NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ"

Transkript

1 LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE SONY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU OZNAČUJE VAŠE PŘIJETÍ SMLOUVY. DŮLEŽITÉ ČTĚTE PEČLIVĚ: Tato licenční smlouva pro koncové uživatele ("EULA") je právní smlouva mezi vámi a společností Sony Corporation ("SONY") týkající se (i) softwaru, který je dodáván na CD-ROM/DVD-ROM společně s hardwarovým zařízení, jež prodává společnost SONY nebo její pobočky, a (ii) softwaru, který je možno stáhnout z internetových stránek označených společností SONY nebo jejími pobočkami a používat ((i) a (ii) společně dále jen "SOFTWARE"). Bez ohledu na výše uvedené se software, který má samostatnou licenční smlouvu, řídí takovouto samostatnou licenční smlouvou a je ze SOFTWARU výslovně vyloučen. Instalováním, zkopírováním, stažením či jiným použitím SOFTWARU souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami této smlouvy EULA. Jestliže nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy EULA, společnost SONY vám není ochotna poskytnout na SOFTWARE licenci. V takovém případě nesmíte SOFTWARE používat ani kopírovat a musíte neprodleně kontaktovat společnost SONY, která vám dá další pokyny. LICENCE NA SOFTWARE SOFTWARE je chráněn podle zákona o autorském právu a podle mezinárodních dohod o ochraně autorských práv, jakož i podle dalších zákonů a úmluv o ochraně duševního vlastnictví. Na SOFTWARE je vám poskytována licence, není vám prodáván. UDĚLENÍ LICENCE Tato smlouva EULA vám uděluje následující nevýhradní práva: Software. Můžete si nainstalovat jednu kopii SOFTWARU na počítač a používat ji. Pokud není v dokumentaci dodávané se SOFTWAREM nebo na internetových stránkách určených společností SONY uvedeno jinak, můžete si tento SOFTWARE nainstalovat a používat na jeden počítač současně. Osobní použití. SOFTWARE můžete používat pouze pro osobní použití. Záložní kopie. Můžete si vytvořit jednu záložní kopii SOFTWARU výhradně pro účely obnovení. POPIS POŽADAVKŮ, ZÁKAZY, PRÁVA A OMEZENÍ Omezení dešifrování, dekompilace a rozkladu. SOFTWARE nesmíte ani z části modifikovat, dešifrovat, dekompilovat či rozkládat. Oddělování Komponentů. Na SOFTWARE je vám poskytnuta licence jako na jeden produkt. Jeho komponenty nesmí být oddělovány pro použití na více než jednom počítači, pokud to společnost SONY výslovně nepovolí.

2 Datové Soubory. SOFTWARE může automaticky vytvářet datové soubory pro použití se SOFTWAREM. Všechny takovéto datové soubory budou automaticky považovány za součást SOFTWARU. Ukládání/Použití v Síti. SOFTWARE nesmíte používat v síti ani distribuovat na jiné počítače pomocí sítě, pokud není v dokumentaci dodávané společně se SOFTWAREM výslovně uvedeno jinak. Pronájem. SOFTWARE nesmíte pronajímat ani přenechávat za úplatu. Převod SOFTWARU. Všechna svá práva podle této smlouvy EULA můžete trvale převést, pokud si neponecháte žádné kopie, převedete SOFTWARE (včetně všech kopií, komponentů, médií a tiskovin, všech verzí a všech upgradů SOFTWARU a této smlouvy EULA) a pokud se nabyvatel zaváže přijmout podmínky této smlouvy EULA. Vypovězení Smlouvy. Bez dotčení ostatních práv může společnost SONY tuto smlouvu EULA vypovědět, jestliže nebudete dodržovat její podmínky. V takovém případě musíte do dvou týdnů zničit anebo vymazat všechny kopie SOFTWARU a všechny jeho součásti a poskytnout společnosti SONY důkaz o takovémto zničení anebo vymazání. Ustanovení následujících článků platí i po vypovězení této smlouvy EULA: Vypovězení Smlouvy AUTORSKÁ PRÁVA VYLOUČENÍ ZÁRUKY NA SOFTWARE OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SBĚR DAT A MONITOROVÁNÍ SOFTWARU ODDĚLITELNOST a ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE Závislý Software. Software, síťové služby či produkty jiné než SOFTWARE, na nichž může fungování SOFTWARU záviset, mohou být přerušeny či ukončeny podle rozhodnutí dodavatelů (dodavatelů softwaru, poskytovatelů služeb nebo společnosti SONY). Společnost SONY a její dodavatelé nezaručují, že tento software, síťové služby či jiné produkty budou stále dostupné nebo že budou fungovat bez přerušení či úprav. AUTORSKÁ PRÁVA Všechna vlastnická a autorská práva na SOFTWARE (zejména na všechna zobrazení, fotografie, animace, obrazové nahrávky, zvukové nahrávky, hudbu, text a "applety" zahrnuté do SOFTWARU) a na všechny kopie SOFTWARU jsou vlastnictvím společnosti SONY nebo jejích dodavatelů. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena touto smlouvou EULA, si vyhrazuje společnost SONY. POUŽITÍ SOFTWARU S MATERIÁLY CHRÁNĚNÝMI AUTORSKÝM PRÁVEM SOFTWARE umožňuje, abyste jej použili na skladování, zpracování a používání obsahu vytvořeného vámi a třetími stranami. Takovýto obsah může být chráněn podle autorského zákona, jiných zákonů na ochranu

3 duševního vlastnictví anebo smlouvami. Zavazujete se používat SOFTWARE pouze v souladu se všemi takovýmito zákony a smlouvami, které se na uvedený obsah vztahují. Souhlasíte, že společnost SONY může učinit patřičná opatření na ochranu autorských práv na obsah uložený, zpracovaný či používaný pomocí SOFTWARU. Mezi takováto opatření patří zejména počítání frekvence zálohování a obnovování pomocí některých funkcí SOFTWARU, odmítnutí vaší žádosti o obnovení dat pomocí některých funkcí SOFTWARU a vypovězení této smlouvy EULA v případě, že budete tento SOFTWARE používat neoprávněně. VYSOCE RIZIKOVÉ ČINNOSTI SOFTWARE není tolerantní na chyby a není určen, vyráběn ani zamýšlen pro použití či další prodej jako on-line řídicí zařízení v nebezpečném prostředí, které vyžaduje bezporuchový výkon, jako je provoz jaderných zařízení, letecká navigace nebo komunikační systémy, řízení letového provozu, přístroje na přímou podporu životních funkcí nebo zbraňové systémy, v nichž by selhání SOFTWARU mohlo vést k úmrtí, poškození zdraví nebo závažné škodě na majetku či životním prostředí ("Vysoce Rizikové Činnosti"). Společnost SONY a její dodavatelé výslovně odmítají jakoukoli zvláštní či implikovanou záruku vhodnosti pro Vysoce Rizikové Činnosti. OMEZENÁ ZÁRUKA NA NOSIČE CD-ROM/DVD-ROM Pokud je SOFTWARE dodáván na nosičích CD-ROM nebo DVD-ROM, společnost SONY zaručuje, že nosiče CD-ROM nebo DVD-ROM, na nichž je vám SOFTWARE dodán, budou za normálního používání bezvadné materiálem i provedením po dobu 90 (devadesáti) dnů od data dodání. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na vás jako na originálního držitele licence. Veškerá odpovědnost společnosti SONY a váš jediný nárok na odškodnění spočívá ve výměně nosiče CD-ROM nebo DVD-ROM, který nesplňuje omezenou záruku společnosti SONY a který bude společnosti SONY vrácen s dokladem o nákupu ve formě pokladního dokladu (který je důkazem, že příslušný nosič CD-ROM nebo DVD-ROM je v záruční lhůtě). Společnost SONY není povinna vyměnit disk poškozený v důsledku nehody, zneužití či nesprávného použití. VŠECHNY IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY NA NOSIČE CD-ROM NEBO DVD-ROM VČETNĚ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL JSOU OMEZENY TRVÁNÍM NA 90 (DEVADESÁT) DNŮ OD DATA DODÁNÍ. V NĚKTERÝCH JURISDIKCÍCH NENÍ MOŽNÉ OMEZIT DÉLKU TRVÁNÍ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK, PROTO SE TATO OMEZENÍ NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ SPECIFICKÁ PRÁVA ZE ZÁKONA A MŮŽETE MÍT I JINÁ PRÁVA V ZÁVISLOSTI NA KONKRÉTNÍ JURISDIKCI. VYLOUČENÍ ZÁRUKY NA SOFTWARE Výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že používání SOFTWARU je na vaše výhradní riziko. SOFTWARE je poskytován tak, "JAK JE", a bez záruky jakéhokoli druhu a společnost SONY a její

4 poskytovatelé licence (společnost SONY a její poskytovatelé licence dále jen společně "SONY") TÍMTO VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ VŠECHNY VÝSLOVNÉ ČI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, ZEJMÉNA IMPLIKOVANOU ZÁRUKU PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST SONY NEZARUČUJE, ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ V SOFTWARU BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY ANI ŽE FUNGOVÁNÍ SOFTWARU BUDE SPRÁVNÉ. SPOLEČNOST SONY DÁLE NEZARUČUJE ANI NEDÁVÁ ŽÁDNÉ UJIŠTĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ NEBO VÝSLEDKŮ POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU Z HLEDISKA JEHO SPRÁVNOSTI, PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ČI JINAK. ŽÁDNÁ ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÁ INFORMACE NEBO RADA POSKYTNUTÁ SPOLEČNOSTÍ SONY NEBO OPRÁVNĚNÝM ZÁSTUPCEM SPOLEČNOSTI SONY NEZAKLÁDÁ ZÁRUKU ANI JINAK NEROZŠIŘUJE ROZSAH TÉTO ZÁRUKY. POKUD SE UKÁŽE, ŽE JE SOFTWARE VADNÝ, VEŠKERÉ NÁKLADY NA POTŘEBNÝ SERVIS, OPRAVU ČI NÁPRAVU PŘEBÍRÁTE VY (A NIKOLI SPOLEČNOST SONY NEBO AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI SONY). NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK, TAKŽE VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. Společnost SONY neposkytuje žádnou záruku, že počítačový hardware a software nebude poškozen SOFTWAREM nebo daty staženými pomocí SOFTWARU. Výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že používání SOFTWARU je na vaše výhradní riziko a že nesete odpovědnost za instalaci SOFTWARU a používání SOFTWARU. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOST SONY, JEJÍ POBOČKY A JEJICH PŘÍSLUŠNÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ BUDOU DÁLE SPOLEČNĚ NAZÝVÁNI "SONY". SPOLEČNOST SONY NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY ZA PORUŠENÍ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, PORUŠENÍ SMLOUVY, ZANEDBÁNÍ, ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOST NEBO JAKOUKOLI JINOU PRÁVNÍ TEORII VZTAHUJÍCÍ SE K TOMUTO SOFTWARU. UVEDENÉ ŠKODY ZAHRNUJÍ ZEJMÉNA UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU PŘÍJMU, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU POUŽITÍ SOFTWARU NEBO SOUVISEJÍCÍHO HARDWARU, PROSTOJ A UŽIVATELSKÝ ČAS, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST SONY BYLA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA. VEŠKERÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SONY PODLE JAKÉHOKOLI USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY EULA BUDE V KAŽDÉM PŘÍPADĚ OMEZENA NA SKUTEČNĚ ZAPLACENOU ČÁSTKU ALOKOVATELNOU K PŘÍSLUŠNÉMU SOFTWARU. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁSLEDNÝCH ČI NÁHODNÝCH ŠKOD, PROTO SE VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. SBĚR A MONITOROVÁNÍ SOFTWAROVÝCH DAT

5 SOFTWARE obsahuje funkce, pomocí nichž může společnost SONY anebo třetí strany sbírat data z počítačů a zařízení, jež SOFTWARE používají nebo s ním spolupracují, a tyto počítače a zařízení řídit anebo monitorovat. Tímto souhlasíte, že k takovýmto činnostem může dojít. Aktuální znění zásad ochrany osobních údajů platných ve společnosti SONY najdete na příslušné kontaktní adrese pro daný stát. FUNKCE AUTOMATICKÉ AKTUALIZACE Společnost SONY nebo třetí strany mohou občas automaticky aktualizovat nebo jinak modifikovat SOFTWARE, a to zejména za účelem posílení bezpečnostních funkcí, opravy chyb a zlepšení funkcí a v době, kdy jste spojeni se servery společnosti SONY nebo servery třetích stran či jinak. Takovéto aktualizace nebo modifikace mohou vymazat nebo změnit charakter funkcí či jiných aspektů SOFTWARU, a to včetně funkcí, na něž případně spoléháte. Tímto souhlasíte, že k takovýmto činnostem může dojít podle výhradního uvážení společnosti SONY a že společnost SONY může podmínit další používání SOFTWARU tím, že si nainstalujete všechny takovéto aktualizace nebo modifikace a že s nimi budete souhlasit. Všechny aktualizace/modifikace budou pro účely této smlouvy EULA považovány za součást SOFTWARU. Přijetím této smlouvy EULA souhlasíte s takovýmito aktualizacemi/modifikacemi. EXPORT Budete dodržovat všechny platné dovozní, vývozní a celní zákony a předpisy, pokud budete používat SOFTWARE mimo území státu, v němž máte trvalý pobyt. ODDĚLITELNOST Bude-li kterákoli část této smlouvy EULA shledána neplatnou či nevymahatelnou, zůstávají ostatní části v platnosti. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE Tato smlouva EULA se bude řídit podle zákonů Japonska bez ohledu na ustanovení o střetu zákonů. Smluvní strany se tímto podřizují nevýhradní jurisdikci soudů v Japonsku. ZMĚNY SMLOUVY SPOLEČNOST SONY SI VYHRAZUJE PRÁVO NOVELIZOVAT DLE SVÉHO VÝHRADNÍHO UVÁŽENÍ KONKRÉTNÍ PODMÍNKY LICENCE TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARU, O ČEMŽ VÁS UVĚDOMÍ ZPRÁVOU NA OVOU ADRESU, KTEROU JSTE POSKYTLI SPOLEČNOSTI SONY PŘI REGISTRACI, ZVEŘEJNĚNÍM NOVELIZOVANÝCH PODMÍNEK NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI SONY NEBO JINÝM PRÁVNĚ UZNATELNÝM ZPŮSOBEM. Jestliže nebudete souhlasit s novelizovanými podmínkami, o nichž vás společnost SONY uvědomí před jejich účinností, musíte přestat SOFTWARE používat. Vaše další používání SOFTWARU i po oznámení změn bude považováno za váš souhlas s

6 příslušnou novelizací. OPRÁVNĚNÁ TŘETÍ STRANA Pro všechny účely této smlouvy EULA bude každý poskytovatel licence na jakoukoli část SOFTWARU pro společnost SONY výslovně považován za zamýšlenou oprávněnou třetí stranu této smlouvy EULA a bude oprávněn k vymáhání podmínek této smlouvy EULA. Budete-li mít jakékoli dotazy k této smlouvě EULA nebo k této omezené záruce, můžete se obrátit na společnost SONY na příslušné kontaktní adrese daného státu

APPLE INC. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE PRO itunes

APPLE INC. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE PRO itunes APPLE INC. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE PRO itunes PŘED POUŽITÍM SOFTWARU APPLE SI, PROSÍM, POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO LICENČNÍ SMLOUVU NA SOFTWARE ( LICENCE ). POUŽITÍM SOFTWARU APPLE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE

Více

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU (VČETNĚ JEHO ČÁSTÍ) VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO

Více

PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL 1.8 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále smlouva )

PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL 1.8 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále smlouva ) PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL 1.8 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále smlouva ) Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem je uzavírána na software ActivInspire Promethean Professional

Více

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM STAŽENÍM, INSTALACÍ, ZKOPÍROVÁNÍM, SPUŠTĚNÍM NEBO POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARU VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. POKUD SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI VYJADŘUJETE

Více

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software.

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před stáhnutím, instalací, kopírováním anebo použitím si pozorně přečtěte níže uvedené podmínky používání produktu. INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM ANEBO POUŽITÍM SOFTWARE VYJADŘUJETE

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT.

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. Tato Smlouva uděluje Vám, zákazníkovi, licenci k užití Software a obsahuje

Více

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Zakoupení Předplatného, případně Předplatného se Zlatou podporou se řídí následujícími podmínkami a ujednáním ( Smlouva o předplatném ). 1.

Více

LICENČNÍ SMLOUVA SPOLEČNOSTI EFI S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU

LICENČNÍ SMLOUVA SPOLEČNOSTI EFI S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU LICENČNÍ SMLOUVA SPOLEČNOSTI EFI S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU TUTO LICENČNÍ SMLOUVU K SOFTWARU ( LICENČNÍ SMLOUVA ) SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE. TATO LICENČNÍ SMLOUVA PŘEDSTAVUJE PRÁVNĚ ZÁVAZNOU DOHODU MEZI

Více

INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM NEBO POUŽITÍM PRODUKTU VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI.

INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM NEBO POUŽITÍM PRODUKTU VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI. Licenční podmínky ESET Smart Security DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před stáhnutím, instalací, kopírováním nebo použitím si pozorně přečtěte níže uvedené podmínky používání produktu. INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE DŮLEŽITÉ PŘED INSTALACÍ ČI POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ PODMÍNKY ( PODMÍNKY ) TÝKAJÍCÍ SE LICENCE PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI F-SECURE.

Více

Licenční smlouva na používání digitálního písma

Licenční smlouva na používání digitálního písma Licenční smlouva na používání digitálního písma PREAMBULE: Tato licenční smlouva na používání Digitálního písma se stane právně závaznou smlouvou mezi nabyvatelem licence a společností Linotype GmbH v

Více

Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA

Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA PŘED POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO SMLOUVU. STAŽENÍM, INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM TOHOTO PRODUKTU SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. NESOUHLASÍTE-LI

Více

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen Licenční smlouva ) je smluvním ujednáním mezi vámi a společností Electronic

Více

Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem

Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem DŮLEŽITÉ ČTĚTE POZORNĚ. ČLÁNEK 10 TÉTO SMLOUVY OBSAHUJE ZÁVAZNOU ROZHODČÍ DOLOŽKU, KTERÁ VYŽADUJE ŘEŠENÍ SPORŮ NA INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ,

Více

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN:

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN: DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN: A. LICENČNÍ SMLOUVA APPLE NA SOFTWARE iphone B. SDĚLENÍ OD SPOLEČNOSTI APPLE C.

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

a. Software. Software může zahrnovat:

a. Software. Software může zahrnovat: LICENČNÍ PODMÍNKY PRO POUŽÍTÍ SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT PRO PRODUKT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013, NAV 2015 a vyšší Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

PODMÍNKY LICENČNÍ SMLOUVY KONEČNÉHO UŽIVATELE NEBO PRO DISTRIBUTORA COMAP CONTROL SYSTEMS SOFTWARE

PODMÍNKY LICENČNÍ SMLOUVY KONEČNÉHO UŽIVATELE NEBO PRO DISTRIBUTORA COMAP CONTROL SYSTEMS SOFTWARE DŮLEŽITÉ ČTĚTE POZORNĚ PŘED INSTALACÍ. Autorská práva a další práva vyplývající z duševního vlastnictví na tento software veškerý obsah v něm obsažený a veškerá související dokumentace a projektová dokumentace

Více

ČÍSLO SMLOUVY: 1. Definice. (d) Dodací adresa znamená dodací adresu Nabyvatele uvedenou v příslušném Objednávkovém formuláři jako dodací adresa.

ČÍSLO SMLOUVY: 1. Definice. (d) Dodací adresa znamená dodací adresu Nabyvatele uvedenou v příslušném Objednávkovém formuláři jako dodací adresa. LICENČNÍ SMLOUVA K SOFTWARU ČÍSLO SMLOUVY: TATO LICENČNÍ SMLOUVA K SOFTWARU ( Smlouva ) je uzavřena mezi ( Infor ) zastoupeným společností ITeuro, a.s., sídlo: Ostrava Moravská

Více

Obecná informace. 3. Používání softwaru s materiály chráněnými autorskými právy, zajištění beztrestnosti.

Obecná informace. 3. Používání softwaru s materiály chráněnými autorskými právy, zajištění beztrestnosti. Děkujeme, že jste si vybrali počítač TOSHIBA. V následujících smlouvách jsou uvedena vaše práva na použití vybraného softwaru, který je na počítači nainstalován. Přijetím této smlouvy nebo použitím softwaru

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem Všeobecné podmínky a ustanovení - služby pro obsah TomTom společnosti TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nizozemí (dále jen TomTom ) 1) Definice Licence Upravit Tlačítko TomTom

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Všeobecné obchodní podmínky ) jsou uzavřeny mezi společností Oracle Czech s.r.o. (dále jen Oracle ) a osobou či společností, uvedenou

Více

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO ZAŘÍZENÍ CHROME

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO ZAŘÍZENÍ CHROME ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO ZAŘÍZENÍ CHROME I. Úvodní ustanovení a. Tyto smluvní Zvláštní smluvní podmínky netmail s.r.o. pro zařízení Chrome (dále jen ZSP Chrome ) platí pouze pro nákup

Více

NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010

NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010 Níže jsou uvedeny dvě samostatné sady licenčních podmínek. Na vás se vztahuje

Více

UPOZORNĚNÍ: SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT FUNKCI ČASOVÉHO OMEZENÍ, KTERÁ UKONČÍ NEBO OMEZÍ JEHO FUNKČNOST NA KONCI DOBY PLATNOSTI (DEFINOVANÉ NÍŽE).

UPOZORNĚNÍ: SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT FUNKCI ČASOVÉHO OMEZENÍ, KTERÁ UKONČÍ NEBO OMEZÍ JEHO FUNKČNOST NA KONCI DOBY PLATNOSTI (DEFINOVANÉ NÍŽE). DŮLEŽITÉ: ČTĚTĚ PROSÍM POZORNĚ! TOTO JE PRÁVNÍ DOHODA MEZI SPOLEČNOSTÍ AVG TECHNOLOGIES CZ, S.R.O. (DÁLE JEN "AVG TECHNOLOGIES") A VÁMI (JAKO JEDNOTLIVCEM A PŘÍPADNĚ ZÁSTUPCEM FYZICKÉ NEBO PRÁVNICKÉ OSOBY,

Více

Licence pro vzdělávání firmy Corel ( oblast EMEA): termíny a podmínky

Licence pro vzdělávání firmy Corel ( oblast EMEA): termíny a podmínky 1. Účel programu. Firma COREL vytvořila svůj Program licencí pro vzdělávání (dále jen Program ) proto, aby poskytla určitým významným koncovým uživatelům výhodný a pružný způsob získání licence pro softwarové

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

Všeobecné obchodní podmínky National Instruments (Czech Republic), s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky National Instruments (Czech Republic), s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky National Instruments (Czech Republic), s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1 Společnost National Instruments (Czech Republic), s.r.o., IČ: 25780697, se sídlem Sokolovská 136D, 186

Více