Dlouhodobá koncepce rozvoje. SPŠ Hronov, Hostovského 910. do roku 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dlouhodobá koncepce rozvoje. SPŠ Hronov, Hostovského 910. do roku 2015"

Transkript

1 Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Dlouhodobá koncepce rozvoje SPŠ Hronov, Hostovského 910 do roku 2015 Hronov, srpen 2010 Ing. Vladimír Holan ředitel školy

2 OBSAH 1. Stávající stav školy str Oblasti poskytovaného vzdělání Oblast personálního a materiálního zajištění Spolupráce se sociálními partnery Finanční zabezpečení Oblasti související se vzděláváním 2 2. Strategie koncepce vzdělávání na SPŠ Hronov 3 v letech Obecný cíl Cesta k vytčenému cíli Přijímání nových žáků Oblast personálního zajištění Materiální zajištění Oblast vzdělávání Spolupráce se sociálními partnery Finanční zajištění Oblasti související s odborným vzděláváním 7 Přílohy č. 1 Počty žáků v ročnících k 30. září č. 2 Nabídka kurzů, seminářů, školení v DV č. 3 Seznam sociálních partnerů spolupracujících se SPŠ č. 4 Projekce demografického vývoje do oblasti středních škol č. 5 Finanční krytí koncepce školy do roku 2015

3 1. Stávající stav školy Analyzuje dosažený stav a změny oproti předchozí koncepci z roku Vychází přitom z vlastního hodnocení školy (autoevaluace) a výroční zprávy školy z října 2010, kde je stav podrobně rozpracován. 1.1 Oblasti poskytovaného vzdělání SPŠ Hronov je technická škola poskytující jak počáteční vzdělávání (PV), tak další vzdělávání dospělých (DV) v oboru elektrotechnika a strojírenství. Obory vzdělání (PV) Škola se po jednáních se sociálními partnery zaměřila na: 2 obory vzdělání s maturitní zkouškou (MZ) M/01 Strojírenství, M/01 Elektrotechnika, 3 obory vzdělání s výučním listem (VL) H/01 Nástrojař, H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, H/01 Elektrikář, 2 obory nástavbového studia dálkovou formou L/506 Provozní technika, L/501 Elektrotechnika Všechny ostatní obory z rejstříku školy vyřadila (viz příloha č. 1 - Počty žáků k 30.9.) Důležitým atributem školy je možnost vzájemného přechodu mezi obory vzdělání MZ a VL, a to i v průběhu vzdělávání. Z přehledu je patrné, že za období posledních šesti let ( ) počet žáků školy postupně stoupl o více než 100. A to jak v oborech vzdělání s maturitní zkouškou, tak zejména v oborech vzdělání s výučním listem (pouze v posledním šk. roce 2009/10 se trend zvyšování počtu žáků vlivem demografického vývoje zastavil). S přibývajícím počtem žáků musela být dokonce od šk. roku 2008/09 navýšena kapacita školy ze 440 na 470 žáků.v tomto šk. roce byla škola naplněna z více než 98 % této zvýšené kapacity (viz příloha č. 1 Počty žáků v ročnících k 30.9.) Rámcové vzdělávací programy (RVP) a školní vzdělávací programy (ŠVP) Od šk. roku 2009/10 počínaje 1. ročníky se na škole ve všech oborech vzdělání, kromě dálkové formy, vyučuje dle školních vzdělávacích programů (ŠVP), které vycházejí z RVP a vyhovují škole i sociálním partnerům. Nadstandardní vzdělávání Škola je akreditovaným testovacím střediskem ECDL, držitelem statutu Autodesk ACADEMIA a kandidátem na akreditaci software Solid Edge. Kromě výučního listu nebo maturitního vysvědčení tak žáci získávají různé certifikáty a osvědčení o určitých dovednostech v oblasti strojírenství a elektrotechniky. Vzdělávání dospělých (DV) Od šk. roku 2008/2009 začala škola vzdělávat žáky v nástavbovém studiu elektrotechnika a strojírenství dálkovou formou. Kromě toho organizujeme dle požadavků sociálních partnerů různé kurzy, školení a vzdělávací programy, po jejichž absolvování získávají senioři certifikáty dokládající získané kompetence v oblasti strojírenství, elektrotechniky a výpočetní techniky (viz příloha č. 2 Nabídka kurzů, seminářů, školení v DV) - 1 -

4 1.2 Oblast personálního a materiálního zajištění Pedagogičtí pracovníci Škola disponuje velmi kvalitními a kvalifikovanými pedagogickými pracovníky vybavenými certifikáty v rámci DVPP dokládajícími získané kompetence. Materiální a technická základna Technický stav obou školních budov, kde se vzdělávání provádí, je velmi dobrý (hlavní budova je stará pouze 15 let). Škola má k dispozici 3 učebny výpočetní techniky s moderním vybavením, učebnu CNC a mnoho dalších odborných učeben pro výuku oborů strojních, elektro i automobilních. 1.3 Spolupráce se sociálními partnery Škola dlouhodobě spolupracuje s širokým okruhem sociálních partnerů (včetně úřadu práce). S některými firmami má i uzavřenu smlouvu o spolupráci v oblasti strojírenství a elektrotechniky (UNIV 2 KRAJE, IQ INDUSTRY), (viz příloha č. 3 Seznam sociálních partnerů spolupracujících se SPŠ Hronov). 1.4 Finanční zabezpečení Kromě příspěvků od zřizovatele získává škola další finanční prostředky z doplňkové činnosti, produktivní práce a zejména do roku 2013 z grantů - Malé granty a z grantových projektů ESF - "Inovace výuky a tvorba multimediálních modulů prezentujících technické obory a široké spektrum zájmů a potřeb učitelů a jejich žáků. 1.5 Oblasti související se vzděláváním Prevence rizikových jevů Škola má propracovaný systém monitoringu žáků a úzce spolupracuje s institucemi zabývajícími se touto problematikou. Volný čas Škola podporuje žáky k participaci na veřejném životě, vede zájmové kroužky (zejména sportovní), organizuje zájezdy na divadelní představení a zahraniční zájezdy. Environmentální výchova Škola je zapojena do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou (M.R.K.E.V.), je zapojena do projektu ENERSOL, uveřejňuje ekologické informace s využitím ekologických tiskovin a pomáhá při zkvalitňování životního prostředí v obci. Soutěže Škola se účastní nebo sama organizuje různé soutěže, jak odborně zaměřené, tak společenskovědní, sportovní a zájmové. Z á v ě r : Výchozí stav SPŠ Hronov v roce 2010 je pro dosažení vytčeného cíle pro roky velmi dobrý

5 2. Strategie koncepce vzdělávání na SPŠ Hronov v letech Kromě stávajícího stavu školy (který je popsán v kapitole č. 1), vychází koncepce z dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje a požadavků sociálních partnerů v regionu. 2.1 Obecný cíl V souvislosti s globalizací celosvětového trhu je nutno hledat v naší společnosti odvětví, ve kterém se můžeme stát konkurenceschopnými. Tímto odvětvím je jednoznačně průmysl (zejména strojírenství a elektrotechnika), který má v naší zemi velkou tradici. K jeho rozvoji je potřeba připravit řadu odborníků. A to jak seniorů v rámci celoživotního učení, tak zejména výchovou mladé generace českých techniků a řemeslníků. Toto však lze zajistit jedině podporou odborného vzdělávání ve středních a vysokých školách technického zaměření. SPŠ Hronov proto jako jediná technická škola v regionu Broumovska, Policka a Hronovska má ambici stát se pro tyto regiony institucí celoživotního učení v oborech elektro technika, strojírenství, automobily a informační technologie. Tedy poskytovat počáteční vzdělávání (PV) pro absolventy základních škol a další vzdělávání (DV) pro dospělé. Dosáhnout tohoto cíle právě v období let nebude jednoduché. Na zájem o technické obory vzdělání má a bude mít vliv pokračující hospodářská krize a menší zájem firem o absolventy oborů strojních a elektro. Největší překážkou pro rozvoj školy má však demografický vývoj, který způsobil právě v tomto období velký pokles žáků vycházejících ze základních škol a ucházejících se o vzdělávání na střední škole (viz příloha č. 4 Projekce demografického vývoje do oblasti středních škol). Již v současné době převyšuje nabídka volných míst na středních školách poptávku žáků ze základních škol velmi výrazně. 2.2 Cesta k vytčenému cíli Spočívá ve splnění dílčích cílů v konkrétních dále uvedených oblastech Přijímání nových žáků pro počáteční vzdělávání (PV) a dospělých pro další vzdělávání (DV) Tato oblast patří v daném období vůbec k nejdůležitějším. Má-li se škola skutečně stát institucí celoživotního učební, musí naplňovat svou kapacitu alespoň z 90 %. Za tímto účelem bude potřeba provádět: Účinnou propagaci školy pravidelnou vzdělávací nabídkou uveřejňovanou v publikacích (Atlas školství), regionálním tisku, rozhlase a na webových stránkách školy (včetně informací o finanční podpoře z rozpočtu zřizovatele KHK oborům vzdělání s výučním listem) vystavováním propagačních materiálů v obci, Úřadu práce Náchod a v regionálních firmách Nábor žáků pro PV přímo na základních školách s využitím absolventů naší školy, kteří jsou zapojeni již v pracovním procesu v regionálních firmách - 3 -

6 organizací dnů otevřených dveří a kontaktních výstav ve škole, kde regionální firmy představí své výrobní programy žákům ZŠ pro zvýšení jejich zájmu o technické obor pokračováním v účasti na projektech realizovaných Hospodářskou komorou KHK, které také slouží ke zvýšení zájmu žáků ZŠ o technické obory ("Volba povolání", "10 lekcí techniky", "Řemeslo má zlaté dno") Nábor dospělých pro DV nabídkou technických kurzů a vzdělávacích programů pro další vzdělávání dospělých (viz příloha č. 2) Úřadu práce v Náchodě a osobně při návštěvách regionálních firem spoluprací s podnikatelským klubem Broumovska Oblast personálního zajištění Během období bude nutno zajistit: Odbornou kvalifikaci pedagogičtí pracovníci všeobecně vzdělávacích předmětů, kteří nemají odbornou a pedagogickou způsobilost, musí dle 32 zák. 563/2004 o pedagogických pracovnících zahájit nejdéle k VŠ studium v magisterském programu pedagogičtí pracovníci odborných předmětů (absolventi VŠ nepedagogických oborů musí zahájit dle výše uvedeného zákona nejdéle k studium pedagogiky (DPS, BC, CŽV, PZZ) cílem je zajistit stoprocentní kvalifikovanost pedagogického sboru, kde výjimku mohou mít jen ti pedagogičtí pracovníci, kteří splňují podmínky pro dispenz odborné kvalifikace Další kvalifikační předpoklady pedagogičtí pracovníci vykonávající specializované činnosti preventisty krizových jevů a environmentální výchovy musí zahájit studium, aby pro svou činnost získali dle 9 vyhl. 317/2005 o DVPP kvalifikační předpoklady Dílčí nebo úplnou kvalifikaci pedagogičtí pracovníci budou získávat autorizaci k ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání dle zák. 179/2006 a tím možnost vydávat certifikace o dílčích a úplných kvalifikacích dle Národní soustavy kvalifikací (NSK) Kurzy lektorských dovedností pedagogičtí pracovníci se v rámci projektu UNIV 2 KRAJE budou vzdělávat v metodice vzdělávání dospělých Počítačovou gramotnost všichni učitelé školy (všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů) musí získat certifikát o počítačové gramotnosti ECDL (minimálně ve stupni "standard") všichni učitelé školy projdou mnoha školeními pro obsluhu multimediálních programů a hardwarového vybavení pro tvorbu multimediálních výukových modulů (v rámci přijatého projektu OPVK) Výuku cizích jazyků cílem je, aby nejen učitelé cizích jazyků, ale i ostatní ovládali minimálně jeden světový jazyk alespoň v základní úrovni - 4 -

7 Omlazení pedagogického sboru protože pedagogický sbor školy silně stárne, je nutno vytvořit na škole takové pracovní podmínky (zejména finanční), které by zajistily perspektivu i pro mladé pedagogické pracovníky a tím možnost jejich dlouhého působení na škole Materiální zajištění Vzdělávání na škole bude v letech probíhat ve dvou budovách, z nichž jedna hlavní pro teoretickou i praktickou výuku je v provozu teprve 16 let a druhá sloužící pouze pro praktickou výuku je po rekonstrukci. Technický stav školy je velmi dobrý. Má dostatečný počet učeben i ostatních prostor s moderním zařízením a vybavením. Pro zajištění stanovených cílů bude tedy potřeba pouze obnovit stávající a nakoupit některá nová zařízení potřebná pro výuku odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů, a to jak v PV, tak při DV dospělých. Největší položku bude tvořit ICT. ICT v oblasti všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů rozšířit počet interaktivních tabulí včetně pevně nainstalovaných dataprojektů na počet min. 5 (pro každou z pěti předmětových komisí) rozšířit počet přenosných PC do stavu "každý učitel vlastní notebook" obměnit PC v učebnách ICT (vč. kabinetů a kanceláří), jejichž stáří dosáhne 5 let obměnit používané programy novými verzemi a přejít na vyšší verzi operačního systému Windows 7 a MS Office 2010 obměnit stávající servery a stávající PC sítě včetně WiFi Praktické vyučování předmětu praxe a odborného výcviku v oblastech elektro, strojním a automobilním obměnit programovatelné automaty a řídící relé za přístroje poslední generace včetně aplikace na elektropneumatiku rozšířit zařízení pro výuku inteligentní bezdrátové elektroinstalace nakoupit nová zařízení včetně sw pro výuku strojních oborů (CNC soustruh a frézku, plotter, 3D tiskárnu) obměnit zařízení pro výuku a produktivní práci automechaniků (diagnostika, sw pro identifikaci náhradních dílů, vyvažování kol) Oblast vzdělávání Z personálního a materiálního zajištění školy (body a 2.2.3) je patrné, že škola je připravena v následujícím období 5 let udržet vzdělávání ve všech nabízených oborech. Předpokládaný pokles žáků v PV (viz příloha č. 4 Projekce demografického vývoje) bude nutné kompenzovat vzděláváním dospělých v rámci DV a současně po přechodnou dobu slučovat žáky dvou oborů v PV do jedné třídy, aby vzdělávání neztratilo kontinuitu. Dalším předpokladem bude zejména: Dodržovat ŠVP, které jsou sestaveny dle RVP a jejich neustálá inovace. Používat moderních metod výuky s využíváním ICT a e-learningu a to ve všech předmětech. V rámci přijatého školního projektu "Inovace výuky" využívat vlastních vyučovacích multimediálních modulů. Pokračovat a rozvíjet výuku programování CNC strojů u oboru vzdělání s výučním listem Nástrojař a programování PLC automatů a řídících relé u oboru vzdělání s výučním listem Elektrikář

8 Zohledňovat žáky se specifickými poruchami učení (včetně individuálních učebních plánů). Využívat polyfunkčnosti školy a nabízet žákům, u kterých se ukáže, že nemají studijní předpoklady pro obory vzdělání s maturitní zkouškou, přechod do méně náročných oborů vzdělání. Sledovat vývoj žáků v průběhu vzdělávání s využíváním autoevaluace, na jejímž základě je možno korigovat vzdělávací proces. Udržovat dobré klima školy. Pokračovat ve vzdělávání dospělých, a to jak v technických dovednostech, tak formou dílčích kvalifikací. Neustále nabízet nové vzděl. programy (v rámci UNIV 2 KRAJE) Spolupráce se sociálními partnery Sociálními partnery v období budou stejně jako v současné době Hospodářská komora KHK, Úřad práce Náchod a regionální, zejména strojírenské a elektrotechnické firmy (viz příloha č. 3 Seznam sociálních partnerů...) Pro technickou školu, jakou je SPŠ Hronov, je spolupráce se sociálními partnery jednou z nejdůležitějších priorit dosažení vytčeného cíle (stát se institucí CŽU v oblasti elektro a strojírenství, automobily a výpočetní techniky). Proto je nutno v ní pokračovat a v následujícím období ještě rozšiřovat. V oblasti PV inovovat a doplňovat ŠVP dle požadavků regionálních firem v rámci projektu volba povolání provádět exkurze žáků v regionálních firmách pokračovat ve stávajících smlouvách a uzavírat další smlouvy o spolupráci školy a firem (provádění odbor. výcviku a souvislé praxe žáků přímo na pracovištích firem) realizovat produktivní práci žáků oborů vzdělání elektro a strojírenství a to zejména u oborů vzdělání s výučním listem V oblasti DV ve spolupráci s ÚP pokračovat ve vzdělávacích kurzech dle požadavků ÚP a regionálních firem v rámci projektu UNIV 2 KRAJE nabízet regionálním firmám vzdělávací programy pro jejich zaměstnance z oblasti strojírenství a elektrotechniky (od roku 2011 zahájíme pilotní vzdělávací program v rámci DV "Kvalita a environment") v rámci projektu IQ INDUSTRY naopak seznamovat učitele odborných předmětů elektro a strojírenství v regionálních firmách (a to formou školení a vícedenních stáží) s technickými novinkami a novými technologiemi ve výrobě, aby mohly být využity při vzdělávání dospělých v rámci DV, ale i pro žáky v rámci PV získávat od firem finanční prostředky pro motivaci žáků ke vzdělávání v oboru strojírenství a elektrotechniky (stejně jako poskytovaná "stipendia" vybraným oborům vzdělávání s výučním listem z rozpočtu KHK) Umožňovat získávat žákům kromě maturitního vysvědčení nebo výučního listu další osvědčení a certifikáty o určitých dovednostech v oblasti elektrotechniky a strojírenství (Autodesk ACADEMIA, Solid Edge, ECDL)

9 Připravovat žáky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou také ke studiu na VŠ (např. rozšířením studia fyziky). Nabízet absolventům oborů vzdělání s výučním listem možnost rozšíření vzdělání v oborech s maturitní zkouškou (denní i dálkovou formou). Seznamovat žáky v PV a dospělé v DV s nejnovějšími poznatky v oblasti elektrotechniky, strojírenství a automatizace (programovacím jazykem ST, problematikou automatizované výrobní linky, řídícími procesy podniku sw Helios, novými metodami konstruování a programování CNC strojů, Top Solid, Design/CAM a Autodesk Design Academy) Finanční zajištění (viz příloha č. 5 Finanční krytí koncepce školy do roku 2015) Pro plánované cíle vzdělávání na škole v letech bude nutno, kromě dotací ze státního rozpočtu a příspěvku na provoz od zřizovatele, zajistit další finanční prostředky. Podávání projektů do roku 2013 je možno získávat finanční prostředky z ESF škola podala v roce 2010 projekt z operačního programu ROP NUTS II Severovýchod pod názvem Projektovou výukou PLM (životní cyklus výrobku) k flexibilitě a konkurenceschopnosti Získáváním sponzorských darů od regionálních firem získat stroje, zařízení nebo i materiály potřebné k výuce Doplňkovou činností organizací vzdělávacích kurzů a školení (technické kurzy, kurzy výpočetní techniky a programování, e-learning) Produktivní prací žáků v rámci předmětu odborný výcvik Oblasti související s odborným vzděláváním Kromě odborných kompetencí v oblasti elektrotechniky, strojírenství, automobilní a výpočetní techniky, které škola žákům poskytuje, bude nutno v letech věnovat se ve zvýšené míře i výchově a zejména nabídce dalších neodborných a volnočasových aktivit. Prevence rizikových jevů bude stále větší potřeba monitoringu žáků, jejich chování ve škole a na odloučených pracovištích na žádost sociálních partnerů budeme vštěpovat žákům pracovní návyky (dochvilnost, zodpovědnost, smysl pro povinnost a ochrana zdraví) v následujících letech bude jistě stoupat počet žáků s poruchami chování, proto bude nutno zintenzivnit spolupráci s institucemi (OSPOD, městská policie, Policie ČR, SVP-Kompas) zabývající se ochranou dětí a mládeže před rizikovými jevy (záškoláctví, vandalizmus, užívání drog, šikana atd.) - 7 -

10 Environmentální výchova budeme pokračovat v účasti na projektu ENERSOL budeme pokračovat v zapojení do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. zapojíme se do dalších programů týkajících se životního prostředí (např. projekt "Čistá obec - čistý kraj") budeme organizovat zajímavé besedy a exkurze s ekologickou tématikou budeme spolupracovat nadále se ZOO Dvůr Králové nad Labem (adopce zvířete) Soutěže budeme se účastnit velkého množství nejen odborných, ale i neodborných soutěží organizovanými jinými institucemi (zejména sportovních a zájmových) budeme sami organizovat sportovní a zájmové soutěže pro ostatní školy (atletika, stolní tenis, šachy, produkty zájmových činností atd.). Důležitým aspektem bude nejen účast našich žáků na soutěžích, ale i jejich samotná organizace Volný čas a školní akce ve spolupráci s městem Hronov se budou žáci školy účastnit veřejného života (opět včetně účasti na organizaci akcí) žákům budeme nabízet poznávací zájezdy a výměnné pobyty v zahraničí (Anglie, Německo, Polsko) budeme nadále pro žáky organizovat velmi levné, avšak kvalitní lyžařské a sportovní kurzy budeme nadále organizovat velmi oblíbené odpolední zájezdy na divadelní představení v Hronově, Hradci Králové a Pardubicích budeme nadále nabízet odpolední sportovní kroužky (volejbal, fotbal, posilovna) Jsme přesvědčeni, že i tyto výše uvedené aktivity a nabídky jsou právě v době demografického vývoje (viz příloha č. 4 Projekce do oblasti demografického vývoje...) důležitým aspektem při výběru střední školy. A to jak pro potenciální žáky, tak pro jejich rodiče. V Hronově 31. srpna

11 Počty žáků v ročnících k 30. září Příloha č. 1 Šk.rok Kód oboru Název Počet žáků 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. Celkem 2004/ M/001 Strojírenství M/002 Elektrotechnika H/001 Nástrojař H/001 Automechanik H/002 Elektrikář - slaboproud H/003 Elektrikář - silnoproud C e l k e m / M/001 Strojírenství M/002 Elektrotechnika H/001 Nástrojař H/001 Automechanik H/002 Elektrikář - slaboproud H/003 Elektrikář - silnoproud C e l k e m / M/001 Strojírenství M/002 Elektrotechnika H/001 Nástrojař H/001 Automechanik H/002 Elektrikář - slaboproud H/003 Elektrikář - silnoproud C e l k e m / M/001 Strojírenství M/002 Elektrotechnika H/001 Nástrojař H/001 Automechanik H/001 Elektrikář H/002 Elektrikář - slaboproud H/003 Elektrikář - silnoproud C e l k e m / M/001 Strojírenství M/002 Elektrotechnika H/001 Nástrojař H/001 Automechanik H/001 Elektrikář H/002 Elektrikář - slaboproud H/003 Elektrikář - silnoproud L/506 Provozní technika (DS,dálk.f.) L/501 Elektrotechnika (DS,dálk.f.) C e l k e m 462

12 2009/ M/01 Strojírenství M/001 Strojírenství M/01 Elektrotechnika M/002 Elektrotechnika H/01 Nástrojař H/001 Nástrojař H/01 Mech.opravář motor.voz H/001 Automechanik H/01 Elektrikář H/001 Elektrikář L/506 Provozní technika (DS,dálk.f.) L/501 Elektrotechnika (DS,dálk.f.) C e l k e m 443

13 SPŠ, Hronov, Hostovského 910 Příloha č. 2 NABÍDKA KURZŮ, SEMINÁŘŮ, ŠKOLENÍ V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ 1. ECDL Evropský průkaz počítačové gramotnosti - Úplný přípravný kurz k mezinárodním testům počítačové gramotnosti ECDL - Testy ECDL CERTIFIKÁT ECDL 2. Kurzy výpočetní techniky - Základy obsluhy PC - Základy MS OFFICE - WORD, EXCEL 3. Kurzy pájení - kurzy pro začátečníky - obnovení atestu 4. Tepelné zpracování kovů, školení kaličů 5. Programování CNC strojů - kurzy pro začátečníky - kurzy pro mírně pokročilé - kurzy pro pokročilé 6. Rekvalifikační kurzy pro ÚP Konstrukční programy pro strojírenství : a) AutoCAD D+3D b) Mechanical Desktop D c) Autodesk Inventor D d) základní školení na kvalifikaci v oboru CAD/CAM s podporou sw AlphaCAM, e) školení pro pokročilé na kvalifikaci v oboru CAD/CAM s podporou sw AlphaCAM f) Základní školení sw SolidEdge 7.Kurzy pořádané - na software u objednatele Konstrukční programy pro strojírenství : a) AutoCAD D+3D b) Mechanical Desktop D c) Autodesk Inventor D d) základní školení na kvalifikaci v oboru CAD/CAM s podporou sw AlphaCAM, e) školení pro pokročilé na kvalifikaci v oboru CAD/CAM s podporou sw AlphaCAM 8. Kurzy technického minima ve strojírenství a elektrotechnice 9. Rekvalifikační kurzy ve strojírenství a elektrotechnice autoopravárenství 10. Obráběč kovů, strojní obrábění na frézku, strojní obrábění na soustruh 11. Broušení - bruska na plocho, kulato, vrtání - 12.Kurzy dle objednávky firem 13.Tvorba a zpracování digitální fotografie

14 Příloha č. 3 Seznam sociálních partnerů spolupracujících se SPŠ Hronov Hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Úřad práce Náchod Seznam regionálních firem Oblast automobilní Oblast strojírenství Oblast elektrotechnika ASV Autoservis s.r.o.česká Alien Technik s.r.o.,hronov Atas elektromotory a.s.,náchod Skalice Velký Dřevíč Auto BARO Úpice Braha Broumov Abely Jetřichov Auto Branka spol. s r.o., Náchod Bronas Heřmánkovice AULA ELEKTRO, V.Poříčí Auto Drahovzal,Č.Skalikce Broumovské strojírny Hynčice, a.s. B.S.C.,spol s r.o., Čechova, Náchod Auto Hofman Hronov BSB Hejtmánkovice BSC Náchod Auto Hrudík Náchod Cedima Meziměstí Cedima Meziměstí Auto R&B Bukovice Cross, Police nad Metují Continental Adšpach Autoopravna D+Š s.r.o., Elektro Doležal Teplice nad Genera Broumov Broumov Metují Autosalon Dědek s.r.o., - N.Město n/m. Gumotex a.s.,jaroměř ELEKTROIN Náchod Autoservis - Špreňar, Broumov Kovopol a.s.,police n/m. Elektro Drapač Velké Poříčí Autoservis ALL STARS Broumov Ladislav Hruška,Červený Kostelec ELMON spol. s r.o. Brounmov Autoservis Pod Montací, Náchod MS Nářadí s.r.o., Náchod ELPOL Police nad Metují Autostyl spol. s r.o., Trutnov Náchodská strojírna s.r.o., Náchod Eltym spol.s r.o., Hronov CDS s.r.o., Broumov SaarGummi,Ć.Kostelec INEX CS., a.s., Náchod CDS s.r.o., Náchod Saurer Czek Republic s.r.o.,č.kostelec Jan Grim Bukovice EIDK TRADE Č.Skalice Siemens VDO Automotive s.r.o., Horní Adršpach LEVEL s.r.o. Náchod Fiat -Náchod Wikov MGI a.s.,hronov REMO ELEKTRA s.r.o., Jaroměř Ford Vysokov Rservis.com s.r.o. Č.Kostelec Grätz Jan, Žďárky Rudolf-elektro s.r.o., Bukovice 5 GT Tuning Lang Náchod Saurer Czek Republic s.r.o.,č.kostelec H&P Autoservis,Velké Poříčí SPACE Náchod s.r.o. Karel Macek-Autoservis, Náchod Telefon servis Náchod Liskovský Velký Dřevíč Veba Broumov-Velká Ves LK-Autoservis spol. s r.o., Česká Skalice Martin Jokeš Autoservis, Bukovice Michal Škorpil - Ford, Náchod P-transport, Broumov SVC Náchod,Vysokov Vavřena Rtyně v Podkrkonoší Veba a.s., Broumov ZD Havlovice

15 Příloha č.4 Projekce demografického vývoje do oblasti středních škol (Zdroj:

16 Příloha č. 5 Název školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 F I N A N Č N Í K R Y T Í K O N C E P C E Š K O L Y DO R O K U Položka rozpočtu Skut Rozpočet 2010 Předpoklad přímé výdaje nepřímé výdaje a příjmy náklady na transformaci a modernizaci oborů neinvestiční výdaje NIV 19420, , , , , , ,0 mzdové prostředky + odvody MP + FKSP 19113, , , , , , ,0 ostatní neinvestiční výdaje přímé ONIV 307,7 475,0 451,0 442,0 433,0 429,0 425,0 opravy 92,0 424,0 100,0 195,0 100,0 100,0 100,0 investice 660,0 380,0 předpokládané tržby za odprodej majetku granty a dílčí programy vypisované krajem financování aktivit z prostředků EU 205,0 903,0 9940,8 132,0 investice - nemovitosti investice - vybavení ostatní náklady

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 HISTORIE ŠKOLY 1.9. 1957 vznik Odborného učiliště národního podniku ČSAO KNV Brno, Dunajevského 1 1982 změna na SOU dopravní

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018 1. Charakteristika školy Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. Střední škola

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Vzdělávací koncepce SOU Blatná

Vzdělávací koncepce SOU Blatná Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Vzdělávací koncepce SOU Blatná 1. Úvod Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 38816 Blatná, ( SOU Blatná ) IČO: 00668079, identifikátor zařízení

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ŠVP Automechanik Dodatek a změny na verzi 1.1 Platné od 1. 9. 2010 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Identifikační údaje Předkladatel:

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Evidenční

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Projekty partnerství Comenius v rámci Programu celoživotního učení COM-MP-2008-131

Projekty partnerství Comenius v rámci Programu celoživotního učení COM-MP-2008-131 Projekty partnerství Comenius v rámci Programu celoživotního učení COM-MP-2008-131 Název: Dálkové působení mechatronických systémů jako základ stávající užší spolupráce na evropské úrovni Střední škola

Více

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán Kód a název RVP: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Název ŠVP: Mechanik elektronik - autoelektronika Celkový počet týdenních vyučovacích 1. 2. 3. 4. Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10 Cizí jazyk 3 3 3

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: OBORY VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU Denní forma vzdělávání 23-41-M/01

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Vize rozvoje ICT ve škole s ohledem na ŠVP

Vize rozvoje ICT ve škole s ohledem na ŠVP STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY, HLUBOKÁ NAD VLTAVOU Vize rozvoje ICT ve škole s ohledem na ŠVP Zpracoval: Ing. Josef Turek 1 Současný stav 1. Současný stav 2007/2008 V

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Celkový počet žáků je 388 z toho 6 dívek, 244 na oboru Elektrotechnika a 144 na oboru Strojírenství.

Celkový počet žáků je 388 z toho 6 dívek, 244 na oboru Elektrotechnika a 144 na oboru Strojírenství. ICT Plán školy ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v souladu se Standardem ICT služeb ve škole v oblasti ICT vybavení dosáhnout a postup jejich dosažení. Plán se zpracovává

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Den: 10.12.2009 od 13:30 do 15:30 h Přítomni: dle prezenční

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO Základní informace o škole Zřizovatel školy Jihomoravský kraj Kontakt Purkyňova 97, 612 00 Brno Tel.:

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ VAŠE SPOJENÍ SE VZDĚLÁNÍM INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ROČNÍK 13 URL: http://www.spstrutnov.cz, e-mail: skola@spstrutnov.cz, tel.: 499 813 071 Určeno žákům 9. tříd, třídním učitelům a výchovným poradcům základních

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.

Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54. Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Adresář obsahuje kontakty na pedagogy, kteří se aktivně podíleli v

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 leden 2015 LEGISLATIVA Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích

Více

Výsledková listina přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf ; Středisko TUO - Karolíny Světlé 2703

Výsledková listina přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf ; Středisko TUO - Karolíny Světlé 2703 23-55-H/02 Karosář Obor neotevřen 15135 63 1. nepřijat 15023 45 2. nepřijat Strana 1/1 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik 15029 125 1. přijat 15051 79 2. přijat 15006 67 3. přijat

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2546/11-T. Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2546/11-T. Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2546/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola informačních technologií, s.r.o. Pionýrů 2069,

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání Ivana Vitisková, ředitelka 11. června 2015 Husovo náměstí 1, 584 01 Ledeč nad Sázavou, tel.: 569 430 500, www.gvi.cz, info@gvi.cz Realizované programy 23-007-E Dělník

Více

Strategie CŽU ČR a její implementace. FÓRUM PRE ROZVOJ CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA 20.9.11, Bratislava, AIVD SK

Strategie CŽU ČR a její implementace. FÓRUM PRE ROZVOJ CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA 20.9.11, Bratislava, AIVD SK Strategie CŽU ČR a její implementace FÓRUM PRE ROZVOJ CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA 20.9.11, Bratislava, AIVD SK Strategie celoživotního učení ČR 2 Situace v ČR Snižující se počet nastupujících do středního

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Vážení rodiče, milí žáci,

Vážení rodiče, milí žáci, Vážení rodiče, milí žáci, do rukou se Vám dostává materiál o Střední průmyslové škole Chrudim. Škola nabízí vzdělávání ve strojírenských, elektrotechnických a silničních oborech vzdělání, zakončených buď

Více

Hledáme mladé technické talenty

Hledáme mladé technické talenty Hledáme mladé technické talenty OPVK: Hledáme mladé technické talenty Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 10.9.2008 byla pro tento projekt schválena dotace zopvk ve výši 8 777 030,60 Kč.

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH Projekt PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH "Získání dovednosti v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť" CZ.1.07 Datum zahájení projektu: 1.4. 2012 Datum ukončení

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí Projekt UNIV KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání na škole Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské

Více

Tvorba elektronických učebnic

Tvorba elektronických učebnic Projekt Tvorba elektronických učebnic Ing. Jiří Sumbal VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, příspěvková organizace sumbal@voskop.cz Základní údaje o projektu: Název projektu: Číslo projektu: Název operačního programu:

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy 25. základní škola v Plzni, Chválenická 17, příspěvková organizace Zpracovali: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy Mgr. Zdeněk Novák Mgr. Petr Pavel, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ A ELEKTROTECHNICKÉ 628 00 BRNO - LÍŠEŇ, TRNKOVA 113 VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ A ELEKTROTECHNICKÉ 628 00 BRNO - LÍŠEŇ, TRNKOVA 113 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ A ELEKTROTECHNICKÉ 628 00 BRNO - LÍŠEŇ, TRNKOVA 113 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008 / 2009 Říjen 2009 Ing. Iva Žáková Ředitelka

Více

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Strategické dokumenty Strategie lidských zdrojů pro ČR 2003 Program realizace strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR 2005 cíl: nastolit celoživotní

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Tvorba elektronických učebnic. na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice

Tvorba elektronických učebnic. na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice projekt CZ.1.07/1.1.7/03.0127 Tvorba elektronických učebnic Tvorba elektronických učebnic na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Jiří Sumbal VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Z obsahu vystoupení stručné představení projektu

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ VAŠE SPOJENÍ SE VZDĚLÁNÍM INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ROČNÍK 12 URL: http://www.spstrutnov.cz, e-mail: skola@spstrutnov.cz, tel.: 499 813 071 ZÁŘÍ 2009 Určeno žákům 9. tříd, třídním učitelům a výchovným poradcům

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

ICT plán. na roky 2015 a 2016

ICT plán. na roky 2015 a 2016 ICT plán na roky 2015 a 2016 1 Úvod ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 30799/2005-551. ICT plán je zpracován na období 2 let. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Příloha č. 2 Podrobný popis možných činností spadajících do podporovaných aktivit pro oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Aktivita č. 1.

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Přihláška do kurzu. Kurzy pořádané ve školním roce 2013-2014 (seznam kurzů).

Přihláška do kurzu. Kurzy pořádané ve školním roce 2013-2014 (seznam kurzů). Kurzy pořádané ve školním roce 2013-2014 (seznam kurzů). Kurzy budou otevřené po přihlášení minimálního počtu účastníků (uvedeno vždy u příslušného kurzu). U každého kurzu je uveden celkový počet hodin

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě 5. prosince 2013 Odbor personální Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb Program schůzky Úvodní slovo ředitele

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Koncepce rozvoje školy Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace (2012 2018) 1. Charakteristika školy 1.1 Historie školy 1.2 Studijní a učební obory 1.3 Domov mládeže

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST Z POHLEDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V GESCI MŠMT

FINANČNÍ GRAMOTNOST Z POHLEDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V GESCI MŠMT FINANČNÍ GRAMOTNOST Z POHLEDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V GESCI MŠMT Věra Kolmerová FINANČNÍ GRAMOTNOST V POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Problematika finanční gramotnosti je v RVP ošetřena platnými standardy finanční

Více

Elektrotechnik Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru Elektrotechnika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

311/2009 Mechanik opravář motorových vozidel. 485/2009 Elektrotechnika. 363/2009 Opravář zemědělských strojů

311/2009 Mechanik opravář motorových vozidel. 485/2009 Elektrotechnika. 363/2009 Opravář zemědělských strojů STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NYMBURK Seznam žáků, kteří splnili podmínky 1. kola přijímacího řízení a kterým bude po termínu 1. kola přijímacího řízení zasláno rozhodnutí o přijetí

Více

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996.

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SOŠ A SOU, WEILOVA 4, PRAHA 1 26-47-M/3 - Informační technologie Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více