PODMÍNKY LICENČNÍ SMLOUVY KONEČNÉHO UŽIVATELE NEBO PRO DISTRIBUTORA COMAP CONTROL SYSTEMS SOFTWARE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODMÍNKY LICENČNÍ SMLOUVY KONEČNÉHO UŽIVATELE NEBO PRO DISTRIBUTORA COMAP CONTROL SYSTEMS SOFTWARE"

Transkript

1 DŮLEŽITÉ ČTĚTE POZORNĚ PŘED INSTALACÍ. Autorská práva a další práva vyplývající z duševního vlastnictví na tento software veškerý obsah v něm obsažený a veškerá související dokumentace a projektová dokumentace včetně Uživatelských manuálů k Produktům ComAp (dále též Software a Dokumentace ) jsou vlastnictvím společnosti ComAp a.s., Kundratka 2359/17, Praha 8, Česká republika (dále též Poskytovatel licence nebo ComAp ) nebo jí jsou užívány na základě licence anebo jiných právních důvodů. Tato Licenční smlouva se řídí českým právem, zejména autorským zákonem č. 121/2000 Sb., podle mezinárodních smluv anebo podle dalších právních předpisů a smluv definujících ochranu práv k nehmotnému vlastnictví (TRIPS). Proces licencování se řídí 2358 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Používání Software a Dokumentace vámi, vaší společností (kde to přichází v úvahu) a jakýmikoli osobami v rámci takového podnikového uživatele licence ( Konečný Uživatel nebo Koneční Uživatelé ) nebo oprávněným distributorem, nebo jeho poskytovatelem služeb k produktům Poskytovatele licence ( Distributor ), (Distributor nebo Konečný uživatel jsou v této Licenční smlouvě společně poznačováni jako Vy v příslušném tvaru) podléhá podmínkám stanoveným v této Licenční smlouvě (dále též Smlouva ), které si před zahájením instalace pečlivě a pozorně přečtěte. A. Postup přijetí licence. Kliknutím na tlačítko akceptovat a/nebo pokračováním v instalaci a používáním Software a Dokumentace vyjadřujete svůj souhlas s tím, že budete vázáni podmínkami těchto licenčních podmínek a v souladu s nimi uzavřené Licenční smlouvy. Pokud tyto podmínky nepřijímáte, nesmíte Software a Dokumentaci instalovat ani užívat. Přijímáte-li licenci jménem právnické osoby Uživatele licence, prohlašujete, že jste k tomu oprávněni. Pokud k tomu nejste oprávněni nebo pokud nemáte oprávnění ze zákona, přijímáte výhradní osobní odpovědnost za závazky uvedené v této licenci. V souvislosti s instalací a ověření pravosti a parametrizací software a hardware příjemce licence, včetně zúčastněného, Distributora nebo Konečného uživatele poskytujete souhlas k tomu aby Poskytovatel licence shromažďoval některá technická data jako jsou informace o Registraci Produktu, obsažené v Produktu, Údaje o připojení Produktů a údaje o místě připojení produktu k PC. Pokud nesouhlasíte s tím aby ComAp shromažďoval data popsaná v tomto odstavci, neinstalujte, neověřujte pravost, neprovádějte parametrizaci ani žádným jiným způsobem neužívejte ani Software ani Dokumentaci a obraťte se na ComAp. B. Postup odmítnutí licence. Pokud Vy nesouhlasíte s podmínkami této Smlouvy, klikněte na tlačítko Ne a nesmíte software instalovat ani používat dokumentace k produktům, protože Vy nezískáte k jejich užívání oprávnění. 1. Používání Software a Dokumentace 1.1 Software a Dokumentace smí být použity pouze Vámi za účelem ovládání a monitorování Produktů Poskytovatele licence ComAp Control Systems instalací prostřednictvím osobního počítače. 2. Licence 2.1 Poskytovatel licence uděluje Konečnému uživateli nevýhradní, nepřevoditelnou licenci k používání Software a Dokumentace na Produktech Poskytovatele a na počítačovém zařízení splňujícím minimální požadavky na instalaci uvedené v instalaci a pokynech k používání Dokumentace v souladu s podmínkami této Smlouvy. 2.2 Koncový uživatel smí Software a Dokumentaci používat pouze pro své interní obchodní potřeby a nesmí je užívat ve prospěch třetích osob nebo těmto třetím osobám umožnit přístup k Software a Dokumentaci ani je užívat jako součást kancelářských počítačových programů. 2.3 Koncový uživatel smí Software a Dokumentaci používat pouze s Registrovanými Produkty ComAp Control, Software a Dokumentace nejsou určené, použitelné ani licencované k žádnému jinému účelu. 2.4 Jejich používání smíte Vy umožnit pouze Uživatelům, kteří splňují podmínky článku Poskytovatel licence poskytuje Distributorovi za splnění požadavků a podmínek této Smlouvy souhlas s instalací Software a Dokumentace pouze na Produkty ComApu a pouze pro jejich oprávněného Konečného uživatele za podmínky, že Distributor případně dle konkrétních okolností další Poskytovatelé služeb, v předstihu informovali příslušnou osobu nebo společnost, jejíž informační technologie se mohou stát součástí postupu instalace, parametrizace a ověření pravosti software a hardware Registrace Produktu. 2.6 Distributor anebo Konečný uživatel jsou oprávněni využít jakékoliv a všechny příslušné up-dates Software a Dokumentace pro příslušný Produkt ComApu uveřejněné Poskytovatelem licence, jak jsou občas publikovány Poskytovatelem licence na jeho webových stránkách. Strana 1 z 5

2 2.7 Poskytovatel licence bude oprávněn shromažďovat a skladovat data týkající se procesu instance, parametrizace, ověření pravosti a registrace Produktu a logy takovýchto dat, za účelem a pro potřeby lokalizace registračních procesu nebo Registrovaných Produktů. 2.8 Bez ohledu na výše uvedené, tato Smlouva Vás neomezuje ani Vám nebrání ve výkonu dalších nebo jiných práv k jakémukoli Open Source Softwaru (jak je definováno v čl. 10), související dokumentaci a materiálech a to buď na základě Vaši žádosti, nebo, jak je uvedeno u Softwaru a dokumentace v souladu s platnými licencemi k Open Source Softwaru pro takový kód, dokumentaci a materiály. 3. Vlastnictví 3.1 Autorská práva a další práva vyplývající z duševního vlastnictví jakékoli povahy a kdekoli na světě na Software a Dokumentaci, jsou a zůstanou vlastnictvím Poskytovatele licence (nebo vlastnictvím veškerých případných externích poskytovatelů licence třetích stran, od kterých Poskytovatel práva k šíření získal) a pouze Poskytovatel licence má právo licence poskytnout i třetím osobám. 3.2 Vy berete na vědomí, že Vám byla udělena licence na používání Software a Dokumentace pouze v souladu s výslovnými podmínkami těchto licenčních podmínek a nikoli nad jejich rámec nebo jiným způsobem. 3.3 Touto Smlouvou nevzniká žádné právo, titul nebo nárok k softwaru, pokud to není stanoveno v této Licenční smlouvě. Licence na Software a Dokumentaci je udělena pouze Vám, a Vy jí nesmíte pronajímat, sublicencovat, prodat, postoupit, zastavit, převést ani jimi jinak disponovat, a to dočasně ani trvale, pokud jste takové oprávnění nezískali na základě předchozího písemného souhlasu Poskytovatele, kromě případů povolených Poskytovatelem licence Vám jako Distributorovi podle této Smlouvy. 3.4 Licence se nevztahuje na žádné další programy nebo materiály Poskytovatele licence vyjma Software a Dokumentace. 3.5 Vy nesmíte postoupit výhody ani závazek z této Smlouvy v celém rozsahu ani částečně ani udělovat jakoukoli sublicenci na práva udělená na základě této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele licence. 3.6 Vy nesmíte předávat Software a Dokumentaci jakékoli další osobě, bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele licence. To se netýká výjimek, které jsou v této Smlouvě výslovně povoleny Distributorovi. 3.7 Vy nejste oprávněni přenášet Software a Dokumentaci k softwaru prostřednictvím jakékoli sítě, on-line služby nebo mezi jakýmikoli zařízeními s tím, že však smíte používat Software a Dokumentaci k softwaru za účelem kódování nebo autentizace jiného softwaru, který takto může být přenášen. 4. Rozsah povolených reprodukcí 4.1 Vy si smíte zhotovit takový přiměřený počet kopií Softwaru, jaký je třeba k zálohování a obnově. Veškeré takovéto kopie smíte pořídit pouze za podmínek zákona 121/2000 Sb. a této Smlouvy a všechny originály a kopie musí být ve Vašem držení. Jste povinni zajistit, aby všechny tyto kopie byly označeny značkou Poskytovatele licence. 4.2 Pokud a za okolností, kdy není výslovně požadováno, aby Poskytovatel licence podle zákona nebo na základě této Smlouvy dal svůj souhlas, nejste oprávněni upravovat, měnit, přizpůsobovat nebo překládat Software a Dokumentaci k softwaru, základní algoritmus nebo jakoukoli jejich část jakýmkoli způsobem ani je dekompilovat, rozebírat nebo zpětně dešifrovat nebo se pokoušet o cokoli z výše uvedeného. 5. Povolené používání Materiálů k softwaru 5.1 V případě likvidace jakéhokoli zařízení, na kterém jsou Software a Dokumentace k softwaru nainstalovány, jste povinni odstranit Software a Dokumentaci z takového zařízení ještě před likvidací. Rovněž jste povinni podniknout veškeré další nezbytné kroky, abyste zabránili zpřístupnění Software a Dokumentace třetím osobám nebo jejich získání třetími osobami. 5.2 Produkty, Software Dokumentace k softwaru ani jakákoli jejich část nesmí být používány v souvislosti s vývojem, identifikací nebo šířením chemických, biologických nebo jaderných zbraní ani v souvislosti s vývojem, produkcí, údržbou nebo skladováním střel schopných nést takovéto zbraně. Každý Koncový uživatel a Distributor bude odpovídat za dodržování všech předpisů přijatých orgány České republiky, EU, OSN a USA, které upravují režim a kontrolu vývozu, přepravy a zprostředkování přepravy zboží dvojího použití. 5.3 Tato Licence výslovně podléhá veškerým Předpisům, Nařízením a jiným omezením týkajícím se vývozu Materiálů k softwaru nebo informací o těchto Materiálech k softwaru z České republiky, které jsou platné v České republice. Strana 2 z 5

3 6. Vyloučení a výhrady 6.1 Vy berete na vědomí, že Software a Dokumentace k softwaru nejsou materiály vyrobené na zakázku a nebyly připraveny, aby splňovaly vaše individuální požadavky nebo individuální požadavky jakéhokoli Konečného Uživatele. Současně prohlašujete a uznáváte, že jste seznámen s Uživatelskými manuály pro Produkty ComAp Control Systems. 6.2 Vy berete na vědomí, že pouze Software a Dokumentace instalovaný na Registrovaném Produktu jsou určené a použitelné k ovládání, provozování a monitorování řídicích systémů ComAp (ComAp Control Systems) spolu s Produkty ComAp a k žádnému jinému účelu. 6.3 Vy berete na vědomí, že Software a Dokumentace k softwaru smí být používány pouze Konečnými Uživateli, kteří mají odpovídající kvalifikaci a kteří byli řádně vyškoleni a jsou schopni je používat, a jste odpovědni za jakékoli používání Koncovými Uživateli, kteří nemají odpovídající kvalifikaci, nejsou řádně vyškoleni a nejsou schopni je používat. 6.4 Vy musíte zajistit, aby Koncoví Uživatelé provozující Software nebo dohlížející na provoz Softwaru tak činili v souladu se všemi pokyny ohledně používání Softwaru vydanými kdykoli společností ComAp. 6.5 Vy berete na vědomí, že Poskytovatel licence neprovedl žádné školení a není jakkoli povinen poskytnout jakékoli školení Vám nebo jakémukoli Koncovému Uživateli. Veškerá školení mohou být prováděna po dohodě s Poskytovatelem licence na základě zvláštní smlouvy. 6.6 Poskytovatel licence oznamuje, že Software, Dokumentace a Produkty nejsou určeny k užívání ve spojení s jadernými technologiemi. Poskytovatel licence nezaručuje, že používání Softwaru bude splňovat požadavky Zákazníka nebo že provoz Softwaru bude bez chyby. Poskytovatel licence není povinen kontrolovat Software a Dokumentaci na přítomnost virů. 6.7 Toto ustanovení se netýká české verze Licenční smlouvy a bylo vypuštěno. 6.8 Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení této Smlouvy Poskytovatel licence neusiluje o omezení nebo vyloučení své odpovědnosti Vůči vám za případné úmrtí nebo zranění v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání jeho nebo jeho zaměstnanců. 6.9 Vy berete na vědomí, že vyloučení a omezení odpovědnosti uvedená v tomto článku 6 odrážejí podmínky a případně cenu zaplacenou za získání práva k užívání Software a Dokumentace S výhradou článku 6.8, maximální odpovědnost Poskytovatele licence vůči Vám pouze za nároky, ztráty, škody, náklady, poplatky, výdaje, závazky, požadavky, řízení a žaloby (vzniklé v důsledku smlouvy, protiprávního činu, nedbalosti, porušení zákonných povinností nebo jinak), které se týkají Software, Dokumentace a Registrovaného Produktu, jakéhokoli porušení této Smlouvy nebo jakéhokoli prohlášení a tvrzení, s výjimkou podvodného uvedení v omyl, nebo protiprávního jednání, nebo opomenutí včetně nedbalosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v její souvislosti, se řídí ustanovením článku 10. Obchodních Podmínek Poskytovatele, jejichž text je k dispozici na webu Poskytovatel licence není v žádném případě vůči Vám odpovědný za ušlý zisk, ušlé smlouvy, ušlé příležitosti, ušlé zákazníky, ztrátu nebo zhoršení goodwill, zvýšení režijních nebo administrativních nákladů, času na správu a řízení, ztrátu úspor, ztrátu dat ani za žádný typ zvláštních, nepřímých či následných ztrát jakékoli povahy (včetně, bez jakýchkoli omezení, ztrát a škod, které vám vzniknou v důsledku jednání jakékoli třetí osoby), a to i v případě, kdy taková ztráta mohla být přiměřeně předvídána nebo když byl Poskytovatel licence upozorněn na možnost, že Vám tato ztráta vznikne S výhradou článku 6.8 není Poskytovatel licence odpovědný za žádnou ztrátu vzniklou v důsledku toho, že jste si Vy neponechali úplné a aktualizované bezpečnostní kopie vašich počítačových programů a dat v souladu s optimální počítačovou praxí, ani za ztrátu způsobenou vaším nedodržením podmínek této Licence S výhradou článku 6.8 není Poskytovatel licence odpovědný za žádnou ztrátu vzniklou v důsledku toho, že jste nedodrželi ustanovení článků 6.1 až 6.6 (včetně), nebo v důsledku jakékoli záležitosti uvedené v těchto článcích. 7. Trvání a ukončení smlouvy 7.1 Tato Smlouva zůstává v platnosti až do jejího ukončení v souladu s tímto článkem Vy tuto Smlouvu můžete kdykoli ukončit písemným oznámením Poskytovateli licence. 7.3 Poskytovatel licence může tuto Smlouvu ukončit tak, že vám toto ukončení oznámí, přičemž toto ukončení nabývá účinnosti okamžitě v případě porušení jakékoli podmínky této Smlouvy z Vaší strany nebo v případě zániku Vaší společnosti bez právního nástupce. Strana 3 z 5

4 7.4 Pokud dojde k ukončení této Smlouvy, jste povinni odstranit software z magnetických medií a zlikvidovat všechny záložní kopie anebo výtisky Software a Dokumentace. Vy jste povinni Poskytovateli licence na jeho žádost poskytnout důkaz o splnění podmínek tohoto článku Mlčenlivost 8.1 Vy se zavazujete vůči Poskytovateli licence, že: budete zachovávat důvěrnost všech informací (písemných či ústních) Poskytovatele licence, které mají důvěrný charakter, včetně informací týkajících se Software a Dokumentace k software a včetně veškerých informací poskytnutých před datem této Smlouvy (dále též Informace ); bez písemného souhlasu Poskytovatele licence neposkytnete Informace ani jakoukoli jejich část žádné jiné osobě s výjimkou vašich zaměstnanců, kteří k nim potřebují mít přístup k tomu, abyste mohli plnit Vaše povinnosti na základě této Smlouvy; budete používat Informace výhradně v souvislosti s plněním Vašich povinností na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s její realizací. 8.2 Ustanovení článku 8.1 se nevztahují na Informace (ani jakoukoli jejich část), pokud: jsou triviální nebo zjevné; jsou již ve Vašem vlastnictví před jejich obdržením od Poskytovatele licence nebo jsou veřejné, pokud to ovšem není v důsledku porušení tohoto Článku 8 nebo jakékoli jiné povinnosti týkající se mlčenlivosti; jejich poskytnutí či zveřejnění je požadováno jakýmkoli soudem, státním orgánem s příslušnou jurisdikcí. 8.3 Vy jste povinni informovat všechny zaměstnance o důvěrném charakteru Informací a o ustanoveních tohoto článku 8 a zajistit, aby tito zaměstnanci dodržovali jejich podmínky. 8.4 V případě, že Vy zjistíte jakékoli porušení mlčenlivosti ze strany některého z vašich zaměstnanců, jste povinni informovat o tom neprodleně Poskytovatele licence a poskytnout Poskytovateli licence veškerou rozumnou součinnost v souvislosti s jakýmkoli řízením, které Poskytovatel licence případně zahájí vůči kterékoli z těchto osob. 8.5 Vy jste povinni nahradit Poskytovateli licence veškeré ztráty, škody, výdaje a náklady (včetně soudních výdajů) vzniklé Poskytovateli licence v důsledku jakéhokoli porušení této Smlouvy Uživatelem. 8.6 V případě porušení nebo hrozícího porušení některého ustanovení tohoto článku 8 se smluvní strany zavazují, že újma vzniklá Poskytovateli licence nebude nahraditelná pouze peněžní náhradou, a že z tohoto důvodu Poskytovatel licence bude oprávněn, kromě jiných dostupných právních nebo ekvitních náhrad, usilovat prostřednictvím řízení před soudy opatření proti takovému porušení nebo hrozícímu porušení. 8.7 Ustanovení tohoto článku 8 zůstávají v platnosti i po ukončení (včetně zániku) této Smlouvy. 9. Obecná ustanovení 9.1 Veškerá oznámení na základě této Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručena nebo poslána formou předem uhrazené doporučené zásilky na poslední známou adresu příslušné strany, které je oznamováno, přičemž toto oznámení bude považováno za doručené okamžikem doručení nebo, v případě poslání poštou, pátý den po odeslání. 9.2 Veškerá prominutí jakýchkoli Vašich povinností a závazků vyplývajících z této Smlouvy ze strany Poskytovatele licence budou považována za platná pouze tehdy, jsou-li dána Poskytovatelem licence písemně, přičemž žádné prominutí ze strany Poskytovatele licence, ohledně jakéhokoli porušení, nelze považovat za prominutí jakéhokoli dalšího porušení Vašich povinností či závazků z Vaší strany nebo za souhlas s takovým dalším porušením. 9.3 Každé ustanovení této Smlouvy bude vykládáno samostatně. V případě, že se celé takové ustanovení nebo jakákoli jeho část stane nezákonným nebo nevykonatelným, jsou smluvní strany povinny pokusit se dosáhnout dohody o ustanovení nahrazujícím příslušné neplatné nebo nevykonatelné ustanovení. 9.4 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Smluvní strany potvrzují, že tuto Smlouvu neuzavřeli na základě žádných tvrzení, která nejsou výslovně zahrnuta do této Smlouvy. Nic v této Smlouvě nebude vykládáno jako omezení odpovědnosti kterékoli ze stran za podvodné uvedení v omyl. 9.5 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Strana 4 z 5

5 9.6 V případě jakýchkoliv sporů nebo neshod mezi stranami vyplývajících z této Licenční smlouvy a jejich podmínek, nebo, které vzniknou v souvislosti se smlouvou, její platností, nebo s dokumenty, které z ní vyplývají nebo jsou její součástí nebo tvoří její dodatky, se strany zavazují vyvinout veškeré úsilí k dosažení smírného řešení. Pokud ke smírnému řešení nedojde v průběhu 30 dnů od prvního oznámení důvodů sporu, pak všechny spory vyplývající z této Smlouvy budou řešeny, s vyloučením obecných soudů, tříčlenným arbitrážním soudem, jehož složení bude určeno podle Pravidel UNCITRAL. Obě strany přijmou rozhodnutí výše zmíněných arbitrů jako konečné a zavazující a takovéto rozhodnutí může být vymáháno prostřednictvím kteréhokoliv příslušného soudu, nebo se lze s vymáháním výkonu rozhodnutím obrátit na kterýkoliv příslušný soud, který bude příslušným v konkrétním případě. Všechny poplatky výdaje vzniklé v souvislosti s takovým arbitrážním řízením ponese strana, které ve sporu neuspěla, s výjimkou případů, kdy v arbitrážním rozhodnutí bude stanoveno jinak. Místem jednání arbitráže bude Praha, Česká republika. Jednacím jazykem bude čeština, pokud se v jednotlivých případech strany nedohodnou jinak. Tyto podmínky Licenční smlouvy společnosti ComAp a.s. byly schváleny představenstvem společnosti. ComAp je oprávněn Licenční podmínky měnit a upravovat. Práva a povinnosti z jednotlivých obchodních případů, se řídí dle Licenční smlouvy účinné v den vzniku závazku. Praha Obecná ustanovení 10.1 Některé soubory Open Source softwaru byly vybrány Poskytovatelem licence, aby byly poskytnuté se Softwarem a Dokumentací ( Open Source Software ). Open Source Software není vlastnictvím Poskytovatele licence, a není zahrnutý v definicích Softwaru a Dokumentace, které jsou používány v této Smlouvě. Open Source Software je distribuován Poskytovatelem licence Uživateli, pro jeho použití za podmínek příslušných licenčních smluv Open Source Software na základě Vaši žádosti Některé upozornění o autorských právech pro určitý Open Source Software jsou taky zahrnuty v open source materiálech. Berete na vědomí, že Open Source Software je softwarem třetích stran, který nebyl vyroben, testován nebo jinak schválen Poskytovatelem licence. Open Source Software je poskytován TAK JAK JE, a Poskytovatel licence neručí, a výslovně se zříká všech vyjádřených a předpokládaných záruk jakéhokoliv druhu v souvislosti s Open Source Software a / nebo použití Open Source Software (včetně, bez omezení, skutečných a předpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel a neporušovaní), jakož i veškeré záruky, že Open Source Software (nebo jakékoliv jeho prvky), dosáhne určité výsledky, nebo bude bez přerušení nebo bez chyb. Nic v této Smlouvě nezavazuje ComAp poskytovat jakoukoli podporu pro Open Source Software, jinou než poskytnout Vám kopii Open Source softwarových licencí a zdrojového kódu v Open Source materiálech nebo na základě Vaší písemné žádosti. Strana 5 z 5

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT.

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. Tato Smlouva uděluje Vám, zákazníkovi, licenci k užití Software a obsahuje

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen Licenční smlouva ) je smluvním ujednáním mezi vámi a společností Electronic

Více

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Zakoupení Předplatného, případně Předplatného se Zlatou podporou se řídí následujícími podmínkami a ujednáním ( Smlouva o předplatném ). 1.

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky 12. února 2013 Tyto smluvní podmínky pro prodejce ( smlouva ) jsou zákonnou smlouvou mezi společností Google Payment Limited zapsanou v obchodním

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

a. Software. Software může zahrnovat:

a. Software. Software může zahrnovat: LICENČNÍ PODMÍNKY PRO POUŽÍTÍ SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT PRO PRODUKT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013, NAV 2015 a vyšší Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP 1. Smluvní strany. Tyto podmínky představují smlouvu ( smlouva ), která upravuje nákup výrobků a služeb od subjektu společnosti Hewlett-Packard uvedeného níže

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICE 1.1 Propojenou osobou se rozumí jakýkoli podnik (společnost), který je: (i) nejvyšší mateřskou společností Kupujícího; (ii) nejvyšší

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

s Objednací obchodní podmínky

s Objednací obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto objednací obchodní podmínky (dále jen podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský

Více

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN:

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN: DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN: A. LICENČNÍ SMLOUVA APPLE NA SOFTWARE iphone B. SDĚLENÍ OD SPOLEČNOSTI APPLE C.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem Všeobecné podmínky a ustanovení - služby pro obsah TomTom společnosti TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nizozemí (dále jen TomTom ) 1) Definice Licence Upravit Tlačítko TomTom

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory 1 Obecná ustanovení 1.1 Společnost Fujitsu Technology Solutions s.r.o. ( společnost Fujitsu") bude poskytovat služby výhradně pro

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Industry Online s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Industry Online s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Industry Online s.r.o. Strojírenský portál Industry Online (portál) je online informační systém, jehož výhradním provozovatelem a vlastníkem je společnost: Industry

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény.

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost POLOMINO Services, spol. s r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Jiřího Koutného, IČ: 743 47

Více

ARAMIT s.r.o. U Kanálky 5, 120 00 Praha 2

ARAMIT s.r.o. U Kanálky 5, 120 00 Praha 2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb v oblasti IT (dále jen Podmínky ) jsou podmínkami aplikovanými společností ARAMIT, s.r.o., IČO: 267 25 151, se sídlem

Více

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více