Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 2/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 2/2013"

Transkript

1 Zpravodaj obce Lhota u Vsetína 2/2013

2 Obsah: Z jednání zastupitelstva 3 Společenská kronika 5 Z úřední desky 5 Informace obecního úřadu 6 Ohlédnutí za vepřovými hody 5 9 Z obecní knihovny 10 SDH Lhota u Vsetína 710 Upozornění hygieniků na klíšťata 713 Ze života MŠ a ZŠ Lhota u Vsetína 814 Fotbalové jaro Inzerce 718 Mládežnický 12 Bohoslužby 13 Tříkrálová sbírka 13 Inzerce 13 FC Lhota u Vsetína 12 Inzerce 14 Zpravodaj obce Lhota u Vsetína Vydává: Obecní úřad ve Lhotě u Vsetína Evidenční číslo: MK ČR E Náklad: 250 výtisků Redakční rada: Miroslav Kašpar: zkratka MK Pavlína Škrobánková: zkratka PŠ 2

3 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce Lhota u Vsetína konaného dne Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína: - schválilo v souladu s 102 odst. 2 písm. q) v návaznosti na 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích účetní uzávěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lhota u Vsetína sestavenou k rozvahovému dni schválilo v souladu s 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích účetní uzávěrku Obce Lhota u Vsetína sestavenou k rozvahovému dni schválilo převod hospodářského zisku roku 2012 ZŠ a MŠ Lhota u Vsetína ve výši ,- Kč do rezervního fondu - schválilo rozpočtové opatření č. 1 - schválilo seznam uchazečů pro podání nabídky na akci Varovný protipovodňový systém pro obec Lhota u Vsetína dle přílohy č schválilo hodnotící komisi na akci Varovný protipovodňový systém pro obec Lhota u Vsetína ve složení: Jan Machač, Libor Kozubek a Miroslav Kašpar. - a) schválilo žádost o poskytnutí dotace na akci S nordic walking holí, vydej se do okolí b) souhlasilo s poskytnutím půjčky "Občanskému sdružení MAS Střední Vsetínsko, o. s.", kterého je Obec Lhota u Vsetína členem, na předfinancování projektu S nordic walking holí, vydej se do okolí v celkové výši ,- Kč. Po realizaci projektu bude obci vráceno 90 % půjčené částky, 10 % bude nevratná dotace OS MAS SV jako vlastní podíl na realizaci projektu c) pověřilo starostku k podpisu smlouvy o poskytnutí půjčky - neschválilo Dodatek č. 12 ke smlouvě s firmou JOGA RECYCLING s.r.o. o svozu a uložení směsného komunálního odpadu a svoz a zneškodnění vytříděných složek komunálního odpadu a svoz a likvidaci nebezpečných složek komunálního odpadu - neschválilo smlouvu u uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby IP a výši finanční náhrady za zřízení věcného břemene 1.000,- Kč se společností ČEZ Distribuce a.s., zastoupenou společností ARPEX MORAVA s.r.o. - odročilo žádost o zaměření komunikace parc. č a část parc. č. 2110/1 k.ú. Lhota u Vsetína na příští zasedání zastupitelstva obce - odročilo žádost o poskytnutí dotace na akci Pravé valašské na příští zasedání zastupitelstva obce - schválilo přenesení kompetencí na starostku obce ke schvalování rozpočtových změn v těchto případech: - přijetí a realizace účelově poskytnutých prostředků (dotace) - výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení živelných pohrom - úhrady pokud, penále daní a daňových doměrků, odvodů Na dalším zasedání zastupitelstva obce bude zastupitelstvo o rozpočtovém opatření informováno - schválilo průjezd historických vozidel. - neschválilo smlouvu o poskytnutí půjčky a příspěvku na kompostéry mezi Obcí Lhota u Vsetína Sdružením pro rozvoj Mikroregionu Střední Vsetínsko - a) schválilo revokaci usnesení 12/5 ze dne poplatek za inzerci ve Zpravodaji obce ve výši 0,- Kč pro občana 100,- Kč pro podnikatele se sídlem firmy v obci 200,- Kč pro ostatní podnikatele b) schválilo - poplatek za inzerci ve Zpravodaji obce ve výši Pro občana s trvalým pobytem v obci: 0,- Kč Pro podnikatele se sídlem firmy v obci: 100,- Kč za stránku A5, 200,- Kč za stránku A4, 100,- Kč za každou další započatou stránku A5 Pro ostatní podnikatele a firmy: 200,- Kč za stránku A5, 400,- Kč za stránku A4, 200,- Kč za každou další započatou stránku A5 3

4 Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce Lhota u Vsetína konaného dne Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína: - vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 2 s dodatečnou úpravou paragraf 3113 položka Kč paragraf 2310 položka Kč - souhlasilo na základě zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dle ustanovení 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s celoročním hospodařením Obce Lhota u Vsetína za rok 2012, a to bez výhrad. - schválilo dle ustanovení 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích závěrečný účet obce Lhota u Vsetína za rok vzalo na vědomí závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok vzalo na vědomí závěrečný účet Sdružení pro rozvoj Mikroregionu Střední Vsetínsko za rok vzalo na vědomí závěrečný účet Sdružení obcí Syrákov - schválilo smlouvu o dílo se společností JD ROZHLASY spol. s r. o. na "Varovný protipovodňový systém pro Obec Lhota u Vsetína" a pověřilo starostku podpisem smlouvy. - schválilo smlouvu o dílo se společností 1. VASTO spol. s r. o. na " stavební úpravy budovy obecního úřadu" a pověřilo starostku podpisem smlouvy - schválilo stavební úpravy budovy obecního úřadu - mandátní smlouvu s Mgr. Miroslavou Pilařovou a pověřilo starostku podpisem smlouvy - schválilo smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č.j. UZSVM/OVS/1012/2013-OVSM s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a pověřilo starostku podpisem smlouvy - schválilo ručitelské prohlášení pro Českou spořitelnu a. s. a pověřilo starostku a místostarostu podpisem ručitelského prohlášení. - schválilo smlouvu o převodu práv a povinností vyplývající se SP (ÚR) se Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko a pověřilo starostku podpisem smluv. - neschválilo žádost pana Karla Obadala o odkoupení pozemku parc. č v k.ú. Lhota u Vsetína. - neschválilo žádost Města Vsetín o finanční příspěvek na žáky. - schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP /001 s ČEZ Distribuce a. s. a pověřilo starostku podpisem smlouvy. - odročilo žádost o zaměření komunikace parc. č a část parc. č. 2110/1 k.ú. Lhota u Vsetína na další zasedání ZO a pověřilo pana Němečka přípravou podkladů a zdůvodněním žádosti. - schválilo revokaci usnesení 9/2 z roku 2010 o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZO Původní usnesení: a) zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína schválilo odměnu ve výši 7490 Kč od neuvolněnému místostarostovi b) zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína schválilo odměnu ve výši 230 Kč od neuvolněným členům ZO Nové usnesení: a) zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína schválilo odměnu ve výši 7490 Kč od neuvolněnému místostarostovi b) zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína schválilo odměnu ve výši 230 Kč od těmto neuvolněným členům ZO: Mgr. Josef Goláň, Ing. Martin Hlatký, Miroslav Kašpar, Zdenka Šťastná, Jan Tkadlec, JUDr. Libuše Tkadlecová, Ctirad Valchář a odměnu ve výši 0 Kč od těmto neuvolněným členům ZO: Tomáš Němeček a Pavel Černota na základě jejich vlastní písemné žádosti. - neschválilo žádost Ivanky Trčálkové o schválení splátkového kalendáře na nákup palivového dříví a pověřilo starostku obce jednáním s lesním hospodářem obce o možnosti vyčištění části lesa žadatelkou za protihodnotu palivového dříví. text: PŠ 4

5 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Životní jubilea: Duben Květen Lukášová Marie 89 let Vítková Rút 84 let Dušková Růžena 78 let Mikušová Vlasta 82 let Srněnská Rozálie 81 let Vráblík Oldřich 78 let Škrabánek Jaroslav 80 let Běťáková Danuše 79 let Kotrla Josef 80 let Vráblík Antonín 80 let Červen Mužíková Jiřina Janírková Alice Škrabánková Vlasta Obadalová Lydie 88 let 78 let 75 let 80 let Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a osobní spokojenosti. Přihlášení Narození Březen: Michal Vala O narozených dětech od nemáme žádné informace. Ze základních registrů dosud není možné informace o narozených dětech získat. Odhlášení Zemřelí - Březen: Jan Konopka Květen: Miroslav Hrbáček Emilie Hurtová Červen: Miroslav Brňovják Eva Mikulcová Rudolf Bartoň Anežka Halouzková Obec Lhota u Vsetína měla ke dni celkem 750 obyvatel, z toho 382 žen a 368 mužů. text: PŠ Z ÚŘEDNÍ DESKY Svoz tříděného odpadu II. pololetí 2013 plasty: 9. srpna., 4. října., 15. listopadu, 13. prosince papír a nápojové kartony: 16. srpna, 18. října, 6. prosince sklo: 27. září, 22. listopadu bioodpad: každý sudý týden v úterý směsný komunální odpad: každý lichý týden ve středu Dodržujte prosím barevné označení pytlů pro jednotlivé druhy tříděného odpadu. Pokud již nemáte pytle dané barvy k dispozici, můžete si je zdarma vyzvednout na obecním úřadě. 5

6 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Máme nárok na evropské peníze Tak znělo heslo na tabulích Druhé zlínské výzvy. Tyto tabule vyvěsilo více než 1300 starostů, kteří byli kromě písemného souhlasu se zněním Druhé zlínské výzvy ochotni také umístit na vjezdu a výjezdu z obce tento symbol boje za dotační prostředky pro regiony a venkov. Tato výzva byla adresována dnes již bývalému předsedovi vlády. Symbolika Druhé Zlínské výzvy. Proč hrábě? Přeškrtnuté hrábě vyjadřují symbol nesouhlasu, aby ministerstva hrabala evropské prostředky pod sebe, rozdělovala je podivným systémem s negativními dopady do našich veřejných rozpočtů. Cíle Druhé Zlínské výzvy jsou jednoduché - svěřit více prostředků z evropských dotací do obcí, měst a regionů mimo města a ústřední státní správu. Do boje za evropské peníze se zapojila i naše obec vyvěšením tabulí s heslem Máme nárok na evropské peníze. To se zřejmě nelíbilo nějakému občanovi a napráskal obec na PČR s tím, že jsme zneužili dopravní značku. Doufám jen, že to bylo jen z neznalosti či nedostatku informací. Varovný protipovodňový systém výběrové řízení V měsíci červnu se konala na obecním úřadě 2 výběrová řízení. V obou případech se jednalo o zakázky malého rozsahu. Podmínky výběrových řízení byly zveřejněny na webových stránkách obce v sekci veřejné zakázky. První z nich se konalo dne na akci Varovný protipovodňový systém Lhota u Vsetína. Nabídky podaly 3 firmy: Bártek rozhlasy, Empemont a JD rozhlasy. Orientační cena, dle rozpočtu projektanta, byla Kč bez DPH. Vyhrála společnost JD rozhlasy spol. s.r.o. s cenou Kč bez DPH. Celková cena včetně DPH je Kč. Součástí varovného protipovodňového systému je rovněž zpracování digitálního povodňového plánu, jehož cena se má pohybovat do Kč a nebyla předmětem výběrového řízení, ale je uznatelnou položkou v rámci dotace. Výše dotace z Ministerstva životního prostředí je 90 %, zbývajících 10% zaplatí obec z vlastních prostředků. Předpokládaný termín realizace je v průběhu měsíce července. Jedná se o bezdrátový systém, kdy jednotlivá hnízda s tlampači budou umístěna na stávajících sloupech NN. Stávající tlampače, včetně vedení a sloupů, budou odstraněny. Nový systém umožní varování před povodněmi a současně zlepší dosah a srozumitelnost hlášení. Zateplení obecního úřadu výběrové řízení Dne proběhlo na obecním úřadě výběrové řízení na akci Stavební úpravy budovy Obecního úřadu Lhota u Vsetína. Nabídky podaly 3 společnosti: 1. VASTO, spol. s r.o., SPEDIMEX MORAVIA spol. s r.o. a Hrušecká stavební spol. s. r.o. Orientační cena, dle rozpočtu projektanta, byla Kč bez DPH. Ve výběrovém řízení vyhrála společnost 1. VASTO, spol. s r. o. s cenou Kč bez DPH. Celková cena (včetně DPH) je Kč. Součástí ceny je zateplení fasády za bez DPH (dotace z Ministerstva životního prostředí), nástavba a stavební úpravy objektu sociálního zařízení za Kč bez DPH a oprava statických poruch a hydroizolace a stavební úpravy OÚ za Kč. Občané se mohou těšit po opravě, která má začít v září letošního roku, na nové sociální zařízení a mnohem kulturnější prostory v pekle. Opravou obecního úřadu dojde k podstatnému zlepšení zázemí pro konání kulturních akcí na tanečním kole. Obec získala 90 % finančních prostředků na zateplení z dotace, ostatní stavební úpravy, včetně nástavby sociálního zařízení, zafinancuje obec z vlastních prostředků. Popelnice patří za plot, ne na chodník Žádáme občany, aby popelnice po svozu odpadu dávali na svůj pozemek mimo chodník. Chodník má sloužit pro bezpečný pohyb dětí, dospělých a maminek s kočárky, nikoliv pro odkládání popelnic. Děkujeme za pochopení. 6

7 Začátek budování splaškové kanalizace v obci se blíží Od poloviny listopadu, kdy proběhlo výběrové řízení na kanalizaci ČŘB II tendr A, bylo výběrové řízení kontrolováno na Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS), z důvodu podání námitky. Námitka byla po 7 měsících vzata zpět a byla slavnostně podepsána smlouva o dílo s vítězným uchazečem veřejné zakázky na stavební práce Čistá řeka Bečva II-A, se Sdružením pro čistou Bečvu tendr A, jehož vedoucím účastníkem je společnost UNISTAV a.s.. Celková nabídková cena vítězného uchazeče činí Kč bez DPH. Předpokládaná cena, dle projektové dokumentace, byla 556 mil. Kč. Pro obec Lhota u Vsetína se jedná o částku Kč bez DPH. V současnosti se chystají podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Po předání všech požadovaných dokumentů má Státní fond životního prostředí 30 dnů na vydání rozhodnutí. Vlastní práce na skutečné realizaci kanalizace tedy pravděpodobně začnou (půjde-li vše hladce), někdy v září letošního roku. Vzhledem k tomu, že celá výstavba splaškové kanalizace má být ukončena nejpozději do , jedná se o termíny doslova šibeniční a zhotovitelé budou mít co dělat, aby akci v termínu dokončili. Jakýkoliv další odklad zahájení stavby by měl velmi nepříjemné důsledky při poskytování dotace od státu i od EU. S výstavbou kanalizace souvisí i podání žádosti o územní souhlas na stavbu kanalizační přípojky. Převážná část dokumentace ke kanalizačním přípojkám byla již majiteli jednotlivých rodinných domů zkontrolována a zaplacena. Žádám tedy vlastníky nemovitostí, kteří tak doposud neučinili, aby se dostavili na obecní úřad, nejpozději do Po tomto termínu si budou muset žádost o územní souhlas vyřizovat samostatně a na vlastní náklady. Místní akční skupina (MAS) Místní akční skupina (MAS) je zcela nový typ trojstranné vzájemné spolupráce veřejné správy (starostů a zástupců obcí), podnikatelské sféry (podnikatelé, živnostníci, zemědělci) a neziskového sektoru (místní spolky, sdružení a neziskové organizace). Místní akční skupinu musí zastřešit občanské sdružení, nebo obecně prospěšná společnost. MAS musí mít rozvojovou strategii území a poté může žádat peníze z programů Leader. Pokud jí ministerstvo zemědělství přiřkne dotaci, bude o přerozdělení celkové částky peněz mezi žadatele rozhodovat právě MAS. MAS Střední Vsetínsko zahrnuje celkem 11 obcí Bystřička, Jablůnka, Kateřinice, Lhota u Vsetína, Liptál, Malá Bystřice, Mikulůvka, Oznice, Pržno, Ratiboř a Růžďka. MAS byla založena a zaregistrována Byla založena ustavující Valnou hromadou což je nejvyšší orgán MAS. Blíže se můžete s cíli MAS seznámit 15. srpna 2013 v naší obci, kdy dojde k představení místní akční skupiny Střední Vsetínsko a Podhostýnsko. Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách obce. Všichni jste srdečně zváni. V rámci spolupráce mezi MAS Střední Vsetínsko a MAS Podhostýnko získala MAS Střední Vsetínsko dotaci z opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce na akci S nordic walking holí, vydej se do okolí. Do projektu je zapojeno 9 členských obcí MAS, v rámci projektu budou v obcích instalovány v polovině prázdnin infotabule, budou vytvořeny mapy a reklamní předměty, které budou k dispozici na jednotlivých obcích. Součástí projektu bylo uskutečněno školení v Kateřinicích pro obce obou místních akčních skupin. Vyvrcholením projektu je Maratón nordic walking, který se bude konat ve Valašské Bystřici. K dispozici bude i malý okruh cca 5 km. Součástí akce bude i doprovodný program pro děti. Informace o konané akci budou zveřejněny místním rozhlasem a na webových stránkách obce. Pokud chcete strávit příjemné i nenáročné sportovní odpoledne s dětmi, jste srdečně zváni. Celkový rozpočet projektu je: Kč, z toho podíl na naši obec je: Kč. Dotace je 90% => náklad naší obce po proplacení dotace je Kč. Infotabule přejde po 5 letech do majetku obce. 7

8 Svoz tříděného odpadu V sobotu se uskutečnil v obci sběr nebezpečného odpadu. Tímto bych chtěla poděkovat těm občanům, kteří přiváželi odpad až v určený čas a ne brzy ráno, nebo den předem. Rovněž bych chtěla poděkovat hasičům za sběr kovošrotu a elektroodpadu. V neposlední řadě musím jmenovat ty, kteří ochotně pomáhali při nakládání odpadu je to Filip Goláň, David Mikulec a Jindra Černota. Děkujeme za příkladnou pomoc. Kompostéry Jak již bylo v minulém zpravodaji avizováno, Sdružení pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko, jehož je naše obec členem, získalo dotaci z dotačního titulu nazvaného Zkvalitnění nakládání s odpady. Výběrové řízení na kompostéry se konalo v sídle mikroregionu v Kateřinicích dne Nejlepší nabídku podala společnost Elkoplast CZ s.r.o. Celková nabídka činila Kč (včetně DPH) za 1390 ks pro celý mikroregion. Naše obec získala 130 ks kompostérů za Kč včetně DPH. Náklady na realizaci dané akce jsou do výše 90% z celkových uznatelných nákladů projektu hrazeny z prostředků poskytovatele dotace, kterým je Státní fond životního prostředí. Kompostéry jsou postupně vydávány na základě přihlášek, takže všichni, kteří si o něj již dříve požádali, kompostér dostanou. Předpokladem ovšem je, aby žadatelé měli zaplacené veškeré pohledávky vůči obci. Úprava zeleně u pomníku padlých a v parku Poděkování patří hasičům Davidovi Valchářovi, Michalovi Lukášovi a místostarostovi Miroslavu Zgarbovi, kteří provedli zkrácení a úpravu přerostlých dřevin u pomníku, a tím výrazně zlepšili vzhled okolí. Obecním úřadem byly zakoupeny květiny a osázen záhon před pomníkem, čímž se zvýšila důstojnost pietního místa. Rovněž v parku u obecního úřadu byl vysázen nový záhon s květinami, přičemž v průběhu týdne část květin zmizela. Díky paní Mužíkové, která nám věnovala květiny ze své zahrádky jsme mohli záhon opět osázet. Ještě jednou děkuji. 8

9 RUD rozpočtové určení daní Počátek roku 2013 znamená pro všechny obce a města v naší zemi rovnoprávnější postavení v systému financování se sdílených daní. Podařil se snížit rozdíl v příjmech mezi Prahou a nejchudšími obcemi na téměř trojnásobek, čímž se konečně blížíme evropskému průměru. Dnes jde opět o peníze, opět o zájmy našich občanů, daňových poplatníků, našich regionů. Vláda má v letošním roce má vyjednat smlouvu s Evropskou unií, na jejím základě budou v novém rozpočtovém období opět přicházet evropské prostředky. Varujeme před podvodníky! Pokud vás bude někdo kontaktovat prostřednictvím mobilního telefonu a žádat o přeposlání kódů, které měl údajně operátor omylem zaslat na vámi používaný mobilní přístroj, buďte ve střehu! Rozhodně nikomu kódy, ať již kýmkoli zaslané, v žádném případě nediktujte, ani je nepřeposílejte na další ilustrační fototelefonní číslo. Pokud takto učiníte, můžete se stát obětí podvodu, která může přijít i o nemalé sumy peněz. Pokud se navzdory tomuto varování i vy dostanete do obdobné situace, zavčas o tom uvědomte svého operátora, ten může totiž zmíněný převod finančních prostředků velmi rychle zablokovat. Obec Lhota u Vsetína měla k na běžném účtu zůstatek v celkové výši ,42 Kč Přejeme všem občanům hezké prázdniny a příjemnou dovolenou. Ing. Lenka Kocourková, starostka OHLÉDNUTÍ ZA VEPŘOVÝMI HODY Kdyby někdo chtěl hádat, jaký byl ve Lhotě v mrazivou jarní sobotu 23. března nejčastější oběd, určitě by byla správná odpověď vepřo-zelo-knedlo. To byl totiž hlavní obědový chod na 2. Vepřových hodech, které pořádal kulturní výbor naší obce. A jako výtečné odbornice se prokázaly paní Vráblíková a Obadalová, kuchařky pro děti ze lhotské školy a školky. Ty v kuchyni připravily z čerstvých produktů maso a kyselé zelí, které doplnily o neméně výborné knedlíky paní Aleny Navrátilové. Přestože přípravy této události trvaly několik týdnů, tak pár hodin před začátkem došlo k významné změně plánů. Z důvodu velmi mrazivého počasí se akce na poslední chvíli přesunula z prostor výletiště za Obecním úřadem na fotbalové hřiště, kde pořadatelé mohli všem návštěvníkům nabídnout vytápěné prostory v sále v budově šaten. To, že šlo o správné rozhodnutí, dokázala velmi vysoká návštěva ze stran občanů, kteří si přišli samozřejmě nejen na uvedený oběd, ale mohli si na místě okusit či odnést domů, čerstvé produkty jako ovar, jitrničky, tlačenka, škvarky, polévku nebo i krásné sviží maso. Při řeznické práci rovněž mohli sledovat zkušeného pana Vaculíka z Liptálu. Přestože zpoza oken vypadalo jasné slunečné odpoledne lákavě, mrazivý větřík zdržel mnohé návštěvníky v teplém sále až do pozdních odpoledních hodin. (Pozn. pejsek-fešák na fotografii byl pouze doprovod jednoho z návštěvníků, nikoliv aktivní účastník hodů :-) ) Text a foto: MK 9

10 Z OBECNÍ KNIHOVNY Začátkem roku vyhlásila obecní knihovna výtvarnou soutěž s názvem,,moje oblíbená pohádka. Soutěž, které se zúčastnilo 27 dětí ze ZŠ a MŠ ve Lhotě u Vsetína, probíhala ve 3 kategoriích. V 1. kategorii (5-6 let) byl vyhodnocen za nejlepší obrázek Petr Vraštiak a Marek Vráblík, ve 2. kategorii (7-8 let) Michal Běťák a Sebastian Macháň a ve 3. kategorii (9-10 let) Matěj Chalánek a Kristýna Špačková. Celkovým vítězem soutěže se stal Matěj Chalánek, který získal nejvíce bodů. Vítězné práce jsou vystaveny v knihovně. Hlasování v této soutěži se zúčastnili členové obecního zastupitelstva a kulturní komise. Všechny obrázky byly velmi pěkné a bylo vidět, že se děti moc snažily. Odměněni byli všichni soutěžící. Odměny byly dětem zaplaceny z peněz, které věnovala kulturní komise z výtěžku ze svých akcí. Chtěla bych ještě upozornit na dvě kulturní akce, které proběhly v obecní knihovně se konalo již tradiční mezivánoční promítání s názvem Finsko a proběhlo promítání o Americe. Moc děkujeme přednášejícím za velmi pěkné prezentace. Finsko (především oblast Laponska) nám představila slečna Michaela Macková a o zajímavých místech v Americe poutavě vyprávěla paní Petra Klobušiaková. Předem Vás také zveme na další promítání, která proběhnou v příštím roce v obecní knihovně. Jitka Macková SDH LHOTA U VSETÍNA Hasičský pochoďáček Poslední dubnovou sobotu pořádal náš sbor II. Hasičský pochoďáček na Sv. Hostýn. Toto datum nebylo zvoleno náhodou, ale hlavně kvůli XX. hasičské pouti, která se tu tento den konala. Akce byla pořádána nejen pro hasiče, ale i širokou veřejnost. Ráno se v 9 hodin dostavilo k našemu autobusu před zbrojnici 35 sportovců rozličného věku, další 4 přistoupili při mezipřistání na Vsetíně a odtud jsme již pokračovali směr Bystřice pod Hostýnem. Odtud nás linkový bus dovezl na Sv. Hostýn. Po hodinovém rozchodu jsme společně pokračovali "pěškobusem" směrem na Tesák. Cestou se konaly vložené soutěžepro pány o nejlepší slivovicu a pro dámy o nejlepší řízek. Cestou necestou jsme volným tempem po 9 km dorazili až na Tesák, tu jsme v hospůdce počkali na náš autobus. Pak už jsme vyrazili zpět na základnu. Dle kladných ohlasů spoluchodců se plánuje stejným stylem pochoďáček zopakovat i v příštím roce, navíc je v plánu uspořádat na podzim ještě jeden autobusový výlet. I o tomto výletu vás budeme blíže a včas informovat. 10

11 Pálení čarodějnic 30. duben byl v diářích mnoha občanů nejen naší obce zaznačen tučným písmem. Více než dvě stovky občanů vystoupalo v tento poslední dubnový den, v podvečer Filipojakubské noci, kolem vodárny na Grůň. Konalo se tu již třetí Pálení čarodějnic. Pro děti byly připraveny různé soutěže, za které byly po sladku odměněny, dospělí si mezitím, po výšlapu na kopec, zaslouženě zvlažili hrdlo chladným pivem a někteří i silnějšími moky. Poté si společně obě tyto skupiny opekly špekáček na připraveném ohništi. Před setměním byla vyhlášena soutěž o nejlepší masku čarodějnice, a to jak v dětské, tak i v kategorii dospělých čarodějek. Poté se zapálila vatra, na které byla úspěšně upálena čarodějnice. Většina rodičů s dětmi se po zapálení ohně odebralo k domovu, nicméně tu ještě několik desítek občanů zůstalo a tak se mejdan protáhl až k půlnoci. Dle ohlasů občanů se akce vyvedla a my se už teď těšíme na další ročník. V. srpnová noc Srdečně vás zveme na další ročník naší tradiční kulturní akce, i letos bude připraveno bohaté občerstvení -guláš, steaky, alko i nealko pití a i tento rok bude připravena velice oblíbená tombola a ohňostroj. Zábava se bude konat od 19 hod, na tanečním kole za obecním úřadem. K tanci a poslechu bude hrát kapela Traverz. Rádi vás všechny uvidíme! 11

12 Výročí založení SDH Lhota u Vsetína Srdečně zveme všechny občany na oslavy výročí 110 let od založení sboru dobrovolných hasičů ve Lhotě, oslavy se budou konat Na akci budou mimo jiné ukázky naší techniky, zástupci okolních sborů s jejich technikou, profesionální hasiči ze Vsetína provedou ukázku hašení a vyprošťování z havarovaného vozidla, představí se Policie ČR a Městské policie Vsetín, Zdravotnická záchranná služba je zatím v jednání. Mimo to budeme i vysvěcovat naše zásahové automobily. V průběhu celého dne bude probíhat program pro děti. Bližší časový harmonogram bude včas upřesněn. Těšíme se na vaši účast! Sběr kovového odpadu a elektrozařízení V sobotu 8. června proběhl ve Lhotě kromě svozu nebezpečného odpadu i sběr kovového šrotu, který jsme jako každý rok pořádali. Letos jsme poprvé organizovali i sběr vysloužilého elektrozařízení, který se u občanů setkal s velikým ohlasem. Sesbíralo se přes 30 televizí, na 20 ledniček, několik sporáku, pár kusů praček a spousta drobných elektrozařízení. Tento sběr plánujeme i v příštím roce. Tímto krokem jsme ulehčili i obecní pokladně, když obec nemusí platit za likvidaci nebezpečného odpadu, do kterého se dříve tyto zařízení vyhazovaly. Děkujeme občanům za podporu našeho sboru. Obvodní kolo v požárním sportu 11. května se ve Vsetíně, místní části Jasenice, uskutečnilo obvodní kolo v požárním sportu, které pořádalo SDH Vsetín. Naše družstvo se i přes nepříznivé počasí s tratí zdatně popralo a v silné konkurenci se umístilo na uspokojivém 5 místě. Námětové cvičení v Liptále Dne 25. května byli členové naší jednotka pozváni na námětové cvičení - dálkovou dopravu vody. Toto cvičení mělo prověřit jak stav techniky a hadic jednotlivých sborů, tak možnost dopravit vodu do údolí Háj, bez použití cisternových automobilových stříkaček. Vše proběhlo dle plánu a voda byla úspěšně dopravena až na určené místo. Cvičení se zúčastnilo celkem 14 jednotek. Sbírka pro postižené záplavami Občanské sdružení KORUNKA LUHAČOVICE společně s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska - Krajským sdružením hasičů Zlínského kraje, Radiem Zlín a radiem RockMax vyhlásilo sbírku pro zaplavené obce a města, která začátkem června zasáhly přívalové deště a záplavy. Do této sbírky se zapojil i náš sbor, kdy veřejnost nosila do hasičské zbrojnice ve Lhotě u Vsetína materiální pomoc ve čtvrtek 6. 6., a následně byly tyto věci převezeny na stanici HZS, odkud byly dopraveny do zasažených obcí. Poděkování patří všem občanům, kteří sbírku podpořili. Za SDH Michal Lukáš, velitel Více informací o činnosti sboru, užitečné informace a rozsáhlejší fotogalerii ze života SDH Lhota u Vsetína naleznete na našich stránkách: a také na Facebooku 12

13 UPOZORNĚNÍ HYGIENIKŮ NA KLÍŠŤATA Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně upozorňuje, že v lokalitě na hranici katastru Liptál a Seninka došlo k výskytu klíšťat infikovaných virem klíšťové encefalitidy! Klíšťová encefalitida je typickou nákazou s přírodní ohniskovostí, kdy v určité přírodní lokalitě existuje původce - virus, přenašeč - klíště a rezervoárové zvíře. Onemocnění není přenosné z člověka na člověka. K přenosu nákazy dochází přisátím infikovaného klíštěte. Možný je také přenos po požití tepelně nezpracovaného mléka či mléčných výrobků infikovaných zvířat. Obecně lze říci, že onemocnění má horší průběh u dospělých než u dětí a jeho závažnost stoupá s věkem. Onemocnění probíhá pod různým klinickým obrazem - od lehkých bolestí hlavy a zvýšené teploty až po těžký průběh spojený s prudkými bolestmi hlavy, vysokými horečkami, dezorientací, ztuhnutím šíje, poruchami vědomí atd. Při těžkém průběhu může dojít k trvalým následkům, v krajním případě i k úmrtí. Jak se proti tomuto onemocnění lze chránit? Spolehlivou ochranu představuje očkování, případně nespecifická ochrana, kdy se snažíme klíšťatům zabránit v přisátí pomocí vhodného oděvu a repelentů, riziko nákazy snižuje i včasné odstranění klíšťat při prohlídce po návratu z přírody a následná dezinfekce místa přisátí. Při konzumaci mléka ze dvora či z automatů na mléko (jedná se o neošetřené mléko) je základním pravidlem toto mléko před konzumací převařit. Další informace a možnosti očkování naleznete v článku na případně lze kontaktovat KHS na tel (Vsetín), tel: (Zlín). MUDr. Hana Tkadlecová, vedoucí protiepidemického odboru Klíště obecné je roztoč patřící do čeledi klíšťatovití. Živí se sáním krve na savcích, plazech nebo ptácích. Klíšťata figurují jako přenašeči řady infekčních chorob. Mezi nejfrekventovanější choroby přenášené klíštětem obecným patří lymeská borrelióza a klíšťová encefalitida. Velikost samic se pohybuje od 3,5 do 4,5 mm (po nasátí až 1 cm i více), samečci měří 2,2 2,5 mm. Tělo klíštěte se skládá z hlavové části a vlastního těla. Na chodidlech předních nohou se nachází tzv. Hallerův orgán, umožňující detekci CO2 klíště díky němu dokáže vyslídit svou oběť. Vyskytuje se ve vlhkých lesích s bujným bylinným a keřovým patrem (např. lužní lesy), ale také na lesních okrajích a na vlhkých loukách. Vyskytují se i ve výškách nad 750 m n. m. Dospělá klíšťata se nejčastěji vyskytují v trávě vysoké od dvaceti centimetrů do jednoho metru na stoncích, popř. na nízkých keřících, kde uchycena za zadní nohy trpělivě čekají na procházejícího člověka či zvíře. Jakmile se člověk klíštěte dotkne, to se okamžitě reflexivně přichytí a zakotví se pomocí ozubeného hypostomu v kůži. Proces sání trvá jeden až dva týdny. Klíště dokáže hladovět i déle než jeden rok. 13

14 ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ LHOTA U VSETÍNA Kouzelnické představení V pondělí navštívil naši školu kouzelník, který předvedl spoustu zajímavých triků a kouzel např. kouzlení s kartami, s barevnými šátky, ale také nechyběla kouzla se živými zvířátky, která děti zaujala nejvíce. Pan kouzelník nám vykouzlil živého králíka i holuba. Všem dětem se celé představení líbilo. Dětský den v mateřské škole V úterý se konal v mateřské škole dětský den plný soutěží pro děti. Každý si postupně prošel s p. učitelkami různá stanoviště, kde děti plnily úkoly např. hod kruhů na čápa, jízda na koloběžkách mezi kužely, skoky na balonech atd. Na konci soutěžního dne byly děti odměněny za snahu a vytrvalost při soutěžích sladkou odměnou. Rozloučení s předškoláky Ve středu proběhlo v mateřské škole rozloučení s předškoláky, kteří od září nastoupí do 1. ročníku ZŠ. Děti dostaly jako vzpomínku na MŠ knížku a diplom pro předškoláky. Paní učitelky s ostatními dětmi popřály předškolákům hodně úspěchu v Základní škole. Michaela Valová, vedoucí učitelka MŠ Umístění v soutěži English Speaker! Dne se na základní škole Vsetín, Luh konal již třetí ročník soutěže English Speaker! Jedná se o soutěž v anglickém jazyce pro žáky 4. a 5. ročníků. Po úspěšném loňském roce měli letošní čtvrťáci těžkou úlohu. Nezklamali však ani tentokrát. Přes test ze čtení se do druhého kola probojovala Zuzana Kašparová, která v této soutěži získala hezké 2. místo. Kromě porovnání jazykových znalostí získají žáci na soutěži také zkušenosti hovořit před obecenstvem a naučí se, jak pracovat s trémou. Dopravní výchova Letos nám počasí příliš nepřálo a tak jsme si hodinu dopravní výchovy rozdělili do dvou dnů. V úterý se žáci vyzbrojili teoretickými znalostmi, získali cyklistické průkazy a v pátek si ověřili své znalosti v praxi na dopravním hřišti při ZŠ Trávníky ve Vsetíně. Pro mnohé však bylo poněkud náročnější zorientovat se ve zkušebním provozu a zároveň dodržovat pravidla silničního provozu tak, jak se tomu naučili ve školních lavicích. Tato praktická výuka má pro naše žáky velký přínos, a pokud budeme mít možnost, využijeme dopravní hřiště častěji. Mgr. Lucie Chalánková, učitelka ZŠ 14

15 Dětský den Ve čtvrtek se nám konečně umoudřilo počasí a děti ZŠ si mohly užít svého svátku - MDD. Dětský den byl rozdělen na dvě části. V první, sportovní části si žáci změřili své síly v běhu, skoku a hodu do dálky. Všichni se snažili podat svůj nejlepší výkon a navzájem se povzbuzovali. Ve druhé části, na kterou se každoročně velmi těší, bylo hledání pokladu. Děti byly rozděleny do skupin a po splnění zadaného úkolu byl poklad zdárně nalezen a spravedlivě rozdán. Připravená akce se moc líbila a všichni si ji užili. Víkendová turistika Jaké by to bylo ukončení školního roku, kdyby se nekonala tradiční víkendová turistika pro rodiče s dětmi. Letošní počasí nám přálo a v neděli v půl deváté ráno se sešla u školy skupinka asi 15 rodičů a dětí. Trasa byla naplánovaná na Lhotské paseky. Nálada byla výborná a na hřeben jsme všichni bez problémů dorazili, jen s menšími přestávkami. Na odpočívadle, asi v polovině cesty, si s chutí všichni rozbalili svačiny a posilnili se na cestu zpět. Kolem poledne jsme dorazili ke škole. Závěr patřil opékání špekáčků na školní zahradě. A protože začínalo být počasí spíše na koupání, postupně jsme se rozloučili a šli se zchladit do svých bazénů. Celá akce byla moc prima a společně se těšíme na příští rok, že se opět na turistice sejdeme. Tímto bych chtěla pozvat i další rodiče s dětmi, aby se k nám za rok také připojili. Jana Hromadová, vychovatelka ŠD 15

16 Preventivní vzdělávací program Veselé zoubky Letos poprvé jsme realizovali Preventivní vzdělávací program Veselé zoubky. S žáky 1. a 2. ročníku jsme si povídali o tom, jak zoubky fungují, k čemu je máme, jak rostou a mění se, co je to zubní kaz a jak si je správně čistit. Spoustu veselého ale i poučného nám pověděli hrdinové zábavně vzdělávacího filmu Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek - Hurvínek a Mánička. Co všechno je třeba dělat pro své zdraví a správný růst zoubků jsme si nakonec vyzkoušeli na interaktivní tabuli. Za velice kvalitní podklady i dárkové balíčky s pastami, kartáčkem a dalšími věcmi patří poděkování společnosti dm-drogerie markt s. r. o., od které jsme je získali. Dotazníkové šetření Kvalita školy je dlouho sledovaným tématem na naší škole. Jedním z prostředků, jak se snažíme zjistit její úroveň je systém autoevaluace (sebehodnocení), který v 3 letých intervalech provádíme. Pomocným prostředkem jsou dotazníková šetření, ve kterých odpovídali samotní žáci i jejich rodiče. Zjištěné výsledky jsou pro nás zajímavé a potvrzují, že se dětem ve škole líbí a že chodí do naší školy rády. Potvrzují i spokojenost rodičů s atmosférou školy. Jsme rádi za zpětnou vazbu, za sdělení co se nám daří a co děláme dobře i za náměty pro další práci. Děkujeme všem zúčastněným respondentům. Certifikát Rodiče vítáni Z minulých řádků je patrné, že nám není lhostejná úroveň komunikace pedagogů s žáky a jejich rodiči. Víme, že rodiče oceňují vstřícný a partnerský vztah a otevřenou komunikaci, která prospívá společným výchovně vzdělávacím cílům. Spolupráce a partnerská komunikace nás pedagogů a rodičů se vyplácí oběma stranám a pozitivně se projevuje na žácích školy. Proto se škola zapojila do aktivity obecně prospěšné společnosti EDUin, která provádí hodnocení aktivních škol, které jsou otevřené, vstřícné a partnerské vůči rodičům. Na základě toho získala základní škola v závěru školního roku značku Rodiče vítáni. Tím se naše škola zařadila mezi 382 škol v České republice, 17 ve Zlínském kraji a 3 v okrese, které toto označení mohou používat. Ve vstřícném přístupu hodláme pokračovat i v budoucích letech a komunikaci s veřejností dále rozvíjet. V minulém Zpravodaji jsme informovali o vzniku finanční škody v souvislosti s neoprávněnými transakcemi předchozí účetní školy v závěru její činnosti. Toto jednání bylo řešeno ve spolupráci s Policií ČR a na základě toho již byla většina škody uhrazena. Na zbývající část, konkrétně 50 tisíc byl uzavřen splátkový kalendář, kde by měla být tato částka do 10 měsíců doplacena. Mgr. Miroslav Kurtin, ředitel školy 16

17 FOTBALOVÉ JARO 2013 Společně se závěrem školního roku a začátkem prázdnin zakončila Lhotská mládež soutěžní jaro a stejně jako školáci zaslouží i mladí fotbalisté vysvědčení. Starší přípravka pod vedením trenérů Miroslava Urbana a Petra Trčálka obsadila konečné čtvrté místo v okresní soutěži skupiny A se skórem 42:85 a ziskem 12 bodů. Statistiku vstřelených gólů opanoval Jan Jančina se 14 přesnými zásahy, přičemž o pouhé dvě branky zaostal Marek Navrátil. Zmiňovaná dvojice vytvořila kompaktní útočnou sílu s širokým uplatněním a poctivými výkony si oba zmiňovaní Lhocané vysloužili angažmá ve Vsetínském FC formou střídavých startů. Celý tým učinil viditelný progres a nasbíral neocenitelné zkušenosti, které hodlá zúročit již v příští sezóně. Obnovenou premiéru zažila také kategorie mladších žáků, když tým vedený Miroslavem Zgarbou a Jakubem Přikrylem po letech půstu opět naskočil do vyrovnané okresní soutěže. Od prvních minut negoval status nováčka a během podzimu si vysloužil respekt soupeřů, když přezimoval na děleném třetím místě. Zimní přestávku zpestřili především dva halové turnaje konané na Hovězí a v Hošťálkové. Postupového poháru pořádaného OFS Vsetín se účastnili všechny týmy skupiny A, přičemž žákům Lhoty se podařilo vklínit do postupující čtverky, a tak následně absolvovali prestižních utkání se soupeři skupiny B. Zimní příprava probíhala v tělocvičně ZŠ Liptál, a tímto si dovolujeme poděkovat vedení školy za zprostředkování útočiště v chladných měsících. Zároveň musíme vyzdvihnout spolupráci s TJ Start Lipta Liptál, která úspěšně pokračovala vzájemnou výpomocí střídavými starty a věříme, že budoucí kooperace přinese úspěchy oběma tradičním oddílům. Jaro pokračovalo v nastoleném trendu, a žáci kvalitními výkony i pohlednou hrou dlouho drželi naději na postup mezi elitu okresu. Nicméně série tří nepovedených zápasů v závěru jarní části zhatila postupové plány a finálové boje Lhocanům nakonec utekli o jediný bod. Tým mladších žáků zakončil sezónu na čtvrtém místě se ziskem 31 bodů, přičemž se může honosit druhou nejlepší obranou soutěže, když brankář a kapitán Filip Goláň pustil za svá záda pouze 30 střel soupeřů. Výsostné postavení nejlepšího střelce klubu obhájil Petr Dušek a s 22 vsítěnými brankami se postaral o rovnou třetinu všech gólů Lhoty. Druhé místo obsadil Jan Jančina se 14 góly, a stupně vítězů doplnil Adam Bartozel s 8 trefami. Z pohledu vývoje mladých fotbalistů hodnotíme Ročník 2012/13 jako podařený. Dále bychom rádi poděkovali trenérům, činovníkům klubu a hlavně rodičům, kteří se podíleli na bezchybném chodu mládežnické základny FC Lhota u Vsetína, a přejeme všem příznivcům kopané příjemně strávené prázdniny. Text a foto: Jakub Přikryl, trenér 17

18 INZERCE 18

19 19

20 20

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 24. září 2013

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 24. září 2013 Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 24. září 2013 1. Zahájení Starostka ing. Lenka Kocourková zahájila v 17 hodin 19. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína a konstatovala,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012 dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Údaje o obci: Adresa : Oznice 109 PSČ : 756 24 p. Bystřička Telefonické

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Název : Obec Bohdíkov IČO : 00302376 DIČ : CZ00302376 Adresa : Bohdíkov č. 163, 789 64 Bohdíkov Telefon : 583 246 123 podatelna, 583 246 051 starosta e-mail : podatelna@bohdikov.cz,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana ze 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkov konaného dne 24. 6 2015 Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 21937/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2009

Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 ( údaje jsou v Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet % výsledek od začátku roku Třída 1 daňové příjmy 3 863 600,- 4 036

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Z Á P I S ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Ing. Jiří Lesse Dále přítomno: 8 občanů, dle prezenční listiny

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2013 Účetní závěrka

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 53. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 3. 6. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing. Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25 Závěrečný účet obce Životice u Nového Jičína za rok 2013 sestavený ke dni 31.12.2013, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Plnění rozpočtu příjmů,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 17. prosince 2013

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 17. prosince 2013 Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 17. prosince 2013 1. Zahájení Starostka ing. Lenka Kocourková zahájila v 17 hodin 21. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína a konstatovala,

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Návrh závěrečného účtu obce Chlum za rok 2009

Návrh závěrečného účtu obce Chlum za rok 2009 Návrh závěrečného účtu obce Chlum za rok 2009 1. Finanční hospodaření obce v roce 2009 Obec Chlum hospodařila na počátku roku na základě rozpočtového provizoria schváleného dne 28.12.2008. Zastupitelstvo

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Usnesení. ze 14. zasedání zastupitelstva obce Bravantice dne 25.3.2013

Usnesení. ze 14. zasedání zastupitelstva obce Bravantice dne 25.3.2013 Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce Bravantice dne 25.3.2013 Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí: v tomto roce bude probíhat po dohodě s Povodím Odry odtěžování nánosu toku Sezina

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2014 Účetní závěrka

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

Souhrn výsledků 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. 09. 2015

Souhrn výsledků 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. 09. 2015 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město Souhrn výsledků 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. 09. 2015 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání splněny

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015 7. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov zahájil starosta obce v 18:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Na základě 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, je povinnost obce zpracovat údaje o

Více

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Hodslavice závěrečného účtu obce za rok. 2010 1) Plnění příjmů

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR FINANČNÍ KONTROLY Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_085827/2010/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 006785/2011/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Závěrečný účet městyse Stádlec (dále jen obec) za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí 1866, IČ: 69860947 za rok 2014 Přezkoumání

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 9.7.2007 v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Přítomni: J. Strýček, M. Glejtek, S. Zemba, R. Rajnochová, B. Kostiha, L. Švehla, P. Pargač,

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

Region HANÁ. občanské sdružení. 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích.

Region HANÁ. občanské sdružení. 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích. Region HANÁ občanské sdružení Z Á P I S 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích. Přítomni: viz prezenční listina Hosté: Ing. Hana Lebedová,

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více