Dlouhodobá koncepce rozvoje. SPŠ Hronov, Hostovského 910. do roku 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dlouhodobá koncepce rozvoje. SPŠ Hronov, Hostovského 910. do roku 2015"

Transkript

1 Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Dlouhodobá koncepce rozvoje SPŠ Hronov, Hostovského 910 do roku 2015 Hronov, srpen 2010 Ing. Vladimír Holan ředitel školy

2 OBSAH 1. Stávající stav školy str Oblasti poskytovaného vzdělání Oblast personálního a materiálního zajištění Spolupráce se sociálními partnery Finanční zabezpečení Oblasti související se vzděláváním 2 2. Strategie koncepce vzdělávání na SPŠ Hronov 3 v letech Obecný cíl Cesta k vytčenému cíli Přijímání nových žáků Oblast personálního zajištění Materiální zajištění Oblast vzdělávání Spolupráce se sociálními partnery Finanční zajištění Oblasti související s odborným vzděláváním 7 Přílohy č. 1 Počty žáků v ročnících k 30. září č. 2 Nabídka kurzů, seminářů, školení v DV č. 3 Seznam sociálních partnerů spolupracujících se SPŠ č. 4 Projekce demografického vývoje do oblasti středních škol č. 5 Finanční krytí koncepce školy do roku 2015

3 1. Stávající stav školy Analyzuje dosažený stav a změny oproti předchozí koncepci z roku Vychází přitom z vlastního hodnocení školy (autoevaluace) a výroční zprávy školy z října 2010, kde je stav podrobně rozpracován. 1.1 Oblasti poskytovaného vzdělání SPŠ Hronov je technická škola poskytující jak počáteční vzdělávání (PV), tak další vzdělávání dospělých (DV) v oboru elektrotechnika a strojírenství. Obory vzdělání (PV) Škola se po jednáních se sociálními partnery zaměřila na: 2 obory vzdělání s maturitní zkouškou (MZ) M/01 Strojírenství, M/01 Elektrotechnika, 3 obory vzdělání s výučním listem (VL) H/01 Nástrojař, H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, H/01 Elektrikář, 2 obory nástavbového studia dálkovou formou L/506 Provozní technika, L/501 Elektrotechnika Všechny ostatní obory z rejstříku školy vyřadila (viz příloha č. 1 - Počty žáků k 30.9.) Důležitým atributem školy je možnost vzájemného přechodu mezi obory vzdělání MZ a VL, a to i v průběhu vzdělávání. Z přehledu je patrné, že za období posledních šesti let ( ) počet žáků školy postupně stoupl o více než 100. A to jak v oborech vzdělání s maturitní zkouškou, tak zejména v oborech vzdělání s výučním listem (pouze v posledním šk. roce 2009/10 se trend zvyšování počtu žáků vlivem demografického vývoje zastavil). S přibývajícím počtem žáků musela být dokonce od šk. roku 2008/09 navýšena kapacita školy ze 440 na 470 žáků.v tomto šk. roce byla škola naplněna z více než 98 % této zvýšené kapacity (viz příloha č. 1 Počty žáků v ročnících k 30.9.) Rámcové vzdělávací programy (RVP) a školní vzdělávací programy (ŠVP) Od šk. roku 2009/10 počínaje 1. ročníky se na škole ve všech oborech vzdělání, kromě dálkové formy, vyučuje dle školních vzdělávacích programů (ŠVP), které vycházejí z RVP a vyhovují škole i sociálním partnerům. Nadstandardní vzdělávání Škola je akreditovaným testovacím střediskem ECDL, držitelem statutu Autodesk ACADEMIA a kandidátem na akreditaci software Solid Edge. Kromě výučního listu nebo maturitního vysvědčení tak žáci získávají různé certifikáty a osvědčení o určitých dovednostech v oblasti strojírenství a elektrotechniky. Vzdělávání dospělých (DV) Od šk. roku 2008/2009 začala škola vzdělávat žáky v nástavbovém studiu elektrotechnika a strojírenství dálkovou formou. Kromě toho organizujeme dle požadavků sociálních partnerů různé kurzy, školení a vzdělávací programy, po jejichž absolvování získávají senioři certifikáty dokládající získané kompetence v oblasti strojírenství, elektrotechniky a výpočetní techniky (viz příloha č. 2 Nabídka kurzů, seminářů, školení v DV) - 1 -

4 1.2 Oblast personálního a materiálního zajištění Pedagogičtí pracovníci Škola disponuje velmi kvalitními a kvalifikovanými pedagogickými pracovníky vybavenými certifikáty v rámci DVPP dokládajícími získané kompetence. Materiální a technická základna Technický stav obou školních budov, kde se vzdělávání provádí, je velmi dobrý (hlavní budova je stará pouze 15 let). Škola má k dispozici 3 učebny výpočetní techniky s moderním vybavením, učebnu CNC a mnoho dalších odborných učeben pro výuku oborů strojních, elektro i automobilních. 1.3 Spolupráce se sociálními partnery Škola dlouhodobě spolupracuje s širokým okruhem sociálních partnerů (včetně úřadu práce). S některými firmami má i uzavřenu smlouvu o spolupráci v oblasti strojírenství a elektrotechniky (UNIV 2 KRAJE, IQ INDUSTRY), (viz příloha č. 3 Seznam sociálních partnerů spolupracujících se SPŠ Hronov). 1.4 Finanční zabezpečení Kromě příspěvků od zřizovatele získává škola další finanční prostředky z doplňkové činnosti, produktivní práce a zejména do roku 2013 z grantů - Malé granty a z grantových projektů ESF - "Inovace výuky a tvorba multimediálních modulů prezentujících technické obory a široké spektrum zájmů a potřeb učitelů a jejich žáků. 1.5 Oblasti související se vzděláváním Prevence rizikových jevů Škola má propracovaný systém monitoringu žáků a úzce spolupracuje s institucemi zabývajícími se touto problematikou. Volný čas Škola podporuje žáky k participaci na veřejném životě, vede zájmové kroužky (zejména sportovní), organizuje zájezdy na divadelní představení a zahraniční zájezdy. Environmentální výchova Škola je zapojena do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou (M.R.K.E.V.), je zapojena do projektu ENERSOL, uveřejňuje ekologické informace s využitím ekologických tiskovin a pomáhá při zkvalitňování životního prostředí v obci. Soutěže Škola se účastní nebo sama organizuje různé soutěže, jak odborně zaměřené, tak společenskovědní, sportovní a zájmové. Z á v ě r : Výchozí stav SPŠ Hronov v roce 2010 je pro dosažení vytčeného cíle pro roky velmi dobrý

5 2. Strategie koncepce vzdělávání na SPŠ Hronov v letech Kromě stávajícího stavu školy (který je popsán v kapitole č. 1), vychází koncepce z dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje a požadavků sociálních partnerů v regionu. 2.1 Obecný cíl V souvislosti s globalizací celosvětového trhu je nutno hledat v naší společnosti odvětví, ve kterém se můžeme stát konkurenceschopnými. Tímto odvětvím je jednoznačně průmysl (zejména strojírenství a elektrotechnika), který má v naší zemi velkou tradici. K jeho rozvoji je potřeba připravit řadu odborníků. A to jak seniorů v rámci celoživotního učení, tak zejména výchovou mladé generace českých techniků a řemeslníků. Toto však lze zajistit jedině podporou odborného vzdělávání ve středních a vysokých školách technického zaměření. SPŠ Hronov proto jako jediná technická škola v regionu Broumovska, Policka a Hronovska má ambici stát se pro tyto regiony institucí celoživotního učení v oborech elektro technika, strojírenství, automobily a informační technologie. Tedy poskytovat počáteční vzdělávání (PV) pro absolventy základních škol a další vzdělávání (DV) pro dospělé. Dosáhnout tohoto cíle právě v období let nebude jednoduché. Na zájem o technické obory vzdělání má a bude mít vliv pokračující hospodářská krize a menší zájem firem o absolventy oborů strojních a elektro. Největší překážkou pro rozvoj školy má však demografický vývoj, který způsobil právě v tomto období velký pokles žáků vycházejících ze základních škol a ucházejících se o vzdělávání na střední škole (viz příloha č. 4 Projekce demografického vývoje do oblasti středních škol). Již v současné době převyšuje nabídka volných míst na středních školách poptávku žáků ze základních škol velmi výrazně. 2.2 Cesta k vytčenému cíli Spočívá ve splnění dílčích cílů v konkrétních dále uvedených oblastech Přijímání nových žáků pro počáteční vzdělávání (PV) a dospělých pro další vzdělávání (DV) Tato oblast patří v daném období vůbec k nejdůležitějším. Má-li se škola skutečně stát institucí celoživotního učební, musí naplňovat svou kapacitu alespoň z 90 %. Za tímto účelem bude potřeba provádět: Účinnou propagaci školy pravidelnou vzdělávací nabídkou uveřejňovanou v publikacích (Atlas školství), regionálním tisku, rozhlase a na webových stránkách školy (včetně informací o finanční podpoře z rozpočtu zřizovatele KHK oborům vzdělání s výučním listem) vystavováním propagačních materiálů v obci, Úřadu práce Náchod a v regionálních firmách Nábor žáků pro PV přímo na základních školách s využitím absolventů naší školy, kteří jsou zapojeni již v pracovním procesu v regionálních firmách - 3 -

6 organizací dnů otevřených dveří a kontaktních výstav ve škole, kde regionální firmy představí své výrobní programy žákům ZŠ pro zvýšení jejich zájmu o technické obor pokračováním v účasti na projektech realizovaných Hospodářskou komorou KHK, které také slouží ke zvýšení zájmu žáků ZŠ o technické obory ("Volba povolání", "10 lekcí techniky", "Řemeslo má zlaté dno") Nábor dospělých pro DV nabídkou technických kurzů a vzdělávacích programů pro další vzdělávání dospělých (viz příloha č. 2) Úřadu práce v Náchodě a osobně při návštěvách regionálních firem spoluprací s podnikatelským klubem Broumovska Oblast personálního zajištění Během období bude nutno zajistit: Odbornou kvalifikaci pedagogičtí pracovníci všeobecně vzdělávacích předmětů, kteří nemají odbornou a pedagogickou způsobilost, musí dle 32 zák. 563/2004 o pedagogických pracovnících zahájit nejdéle k VŠ studium v magisterském programu pedagogičtí pracovníci odborných předmětů (absolventi VŠ nepedagogických oborů musí zahájit dle výše uvedeného zákona nejdéle k studium pedagogiky (DPS, BC, CŽV, PZZ) cílem je zajistit stoprocentní kvalifikovanost pedagogického sboru, kde výjimku mohou mít jen ti pedagogičtí pracovníci, kteří splňují podmínky pro dispenz odborné kvalifikace Další kvalifikační předpoklady pedagogičtí pracovníci vykonávající specializované činnosti preventisty krizových jevů a environmentální výchovy musí zahájit studium, aby pro svou činnost získali dle 9 vyhl. 317/2005 o DVPP kvalifikační předpoklady Dílčí nebo úplnou kvalifikaci pedagogičtí pracovníci budou získávat autorizaci k ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání dle zák. 179/2006 a tím možnost vydávat certifikace o dílčích a úplných kvalifikacích dle Národní soustavy kvalifikací (NSK) Kurzy lektorských dovedností pedagogičtí pracovníci se v rámci projektu UNIV 2 KRAJE budou vzdělávat v metodice vzdělávání dospělých Počítačovou gramotnost všichni učitelé školy (všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů) musí získat certifikát o počítačové gramotnosti ECDL (minimálně ve stupni "standard") všichni učitelé školy projdou mnoha školeními pro obsluhu multimediálních programů a hardwarového vybavení pro tvorbu multimediálních výukových modulů (v rámci přijatého projektu OPVK) Výuku cizích jazyků cílem je, aby nejen učitelé cizích jazyků, ale i ostatní ovládali minimálně jeden světový jazyk alespoň v základní úrovni - 4 -

7 Omlazení pedagogického sboru protože pedagogický sbor školy silně stárne, je nutno vytvořit na škole takové pracovní podmínky (zejména finanční), které by zajistily perspektivu i pro mladé pedagogické pracovníky a tím možnost jejich dlouhého působení na škole Materiální zajištění Vzdělávání na škole bude v letech probíhat ve dvou budovách, z nichž jedna hlavní pro teoretickou i praktickou výuku je v provozu teprve 16 let a druhá sloužící pouze pro praktickou výuku je po rekonstrukci. Technický stav školy je velmi dobrý. Má dostatečný počet učeben i ostatních prostor s moderním zařízením a vybavením. Pro zajištění stanovených cílů bude tedy potřeba pouze obnovit stávající a nakoupit některá nová zařízení potřebná pro výuku odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů, a to jak v PV, tak při DV dospělých. Největší položku bude tvořit ICT. ICT v oblasti všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů rozšířit počet interaktivních tabulí včetně pevně nainstalovaných dataprojektů na počet min. 5 (pro každou z pěti předmětových komisí) rozšířit počet přenosných PC do stavu "každý učitel vlastní notebook" obměnit PC v učebnách ICT (vč. kabinetů a kanceláří), jejichž stáří dosáhne 5 let obměnit používané programy novými verzemi a přejít na vyšší verzi operačního systému Windows 7 a MS Office 2010 obměnit stávající servery a stávající PC sítě včetně WiFi Praktické vyučování předmětu praxe a odborného výcviku v oblastech elektro, strojním a automobilním obměnit programovatelné automaty a řídící relé za přístroje poslední generace včetně aplikace na elektropneumatiku rozšířit zařízení pro výuku inteligentní bezdrátové elektroinstalace nakoupit nová zařízení včetně sw pro výuku strojních oborů (CNC soustruh a frézku, plotter, 3D tiskárnu) obměnit zařízení pro výuku a produktivní práci automechaniků (diagnostika, sw pro identifikaci náhradních dílů, vyvažování kol) Oblast vzdělávání Z personálního a materiálního zajištění školy (body a 2.2.3) je patrné, že škola je připravena v následujícím období 5 let udržet vzdělávání ve všech nabízených oborech. Předpokládaný pokles žáků v PV (viz příloha č. 4 Projekce demografického vývoje) bude nutné kompenzovat vzděláváním dospělých v rámci DV a současně po přechodnou dobu slučovat žáky dvou oborů v PV do jedné třídy, aby vzdělávání neztratilo kontinuitu. Dalším předpokladem bude zejména: Dodržovat ŠVP, které jsou sestaveny dle RVP a jejich neustálá inovace. Používat moderních metod výuky s využíváním ICT a e-learningu a to ve všech předmětech. V rámci přijatého školního projektu "Inovace výuky" využívat vlastních vyučovacích multimediálních modulů. Pokračovat a rozvíjet výuku programování CNC strojů u oboru vzdělání s výučním listem Nástrojař a programování PLC automatů a řídících relé u oboru vzdělání s výučním listem Elektrikář

8 Zohledňovat žáky se specifickými poruchami učení (včetně individuálních učebních plánů). Využívat polyfunkčnosti školy a nabízet žákům, u kterých se ukáže, že nemají studijní předpoklady pro obory vzdělání s maturitní zkouškou, přechod do méně náročných oborů vzdělání. Sledovat vývoj žáků v průběhu vzdělávání s využíváním autoevaluace, na jejímž základě je možno korigovat vzdělávací proces. Udržovat dobré klima školy. Pokračovat ve vzdělávání dospělých, a to jak v technických dovednostech, tak formou dílčích kvalifikací. Neustále nabízet nové vzděl. programy (v rámci UNIV 2 KRAJE) Spolupráce se sociálními partnery Sociálními partnery v období budou stejně jako v současné době Hospodářská komora KHK, Úřad práce Náchod a regionální, zejména strojírenské a elektrotechnické firmy (viz příloha č. 3 Seznam sociálních partnerů...) Pro technickou školu, jakou je SPŠ Hronov, je spolupráce se sociálními partnery jednou z nejdůležitějších priorit dosažení vytčeného cíle (stát se institucí CŽU v oblasti elektro a strojírenství, automobily a výpočetní techniky). Proto je nutno v ní pokračovat a v následujícím období ještě rozšiřovat. V oblasti PV inovovat a doplňovat ŠVP dle požadavků regionálních firem v rámci projektu volba povolání provádět exkurze žáků v regionálních firmách pokračovat ve stávajících smlouvách a uzavírat další smlouvy o spolupráci školy a firem (provádění odbor. výcviku a souvislé praxe žáků přímo na pracovištích firem) realizovat produktivní práci žáků oborů vzdělání elektro a strojírenství a to zejména u oborů vzdělání s výučním listem V oblasti DV ve spolupráci s ÚP pokračovat ve vzdělávacích kurzech dle požadavků ÚP a regionálních firem v rámci projektu UNIV 2 KRAJE nabízet regionálním firmám vzdělávací programy pro jejich zaměstnance z oblasti strojírenství a elektrotechniky (od roku 2011 zahájíme pilotní vzdělávací program v rámci DV "Kvalita a environment") v rámci projektu IQ INDUSTRY naopak seznamovat učitele odborných předmětů elektro a strojírenství v regionálních firmách (a to formou školení a vícedenních stáží) s technickými novinkami a novými technologiemi ve výrobě, aby mohly být využity při vzdělávání dospělých v rámci DV, ale i pro žáky v rámci PV získávat od firem finanční prostředky pro motivaci žáků ke vzdělávání v oboru strojírenství a elektrotechniky (stejně jako poskytovaná "stipendia" vybraným oborům vzdělávání s výučním listem z rozpočtu KHK) Umožňovat získávat žákům kromě maturitního vysvědčení nebo výučního listu další osvědčení a certifikáty o určitých dovednostech v oblasti elektrotechniky a strojírenství (Autodesk ACADEMIA, Solid Edge, ECDL)

9 Připravovat žáky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou také ke studiu na VŠ (např. rozšířením studia fyziky). Nabízet absolventům oborů vzdělání s výučním listem možnost rozšíření vzdělání v oborech s maturitní zkouškou (denní i dálkovou formou). Seznamovat žáky v PV a dospělé v DV s nejnovějšími poznatky v oblasti elektrotechniky, strojírenství a automatizace (programovacím jazykem ST, problematikou automatizované výrobní linky, řídícími procesy podniku sw Helios, novými metodami konstruování a programování CNC strojů, Top Solid, Design/CAM a Autodesk Design Academy) Finanční zajištění (viz příloha č. 5 Finanční krytí koncepce školy do roku 2015) Pro plánované cíle vzdělávání na škole v letech bude nutno, kromě dotací ze státního rozpočtu a příspěvku na provoz od zřizovatele, zajistit další finanční prostředky. Podávání projektů do roku 2013 je možno získávat finanční prostředky z ESF škola podala v roce 2010 projekt z operačního programu ROP NUTS II Severovýchod pod názvem Projektovou výukou PLM (životní cyklus výrobku) k flexibilitě a konkurenceschopnosti Získáváním sponzorských darů od regionálních firem získat stroje, zařízení nebo i materiály potřebné k výuce Doplňkovou činností organizací vzdělávacích kurzů a školení (technické kurzy, kurzy výpočetní techniky a programování, e-learning) Produktivní prací žáků v rámci předmětu odborný výcvik Oblasti související s odborným vzděláváním Kromě odborných kompetencí v oblasti elektrotechniky, strojírenství, automobilní a výpočetní techniky, které škola žákům poskytuje, bude nutno v letech věnovat se ve zvýšené míře i výchově a zejména nabídce dalších neodborných a volnočasových aktivit. Prevence rizikových jevů bude stále větší potřeba monitoringu žáků, jejich chování ve škole a na odloučených pracovištích na žádost sociálních partnerů budeme vštěpovat žákům pracovní návyky (dochvilnost, zodpovědnost, smysl pro povinnost a ochrana zdraví) v následujících letech bude jistě stoupat počet žáků s poruchami chování, proto bude nutno zintenzivnit spolupráci s institucemi (OSPOD, městská policie, Policie ČR, SVP-Kompas) zabývající se ochranou dětí a mládeže před rizikovými jevy (záškoláctví, vandalizmus, užívání drog, šikana atd.) - 7 -

10 Environmentální výchova budeme pokračovat v účasti na projektu ENERSOL budeme pokračovat v zapojení do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. zapojíme se do dalších programů týkajících se životního prostředí (např. projekt "Čistá obec - čistý kraj") budeme organizovat zajímavé besedy a exkurze s ekologickou tématikou budeme spolupracovat nadále se ZOO Dvůr Králové nad Labem (adopce zvířete) Soutěže budeme se účastnit velkého množství nejen odborných, ale i neodborných soutěží organizovanými jinými institucemi (zejména sportovních a zájmových) budeme sami organizovat sportovní a zájmové soutěže pro ostatní školy (atletika, stolní tenis, šachy, produkty zájmových činností atd.). Důležitým aspektem bude nejen účast našich žáků na soutěžích, ale i jejich samotná organizace Volný čas a školní akce ve spolupráci s městem Hronov se budou žáci školy účastnit veřejného života (opět včetně účasti na organizaci akcí) žákům budeme nabízet poznávací zájezdy a výměnné pobyty v zahraničí (Anglie, Německo, Polsko) budeme nadále pro žáky organizovat velmi levné, avšak kvalitní lyžařské a sportovní kurzy budeme nadále organizovat velmi oblíbené odpolední zájezdy na divadelní představení v Hronově, Hradci Králové a Pardubicích budeme nadále nabízet odpolední sportovní kroužky (volejbal, fotbal, posilovna) Jsme přesvědčeni, že i tyto výše uvedené aktivity a nabídky jsou právě v době demografického vývoje (viz příloha č. 4 Projekce do oblasti demografického vývoje...) důležitým aspektem při výběru střední školy. A to jak pro potenciální žáky, tak pro jejich rodiče. V Hronově 31. srpna

11 Počty žáků v ročnících k 30. září Příloha č. 1 Šk.rok Kód oboru Název Počet žáků 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. Celkem 2004/ M/001 Strojírenství M/002 Elektrotechnika H/001 Nástrojař H/001 Automechanik H/002 Elektrikář - slaboproud H/003 Elektrikář - silnoproud C e l k e m / M/001 Strojírenství M/002 Elektrotechnika H/001 Nástrojař H/001 Automechanik H/002 Elektrikář - slaboproud H/003 Elektrikář - silnoproud C e l k e m / M/001 Strojírenství M/002 Elektrotechnika H/001 Nástrojař H/001 Automechanik H/002 Elektrikář - slaboproud H/003 Elektrikář - silnoproud C e l k e m / M/001 Strojírenství M/002 Elektrotechnika H/001 Nástrojař H/001 Automechanik H/001 Elektrikář H/002 Elektrikář - slaboproud H/003 Elektrikář - silnoproud C e l k e m / M/001 Strojírenství M/002 Elektrotechnika H/001 Nástrojař H/001 Automechanik H/001 Elektrikář H/002 Elektrikář - slaboproud H/003 Elektrikář - silnoproud L/506 Provozní technika (DS,dálk.f.) L/501 Elektrotechnika (DS,dálk.f.) C e l k e m 462

12 2009/ M/01 Strojírenství M/001 Strojírenství M/01 Elektrotechnika M/002 Elektrotechnika H/01 Nástrojař H/001 Nástrojař H/01 Mech.opravář motor.voz H/001 Automechanik H/01 Elektrikář H/001 Elektrikář L/506 Provozní technika (DS,dálk.f.) L/501 Elektrotechnika (DS,dálk.f.) C e l k e m 443

13 SPŠ, Hronov, Hostovského 910 Příloha č. 2 NABÍDKA KURZŮ, SEMINÁŘŮ, ŠKOLENÍ V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ 1. ECDL Evropský průkaz počítačové gramotnosti - Úplný přípravný kurz k mezinárodním testům počítačové gramotnosti ECDL - Testy ECDL CERTIFIKÁT ECDL 2. Kurzy výpočetní techniky - Základy obsluhy PC - Základy MS OFFICE - WORD, EXCEL 3. Kurzy pájení - kurzy pro začátečníky - obnovení atestu 4. Tepelné zpracování kovů, školení kaličů 5. Programování CNC strojů - kurzy pro začátečníky - kurzy pro mírně pokročilé - kurzy pro pokročilé 6. Rekvalifikační kurzy pro ÚP Konstrukční programy pro strojírenství : a) AutoCAD D+3D b) Mechanical Desktop D c) Autodesk Inventor D d) základní školení na kvalifikaci v oboru CAD/CAM s podporou sw AlphaCAM, e) školení pro pokročilé na kvalifikaci v oboru CAD/CAM s podporou sw AlphaCAM f) Základní školení sw SolidEdge 7.Kurzy pořádané - na software u objednatele Konstrukční programy pro strojírenství : a) AutoCAD D+3D b) Mechanical Desktop D c) Autodesk Inventor D d) základní školení na kvalifikaci v oboru CAD/CAM s podporou sw AlphaCAM, e) školení pro pokročilé na kvalifikaci v oboru CAD/CAM s podporou sw AlphaCAM 8. Kurzy technického minima ve strojírenství a elektrotechnice 9. Rekvalifikační kurzy ve strojírenství a elektrotechnice autoopravárenství 10. Obráběč kovů, strojní obrábění na frézku, strojní obrábění na soustruh 11. Broušení - bruska na plocho, kulato, vrtání - 12.Kurzy dle objednávky firem 13.Tvorba a zpracování digitální fotografie

14 Příloha č. 3 Seznam sociálních partnerů spolupracujících se SPŠ Hronov Hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Úřad práce Náchod Seznam regionálních firem Oblast automobilní Oblast strojírenství Oblast elektrotechnika ASV Autoservis s.r.o.česká Alien Technik s.r.o.,hronov Atas elektromotory a.s.,náchod Skalice Velký Dřevíč Auto BARO Úpice Braha Broumov Abely Jetřichov Auto Branka spol. s r.o., Náchod Bronas Heřmánkovice AULA ELEKTRO, V.Poříčí Auto Drahovzal,Č.Skalikce Broumovské strojírny Hynčice, a.s. B.S.C.,spol s r.o., Čechova, Náchod Auto Hofman Hronov BSB Hejtmánkovice BSC Náchod Auto Hrudík Náchod Cedima Meziměstí Cedima Meziměstí Auto R&B Bukovice Cross, Police nad Metují Continental Adšpach Autoopravna D+Š s.r.o., Elektro Doležal Teplice nad Genera Broumov Broumov Metují Autosalon Dědek s.r.o., - N.Město n/m. Gumotex a.s.,jaroměř ELEKTROIN Náchod Autoservis - Špreňar, Broumov Kovopol a.s.,police n/m. Elektro Drapač Velké Poříčí Autoservis ALL STARS Broumov Ladislav Hruška,Červený Kostelec ELMON spol. s r.o. Brounmov Autoservis Pod Montací, Náchod MS Nářadí s.r.o., Náchod ELPOL Police nad Metují Autostyl spol. s r.o., Trutnov Náchodská strojírna s.r.o., Náchod Eltym spol.s r.o., Hronov CDS s.r.o., Broumov SaarGummi,Ć.Kostelec INEX CS., a.s., Náchod CDS s.r.o., Náchod Saurer Czek Republic s.r.o.,č.kostelec Jan Grim Bukovice EIDK TRADE Č.Skalice Siemens VDO Automotive s.r.o., Horní Adršpach LEVEL s.r.o. Náchod Fiat -Náchod Wikov MGI a.s.,hronov REMO ELEKTRA s.r.o., Jaroměř Ford Vysokov Rservis.com s.r.o. Č.Kostelec Grätz Jan, Žďárky Rudolf-elektro s.r.o., Bukovice 5 GT Tuning Lang Náchod Saurer Czek Republic s.r.o.,č.kostelec H&P Autoservis,Velké Poříčí SPACE Náchod s.r.o. Karel Macek-Autoservis, Náchod Telefon servis Náchod Liskovský Velký Dřevíč Veba Broumov-Velká Ves LK-Autoservis spol. s r.o., Česká Skalice Martin Jokeš Autoservis, Bukovice Michal Škorpil - Ford, Náchod P-transport, Broumov SVC Náchod,Vysokov Vavřena Rtyně v Podkrkonoší Veba a.s., Broumov ZD Havlovice

15 Příloha č.4 Projekce demografického vývoje do oblasti středních škol (Zdroj:

16 Příloha č. 5 Název školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 F I N A N Č N Í K R Y T Í K O N C E P C E Š K O L Y DO R O K U Položka rozpočtu Skut Rozpočet 2010 Předpoklad přímé výdaje nepřímé výdaje a příjmy náklady na transformaci a modernizaci oborů neinvestiční výdaje NIV 19420, , , , , , ,0 mzdové prostředky + odvody MP + FKSP 19113, , , , , , ,0 ostatní neinvestiční výdaje přímé ONIV 307,7 475,0 451,0 442,0 433,0 429,0 425,0 opravy 92,0 424,0 100,0 195,0 100,0 100,0 100,0 investice 660,0 380,0 předpokládané tržby za odprodej majetku granty a dílčí programy vypisované krajem financování aktivit z prostředků EU 205,0 903,0 9940,8 132,0 investice - nemovitosti investice - vybavení ostatní náklady

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910

V ý r o č n í. z p r á v a. o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Hronov, Ing. Josef Matyáš ředitel školy byla vypracována dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice O škole historie i současnost školy 1. Tradice škola poskytuje již více než 60 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou 2.

Více

Přehled kurzů, seminářů, školení

Přehled kurzů, seminářů, školení SPŠ, Hronov, Hostovského 910 NABÍDKA KURZŮ, SEMINÁŘŮ, ŠKOLENÍ: Kontakt: Sedláčková Věra tel. 491485048 e mail: sedlackova@spshronov.cz Přehled kurzů, seminářů, školení 1. ECDL Evropský průkaz počítačové

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač (čtyřletý - ukončený maturitní zkouškou) Vyučované odborné předměty:

Více

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY účinnost od: 01. 09. 2012 číslo a verze dokumentu: ST_001_v2 Zpracoval/a: Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva

Více

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 HISTORIE ŠKOLY 1.9. 1957 vznik Odborného učiliště národního podniku ČSAO KNV Brno, Dunajevského 1 1982 změna na SOU dopravní

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Škola se stodvacetipětiletou tradicí Aktuální nabídka oborů pro školní rok 2017 2018 nabízí: - moderní perspektivní maturitní i učební

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH SCHÉMA PROCESU

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH SCHÉMA PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Dříve realizované projekty PALMIF 3 projekty (Fond aktivních opatření trhu práce) Modulární vzdělávání dospělých (Fond Vysočiny) Adaptabilní

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

POSPOLU SOUHRN 1. OBDOBÍ PILOTÁŽE

POSPOLU SOUHRN 1. OBDOBÍ PILOTÁŽE POSPOLU SOUHRN 1. OBDOBÍ PILOTÁŽE 26. 3. 2014 Praha STRUKTURA PREZENTACE Souhrnné informace o partnerství Aktivity za 1. období pilotáže Metodické a učební materiály Náklady za 1. období pilotáže Publicita

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLVÁNÍ DOSPĚLÝCH Krajský úřad, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení školství, Ing. Hana Šímová

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLVÁNÍ DOSPĚLÝCH Krajský úřad, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení školství, Ing. Hana Šímová 1 MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLVÁNÍ DOSPĚLÝCH Krajský úřad, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení školství, Ing. Hana Šímová MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Pojem dalšího vzdělávání Pojem celoživotního

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Projekt OP VK CZ.1.07/1.1.07/11.0112 Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK www.spravnysmer.cz logo školy Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Kontakt: Ing. Jiří Mlýnek - ředitel,

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 1 7 minut Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Systémová podpora

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

MECHANIK ELEKTROTECHNIK - mechanik elektronik

MECHANIK ELEKTROTECHNIK - mechanik elektronik MECHANIK ELEKTROTECHNIK - mechanik elektronik 26-41-L/01 Nabízíme unikátní možnost získání výučního listu i maturitního vysvědčení během 4 standardních let! Naše škola byla vybrána jako jedna z několika

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Rok průmyslu a technického vzdělávání

Rok průmyslu a technického vzdělávání Průmysl nemá u veřejnosti takovou pověst, jakou by si zasloužil. Cíle: Zvýšit povědomí cílových skupin o průmyslu jako základu moderní ekonomiky 21. století, který vytváří pracovní místa, je nositelem

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Koncepce rozvoje školy na léta

Koncepce rozvoje školy na léta Koncepce rozvoje školy na léta 2016 2020 V Krnově dne 01. 09. 2015. Projednáno ve školské radě dne 15. 10. 2015. Strana 1 Obsah Úvod... 3 1. Oblast vzdělávání... 4 2. Lidské zdroje... 5 3. Materiálně technické

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ŠVP Automechanik Dodatek a změny na verzi 1.1 Platné od 1. 9. 2010 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Identifikační údaje Předkladatel:

Více

Vzdělávací nabídka školy. Střední škola technická Žďár nad Sázavou je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001

Vzdělávací nabídka školy. Střední škola technická Žďár nad Sázavou je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 Vzdělávací nabídka školy Střední škola technická Žďár nad Sázavou je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 Jaké jsou přednosti certifikované školy? vytvoření moderního komplexního systému řízení

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ZÁKLADNÍ OBLASTI: I. Vzdělávací program - poskytnout žákům co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání II. Mimoškolní aktivity - stát se místem,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Kvalita odborného vzdělávání strategický pilíř vzdělávací politiky Střední průmyslové školy strojnické Vsetín. 20. 21.10 2010 konference Uherský Brod

Kvalita odborného vzdělávání strategický pilíř vzdělávací politiky Střední průmyslové školy strojnické Vsetín. 20. 21.10 2010 konference Uherský Brod Kvalita odborného vzdělávání strategický pilíř vzdělávací politiky Střední průmyslové školy strojnické Vsetín 20. 21.10 2010 konference Uherský Brod Základní údaje o projektu Zahájení projektu : 1.1.2009

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE Praha, 5. 12. 2012, panelová diskuse Pozice mladých na trhu práce v ČR. Jaké jsou možnosti jejího zlepšení? V České republice 80 % populace

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů

Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů Kateřina Kučová Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Moravskoslezský kraj Krajský úřad Zpracováno pro

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 1 Ve Skutči, 30. 9. 2015 Č. j. SZŠ/214/2015 Plán dalšího vzdělávání

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018 1. Charakteristika školy Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. Střední škola

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Školní vzdělávací program 23-51-E/01 Strojírenské práce

Školní vzdělávací program 23-51-E/01 Strojírenské práce Školní vzdělávací program 23-51-E/01 Strojírenské práce Zaměření: Strojírenské práce Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 23-51-E/01 Strojírenské práce Motivační název Strojírenské

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Evidenční

Více

Zkušenosti s přípravou na povolání v ČR Bratislava 2015

Zkušenosti s přípravou na povolání v ČR Bratislava 2015 Zkušenosti s přípravou na povolání v ČR Bratislava 2015 Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Křižíkova 1258, 744 01 Frenštát

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

Workshop Projektu KAP Moravskoslezský kraj

Workshop Projektu KAP Moravskoslezský kraj Workshop Projektu KAP Moravskoslezský kraj Intervence P-KAP NÚV Rozvoj škol jako center CŽU (dalšího profesního vzdělávání) Jana Bydžovská, PhDr. Ostrava 31. srpna 2016 Cíl prezentace Další vzdělávání

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Strategické dokumenty Strategie lidských zdrojů pro ČR 2003 Program realizace strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR 2005 cíl: nastolit celoživotní

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Koncepce odborného vzdělávání

Koncepce odborného vzdělávání Koncepce odborného vzdělávání Jiří Nantl 1. náměstek ministra Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní strojírenský klastr, Ostrava, 23. 4. 2013 Hlavní problémy v oblasti odborného vzdělávání

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Podpora odborného vzdělávání

Podpora odborného vzdělávání Podpora odborného vzdělávání ve Středočeském eském kraji Podpora odborného vzdělávání ve Středočeském kraji podpora učňovského školství a jeho propojení s firmami je jednou z priorit Středočeského kraje

Více