejen médií, a to v dobrém slova smyslu. Výstavba Mezinárodního centra klinického výzkumu zahájená v červnu 2010 úspěšně pokračuje, a tak jak nám utíkají letní dny utečou i dva roky I. etapy výstavby a poté se část pracovišť, která dnes působí v ne zcela optimálních podmínkách přesune do nových prostor, které budou splňovat parametry špičkových světových pracovišť. Vážení kolegové, chtěl bych vám již nyní a na tomto místě poděkovat za to, že ztíženou situaci spojenou s výstavbou bezproblémově zvládáte a naši pacienti tak nepociťují výraznější diskomfort. O tom, že se snažíme stále zkvalitňovat péči o pacienty přicházející do fakultní nemocnice svědčí i skutečnost, že již v těchto dnech navštěvují naše nově zrekonstruovaná pracoviště na ulici Výstavní 17, kde sídlí mj. Oddělení rodinných a závodních lékařů a přesouvá se zde i Klinika pracovního lékařství, která nově poskytuje služby pro širokou veřejnost ve svém očkovacím středisku. Dalším důkazem toho, že naši odpovědnost ve zlepšování kvality péče a bezpečí pacienta bereme vážně, je také účast naší fakultní nemocnice v právě probíhajícím programu Nil Nocere Ochrana pacientů před poškozením, který pořádá Project HOPE- ČR, o. p. s. Zařadili jsme se mezi 16 vybraných nemocnic z celé ČR, které se díky účasti v tomto programu budou podílet na tvorbě tzv. příkladů dobré praxe best practices v oblasti bezpečí pacientů, a tyto následně budou doporučeny k implementaci ve zdravotnických zařízeních. Máme před sebou ještě hodně práce vedoucí ke splnění vytčených cílů a já věřím, že i přes překážky, které mohou nastat se společně přeneseme a cíle dosáhneme. Ing. Petr Koška, MBA ředitel FNUSA OBSAH 90. výročí založení kliniky pro nemoci kožní a venerické v Brně 4 Nositel Nobelovy ceny Kary B. Mullis, Ph.D. čestným doktorem Masarykovy univerzity 6 Klinické hodnocení léků a zdravotnických prostředků 7 Nové elektrofyziologické pracoviště pro špičkovou léčbu arytmií radiofrekvenční ablací 8 XVIII. Frejkovy dny s mezinárodní účastí 9 Pár slov o klinické psychologii a psychoterapii 10 Kongres UINARS 11 Obezita jako epidemie 12 Grant pro vyšší kvalitu našich budoucích spolupracovníků 12 Komunikujeme s pacientem anglicky 13 Z historie vzniku nemocnic (3) 15 Výsledek hospodaření za 1. pololetí Od jakosti ke kvalitě 17 Nový vstup do naší nemocnice 18 Etiketa žvýkání ve společnosti 19 Šťastné děti v ELDORÁDU a Hurá na prázdniny 19 Hold vděčného pacienta I. ortopedické klinice 20 Máte-li odvahu a chuť. 20 Památky České republiky zapsané do UNESCO 21 X. svatoanenské odpoledne 22 Redakční rada: Šéfredaktorka: Členové: Vydává: Adresa redakce: Grafika a tisk: Mgr. Šárka Urbánková (aktuality) tel.: , Doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (medicína) Bc. Kamila Mašková (ošetřovatelství) Ing. Petra Veselá, DiS. (ekonomika) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53, Brno GRAFEX-AGENCY s.r.o. Ročník II. Číslo Vychází zdarma čtvrtletně v nákladu 1500 kusů. Za obsah dodaných textů odpovídají autoři. Fotografie Hana Báborová, Milada Dvořáková fotostředisko FNUSA. 3

4 Svatoanenské listy 90. výročí založení kliniky pro nemoci kožní a venerické v Brně foto autora článku rem v r a v letech byl děkanem lékařské fakulty v Brně. Kliniku bylo nutno vybavit. Jak A. Trýb vzpomíná, v knihovně byl jedinou položkou telefonní seznam a na oddělení lékaři, kteří zvládali jen rutinní výkony. Díky nezměrnému úsilí prof. Trýba a podpoře vlády a Masarykovy university byla klinika již ve dvacátých letech respektována na mezinárodní úrovni (obr. 2, obr. 3. Profesor Trýb byl uznávanou vědeckou autoritou evropského formátu, především v oblasti histopatologie, biochemie kůže a venerologie (obr. 5, obr 6). Již v roce 1868 v nové městské nemocnici v Brně, na nynější ulici Pekařská, vzniklo oddělení pro syfilis a chronická kožní onemocnění. Jeho primářem se stal chirurg. V roce 1891 již bylo zřízeno samostatné oddělení pro choroby kožní a pohlavní pod vedením primáře Dr. Brunnera. Dalšími primáři byli Dr. Spietschka a po jeho smrti v roce 1915 Dr. Viktor Reinsberg, který v roce 1920 nastoupil jako řádný profesor dermatologie a venerologie na nově ustavené Komenského universitě v Bratislavě. Po jeho odchodu spravoval dočasně zemské oddělení asistent Dr. Jaroslav Karásek. Zákonem z 28. ledna 1919 byla zřízena Masarykova universita v Brně a v prosinci 1920 byl docent University Karlovy, Antonín Trýb, pověřen vedením kliniky pro choroby kožní a venerické (obr. 1). Obr. 2 Laboratoř kliniky ve 20. letech 20. století Obr. 5 Alopecie u syfilis archív A. Trýba Obr. 3 Přístroj Finsenův k léčbě kožní tuberkulózy z 20. let Dne 30. prosince 1922 byla na brněnské klinice konána ustavující schůze československé vědecké dermato-venerologické společnosti. Byl zvolen přípravný výbor společnosti za předsednictví prof. Janovského a místopředsednictví prof. Trýba, prof. Šambergera a prof. Reinsberga (obr 4). Obr. 1 prof. A. Trýb 1. přednosta kliniky pro choroby kožní a venerické v Brně Prof. MUDr. Antonín Trýb, DrSc,. ( ) založil brněnskou dermatovenerologickou školu a nasměroval její další vývoj. V roce 1920 byl jmenován mimořádným profesorem a přednostou kožní kliniky v Brně, řádným profeso- Obr. 4 Založení Čs. dermatologické a venerologické společnosti na půdě brněnské kliniky Obr. 6 Rozpadlé syfilitické guma archiv A. Trýba 4

5 Svatoanenské listy Byl však také velkým pedagogem a popularizátorem vědy. Jeho velmi oblíbená Praktická dermatologie je vynikajícím příkladem učebnice určené studentům a lékařům praktikům. V úvodu A. Trýb mimo jiné píše: Skepse k nedokázaným theoriím není jejich popíráním, ale praktik si od nich nesmí slibovati více, než mohou skutečně jeho nemocnému poskytnouti. Vedlo by to jen ke vzrůstající nedůvěře lidstva k vědecké medicině oběma na škodu. Kniha se dočkala osmi vydání (obr. 7). Obr. 7 Psoriáza před 90 lety jako dnes Po zavření vysokých škol v r byl A. Trýb určitou dobu vězněn, v r opět nastoupil do funkce přednosty. Vědecká práce kliniky se zaměřila na problémy pyodermií, na prevenci pohlavních chorob, na tuberkulózu kůže, plísňová kožní onemocnění a na dětské dermatózy. Histologická laboratoř se věnovala vypracování moderních histochemických metod prof. Antonín Trýb umírá. Zanechává za sebou velké dílo vědecké, pedagogické, osvětové, ale také literární. Byl uznávaným básníkem a prozaikem, jeho díla, např. Příhody domu na Čang Wu, jsou stále živá a čtivá. V roce 1956 přebírá vedení brněnské kliniky prof. MUDr. Jaroslav Horáček, DrSc. ( ). Jako žák prof. Trýba propracoval moderní patofyziologickou koncepci oboru. To umožnila i jeho solidní biochemická erudice, což se projevilo i ve velmi nosném směru výzkumu, a to v oblasti biochemie a funkce lipidů v kůži. Návaznost experimentální práce na klasické klinicko-diagnostické disciplíny, jako histopatologii, histochemii a biochemickou diagnostiku, vedla k řadě nových jedinečných poznatků. Na klinice se začala rozvíjet elektronová mikroskopie. Byla zřízena mikrobiologická a sérologická laboratoř se zaměřením na diagnostiku a výzkum pohlavních chorob. Profesorem Horáčkem byly velmi akcentovány nové trendy ve fotobiologii a fototerapii, stejně jako problematika flebologická. Prof. Horáček spolu s doc. Rovenským založil brněnskou školu dětské dermatologie. Také pedagogická činnost prof. Horáčka byla mnohostranná a bohatá. Učil nejen mediky, ale i zdravotní sestry a napsal řadu velmi kvalitních učebnic a skript. V roce 1982 nastupuje ve funkci přednosty prof. MUDr. Jiří Záhejský, DrSc. V době jeho vedení kliniky se dále rozvíjelo zkoumání vlivů životního a pracovního prostředí a nežádoucích účinků zevně působících látek na kůži a faktorů vedoucích k chronickému průběhu dermatóz. Byly zavedeny metody sloužící ke zjišťování podstaty progrese sekundárních diabetických komplikací. Na významné místo v léčebně preventivní práci kliniky se opět dostává problematika venerologická, zlepšuje se diagnostika pohlavních chorob, klinika se pod vedením prof. Záhejského podílí na preventivních programech u sexuálně přenosných chorob. V r převzala vedení I. dermatovenerologické kliniky prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc. Rozvoj pracoviště a jeho nosných výzkumných programů byl ovlivněn řadou faktorů, z nichž nejzávažnější byl nárůst negativních vlivů životního prostředí. Pod novým vedením se rozvíjel program onkologický, venerologický, lymfologicko-flebologický a program péče o nemocné s kožními autoimunitními chorobami. V rámci vědecko-výzkumného zaměření se I. dermatovenerologická klinika, jako jedno z prvních pracovišť v ČR, začala zabývat dopadem závažných a chronických dermatóz na kvalitu života nemocných. Byly zaváděny nové metody v léčbě chronických ran. Od roku 2005 dosud vede kliniku doc. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. Pod jeho vedením se na klinice rozvíjí diagnostika a léčba kožních T-buněčných lymfomů, včetně jejich pokročilých stádií, nové metody v léčbě prekanceróz a karcinomů kožních, moderní fototerapie, komplexní přístup k léčbě těžké psoriázy. Tradičně vysokou úroveň si zachovává kožní alergologie a ostatní oblasti specializované péče. Na I. dermatovenerologické klinice probíhá ve spolupráci s dalšími pracovišti výzkum genetického podkladu psoriázy, kožních T-lymfomů, akné a atopické dermatitidy se zaměřením na remodelaci tkání, angiogenezu a zánětlivé děje u těchto chorob. Pokračuje dlouhodobý výzkum nepříznivých faktorů působících na kůži, především s možností kontaktní senzibilizace, dále výzkum faktorů vedoucích k provokaci autoagrese proti pojivu, studium autoimunitních puchýřnatých dějů, hodnocení kožní symptomatologie ve vztahu k onemocněním interním/onkologickým, studium bariérových systémů kožních aj. Publikační výstupy výzkumu v různých oblastech, především však u molekulárně biologických souvislostí některých nádorových procesů a chronických onemocnění s mírným stupněm zánětu, mají v několika případech světovou prioritu. V průběhu dlouhých 90 let existence měla klinika původně 6 oddělení, v roce lůžek, v roce lůžek. Tento stav trval až do roku 1989, kdy vznikla druhá dermatovenerologická klinika ve FN Brno-Bohunice, kam přešla polovina lékařů a sester ze zdejší kliniky. Během transformačního procesu se počet lůžek snižoval až na dnešních 40. Lůžková část zajišťuje nutnou péči u závažných diagnóz některých nádorových onemocnění kožních, puchýřnatých autoagresí, autoimunitních chorob pojiva, těžkých forem psoriázy, onemocnění ze skupiny ekzémů a dermatitid s těžkým průběhem, závažných toxoalergických polékových reakcí, infekčních onemocnění kůže a chorob venerických. Klinika zabezpečuje pregraduální a postgraduální výuku v plném rozsahu. V rámci blokové výuky mediků je zacílena na nejvýznamnější oblasti dermatovenerologie při tradičně vysokém nasazení všech vyučujících. Konfrontace studentů s moderními trendy v oboru je na I. DVK imperativem. Hlavní programy a centra kliniky dermatoonkologie, dermatoalergologie, fototerapie, dermatoimunologie, lymfologie a další působí s nadregionálním přesahem. V současné době je I. DVK ve FN u sv. Anny v Brně a LF MU plně funkčním celkem poskytujícím vysoce specializovanou péči. Je uznávaným pracovištěm v rámci ČR. Splňuje beze zbytku požadavky na akreditaci. Jak jsem již uvedl, v r vznikla další kožní klinika v Brně ve FN v Bohunicích. Jejím prvním přednostou byl prof. MUDr. Zdeněk Vlašín, DrSc., po něm nastoupila prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc. I tato klinika tedy nese část odkazu z dvacátých let dvacátého století. Doc. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. přednosta I. DVK 5

6 Svatoanenské listy Nositel Nobelovy ceny Kary B. Mullis, Ph.D. čestným doktorem Masarykovy univerzity foto autora článku O dva dny později, tj se uskutečnila v radničním sále města Mistelbachu v Rakousku přednáška dr. Mullise, kam byli rovněž pracovníci našeho ústavu pozváni jako čestní hosté. Za náš ústav se této akce zúčastnili: prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc., MUDr. Martin Zeman, MUDr. Martin Šindler, za genetickou laboratoř Mgr. Tomáš Pexa a RNDr. Markéta Zachová, Ph.D. V přednášce, která proběhla od 18:00 hod., dr. Mullis strhujícím způsobem přiblížil okolnosti objevu své metody. Následně proběhl společenský večer v prostorách městského muzea. Na této akci byl dr. Mullis slavnostně vyznamenán čestným členstvím Sternberg Society. Všichni pracovníci Ústavu soudního lékařství v Brně si pokládají za mimořádnou čest, že mohli významnou měrou přispět k úspěšné organizaci těchto neopakovatelných událostí. Po obdržení titulu Ph.D. odešel psát science fiction, ale psaní brzy opustil a stal se biochemikem na lékařské fakultě University of Kansas v Kansas City. Poté vedl dva roky pekárnu. Potom se na doporučení svého přítele Thomase Whitea vrátil k vědě a dostal práci u biotechnologické firmy Cetus Corporation v Emeryville v Kalifornii. Pracoval zde jako DNA chemik sedm let. Po odchodu z Cetusu v roce 1986 pracoval dva roky v Xytronyx, inc. v San Diegu. V roce 1993 dostal společně s Michaelem Smithem Nobelovu cenu za chemii, a to za vývoj metody PCR, která umožňuje amplifikaci specifických sekvencí DNA. Polymerázová řetězová reakce je biochemickou reakcí, která využívá enzym DNA-polymerázu ke kopírování DNA takovým způsobem, že se produkt hromadí geometrickou řadou (podobně dochází k šíření rozpadu atomů při výbuchu atomové bomby). DNA-polymeráza je schopná syntetizovat komplementární vlákno podle templátu jednovláknové DNA tak, že přidává k existujícímu úseku druhého vlákna nové nukleotidy. K tomu kromě templátového vlákna a nukleotidtrifosfátů potřebuje také krátký existující úsek druhého vlákna, tzv. primer, který lze syntetizovat uměle jako oligonukleotid. Templátová vlákna vznikají denaturací původně dvouvláknové DNA. Primery Kary Mullis působil po celou dobu přednášky velmi uvolněným dojmem. Byl to velký zážitek, setkat se s tak významným vědcem a poslechnout si, jaké okolnosti provázely objev něčeho tak revolučního, jako je PCR, říká profesor Hirt. Příjemné bylo i následné setkání s Kary Mullisem na slavnostní večeři, na kterou jsme byli pozváni, dodává pan přednosta. Dne byl na půdě brněnského Mendelova muzea předán čestný doktorát laureátu Nobelovy ceny za chemii, panu Kary B. Mullisovi, Ph.D., americkému význačnému badateli v oblasti molekulární biologie a objeviteli revoluční metody PCR (PCR Polymerase Chain Reaction). Návštěva tohoto celosvětově proslulého vědce byla dohodnuta Sternbergovou společností (Sternberg Society Moravsko dolnorakouská společnost lékařů a pracovníků ve zdravotnictví) v rámci přednáškového pobytu dr. Mullise v Rakousku a na organizaci této se velmi významně podíleli i zaměstnanci naší nemocnice, především pracovníci Ústavu soudního lékařství FNUSA a MU v Brně. Kary B. Mullis, Ph.D., molekulární biolog a nositel Nobelovy ceny za chemii, se narodil 28. prosince 1944 v Lenoiru (Severní Karolína, USA). Vyrůstal v Kolumbii (Jižní Karolína), kde navštěvoval Dreher High School. Titul bakaláře v oboru chemie získal na Georgia Institute of Technology v Atlantě v roce Titul Ph.D. v oboru biochemie získal na univerzitě v Berkeley v roce na tato vlákna nasedají v protisměrné orientaci, takže po opakovaných cyklech denaturace, nasedání primeru a extenze primeru DNA-polymerázou vznikají produkty, které slouží jako templáty pro nový reakční cyklus. Ze 2 vláken lze po 30 cyklech teoreticky získat celkem 230 = kopií (tj. 107 milionů kopií). Tato metoda má velmi široké použití ve výzkumu, v lékařské diagnostice, genetice a biotechnologii. Vzhledem ke schopnosti extrahovat DNA z fosilií se stala metoda PCR rovněž základem nového vědeckého oboru paleobiologie. Tento objev tedy bezesporu představoval zásadní ovlivnění vývoje všech výše zmíněných oborů. MUDr. Martin Zeman Ústav soudního lékařství 6

7 Svatoanenské listy Klinické hodnocení léků a zdravotnických prostředků Testování na lidech? foto autora článku Vývoj, neboli klinické hodnocení léků a zdravotnických prostředků, má na půdě Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně více jak desetiletou tradici. Klinickým hodnocením či studií se rozumí jakékoli systematické ověřování účinku a bezpečnosti prováděné na lidech (pacientech nebo zdravých dobrovolnících) pod vedením ošetřujících lékařů. Klinické studie mohou být zaměřeny na zkoumání léčiv, zdravotnických prostředků, ale také na zkoušení nových preventivních, vyšetřovacích a léčebných metod před jejich zavedením do praxe. Nejčastěji jsou klinické studie zaměřené na hodnocení nového přípravku, pomůcky či metody, a to z hlediska účinnosti, bezpečnosti a jakosti. V rámci projektu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) bylo založeno mimo jiné Oddělení klinických studií (OKS), které je zodpovědné za koordinaci, řízení a výkon všech činností souvisejících s klinickými studiemi prováděnými v nemocnici. Význam pro pacienty Při klinických hodnoceních musejí být dodržována velmi přísná pravidla. Podání léku člověku může být realizováno pouze u látek, které procházejí standardním předklinickým testováním na zvířatech. Jejich aplikace by však bez řadného ověření na lidských pacientech nebyla možná, neboť právě to umožňuje zjistit veškeré žádoucí i nežádoucí účinky. Všechna klinická hodnocení probíhají podle platné české i evropské legislativy a jsou prováděna pod dohledem Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a nejméně jedné etické komise. Etická komise nemocnice je nezávislý orgán tvořený odborníky z oblasti zdravotnictví i osobami bez lékařského vzdělání a vyjadřuje se ke každému klinickému hodnocení zejména z hlediska etiky, kvalifikace lékařů a vybavení pracoviště. Posouzení studie provádí pracovníci SÚKL ve spolupráci se specialisty z klinického oboru, pro který je daný lék určen. Předmětem posuzování je zejména riziko pro pacienty, kvalita používaných léků, objektivita, platnost a správnost získaných údajů. Zadavatel (obvykle společnost působící na trhu s léčivy, zdravotnickými pomůckami nebo tzv. smluvní výzkumná organizace) je povinen před zahájením hodnocení získat souhlas SÚKL, etické komise a v neposlední řadě i souhlas pacienta, který se bude daného hodnocení účastnit. V rámci posuzování studie se prověřují veškeré údaje z předklinického a případně i dosavadního klinického výzkumu, jenž jsou zpracovány v dokumentaci předkládané zadavatelem studie. Pečlivě je hodnocena především kvalita léku včetně podmínek jejich výroby. Každé pracoviště, na kterém studie probíhá, musí postupovat v souladu se standardy správné klinické praxe a v souladu s protokolem klinického hodnocení, což je dokument popisující cíl a způsob provedení klinického hodnocení. Činnosti jednotlivých pracovišť jsou kontrolovány pravidelnými návštěvami monitorů (obvykle zdravotničtí pracovníci vyškolení v oblasti klinických studií), kteří zajišťují správný chod studie ze strany zadavatele. V průběhu každé studie je trvale sledována bezpečnost léků a v případě, že se identifikují nová, závažná rizika, může dojít i k jejímu předčasnému ukončení. Pacienti musejí být vždy předem informováni o možných rizicích, jejich účast je zcela dobrovolná a ze studie mohou kdykoliv odstoupit. Účast na klinických studiích má pro dobrovolníky hned několik výhod. V případě klinických studií fáze I (na zdravých jedincích) lze účast ve studii kompenzovat finanční odměnou. V pozdějších fázích klinických studií, kdy jde o podávání testovaného přípravku pacientům, může být motivací možnost účinnější, pohodlnější a modernější léčby. Další výhodou je možnost získat nový testovaný lék bezplatně (léky ve studii poskytuje zadavatel) nebo příležitost seznámit se s novým způsobem léčby daného onemocnění Význam pro lékaře a zdravotnický personál Cílem vybudování OKS bylo stanovení a ukotvení pravidel pro provádění klinických hodnocení, tedy vytvoření transparentního prostředí pro spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje nových léčiv a zdravotnických prostředků. Úkolem OKS je zprostředkovat a zpracovat nabídky předběžného zájmu (tzv. feasibility study) ve spolupráci s vybraným lékařem odpovídajícího zaměření. V součinnosti s ostatními pracovišti nemocnice působí jako administrativní podpora při přípravách smluv týkajících se klinických hodnocení. Spolu s právním oddělením pracuje na dojednávání podmínek smluv. Ve spolupráci s hlavním zkoušejícím, který je zodpovědný za provedení studie, se následně zpracuje ekonomická kalkulace, ke které se vyjádří ekonomický úsek. Snahou OKS je koordinace činností souvisejících s klinickými studiemi napříč celou nemocnicí (také s lékárnou, laboratořemi a dalšími participujícími klinikami, které by se měly podílet na jejich řádném provedení). Do budoucna OKS plánuje vytvořit tým studijních sester zajišťujících specifické činnosti při realizaci klinických studií (např. administrativní podpora zkoušejícím, provádění vyšetření předepsaných protokoly apod.) OKS mimo jiné vytváří registr lékařů, kteří mají zájem podílet se na klinických hodnoceních, a zabezpečuje systematické vzdělávání lékařů a sester v oblasti klinického hodnocení. V případě jejich zájmu vystavuje osvědčení o správné klinické praxi. Význam pro smluvní partnery OKS je primárním kontaktním centrem pro veškeré zájemce o provádění klinických hodnocení v nemocnici. Zajišťuje a koordinuje veškerou komunikaci mezi nemocnicí a zadavateli. ARK I. IKAK II. IK KOCHHK I. NK OCHO OKRO Přehled klinik s nejvyšším počtem klinických hodnocení v letech

8 Svatoanenské listy Právě v oblasti vývoje nových léčiv je smluvně navazována spolupráce s konkrétními farmaceutickými a biotechnologickými firmami. Mezi významné partnery v oblasti klinických hodnocení se řadí mimo jiné i společnosti Abbott Laboratories, s. r. o., AstraZeneca Czech Republic s. r. o., ICON Clinical Research s. r. o., Pfizer, spol. s r. o., Sanofi-aventis, Schering-Plough s. r. o., s nimiž je již navázána spolupráce. Součástí projektu FNUSA-ICRC je také vybudování Klinicko farmakologické jednotky, která bude zajišťovat především provádění klinických studií fáze I, kdy se jedná o první použití léku na pacientech nebo zdravých dobrovolnících v souladu se všemi relevantními etickými normami a právními předpisy. V úvodní fázi projektu dojde k vybudování prostorů, zajištění potřebného materiálového vybavení a přípravy standardních operačních postupů pro všechny aktivity realizované v rámci této jednotky. Hlavním úkolem jednotky bude realizovat klinické studie pro jednotlivé výzkumné programy v rámci projektu FNUSA-ICRC. Její služby budou k dispozici formou smluvního výzkumu také průmyslovým partnerům nebo dalším zdravotnickým institucím. Snahou OKS je zjednodušit proces realizace klinických hodnocení, zajistit větší informovanost pacientů o možnostech zapojení a navýšit procenta zařazených pacientů i celkového počtu studií. Těchto cílů lze dosáhnout pouze ve spolupráci se všemi klinikami, ostatními pracovišti i celými řešitelskými týmy. OKS umožní dále zvýšení bezpečnosti prováděných výzkumů a etiky všech procesů s tím spojených díky nově připravované směrnici upravující střet zájmů. Výsledkem pak bude lepší úroveň prováděných klinických studií, a tudíž i kvalitnější léčba a celková péče o pacienty nemocnice. PharmDr. Lenka Vocilková Oddělení klinických studií FNUSA-ICRC Nové elektrofyziologické pracoviště pro špičkovou léčbu arytmií radiofrekvenční ablací Na I. interní kardioangiologické klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) bylo otevřeno nové špičkově vybavené elektrofyziologické pracoviště. Na tomto budou vyšetřováni a léčeni pacienti s poruchami srdečního rytmu (arytmie) metodou katetrové radiofrekvenční ablace. Tento nefarmokologický způsob léčby je ve FNUSA využíván již od roku 1997 a dopusud tak bylo ošetřeno pacientů. Celková výše nákladů na stavbu a vybavení pracoviště činila téměř 30 mil. korun, z čehož vlastní zdroje nemocnice představovaly výši 15 mil. korun. Otevření nového sálu znamená především zkrácení čekacích lhůt pro pacienty na vyšetření a následné léčení poruch. Jak uvedl ředitel FNUSA Ing. Petr Koška, MBA Kardiovaskulární onemocnění stojí na prvním místě v žebříčku civilizačních onemocnění a na prvním místě mezi příčinami úmrtí. Proto jsme rádi, že Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, v čele s I. interní kardioangiologickou klinikou (I. IKAK) a řadou dalších spolupracujících pracovišť, která zajišťují dostupnost komplexní péče o pacienty ve FNUSA v dané problematice, má statut Komplexního kardiovaskulárního centra, který jí udělilo MZ ČR v roce Finance, které centrum obdrží budou využity na stále se zkvalitňující prostředí a špičkové vybavení pacovišť, což znamená posun v péči o pacienty na kvalitativně vyšší úroveň. Vedoucí lékař elektrofyziologické skupiny I. IKAK MUDr. Zdeněk Stárek, Ph.D. upřesňuje: Arytmie jsou jedním z častých příznaků srdečních onemocnění, ale mohou postihovat i pacienty s normálním srdcem. Řada z nich je závažná a může vést k ohrožení zdraví či života. Většinu arytmií dokáže metoda katetrové radiofrekvenční ablace za krátkodobého pobytu pacienta v nemocnici odstranit. Tato metoda je bezpečná, s malým množstvím komplikací a vysokou úspěšností, což z radiofrekvrenční ablace dělá metodu první volby u většiny arytmií. Její velikou výhodou je i kurativní charakter léčby. Tzn., že arytmie se ablací dají odstranit v jednom ošetření jednou provždy. Tím odpadá nutnost dlouhodobé, často celoživotní a nákladné léčby léky, tzv. antiarytmiky. 8

9 XVIII. Frejkovy dny s mezinárodní účastí Svatoanenské listy foto autora článku Ve dnech června 2010 se v prostorách hotelu Žebětínský dvůr konaly tradiční Frejkovy dny s mezinárodní účastí, letos již po osmnácté. Na pořádání kongresu se spolupodílely I. ortopedická klinika FN u sv. Anny v Brně a Ortopedická klinika FN Brno. XVIII. Frejkovy dny byly věnovány 80. narozeninám prof. MUDr. Milana Kovandy, CSc., přednosty I. ortopedické kliniky v letech , kterému byla jako ocenění za jeho celoživotní obětavou práci pro kliniku i celou lékařskou fakultu předána pamětní zlatá medaile Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. V tomto roce byla k vědeckému programu připojena další doprovodná akce, kterou bylo setkání bývalých pracovníků I. ortopedické kliniky. Nestoři kliniky v čele s profesory Kovandou a Vlachem, docentem Müllerem, primáři Rottem, Messnerem a Stryhalem, spolu s řadou bývalých vrchních a staničních sester a mnoha dalšími bývalými pracovníky kliniky se tak Prof. Gál předává zlatou medaili Masarykovy univerzity prof. Kovandovi v hojném počtu sešli, aby zavzpomínali na léta prožitá ve Fakultní nemocnici u sv. Anny. Jejich vzpomínání bylo podpořeno skvěle dokumentovanou prezentací docenta Rozkydala zahrnující historii jak fakultní nemocnice, tak ortopedické kliniky od jejich prvopočátků do dnešních dnů doplněné celou řadou zajímavých i úsměvných fotografií ze života kliniky. V dalším průběhu pak řada bývalých pracovníků využila možnost prohlídky renovovaných prostor pracoviště, na kterém začínali svou medicínskou kariéru. V rámci vědeckého programu byla už po dvanácté udělena Frejkova cena za nejlepší přednášku autorů do 35 let. V klání mladých ortope- dů a traumatologů, které vykazovalo opravdu vysokou odbornou úroveň byla z téměř třiceti zařazených přednášek nakonec nejlépe ohodnocena přednáška autorů Melicherčíka, Bartáka, Klapkové a Judla z Ortopedické kliniky 1. LF UK, FN v Motole, která byla věnována monitoringu vankomycinu uvolňovaného z kostních štěpů v pokuse in vitro. S udělením Frejkovy ceny je již tradičně spojen pobyt vítěze na některém renomovaném evropském ortopedickém pracovišti. V dalším dni pak byly přednášky věnovány dvěma tématickým celkům. Nejprve byla probírána problematika bolestí v kříži, které vévodily přednášky autorů z Fakultní nemocnice Brno, jejichž pracoviště se onemocněním páteře zabývá již od svých prvopočátků. Následovala sekce revmatochirurgická, ve které se autoři s auditoriem podělili o své zkušenosti a výsledky operační terapie při řešení tohoto závažného onemocnění spojeného často s mutilujícím postižením pohybového aparátu. Dr. Melicherčík přebírá Frejkovu cenu z rukou doc. Janíčka S Frejkovými dny je také již dlouhodobě spojena sesterská sekce s početnou účastí nelékařského zdravotnického personálu z celé republiky. I zde byla předána cena za nejlepší příspěvek sestrám Mokré a Střelcové z I. Ortopedické kliniky FN u sv. Anny v Brně. Za roky své existence si Frejkovy dny získaly pevnou pozici v každoročním programu ortopedických sjezdů v České republice a doufáme, že se podaří udržet tradici kongresu se stále zvyšující se vědeckou i společenskou úrovní. MUDr. Tomáš Tomáš, Ph. D. primář I. ortopedické kliniky Setkání bývalých pracovníků kliniky V první řadě sedí zleva prof. Vlach, prof. Kovanda, doc. Janíček. Přednáší doc. Rozkydal. 9

10 Svatoanenské listy Pár slov o klinické psychologii a psychoterapii foto autora článku Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně se první psychologové objevili již koncem 50. let minulého století. Nejprve na Psychiatrickém oddělení a posléze i na I. neurologické klinice, Klinice pracovního lékařství, později na Foniatrickém oddělení, II. interní klinice, Onkologicko-chirurgickém oddělení aj. V roce 2000 došlo k reorganizaci psychologické péče o pacienty a jednotlivé ambulance, rozptýlené na různých pracovištích naší fakultní nemocnice, byly sloučeny (vyjma I. neurologické kliniky) do samostatného Oddělení klinické psychologie OKP. Péče klinických psychologů je nyní v naší nemocnici již běžnou součástí péče a je dostupná všem pacientům, kteří o ni projeví zájem nebo kterým ji lékař doporučí. Psychologové se v naší nemocnici věnují hospitalizovaným pacientům, a to na žádost lékaře nebo pacienta samotného formou krizových intervencí nebo krátkodobé cílené terapie. Dochází tak ke zmírnění pacientových obtíží, jak psychických, tak i somatických a lepší spolupráci pacientů s lékaři. Lékař má touto formou spolupráce s klinickým psychologem více šancí pacientovi opravdu porozumět, vyjít mu vstříc, vyhnout se konfliktům a eliminovat tak např. i riziko stížností nebo forenzních řešení. Hospitalizovaní pacienti s psychologickou podporou lépe zpracovávají strach a obavy ze složitých zákroků a průběhu hospitalizace. Ambulantní formou psychoterapie lze v psychologické péči u pacientů, kteří mají zájem, po ukončení hospitalizace pokračovat. Také se zde ale léčí ambulantní formou pacienti i z jiných zdravotnických zařízení nebo pacienti, kteří sami vyhledají psychologickou pomoc. Psychologická péče o somatické pacienty má svoji dlouhodobou a velmi funkční tradici v zemích dřívější tzv. západní Evropy. V těchto zemích vznikl obor, který se tam řadí mezi ostatní platné atestační obory medicíny a jmenuje se psychosomatická medicína. V psychosomatické medicíně se vychází z předpokladu, že každá somatická nemoc sebou nese i určitý psychický podíl, ať už jako příčinu při svém vzniku, tak i v důsledku trvání a léčby konkrétního onemocnění. Chceš-li hojit tělo, musíš předně hojit duši toto věděl už filosof Platón, který je autorem tohoto výroku a je stále více zřejmé, že měl naprostou pravdu. Proto se i klinická psychologie a psychoterapie vyprofilovala a etablovala jako samostatný obor i v somatické medicíně a stala se nedílnou součástí péče o naše pacienty. Orientací k psychosomatické medicíně tak splňujeme dobrý léčebný standard, který má v rozvinutých evropských zemích a USA již dlouholetou tradici a velmi se osvědčil. Podporou a rozvojem klinické psychologie a psychoterapie v naší nemocnici chceme zvýšit efektivitu léčby a péče o pacienty, zmírnit jejich utrpení ať již psychické či fyzické a vyjádřit tak svůj postoj k tomu, že je pro nás kvalita života pacienta naprosto prvořadá a velmi důležitá. Lidé často přesně neví, jaké má vlastně klinický psycholog vzdělání a čím se liší od lékaře - psychiatra. Vzdělání psychologa začíná absolvováním pětiletého studia na filozofické fakultě nebo na fakultě sociálních studií a to buď v Praze, Brně či Olomouci. Po absolvování pětiletého studia psychologie zakončuje studium státní zkouškou a získává titul magistr. Další vzdělávání, které je předpokladem pro praxi klinického psychologa je v určitých ohledech velmi podobné vzdělávání lékařů a v něčem se zase zásadně liší. Pokud se někdo chce stát klinickým psychologem, začíná jako absolvent pracovat ve zdravotnickém zařízení a po pěti letech zdravotnické praxe může psycholog, stejně tak jako lékař, přistoupit k atestaci z klinické psychologie. Podmínkou k získání této základní atestace je absolvování předatestačního vzdělávání v rámci IPVZ v Praze, předložení kazuistické případové studie a souborná zkouška z klinické psychologie. Zásadní rozdíl od vzdělávání lékařů spočívá v tom, že na atestaci z klinické psychologie poté navazuje tzv. funkční specializace v systematické psychoterapii. Pro složení této zkoušky musí klinický psycholog absolvovat psychologický výcvik v některém z psychoterapeutických směrů, které jsou v rámci ČR akreditovány pro zdravotnictví. Psychologický výcvik trvá několik let, obnáší stovky hodin výcviku v psychoterapii, jehož součástí je v první části individuální sebezkušenost, kdy každý z psychologů je v podstatě v roli pacienta a v párové terapii se svým starším a zkušenějším kolegou zpracovává své vlastní životní události a duševní obsahy proto, aby svým psychickým materiálem nekontaminoval své budoucí klienty, aby byl zralý a strukturovaný jinými slovy, aby měl sám v sobě tzv. jasno natolik, aby ostatní mohl léčit a nepoškozoval je. Tak jako v medicíně pozná každý lékař dřív nebo později pozici pacienta, tak i psycholog zná velmi dobře pozici svých klientů, kteří přichází na terapii, protože sám v této pozici několik set hodin byl, což bylo předpokladem jeho psychoterapeutické specializace. V další části psychologického výcviku se psycholog věnuje skupinové sebezkušenosti, teoretickému vzdělání v určité psychoterapeutické metodě a odborným supervizím jednotlivých případů ze své praxe. Toto v realitě vypadá tak, že začínající psycholog ve výcviku požádá o supervizní sezení svého výcvikového terapeuta a bez ohledu na svůj osobní i pracovní život se dostaví v předem sjednaný čas do privátní ambulance svého supervizora, kde má možnost odborné konzultace po dobu padesáti minut, za kterou zaplatí jako každý jiný klient, který tohoto psychologa navštíví. Psychoterapeutické vzdělání je tedy velmi časově i finančně náročné. Rozdíl mezi klinickým psychologem a psychiatrem spočívá v tom, že klinický psycholog nestudoval fakultu medicíny, není oprávněn předepisovat medikaci, pouze dává lékaři doporučení na medikaci a možný postup terapie a spolupráce v terapii. Klinický psycholog zase pracuje se standardizovanými psychologickými testy, se kterými není oprávněn pracovat lékař a provádí různá odborná psychologická vyšetření. Funkční specializaci ze systematické psychoterapie mohou po ukončení výcviku v psychoterapii získat jak kliničtí psychologové, tak i psychiatři a lékaři, kteří mají atestaci z interní medicíny. Tito všichni jsou pak oprávněni provádět systematickou psychoterapii a léčit tzv. jen slovem. U klinických psychologů v rámci našeho OKP je vzdělání realizováno jen v těch psychoterapeutických směrech, které jsou uznány celosvětově a tedy jsou uznány i Evropskou unií, jako akreditované směry psychoterapie pro zdravotnictví. Klademe tedy důraz na vysokou odbornost vzdělání. Tím chceme našim pacientům zaručit dobrou kvalitu psychologické péče a udržet vysoký standard klinické psychologie a psychoterapie v ČR. Mgr. Zuzana Spurná primář Oddělení klinické psychologie 10

11 Svatoanenské listy Kongres UINARS (UDRUŽENJE MEDICINSKIH SESTARA-TECHNIČARA INTENZIVNIH NEGA-ANESTEZIJE I REANIMACE SRBIJA) 2010 Marcela Pařízková V březnu letošního roku nám byla prostřednictvím náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Jany Zvěřinové umožněna aktivní účast na mezinárodním Kongresu UINARS v Srbsku. UINARS představuje Srbskou profesní organizaci sester, která sdružuje sestry pracující v intenzívní a anesteziologicko-resuscitační péči. Přednášky a posterové prezentace byly tedy zaměřeny na intenzivní a anesteziologickoresuscitační péči o pacienta v chirurgických, interních a pediatrických oborech. Místem konání se stal hotel Zvezda v lázeňském městě Vrnjacka Banja. Kongres se uskutečnil v období Hotel Zvezda v lázeňském měste Vrnjacka Banja - místo konání kongresu Již z úvodu je zřejmé, že obsah jednotlivých přednášek byl různorodý. Pro názornost uvádíme názvy jednotlivých sekcí, které obsahovaly přednášky s užším zaměřením na danou problematiku: Péče o pacienta při polytraumatu Sesterské diagnózy při polytraumatu Akutní péče při ARDS Diagnostika a terapie sepse a septického šoku Akutní koronární syndrom Péče o pacienta se stomií Kardiopulmonální resuscitace Obtížná intubace, používání laryngeálních masek Urgentní a klinická toxikologie Krvácení z horní části trávicího traktu Program na léčbu chronických ran Dále oddělené sekce-anesteziologie, chirurgie, interna a pediatrie Jaroslava Bednářová Připravily jsme si dvě přednášky v PowerPointové prezentaci (přednášely jsme v českém jazyce s následným tlumočením do srbštiny). První byla zaměřena na představení naší nemocnice její historii a vývoj až do dnešní podoby s profilací jednotlivých oborů. Blíže jsme pak představily vlastní pracoviště I. chirurgickou kliniku, jednotku intenzívní péče, odd. 42. Druhá přednáška pojednávala o ošetřovatelské péči o pacienty po operaci plic a hrudních drenážních systémech. V diskusi jsme poté odpovídaly na řadu dotazů, týkajících se naší práce, našich kompetencí, vybavení oddělení, počtu pracovníků apod. Přednáškový sál Všechny náklady (kromě cesty a stravného, které nám uhradila FNUSA) zahrnující volný přístup na všechny přednášky, posterové prezentace, společenské večery a ubytování, nám financovala profesní organizace UINARS jako poděkování za historicky první účast českých sester na tomto kongresu a zájem sdělit jim své zkušenosti. Celým kongresem a v podstatě celým naším pobytem v Srbsku, nás provázela Ilona Guzic, vrchní sestra Neurologického oddělení městské nemocnice v Požarevci. Paní Ilona (původem Češka, provdaná do Srbska) má velkou snahu přinášet do tamního zdravotnictví a ošetřovatelské péče nové poznatky ze zahraničí. Jejím prostřednictvím jsme navštívily nemocnici, ve které pracuje. Velmi vlídně nás přijali jak ze strany vedení nemocnice, tak na jednotlivých odděleních. Ambulance, pracovna sester Stav zdravotní politiky, zdraví a zdravotnictví v Srbsku je vzhledem k nedávné válečné historii značně odlišný od České republiky. Například jsme byly seznámeny s nedostatkem ochranných pomůcek pro zdravotnický personál, nízkým počtem personálu na vysoký počet pacientů, nepřítomností nižšího zdravotnického personálu a s problémy v rozvíjejícím se systému vzdělávání. V souvislosti se vzděláváním by vás mohlo zajímat, že jsme získaly 2 krát 3 kredity za pasivní účast a 12 kreditů za účast aktivní. Komplexně přistupujeme k této příležitosti jako k zajímavé zkušenosti. Přestože jsme v ošetřovatelské péči možná o krok dále než naše srbské kolegyně, překvapil nás jejich velký zájem učit se nové věci a chuť měnit svoji práci k lepšímu, získávat informace, vzdělávat se. Byly jsme ohromeny vřelým přivítáním a celkovým přístupem. Bc. Marcela Pařízková Jaroslava Bednářová I. chirurgická klinika Uprostřed paní Gordana Dragosev předsedkyne UINARS, vpravo její kolegyne Sofie Alijevic 11

12 Svatoanenské listy Obezita jako epidemie Obezitologické centrum při II. IK foto autora článku Víme, že obezita je celosvětově uznávané nejrozšířenější metabolické onemocnění, dosahující v rozvinutých i rozvojových zemích epidemických rozměrů. Týká se nejen dospělých, ale i dětí a dospívajících. Je jedním z největších zdravotních problémů současnosti. Je známo, že jde o chronické onemocnění charakterizované zvýšenými zásobami tělesného tuku (zmnožením tukové tkáně v organismu). Podle známého tzv. Body mass indexu (BMI) obezitu klasifikujeme do 3 stupňů (obezita I st. BMI 30 35, obezita II st. BMI 35 40, a obezita III st. BMI více než 40). Příčina obezity je komplexní a multifaktoriální. Její vývoj je nejčastěji důsledkem období chronické energetické nerovnováhy a je udržována soustavně zvýšeným energetickým příjmem. Terapie vyžaduje komplexní, standardní a zároveň velmi individuální přístup. Pacient musí být motivován k redukci hmotnosti, ke spolupráci, vědom si rizik a komplikací plynoucí z vyšší tělesné hmotnosti. Cíle komplexní terapie jsou zaměřeny na realistický váhový úbytek, nutný ke snížení zdravotních rizik, a kromě podpory váhového úbytku zahrnují také udržení dosažené redukce a prevenci opětovného nárůstu hmotnosti. Pacient musí pochopit, že obezita je chronické onemocnění, takže pozornost k tělesné hmotnosti bude muset být celoživotní. Již dospělí pacienti s BMI by měli být intervenováni praktickým lékařem k mírné redukci hmotnosti nebo k stabilizaci hmotnosti v návaznosti na přítomnost komplikací. Pro ně jsou určeny různé poradny se zaměřením na redukci hmotnosti. Pacienti s BMI 35 tedy s II. st. obezity jsou odesíláni do superspecializovaných Obezitologických center, ke kterým se řadí i naše Obezitologické centrum při II. IK. Naše centrum vzniklo již v roce Historicky je spojeno se jmény MUDr. Kumana, nebo MUDr. Hrubého. Vzniklo jako centrum léčení metabolických onemocnění skládající se z Diabetologického a Obezitologického centra. V rámci statutu Obezitologického centra v souladu s požadavky České Diabetologické a Obezitologické společnosti byla v té době otevřena lůžková kapacita na II. IK odd. č. 69 specializované oddělení diabetologické endokrinologické. V terapii je nutná úzká spolupráce obezitologa, nutričního terapeuta, příp. fyzioterapeuta, psychologa / psychiatra. Pacient je edukován o možnosti konzervativní terapie, příp. i v kombinaci s farmakoterapií. Konzervativní terapie spočívá v pomoci pacientovi ukázat možnosti individuální změny celkového životního stylu. Nutriční terapeut sestavuje individuální nutriční režim pro pacienta. V zlepšení pohybové aktivity spolupracujeme s Klinikou funkční diagnostiky a rehabilitace (KFDR). Pokud dojde k selhání konzervativních redukčních postupů je pacientovi doporučena operační léčba obezity. Rozhodneli se pro ni je na ní pacient v rámci centra komplexně připraven a následně celoživotně dispenzarizován. V rámci komplexní péče o obézní a interdisciplinarní spolupráci s II. interní klinikou se na bariatrické operativě a péči o obézní vysokého stupně podílí I. chirurgická klinika. Mgr. Mottlová Alena, Ph.D. nutriční terapeutka MUDr. Dalibor Zeman vedoucí lékař Obezitologického centra Grant pro vyšší kvalitu našich budoucích spolupracovníků foto autora článku V loňském roce podalo Centrum grantové podpory Úseku ICRC společně s Úsekem ošetřovatelské péče žádost do otevřené výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o finanční dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Projektová žádost s názvem Nadregionální síť středních zdravotnických škol (SZŠ) pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe splnila všechny formální i věcné požadavky a nemocnici tak bude přidělen grant v hodnotě 32 mil. korun. Přestože je projekt zaměřen na výuku budoucích nelékařských zdravotnických pracovníků, profitovat z něj bude především nemocnice, která by měla prostřednictvím projektu a jeho aktivit získat kvalitní budoucí pracovníky. Díky dotaci bude možné finančně ohodnotit náročnou a odpovědnou práci školitelů, lektorů odborných kurzů pro žáky SZŠ a mentorů na praxích. Zdravotnická zařízení a zdravotnické školy k sobě neodmyslitelně patří. Žáci SZŠ jsou budoucí zaměstnanci zdravotnických zařízení a ke studiu nutně potřebují praktickou výuku, ke které může docházet pouze a jenom ve zdravotnických zařízeních lůžkového typu. Více než kdy jindy je nutno si uvědomit, že nemocnice získají kvalitní pracovníky jen díky vzájemné a kontinuální spolupráci se školou. V době, kdy je snaha zkvalitňovat péči o pacienty, zvyšovat jejich bezpečí při pobytu v nemocnici a je zákonnou povinností pacienty řádně o veškerých aktivitách informovat, zvyšují se samozřejmě i nároky na práci zdravotníků, včetně zvyšování jejich kompetencí. Proto je důležité spolupodílet se na výchově nejen budoucích zdravotníků, ale důležitá je i spolupráce s pedagogy, kteří výuku vedou. FNUSA dlouhodobě spolupracuje s partnerskými školami z Brna i přilehlých regionů, účastní se různých akcí pořádaných těmito školami, vrchní či staniční sestry z pracovišť, kde jsou školní stanice se účastní maturitních zkoušek. Projekt usiluje o inovaci vzdělávání na středních zdravotnických školách např. rozšířením účasti expertů z klinické praxe na výuce (lékaři a sestry), realizací dalších forem vzdělávání (studentsko-expertní konference, projektová vyučování, výcviková zdravotnická soustředění), zajištěním moderních výukových materiálů a pomůcek pro zefektivnění výuky (modely, učebnice, nástěnné obrazy, výukové filmy), zkvalitněním praktického výcviku a rozšířením odborného jazykového vzdělávání žáků. Tyto nové přístupy povedou ke zvýšení znalostí, dovedností a tím i konkurenceschopnosti absolventů středních zdravotnických škol na trhu práce. Mgr. Jana Zvěřinová náměstek pro ošetřovatelskou péči 12

13 Svatoanenské listy Komunikujeme s pacientem anglicky 3. lekce angličtiny INTERNAL DEPARTMENT srdeční cardiac / kardiak/ srdeční zástava cardiac arrest / kardiak erest/ srdeční selhání heart failure / hárt fejle/ embolie, ucpání tepny embolism / embelizm/ bušení srdce palpitation / palpitejšn/ dušnost dyspnoea / dyspnia/ dýchání breathing / brísing/ dýchací cesty airways / ejrwejz/ nádech aspiration / espirejšn/ výdech expiration / ekspirejšn/ plícní pulmonary / palmenery/ oběh circulation / sikulejšn/ krevní oběh blood circulation / blad sirkulejšn/ plícní oběh pulmonary circulation / palmenery sirkulejšn/ tělní oběh systemic circulation / sistemik sirkulejšn/ kašel cough / kóf/ vlhký kašel damp cough / demp kóf/ suchý kašel dry cough / dráj kóf/ zvracet vomit / vomit/ pot, potit se sweat / svet/ omdlít faint / fejnt/ úzkost, obava anxiety / enkšety/ chřipka flu / flu/ infarkt heart attack / hárt atak/ zápal plic pneumonia / njumounia/ pilulka pill / pil/ infuze infusion,intravenouse fluid / infjužn, intravenous flujd/ fyziologický roztok saline / sejlajn/ 5 % roztok dextrózy 5 % dextrose solution / fajf percent dextrous solušn/ zdravotní anamnéza medical history / medykl histry/ rodinná anamnéza family history / femily histry/ bolest na hrudi chest pain / čest pejn/ EKG electrocardiogram, ECG / ilektrokardyogrem, I.SI.DŽI/ RTG hrudníku chest X-ray / čest iksrej/ injekce injection / indžekšn/ náplast sticking plaster / stikin plástr/ otok oedema / idima/ otékat swell / svel/ krevní tlak blood pressure / blad prešr/ vysoký krevní tlak high blood pressure / háj blad prešr/ nízký krevní tlak low blood pressure / ló blad prešr/ laboratorní testy laboratory tests / laboratory tests/ krevní obraz full blood count / ful blad kaunt/ jaterní testy liver function tests / livr fankšn tests/ biochemické vyšetření biochemical screen / bajokemikl skrín/ THE RESPIRATORY TRACK Dýchací soustava Jícen Průdušnice, trachea Průdišinka Průduška Plícní sklípky Plíce Pohrudnice Bránice respiratory track / rispajetry trek/ oesophagus / isofeges/ trachea / trekia/ bronchiole / bronkieul/ bronchus / bronkas/ air-sack / ejr sek/ lung / lang/ plesura / pluera/ diaphragm / dajafrem/ oesophagus vena cava pulmonary artery pulmonary veis right atrium trachea bronchiole lung pulmonary valve right ventricle THE RESPIRATORY TRACK diaphragm HEART nasal cavity bronchus aorta air-sacks pulmonary artery left atrium pulmonary veis left ventricle cardiac septum 13

14 Svatoanenské listy 2/2010 THE HEART Srdce Aorta, srdečnice Tepna Předsíň Vlásečnice,kapilára Chlopeň Dvojcípá chlopeň heart /hárt/ aorta /eiorta/ artery /atery/ atrium /étrium/ capillary /kepilery/ velve /velv/ bicuspid valve /bajkaspid velv/ Trojcípá chlopeň Mitrální chlopeň Žíla Žilka Komora Céva tricuspid valve /trajkaspid velv/ mitral valve /majtrel velv/ vein /vejn/ venule /venjul/ ventrikle /ventrikl/ vesel /vesl/ FRÁZE Co je vám? Jaké máte potíže? Cítím bolest na hrudi. Bolí mě ruce a nohy. Bolí mě hlava. Cítím se špatně. Chce se mi zvracet. Je mi mdlo, na omdlení. Jsem nachlazený. Mám rýmu. Mám silný kašel. Mám horečku. Vyhrňte si košili (tričko). Poslechnu si vaše srdce. Vyhrňte si rukáv. Vezmu vám krev. Změřím vám tlak. Budeme čekat na výsledky z laboratorního rozboru. Dám vám injekci. Dám vám infuzi. Dám vám prášek proti bolesti(analgetikum). Natočíme vám EKG. Kašlete? Jak dlouho kašlete? Jaký je to kašel? Vykašláváte něco? Zadýcháte se snadno? Tento prášek nepolykejte, musíte ho rozkousat. Zadýcháte se při chůzi do schodů? Zadýcháte se vleže? Míváte bolesti na hrudi? Kde přesně je máte? Vyzařuje bolest někam? Cítíte bolest na povrchu nebo v hloubce? Je tupá nebo ostrá, pálivá, bodavá nebo svíravá? PATIENT S ADMISSION přijetí pacienta informovaný souhlas informace o zákroku informace o operaci rizika zákroku/operace chorobopis ošetřovatelská dokumentace záznamy životních funkcí záznamy o podávání léků záznam příjmu a výdeje tekutin Můžete mi říct vaše celé jméno, adresu a tel. číslo Jste ženatý/vdaná, rozvedený žijete sám(a)? Můžete mi říct jméno a adresu vašeho obvodního lékaře? What s the matter with you? / vots d matr vis ju/ What s the trouble? / vots d trabl/ I feel pain in my chest. / Aj fíl pejn in maj čest/ My hands and legs ache. / maj hends end legs ejk/ I have a headache. / aj hev e hedejk/ I feel very bad (poorly). / aj fíl very béd (púrly)/ I feel like vomiting. / aj fíl lajk vomiting/ I feel faint. / aj fíl fejnt/ I have a cold. / aj hev e kold/ I have a running nose. /aj hev a raning nouz/ I have a bad cough. /aj hev e béd kóf/ I have a fever. / aj hev e fofr/ Roll up your shirt (T-shirt). / rol ap jór šrt (tý-šrt)/ I will listen your heart. / aj vil lisn jór hárt/ Roll up your sleeve. / rol ap jór slív/ I will take blood. / aj vil tejk blad/ I must check your blood pressure. / aj mast ček jór blad prešr/ We will wait for the laboratory. / vi vil vejt fór laboratry analysis analájziz/ I will give you an injection. / aj vil giv ju en indžekšn/ I will give you intravenous fluid (infusion). /aj giv ju intravenous fluid (infjužn) I will give you a painkiller. / aj vil giv ju e pejnkilr/ I will make ECG. / aj vil mejk I.SI.DŽI/ Do you have a cough? / duj u hev e kóf/ How long have you had a cough? / hau lon hev ju hed e kóf/ What kind of cough is it? / vot kájnd of kóf iz it/ Do you cough anything up? / du ju kóf enysing ap/ Do you become short of breath easily?/ du ju bikám šórt of bres íziily/ Don t swallow this pill you have to bite it. / dont svolou dis pil Ju hev tu bajt it/ Do you get short of breath when you climb stairs? / du ju get šort of bres ven ju klajmb stejrs/ Do you get short of breath when you lie?/ du ju get šort of bres ven ju laj/ Do you have a pain in your chest? / du ju hev e pejn in jór čest/ Where exactly is it? / vér ekzaktly iz it/ Does the pain go anywhere else? / das d pejn gou enyvér éls/ Do you feel the pain near the to The skin or deep inside? / duj u fíl d pejn nír tu d skin or díp insajd/ Is it dull or sharp or burning or stabbing or gripping? / iz it dal or šárp or brning or staniny or griping/ patient s admission / pejšnts edmišn/ informed consent / infórmd konsent/ information about the procedure / informejšn ebaut prosedur/ information about the operation / informejšn ebaut operejšn/ risk of the procedure/operation / risk of prosedur/operejšn/ patient s record / pejšnts rikórd/ nursing documentation / nrsing dokumentejšn/ vital signs / vajtl sájns/ medicine/drug chart / medsin/drag čárt/ fluid balance chart / fluid baláns čárt/ Can you tell me your full name, address and phone numer? / ken ju tel mi jór ful nejm, edres end foun nambr?/ Are you married, divorced, singl? / ár ju merid, divórsd, singl?/ Can you tell me name and address of your family doctor? / ken ju tel mi nejm end edres of jór femily daktr?/ Hana Řiháčková Ůsek zdravotních pojišťoven 14

15 Svatoanenské listy Z historie vzniku nemocnic (3) foto autora článku V době založení prvního benediktinského špitálu v Itálii v 6. století (další na ostrově Reichenau v Bodamském jezeře, 7. st.), tedy vlastně první klášterní nemocnice na evropském území, o níž jsme mluvili v předchozím díle, byla naše historická území teprve osidlována Slovany. Cesta k prvním špitálům, které se vyvíjely stejně jako v ostatním světě ze služby pocestným, jakoby znovu opakovala na našem území historii civilizačně vyspělejších zemí (nenavazovala na podoby už jinde existujících nemocnic ), proto trvala několik dalších století. První klášterní špitály se v podstatě objevovaly téměř současně se světskými, měšťanskými. Vedle nich vznikala infirmaria, která sloužila k ošetřování řeholníků. Většinou to byly místnosti, výjimečně celé budovy. Vznik špitálů při klášterech povolovala církev a panovník, zakládaly je církevní řády. Sloužily nemocným, ale také už vedly k hromadění majetku. Zaměstnávaly služebné i ošetřovatele, udržovaly čistotu (podle tehdejších názorů a představ) a podávala se v nich strava. Ošetřování však nepřesáhlo zvyklosti domácího léčení převaz ran, bylinné tišící a léčivé prostředky, pouštění žilou; nadále byly útulkem pro pocestné. Obr. 1 Obrázek Anežky Obr. 2 Erb brněnských bradýřů a lazebníků Spolehlivých dokladů o jejich činnosti i o podobě se uchovalo málo. Mezi prvními je konkrétněji znám pražský týnský špitál Panny Marie z poloviny 12. století. Nejznámějším řádem zakládajícím špitály u nás byli johanité čili maltézský řád uvedený do Prahy kolem roku Johanité postupně zakládali špitály ve Strakonicích, Mladé Boleslavi, v Brně, Ivančicích, Tišnově, Kounicích, ve Znojmě, v Opavě, Jihlavě a jinde. Nejslavnější pražský špitál však byl při ženském klášteře klarisek, asi roku 1231 ho založila Přemyslovna Anežka Česká. Jeho laické bratrstvo bylo záhy papežem prohlášeno řádem křižovníků s červenou hvězdou, stal se jediným řádem českého původu, zakládal špitály po celých Čechách, stejně jako i další cizí řády (obr. 1). Pro nás Brňany je jistě velmi zajímavé, že jeden z prvních fundačních špitálů spolupatřil řádu sv. Ducha. Roku 1238 špitál založil se svou ženou Hodavou patricij Rudger na pozemcích darovaných mu králem Václavem I. na dnešní Pekařské ulici (tam, kde jsou domy číslo 78-80). Byl tedy také měšťanský, a to ještě před tím, než Brno dostalo městská práva. Tehdy byl při něm kostelík Jana Křtitele a hřbitov. Špitál získal právo pěstovat víno a provozovat hostinec. Většinou staré a neduživé lidi (ne tedy hlavně nemocné) ošetřovali laici (ženy i muži) bylinami a pouštěním žilou, čistota byla prý mizerná. Roku 1243 i se špitálem vstoupil Rudger k johanitům, kteří ho pak provozovali až do roku 1481, kdy ho převzala městská rada. Měl tehdy asi 10 až 15 ošetřovanců. V roce 1645 ho zničili Švédové, hřbitov byl zrušen až v roce Od roku 1293 je zaznamenána na Křenové ulici kaple sv. Štěpána jako zařízení pro malomocné. Dnes na jejím místě stojí kostel. Kolem roku 1343 se stala městským morovým špitálem. V 15. století přešel špitál sv. Štěpána pod patronaci městské rady, ale většinou žil z milodarů. Slavný by měl být tím, že v něm šest let před J. Jesseniem provedl pitvu doktor Šimon Grynaeus ( ). Pitval tehdy ženu, a tak k ní pozval také babice (babičky, báby pupkořezné), aby viděly ženské tělo zevnitř. (Možná že se vzpomínka na ni stala námětem pro erb brněnských bradýřů a lazebníků v roce 1691, posuďte sami, obr. 2). V 18. století se stal tento špitál útulkem pro chudé a staré měšťany. Císař Josef II. ho změnil na chorobinec a měšťanskou nemocnici (pro 27 osob), ale už 4. září 1784 ho přemístil ke sv. Anně. O nemocnici U Svaté Anny a jejích osudech zase příště. doc. PhDr. Věra Linhartová, CSc. Kabinet dějin medicíny Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví LF MU 15

16 Svatoanenské listy Výsledek hospodaření za 1. pololetí 2010 foto autora článku prodané zbo í 13% odpisy 6% energie 3% ostatní náklady 9% osobní náklady 37% K datu ukončila naše nemocnice svoji činnost s kladným hospodářským výsledkem ve výši 2,395 mil. Kč. Celkové krátkodobé závazky z obchodního styku vzrostly v roce 2010 ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 o 21,0 % nárůst závazků NL a za nepřevzaté dodávky, pohledávky poklesly o 32,5 % pokles pohledávek za zdravotními pojišťovnami o 34,5 %. Vývoj závazků, pohledávek a zadluženosti FNUSA zobrazuje graf č. 1. Celkové náklady za období vzrostly o 24,9 mil. Kč. Za sledované období došlo k meziročnímu nárůstu spotřeby léků o 16,5 mil. Kč, což je způsobeno především zvýšením spotřeby léčiv pro specializovaná centra. Spotřeba SZM vzrostla o 42 mil. Kč a to vlivem kardiologické, angiologické a neurologické péče. Nárůst léků a SZM je finančně zajištěn z prostředků indivi- graf č. 2 léky 11% duálně smluvně sjednaných kontraktů se zdravotními pojišťovnami určenými na specifickou zdravotní péči. Graf č. 2 zobrazuje procentní podíl jednotlivých druhů nákladů na celkových nákladech FNUSA. V prodaném zboží NL došlo ke snížení nákladů i výnosů z důvodu snížení úhrad za jednotlivé léky od ZP, přesun léků z receptů do paušálu. Nárůst osobních nákladů je ovlivněn změnami v personální politice. SZM 21% I přes nárůst celkových nákladů došlo k poklesu nákladové ceny bodu o 8,1 %, což je způsobeno nárůstem vykázaných bodů o 5,8 % a zvlášť účtovaných prostředků o 17,2 %. V meziročním sledování došlo k nárůstu výnosů o 22,4 mil. Kč Kladného hospodářského výsledku bylo dosaženo i přes pokles dotací od zřizovatele. Za spolupráci na zdárném výsledku pololetní uzávěrky patří dík všem našim zaměstnanců. Ing. Zuzana Krátká náměstek pro ekonomiku Pohl. z obch. styku Závazky z obch. styku Rozdíl mezi pohledávkami a závazky tis. K /2009 7/2009 8/2009 9/ / / /2009 1/2010 2/2010 3/2010 5/2010 6/2010 graf č. 1 16

17 Od jakosti ke kvalitě aneb Jak dělat správné věci správně Svatoanenské listy foto autora článku V rámci systému řízení kvality existuje několik pojmů, které je nutné znát a definovat jejich základní rozdíly. Sérii těchto příspěvků o budování systému řízení kvality v naší nemocnici začnu objasněním významu zcela klíčového pojmu kvalita a jejím odlišením od jakosti. Je totiž pravdou dnešní doby, že kvalita není jakostí a jakost není kvalitou. Kvalita je ne zcela jednoznačným kritériem, proto cílem tohoto článku není jeho úplný a vyčerpávající výklad. Odborník a uznávaný ekonom Milan Zelený rozlišuje tyto dva pojmy následovně, cituji: Přejaté slovo kvalita je slovo samostatné a je u něj význam hodnotnosti či hodnoty dominantní. Kvalitní má význam mající (vysokou) hodnotu, slovo jakostní znamená zařazený do určité kategorie, utříděný. Jakost se tedy vztahuje k jak či jako ve smyslu jako ostatní předměty v dané skupině, třídě, stupni, klasifikaci, výběru atp. ve smyslu třídní podobnosti neboli jakosti. Z kvality nutně vyplývá jakost, ale z jakosti nevyplývá kvalita. Tudíž kvalita není jakostí. (prof. Ing. Milan Zelený, Ph.D., Kvalita může být viděna jako dosažení určité optimální úrovně služeb a jako taková je vztahována k předepsaným určitým požadavkům (akreditační standardy, požadavky ISO norem), dle kterých je posuzována. Normy ISO řady 9000 definují kvalitu jako množinu inherentních, tj. vlastních znaků produktu (produkt = služba, výrobek), přičemž musí odpovídat požadavkům zákazníka a ostatních zainteresovaných stran. Kvalita je standardem, ne třídou jakosti (jakost je vztažena k výsledku tvorby a jejímu zatřídění do kategorie, je tedy přiřazením služby/produktu do určité třídy/ kategorie) a inherentní znaky nejsou cenové, logistické, právní a jiné požadavky. Kvalitu jakékoliv instituce lze hodnotit i dle plnění účelu, ke kterému byla zřízena. Mantinely hodnocení kvality v pojetí dobré pověsti a plnění účelu jsou pak účinnost a efektivnost. Známé rozlišení dle P. Druckera říká: Účinnost znamená dělat správné věci, zatímco efektivita znamená dělat věci správně. Účinností je porovnání stanovených cílů s dosaženými výsledky. Efektivitou je poměr mezi přínosy a vynaloženými náklady. Dělat správnou věc znamená v naší nemocnici nastavení pravidel a pořádku v našich procesech ve zdravotnických i v těch nezdravotnických. Pacient se totiž po vstupu do naší nemocnice stává klientem všech námi zabezpečovaných procesů. Procesem je v našich podmínkách míněn soubor postupně se opakujících činností realizovaných např. při příjmu pacienta, identifikaci pacienta, příjmu vzorku v laboratoři, příjmu léčivých přípravků do lékárny, ale také příjmu zaměstnance, adaptace zaměstnance, řízení přijatých faktur, hlášení mimořádných událostí, nákupu hardwaru aj. Dělat věci správně a díky tomu skutečně kvalitně, znamená stát se procesně řízenou nemocnicí. Procesy a procesní řízení jsou pojmy, které jsou dnes de facto skloňovány na všech manažerských kurzech ve všech pádech. V každé organizaci dnes řeší procesní řízení. Ale mnohdy je od řešení k jejich skutečnému řízení dosti daleko. Pokud mají být procesy v naší nemocnici skutečně řízeny, měli bychom kladně odpovědět na většinu těchto otázek, jejichž zodpovězení ponechám na váženém čtenáři: Je vytvořen přehled všech procesů? Jsou procesy popsány? Mají procesy přiřazeného vlastníka, který odpovídá krom jiného za jejich zlepšování? Mají procesy určeny své cíle v souladu se strategickými cíli nemocnice? Jsou určeny vstupy a výstupy z procesů, jsou identifikovány jejich zdroje? Jsou určeny ukazatele a kritéria identifikovaných a definovaných procesů? Jsou tyto ukazatele sledovány a vyhodnocovány? Jsou procesy přiřazeny k organizační struktuře a je stanovena odpovědnost za výkon procesů i jednotlivých činností? Je procesní model nemocnice dostupný všem zaměstnancům? Ať už prokazujeme kvalitu naší práce vlastní dobrou pověstí a/nebo přijímáme pravidla (standardy), musíme si uvědomit za prvé fakt, že kvalitu vytváří člověk, tedy všichni zaměstnanci naší nemocnice členové vedení, lékaři, zdravotní sestry, lékárníci, laboranti, administrativní pracovníci, sanitáři, údržbáři aj. A za druhé skutečnost, že jediným hodnotitelem kvality námi poskytovaných služeb je a vždy bude pacient klient. V jeho očích a v jeho hodnocení naší kvality pak rozhoduje každá maličkost, zdvořilost či něco neočekávané. Všechno ostatní bude po čase zapomenuto, ale tyto maličkosti v našich klientech zůstávají. Zacházet s klienty jako s lidmi dělá každou nemocnici kvalitní. Záměrem naší nemocnice je budovat kvalitu a zároveň ji v současnosti postupně prokazovat. Ve vybraných organizačních jednotkách zavádíme, udržujeme, zlepšujeme a necháváme ověřovat systémy řízení dle požadavků mezinárodních norem (ISO 9001:2000/2008, ISO 15189:2007, ISO 17025:2005). Tímto deklarujeme nejen fakt, že požadavky mezinárodních norem v těchto organizačních jednotkách plníme, že v nich práci organizujeme na základě daných pravidel a požadavků všech zainteresovaných stran, ale zároveň se díky těmto všeobecně uznávaným standardům můžeme výkonově porovnávat s jinými subjekty provádějícími tytéž služby. Tímto deklarováním kvality získáváme společně s certifikátem či osvědčením i určitou prestiž v očích odborné, ale i laické veřejnosti. Cílem našeho snažení je kvalita, což pro nás znamená zaručit bezpečnost a kvalitu péče všem P = Co plánujeme? C = Co kontrolujeme, měříme? pacientům, zdravé a bezpečné D = Co děláme? A = Co zlepšujeme? prostředí zaměstnancům. Postupně bychom měli náš systém řízení doplňovat o standardy zaručující např. bezpečnost informací, ochranu životního prostředí, bezpečnou práci, bezpečnost a zdravotní nezávadnost zpracovávaných potravin aj. Pomocí takto budovaného integrovaného systému řízení si chceme zajistit důvěru všech zainteresovaných stran v to, že je pro nás sama kvalita nikdy nekončícím procesem poznávání, nalézání, monitorování, vzdělávání a zlepšování. Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se v současnosti aktivně podílejí na vytváření kvality v naší nemocnici. Děkuji všem manažerům kvality, představitelům vedení pro kvalitu, interním auditorům, správcům dokumentace, metrologům za jejich píli, aktivitu i odhodlání na jejich cestě za kvalitou a zároveň jim přeji mnoho úspěchů. Ing. Iveta Hájková vedoucí Oddělení řízení jakosti 17

18 Svatoanenské listy Nový vstup do naší nemocnice foto autora článku Všichni návštěvníci naší nemocnice zaznamenali značně omezený provoz a vstup do areálu z ulice Hybešovy. V měsíci červnu byly zahájeny přípravné práce na výstavbě Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA-ICRC). vstup z ulice Leitnerovy Úvodní stavební činnost spočívala ve vybudování samostatného vjezdu na staveniště celému zásobování stavby, které bylo provedeno ze stávajícího vstupu z ulice Hybešova odstraněním zásobovacích ramp a změnou vnitřního provozu Výdejny zdravotnických potřeb. Tímto byl vchod pro naše návštěvníky a pacienty uzavřen. Uzavřený vstup do areálu z ulice Hybešova jak pro veřejnost, tak i zaměstnance bylo nutno nahradit novým vstupem ve východní části areálu. Přehrazením prostor skladu MTZ vznikl dostatečný prostor nové vrátnice vč. zachování bezbariérového vstupu do areálu z ulice Leitnerova a se zachováním všech dříve poskytovaných služeb. vstup z ulice Leitnerovy Vzhledem ke změně dopravy v areálu byla přijata opatření ke zvýšení bezpečnosti v okolí stavby (upraven dopravně-provozní řád, zajištěn regulovčík osoba pověřená řízením dopravy, seznámeny se situací informační pracovnice). Prosíme tedy návštěvníky nemocnice, aby dbali pokynů vrátných, pracovníků ostrahy, informačních pracovnic a regulovčíka stavby v zájmu zachování bezpečnosti nejen jejich, ale i našich pacientů. V současné době probíhají demoliční práce objektů B1 a D. Po provedení demolic vznikne plocha pro vybudování nových objektů I. etapy stavby FNUSA-ICRC s předpokládaným ukončením 08/2012. Ing. Michal Doležal vedoucí Oddělení strategických investic vstup do prodejny zdravotnických potřeb z ulice Hybešovy 18

19 Etiketa žvýkání ve společnosti Svatoanenské listy foto autora článku Žvýkačka, malý kousek rozžvýkané různobarevné hmoty kdo by ji neznal? Dnes ji koupíte prakticky všude, ale v dobách minulých se o ni lidé doslova prali. A když už ji získali, na noc si ji odkládali, aby ji ještě i druhý den mohli použít. Jeden čas bylo dokonce módní nosit žvýkačku za uchem a všude platilo: Kdo měl žvýkačku, byl prostě Někdo! Žvýkačky se fasovaly i v novodobějších válkách korejské, vietnamské nebo během válečného konfliktu v Perském zálivu. Dodnes je žvýkačka součástí dodávek americkým posádkám na vojenských pozicích, základnách i bitevních lodích. Žvýkačka ve společnosti kde, kdy a jak? Jde to vůbec dohromady? Vždyť žvýkání je snad všemi experty etikety téměř jednoznačně odsuzováno. Ale doba se mění a lidé s ní, a tak i se žvýkáním ve společenských vztazích to může být dnes poněkud jinak. Hledisko etikety Žvýkačka má být decentním prostředkem, jak si osvěžit dech, nikoliv zdrojem nedospělých gest. Odstraňování nepříjemných pachů z úst tvoří pozitivní image manažerů a vlastně všech kontaktních pracovníků ve firemní i veřejné sféře. Nepříjemný zápach z úst je dlouhodobě jeden z nejvážnějších prohřešků proti dobrým mravům. Kdy není žvýkání dovoleno a jak působí na naše okolí? Jako neetické, neestetické až vulgární může působit žvýkání žvýkačky, která se průmyslově vyrábí již 160 let. V určitých situacích ale prý může tato pochoutka pomoci. Musí se s ní ovšem zacházet decentně, jinak se člověk může snadno dopustit faux pas. Výrazné žvýkání je pořád vážný společenský nedostatek a prohřešek vždy, když se potkáváme či jednáme s jinými lidmi. Měli bychom si tedy odpustit žvýkání vždy, když jdeme mezi lidi a nechat si žvýkačky na takové to domácí žvýkání. Nevhodné je žvýkání vždy, když se zúčastňujeme jakékoliv formální schůzky či jednání, při setkání s šé- fem, na poradách, při obchodních a jiných jednáních, na tiskových konferencích, seminářích, vrátnicích, recepcích. Vždy totiž signalizuje Váš nezájem, nezúčastněnost, případně otrávenost či nesouhlas (nebo to tak může být vykládáno) a to Vám v žádném případě neprospěje. V pracovním styku je žvýkání zcela nepřijatelné vždy když přijímáte návštěvníky (pacienty), jednáte s klienty, poskytujete službu či servis či podáváte informace klientům. To se týká všech, kteří působí v tzv. front office, pracovníky bankovního retailu, ale i asistentky a sekretářky, vrátné na vrátnicích, číšníky, úředníky státní správy, ale třeba i policisty, lékaře a zdravotní sestry ve službě atd. Tedy vždy, když prakticky reprezentujete svoji firmu, instituci aj. Kam s ní? Uvědomíme-li si, že je žvýkání nevhodné, co udělat? Tento problém je otázkou svědomí a výchovy každého člověka. Nejlepší je uschovat obal, pak použitou žvýkačku zabalit a použít koš (nebo provizorně schovat do kapsy). Stejně poslouží i papírový kapesník, ubrousek atp. Tabu je vyplivnutí žvýkačky na veřejnosti. Za to ostatně hrozí pokuta (např. v Praze až ve výši Kč). V Singapuru to mají ještě těžší za prodej žvýkaček a jejich žvýkání se uděluje minimálně sedm ran holí. To znamená přeražená záda a jiné zdravotní následky. Všimněte si někdy lidí kolem sebe, kteří žvýkají a uvědomte si, že to co si myslíte vy o nich, si mohou oni myslet o vás! Ing. Petra Veselá, DiS. asistentka ředitele Šťastné děti v ELDORÁDU a Hurá na prázdniny Jak nejlépe ukončit školní rok a odstartovat prázdiny? Přece společnými zážitky dětí a rodičů. A tak v úterý 29. června 2010 vedení fakultní nemocnice uspořádalo pro děti zaměstnanců v centru ELDORÁDO v Mariánském údolí akci Hurá na prázdniny. S rodiči a dalšími příbuznými přišlo za krásného počasí kolem 200 dětí, pro které byla připravena řada atrakcí, soutěží s odměnami, opékání špekáčků a množství dalších dobrot. Šťastné a společensky utahané děti odcházely se svými rodiči a novými kamarády až v pozdních podvečerních hodinách. 19

20 Svatoanenské listy Hold vděčného pacienta I. ortopedické klinice Oddělení 20 Já nebyl nadšen a měl strach slyševši tu informaci pádnou, že třeba bude vyléčit jen operací bolavou kyčel moji vadnou. Ne, není to snadné se vyjádřit v řeči vázané z pocitů pacienta, z té směsi bolestí, víry a nadějí uzdravujícího se rekonvalescenta. Snad nejsilnějším pocitem je vděk a obdiv k Vám všem, kteří jste mě operovali a léčili a proto bych chtěl vyjádřit v sonetu tomto oslavném své poděkování a úctu k Vám. Snad ještě díky i Vám ostatním, jež jmenovat jsem dosud nestih ve spisku tomto děkovném uvésti jednotlivě a do budoucna chtěl bych popřát Vám dostatek vody živé, kteroužto když nás zkropíte, budou z nás opět zdraví lidé. A proto milá dvacítko dovol bych směl Ti provolati vivat v přátelství s Vámi se všemi s důvěrou do budoucna moh se dívat, připíjím mokem zlatavým na zdraví a štěstí Vás všech. K Vám lékařům, kteří nejste pouze altruisté, věrni Hipokratově přísaze, ale vrcholoví profesionálové vracející nás pacienty do nové etapy našich životů. K Vám sboru sester, jež citlivě nám pacientům pomáhal, a to všem bez rozdílu snášeti bolesti průvodní a neztráceti víru, laskavým úsměvem nás potěšit ochotno bylo stále, v bezmoci naší nám pomáhat i v situaci nenadálé. Vás přirovnat chtěl bych ke sboru andělů a to nejenom těch cherubínů strážných, jak staří mistři na plátnech svých Vás zobrazili v dimenzích čarokrásných. Váš vděčný pacient Ing. Vladimír Pospíšil Máte-li odvahu a chuť. Z neoficiálních zdrojů vím, že mezi našimi zaměstnanci působí celá řada těch, kteří jsou umělecky založeni či nadáni. Rádi by se prezentovali i v této, nejen medicínské, ošetřovatelské a další činnosti, kterou ve fakultní nemocnici standardně odvádí. Možná jen neví na koho se obrátit. A tak přicházím s touto výzvou směrem k vám, našim zaměstnancům. Máte-li zájem uspořádat a spolupodílet se na společné akci v prostorách svatoanenské kaple, a to v jakémkoli uměleckém směru, ozvěte se prosím na tiskové mluvčí fakultní nemocnice Jistě by se našla řada vašich příznivců mezi kolegy, kteří by právě to vaše umění ocenili a další byste obohatili o pěkné kulturní zážitky. Chce to jen překonat zbytečné obavy a chuť něco pro to udělat. Nabízím vám tímto prostor k seberealizaci a představení se. Protože nejen prací je člověk živ. 20

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s.

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP Pracovní skupina soudní znalci ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. Vydání: 1. 1. 2009 Revize provedena 25. 2. 2009 Revize provedena 1. 9. 2010 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

08.00-10.00 - zápis neobjednaných pacientů, ambulance 8.00-12.00 13.00-15,00 - pouze objednaní pacienti

08.00-10.00 - zápis neobjednaných pacientů, ambulance 8.00-12.00 13.00-15,00 - pouze objednaní pacienti Dermatoonkologická ambulance Centrum pro diagnostiku a léčbu kožních nádorů Ošetření bez lékařského doporučení: NE Ošetření bez objednání: ANO zápis neobjednaných pacientů k vyšetření pouze v určených

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

III. celoslovenská konferenci sestier pracujúcich v chirurgických odboroch s medzinárodnou účasťou Martin 11.9.209 Možnosti získání odborné způsobilosti na Katedře ošetřovatelství LF MU v Brně Andrea Pokorná

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Česká asociace sester již několik měsíců upozorňuje na nedostatek sester i zdravotnických asistentů v českém zdravotnictví.

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Potřeba nové koncepce ošetřovatelství 1 1988 ve Vídni. Evropská konference o ošetřovatelství svolaná WHO Požadavek

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Beránek M., Drastíková M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové beranek@lfhk.cuni.cz

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ VĚSTNÍK č. 9 - MZ ČR, 2004 M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 9. KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ ZN.: 21581/04/VVO REF.: Dagmar Prokopiusová, Bc. tel. 22497 linka 2555 Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Strava Zadání standardů dle SAK číslo definice cíle 18 18.1 Nemocnice má vypracován standard podávání stravy pacientům. Strava pro pacienty se

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁVYKOVÉ NEMOCI

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁVYKOVÉ NEMOCI VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NÁVYKOVÉ NEMOCI 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru návykové nemoci je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016

Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016 Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016 Cíl projektu: Standardizovat nástup nových absolventů lékařských fakult, optimalizovat jejich nábor, výběr, zahájení

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman Anotace Odborná veřejnost v oblasti elektronického zdravotnictví

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru psychiatrie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických znalostí

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0102 rev.00. Ustavení EK, jmenování členů a zánik členství, externí odborníci - konzultanti, zrušení EK, kontakty

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0102 rev.00. Ustavení EK, jmenování členů a zánik členství, externí odborníci - konzultanti, zrušení EK, kontakty FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0102 rev.00 Ustavení EK, jmenování členů a zánik členství, externí odborníci - konzultanti, zrušení EK, kontakty Datum vydání: 15.09.2014

Více

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Petra Bastlová, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 15. 11. 2012 Zapojení FZV UP v Olomouci 1) Fond rozvoje vysokých škol

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz Zdravotnictví 2015 Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0103 rev.00 Svolávání EK, jednání EK, dohody mezi EK a PZS, požadované dokumenty, vydávání stanoviska, program jednání, administrativní

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

Uskutečňování vzdělávání v Psychiatrické nemocnici Bohnice

Uskutečňování vzdělávání v Psychiatrické nemocnici Bohnice Směrnice PNB Revize č.: 1 Platné od: 01. 03. 2015 Strana: 1 z 7 S 1/2011 Výtisk č.: 1 Uskutečňování vzdělávání v Psychiatrické nemocnici Bohnice VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL Jméno a příjmení Ing. Jitka

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 1 Zdeněk Mrozek KARIM FN Olomouc Česká lékařská komora 2004-2014 Před deseti lety, pod údajným tlakem Evropské unie, jsme si nechali zrušit fungující

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Zpráva o činnosti výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Činnost výboru innost výboru I Zasedání výboru 1x měsíčně Zástupci ČSKB v IFCC a EFLM prof. Racek - IFCC a EFCC, national representant in EC4

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

Koncepce oboru Klinická biochemie

Koncepce oboru Klinická biochemie Příloha č. 3 Koncepce oboru Klinická biochemie 1. Charakteristika oboru 1.1. Číslo odbornosti: 801 1.2. Definice, předmět a cíl oboru Klinická biochemie je jedním ze základních a integrujících lékařských

Více