STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU"

Transkript

1 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 3512 č. archivní pomůcky 8902 Protektorátní kriminální policie, úřadovna Hradec Králové (1947) inventář Mgr. Jana Černínová Zámrsk 2015

2 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce archivního souboru 4 II. Vývoj a dějiny archivního souboru 7 III. Archivní charakteristika archivního souboru 8 IV. Stručný rozbor archivního souboru 9 V. Záznam o uspořádání archivního souboru a sestavení archivní pomůcky 11 Seznam použité literatury 11 Inventární seznam 12 I. KNIHY 13 II. SPISOVÝ MATERIÁL 14 Vyšetřovací spisy 14 Materiály na prostitutky 14 Kriminální osobní spisy pachatelů 14 Evidence pachatelů 15

3 Ú v o d

4 I. Vývoj původce archivního souboru Policejní bezpečnostní složky měly od svého počátku plnit funkce především preventivního a represivního charakteru. Chránily zájmy státu a jeho právní status a počet zainteresovaných osob v této složce stále rostl. V roce 1925 bylo v aktivní policejní službě již celkem osob. Jen pro oblast Čech to bylo celkem 4443 osob, z čehož 850 mužů bylo ve sboru neuniformované stráže bezpečnosti. V následujících letech docházelo k rozšiřování struktury, upřesňování výkonu služby a nabývání počtu příslušníků policejního sboru. Větší změny proběhly až ve 30. letech 20. století především kvůli bezpečnostní situaci v sudetských oblastech. Bylo vydáno vládní nařízení číslo 51/1936 o organizaci policejní správy a služby a o některých jiných opatřeních v oboru vnitřní správy, které zavedlo jednotný neuniformovaný a jednotný uniformovaný sbor. Tyto dvě složky měly rozdílný charakter náplně práce. Neuniformovaný strážní sbor zajišťoval a zabýval se hlavně zpravodajskou a vyšetřovací (kriminální) službou a ozbrojen byl dle potřeb. Naproti tomu uniformovanému sboru bezpečnosti patřila strážní služba a služba na zachování pořádku. V nejvyšší instanci ale oba dva podléhaly ministerstvu vnitra. V rámci neuniformované policie stál v čele představený. Sbor neuniformované policejní stáže byl přidělen každému policejnímu úřadu, kdy část policistů zastávala kriminální agendu a část zpravodajskou, v případě potřeby i jinou. Ústřední charakter měla Všeobecná kriminální ústředna a vedle ní fungovalo Ústředí četnického pátracího oddělení při Zemském četnickém oddělení v Praze. Tato struktura byla víceméně přejata a uplatňována i v prvních letech po vzniku Protektorátu Čechy a Morava, změnila se spíše jen terminologie, která vycházela z dalších správních reforem. Pro příklad, uváděl se státní president namísto presidenta republiky, vládní policejní úřady namísto státních policejních úřadů. Policejní úřady zůstaly zachovány, ale pochopitelně již ne ty, které ležely v oblasti Sudet. V Čechách fungovala policejní ředitelství se sídly v Praze, Českých Budějovicích, Hradci Králové a Plzni a dále tři policejní úřady a jedna expozitura. Všechny tyto úřady vykonávaly a plnily funkce pořádkové a kriminální služby i správní policie. Policejní ředitelé byli podřízeni zemskému prezidentu a také ministru vnitra. Personál těchto úřadů tvořilo i právní a kancelářské úřednictvo. Za zásadnější formu reorganizace lze považovat správní reformu, ke které bylo přistoupeno ze strany okupační správy a to především kvůli sjednocení dvojkolejnosti státní správy, kvůli válečným cílům i kvůli vnitropolitické situaci v protektorátu. Uvedením oné reformy v praxi byl pověřen zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Hlavním cílem s ohledem na bezpečnostní složky bylo vytvoření nového policejního sboru dle německého vzoru, který by přímo podléhal německému velení a řešil bezpečnostní otázky v zájmu říše

5 Od této doby se mluví o tzv. protektorátní policii. V konečném důsledku mělo po válce dojít k úplnému sloučení veškerých bezpečnostních složek v jednotný německý aparát. Výnos zastupujícího říšského protektora s platností od 1. července 1942 dal vzniknout v rámci ministerstva vnitra dvěma úřadům. V rámci neuniformované protektorátní policie generálnímu veliteli neuniformované protektorátní policie a v rámci uniformované policie generálnímu veliteli uniformované protektorátní policie. Oba byli služebně podřízeni zemskému prezidentovi a ministru vnitra. Na nejvyšší úrovni nadále fungovala Všeobecná kriminální ústředna a také Ústřední četnické pátrací oddělení. V roce 1942 došlo v rámci reforem pro sjednocení kriminální služby ke sloučení těchto úřadů a vznikla tak Kriminální ústředna v Praze, které byly podřízeny jak policejní, tak četnické útvary. Velitelem neuniformované policie byl jmenován SS-Standartenführer plukovník policie Horst Böhme a od září 1942 jím byl SS-Standartenführer a plukovník policie dr. Erwin Weinmann. Na něj navazovala funkce inspektora neuniformované protektorátní policie Čechy, kterou vykonával SS-Obersturmbannführer vrchní vládní a kriminální rada Friedrich Sowa, kterému byly podřízeny obě složky neuniformované policie - vládní i obecní kriminální policie. Od ledna do května roku 1945 tuto funkci vykonával SS-Sturmbannführer vládní a kriminální rada Walter Odewald. Nejvýše postavenou instancí vládní kriminální policie byla kriminální ředitelství v Praze a v Brně. Jim následně podléhala jednotlivá kriminální oddělení. V případě Prahy se jednalo o deset kriminálních oddělení sídlících v Českých Budějovicích, Hradci Králové, Jičíně, Kladně, Klatovech, Kolíně, Mladé Boleslavi, Pardubicích, Plzni a Táboře. Brněnskému velitelství podléhala tři oddělení sídlící v Moravské Ostravě, Olomouci a Zlíně. Kriminální oddělení v Hradci Králové (Protektoratskriminalpolizei Kriminalabteilung Königgratz) mělo své pobočky v Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a Dvoře Králové nad Labem. Kriminální ředitelství se vnitřně dělilo na čtyři kriminální inspekce označované K I až K IV, slovy kriminální inspekce první atd., které se následně dělily na kriminální komisariáty. Podobným způsobem jako tomu bylo u kriminálních ředitelství, vypadalo také vnitřní členění u kriminálních oddělení. To bylo však přizpůsobeno menšímu významu úřadu a jeho menšímu personálnímu obsazení. Již zmíněné komisariáty, jednoduše řečeno vymezovaly základní okruhy činnosti kriminální policie. Dle vyšetřovacích deníků, které jsou součástí tohoto archivního fondu lze jednotlivé komisariáty na Kriminálním oddělení v Hradci Králové rozdělit přibližně takto: komisariát první zpracovával a evidoval provedená zatčení osob a vyhlášená pátrání. Komisariát druhý by se dal shrnout jako evidence nebezpečných trestných činů a mravnostních deliktů, kam spadaly vraždy, nehody, ublížení na zdraví, vyhrožování, sebevraždy, násilné smilstvo, prostituce, přenos pohlavních chorob, požáry apod. Komisariát třetí řešil krádeže a loupeže, popřípadě pytláctví. Komisariát čtvrtý - 5 -

6 evidoval, řekněme, hospodářsko-obchodní trestnou činnost, tedy podvody, černý obchod, zpronevěry apod. Spolu s tím patřilo k úkolům těchto policejních úřadů vedení evidence zločinců a trestných činů. Především vedly evidenci o všech osobách, které spáchaly trestný čin v rámci jejich působnosti. Dále vedly například evidenci odcizených předmětů, album zločinců a pátrací kartotéku. Vedly kriminální policejní osobní spisy, pátrací pomůcky - pátrací policejní listy a jiné. Dalším úsekem policejní činnosti, kterou se kriminální policie zabývala, byl dozor nad prostitucí. Změnu v tomto případě představovalo vládní nařízení číslo 112/1943 týkající se potírání pohlavních nemocí, podchycení prostituce a trvalému dozoru nad ním. Pravomoc policejního dozoru nad prostitucí byla s okamžitou platností přenesena na četnictvo a protektorátní kriminální policii, která v rámci své místní příslušnosti evidovala všechny osoby obojího pohlaví, které provozovaly často se střídající pohlavní styk za úplatu nebo bez ní, vedla o nich kartotéku a spolupracovala se zdravotnickými zařízeními za účelem povinného lékařského dozoru. Prostitutky tak byly pod stálou zdravotní i policejní kontrolou. Každá obdržela svoji Kontrolní knížku (Kontrollbuch), kde bylo uvedeno její celé jméno, datum a místo narození, domovská příslušnost, fyzický popis (výška, obličej, čelo, ústa, zuby, brada, oči, vlasy, jazyk, zvláštní znamení), vlastnoruční podpis, nechyběla fotografie a otisky pravého a levého ukazováčku. Součástí knížky byly také pokyny, které byly uvedeny následovně: "Podle výnosu Generálního velitele neuniformované protektorátní policie ze dne 6. května St jste prostitutkou. Podle uvedeného výnosu jste povinna říditi se těmito ustanoveními." Následuje výčet zákazů a příkazů a také podmínky propuštění z evidence a informace k trestní odpovědnosti. V kontrolní knížce jsou pak ještě jednou vloženy zpřesňující pokyny i s vymezením míst, kde mohou svou živnost provozovat, v Hradci Králové se dle výčtu jednalo o místa: Stodola, Zelený Strom, Modrá Hvězda, Sklípek. Členové policejního sboru měli nárok na služební požitky, které byly stupňovány dle služebních tříd nebo byly platové třídy ovlivněny také hodnostním označením. Hlavními kategoriemi byli úředníci a zřízenci. Kromě platů dostávali také přídavek na bydlení a ze služebních platů jim byl strháván penzijní příspěvek. Policejním štábním strážmistrům a policejním praporčíkům také náležel hodnostní přídavek. Existoval také doplňovací přídavek ženatých a výchovné na nezaopatřené děti. Od roku 1939 měli nárok na drahotní přídavek a jako požitek lze označit i oděvné. Výzbroj byla majetkem státu. Mimořádně mohli dosáhnout na stravné, nocležné, diety a podobně. Měli také nárok na dovolenou v řádu šest až osm dní. Do penze členové sboru odcházeli v případě, že nebyli schopni výkonu služby, či překročili 55. rok života. Poslední změnu uspořádání protektorátní policie přineslo vládní nařízení číslo - 6 -

7 77/1944 o protektorátní policii. Policejní výkonná moc v Protektorátu Čechy a Morava připadla protektorátní policii, pokud na základě zvláštních ustanovení nespadala přímo říšským orgánům. Dělila se na uniformovanou složku, kam spadalo četnictvo, uniformovaná vládní policie, uniformovaná obecní výkonná policie a požární ochranná policie a druhou složkou byla neuniformovaná protektorátní policie, kam spadala vládní kriminální policie a obecní kriminální policie. V čele obou složek stáli generální velitel uniformované protektorátní policie a generální velitel neuniformované protektorátní policie. Vládní kriminální policie měla svá ředitelství v Praze a Brně a pak měla také svá oddělení a pobočky s omezenou věcnou a místní příslušností. Po osvobození republiky a po vymanění se z područí německé okupační správy v květnu 1945 zanikla i protektorátní policie. Agendu Protektorátní kriminální policie oddělení Hradec Králové převzal na přechodné období května a června 1945 nový úřad, jímž bylo Policejní ředitelství v Hradci Králové - bezpečnostní oddělení. O novém uspořádání bezpečnostních složek na znovu nabitém území se jednalo ještě před konečnou fází války. Od počátku tohoto jednání se komunisté snažili získat tuto sféru vlivu na svou stranu. K 30. červnu 1945 tak byla zrušena veškerá dosud fungující struktura četnictva, uniformované státní policie a obecní policie a souhrnně mělo dojít k jejich nahrazení jednotným Sborem národní bezpečnosti. V roce 1947 byl schválen dlouhodobě připravovaný zákon číslo 149/1947 o národní bezpečnosti a tím byl na celém území tehdejší Československé republiky ustanoven jednotný Sbor národní bezpečnosti, který zastával veškeré činnosti v pořádkové službě, státně-bezpečnostní službě a kriminální službě, jehož zvláštní částí byla zpravodajská služba. II. Vývoj a dějiny archivního souboru Archiválie fondu Protektorátní kriminální policie, úřadovna Hradec Králové byly nejdříve umístěny v archivním oddělení krajské správy Ministerstva vnistra v Hradci Králové se sídlem v Pardubicích. Po jeho zrušení byly na příkaz tehdejšího náčelníka oddělení převezeny do archivu při Federálním ministerstvu vnitra ve Spišském Podhradí, včetně větší části dalšího archivního materiálu vzniklého z činnosti policejních a bezpečnostních složek. Po vzájemném jednání se Státním oblastním archivem v Zámrsku v roce 1979 byly písemnosti těchto fondů vzniklé do roku 1945 navráceny do východních Čech. Následně v roce 1990 bylo jednáno o navrácení zbytku písemností tj. do roku 1948, kdy byly bezpečnostní složky přetransformovány do nově vytvořeného SNB. Archiválie vzniklé činností policejních a bepečnostních složek, tematicky - 7 -

8 označované "Policie a četnictvo do roku 1945" byly v roce 2000 rozdelimitovány do státních okresních archivů při Státním oblastním archivu v Zámrsku dle územních kompetencí původců, kdy v přímé péči Státního oblastního archivu v Zámrsku zůstaly pouze archivní fondy Protektorátní kriminální policie, úřadovna Hradec Králové, Velitelství protektorátní uniformované policie Hradec Králové. Velitelství četnických oddělení Hradec Králové, Chrudim, Jičín a Náchod, Četnická pátrací stanice Hradec Králové a archivní fond Exponovaný štábní četnický důstojník Hradec Králové. III. Archivní charakteristika archivního souboru Archivní fond Protektorátní kriminální policie, úřadovna Hradec Králové zaujímá 1,5 bm. Archiválie tohoto fondu jsou dochovány ve formě 18 evidenčních jednotek (7 knih a 11 kartonů), tvořených celkem 61 inventárními jednotkami. Veškerý archivní materiál vznikal v rozmezí let a v rámci některých spisů zasahuje až do roku Při pořádání fondu byla také nalezena složka se čtyřmi listy zápisů o trestním stíhaní osob z let , které byly předány do Archivu bezpečnostních složek, pod jejichž správu spadají dokumenty vzniklé z činnosti SNB. Největší část fondu zaujímá evidence pachatelů a osobní kriminální spisy pachatelů, které jsou řazeny v abecedně-chronologickém pořadí, abecední řada se však nedochovala ve své úplnosti. Jazyková úprava celého fondu je převážně německá. Ve spisech se ale vyskytuje taktéž jazyk český, převážně ve výpovědích zadržených nebo svědků, kteří neuměli německy a místy se vyskytují i české formuláře nebo zprávy od lékařů. Z hlediska pořádacího jsou na začátku seřazeny knihy (kniha odměn a šest vyšetřovacích deníků) a následně je seřazen věcně a v případě evidencí abecedně-chronologicky spisový materiál. První skupinu písemností tvoří vyšetřovací spisy a materiály na prostitutky. Druhou skupinu dokumentů tvoří kriminální osobní spisy pachatelů a spisy k evidenci pachatelů. Během pořádání nebyl vytříděn, kromě již zmíněné složky určené k delimitaci, žádný materiál. Archiválie jsou zachovány bez většího poškození. Schematické zobrazení hlavních kategorií vytvořených při pořádání: 1. Knihy I. Kniha odměn II. Vyšetřovací deníky 2. Spisový materiál I. Vyšetřovací spisy - 8 -

9 II. Materiály na prostitutky III. Kriminální osobní spisy pachatelů (A - Ž) IV. Evidence pachatelů (A - Ž) IV. Stručný rozbor archivního souboru Archivní materiál vzniklý z činnosti Protektorátní kriminální policie, úřadovna Hradec Králové je nerovnoměrně zachován z průběhu let Z hlediska evidenčního se jedná o sedm knih a jedenáct kartonů. Největší část fondu zaujímají písemnosti k evidenci pachatelů a osobní kriminální spisy pachatelů, což byly jedny z hlavních evidencí vedených tímto úřadem. Všech sedm knih bylo vedeno převážně v německém jazyce, ojediněle se vyskytuje také čeština. První je kniha odměn, kam byly zapisovány vydané odměny. Kniha je vedena v následujících rubrikách: pořadové číslo, číslo spisu, krátký popis, den vydání, vydávající úředník, obnos, důvod výdeje, vyplaceno a potvrzeno, poznámka. Zbylých šest knih jsou vyšetřovací deníky vedené souběžně v letech Lze je rozdělit dle zapisovaných agend, dle příslušných komisariátů: 1K - především pátrání a zatčení, 2K - násilné a ohrožující činy (požáry, nehody, vraždy, ublížení na zdraví, násilné smilstvo, přenos pohlavních chorob, vyhrožování, sebevraždy, atd.), 3K - krádeže, loupeže, 4K - hospodářsko-obchodní trestní činnost (podvody, černý obchod, atd.). Všechny tyto knihy jsou vedeny ve stejných rubrikách: pořadové číslo, den došlého spisu, odesilatel a značka spisu, způsob provedení s uvedením obviněného, poškozeného a místa činu, přidělení, statistika. Ostatní materiály fondu jsou spisového charakteru. Stejně jako v případě knih větší část písemností je v německém jazyce a spíše výjimečně v českém jazyce. První skupinou písemností spisového charakteru jsou vyšetřovací spisy. První spis obsahuje šetření požáru železničního vagonu v Týništi nad Orlicí, obsahem jsou také fotografie místa činu. Dalšími jsou řetězové a anonymní dopisy a udání, týkajících se následujících případů František Divíšek, Václav Dobřenský, František Doležal, Arnošt Chudoba, Karel Nývlt, B. Stösser a Božena Trochová. Součástí každého spisu je originál konkrétního dopisu nebo udání a dokumentace vztahující se k následnému šetření. Posledním je spis týkající se Josefa Jelínka, který vyhledával známosti se ženami. Ve spisu jsou obsaženy dvě jeho fotografie a originál jednoho dopisu, který zaslal poškozené. Další skupinou písemností jsou materiály na prostitutky. Inventární číslo jedenáct zahrnuje vyšetřovací spisy a dokumenty o zadržení, které obsahují spisy jednotlivých žen s popisem jejich činnosti nebo obviněním proti nim, někdy i s popisem a fotografií ženy

10 Jedná se především o podezřelé z prostituce. Spisy jsou řazené abecedně, v tomto případě B - V. Inventární čísla 12 a 13 obsahují jednotlivé složky rozdělené B1 - H3 a J1 - T2, které jsou taktéž strukturovány a řazeny abecedně-chronologicky, kdy písmeno je začátečním písmenem rodného příjmení ženy a číslo označuje pořadí zanesení do evidence u daného písmene. Tyto složky taktéž obsahují konkrétní popis ženy, popis její činnosti, obvinění nebo provinění, atd. Někdy jsou součástí spisu také fotografie, dokumenty o zatčení, lékařské zprávy, kontrolní knížky pro prostitutky (identifikační údaje a popis ženy, fotografie, otisky prstů), pokyny pro prostitutky a identifikační karta. Kriminální osobní spisy pachatelů je skupina abecedně-chronologicky řazených spisů pachatelů, kteří spáchali trestný čin v rámci působnosti původce. Byla to prvotní evidence, z níž byly údaje zasílány i do centrálních kartoték. Spisy jsou značeny A12 - Z99 (bez háčků a samostatně vedeny složeniny písmen Sch a St), kdy písmeno je začátečním písmenem rodného příjmení pachatele a číslo označuje pořadí zanesení do evidence u daného písmene. Dle abecedního pořadí chybí záznamy pro písmena I, K, P, Q, X, Y. Obsah spisů není zcela totožný, ale v převážné míře se v nich vyskytuje: osobní arch (popis osoby, osobní a rodinné údaje), seznam dřívějších trestů, ohlášení trestného činu, služební hlášení o trestném činu, pověření k prošetření, záznam o zadržení, uvěznění, blížícím se propuštění a propuštění, daktyloskopická karta s osobním popisem, fotografie popřípadě se může vyskytovat i fotografie místa činu. Evidence pachatelů je řazena stejným způsobem jako kriminální osobní spisy, A1 - Z102, taktéž nejsou zohledněny háčky v prvních písmenech příjmení. Tato evidence je ale obsáhlejší, proto byly písmena Č, Ř, Š a Ž vyčleněna a byla jim přidělena samostatná inventární čísla. Dle abecedního pořadí chybí záznamy pro písmena M, N, O, Q, X, Y. Tato evidence neposkytuje tak široký přehled písemností jako ta předešlá. V těchto spisech se převážně vyskytují: hlášení o spáchání trestného činu, záznam o zadržení, uvěznění, blížícím se propuštění a propuštění, místy také osobní popisy pachatelů, fotografie a daktyloskopické karty. Archiválie tohoto fondu poskytují dostatek podkladů k dalšímu badatelskému využití. V první řadě jej lze využít pro studium trestně-právní problematiky v době Protektorátu Čechy a Morava na Královehradecku. Popřípadě lze tyto materiály využít i pro vytvoření statistické analýzy charakteru trestných činů páchaných v obvodu Hradce Králové. Z hlediska sociologického je možno nahlédnout na pachatele jako na individua a například hledat spojitosti mezi sociálním postavením nebo profesí a druhem trestní činnosti

11 V. Záznam o uspořádání archivního souboru a sestavení archivní pomůcky Archivní fond Protektorátní kriminální policie, úřadovna Hradec Králové z let (1947) uspořádala a koncept archivní pomůcky připravila v září až listopadu roku 2013 Mgr. Jana Černínová ve Státním oblastním archivu v Zámrsku. Čistopis byl vyhotoven až následně v září roku Seznam použité literatury Generální velitel uniformované protektorátní policie. Průvodce po archivních fondech a sbírkách. Díl II./ svazek 1. SÚA v Praze str HLEDÍKOVÁ, Zdeňka; JANÁK, Jan; DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost. 2. vyd. Praha, JARKOVSKÁ, Lucie. Ve službách ministerstva vnitra JUDr. Jan Chudoba ( ). Disertationes historicae 9/2003, Hradec Králové KÁRNÝ, Miroslav; MILOTOVÁ, Jaroslava. Protektorátní politika Reinharda Heydricha. Praha, MACEK, Pavel; UHLÍŘ Lubomír. Dějiny obecních policií I. (jejich odraz v heraldice). Praha, MACEK, Pavel; UHLÍŘ Lubomír. Dějiny policie a četnictva. I - III. díl. Praha, MORAVČÍK, Ctibor. Organizace bezpečnostního aparátu v Protektorátu Čechy a Morava. Brno, VAJSKEBR, Jan. Organizační vývoj německé pořádkové policie na území Protektorátu Čechy a Morava od ukončení vojenské správy po reorganizaci na podzim Securitas imperii 18, 2011/01, s VAJSKEBR, Jan; ŠUSTROVÁ, Radka. Německá bezpečnostní opatření v Protektorátu Čechy a Morava na začátku války. Paměť a dějiny, roč. III., 2009/03, s Vládní nařízení č. 51/1936 Sb. o organizaci policejní správy a služby a o některých jiných opatřeních v oboru vnitřní správy. Vládní nařízení č. 112/1943 Sb. o potírání pohlavních nemocí. Vládní nařízení č. 77/1944 Sb. o protektorátní policii. Vládní nařízení č. 88/1944 Sb. o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků protektorátní policie. Vládní nařízení č. 256/1944 Sb. o organizačních změnách v oboru vládní policie. VONDRÁŠEK, Jakub. Policie a četnictvo Protektorátu Čechy a Morava po Heydrichově správní reformě České Budějovice, Bakalářská práce, Filozofická fakulta University Karlovy v Praze, vedoucí práce prof. PhDr. Ivan Šedivý, Csc

12 I n v e n t á r n í s e z n a m

13 inv.č. obsah časový rozsah evid. jedn. 1. Knihy 1 Kniha odměn vazba: poloplátěná, rozměry: 29x42 cm, 100 fol., jazyk: čeština (V-VI 1945), němčina poznámka: fol vyříznuta a od folia 62 nepopsáno, od května do června roku 1945 vede agendu nový úřad Policejní ředitelství v Hradci Králové - bezpečnostní oddělení 2 Vyšetřovací deník vazba: papírová, rozměry: 32x43 cm, jazyk: němčina poznámka: , Nr Vyšetřovací deník vazba: papírová, rozměry: 32x43 cm, jazyk: němčina poznámka: , Nr Vyšetřovací deník - 1K vazba: bez desek, rozměry: 30x41 cm, jazyk: němčina, čeština (ojediněle) poznámka: komisariát první především zpracovával a evidoval provedená zatčení osob a vyhlášená pátrání 5 Vyšetřovací deník - 2K vazba: poloplátěná, rozměry: 30x41 cm, jazyk: němčina, čeština (ojediněle) poznámka: komisariát druhý vedl především evidenci nebezpečných trestných činů a mravnostních deliktů 6 Vyšetřovací deník - 3K vazba: poloplátěná, rozměry: 30x41 cm, jazyk: němčina, čeština (ojediněle) poznámka: komisariát třetí řešil především krádeže a loupeže, popřípadě pytláctví 7 Vyšetřovací deník - 4K vazba: poloplátěná, rozměry: 30x41 cm, jazyk: němčina, čeština (ojediněle) poznámka: komisariát čtvrtý evidoval především hospodářsko-obchodní trestnou činnost ukn ukn ukn ukn ukn ukn ukn

14 inv.č. obsah časový rozsah evid. jedn. 2. Spisový materiál VYŠETŘOVACÍ SPISY 8 Požár železničního vagonu v Týništi nad Orlicí 1943 kar 1 9 Anonymní a řetězové dopisy a udání - spisy jednotlivých případů: František Divíšek, Václav Dobřenský, František Doležal, Arnošt Chudoba, Karel Nývlt, B. Stösser, Božena Trochová kar 1 10 Jelínek Josef - vyhledávání známostí se ženami kar 1 MATERIÁLY NA PROSTITUTKY 11 Vyšetřovací spisy a dokumenty o zadržení - spisy B - V kar 1 Evidence prostitutek 13 Spisy J1 - T kar 1 12 Spisy B1 - H kar 1 KRIMINÁLNÍ OSOBNÍ SPISY PACHATELŮ 14 A (spis A12) kar 1 15 B (spisy B6 - B215) kar 1 16 C, Č (spisy C3 - C141) kar 1 17 D (spisy D18 - D164) kar 1 18 E (spisy E23 - E27) 1944 kar 2 19 F (spisy F11 - F110) kar 2 20 G (spis G5) 1943 kar 2 21 H (spisy H50 - H349) kar 2 22 Ch (spisy Ch2 - Ch20) kar 2 23 J (spisy J1 - J171) kar

15 inv.č. obsah časový rozsah evid. jedn. 24 L (spisy L3 - L103) kar 2 25 M (spisy M3 - M285) kar 3 26 N (spisy N15 - N129) kar 3 27 O (spisy O3 - O19) kar 3 28 R, Ř (spisy R72 - R121) kar 3 29 S, Š (spisy S15 - S355) kar 3 30 Sch, St, Št (spisy Sch10, St3 - St88) kar 4 31 T (spisy T21 - T98) kar 4 32 U (spis U15) 1944 kar 4 33 V, W (spisy V11 - V245, W3) kar 4 34 Z, Ž (spisy Z4 - Z99) kar 4 EVIDENCE PACHATELŮ 35 A (spisy A1 - A71) kar 4 36 B (spisy B2 - B216) kar 5 37 C (spisy C6 - C144) kar 5 38 Č (spisy C1 - C143) kar 5 39 D (spisy D1 - D167) kar 5 40 E (spisy E1 - E29) kar 6 41 F (spisy F1 - F111) kar 6 42 G (spisy G1- G27) kar 6 43 H (spisy H2 - H355) kar 6 44 Ch (spisy Ch1 - Ch 36) kar 7 45 I (spisy I1- I3) kar 7 46 J (spisy J2 - J 175) kar

16 inv.č. obsah časový rozsah evid. jedn. 47 K (spisy K1 - K508) kar 8 48 L (spisy L1 - L 106) kar 9 49 P (spisy P96 - P298) kar 9 50 R (spisy R1 - R139) kar 9 51 Ř (spisy R8 - R122) kar 9 52 S (spisy S3 - S360) kar Sch (spisy Sch1 - Sch15) kar St, Št (spisy St1 - St 117) kar Š (spisy S1 - S369) kar T (spisy T1 - T127) kar U (spisy U1 - U20) kar V (spisy V2 - V249) kar W (spisy W1 - W11) kar Z (spisy Z1 - Z102) kar Ž (spisy Z6 - Z94) kar

17 T i r á ž ( e v i d e n č n í ú d a j e o f o n d u ) 1. Název archivní pomůcky (fondu) Protektorátní kriminální policie, úřadovna Hradec Králové 2. Zkratka názvu fondu 3. Časový rozsah (1947) 4. Počet evidenčních jednotek 18 (7 úředních knih, 11 kartonů) 5. Počet inventárních jednotek Velikost v bm 1,50 7. Uložení Státní oblastní archiv v Zámrsku 8. Stav ke dni Fond uspořádala a inventarizovala Mgr. Jana Černínová 10. Pomůcku sestavila Mgr. Jana Černínová 11. Počet stran 17 (z toho 11 stran úvodu) 12. Pomůcku schválil Mgr. Ivo Šulc., vedoucí služebního úřadu, čj. SOAZ-ZA/ , dne Počet exemplářů Čistopis inventáře Mgr. Jana Černínová 15. Číslo archivní pomůcky Číslo listu NAD 3512

Velitelství četnického oddělení Náchod

Velitelství četnického oddělení Náchod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 3514 č. archivní pomůcky 8889 Velitelství četnického oddělení Náchod 1906-1943 inventář Mgr. Jana Černínová Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce

Více

Ústřední svaz obchodu pro Čechy a Moravu, územní úřadovna Hradec Králové

Ústřední svaz obchodu pro Čechy a Moravu, územní úřadovna Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č.ev. listu NAD: 543 č. archivní pomůcky: 8913 Ústřední svaz obchodu pro Čechy a Moravu, územní úřadovna Hradec Králové 1944-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2013 O

Více

Pracovní soud (odvolací) Chrudim 1932-1949

Pracovní soud (odvolací) Chrudim 1932-1949 Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//2903 Inventář archivní pomůcka č. 8933 NAD č. 2903 Pracovní soud (odvolací) Chrudim 1932-1949 Zpracoval: Mgr.

Více

Okresní úřad ochrany práce Jičín

Okresní úřad ochrany práce Jičín STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3359 č. archivní pomůcky: 8984 Okresní úřad ochrany práce Jičín (1940) 1945-1949 inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3354 č. archivní pomůcky: 8963 Úřad práce Pardubice (1929) 1939-1945 inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2014 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce archivního

Více

Místní školní rada Běhařov 1926-1950. EL NAD č.: 1525. AP č.: 558

Místní školní rada Běhařov 1926-1950. EL NAD č.: 1525. AP č.: 558 Státní okresní archiv Klatovy Místní školní rada Běhařov 1926-1950 Inventář EL NAD č.: 1525 AP č.: 558 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Pardubicko, s.p. Pardubice

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Pardubicko, s.p. Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 448 č. archivní pomůcky: 8930 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Pardubicko, s.p. Pardubice 959-990 (99) inventář Pavlína Janíková

Více

O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e

O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3355 č. archivní pomůcky: 8972 O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e (1913) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D.

Více

Živnostenský inspektorát Pardubice

Živnostenský inspektorát Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 479 č. archivní pomůcky: 8983 Živnostenský inspektorát Pardubice /1895/ 1903-1942 (1951) inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj

Více

Český svaz válečníků - krajské vedení Pardubice

Český svaz válečníků - krajské vedení Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 1131 č. archivní pomůcky: 8964 Český svaz válečníků - krajské vedení Pardubice 1941-1945 /1950/ inventář Mgr. Jiří Kuba, Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O

Více

Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění - oblastní středisko Hradec Králové

Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění - oblastní středisko Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. listu NAD: 04 č. archivní pomůcky: 897 Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění - oblastní středisko Hradec Králové 97-98 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 03 O b s

Více

Ústřední spolek československých profesorů - východočeský odbor Chrudim

Ústřední spolek československých profesorů - východočeský odbor Chrudim STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 2943 č. archivní pomůcky: 8966 Ústřední spolek československých profesorů - východočeský odbor Chrudim 1883-1885 (1927) inventář Mgr. Jiří Kuba, Mgr.

Více

Nouzové sdružení českých okresů v severovýchodních Čechách Hořice

Nouzové sdružení českých okresů v severovýchodních Čechách Hořice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 2964 č. archivní pomůcky: 8977 Nouzové sdružení českých okresů v severovýchodních Čechách Hořice 1918-1919 inventář Mgr. Jiří Kuba, Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

Státní diapozitivový a filmový ústav

Státní diapozitivový a filmový ústav Státní diapozitivový a filmový ústav 1920 1940 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Státní diapozitivový a filmový ústav Časový rozsah pomůcky: 1920 1940

Více

ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946)

ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946) STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV ROKYCANY ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946) Inventář Číslo listu JAF 66 Evidenční číslo pomůcky 108 Zpracovala: Mgr. Hana Hrachová ROKYCANY 2003 OBSAH ÚVOD I. Vývoj původce fondu

Více

Archiv obce Březí. EL NAD č.: 20. AP č.: 363

Archiv obce Březí. EL NAD č.: 20. AP č.: 363 Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Archiv obce Březí 1931 1944 Inventář EL NAD č.: 20 AP č.: 363 Mgr. Jana Hrušková Horšovský Týn 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu

Více

Státní oblastní archiv v Plzni 5. oddělení

Státní oblastní archiv v Plzni 5. oddělení Státní oblastní archiv v Plzni 5. oddělení Velkostatek Kozolupy 1915 1948 Inventář č. EL NAD: 20060 Číslo. AP: 600 Ladislava Váňová Klatovy 2006 2 OBSAH Str. Úvod I. Vývoj původce archivního souboru...

Více

C. Lorenz, a. s., Vrchlabí

C. Lorenz, a. s., Vrchlabí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Archivní pomůcka č.: 8862 NAD č.: 1093 C. Lorenz, a. s., Vrchlabí 1940-1946 (1952) Alžběta Langová Chrudim 2012 Obsah Obsah Úvod 3 I. Vývoj původce archivního souboru 4

Více

Historie železniční policie a ozbrojené ochrany na železnici

Historie železniční policie a ozbrojené ochrany na železnici Historie železniční policie a ozbrojené ochrany na železnici Organizace Československé dráhy ČSD byla ustavena již v roce 1918 a již v počátcích bylo zajištění ochrany železniční dopravy svěřeno specializovaným

Více

Vlajka - župní vedení Hradec Králové, sídlo Dvůr Králové nad Labem 1940-1943 (1946)

Vlajka - župní vedení Hradec Králové, sídlo Dvůr Králové nad Labem 1940-1943 (1946) Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ 215000010//717 Inventář archivní pomůcka č. 9003 NAD č. 717 Vlajka - župní vedení Hradec Králové, sídlo Dvůr Králové

Více

Roman Žid a synové, tkalcovna, Hronov

Roman Žid a synové, tkalcovna, Hronov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Archivní pomůcka č.: 8881 NAD č.: 360 Roman Žid a synové, tkalcovna, Hronov 1928-1948 (1949) Mgr. Alžběta Langová Chrudim 2012 Obsah Úvod 3 I. Vývoj původce archivního

Více

Jan Heyl, strojírna Vyhnánov

Jan Heyl, strojírna Vyhnánov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 1104 č. archivní pomůcky: 8927 Jan Heyl, strojírna Vyhnánov 1948-1950 inventář Jana Vinklerová Zámrsk 2014 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce archivního

Více

Chronotechna, n. p. Šternberk, závod Meziměstí

Chronotechna, n. p. Šternberk, závod Meziměstí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 403 č. archivní pomůcky: 8940 Chronotechna, n. p. Šternberk, závod Meziměstí (945) 946-948 (949) inventář Mgr. Jana Šimková Zámrsk 04 O b s a h Úvod 3

Více

Úpské papírny, n. p. Svoboda nad Úpou

Úpské papírny, n. p. Svoboda nad Úpou STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3434 č. archivní pomůcky: 8975 Úpské papírny, n. p. Svoboda nad Úpou (1901) 1949-1958 inventář Mgr. Jana Šimková Zámrsk 2015 O b s a h Úvod 3 I. Dějiny

Více

S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a. p r o s t u d u j í c í p ř i z a m ě s t n á n í. S o k o l o v. Státní oblastní archiv v Plzni

S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a. p r o s t u d u j í c í p ř i z a m ě s t n á n í. S o k o l o v. Státní oblastní archiv v Plzni Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresního archiv v Sokolově, se sídlem v Jindřichovicích Č. EL. JAF: 1047 Č. AP: 71 S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a p r o s t u d u j í c í p ř i z a m ě s t

Více

Archiv obce Hlince. EL NAD č.: 56. AP č.: 296

Archiv obce Hlince. EL NAD č.: 56. AP č.: 296 Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích Archiv obce Hlince 1884 1945 Inventář EL NAD č.: 56 AP č.: 296 Kateřina Nová, Jiří Kříž Plasy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3

Více

Přidání úrovně inventář k následujícím částem organizační struktury:

Přidání úrovně inventář k následujícím částem organizační struktury: Přidání úrovně inventář k následujícím částem organizační struktury: Sekretariát MV - Sekretariát ministra vnitra I. Díl - Sekretariát ministra vnitra II. Díl Sekretariát náměstka MV plk. Jaroslava Klímy

Více

Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867)

Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867) Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867) Inventář EL NAD č.: 715 AP č.: 406 Radka Kinkorová Horšovský Týn 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce

Více

Velkostatek Radvanice 1928-1947

Velkostatek Radvanice 1928-1947 Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ 215000010//3844 Inventář archivní pomůcka č. 9008 NAD č. 3844 Velkostatek Radvanice 1928-1947 Zpracoval: Tomáš Lána

Více

Místní správní komise Bohuslav (1929)

Místní správní komise Bohuslav (1929) Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Místní správní komise Bohuslav (1929) 1945-1946 Inventář Číslo EL NAD: 527 Evidenční číslo pomůcky: 61 Jana Zímová Tachov 2006 Obsah Úvod...3-7

Více

Josef Plíhal, Turnov 1931-1948 (1951)

Josef Plíhal, Turnov 1931-1948 (1951) Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//1891 Inventář archivní pomůcka č. 8989 NAD č. 1891 Josef Plíhal, Turnov 1931-1948 (1951) Zpracoval: Jana Vinklerová

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 5. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 5. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Místní školní rada Bolešiny

Místní školní rada Bolešiny Státní okresní archiv Klatovy Místní školní rada Bolešiny 1896 1941 Inventář EL NAD č.: 1871 AP č.: 586 Eva Ulrichová Klatovy 2016 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

á Ú á ú á Ú Ú ř Č Č ř ě á á ř á á š ě á Ž á á ě á š á á á ř ě ě Ž ářú ě ě Ú ář á ář Ú á ř ě á á ě ě Ú ě ř š á á š á á ě ě Ú Ú á á ř á ě ď ú š š ů ř ů ě š ř ů š ř á ú Ž š ř ů ě á š ů ů ě á Ž š ř š ř ř š

Více

Místní národní výbor Zichov

Místní národní výbor Zichov Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Místní národní výbor Zichov 1945 1957 Inventář EL NAD č.: 1585 AP č.: 452 Miloslava Svobodová Horšovský Týn 2016 Obsah Úvod: I. Vývoj původce

Více

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU Státní oblastní archiv v Zámrsku Čj.: SOA 231/Za - 2008 S c h v a l u j i :... MUDr. Mgr. Ivan Langer ministr vnitra Praha dne 9. 9. 2008 O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU ČÁST

Více

na období od 1. ledna 2015 (úplné znění od 18. prosince 2015)

na období od 1. ledna 2015 (úplné znění od 18. prosince 2015) Ú S T A V N Í S O U D R o z v r h p r á c e Ú s t a v n í h o s o u d u na období od 1. ledna 2015 (úplné znění od 18. prosince 2015) Podle 16 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších

Více

Národní škola Prádlo 1900-1961. Číslo listu NAD: 288

Národní škola Prádlo 1900-1961. Číslo listu NAD: 288 Národní škola Prádlo 1900-1961 Číslo listu NAD: 288 132 I. Vývoj původce archivního souboru Podle dochovaných záznamů o činnosti Místní školní rady v Prádle škola fungovala již v roce 1888. Vyučování probíhalo

Více

Místní školní rada Čepice

Místní školní rada Čepice Státní okresní archiv Klatovy Místní školní rada Čepice 1930 1949 Inventář EL NAD č.: 1872 AP č.: 591 Eva Ulrichová Klatovy 2016 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564 Státní okresní archiv Klatovy Jedenáctiletá střední škola Sušice 1953-1961 Inventář EL NAD č.: 2463 AP č.: 564 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Místní školní rada Bližanovy

Místní školní rada Bližanovy Státní okresní archiv Klatovy Místní školní rada Bližanovy 1922 1923 Inventář EL NAD č.: 1869 AP č.: 584 Eva Ulrichová Klatovy 2016 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Záložna - Kampelička Hřešihlavy EL NAD č.: 455 AP č.: 205

Záložna - Kampelička Hřešihlavy EL NAD č.: 455 AP č.: 205 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Záložna - Kampelička Hřešihlavy 1908-1953 Inventář EL NAD č.: 455 AP č.: 205 Petr Zárobský, Mgr. Hana Hrachová Rokycany 2007 Obsah Úvod:

Více

III. Systemizace. služebních a pracovních míst s účinností od 1. 1. 2016. Strana 1 (celkem 23)

III. Systemizace. služebních a pracovních míst s účinností od 1. 1. 2016. Strana 1 (celkem 23) III. Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. 1. 2016 Strana 1 ( 23) OBSAH 1. ÚVOD 2. SYSTEMIZAČNÍ ÚDAJE 2.1. Služební a pracovní místa 2.2. Místa představených a vedoucích zaměstnanců

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

Archiv Univerzity Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2009

Archiv Univerzity Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2009 Archiv Univerzity Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2009 Leden 2010 Úvod Archiv Univerzity Hradec Králové (dále AUHK) je veřejným specializovaným archivem

Více

Místní národní výbor Studánka (1941) 1945-1975. EL NAD č.: 220 AP č.: 1495

Místní národní výbor Studánka (1941) 1945-1975. EL NAD č.: 220 AP č.: 1495 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Cheb Místní národní výbor Studánka (1941) 1945-1975 Inventář EL NAD č.: 220 AP č.: 1495 Jana Rájková Cheb 2008 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního

Více

EL NAD č.: 1320 AP.: 216

EL NAD č.: 1320 AP.: 216 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Československá konfederace odborových svazů - Základní organizace Tělovýchovná a rekreační zařízení města Rokycany 1980-1991 Inventář EL

Více

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U K A P I T O L Y 3 5 5 Ú S T A V P R O S T U D I U M T O T A L I T N Í C H R E Ž I M Ů Z A R O K 2 0 1 2

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U K A P I T O L Y 3 5 5 Ú S T A V P R O S T U D I U M T O T A L I T N Í C H R E Ž I M Ů Z A R O K 2 0 1 2 K A P I T O L A 3 5 5 Č.j.: USTR - 168/2013 Počet listů: 131 N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U K A P I T O L Y 3 5 5 Ú S T A V P R O S T U D I U M T O T A L I T N Í C H R E Ž I M Ů Z A R O K 2 0

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2007 V Praze dne 27. září 2007 Částka 185 OBSAH Část I 130. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 27. září 2007, kterým

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2010

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2010 II. Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2010 Ministerstvo vnitra ČR Praha září 2011 Obsah 2 1. Úvod Usnesením vlády

Více

Cech polních mistrů Horažďovice. EL NAD č.: 2186. AP č.: 573

Cech polních mistrů Horažďovice. EL NAD č.: 2186. AP č.: 573 Státní okresní archiv Klatovy Cech polních mistrů Horažďovice 1725 1788 Inventář EL NAD č.: 2186 AP č.: 573 Eva Havlovičová Klatovy 2015 OBSAH Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení. Spisový řád

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení. Spisový řád Obecní úřad Kostice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu v Kosticích, vydaný dne 25.9.2006, v souladu se zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a změně některých předpisů a vyhláškou č.

Více

Katastrální ú ad St edo eský kraj

Katastrální ú ad St edo eský kraj Tento projekt je spolufinancován z prost edk Evropské unie prost ednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj. ÍLOHA. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve ejné zakázky malého rozsahu vedené pod názvem AD LDS

Více

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu Krajský úřad Lekce: 7 Management kraje a obce Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Pravomoc a působnost Krajského úřadu je upravena zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení) a dalšími právními

Více

Bezpečnostní situace na území ČR

Bezpečnostní situace na území ČR Bezpečnostní situace na území ČR Zpracoval: Říjen 2012 Mgr. Oldřich Růžička Podmínkou fungování společnosti i státu je zajištění vnější i vnitřní bezpečnosti. Po pádu železné opony a s rostoucí globalizací

Více

Okresní úřad ochrany práce Trutnov

Okresní úřad ochrany práce Trutnov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3232 č. archivní pomůcky: 8973 Okresní úřad ochrany práce Trutnov (1905) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Č ř úř ě ř č ů č ř ěš úř úř Í ě ř ř úř Í ď ř ě č Á ÍŘ Í Í ř ž ř ř č ů č ě š č ů č Á Í Á Í č Ž č ěř ů Ť ř ě Š č č ř ů č Ž ů š š ů ě ř ě č ěř ů Ž č ěí ž ž ř ř ě Š ř ů č č ř ž Í ů ř š č ř č ř ěř ž ěř úč ě

Více

Základní devítiletá škola Sytno

Základní devítiletá škola Sytno Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Sytno 1945-1978 Inventář Číslo EL NAD: 488 Evidenční číslo pomůcky: 119 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3 I.

Více

Řád č. 6/2005. Skartační řád Ministerstva dopravy

Řád č. 6/2005. Skartační řád Ministerstva dopravy ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Změna č. 1 Řád č. 6/2005 Datum účinnosti: 01.01.2008 Skartační řád Ministerstva dopravy Schváleno rozhodnutím ministra dopravy dne č. j. 34/2007-420-ORG/11 ÚTVAR FUNKCE

Více

ř č š ř ů č Ú ř č š Úč ú ř ř Š ř Ž č ú ú š Ž š ů ř Ž Ž ř Ž č Í Ů Ž ř ů š Ž š ů ř Ž Ž ř Ž č Ů ž ř š Ž ř č š Ž č ů ř Ž š ř ř ř čú ř š Ž č č ú š Š š č ň ů Ř Ě ř ů ž č ř ú č š Ž č ř ů ů ů ř ř č š č Ž Ž ř č

Více

DOHODA. o plánované pomoci na vyžádání. mezi

DOHODA. o plánované pomoci na vyžádání. mezi Česká republika, Ministerstvo vnitragenerální ředitelství HZS ČR Č.j. PO-6/IZS-5 Vodní záchranná služba Českého červeného kříže Výtisk číslo: Počet listů: 5 Počet příloh: /7 DOHODA o plánované pomoci na

Více

Ú Í č č ď ú ů ů ě ú ě č ě Í ě Ž š ž ž úč Ř Í É ď ěň č ů š ě ď š ě ě ž ě č ě ů ů č č ě ěž č ů č ě č ů ě š ů Č ě ě č ě š ě ž ě ě ě š ď ě č úč ú ČÚ Č úč úč ž č úč úč ě Ť č č č ě úč úč úč Í Ž č č ě ě ě ů š

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice platný pro spisovou službu obce Svépravice č.: 08/2007 Schváleno usnesením zastupitelstva obce Svépravice č.: 003/05/2007/SV

Více

ť ť Ť Č ú Č ň ů Ž ě ů ě ě ě ě š Č ě Ž Ž ě š Č š Č ě Ž ž Č ě Ž š Ž ň Ž Íž ě Á ÁŘ Á ů Č ě Č ě Ž š ě Ž Ž ě ň Č ě Ž ů š ů ě ů Č Š ě š ů ě Ž Ú ě Í ě ě Ú ě š ň ž Č š š Ú ě š ů Í ě Ž ú ň ň ž Ž Ý š š Ý ě š ů ě

Více

Á ů Ú ů š ů ě ů ě ů ě ž ž ě ž ě š ů ů ž ž ů ě ž ů ě Á ž ě ž ě ě šť ů ů ů ů ě ů Ú Ú ž Ú ě ů ž ě ě ž ů ě šť ú ě ě ě ě š ů š ě ž š ů š ě š ů ů š ů ů š ú ů ě š ú ú ž ž ě ě ú ů ů ů ů š ž š ě ž š ě Ú š ů ú š

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zákrejs Vladimír (1904-1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 323 evidenční pomůcka č. 114 Holanová Eva Praha 1950 I. Studie a doktorát na

Více

Společenstvo zahradníků a sadařů Klatovy

Společenstvo zahradníků a sadařů Klatovy Společenstvo zahradníků a sadařů Klatovy 1924-1948 EL NAD č.: 1187 102 I. Vývoj původce archivního fondu Mimořádná ustavující valná hromada spolku zahradnicko-štěpařského o utvoření Společenstva zahradníků-pěstitelů

Více

řá á ů ř č ů á á á Í řá á ěž ů ěž á š á č č Č č š ě č č á š č š š č š ě č ř á š č č č č š ě ě ů č č š ě ř ě á č š ě ě č š ě á ř ď á Č č š ě ř ě č š ě ě č š ě ř č á č š ě ě ř ě á č š ě ě ó ř ě á č č č š

Více

Á Ž Ž Ž ž Ž Ž Ž ť ž ť ž ž ž ž Ž ž Ž Í Ž Ž žť ž ž ž ž Ž Ž ž ž Ž ž ž Ž Ž Ž ž Ž ž ž ť ť Č ž ť Ž ž Ž Ž ž ď ž ť ž ž ť ž Ž Ž Ž Ž Ž ž ž Ž ž ž ž ž ť ž ž ž ž ž

Á Ž Ž Ž ž Ž Ž Ž ť ž ť ž ž ž ž Ž ž Ž Í Ž Ž žť ž ž ž ž Ž Ž ž ž Ž ž ž Ž Ž Ž ž Ž ž ž ť ť Č ž ť Ž ž Ž Ž ž ď ž ť ž ž ť ž Ž Ž Ž Ž Ž ž ž Ž ž ž ž ž ť ž ž ž ž ž Ž ř Ť ý ř ý ř ř Ž ř ř ů ř ř ř ů ř ž ů ů Ž ž ř ř ž ř ř ř ůž ý ů řů ý ůž ý ď ů Ťž Á Ž Ž Ž ž Ž Ž Ž ť ž ť ž ž ž ž Ž ž Ž Í Ž Ž žť ž ž ž ž Ž Ž ž ž Ž ž ž Ž Ž Ž ž Ž ž ž ť ť Č ž ť Ž ž Ž Ž ž ď ž ť ž ž ť ž Ž Ž Ž

Více

š é é š é é Ť Ž Š é é é š é š Ž é Ť Ť š é š š š ž Ť š š š é é é ž š Ť š é ž š Ťš é Ž ž ž ž Ť š é Ť ž Ž ť ž Ť ž ď Ť š é š č é é Ťš ž é Ť é ň ň ž é č š Ťš é Ťš č Í éíš š č é Í ž Š é Í š ž č š Ť ž é ž š é

Více

Inventář. Národní souručenství - krajský sekretariát Pardubice 1939-1942. Státní oblastní archiv v Zámrsku. archivní pomůcka č. 8999 NAD č.

Inventář. Národní souručenství - krajský sekretariát Pardubice 1939-1942. Státní oblastní archiv v Zámrsku. archivní pomůcka č. 8999 NAD č. Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8999 NAD č. 67 Národní souručenství - krajský sekretariát Pardubice 1939- Zpracovali: Mgr.

Více

POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky

POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 37 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla statistického sledování mimořádných událostí, zásahové a ostatní činnosti jednotek

Více

Ě Á ř ě ř ř ř ě úř ř úř ě ýúř ý ý ě ď ý ú ýú ě Ě Ú Á ř š ú ř ě ě š ř ů Ž ř š ú ě ý ú ě ů ú ě ě ě š ř ů ř ě ě š ř ů ě Ú ě ý ú ú ě ř ů Ž ř ň ř ř š ě ě ú ý ř ě ě ď ý ý ě ú ě ě ě ů ů ý ě ú ě ú ř ř ěř ů Ž ú

Více

VYHLÁŠKA. Díl 1 Vzory služebních stejnokrojů. Druhy a součásti služebních stejnokrojů

VYHLÁŠKA. Díl 1 Vzory služebních stejnokrojů. Druhy a součásti služebních stejnokrojů Teze vyhlášky k provedení 22 odst. 3 a 109 odst. 4 VYHLÁŠKA o způsobu vnějšího označení, odznacích, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel, plavidel

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PŘEDMĚTU: VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKÝCH ZEMÍCH 2

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PŘEDMĚTU: VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKÝCH ZEMÍCH 2 1 Vysoká škola finanční a správní o. p. s. Praha METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PŘEDMĚTU: VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKÝCH ZEMÍCH 2 Tématické celky: 1. Správní vývoj českých zemí v letech

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Č Á S T P R V N Í

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Č Á S T P R V N Í Zákon České národní rady č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů ve znění zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 157/2006 Sb.. Česká národní

Více

ě ř ý Č ý Č ě ěř Ú Č ú ů ýš ů ý ř ř č ě ě Š š ě ě ř ž ř š č ě Č ů ú ů Ř ů ú Č ů ě ú ě ú ď ě ú Č ř ň úč ě ú Č š ě š ú č ú ě ů ěš ě ú ě ú ýš ý ď č ř ž žá ýš ý ř ě ž ýš č č š ý ů ř ě č š č č ř č č ý ě Ú ň

Více

ř ř š ř ů ř š ěř š ř ý ý ř ě Úř ě š ě ř ů ě Í ě ř ť ř ú ýš ř ů Č ý ýš ý ů ý Ú Č ř Č ř ý Š ř ý ýš ý ů Č ý Č ý ř ě ěš úř ýš ý ř ů ý ý ů ý ý ř ý ý ě ř ý ů ě úř ú ú úř ý š ě š š ř š ě š ď ě ůč ý ů Č úř ř ů

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE Ochoz u Brna Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7.

Více

Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických ústavů. Čl. 2 Rozmísťování dětí a mladistvých

Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických ústavů. Čl. 2 Rozmísťování dětí a mladistvých Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k upřesnění činností školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy (č.j. 25 503/98-24) Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zuman František (1890-1950) Prozatímní inventární seznam NAD č. 589 evidenční pomůcka č. 211 Honzáková Valerie Praha 1971 František Zuman (2.

Více

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Spisový řád Magistrátu města Prostějova a Městské policie Prostějov Vypracoval Schválil Jméno Bc. František Nevrtal Pavlína Pospíšilová Miroslav Pišťák

Více

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8996 NAD č. 3538 Volné sdružení lesních správ pro, Náchod 1921-1944 Zpracoval: Mgr. Jiří Kuba

Více

Místní školní rada Bílenice

Místní školní rada Bílenice Státní okresní archiv Klatovy Místní školní rada Bílenice 1893 1948 Inventář EL NAD č.: 1526 AP č.: 583 Eva Ulrichová Klatovy 2016 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Živnostenské společenstvo Janovice nad Úhlavou (1886)1891-1942(1945)

Živnostenské společenstvo Janovice nad Úhlavou (1886)1891-1942(1945) Živnostenské společenstvo Janovice nad Úhlavou (1886)1891-1942(1945) EL NAD č.: 1164 41 I. Vývoj původce archivního fondu Počátky Společenstva smíšených živností v Janovicích nad Úhlavou spadají do roku

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B Název archivní pomůcky: Americká vojenská správa Cheb Časové rozmezí: 1945 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 573 Evidenční číslo pomůcky: 1440

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL OBSAH: KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY... 1 KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU...

Více

Latentní, černá, temná a šedá kriminalita co tyto pojmy označují a o čem vypovídají?

Latentní, černá, temná a šedá kriminalita co tyto pojmy označují a o čem vypovídají? Latentní, černá, temná a šedá kriminalita co tyto pojmy označují a o čem vypovídají? Alena Marešová, IKSP Praha Listopad 2014 Policejní statistiky o kriminalitě- rok 2013 počty evidovaných tr.činů objasněných

Více

Vûstník vlády. pro orgány krajû a orgány obcí OBSAH: USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. června 2003 č. 571

Vûstník vlády. pro orgány krajû a orgány obcí OBSAH: USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. června 2003 č. 571 Vûstník vlády pro orgány krajû a orgány obcí Ročník 1 Vydán dne 10. července 2003 Částka 6 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 11. června 2003 č. 571 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

STATISTICKÁ ANALÝZA SOUDNÍCH SPORŮ EVIDOVANÝCH ODBOREM ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK MV

STATISTICKÁ ANALÝZA SOUDNÍCH SPORŮ EVIDOVANÝCH ODBOREM ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK MV STATISTICKÁ ANALÝZA SOUDNÍCH SPORŮ EVIDOVANÝCH ODBOREM ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK MV Přijetí zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních

Více

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro 1950-1959 Inventář Číslo EL NAD: 335 Evidenční číslo pomůcky: 150 Dana Bízová

Více

Odborná škola pokračovací pro ženské živnosti oděvní Klatovy

Odborná škola pokračovací pro ženské živnosti oděvní Klatovy Odborná škola pokračovací pro ženské živnosti oděvní Klatovy 1909 1939 Číslo evidenčního listu NAD: 1323-631 - Úvod I. Vývoj původce archivního fondu Škola byla založena v roce 1909 jako Průmyslová škola

Více

Evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb., účinné od 1. 1. 2011 č. 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne.. 2013,

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne.. 2013, N á v r h VYHLÁŠKA ze dne.. 2013, o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Jednotné zemědělské družstvo Vlastislav Táborská Časové rozmezí: 1950-1960 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 668

Více

Inventář. Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) Státní oblastní archiv v Zámrsku

Inventář. Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8997 NAD č. 4170 Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) 1945-1948 Zpracoval:

Více