KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická 3. Oblast personální 4. Oblast spolupráce 5. Oblast společenská 6. Oblast finanční Závěr Poslání školy Budujeme školu, která připraví žáky pro uplatnění se v běžném životě a do které děti i učitelé chodí rádi. Při snaze o další rozvoj školy vycházíme ze čtyř základních otázek: Kde je škola nyní? Kam se chceme dostat? Jak toho chceme dosáhnout? Co pro zkvalitnění práce uděláme? Naše škola poskytuje základní vzdělání uložené školským zákonem. Posláním školy do dalších let by měl být rozvoj a postupný přechod tradiční školy ke škole moderního typu užívající nové metody a formy práce, ke škole, která by byla přitažlivá pro děti i jejich rodiče. Měla by se stát místem, které poskytuje svým žákům základní vzdělávání v rámci celoživotního učení, připravuje žáky pro další studium i pro život a zajišťuje jejich osobnostní růst. Měla by být perspektivní i pro své zaměstnance a být školou, kde vládne přátelská atmosféra a ovzduší spolupráce mezi dětmi, pracovníky školy, rodiči a zřizovatelem. Poskytuje také podmínky pro vhodné zájmové a volnočasové aktivity svých žáků v nejrůznějších formách specifikovaných podle zájmu a věku. Při mimoškolních aktivitách podporuje aktivní účast rodičů a spolupráci s nimi. Škola si vytvořila vlastní školní vzdělávací program POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT s širším zaměřením na získání kompetencí z jazyka anglického od 2. ročníku a rozšířením výuky v oblasti ICT od 3. ročníku. 1. OBLAST VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ Prioritou výchovně-vzdělávací oblasti je kvalitní výuka, která po odborné i metodické stránce bude odpovídat nejnovějším trendům s využitím více činnostního učení a méně encyklopedických poznatků. Z: TÚ T: dlouhodobý cíl 1

2 Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků. Zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva. Z: TÚ T: dlouhodobý cíl 1. ročník vždy samostatný, i při malém počtu žáků. Dovednosti a vědomosti získané v prvním ročníku jsou základy, které se dále rozvíjejí. T: dlouhodobý cíl Přihlásit se do Klubu škol, které čtou v rámci celostátního projektu Celé Česko čte dětem se snahou zvýšení čtenářské gramotnosti.,tú Zaměřit větší pozornost na čtenářskou gramotnost, rozvoj mluveného projevu žáků a rozvoj sociálně komunikačních dovedností. Více se věnovat čtení s porozuměním, které je základem dalšího vzdělávání. Podporovat rozvoj čtenářské gramotnosti. Z:TÚ T: ihned Snažit se více o projektové, skupinové a činnostní vyučování, které vede žáky k vzájemné pomoci a týmové práci. Z:TÚ T: průběžně Podporovat ICT ve výuce. T: průběžně Větší pozornost věnovat nejen žákům se specifickými poruchami učení, ale i žákům nadaným. Nadaným žákům umožnit zapojení do různých soutěží, olympiád a rozvíjet jejich nadání., TÚ T: dlouhodobý cíl Zavést zájmový kroužek keramiky při ZŠ Tvarožná Lhota. T: od října 2012 Vybudovat za školou pozemek pro výuky pracovních činností (pěstování zeleniny, výsadba ovocných stromů, ). spolu se zřizovatelem T: do roku

3 Zajistit kroužek mažoretek nebo taneční kroužek T: říjen 2012 Podporovat estetické cítění dětí: návštěva divadelních představení, koncertů, výstav, TÚ Pozornost věnovat úzké spolupráci s mateřskou školou. Navázat hodnotnější komunikaci a spolupráci učitelek ZŠ a MŠ. Příchod do 1. ročníku je klíčovým momentem pro další vzdělávání děti. V prevenci patologických jevů navázat spolupráci s Mgr. Milenou Mikulkovou, která se uvedenou problematikou zabývá. (přednášky, besedy pro žáky i rodiče) T: březen OBLAST MATERIÁLNĚ - TECHNICKÁ V rámci zkvalitnění čtenářské gramotnosti zabezpečit odběr dvou dětských časopisů pro žáky. T: leden 2013 Postupně doplňovat didaktické pomůcky., TÚ Zabezpečit školní prezentační vitrínu, která bude umístněná u budovy školy. T: září 2012 Vybudovat sprchový kout pro zaměstnance. T: 2015 Zmodernizovat šatny pro žáky. ve spolupráci se zřizovatelem T: 2017 Zřídit nové webové stránky školy. T: listopad

4 Zmodernizovat WC. ve spolupráci se zřizovatelem T: 2015 Dle finančních možností zakoupit interaktivní tabuli. Dle finančních možností provést ve škole výměnu starých oken ve škole. se zřizovatelem Pořídit nové koberce do všech tříd. T: říjen 2012 Zřídit ve škole samostatné odpočtové hodiny pro elektrickou energii. se zřizovatelem T: říjen 2012 Zřízení vlastního serveru. se správcem sítě T: 2014 Pořízení legálního Office Profesional Plus 2010 na všechny školní počítače. se správcem sítě T: OBLAST PERSONÁLNÍ Zlepšit komunikaci mezi pracovníky ZŠ Tvarožná Lhota., TÚ T: ihned Pořádat 1 x za rok dvě společné mimoškolní akce s mateřskou školou (např. Den dětí-, Den matek, ukončení školního roku)., TÚ T: průběžně od 2013 Udržovat naplněnost školy., TÚ T: průběžně 4

5 Budovat kvalitní mezilidské vztahy na pracovišti, jelikož vztahy na pracovišti považuji za prioritu personální politiky školy. Případná nedorozumění vzniklá v kolektivu pracovníků řešit ihned, aby nebylo narušováno sociální klima. T: průběžně Umožnit a podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech, které souvisí s inovačními trendy ve výuce. Motivovat všechny pracovníky, odměňovat jejich kvalitní práci, finančně podporovat iniciativu a kreativitu nad rámec jejich pracovní doby. Oceňovat sebevzdělávání, samostatnost, odbornost a v neposlední řadě osobnostní přístup ke svému povolání. Zavést pravidelné pracovní porady. T: září 2012 Vyžadovat zodpovědnost všech pracovníků za informovanost vůči veřejnosti, budovat vzájemnou důvěru ve vztazích jak mezi pracovníky školy, tak na úrovni učitel rodič, učitel žák a vytvářet u všech zúčastněných loajální vztah ke škole. Dbát na nepropustnost interních záležitostí školy na veřejnost. 3. OBLAST SPOLUPRÁCE Zlepšit vztahy s rodiči a vážit si jejich spolupráce a pomoci škole., TÚ Uspořádat pro rodiče a pedagogy společné posezení s grilováním s cílem prohlubování kladných mezilidských vztahů., TÚ T: červen

6 Zavést netradiční třídní schůzky.,tú T: říjen 2013 Zapojit rodiče do organizace mimoškolních akcí, např. dětský den, konec prázdnin,... T: červen 2013 Jedenkrát za tři roky provést dotazníkové šetření mezi žáky a rodiči. Brát v úvahu analýzu dotazníkového šetření při výuce a dalším chodu školy. T: červen 2013 Spolupracovat s ředitelstvím ZŠ Strážnice při přechodu žáků na 2. stupeň základního vzdělání. Navázat spolupráci se ZŠ Kněždub a ZŠ Radějov. Spolupráci založit na pořádání některých společných akcí pro žáky (sportovní akce, divadelní představení ). T: září 2012 Spolupracovat se zřizovatelem při možnosti vylepšení budovy s cílem energetických úspor. T. průběžně Navázat spolupráci se zahraniční školou ZŠ Viestova Myjava. Úzce spolupracovat se Školskou radu, brát ji jako rovnocenného partnera, který svými opodstatněnými připomínkami a podněty se bude snažit o blaho školy., TÚ T: 2012 Navázat spolupráci s uměleckou školou Lubomíra Ligase. T: říjen 2012 Spolupracovat s místními organizacemi (např. Svaz zahrádkářů, Myslivecké sdružení ), TÚ T:

7 4. OBLAST SPOLEČENSKÁ Prací všech zainteresovaných budovat dobré jméno školy na veřejnosti. Z: všichni pracovníci školy T: ihned Pracovat tak, aby škola byla centrem vzdělanosti obce (školící bloky na počítači). Z: všichni pracovníci školy Zavést pořádání školního plesu pro veřejnost., TÚ T: únor 2013 Nepravidelně organizovat pro zájemce z řad veřejnosti keramické odpoledne. Využit PC učebnu pro základy počítačové gramotnosti starších občanů., TÚ T: jaro 2014 Školní život prezentovat nejen na internetových stránkách školy, ale i regionálním tisku., TÚ Organizovat vánoční a velikonoční dílničky pro žáky a rodiče, které budou prezentovat školu na veřejnosti., TÚ T: OBLAST FINANČNÍ Získávat finanční prostředky prostřednictvím sponzorů nebo zapojením do nejrůznějších projektů a grantů., TÚ T: 2014 Hospodařit účelně s finančními prostředky školy. 7

8 ZÁVĚR Ve škole nelze dosáhnout ideálního stavu, vždy je zapotřebí něco inovovat. První školní rok v novém subjektu bude rokem vzájemného poznávání a zavádění pravidel, která pomohou ke kvalitnímu vzdělávání, výchově a pozitivnímu školnímu klimatu. Materiálně-technické plnění koncepce se bude odvíjet od finanční stránky. Vypracovala: Mgr. Helena Handlová Tvarožná Lhota,

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace vypracoval: Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy ÚVOD Koncepce dalšího

Více

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Vypracovala: Mgr. Ivana Málková OBSAH 1. Úvod 2. Oblast materiálně technická

Více

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

Základní školy u Říčanského lesa,

Základní školy u Říčanského lesa, KONCEPCE ROZVOJE Základní školy u Říčanského lesa, Školní2400/4, Říčany, okres Praha-východ Zpracoval: Mgr. Daniel Kohout Říčany, listopad 2009 Obsah: strana Úvod... 1 1. Oblast personální... 1 2. Oblast

Více

Koncepce rozvoje Středního odborného učiliště obchodního, Praha 2, Belgická 250/29 pro rok 2014 a další

Koncepce rozvoje Středního odborného učiliště obchodního, Praha 2, Belgická 250/29 pro rok 2014 a další Škola musí být bezpečným místem pro žáky i učitele, kde v atmosféře vzájemné důvěry a respektu, tolerance a úcty bude probíhat vzdělávání, které povede nejen k osvojení široké škály poznatků a profesních

Více

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny, TEL/FAX: 386322726, I: 60076518, REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz Koncepce

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně U Kapličky 959 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Kamil Paloncy 1 Obsah: 1. Charakteristika školy

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Součásti : ZŠ Vysoké Pole ŠD Vysoké Pole MŠ Vysoké Pole Školní rok : 2014/2015 Učební plán :

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola a mateřská škola Damníkov

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2015-2020 Motto: Jan Ámos Komenský: Činný život je vpravdě životem, zahálka hrob člověka za živa. 2 OBSAH 1. Identifikační údaje --------------------------------------------------------------------

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Učební plán a koncepce školy

Učební plán a koncepce školy Učební plán a koncepce školy školní rok 2011 / 2012 Učební plán Ve všech ročnících se od letošního roku vyučuje podle ŠVP, jenž byl vytvořen v souladu s RVP ZV Školní vzdělávací program ZV, č.j. 111 2007

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

O B S A H. Obsah: Část

O B S A H. Obsah: Část Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 Strana:1/17 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Koncepce rozvoje Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Zpracovala: Mgr. Věra Floriánová, ředitelka příspěvkové organizace Datum: 1.9. 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Analýza současného

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace. KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období let 2008-2011

Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace. KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období let 2008-2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období let 2008-2011 Brno, září 2008 Předkladatel: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy Schváleno pedagogickou

Více