Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Kosmetické služby kód: L/01 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, Litoměřice

2 Školní vzdělávací program Kosmetické služby L/01-3. verze platná od Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, Litoměřicetel.: , www stredni.eu, Školní vzdělávací program Kosmetické služby L/01 ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání L/01 Kosmetické služby 3. verze platná Střední vzdělání s maturitní zkouškou Čtyřleté denní studium 1

3 Školní vzdělávací program Kosmetické služby L/01-3. verze platná od Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, Litoměřicetel.: , www stredni.eu, Předkladatel: Název školy: Střední a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, Litoměřice Adresa školy: Jarošova 23, Litoměřice Jméno ředitele: Mgr. Ladislav Šrejbr Kontakty: Kancelář: Fax: Ředitel: WWW: Doplňující údaje školy: IČO: IZO: REDIZO: Zřizovatelé: Název: ŠREJBR, s. r. o. Adresa zřizovatele: Liškova 502, Litoměřice IČO: tel.: Jméno: Mgr. Ladislav Šrejbr tel.: fax.: Jméno: Radovan Šrejbr tel.:

4 Školní vzdělávací program Kosmetické služby L/01-3. verze platná od Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, Litoměřicetel.: , www stredni.eu, 3. verze platná Schváleno: ŠVP byl v daném znění schválen Školskou radou ve složení na jednání: Podpis ředitele školy razítko školy 3

5 Školní vzdělávací program Kosmetické služby L/01-3. verze platná od Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, Litoměřicetel.: , www stredni.eu, Obsah ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFIL ABSOLVENTA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU POPIS UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI POPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ (KOMPETENCÍ) ABSOLVENTA DÉLKA A FORMA VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ V DANÉM PROGRAMU PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZACE VÝUKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ REALIZACE BOZP A POŽÁRNÍ PREVENCE UČEBNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ V OBDOBÍ ZÁŘÍ ČERVEN ŠKOLNÍHO ROKU PŘEVODNÍ TABULKA RVP-ŠVP UČEBNÍ OSNOVY JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK I CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK I CIZÍ JAZYK- ANGLICKÝ JAZYK II., CIZÍ JAZYK- NĚMECKÝ JAZYK II., CIZÍ JAZYK- RUSKÝ JAZYK II., MATURITNÍ SEMINÁŘ-MATEMATIKA DĚJEPIS APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE CHEMIE FYZIKA ZÁKLADY EKOLOGIE MATEMATIKA TĚLESNÁ VÝCHOVA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE EKONOMIKA MATERIÁLY KOSMETIKA ZDRAVOVĚDA VÝTVARNÁ PŘÍPRAVA ODBORNÝ VÝCVIK PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘI REALIZACI ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

6 Školní vzdělávací program Kosmetické služby L/01-3. verze platná od Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, Litoměřicetel.: , www stredni.eu, 1. Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Platnost ŠVP : Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, Litoměřice Kosmetické služby L/01 Kosmetické služby Střední vzdělání s maturitní zkouškou Čtyřleté denní studium 1. září 2014 počínaje 1. ročníkem 1.1 Popis uplatnění absolventa v praxi Absolvent se může uplatnit v těchto profesích: Absolvent studijního oboru se uplatní v povoláních kosmetička, pedikér, manikér a vizážista při poskytování profesionální kosmetické péče ve středně velkých i malých provozovnách, studiích a salónech. Absolvent má možnosti uplatnění v činnosti obchodně-podnikatelské, odborně-provozní a řídící v nižších a středních článcích struktury řízení ve všech právních formách podnikání v oblasti kosmetických služeb. 1.2 Popis výsledků vzdělávání (kompetencí) absolventa Odborné kompetence Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům, následující klíčové a odborné kompetence. Absolvent vykonává odbornou činnost kosmetických služeb: 5

7 Školní vzdělávací program Kosmetické služby L/01-3. verze platná od Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, Litoměřicetel.: , www stredni.eu, - zvolí vhodný způsob kosmetického ošetření v souladu s typem a aktuálním stavem pleti, požadavky zákazníka, technologickým postupem a estetickými zásadami, módními trendy a novými vědeckými poznatky; - provádí denní, večerní a slavnostní líčení s ohledem na osobnost zákazníka; - poskytuje poradenskou službu, propaguje nové postupy a přípravky pro kosmetické ošetření, zdravý životní styl a správnou výživu; - vhodně volí přípravky podle jejich vlastností a možností použití s ohledem na aktuální stav pleti; - sleduje průběžné nové technologie, nabídku nových přípravků a možnosti jejich použití a vhodným způsobem doporučuje nové přípravky zákazníkům; - posoudí vhodnost poskytnutí kosmetické péče z hlediska vyskytujících se chorob kůže, nehtů a celkového interního onemocnění; - rozvíjí estetické cítění a uplatňuje estetické hlediska při poskytování kosmetických služeb i v každodenním životě. Absolvent vykonává podnikatelské aktivity: - je schopen rozumět podstatě a principům podnikání, má představu o právních, ekonomických a administrativních aspektech soukromého podnikání; vyhledá a posoudí podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí; - využívá marketingových nástrojů k prezentaci firmy a nabídce kosmetických služeb, organizuje průzkum trhu a výsledky vyhodnotí a aplikuje; - orientuje se v ekonomicko-právním zabezpečení provozu; - zhotoví ceníky úkonů a kalkulaci spotřeby a prodejní cenu nabízených přípravků; - využívá počítačové programy vytvořené pro oblast kosmetických služeb; - chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku. Absolvent dbá na bezpečnost práce: - dodržuje hygienické normy a základní předpisy týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a požární prevence. 6

8 Školní vzdělávací program Kosmetické služby L/01-3. verze platná od Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, Litoměřicetel.: , www stredni.eu, Klíčové kompetence Absolvent: - využívá zdroje internetu v oblasti kosmetické péče, pracuje s PC; - kultivovaně se vyjadřuje jak ústně, tak písemně, uplatňuje společenskou etiketu; - identifikuje a analyzuje problémy, řeší problémové situace, motivuje a řídí kolektiv, přijímá a plní svěřené úkoly; - podporuje hodnoty vlastního národa, evropské i světové kultury, zná cenu kulturních památek; - uvědomuje si základní kategorie v hierarchii životních hodnot, uplatňuje morální principy a demokratické hodnoty; - vysvětlí základní ekologické zákonitosti, rozhoduje a jedná v zájmu životního prostředí, je si vědom dopadu nezdravého způsobu života (především návykových látek a jiných negativních návyků); - zná možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. Absolvent byl veden tak, aby: - jednal loajálně v pozici zaměstnance i zaměstnavatele; - uplatňoval bezpředsudkový přístup ke klientům; - jednal v souladu s etickými normami a pravidly společenského chování, projevoval smysl pro čestnost. 1.3 Délka a forma vzdělávání Tento obor vzdělání lze realizovat v těchto formách vzdělávání: 4 roky v denní formě vzdělávání 1 2 roky v denní formě vzdělávání ve zkráceném studiu pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou Večerní, dálkové nebo kombinované vzdělávání je nejvýše o 1 rok delší než vzdělávání v denní formě. Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 7

9 Školní vzdělávací program Kosmetické služby L/01-3. verze platná od Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, Litoměřicetel.: , www stredni.eu, Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. 2. Charakteristika školního vzdělávacího programu 2.1 Identifikační údaje Zřizovatelé: ŠREJBR, s. r. o. Adresa zřizovatele: Liškova 502, Litoměřice Název školy: Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Adresa školy: Jarošova 23, Litoměřice Název školního vzdělávacího programu: Kosmetické služby Kód a název oboru vzdělání: L/01 Kosmetické služby Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělávání: Čtyřleté denní studium Platnost ŠVP : 1. září 2014 počínaje 1. ročníkem 2.2 Celkové pojetí vzdělávání v daném programu Vzdělávací strategie školy je zakomponována do zásad, které se prolínají celým výchovněvzdělávacím procesem. vede žáka k profesnímu růstu a rozvoji, pomáhá mu budovat pozitivní vztah k budoucí profesi, profesní kariéře, včetně schopností přizpůsobovat se aktuálním podmínkám na trhu práce; pomáhá žákům získávat profesionální návyky, které lze uplatnit v praxi; vede k přijímání odpovědnosti a vytváření cílevědomého, trvalého přístupu žáků k samostatné i týmové práci, podporuje kladný vztah ke škole a zvolenému oboru; začleňuje žáky během studia mezi odborníky, a tím přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů; 8

10 Školní vzdělávací program Kosmetické služby L/01-3. verze platná od Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, Litoměřicetel.: , www stredni.eu, Pěstuje v žácích kladný vztah k celoživotnímu vzdělávání Metody výuky využívané v rámci teoretického a praktického vyučování Metody a formy ve vzdělávacím procesu odpovídají zkušenostem jednotlivých pedagogů v souladu s potřebami žáků. Zařazení metod je blíže konkretizováno na úrovni jednotlivých vyučovacích předmětů. V rovině teoretického vyučování budou ve větší míře uplatňovány moderní metody výuky s využitím nových didaktických pomůcek a moderní techniky společně se stávající: - výklad, diskuze; - práce s textem ; - samostatná práce; - skupinová práce; - metody názorně demonstrační; - práce s PC, s odbornými programy; - exkurze; - besedy a přednášky s odborníky Způsoby rozvoje klíčových kompetencí ve výuce Ve výuce jsou zařazena vhodná témata a příklady z praxe formou diskuzí, besed, soutěží tak, aby absolventi: jednali v souladu se základními principy demokracie a rozlišili základní kategorie v hierarchii životních hodnot; chápali výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění a byli motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení; 9

11 Školní vzdělávací program Kosmetické služby L/01-3. verze platná od Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, Litoměřicetel.: , www stredni.eu, pochopili význam účasti své i ostatních na utváření kulturního a společenského života; uznávali tradice a hodnoty svého národa, chápali jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu; tvořivě a zdravě soutěžili, samostatně a odpovědně jednali v pracovní činnosti; samostatně komunikovali a rozhodovali se v běžných pracovních situacích, cílevědomě a rozhodně jednali, využívali získané vědomosti a dovednosti v praxi a našli zodpovědnost za své jednání; využívali informačních zdrojů ke zpracování odborných témat a dbali při tom na správnou stylizaci a odbornou terminologii; samostatně uplatnili získané dovednosti a návyky v odborné praxi, adaptovali se na jiná pracovní prostředí, přijímali nové požadavky a plnili svěřené úkoly, využili aktuální informační zdroje s možností uplatnění na trhu práce ve svém oboru Způsoby rozvoje průřezových témat ve výuce Průřezová témata tvoří povinnou součást vzdělávání. Jsou to výchovné a vzdělávací priority současné české společnosti. Pomáhají doplňovat či propojovat, co si žáci během studia osvojili. Průřezová témata jsou integrována do všech vyučovacích předmětů v různé míře. Průřezová témata jsou uvedena v tabulkách osnov vyučovacích předmětů. Ve školním vzdělávacím programu jsou ve všech předmětech v různé míře začleněna čtyři průřezová témata: Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie. Realizace průřezových témat spočívá ve využívání vhodných metodických postupů při výuce, organizačních forem výuky, ve využívání mezipředmětových vztahů, v zadávání žákovských projektů, které s danou problematikou souvisí. Způsoby realizace průřezových témat: 10

12 Školní vzdělávací program Kosmetické služby L/01-3. verze platná od Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, Litoměřicetel.: , www stredni.eu, propojování témat mezi jednotlivými předměty, zpracování protokolů z odborné praxe, zpracování žákovských projektů, sportovní kurzy, studijní pobyty v zahraničí, přednášky a odborné semináře. Český jazyk a literatura Ročník Průřezové téma Cíl Člověk v demokratické společnosti Žák se orientuje v soustavě cizích jazyků. Žák vyhledá umělecké památky Informační a komunikační technologie Žák vyhledá příklady funkčních stylů Žák přečte, zhodnotí a interpretuje jedno literární dílo dle vlastního výběru. Člověk a svět práce Žák odpoví na inzerát, napíše motivační dopis a strukturovaný životopis. Člověk a životní prostředí Žák provede konspekt odborného textu, vytvoří osnovu a resumé. Žák porovná způsoby tvoření slov v českém a německém jazyce. Informační a komunikační technologie Žák porovná překlad básně s originálem. Žák přečte, zhodnotí a interpretuje jedno literární dílo dle vlastního výběru. Člověk v demokratické společnosti Rozbor ukázky literárního díla Zpracování odborného výkladu na téma Odpady Člověk a životní prostředí Vyhledání informací z odborného textu a jejich zpětná reprodukce. Vyhledání historických událostí Informační a komunikační technologie Žák přečte, zhodnotí a interpretuje jedno literární dílo dle vlastního výběru. Žák zhodnotí jazyk literárního díla Člověk v demokratické společnosti Napsání úvahy Uvědomí si vliv totalitního režimu na umění. Člověk a životní prostředí Reprodukce odborného textu Informační a komunikační technologie Žák přečte, zhodnotí a interpretuje jedno literární dílo dle vlastního výběru. Anglický jazyk Ročník Průřezové téma Cíl Občan v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie Člověk a svět práce Člověka a životní prostředí Občan v demokratické společnosti Člověk a svět práce Popsání charakteristické vlastnosti osoby Vyhledání informace o vybraném ohroženém druhu a vytvoření prezentace Popsání charakteristických vlastností domova krajiny Přeloží text týkající se ochrany přírody, přetlumočí jej spolužákům, vyjádří svůj názor a vyvolá na toto téma diskuzi ve třídě Vyhledání letní brigády a napsání odpovědi Vyhledá odbornou slovní zásobu vzhledem k určenému ekosystému a prezentuje zjištěné poznatky třídě Vyhledá informace o vybrané zemi a vytvoří prezentaci Vytvoření prezentace o dané anglicky mluvící zemi a porovnání jejího zeměpisného uspořádání a politických poměrů s poměry v ČR Nabídnutí a zajištění dovolené pro danou skupinu Porovnání regionálního problému v ČR a vybrané lokalitě UK. Okomentování vybrané země a nalezení shody či rozdílu s ČR s ohledem na historické události nebo kulturní dědictví Vytvoření pozvánky na školní akci nebo událost 11

13 Školní vzdělávací program Kosmetické služby L/01-3. verze platná od Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, Litoměřicetel.: , www stredni.eu, 4. Vyhledání inzerátu na práci a vytvoření strukturovaného životopisu se žádostí o práci Člověk a životní prostředí Prezentování získaných znalostí svého postoje Vytvoření a předvedení prezentace vybraných národních parků dle zadaného hlediska Německý jazyk Ročník Průřezové téma Cíl 1. Člověk a životní prostředí Informační a komunikační technologie Osvojení odborné slovní zásoby Vyhledání a zpracování informací z internetu 2. Informační a komunikační technologie Vyhledání a zpracování informací z internetu Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie Člověk a životní prostředí Informační a komunikační technologie Osvojení odborné slovní zásoby Vybrat vhodný inzerát, odpovědět na něj Vyhledání a zpracování informací z internetu Osvojení odborné slovní zásoby Vyhledání a zpracování informací z internetu Občanská nauka Ročník Průřezové téma Cíl 2. Člověk v demokratické společnosti porozumění sobě samému i druhým lidem chápat společnost jako dynamický, proměňující se celek 3. Informační a komunikační technologie Občan v demokratické společnosti Žák se umí orientovat v nabídce informačních, poradenských a zprostředkovatelských služeb, umí vyhledávat a posuzovat potřebné údaje. Žák umí vyhledávat a pracovat s příslušnými právními předpisy. Žák charakterizuje základní principy demokracie, umí se orientovat v mediálních obsazích, kriticky je hodnotit a optimálně využívat masová média pro své různé potřeby. 4. Člověk a svět práce Občan v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Žák se umí orientovat v nabídce informačních, poradenských a zprostředkovatelských služeb, umí vyhledávat a posuzovat potřebné údaje. Žák umí vyhledávat a pracovat s příslušnými právními předpisy. Napsání úvahy. Žák umí vyhledat potřebné informace, umí je kriticky posoudit, je schopen diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách. Rozvíjet schopnost morálního úsudku, učit se dělat kompromisy, být tolerantní, ohleduplný. Žák umí vyhledat potřebné informace, umí je kriticky posoudit, je schopen diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách. Dějepis Ročník Průřezové téma Cíl Žák charakterizuje základní principy demokracie. 1. Občan v demokratické společnosti Žák zhodnotí základní principy demokracie a zamyslí se nad otázkou lidských práv. Žák si uvědomí vliv historických událostí na vývoj literárního umění. 12

14 Školní vzdělávací program Kosmetické služby L/01-3. verze platná od Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, Litoměřicetel.: , www stredni.eu, Informační a komunikační technologie Člověk a životní prostředí 1. Občan v demokratické společnosti Žák vyhledá literární památky z období renesance a humanismu. Žák je seznámen s rozvojem oboru ochrana přírody na pozadí historického vývoje. Žák se dokáže orientovat v politickém systému a uvědomí si nebezpečí totalitních ideologií. Žák porozumí dějinnému vývoji, který formoval současnou podobu světa. Matematika Ročník Průřezové téma Cíl Osvojení zásad zdravého životního stylu Člověk a životní prostředí Občan demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Občan demokratické společnosti Člověk a životní prostředí Občan demokratické společnosti Člověk a svět práce Člověk a životní prostředí Člověk a životní prostředí Rozvíjení generalizace a konkretizace Pochopení vlivu kosmického výzkumu na ŽP Aktivní poznávání okolního prostředí Vyhledání, zpracování a prezentace dat statistických zdrojů Aktivní poznávání okolního prostředí Porozumění souvislosti mezi populací a ŽP Aktivní poznávání okolního prostředí Vyhledání, zpracování a prezentace dat statistických zdrojů Aktivní poznávání okolního prostředí Aplikování teoretických poznatků Fyzika Ročník Průřezové téma Cíl 1. Člověk a životní prostředí Občan demokratické společnosti Člověk a svět práce Žák čte funkční závislosti z grafu a jejich vlastnosti. Žák provádí základní úpravy vzorců a vyjadřuje neznámou z nich. Žák porozumí podstatě pojmů, jako jsou výhřevnost paliv. Žák se orientuje v základních charakteristikách, kladech a záporech jednotlivých druhů výroby el. energie. Žák rozlišuje základní zlomové momenty ve vývoji názorů na Sluneční soustavu. Žák rozumí podstatě vlivu názorů člověka na vesmír na myšlení lidské společnosti. Žák rozumí roli těžiště v pohybu člověka, ve sportu, v technice. Žák chápe podstatu kvantově chemických pojmů. Žák rozumí struktuře kovů. Žák určuje pomocí periodické tabulky prvků základní vlastnosti molekul. Žák rozumí vnitřní stavbě látky i podstatě fázových přeměn. Tělesná výchova Ročník Průřezové téma Cíl Zvyšování tělesné zdatnosti 1. Člověk v demokratické společnosti Nacvičit poskytnutí první pomoci tonoucímu. Seznámit se se zásadami poskytování první pomoci. Člověk a životní prostředí Vliv aktivit a prostředí na lidské zdraví. 2. Člověk v demokratické společnosti Zvyšování tělesné zdatnosti. Uvědomit si nutnost pravidelné gymnastiky pro správné držení těla. 13

15 Školní vzdělávací program Kosmetické služby L/01-3. verze platná od Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, Litoměřicetel.: , www stredni.eu, Člověk a životní prostředí 3. Člověk v demokratické společnosti 4. Člověk v demokratické společnosti Uvědomit si důležitost spolupráce v kolektivu. Uvědomit si nutnost ochrany krajiny Člověk v demokratické společnosti Uvědomit si nutnost pravidelné gymnastiky pro správné držení těla. Uvědomit si důležitost spolupráce v kolektivu. Zvyšování tělesné zdatnosti. Zvyšování tělesné zdatnosti. Pohybové činnosti s hudebním rytmickým doprovodem. Uvědomit si důležitost spolupráce v kolektivu. Seznámení se s historií a prostředím Vysokých Tater. Biologie a ekologie Ročník Průřezové téma Cíl Člověk a životní prostředí Informační a komunikační technologie Člověk a životní prostředí Informační a komunikační technologie Člověk a životní prostředí Informační a komunikační technologie Občan v demokratické společnosti Občan v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Člověk a životní prostředí Propojení teorie s praxí - hledat vhodné příklady teoretických znalostí v praxi Ucelený popis dané lokality - rostlin, živočichů, biotické, abiotické faktory Využití bioindikátorů v ŽP Poznávání vlivu abiotických a biotických faktor na rostliny Využití IT k vypracování seminární práce Sledování stavby organismů a její změny v závislosti na prostředí Vést k poznávání vlivu abiotických a biotických faktorů na organismy Charakteristika skupiny organismů vytvořením prezentace, čemuž předchází práce s odbornou literaturou Posouzení negativních abiotických faktorů na jednotlivé soustavy Posouzení negativních a pozitivních jevů na matku v době těhotenství Sledování environmentálních problémů a dopadů na člověka Sledování nových poznatků v odborných časopisech a literatuře Vést k zodpovědnému chování v plánování rodičovství Zodpovědné chování ve společnosti při haváriích, nehodách, Zodpovědné chování při onemocnění - k sobě i druhým - očkovaní, přenos infekcí, Sledování nových poznatků v odborných časopisech Tvorba rodokmenu - získávání informací Sledování environmentálních problémů a dopadů na populaci Uvědomění si dopadů geneticky modifikovaných organismů na populaci Chemie Ročník Průřezové téma Cíl 1. Člověk a životní prostředí Znalost vlivu vybraných prvků a sloučenin na zdraví a životní prostředí. 1. Občan v demokratické společnosti Člověk a životní prostředí Zodpovědné chování ve společnosti při haváriích a nehodách Znalost vlivu organických látek na zdraví a životní prostředí. 1. Člověk a životní prostředí Znalost vlivu polymerních látek na životní prostředí, recyklace odpadů, rezistence polymerů v ŽP. 14

16 Školní vzdělávací program Kosmetické služby L/01-3. verze platná od Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, Litoměřicetel.: , www stredni.eu, Informační a komunikační technologie Ročník Průřezové téma Cíl Občan v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce Člověk a životní prostředí Občan v demokratické společnosti Občan v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Občan v demokratické společnosti Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie Historický vývoj, význam ITC pro svět Vážit si materiálních a duchovních hodno. Dodržovat bezpečnost, duševní a fyzickou hygienu Aktivně chránit osobní údaje. Chovat se dle pravidel etiky, být zodpovědný. Čtení map (2D,3D), umět se orientovat v prostoru. Vážit si materiálních a duchovních hodnot. Vliv internetu na skupiny lidí; patologické jevy. Vyhodnocovat relevanci a význam hledané informace. Recyklovat, třídit a správně likvidovat odpady Šetřit energie a pracovní prostředky (spotřební zboží). Písemně se prezentovat při vstupu na trh práce. Umět se orientovat na trhu práce. Aktivně poznávat okolní prostředí. Vývoj počítačové grafiky a umění. Vážit si materiálních a duchovních hodnot. Porozumění graficky ztvárněným informacím. Smysl a možnosti třídění dat, efektivita práce. Reklama a její vliv na životní styl. Vážit si materiálních a duchovních hodnot. Umět prezentovat své názory. Algoritmizace v běžném životě. Použití a smysl odborného programového vybavení. Klady a zápory globalizace. Chovat se dle pravidel etiky, být zodpovědný a tolerantní. Vážit si materiálních a duchovních hodnot. Právo občana na soukromí. Digitální technika - zvýšení efektivity práce. Objektivita videozáznamů, triky, montáže. Ekonomika Ročník Průřezové téma Cíl 3. Člověk a svět práce Člověk v demokratické společnosti chápe vztah mezi jednotlivými ekonomickými pojmy porozumí pravidlům nakládání s finančními produkty aplikace základních postupů a norem v praxi umí rozeznat základní praktiky obchodníků aplikace základů podnikového hospodaření 4. člověk v demokratické společnosti aplikovat základy právního vědomí porozumí významu daní a rozlišuje jejich typy orientace v ekonomické souvislosti na národní i nadnárodní úrovni 15

17 Školní vzdělávací program Kosmetické služby L/01-3. verze platná od Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, Litoměřicetel.: , www stredni.eu, Materiály Ročník Průřezové téma Cíl Občan v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a životní prostředí Informační a komunikační technologie Člověk a životní prostředí Uvědomění si historického vývoje člověka ve vztahu k rozvoji ochrany přírody Využívání programu pro tvorbu prezentací. Využití internetu pro vyhledávání dat. Využívaní internetu k vyhledávání informací Využívání programu pro tvorbu prezentací Pochopení významu ochrany přírodních zdrojů kosmetických surovin v krajině z hlediska složek životního prostředí Využití internetu pro vyhledávání dat Uvědomění si vztahů mezi ekologií a ochranou přírody a jejich praktická aplikace a uvědomění si významu biodiverzity v krajině Najít způsoby řešení environmentálních problémů ochrany přírodních zdrojů kosmetických surovin Občan v demokratické společnosti Veškerá činnost na škole se realizuje v souladu s principy demokratického soužití mezi lidmi. Pedagogický sbor se snaží ve výuce vytvořit prostředí, které vede k vzájemné spolupráci, toleranci názorů a dialogu. Třídní učitelé pracují s jednotlivými žáky, seznamují se s jejich životními podmínkami, názory, postoji a snaží se je společně s rodiči co nejlépe formovat. Pedagogickým působením jsou voleny metody, které vedou žáky ke: vhodné míře sebevědomí, sebe odpovědnosti a schopnosti morálního úsudku; dovednosti jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení; učí je aktivně se podílet na činnostech a rozvíjet jejich osobnost; využívaní informací z hromadně sdělovacích prostředků (médií) ve svůj prospěch, aby dokázali rozlišit věrohodnost informací. Pro žáky je během studia organizována návštěva Okresního soudu v Litoměřicích. 16

18 Školní vzdělávací program Kosmetické služby L/01-3. verze platná od Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, Litoměřicetel.: , www stredni.eu, Člověk a svět práce Téma se realizuje především v předmětech Kosmetika, Aplikovaná psychologie, Občanská nauka, Administrativa a částečně zasahuje do dalších předmětů. Žáci jsou vedeni k tomu, aby měli přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, orientovali se v pracovních nabídkách a případně se přizpůsobovali změnám. Důraz je kladen na uvědomování si celoživotního vzdělávání, rozhodování a plánování svého života a pracovní kariéry. Během studia je pro žáky organizována beseda s pracovníky úřadu práce, která je obohatí o konkrétní informace týkající se výběru povolání a fungování trhu práce. V rámci exkurzí a odborné praxe v organizacích typických pro příslušnou oblast je věnována pozornost jejich odborné činnosti, uplatňované personální strategii, pracovním náplním zaměstnanců, mzdové politice apod. Člověk a životní prostředí Téma je stěžejní náplní učiva v předmětu Biologie a ekologie, ale prostupuje i dalšími vyučovacími předměty. Cílem je, aby žáci pochopili význam přírody pro člověka, získali informace o působení člověka na životní prostředí a přizpůsobili tomu své chování a jednání. Žáci jsou vedeni k tomu, aby se chovali ekologicky ve všech oblastech svého života. Žáci se pravidelně účastní ekologické akce Den Země. 17

19 Školní vzdělávací program Kosmetické služby L/01-3. verze platná od Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, Litoměřicetel.: , www stredni.eu, Informační a komunikační technologie Škola vytváří podmínky pro rozvíjení schopnosti žáků efektivně využívat prostředků informačních a komunikačních technologií v každodenním životě. Žáci využívají prostředků ICT i v rámci specifik odborné kvalifikace, a to systematicky po celou dobu studia ve všech předmětech. Ze strany vedení školy jsou vytvářeny podmínky pro další vzdělávání a zdokonalování pedagogů a soustavné zvyšování úrovně jejich počítačové gramotnosti. 2.3 Podmínky přijetí ke studiu Podmínkou přijetí ke studiu je: splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky; splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů (kritéria přijímacího řízení pro daný školní rok stanoví ředitel školy a budou zveřejněna na internetových stránkách školy); splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů ke vzdělávání v daném oboru podle Nařízení vlády 689/2004 Sb. O soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění. Zdravotní způsobilost uchazeče posoudí příslušný registrující lékař. 2.4 Zdravotní způsobilost Žák musí splnit podmínky způsobilosti uchazečů pro daný obor podle Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. 18

20 Školní vzdělávací program Kosmetické služby L/01-3. verze platná od Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, Litoměřicetel.: , www stredni.eu, Způsob ukončení vzdělávání Maturitní zkouška; dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. Střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou; dokladem o dosaženém vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel. Společná část maturitní zkoušky: 2 povinné zkoušky: 1. český jazyk a literatura 2. cizí jazyk nebo matematika max. 2nepovinné zkoušky - z nabídky: cizí jazyk, matematika Profilová část maturitní zkoušky: 1. profilová zkouška- Zdravověda a kosmetika- formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí 2. profilová zkouška- Chemie a materiály- formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí 3. profilová zkouška- formou praktické zkoušky/ diagnostika a ošetření dle vylosovaného tématu/ Nabídka volitelných předmětů profilové části maturitní zkoušky: Občanská nauka - ústní zkouška Cizí jazyk - ústní zkouška 19

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01 Krejčí Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 1 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Kód:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Obor vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

Školní vzdělávací program Kuchař-číšník pro pohostinství

Školní vzdělávací program Kuchař-číšník pro pohostinství Školní vzdělávací program Kuchař-číšník pro pohostinství OBSAH Identifikační údaje...3 Profil absolventa...4 Charakteristika školního vzdělávací programu...6 Organizační, personální a materiální podmínky...12

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNACIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Podnikání KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 64 41 L/51 PODNIKÁNÍ Délka a forma studia:

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Zemědělské práce RVP: 41-51-E/01 Zemědělské práce Platnost od 1.6.2012 Ředitel školy: PaedDr. Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2. PROFIL

Více

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Obsah: 1.2 Profil absolventa. 3 1.3 Charakteristika ŠVP.. 5 1.4 Učební plány... 14 Tabulka souladu RVP a ŠVP 16 Český jazyk a literatura... 17 Anglický

Více

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium)

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium) Školní vzdělávací program Management v gastronomii (nástavbové studium) Školní vzdělávací program byl ve smyslu 168 odst. 1) písm. a) školského zákona projednán školskou radou dne 30. 8. 2012 se souhlasným

Více

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění -

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění - Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - platné znění - 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Elektrikář-silnoproud od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Elektrikář-silnoproud Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: denní forma

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Nástrojař Kód a název oboru vzdělání: 23-52-H/01 Nástrojař Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov náměstí Svobody 50, 682 01 Vyškov Detašované pracoviště: Komenského 7, 682 11 Vyškov Školní vzdělávací program Kód a název oboru vzdělání: 63

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 552304232, URL: www.sps-vitkovice.cz, mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Školní vzdělávací program Provozní služby Obor vzdělání: 69-54-E/01 Provozní služby Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník Školní vzdělávací program Zahradník Obor vzdělání 4-5-H/0 Zahradník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Elektrikář - silnoproud OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 26 51 H/02 Elektrikář - silnoproud ELEKTRIKDÁŘ - SILNOPROUD Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA

Více