Živnostenský inspektorát Pardubice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Živnostenský inspektorát Pardubice"

Transkript

1 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 479 č. archivní pomůcky: 8983 Živnostenský inspektorát Pardubice /1895/ (1951) inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015

2 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce archivního souboru 4 II. Vývoj a dějiny archivního souboru 6 III. Archivní charakteristika archivního souboru 6 IV. Stručný rozbor archivního souboru 6 V. Záznam o uspořádání archivního souboru a sestavení archivní pomůcky 7 Seznam použitých pramenů a literatury 7 Inventární seznam 8 Činnost úřadu, pokyny 9 Inspekční záznamy seřazené abecedně podle jednotlivých lokalit 9-2 -

3 Ú v o d

4 I. Vývoj původce archivního souboru Fond vznikl z činnosti státní instituce, zajišťující dozor nad realizací a dodržováním zákonných předpisů při ochraně zdraví zaměstnanců, fondu pracovní doby a v případě pracovních řádů. Dochovaly se v něm především inspekční záznamy s informacemi o počtech pracovníků, vybavení dílen, v některých případech i s přiloženými stavebními plány objektů. Rozvoj průmyslové a živnostenské výroby si vynutil již v poslední čtvrtině 19. století zřízení státního dozoru nad dodržováním nutných opatření na ochranu života a zdraví zaměstnanců ve všech podnicích a závodech po živnostensku provozovaných. První institucí sociální správy se stala živnostenská inspekce. Byla zřízena zákonem ze 17. června 1883, č. 117 říšského zákoníku jako jedna z prvních reforem Taaffovy vlády. V říšském zákoníku, respektive ve Vyhlášce o textu živnostenského řádu číslo 199, vydané a rozeslané dne 16. srpna 1907, nalezneme v Hlavě I. pod obecnými ustanoveními v 1. o rozdělení živností definici živnosti: "Řemeslné živnosti jsou takové, při nichž jde o zručnosti, které vyžadují vzdělání v živnosti vyučením a delším zaměstnáním při ní ( f)." Živnosti jsou zde rozděleny do tří skupin: a) svobodné živnosti, b) řemeslné živnosti, c) koncesované živnosti (jejich provozování závisí na zvláštním povolení). U každé skupiny jsou taxativně vyjmenovány živnosti, které do ní náleží. Živnostenský inspektorát v Pardubicích vznikl vyčleněním z inspektorátu Hradec Králové v roce 1901 jako XVII. dozorčí obvod. Jako ústřední dohlédací orgán s potřebným pomocným personálem vznikl Ústřední živnostenský inspektorát ve Vídni, který byl živnostensko-technickým orgánem ministerstva obchodu. Podléhala mu síť živnostenských inspektorů (dozorců), jmenovaných ministrem obchodu po dohodě s ministrem vnitra. Inspektoři byli současně podřízeni zemskému politickému úřadu, ve kterém byl jejich inspekční obvod. V českých zemích byli původně čtyři, do roku 1911 však jejich počet vzrostl na 19. Kromě nich mohl ministr obchodu ustanovit zvláštní inspektory pro jednotlivá průmyslová odvětví nebo pro stavebnictví. Úkolem inspektorů bylo dohlížet na živnostenské poměry a dbát, aby mezi zaměstnavateli a dělníky byly řádně dodržovány zákonné předpisy. Dozírali zejména na zachování předpisů o opatřeních na ochranu zdraví a života dělníků v živnostenských provozovnách a továrnách i v dělnických bytech, pokud je zaměstnavatel dělníkům poskytoval. Měli dohlížet na to, jakým způsobem zaměstnavatel dělníky využívá, zda se dodržují předpisy o délce pracovní doby, o pracovních přestávkách, o vedení seznamů dělníků, zda v továrnách existují pracovní řády, zda jsou respektovány předpisy o vyplácení dělnických - 4 -

5 mezd a dělnických výkazech, zákony o živnostenském vzdělávání mladistvých pomocníků, o přesčasové práci, zda je respektován zákaz zaměstnávat děti a zákaz noční práce žen a mladistvých dělníků, předpisy o dodržování nedělního klidu atd. Inspektor měl přístup do všech pracovních místností, byl oprávněn vyslechnout stížnosti dělníků i beze svědků, nahlížet do schvalovacích plánů provozoven aj., měl povinnost požadovat na zaměstnavateli odstranění zjištěných závad a nedostatků a v případě neuposlechnutí oznamovat zaměstnavatele živnostenskému úřadu, který vedl další řízení. Zásadní nedostatek této instituce spočíval v tom, že živnostenská inspekce byla kontrolním, informujícím a poradním orgánem příslušných živnostenských úřadů a neměla vlastní výkonnou moc, takže její autorita byla poměrně malá. Po vzniku ČSR v roce 1918 spadaly živnostenské inspektoráty pod ministerstvo sociální péče. Zákonem z 12. prosince 1919, číslo 29 Sbírky zákonů o úpravě pracovních a mzdových poměrů domácké práce byla působnost živnostenských inspektorů rozšířena o dozor na pracovní poměr domáckých dělníků a na veškeré místnosti, v nichž se výrobky domáckého průmyslu zhotovují. Do působnosti živnostenských inspektorů však nespadal dozor nad zachováváním předpisů o bezpečnosti práce v hornictví, neboť horní inspekci prováděly báňské revírní úřady, popřípadě horní hejtmanství. Pro další vývoj bylo důležité zřízení úřadů práce vládním nařízením číslo 193 ze dne 25. července 1939 s účelem obstarávat úkoly dosavadních zprostředkovatelen práce. Byly podřízeny ministerstvu sociální a zdravotní správy. Vládním nařízením z 16. května 1941, číslo 192 Sbírky o výstavbě úřadů práce bylo zásadně stanoveno, že ministerstvo sociální a zdravotní správy pověří úřady práce - jakožto úřady I. instance - mimo jiné i výkonem živnostenské inspekce. Vlastní provedení však přinesla teprve vyhláška ministra hospodářství a práce z 20. srpna 1942, číslo 791, kterou byly úřady práce dnem 1. října 1942 pověřeny prováděním úkolů živnostenské inspekce, k uvedenému datu zanikly dosavadní samostatné živnostenské inspektoráty. Vládním nařízením číslo 13 ze dne 4. června 1945 (Sbírka zákonů a nařízení 1945, částka 8) byly na místě zmiňovaných úřadů práce zřízeny okresní úřady ochrany práce, jejichž úkolem byly i záležitosti živnostenské inspekce. Úřady ochrany práce zanikly ku dni 31. března 1949 na podkladě zákona číslo 87 ze dne 24. března 1949 a jejich funkci i pravomoc převzaly pracovní referáty okresních národních výborů. Územním obvodem živnostenského inspektorátu Pardubice byly tyto správní okresy: Pardubice, Ústí nad Orlicí, Chrudim, Chotěboř, Čáslav, Polička, Lanškroun, Vysoké Mýto, Litomyšl

6 II. Vývoj a dějiny archivního souboru Fond byl vytříděn po roce 1960 při prvotním pořádání fondu Krajského národního výboru Pardubice. Písemnosti pracovních referátů národních výborů v inspekčních záznamech přesahující rok 1949 byly ponechány ve fondu. V případě inspekčních záznamů bylo ponecháno původní členění. Pokud měly jednotlivé firmy vlastní složku, tak byla ponechána. Pokud je uveden pouze název lokality, obsahuje inventární jednotka inspekční záznamy všech živností v dané lokalitě. III. Archivní charakteristika archivního souboru Struktura tohoto archivního souboru je následující: 1 Činnost úřadu, pokyny 2 Inspekční záznamy seřazené abecedně podle jednotlivých lokalit Jednotlivé položky jsou uvedeny v inventárním seznamu. IV. Stručný rozbor archivního souboru Archivní soubor je vhodný k bádání o dějinách hospodářství a státní správy na Pardubicku v letech V. Záznam o uspořádání archivního souboru a sestavení archivní pomůcky Úvod k archivní pomůcce a archivní pomůcku sestavil Mgr. Tomáš Lána v červnu-červenci 2015 v Státním oblastním archivu v Zámrsku. Zámrsk dne Mgr. Tomáš Lána - 6 -

7 Seznam použitých pramenů a literatury Prameny: Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené, 1907 Bičík, Zdeněk, Křivský, Petr, Okresní úřad ochrany práce Jičín , inventář, Státní oblastní archiv v Zámrsku 1961 Brzobohatý, Jan, Živnostenský inspektorát v Moravské Ostravě , inventář, Státní oblastní archiv v Opavě, 1967 Literatura: Janák, Jan, Hledíková, Zdeňka, Dobeš, Jan, Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost, nakladatelství Lidové noviny, 2005, s ,

8 I n v e n t á r n í s e z n a m

9 1 Činnost úřadu, pokyny 1//1 Pokyny Ministerstva sociální péče (předání inspekčních záznamů z roku 1947, noční práce žen a úprava pracovní doby z roku 1949, etc.) kar 1//2 Výroční zpráva živnostenského inspektorátu v Pardubicích kar 1//3 Přehled vydaného množství dřeva živnostem na výrobu dřevoplynu 1945 kar 2 Inspekční záznamy seřazené abecedně podle jednotlivých lokalit 2//1 Inspekční záznamy - Albrechtice nad Orlicí kar 2//2 Inspekční záznamy - Gustav Haas, majitel mechanické tkalcovny v Benátkách u Jimramova kar 2//3 Inspekční záznamy - Bezpráví kar 2//4 Inspekční záznamy - Běstovice kar 2//5 Inspekční záznamy - Blato kar 2//6 Inspekční záznamy - Bohdaneč kar 2//7 Inspekční záznamy - Bor kar 2//8 Inspekční záznamy - Borová (dnes Havlíčkova Borová) kar 2//9 Inspekční záznamy - Brandýs nad Orlicí 1946 kar 2//10 Inspekční záznamy - Bratčice kar 2//11 Inspekční záznamy - Bystré kar - 9 -

10 2//12 Inspekční záznamy - Bystřec kar 2//13 Inspekční záznamy - Ctětín kar 2//14 Inspekční záznamy - Čáslav kar 2//15 Inspekční záznamy - Čenkovice kar 2//16 Inspekční záznamy - Čermná kar 2//17 Inspekční záznamy - Černovír kar 2//18 Inspekční záznamy - Česká Třebová kar 2//19 Inspekční záznamy - České Libchavy kar 2//20 Inspekční záznamy - Český Herálec 1948 kar 2//21 Inspekční záznamy - Damníkov kar 2//22 Inspekční záznamy - Dašice kar 2//23 Inspekční záznamy - Dlouhá Třebová kar 2//24 Inspekční záznamy - Dolní Bradlo kar 2//25 Inspekční záznamy - Dolní Bučice kar 2//26 Inspekční záznamy - Dolní Čermná kar 2//27 Inspekční záznamy - Dolní Dobrouč kar 2//28 Inspekční záznamy - Dolní Heřmanice kar 2//29 Inspekční záznamy - Dolní Holetín kar 2//30 Inspekční záznamy - Dolní Libchavy kar

11 2//31 Inspekční záznamy - Domoradice 1948 kar 2//32 Inspekční záznamy - Golčův Jeníkov kar 2//33 Inspekční záznamy - Hamry 1945 kar 2//34 Inspekční záznamy - Hartmanice (též technický plán tírny lnu firmy Pachovský z roku 1941) kar 2//35 Inspekční záznamy - Herálec kar 2//36 Inspekční záznamy - Heřmanův Městec kar 2//37 Inspekční záznamy - Hlinsko (též 5x technické plánky firmy Janda z roku 1945) kar 2//38 Inspekční záznamy - Hnátnice kar 2//39 Inspekční záznamy - Holice kar 2//40 Inspekční záznamy - Horní Čermná kar 2//41 Inspekční záznamy - Horní Dobrouč kar 2//42 Inspekční záznamy - R. Tichý a synové, úpravna a barevna kožešin v Horním Holetíně u Hlinska - později Kara, kožešnické závody kar 2//43 Inspekční záznamy - Horní Jelení kar 2//44 Inspekční záznamy - Horní Libchavy kar 2//45 Inspekční záznamy - Horní Sloupnice kar 2//46 Inspekční záznamy - Horní Třešňovec kar 2//47 Inspekční záznamy - Hraběšín kar

12 2//48 Inspekční záznamy - Hradiště na Písku 1949 kar 2//49 Inspekční záznamy - Hrochův Týnec kar 2//50 Inspekční záznamy - Chlum kar 2//51 Inspekční záznamy - Choceň kar 2//52 Inspekční záznamy - Chotěboř kar 2//53 Inspekční záznamy - Chrast kar 2//54 Inspekční záznamy - Chroustovice kar 2//55 Inspekční záznamy - Jan Eneš, výroba čepic a kožešin, Chrudim (pracovní řád z roku 1948) kar 2//56 Inspekční záznamy - Bláha a spol., galanterie, Chrudim 1946 kar 2//57 Inspekční záznamy - Polický, Popper, národní podnik, továrna na obuv, Chrudim - později Botana (seznam strojů, pracovní řád, schválení závodu, popis závodu, výkazy o počtu dělníků, mzdách a strojů z roku 1948) kar 2//58 Inspekční záznamy - Chrudim kar 2//59 Inspekční záznamy - Jedlová 1947 kar 2//60 Inspekční záznamy - Kamenec kar 2//61 Inspekční záznamy - Kerhartice nad Orlicí kar 2//62 Inspekční záznamy - Klášter 1936 kar 2//63 Inspekční záznamy - Klešice kar 2//64 Inspekční záznamy - Klokočov 1937 kar

13 2//65 Inspekční záznamy - Kohoutov kar 2//66 Inspekční záznamy - Korunka kar 2//67 Inspekční záznamy - Krchleby 1942 kar 2//68 Inspekční záznamy - Krouna kar 2//69 Inspekční záznamy - Krucemburk kar 2//70 Inspekční záznamy - Kunětice kar 2//71 Inspekční záznamy - Lanškroun kar 2//72 Inspekční záznamy - Lhotka kar 2//73 Inspekční záznamy - Lhotka Blatníkovská 1948 kar 2//74 Inspekční záznamy - Lišná kar 2//75 Inspekční záznamy - Litomyšl (též technický plán firmy Adler z roku 1920 a plán domu čp. 54 z roku 1931) kar 2//76 Inspekční záznamy - Luková kar 2//77 Inspekční záznamy - Luže kar 2//78 Inspekční záznamy - Miřetice kar 2//79 Inspekční záznamy - Morašice 1947 kar 2//80 Inspekční záznamy - Mrákotín kar 2//81 Inspekční záznamy - Nejepín kar 2//82 Inspekční záznamy - Nemošice 1948 kar 2//83 Inspekční záznamy - Nové Hrady kar

14 2//84 Inspekční záznamy - Nové Jesenčany kar 2//85 Inspekční záznamy - Nové Ransko kar 2//86 Inspekční záznamy - Nová Ves kar 2//87 Inspekční záznamy - Oldřichovice kar 2//88 Inspekční záznamy - Opatovice nad Labem kar 2//89 Inspekční záznamy - Orličky kar 2//90 Inspekční záznamy - Orlov kar 2//91 Inspekční záznamy - Orlov - Vračovice kar 2//92 Inspekční záznamy - Osík kar 2//93 Inspekční záznamy - Ostrov kar 2//94 Inspekční záznamy - Ostřetín kar 2//95 Inspekční záznamy - Oudoleň kar 2//96 Inspekční záznamy - Pardubice kar 2//97 Inspekční záznamy - Parník kar 2//98 Inspekční záznamy - Pohora kar 2//99 Inspekční záznamy - Pohránov 1950 kar 2//100 Inspekční záznamy - Polička (pracovní řád z roku 1935) kar 2//101 Inspekční záznamy - Polizy kar 2//102 Inspekční záznamy - Laubendorf (=Pomezí) kar

15 2//103 Inspekční záznamy - Bratři Glosové, tovární výroba ručně vyšívaného prádla a pyjam, Proseč (pracovní řád z roku 1934 a 1947) - později Leko, spojené továrny na prádlo, národní podnik kar 2//104 Inspekční záznamy - Proseč kar 2//105 Inspekční záznamy - Prosetín kar 2//106 Inspekční záznamy - Prostějov kar 2//107 Inspekční záznamy - Příkrakov kar 2//108 Inspekční záznamy - Příluka kar 2//109 Inspekční záznamy - Přívrat kar 2//110 Inspekční záznamy - Radim kar 2//111 Inspekční záznamy - Rohozná kar 2//112 Inspekční záznamy - Ronov nad Doubravou kar 2//113 Inspekční záznamy - Rosice u Chrudimi kar 2//114 Inspekční záznamy - Rosice nad Labem kar 2//115 Inspekční záznamy - Rudoltice kar 2//116 Inspekční záznamy - Rviště kar 2//117 Inspekční záznamy - Rybník kar 2//118 Inspekční záznamy - Rzy 1946 kar 2//119 Inspekční záznamy - Řepníky kar 2//120 Inspekční záznamy - Řetová kar

16 2//121 Inspekční záznamy - Sádek kar 2//122 Inspekční záznamy - Sázava (též technický plán usedlosti čp. 56 z roku 1922) kar 2//123 Inspekční záznamy - Sedliště kar 2//124 Inspekční záznamy - Semtěš kar 2//125 Inspekční záznamy - Sezemice kar 2//126 Inspekční záznamy - Skořenice (též technický plán tírny lnu firmy Prudič z roku 1941) kar 2//127 Inspekční záznamy - Skuhrov kar 2//128 Inspekční záznamy - Marie Houžvičková, továrna na prádlo a průmysl ručních výšivek ve Skutči kar 2//129 Inspekční záznamy - Jaroslav Jehlička, továrna obuvi, Skuteč kar 2//130 Inspekční záznamy - Josef Kusý, továrna na obuv, Skuteč kar 2//131 Inspekční záznamy - Karel Kusý a syn, továrna na obuv, Skuteč kar 2//132 Inspekční záznamy - Skuteč kar 2//133 Inspekční záznamy - Slatiňany kar 2//134 Inspekční záznamy - Srch 1940 kar 2//135 Inspekční záznamy - Srnojedy kar 2//136 Inspekční záznamy - Starý Dvůr 1947 kar

17 2//137 Inspekční záznamy - Střední (Prostřední) Libchavy kar 2//138 Inspekční záznamy - Střemošice kar 2//139 Inspekční záznamy - Svídnice kar 2//140 Inspekční záznamy - Svojanov kar 2//141 Inspekční záznamy - Svratka kar 2//142 Inspekční záznamy - Škrdlovice kar 2//143 Inspekční záznamy - Švihov kar 2//144 Inspekční záznamy - Travná 1946 kar 2//145 Inspekční záznamy - Trhová Kamenice kar 2//146 Inspekční záznamy - Třebovice kar 2//147 Inspekční záznamy - Uhersko kar 2//148 Inspekční záznamy - Ústí nad Orlicí (též technický plán firmy Kumpošt z roku 1921) kar 2//149 Inspekční záznamy - Velká Skrovnice 1947 kar 2//150 Inspekční záznamy - Vestec - Běstvina 1945 kar 2//151 Inspekční záznamy - Vojnův Městec kar 2//152 Inspekční záznamy - Výprachtice kar K7 2//153 Inspekční záznamy - Vysoké Mýto kar K7 2//154 Inspekční záznamy - Zálší 1947 kar K7-17 -

18 2//155 Inspekční záznamy - Zámrsk (též technický plán firmy Lošan z roku 1919) kar K7 2//156 Inspekční záznamy - Zbýšov v Čechách 1945 kar K7 2//157 Inspekční záznamy - Žďárec u Skutče kar K7 2//158 Inspekční záznamy - Ždírec nad Doubravou kar K7 2//159 Inspekční záznamy - Žichlínek kar K7 2//160 Inspekční záznamy - Žleby 1947 kar K7-18 -

19 T i r á ž ( e v i d e n č n í ú d a j e o f o n d u ) 1. Název archivní pomůcky Živnostenský inspektorát Pardubice 2. Časové rozmezí archivní pomůcky /1895/ (1951) 3. Počet evidenčních jednotek 7 (7 kartonů) 4. Rozsah v pomůcce zpracovaných 0,77 archiválií v bm 5. Místo uložení Státní oblastní archiv v Zámrsku 6. Stav pomůckou zpracovaných archiválií ke dni 7. Zpracovatel archivního souboru Mgr. Tomáš Lána 8. Zpracovatel archivní pomůcky Mgr. Tomáš Lána 9. Počet stran pomůcky 19 (z toho 7 úvodu) 10. Údaje o schválení Petr Zimmermann, prom. hist., ředitel SOA v Zámrsku, č. j. SOAZ-ZA/ , dne Počet exemplářů Číslo archivní pomůcky Číslo listu NAD 479

SÍDELNÍ STRUKTURA PARDUBICKÉHO KRAJE

SÍDELNÍ STRUKTURA PARDUBICKÉHO KRAJE SÍDELNÍ STRUKTURA PARDUBICKÉHO KRAJE (aktualizace 03/2014 zapracování dat ze SLDB 2011) V kraji se nachází 451 obcí, z toho 15 obcí s rozšířenou působností a 26 obcí s pověřeným obecním úřadem. Z celkového

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3354 č. archivní pomůcky: 8963 Úřad práce Pardubice (1929) 1939-1945 inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2014 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce archivního

Více

O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e

O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3355 č. archivní pomůcky: 8972 O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e (1913) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D.

Více

Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění - oblastní středisko Hradec Králové

Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění - oblastní středisko Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. listu NAD: 04 č. archivní pomůcky: 897 Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění - oblastní středisko Hradec Králové 97-98 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 03 O b s

Více

Inventář. Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) Státní oblastní archiv v Zámrsku

Inventář. Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8997 NAD č. 4170 Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) 1945-1948 Zpracoval:

Více

Ústřední svaz obchodu pro Čechy a Moravu, územní úřadovna Hradec Králové

Ústřední svaz obchodu pro Čechy a Moravu, územní úřadovna Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č.ev. listu NAD: 543 č. archivní pomůcky: 8913 Ústřední svaz obchodu pro Čechy a Moravu, územní úřadovna Hradec Králové 1944-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2013 O

Více

Ústřední spolek československých profesorů - východočeský odbor Chrudim

Ústřední spolek československých profesorů - východočeský odbor Chrudim STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 2943 č. archivní pomůcky: 8966 Ústřední spolek československých profesorů - východočeský odbor Chrudim 1883-1885 (1927) inventář Mgr. Jiří Kuba, Mgr.

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Pardubicko, s.p. Pardubice

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Pardubicko, s.p. Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 448 č. archivní pomůcky: 8930 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Pardubicko, s.p. Pardubice 959-990 (99) inventář Pavlína Janíková

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Seznam čekacích dob platný od 14. prosince 2014

Seznam čekacích dob platný od 14. prosince 2014 Seznam čekacích dob platný od 14. prosince 2014 Dopravce Linka Spoj Čas Věta do strojku (neupravovat, generuje se automaticky) Na zastávce V Tč vyčká Příjezdu linky Spoje Dopravce Ze směru Čas Čekací doba

Více

Nouzové sdružení českých okresů v severovýchodních Čechách Hořice

Nouzové sdružení českých okresů v severovýchodních Čechách Hořice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 2964 č. archivní pomůcky: 8977 Nouzové sdružení českých okresů v severovýchodních Čechách Hořice 1918-1919 inventář Mgr. Jiří Kuba, Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

Pracovní soud (odvolací) Chrudim 1932-1949

Pracovní soud (odvolací) Chrudim 1932-1949 Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//2903 Inventář archivní pomůcka č. 8933 NAD č. 2903 Pracovní soud (odvolací) Chrudim 1932-1949 Zpracoval: Mgr.

Více

Český svaz válečníků - krajské vedení Pardubice

Český svaz válečníků - krajské vedení Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 1131 č. archivní pomůcky: 8964 Český svaz válečníků - krajské vedení Pardubice 1941-1945 /1950/ inventář Mgr. Jiří Kuba, Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O

Více

Příloha č. 5 - Modelové spotřeby štěrkopísku a stavebního kamene na veřejně prospěšné stavby Pardubického kraje ( tělesa liniových staveb v m 3 )

Příloha č. 5 - Modelové spotřeby štěrkopísku a stavebního kamene na veřejně prospěšné stavby Pardubického kraje ( tělesa liniových staveb v m 3 ) Kód VPS Popis veřejně- prospěšné dopravní stavby Délka úseku v km Spotř. drc. kameniva (v m3) Spotř. štěrkopísku v (m3) D1 D2 stavba dálnice D11 se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami včetně

Více

Jan Heyl, strojírna Vyhnánov

Jan Heyl, strojírna Vyhnánov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 1104 č. archivní pomůcky: 8927 Jan Heyl, strojírna Vyhnánov 1948-1950 inventář Jana Vinklerová Zámrsk 2014 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce archivního

Více

Okresní úřad ochrany práce Jičín

Okresní úřad ochrany práce Jičín STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3359 č. archivní pomůcky: 8984 Okresní úřad ochrany práce Jičín (1940) 1945-1949 inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj

Více

Místní školní rada Běhařov 1926-1950. EL NAD č.: 1525. AP č.: 558

Místní školní rada Běhařov 1926-1950. EL NAD č.: 1525. AP č.: 558 Státní okresní archiv Klatovy Místní školní rada Běhařov 1926-1950 Inventář EL NAD č.: 1525 AP č.: 558 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Roman Žid a synové, tkalcovna, Hronov

Roman Žid a synové, tkalcovna, Hronov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Archivní pomůcka č.: 8881 NAD č.: 360 Roman Žid a synové, tkalcovna, Hronov 1928-1948 (1949) Mgr. Alžběta Langová Chrudim 2012 Obsah Úvod 3 I. Vývoj původce archivního

Více

C. Lorenz, a. s., Vrchlabí

C. Lorenz, a. s., Vrchlabí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Archivní pomůcka č.: 8862 NAD č.: 1093 C. Lorenz, a. s., Vrchlabí 1940-1946 (1952) Alžběta Langová Chrudim 2012 Obsah Obsah Úvod 3 I. Vývoj původce archivního souboru 4

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 3512 č. archivní pomůcky 8902 Protektorátní kriminální policie, úřadovna Hradec Králové 1942-1945 (1947) inventář Mgr. Jana Černínová Zámrsk 2015 O b s

Více

Chronotechna, n. p. Šternberk, závod Meziměstí

Chronotechna, n. p. Šternberk, závod Meziměstí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 403 č. archivní pomůcky: 8940 Chronotechna, n. p. Šternberk, závod Meziměstí (945) 946-948 (949) inventář Mgr. Jana Šimková Zámrsk 04 O b s a h Úvod 3

Více

Kontrolovaný subjekt. Stránka 1 z 25

Kontrolovaný subjekt. Stránka 1 z 25 PLÁN VNĚJŠÍCH KONTROL NA ROK Krajský úřad Pardubického kraje Předmět 1 P R OF vybrané obce I. a II. typu 2 P 001 90 560 OZ Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví kontrola dle zák. č. 111/2009, o základních

Více

Název zastávky Číslo zóny Název zóny

Název zastávky Číslo zóny Název zóny Adršpach 368 Adršpach (368) Anenská Studánka 937 Anenská Studánka (937) Bartoušov 566 Bartoušov (566) Bartoušov zast. 566 Bartoušov (566) Bělá u Staré Paky z. 598 Bělá(SM) (598) Bernartice u Trutnova 432

Více

Velitelství četnického oddělení Náchod

Velitelství četnického oddělení Náchod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 3514 č. archivní pomůcky 8889 Velitelství četnického oddělení Náchod 1906-1943 inventář Mgr. Jana Černínová Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce

Více

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE aktualizace č. 1

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE aktualizace č. 1 ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE aktualizace č. 1 květen 2014 2 ZADAVATEL Pardubický kraj Krajský úřad Pardubického kraje Komenského nám. 125 532 11 Pardubice ZHOTOVITEL AURS, spol. s r. o. Komornická

Více

Opravy, modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji v letech 2015 až 2020

Opravy, modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji v letech 2015 až 2020 Dopravní konference Opravy, modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji v letech 2015 až 2020 Pardubice, 3. září 2015 Opravy, modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4153 č. archivní pomůcky: 8953 Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice 1965-1990 (1995) inventář Pavlína Janíková Zámrsk

Více

Přehled digitalizovaných map SOA v Zámrsku k 7. květnu 2014

Přehled digitalizovaných map SOA v Zámrsku k 7. květnu 2014 Přehled digitalizovaných map SOA v Zámrsku k 7. květnu 2014 SIGNATURA NÁZEV MAPY ODKAZ NA MAPU Vs Pardubice 1 Generální mapa panství Pardubice http://www.chartae-antiquae.cz/maps/11378 Vs Pardubice 3 Mapa

Více

Úpské papírny, n. p. Svoboda nad Úpou

Úpské papírny, n. p. Svoboda nad Úpou STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3434 č. archivní pomůcky: 8975 Úpské papírny, n. p. Svoboda nad Úpou (1901) 1949-1958 inventář Mgr. Jana Šimková Zámrsk 2015 O b s a h Úvod 3 I. Dějiny

Více

Třída 3PA, obor vzdělání 63-42-2 Prodavač - potravinářské zboží

Třída 3PA, obor vzdělání 63-42-2 Prodavač - potravinářské zboží 1976 Kurs, obor vzdělání 63-41-2 Prodavač -, 63-42-2 Prodavač - potravinářské zboží Liliana Adámková, Rychnov nad Kněžnou - Alena Benešová, Cotkytle - Jan Briatka, Řetová - Jana Groligová, Česká Třebová

Více

Klasifikace LFA. Přehled oblastí

Klasifikace LFA. Přehled oblastí Klasifikace LFA Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě Méně příznivé

Více

Platný k 1.3.2012. I. Školství

Platný k 1.3.2012. I. Školství Přehled organizací Pardubického kraje Platný k 1.3.2012 I. Školství IČO 1 75061074 Název a sídlo Centrum celoživotního vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje;

Více

Seznam čekacích dob platný od 13. prosince 2015

Seznam čekacích dob platný od 13. prosince 2015 Seznam čekacích dob platný od 13. prosince 2015 Dopravce Linka Spoj Čas Věta do strojku (neupravovat, generuje se automaticky) Na zastávce V Tč vyčk á Příjezdu linky Spoje Dopravce Ze směru Čas AP TOUR

Více

Čistírny domovních vod. Čistírny domovních vod. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III. Realizace: rok 2012

Čistírny domovních vod. Čistírny domovních vod. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III. Realizace: rok 2012 Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III Čistírny domovních vod Realizace: rok 2012 Čistírny domovních vod Realizace: rok 2012 čistička odpadních vod ČOV VZE4 - Čertovina čistička

Více

3.3.1 Nedostatečně chráněná území v Pardubickém kraji

3.3.1 Nedostatečně chráněná území v Pardubickém kraji 3.3.1 Nedostatečně chráněná území v Pardubickém kraji Lokalita Vodní tok Ohrožená místa Brandýs nad Orlicí Tichá Orlice obytné domy, sport. areál, kotelna, C..E.B. Kahovec Návrh (není povinné) (Q N ) Q50

Více

Název instituce Číslo listu NAD Název archivního souboru Přístupnost Metráž celková Čísla archivních pomůcek

Název instituce Číslo listu NAD Název archivního souboru Přístupnost Metráž celková Čísla archivních pomůcek Název instituce Číslo listu NAD Název archivního souboru Přístupnost Metráž celková Čísla archivních pomůcek Státní oblastní archiv v Zámrsku 3 Státní obvodová úřadovna pro pozemkovou reformu, Hradec Králové

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 4467/ENV/12 Ing. Slezák/l.2442 23. 1. 2012 Věc: Posuzování vlivů

Více

Okresní úřad ochrany práce Trutnov

Okresní úřad ochrany práce Trutnov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3232 č. archivní pomůcky: 8973 Okresní úřad ochrany práce Trutnov (1905) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

CHRUDIMSKO- HLINECKO. Na kole

CHRUDIMSKO- HLINECKO. Na kole CHRUDIMSKO- HLINECKO Na kole Obsah Východní Čechy... 4 Chrudimsko-Hlinecko... 6 Křížem krážem Podhůrou... 8 Staré záhady kolem Sečské přehrady...10 Za koupáním na Konopáč...12 Cesta do krajiny tradic...14

Více

Živnostenské společenstvo Janovice nad Úhlavou (1886)1891-1942(1945)

Živnostenské společenstvo Janovice nad Úhlavou (1886)1891-1942(1945) Živnostenské společenstvo Janovice nad Úhlavou (1886)1891-1942(1945) EL NAD č.: 1164 41 I. Vývoj původce archivního fondu Počátky Společenstva smíšených živností v Janovicích nad Úhlavou spadají do roku

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Stra Strategie území správního obvodu ORP Chrudim v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářhospodá ství a cestovního ruchu Dokument je zpracován na období

Více

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4149 č. archivní pomůcky: 8943 Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové 1938-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

3. Bezbariérová meziměstská autobusová doprava z Pardubic

3. Bezbariérová meziměstská autobusová doprava z Pardubic 3. Bezbariérová meziměstská autobusová doprava z Pardubic Autobusové nádraží PARDUBICE Čekárna, informace, toalety bezbariérově nepřístupné Před vstupem je 6 schodů. Na nádraží je 12 zastávek. Zastávka

Více

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:3098 č. archivní pomůcky: 8965 Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice 1945-1947 inventář Mgr.Jiří Kuba, Mgr. Tomáš

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 314/507/517 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 314/507/517 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 314/507/517 nákladní pro tratě Lanškroun Rudoltice v Čechách (Česká Třebová) Chornice Skalice nad Svitavou Chornice Třebovice v Čechách

Více

(1) Požární poplachový plán kraje Vysočina (dále jen poplachový plán ) slouží:

(1) Požární poplachový plán kraje Vysočina (dále jen poplachový plán ) slouží: NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 5. 9. 2006 č. 2/2006 kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000

Více

Vlajka - župní vedení Hradec Králové, sídlo Dvůr Králové nad Labem 1940-1943 (1946)

Vlajka - župní vedení Hradec Králové, sídlo Dvůr Králové nad Labem 1940-1943 (1946) Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ 215000010//717 Inventář archivní pomůcka č. 9003 NAD č. 717 Vlajka - župní vedení Hradec Králové, sídlo Dvůr Králové

Více

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100 D.13 - Hloubky Q 100 ICOB 576077 Albrechtice nad Orlicí 535427 Bakov nad Jizerou 579041 Batňovice 535443 Bělá pod Bezdězem 535451 Benátky nad Jizerou 563919 Bílý Kostel nad Nisou nezaplaveno 312 0 1 289

Více

Národní škola Prádlo 1900-1961. Číslo listu NAD: 288

Národní škola Prádlo 1900-1961. Číslo listu NAD: 288 Národní škola Prádlo 1900-1961 Číslo listu NAD: 288 132 I. Vývoj původce archivního souboru Podle dochovaných záznamů o činnosti Místní školní rady v Prádle škola fungovala již v roce 1888. Vyučování probíhalo

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA Obecně závazná vyhláška č. 3/2005, požární řád města, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2006 Zastupitelstvo města Pardubic vydalo dne 1. listopadu 2005,

Více

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3510 č. archivní pomůcky: 8967 Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice 1945-1948 inventář Mgr.Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE R O Z H O D N U T Í

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE Odbor dopravy a silničního hospodářství 532 11 Pardubice, Komenského nám. 125 _Tel. 466 026 111 Fax 466 026 394 Č.j.: ODSH-49924/2015-Li Pardubice 29. července 2015 R O

Více

Seznam dle revírů VčÚS ČRS Hradec Králové Břevnický potok 1 Chotěboř Bělá 2 Solnice Bystřice 1 Chlumec nad Cidl.

Seznam dle revírů VčÚS ČRS Hradec Králové Břevnický potok 1 Chotěboř Bělá 2 Solnice Bystřice 1 Chlumec nad Cidl. Seznam dle revírů VčÚS ČRS Hradec Králové 451 001 Břevnický potok 1 Chotěboř 453 002 Bělá 2 Solnice 451 003 Bystřice 1 Chlumec nad Cidl. 453 003 Bělá 3 Skuhrov n.bělou 451 004 Bystřice 2 Nechanice 453

Více

3. Problémy k řešení v územně plánovací činnosti

3. Problémy k řešení v územně plánovací činnosti 3. Problémy k řešení v územně plánovací činnosti 3.1. Priority ORP Chrudim v územně plánovací činnosti 1. Podpora rozvojových lokalit pro vznik pracovních příležitost 2. Podpora obnovitelných zdrojů energie

Více

PARDUBICKÝ KRAJ OKRES CHRUDIM. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem

PARDUBICKÝ KRAJ OKRES CHRUDIM. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem OKRES CHRUDIM 1. Běstvina 1 408 514 Chrudim Třemošnice Chrudim Třemošnice Třemošnice 2. Biskupice 274 51 Chrudim Třemošnice Chrudim Ronov nad Doubravou Ronov nad Doubravou 3. Bítovany 349 413 Chrudim Chrast

Více

Akční plán reálná varianta. optimální varianta. 21 21 lůžko OZP, senioři Králíky. 8 8 lůžko OZP, senioři Žamberk

Akční plán reálná varianta. optimální varianta. 21 21 lůžko OZP, senioři Králíky. 8 8 lůžko OZP, senioři Žamberk Financováno z individuálního projektu na sociální Nově navržená kapacita/ Identifikátor Druh reálná 9524318 AESKULAP spol.s r.o. sociální poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 21 21 lůžko

Více

Místní školní rada Bolešiny

Místní školní rada Bolešiny Státní okresní archiv Klatovy Místní školní rada Bolešiny 1896 1941 Inventář EL NAD č.: 1871 AP č.: 586 Eva Ulrichová Klatovy 2016 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Inventář. Národní souručenství - krajský sekretariát Pardubice 1939-1942. Státní oblastní archiv v Zámrsku. archivní pomůcka č. 8999 NAD č.

Inventář. Národní souručenství - krajský sekretariát Pardubice 1939-1942. Státní oblastní archiv v Zámrsku. archivní pomůcka č. 8999 NAD č. Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8999 NAD č. 67 Národní souručenství - krajský sekretariát Pardubice 1939- Zpracovali: Mgr.

Více

Pardubický kraj Okres Chrudim

Pardubický kraj Okres Chrudim Okres Běstvina všechna k.ú. ÚPN SÚ Biskupice k.ú. Biskupice Bítovany k.ú. Bítovany Bojanov všechna k.ú. ÚPO Bor k.ú. Bor Bořice k.ú. Bořice Bousov k.ú. Bousov Bylany k.ú. Bylany Ctětín k.ú. Ctětín Čankovice

Více

Místní školní rada Čepice

Místní školní rada Čepice Státní okresní archiv Klatovy Místní školní rada Čepice 1930 1949 Inventář EL NAD č.: 1872 AP č.: 591 Eva Ulrichová Klatovy 2016 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

VÝSTAVBA ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ přehled nejvýznamnějších realizačních zakázek

VÝSTAVBA ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ přehled nejvýznamnějších realizačních zakázek VÝSTAVBA ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ přehled nejvýznamnějších realizačních zakázek Optické trasy Polička Svitavy optický kabel IDSE VČE, realizace 2003 Vedení VN a VVN -venkovní vedení (AlFe vodiče, izolované

Více

Usnesení o určení lhůty k provedení úkonu vyjádření k podanému rozkladu

Usnesení o určení lhůty k provedení úkonu vyjádření k podanému rozkladu V Hradci Králové dne 2. 8. 2013 Č.j.:1226/550/13-Hd 54525/ENV/13 Dle rozdělovníku Oznámení o podaném rozkladu společnosti SouthOil s.r.o Ministerstvo životního prostředí oznamuje ve smyslu ustanovení 86

Více

Archiv obce Hlince. EL NAD č.: 56. AP č.: 296

Archiv obce Hlince. EL NAD č.: 56. AP č.: 296 Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích Archiv obce Hlince 1884 1945 Inventář EL NAD č.: 56 AP č.: 296 Kateřina Nová, Jiří Kříž Plasy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3

Více

Archiv obce Březí. EL NAD č.: 20. AP č.: 363

Archiv obce Březí. EL NAD č.: 20. AP č.: 363 Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Archiv obce Březí 1931 1944 Inventář EL NAD č.: 20 AP č.: 363 Mgr. Jana Hrušková Horšovský Týn 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu

Více

Ostrov. Žlebské Chvalovice. Elektronický Digitální Povodňový Portál. Stanoviště: Ostrov 57/, Ostrov 53863 Telefon: 469674228 urad@obec-ostrov.

Ostrov. Žlebské Chvalovice. Elektronický Digitální Povodňový Portál. Stanoviště: Ostrov 57/, Ostrov 53863 Telefon: 469674228 urad@obec-ostrov. Elektronický Digitální Povodňový Portál Ostrov Stanoviště: Ostrov 57/, Ostrov 53863 Telefon: 469674228 urad@obec-ostrov.cz Jméno: 27300 Václav Staněk Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 469674228

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU Železné hory, Chrudimsko, Přeloučsko VE DNECH Určeno pro cykloturistiku a pěší turistiku

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU Železné hory, Chrudimsko, Přeloučsko VE DNECH Určeno pro cykloturistiku a pěší turistiku NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU Železné hory, Chrudimsko, Přeloučsko VE DNECH 9. 5. 12. 5. 2019 Určeno pro cykloturistiku a pěší turistiku Ubytování: Doprava: Odjezd: Návrat: 3 noci s polopenzí v RS Tesla

Více

Mapování veřejných budov Romana Zamastilová odborný konzultant bezbariérovosti

Mapování veřejných budov Romana Zamastilová odborný konzultant bezbariérovosti Mapování veřejných budov 23.5.2013 Romana Zamastilová odborný konzultant bezbariérovosti Činnost poradenských středisek mapování stávajících budov, komunikací a bezbariérově upravených zastávek a následné

Více

S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a. p r o s t u d u j í c í p ř i z a m ě s t n á n í. S o k o l o v. Státní oblastní archiv v Plzni

S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a. p r o s t u d u j í c í p ř i z a m ě s t n á n í. S o k o l o v. Státní oblastní archiv v Plzni Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresního archiv v Sokolově, se sídlem v Jindřichovicích Č. EL. JAF: 1047 Č. AP: 71 S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a p r o s t u d u j í c í p ř i z a m ě s t

Více

ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946)

ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946) STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV ROKYCANY ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946) Inventář Číslo listu JAF 66 Evidenční číslo pomůcky 108 Zpracovala: Mgr. Hana Hrachová ROKYCANY 2003 OBSAH ÚVOD I. Vývoj původce fondu

Více

Minorité Pardubice [1516] Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//359 Inventář archivní pomůcka č. 8991 NAD č. 359

Minorité Pardubice [1516] Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//359 Inventář archivní pomůcka č. 8991 NAD č. 359 Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//359 Inventář archivní pomůcka č. 8991 NAD č. 359 Minorité Pardubice [1516] Zpracovala: PhDr. Markéta Česáková

Více

SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM PARDUBICKÉHO KRAJE DNE 21. 4. 2016 USNESENÍM Z/413/16

SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM PARDUBICKÉHO KRAJE DNE 21. 4. 2016 USNESENÍM Z/413/16 SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM PARDUBICKÉHO KRAJE DNE 21. 4. USNESENÍM Z/413/16 ROZDĚLENÍ KRAJSKÉ DOTACE VYBRANÝM OBCÍM ZŘIZOVATELŮM JPO SDH OBCÍ I. KOLO ČÁSTEČNÉ POSKYTNUTÍ DOTACÍ OBCÍM: název okres dotace

Více

Stránka 1. Datum převzetí Oprávněný Povinný Sídlo PSČ Ulice s.zn.soudu Česká republika, vězeňská služba České

Stránka 1. Datum převzetí Oprávněný Povinný Sídlo PSČ Ulice s.zn.soudu Česká republika, vězeňská služba České Stránka 1 PČ Rok Datum převzetí Oprávněný Povinný Sídlo PSČ Ulice s.zn.soudu Česká republika, vězeňská služba České 11226 2013 6.6.2013 republiky Česká republika, vězeňská služba České Kerulová Martina

Více

č. Jméno Ulice - Obec PSČ Pošta OS 2 Bareš Ladislav Svobodná Ves 15 286 01 Čáslav Pardubice 17 Havránek Josef Pelechov 7 535 01 Přelouč Pardubice 20

č. Jméno Ulice - Obec PSČ Pošta OS 2 Bareš Ladislav Svobodná Ves 15 286 01 Čáslav Pardubice 17 Havránek Josef Pelechov 7 535 01 Přelouč Pardubice 20 2 Bareš Ladislav Svobodná Ves 15 286 01 Čáslav Pardubice 17 Havránek Josef Pelechov 7 535 01 Přelouč Pardubice 20 Holub Jindřich Habřina Vlčí 106 533 41 Lázně Bohdaneč Pardubice 24 Jackulák Josef Starý

Více

VÝSLEDKY XIV. OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE

VÝSLEDKY XIV. OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE VÝSLEDKY XIV. OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE ZÁŘÍ 2015 KVĚTEN 2016 XIV. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE CORNY středoškolský atletický pohár Konečné pořadí dívek: 1. Gymnázium Mozartova Pardubice

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

místo realizace počet obyvatel Vysoké Chvojno 2 Žamberk město Žamberk 6 037 areál pro turistiku 18 548 621 7 419 448

místo realizace počet obyvatel Vysoké Chvojno 2 Žamberk město Žamberk 6 037 areál pro turistiku 18 548 621 7 419 448 Přílohy Příloha č. 1: Realizované projekty Příjemce typ příjemce místo realizace počet obyvatel předmět projektu celkové výdaje z toho dotace EU 1 Lesní družstvo Vysoké Chvojno, s. r. o. Vysoké Chvojno

Více

Referenční listina skupiny isolar

Referenční listina skupiny isolar Referenční listina skupiny isolar Rodinný dům Lhota pod Libčany Nominální výkon: 4,86kWp Schüco SPV 180-SMJ-S Fronius IG 40 Instalovaná plocha: 34 m 2 Sklon modulů: 40 Uvedení do provozu: Listopad 2008

Více

Vlajka - župní vedení Pardubice 1940-1942 (1945/1950)

Vlajka - župní vedení Pardubice 1940-1942 (1945/1950) Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ 215000010//2813 Inventář archivní pomůcka č. 9001 NAD č. 2813 Vlajka - župní vedení Pardubice 1940-1942 (1945/1950)

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha. Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha. Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou *crdux0087evz* CRDUX0087EVZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0087/15-3/Hm V Praze dne 11. února 2015 Č. j.: DUCR-8063/15/Hm Telefon: 602 378 117

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2005 FARNÍ CHARITA HLINSKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2005 FARNÍ CHARITA HLINSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2005 FARNÍ CHARITA HLINSKO FARNÍ CHARITA Erbenova 730 HLINSKO 539 01 IČO 15054519 Tel., fax: 469 311 593 e-mail: charita_hl@xaz.cz Ředitel: MVDr. Josef Boháč Farní charita Hlinsko byla

Více

130 2015 19.01.2015 VZP ČR Ľudmila Pilová Liberk 51712 Liberk 70 OS Rychnov n/k E 479/2005-8 129 2015 19.01.2015 VZP ČR Radek Michálek Rychnov nad

130 2015 19.01.2015 VZP ČR Ľudmila Pilová Liberk 51712 Liberk 70 OS Rychnov n/k E 479/2005-8 129 2015 19.01.2015 VZP ČR Radek Michálek Rychnov nad 158 2015 19.01.2015 VZP ČR Dušan Pešta Solnice 517 01 Masarykovo náměstí 1 OS Rychnov n/k 17 E 76/2012-10 157 2015 19.01.2015 VZP ČR Jaroslav Sobotka Dobruška 518 01 Mírová 813 OS Rychnov n/k 17 E 1229/2011-7

Více

Týden 1/2014. 1.ledna 2014-5.ledna 2014

Týden 1/2014. 1.ledna 2014-5.ledna 2014 Týden 1/2014 1.ledna 2014-5.ledna 2014 30.12.2013 31.12.2013 1.1.2014 2.1.2014 3.1.2014 4.1.2014 5.1.2014 Týden 2/2014 6.ledna 2014-12.ledna 2014 6.1.2014 7.1.2014 8.1.2014 9.1.2014 10.1.2014 11.1.2014

Více

Státní oblastní archiv v Plzni 5. oddělení

Státní oblastní archiv v Plzni 5. oddělení Státní oblastní archiv v Plzni 5. oddělení Velkostatek Kozolupy 1915 1948 Inventář č. EL NAD: 20060 Číslo. AP: 600 Ladislava Váňová Klatovy 2006 2 OBSAH Str. Úvod I. Vývoj původce archivního souboru...

Více

Městský úřad Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim. Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

Městský úřad Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim. Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim Městský úřad Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim Odbor dopravy Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim Váš dopis ze dne: Vaše značka: Spis. značka: Č.j.: Spisový a skartační znak, skartační

Více

Kontrolovaný subjekt. Stránka 1 z 25

Kontrolovaný subjekt. Stránka 1 z 25 PLÁN VNĚJŠÍCH KONTROL NA ROK Krajský úřad kého kraje Předmět 1 P R OF vybrané obce I. a II. typu 2 S 601 58 981 KŘÚ 3 P 002 74 046 OSV 4 P 002 74 046 OOPKŽÚ 5 S 481 59 638 KŘÚ 6 S 601 03 370 KŘÚ 7 S 481

Více

Jaromír Brzokoupil, továrna na obuv Skuteč

Jaromír Brzokoupil, továrna na obuv Skuteč STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 998 č. archivní pomůcky: 8928 Jaromír Brzokoupil, továrna na obuv Skuteč 1943-1952 inventář Jana Vinklerová Zámrsk, 2014 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce

Více

6 F2010 Vzduch-voda Ústí nad Orlicí 7 Systém Kostelec nad Orlicí 8 F2010 ( F2030 ) Vzduch-voda Vamberk

6 F2010 Vzduch-voda Ústí nad Orlicí 7 Systém Kostelec nad Orlicí 8 F2010 ( F2030 ) Vzduch-voda Vamberk Jednotka Technologie Město 1 F2020 Vzduch-voda Zlatníky 2 F640 Ventilační Most 3 F2005-14kW Vzduch-voda Čermná nad Orlicí 4 PZP Vzduch-voda Chrast u Chrudimi 5 PZP Vzduch-voda Semily Semily 6 F2010 Vzduch-voda

Více

1. Vymezení venkova POSTAVENÍ VENKOVA V PARDUBICKÉM KRAJI 11. 1) Tuto definici používá i Eurostat.

1. Vymezení venkova POSTAVENÍ VENKOVA V PARDUBICKÉM KRAJI 11. 1) Tuto definici používá i Eurostat. 1. Vymezení venkova 1.1. Obecné poznatky k vymezení venkova Problematika venkova vchází do popředí zájmu od chvíle, kdy došlo k prudkému růstu měst v důsledku průmyslového rozvoje. Součástí změn, které

Více

Společenstvo pekařů Sušice (1918) (1950)

Společenstvo pekařů Sušice (1918) (1950) Společenstvo pekařů Sušice (1918)1920-1947(1950) EL NAD č.: 629 63 I. Vývoj původce archivního fondu Odborné společenstvo mistrů pekařů v Sušici vzniklo odloučením od Živnostenského společenstva potravního

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

ZIKA CZ s.r.o. Kubelíkova 1224/42 Praha Jiří Dohnal

ZIKA CZ s.r.o. Kubelíkova 1224/42 Praha Jiří Dohnal ZIKA CZ s.r.o. Kubelíkova 1224/42 Praha 3 130 00 Jiří Dohnal 773 108 795 jiri.dohnal@nibecentrum.cz Odkaz kde naleznete fotky k referencím : http://www.nibecentrum.cz/reference/ Jednotka Technologie Město

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 310-4/2008-330/R V Proseči dne 28.8.2008 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O

Více

Národní obec fašistická - župní vedení Pardubice (1927) (1945)

Národní obec fašistická - župní vedení Pardubice (1927) (1945) Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ 215000010//144 Inventář archivní pomůcka č. 9005 NAD č. 144 Národní obec fašistická - župní vedení Pardubice (1927)

Více

Velkostatek Radvanice 1928-1947

Velkostatek Radvanice 1928-1947 Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ 215000010//3844 Inventář archivní pomůcka č. 9008 NAD č. 3844 Velkostatek Radvanice 1928-1947 Zpracoval: Tomáš Lána

Více

Požární řád Města Slatiňany

Požární řád Města Slatiňany MĚSTO SLATIŇANY Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 Požární řád Města Slatiňany Zastupitelstvo Města Slatiňany v souladu s ustanovením 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Okresní úřad ochrany práce Havlíčkův Brod

Okresní úřad ochrany práce Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3380 č. archivní pomůcky: 8974 Okresní úřad ochrany práce Havlíčkův Brod (1938) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D. Zámrsk 2015 O b s

Více

Místní školní rada Bližanovy

Místní školní rada Bližanovy Státní okresní archiv Klatovy Místní školní rada Bližanovy 1922 1923 Inventář EL NAD č.: 1869 AP č.: 584 Eva Ulrichová Klatovy 2016 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více