KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY"

Transkript

1 Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády Cheb KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY OBSAH 1. Koncepce dalšího rozvoje školy Oblast výchovně vzdělávací Oblast personální Oblast ekonomicko - materiální Prezentace školy Dílčí cíle pro školní rok 2011/ Úsek ředitele školy Ekonomický úsek Úsek odborného výcviku Celoživotní vzdělávání Rozvrh, úvazky ŠVP, PR, státní maturita Školní vzdělávací program Public relations Státní maturita Pedagogická dokumentace Další cíle Hospitační činnost, DVPP DVPP Hospitační činnost domov mládeže Závěr

2 1. KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY Škola je složitým systémem vzájemně propojených a zdánlivě samostatně fungujících oblastí. Primární je samozřejmě oblast vzdělávání. Její fungování je závislé na sekundárních oblastech, kterými jsou především oblasti personální, ekonomická, materiální, právní a oblast public relations. Ty jsou propojeny i mezi sebou. Vznikne-li významnější, déle trvající problém v jedné oblasti, přenáší se na další a výkonnost celého systému dlouhodobě klesá. Filozofií celé koncepce je přechod od kvantity ke kvalitě poskytovaných služeb, a to zejména ve vzdělávání žáků školy. Vzdělávání je hlavní činností organizace a musí stát na prvním místě. Základem bude analýza oborové struktury, která probíhá ve spolupráci se zřizovatelem, firmami, profesními organizacemi, odbornými školami podobného zaměření v regionu, rodiči a v neposlední řadě s pedagogickými pracovníky školy. Na základě této analýzy dojde k rozhodnutí, ve kterých oborech dále vyučovat a ve kterých nikoliv. Dále je třeba pokračovat v nastavení efektivního a transparentního řízení celé organizace a spolupráci se školskou radou. Řízení celé organizace by mělo být v budoucnosti zastřešeno certifikátem TQM (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) a to konkrétně certifikátem ISO 9001:2001. U ISŠ Cheb, která je organizací takové velikosti, že k jejímu chodu je nutné víceúrovňové řízení, je certifikace TQM prospěšná, neboť garantuje standardy řízení, které skutečně fungují a poskytují vedení organizace ucelený a objektivní obraz o fungování celé organizace (o její výkonnosti a kvalitě práce). Počet a vzdálenost míst, kde vzdělávání probíhá, snižuje efektivitu práce a žákům podstatně zhoršuje podmínky pro výuku. V budoucnu je nutné tyto přesuny minimalizovat. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout je soustředit příbuzné obory do jedné budovy. Tím se bude eliminovat jak přesun žáků, tak učitelů. Část prostředků z vlastních tržeb bude vyhrazena na podporu žáků, tyto prostředky by byly rozděleny v rámci stipendijního řádu, který bude na škole zaveden po vzoru některých odborných škol Karlovarského kraje. Stipendijní řád bude respektovat potřeby trhu práce a bude v souladu s koncepcí zřizovatele. Část prostředků bude využita na podporu dalšího rozvoje pedagogických pracovníků. Do náborové činnosti je nutné zapojit firmy regionu, které budou mít zájem na vzdělávání svých budoucích pracovníků. Firmy si již před nástupem na školu mohou smluvně zavázat potencionálního pracovníka a podpořit ho ve studiu. 1.1 OBLAST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ Oblast vzdělávací lze na ISŠ Cheb chápat v rámci teoretické a praktické výuky. I přes velký počet vzdělávacích oborů lze udržet na škole vzdělávací proces nejenom v chodu, ale i zvyšovat jeho kvalitu. Kvalita vzdělávacího procesu je podmíněna mnoha faktory. Primárně musí být postavena na kvalitním a propracovaném kurikulu. Velkou šancí pro školu je sestavení nových a revize stávajících ŠVP pro jednotlivé obory vzdělávání. Při tvorbě a revizi ŠVP může škola ve velké míře ovlivnit a nasměrovat obsah výuky. V ŠVP musí být jasně nastavené výstupy, které budou korespondovat s potřebami firem regionu a koncepcí zřizovatele. Tento proces může významně ovlivnit kvalitu vzdělávacího procesu za předpokladu, že se na tvorbě a revizi ŠVP budou podílet pedagogové, rodiče a firmy regionu, které jsou zainteresované na vzdělávání svých potencionálních pracovníků. 2

3 Za důležitý úkol považujeme nastavení dostatečné kooperace všech zainteresovaných skupin a hlavně jejich motivaci. V této oblasti je také důležité komunikovat s řediteli ostatních škol s podobnou oborovou strukturou, i když se jedná o konkurenci, je třeba dohodnout se v oblastech, které mají významný průnik v oborové struktuře. Dalším faktorem je realizace vypracovaného kurikula v praxi, což souvisí převážně s pedagogickými pracovníky, kterým se budu věnovat v následující kapitole. Z výchovné oblasti zejména na vzdělávání pedagogů v oblasti práce s třídními kolektivy a vedení řízených třídnických hodin. Podpora bude také směřovat k žákům prostřednictvím týmu výchovných poradců a preventistů. V neposlední řadě je třeba, aby žáci, kteří nebudou jednat v souladu se školním řádem školy, se nemohli na této škole dál vzdělávat. Důsledné dodržování školního řádu je důležitým faktorem kvality vzdělávání. Důležitým determinantem (který podporuje rozvoj vzdělávací oblasti) systému je řízení lidských zdrojů. 1.2 OBLAST PERSONÁLNÍ Kvalitní a motivovaný pedagogický sbor je nejdůležitější podmínkou perspektivního fungování a progresivního rozvoje školy. Jedním ze základních faktorů kvalitního a efektivního vzdělávacího procesu je kontrolní činnost a funguje jako nástroj řízení pro vedení organizace a pro pedagogické pracovníky jako zpětná vazba. V rámci řízení školy je nastavován transparentní a srozumitelný kontrolní systém. Oblast personální rozdělím do několika částí: Motivace pedagogických pracovníků V prvé řadě jde o nastavení transparentního hodnotícího a kontrolního systému (jedná se o vnitřní předpis školy, na jehož základě budou přerozdělovány finanční prostředky na nenárokové složky platu jednotlivých pedagogů). Převážná část by měla být stanovena na základě kvality výuky a zbytek za časově ohraničené krátkodobější akce či periodické provozní povinnosti (kurzy, olympiády, sportovní akce, vedení kabinetu atd.) a aktivní přístup a podíl na dalším rozvoji školy. Dále půjde o motivační pohovory. Nezbytnou součástí motivace je vtažení pedagogů do dění na škole. Důležitou úlohou ředitele školy je též seznamovat pedagogický sbor s co největším množstvím informací ze všech oblastí systému. Učitel by měl mít pocit, že je součástí hry. Důležité je, aby měl zaměstnanec pocit seberealizace a potřebnosti pro školu. Pedagogická rada musí fungovat jako plnohodnotný poradní orgán vedení školy. Fluktuace Pro školu je velice důležité mít kvalifikovaný a stabilní pedagogický sbor. Přijímání nových pracovníků Základní kritéria pro přijetí - kvalifikovanost, aprobovanost, motivace k pedagogické práci, chuť podílet se na dosahování cílů školy a dále se vzdělávat, předcházející praxe, osobnostní předpoklady a v neposlední řadě jestli daný pracovník hoří pro ped. práci. Efektivní personální politika nemůže spočívat pouze v pečlivém výběru nových pracovníků na uvolněná místa. Plán dalšího vzdělávání a osobnostního rozvoje zaměstnanců Nezbytností je důkladné seznámení sboru s vizí, kterou má vedení o dalším vývoji školy a jeho získání pro její naplňování. Podaří-li se to u většiny zaměstnanců, je také jednodušší sestavit efektivně fungující Plán dalšího vzdělávání a osobnostního rozvoje zaměstnanců. 3

4 a) individuální - doplňování kvalifikace jednotlivými pracovníky a možnosti jejich dalšího vzdělávání. Nezbytnost vzájemné dohody a jasných pravidel (kontrola průběhu a přínosu ke zkvalitnění výuky). Vyzvednutí silných stránek jednotlivce a ty pomocí DVPP rozvíjet. b) komplexní - obsah a forma dalšího vzdělávání v duchu přijaté koncepce. Skloubení individuálních plánů (vhodný výběr jednotlivců pro určité úkoly) se směřováním celku. 1.3 OBLAST EKONOMICKO - MATERIÁLNÍ Hlavním úkolem je plně využít možností všech zdrojů financování školy. Finance, které jdou do školy za žákem ze státního rozpočtu, finance na provoz, finance z ESF, finance, které si škola vydělá v rámci své hlavní činnosti, z oblasti celoživotního vzdělávání i z doplňkové činnosti. Potřebnou výši financování přímých vzdělávacích nákladů se budeme snažit zajistíit zvyšováním naplněnosti školy v důsledku zlepšování kvality výuky a dostatečnou prezentací školy, která je popsána v následující kapitole. Finance z ESF škola má také v této oblasti zkušenosti a realizuje nebo realizovala mnoho projektů financovaných z EU. Škola bude i nadále v této oblasti aktivní. Finance z hlavní a doplňkové činnosti v této oblasti budeme dále rozvíjet efektivitu této dobře fungující oblasti. Další prostředky bude škola získávat z oblasti celoživotního vzdělávání (rekvalifikace, dílčí kvalifikace, atd.). Finance získané od sponzorů souvisí s další kapitolou a tou je prezentace školy. Jestliže bude škola dostatečně vidět, bude i dostatečně atraktivní pro potenciální sponzory. 2. PREZENTACE ŠKOLY Prezentaci školy chápeme jako velice důležitou oblast systému školy. V současné době se škola netěší příznivému mediálnímu obrazu. Svůj úkol v této oblasti vidíme v napravení pověsti školy, a to zejména transparentním řízením školy v mezích zákona. Mediální obraz školy bude vylepšován prosazováním výše uvedených vizí, a to ve spolupráci s pracovníky školy. Budeme využívat následujících nástrojů: přímá komunikace s veřejností, web školy, reklamní články, dny otevřených dveří, pořádání akcí nejen pro naše žáky a rodiče, bulletin, inzerce, školní časopis, spolupráce s partnerskými, nejen zahraničními školami, účast na různých profesních i mimoprofesních soutěžích. Školní web je jednou z nejdůležitějších prezentací školy, musí být i nadále zajištěna jeho grafická kvalita a především jeho informativní náplň. Škola bude čelit, v důsledku nepříznivého demografického vývoje, poklesu žáků. Prezentace školy bude jedním z klíčových faktorů, aby tento pokles byl co nejmenší (vše musí být samozřejmě postaveno na bázi kvalitní a efektivní výuky). 4

5 3. DÍLČÍ CÍLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/ ÚSEK ŘEDITELE ŠKOLY Úspěšně nastartovat k systém řízení kvality ISO 9001, objektivně nastavit plošné testování (vstupní, pololetní a závěrečné testy) v jednotlivých předmětech, abychom dostali standardizovaný a měřitelný výstup z výchovně vzdělávacího procesu - cílem je zkvalitnit tento proces natolik, abychom byli konkurenceschopní vzhledem k nejlepším školám regionu (zejména v rámci státních maturit, úspěšnosti absolventů na trhu práce a v jejich dalším studiu), stabilizace v rámci personální politiky cílem je pozitivní pracovní klima pro učitele i žáky základním prostředkem je nastavení reálné oborové struktury, která zabezpečí stabilní a předvídatelný počet žáků na škole, který koresponduje s demografickou křivkou, posílení role týmu výchovných poradců a metodiků prevence s cílem minimalizovat nevynucené odchody žáků v průběhu školního roku, zejména za cílem zneužívání sociálního systému, vznik centra praktického vyučování cílem je integrace odborného výcviku do jednoho místa prostředkem je rekonstrukce a přístavba budovy Na hrázi, která bude spolufinancována z ESF, zateplení dalších budov školy. 3.2 EKONOMICKÝ ÚSEK Aktivní zajišťování zdrojů financování školy Zvyšování efektivity doplňkové činnosti Činnost v projektech financovaných z EU Hledání nových možností financování provozu -především úspory, projekty,sponzorství,atd. Zlepšení organizace práce nepedagogických pracovníků školy - cílem je " kvalitní servis škole" Zajištění včasného a správného toků informací v rámci celé školy- katedra, webové stránky Spolupráce na PR školy - výrazná pomoc při nápravě image školy,komunikace s vnějším prostředím Spolupráce na zajištění kvalitního náboru na školní rok 2012/2013 Stabilizace - příjemný profesionální kolektiv zaměstnanců oddělení Udržení či zlepšení kvality a efektivity práce na úseku stravování Zajistit řádnou správu majetku, reálné ohodnocení majetku organizace Koncepční údržba budov školy - činnost správce školy Pomoc při zajištění rekvalifikací, dílčích kvalifikací a pod. Stanovení dlouhodobé koncepce v oblasti správy nemovitého majetku Vytvoření aktivního pracovního týmu v oblasti údržby školy,výrazná spolupráce s OV Zkvalitnění práce spisové služby Příprava nového stylu práce personálního oddělení, prohloubení činností v oblasti personálního auditu především kontrola úplnosti podkladů ve složkách zaměstnanců školy, důraz na hodnocení zaměstnanců školy 5

6 Team-buldigové aktivity pro zaměstnance školy- zapojíme se do příprav akcí viz. loňský sportovní den, ples školy,akce pro děti zaměstnanců a pod. Odpadové hospodářství - novinka v provozu školy,kterou musíme zavést do bezproblémové praxe/možnost zapojení žáků/ OOPP - nový systém poskytování pracovních oděvů pro zaměstnance školy,velkým plus je bonus pro zaměstnance - kvalita, servis publicita školy- jednotné oblečení pro týmy z OV Kvalitní spolupráce se SRPŠ a odboráři - financování aktivit zaměstnanců souvisejících s FKSP, akce školy- příspěvky pro žáky Důsledné zavádění příslušných směrnic,příkazů ředitele a pod.,dodržování nastavených pravidel- zapojení celého úseku do ISO 3.3 ÚSEK ODBORNÉHO VÝCVIKU Oblast Praktického vyučování klade specifické nároky na učitele praktického vyučování, učitele odborného výcviku, vedoucí učitele odborného výcviku a samozřejmě zástupce ředitele pro praktické vyučování. Vzhledem k tomu, že výchovně-vzdělávací proces je kontinuální, je potřeba se zabývat i nadále následujícími oblastmi, charakteristickými pro praktické vyučování na Integrované střední škole v Chebu. 1.oblast výchovný proces Vytíženost jednotlivých učitelů OV maximální dovolené počty žáků na 1 učitele OV Vytíženost jednotlivých VUOV - efektivní práce jednotlivých úseků s využitím přímé pedagogické činnosti vedoucích učitelů Efektivní využití vyučovací jednotky ze strany žáků Efektivní využití pracovní doby UOV, VUOV Dodržování pracovní doby Ohodnocení produktivní činnosti žáků podle nastavené směrnice, sjednocení vykazování produktivní činnosti na úsecích Vytvoření odpovídajícího pracovního klima chování, vyjadřování jak ze strany žáků, učitelů OV tak VUOV Posilování kázně správnými metodami danými školním řádem 2.oblast vzdělávací proces Bezpečnost práce dohled nad žáky, kontrola používání OOPP Kvalifikovaný přístup učitelů s cílem předkládání informací a dovedností uplatnitelných v budoucím povolání Dodržování učebních osnov vycházejících z ŠVP Účast na školících programech, které přináší nové poznatky ve využití nových technologií Účast v soutěžích 6

7 Zapojení žáků do podnikatelské sféry, práce na smluvních pracovištích Efektivní rozmístění žáků na praxe v podnicích Komunikace s podnikatelskou sférou, s hospodářskou komorou s cílem využití kapacit školního autoservisu a svářečské školy Komunikace s učiteli odborných předmětů, spolupráce v předmětových komisích 3.oblast kontrolní proces Dodržování školního řádu včas potlačovat náznaky šikany, sledovat problematiku drog, alkoholu, kouření, sledování a operativní řešení absence Nezneužívání práce žáků pro vlastní potřeby Komunikace s třídním učitelem Kontrola práce UOV ze strany VUOV Pravidelné i namátkové kontroly ZŘPV na jednotlivých pracovištích Cílem této koncepce je práce s žáky, budoucími absolventy, kteří budou schopni zapojit se do pracovního procesu jako ti, kteří mají přehled, praktické zkušenosti, dovednosti a do jisté míry disciplínu a budou schopni dělat škole dobrou reklamu. Je potřeba, aby se do podvědomí veřejnosti dostala informace o škole, která disponuje zodpovědnými, ochotnými, vzdělanými pedagogy profesionály. 3.4 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Připravit nabídku vzdělávacích kurzů pro veřejnost se zaměřením na dílčí kvalifikace, rekvalifikace, jazykové a ICT kurzy atd. Zajistit prezentaci a nabídku CCV na webových stránkách školy Pokračovat ve spolupráci s ÚP České republiky v otázce zajištění vzdělávání uchazečů o zaměstnání evidovaných na ÚP Zvýšení efektivity využití možnosti čerpání finančních prostředků z Operačních programů, zejména OP VK a OP LZZ aj. 3.5 ROZVRH, ÚVAZKY Řešení suplování Optimalizovat volbu suplujícího učitele s ohledem na jeho kvalifikaci a kmenové umístění na budově. Minimalizovat volné odpadlé hodiny vhodným přesunem hodin. Tvorba rozvrhů 7

8 Příprava tvorby rozvrhu již na konci 1. pololetí (počáteční konzultace s učiteli a získávání požadavků) Rozdělení předmětů v jednotlivých předmětových komisí s ohledem na předpokládané obory vyučované v následujícím školním roce (do konce ledna) Základní fáze tvorby rozvrhu (do června) Nutné úpravy rozvrhu (prázdniny) Pevné zakotvení rozdělení výuky na jednotlivých budovách dle oborů. Tvorba úvazků Včasné předběžné rozdělení předmětů v jednotlivých předmětových komisí (leden) s ohledem na vzdělání učitele. Včasné předběžné stanovení úvazků s ohledem na předpokládané obory vyučované v následujícím školním roce (do května) Nutné úpravy úvazků (prázdniny) Kontrola, archivace a příprava pedagogické dokumentace Zaměřit se na přehlednost manuálu pro vyplňování pedagogické dokumentace. Minimalizování chyb v pedagogické dokumentaci průběžnou kontrolou. Organizace pedagogických rad Zajištění efektivního průběhu pedagogických rad. Správa katedry Snaha o postupné odstraňování softwarových nedostatků aplikace Katedra. Průběžná kontrola zapsaných hodin. Řešení nadúvazkových hodin Snaha o minimalizaci pevně stanovených nadúvazkových hodin postupným sjednocováním ŠVP u jednotlivých oborů a to i u odborných předmětů. 3.6 ŠVP, PR, STÁTNÍ MATURITA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací programy tvorba a implementace mezipředmětových vztahů mezioborové prolínání předmětů z důvodu možného slučování zpracování námětů vyučujících na změny a úpravy vypracování školních vzdělávacích programů platných od

9 3.6.2 PUBLIC RELATIONS zkvalitnění obousměrné komunikace mezi školou a veřejností zkvalitnění distribuce informací směrem k veřejnosti (web, tisk) zvýšení úspěšnosti na soutěžích díky kvalitní přípravě a důslednému výběru žáků udržení stávajícího stavu komunikace s médii, zvláště pak s CHD a MF DNES aktivní propagační činnost STÁTNÍ MATURITA příprava a zajištění jednotné státní maturity- duben červen, září 2012 zápis žáků ke státní maturitě listopad 2011 zajištění starých opravných maturit příprava TU na průběh a povinnosti vyplívající ze státních maturitních zkoušek příprava prostor pro konání MZ PEDAGOGICKÁ DOKUMENTACE katedra - pravidelná kontrola a zajištění dat žáků třídními učiteli pravidelná kontrola zápisů do katedry (aktualizovaný informační zdroj pro rodiče) a PD DALŠÍ CÍLE intenzivní náborová činnost propagace spojená s osobní návštěvou ZŠ v regionu Dny otevřených dveří perspektivní a účinné správní řízení zpracování rozsáhlé administrativy spojená s výše uvedenou problematikou 3.7 HOSPITAČNÍ ČINNOST, DVPP DVPP 1. Strategické cíle Aplikace systému řízení kvality ISO 9001 : 2009 Nastavení oborové struktury pro školní rok 2013/2014 9

10 Zvýšení míry přenesení změn na všechny vedoucí pracovníky a učitele Optimalizace výchovně-vzdělávacího procesu i provozu Optimalizace systému hodnocení zaměstnanců Zlepšení materiálního vybavení školy Zvýšení kvality poskytovaných vzdělávacích služeb Zajištění vzniku Centra praktického vyučování Na Hrázi 2. Dílčí cíle pro garantované oblasti 2.1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Dodržování pravidel stanovených pro DVPP (přihlášky, organizace, průběh, finanční zajištění) Zvýšení počtu kvalifikovaných učitelů (VŠ studium, studium v oblasti pedagogických věd) Zajištění účasti učitelů všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů na akcích DVPP Spolupráce s Krajských vzdělávacím centrem (využití nabídek, nabídka program ISŠ) Zvýšení efektivity systému osobního rozvoje učitelů Stanovení předběžného plánu účasti na akcích DVPP pro školní rok 2013/ HOSPITAČNÍ ČINNOST Dodržování pravidel systému pro hospitační činnost Realizace plánu hospitací v průběhu školního roku 2011/2012 Zisk podkladů pro osobní rozvoj a zlepšení práce učitelů Kontrola průběhu realizace výuky se zaměřením na: a, cíle a obsah výuky; b, činnosti vyučujícího a aktivity žáků (vlastní proces výuky); c, podmínky realizace výuky plnění učebních plánů a učebních osnov; d, stavbu a strukturu VH; e, principy motivace žáků; f, využívání didaktických pomůcek při výuce. Průběžná realizace namátkových kontrol organizační části výuky (zahájení a ukončení VH, Organizace skupin, rozvrh). Vyhodnocení podkladů a celová analýza stavu realizace výchovně-vzdělávacího procesu Stanovení předběžného plánu hospitací pro školní rok 2013/ DOMOV MLÁDEŽE Schůzky Domovní rady Schůzky s výchovnými skupinami Spolupráce s Chebským deníkem Spolupráce s muzeem - aktivní účast na vánočních a velikonočních trzích Příspěvky na školní web Péče o květiny a celkovou výzdobu DM Úklid okolí DM a ISŠ Vedení Občasníku DM a kroniky DM 10

11 Společenský večer Intršou (tanec,recitace,divadlo, spol. šaty ) Sezónní turistické vycházky Spolupráce s DM SZŠ a VOŠ Cheb Práce zájmových kroužků - kreativní tvorba sportovní (florbal, volejbal) pečení, vaření turistický 4. ZÁVĚR Koncepce školy není uzavřeným dokumentem, ale postihuje základní směr, kterým by se škola měla vyvíjet. Je možné, že se bude pod vlivem nejrůznějších okolností v dílčích bodech upravovat, jejím smyslem je však ukázat základní směr vývoje ISŠ Cheb. 11

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1018/15-H. Střední škola vizuální tvorby, s.r.o.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1018/15-H. Střední škola vizuální tvorby, s.r.o. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1018/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Střední škola vizuální tvorby, s.r.o. Černilovská 7, 500 03 Hradec Králové - Rusek info@vizualskola.cz

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

Roční plán činnosti školy

Roční plán činnosti školy Roční plán činnosti školy školní rok 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Miroslav Kuś, ředitel školy Ostrava, srpen 2010 Úvod Školní rok 2010/2011 je pro Střední uměleckou školu v Ostravě, příspěvkovou organizaci

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-475/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-475/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-475/13-J Název právnické osoby Střední škola technická Žďár nad Sázavou vykonávající činnost školy: Sídlo: Strojírenská 6, 591 71 Žďár nad Sázavou IČO: 00 226 206 Identifikátor:

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Základní škola a Mateřská škola České Velenice Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Projednáno: - na poradě vedení školy - na pedagogických radách ZŠ a MŠ - se

Více

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ pro období školních roku 2015/2016 až 2020/2021 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,nymburk, V kolonii 1804 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY V Nymburce dne 20.9.2010 Schváleno pedagogickou poradou dne: 13.10.2010 Základní údaje o škole Název školy:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2009/2010/2011 Vlastní hodnocení školy Toto vlastní hodnocení školy je zpracováno za období třech školních roků 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011. Návrh struktury vlastního hodnocení

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1479/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1479/14-Z INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-1479/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Velehradská 1527, 686 03 Staré Město info@sosgsm.cz

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2049/14-A Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Sídlo Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01070/09-06. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01070/09-06. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01070/09-06 Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 Adresa:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1529/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1529/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-1529/11-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 Sídlo:

Více

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2012-2016 Motto Plánuje-li se na rok, je třeba zasít obilí. Plánuje-li se na desetiletí, je nutno zasadit stromy. Plánuje-li se na

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-143/08-13. Základní škola Přerov, Svisle 13. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-143/08-13. Základní škola Přerov, Svisle 13. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-143/08-13 Základní škola Přerov, Svisle 13 Adresa: Svisle 13, 750 02 Přerov Identifikátor: 600 146 391

Více

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Krédo školy - nabídnout žákům a rodičům za minimální náklady kvalitní vzdělávání, pomoc a velkou škálu podnětů ve výchově,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA - 2637/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 Sídlo Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 E-mail právnické osoby

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií na období 2006 2010

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií na období 2006 2010 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií na období 2006 2010 Aktualizace pro rok 2009 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01078/08-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01078/08-06 3 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01078/08-06 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany, příspěvková organizace Adresa: Kpt. Jaroše 862,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 CHEB - 1 - Vlastní hodnocení školy Obsah: 1 Stanovené cíle... 3 2 Podklady pro zpracování:... 3 3 Oblasti hodnocení školy... 3 3.1 Podmínky

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-106/14-S. lidinsky@mail.gymberoun.cz

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-106/14-S. lidinsky@mail.gymberoun.cz INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-106/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 Sídlo Talichova 824, 266 01 Beroun 2 E-mail právnické osoby IČO 47

Více

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Úvod Než jsem se pustil do práce na této koncepci, stále jsem si připomínal, že musí obsahovat/zohledňovat představy, potřeby či požadavky pracovníků

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-40/12-J. příspěvková organizace. Oslavice 67, 594 01 Velké Meziříčí

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-40/12-J. příspěvková organizace. Oslavice 67, 594 01 Velké Meziříčí Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-40/12-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Oslavice, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Střední odborné učiliště Zámecká 478, 507 81 Lázně Bělohrad 600 012 051 Srpen 2009 Září 2010 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY HODNOCENÍ : VELMI DOBRÉ Tématické plány plní většina

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název školy: čj. ČŠI-365/09-09 Základní umělecká škola, Hostinné Adresa: Labská Fortna 230, 543 71 Hostinné Identifikátor: 600 102 556

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-490/08-14 Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace Adresa: Na Nábřeží 49/1374,

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PROCES QS 75-02

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PROCES QS 75-02 Příloha č. 6 Střední odborné učiliště a střední odborná škola, SČMSD, Znojmo, s.r.o. List číslo: 1 / 24 Druh dokumentu: SMĚRNICE Vydání: 1 Identifikační označení: QS 75-02 Výtisk číslo: 1 VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 1 Praha. obvodní pracoviště Praha 4. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 1 Praha. obvodní pracoviště Praha 4. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 1 Praha obvodní pracoviště Praha 4 Inspekční zpráva MICHAEL Soukromá střední škola reklamní tvorby, s r. o. Machkova 1646, 149 00 Praha 4 - Jižní Město Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1002/15-A. Křesťanské gymnázium. Kozinova 1000, 102 00 Praha 10 - Hostivař

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1002/15-A. Křesťanské gymnázium. Kozinova 1000, 102 00 Praha 10 - Hostivař INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-1002/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 60162961 Identifikátor 600006476 Právní forma Zastoupená Křesťanské gymnázium Kozinova

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-113/12-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-113/12-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-113/12-U Název právnické osoby Základní škola a praktická škola Arkadie, o. p. s. vykonávající činnost: Sídlo: U Nových lázní 1286/9,

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, říjen 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-254/08-02. Předmět inspekční činnosti 1 :

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-254/08-02. Předmět inspekční činnosti 1 : Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-254/08-02 Název školy: Střední zemědělská škola, Čáslav, Sadová 1234 Adresa: Sadová 1234, 28 601 Čáslav Identifikátor: 600 007 278

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Příloha výroční zprávy č. 7 Minimální preventivní program Základní škola náměstí Interbrigády v Praze 6 A) Vzdělávací aktivity - vytváření žádoucích postojů žáků, pedagogických pracovníků a rodičů 1) K

Více

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti Praha, červen 2015 Obsah 1 Úvod... 3 2 Role národního rámce kvality při inspekční činnosti... 3 3 Cíle metodiky využití národního rámce kvality

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. Základní škola Zlín, Štefánikova 2514. Štefánikova 2514, 761 15 Zlín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. Základní škola Zlín, Štefánikova 2514. Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Štefánikova 2514 Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Identifikátor školy: 600 114 228 Termín konání inspekce: 31. březen 2006 a

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-401/10-A Soukromá střední odborná škola START, s.r.o. Adresa: Chvaletická 918, 198 00 Praha 14 Identifikátor: 600006301

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MĚSTA SOKOLOVA

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MĚSTA SOKOLOVA KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MĚSTA SOKOLOVA Katalog vznikl během realizace projektu CZ.1.07/1.2.00/27.0024 Tvorba pilotních vzdělávacích koncepcí v sedmi obcích, podporujících rovný

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín 4, Heverova 191

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín 4, Heverova 191 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín 4, Heverova 191 Heverova 191, 280 50 Kolín

Více

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Aktualizace na rok 2015 Projednáno VR PF UJEP dne: 20. listopadu 2014 Schváleno AS PF UJEP dne: 17. prosince 2014 doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. děkan PREAMBULE

Více

Plán práce na školní rok 2012-2013

Plán práce na školní rok 2012-2013 Plán práce na školní rok 2012-2013 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace [Vyberte datum.] Výchova a vzdělávání I. Výchova a vzdělávání Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro

Více

Návrhy na úpravu stávajícího systému podpory zaměstnávání OZP variantní řešení

Návrhy na úpravu stávajícího systému podpory zaměstnávání OZP variantní řešení Návrhy na úpravu stávajícího systému podpory zaměstnávání OZP variantní řešení Návrh na úpravu stávajícího systému podpory zaměstnávání OZP Byly zpracovány 3 variantní návrhy úpravy systému podpory zaměstnávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem Identifikátor školy: 600 085

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-925/10-B Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1 Adresa: Gellnerova 1, 637 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-624/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Základní škola a mateřská škola Zálší, okres

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 60/08-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 60/08-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 60/08-01 Název školy: Česko-italské jazykové gymnázium, s.r.o. Adresa: Sadská 530, 198 00 Praha 9 Identifikátor: 600 006 361 IČ: 64 578

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-101/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-101/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-101/12-M Název kontrolované osoby: Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Sídlo: Jurikova 588, 753 01 Hranice IČO: 61986038

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2004 Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217 755 01 VSETÍN K o n t a k t y n a š k o l u Telefony (pevná linka):

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Název VZ: Česká republika Úřad práce České republiky se

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIL-188/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIL-188/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 10, Kodaňská 16. Kodaňská 16/658, 101 00 Praha 10-Vršovice. Identifikátor školy: 600 041 093

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 10, Kodaňská 16. Kodaňská 16/658, 101 00 Praha 10-Vršovice. Identifikátor školy: 600 041 093 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 10, Kodaňská 16 Kodaňská 16/658, 101 00 Praha 10-Vršovice Identifikátor školy: 600 041 093 Termín konání inspekce: 14. 16.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-1023/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-1023/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Sídlo: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Moravské nám. 681 Moravské nám 681, 783 91 Uničov

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Název procesu/ Číslo Vlastník ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Obsah I. Úvodní ustanovení strana 2 II. Základní údaje a postavení organizace

Více

Vlastní hodnocení školy 2005-2007

Vlastní hodnocení školy 2005-2007 Vlastní hodnocení školy 2527 I/ Zvolené období 2 roky 25/26 26/27 II/ Struktura vlastního hodnocení (projednáno na pedagogické radě v září 25) 3. Hodnotící nástroje. Cíle školy ve vzdělávání 2. Hodnocení

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-141/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Soukromá základní škola Elementária, s. r. o. Jesenická 11, 323

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Školská rada Adresa: Littrowa

Více

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D.

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. Olomouc, 27. 11. 2013 Dosavadní závěry pracovní skupiny a) podpora technického vzdělávání v OK - vznik VŠ technického oboru na školách v regionu je nereálný (velké finanční

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2282/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 2 VIZE... 4 Struktura akčního plánu... 5 Strategická cesta 1: Čím dříve, tím lépe... 6 Strategická cesta

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 13 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2014/2015 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace Škola, název, adresa Charakteristika školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská. Dubská 967, 27203 Kladno Střední odborná škola

Více

Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21

Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21 Grantový projekt CZ.1.07/1.3.04/02.0016 Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21 ČÁST II. PROFESNÍ MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŘEDITELŮ / ZÁSTUPCŮ

Více

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBERCE

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBERCE KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBERCE Katalog vznikl během realizace projektu CZ.1.07/1.2.00/27.0024 Tvorba pilotních vzdělávacích koncepcí v sedmi obcích, podporujících

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace Sídlo: Lesní 575/12 460 01 Liberec 1 IČO: 46 744 924

Více

Příklad dobré praxe I

Příklad dobré praxe I Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe I z realizace kariérového poradenství Ing. Tomáš Posker 2010

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2015 / 2016 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1. ZŠ A MŠ Jubilejní 3,

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2563/11-S. Jana Nohy 1302, 256 01 Benešov. Příspěvková organizace

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2563/11-S. Jana Nohy 1302, 256 01 Benešov. Příspěvková organizace Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2563/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 Jana

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-39/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-39/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-39/13-S Název právnické osoby Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Jiráskova 1519,

Více

DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY

DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY Základní škola Kojetín náměstí Míru 83 752 01 Kojetín Telefon: 581 762 036 Web: www.zskojetin.cz E-mail: skola@zsnammiru.kojetin.cz DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY NA OBDOBÍ DO ROKU 2018 V Kojetíně 19. 3. 2012

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. 2.1. Úplnost a velikost školy, příspěvková organizace je úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem, která poskytuje základní vzdělání dětem z Lipůvky, ale i z jiných spádových obcí (Svinošice, Milonice,

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní hodnocení školy (ve smyslu vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb.) Systém autoevaluace školy vychází ze struktury a kritérií modelu CAF, je přizpůsobený místním konkrétním podmínkám a potřebám. Vedení 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště nábytkářské s.r.o. Horská 167, 460 Liberec. Identifikátor: 600 010 601

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště nábytkářské s.r.o. Horská 167, 460 Liberec. Identifikátor: 600 010 601 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště nábytkářské s.r.o. Horská 167, 460 Liberec Identifikátor: 600 010 601 Termín konání inspekce: 31. květen 2007 4. červen

Více

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY účinnost od: 01. 09. 2012 číslo a verze dokumentu: ST_001_v2 Zpracoval/a: Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední pedagogická škola s. r. o. Weilova 4, 102 00 Praha 10. Identifikátor školy: 650 023 170

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední pedagogická škola s. r. o. Weilova 4, 102 00 Praha 10. Identifikátor školy: 650 023 170 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední pedagogická škola s. r. o. Weilova 4, 102 00 Praha 10 Identifikátor školy: 650 023 170 Termín konání inspekce: 4. 6. dubna 2006 Čj.: ČŠI

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov Poštovní 8, 357 31 Horní Slavkov Identifikátor školy: 600

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-184/12-U. Osvoboditelů 2, 410 34 Lovosice, Ústecký kraj

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-184/12-U. Osvoboditelů 2, 410 34 Lovosice, Ústecký kraj Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-184/12-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: IČ: 00 082 571 Identifikátor: 600 010 813 Právní forma: Zastoupená:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz Koncepce rozvoje školy v letech 2011-2016 Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1128/09-12 Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Adresa: Hodonínská 925, 695 03 Dubňany Identifikátor: 618600672

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Střední odborné učiliště stavební, Vyškov, Sochorova 15 Sochorova 15, 682 01 Vyškov Identifikátor školy: 600 015 670 Zřizovatel: MŠMT ČR,

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2009/2010 Gymnázium Český Brod Vítězná 616 PSČ 28227 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Gymnázium,Český Brod,Vítězná,616 RNDr. Magda Kudrnáčová, školní metodik sociálně-patologických

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy ÚPRAVA A VELIKOST ŠKOLY Základní škola Louny, Školní 2426 je velká městská škola sídlištního typu, založená v roce 1985. Je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1042/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1042/15-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-1042/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43 Sídlo Vršovická 43, 101 00 Praha 10 E-mail právnické osoby mailbox@shs.cz IČ

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

Školní asistent v projektech OP VVV

Školní asistent v projektech OP VVV Školní asistent v projektech OP VVV Dne 16. října 2015 schválil Řídicí výbor pro inkluzi ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy níže uvedenou podobu výkladu pracovní pozice školního asistenta pro

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIC-204/10 C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIC-204/10 C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIC-204/10 C Střední škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 Adresa: Zvolenská 934, 386 01 Strakonice Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Více