Koncepce rozvoje Integrované střední školy Cheb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce rozvoje Integrované střední školy Cheb"

Transkript

1 Koncepce rozvoje Integrované střední školy Cheb Sestavena vedením školy 10/2012

2 OBSAH Obsah úvodní část Teoretické vyučování Materiální podmínky Personální zabezpečení výuky Zvyšování kvality poskytovaných vzdělávacích služeb Optimalizace úvazků, rozvrhu a organizace teoretického vyučování Sestavení, modifikace a ověření účinnosti ŠVP Organizace maturitních zkoušek Náborová činnost SPráva webových stránek Řešení oborové struktury Cíle na časové ose Praktické vyučování úvod Materiální zabezpeční výuky Produktivní činnost Spolupráce se sociálními partnery Domov mládeže Materiální podmínky Personální zabezpečení výuky Zvyšování kvality poskytovaných vzdělávacích služeb Optimalizace úvazku, rozvrhu a organizace Sestavení, modifikace a ověření účinnoti švp Cíle na časové ose Ekonomický úsek Materiální podmínky Personální zabezpečení nepedagogických úseků Zvyšování kvality poskytovaných služeb Cíle na časové ose Centrum celoživotního vzdělávání Materiální podmínky Personální zabezpečení Zvyšování kvality poskytovaných služeb Cíle na časové ose

3 7. Správa budov Aktuální stav Personální zabezepečení správy budov Zvyšování kvality poskytovaných vzdělávacích služeb Cíle na časové ose Použité zkratky: č. číslo ČJL český jazyk a literatura DVPP další vzdělávání pedagogických pracovníků EKO ekonomika HW hardware MAT matematika OP odborný předmět OV odborný výcvik PK předmětová komise ŘŠ ředitel školy SŠ střední škola SW software ŠVP školní vzdělávací program TV teoretické vyučování VT výpočetní technika VVP všeobecně-vzdělávací předmět z. zákon ZŘ zástupce ředitele 3

4 1. ÚVODNÍ ČÁST Integrovaná střední škola Cheb prochází od října 2009 do současnosti velice složitým obdobím. Škola se musela vypořádat s odvoláním původního vedení, nástupem nového vedení, výrazným poklesem žáků na základě demografického vývoje, vracením finančních prostředků do státního rozpočtu na základě hospodářské trestné činnosti, kterou páchali na škole bývalí zaměstnanci školy, atd. Nové vedení školy se od svého nástupu v únoru 2010 muselo se všemi těmito problémy vypořádat, což se více či méně dařilo a daří. Hlavním úkolem bylo nastavit transparentní systém řízení, který plně respektuje platnou legislativu. Systém řízení do nástupu nového vedení nebyl. Součástí tohoto procesu bylo nutné nejen zmapovat probíhající procesy na škole, ale případně je změnit a nastavit jinak. Tato fáze vývoje řízení organizace nutně vede ke zhoršení klimatu v jakékoli organizaci, naší školu nevyjímaje. Další fází tedy musí být fáze stabilizace. Hlavním úkolem vedení školy ve školním roce 2012/2013 a letech následujících, je stabilizovat školu ve všech oblastech činnosti. Konkrétně to znamená dotažení nastavení již probíhajících procesů a nezavádění procesů nových, pokud to nebude nezbytně nutné. Škola je složitým systémem vzájemně propojených a zdánlivě samostatně fungujících oblastí. Primární je samozřejmě oblast vzdělávání. Její fungování je závislé na sekundárních oblastech, kterými jsou především oblasti personální, ekonomická, materiální, právní, oblast public relations, atd. Ty jsou propojeny i mezi sebou. Vznikne-li významnější, déle trvající problém v jedné oblasti, přenáší se na další a výkonnost celého systému dlouhodobě klesá. Koncepce rozvoje školy je dále rozdělena do jednotlivých oblastí řízení školy, aby se čtenář mohl pohodlně věnovat části, která ho zajímá. Stabilizovaná organizace je základem kvality poskytovaných služeb, proto jsou koncepce rozvoje jednotlivých oblastí ISŠ Cheb sestaveny s ohledem na tuto skutečnost. 4

5 2. TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ Koncepce úseku rozvoje teoretického vyučování pro školní roky 2012/ /2015 vychází ze stanovených priorit: zajištění materiálních podmínek realizace teoretického vyučování; zajištění personálních potřeb úseku teoretického vyučování; zvyšování kvality poskytovaných vzdělávacích služeb; optimalizace úvazků, rozvrhu a organizace teoretického vyučování; sestavení, modifikace a ověření účinnosti ŠVP pro všechny nabízené obory vzdělání; oblasti PR, prezentace školy a náborové činnosti efektivní organizaci maturitních zkoušek - snaha o snížení časové náročnosti přípravy na maturitní zkoušky (souvisí s podmínkami danými a každoročně měněnými MŠMT a nadstandardním počtem maturantů vzhledem k velikosti naší školy); zajištění všech potřebných úprav a kontrol ŠVP (opět vzhledem k počtu otevíraných oborů máme nadstandardní počet ŠVP) ; rozšíření náborové činnosti o návštěvy žáků základních školy na ISŠ Cheb; pravidelná kontrola obsahu a aktuálnosti webových stránek; zajištění všech požadavků v ICT oblasti; rozšíření oborové struktury o obor Autotronik - řidič profesionál Všechny vymezené oblasti teoretického vyučování jsou sledovány v čase z hlediska: aktuální stavu (Kde jsme nyní); stanovených cílů (Kam se chceme dostat); stanovení postupů, strategií nástrojů (Jak se tam dostaneme); stanovení prostředků dosažení cíle (Co uděláme pro dosažení stanovených cíl) MATERIÁLNÍ PODMÍNKY Aktuální stav Materiální podmínky pro školy jsou poměrně špatné. Většina vybavení (nábytek, učební pomůcky) je staršího data výroby a neodpovídá současným požadavků na výuku všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů. Poměrně dobře je vybavena PK pozemního stavitelství, IKT a cizích jazyků. Vybavení učebnicemi určenými na podporu sociálně slabších žáků a fond žákovské knihovny jsou na standardní úrovni Stanovené cíle V rámci možností rekonstruovat budovy OP (zejména budovu OP Komenského ve spolupráci s městem Cheb), výhledově jaro V rámci možností udržovat, zlepšovat úroveň interiérů budov OP. Obměnit nábytek ve třídách. Ve vybraných případech zvýšit míru používání didaktické techniky. Odpovídajícím způsobem vybavit učebny VT (HW i SW). 5

6 Zajistit pomůcky pro výuku VVP i OP dle potřeby PK Stanovené cíle Využití finančních zdrojů poskytnutých zřizovatelem. Využití finančních zdrojů z programu Ziel 3/Cíl 3. Využití finanční podpory sponzorů. Vytvoření zisku z vlastní doplňkové a jiné činnosti (produktivní práce žáků, Centrum celoživotního vzdělávání). Realizace úsporných opatření, revize smluv (ZŘ pro EKO, správce budov) Stanovení prostředků dosažení cíle Vyjednávání se zřizovatelem o možnostech finanční podpory rozvoje školy. Velmi slabým místem je finanční situace zřizovatele v kontextu zastavení program ROP pro NUTS II Severozápad. S tímto vědomím je potřeba počítat s minimální finanční podporou Karlovarského kraje a hledat jiné zdroje třeba v podobě možnosti využití program Ziel 3. Vyjednání s městem Cheb a Karlovarským krajem o možnosti realizace projektu na sloučení budov OP v oblasti OP Komenského a ZŠ Kostelní náměstí. Nutné zabezpečení ze strany ŘŠ a ZŘ pro TV PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝUKY Aktuální stav Ve školním roce 2012/2013 bude v rámci výuky teorie kvalifikovaně vyučováno 80 % všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů. Stav se ve srovnání se školními roky 2010/2011 a 2011/2012 výrazně zlepšil, ale je potřeba dosáhnout maximální možné míry kvalifikovanosti učitelského sboru. Významným problémem je nízká míra návratnosti absolventů VŠ do Karlovarského kraje po ukončení studia. Problém se týká i absolventů pedagogických fakult, kteří nepřicházejí, vzhledem k poměrně omezené nabídce pracovních míst pro ostatní profese, ani jako partneři lidí, kteří by na Chebsku práci našli. Celou situaci je potřeba vnímat s ohledem na aktuální stav platného právního předpisu (z. č. 563/2004, Sb.), kde je stanoven termín jako limit možnosti výkonu přímé pedagogické činnosti pro učitele, kteří studium vedoucí ke splnění kvalifikačních předpokladů k tomuto datu alespoň nezahájí. Za krizový je možno považovat: stav kvalifikovanosti učitelů OV (zejména díky výše uvedené skutečnosti stanovené právním předpisem); věkový průměr učitelů PK elektrotechnických předmětů; stav personální zajištění odborných předmětů oboru Informační technologie Stanovení cíle Zvýšení tlaku na zahájení kvalifikačního studia u učitelů, kteří nestudují. 100% kvalifikovanost učitelů teoretického vyučování, šk. rok 2014/

7 Stabilizace učitelského sboru, omezení fluktuace učitelů v průběhu školních let 2012/ /2015. Zajištění profesního růstu učitelů. Aplikace systému hodnocení a odměňování. Zvýšení motivace učitelů k výkonu práce. Zvýšení úrovně práce učitelů v oblasti speciálně pedagogické práce. Zisk nových učitelů ve vazbě na aktuální potřeby PK. Aplikace přístupů systému procesního řízení Postupy, strategie a nástroje Přihlašování učitelů do studijních programů vedoucích ke splnění kvalifikačních předpokladů. Přihlašování učitelů na akce DVPP v kontextu potřeb PK (s důrazem na odborné předměty zejména ekonomické, elektrotechnické a pozemního stavitelství) a možností školy (finanční náklady, suplování). Pečlivá příprava a realizace hodnoticích pohovorů v rámci systému hodnocení a odměňování. Osobní kontakt s učiteli, využívání silných stránek pracovního výkonu i v rámci plnění mimořádných úkolů. Dodržování postupů stanovených v rámci procesního řízení. Formální vymezení rámce práce učitelů, stanovení pravidel Stanovení prostředků dosažení cíle Zajištění příjemného pracovního prostředí, optimalizace provozu OP. Osobní schůzky s nekvalifikovanými učiteli ve věci zahájení nebo pokračování kvalifikačního studia. Udržení systému DVPP pro učitele všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů. Respektování individuálních potřeb učitelů v oblasti DVPP. Rozvázání/neprodloužení pracovních smluv učitelům, kteří dlouhodobě nesplňují vymezený standard nebo závažným způsobem neplní povinnosti vyplývající z pracovních smluv. Kontaktovat možné adepty na pozice učitelů všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů (prioritně elektrotechnické odborné předměty, odborné předměty oboru Informační technologie). Přiblížení systému procesního řízení učitelů na pracovních poradách - září ZVYŠOVÁNÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB Aktuální stav Aktuální stav úrovně poskytování úrovně vzdělávacích služeb je poměrně těžké komplexně hodnotit vzhledem k velmi rozdílné kvalitě jednotlivých částí. Za dobře fungující je možno považovat organizaci výchovně vzdělávacího procesu, práci vybraných PK (cizí jazyky, MAT, pozemní stavitelství) nebo realizaci mimo rozvrhových akcí pro žáky. Krizová je pak na opačném konci škály situace v oblasti kvality přímé i nepřímé vyučovací činnosti některých 7

8 učitelů a zcela alarmující situace na výstupu výchovně vzdělávacího procesu v podobě extrémně nízké úspěšnosti žáků u maturitních zkoušek. Celkově má škola stále pověst útočiště pro možná méně nadané žáky s nízkou kvalitou absolventů, což v konečném důsledku způsobuje snížení počtu přihlášek ke vzdělávání ve střední škole. Vše je umocněno průběhem demografické křivky a postojem zřizovatele k vzdělávací soustavě SŠ v Karlovarském kraji Stanovené cíle Optimální využití všech podmínek realizace výchovně vzdělávacího procesu. Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného i odborného vzdělání. Zvýšení kvality práce učitelů v rámci přímé I nepřímé pedagogické činnosti. Zlepšení přípravy žáků na maturitní zkoušku. Zvýšit úsilí učitelů v rámci přípravy žáků na maturitní zkoušku. Optimalizace rozvrhu. Zavedení systému procesního řízení a certifikace ISO 9001:2009 (leden 2013) Postupy, strategie a nástroje Příprava centrální pololetní testování žáků končících ročníku v oborech vzdělání ukončovaných maturitní zkouškou. 2012/2013: ČJL, MAT nebo cizí jazyk 2013/2014: ČJL, MAT nebo cizí jazyk, další předmět společné části MZ Příprava testování žáků ročníků z vybraných všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů. 2012/2013: ČLJ, MAT, vybraný odborný předmět ve vazbě na obor vzdělání 2013/2014: ČJL, MAT, 2 vybrané profilové předměty va vazbě na obor vzdělání Příprava hospitační činnosti. Vytvoření návyků a přístupů pro používání systému procesního řízení zaměstnanci a vedením školy Stanovení prostředků dosažení cíle Realizace centrálního pololetního testování žáků končících ročníku v oborech vzdělání ukončovaných maturitní zkouškou (leden 2013). Realizace testování žáků ročníků z vybraných všeobecně vzděávacích a odborných předmětů (červen 2012). Poskytování zpětné vazby učitelům v oblastech přímé i nepřímé pedagogické činnosti. Zvýšená míra realizace hospitací (ŘŠ, ZŘ pro TV, vedoucí PK). Důsledná kontrola aplikace prvků a používání nástrojů procesního řízení všemi zaměstnanci školy OPTIMALIZACE ÚVAZKŮ, ROZVRHU A ORGANIZACE TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ Aktuální stav Ve školním roce 2011/2012 došlo k zásadní reorganizaci výuky na ISŠ Cheb, kdy byla výuka pro jednotlivé obory tematicky rozvržena na jednotlivá odloučená pracoviště. Tímto bylo 8

9 minimalizováno přecházení žáků mezi jednotlivými budovami ISŠ Cheb. Tohoto stavu nebylo ovšem dosaženo ze 100 %. Při tvorbě úvazků byla zohledněna především příslušná kvalifikovanost jednotlivých učitelů. Ne příliš vhodně bylo voleno přiřazování třídních učitelů pro jednotlivé třídy s ohledem na úvazky těchto učitelů. Zároveň díky reorganizaci došlo k výměně třídních učitelů u některých tříd. Nebylo dosaženo optimalizace ŠVP za účelem minimalizace odpoledního vyučování a za účelem zvýšené efektivnosti výuky v totožných předmětech jednotlivých oborů Stanové cíle Minimalizovat přecházení žáků. Minimalizovat odpolední vyučování. Zajistit při tvorbě rozvrhu výuku třídních učitelů v přidělených třídách. Optimalizovat ŠVP Postupy, strategie a nástroje Průběžná optimalizace ŠVP. Vhodné rozmístění učitelů TV na jednotlivých budovách. Zaměstnávání učitelů kvalifikovaných učitelů s vhodnou aprobací. Kontrola provázanosti úvazků a přiděleného třídnictví Stanovení prostředků dosažení cíle Zvýšená komunikace s jednotlivými PK. Vhodná personální politika. Využití vhodných marketingových nástrojů pro získání vhodných učitelů. Optimální využití prostor na jednotlivých odloučených pracovištích TV. Získání investičních finančních prostředků SESTAVENÍ, MODIFIKACE A OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI ŠVP Aktuální stav Aktuální stav v oblasti školních vzdělávacích programů (dále jen ŠVP) je možno popsat jedním slovem "standardizovaný". Díky tomu, že bylo dosaženo standartu (byly odstraněny nedostatky) je možné tuto oblast dále rozvíjet a zdokonalovat s ohledem na profilování a směřování výuky. V současné době došlo k optimalizaci učebních plánů a sjednocení počtu hodin v příbuzných předmětech, aby bylo možno v maximální možné míře zefektivnit výuku. Při optimalizaci bylo samozřejmě přihlíženo k nutnosti dostatečné hodinové dotace u maturitních předmětů. ŠVP jsou v současnosti dokumentem obsahujícím všechny potřebné údaje a náležitosti vyplývající z legislativy. Silné stránky: úplnost dokumentů přehledné formátování Slabé stránky: příliš obecné rozpracování učiva neefektivní učební plány z hlediska financování školy 9

10 Stanovené cíle Aktualizace oddílu "Spolupráce se sociálními partnery". Změna formátu učebních osnov a bloků - detailnější rozpracování a navázání klíčových a odborných kompetencí přímo na konkrétní učivo. Kontrola naplňování kompetencí a výukových cílů při výuce. Zapracování změn do ŠVP. Přenesení odpovědnosti za jednotlivé části ŠVP na předmětové komise Postupy, strategie a nástroje Příprava osnovy ke zpracování spolupráce se sociálními partnery. Schůzka s vedoucími předmětových komisí, na které budou stanoveny konkrétní kompetence a plán plnění jednotlivých úkolů. Příprava a realizace dotazníkového šetření - kontrola realizace klíčových a odborných kompetencí, výukových cílů a průřezových témat. Plán kontroly naplňování obsahu ŠVP Stanovení prostředků dosažení cíle Užší a efektivnější spolupráce s vedoucími předmětových komisí. Zapojení více členů jednotlivých předmětových komisí do úpravy ŠVP. Pravidelná kontrola a konzultace postupu při zpracování zadaných úkolů. Realizace dotazníkového šetření a dodržování plánu kontroly naplňování ORGANIZACE MATURITNÍCH ZKOUŠEK Aktuální stav V současnosti je nastavení jednotné organizace maturitních zkoušek poměrně náročné, především z hlediska častých změn v organizaci a požadavcích na školy. Legislativně je proces v neustálém vývoji a díky změnám na nejvyšších místech se mění i pohled na možný průběh zkoušek. S ohledem na výše popsané je proces nastaven tak, aby byla možná bezproblémová kontrola všech nutných dokumentů jak řádného, tak opravného termínu a jejich následná archivace. Díky této přehlednosti je i vyplňování a skenování dokumentů velice efektivní. Na přípravě maturitních zkoušek se podílejí vedoucí budovy, třídní učitelé maturitních ročníků, zkoušející a přísedící jednotlivých zkoušek, zástupce ředitele. Občerstvení a obsluhu zkušební maturitní komise zajišťuje vedoucí gastro úseku. Silné stránky: přehlednost dokumentů, jednoduché vyhledávání, bezproblémová archivace dobrá časová návaznost a efektivita rozpisů ústních zkoušek dobrá dostupnost potřebného materiálního a personálního zajištění dostatek zadavatelů a prostor pro písemné zkoušky společné části MZ Slabé stránky: nedostatek výpočetní techniky pro praktickou zkoušku z účetnictví nedostatek hodnotitelů ústních zkoušek cizího jazyka společné části MZ nedostatek komisařů MZ 10

11 Stanovené cíle zapracovat do harmonogramu konání praktické zkoušky z účetnictví do odlišných termínů nominovat nové vyučující na školení hodnotitelů cizích jazyků společné části MZ nominovat minimálně dva pedagogy na školení komisaře MZ snížit časovou náročnost přípravy na MZ Postupy, strategie a nástroje využití asistentky ředitele školy ve stanovený termín pro přípravu (třídění, zařazování apod.) dokumentace, kopírování a příprava materiálů (otázky), vkládání materiálů do šanonů maximální využití systému ISO - standardizované formuláře, stanovené termíny, nastavení odpovědnosti apod Stanovení prostředků dosažení cíle systém ISO asistentka ředitele školy třídní učitelé 2.7. NÁBOROVÁ ČINNOST Cíle náborové činnosti různými způsoby zaujmout uchazeče s výsledkem podání přihlášky a ziskem statutu žáka ISŠ Cheb; prezentovat ISŠ jako moderní, rozvíjející se, zajímavou školu; zapojit do náborové činnosti vyšší počet učitelů ISŠ (zvýšení pocitu sounáležitosti se školou, podíl na výsledku týmové práce, zajištění práce pro školní rok 12/13 a roky následující); zapojit do náborové činnosti vyšší počet žáků ISŠ (důležitost předání osobní zkušenosti, vrstevníci uchazečů); zapojit do náborové činnosti předmětové komise příprava workshopů, prezentací oborů; využít učitele a žáky ISŠ jako šiřitele positivních zpráv a dobrého jména školy (možný přímý kontakt s uchazeči i rodiči = 1 doporučení vydá za 100 letáků a 2 workshopy ); ve všech případech maximalizovat možnost prezentace školy, vytipovat a servírovat silné stránky (obory, vybrané vybavení, parlament, stipendijní řád) Pilíře náborové činnosti pro školní rok 2012/2013 Pilíře se primárně týkají náborové činnosti uchazečů ze tříd ZŠ s možností využití pro nástavbové studium denní i večerní formy studia Další součásti systému placená inzerce a články o ISŠ v regionálním tisku; informační letáky a brožury; návštěva ředitele školy v rádiu Egrensis; 11

12 modernizované, přehledné, uživatelsky příjemné webové stránky; facebook - profil školy; nábor do nástavbového studia (denní formy) vytipování a oslovení žáků 3. ročníků oborů ukončovaných závěrečnou zkouškou; nábor do nástavbového studia (večerní formy) nabídka pro veřejnost; kvalitní absolventi v pracovním poměru nebo na VŠ; kvalitně odvedená práce učitelů ISŠ Na čem stavět nové obory s možností uplatnění na trhu práce; reflexe současných vzdělávacích potřeb žáků; stipendijní řád; žákovský parlament; prezentace úspěchů žáků; vybrané materiální vybavení Workshopy pro žáky ZŠ Karlovarského kraje Termín: leden/únor 2013 Úkoly: kontaktovat VP ZŠ ohledně účasti na akci, připravit harmonogram akcí (podzim 2012), realizovat workshopy se zaměřením na skupiny oborů vzdělání (strojírenské, technické, stravování, ekonomické, služby) Materiální zajištění: letáky, informační brožury, učebny ISŠ, materiál a vybavení pro praktické části workshopu, školní autobus pro dopravu žáků a učitelů ZŠ Personální zajištění: učitelé VVP, OP, OV dle potřeby, žáci ISŠ dle potřeby Poznámky: interaktivní program pro žáky ZŠ, zapojení PK do přípravy programů pro jednotlivé obory vzdělání, možnost využít návštěvy provozů partnerů ISŠ, možnost využití projektů (Finanční gramotnost, AKONA), možnost připravit občerstvení Garance: pan F. Brož Účast zástupců ISŠ na akcích ZŠ Karlovarského kraje Informační schůzky pro žáky a jejich rodiče o SŠ vzdělávání, návštěvy ve třídách, setkání s výchovnými poradci. Termín: podzim 2012 Lokality: prioritně okres Cheb (Aš, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Luby, Skalná atd.) dále: okres Sokolov Úkoly: připravit harmonogram akcí (září/říjen 2012), přihlásit se na akci, realizovat návštěvu Personální zajištění: zástupci ředitele, učitelé VVP, OP, OV dle potřeby Materiální zajištění: letáky, informační brožury, vlastní PC a data projektor dle potřeby Garance: Mgr. Humeník-Babický Veletrhy škol pro školní rok 12/13 (Cheb, Sokolov, Karlovy Vary) Termín: podzim/zima /2013 Úkoly: využít harmonogram akcí, přihlásit se na akci, realizovat akci 12

13 Materiální zajištění: letáky, informační brožury, vlastní data projektor dle možností a potřeby, prezentační stánek ISŠ Personální zajištění: zástupci ředitele, učitelé VVP, OP, OV dle potřeby, žáci ISŠ dle potřeby Garance: Mgr. Humeník-Babický Dny otevřených dveří Termín: leden/únor 2013 Úkoly: připravit program (podzim 2012), realizovat akci se zaměřením na skupiny oborů vzdělání (strojírenské, technické, stravování, ekonomické, služby) Materiální zajištění: letáky, informační brožury, učebny ISŠ, materiál a vybavení pro praktické části akce Personální zajištění: učitelé VVP, OP, OV dle potřeby, žáci ISŠ dle potřeby Poznámky: interaktivní program pro žáky ZŠ, maximálně využít možnosti prezentace výkladní skříně všech oborů Garance: Mgr. Humeník Babický 2.8. SPRÁVA WEBOVÝCH STRÁNEK Aktuální stav Webové stránky školy jsou nejdůležitějším informačním kanálem pro veřejnost. Proto je tedy velice důležité, aby informace zde prezentované byly aktuální a přehledné. Současná šablona redakčního systému školy naplňovala tyto požadavky jen částečně. Struktura stránek byla průměrná, ale díky velkému množství přibývajících informací došlo ke značné disharmonii s původní koncepcí stránek a přesycení šablony vedlo k nepřehlednosti. Nebylo již možno využívat stávající redakční systém dostatečně efektivně. Z těchto důvodů bylo přistoupeno k vytvoření nových webových stránek školy, které budou spuštěny k Tyto stránky bezezbytku naplňují naše požadavky na přehlednost, interaktivitu a moderní vzhled. Tím nejdůležitějším úkolem je nyní, i přes stoupající množství příspěvků zobrazovaných na stránkách školy, zachovat přehlednost a aktuálnost zobrazených informací. Silné stránky: nové moderní, interaktivní a přehledné stránky školy Stanovené cíle využití potenciálu nových WSŠ zachování přehlednosti a struktury nových WSŠ zajištění aktuálnosti všech zobrazených informací Postupy, strategie a nástroje pravidelná kontrola aktuálnosti zobrazených informací na WSŠ častá konzultace nad jednotlivými sekcemi se správcem WSŠ kontrola jednotlivých sekcí předmětovými komisemi 13

14 2.9. ŘEŠENÍ OBOROVÉ STRUKTURY Aktuální stav Za poslední dva roky se nabídka oborů na ISŠ Cheb značně zeštíhlila. Důvodem omezení nabídky oborů byla její neefektivita a nepřehlednost. Bylo nutné obory navázat na konkrétní možnosti uplatnění v regionu. V současné době nabízí ISŠ Cheb 7 maturitních oborů a 16 učebních oborů. Silné stránky: přehledná a efektivní nabídka oborů Stanovené cíle zapsání nových oborů do rejstříku škol (Zahradník, Zahradnictví a Zahradnické práce) zapsání oboru do rejstříku škol (Autotronik - řidič profesionál) stabilizace oborové struktury Postupy, strategie a nástroje vytvoření žádosti a kvalitní důvodové správy oboru Autotronik - řidič profesionál doplnit žádost o obory Zahradník, Zahradnictví a Zahradnické práce Stanovení prostředků dosaženého cíle úzká spolupráce s firmou Lagarde na žádosti o obor Autotronik - řidič profesionál společně s předmětovou komisí rozpracovat zařízení Školního statku Dolní Dvory a doplnění důvodové správy CÍLE NA ČASOVÉ OSE Krátkodobé cíle Zvládnutí nové organizace odloučených pracovišť Nástroje: prostorové uspořádání konzultace s učiteli, zpětná vazba, kontrola, úprava Termín: průběžně od září 2012 Sběr informací pro hodnoticí pohovory (leden 2013) Nástroje: osobní kontakt, zpětná vazba, kontrola Termín: průběžně do Organizace pololetního testování žáků maturitních ročníků Nástroje: příprava testů, organizace testování, vyhodnocení výsledků s vazbou na práci učitele, termín: Organizace centrálního testování žáků ročníků Nástroje: příprava testů, organizace testování, vyhodnocení výsledků s vazbou na učitele, termín: Zvýšení úspěšnosti u maturitní zkoušky (50% ve šk. roce 2012/2013). Aplikace systému procesní řízení (září 2012). Zahájení vybudování Technologického centra (průběžně do ). Vytvoření podmínek pro vznik VOŠ (zaměření na uměleckořemeslnou stavbu hudebních nástrojů a strojírenské obory). 14

15 nominovat minimálně dva pedagogy na školení komisaře MZ, nominovat nové vyučující na studium hodnotitelů cizích jazyků společné části MZ Nástroje: nalézt vhodné kandidáty na komisaře MZ, nominovat všechny vyučující, kteří jsou schopni zvládnout školení, nominace vhodných osob v systému Certis Termín: do konce září 2012 změna formátování učebních osnov a bloků Nástroje: organizace práce s předmětovými komisemi, předvedení nového modelu učebních bloků, zpracování změn, kontrola Termín: do konce března 2013 aktualizace oddílu "Spolupráce se sociálními partnery" Nástroje: ve spolupráci se ZŘ pro praktické vyučování a vedoucími předmětových komisí připravit novou podobu dokumentu Termín: do konce listopadu 2012 kontrola naplňování kompetencí a výukových cílů při výuce Nástroje: připravení dotazníkového šetření a jeho aplikace, vyhodnocení dotazníku Termín: do konce června 2013 zapsání oboru do rejstříku škol (Autotronik - řidič profesionál) Nástroje: vypracovat žádost o zapsání oboru do rejstříku škol Termín: do 15. září Střednědobé cíle Zvýšení kvalifikovanosti učitelů. Stabilizace učitelského sboru. Zvýšení kvality práce učitelů všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů. Zvýšení kvality poskytovaných vzdělávacích služeb. Optimalizace organizace teoretického vyučování a tvorby rozvrhu. Aplikace a úprava systému procesního řízení. Zvýšení úspěšnosti u maturitní zkoušky (55 % ve školním roce 2013/2014). Vybudování Technologického centra. Vznik VOŠ (viz 6.1). zajistit efektivnější organizaci MZ přenesení odpovědnosti za jednotlivé části ŠVP na předmětové komise zajištění iniciativy ze strany učitelů při práci na ŠVP Dlouhodobé cíle Zvýšení úspěšnosti u maturitní zkoušky (60 % ve školním roce 2014/2015). Obnova a údržba zařízení Technologického centra dle potřeb. Zajištění udržitelnosti VOŠ. stabilizace nabídky oborů vzdělání 15

16 3. PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ 3.1. ÚVOD OV je velmi důležitá a rozhodující část vzdělávacího procesu u oborů zakončovaných ZZ. Proto je nutné se této oblasti vzdělávání věnovat s veškerou vážností a vytvářet nejvhodnější podmínky pro její stabilizaci a rozvoj Aktuální stav V současné době jsou na úseku OV určité nedostatky na jednotlivých úsecích. Největší nedostatky se jeví na úseku gastro oborů. Nevhodné a nedostatečné prostory pro práci oboru Potravinářská výroba cukrář, Prodavač výrobce lahůdek. Nevhodné a špatně vybavené šatny pro žáky těchto oborů. Z tohoto vyplývá jeden z problémů čistota a upravenost pracovních oděvů žáků. Každý žák by měl mít dvě skříňky, jednu pro civilní a jednu pro pracovní oděvy. Nedostatek skříněk nevede žáky k řádnému zacházení s pracovním oděvem. Ten nechávají povalovat po lavicích či židlích a druhý den se převlékají do zmuchlaných oděvů, což nepůsobí vůbec esteticky, ani neodpovídá požadavkům na správné návyky nezbytné pro budoucí praxi. Některým žákům rovněž chybí základní hygienické návyky, které měli získat v rodině. Toto klade vysoké nároky na učitele OV, aby vždy uhlídali hygienu u těchto žáků. Výše zmíněné problémy platí i u ostatních gastro oborů. Další problémy jsou i u ostatních oborů. Jedná se o technické obory, kde především nefungují předmětové komise, tak jak by bylo zapotřebí. Určité kroky ke zlepšení situace již byly podniknuty a snad to povede k všeobecnému zlepšení u všech oborů. Předsedové těchto komisí byli vybaveni patřičnými pravomocemi a motivováni finančním ohodnocením. Rovněž technické a materiální vybavení není vždy na patřičné výši pro potřeby moderní školy a výuky vůbec. Tento problém má již své řešení v podobě rekonstrukce budovy Na Hrázi, kde po dokončení bude veškerá výuka technických oborů probíhat pod jednou střechou. Je určitá naděje, že se povede zajistit finanční prostředky na nové vybavení těchto pracovišť z projektu ROP severozápad Stanovený cíl Cíl tohoto snažení musí být kvalitní a na trhu práce lehce uplatnitelný absolvent, o kterého bude zájem jak z pohledu požadavků trhu práce, tak z pohledu kvality jeho vědomostí a praktických dovedností, s široce rozvinutými kompetencemi. Kvalitní absolvent nesmí dělat naší škole ostudu, ale co nejlepší pozitivní reklamu pro získávání nových žáků při náborové činnosti. Pro dosažení tohoto cíle je nezbytné zvyšování úrovně poskytovaných služeb v oblasti vzdělávání Nezbytné podmínky k dosažení cíle Kvalitní pedagogický sbor učitelů OV a učitelů OP. Odpovídající materiální zabezpečení pro moderní výuku. Kvalitní technické vybavení našich pracovišť OV u všech oborů. Fungující činnost předmětových komisí v jednotlivých oborech zajišťující kvalitní spolupráci mezi teoretickou a praktickou činností. Smluvně zabezpečená spolupráce se sociálními partnery. Zvyšování úrovně poskytovaných služeb v oblasti vzdělávání. 16

17 Stanovení prostředků Doladit ŠVP a tematické plány pro konkrétní požadavky trhu práce a potřeby sociálních partnerů. Zlepšit stav kvalifikovanosti učitelů OV, hlavně v oblasti pedagogických znalostí a dovedností studiem DPS. Zvýšit motivaci učitelů OV pomocí motivačních pohovorů a finančního ohodnocení za kvalitně odváděnou práci. Zlepšit kvalitu pracovního prostředí při OV. Zajištění profesního růstu učitelů MATERIÁLNÍ ZABEZPEČNÍ VÝUKY Aktuální stav V současné době je výuka OV realizována na pracovištích školy, která jsou roztroušena na budovách po celém Chebu. Od dílen na pracovišti Podhradská (tzv. Letiště) přes Školní statek v Dolních Dvorech, pracoviště v budovách u Divadla, Komenského až po pracoviště v Křížovnické ulici. S vybavením těchto pracovišť je možné provádět výuku OV na určité úrovni, ale je zde stále co zlepšovat, aby toto vybavení a odpovídalo 21. století a potřebám kvalitní výuky. Žáci by měli pracovat na nejmodernějších strojích a s nejnovějším materiálem. Celou situaci snad vyřeší výše zmíněná rekonstrukce budovy Na Hrázi, kdy dojde po jejím dokončení k soustředění všech pracovišť technických oborů do této budovy. OV se bude lépe řídit a kontrolovat, žáci nebudou muset docházet (dojíždět) do vzdálených pracovišť, jelikož vše bude v centru města Stanovené cíle Dokončit v řádném termínu rekonstrukci budovy Na Hrázi. Zajistit dostatek finančních prostředků na nové vybavení všech pracovišť OV. Vybavit pracoviště nejnovější technikou dle finančních možností. Zabezpečovat pro výuku nové typy používaných materiálů Stanovení prostředků dosažení cíle Zajištění finančních zdrojů od zřizovatele. Zajištění finančních prostředků z operačního program ROP. Využívat prostředky z vlastní doplňkové činnosti. Získat finanční prostředky z jiné činnosti PRODUKTIVNÍ ČINNOST Aktuální stav Některé obory našeho vzdělávání svou podstatou umožňují vytváření zisku při své produktivní činnosti. Například obor Kadeřník nebo obor Kuchař číšník. Dále jsou to obory stavební, ať už to je obor Zedník, Instalatér apod. Pro OV při běžné praxi u těchto oborů je výhodné praxi provádět přímo pro zákazníky. Při této praxi se žáci učí pracovat přímo pro zákazníky pod dohledem pedagogického pracovníka, který v případě potřeby zasáhne a upozorní žáka na chybu a vede ho k odstranění této chyby, nebo ji napraví sám svým zásahem. Kuchař číšník při OV uvaří jídlo rovněž pod dohledem pedagogického pracovníka. Toto jídlo lze nabídnout k 17

18 prodeji buď pro ostatní pracovníky organizace, žáky, eventuelně pro širokou veřejnost. Takto získané prostředky by mělo jít použít pro rozvoj vybavenosti a materiálního zajištění pro výuku. Samozřejmě po odečtení příslušných nákladů na výše uvedenou činnost (nákup surovin atd.) Rovněž ostatní útvary jako je Autoškola, Svářečská škola, Autoservis by měly být organizovány a vedeny takovým způsobem, aby při výuce žáků produkovali přiměřený zisk Stanovené cíle Vytvořit přiměřený zisk. Využít získané prostředky pro rozvoj jednotlivých útvarů Část získaných finančních prostředků použít k motivování žáků, kteří se přímo podíleli na vytvoření tohoto zisku Stanovení prostředků dosažení cíle Vyhledávat zakázky a aktivně nabízet naše služby široké veřejnosti i vlastním zaměstnancům Prezentovat naše žáky a jejich dovednosti na veřejně dostupných místech Zvýšit tlak na útvary (Autoškola, Svářečská škola atd.) směrem k dosažení vyšší produktivity své práce v oblasti navýšení zisku z produktivní činnosti. Oslovit i ostatní pracovníky školy pro získávání nových zákazníků a objednávek 3.4. SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY Aktuální stav Pro kvalitní orientaci žáků v daném oboru je potřebné, aby žák v průběhu OV přišel do styku s opravdovou praxí např. u sociálních partnerů tj. firem. Zde získá reálný pohled na praxi, pozná nové lidi, přístupy těchto lidí, jiné prostředí. Naučí se chovat v takovém kolektivu a získá nové zkušenosti, někdy i negativní. Vše toto se mu bude hodit při přechodu ze školy do reálného života. Naše škola spolupracuje s velkými firmami i s OSVČ, dle jejich požadavků. Žáky se snažíme umístit na pracoviště v místě jejich bydliště a blízkém okolí. Spolupráce s těmito subjekty nemusí být vždy ideální. U zaběhnutých firem kam žáky posíláme delší dobu, je tato spolupráce bez větších problémů. U nových subjektů je nutné nastavit pravidla a více to hlídat Stanovené cíle Zabezpečit našim žákům pohled do reálného praktického života Naučit žáky větší samostatnosti Zkvalitnit spolupráci s firmami lepší informovaností a větší kontrolou Prostředky k dosažení stanovených cílů Připravit žáky řádně k přechodu na nové pracoviště, vybavit ho potřebnými informacemi Připravit veškeré potřebné dokumenty (Smlouvu, Deník evidence docházky, Zápisník bezpečnosti práce, veškeré potřebné kontakty) Seznámit žáka s obsahem smlouvy a nechat si to písemně potvrdit (kolonka ve smlouvě) 18

19 4. DOMOV MLÁDEŽE 4.1. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY Aktuální stav budova DM Křížovnická neodpovídá současným požadavkům pro stálé ubytování žáků, a to jak vybavením, tak celkovým stavem budovy. budova DM Obrněné brigády je v poměrně dobrém stavu. Vybavení pokojů dosahuje standardní úrovně, sociální zařízení neodpovídá současným požadavkům Stanovené cíle V rámci možností postupně rekonstruovat DM Křížovnická (aktuálně vymalovat pokoje, vyklidit chodby v přízemí, zajistit funkčnost venkovních oken, zrekonstruovat sprchy, ) v budově DM Obrněné brigády: vymalovat veškeré prostory v roce 2012 obložit stěny za válendami v pokojích v roce 2012 vyměnit zámky u vchodových dveří do buněk odpovídajícím způsobem vybavit počítačovou místnost obměnit základní vybavení pokojů průběžně doplnit ložní prádlo a lůžkoviny postupně dovybavit posilovnu a doplnit sportovní potřeby vyměnit zámky botníků u chlapců výhledově zrekonstruovat koupelnová jádra v pokojových buňkách Postupy, strategie a nástroje využít finanční zdroje poskytnuté zřizovatelem vytvořit zisk z vlastní doplňkové a jiné činnosti (ubytovací služby) realizovat úsporná opatření (vést žáky k šetření vodou a energiemi) Stanovení prostředků dosažení cíle vyjednat s ředitelem školy možnosti finanční podpory DM (spolupráce s vedoucí vychovatelkou) 4.2. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝUKY Aktuální stav Ve školním roce 2012/13 zůstává stav kvalifikovanosti vychovatelů v DM nezměněný. 6 vychovatelů plně kvalifikovaných: 5 vychovatelů vychovatelství 1 vychovatel mateřská škola Stanovené cíle zvyšovat profesní růst vychovatelů aplikovat systém hodnocení a odměňování zvyšovat motivaci vychovatelů a výkonu práce zvyšovat úroveň vychovatelů v oblasti speciálně-pedagogické práce získat nové vychovatele dle aktuální potřeby (např. odchod do důchodu) 19

20 Postupy, strategie a nástroje přihlašovat vychovatele na akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků sledovat nabídku DVPP a školící akce pro vychovatele pečlivě připravovat a realizovat hodnotící pohovory v rámci systému hodnocení a odměňování dodržovat postupy stanovené v rámci procesního řízení vymezit práci vychovatelů a stanovit pravidla pro ni Stanovení prostředků dosažení cíle zajistit příjemné pracovní prostředí v DM udržet systém DVPP pro vychovatele kontaktovat možné adepty na pozice vychovatelů přiblížit systém procesního řízení vychovatelů na pracovních poradách 4.3. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB Aktuální stav Žáci ubytovaní v DM pocházejí z nejrůznějšího sociálně kulturního prostředí, z regionů přesahujících hranice Karlovarského kraje a ČR. Výrazné rozdíly v jejich chápání života ovlivňují jejich profesní zaměření, osobní zájmy a společenské vědy. Mezi žáky DM jsou začleněni i žáci, kteří potřebují specifický pedagogický přístup vyplývající z jejich zdravotního postižení nebo rodinného zázemí. Těmto žákům je poskytována speciálně pedagogická péče a individuální přístup. Vychovatel spolupracuje s rodiči, s třídním učitelem, výchovným poradcem a psychologem příslušné školy (dle nutnosti i s pedagogicko-psychologickou poradnou) Stanovené cíle zkvalitnit spolupráci s rodiči žáků zkvalitnit práci s třídními učiteli a učiteli OV spolupracovat i s jinými subjekty (psycholožka, Policie ČR, ) zvýšit kvalitu práce vychovatelů v rámci přímé i nepřímé pedagogické činnosti zavést systém procesního řízení a certifikace ISO Postupy, strategie a nástroje připravit a provádět hospitační činnosti nadále respektovat požadavky pedagogiky volného času (viz výchovně-vzdělávací strategie) Stanovení prostředků dosažení cíle vycházet z požadavků pedagogiky volného času formou anket průběžně hodnotit spokojenost žáků se službami výchovy mimo vyučování v DM využívat inspirativní podněty žáků pro další činnost v DM 20

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor ství, mládeže a tělovýchovy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského e 2012 V Karlových Varech dne 19. dubna 2012 Mgr. Monika Šperglová

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Na Příkopě 16, Praha 1 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ( AUTOEVALUAČNÍ ZPRÁVA PODLE VYHLÁŠKY č. 15/2005 Sb. ) ZA ŠKOLNÍ ROKY 2005/

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 (dále jen KZŠ) Struktura KZŠ je zveřejňována společně s výroční

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Ing. Jiří Hubálek ředitel SOŠ a SOU Nymburk V Nymburce dne 30. září 2014 1. Plnění cílů z předchozího období A) Oborová

Více

Obsah: Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP. Identifikační údaje školy 2. I. Charakteristika školy 3

Obsah: Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti IMPLEMENTACE ŠVP. Identifikační údaje školy 2. I. Charakteristika školy 3 Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Obsah: Identifikační údaje školy 2 I. Charakteristika školy 3 II. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY

MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Školský management MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY (Marketing audit of school) Závěrečná bakalářská práce Autor: Mgr. Hana Macková Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Provozní technika od 1. 9. 2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 10 4 Charakteristika

Více

ZPRÁVA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE

ZPRÁVA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE ZPRÁVA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště Svoboda nad Úpou identifikátor školy: 600 012 981 Zřizovatel: Ministerstvo

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

KONCEPCE ROZVOJE STŘEDNÍ ŠKOLY LODNÍ DOPRAVY A TECHNICKÝCH ŘEMESEL, DĚČÍN VI, příspěvkové organizace Ústeckého kraje 2015-2020

KONCEPCE ROZVOJE STŘEDNÍ ŠKOLY LODNÍ DOPRAVY A TECHNICKÝCH ŘEMESEL, DĚČÍN VI, příspěvkové organizace Ústeckého kraje 2015-2020 KONCEPCE ROZVOJE STŘEDNÍ ŠKOLY LODNÍ DOPRAVY A TECHNICKÝCH ŘEMESEL, DĚČÍN VI, příspěvkové organizace Ústeckého kraje 2015-2020 Zpracovalo: Předkládá: vedení školy ve spolupráci s kolektivem pedagogických

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou 1 Obsah 1. Plán reformy kurikula 3 1.1. Výchozí dokumenty 3 1.2. Legislativa 3 2. Strategické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM SOKOLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (zpracováno dle RVP ZV a RVP G) GYMSO TRADICE A BUDOUCNOST STRUKTURA ŠVP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STR.4 1.1 Název ŠVP 1.2 Vzdělávací

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-452/11-J Název právnické osoby: Sídlo: Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava IČ: 60 545 992 Identifikátor:

Více

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol.

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Stanislav Michek a kol. Národní ústav odborného vzdělávání Červenec 2006 Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Zpracoval:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Hotelnictví od 1. 9. 2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 11 4 Charakteristika ŠVP 12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více