Mezinárodní únosy dětí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezinárodní únosy dětí"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Michaela Holá Mezinárodní únosy dětí Diplomová práce Olomouc 2015

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Mezinárodní únosy dětí zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny. V Olomouci dne Michaela Holá 2

3 Dovoluji si tímto poděkovat JUDr. Lence Westphalové, Ph.D., za její odborné vedení při vypracování diplomové práce a Mgr. Lukáši Fridrichovi, za umožnění vykonání stáže na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. 3

4 Obsah 1 Úvod do problematiky mezinárodních únosů dětí Práva dětí v kontextu mezinárodních únosů dětí Úmluva o právech dítěte Klasifikace práv dítěte Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, Listina základních práv EU Nařízení Brusel II bis Interpretace klíčových pojmů únosového práva Dítě Mezinárodní únos Právo péče o dítě Obvyklé bydliště Výklad pojmu obvyklé bydliště ESD Ústřední orgán Styčný soudce a Zprostředkovatel Evropského parlamentu Výjimky z presumpce návratu dítěte Čl. 12 lhůta 1 roku a sžití se Čl. 13 odst. 1 a) souhlas a smíření se Čl. 13 odst. 1 b) hrozba vážného nebezpečí Domácí násilí Čl. 13 odst. 2 přání dítěte Zjištění názoru dítěte Čl. 20 nesoulad se základními zásadami o ochraně lidských práv a svobod Řízení o navrácení dítěte Undertakings a mirror orders Specifika řízení podle Nařízení Brusel II bis Zrychlená procedura uznání a výkonu podle Nařízení Brusel II bis Výkon tuzemského rozhodnutí o navrácení dítěte Závěr Bibliografie Právní předpisy Monografie a komentáře Odborné články

5 7.4 Elektronické zdroje Judikatura Národních soudů Evropského soudu pro lidská práva Soudního dvora Evropské unie Vybraných signatářských států HÚ

6 Seznam použitých zkratek ČSFR Česká a slovenská federativní republika ESD Soudní dvůr Evropské unie ESLP Evropský soud pro lidská práva EU Evropská unie EÚLP Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., o přijetí Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod Haagská konference Haagská konference o mezinárodním právu soukromém Haagská ochranná úmluva Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 141/2001 Sb. m. s., o sjednání Úmluvy o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí HÚ Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 34/1998 Sb., o přijetí Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí Listina EU Listina základních práv Evropské unie LZPS Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky Nařízení/ Nařízení Brusel II bis Nařízení Rady (ES) 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003, o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 OSPOD Orgán sociálně právní ochrany dětí OSŘ Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád OZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ÚPD Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb., o přijetí Úmluvy o právech dítěte Úřad Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí Ústava ČR - Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky Vídeňská úmluva Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 15/1988 Sb., o Vídeňské úmluvě o smluvním právu ZSPOD Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ZZŘ Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních Pozn.: Tam, kde je v textu uvedeno číslo paragrafu nebo článku bez dalšího údaje, jde o ustanovení zákona nebo dokumentu, o němž pojednává příslušná kapitola, resp. podkapitola, pokud ze souvislostí nevyplývá něco jiného. 6

7 Počet únosů 1 Úvod do problematiky mezinárodních únosů dětí Problematika mezinárodních únosů dětí je tématem velmi zajímavým a aktuálním. Lidé totiž stále častěji vyjíždějí za studiem, prací, kulturou či dobrodružstvím do nejrůznějších koutů světa. Právě v souvislosti s volným pohybem osob a otevřením hranic přibyla řada manželství a partnerství s mezinárodním prvkem. Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že v roce 2012 bylo v České republice uzavřeno 9, 47 % manželství, v nichž alespoň jeden ze snoubenců byl cizím státním příslušníkem. 1 Mezi rokem 2003 a 2008 došlo k nárůstu žádostí o navrácení dítěte o 45 %. 2 Vývoj přeshraničních únosů v ČR ukazuje následující graf: Únody do ČR Únosy z ČR Rok Jako první se otázkou mezinárodních únosů dětí začala zabývat Haagská konference o mezinárodním právu soukromém (dále jen Haagská konference ), která v roce 1980 přijala Úmluvu o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí (dále jen HÚ ), která se přímo zabývá problematikou mezinárodních únosů dětí a upravuje mechanismus návratu dítěte do státu jeho obvyklého bydliště. HÚ vznikla s úmyslem, který někteří autoři označují jako stereotypní. 4 Strůjci HÚ vycházeli totiž z toho, že únoscem je zpravidla otec, který není nositelem práva péče o dítě a unáší dítě do země, která bude příznivěji nakloněna k tomu, že mu přizná 1 Sňatečnost [online]. Český statistický úřad, 19. srpna 2013 [cit. 8. prosince 2014]. Dostupné na <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/snatecnost>. 2 A statistical analysis of applications made in 2008 under the Hague convention of 25 October 1980 on the civil aspects of international child abduction. Part I Global report [online]. Hague conference on Private international law [cit. 11. ledna 2014]. Dostupné na <http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd08ae.pdf >. 3 Údaje jsou vzaty z Výroční zprávy o činnosti Úřadu. Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí [cit. 30. ledna 2015]. Dostupné na <http://www.umpod.cz/urad/vyrocni-zpravy-o-cinnosti-uradu/>. 4 SHETTY, Sudha; EDLESON, Jeffrey L. Adult domestic violence in cases of international parental child abduction. Violence against women, 2005, roč. 11, č. 1, s

8 právo péče o dítě. Únos je v takovém případě pro dítě traumatizující, neboť to je vytrženo ze známého prostředí, ztrácí kontakt s druhým rodičem a musí si zvykat v zemi např. kulturně, nábožensky nebo tradičně odlišné od země jeho obvyklého bydliště. Proto tvůrci HÚ nastavili jasný a rychlý mechanismus návratu dítěte jako jeden z principů HÚ a vytvořili velmi úzkou konstrukci výjimek pro nenavrácení dítěte. Je však třeba přiznat, že za více jak 30 let fungování HÚ se situace značně změnila. Celosvětová statistika provedená Haagskou konferencí v roce 2011 pro rok 2008 ukazuje, že v 69 % únosů jsou únosci matky, které jsou v 88 % nositeli práva péče o dítě, ať výlučně nebo společně s druhým rodičem. 5 Motivy, které vedou rodiče k tomu, že tzv. unesou dítě za hranice státu jeho obvyklého bydliště, jsou nejrůznější. Může se jednat o čistě sobecké důvody na straně únosce, kdy tento chce druhému rodiči jenom ublížit a nezajímá ho dopad takového jednání na dítě. Dalším důvodem může být rozpad vztahu či manželství. Často se jedná o případy, kdy lidé vyjedou za studiem či prací do zahraničí, zamilují se, rozhodnou se v této zemi zůstat a založit rodinu. Pokud vztah manželů nebo partnerů dospěje ke svému konci, může se jeden z rodičů rozhodnout vrátit do země svého původu, která je mu kulturně a tradičně blíže než země, ve které v současné době žije, navíc v zemi původu má rodinné zázemí, přátele, a v neposlední řadě zná její jazyk a především právní systém. 6 V takovém případě se zdá býti úplně přirozeným, že rodič, který touží po návratu, chce s sebou vzít i své potomky. Pokud tak však učiní bez souhlasu či vědomí druhého rodiče, může se dopustit mezinárodního únosu dítěte. Dalším motivem pro rodiče může být únos do země, ve které únosci doufají, že místní orgány budou nakloněny jejich případu a přiznají jim právo péče o dítě, které podle země obvyklého bydliště dítěte nemají. Zde se nabízí typický obrázek islámských zemí, ve kterých matky nemají žádná rozhodovací práva ve vztahu k dětem. V poslední době však přibývají případy, o kterých je zřejmé, že je tvůrci HÚ na paměti neměli. Jsou stále častější případy, kdy ženy utíkají s dítětem ze země jeho obvyklého bydliště bez svolení druhého rodiče a tvrdí, že tak činí z důvodu domácího násilí páchaného ať už na dětech či ženě, nebo z důvodu sexuálního zneužívání dětí. Toto jsou velmi závažná tvrzení, která by soudy rozhodujícími o návratu dítěte neměla být brána na lehkou váhu, a neměl by se v těchto případech uplatnit princip automatického návratu dítěte. Diplomová práce zkoumá pouze civilní aspekty mezinárodních únosů dětí a to ve stádiu, kdy již k únosu dítěte došlo. Diplomová práce, a to ani marginálně, se nezabývá analýzou trestně právní stránky mezinárodních únosů dětí, přestože je třeba i tento aspekt neopomíjet, protože 5 A statistical analysis of applications made in 2008 under the Hague convention of 25 October 1980 on the civil aspects of international child abduction. Part I Global report [online]. Hague conference on Private international law [cit. 11. ledna 2014]. Dostupné na <http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd08ae.pdf >. 6 Tamtéž, v roce 2008 rodič-únosce unášel dítě do země, jejímž je státním příslušníkem v 60 % případů. 8

9 jednání rodiče, kterým protiprávně přemístí nebo zadrží dítě v jiném státě než ve státě jeho obvyklého bydliště, a takovým jednáním poruší právo péče o dítě druhého rodiče, může konstituovat trestný čin. V České republice tak tomu není, ale typicky v zemích common law, je takové jednání trestné. Diplomová práce si klade za cíl poskytnout komplexní pohled na problematiku mezinárodních únosů dětí z hlediska kritické analýzy současné právní úpravy. Jednotlivé poznatky jsou hodnoceny a ověřovány s odbornou, zejména zahraniční literaturou, a dále jsou poznatky vyvozovány za užití metody komparace s vybranou judikaturou národních a nadnárodních soudů. Diplomová práce je systematicky rozdělena do 6 částí, kdy po Úvodu následuje druhá kapitola, která si klade za cíl dva dílčí úkoly jednak nastínit základní právní úpravu, jež se mezinárodních únosů dětí dotýká, a jednak vysvětlit, jaká práva děti v kontextu mezinárodních únosů mají. Třetí kapitola se zabývá interpretací nejdůležitějších pojmů únosového práva. Je tedy vysvětleno, kdo je považován za dítě, co se rozumí pojmem mezinárodní únos, právo péče o dítě, obvyklé bydliště a ústřední orgán. Čtvrtá kapitola představuje exkurzi důvodů, pro něž je možné rozhodnout o nenavrácení dítěte ve světle vybraných rozhodnutí signatářských států HÚ. Pátá kapitola se týká procesních aspektů mezinárodních únosů dětí, zabývá se samotným řízením, jeho specifiky mezi členskými státy Evropské unie (dále jen EU ) a výkonem rozhodnutí v ČR. Závěr jsem pojala jako místo pro zamyšlení a návrhy možných řešení nejzásadnějších problémů mezinárodních únosů dětí. Při zpracování diplomové práce jsem vycházela ze třech základních zdrojů. Prvním z nich jsou komentáře, případně důvodové zprávy k jednotlivým právním předpisům, které jsou neocenitelným zdrojem výkladových pravidel a úmyslu daného zákonodárce. Druhým, neméně důležitým zdrojem informací je judikatura Evropského soudu pro lidská práva (dále jen ESLP ), Soudního dvora Evropské unie (dále jen ESD ), českých a zahraničních soudů rozhodujících v návratovém řízení. Třetí základní zdroj pro zpracování diplomové práce představují zahraniční články, které se zabývají aktuálními otázkami a problémy mezinárodních únosů více, než česká literatura. Veškerá citovaná rozhodnutí ESLP jsem získala z databáze HUDOC v průběhu listopadu Stejně tak rozhodnutí Ústavního soudu ČR jsou vzaty z databáze NALUS v průběhu měsíce listopadu 2014 a rozhodnutí vybraných signatářských států HÚ z databáze INCADAT v průběhu první poloviny prosince roku Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR jsou vzaty z internetové stránky <http://www.nsoud.cz> a rozhodnutí ESD z <http://curia.europa.eu>, obojí v průběhu prosince

10 2 Práva dětí v kontextu mezinárodních únosů dětí Na půdě mezinárodních organizací byla přijata řada mezinárodních úmluv, které se týkají mezinárodních únosů dětí a práv dětí. Vzhledem k platnosti zásady pacta sunt servanda, je Česká republika povinna dodržovat závazky ze všech těchto mezinárodních úmluv. Podle čl. 10 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen Ústava ČR ) jsou vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázaná, součástí právního řádu. Pokud mezinárodní smlouva stanoví něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. 7 Dále je třeba mít na paměti, že Česká republika je od členem EU, kdy tato entita přijímá své vlastní právní předpisy, které mohou ovlivnit a také ovlivňují použitelnost mezinárodních úmluv. Obecným pravidlem je, že pokud je daná problematika regulovaná legislativou EU, má přednost právní úprava EU před mezinárodní smlouvou, a v případě neexistence právní úpravy EU a mezinárodní smlouvy se aplikuje národní předpis. Ryze na vnitrostátní úrovni jsou práva dětí zaručena Usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky (dále jen LZPS ). Podle čl. 32 LZPS je zaručena zvláštní ochrana dětem (odst. 1), dále je zakotvena rovnost dětí narozených v manželství a mimo něj (odst. 3) a právo dětí na péči rodičů, přičemž děti mohou být odloučeny od rodičů proti jejich vůli jen soudním rozhodnutím vydaným na základě zákona (odst. 5). Cílem této kapitoly není poskytnout komplexní přehled veškerých mezinárodních instrumentů upravujících práva dětí. Považuji však za důležité v této kapitole nastínit ty právní předpisy, které se týkají problematiky práv dětí v kontextu mezinárodních únosů dětí, a které jsou podle mého názoru nejzásadnější, a dále základní předpisy únosového práva. Mezinárodní instrumenty jsou systematicky řazeny podle toho, na půdě které mezinárodní entity vznikly OSN, Haagské konference, Rady Evropy a EU. 2.1 Úmluva o právech dítěte Úmluva o právech dítěte (dále jen ÚPD ), označovaná též jako Magna Charta práv dětí, 8 byla přijata jednohlasně dne v New Yorku Valným shromážděním OSN a v platnost 7 Ústavní soud ČR však mezinárodní smlouvy o lidských právech považuje za součást ústavního pořádku ČR a přiznává jim derogační účinky. Pokud má tedy dojít k aplikaci zákona, který je v rozporu s mezinárodní smlouvou o lidských právech, má být dané řízení přerušeno a podán návrh na zrušení zákona Ústavnímu soudu ČR (Nález Ústavního soudu ze dne 25. června 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01). 8 DRÁPAL, Ljubomír a kol. Občanský soudní řád: komentář I., 1 200za. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s

11 vstoupila dne (čl. 49 odst. 1). Jménem České a Slovenské Federativní republiky (dále jen ČSFR ) byla podepsána dne a v platnost pro Českou republiku vstoupila dne (čl. 49 odst. 2) jako Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb. Jedná se o smlouvu s největším počtem signatářským států, celkem ji ratifikovalo 194 zemí světa, s výjimkou USA a Somálska. 9 Na rozdíl od předchozích deklarací ÚPD přestavuje právně závazný instrument. Někteří autoři ji ale přesto označují jako tzv. soft-law, tedy měkkou normu, která spíše přispívá ke zvýšení mravní úrovně při zacházení s dětmi. Při porušení ustanovení ÚPD je v podstatě jediným možným následkem nepříznivá mediální publicita. 10 Veškerá ustanovení ÚPD jsou výsledkem komplikovaného vyjednávání a kompromisů zástupců zemí různých kulturních, etnických a náboženských názorů. ÚPD uznává, že dítě je lidskou bytostí a jako takové jí náležejí všechna lidská práva. Děti tak mají zaručena práva občanská, politická, hospodářská, sociální i kulturní. ÚPD ale vychází z toho, že dítě je subjektem, který pro svou tělesnou a duševní nezralost potřebuje ještě zvláštní ochranu, a proto je nositelem ještě tzv. zvláštních práv, která dítěti zaručují nárok na jeho zdravý všestranný rozvoj. 11 ÚPD v čl. 41 obsahuje pravidlo maximální účinnosti, pokud tedy národní právo nebo jiný mezinárodní instrument poskytují dítěti vyšší ochranu, použije se tohoto předpisu Klasifikace práv dítěte Práva vyplývající z ÚPD o právech dítěte se tradičně označují jako čtyři P 12 prevention/prevence, protection/ochrana, provision/zaopatření a participation/účast. Prevence se právě týká mezinárodních únosů dětí, kdy státy mají podle čl. 11 ÚPD povinnost činit opatření k potírání nezákonného přemísťování dětí do zahraničí a jejich nenavracení zpět. Za tím účelem mají státy usilovat o uzavření nebo přistoupení k již existujícím mezinárodním smlouvám. Jako preventivní bych označila i dva základní principy ÚPD, a to princip zákazu diskriminace obsažený v čl. 2 ÚPD, který mimo jiné nastoluje rovnost manželských a nemanželských dětí, a princip nejlepšího zájmu dítěte zakotvený v čl. 3 ÚPD. Jedná se o substantivní standard nejlepšího zájmu dítěte, 13 který stanovuje, že zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoliv činnosti týkající se dětí, ať už je to tvorba právních předpisů nebo jejich aplikace soudy, správními orgány, školami či rodiči. Všechna ustanovení 9 Convention on the rights of the child [online]. [cit. 11. ledna 2014]. Dostupné na <https://treaties.un.org/pages/view Details.aspx?mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en>. 10 KOVAŘÍK, Jiří. Dětská práva, právní povědomí, participace dětí a sociální služby. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2001, s HRUŠÁKOVÁ, Milana. Dítě, rodina, stát: (úvahy nad právním postavením dítěte). Brno: Masarykova univerzita, 1993, s BAINHAM, Andrew. Children the modern law. 2. vydání. Bristol: Jordan, 1998, s NOVÝ, Zdeněk. Nejlepší zájem dítěte při rozhodování o navrácení dítěte dle Haagské úmluvy o civilních aspektech únosů dětí ve světle lidsko-právních závazků ČR. Právní rozhledy, 2014, roč. 22, č , s

12 ÚPD by měla být vykládaná právě v souladu s principem nejlepšího zájmu dítěte. Zájmy dětí by měly být zvažovány na prvním místě a měla by jim být dána větší váha než jiným zájmům (např. zájmům rodičů, či společnosti), neznamená to ale, že vždy musí mít absolutní prioritu. 14 V každém rozhodnutí musí být dosaženo spravedlivé rovnováhy mezi zájmy dítěte, jeho rodičů a veřejného pořádku. 15 Děti mají také právo na ochranu proti všem druhům krutosti, ubližování, a vykořisťování (čl. 36 a 37). Děti mají podle čl. 9 právo na ochranu před odloučením od rodičů, tzn., že dítě má právo žít se svými rodiči, ledaže to není v souladu s jeho zájmy, a v případě, že dojde k odloučení dítěte od jednoho či obou rodičů, má dítě právo udržovat s odloučeným rodičem kontakt. V kontextu mezinárodních únosů dětí vyvstává jako důležité právo zakotvené čl. 10 odst. 2, podle kterého mají děti, jejichž rodiče pobývají v různých státech, právo na osobní kontakt a přímý styk s oběma rodiči. Právo na zaopatření v sobě zahrnuje jednak právo na život a přežití (tedy právo na přiměřenou životní úroveň a zabezpečení základních potřeb dítěte (čl. 6 a 27)) a jednak právo na osobní rozvoj dítěte (např. právo na vzdělání (čl. 28), svobodu náboženského vyznání (čl. 14), právo na odpočinek a volný čas (čl. 31), právo na péči rodičů (čl. 7)). Zásadním je právo zakotvené v čl. 16, podle kterého dítě nesmí být vystaveno svévolnému zasahování mimo jiné do svého soukromého života a rodiny. Poslední skupina práv, tedy právo participace, v sobě zahrnuje právo dítěte, které je schopno formulovat své vlastní názory, svobodně se vyjádřit ke všem záležitostem, které se dítěte dotýkají, přičemž těmto názorům musí být věnována patřičná pozornost odpovídající věku a úrovni dítěte. Zejména je stanovena možnost, aby dítě bylo vyslyšeno v každém soudním nebo správním řízení, které se jej dotýká, přičemž jsou dány 3 alternativní možnosti, jak dítě vyslechnout buď přímo, nebo prostřednictvím zástupce, anebo prostřednictvím příslušného orgánu. Konkrétní zvolený způsob musí být v souladu s vnitrostátními pravidly (čl. 12). 2.2 Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí HÚ byla přijata v Haagu na XIV. zasedání Haagské konference a vstoupila v platnost (čl. 43). Jménem ČSFR byla podepsána dne a v platnost vstoupila jako Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 34/1998 Sb. Úmluva je podle čl. 35 aplikovaná na únosy, které nastaly po vstupu HÚ v platnost, což je v prostředí ČR po , nemá tedy retroaktivní účinnost. 14 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. dubna 2012, sp. zn. 30 Cdo 3430/ Rozhodnutí ve věci Neulinger a Shuruk proti Švýcarsku ze dne 6. července Stížnost 41615/07, bod

13 HÚ má celkem 93 signatářů, 16 z toho mezi 28 z nich je její aplikace modifikována sekundární legislativou EU. Z přistoupivších států v poslední době lze nejpozitivněji hodnotit přistoupení Japonska, které bývalo označováno jako útočiště pro mezinárodní únosy dětí. Je uváděno, že až dětí bylo uneseno do Japonska a ani v jednom případě nebylo rozhodnuto o navrácení dítěte. 17 HÚ řeší otázku pravomoci a spolupráce ústředních orgánů, nezabývá se ale uznáním a výkonem rozhodnutí, proto ji někteří autoři označují jako bezzubý 18 instrument. Hlavní cíl HÚ je vyjádřen v její preambuli a čl. 1: chránit děti před škodlivými účinky protiprávního přemístění nebo zadržení a stanovit postup k zajištění bezodkladného návratu do státu jejich obvyklého bydliště; a zajistit, aby práva péče o dítě a styku s ním vydaná podle právního řádu jednoho státu, byla účinně respektována ve všech ostatních smluvních státech. zákonem. 19 Někteří autoři uvádějí, že HÚ není self-executing a její ustanovení musí být provedena Domnívám se však, že tomu tak úplně není. Podlé mého názoru HÚ stanovuje jasnou povinnost nezasahovat do práva péče o dítě, a pokud se tak stane, stanovuje právo té osoby, jejíž právo je porušeno, na rychlý návrat dítěte. V tomto rozsahu jsou práva a povinnosti stanoveny jasně a zákonné provedení není třeba. Konec konců do roku 2008 neexistovala v českém právním řádu zvláštní úprava návratového řízení, a přesto tato řízení probíhala. Jiná situace je ve vztahu k ústředním orgánům. Zde je zřejmé, že bez zákonného provedení, které stanoví ústředním orgánům konkrétní oprávnění v konkrétním právním řádu, nemohou být ustanovení HÚ uvedena v právní život. Co se týče věcné a místní působnosti, HÚ se vztahuje na protiprávní přemístění nebo zadržení dítěte mladšího 16 let s obvyklým bydlištěm v jednom signatářském státu, do jiného signatářského státu HÚ, pokud je tímto únosem porušeno právo péče o dítě druhého rodiče přiznané právem obvyklého bydliště dítěte (včetně jeho kolizních norem). 20 Jednotlivé pojmy, které HÚ používá pro vymezení působnosti, důvody pro nenavrácení a samotné řízení, budou blíže vysvětleny v následujících kapitolách, a proto se jim zde věnovat nebudu. Dají se však vygenerovat jakési obecné zásady pro aplikaci HÚ, a protože HÚ je založena na reciprocitě, aplikují se, ať je dítě uneseno z ČR nebo do ČR. HÚ je postavena na 16 Status table Convention of 25 October 1980 on the civil aspects of International child abduction [online]. Hague conference on Private international law, 10. dubna 2014 [cit. 8. prosince 2014]. Dostupné na <http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=24>. 17 REYNOLDS, Megan J. It can be done: on Japan becoming a successful signatory to the Hague convention on the civil aspects of international child abduction. George Washington International Law Review, 2012, roč. 44, č. 2, s BAINHAM: Children the modern law, s NOVOTNÁ, Věra; BURDOVÁ, Eva. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí: komentář. 3. vydání. Praha: Linde, 2007, s PÉREZ-VERA, Elisa. Explanatory report [online]. Hague conference on Private international law [cit. 11. ledna 2014]. Dostupné na <http://www.hcch.net/upload/expl28.pdf>. 13

14 principech presumpce návratu dítěte, rychlosti řízení, úzké konstrukci výjimek pro nenavrácení dítěte, preferenci smírného řešení sporu a na ochraně kolektivních zájmů dětí (vychází z toho, že mezinárodní únosy dětí nastolují nežádoucí stav a v zájmu dětí je jejich neprodlený návrat do státu jejich obvyklého bydliště), přičemž individuální zájmy jednotlivých dětí jsou chráněny prostřednictvím výjimek z presumpce návratu dítěte. Co se týče vztahu k jiným právním předpisům, podle čl. 34, HÚ není na překážku použití jiných mezinárodních či národních právních předpisů zajišťujících navrácení dítěte nebo styk s dítětem. Za zmínku stojí především Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí (dále jen Haagská ochranná úmluva ) přijatá v roce Pokud jde o vztah HÚ a výše nastíněné ÚPD, uplatní se pravidlo lex specialis derogat legi generali z důvodu abstrakce právních norem obsažených v ÚPD. 21 HÚ je otevřena k podpisu všem členům Haagské konference (čl. 37) a mimo to k ní může přistoupit kterýkoliv další stát, ale přistoupení je účinné jen mezi přistupujícím státem a těmi signatáři, kteří s přistoupením vysloví souhlas (čl. 38). K HÚ je podle čl. 42 možné učinit pouze dvě výhrady, a to výhradu k čl. 24 týkající se jazyku, v němž může být učiněn návrh na navrácení dítěte, a k čl. 26 odst. 3, tedy k tomu, že stát nebude hradit náklady právního zastoupení a řízení. Právě tuto výhradu k čl. 26 odst. 3 učinila ČR. Mimo HÚ, jako mnohostrannou úmluvu, bylo uzavřeno ještě celkem 14 dvoustranných smluv s nesignatářskými státy HÚ týkajících se mezinárodních únosů dětí. Učinili tak Austrálie, Belgie, Kanada, Francie, Švédsko, Švýcarsko a USA, 22 Česká republika prozatím žádnou dvoustrannou úmluvu neuzavřela. 2.3 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, Listina základních práv EU Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen EÚLP ) byla sjednána v Římě a jménem ČSFR byla podepsána V platnost pro ČSFR vstoupila (čl. 59 odst. 3) jako Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb. Je platná mezi všemi 47 členy Rady Evropy a vytváří velmi účinný regionální mechanismus ochrany lidských práv. Jako stálý orgán je zřízen ESLP se sídlem ve Štrasburku (čl. 19). 21 VESELÁ, Radomíra; HURBIŠ, František. Právní problematika mezinárodních únosů dětí: (monografie). Kunovice: Evropský polytechnický institut, 2008, s Non-Hague Convention child abductions bilateral agreements [online]. Hague conference on Private international law [cit. 11. ledna 2014]. Dostupné na <http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=5215&dtid=28>. 14

15 Ve vztahu k přeshraničním únosům dětí se jeví jako nejzásadnější právo zaručené čl. 8, které stanovuje, že každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence. ESLP však nemůže zpochybňovat hodnocení provedené národními orgány, ledaže by toto hodnocení bylo zcela zjevně svévolné. 23 V některých případech je možné se domáhat porušení čl. 6 zaručujícího právo na spravedlivý proces zejména z důvodu průtahů v soudním řízení. Průtahy v řízení však nesmí být přičitatelné jednání některé ze zúčastněných osob, např. tím, že se skrývala. Stížnost pro porušení práv zaručených EÚLP může podat každá fyzická osoba, jejíž práva byla porušena smluvní stranou (čl. 34), a to po vyčerpání všech opravných prostředků, ve lhůtě 6 měsíců 24 od přijetí konečného rozhodnutí, stížnost nesmí být anonymní a pokud neobsahuje žádné nové důležité skutečnosti, nesmí být v podstatě stejná jako stížnost již předtím projednávaná ESLP či jiným orgánem (čl. 35). V prostředí ČR to znamená, že jako poslední možnost musí být vyčerpána ústavní stížnost. Z čl. 8 EÚLP vyplývají pro stát ve vztahu k přeshraničním únosům dětí určité pozitivní závazky, jinak by ochrana práva na rodinný život zůstala iluzorní: stát má v prvé řadě povinnost přijmout opatření k respektování práv rodiny, včetně opatření umožňujících být rodičům společně se svými dětmi; 25 dále má stát povinnost přijmout adekvátní a účinné opatření k zajištění návratu dítěte, 26 včetně výkonu rozhodnutí o navrácení 27 (adekvátnost se posuzuje podle rychlosti přijetí opatření, protože plynutí času může mít nenapravitelné následky na vztah rodiče a dítěte); povinnost zavést jak prostředky preventivní, tak kompenzační ve vztahu k průtahům v řízení; 28 povinnost zajistit, že ústřední orgán informuje soudy státu, kam bylo dítě uneseno o tom, že do rozhodnutí o ne/navrácení dítěte nesmějí meritorně rozhodnout; 29 a svoji důležitost ve vztahu k důvodu nenavrácení podle čl. 13 odst. 1 b) HÚ má pozitivní závazek státu poskytnout ochranu před domácím násilím Rozhodnutí ve věci Raban proti Rumunsku ze dne 26. října Stížnost 25437/08, bod V současné době existuje Protokol č. 15 k EÚLP, který lhůtu 6 měsíců zkracuje na 4 měsíce, zatím však není v platnosti. 25 Rozhodnutí ve věci López Guió proti Slovensku ze dne 3. června Stížnost 10280/12, body Rozhodnutí ve věci Ignaccolo-Zenide proti Rumunsku ze dne 25. ledna Stížnost 31679/96, body Rozhodnutí ve věci Shaw proti Maďarsku ze dne 26. července Stížnost 6457/09, body Rozhodnutí ve věci Macready proti České republice ze dne 22. dubna Stížnost 4824/06 a 15512/08, bod Rozhodnutí ve věci Iosub Caras proti Rumunsku ze dne 27. července Stížnost 7198/04, body Rozhodnutí ve věci Opuz proti Turecku ze dne 9. července Stížnost 33401/02, body

16 Prakticky totožné znění práva na soukromý život zaručeného čl. 8 EÚLP, obsahuje i Listina základních práv Evropské unie (dále jen Listina EU ) v čl. 7 s tím, že každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a komunikace. Sami tvůrci Listiny EU v čl. 52 odst. 3 zakotvili pravidlo, že pokud obsah práv zaručených Listinou EU koresponduje s právy zaručenými EÚLP, je jejich smysl a obsah stejný jako v EÚLP. Při rozhodování tedy ESD vychází z judikatury ESLP. 31 S ohledem na práva dětí se jeví jako důležitý i čl. 24, který zaručuje dětem právo svobodně vyjadřovat své názory, přičemž k těmto názorům musí být přihlíženo s ohledem na jejich věk a vyspělost (čl. 24 odst. 1). Čl. 24 odst. 2 stanovuje jako prvořadé hledisko při všech činnostech nejvlastnější zájem dítěte a odst. 3 zaručuje dětem právo na osobní a přímý styk s oběma rodiči, ledaže by to odporovalo zájmům dítěte. Ustanovení Listiny EU jsou určena orgánům, institucím, případně jiným subjektům EU a dále členským státům EU, ale výhradně pouze při uplatňování práva EU (čl. 51 odst. 1). 2.4 Nařízení Brusel II bis Evropské společenství vzniklo primárně za účelem ekonomické integrace. Postupem času se ale ukázalo, že je třeba občanům EU poskytnout ochranu i v dalších oblastech života. Proto bylo přijato Nařízení Rady (ES) 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (dále jen Nařízení Brusel II bis nebo Nařízení ). Nařízení je přímo použitelné a má aplikační přednost před vnitrostátním právem. Samotný název Nařízení je terminologicky nejednotný. Překlad hovoří o příslušnosti, přestože je zřejmé že tím má na mysli pravomoc. 32 Nařízení je dvojitým instrumentem, 33 reguluje otázku určení příslušnosti soudu, uznání a výkonu rozhodnutí a spolupráce mezi státy. Nařízení Brusel II bis nastavením pravidel pro určení příslušnosti zabraňuje tzv. forum shopping, tedy volbě fóra, před kterým bude dané věc projednána a nastavením pravidel pro uznávání a výkon rozhodnutí zavádí tzv. 5. svobodu a tou je volný pohyb rozsudků v oblasti rodinného práva. Pokud jde o územní působnost Nařízení, tak se jedná o čistě intra-unijní úpravu, týká se tedy pouze vztahů mezi členskými státy EU s jedinou výjimkou, a tou je Dánsko. Dánsko se na základě Protokolu o postavení Dánska neúčastní spolupráce podle čl. 81 Smlouvy o fungování 31 Tak tomu bylo např. v Rozsudku ze dne 5. října 2010, J. McB. proti L. E., C-400/10 PPU, bod Mezinárodní příslušnost je v podstatě právním nonsensem, neboť mezinárodní právo určí pouze stát, jehož soudy mají ve věci rozhodnout. Daný stát potom aplikuje svoje vnitrostátní pravidla lex fori a na základě nich určí konkrétní soud. Pro účely diplomové práce však ponechávám terminologii zavedenou Nařízením se shora uvedenou výhradou. 33 PAUKNEROVÁ, Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s

17 EU a Nařízení pro něj proto není právně závazné. 34 Uznat a vykonat nelze podle Nařízení ani rozhodnutí vydaná nečlenským státem EU, které ale uznal některý z členských států EU (tzv. dvojí exequator). 35 Časová působnost Nařízení je stanovena v čl. 64 tak, že Nařízení se použije na řízení zahájená a listiny přijeté nebo dohody uzavřené po Čl. 1 odst. 1 obsahuje vymezení věcné působnosti Nařízení. Nařízení Brusel II bis se vztahuje na občanskoprávní otázky týkající se a) rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné, a b) přiznání, výkonu, převedení a úplného či částečného odnětí rodičovské zodpovědnosti. Právě ve vztahu k rodičovské zodpovědnosti je důležitý čl. 1 odst. 2, který obsahuje demonstrativní výčet záležitostí spadajících do institutu rodičovské zodpovědnosti. V realitě přeshraničních únosům dětí se jeví jako nejzásadnější čl. 1 odst. 2 a) právo péče o dítě a právo na styk s dítětem. Pro úplnost je třeba dodat, že Nařízení obsahuje i negativní vymezení věcné působnosti v čl. 1 odst. 3. Podle čl. 59 Nařízení nahrazuje dvoustranné či vícestranné smlouvy uzavřené mezi členskými státy ve věcech upravených Nařízením. Vztah mezi HÚ a Nařízením, je vztahem komplementarity (čl. 60, 62 odst. 2), HÚ se bude nadále používat, akorát mezi členskými státy EU bude doplněná o pravidla uvedená v Nařízení. Ve vztahu k Haagské ochranné úmluvě má Nařízení podle čl. 61 přednost pokud má dítě obvyklé bydliště na území členského státu EU, a dále v případě, že jde o uznání a výkon rozhodnutí vydaného v jednom členském státě a rozhodnutí má být uznáno v jiném členském státě EU a dítě má obvyklé bydliště na území nečlenského státu EU, který je ale smluvní stranou Haagské ochranné úmluvy (kupříkladu uznání a výkon rozhodnut v ČR, které bylo vydáno v Německu a dítě má obvyklé bydliště v Albánii). 34 Bod 31 Preambule Nařízení. 35 VAŠKE, Viktor. Uznání a výkon cizích rozhodnutí v České republice. Praha: C. H. Beck, 2007, s

18 3 Interpretace klíčových pojmů únosového práva Na úvod je třeba říci, že pro interpretaci HÚ a Nařízení jakou dvou primárních pramenů únosového práva platí odlišná interpretační pravidla. HÚ je mezinárodní úmluvou a při její interpretaci se použijí pravidla obsažená ve Vídeňské úmluvě o smluvním právu (dále jen Vídeňská úmluva ) přijaté v ČR jako Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 15/1988 Sb. Podle čl. 31 Vídeňské úmluvy musí být HÚ vykládána v dobré víře, v souladu s obvyklým významem dávaným výrazům ve smlouvě, a s přihlédnutím k předmětu a účelu smlouvy. Podle čl. 32 Vídeňské úmluvy může být užito přípravných materiálu (což je v případě HÚ Explanatory report od Elisy Pérez-Vera) k potvrzení významu určeného na základě pravidla v čl. 31 nebo k jeho určení, když výklad podle čl. 31 ponechává význam nejednoznačný nebo vede k nerozumnému či protismyslnému významu. Neexistuje žádný orgán, který by podával závazný výklad HÚ a tak každý signatářský stát interpretuje ustanovení HÚ za užití výkladových pravidel Vídeňské úmluvy. Při interpretaci HÚ je také důležité vzít v potaz recentní judikaturu ESLP a systémovou interpretaci, která předpokládá, že důvody pro nenavrácení dítěte budou interpretovány ve světle ÚPD a EÚLP. 36 Zásadní postavení má databáze INCADAT vytvořená Stálou komisí Haagské konference. Jejím cílem je sjednotit výklad HÚ a přispět k porozumění a správnému postupu při aplikaci HÚ. Provoz databáze byl zahájen v květnu a v současné době obsahuje 1172 rozhodnutí z 46 zemí, přičemž největší počet rozhodnutí se vztahuje k interpretaci čl. 13 odst. 1 b) HÚ, 576 z 1172 případů. 38 Databáze je dostupná na internetových stránkách 39 zdarma v angličtině, francouzštině a španělštině. Naproti tomu, interpretace právních pojmů obsažených v právu EU podléhá výkladu ESD. Pro výklad prováděný ESD lze z jeho ustálené judikatury dovodit jistá interpretační pravidla. V prvé řadě jednotlivé právní pojmy a instituty podléhají tzv. autonomnímu výkladu, tzn. výkladu nezávisle na právních řádech jednotlivých členských států EU. Při výkladu je třeba přihlížet k tomu, jaký cíl je sledován daným právním instrumentem (teleologický výklad) a také 36 NOVÝ: Nejlepší zájem dítěte s DOSTÁLOVÁ, Soňa. Databáze judikatury mezinárodních únosů dětí INCADAT. Právo a rodina, 2008, roč. 10, č. 6, s Jedná se o údaje platné k Za ČR je uveřejněno v databázi pouze jediné rozhodnutí Nález Ústavního soudu ze dne 7. prosince 2000, sp. zn. III. ÚS 440/2000. Obecně největšími přispěvateli jsou země common law právního systému. 39 <http://www.incadat.com/> 18

19 k systematickému uspořádání právních instrumentů a jejich jednotlivým jazykovým verzím (systematický a jazykový výklad) Dítě Jednotlivé právní předpisy přistupují k vymezení dítěte různě. Podle čl. 1 ÚPD se dítětem rozumí každá lidská bytost mladší 18 let, pokud podle právního řádu, který se na dítě vztahuje, nedosáhne zletilosti dříve. HÚ se vztahuje na děti do doby, než dosáhnou věku 16 let (čl. 4 HÚ). Důvodem určení této věkové hranice je skutečnost, že názory dětí starších 16 let nemohu být ignorovány jejich rodiči ani správními nebo soudními orgány. 41 Pokud je řízení o navrácení dítěte zahájeno a dítě v jeho průběhu dovrší 16. roku věku, řízení musí být obligatorně zastaveno. 42 Nařízení pojem dítěte nedefinuje a přiklonila bych se zde k většinovému názoru, že ponechává jeho vymezení na právních řádech jednotlivých členských států EU. 43 Ze samotného institutu rodičovské odpovědnosti ale vyplývá, že se jedná o dítě nezletilé. 44 Dítětem se v souladu s 30 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) rozumí člověk, který nenabyl plné svéprávnosti. Přičemž plně svéprávnou se osoba stane nabytím zletilosti, tj. dovršením věku 18 let, dále emancipací, nebo uzavřením manželství po 16. roku věku. 3.2 Mezinárodní únos Mezinárodní únos je vymezen jako protiprávní přemístění nebo zadržení dítěte, kterým je porušeno právo péče o dítě podle právního řádu, v němž mělo dítě své obvyklé bydliště bezprostředně před svým protiprávním přemístěním nebo zadržením, pokud toto právo péče o dítě bylo v době přemístění nebo zadržení vykonáváno nebo by bylo vykonáváno, kdyby nedošlo k protiprávnímu přemístění nebo zadržení (čl. 3 HÚ, čl. 2 odst. 11 Nařízení). Pokud tedy rodiči svědčí pouze právo na styk s dítětem a druhý rodič dítě unese za hranice státu obvyklého bydliště, tento rodič se nemůže domáhat navrácení dítěte. V případě, že si soud rozhodující v návratovém řízení není jist, zda se skutečně jedná o mezinárodní únos, může 40 ZAVADILOVÁ, Marta; TUROŇOVÁ, Jana. Pravidla určování mezinárodní soudní příslušnosti dle nařízení Brusel II bis ve světle nejnovější judikatury Evropského soudního dvora. Právní rozhledy, 2010, roč. 18, č. 7, s PÉREZ-VERA, Elisa. Explanatory report [online]. Madrid: Hague conference on Private international law, 1981 [cit. 11. ledna 2014]. Dostupné na <http://www.hcch.net/upload/expl28.pdf>. 42 REYNOLDS: It can be done, s Praktická příručka pro používání nového nařízení Brusel II [online]. Belgie: Evropská komise [cit. 8. prosince 2014]. Dostupné na <http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/guide_ new_brussels_ii_cs.pdf>. Názor, že dítětem se pro účely Nařízení rozumí taktéž osoba mladší 16 let, je menšinový. Viz např. DRÁPAL, Ljubomír a kol. Občanský soudní řád: komentář I., 1 200za. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s PAUKNEROVÁ: Evropské mezinárodní právo soukromé, s

20 požadovat, aby navrhovatel získal od orgánů státu obvyklého bydliště dítěte rozhodnutí nebo jiné zjištění, že zadržení nebo přemístění je protiprávní ve smyslu čl. 3 HÚ (čl. 15 HÚ). HÚ ani Nařízení výslovně nezmiňují, že se musí jednat o přemístění nebo zadržení za hranice státu obvyklého bydliště dítěte, vyplývá to však ze samotné podstaty věci. Co se týče pojmu únos, HÚ jej používá jenom v názvu, v textu pracuje výlučně s protiprávním přemístěním či zadržením. Tvůrci HÚ se zdrželi užití pojmu únos, aby HÚ neevokovala trestněprávní souvislosti. V praxi se však často používá jako legislativně-technická zkratka. 3.3 Právo péče o dítě Právo péče o dítě je součástí institutu rodičovské odpovědnosti. Rodičovskou zodpovědností se míní veškerá práva FO nebo PO týkající se osoby dítěte nebo jmění dítěte, která jsou takové osobě svěřena zákonem, rozhodnutím nebo závaznou dohodou; přičemž zahrnuje především právo péče o dítě a právo na styk s dítětem (čl. 2 odst. 7 Nařízení, čl. 1 odst. 2 Haagské ochranné úmluvy). OZ definuje rodičovskou odpovědnost v 858 jako institut, který zahrnuje práva a povinnosti rodičů spočívající v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění. Rodičovská zodpovědnost je Nařízením vymezena šířeji než OZ, neboť pod institut rodičovské zodpovědnosti ve smyslu Nařízení jsou zařazeny i další instituty, které podle českého práva nejsou součástí rodičovské odpovědnosti, jako je umístění dítěte do pěstounské rodiny nebo ústavní péče, či poručnictví nebo opatrovnictví (čl. 1 odst. 2 b), d) Nařízení). 45 Právo péče o dítě zahrnuje práva vztahující se k péči o osobu dítěte, zejména právo určit místo pobytu dítěte (čl. 5 a) HÚ, čl. 2 odst. 9 Nařízení). Právo péče o dítě může vyplývat zejména ze zákona, z rozhodnutí nebo z dohody rodičů, přičemž tato nemusí být soudně schválena (čl. 3 HÚ, čl. 2 odst. 11 Nařízení). Právo na styk s dítětem je vymezeno jako právo odvést dítě na omezenou dobu do jiného místa, než je obvyklé bydliště dítěte (čl. 5 b) HÚ, čl. 2 odst. 10 Nařízení). Nositelem práva péče o dítě je fyzická (zpravidla rodiče) nebo právnická osoba (např. kojenecký ústav či dětský domov), a to společně nebo samostatně (čl. 3 HÚ, čl. 2 odst. 7 Nařízení). Právo péče o dítě se považuje za vykonávané společně, když jeden z nositelů rodičovské zodpovědnosti nemůže rozhodnout o místu bydliště bez souhlasu druhého nositele 45 DAVID, Ludvík a kol. Občanský soudní řád: komentář, II. díl ( 210 až 376). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, s

Rodinné a manželské vztahy uznání a výkon rozhodnutí. JUDr. Jana Herboczková

Rodinné a manželské vztahy uznání a výkon rozhodnutí. JUDr. Jana Herboczková Rodinné a manželské vztahy uznání a výkon rozhodnutí JUDr. Jana Herboczková Kde lze nařízení najít? Informační systém pro aproximaci práva: http://isap.vlada.cz/ Evropský soudní atlas ve věcech občanských:

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.6.2016 COM(2016) 367 final 2016/0168 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Rakouská republika a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Peru k

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.7.2017 COM(2017) 357 final 2017/0148 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Lucembursko a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Gruzie a Jižní

Více

Rodinné a manželské vztahy rozhodné právo. JUDr. Klára Svobodová

Rodinné a manželské vztahy rozhodné právo. JUDr. Klára Svobodová Rodinné a manželské vztahy rozhodné právo JUDr. Klára Svobodová Manželské právo způsobilost uzavřít manželství podmínky platnosti manželství forma uzavření manželství osobní vztahy mezi manželi majetkové

Více

OBSAH O autorech Autoři jednotlivých kapitol Seznam zkratek 1 Úvod 2 Evropský rozměr nové právní úpravy rodičovské odpovědnosti

OBSAH O autorech Autoři jednotlivých kapitol Seznam zkratek 1 Úvod 2 Evropský rozměr nové právní úpravy rodičovské odpovědnosti OBSAH O autorech... 5 Autoři jednotlivých kapitol... 8 Seznam zkratek... 9 1 Úvod... 19 1.1 Základní metodologická východiska této publikace... 19 1.2 Struktura předkládané publikace... 22 1.3 Autorský

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 Použité zkratky O autorovi XI XIV Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 KAPITOLA 1 Historický vývoj vnitrostátní závaznosti mezinárodního práva a jeho aplikace v Československu 8 1.1 Ústavní listina

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

VYMÁHÁNÍ VÝŽIVNÉHO S MEZINÁRODNÍM PRVKEM

VYMÁHÁNÍ VÝŽIVNÉHO S MEZINÁRODNÍM PRVKEM VYMÁHÁNÍ VÝŽIVNÉHO S MEZINÁRODNÍM PRVKEM Michaela Janočková, 2012 Co je to výživné? Obecně - Pravidelně se opakující dávka finančních prostředků, jež mají sloužit k pokrytí životních a jiných potřeb oprávněné

Více

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní. JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní. JUDr. Klára Drličková, Ph.D. Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní JUDr. Klára Drličková, Ph.D. Obsah předmětu Opakování mezinárodní právo soukromé, právo EU Evropský justiční prostor pojem, vývoj, současný stav Určování

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Úvod do mezinárodního práva soukromého. JUDr. Klára Svobodová

Úvod do mezinárodního práva soukromého. JUDr. Klára Svobodová Úvod do mezinárodního práva soukromého JUDr. Klára Svobodová Co je mezinárodní právo soukromé? Příklad 1 Obchodník z ČR a obchodník z Německa uzavřeli kupní smlouvu. Český prodávající dodal zboží, ale

Více

PARTICIPAČNÍ PRÁVA DĚTÍ V KONTEXTU REVIZE NAŘÍZENÍ BRUSEL II A Marta Zavadilová Konference Participační práva dětí. Sdílení dobré praxe říjen 2016

PARTICIPAČNÍ PRÁVA DĚTÍ V KONTEXTU REVIZE NAŘÍZENÍ BRUSEL II A Marta Zavadilová Konference Participační práva dětí. Sdílení dobré praxe říjen 2016 PARTICIPAČNÍ PRÁVA DĚTÍ V KONTEXTU REVIZE NAŘÍZENÍ BRUSEL II A Marta Zavadilová Konference Participační práva dětí. Sdílení dobré praxe říjen 2016 I. Nařízení Brusel IIa (Brusel II bis) Nařízení Rady (ES)

Více

Základy práva, 15. listopadu 2016

Základy práva, 15. listopadu 2016 lidská lidská Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta Základy, 15. listopadu 2016 Pojem mezinárodního je soubor právních norem, které upravují vzájemné vztahy států a jiných subjektů mezinárodního

Více

POUČENÍ. zákonného zástupce dítěte orgánem sociálně-právní ochrany dětí

POUČENÍ. zákonného zástupce dítěte orgánem sociálně-právní ochrany dětí POUČENÍ zákonného zástupce dítěte orgánem sociálně-právní ochrany dětí (dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů,

Více

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé Mezinárodní právo soukromé Generováno 11. 1. 2015 .1 Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého a procesního.................... 3.3 Kolizní norma, její struktura, třídění kolizních norem,

Více

A. CIVILNÍ ČÁST. I. Obecně. 1. Ústavní zásada ochrany rodiny. tzv. vyživovací povinnosti rodičů. vůči dětem. Obecně

A. CIVILNÍ ČÁST. I. Obecně. 1. Ústavní zásada ochrany rodiny. tzv. vyživovací povinnosti rodičů. vůči dětem. Obecně A. CIVILNÍ ČÁST I. Obecně 1. Ústavní zásada ochrany rodiny a vyživovací povinnosti rodičů vůči dětem čl. 32 Listiny a rodičovství je obsažen v čl. 32 Listiny základních práv a svobod. Konkrétně pak čl.

Více

ČESKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA VE SVĚTLE REZOLUCE

ČESKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA VE SVĚTLE REZOLUCE ČESKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA VE SVĚTLE REZOLUCE Výzva k podpisu a/nebo ratifikaci Evropské úmluvy o výkonu práv dětí a Úmluvy o styku s dětmi. SPLNĚNO Evropská úmluva o výkonu práv dětí Podepsána 26. 4. 2000 Ratifikována

Více

Praktická příručka pro používání nového nařízení Brusel II. www.europa.eu.int/civiljustice

Praktická příručka pro používání nového nařízení Brusel II. www.europa.eu.int/civiljustice CS Praktická příručka pro používání nového nařízení Brusel II www.europa.eu.int/civiljustice Úvod Evropská unie jako prostor svobody, bezpečnosti a práva pomáhá lidem v jejich každodenních životech při

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD

Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD Na oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) pracují sociální pracovníci a sociální kurátoři, kteří mají na starost děti a jejich rodiny. OSPOD sídlí na městském

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

Iveta Němcová 12. května Informace v rámci předmětu Interpretace lidských práv

Iveta Němcová 12. května Informace v rámci předmětu Interpretace lidských práv Iveta Němcová 12. května 2015 Informace v rámci předmětu Interpretace lidských práv Mezinárodní smlouvy Úmluva o právech dítěte parties only signed, but not ratified non-signatory https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=iv-11&chapter=4&lang=en

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Vzdělávání právnických profesí Testováno na studentech. JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D. Senát ČR

Vzdělávání právnických profesí Testováno na studentech. JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D. Senát ČR Vzdělávání právnických profesí Testováno na studentech JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D. Senát ČR 17. 2. 2017 Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Právnická fakulta byla v Olomoucí obnovena v

Více

Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD

Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD 22. června 2012 Janusz Tomczak Praha ERA Seminar Criminal defence in the context of European criminal justice Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD Institucionální

Více

Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob

Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob ZPRÁVA PE

Více

Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí

Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí 981 přečtení přijata 25. 10. 1980 Haagskou konferencí mezinárodního práva soukromého v Haagu Vyhlašující orgán: Haagská konference mezinárodního

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací Dohody mezi Českou republikou a Dánským královstvím o změnách a ukončení platnosti

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup SHRNUTÍ PE 462.498 CS Tento

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

Diplomová práce. Postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti v pracovněprávních vztazích. Jana Daňhelová

Diplomová práce. Postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti v pracovněprávních vztazích. Jana Daňhelová Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti v pracovněprávních vztazích

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Platné znění příslušné části zákona o registrovaném partnerství s vyznačením navrhovaných změn HLAVA III NEEXISTENCE A NEPLATNOST PARTNERSTVÍ

Platné znění příslušné části zákona o registrovaném partnerství s vyznačením navrhovaných změn HLAVA III NEEXISTENCE A NEPLATNOST PARTNERSTVÍ V. Platné znění příslušné části zákona o registrovaném partnerství s vyznačením navrhovaných změn HLAVA III NEEXISTENCE A NEPLATNOST PARTNERSTVÍ 5 Partnerství nevznikne, jestliže prohlášení trpělo podstatnou

Více

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK, Dubí 1 Listina je Základním souborem práv člověka v měřítku českého

Více

Obsah Celex č. Ustanovení (čl., písm., bod, odst. apod.) 32004L0080 čl 3 odst. 1 a 2. Obsah. Poznámka. Ustanovení (bod novely) Hodnocení slučitelnosti

Obsah Celex č. Ustanovení (čl., písm., bod, odst. apod.) 32004L0080 čl 3 odst. 1 a 2. Obsah. Poznámka. Ustanovení (bod novely) Hodnocení slučitelnosti Srovnávací tabulka návrhu právního předpisu ČR s legislativou ES - návrh novely zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Ustanovení

Více

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26. Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.července 1995) VYSOKÉ SMLUVNÍ STÁTY, členské státy Evropské unie, S odvoláním

Více

TEORIE PRÁVA (ZÁKLADY) JUDr. Martin Šimák, Ph.D.

TEORIE PRÁVA (ZÁKLADY) JUDr. Martin Šimák, Ph.D. TEORIE PRÁVA (ZÁKLADY) JUDr. Martin Šimák, Ph.D. ZÁKLADNÍ POJMY právo: pozitivní (ius positivum) x přirozené (ius naturale) objektivní x subjektivní právní řád v rámci státu právní systémy ( sdružují podobné

Více

Pojem a přehled

Pojem a přehled Právo na spravedlivý proces Pojem a přehled Spravedlnost v soudním rozhodování Spravedlivá aplikace hmotného práva Není součástí práva na spravedlivý proces Spravedlivé řízení Výlučně procesní obsah Podstatou

Více

Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu

Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu si dovoluje Vás pozvat na speciální praktický konzultační seminář Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu (Prodloužený seminář lze vzít s sebou smlouvy a jiné podklady

Více

FYZICKÉ OSOBY 1. Zpracovala Mgr. Tereza Novotná

FYZICKÉ OSOBY 1. Zpracovala Mgr. Tereza Novotná FYZICKÉ OSOBY 1 Zpracovala Mgr. Tereza Novotná Fyzická osoba, tedy člověk, jakákoli lidská či jinak řečeno biosociální bytost, zásadně bez ohledu na další charakteristiku, představují spolu s osobou právnickou

Více

PÉČE SOUDU O NEZLETILÉ VE VĚCECH ZDRAVOTNÍ PÉČE

PÉČE SOUDU O NEZLETILÉ VE VĚCECH ZDRAVOTNÍ PÉČE PÉČE SOUDU O NEZLETILÉ VE VĚCECH ZDRAVOTNÍ PÉČE Anna Hořínová, 2012 PRAMENY VNITROSTÁTNÍ LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD (č. 2/1993 Sb.) ZOR (z. č. 94/1963 Sb.) OZ (z. č. 40/1964 Sb.) NOVÝ OZ ZSPOD (z.

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce Poprvé se objevila ve Smlouvě o Evropské unii Třetí pilíř Společná politika upravená v ust. čl. 81 89

Více

Úmluva o styku s dětmi

Úmluva o styku s dětmi 91/2005 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. května 2003 byla ve Štrasburku otevřena k podpisu Úmluva o styku s dětmi. Jménem České republiky

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Čl I. ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o registrovaném partnerství

Čl I. ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o registrovaném partnerství 1 Zákon č. ze dne... 2013 kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů a mění a doplňují další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Vládní návrh. zákon ze dne ,

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Vládní návrh. zákon ze dne , PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 512 Vládní návrh zákon ze dne...2003, kterým se mění zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších

Více

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 JUDr. Iva Kernová Obsahem kurzu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva. Výklad z oblasti veřejného práva umožňuje studentovi získat poznatky umožňující mu nejen

Více

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 11. 5. 2016 Spolupráce mezi státy v oblasti trestního práva je podmíněna především ohledy na zásadu suverenity. Suverenita je vlastnost státní moci, její nezávislost

Více

Opatrovnictví a poručenství. Radovan Dávid

Opatrovnictví a poručenství. Radovan Dávid Opatrovnictví a poručenství Radovan Dávid Opatrovnictví a poručenství Uplatní se v případě nutnosti ochrany zájmů nezletilých dětí ze strany jiných subjektů než rodičů Na základě rozhodnutí soudu Když

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Příloha č. 2 k zápisu z 14. 2. 2014 Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 2. 2014 Nápomoc

Více

Poručenství Radovan Dávid, 2015

Poručenství Radovan Dávid, 2015 Poručenství Radovan Dávid, 2015 OBSAH Obecný úvod Poručenství a opatrovnictví Odlišnosti Poručenství Vymezení pojmu Důvody pro jmenování poručníka Osoba poručníka Práva a povinnosti poručníka Dozor soudu

Více

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Vyjádření vlády České republiky k návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1 na zrušení ustanovení 3 odstavce 1 písmeno b), 3 odstavce 3, 5 odstavce 1 a 7 odstavce

Více

V Bruselu dne COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY

V Bruselu dne COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.9.2015 COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a vládou Bangladéšské lidové republiky o některých aspektech leteckých

Více

Opatrovnictví dítěte Radovan Dávid, 2015

Opatrovnictví dítěte Radovan Dávid, 2015 Opatrovnictví dítěte Radovan Dávid, 2015 OBSAH Obecný úvod Poručenství a opatrovnictví Odlišnosti Opatrovnictví Vymezení pojmu Důvody pro jmenování opatrovníka Osoba opatrovníka Práva a povinnosti opatrovníka

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC Pešlová Eliška Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se uplatňování právních předpisů

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací Dohody mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o ukončení platnosti Dohody

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VI. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 971 (1) Jsou-li výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav,

Více

Problematika mezinárodních únosů dětí

Problematika mezinárodních únosů dětí Problematika mezinárodních únosů dětí Jak řešit problematiku mezinárodních únosů dětí Co by měl rodič vědět předtím, než vycestuje s dítětem do jiného státu nebo se rozhodne řešit rodinnou situaci návratem

Více

Veřejnoprávní činnost 2. ročník ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ

Veřejnoprávní činnost 2. ročník ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ Účastníci řízení=procesní strany Účastníci řízení jsou subjekty řízení, které mají na průběh řízení zásadní vliv a kterým jsou zákonem přiznána práva a povinnosti, které jiným osobám zúčastněným

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí M V S P ultikulturní zdělávání ociálních racovníků JUDr. Věra Novotná Sociálně právní ochrana dětí Obsah strana Úvod.. 4 Kapitola I. Základní principy sociálně-právní ochrany dětí a významné ústavní a

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 403 8. funkční období 403 Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími

Více

V l á d n í n á v r h,

V l á d n í n á v r h, V l á d n í n á v r h, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Maltou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Maltou

Více

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Mgr. Veronika Kaiserová Vzdělání je zejména v dnešní době záležitostí, která je velmi podstatná pro budoucí směřování člověka. S rozšiřováním nabídky speciálních

Více

Rodinné právo. Sociálně-právní ochrana dětí 11. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014

Rodinné právo. Sociálně-právní ochrana dětí 11. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014 Rodinné právo LS 2013/2014 11. Sociálně-právní ochrana dětí CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová lucie.vanova@vsci.cz Osnova semináře pojem SPOD orgány SPOD zákon o SPOD mezinárodněprávní instrumenty ochrany

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR 7 9. funkční období 7 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní

Více

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci oprávnění subjektů provádějících zprostředkování náhradní rodinné péče a osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí zveřejňovat osobní

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO PRACOVNÍKY ZABÝVAJÍCÍ SE VĚCMI PODLE ÚMLUVY Z ROKU 2007 O VÝŽIVNÉM NA DĚTI

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO PRACOVNÍKY ZABÝVAJÍCÍ SE VĚCMI PODLE ÚMLUVY Z ROKU 2007 O VÝŽIVNÉM NA DĚTI PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO PRACOVNÍKY ZABÝVAJÍCÍ SE VĚCMI PODLE ÚMLUVY Z ROKU 2007 O VÝŽIVNÉM NA DĚTI PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO PRACOVNÍKY ZABÝVAJÍCÍ SE VĚCMI PODLE ÚMLUVY Z ROKU 2007 O VÝŽIVNÉM NA DĚTI Publikoval

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Moc soudní v ČR.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Moc soudní v ČR. ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Hlava čtvrtá Ústavy (čl. 81 96) Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy Soudcovská nezávislost tři

Více

ROZHODNUTÍ. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1, články 62 a 114 ve spojení s čl. 218 odst.

ROZHODNUTÍ. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1, články 62 a 114 ve spojení s čl. 218 odst. L 118/6 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/783 ze dne 25. dubna 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IV (Energetika) Dohody o EHP (třetí energetický

Více

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Nařízení Rady (ES) č. 2595/2000 ze dne 27. listopadu 2000, L

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Nařízení Rady (ES) č. 2595/2000 ze dne 27. listopadu 2000, L 1997R1103 CS 01.01.2001 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1103/97 ze dne 17. června 1997 o

Více

Problematika migrace v právu Evropské unie

Problematika migrace v právu Evropské unie Problematika migrace v právu Evropské unie Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Vysoká škola finanční a správní; Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Evropská unie a

Více

Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání

Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání Štrasburk, 10.XI.2010 Členské státy Rady Evropy, signatáři tohoto Protokolu, majíce na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosažení větší jednoty mezi

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.7.2013 COM(2013) 554 final 2013/0268 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

Nařízení Brusel II bis. Působnost

Nařízení Brusel II bis. Působnost Nařízení Brusel II bis Justičná akadémie SR Pavla Belloňová November 2013 Působnost VĚCNÁ: věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti, negativní vymezení v čl. 1 (3) ČASOVÁ: použije se od 1.3.2005

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962 Neoficiální pracovní překlad Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962 Generální konference Mezinárodní organizace

Více

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V 6 odst.

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o změně Dohody mezi vládou

Více

Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Doručování právnické osobě bez statutárního orgánu

Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Doručování právnické osobě bez statutárního orgánu Příloha č. 2 k zápisu z 2. 12. 2016 MINISTERSTVO VNITRA Sekretariát poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 2.

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 10/13/2010 Spisová značka: 20 Cdo 4468/2008 ECLI:CZ:NS:2010:20.CDO

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 10/13/2010 Spisová značka: 20 Cdo 4468/2008 ECLI:CZ:NS:2010:20.CDO Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 10/13/2010 Spisová značka: 20 Cdo 4468/2008 ECLI: ECLI:CZ:NS:2010:20.CDO.4468.2008.1 Typ rozhodnutí: USNESENÍ Heslo: Exekuce Předběžná otázka Přerušení řízení Dotčené

Více