Dlouhodobá koncepce rozvoje. SPŠ Hronov, Hostovského 910. do roku 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dlouhodobá koncepce rozvoje. SPŠ Hronov, Hostovského 910. do roku 2015"

Transkript

1 Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Dlouhodobá koncepce rozvoje SPŠ Hronov, Hostovského 910 do roku 2015 Hronov, srpen 2010 Ing. Vladimír Holan ředitel školy

2 OBSAH 1. Stávající stav školy str Oblasti poskytovaného vzdělání Oblast personálního a materiálního zajištění Spolupráce se sociálními partnery Finanční zabezpečení Oblasti související se vzděláváním 2 2. Strategie koncepce vzdělávání na SPŠ Hronov 3 v letech Obecný cíl Cesta k vytčenému cíli Přijímání nových žáků Oblast personálního zajištění Materiální zajištění Oblast vzdělávání Spolupráce se sociálními partnery Finanční zajištění Oblasti související s odborným vzděláváním 7 Přílohy č. 1 Počty žáků v ročnících k 30. září č. 2 Nabídka kurzů, seminářů, školení v DV č. 3 Seznam sociálních partnerů spolupracujících se SPŠ č. 4 Projekce demografického vývoje do oblasti středních škol č. 5 Finanční krytí koncepce školy do roku 2015

3 1. Stávající stav školy Analyzuje dosažený stav a změny oproti předchozí koncepci z roku Vychází přitom z vlastního hodnocení školy (autoevaluace) a výroční zprávy školy z října 2010, kde je stav podrobně rozpracován. 1.1 Oblasti poskytovaného vzdělání SPŠ Hronov je technická škola poskytující jak počáteční vzdělávání (PV), tak další vzdělávání dospělých (DV) v oboru elektrotechnika a strojírenství. Obory vzdělání (PV) Škola se po jednáních se sociálními partnery zaměřila na: 2 obory vzdělání s maturitní zkouškou (MZ) M/01 Strojírenství, M/01 Elektrotechnika, 3 obory vzdělání s výučním listem (VL) H/01 Nástrojař, H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, H/01 Elektrikář, 2 obory nástavbového studia dálkovou formou L/506 Provozní technika, L/501 Elektrotechnika Všechny ostatní obory z rejstříku školy vyřadila (viz příloha č. 1 - Počty žáků k 30.9.) Důležitým atributem školy je možnost vzájemného přechodu mezi obory vzdělání MZ a VL, a to i v průběhu vzdělávání. Z přehledu je patrné, že za období posledních šesti let ( ) počet žáků školy postupně stoupl o více než 100. A to jak v oborech vzdělání s maturitní zkouškou, tak zejména v oborech vzdělání s výučním listem (pouze v posledním šk. roce 2009/10 se trend zvyšování počtu žáků vlivem demografického vývoje zastavil). S přibývajícím počtem žáků musela být dokonce od šk. roku 2008/09 navýšena kapacita školy ze 440 na 470 žáků.v tomto šk. roce byla škola naplněna z více než 98 % této zvýšené kapacity (viz příloha č. 1 Počty žáků v ročnících k 30.9.) Rámcové vzdělávací programy (RVP) a školní vzdělávací programy (ŠVP) Od šk. roku 2009/10 počínaje 1. ročníky se na škole ve všech oborech vzdělání, kromě dálkové formy, vyučuje dle školních vzdělávacích programů (ŠVP), které vycházejí z RVP a vyhovují škole i sociálním partnerům. Nadstandardní vzdělávání Škola je akreditovaným testovacím střediskem ECDL, držitelem statutu Autodesk ACADEMIA a kandidátem na akreditaci software Solid Edge. Kromě výučního listu nebo maturitního vysvědčení tak žáci získávají různé certifikáty a osvědčení o určitých dovednostech v oblasti strojírenství a elektrotechniky. Vzdělávání dospělých (DV) Od šk. roku 2008/2009 začala škola vzdělávat žáky v nástavbovém studiu elektrotechnika a strojírenství dálkovou formou. Kromě toho organizujeme dle požadavků sociálních partnerů různé kurzy, školení a vzdělávací programy, po jejichž absolvování získávají senioři certifikáty dokládající získané kompetence v oblasti strojírenství, elektrotechniky a výpočetní techniky (viz příloha č. 2 Nabídka kurzů, seminářů, školení v DV) - 1 -

4 1.2 Oblast personálního a materiálního zajištění Pedagogičtí pracovníci Škola disponuje velmi kvalitními a kvalifikovanými pedagogickými pracovníky vybavenými certifikáty v rámci DVPP dokládajícími získané kompetence. Materiální a technická základna Technický stav obou školních budov, kde se vzdělávání provádí, je velmi dobrý (hlavní budova je stará pouze 15 let). Škola má k dispozici 3 učebny výpočetní techniky s moderním vybavením, učebnu CNC a mnoho dalších odborných učeben pro výuku oborů strojních, elektro i automobilních. 1.3 Spolupráce se sociálními partnery Škola dlouhodobě spolupracuje s širokým okruhem sociálních partnerů (včetně úřadu práce). S některými firmami má i uzavřenu smlouvu o spolupráci v oblasti strojírenství a elektrotechniky (UNIV 2 KRAJE, IQ INDUSTRY), (viz příloha č. 3 Seznam sociálních partnerů spolupracujících se SPŠ Hronov). 1.4 Finanční zabezpečení Kromě příspěvků od zřizovatele získává škola další finanční prostředky z doplňkové činnosti, produktivní práce a zejména do roku 2013 z grantů - Malé granty a z grantových projektů ESF - "Inovace výuky a tvorba multimediálních modulů prezentujících technické obory a široké spektrum zájmů a potřeb učitelů a jejich žáků. 1.5 Oblasti související se vzděláváním Prevence rizikových jevů Škola má propracovaný systém monitoringu žáků a úzce spolupracuje s institucemi zabývajícími se touto problematikou. Volný čas Škola podporuje žáky k participaci na veřejném životě, vede zájmové kroužky (zejména sportovní), organizuje zájezdy na divadelní představení a zahraniční zájezdy. Environmentální výchova Škola je zapojena do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou (M.R.K.E.V.), je zapojena do projektu ENERSOL, uveřejňuje ekologické informace s využitím ekologických tiskovin a pomáhá při zkvalitňování životního prostředí v obci. Soutěže Škola se účastní nebo sama organizuje různé soutěže, jak odborně zaměřené, tak společenskovědní, sportovní a zájmové. Z á v ě r : Výchozí stav SPŠ Hronov v roce 2010 je pro dosažení vytčeného cíle pro roky velmi dobrý

5 2. Strategie koncepce vzdělávání na SPŠ Hronov v letech Kromě stávajícího stavu školy (který je popsán v kapitole č. 1), vychází koncepce z dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje a požadavků sociálních partnerů v regionu. 2.1 Obecný cíl V souvislosti s globalizací celosvětového trhu je nutno hledat v naší společnosti odvětví, ve kterém se můžeme stát konkurenceschopnými. Tímto odvětvím je jednoznačně průmysl (zejména strojírenství a elektrotechnika), který má v naší zemi velkou tradici. K jeho rozvoji je potřeba připravit řadu odborníků. A to jak seniorů v rámci celoživotního učení, tak zejména výchovou mladé generace českých techniků a řemeslníků. Toto však lze zajistit jedině podporou odborného vzdělávání ve středních a vysokých školách technického zaměření. SPŠ Hronov proto jako jediná technická škola v regionu Broumovska, Policka a Hronovska má ambici stát se pro tyto regiony institucí celoživotního učení v oborech elektro technika, strojírenství, automobily a informační technologie. Tedy poskytovat počáteční vzdělávání (PV) pro absolventy základních škol a další vzdělávání (DV) pro dospělé. Dosáhnout tohoto cíle právě v období let nebude jednoduché. Na zájem o technické obory vzdělání má a bude mít vliv pokračující hospodářská krize a menší zájem firem o absolventy oborů strojních a elektro. Největší překážkou pro rozvoj školy má však demografický vývoj, který způsobil právě v tomto období velký pokles žáků vycházejících ze základních škol a ucházejících se o vzdělávání na střední škole (viz příloha č. 4 Projekce demografického vývoje do oblasti středních škol). Již v současné době převyšuje nabídka volných míst na středních školách poptávku žáků ze základních škol velmi výrazně. 2.2 Cesta k vytčenému cíli Spočívá ve splnění dílčích cílů v konkrétních dále uvedených oblastech Přijímání nových žáků pro počáteční vzdělávání (PV) a dospělých pro další vzdělávání (DV) Tato oblast patří v daném období vůbec k nejdůležitějším. Má-li se škola skutečně stát institucí celoživotního učební, musí naplňovat svou kapacitu alespoň z 90 %. Za tímto účelem bude potřeba provádět: Účinnou propagaci školy pravidelnou vzdělávací nabídkou uveřejňovanou v publikacích (Atlas školství), regionálním tisku, rozhlase a na webových stránkách školy (včetně informací o finanční podpoře z rozpočtu zřizovatele KHK oborům vzdělání s výučním listem) vystavováním propagačních materiálů v obci, Úřadu práce Náchod a v regionálních firmách Nábor žáků pro PV přímo na základních školách s využitím absolventů naší školy, kteří jsou zapojeni již v pracovním procesu v regionálních firmách - 3 -

6 organizací dnů otevřených dveří a kontaktních výstav ve škole, kde regionální firmy představí své výrobní programy žákům ZŠ pro zvýšení jejich zájmu o technické obor pokračováním v účasti na projektech realizovaných Hospodářskou komorou KHK, které také slouží ke zvýšení zájmu žáků ZŠ o technické obory ("Volba povolání", "10 lekcí techniky", "Řemeslo má zlaté dno") Nábor dospělých pro DV nabídkou technických kurzů a vzdělávacích programů pro další vzdělávání dospělých (viz příloha č. 2) Úřadu práce v Náchodě a osobně při návštěvách regionálních firem spoluprací s podnikatelským klubem Broumovska Oblast personálního zajištění Během období bude nutno zajistit: Odbornou kvalifikaci pedagogičtí pracovníci všeobecně vzdělávacích předmětů, kteří nemají odbornou a pedagogickou způsobilost, musí dle 32 zák. 563/2004 o pedagogických pracovnících zahájit nejdéle k VŠ studium v magisterském programu pedagogičtí pracovníci odborných předmětů (absolventi VŠ nepedagogických oborů musí zahájit dle výše uvedeného zákona nejdéle k studium pedagogiky (DPS, BC, CŽV, PZZ) cílem je zajistit stoprocentní kvalifikovanost pedagogického sboru, kde výjimku mohou mít jen ti pedagogičtí pracovníci, kteří splňují podmínky pro dispenz odborné kvalifikace Další kvalifikační předpoklady pedagogičtí pracovníci vykonávající specializované činnosti preventisty krizových jevů a environmentální výchovy musí zahájit studium, aby pro svou činnost získali dle 9 vyhl. 317/2005 o DVPP kvalifikační předpoklady Dílčí nebo úplnou kvalifikaci pedagogičtí pracovníci budou získávat autorizaci k ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání dle zák. 179/2006 a tím možnost vydávat certifikace o dílčích a úplných kvalifikacích dle Národní soustavy kvalifikací (NSK) Kurzy lektorských dovedností pedagogičtí pracovníci se v rámci projektu UNIV 2 KRAJE budou vzdělávat v metodice vzdělávání dospělých Počítačovou gramotnost všichni učitelé školy (všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů) musí získat certifikát o počítačové gramotnosti ECDL (minimálně ve stupni "standard") všichni učitelé školy projdou mnoha školeními pro obsluhu multimediálních programů a hardwarového vybavení pro tvorbu multimediálních výukových modulů (v rámci přijatého projektu OPVK) Výuku cizích jazyků cílem je, aby nejen učitelé cizích jazyků, ale i ostatní ovládali minimálně jeden světový jazyk alespoň v základní úrovni - 4 -

7 Omlazení pedagogického sboru protože pedagogický sbor školy silně stárne, je nutno vytvořit na škole takové pracovní podmínky (zejména finanční), které by zajistily perspektivu i pro mladé pedagogické pracovníky a tím možnost jejich dlouhého působení na škole Materiální zajištění Vzdělávání na škole bude v letech probíhat ve dvou budovách, z nichž jedna hlavní pro teoretickou i praktickou výuku je v provozu teprve 16 let a druhá sloužící pouze pro praktickou výuku je po rekonstrukci. Technický stav školy je velmi dobrý. Má dostatečný počet učeben i ostatních prostor s moderním zařízením a vybavením. Pro zajištění stanovených cílů bude tedy potřeba pouze obnovit stávající a nakoupit některá nová zařízení potřebná pro výuku odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů, a to jak v PV, tak při DV dospělých. Největší položku bude tvořit ICT. ICT v oblasti všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů rozšířit počet interaktivních tabulí včetně pevně nainstalovaných dataprojektů na počet min. 5 (pro každou z pěti předmětových komisí) rozšířit počet přenosných PC do stavu "každý učitel vlastní notebook" obměnit PC v učebnách ICT (vč. kabinetů a kanceláří), jejichž stáří dosáhne 5 let obměnit používané programy novými verzemi a přejít na vyšší verzi operačního systému Windows 7 a MS Office 2010 obměnit stávající servery a stávající PC sítě včetně WiFi Praktické vyučování předmětu praxe a odborného výcviku v oblastech elektro, strojním a automobilním obměnit programovatelné automaty a řídící relé za přístroje poslední generace včetně aplikace na elektropneumatiku rozšířit zařízení pro výuku inteligentní bezdrátové elektroinstalace nakoupit nová zařízení včetně sw pro výuku strojních oborů (CNC soustruh a frézku, plotter, 3D tiskárnu) obměnit zařízení pro výuku a produktivní práci automechaniků (diagnostika, sw pro identifikaci náhradních dílů, vyvažování kol) Oblast vzdělávání Z personálního a materiálního zajištění školy (body a 2.2.3) je patrné, že škola je připravena v následujícím období 5 let udržet vzdělávání ve všech nabízených oborech. Předpokládaný pokles žáků v PV (viz příloha č. 4 Projekce demografického vývoje) bude nutné kompenzovat vzděláváním dospělých v rámci DV a současně po přechodnou dobu slučovat žáky dvou oborů v PV do jedné třídy, aby vzdělávání neztratilo kontinuitu. Dalším předpokladem bude zejména: Dodržovat ŠVP, které jsou sestaveny dle RVP a jejich neustálá inovace. Používat moderních metod výuky s využíváním ICT a e-learningu a to ve všech předmětech. V rámci přijatého školního projektu "Inovace výuky" využívat vlastních vyučovacích multimediálních modulů. Pokračovat a rozvíjet výuku programování CNC strojů u oboru vzdělání s výučním listem Nástrojař a programování PLC automatů a řídících relé u oboru vzdělání s výučním listem Elektrikář

8 Zohledňovat žáky se specifickými poruchami učení (včetně individuálních učebních plánů). Využívat polyfunkčnosti školy a nabízet žákům, u kterých se ukáže, že nemají studijní předpoklady pro obory vzdělání s maturitní zkouškou, přechod do méně náročných oborů vzdělání. Sledovat vývoj žáků v průběhu vzdělávání s využíváním autoevaluace, na jejímž základě je možno korigovat vzdělávací proces. Udržovat dobré klima školy. Pokračovat ve vzdělávání dospělých, a to jak v technických dovednostech, tak formou dílčích kvalifikací. Neustále nabízet nové vzděl. programy (v rámci UNIV 2 KRAJE) Spolupráce se sociálními partnery Sociálními partnery v období budou stejně jako v současné době Hospodářská komora KHK, Úřad práce Náchod a regionální, zejména strojírenské a elektrotechnické firmy (viz příloha č. 3 Seznam sociálních partnerů...) Pro technickou školu, jakou je SPŠ Hronov, je spolupráce se sociálními partnery jednou z nejdůležitějších priorit dosažení vytčeného cíle (stát se institucí CŽU v oblasti elektro a strojírenství, automobily a výpočetní techniky). Proto je nutno v ní pokračovat a v následujícím období ještě rozšiřovat. V oblasti PV inovovat a doplňovat ŠVP dle požadavků regionálních firem v rámci projektu volba povolání provádět exkurze žáků v regionálních firmách pokračovat ve stávajících smlouvách a uzavírat další smlouvy o spolupráci školy a firem (provádění odbor. výcviku a souvislé praxe žáků přímo na pracovištích firem) realizovat produktivní práci žáků oborů vzdělání elektro a strojírenství a to zejména u oborů vzdělání s výučním listem V oblasti DV ve spolupráci s ÚP pokračovat ve vzdělávacích kurzech dle požadavků ÚP a regionálních firem v rámci projektu UNIV 2 KRAJE nabízet regionálním firmám vzdělávací programy pro jejich zaměstnance z oblasti strojírenství a elektrotechniky (od roku 2011 zahájíme pilotní vzdělávací program v rámci DV "Kvalita a environment") v rámci projektu IQ INDUSTRY naopak seznamovat učitele odborných předmětů elektro a strojírenství v regionálních firmách (a to formou školení a vícedenních stáží) s technickými novinkami a novými technologiemi ve výrobě, aby mohly být využity při vzdělávání dospělých v rámci DV, ale i pro žáky v rámci PV získávat od firem finanční prostředky pro motivaci žáků ke vzdělávání v oboru strojírenství a elektrotechniky (stejně jako poskytovaná "stipendia" vybraným oborům vzdělávání s výučním listem z rozpočtu KHK) Umožňovat získávat žákům kromě maturitního vysvědčení nebo výučního listu další osvědčení a certifikáty o určitých dovednostech v oblasti elektrotechniky a strojírenství (Autodesk ACADEMIA, Solid Edge, ECDL)

9 Připravovat žáky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou také ke studiu na VŠ (např. rozšířením studia fyziky). Nabízet absolventům oborů vzdělání s výučním listem možnost rozšíření vzdělání v oborech s maturitní zkouškou (denní i dálkovou formou). Seznamovat žáky v PV a dospělé v DV s nejnovějšími poznatky v oblasti elektrotechniky, strojírenství a automatizace (programovacím jazykem ST, problematikou automatizované výrobní linky, řídícími procesy podniku sw Helios, novými metodami konstruování a programování CNC strojů, Top Solid, Design/CAM a Autodesk Design Academy) Finanční zajištění (viz příloha č. 5 Finanční krytí koncepce školy do roku 2015) Pro plánované cíle vzdělávání na škole v letech bude nutno, kromě dotací ze státního rozpočtu a příspěvku na provoz od zřizovatele, zajistit další finanční prostředky. Podávání projektů do roku 2013 je možno získávat finanční prostředky z ESF škola podala v roce 2010 projekt z operačního programu ROP NUTS II Severovýchod pod názvem Projektovou výukou PLM (životní cyklus výrobku) k flexibilitě a konkurenceschopnosti Získáváním sponzorských darů od regionálních firem získat stroje, zařízení nebo i materiály potřebné k výuce Doplňkovou činností organizací vzdělávacích kurzů a školení (technické kurzy, kurzy výpočetní techniky a programování, e-learning) Produktivní prací žáků v rámci předmětu odborný výcvik Oblasti související s odborným vzděláváním Kromě odborných kompetencí v oblasti elektrotechniky, strojírenství, automobilní a výpočetní techniky, které škola žákům poskytuje, bude nutno v letech věnovat se ve zvýšené míře i výchově a zejména nabídce dalších neodborných a volnočasových aktivit. Prevence rizikových jevů bude stále větší potřeba monitoringu žáků, jejich chování ve škole a na odloučených pracovištích na žádost sociálních partnerů budeme vštěpovat žákům pracovní návyky (dochvilnost, zodpovědnost, smysl pro povinnost a ochrana zdraví) v následujících letech bude jistě stoupat počet žáků s poruchami chování, proto bude nutno zintenzivnit spolupráci s institucemi (OSPOD, městská policie, Policie ČR, SVP-Kompas) zabývající se ochranou dětí a mládeže před rizikovými jevy (záškoláctví, vandalizmus, užívání drog, šikana atd.) - 7 -

10 Environmentální výchova budeme pokračovat v účasti na projektu ENERSOL budeme pokračovat v zapojení do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. zapojíme se do dalších programů týkajících se životního prostředí (např. projekt "Čistá obec - čistý kraj") budeme organizovat zajímavé besedy a exkurze s ekologickou tématikou budeme spolupracovat nadále se ZOO Dvůr Králové nad Labem (adopce zvířete) Soutěže budeme se účastnit velkého množství nejen odborných, ale i neodborných soutěží organizovanými jinými institucemi (zejména sportovních a zájmových) budeme sami organizovat sportovní a zájmové soutěže pro ostatní školy (atletika, stolní tenis, šachy, produkty zájmových činností atd.). Důležitým aspektem bude nejen účast našich žáků na soutěžích, ale i jejich samotná organizace Volný čas a školní akce ve spolupráci s městem Hronov se budou žáci školy účastnit veřejného života (opět včetně účasti na organizaci akcí) žákům budeme nabízet poznávací zájezdy a výměnné pobyty v zahraničí (Anglie, Německo, Polsko) budeme nadále pro žáky organizovat velmi levné, avšak kvalitní lyžařské a sportovní kurzy budeme nadále organizovat velmi oblíbené odpolední zájezdy na divadelní představení v Hronově, Hradci Králové a Pardubicích budeme nadále nabízet odpolední sportovní kroužky (volejbal, fotbal, posilovna) Jsme přesvědčeni, že i tyto výše uvedené aktivity a nabídky jsou právě v době demografického vývoje (viz příloha č. 4 Projekce do oblasti demografického vývoje...) důležitým aspektem při výběru střední školy. A to jak pro potenciální žáky, tak pro jejich rodiče. V Hronově 31. srpna

11 Počty žáků v ročnících k 30. září Příloha č. 1 Šk.rok Kód oboru Název Počet žáků 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. Celkem 2004/ M/001 Strojírenství M/002 Elektrotechnika H/001 Nástrojař H/001 Automechanik H/002 Elektrikář - slaboproud H/003 Elektrikář - silnoproud C e l k e m / M/001 Strojírenství M/002 Elektrotechnika H/001 Nástrojař H/001 Automechanik H/002 Elektrikář - slaboproud H/003 Elektrikář - silnoproud C e l k e m / M/001 Strojírenství M/002 Elektrotechnika H/001 Nástrojař H/001 Automechanik H/002 Elektrikář - slaboproud H/003 Elektrikář - silnoproud C e l k e m / M/001 Strojírenství M/002 Elektrotechnika H/001 Nástrojař H/001 Automechanik H/001 Elektrikář H/002 Elektrikář - slaboproud H/003 Elektrikář - silnoproud C e l k e m / M/001 Strojírenství M/002 Elektrotechnika H/001 Nástrojař H/001 Automechanik H/001 Elektrikář H/002 Elektrikář - slaboproud H/003 Elektrikář - silnoproud L/506 Provozní technika (DS,dálk.f.) L/501 Elektrotechnika (DS,dálk.f.) C e l k e m 462

12 2009/ M/01 Strojírenství M/001 Strojírenství M/01 Elektrotechnika M/002 Elektrotechnika H/01 Nástrojař H/001 Nástrojař H/01 Mech.opravář motor.voz H/001 Automechanik H/01 Elektrikář H/001 Elektrikář L/506 Provozní technika (DS,dálk.f.) L/501 Elektrotechnika (DS,dálk.f.) C e l k e m 443

13 SPŠ, Hronov, Hostovského 910 Příloha č. 2 NABÍDKA KURZŮ, SEMINÁŘŮ, ŠKOLENÍ V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ 1. ECDL Evropský průkaz počítačové gramotnosti - Úplný přípravný kurz k mezinárodním testům počítačové gramotnosti ECDL - Testy ECDL CERTIFIKÁT ECDL 2. Kurzy výpočetní techniky - Základy obsluhy PC - Základy MS OFFICE - WORD, EXCEL 3. Kurzy pájení - kurzy pro začátečníky - obnovení atestu 4. Tepelné zpracování kovů, školení kaličů 5. Programování CNC strojů - kurzy pro začátečníky - kurzy pro mírně pokročilé - kurzy pro pokročilé 6. Rekvalifikační kurzy pro ÚP Konstrukční programy pro strojírenství : a) AutoCAD D+3D b) Mechanical Desktop D c) Autodesk Inventor D d) základní školení na kvalifikaci v oboru CAD/CAM s podporou sw AlphaCAM, e) školení pro pokročilé na kvalifikaci v oboru CAD/CAM s podporou sw AlphaCAM f) Základní školení sw SolidEdge 7.Kurzy pořádané - na software u objednatele Konstrukční programy pro strojírenství : a) AutoCAD D+3D b) Mechanical Desktop D c) Autodesk Inventor D d) základní školení na kvalifikaci v oboru CAD/CAM s podporou sw AlphaCAM, e) školení pro pokročilé na kvalifikaci v oboru CAD/CAM s podporou sw AlphaCAM 8. Kurzy technického minima ve strojírenství a elektrotechnice 9. Rekvalifikační kurzy ve strojírenství a elektrotechnice autoopravárenství 10. Obráběč kovů, strojní obrábění na frézku, strojní obrábění na soustruh 11. Broušení - bruska na plocho, kulato, vrtání - 12.Kurzy dle objednávky firem 13.Tvorba a zpracování digitální fotografie

14 Příloha č. 3 Seznam sociálních partnerů spolupracujících se SPŠ Hronov Hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Úřad práce Náchod Seznam regionálních firem Oblast automobilní Oblast strojírenství Oblast elektrotechnika ASV Autoservis s.r.o.česká Alien Technik s.r.o.,hronov Atas elektromotory a.s.,náchod Skalice Velký Dřevíč Auto BARO Úpice Braha Broumov Abely Jetřichov Auto Branka spol. s r.o., Náchod Bronas Heřmánkovice AULA ELEKTRO, V.Poříčí Auto Drahovzal,Č.Skalikce Broumovské strojírny Hynčice, a.s. B.S.C.,spol s r.o., Čechova, Náchod Auto Hofman Hronov BSB Hejtmánkovice BSC Náchod Auto Hrudík Náchod Cedima Meziměstí Cedima Meziměstí Auto R&B Bukovice Cross, Police nad Metují Continental Adšpach Autoopravna D+Š s.r.o., Elektro Doležal Teplice nad Genera Broumov Broumov Metují Autosalon Dědek s.r.o., - N.Město n/m. Gumotex a.s.,jaroměř ELEKTROIN Náchod Autoservis - Špreňar, Broumov Kovopol a.s.,police n/m. Elektro Drapač Velké Poříčí Autoservis ALL STARS Broumov Ladislav Hruška,Červený Kostelec ELMON spol. s r.o. Brounmov Autoservis Pod Montací, Náchod MS Nářadí s.r.o., Náchod ELPOL Police nad Metují Autostyl spol. s r.o., Trutnov Náchodská strojírna s.r.o., Náchod Eltym spol.s r.o., Hronov CDS s.r.o., Broumov SaarGummi,Ć.Kostelec INEX CS., a.s., Náchod CDS s.r.o., Náchod Saurer Czek Republic s.r.o.,č.kostelec Jan Grim Bukovice EIDK TRADE Č.Skalice Siemens VDO Automotive s.r.o., Horní Adršpach LEVEL s.r.o. Náchod Fiat -Náchod Wikov MGI a.s.,hronov REMO ELEKTRA s.r.o., Jaroměř Ford Vysokov Rservis.com s.r.o. Č.Kostelec Grätz Jan, Žďárky Rudolf-elektro s.r.o., Bukovice 5 GT Tuning Lang Náchod Saurer Czek Republic s.r.o.,č.kostelec H&P Autoservis,Velké Poříčí SPACE Náchod s.r.o. Karel Macek-Autoservis, Náchod Telefon servis Náchod Liskovský Velký Dřevíč Veba Broumov-Velká Ves LK-Autoservis spol. s r.o., Česká Skalice Martin Jokeš Autoservis, Bukovice Michal Škorpil - Ford, Náchod P-transport, Broumov SVC Náchod,Vysokov Vavřena Rtyně v Podkrkonoší Veba a.s., Broumov ZD Havlovice

15 Příloha č.4 Projekce demografického vývoje do oblasti středních škol (Zdroj:

16 Příloha č. 5 Název školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 F I N A N Č N Í K R Y T Í K O N C E P C E Š K O L Y DO R O K U Položka rozpočtu Skut Rozpočet 2010 Předpoklad přímé výdaje nepřímé výdaje a příjmy náklady na transformaci a modernizaci oborů neinvestiční výdaje NIV 19420, , , , , , ,0 mzdové prostředky + odvody MP + FKSP 19113, , , , , , ,0 ostatní neinvestiční výdaje přímé ONIV 307,7 475,0 451,0 442,0 433,0 429,0 425,0 opravy 92,0 424,0 100,0 195,0 100,0 100,0 100,0 investice 660,0 380,0 předpokládané tržby za odprodej majetku granty a dílčí programy vypisované krajem financování aktivit z prostředků EU 205,0 903,0 9940,8 132,0 investice - nemovitosti investice - vybavení ostatní náklady

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední škola technická a zemědělská Mohelnice V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ROK 203/204 a O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 203 Osnova: Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a učebních oborů 3 Přehled

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Ing. Jiří Hubálek ředitel SOŠ a SOU Nymburk V Nymburce dne 30. září 2014 1. Plnění cílů z předchozího období A) Oborová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ VAŠE SPOJENÍ SE VZDĚLÁNÍM INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ROČNÍK 12 URL: http://www.spstrutnov.cz, e-mail: skola@spstrutnov.cz, tel.: 499 813 071 ZÁŘÍ 2009 Určeno žákům 9. tříd, třídním učitelům a výchovným poradcům

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod školní rok 2012/2013 Obsah zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-452/11-J Název právnické osoby: Sídlo: Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava IČ: 60 545 992 Identifikátor:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Přerov 2014 Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010-2011. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010-2011. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Ve Frýdku-Místku 10.10.2011 Předkládá ředitel školy: Mgr. Petr Solich Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou 1 Obsah 1. Plán reformy kurikula 3 1.1. Výchozí dokumenty 3 1.2. Legislativa 3 2. Strategické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř, P.O.Box 2 569 623 854, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Vypracoval: Mgr.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Automechanik - Kopie 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel od 1. 9. 2011 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Automechanik

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Září 2013 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie

Více

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy:

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy: Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Školy a školská zařízení členění... 6 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich... 7 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními

Více

2013/2014. Výroční zpráva o činnosti školy. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod

2013/2014. Výroční zpráva o činnosti školy. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy V Tř. Václava Klementa 869 293 60 Mladá Boleslav IČ: 00 17 70 41 IZO: 107 820 153 Tel.: 326

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2007/2008. Vypracoval: Mgr. Luděk Benák Schválil: Ing. František Hruška

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2007/2008. Vypracoval: Mgr. Luděk Benák Schválil: Ing. František Hruška Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř, P.O.BOX 2 569 623 854, fax: 569 623 854, IČO: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Vypracoval: Mgr.

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, J. Sigmunda 242, 783 49 Lutín V Lutíně dne 25. září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Michalík ředitel Schválena školskou

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Prodavač - Kopie 66-51-H/01 Prodavač od 1. 9. 2011 66-51-H/01 Prodavač 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Prodavač - Kopie Prodavač Název školy Adresa Střední odborná škola a

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více