Školní vzdëlávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdëlávací program"

Transkript

1 Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Smetanovo nám. 1200, Slaný Školní vzdëlávací program M/02 Obchodní akademie Platný od počínaje 1. ročníkem

2 Tento dokument vznikl v rámci projektu Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem - metodicko-materiální zajištění, který byl spolufinancován Evropským strukturálním fondem a státním rozpočtem České republiky. (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.06/ ) Příjemce podpory Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Partneři projektu Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní zkoušky, Beroun, U Stadionu 486 Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104 Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222 Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Slaný, Smetanovo nám. 1200

3 1. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Kód a název oboru vzdëlání: M/02 Obchodní akademie Stupep poskytovaného vzdëlání: střední vzdëlání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdëlávání: čtyři roky v denní formë vzdëlávání Ředitelka školy: PhDr. Zdepka Voráčková Vedoucí projektu ŠVP: Mgr. Ivanka Pokorná Koordinátor ŠVP: Mgr. Zdenëk Víšek Platnost ŠVP: od počínaje 1. ročníkem Kontakty pro komunikaci se školou: Tel. : Web: www. oaslany. cz cz

4 OBSAH 1.Úvodní identifikační údaje... a 2.Historie a současnost školy Profil absolventa Popis uplatnëní absolventa v praxi Uplatnëní absolventa obchodní akademie s rozšířenou výukou cestovního ruchu Výčet kompetencí absolventa Klíčové kompetence dané Rámcovým vzdëlávacím programem pro OA Odborné kompetence dané Rámcovým vzdëlávacím programem pro OA Výsledky vzdëlávání na Obchodní akademii Dr. E. Beneše ve Slaném prioritní cíle určené na základë klíčových a odborných kompetencí s přihlédnutím ke specifickým podmínkám regionu školy Výsledky vzdëlávání absolventa obchodní akademie s rozšířenou výukou cestovního ruchu Způsob ukončení studia Charakteristika školního vzdëlávacího programu Nezbytné podmínky pro přijetí ke studiu Popis celkového pojetí vzdëlávání v daném programu Vzdëlávání žáků se speciálními vzdëlávacími potřebami a žáků mimořádnë nadaných Organizace výuky Realizace dalších vzdëlávacích a mimovyučovacích aktivit podporujících zámër školy Realizace praktického vyučování Popis rozvoje klíčových kompetencí a začlenëní průřezových témat do ŠVP Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Začlenëní průřezových témat do Školního vzdëlávacího programu Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Hodnocení žáků a diagnostika Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Způsob ukončování vzdëlávání Učební plány Třídy s rozšířenou výukou cestovního ruchu Ostatní třídy Poznámky k učebnímu plánu: Přehled rozpracování obsahu vzdëlávání v RVP do ŠVP Srovnání počtu vyučovacích hodin za studium třídy s rozšířenou výukou cestovního ruchu Srovnání počtu vyučovacích hodin za studium ostatní třídy (B, C) Učební osnovy Název vyučovacího předmëtu: ČESKÝ JAZYK a LITERATURA Název vyučovacího předmëtu: ANGLICKÝ JAZYK - 1. cizí jazyk Název vyučovacího předmëtu: NĚMECKÝ JAZYK - 1. cizí jazyk

5 7.4. Název vyučovacího předmëtu: ANGLICKÝ JAZYK - 2. cizí jazyk Název vyučovacího předmëtu: NĚMECKÝ JAZYK 2. cizí jazyk Název vyučovacího předmëtu: ŠPANĚLSKÝ JAZYK Název vyučovacího předmëtu: FRANCOUZSKÝ JAZYK Název vyučovacího předmëtu: RUSKÝ JAZYK Název vyučovacího předmëtu: OBČANSKÁ NAUKA Název vyučovacího předmëtu: DĚJEPIS Název vyučovacího předmëtu: ZÁKLADY DĚJIN KULTURY Název vyučovacího předmëtu: MATEMATIKA Název vyučovacího předmëtu: ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název vyučovacího předmëtu: TĚLESNÁ VÝCHOVA Název vyučovacího předmëtu: EKONOMIKA Název vyučovacího předmëtu: ÚČETNICTVÍ Název vyučovacího předmëtu: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Název vyučovacího předmëtu: STATISTIKA Název vyučovacího předmëtu: PRÁVNÍ NAUKA Název vyučovacího předmëtu: PÍSEMNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE Název vyučovacího předmëtu: TECHNIKA CESTOVNÍHO RUCHU Název vyučovacího předmëtu: HOSPODÁŘSKÝ ZEMĚPIS Název vyučovacího předmëtu: ZEMĚPIS CESTOVNÍHO RUCHU Název vyučovacího předmëtu: ANGLICKÁ KONVERZACE Název vyučovacího předmëtu: NĚMECKÁ KONVERZACE Název vyučovacího předmëtu: FRANCOUZSKÁ KONVERZACE Název vyučovacího předmëtu: MATEMATIKA VOLITELNÁ Název vyučovacího předmëtu: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VOLITELNÁ Název vyučovacího předmëtu: ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název vyučovacího předmëtu: MARKETING VOLITELNÝ Materiální a personální zajištëní realizace ŠVP na Obchodní akademii Dr. E. Beneše ve Slaném Materiální zajištëní Personální zajištëní Charakteristika spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP Autorský kolektiv realizace ŠVP Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Přílohy... i ovský projekt... i Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem metodicko-materiální zajištëní... iii 2

6 2. HISTORIE A SOUČASNOST ŠKOLY Tradice obchodního školství ve Slaném trvá více než jedno století. Roku 1892 byla zřízena ve Slaném kupecká škola, která byla roku 1922 přejmenována na obchodní školu. Rozšířením této školy byla roku 1937 ve Slaném založena Obchodní akademie Dr. E. Beneše. v dobë nacistické okupace se škola musela vzdát jména prezidenta Beneše ve svém názvu a podobná situace se opakovala i v období po roce 1948, kdy se její označení i zamëření nëkolikráte mënilo. Před listopadem 1989 se nazývala Střední ekonomická škola ve Slaném a k původnímu jménu Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném se škola vrátila roku Středočeský kraj zřídil dne Obchodní akademii Dr. E. Beneše, Smetanovo nám. 1200, Slaný jako svoji příspëvkovou organizaci, a to zřizovací listinou vydanou Účel a předmët činnosti školy jsou vymezeny 57 zákona č. 561 Sb. (školský zákon). Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše poskytuje žákům čtyřletého denního studia ve vëku let úplné středoškolské vzdëlání ve studijním oboru M/02. Toto studium je zakončeno maturitní zkouškou. V současné dobë navštëvuje školu 330 žáků, kteří jsou rozdëleni do 11 tříd. Od roku 2002 probíhá na škole rozšířená výuka problematiky cestovního ruchu, a to v rámci předmëtů Technika cestovního ruchu, Zemëpis cestovního ruchu a Základy dëjin kultury. Velká pozornost je rovnëž vënována výuce cizích jazyků (anglický jazyk, nëmecký jazyk, ruský jazyk, francouzský a španëlský jazyk). Zájem žáků o studium na slánské obchodní akademii je trvalý. Absolventi školy jsou připravováni na výkon obchodnë-podnikatelských funkcí, uplatpují se ve výrobních a obchodních firmách, ve státní správë i orgánech místní samosprávy, v oblasti cestovního ruchu, v bankovnictví a pojišťovnictví. Mnoho žáků pokračuje ve studiu na vysokých školách, například ve školním roce 2006/2007 bylo ke studiu přijato 45 absolventů. Žáci školy se zúčastpují četných exkurzí a tematických návštëv v České republice i v zahraničí (SRN, Rakousko, Litva, Itálie, Francie, Monako, Velká Británie, Španëlsko), dále pak olympiád a soutëží zamëřených na provëřování znalostí a dovedností získaných ve vyučovacích předmëtech český jazyk a literatura, cizí jazyky, hospodářský zemëpis, písemná a elektronická komunikace. Žáci školy mají možnost se spolupodílet na projektech financovaných ze zdrojů Evropské unie, například v rámci projektu Comenius. Významná je rovnëž účast žáků v regionálních badatelských projektech a v regionálních společenských a sportovních akcích (Husitské slavnosti, Slánská míle), v dobročinných a charitativních sbírkách (Svëtluška, Červená stužka). Pro žáky prvních a druhých ročníků škola organizuje adaptační, lyžařské a sportovní kurzy. Žáci třetích ročníků vykonávají čtyřtýdenní odbornou praxi. Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném udržuje partnerské kontakty s nëkolika obchodními akademiemi v České republice i s partnerskými školami v SRN a na Litvë. Škola nezajišťuje žákům ubytování, stravování je zajištëno v blízké školní jídelnë. Ve škole se nachází bufet a nëkolik nápojových automatů. Žáci mohou využívat školní knihovny, žákovské klubovny a školní posilovny. 3

7 3. PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP: Jméno školy: Adresa školy: Zřizovatel školy: Kód a název oboru vzdëlání: Stupep vzdëlání: Délka a forma vzdëlávání: Datum platnosti: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Smetanovo nám. 1200, Slaný Krajský úřad Středočeského kraje M/02 Obchodní akademie střední vzdëlání s maturitou 4 roky v denní formë vzdëlávání od počínaje prvním ročníkem 3.1. POPIS UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI Absolvent oboru obchodní akademie se uplatní na trhu práce především ve skupinë povolání zamëřených na ekonomické oblasti jako ekonom, mzdový referent, účetní asistent, finanční referent, statistik, administrativní pracovník, obchodní zástupce, fakturant, rozpočtář, celní deklarant, pracovník marketingu, referent ve státní správë, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích v obchodních firmách, živnostech v pozici zamëstnance i zamëstnavatele. Absolvent obchodní akademie je schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, ovládá programové vybavení počítače při řešení ekonomických úloh včetnë práce s internetem. Mezi jeho odborné dovednosti patří znalost podnikových činností včetnë účetnictví. Absolventi jsou v průbëhu studia vedeni k přesnosti, slušnému chování, dodržování právních norem a obchodní etiky. Absolvent je rovnëž připraven nastoupit do nëkteré z forem terciálního vzdëlávání, zejména ke studiu na ekonomických a právnických fakultách vysokých škol a na studium na vyšších odborných školách zamëřených na ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu, služby UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA OBCHODNÍ AKADEMIE S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU CESTOVNÍHO RUCHU Absolvent oboru obchodní akademie s rozšířenou výukou cestovního ruchu se na trhu práce uplatní jako pracovník středního managementu v cestovních kancelářích, v cestovních agenturách a dále ve všech organizacích, které se zabývají poskytováním jednotlivých služeb cestovního ruchu. Mezi jeho odborné znalosti patří charakteristika jednotlivých druhů a forem cestovního ruchu, právní úprava podnikání v oboru cestovního ruchu v ČR, jeho organizace a řízení. Mezi jeho odborné dovednosti patří příprava zájezdu včetnë stanovení trasy a časového harmonogramu zájezdu a vlastní cenová kalkulace zájezdu. Absolvent je rovnëž připraven nastoupit do nëkteré z forem terciálního vzdëlávání, především ke studiu na veřejných i soukromých vyšších i vysokých školách se zamëřením na problematiku cestovního ruchu VÝČET KOMPETENCÍ ABSOLVENTA V rámcovém vzdëlávacím programu se kompetence dëlí na klíčové a odborné, ve skutečnosti však neexistují oddëlenë, ale vzájemnë se prolínají. Cílem kompetencí je vytváření způsobilostí potřebných pro život nebo výkon povolání, neboť cílem vzdëlání není pouze osvojování poznatků a dovedností. 4

8 3.4. KLÍČOVÉ KOMPETENCE DANÉ RÁMCOVÝM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM PRO OA a) Kompetence k učení Vzdëlávání smëřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivnë se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálnë si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdëlávání. b) Kompetence k řešení problémů Vzdëlávání smëřuje k tomu, aby absolventi byli schopni řešit samostatné bëžné pracovní i mimopracovní problémy. c) Komunikativní kompetence Vzdëlávání smëřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné a ústní formë v různých učebních, životních i pracovních situacích. d) Personální a sociální kompetence Vzdëlávání smëřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základë poznání své osobnosti přimëřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové a pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů. e) Občanské kompetence a kulturní povëdomí Vzdëlávání smëřuje k tomu, aby absolventi uznávali a hodnoty a postoje pro život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s trvale udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i svëtové kultury. f) Kompetence k pracovnímu uplatnëní a podnikatelským aktivitám Vzdëlávání smëřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálnë využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspëšné uplatnëní ve svëtë práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení. g) Matematické kompetence Vzdëlávání smëřuje k tomu, aby absolventi byli schopni využívat matematické dovednosti v různých životních situacích. h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Vzdëlávání smëřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivnë pracovali s informacemi. Pozn. Konkrétní rozpracování klíčových kompetencí je provedeno v rámci osnov jednotlivých předmětů se zdůrazněním priorit kompetencí vzhledem k danému předmětu. Klíčové kompetence jsou rozvíjeny ve všech vyučovacích předmětech Obchodní akademie ve Slaném ODBORNÉ KOMPETENCE DANÉ RÁMCOVÝM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM PRO OA a) aplikovat poznatky z oblasti práva v podnikatelské činnosti, tzn., že absolventi jsou schopni orientovat se a vyhledávat v právních předpisech rozumët formulacím příslušných právních předpisů znalost právních předpisů aplikovat při řešení pracovních úkolů 5

9 b) provádët typické podnikové činnosti, tzn., že absolventi jsou provádët průzkum trhu využívat marketingové nástroje k prezentaci podniku dokázat uplatnit poznatky psychologie prodeje při jednání s klienty a obchodními partnery porozumët kvalitë jako významnému nástroji konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku zabezpečit pořízení majetku provádët výpočty spojené se zásobami a dlouhodobým majetkem provádët základní mzdové výpočty vyhotovovat typické písemnosti v normalizované úpravë zpracovávat podklady a písemnosti související s pracovním pomërem zpracovávat účetní doklady související s pracovním pomërem vhodným způsobem reprezentovat firmu a spoluvytvářet image firmy na veřejnosti komunikovat se zahraničními partnery ústnë a písemnë nejménë v jednom cizím jazyce znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční a společenské ohodnocení zvažovat při plánování a posuzování určité činnosti možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí a sociální dopady nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí c) efektivnë hospodařit s finančními prostředky, tzn., že absolventi jsou schopni orientovat se v činnostech bank, pojišťoven a finančních fondů provádët platební styk a zpracovávat doklady související s hotovostním a bezhotovostním platebním stykem dokázat efektivnë hospodařit s finančními prostředky vypočítávat odvod sociálního a zdravotního pojištëní stanovovat dapovou povinnost k DPH a k daním z příjmů sestavovat kalkulace zpracovávat účetní doklady související s pohledávkami, závazky, náklady a výnosy provádët účetní uzávërku provádët základní hodnocení efektivnosti činnosti podniku d) dodržovat bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn., že absolventi jsou schopni rozumët bezpečnosti práce jako nedílné součásti péče o zdraví rozumët bezpečnosti práce jako součásti řízení jakosti a jedné z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem znát a dodržovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetnë zásad ochrany při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje) rozpoznat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a zajistit odstranëní možných závad a rizik dokázat poskytnou první pomoc 6

10 e) usilovat o nejvyšší kvalitu práce, výrobků nebo služeb, tzn., že absolventi jsou schopni chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku dodržovat stanovené normy a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti dbát na zabezpečování parametrů kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledpovali požadavky klienta f) jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje, tzn., že absolventi jsou schopni znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční a společenské ohodnocení zvažovat při plánování a posuzování určité činnosti možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí a sociální dopady efektivnë hospodařit se svými finančními prostředky nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí Pozn.: Odborné kompetence jsou rozvíjeny především v odborných předmětech (Ekonomika, Účetnictví, Statistika, Informační technologie, Ekonomická cvičení, Právní nauka, Technika cestovního ruchu, Zeměpis cestovního ruchu, Hospodářský zeměpis), svým celkovým rozsahem a zaměřením přesahují však pochopitelně i do výuky předmětů dalších (Občanská nauka, Základy přírodních věd, Tělesná výchova). Odborné kompetence žáků jsou rozvíjeny rovněž v rámci volitelného předmětu Marketing volitelný, který je na Obchodní akademii ve Slaném vyučován jako volitelný předmět od roku

11 3.6. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII DR. E. BENEŠE VE SLANÉM PRIORITNÍ CÍLE URČENÉ NA ZÁKLADĚ KLÍČOVÝCH A ODBORNÝCH KOMPETENCÍ S PŘIHLÉDNUTÍM KE SPECIFICKÝM PODMÍNKÁM REGIONU ŠKOLY Vzdëlávání v oboru smëřuje v souladu s cíli středního odborného vzdëlávání k tomu, aby si žáci vytvořili na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům určité kompetence. je veden k tomu, aby: umël prakticky aplikovat poznatky z ekonomiky, práva a marketingu při řešení ekonomických problémů, znal práva a povinnosti zamëstnavatelů a zamëstnanců, orientoval se v činnosti živností, obchodních společností včetnë bank, pojišťoven a penzijních fondů, efektivnë hospodařil s finančními prostředky, provádël finanční řízení podniku (finanční plán, zdroje financování, kalkulace, rozpočty), provádël základní činnosti spojené se zabezpečením podniku obëžným majetkem (nákup, evidence, prodej), provádël základní činnosti spojené s dlouhodobým majetkem (pořízení, odepisování, využití kapacity dlouhodobého majetku), provádël základní mzdové výpočty (výpočet hrubé mzdy, čisté mzdy, výpočty zákonného pojištëní, dap z příjmů), účtoval bëžnë účetní operace (pohledávky, závazky, náklady a výnosy), zjistil dapovou povinnost k dani z přidané hodnoty a dani z příjmů, provedl účetní závërku a uzávërku, pracoval se zdroji ekonomických a právních informací, vyhledal potřebné informace, pracoval s nimi, správnë je interpretoval a využíval pro svoji práci, zpracoval podklady a písemnosti při sjednávání a ukončování pracovního pomëru provádël průzkum trhu, využíval marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho produktů pracoval s bëžným základním a aplikačním programovým vybavením, byl schopen posuzovat a prakticky využívat informace komunikačních technologií, komunikoval elektronickou poštou a využíval další prostředky online a offline komunikace, ovládl klávesnici počítače a vyhotovoval základní druhy písemností v normalizované úpravë, řešil samostatnë, pohotovë a zodpovëdnë úkoly na svëřeném pracovišti, komunikoval v cizím jazyce v různých situacích každodenního osobního nebo veřejného i pracovního života, v mluveném i psaném projevu, na všeobecná i odborná témata, efektivnë pracoval s cizojazyčným textem včetnë odborného, umël jej zpracovat a využívat jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitpování svých jazykových znalostí a dovedností, využíval jazykových vëdomostí a dovedností v praktickém životë, vyjadřoval se srozumitelnë a souvisle, umël pracovat v týmu, upevpoval interpersonální vztahy a adekvátnë jednal s lidmi, mël přehled o možnostech uplatnëní na trhu práce v ekonomické oblasti, sledoval aktuální dëní v národní, unijní a svëtové ekonomice, odhadl dopady opatření hospodářské politiky u nás i v Evropské unii, uplatpoval mediální gramotnost při řešení svých profesních úkolů, 8

12 jednal odpovëdnë, samostatnë, aktivnë a iniciativnë nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný, umël myslet kriticky tj. dokázal zkoumat vërohodnost informací, tvořil si vlastní úsudek a byl schopen o nëm diskutovat s jinými lidmi, chápal význam životního prostředí pro človëka a nutnost jeho ochrany, správnë odhadoval své možnosti a schopnosti, respektoval možnosti a schopnosti jiných lidí, dodržoval občanskou a profesní etiku, rozvíjel dovednosti potřebné k vyjednávání, diskusi, kompromisu, k obhájení svého stanoviska, přijímání stanoviska jiných, dodržoval zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, znal pracovní rizika spojená s výkonem svého povolání, se adaptoval na nové podmínky, ke schopnosti tvořivë do tëchto podmínek zasahovat, tj. k flexibilitë a kreativitë, mël aktivní přístup k pracovnímu životu a své profesní kariéře, včetnë schopnosti přizpůsobovat se zmënám na trhu práce, cítil potřebu aktivnë se zapojit do občanského života, spolupracovat na zachování demokracie a jejím zdokonalování, byl připraven celoživotnë se vzdëlávat, dovedl řešit své existenční otázky a hledal uplatnëní na trhu práce, dbal na dodržování zákonů a pravidel chování, respektoval práva a osobnost jiných lidí, vystupoval proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci, ctil tradice a hodnoty svého národa, chápal jeho minulost i současnost v evropském i svëtovém kontextu VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ABSOLVENTA OBCHODNÍ AKADEMIE S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU CESTOVNÍHO RUCHU Absolvent získává své vëdomosti a kompetence především v tëchto profilových předmëtech: Základy dëjin kultury (1. ročník), Zemëpis cestovního ruchu (2. ročník) a Technika cestovního ruchu (2. 4. ročník). Absolvent je veden k tomu, aby: mël pozitivní vztah k hodnotám vlastenectví, demokracie a humanismu respektoval a ctil tradice a hodnoty svého národa, chápal jeho minulost a současnost v evropském i svëtovém kontextu rozpoznával jednotlivé architektonické a umëlecké styly v českém i evropském kulturním prostředí znal současné politické a hospodářské vývojové trendy v České republice, v Evropë i ve svëtë se orientoval v současné české i evropské legislativë ve vztahu k problematice cestovního ruchu dokázal vymezit základní pojmy v oblasti CR, jeho členëní a formy dokázal využít informace z oblasti marketingu CR na trhu práce znal jednotlivé služby CR (dopravní, ubytovací, stravovací, smënárenské, pojišťovací) byl schopen klasifikovat služby cestovních kanceláří a agentur dokázal využívat moderních informačních technologií v oblasti CR byl schopen připravit zájezd včetnë časového harmonogramu a cenové kalkulace 9

13 3.8. ZPŮSOB UKONČENÍ STUDIA Studium oboru obchodní akademie je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdëlání je vysvëdčení o maturitní zkoušce. Stupep dosaženého vzdëlání je střední odborné vzdëlání s maturitní zkouškou. Podmínky ukončování vzdëlávání ve středních školách maturitní zkouškou jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tëlovýchovy České republiky z června 2009 na základë znëní příslušných zákonů České republiky (81 odst. 11 a 113a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdëlávání (školský zákon), ve znëní zákona č. 179/2008 Sb. a zákona č. 49/2009 Sb.). Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem Dne Poslanecká snëmovna Parlamentu ČR rozhodla o odkladu státních maturit o jeden rok. Dne vláda na svém zasedání rozhodla o realizaci státních maturit ve školním roce 2010/2011, které na OA Slaný probëhly v kvëtnu a červnu Školní rok 2011/ povinné zkoušky: Společná státní část 1. Český jazyk a literatura 2. Cizí jazyk 3. Matematika, nebo společenskovëdní základ, nebo informatika Max. 3 nepovinné zkoušky z nabídky: Další cizí jazyk, matematika, informatika, občanský a společenskovëdní základ, biologie, fyzika, chemie, dëjepis, zemëpis, dëjiny umëní. 3 povinné zkoušky Profilová školní část Praktická zkouška z odborných předmëtů Účetnictví Ekonomika Max. 2 nepovinné zkoušky Nabídku stanoví ředitel školy: Technika cestovního ruchu Informační technologie Právní nauka Hospodářský zemëpis 10

14 4. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název ŠVP: Jméno školy: Adresa školy: Zřizovatel školy: Kód a název oboru vzdëlání: Stupep vzdëlání: Délka a forma vzdëlávání: Datum platnosti: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Smetanovo nám. 1200, Slaný Krajský úřad Středočeského kraje M/02 Obchodní akademie střední vzdëlání s maturitou 4 roky v denní formë vzdëlávání od počínaje prvním ročníkem 4.1. NEZBYTNÉ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU Podmínkou přijetí ke studiu na Obchodní akademii Dr. E. Beneše ve Slaném je absolvování základního vzdëlání a absolvování přijímacích zkoušek (přijímacího řízení) podle pravidel stanovených na příslušný školní rok. Zdravotní způsobilost uchazeče není požadována. Příjímání žáků ke studiu na Obchodní akademii Dr. E. Beneše ve Slaném se dëje plnë v souladu s 60 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znëní a s vyhláškou č. 671/2004 v platném znëní. v důsledku novelizace školského zákona zákonem č. 49/2009 Sb., kterým se mëní zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdëlávání (školský zákon), ve znëní pozdëjších předpisů, byly zmënëny nëkteré podmínky v přijímacím řízení do středních škol. Zmëny se týkají ustanovení 60 odst. 3, 60 odst. 10, 60 odst. 17 a 61 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdëlávání (školský zákon). 60 odst. 3 Pro přijímací řízení ředitel stanoví a) jednotná kritéria pro všechny uchazeče v každém jednotlivém kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdëlání a formy vzdëlávání pro daný školní rok, kritéria přijímacího řízení mohou být stanovena odlišnë podle obsahového zamëření vzdëlávacího programu b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdëlání a forem vzdëlávání, pokud ředitel školy stanovil kritéria přijímacího řízení podle obsahového zamëření školního vzdëlávacího programu, je při stanovování počtu přijímaných uchazečů oprávnën tuto skutečnost zohlednit 60 odst. 10 Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitel školy: Ředitel školy k naplnëní předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení, přičemž postupuje obdobnë jako v prvním kole s výjimkou stanovit povinnosti stanovit 2 termíny přijímací zkoušky. Pro další přijímací řízení se přijímací zkouška koná v termínech stanovených ředitelem školy, nejdříve však 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Pozvánku k přijímací zkoušce po další kola přijímacího řízení zasílá ředitel školy nejpozdëji 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky. 60 odst. 17 Pokud se přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, odešle ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče v termínu stanoveném provádëcím právním předpisem pro přijímací zkoušky do oborů vzdëlání v denní formë vzdëlávání bez talentové zkoušky. 60a odst. 7 Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdëlávat se ve střední škole podle odstavce 6, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Práva být žákem střední školy se vzdává i uchazeč, který písemnë požádá ředitele příslušné střední školy o zpëtné vydání zápisového lístku. o zpëtné vydání zápisového lístku může uchazeč požádat nejvýše jednou. Účinnost výše uvedených zmën nastává v souladu s novelou školského zákona č. 49/

15 Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2011/2012 Přijímací řízení se uskuteční bez přijímacích zkoušek Do přijímacího řízení se započítává průmërný prospëch uchazeče z povinných předmëtů 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy (nebo tercie a kvarty u osmiletého gymnázia) vypočítaný z údajů (průmërných prospëchů) na přihlášce ke studiu. 1) V případë shodného bodového hodnocení je dalším kritériem lepší průmërný v profilových předmëtech budoucího studia. 2) Dalšími hledisky, která se při přijímacím řízení zohledpují, jsou: a. umístëní uchazeče na místë minimálnë okresního kola soutëže v matematice, v českém jazyce nebo v cizím jazyce b. zda byl žákem třídy s náročnëjším vyučovacím programem (třída s rozšířenou výukou) c. žáci se zvláštními vzdëlávacími potřebami zjištënými na základë vyšetření PPP d. výstupní hodnocení ze ZŠ 3) Pořadí uchazečů bude stanoveno podle počtu získaných bodů. 4) Pořadí uchazečů se zveřejpuje pod registračním číslem. Registrační číslo je součástí informačního dopisu a způsobu sdëlení výsledku přijímacího řízení. 5) V případë podání přihlášky na obor Obchodní akademie se zamëřením na cestovní ruch uvede uchazeč zkratku CR. Přijímací řízení probëhne podle daných kritérií. Zařazení uchazeče se uskuteční podle dosaženého lepšího výsledku (uchazeči s horšími výsledky se automaticky zařazují na obor Obchodní akademie bez zamëření). Předpokládaný orientační počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2011/2012 Obchodní akademie, obor M/02 60 z toho zamëření Cestovní ruch 30 Celkový počet přijímaných uchazečů 60 12

16 4.2. POPIS CELKOVÉHO POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ V DANÉM PROGRAMU Celkové pojetí školního vzdëlávacího programu na Obchodní akademii ve Slaném plnë vychází z aktuálního Rámcového vzdëlávacího programu. Vzhledem ke specifickému rozšíření výuky o problematiku cestovního ruchu byl školní vzdëlávací program rozšířen o výuku předmëtů Základy dëjin kultury, Zemëpis cestovního ruchu a Technika cestovního ruchu. Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném vychovává středoškolsky připravené absolventy s odborným a všeobecným vzdëláním. Zámërem vzdëlávání v oboru obchodní akademie je připravit žáka na úspëšný, smysluplný a odpovëdný osobní, občanský a pracovní život v podmínkách neustále se mënícího svëta. Vzdëlávací proces smëřuje k tomu, aby žák naplnil čtyři základní cíle vzdëlávacího procesu, tj. učit se poznávat, učit se pracovat a jednat, učit se být a učit se žít společnë. Vyučovací metody k dosažení tëchto cílů jsou pochopitelnë různorodé, při výuce na Obchodní akademii ve Slaném jsou však preferovány metody aktivizující, při kterých žáci samostatnëji podílejí na získávání informací a jejich následné interpretaci. Výuka je proto přimëřenë doplpována samostatnými pracemi a aktivitami žáků (skupinové formy výuky, ústní referáty, písemné ročníkové práce, celkové hodnotící zprávy o průbëhu odborné praxe, samostatná publikační činnost). v průbëhu studia jsou rovnëž sestavovány jednotlivé žákovské týmy pro zajištëní konkrétních společenských, sportovních a kulturních akcí Obchodní akademie ve Slaném (dny otevřených dveří, prezentace školy na veřejnosti, školní akademie, zajištëní statistických výzkumů pro sociální partnery, znalostní a dovednostní soutëže, charitativní sbírky, sportovní akce). Škola vychovává samostatné a iniciativní občany a vzhledem na jejich budoucí profesní zamëření klade důraz především na odpovëdnost, důslednost, pracovitost, přesnost, iniciativnost a podnikavost. Žáci Obchodní akademie Dr. E. Beneše jsou připravováni na další studium na vysokých školách, vyšších odborných školách a na uplatnëní v praxi, včetnë zamëstnání a života nejen v České republice, ale i v zemích Evropské unie. Vëdomí této skutečnosti je zvláštë naléhavé po roce 2007, kdy Česká republika, stejnë jako vëtšina zemí EU, se stala součástí tzv. Schengenského prostoru. Velký důraz je proto na Obchodní akademii Dr. E. Beneše ve Slaném vënován jazykovému vzdëlávání. Po celou dobu čtyřletého studia žáci rozvíjejí své kompetence v oblasti mateřského jazyka a dvou jazyků cizích. Na škole je zajištëna výuka anglického jazyka, nëmeckého jazyka, ruského jazyka, francouzského jazyka a španëlského jazyka. Počínaje třetím ročníkem mají žáci možnost zdokonalovat své jazykové schopnosti ve volitelném předmëtu konverzace v cizím jazyce. K prohlubování a upevpování jazykových vëdomostí žáků rovnëž slouží výmënné pobyty, zahraniční exkurze a výuka v učebnách vybavených moderními technologiemi, například interaktivními tabulemi. Specifickým rysem studia na Obchodní akademii Dr. E. Beneše ve Slaném je výbërové studium předmëtu Technika cestovního ruchu, jehož učivo souvisí s předmëty Základy dëjin kultury a Zemëpis cestovního ruchu. Vzdëlávací proces je průbëhu celé doby studia podporován využíváním moderních informačních technologií (interaktivní tabule, internet, multimediální programy). Kromë výuky předmëtů Informační technologie a Písemná elektronická komunikace, jejichž obsahová náplp s počítači bezprostřednë souvisí, je řada dalších předmëtů, jež jsou s prací s moderními informačními technologiemi též spojeny. Jedná se především o předmëty: Statistika, Účetnictví, Ekonomika, Technika cestovního ruchu, Zemëpis cestovního ruchu, Hospodářský zemëpis, Marketing volitelný a Dëjepis. Moderní informační technologie jsou rovnëž využívány při výuce cizích jazyků i českého jazyka a literatury. Cílem výuky v tëchto předmëtech je mimo jiné prohloubit dovednost pracovat s počítači, vyhledávat, třídit a analyzovat informace získané prostřednictvím moderních informačních zdrojů. Velký význam Obchodní akademie Dr. E. Beneše přisuzuje praktické aplikaci odborných vëdomostí žáků získaných při výuce odborných předmëtů Účetnictví, Ekonomika, Právní nauka, Marketing volitelný a Technika cestovního ruchu. Ve třetím ročníku byla proto v rámci výuky zavedena souvislá čtyřtýdenní odborná praxe, kterou žáci vykonávají v nejrůznëjších firmách a podnicích slánského, kladenského, pražského, případnë jiného regionu. Výstupem této praxe je závërečná písemná zpráva, kterou zpracovává každý žák 3. ročníku. Tato hodnotící zpráva je předávána příslušným pedagogickým pracovníkům. Vedle přímého vzdëlávacího procesu vënuje škola zvýšenou pozornost rovnëž celkovému působení na osobnostní rozvoj žáka, na jeho schopnost stanovit si hodnotovou stupnici priorit, jakož i kulturní a společensko-normotvorné preference. Do výchovného plánu školy jsou zařazována témata z oblasti 13

17 prevence sociálnë-patologických jevů (alkoholická i nealkoholická toxikomanie, problematika AIDS a dalších přenosných nemocí, šikana a její řešení, gamblerství apod.), stejnë tak témata problematiky environmentální výchovy. Důležitou součástí výchovy mladého človëka je upevpování jeho vlasteneckého přesvëdčení i jeho odmítání všech forem národnostní, rasové a náboženské diskriminace. K naplnëní tëchto cílů byly na Obchodní akademii Dr. E. Beneše ve Slaném určeny a obsazeny vedením školy funkce výchovné poradkynë, školního metodika prevence sociálnë-patologických jevů a metodika environmentální výchovy. Obchodní akademie Slaný dlouhodobë spolupracuje s Policií ČR, Mëstským úřadem ve Slaném, Českou společností STOP-AIDS, Společností pro plánované rodičovství a sexuální výchovu a společností Drop-In. Způsob začlenění průřezových témat a rozvoje klíčových kompetencí v rámci realizace a plnění ŠVP je popsán v samostatné kapitole VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Způsob zajišťování vzdëlávání žáků se speciálními vzdëlávacími potřebami a žáků mimořádnë nadaných vychází ze znëní zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky MŠMTV České republiky č. 73/2005 Sb. Jedná se o žáky se zdravotním postižením, zdravotním a sociálním znevýhodnëním a o žáky mimořádnë nadané. Evidenci žáků zdravotnë postižených či znevýhodnëných provádëjí na počátku školního roku třídní učitelé. Evidenci tëchto žáků provádí rovnëž výchovná poradkynë. Na Obchodní akademii Dr. E. Beneše je ve zvýšené míře vënována pozornost tëmto žákům i jejich rodičům, kteří jsou informováni především výchovnou poradkyní o specifických možnostech studia a individuálního přístupu, včetnë možnosti individuálního studijního plánu. Výchovná poradkynë je ve stálém kontaktu s psychology a speciálními pedagogy Pedagogicko-psychologické poradny na Kladnë. ům se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodnëním ředitelství školy umožpuje na základë lékařského osvëdčení částečné či plné uvolnëní z nëkterých předmëtů (např. Tëlesná výchova). Výchovná poradkynë rovnëž upozorpuje vyučující určitých předmëtů (zpravidla cizích jazyků a českého jazyka a literatury) na jednotlivé žáky s dysgrafickými, dyslektickými a dysortografickými problémy. Při klasifikaci žáků se specifickými problémy či poruchami jsou tyto skutečnosti zohlednëny. Výchovná poradkynë se v úzké součinnosti s vedením školy, třídními učiteli, školním metodikem prevence a jednotlivými pedagogy vënuje rovnëž žákům s horšími studijními výsledky i žákům s horšími výsledky v klasifikaci chování (neomluvená absence a jiné případy porušování školního řádu). Obchodní akademie Dr. E. Beneše vychází v odůvodnëných případech vstříc žákům ze sociálnë slabších rodin, kteří mohou žádat o finanční podporu na akce pořádané školou (lyžařské a sportovní kurzy, apod.). Všichni žáci školy mohou využívat bezplatnë školní knihovnu a za předpokladu dodržení bezpečnostních předpisů a pokynů pedagogického dozoru i školní posilovnu. Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném se vënuje i práci se žáky výraznë nadanými. Nadaní žáci mají možnost zúčastnit se nejrůznëjších soutëží, olympiád, projektů a žákovských výmënných akcí, jež jsou školou organizovány v národním i mezinárodním mëřítku. ům rovnëž škola umožpuje publikační činnost ve školním, regionálním i celostátním tisku. Po splnëní závazných podmínek (školní prospëch a chování) může být ředitelstvím školy sportovnë nadaným žákům, jejichž studijní možnosti jsou z důvodu vrcholové tréninkové přípravy výraznë omezeny, udëlen individuální studijní plán, případnë tato skutečnost může být zohlednëna z hlediska klasifikace absence. 14

18 4.4. ORGANIZACE VÝUKY Organizace výuky oboru vzdëlání Oboru obchodní akademie je zamëřena jednak na přípravu pro uplatnëní žáků na trhu práce, a to především v ekonomické sféře v profesích ekonom, účetní, referent, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správë, bankovní a pojišťovací pracovník, průvodce v oblasti cestovního ruchu, manager v oblasti cestovního ruchu a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích, jednak na přípravu dalšího studia na vysokých a vyšších odborných školách ekonomického i humanitního zamëření. Výuka je realizována z velké části v rámci systému školních vyučovacích hodin, zčásti v rámci odborné praxe (4 týdny ve třetím ročníku) i v rámci tří týdenních kurzů (adaptační a lyžařský kurz v prvním ročníku a sportovní kurz ve druhém ročníku). v současné dobë na Obchodní akademii ve Slaném studuje asi 330 žáků, kteří jsou rozdëleni do 11 tříd. V zájmu zkvalitnëní výuky a lepšího využití moderních informačních technologií je celá řada předmëtů z hlediska počtu žáků ve třídách dëlených, zejména se jedná o výuku cizích jazyků, dále o předmëty Informační technologie, Písemná a elektronická komunikace, Ekonomika, Účetnictví a volitelné předmëty ve třetím a čtvrtém ročníku (viz tabulka Učební plány) Ve třídách s rozšířenou výukou cestovního ruchu jsou vyučovány předmëty Základy dëjin kultury (1. ročník), Zemëpis cestovního ruchu (2. ročník) a Technika cestovního ruchu (2. 4. ročník), jež do učebního plánu ostatních tříd zahrnovány nejsou. Součástí vyučovacího procesu tříd zamëřených na cestovní ruch jsou též zahraniční exkurze a zájezdy. v minulosti byly realizovány zájezdy například do SRN, Rakouska, Itálie, Francie, Španëlska a Velké Británie. Tematicky zamëřené exkurze jsou však pořádány i pro žáky tříd ostatních (Národní muzeum Praha, Národní technické muzeum Praha, Židovské muzeum Praha, Národní památník Malá pevnost Terezín, Vlastivëdné muzeum Slaný, Infocentrum Slaný). Velká pozornost je na Obchodní akademii ve Slaném vënována výuce cizích jazyků. Každý žák povinnë studuje po dobu čtyř let dva cizí jazyky, přičemž škola umožpuje studium anglického jazyka, nëmeckého jazyka, francouzského jazyka, ruského jazyka a španëlského jazyka. Výuka cizích jazyků je diferencována dle jazykových znalostí žáků výuka prvého cizího jazyka (pokročilí) probíhá v rozsahu čtyř vyučovacích hodin týdnë, výuka druhého cizího jazyka (začátečníci) pak v rozsahu tří vyučovacích hodin týdnë. Ve třetím a čtvrtém ročníku si jako volitelný předmët žáci mohou zvolit předmët Anglická konverzace, Nëmecká konverzace a Francouzská konverzace. Výuka tëchto volitelných předmëtů probíhá v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdnë. Žáci, kteří dosahují výborných jazykových dovedností, se mohou zúčastnit jazykových soutëží a olympiád. Výuce cizích jazyků slouží 3 jazykové učebny, z nichž jedna je vybavena interaktivní tabulí. Výuka cizích jazyků je na Obchodní akademii Dr. E. Beneše ve Slaném podporována zapojením žáků do mezinárodních projektů a aktivit v rámci programů Evropské unie formou stáží a výmënných pobytů. U odborných předmëtů (Účetnictví, Ekonomika, Informační technologie, Statistika, Právní nauka, Písemná a elektronická komunikace, Hospodářský zemëpis/zemëpis cestovního ruchu, Technika cestovního ruchu) je kladen důraz na rozvíjení mezipředmëtových vztahů využíváním informačních a komunikačních technologií, k čemuž slouží 5 počítačových učeben a jedna učebna vybavená interaktivní tabulí s možností využití ve všech vyučovacích předmëtech. Moderní informační technologie jsou využívány ve vëtšinë odborných předmëtů při vyhledávání a interpretaci poznatků a informací, především pak v předmëtech Informační technologie, Ekonomika, Účetnictví, Marketing volitelný a Písemná a elektronická komunikace. Nejnovëjší trendy ve výuce odborných předmëtů prostřednictvím moderních informačních technologií se na Obchodní akademii Dr. E. Beneše ve Slaném projevují realizací či přípravou projektů, jež jsou podporovány z prostředků Evropského sociálního fondu Evropské unie. Realizované projekty: ITC ve výuce a marketing (zavedení marketingu jako samostatného předmëtu, zvýšení kvality a modernizace vzdëlání, využití ITC ve výuce). Od roku 2010 se předmět Marketing volitelný vyučuje ve 3 a 4 ročníku jako volitelný předmět. 15

19 Rozvoj podnikatelských dovedností Pro úspëšné uplatnëní absolventů na trhu práce je důležité, aby skladba jejich znalostí a dovedností co nejvíce odpovídala požadavkům a potřebám budoucích zamëstnavatelů. Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném usiluje o to, aby její žáci byli na očekávání a nároky budoucích zamëstnavatelů připraveni a nabízí jim rozšiřující možnosti studia prostřednictvím projektu, který je financován z fondů Evropské unie. Cílem projektu, jehož realizace bude probíhat od roku 2009 do roku 2011, je zvýšit kvalitu vzdëlávání žáků obchodní akademie a rozvinout jejich podnikatelské znalosti a dovednosti. Tohoto cíle bude dosaženo v rámci výuky předmëtu Ekonomika, jehož osnovy budou prohloubeny o obsah systému EBCL (European Business Competence Licence) a forma výuky bude rozšířena o práci s intranetovou platformou. Absolvováním rozšířené výuky předmětu Ekonomika se žáci naučí orientovat se v právních formách podnikání a závazkových vztazích vyhledávat příslušné právní předpisy a pracovat s nimi odpovídajícím způsobem se orientovat v problematice nákladů a výnosů efektivnë hospodařit s finančními prostředky provádët účetní závërku a uzávërku hodnotit efektivnost činnosti podniku Při studiu budou žáci pracovat s moderní vyučovací technologií (e-learningem) a zvýší si také svoji počítačovou gramotnost). Bëhem vzdëlávání si žáci osvojí znalosti důležité pro úspëšný chod podniku a budou rovnëž vybaveni pro případný začátek podnikání. Absolvováním rozšířené výuky předmëtu Ekonomika budou žáci také disponovat vëdomostmi potřebnými pro získání certifikátu EBCL. Úspëšné složení zkoušky a získání certifikátu zvýší žákům odbornost v tomto oboru a možnosti uplatnëní na trhu práce. Firmám dává certifikát jistotu, že je zamëstnanec vhodným pracovníkem pro výkon dané profese. Od roku 2009 se Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném spolupodílí na realizaci projektu: Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem metodickomateriální zajištëní, jehož cílem je mimo jiné zvýšení kvality výuky na jednotlivých školách, které se na realizaci tohoto projektu podílejí REALIZACE DALŠÍCH VZDĚLÁVACÍCH A MIMOVYUČOVACÍCH AKTIVIT PODPORUJÍCÍCH ZÁMĚR ŠKOLY Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném navázala partnerství s nëmeckou školou v Delmenhorstu v SRN. Jedná se o školu obdobného zamëření jako obchodní akademie. Nëmečtí žáci a učitelé navštívili slánskou obchodní akademii v dubnu 2008, žáci a učitelé OA Slaný navštívili Delmenhorst v březnu Partnerství škol se však neomezuje pouze na krátkodobé výmënné pobyty žáků, a proto byly na obou školách založeny fiktivní firmy, jež si vzájemnë vymëpují obchodní dopisy v nëmčinë a angličtinë, což nepochybnë přispívá k praktickému procvičení a využití cizojazyčné korespondence, která je na škole vyučována. Žáci slánské obchodní akademie rovnëž participují na bilaterálním projektu Healt Education Throug Sport v rámci programu Education and Culture Liflong learning programme Comenius, jenž je podporován fondy Evropské unie. Partnerskou školou je Joniško Mato Slančiausko gimnazije v Joniškisu v Litvë. Tento projekt je zamëřen na navazování individuálních přátelských kontaktů, rozvíjení jazykových schopností, sportovních dovedností a upevpování zásad zdravého životního stylu. Komunikačním jazykem je angličtina. Od začátku školního roku 2008/2009 žáci obou škol pracují na jednotlivých produktech tohoto projektu. Prezentace jsou v angličtinë (www.oaslany.cz, rubrika Předmëty, ANJ projekt). Návštëva žáků OA Slaný v partnerské škole v Joniškisu se uskutečnila v dubnu Hlavní náplní tohoto pobytu bylo zahájení práce na třetím a zárovep posledním projektovém produktu, kterým je Česko-anglicko-litevský slovník, zamëřený na sport a zdravý životní styl. Reciproční návštëva litevských žáků se uskutečnila na OA Slaný v září Připravovaný slovník byl vydán v dubnu Pro usnadnëní přechodu žáků ze základních škol a z důvodu vytvoření optimálnë fungujícího školního kolektivu jsou pro nastupující žáky 1. ročníků organizovány adaptační kurzy ve Starých Splavech na Máchovë jezeře na Českolipsku. v první ročníku je rovnëž organizován týdenní lyžařský výcvikový kurz a ve druhém ročníku sportovní kurz. Za zajištëní tëchto sportovnë-společenských akcí zodpovídají členové předmëtové komise tëlesné výchovy. 16

20 4.6. REALIZACE PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ V průbëhu školního roku jsou do výuky odborných předmëtů zařazovány tematicky zamëřené exkurze (podniky, firmy a finanční instituce na Slánsku a Kladensku), přednášky odborníků z praxe a odborné praxe žáků v reálných pracovních podmínkách v rozsahu čtyři týdny v průbëhu 3. ročníku, zpravidla v jeho závëru. v této oblasti škola spolupracuje se sociálními partnery, které představují Okresní hospodářská komora Kladno a Úřad práce Kladno a detašované pracovištë Úřadu v Slaném. Cílem zařazení odborné praxe, trvající čtyři týdny, je seznámení žáků s reálnými pracovišti a získání informací pro jejich rozhodování o budoucím uplatnëní na trhu práce. Na základë Dohody o zabezpečení odborné praxe vykonávají žáci různë náročné administrativní činnosti a seznamují se s organizační činností na jednotlivých úsecích podniku či firmy. Na závër praxe žák vypracuje zprávu. Za zajištëní odborné praxe zodpovídají učitelé odborných předmëtů, kteří žákům předají seznam firem v regionu a v blízkém okolí, které se školou trvale spolupracují či mají zájem spolupracovat. (viz. Příloha ovský projekt ) 4.7. POPIS ROZVOJE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ A ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO ŠVP OBCHODNÍ AKADEMIE DR. E. BENEŠE VE SLANÉM Klíčové kompetence, které jsou dány Rámcovým vzdëlávacím programem pro obor Obchodní akademie, jsou vymezeny takto: a) kompetence k učení b) kompetence k řešení problémů c) komunikativní kompetence d) personální a sociální kompetence e) občanské kompetence a kulturní povëdomí f) kompetence k pracovnímu uplatnëní g) matematické kompetence h) kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií Pozn. Detailní charakteristika klíčových kompetencí se nachází v kapitole Profil absolventa - klíčové kompetence dané RVP pro OA. Tyto klíčové kompetence byly při tvorbë ŠVP zahrnuty následujícími způsoby: staly se základem vedle odborných kompetencí - profilu absolventa Obchodní akademie ve Slaném a byly příslušnými předmëtovými komisemi zohlednëny při tvorbë osnov jednotlivých vyučovacích předmëtů. Nezbytnou podmínkou pro rozvíjení klíčových kompetencí je pochopitelnë vhodná aplikace vyučovacích metod a postupů, které jsou popsány v rámci jednotlivých osnov. Klíčové kompetence jsou však rozvíjeny i při realizaci specifických školních projektů, například časovë nejaktuálnëjšího bilaterálního projektu Healt Education Through Sport v rámci programu Evropské unie Comenius. Bëhem realizace toho projektu byly rozvíjeny především komunikativní kompetence, kompetence k řešení problémů, personální a sociální kompetence, občanské kompetence a kompetence k využívání prostředků informačních a komunikačních technologií ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OBCHODNÍ AKADEMIE DR. E. BENEŠE VE SLANÉM. Rámcový vzdëlávací program pro obor Obchodní akademie vymezuje celkem čtyři průřezová témata Občan v demokratické společnosti, Človëk a životní prostředí, Človëk a svët práce a Informační a komunikační technologie. Tato průřezová témata prostupují celým výchovnë vzdëlávacím procesem a jako nezbytná součást osnov jednotlivých předmëtů jsou aplikována přímo ve výuce, dále pak jednotlivá průřezová témata jsou aplikována a rozvíjena v rámci odborné žákovské praxe, tematicky zamëřených exkurzí, žákovských a školních projektů a dalších akcí pořádaných školou (besedy, přednášky, publikační činnost). 17

21 Občan v demokratické společnosti Výchova k demokratickému občanství se zamëřuje na vytváření a upevpování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování demokracie. Nejde však jen o postoje, hodnoty a jejich preference, ale také o budování občanské gramotnosti žáků, tj. osvojení si faktické, vëcné a normativní stránky jednání odpovëdného občana. Výchova k demokratickému občanství se netýká jen společenskovëdní oblasti vzdëlání, v níž se nejvíce realizuje, ale prostupuje celým vzdëláváním a nezbytnou podmínkou její realizace je demokratické klima školy, otevřené rodičům a k širší občanské komunitë v místë školy. Začlenëní průřezového tématu Občan v demokratické společnosti v rámci přímé výuky a dalších aktivit Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném: žáci se seznamují s problematikou výchovy k demokratickému občanství především ve vyučovacích předmëtech Občanská nauka, Právní nauka, Dëjepis, Základy společenských vëd a Český jazyk a literatura žáci se seznamují s činností místních samosprávných i vrcholných zákonodárných orgánů prostřednictvím tematicky zamëřených exkurzí (Mëstský úřad ve Slaném, Poslanecká snëmovna Parlamentu ČR) žáci se seznamují s problematikou odmítání všech forem rasismu, xenofobie a antisemitismu formou exkurzí (Židovské muzeum Praha, Muzeum ghetta Terezín) i besed s pamëtníky žáci se podílejí na aktivitách upevpující pozitivní vztah k regionu školy (návštëvy akcí Vlastivëdného muzea ve Slaném, participace na mëstských slavnostech, publikační činnost v regionálním tisku) žáci jsou motivováni pedagogy - především pak vedením školy, třídními učiteli, výchovnou poradkyní a preventistou - k pozitivnímu vztahu ke škole a k sobë navzájem žáci se podílejí na činnosti orgánů žákovské samosprávy žáci se podílejí na organizaci dobročinných a humanitárních sbírek (Svëtluška, Červená stužka) Člověk a životní prostředí Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU i naší republiky. Nezbytným předpokladem jeho realizace je příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy udržitelného rozvoje, k vëdomí odpovëdnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctë k životu ve všech jeho formách. Průřezové téma Človëk a životní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost rozvoje a přispívá k realizaci jednoho z pëti základních smërů rozvoje lidských zdrojů. Environmentální vzdëlávání a výchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro pochopení principu udržitelnosti, podnëcuje aktivní integrovaný přístup k realitë a ovlivpuje etické vztahy k prostředí. v souvislosti s jejich odborným vzdëláváním poukazuje na vlivy pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní technologie v zájmu udržitelnosti rozvoje. Začlenëní průřezového tématu Človëk a životní prostředí v rámci přímé výuky a dalších aktivit Obchodní akademie ve Slaném žáci se s problematikou výchovy k odpovëdnému vztahu k přírodë seznamují především v předmëtech Občanská nauka, Hospodářský zemëpis a Základy přírodních vëd na škole je každoročnë zpracováván plán environmentální výchovy, za jehož realizaci je odpovëdný příslušný učitel vedení školy průbëžnë a trvale zajišťuje ekologizaci provozu školy žáci participují na akcích environmentálního charakteru pořádaných mëstským úřadem, popř. ekologickými organizacemi (Den zemë) na škole probíhá bezplatná distribuce ekologického časopisu Zelená životu žáci se průbëžnë seznamují s ekologicko-revitalizačními projekty v regionu (nová turistická stezka na Slánské hoře) 18

22 Člověk a svět práce Jedním ze základních cílů vymezených Rámcovým vzdëlávacím programem je příprava takového absolventa, který má nejen určitý odborný profil, ale který se díky nëmu dokáže také na trhu práce i v životë. Průřezové téma Človëk a svët práce doplpuje znalosti a dovednosti žáka získané v odborné složce vzdëlávání o nejdůležitëjší poznatky a dovednosti související s jeho uplatnëním ve svëtë práce, které by mu mëly pomoci při rozhodování o další profesní a vzdëlávací orientaci, při vstupu na trh práce a při uplatpování pracovních práv. Začlenëní průřezového tématu Človëk a svët práce do přímého vyučovacího procesu a dalších vzdëlávacích aktivit Obchodní akademie ve Slaném žáci se s problematikou průřezového tématu Človëk a svët práce seznamují především v rámci výuky odborných předmëtů Ekonomika, Účetnictví, Právní nauka, Technika cestovního ruchu a Zemëpis cestovního ruchu, tato tematika se ovšem prolíná i v předmëtech dalších. žáci se zúčastpují tematicky zamëřených exkurzí (Česká národní banka Praha, Česká spořitelna Slaný) a besed s pracovníky finančních a pojišťovacích institucí (Komerční banka, Česká pojišťovna) ve třetím ročníku vykonávají čtyřtýdenní odbornou praxi v podnicích a firmách regionu a o průbëhu této praxe vypracovávají závërečnou zprávu žáci se spolupodílejí na realizaci vybraných projektů a programů výchovná poradkynë pomáhá žákům třetího a čtvrtého ročníku orientovat se ve stále složitëjší problematice svëta práce (možnosti budoucího profesního a studijního uplatnëní vzhledem k potřebám i schopnostem žáků) realizace nejrůznëjších typů grantů umožpuje zkvalitnëní výukového procesu a tím i zvýšení možnosti pracovního uplatnëní žáků na trhu práce žáci pro zvýšení možností uplatnëní na trhu práce získávají kromë maturitního vysvëdčení rovnëž příslušný studijní europas Informační a komunikační technologie V dobë budování informační a znalostní společnosti je vzdëlávání v informačních a komunikačních technologiích nejen nezbytnou podmínkou úspëchu jednotlivce, ale i celého hospodářství. Informační a komunikační technologie stále více pronikají i do tradičních sektorů, tj. do průmyslu, zemëdëlství, prostupují občanskými a společenskými aktivitami, jsou součástí využití volného času. Tento vývoj přináší nové pracovní příležitosti a zásadnë ovlivpuje charakter společnosti dochází k přesunu zamëstnanosti nejen do oblasti práce s informacemi, ale i do oblasti služeb obecnë. Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou funkci pro odbornou složku vzdëlání, ale také patří ke všeobecnému vzdëlání moderního človëka. Žáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky ITE a efektivnë je využívali jak v průbëhu vzdëlávání, tak při výkonu povolání. Začlenëní průřezového tématu Informační a komunikační technologie do výuky a dalších vzdëlávacích aktivit Obchodní akademie ve Slaném žáci se problematikou tématu Informační a komunikační technologie seznamují především v předmëtu Informační technologie a Písemná a elektronická komunikace, dále pak v předmëtech Ekonomika, Účetnictví, Hospodářský zemëpis, cizí jazyky i Český jazyk a literatura žáci participují na školních projektech a programech s problematikou ITE žáci se zúčastpují vëdomostních a dovednostních soutëží v rámci předmëtů Informační technologie a Písemné a elektronické komunikace vedení školy průbëžnë inovuje, modernizuje a rozšiřuje počítačové vybavení učeben, a to nejen zamëřených na výuku ITE a PEK (projekt Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem metodicko-materiální zajištëní ) vedení školy zajišťuje průbëžné vzdëlávání pedagogických pracovníků v oblasti informačních a komunikačních technologií 19

23 4.9. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A DIAGNOSTIKA Hodnocení žáků je stanoveno školním řádem, který vychází z 69 školského zákona a 3 a 4 vyhlášky MŠMTV č. 13/2005 o středním vzdëlávání v platném znëní. Základem hodnocení žáků a diagnostiky je Klasifikační řád Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném, jenž vstoupil v platnost Tento klasifikační řád je rovnëž zveřejnën v plném znëní na webových stránkách školy. Tento řád stanovuje bližší podmínky pro provádëní klasifikace žáků v souladu se školským zákonem a vyhláškou MŠMT č. 13/2005 Sb., ve znëní vyhlášky č. 374/06 Sb. Klasifikační řád Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci žáků Podklady pro klasifikaci a hodnocení vëdomostí a chování žáků získávají pedagogičtí pracovníci zejména tëmito způsoby: soustavným sledováním práce a zapojení žáka ve vyučovacím procesu soustavným sledováním jeho schopností, připravenosti na vyučování a výkonů různými druhy zkoušek hodnocením zadané domácí či školní práce konzultacemi s ostatními pedagogickými pracovníky a v případë potřeby s pracovníky školského poradenského zařízení a výchovným poradcem školy Druhy, charakter a počty zkoušek Ke komplexnímu posouzení žákových vëdomostí a schopností je vyučující povinen: využívat, pokud to charakter předmëtu dovolí, všechny druhy zkoušek a testů - písemné, grafické, praktické, ústní, pohybové používat přitom zkoušek malých (řádovë minutových), středních (10-20 minutových), u nëkterých předmëtů a v rámci přípravy na maturitní zkoušky i zkoušek velkých (hodinových a vícehodinových) zkracovat dobu ústních zkoušek ve vyučovacích hodinách úmërnë k délce ústní maturitní zkoušky z jednoho předmëtu, která činí 15 minut vyvarovat se neefektivnímu zkoušení jednotlivých žáků na úkor práce ostatních žáků nestanovovat výslednou známku na konci období průmërem získaných známek, nýbrž odlišit hodnocení jednotlivých zkoušek podle jejich druhu a velikosti či závažnosti klást při zkouškách důraz na základní a nosné učivo předmëtu netrvat při zkouškách na memorování textů podle učebnic a sešitů s výjimkou definic, zákonů, pouček apod. hodnotit kladnë vlastní žákovy námëty, nápady, zkušenosti, formulace, řešení a postupy týkající se učiva vést žáky k návyku soustavné a pravidelné práce dostatečnou četností a rovnomërným rozložením klasifikace v celém klasifikačním období a nepodporovat opačným přístupem neefektivní hromadëní studijní látky na konci pololetí výsledky a hodnocení ústních a pohybových zkoušek oznamovat žákům okamžitë, výsledky ostatních zkoušek nejpozdëji do 14 dnů zapisovat do třídní knihy termíny písemných zkoušek trvajících déle než 30 minut; jejich počet nesmí v jednom dni přesáhnout u nižších ročníků jednu, u vyšších ročníků (3. a 4. ročník) dvë. 20

24 Provádění klasifikace Klasifikaci provádí a stupep prospëchu na konci klasifikačního období stanovuje vyučující příslušného vyučovacího předmëtu. v předmëtu, v nëmž vyučuje více učitelů, se výsledná známka stanoví po jejich vzájemné dohodë. Zkoušky se sestavují a řídí tak, aby při klasifikování jednotlivými stupni bylo možno přihlédnout: ke znalosti základního a nosného učiva, základních pojmů, definic a zákonů ke kvalitë a rozsahu vëdomostí a dovedností ke kvalitë a logice myšlení, tvořivosti a nápaditosti ke schopnosti uplatnit osvojené poznatky při řešení teoretických či praktických úkolů a při výkladu technických, přírodních a společenských funkcí a jevů k trvalosti osvojení požadovaných vëdomostí a dovedností k přesnosti, ucelenosti, výstižnosti a správnosti písemného i ústního projevu Vedení dokumentace a termíny klasifikace Vyučující jsou povinni vést o klasifikaci jednotlivých žáků a tříd písemnou dokumentaci a dodržovat stanovené termíny klasifikace: vedou vlastní přehled známek z jednotlivých druhů zkoušek na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší vyučující výsledky celkové klasifikace do třídních výkazů a do PC (program Bakaláři) do výkazu se zaznamenává každá komisionální zkouška a každá dodatečná zkouška, její datum a výsledek; zápis provede vyučující v den zkoušky řešení výchovných problémů se neponechává až na konec čtvrtletí, ale provádí se průbëžnë za tisk vysvëdčení a správnost údajů na nëm zodpovídají třídní učitelé a zástupce ředitele pro OA (správnost stvrzují třídní učitelé podpisem na výpisu známek z počítače) žáka lze na konci klasifikačního období nehodnotit pouze z vážných objektivních příčin (vysoká absence, individuální studijní plán, neodevzdané všechny předepsané práce, atd.), vyučující je povinen projednat takové případy s třídním učitelem a ředitelem školy ještë před termínem ukončení klasifikace nehodnocen je rovnëž žák, který byl z rozhodnutí ředitele uvolnën od účasti na vyučování vyučovacímu předmëtu; takový žák má ve výkazu a na vysvëdčení místo známky napsáno uvolnën ; zápis do výkazu do řádku předmëtu provádí vyučující, zápis do poznámek o uvolnëní z rozhodnutí ředitele s příslušným datem provede třídní do dvou dnů od vydání rozhodnutí Podávání informací o hodnocení, klasifikaci a chování žáků vyučující a třídní učitelé jsou povinni podávat tyto informace rodičům žáků průbëžnë na jejich žádost a na třídních schůzkách v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím třídní učitelé jsou povinni informovat neodkladnë rodiče žáků v případech mimořádného zhoršení prospëchu nebo chování a písemnë v případë udëlení výchovného opatření vyučující jsou povinni na požádání žáka nebo jeho rodiče zdůvodnit jeho hodnocení a klasifikaci termín rodič žáka zahrnuje v tomto řádu i zákonného zástupce žáka v případë, že je žák plnoletý, jednají zástupci školy o vëcech jeho hodnocení, klasifikace a chování přímo s ním; rodičům, kteří takového žáka zaopatřují, jsou závažné případy v tëchto záležitostech dávány na vëdomí (příloha č. 5 Vnitřního a pracovního řádu) 21

25 Stupně hodnocení a klasifikace (vyhláška MŠMT č. 13/2005 Sb., par. 3) Prospěch Prospëch žáka v jednotlivých vyučovacích předmëtech je klasifikován tëmito stupni: 1 výborný 2 chvalitebný 3 dobrý 4 dostatečný 5 nedostatečný Chování Chování žáka je klasifikováno tëmito stupni: 1 velmi dobré 2 uspokojivé 3 neuspokojivé Celkové hodnocení žáka Celkový prospëch žáka je hodnocen: prospël(a) s vyznamenáním prospël(a) neprospël(a) nehodnocen(a) Hodnocení žáka je hodnocen stupnëm: prospël s vyznamenáním, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v žádném povinném předmëtu horší než stupep 2 chvalitebný a průmërný prospëch z povinných předmëtů není horší než 1, 50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré; prospël, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v nëkterém povinném předmëtu vyjádřena stupnëm 5 nedostatečný; neprospël, je-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v nëkterém povinném předmëtu vyjádřena stupnëm 5 nedostatečný nebo není-li žák hodnocen z nëkterého předmëtu na konci druhého pololetí; nehodnocen, pokud ho není možné hodnotit z nëkterého předmëtu na konci prvního pololetí ani v náhradním termínu. Celkové hodnocení žáka Celkový prospëch žáka zahrnuje výsledky klasifikace z povinných předmëtů, povinnë-volitelných předmëtů a chování, nezahrnuje klasifikaci nepovinných předmëtů. Stupep celkového prospëchu se uvádí na vysvëdčení. Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín do konce března. Klasifikace ve vyučovacích předmětech Stupeň 1 (výborný) ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti ucelenë, přesnë a plnë chápe vztahy mezi nimi. Pohotovë aplikuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí logicky, správnë, zřetelnë se u nëj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. 22

26 Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní. Je schopen samostatnë studovat vhodné texty. je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivë, samostatnë, plnë využívá své osobní předpoklady a velmi úspëšnë je rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítëný, přesný. Osvojené vëdomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivë. Stupeň 2 (chvalitebný) ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatë ucelenë, přesnë a úplnë. Pohotovë vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatnë a produktivnë nebo podle menších podnëtů učitele uplatpuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí správnë, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přednosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez vëtších nepřesností. Je schopen samostatnë nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. je v činnostech aktivní, převážnë samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspëšnë rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. tvořivë aplikuje osvojené vëdomosti, dovednosti a návyky. Stupeň 3 (dobrý) má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a praktických činností projevuje nedostatky. Podstatnëjší nepřesnosti a chyby dovede za pomocí učitele korigovat. v uplatpování osvojovaných poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatpuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnëtů učitele. Jeho myšlení je v celku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. v ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. v kvalitë výsledků jeho činnosti se projevují častëjší nedostatky, grafický projev je ménë estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatnë studovat podle návodu učitele. je v činnostech ménë aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečnë své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v nëm chyb. Jeho vëdomosti a dovednosti mají četnëjší mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Stupeň 4 (dostatečný) má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádëní požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má vëtší nedostatky. v uplatpování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. v logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. v kvalitë výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké tëžkosti. je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vëdomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Stupeň 5 (nedostatečný) si požadované poznatky neosvojil ucelenë, přesnë a úplnë, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné nedostatky. v uplatpování osvojených vëdomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitosti nedovede své vëdomosti uplatnit ani s podnëty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u nëho časté logické nedostatky. v ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. je v činnostech převážnë pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je vëtšinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vëdomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci. 23

27 Opravné zkoušky (školský zákon, par. 69), který na konci druhého pololetí neprospël nejvýše ze2 povinných předmëtů, koná z tëchto předmëtů opravnou zkoušku nejpozdëji do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Jejich průbëh je písemnë zaznamenán. Nemůže-li se žák dostavit pro závažné důvody, umožní mu ředitel školy vykonání opravných zkoušek nejpozdëji do konce září následujícího školního roku. Nedostaví-li se žák k opravným zkouškám ve stanovém termínu bez předložení důvodu (např. nemoci), je klasifikován stupnëm nedostatečný. Opravné zkoušky jsou zkoušky komisionální. Komisionální zkoušky (vyhláška MŠMT č. 13/2005 Sb., ve znëní vyhlášky č. 374/06 Sb., školský zákon par. 69). Komisionální zkoušku koná žák v tëchto případech: koná-li opravné zkoušky požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o komisionální přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení; žádost musí být podána do 3 pracovních dnů po vydání vysvëdčení; ředitel školy nařídí přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení; termín přezkoušení musí být stanoven bez zbytečného odkladu, nejpozdëji do 14 dnů od doručení žádosti Komise je nejménë tříčlenná a její členy jmenuje ředitel školy. Pokud je ředitel školy zárovep vyučujícím, jmenuje předsedu komise krajský úřad. Komisionální zkoušku může žák konat v jednom dni nejvýše jednu. o komisionální zkoušce se pořizuje protokol. Protokol vyplní předseda komise jmenovaný ředitelem školy. Komisionální zkouška může být písemná nebo ústní. Ředitel školy vyrozumí zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka o termínu konání zkoušky doporučeným dopisem. Složení komise a termíny konání zkoušek jsou vyvëšeny na nástënce ve sborovnë školy. Třídní učitel má povinnost s tímto seznámit zkoušené žáky. Výsledky jsou žákovi oznámeny v den konání komisionální zkoušky. Individuální vzdělávací plán Individuální vzdëlávací plán povoluje ředitel školy pouze z velmi závažných důvodů. Ředitel školy seznámí žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka s průbëhem vzdëlávání a s termíny zkoušek. Tento plán podepsaný ředitelem školy, žákem a zákonným zástupcem se stává součástí osobní dokumentace žáka. Výchovná opatření Par. 10 vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb, ve znëní vyhlášky č. 374/06 Sb. Pochvaly třídního učitele jsou udëlovány za reprezentaci školy při sportovních, teoretických a odborných soutëžích, za mimořádné studijní výsledky, za pomoc při organizování mimoškolních aktivit apod. Pochvaly ředitele školy jsou udëlovány za tytéž výsledky na regionální a celostátní úrovni. Pravidla pro hodnocení on-line V naší škole funguje škola on-line. Učitelé zadávají známky do systému do čtrnácti dnů. Druhy hodnocení mají různý koeficient (ten stanoví předsedové předmëtových komisí). Například písemná práce 0, 50; referát 0, 25 (čím vyšší koeficient, tím vëtší důležitost). Při výsledné klasifikaci jsou zadané známky zprůmërovány. Pokud se liší výsledná známka ze školy on-line od známky učitele, je vyučující povinen žákovi objasnit důvod. 24

28 4.10. REALIZACE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ PREVENCE Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví žáků i učitelů Obchodní akademie ve Slaném v rámci školního vzdëlávacího programu vychází z 10. kapitoly Rámcového vzdëlávacího programu pro obchodní akademie. V rámci průbëžného vzdëlávání pedagogů jsou učitelé slánské obchodní akademie proškolováni certifikovanými odborníky v oblasti poskytnutí první pomoci, dále pak ve znalosti požárních předpisů i v oblasti ochrany obyvatelstva před účinky zbraní hromadného ničení. Vedení školy vypracovalo evakuační plán v případë požáru či jiného nebezpečí a s tímto evakuačním plánem byli seznámeni učitelé i žáci. Příslušný evakuační plán je umístën na chodbách školy. Rovnëž byli určeni pedagogičtí pracovníci odpovídající za zdárný průbëh případné evakuace. v průbëhu školního roku je opakovanë vyhlašován vedením školy požární poplach s následným nácvikem evakuace. Se zásadami bezpečnosti zdraví a ochrany při práci a požární prevence jsou žáci seznamováni při výuce občanské nauky a tëlesné výchovy, případnë v rámci adaptačního a sportovního kurzu. Specifickou součástí realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je činnost pedagoga povëřeného prevencí sociálnë-patologických jevů, jež je zamëřena především na předcházení šikany, výskytu alkoholové i nealkoholové toxikomanie, případnë sexuálního obtëžování mezi žáky OA, zvláštë pak žáky nižších ročníků, jež patří mezi ohrožené skupiny. Do této oblasti patří především monitoring situace formou anketních dotazníků, individuální i skupinový rozhovor, konzultace s vedením školy, třídními učiteli, rodiči a výchovnou poradkyní, přednášky pracovníků příslušných center a institucí, přednášková činnost příslušníků Policie ČR a nëkteré samostatné aktivity žáků, především distribuce preventivních materiálů a účast na charitativních sbírkách ve prospëch HIV pozitivních občanů. Od se Obchodní akademie Slaný spolupodílí na realizaci projektu prevence kriminality na rok 2009 formou pořádání přednášek a dalších společenských aktivit v rámci cyklu Právo pro každého. Partnery tohoto projektu jsou slánské základní a střední školy, dále pak Mëstský úřad ve Slaném, Policie ČR a Mëstská policie ve Slaném. 25

29 4.11. ZPŮSOB UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Studium oboru obchodní akademie je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdëlání je vysvëdčení o maturitní zkoušce. Stupep dosaženého vzdëlání je střední odborné vzdëlání s maturitní zkouškou. Podmínky ukončování vzdëlávání ve středních školách maturitní zkouškou jsou nejnovëji stanoveny vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tëlovýchovy České republiky z června roku 2009 na základë znëní příslušných zákonů České republiky (81 odst. 11 a 113 a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdëlávání (školský zákon), ve znëní zákona č. 179/2008 Sb. a zákona č. 49/2009 Sb. Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem Dne Poslanecká snëmovna Parlamentu ČR novelizovala příslušnou část školského zákona o ukončování studia na středních školách a odložila konání státních maturit o 1 rok. Dne vláda rozhodla o realizaci státních maturitních zkoušek ve školním roce 2010/2011, které na OA Slaný probëhly v kvëtnu a červnu povinné zkoušky: Společná státní část 4. Český jazyk a literatura 5. Cizí jazyk 6. Matematika, nebo společenskovëdní základ, nebo informatika Max. 3 nepovinné zkoušky z nabídky: Další cizí jazyk, matematika, informatika, občanský a společenskovëdní základ, biologie, fyzika, chemie, dëjepis, zemëpis, dëjiny umëní. 3 povinné zkoušky Profilová školní část Praktická zkouška z odborných předmëtů Účetnictví Ekonomika Max. 2 nepovinné zkoušky Nabídku stanoví ředitel školy: Technika cestovního ruchu Informační technologie Právní nauka Hospodářský zemëpis 26

30 5. UČEBNÍ PLÁNY 5.1. TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU CESTOVNÍHO RUCHU Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Kód a název oboru vzdëlání: M/02 Obchodní akademie Stupep vzdëlání: střední vzdëlání s maturitou Délka a forma vzdëlávání: 4 roky v denní formë vzdëlávání Datum platnosti: od počínaje prvním ročníkem Kategorie a názvy vyučovacích předmëtů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem povinné Český jazyk a literatura CJL První cizí jazyk 1) PCJ 4(4) 4(4) 4(4) 4(4) 16 Druhý cizí jazyk 2) DCJ 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 12 Občanská nauka OBN Dëjepis DEJ Základy dëjin kultury 3) ZDK Matematika MAT Základy přírodních vëd ZPV Tëlesná výchova TEV Ekonomika EKO (3) 12 Účetnictví UCE (4) 4(4) 11 Informační technologie ITE 2 2(2) 2(2) 2(2) 8 Statistika STA Právní nauka PRN Písemná a elektronická komunikace PEK 2 2 2(2) 2(2) 8 Technika cestovního ruchu 4) TCR Hospodářský zemëpis HOZ Zemëpis cestovního ruchu 5) ZCR volitelné 6) První volitelný předmët PVP (2) 2(2) 4 Druhý volitelný předmët DVP (2) 2(2) 4 Celkem

31 5.2. OSTATNÍ TŘÍDY Název ŠVP: Jméno školy: Adresa školy: Zřizovatel školy: Kód a název oboru vzdëlání: Stupep vzdëlání: Délka a forma vzdëlávání: Datum platnosti: Kategorie a názvy vyučovacích předmëtů Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Smetanovo nám. 1200, Slaný Krajský úřad Středočeského kraje M/02 Obchodní akademie střední vzdëlání s maturitou 4 roky v denní formë vzdëlávání od počínaje prvním ročníkem Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem povinné Český jazyk a literatura CJL První cizí jazyk 1) PCJ 4(4) 4(4) 4(4) 4(4) 16 Druhý cizí jazyk 2) DCJ 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 12 Občanská nauka OBN Dëjepis DEJ Matematika MAT Základy přírodních vëd ZPV Tëlesná výchova TEV Ekonomika EKO (3) 12 Účetnictví UCE (4) 4(4) 11 Informační technologie ITE 2 2(2) 2(2) 2(2) 8 Statistika STA Právní nauka PRN Písemná a elektronická komunikace PEK 2 2 2(2) 2(2) 8 Hospodářský zemëpis HOZ volitelné 6) První volitelný předmët PVP (2) 2(2) 4 Druhý volitelný předmët DVP (2) 2(2) 4 Celkem

32 5.3. POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Prvním cizím jazykem (PCJ) je mínën jazyk, který se žák učil na základní škole a v jehož studiu pokračuje na střední škole. Jako PCJ se na Obchodní akademii ve Slaném vyučují dva předmëty, a to Anglický jazyk a Nëmecký jazyk. Druhým cizím jazykem (DCJ) je mínën jazyk, s jehož studiem začíná žák v prvním ročníku střední školy. Na Obchodní akademii ve Slaném se jako druhý cizí jazyk vyučují tyto předmëty: Anglický jazyk, Nëmecký jazyk, Španëlský jazyk, Francouzský jazyk a Ruský jazyk. Vyučovací předmët Základy dëjin kultury (ZDK) je vyučován pouze v prvním ročníku třídy s rozšířenou výukou cestovního ruchu. Vyučovací předmët Technika cestovního ruchu je jedním z profilových předmëtů třídy s rozšířenou výukou cestovního ruchu a je vyučován ve ročníku. Vyučovací předmët Zemëpis cestovního ruchu je specifickou variantou předmëtu Hospodářský zemëpis a je vyučován pouze ve třídë s rozšířenou výukou cestovního ruchu v druhém ročníku. Mezi volitelné předmëty na Obchodní akademii ve Slaném patří: Anglická konverzace, Nëmecká konverzace, Francouzská konverzace, Matematika volitelná, Informační technologie volitelná, Základy společenských vëd a Marketing volitelný. Hodiny označené 2(2), 3(3), 4(4) jsou z hlediska počtu žáků ve třídë vyučovacími hodinami dëlenými. Přehled využití týdnů v období září-červen školního roku činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Vyučování dle rozpisu učiva Adaptační kurz Sportovnë výcvikový kurz Odborná praxe Maturitní zkouška Časová rezerva Celkem týdnů

33 6. PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ V RVP DO ŠVP Název ŠVP: Jméno školy: Adresa školy: Zřizovatel školy: Kód a název oboru vzdëlání: Stupep vzdëlání: Délka a forma vzdëlávání: Datum platnosti: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Smetanovo nám. 1200, Slaný Krajský úřad Středočeského kraje M/02 Obchodní akademie střední vzdëlání s maturitou 4 roky v denní formë vzdëlávání od počínaje prvním ročníkem 6.1. SROVNÁNÍ POČTU VYUČOVACÍCH HODIN ZA STUDIUM TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU CESTOVNÍHO RUCHU RVP Vzdëlávací oblasti Minimální počet Skutečný počet Vyučovací předmët a obsahové okruhy týdenní celkový týdenní celkový Jazykové vzdëlávání Český jazyk a literatura český jazyk cizí jazyk cizí jazyk cizí jazyk Společenskovëdní vzdëlávání ŠVP Dëjepis Občanská nauka 2 68 Právní nauka 2 68 Přírodovëdné vzdëlávání Základy přírodních vëd Matematické vzdëlávání Matematika Český jazyk a literatura Estetické vzdëlávání Základy dëjin kultury 2 68 Vzdëlávání pro zdraví Tëlesná výchova Vzdëlávání v informačních a komunikačních technologiích Písemná a ústní komunikace Podnik, podnikové činnosti, řízení podniku Informační technologie Finance, danë, finanční trh Tržní ekonomika, národní a svëtová ekonomika Písemná a elektronická komunikace Účetnictví Ekonomika Právní nauka 2 60 Technika cestovního ruchu 2 68 Účetnictví Ekonomika Technika cestovního ruchu 2 68 Statistika 2 68 Hospodářský zemëpis Zem. cestovního ruchu Technika cestovního ruchu 2 60 Ekonomika 1 48 Disponibilní hodiny Volitelné předmëty Cekem Celkem Kurzy 0 Týdnů Kurzy 3 týdny 30

34 6.2. SROVNÁNÍ POČTU VYUČOVACÍCH HODIN ZA STUDIUM OSTATNÍ TŘÍDY (B, C) RVP ŠVP Vzdëlávací oblasti a obsahové okruhy Minimální počet Skutečný počet Vyučovací předmët týdenní celkový týdenní celkový Jazykové vzdëlávaní Český jazyk a literatura český jazyk cizí jazyk cizí jazyk cizí jazyk Společenskovëdní vzdëlávání Dëjepis Občanská nauka 2 68 Právní nauka 2 68 Přírodovëdné vzdëlávání Základy přírodních vëd Matematické vzdëlávání Matematika Estetické vzdëlávání Český jazyk a literatura Vzdëlávání pro zdraví Tëlesná výchova Vzdëlávání v informačních a komunikačních technologiích Písemná a ústní komunikace Informační technologie Písemná a elektronická komunikace Účetnictví Podnik, podnikové činnosti, řízení podniku Ekonomika Právní nauka 2 60 Ekonomická cvičení 1 30 Účetnictví Finance, danë, finanční trh Ekonomika Ekonomická cvičení 1 30 Tržní ekonomika, národní a svëtová ekonomika Statistika 2 68 Hospodářský zemëpis Ekonomika 1 48 Disponibilní hodiny Volitelné předmëty Celkem Celkem Kurzy 0 týdnů Kurzy 3 týdny 31

35 7. UČEBNÍ OSNOVY 7.1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Kód a název oboru vzdëlání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdëlání: 4 roky v denní formë vzdëlávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 426 Platnost: od počínaje 1. ročníkem POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu předmët český jazyk je nedílnou součástí všeobecného vzdëlávání, je základem rozvoje vëtšiny klíčových kompetencí a schopností, kterými by mël být žák vybaven pro zvládnutí všech vyučovacích předmëtů, přispívá k rozvoji žákových komunikačních dovedností a schopností a rovnëž ovlivpuje utváření jeho hodnotové orientace a postojů v oblasti umëlecké, kulturní, ale i společenské a mezilidské. Základním cílem předmětu je: prohloubit vyjadřovací a komunikační schopností a pochopení principů užívání jazyka v rozmanitých komunikačních situacích v mluvené i písemné podobë, neboť úspëšná komunikace je pro žáka hlavním předpokladem dobrého uplatnëní na trhu práce a ve společnosti, poskytnout žákům efektivní metody ke zvládnutí studia, poskytnout žákům základy jazykového vzdëlání, chápat jazyk jako jev, v nëmž se odráží historický a kulturní vývoj národa, prohlubovat v žácích kladný vztah k mateřskému jazyku, poskytnout žákům základy literárního vzdëlání v oblasti vývoje literatury a umëleckých smërů jednotlivých kulturních epoch, pomocí znalostí základních literárnëvëdných poznatků vést žáky k pochopení struktury, významu a funkce literárního díla, prostřednictvím rozboru a interpretace vybraných textů z různých funkčních stylů naučit žáky porozumët čtenému textu, při nácviku komunikačních dovedností aplikovat i vëdomosti a dovednosti osvojené při analýze literárních textů a procvičovat tak nejen jazykové, stylistické, literárnë teoretické a literárnëhistorické poznatky, ale i komunikační dovednosti a nacvičovat řečové chování v komunikačních situacích. Charakteristika učiva Předmët se skládá ze dvou, respektive tří oblastí, které se vzájemnë doplpují. Jazykové vzdëlávání /jazyk a komunikační výchova/ učí žáky užívat jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení. Podílí se rovnëž na rozvíjení sociální kompetence žáků. K plnëní tohoto cíle přispívá i literární výchova a naopak literární vzdëlávání a výchova, zvláštë práce s umëleckým textem, prohlubují i znalosti jazykové a kultivují projev žáků. chápe funkci spisovného jazyka, zná základní jazykové pojmy a kategorie. Je veden k poznání, že zvládnutí mateřského jazyka je nezbytným předpokladem úspëšného studia cizích jazyků. 32

36 Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností: obecné výklady o jazyce vývoj českého jazyka a jeho postavení v systému ostatních jazyků nauka o zvukové stránce jazyka nauka o grafické stránce jazyka lexikologie slovotvorba tvarosloví skladba Komunikační a slohová výchova Literatura stylistika jazykový styl obecná charakteristika jazykové /funkční/ styly a slohové útvary základní poznatky z literární teorie vývoj české a svëtové literatury v kulturních a historických souvislostech Práce s textem a získávání informací druhy a žánry textu získávání a zpracování informací z textu orientace v textu, jeho rozbor četba, analýza, reprodukce a interpretace umëleckého i neumëleckého textu Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí obdobné jaké obecné cíle vyučovacího předmëtu, neboť předmët český jazyk a literatura byl v předchozí charakteristice obecného cíle podrobnë specifikován Strategie výuky (pojetí výuky) Předmët se vyučuje v ročníku a výuka navazuje na vëdomosti a dovednosti žáků ze základní školy a rozvíjí je vzhledem ke společenskému a profesnímu zamëření žáků. Cílem je tyto vëdomosti nejen prohloubit a rozšířit, ale i posunout na vyšší kvalitativní a kvantitativní úrovep. V předmëtu si žák rozšíří přehled v literární výchovë četbou, rozborem a interpretací ukázek z umëleckých dël, a tím bude zárovep ovlivnën jeho projev písemný a ústní. Rozvržení učiva do ročníků: Ročník I. II. III. IV. celkem Český jazyk a komunikace Literatura a ostatní druhy umění Celkem

37 Při výuce budou využívány tyto metody a formy práce: výklad učitele a řízený dialog, společná četba, rozbor a interpretace literárních textů, samostatná práce skupinová i individuální, individuální domácí práce vypracování referátů, memorování umëleckých textů, samostatné literární pokusy účast v literárních soutëžích, společná návštëva vybraných divadelních nebo filmových představení, exkurze knihovna, galerie, muzea, gramatická a stylistická cvičení, diktáty a doplpovací cvičení, slohové práce. Hodnocení výsledků žáků V předmëtu český jazyk a literatura se hodnotí nejen obsahová správnost, ale i použití vhodných gramatických a stylistických prostředků, a to v projevech ústních i písemných. V písemném projevu je hodnocena i pravopisná správnost. Celkové hodnocení žáků bude vycházet z ústního zkoušení, které bude doplpováno různými formami písemného testování. Nejčastěji používané formy zkoušení: individuální i frontální ústní zkoušení, písemné testy různého stupnë obtížnosti, slohové práce, přednes referátů. Hodnocení žáka učitelem bude doplpováno sebehodnocením zkoušeného žáka, popř. i hodnocením jeho spolužáků. Výslednou známku určí učitel. Kritéria hodnocení jsou dána klíčovými kompetencemi a vnitřním řádem školy. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Kompetence k učení prostřednictvím studia tohoto předmëtu by mël: mít pozitivní vztah k učení a vzdëlávání, uplatpovat různé způsoby práce s textem, umët vyhledávat a zpracovávat informace, s porozumëním poslouchat mluvené projevy /výklad, přednášku / a pořizovat si vlastní poznámky, využívat ke svému učení různé informační zdroje. Kompetence k řešení problémů prostřednictvím studia tohoto předmëtu by mël: porozumët zadání úkolu, řešit bëžné pracovní problémy a úkoly samostatnë, využívat vëdomostí a zkušeností nabytých dříve, spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi skupinová práce. 34

38 Komunikativní kompetence prostřednictvím studia tohoto předmëtu by mël: vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování, formulovat své myšlenky srozumitelnë a souvisle, v písemné podobë přehlednë a jazykovë správnë, účastnit se aktivnë diskuzí, formulovat a obhajovat své názory, písemnë zaznamenávat podstatné myšlenky ústního i písemného projevu jiných lidí, rozebrat a interpretovat text. Personální a sociální kompetence prostřednictvím studia tohoto předmëtu by mël: efektivnë se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, účinnë spolupracovat ve skupinë, přijímat a odpovëdnë plnit svëřené úkoly, podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu, přispívat k diskusi v malé skupinë nebo k debatë celé třídy, přijímat hodnocení svých výsledků a adekvátnë na në reagovat, přijímat rady i kritiku. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi prostřednictvím studia tohoto předmëtu by mël: získávat informace z otevřených zdrojů, především z internetu, pracovat s bëžným základním a aplikačním programovým vybavením. Občanské kompetence prostřednictvím studia tohoto předmëtu by mël: jednat odpovëdnë, samostatnë, aktivnë nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný, jednat v souladu s morálními principy, vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci, uvëdomovat si vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitë druhých lidí, být hrdý na tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a svëtovém mëřítku, umët myslet kriticky tj. dokázat vërohodnost informací, tvořit si vlastní úsudek a být schopen o nëm diskutovat s jinými lidmi. Odborné kompetence prostřednictvím studia tohoto předmëtu by mël: zvládat mateřský jazyk jako základní předpoklad úspëšného studia dalších předmëtů, včetnë cizích jazyků, zvládat základní metody racionálního samostatného sebevzdëlávání a vytvářet si trvalý návyk používat normativní jazykové příručky a jinou odbornou literaturu, vyhotovovat typické písemnosti v normalizované úpravë, komunikovat s partnery ústnë a písemnë. 35

39 Aplikace průřezových témat Občan v demokratické společnosti úcta k materiálním i duchovním hodnotám rozvoj schopností vyhledávat informace a pracovat s nimi dovednost jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení rozvoj vhodné míry sebevëdomí žáka, sebeodpovëdnosti a schopnost morálního úsudku Člověk a životní prostředí poznávání svëta a jeho lepší rozumëní efektivní práce s informacemi, tj. umët je získávat a kriticky vyhodnocovat Informační a komunikační technologie uplatnëní schopnosti práce s informačními zdroji ve svém zamëstnání práce s internetem, vyhledávání potřebných informací práce s informacemi a komunikačními prostředky a jejich kritické hodnocení Člověk a svět práce uvëdomëní si významu vzdëlání pro život vyhledávání a posuzování informací o profesních příležitostech, orientování se v nich a vytváření si o nich základní představu motivace k aktivnímu pracovnímu životu a úspëšné kariéře písemná i verbální komunikace s potencionálními zamëstnavateli spoluvytváření obrazu firmy na veřejnosti Mezipředmětové vztahy dëjepis základy společenských vëd dëjiny kultury občanská nauka informační technologie písemná a elektronická komunikace hospodářský zemëpis 36

40 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ČESKÝ JAZYK - 1. ROČNÍK Výsledky a kompetence orientuje se v soustavë jazyků; v písemném projevu uplatpuje znalosti českého pravopisu; orientuje se v hláskoslovném systému; řídí se zásadami správné výslovnosti; rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk; umí používat příručku Pravidla českého pravopisu; umí vhodnë uplatnit slohové postupy; chápe rozdíl mezi projevem mluveným a písemným; rozlišuje funkční styly, je schopen je rozpoznat v mluvených i písemných projevech; je schopen posoudit slovní zásobu, kompozici a syntax informačních útvarů v médiích; ovládá a uplatpuje základní principy výstavby textu; vystihne charakteristické znaky vypravování; sestaví texty prostého a umëleckého vypravování; rozlišuje jednotlivé slovní druhy; má přehled o jazykových příručkách a umí s nimi pracovat. Tematické celky učiva 1. Postavení českého jazyka mezi ostatními evropskými jazyky 2. Nauka o zvukové stránce jazyka a spisovné výslovnosti 3. Vývoj českého jazyka a jeho útvary spisovná slovní zásoba nespisovná slovní zásoba 4. Hlavní principy českého pravopisu 5. Sloh základní poučení jazykové styly a slohotvorní činitelé styl projevů mluvených a písemných Hodinová dotace 6. Prostě sdělovací styl základní znaky a útvary 3 7. Vypravování 8. Tvarosloví ohebné slovní druhy neohebné slovní druhy Práce s jazykovými příručkami Slohové práce 2 37

41 ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Výsledky a kompetence rozumí zákonitostem vývoje jazyka; umí sestavit základní útvary; administrativního stylu, ovládá jejich formální a grafickou úpravu; sestaví základní projevy administrativního stylu; vyjadřuje se vëcnë správnë, jasnë a srozumitelnë; vystihne charakteristické znaky různých druhů projevu a rozdíly mezi nim; posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu; chápe rozdíl mezi projevem mluveným a psaným; je schopen napsat popis i charakteristiku různým funkčním stylem; v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví; odhaluje a odstrapuje jazykové a stylizační nedostatky; používá adekvátní slovní zásoby včetnë příslušné odborné terminologie; nahradí cizí slovo českým ekvivalentem a naopak. Tematické celky učiva 1. Vývoj spisovného jazyka českého a vývojové tendence současné češtiny 2. Obecná jazykověda přehled vývoje jazykovëdy jazykovëdné disciplíny 3. Administrativní styl slohové prostředky charakteristické pro tento styl životopis žádost zápis z porady inzerát 4. Komunikace verbální a neverbální vyjadřování přímé i zprostředkované technickými prostředky, monologické a dialogické 5. Popis a charakteristika Hodinová dotace Obohacování slovní zásoby 5 7. Slohové práce 8. Upevňování a procvičování mluvnického učiva

42 ČESKÝ JAZYK - 3. ROČNÍK Výsledky a kompetence řídí se zásadami správné výslovnosti; chápe rozdíl mezi projevem mluveným a psaným; je schopný přednést konkrétní řečnický projev; vystihne charakteristické znaky publicistického stylu; má přehled o základních publicistických žánrech, o denním i periodickém tisku; zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky; sestaví jednoduché zpravodajské útvary; vystihne základní prostředky reklamy; posoudí vliv reklamy na životní styl; vyjadřuje se vëcnë správnë, jasnë a srozumitelnë; umí napsat osobní dopis; adekvátnë využívá emocionální a emotivní stránky projevu, vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní i negativní; uplatpuje znalosti ze skladby ve svém vyjadřování; v písemném projevu uplatpuje znalosti českého pravopisu. Tematické celky učiva 1. Zvukové prostředky a ortoepické normy jazyka, základy fonetiky, technika mluveného slova. Druhy řečnických projevů: projev přednáška 2. Publicistický styl podstata publicistiky, její základní žánry a útvary jazykové a slohové prostředky publicistického stylu inzerát, reportáž, fejeton, recenze Hodinová dotace 3. Styl reklamy jazykové a nejazykové prostředky reklamy funkce reklamy a propagačních prostředků a jejich vliv na životní styl 2 4. Osobní dopis odlišnosti úřední korespondence Syntax základní pojmy syntaxe vëta a výpovëď syntaktické vztahy zvláštnosti vëtného členëní vëtné členy vëta jednoduchá a souvëtí souvëtí podřadné souvëtí souřadné 6. Slohové práce

43 ČESKÝ JAZYK - 4. ROČNÍK Výsledky a kompetence se orientuje ve výstavbë textu, ovládá a uplatpuje základní principy jeho výstavby; vhodnë používá jednotlivé slohové postupy a útvary; má přehled o knihovnách a jejich službách; zaznamenává bibliografické údaje; používá klíčová slova při vyhledávání informačních pramenů; pořizuje z odborného textu výpisky a výtah, dëlá si výpisky z přednášek a jiných projevů; umí vypracovat anotaci a rešerš;i samostatnë zpracovává informace; rozpozná základní znaky odborného stylu; sestaví konkrétní útvar odborného stylu; odbornë se vyjadřuje o jevech svého oboru; vystihne charakteristické znaky úvahy; posoudí kompozici úvahy, její slovní zásobu a skladbu je schopen vyjádřit pozitivní i negativní postoje, pochválit, kritizovat, polemizovat; umí argumentovat a vyjádřit svá stanoviska; má přehled o pravidlech vhodného vyjadřování a vystupování; ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky a vhodnë formulovat odpovëdi; vyjadřuje se vëcnë správnë, jasnë a srozumitelnë; je schopný přednést krátký projev; vystihne charakteristické znaky různých druhů textu a rozdíly mezi nimi; rozpozná funkční styl, dominantní slohový postup a slohový útvar; posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu; vhodnë používá jednotlivé slohové postupy a útvary. Tematické celky učiva 1. Informační výchova knihovna, tisk, internet rešerše, anotace, resumé Hodinová dotace 2. Odborný styl rysy a druhy jazykové prostředky slohové postupy a útvary úvaha, kritika, esej 8 3. Základy řečnického stylu druhy řečnických projevů hlavní řečnické útvary řečnický výcvik 4. Opakování a prohlubování vědomostí a dovedností z předchozích ročníků 5. Slohová práce

44 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ LITERATURA - 1. ROČNÍK Výsledky a kompetence chápe umëní jako specifickou výpovëď o skutečnosti; rozezná umëlecký text od neumëleckého; rozebere umëlecký text, uplatní znalosti z literární teorie a poetiky; vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi nimi; interpretuje text a debatuje o nëm; se orientuje v základních vývojových etapách literární historie svëtové i české; klasifikuje konkrétní literární díla podle základních druhů a žánrů; se orientuje v ÚLS a dovede charakterizovat její jednotlivé útvary; umí rozlišit jednotlivé umëlecké slohy daného období a zná jejich významné představitele a hlavní díla; zhodnotí význam daného autora a díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umëlecký smër i pro další generace; umí vyjádřit vlastní prožitek z umëleckého díla. Tematické celky učiva 1. Literatura a základní druhy umění 2. Úvod do studia literatury funkce umëlecké literatury význam četby základy literární teorie Hodinová dotace 3. Literatura starověku orientální literatury antická literatura Literatura raného středověku bible úvod do křesťanství staroslovënské písemnictví latinsky psaná literatura počátky česky psané literatury 5. Literatura v době husitské a pohusitské Husovi předchůdci mistr Jan Hus Husovi pokračovatelé husitská revoluční literatura 6. Renesance a humanismus v evropské a české literatuře 7. Pobělohorská literatura baroko exulantská literatura jezuitská literatura lidová a pololidová tvorba, ústní lidová slovesnost 8. Klasicismus a osvícenství Národní obrození v české literatuře 9 41

45 LITERATURA - 2. ROČNÍK Výsledky a kompetence zná základní umëlecké smëry daného období, jejich hlavní představitele a stëžejní díla; zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umëlecký smër i pro další generace; konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů; vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi nimi; interpretuje literární texty a diskutuje o nich; při rozboru textu uplatpuje znalosti z literární teorie a poetiky; vyjadřuje vlastní prožitky z umëleckých dël. Tematické celky učiva 1. Preromantismus charakteristika smëru 2. Romantismus hlavní znaky romantismus ve svëtových literaturách 3. Česká literatura ve 30. a 40. letech 19. století Mácha, Erben, Tyl 4. Počátky realismu v české literatuře 1. poloviny 19. století 5. Literární skupiny 2. poloviny 19. století májovci ruchovci lumírovci 6. Kritický realismus a naturalismus ve světové literatuře 19. století Hodinová dotace Kritický realismus a naturalismus v české literatuře 2. poloviny 19. století 11 42

46 LITERATURA - 3. ROČNÍK Výsledky a kompetence zná základní umëlecké smëry daného období, jejich hlavní představitele a stëžejní díla; umí zařadit typická díla do jednotlivých smërů a příslušných historických období; zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umëlecký smër i pro další generace; při rozboru literárního textu uplatpuje znalosti z literární teorie a poetiky; čte beletrii, interpretuje literární texty a diskutuje o nich; dovede vystihnout charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi nimi; vyjadřuje vlastní prožitky z daných umëleckých dël. Tematické celky učiva 1. Světová literatura na přelomu 19. a 20. století umëlecké smëry prokletí básníci 2. Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české literatuře Česká moderna generace buřičů P. Bezruč 3. Nové umělecké směry v evropské literatuře expresionismus futurismus kubismus dadaismus surrealismus 4. Próza a drama ve světové literatuře v předválečném, válečném a meziválečném období obraz 1. svëtové války v literatuře osobnosti jednotlivých národních literatur nëmecky píšící pražští autoři 5. Česká meziválečná poezie Hodinová dotace Česká próza 20. a 30. let České meziválečné divadlo oficiální divadlo neoficiální lidové divadlo avantgardní divadlo 4 43

47 LITERATURA - 4. ROČNÍK Výsledky a kompetence zařadí typická díla do jednotlivých smërů a příslušných historických období; vyjádří vlastní prožitky z daných literárních dël; čte krásnou literaturu, text interpretuje a debatuje o nëm; konkrétní literární díla klasifikuje podle jednotlivých druhů a žánrů; při rozboru textu uplatpuje znalosti z literární teorie; dovede vystihnout charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi nimi; zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umëlecký smër i pro další generace; má přehled o kulturním dëní ve svém mëstë i v regionu; orientuje se v nabídce kulturních institucí. Tematické celky učiva 1. Charakteristika období po roce Světová próza 2. poloviny 20. století 3. Divadlo a dramatické umění ve světě v 2. polovině 20. století Hodinová dotace 4. Vývoj v Československu v letech charakteristika období 1 5. Česká poezie v letech reakce na 2. svëtovou válku literatura v letech literatura od Února 1948 do roku 1956 poezie 60. let 6. Česká próza v letech reakce na 2. svëtovou válku literatura v letech literatura od Února 1948 do roku 1956 próza 60. let 7. České divadlo po roce Vývoj české literatury od 70. let 20. století do současnosti oficiální literatura samizdatová a exilová literatura 14 44

48 7.2. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: ANGLICKÝ JAZYK - 1. CIZÍ JAZYK Kód a název oboru vzdëlání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdëlání: 4 roky v denní formë vzdëlávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 528 Platnost: od počínaje 1. ročníkem POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle Hlavním cílem výuky cizímu jazyku, který je determinován potřebami a zájmy společnosti, je cíl komunikativní: přimët žáka k rozvoji již nabytých jazykových schopností aktivizovat a stimulovat rozvoj multikulturalismu a mnohojazyčnosti rozvíjet autonomii žáka v dalším hlubším osvojování cizího jazyka s výhledem na potřebu celoživotního jazykového vzdëlávání rozvíjet občanské dovednosti a orientaci v příslušné jazykové oblasti usilovat o dosažení stupnë komunikativní dostatečnosti a základního gramatického minima na úrovni B1+, eventuelnë B2 Charakteristika studia Výchozím dokumentem pro stanovení rozsahu učiva je Rámcový vzdëlávací program pro obor vzdëlání M/Obchodní akademie. Předmët Anglický jazyk jako 1. cizí jazyk je zařazen v rámci učebního plánu do všech čtyřech ročníků s čtyřhodinovou týdenní dotací. Výuka předpokládá, že vycházíme z úrovnë v rozsahu A1-A2, dosažené v procesu předchozího vzdëlávání na základní škole. Jelikož pracujeme s žáky, přicházejícími z širokého okruhu, pravidelnë se setkáváme s velice rozdílnou úrovní znalostí cizího jazyka, což potvrzují i výsledky rozřazovacích testů z anglického jazyka, na které zveme úspëšné uchazeče o studium na konci jejich základní školní docházky již nëkolik let. Z našich zkušeností vyplývá, že zhruba celé první pololetí 1. ročníku je třeba vënovat zvýšené individuální práci se žáky jak pokročilejšími, tak i jazykovë ménë pokročilými, aby se v každé skupinë dosáhlo určitého společného minima jako základu pro další jazykovou výuku. Na tomto základë je možno usilovat o systematizaci jazykových prostředků a jejich další zdokonalování a rozvíjení, prohlubování znalostí reálií anglofonních regionů, pochopení vzájemného vztahu mezi procesem osvojení cizího a mateřského jazyka, uvëdomëlejší a přesnëjší používání jazyka jako nástroje myšlení a využívání znalosti cizího jazyka k dalšímu vzdëlání a rozvoji osobnosti. Průbëžnë probíhá osvojování odborné stylu jazyka. Předpokládá se dosažení na konci studia úrovnë samostatného uživatele v rozmezí B1 až prahové úrovnë B2. 45

49 Mezipředmětové vztahy občanský a společenskovëdní základ český jazyk a další cizí jazyky informační a komunikační technologie ekonomické předmëty písemná a elektronická komunikace hudební a estetická výchova tëlesná výchova Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Tyto cíle chápeme jako zámër přispívat prostřednictvím obsahu a řízení výuky k rozvíjení žákovy osobnosti se zamëřením na: Pojetí výuky společenský rozhled, orientace ve státoprávní problematice multikulturalismus, rozpoznávání a odmítání projevů xenofobie a rasové nesnášenlivosti rozvoj morálních kvalit /vytrvalost, systematická práce, pracovní kázep a sebekázep/ týmová práce a spolupráce na různých jazykových projektech umëní pracovat s informacemi získanými z médií příslušné jazykové oblasti sebekritika a zodpovëdnost, rozvoj autonomního přístupu k učení posilování národní hrdosti i skromnosti estetické cítëní, povëdomí o svëtovém kulturním dëdictví pochopení významu využití cizího jazyka jako důležitého faktoru mezilidských vztahů Realizace komunikativního cíle předpokládá osvojení 4 hlavních komplexních řečových dovedností /poslech, ústní vyjadřování, čtení s porozumëní, písemné vyjadřování/ při důsledném dodržování principů soustavnosti, přimëřenosti, gradace a cykličnosti výuky. Je důležité dodržovat logickou návaznost učiva, časové členëní výuky, její frekvence a umístëní v rozvrhu včetnë vhodné denní doby. V procesu výuky se kromë základní učebnice v hojné míře využívají doplpkové materiály, audiovizuální pomůcky, IT, tisk, film, divadlo, exkurze, studijní a poznávací zájezdy, nácvik vystoupení na školní akce /akademie atd. / dle uvážení vyučujícího. Mezi základní metody osvojování nového učiva patří detailní seznámení se slovní zásobou, výklad gramatických struktur a jevů /tvoření, použití, výjimky z pravidla/, procvičování receptivní, reproduktivní a audiografické. Slabší žáci, žáci studující dle individuálního plánu a žáci čtvrtého ročníku připravující se na přijímací zkoušky na VŠ mají možnost individuálních konzultací s vyučujícím po vzájemné domluvë nebo v čase k tomu vymezeném. Hodnocení výsledků žáka Výuka cizího jazyka předpokládá průbëžnou systematickou kontrolu, ovëřování znalostí žáků, jejich hodnocení a klasifikaci se zamëřením na : receptivní řečové dovednosti /poslech a porozumëní mluvenému slovu rodilých uživatelů jazyka z různých zemí, různých společenských a vëkových skupin, orientace v slyšeném nebo čteném textu se všeobecnou i odbornou tematikou pouze mírnë upraveném, pochopení hlavní myšlenky a vyhledávání specifické informace, schopnost řídit se pokyny, dodržovat příkazy a zákazy, sledovat návod, popis, souvislé vyprávëní apod. 46

50 produktivní řečové dovednosti /popis, vyprávëní, charakteristika, výklad, reprodukce, sdëlení, formulace sledu událostí, vyjádření názoru, návrhu, přání, rady, zámëru, plánu do budoucna atp. /, schopnost naslouchat jinému mluvčímu a učit se z jeho projevu aktivní využívání slovní zásoby a frazeologie odpovídající jazykové úrovnë, uvëdomování si a korekce chyb vlastních i jiného uživatele jazyka schopnost zahájit, aktivnë řídit, smërovat a ukončit dialog nebo diskusi více osob na témata všeobecného i odborného rázu, správnë vyplnit bëžné formuláře, vést neformální a formální korespondenci včetnë základní odborné korespondence Množství a rozsah didaktických gramatických testů je na uvážení vyučujícího, doporučná je kontrola výstupů po uzavření tematického celku a souhrnné opakování 2-4krát ročnë, podle potřeby dané učební skupiny. Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Absolvent by mël být schopen: kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální občanské kompetence a kulturní povëdomí kompetence k pracovnímu uplatnëní a podnikatelským aktivitám kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Aplikace průřezových témat multikulturální výchova mediální výchova výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech osobnostní a sociální výchova človëk a životní prostředí človëk a jeho zdraví občan v demokratické společnosti finance, človëk a svët práce 47

51 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ANGLICKÝ JAZYK - 1. CIZÍ JAZYK 1. ROČNÍK A2+ Výsledky a kompetence rozumí pokynům vyučujícího dokáže sdëlit základní údaje o sobë a své rodinë rozumí slyšenému i čtenému vyprávëní nebo popisu dokáže vyhledat hlavní body nebo požadovanou informaci v textu vysvëtlí, proč nëco udëlal, vylíčí sled událostí v minulosti dokáže se zeptat na smysl nepochopeného výrazu, požádat o zpřespující informace detailnë popíše obrázek čte s porozumëním přimëřenë náročné texty s všeobecnou i odbornou tematikou rozumí zápisu a pronesení cen v mënách GB, USA a Eurozóny uvede osobní údaje do formuláře využívá vhodných výrazových prostředků k popisu situace, citového stavu nebo zážitku zvládá simulaci různých bëžných situací a dokáže v nich přimëřenë zareagovat s použitím slovníků dokáže samostatnë sestavit popis, vyprávëní, charakteristiku osoby, místa, jednoduchý životopis porovná kvalitu, přednosti a nedostatky dvou položek vyjádří a obhájí svůj vztah k dané problematice systematicky si procvičuje a upevpuje návyky správné výslovnosti a intonace aktivnë si osvojuje, procvičuje a opakuje slovní zásobu, idiomy, ustálená slovní spojení a bëžnou společenskou frazeologii aktivnë ovládá základní časy umí správnë tvořit otázky a příslušným způsobem na në reagovat Tematické celky učiva 1. Osobní údaje, rodina, společenský styk základní časy tvoření otázek přízvuk a intonace slov vëtné členy antonyma práce s dvojjazyčným slovníkem setkání a loučení písemný popis přítele 2. Bydlení, životní styl přítomný čas prostý a průbëhový sloveso HAVE intonace vët bëžná slovní spojení každodenního života spojky a spojovací výrazy vedení konverzace doplpující otázky, projevení zájmu psaní u 3. Příběhy z minulosti minulý čas prostý a průbëhový slovesa opačného významu příslovce časové údaje vázání slov ve vëtë vyprávëní příbëhu 4. Obchody, nakupování, ceny vyjádření množství, slova počitatelná a nepočitatelná zájmena tázací, neurčitá a záporná členy potraviny, bëžné obchody, zboží a ceny zdvořilostní obraty při nakupování vytvoření textu na pohled z výletu/pobytu 5. Naděje, cíle, plány do budoucna sloveso +infinitiv/gerundium způsoby vyjádření budoucnosti intonace zvolací přídavná jména s koncovkou -ed, -ing vyjádření pocitů diskuse o problému a návrh řešení vyplpování formuláře přihláška na školu Hodinová dotace

52 se orientuje v základních geografických údajích GB, USA, Austrálie a Nového Zélandu, Kanady a umí je vyjádřit zná kulturní a přírodní památky dovede porovnat základní rysy způsobu života našeho a v zemi daného jazyka pod vedením učitele sleduje významné aktuální informace z kulturního, společenského a politického života příslušných zemí 6. Život ve městě a na venkově dotazy na vzhled a kvalitu stuppování příd. Jmen porovnávání popisná přídavná jména prohlídka pamëtihodností a zajímavostí písemný popis místa základní údaje o zemích dané jazykové oblasti 7. Písemné kontrolní práce, rozbor 8. Reálie anglicky mluvících zemí 9. Tematické exkurze, divadelní představení, besedy apod

53 ANGLICKÝ JAZYK - 1. CIZÍ JAZYK 2. ROČNÍK B1 Výsledky a kompetence rozumí čtenému stručnému životopisu slavné osobnosti gramaticky správnë umí vyjádřit jak dlouho už se nëjakou činností zabývá zeptá se druhé osoby na základní životní údaje simuluje rozhovor se slavnou osobností dokáže v tisku vyhledat informace o celebritách a sdëlit základní údaje zaujme stanovisko k obsahu sdëlení v novinovém článku napíše životopis slavné osobnosti ústnë vylíčí svůj pracovní den ze slyšených údajů odhadne nëčí zamëstnání rozpozná v čteném populárnënaučném článku problém a radu k jeho řešení zaujme stanovisko ke čteným nebo slyšeným postojům a poradí, jak řešit situaci dokáže popsat u lékaře své problémy porozumët jeho pokynům v slyšeném pohovoru u výbërového řízení rozliší specifické údaje gramaticky správnë zformuluje svůj názor na důvody proč lidé rádi či neradi cestují, zdůvodní svůj přístup k cestování vysvëtlí cestu napíše esej na téma cestování referuje o shlédnutém filmu nebo přečtené knize a doporučí ji používá vhodné výrazy a fráze při bëžném telefonním hovoru rozumí v hovoru dvou lidí na co si stëžují simuluje konverzaci dvou lidí, kteří si na nëco stëžují rozumí statistickým údajům týkajícím se lidské populace získá doplpující informace z populárnë naučného textu rozumí hlavní myšlence obsahu písnë vhodnými výrazy vyjádří protest, překvapení, údiv napíše esej o svých plánech do budoucna napíše svou autobiografii a zdůrazní nejdůležitëjší okamžiky svého života Tematické celky učiva 1. Slavné osobnosti čas předpřítomný a minulý vyjádření trvání dëje přehled časů přízvuk slovní zásoba povolání koncovky podstatných jmen příslovce vztažné vëty psaní životopisu rozhovor se slavnou osobností 2. Zdraví, choroby, životní styl vyjádření povinnosti mám, mël bych, musím složená slova slovní spojení k tématu symptomy a nemoci generační problémy návštëva lékaře formální a neformální výrazy v dopise a u 3. Cestování, ubytování, plány a záměry časové spojky a vëty podmínkové vëty 1 ustálené slovesné vazby příslovce místa předložky místa a smëru popis cesty turistické zajímavosti v rodném mëstë, regionu diskuse pro a proti cestování vybranými dopravními prostředky /vlak/ 4. Zážitky, pocity, situace Obchody a služby trpný rod číselné výrazy telefonní čísla vynálezy a objevy hodnocení knihy nebo filmu 5. Svět a jeho problémy podmínkové vëty 2 vyjádření domnënky frázová slovesa vëty zvolací rady, doporučení čtení vlastní eseje Hodinová dotace

54 Jazykové prostředky rozlišuje a správnë používá přítomný čas prostý, minulý a předpřítomný čas v prosté i průbëhové podobë správnë spojuje vëty v souvëtí tvoří slova s pomocí předpon a přípon používá kvantitativní výrazy, zájmena a členy dokáže vyjadřovat časové a podmínkové vztahy ovládá způsob stručného reagování na otázky zná způsob zápisu i čtení různých číselných výrazů Země Zná zvyklosti a tradice zemí jazykové oblasti 6. Společnost a její problémy předpřítomný čas průbëhový srovnání předpřítomného prostého a průbëhového ustálené slovesné výrazy navazování myšlenek společenské výrazy pro každodenní bëžné situace životní osudy 7. Země jazykové oblasti základní znalosti ekonomické geografie /průmysl, zemëdëlství/ úvod do odborné terminologie 8. Písemné kontrolní práce, rozbor 9. Tematická exkurze, divadlo, apod

55 ANGLICKÝ JAZYK - 1. CIZÍ JAZYK 3. ROČNÍK B1 - PRAHOVÁ ZNALOST Výsledky a kompetence dobře zvládá slovní zásobu na úrovni B1 píše o bëžných jevech ve svém okolí /lidé, místa, denní rutina/ formou spojitého textu témëř bezchybnë používá určitý okruh často užívaných výrazů a frází týkajících se předvídatelných situací v rámci známých témat komunikuje v zásadë správnë, obecnë komunikaci dobře zvládá, avšak s patrným vlivem mateřského jazyka /sice dëlá chyby, ale je zřejmé, co se snaží říci/ podá jasné detailní popisy širokém okruhu témat týkajících se jeho zájmů rozvíjí myšlenky a uvádí pro në podpůrné body a relevantní příklady dokáže předat, potvrdit a ovëřit si získané vëcné informace s přimëřenou mírou sebejistoty rozumí hlášením a oznámením týkajícím pronášeným ve spisovném jazyce bëžným tempem vyjednává za účelem získání zboží nebo služeb, vypořádá se se situacemi které mohou nastat při cestování, ubytování nebo jednání s úřady je schopen číst nezávisle, má širokou slovní zásobu pro čtení, ale mohou nastat potíže s idiomy je schopen sledovat delší promluvy, jestliže je mu téma známé - s určitým úsilí pochytí hlavní momenty konverzace probíhající mezi rodilými mluvčími, ale může mít obtíže zapojit se do diskuse Tematické celky učiva 1. Člověk a svět pomocná a modální slovesa opakování přehled základních časů tvoření otázek a záporných vët krátká stručná odpovëď slovní druhy, předložky neformální dopis 1 2. Sport, koníčky, volný čas přítomný čas prostý a průbëhový slovesa dëjová a stavová přítomné časy v trpném rodë peníze, zlomky, desetinná čísla, procenta, telefonní čísla popis osoby 1 3. Kultura minulý čas prostý a průbëhový předminulý čas příslovce vyprávëní o minulých událostech s rozlišením různých minulých časů recenze filmu, knihy nebo divadelní hry vyprávëní /dobré nebo špatné zážitky/ 4. Popis a charakteristika osoby modální slovesa přídavná jména popisující charakterové vlastnosti pravidla chování, národní stereotypy slovotvorba žádosti a nabídky vyplpování formulářů 5. Počasí, cestování, životní prostředí vyjadřování různé budoucnosti cestování dopravní prostředky cestovní plán nebo program fax, , rezervace ubytování devastace a ochrana životního prostředí 6. Záliby a zájmy, stravovací zvyklosti otázky na popis osoby, jídla, místa sloveso + infinitiv/gerundium infinitivní vazby vztažná zájmena informační tabule a nápisy popis budovy/místnosti moje rodné mësto/vesnice/region Londýn, New York, Washington Hodinová dotace

56 ovládá základní frazeologii telefonní komunikace zná a dokáže vysvëtlit a prakticky použít základní rozdíly mezi formálním a neformálním dopisem napíše nebo dotvoří vyprávëní podle vlastní volby je schopen popsat vlastní zážitky a zkušenosti, jak kladné, tak záporné zvládá jednoduchou formulaci obchodního dopisu /poptávka, nabídka, různé druhy odpovëdi na nabídku, objednávka/ pracuje s využitím IT 7. Obchodní korespondence poptávka nabídka odpovëď na nabídku objednávka 8. Písemné kontrolní práce, rozbor

57 ANGLICKÝ JAZYK - 1. CIZÍ JAZYK - 4. ROČNÍK B1-B2 Výsledky a kompetence se v ideálním případë přiblížil úrovni B2 má dobrou slovní zásobu pro vëci spojené s jeho zájmy a pro všeobecná téma umí mënit formulace, aby se vyhnul nežádoucímu opakování, ale nedostatky ve slovní zásobë mohou stále ještë zapříčinit váhání při užití zdlouhavých opisů má dostatečnou slovní zásobu pro popis nepředvídaných situací, vysvëtlení nejdůležitëjších bodů určité myšlenky nebo problému s dostatečnou přesností a také pro vyjádření myšlenek abstraktního nebo kulturního charakteru /např. o hudbë nebo filmu/ umí položit doplpující otázky, aby si ovëřil, že porozumël tomu, co chtël mluvčí říci a umí také získat vysvëtlení nejednoznačných bodů dokáže psát jasné detailní popisy s různou tématikou týkající se jako okolí nebo zájmů zapojí se do interakce s takovou mírou spontánnosti a plynulostí, která je pro danou interakci typická a v delším kontaktu s rodilým mluvčím obvykle nevzniká žádné napëtí rozumí zprávám a článkům o současných událostech syntetizuje a hodnotí informace z různých zdrojů je schopen přimëřenë plynule usouvztažnit lineární sled bodů v jednoduchých popisech a vyprávëních rozumí vëtšinë zvukových záznamů pronášených spisovným jazykem, rozpozná tón, náladu mluvčího atp. rozumí hlavním myšlenkám vëcnë i jazykovë komplexní řeči s konkrétní i abstraktní tématikou včetnë odborné dle jeho zamëření, je-li pronášena ve spisovném jazyce Tematické celky učiva 1. Svět práce předpřítomný čas v činném a trpném rodë frázová slovesa časové výrazy životopis předložky s podstatnými jmény 2. Svět financí podmínkové vëty přací vëty vazby radëji bych a radëji bych mël frázová slovesa 3. Mezilidské vztahy modální slovesa s minulým infinitivem infinitivy průbëhové ustálená slovní spojení předložkové vazby s přídavnými jmény 4. Záliby, koníčky, lidské tělo předpřítomný čas průbëhový průbëhový čas při vyjadřování významových odstínů předpony, přípony, slova opačného významu časové předložky výslovnost dvojhlásek 5. My a svět kolem nás nepřímá řeč nepřímé otázky nepřímý rozkaz novinové titulky Austrálie předložka na konci otázky stručná tázací reakce tázací dovëtky idiomy sloveso +infinitiv/gerundium frázová slovesa Hodinová dotace

58 je schopen číst témëř nezávisle, přizpůsobí styl a rychlost čtení různým textům a cílům a vybere si podstatné informace s určitým úsilím dokáže sledovat diskusi ve skupinë a přispët do ní, i když je vedena v rychlé a hovorové či nespisovné řeči v rámci známých témat komunikuje v zásadë správnë, na obecné úrovni komunikaci dobře zvládá, avšak s patrným vlivem mateřského jazyka dëlá chyby, ale vëtšinou si je jich vëdom, pokud je to možné, dokáže je zpëtnë opravit, a je zřejmé, co se snaží říci v odborné oblasti zvládá základní typy formálních dopisů, dokáže na në reagovat 6. Obchodní korespondence odpovëď na objednávku, avízo o odeslání, vyřízení objednávky reklamace, odpovëď na reklamaci upomínka 7. Písemné testy, rozbor 8. Souhrnné opakování

59 7.3. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: NĚMECKÝ JAZYK - 1. CIZÍ JAZYK Kód a název oboru vzdëlání: Název ŠVP: Jméno školy: Adresa školy: Zřizovatel školy: Forma vzdëlání: Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Platnost: POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu 63-41M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Smetanovo nám. 1200, Slaný Krajský úřad Středočeského kraje 4 roky v denní formë vzdëlávání 528 (4 / 3 vyučovací hodiny týdnë) od počínaje 1. ročníkem Výuka cizích jazyků je významnou součástí všeobecného vzdëlávání žáků. Rozšiřuje a prohlubuje jejich komunikativní kompetenci a celkový kulturní rozhled a zárovep vytváří základ pro jejich další jazykové i profesní zdokonalování. Ve výuce nëmeckého jazyka je třeba vedle zprostředkování kognitivní výkonnosti žáka klást důraz na motivaci a jeho zájem o studium jazyka. Je proto nezbytnë nutné používat metody smëřující k propojení izolovaného školního prostředí s reálným prostředím existujícím mimo školu využití multimediálních programů a internetu, navazování kontaktů se školami v zahraničí, organizování výmënných, výukových i poznávacích zájezdů, zapojování žáků do projektů a soutëží. Aktivní znalost cizích jazyků je v současné dobë nezbytná jak z hlediska globálního, protože přispívá k bezprostřední a tudíž i účinnëjší mezinárodní komunikaci, tak i pro osobní potřebu žáka, neboť usnadpuje přístup k aktuálním informacím a osobním kontaktům a tím umožpuje vyšší mobilitu a nezávislost žáka. Charakteristika učiva Obsahem výuky je systematické rozvíjení dovedností řečových dovedností zahrnující dovednosti receptivní, produktivní i interaktivní, přimëřeného rozsahu jazykových prostředků, tj. slovní zásoby (produktivnë si žák osvojí 5 6 lexikálních jednotek za 1 vyučovací hodinu, celkem lexikálních jednotek za rok), včetnë nejbëžnëjší frazeologie a odborné terminologie (20%), mluvnice, zvukové a grafické stránky jazyka zemëpisných poznatků a jejich porovnání z oblasti reálií České republiky a zemí příslušné jazykové oblasti. Řečové dovednosti společenské a zdvořilostní fráze (pozdrav, prosba, podëkování, oslovení, představování, rozloučení) vyjádření odůvodnëní a obhájení postoje nebo názoru (souhlas, nesouhlas, odmítnutí, zákaz, možnost, nemožnost, nutnost, schopnost) emoce (libost, nelibost, zájem, nezájem, zklamání, překvapení, obava, vdëčnost, sympatie, lhostejnost) morální stanovisko (omluva, odpuštëní, pochvala, pokárání, lítost) pokyn k činnosti (žádost, přání, prosba, nabídka, výzva, rada, pozvání, doporučení vlastní písemný projev a odpovëď, vzkaz, pozdrav, přání, blahopřání, pozvání, osobní dopis, úřední dopis žádost, inzerát, strukturovaný životopis, pozvánka, charakteristika) delší písemný projev (vypravování, popis, úvaha) stručné zaznamenání čteného textu či slyšeného, reprodukce 56

60 Tematické okruhy německý jazyk Všeobecné Domov, rodina Mezilidské vztahy Osobní charakteristika Kultura, umëní Sport, volný čas Bydlení, obchody, služby Stravování, péče o zdraví Cestování, doprava, ubytování Škola a studium, zamëstnání Človëk a společnost Příroda, životní prostředí Vëda a technika Podnebí, počasí, roční období Reálie České republiky a nëmecky mluvících zemí Reálie příslušné jazykové oblasti Význam daného jazyka Zemëpis nëmecky mluvících zemí Historie a společensko-politická charakteristika, hospodářství, kultura Život, rodina, vzdëlání, práce, volný čas Tradice a zvyky Státní zřízení Literatura a umëní Masmédia Odborné okruhy Práce a zamëstnání, přípravna povolání, budoucí profese, hledání zamëstnání Žádost o místo, životopis, nezamëstnanost Osobní a úřední dopis Fax, Obchod a trh, služební jednání, zápis z jednání Základní terminologie průmysl, zemëdëlství, bankovnictví, pojišťovnictví práce s odbornými texty 57

61 Obchodní korespondence Dopis, , fax Formální úprava obchodního dopisu Základní frazeologie obchodní korespondence Poptávka, nabídka, objednávka, potvrzení objednávky, avízo, reklamace, upomínka Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Výuka cizích jazyků si tedy klade dva hlavní cíle: komunikativní cíl, daný specifikou předmëtu a vymezený výstupními požadavky a cíli, vede žáky k získání klíčových komunikativních jazykových kompetencí a připravuje je k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetnë přístupu k informačním zdrojům. výchovně vzdělávací cíl přispívá k formování osobnosti žáků, učí je toleranci k hodnotám jiných národů a jejich respektování. Vzdëlání v prvním cizím jazyce navazuje na úrovep jazykových znalostí a komunikačních kompetencí a 2 Společného evropského referenčního rámce získanou ZŠ, vede žáky k prohlubování komunikačních kompetencí na ZŠ (znalosti lingvistické, sociolingvistické, pragmatické) a smëřuje k osvojení takové úrovnë komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá stupnici B 2 SERR. Vzdëlání v druhém cizím jazyce navazuje na poznání českého a prvního cizího jazyka ze ZŠ, vede k prohlubování komunikačních kompetencí a smëřuje k osvojení jazykové úrovnë B1 SERR. Strategie výuky (pojetí výuky) V současném pojetí výuky je nutné akceptovat individuální vzdëlávací potřeby žáků. Vyučující se budou orientovat na: Autodidaktické metody a vedení žáků k osvojování různých technik samostatného učení a individuální práci odpovídající jejich schopnostem, Sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování dialogické slovní metody týmová práce a kooperace, diskuse, panelové diskuse, brainstorming, brainwriting, v receptivních tématech využívání ITC, sebehodnocení žáků prostřednictvím Evropského jazykového portfolia a to za předpokladu, že žáci jsou dostatečnë informováni o konkrétním tématu a jsou tak schopni naplpovat sociálnë komunikativní formy učení v konkrétních hodinách, vyučující pak musí žáky podporovat v tom, aby dokázali jevy zobecpovat, srovnávat a pokud možno objektivnë hodnotit, vyučující dále kladou důraz na potřebu kultivovaného mluveného i písemného projevu. Motivační činitelé zařazení her a soutëží s vyhodnocením, simulačních metod, veřejné prezentace žáků, uplatpování projektové metody výuky, podpora aktivit nadpředmëtového charakteru s cílem vypëstovat u co nejvëtší části žáků potřebu dorozumët se s mluvčím z daných jazykových oblastí. Hodnocení výsledků žáků V souvislosti s RVP je žádoucí zavést takové způsoby hodnocení, které smëřují omezení reproduktivního pojetí výuky. Důraz se klade na informativní a výchovné funkce hodnocení. Žáci budou vedeni k tomu, aby byli schopni objektivnë kritického sebehodnocení a sebeposuzování. Významnou roli hraje rovnëž metoda kolektivního hodnocení a následná spolupráce pedagogů s žáky, která vede k identifikaci nedostatků a jejich následného odstranëní. Učitelé budou rovnëž motivovat a podporovat žáky k pravidelnému vedení portfolia, které žákům umožní relativnë přesnë si ovëřit výsledky, kterých v jazykovém vzdëlání dosáhli. Způsoby hodnocení by mëly spočívat v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání bodového systému, popř. procentuálního vyjádření. 58

62 Písemné práce: po každé lekci jeden shrnující test, v rámci lekce 1 3 dílčí krátké testy. 2x za pololetí poslechový subtest, čtení s porozumëním, lexikální a gramatické struktury, strukturované testy. Základní formou hodnocení výsledků vzdëlávání je klasifikace vyjádřená známkou 1 5. Definice úrovnë kompetencí odpovídající jednotlivým stuppům známek vychází z definic vnitřního řádu školy. Při hodnocení se přihlíží nejen ke gramatické a lexikální správnosti. Ale zohledpuje se rozsah a rozmanitost používaných jazykových a stylizačních prostředků. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Komunikativní kompetence je veden k tomu, aby byl schopen: vyjadřovat se přimëřenë účelu jednání a komunikační situaci a vhodnë se prezentovat v souladu s pravidly daného kulturního prostředí formulovat své myšlenky srozumitelnë a souvisle, v písemné podobë přehlednë a jazykovë správnë, aktivnë se zúčastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých písemnë zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí, zpracovávat přimëřenë náročné texty na bëžná i odborná témata. Personální kompetence by mël být připraven: efektivnë se učit a pracovat, využívat ke svému učení zkušenosti jiných lidí, učit se na základë zprostředkovaných zkušeností, sebekriticky vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, přijímat radu a kritiku, stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností a zájmové a pracovní orientace dále se vzdëlávat Sociální kompetence by mël být schopen: přijímat a odpovëdnë plnit svëřené úkoly, pracovat v týmu, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem a kulturám Kompetence k pracovnímu uplatnění je veden k tomu, aby: znal alternativy uplatnëní jazykového vzdëlání na trhu práce a požadavky zamëstnavatelů na jazykovou gramotnost dokázal se písemnë i verbálné seberealizovat při vstupu na trh práce. 59

63 Aplikace průřezových témat Občan v demokratické společnosti dokázal se orientovat v masových médiích, využíval je, ale také kriticky hodnotil, učil být se odolný vůči myšlenkové a nárazové manipulaci, umël jednat s lidmi, diskutovat o citlivých a kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení, byl ochoten angažovat se nejen ve vlastní prospëch, ale i pro veřejné zájmy a ve prospëch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech. vážil si materiálních a duchovních hodnot a snažil se je chránit a zachovat pro budoucí generace. byl tolerantní a respektoval tradice a společenské zvyklosti daného sociokulturního prostředí, Aktivnë vystupoval proti projevům rasové nesnášenlivosti a xenofobie. Člověk a životní prostředí je veden k tomu, aby: poznával svët a učil se mu rozumët chápal význam strategie udržitelného rozvoje svëta a seznamoval se s jejím zajišťováním v zemích dané jazykové oblasti, chápal a respektoval nutnost ekologického chování v souvislosti s lidským zdravím Informační a komunikační technologie je veden k tomu, aby: používal internet pro vyhledávání doplpujících informací a aktuálních údajů z oblasti společenskopolitického a kulturního dëní v zemích dané oblasti, využíval on-line učebnic a testů pro domácí samostudium. Mezipředmětové vztahy český jazyk a literatura dëjepis hospodářský zemëpis informační technologie občanská nauka písemná a obchodní korespondence ekonomika právo 60

64 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ NĚMECKÝ JAZYK 1. CIZÍ JAZYK - 1. ROČNÍK Výsledky a kompetence pozdraví adekvátnë dnu, osobë představí sebe i jiné/jméno, příjmení, bydlištë, povolání, koníčky/ zeptá se na totéž seznámí se s regionálními pozdravy, hláskuje jména používá společenské a zdvořilostní fráze / pozdrav, prosba, podëkování, oslovení, rozloučení/ napíše krátký inzerát o sobë, odpoví na inzerát představí členy rodiny svým spolužákům zeptá se svých spolužáků na jejich členy rodiny vyplní přihlašovací formulář se základními údaji o své osobë napíše dopis o své rodinë charakterizuje členy rodiny, přátele, jejich koníčky, vybere vhodný dárek najde dárek na internetu, vyjádří svůj souhlas, nesouhlas, obhájí volbu výbëru připraví si otázky na téma kapesné napíše příspëvek pro časopis na téma Kapesné napíše blahopřání k narozeninám ovládá základní slovní zásobu daného tématu umí objednat jídlo v restauraci má základní informace o jídelních zvyklostech nëmecky mluvících zemí umí popsat stravovací zvyklosti své rodiny Tematické celky učiva, gramatika 1. Představování, první kontakty Provëření úrovnë osvojení si gramatiky na základní škole a sjednocení: člen, osobní zájmena, časování sloves v přítomném čase sloveso sein pořádek slov ve vëtë oznamovací a tázací 2. Rodina, příbuzní Provëření úrovnë zvládnutí gramatiky na základní škole a sjednocení : sklopování podstatných jmen včetnë 2. pádu vynechávání členu u podstatných jmen časování slovesa haben zápor přídavné jméno v přísudku základní číslovky 3. Nakupování, dárky Provëření a doplnëní gramatiky osvojené na základní škole a sjednocení: předložky se 3. pádem předložky se 4. pádem sklopování osobních zájmen pořadí předmëtů sklopování zájmen wer a was 4. Jídlo, pití, stravování, jídelníček V restauraci Přivlastpovací zájmena Vyjádření zájmena svůj Silná slovesa v přítomném čase Rozkazovací způsob Hodinová dotace

65 popíše svůj dům / byt / pokoj / prostředí, ve kterém bydlí pozve písemnë přátele na návštëvu porovná bydlení na venkovë a ve mëstë napíše představu o ideálním bydlení orientuje se v inzerátech o prodeji, podnájmu, nájmu, výmënë bytu sestaví inzerát na základë konkrétních údajů na koupi / prodej / pronájem / výmënu bytu / domu pozve své přátele písemnë i telefonicky na oslavu odpoví na pozvání vyjádří radost - lítost - omluví se - přijme omluvu připraví menu pro určitý počet osob, napíše seznam kolik čeho potřebuje vyjádří se, kde nakoupí a proč najde vhodný recept a presentuje ho seznámí se s nëkterými jídly typickými pro nëmecky mluvící zemë sestaví a popíše svůj denní a týdenní program vyjádří svůj názor na plánování volného času popíše jeden den v týdnu sestaví program školního výletu/exkurze/ napíše pohlednici z výletu 5. Bydlení slabé sklopování podstatných jmen v jedn. čísle množné číslo podstatných jmen předložky se 3. a 4. Pádem slovesa stehen x stellen, liegen x legen vazba es gibt 6. Nakupování, vaření sklopování zájmen dieser, jeder, alle způsobová slovesa označení míry, hmotnosti a množství po číslovkách doch odpovëď na zápornou otázku přepona un- 7. Každodenní život, plán týdne slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou zvratná slovesa v přítomném čase přítomný čas sloves typu unterhalten, einladen časové údaje + früh x bald se spolužáky vede rozhovor o cestování a plánech na prázdniny napíše kamarádovi dopis o tom, co bude dëlat o prázdninách, jak by je chtël prožít na základë svých představ najde adekvátní nabídku napíše objednávku vede spor o tom, jaký druh cestování je výhodnëjší 8. Cestování, dovolená stuppování přídavných jmen a příslovcí v přísudku zemëpisná jména souřadící spojky bezespojkové vëty 15 62

66 9. Německo orientuje se v plánu poznávacího zájezdu po Nëmecku připraví si fotodokumentaci Opakování tematické testy pololetní testy 15 63

67 NĚMECKÝ JAZYK 1. CIZÍ JAZYK - 2. ROČNÍK Výsledky a kompetence Tematické celky učiva Hodinová dotace napíše životopis ve strukturované i slohové podobë seznámí se se školním systémem v České republice a v Nëmecku vypráví o plánech do budoucna mluví o výhodách a nevýhodách vybraných povolání připraví anketu o volnočasových aktivitách, napíše článek do časopisu vyhledá článek o zajímavých koníčcích vypráví o svých zálibách 1. Škola, povolání sloveso werden v přítomném čase minulý čas sloves préteritum zájmeno jemand zápor nicht, niemand Volný čas, koníčky minulý čas perfektum slovesa zakončená na eln, -ern podmët man x es použití allein x selbst 15 vede se spolužákem rozhovor na téma zdraví / nemoci / nehody připomene si důležitá telefonní čísla, důležité informace popíše návštëvu u lékaře napíše esej na téma Můj smolný den 3. Zdraví, u lékaře budoucí čas slovosled ve vedlejší vëtë perfektum způsobových sloves a slovesa Essen shoda podmëtu a přísudku sloveso tun 15 najde na mapë Kolín nad Rýnem připraví krátkou charakteristiku mësta a nejznámëjších památek najde v jízdním řádu spojení mezi Prahou - Kolínem a jinými známými mësty mluví o výhodách a nevýhodách cestování jednotlivými dopravními prostředky odpoví dopisem na pozvání kladná / záporná odpovëď pozve dopisem přítele na návštëvu připraví program návštëvy pracuje s plánem mësta ptá se na cestu, informuje 4. Doprava, dopravní prostředky vazby sloves, podstatných a přídavných jmen zájmenná příslovce vlastní jména osob přímý pořádek slov v otázce zjišťovací wie x als ve významu jako 15 64

68 pomocí slovníku čte inzeráty s pracovními nabídkami napíše žádost o místo odpoví na otázky kladené při přijímacím pohovoru vypráví, co si oblékne a na co se bude ptát najde informace o nejvíce / nejménë žádaných pracovních místech, o dalších možnostech maturantů, o nezamëstnanosti vypráví o svém kulturním životë, čemu dává přednost a proč informuje o kulturních možnostech v bydlišti a okolí představí jednu významnou osobnost kultury napíše nebo vyhledá hodnocení kulturní události / film, divadlo,. / pojmenuje co nejvíce oblečení podle různých příležitostí a ročních období vypráví o svém stylu oblékání, kde nakupuje a proč připraví modely s komentářem komentuje módní přehlídku ve třídë 5. Zaměstnání pracovní nabídky žádost o místo pohovor 6. Kultura vzájemné postavení příslovečných určení vëtný rámec vedlejší vëty Móda, oblékání sklopování přídavných jmen po členu určitém a neurčitém tázací zájmena synonymní slovesa holen x bringen, probieren x anprobieren charakterizuje typy obchodů vypráví, kde nakupuje a proč orientuje se v názvech oddëlení, vyjmenuje co nejvíce zboží, které zde lze koupit připraví reklamu na jeden výrobek tvoří rozhovory v obchodë napíše reklamaci na zakoupený výrobek a odpovëď na ni /kladná x záporná/ seznámí se se zemëpisem Rakouska orientuje se v plánu Vídnë připraví cestu po Rakousku a Švýcarsku hovoří o turistických možnostech 8. Nakupování v obchodním domě neurčitá zájmena zájmena einer, keiner, meiner překlad českého už ne, ještë ne příslovce irgend-, nirgend- 9. Rakousko, Vídeň, Švýcarsko Opakování tematické testy pololetní testy 4 65

69 NĚMECKÝ JAZYK 1. CIZÍ JAZYK - 3. ROČNÍK Výsledky a kompetence pracuje s plánem mësta vyhledá nëkteré známé památky a turistické cíle mësta, poznává je na fotografiích a krátce je charakterizuje seznámí se s povëstí o Golemovi Královská cesta exkurze Tematické celky učiva Hodinová dotace 1. Praha, orientace ve městě řadové číslovky datum smërová příslovce předložky 20 vypráví o svém domë / bytë / pokoji popíše zařízení vyjádří spokojenost / nespokojenost vede se spolužáky spor na téma bydlení ve mëstë x na venkovë napíše esej na téma Ideální bydlení / Dům mých snů vypráví o svých vztazích s rodinnými příslušníky, kamarády popíše vzhled a charakterové vlastnosti / kladné x záporné napíše esej na téma Můj vzor zodpoví anketní otázky o životë mládeže / viz. uč. /, vyhodnotí je čte ukázku v originále čtení podle rolí pracuje s textem podle zadaných úkolů převypráví obsah připraví krátký referát o autorovi a jeho díle připraví prezentaci o významné osobnosti nëmecké kultury a vëdy podle piktogramů pojmenuje druhy sportu vypráví o tom, o který druh sportu se zajímá / aktivnë x pasivnë / připraví charakteristiku určitého sportu x sportovce na základë textu napíše krátkou zprávu o průbëhu utkání vyhledá na internetu x v tisku aktuální zprávu ze svëta sportu, prezentuje ji vyjádří se k extrémním sportům a dopingu 2. Bydlení venkov x město infinitiv závislý na podstatném a přídavném jménu infinitiv závislý na slovesu korelát es použití Platz x Ort x Stelle 3. Mezilidské vztahy ukazovací zájmena vespolné zájmeno einander předložky se 2. Pádem použití Ende x Schluss, endlich x schließlich 4. Četba E. M. Remarque, Tři kamarádi nëmecká kultura a literatura, vëda 5. Sport nepřímé otázky přirovnávací vëty způsobové vedlejší vëty účelové vztažné vëty

70 připraví prezentaci o ČR a turistických cílech v naší vlasti 6. Česká republika Opakování tématické testy pololetní testy maturitní okruhy čtení s porozumëním poslech s porozumëním 25 67

71 NĚMECKÝ JAZYK 1. CIZÍ JAZYK - 4. ROČNÍK Výsledky a kompetence vypráví o svém zdraví, úrazech a jejich příčinách ve skupinë připraví fitnes program seznámí se s charakteristikou dëtských a civilizačních nemocí shlédne scénky z lékařského prostředí vede rozhovory lékař x pacient aktivnë se zapojí do akcí Svëtluška, Den boje proti Aids, na základë schémat porovnává školní systém v České republice a v Nëmecku krátce charakterizuje jednotlivé typy škol mluví o svých plánech Tematické celky učiva 1. Zdraví choroby, zranění, úrazy porušování vëtného rámce po wie, als stuppování přídavných jmen v přívlastku tvary příslovcí na stens, - st použití machen a tun 2. Školství - školský systém v České republice a Německu sloveso werden určování rodu podstatných jmen infinitivní konstrukce s zu, um zu synonymní slovesa akzeptieren, annehmen, aufnehmen, empfangen Hodinová dotace charakterizuje Rakousko / všeobecnë X turistický cíl vyhledá aktuální nabídky cestovních kanceláří na pobyt v Rakousku seznámí se s osobností W. A. Mozarta, s jeho rodištëm, pobytem v Praze, ukázkou z díla pozve přátele do restaurace, doporučí jim jídlo, vede konverzaci představí své oblíbené gastronomické zařízení zhodnotí nëkteré typy gastronomických zařízení / jídlo, obsluha, atmosféra, cena/ 3. Rakousko jména obyvatel přídavná jména odvozená od geografických názvů sklopování zemëpisných názvů další příklady slabého sklopování podstatných jmen příčestí přítomné a minulé zpodstatnëlá přídavná jména a příčestí 4. Gastronomie, v restauraci, národní kuchyně konjunktiv préterita a opisná forma würde + infinitiv sklopování přídavných jmen bez členu zpodstatnëlá přídavná jména a příčestí ve spojení s neurčitými zájmeny nulový člen u podstatných jmen na základë konkrétního programu poznávacího zájezdu Nëmeckem se seznámí se známými mësty Nëmecka připraví svůj program poznávacího zájezdu napíší svému příteli o absolvovaném zájezdu, zhodnotí ho charakterizuje Nëmecko 5. Německo vazby sloves, podstatných a přídavných jmen zlomky, desetinná čísla, procenta tvoření slov 15 68

72 pracuje s originálním textem dle vlastního výbëru 6. Četba čtení s porozumëním poslech s porozumëním Opakování tematické testy pololetní testy maturitní okruhy 25 69

73 7.4. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: ANGLICKÝ JAZYK - 2. CIZÍ JAZYK Kód a název oboru vzdëlání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdëlání: 4 roky v denní formë vzdëlávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396 Platnost: od počínaje 1. ročníkem POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle Hlavním cílem výuky cizímu jazyku, který je determinován potřebami a zájmy společnosti, je cíl komunikativní: přimët žáka k rozvoji jazykových schopností stimulovat rozvoj interkulturního povëdomí a mnohojazyčnosti rozvíjet autonomii žáka v osvojování cizího jazyka s výhledem na potřebu celoživotního jazykového vzdëlávání rozvíjet občanské dovednosti a orientaci v příslušné jazykové oblasti usilovat o dosažení stupnë komunikativní dostatečnosti a základního gramatického minima Charakteristika studia Výchozím dokumentem pro stanovení rozsahu učiva je Rámcový vzdëlávací program pro obor vzdëlání M/Obchodní akademie. Předmët Anglický jazyk jako 2. cizí jazyk je zařazen v rámci učebního plánu do všech čtyřech ročníků s tříhodinovou týdenní dotací. Výuka předpokládá úvod do studia jazyka, osvojení základních fonetických, morfologických, lexikologických a syntaktických struktur. Na tomto základë je možno usilovat o osvojení systému anglického jazyka /systematizace jazykových prostředků/, obeznámení s reáliemi anglofonních regionů, pochopení vzájemného vztahu mezi procesem osvojení cizího a mateřského jazyka, uvëdomëlejší a přesnëjší používání jazyka jako nástroje myšlení a využívání znalosti cizího jazyka k dalšímu vzdëlání a rozvoji osobnosti. Průbëžnë probíhá osvojování odborné stylu jazyka. Předpokládá se dosažení na konci studia prahové úrovnë samostatného uživatele v rozmezí A2 až B1. Mezipředmětové vztahy občanský a společenskovëdní základ český jazyk a další cizí jazyky informační a komunikační technologie ekonomické předmëty písemná a elektronická komunikace hudební a estetická výchova tëlesná výchova 70

74 Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Tyto cíle chápeme jako zámër přispívat prostřednictvím obsahu a řízení výuky k rozvíjení žákovy osobnosti se zamëřením na : společenský rozhled, orientace ve státoprávní problematice multikulturalismus, rozpoznávání a odmítání projevů xenofobie a rasové nesnášenlivosti rozvoj morálních kvalit /vytrvalost, systematická práce, pracovní kázep a sebekázep/ sebekritika a zodpovëdnost, rozvoj autonomního přístupu k učení posilování národní hrdosti i skromnosti estetické cítëní, povëdomí o svëtovém kulturním dëdictví pochopení významu využití cizího jazyka jako důležitého faktoru mezilidských vztahů Pojetí výuky Realizace komunikativního cíle předpokládá osvojení 4 hlavních komplexních řečových dovedností /poslech, ústní vyjadřování, čtení a porozumëní, písemné vyjadřování/ při důsledném dodržování principů soustavnosti, přimëřenosti, gradace a cykličnosti výuky. Je důležité dodržovat logickou návaznost učiva, časové členëní výuky, její frekvence a umístëní v rozvrhu včetnë vhodné denní doby. V procesu výuky se kromë základní učebnice v hojné míře využívají doplpkové materiály, audiovizuální pomůcky, IT, tisk, film, divadlo, exkurze, studijní a poznávací zájezdy, nácvik vystoupení na školní akce /akademie atd. / dle uvážení vyučujícího. Mezi základní metody osvojování nového učiva patří detailní seznámení se slovní zásobou, výklad gramatických struktur a jevů /tvoření, použití, výjimky z pravidla/, procvičování receptivní, reproduktivní a audiografické. Slabší žáci, žáci studující dle individuálního plánu a žáci čtvrtého ročníku připravující se na přijímací zkoušky na VŠ mají možnost individuálních konzultací s vyučujícím po vzájemné domluvë nebo v čase k tomu vymezeném. Hodnocení výsledků žáka Výuka cizího jazyka předpokládá průbëžnou systematickou kontrolu, ovëřování znalostí žáků, jejich hodnocení a klasifikaci se zamëřením na: receptivní řečové dovednosti /poslech a porozumëní mluvenému slovu, orientace v slyšeném nebo čteném textu, pochopení hlavní myšlenky a vyhledávání specifické informace, schopnost řídit se pokyny, dodržovat příkazy a zákazy, sledovat návod apod. produktivní řečové dovednosti /popis, vyprávëní, charakteristika, výklad, reprodukce, sdëlení, formulace sledu událostí, vyjádření názoru, návrhu, přání, rady, úmyslu. / Schopnost udržovat dialog na obecné téma, vyplnit jednoduchý formulář, napsat neformální a formální dopis včetnë základní odborné korespondence. Množství a rozsah didaktických gramatických testů je na uvážení vyučujícího, doporučná je kontrola výstupů po uzavření tematického celku a souhrnné opakování 2krát ročnë. Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Absolvent by mël být schopen: kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální občanské kompetence a kulturní povëdomí kompetence k pracovnímu uplatnëní a podnikatelským aktivitám 71

75 kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Aplikace průřezových témat multikulturální výchova mediální výchova výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech osobnostní a sociální výchova človëk a životní prostředí človëk a jeho zdraví občan v demokratické společnosti finance. človëk a svët práce. 72

76 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ANGLICKÝ JAZYK - 2. CIZÍ JAZYK - 1. ROČNÍK Výsledky a kompetence začíná studium nového dosud neznámého jazyka, eventuelnë je tzv. falešný začátečník osvojuje si zvukovou a psanou podobu jazyka je schopen naslouchat a porozumët jednoduchému mluvenému projevu v pomalém tempu a spisovném jazyce rozumí základním pokynům učitele a reaguje na në používá jednoduché gramatické struktury v přítomném čase prostém je schopen základní společenské konverzace v bëžném denním styku /pozdrav, představení se, nakupování/ rozumí krátkým jednoduchým textům a je schopen jednoduché reprodukce textu vyjádří kladnou nebo zápornou odpovëď dokáže vyhledat informace v jednoduchých textech a porovnat je dokáže napsat soubor jednoduchých vët o sobë, své rodinë, bydlišti a denním programu osvojuje si metody překonávání reference mateřského a prvního cizího jazyka Tematické celky učiva 1. Moje osoba úvod do jazyka, seznámení s učebnicí výslovnost fonetická transkripce sloveso být v přítomném čase základní číslovky osobní jména názvy vëcí bëžné denní potřeby abeceda členy jména zemí a národů 2. Jídla a nápoje sloveso být v otázce a záporné vëtë sloveso mít přivlastpovací pád množné číslo podstatných jmen přídavná jména číslovky a ceny v GBP jednoduchý osobní dopis četba, poslech 3. Denní program přítomný čas prostý 3. osoba přítomného času prostého tázací výrazy tázací dovëtky osobní a přivlastpovací zájmena tvoření otázky a záporné vëty v přítomném čase prostém určování času podle hodin 4. Práce a volný čas přítomný čas prostý ve všech osobách slovesné vazby předložka v otázce omluvy frekvenční příslovce členy slova opačného významu dopis kamarádovi 5. Dům a bydlení vyjádření prostorových vztahů nëkde nëco je předložky místa a smëru slova počitatelná a nepočitatelná vyjádření množství nëjaký, nëkdo nëco zájmena ukazovací popis bydlení Hodinová dotace

77 6. Znalosti a schopnosti sloveso umët, moci v přítomném a minulém čase sloveso být v minulém čase kladné a záporné vëty otázky zjišťovací a doplpovací stručná odpovëď letopočty slovní spojení předložky žádost o místo 7. Písemné testy, rozbory Souhrnné opakování

78 ANGLICKÝ JAZYK - 2. CIZÍ JAZYK - 2. ROČNÍK Výsledky a kompetence požívá jednoduché gramatické struktury v čase přítomném, minulém a budoucím v zásadë správnë, stále však dëlá menší chyby, například si plete časy a porušuje gramatickou shodu, přesto je obvykle jasné, co chce sdëlit vcelku správnë používá úzký okruh slovní zásoby týkající se základních každodenních potřeb dokáže vhodnë používat krátké společenské fráze a repliky, zdvořilé pozdravy, oslovení, blahopřání zformuluje pozvání, návrhy, omluvy, pobídky apod. a je schopen sám na në reagovat umí vyjádřit souhlas/nesouhlas v neformální diskusi s přáteli zvládne podat osobní informace a také je získat od jiné osoby v oblasti ústní interakce komunikuje v rámci bëžných jednoduchých činností vyžadujících přímou výmënu informací, které jsou spojeny s rutinními pracovními a volnočasovými záležitostmi rozumí výrazům a frázím ohlednë určité osoby a rodiny, nakupování, místa a zamëstnání, pokud jsou pronášeny zřetelnë a artikulace je pomalá přečte a přeloží krátké jednoduché texty obsahující bëžnou slovní zásobu včetnë určitého množství mezinárodních výrazů je schopen vyhledat informace v textu a vyčlenit konkrétní potřebnou, např. telefonní číslo, cenu vstupného apod. Tematické celky učiva 1. Prázdniny, cestování minulý čas prostý pravidelná slovesa nepravidelná slovesa vëty kladné a záporné v minulém čase tvoření otázek v minulém čase čas přítomný prostý a minulý prostý popis prázdninových činností -vyprávëní předložky na letišti 2. Objevy, vynálezy minulý čas prostý časové výrazy pro minulost řadové číslovky pravidelná a nepravidelná slovesa stažené tvary sloves otázky a záporné vëty složená zájmena nëkdo, nëco, nëkam a jejich varianty v otázkách a záporných vëtách popis osoby 3. Stravování, nakupování, ubytování vyjádření záliby/nelibosti vazby mám rád, dal bych si podmipovací způsob přítomný množství, cena slova počitatelná/nepočitatelná stravování v restauraci rezervace hotelového ubytování 4. Město a venkov stuppování přídavných jmen srovnávání pořadí slov ve vëtë předložky smëru složená podstatná jména složená zájmena neurčitá, tázací a záporná vztažná zájmena naše hlavní mësto popis bydlištë /mësto, vesnice, okolní krajina/ formální a neformální dopis Hodinová dotace

79 v konverzaci rodilých mluvčích rozpozná téma diskuse, pokud je vedena pomalu a zřetelnë orientuje se v místopise zemí anglické jazykové skupiny, zvládá příslušnou terminologii má představu o způsobu života, tradicích a význačných památkách nebo místech tëchto zemí s pomocí slovníku dokáže sestavit jednoduchý formální dopis, napsat stručné vyprávëní o minulých událostech, vytvořit popis osoby a místa, zajistit jednoduchou rezervaci 5. Země anglické jazykové skupiny Velká Británie, Londýn USA, významná mësta Austrálie a Nový Zéland Kanada 6. Lidské tělo, oblečení přítomný čas průbëhový pravopis sloves s koncovkou ing popis osoby, části tëla tvoření otázek přítomný čas prostý vs. průbëhový vyjadřování budoucnosti přivlastpovací zájmena samostatná spojovací výrazy 7. Písemné kontrolní práce, rozbor

80 ANGLICKÝ JAZYK - 2. CIZÍ JAZYK - 3. ROČNÍK A2 Výsledky a kompetence předpokládaným výstupem je dosažení úrovnë A1+ až A2 je schopen používat základní vëtné struktury v základních časech a komunikovat s pomocí naučené slovní zásoby a frází používá jednoduché gramatické struktury v podstatë správnë, může dëlat chyby v časech, mël by si jich být vëdom a pracovat na jejich odstranëní přes tyto nedostatky je schopen se dorozumët, vyjádřit své sdëlení, podat a získat informace rozumí mluvenému projevu rodilých mluvčích při zřetelné a pomalejší artikulaci je schopen požádat o zpomalení tempa řeči mluvčího nebo o zopakování nepochopeného sdëlení čte s porozumëním krátké jednoduché texty obsahující velmi frekventovanou slovní zásobu zdokonaluje svou ústní interakce v rámci každodenních rutinních situací rozšiřuje si aktivní zásobu společenských frází a replik dokáže pronést souvislý monolog popis skutečnosti /rodina, bëžný život, vzdëlání, zájmy, plány do budoucna/ má dostatečnou aktivní slovní zásobu pro vyjádření základních potřeb je obeznámen se základními pravidly vedení soukromé a obchodní korespondence v anglickém jazyce dokáže napsat jednoduchý obchodní dopis typu poptávka/nabídka a na tento typ dopisu také písemnë zareagovat ovládá příslušnou základní odbornou slovní zásobu Tematické celky učiva 1. Počasí, podnebí, roční období různé způsoby vyjadřování budoucnosti účelový infinitiv budoucí plány letní a zimní dovolená pomocná slovesa krátká odpovëď předložky pohlednice z výletu/dovolené 2. Umění, kultura, literatura různé typy otázek otázka podmëtná a předmëtná otázky zjišťovací přípony podstatných a přídavných jmen přídavná jména utvořená od sloves příslovce postavení příslovcí ve vëtë vyprávëní pohádky 3. Cestování předpřítomný čas předpřítomný vs. prostý minulý čas příčestí trpné otázky a stručné odpovëdi už nëkdy a nikdy časové výrazy pojící se s minulým nebo předpřítomným časem už a ještë ne příslovce vyplpování základních údajů do formulářů 4. Svátky, výročí, oslavy slovesa + infinitiv/gerundium infinitiv po přídavných jménech infinitiv s předložkou a bez předložky vyjádření závazku/povinnosti slova, která fungují jako různé slovní druhy frázová slovesa 5. Dopisy dëkovný dopis nadepisování obálky rozdíl mezi formálním a neformálním dopisem nabídka a poptávka odpovëď na nabídku Hodinová dotace

81 6. Osobní údaje, rodina, společenský styk opakování známých časů tvorba otázky vëtné členy antonyma bëžný způsob života seznamování bëžné společenské výrazy při setkání a loučení v různých situacích 7. Kontrolní písemné práce, rozbor

82 ANGLICKÝ JAZYK - 2. CIZÍ JAZYK - 4. ROČNÍK A2-B1 /PRAHOVÁ ÚROVEŇ/ Výsledky a kompetence témëř bezchybnë užívá určitý okruh slovní zásoby týkající se předvídatelných situací, dokáže vëtšinou správnë zvolit a použít příslušné gramatické prostředky dobře zvládá základní slovní zásobu, ale v projevu o komplexnëjších záležitostech nebo o neznámých tématech a situacích, dëlá závažnëjší chyby v neformální diskusi je schopen srozumitelnë prezentovat své názory a přimëřenë reagovat při řešení praktických situací jako kam by mël jít, co by mël udëlat, jak zorganizovat jednoduchou společenskou akci apod. dokáže se řídit podle detailních pokynů a sám umí takové pokyny dát při ústní interakci zvládne bez přípravy vstoupit do konverzace o známých tématech, umí vyslovit svůj názor a je schopen vymënit si informace o tématech, která se pojí s jeho osobními zájmy nebo s každodenními činnostmi výslovnost je snadno srozumitelná i přes patrný cizí přízvuk, vyskytují se občasné výslovnostní chyby rozumí hlavním bodům zřetelné spisovné řeči rozumí krátkým jednoduchým textům o konkrétních známých vëcech, složeným z bëžných frekventovaných slov nebo ze slov vztahujících se k pracovní komunikaci rozpozná podstatné body v jednoduchých novinových článcích o známých tématech zvládne souvislý monolog při popisu bëžné reality, umí vylíčit sny, nadëje a zámëry dokáže přizpůsobit naučené a dobře zvládnuté jazykové prostředky konkrétním potřebám a situacím je obeznámen se základními pravidly anglické obchodní korespondence Tematické celky učiva 1. Životní styl opakování známých časů tvorba otázky přízvuk a intonace slov vëtné členy antonyma hledání v dvojjazyčném slovníkumnohoznačnost slov písemný popis přítele 2. Komunikace přítomný čas prostý a průbëhový sloveso mít vëtná intonace ustálená slovní spojení spojky a spojovací výrazy vedení rozhovoru doplpující otázky, projevení zájmu psaní u 3. Společnost a její problémy minulý čas prostý a průbëhový slovesa opačného významu příslovce časové údaje vázání slov ve vëtë vyprávëní příbëhu 4. Nakupování, finance vyjádření množství, dotaz na množství nëjaký, žádný neurčitá zájmena určitý a neurčitý člen potraviny, jídlo předmëty v bytë bëžné obchody a zboží, ceny zdvořilostní obraty při nakupování , pozdrav z dovolené 5. Plány do budoucna vazby s infinitivem vazby s gerundiem vyjadřování budoucnosti vëty zvolací přídavná jména utvořená od sloves pocity diskuse o problému a návrh řešení vyplpování formuláře, elektronický formulář, přihláška na školu Hodinová dotace

83 s použitím pomocných materiálů zvládne jednoduché typy základních obchodních dopisů 6. Život ve městě a na venkově dotaz na vzhled a kvalitu stuppování přídavných jmen srovnání mësto a život ve mëstë/na venkovë popisná přídavná jména 12 zjempování vyjádření rezervace online prohlídka pamëtihodností a zajímavých míst či budov písemný popis místa 7. Obchodní korespondence objednávka odpovëď na objednávku, avízo o odeslání reklamace odpovëď na reklamaci Písemné kontrolní práce, rozbor 6 80

84 7.5. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: NĚMECKÝ JAZYK 2. CIZÍ JAZYK Kód a název oboru vzdëlání: Název ŠVP: Jméno školy: Adresa školy: Zřizovatel školy: Forma vzdëlání: Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Platnost: POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu 63-41M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Smetanovo nám. 1200, Slaný Krajský úřad Středočeského kraje 4 roky v denní formë vzdëlávání 396 hodin za studium / 3 hod. týdnë od počínaje 1. ročníkem Výuka cizích jazyků je významnou součástí všeobecného vzdëlávání žáků. Rozšiřuje a prohlubuje jejich komunikativní kompetenci a celkový kulturní rozhled a zárovep vytváří základ pro jejich další jazykové i profesní zdokonalování. Ve výuce nëmeckého jazyka je třeba vedle zprostředkování kognitivní výkonnosti žáka klást důraz na motivaci a jeho zájem o studium jazyka. Je proto nezbytnë nutné používat metody smëřující k propojení izolovaného školního prostředí s reálným prostředím existujícím mimo školu využití multimediálních programů a internetu, navazování kontaktů se školami v zahraničí, organizování výmënných, výukových i poznávacích zájezdů, zapojování žáků do projektů a soutëží. Aktivní znalost cizích jazyků je v současné dobë nezbytná jak z hlediska globálního, protože přispívá k bezprostřední a tudíž i účinnëjší mezinárodní komunikaci, tak i pro osobní potřebu žáka, neboť usnadpuje přístup k aktuálním informacím a osobním kontaktům a tím umožpuje vyšší mobilitu a nezávislost žáka. Charakteristika učiva Obsahem výuky je systematické rozvíjení dovedností řečových dovedností zahrnující dovednosti receptivní, produktivní i interaktivní, přimëřeného rozsahu jazykových prostředků, tj. slovní zásoby (produktivnë si žák osvojí 5 6 lexikálních jednotek za 1 vyučovací hodinu, celkem lexikálních jednotek za rok), včetnë nejbëžnëjší frazeologie a odborné terminologie (20%), mluvnice, zvukové a grafické stránky jazyka zemëpisných poznatků a jejich porovnání z oblasti reálií České republiky a zemí příslušné jazykové oblasti. Řečové dovednosti společenské a zdvořilostní fráze (pozdrav, prosba, podëkování, oslovení, představování, rozloučení) vyjádření odůvodnëní a obhájení postoje nebo názoru (souhlas, nesouhlas, odmítnutí, zákaz, možnost, nemožnost, nutnost, schopnost) emoce (libost, nelibost, zájem, nezájem, zklamání, překvapení, obava, vdëčnost, sympatie, lhostejnost) morální stanovisko (omluva, odpuštëní, pochvala, pokárání, lítost) pokyn k činnosti (žádost, přání, prosba, nabídka, výzva, rada, pozvání, doporučení vlastní písemný projev a odpovëď, vzkaz, pozdrav, přání, blahopřání, pozvání, osobní dopis, úřední dopis žádost, inzerát, strukturovaný životopis, pozvánka, charakteristika) delší písemný projev (vypravování, popis, úvaha) stručné zaznamenání čteného textu či slyšeného, reprodukce 81

85 Tematické okruhy německý jazyk Všeobecné Domov, rodina Mezilidské vztahy Osobní charakteristika Kultura, umëní Sport, volný čas Bydlení, obchody, služby Stravování, péče o zdraví Cestování, doprava, ubytování Škola a studium, zamëstnání Človëk a společnost Příroda, životní prostředí Vëda a technika Podnebí, počasí, roční období Reálie České republiky a nëmecky mluvících zemí Reálie příslušné jazykové oblasti Význam daného jazyka Zemëpis nëmecky mluvících zemí Historie a společensko-politická charakteristika, hospodářství, kultura Život, rodina, vzdëlání, práce, volný čas Tradice a zvyky Státní zřízení Literatura a umëní Masmédia Odborné okruhy Práce a zamëstnání, přípravna povolání, budoucí profese, hledání zamëstnání, Žádost o místo, životopis, nezamëstnanost Osobní a úřední dopis Fax, Obchod a trh, služební jednání, zápis z jednání Základní terminologie průmysl, zemëdëlství, bankovnictví, pojišťovnictví práce s odbornými texty Obchodní korespondence Dopis, , fax Formální úprava obchodního dopisu Základní frazeologie obchodní korespondence Poptávka, nabídka, objednávka, potvrzení objednávky, avízo, reklamace, upomínka 82

86 Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Výuka cizích jazyků si tedy klade dva hlavní cíle: Komunikativní cíl, daný specifikou předmëtu a vymezený výstupními požadavky a cíli, vede žáky k získání klíčových komunikativních jazykových kompetencí a připravuje je k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetnë přístupu k informačním zdrojům. Výchovně vzdělávací cíl přispívá k formování osobnosti žáků, učí je toleranci k hodnotám jiných národů a jejich respektování. Vzdëlání v druhém cizím jazyce navazuje na poznání českého a prvního cizího jazyka ze ZŠ, vede k prohlubování komunikačních kompetencí a smëřuje k osvojení jazykové úrovnë B1 SERR. Strategie výuky (pojetí výuky) V současném pojetí výuky je nutné akceptovat individuální vzdëlávací potřeby žáků. Vyučující se budou orientovat na: Autodidaktické metody a vedení žáků k osvojování různých technik samostatného učení a individuální práci odpovídající jejich schopnostem, Sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování dialogické slovní metody týmová práce a kooperace, diskuse, panelové diskuse, brainstorming, brainwriting, v receptivních tématech využívání ITC, sebehodnocení žáků prostřednictvím Evropského jazykového portfolia a to za předpokladu, že žáci jsou dostatečnë informováni o konkrétním tématu a jsou tak schopni naplpovat sociálnë komunikativní formy učení konkrétních v hodinách, vyučující pak musí žáky podporovat v tom, aby dokázali jevy zobecpovat, srovnávat a pokud možno objektivnë hodnotit, vyučující dále kladou důraz na potřebu kultivovaného mluveného i písemného projevu. Motivační činitelé zařazení her a soutëží s vyhodnocením, simulačních metod, veřejné prezentace žáků, uplatpování projektové metody výuky, podpora aktivit nadpředmëtového charakteru s cílem vypëstovat u co nejvëtší části žáků potřebu dorozumët se s mluvčím z daných jazykových oblastí. Hodnocení výsledků žáků V souvislosti s RVP je žádoucí zavést takové způsoby hodnocení, které smëřují omezení reproduktivního pojetí výuky. Důraz se klade na informativní a výchovné funkce hodnocení. Žáci budou vedeni k tomu, aby byli schopni objektivnë kritického sebehodnocení a sebeposuzování. Významnou roli hraje rovnëž metoda kolektivního hodnocení a následná spolupráce pedagogů s žáky, která vede k identifikaci nedostatků a jejich následného odstranëní. Učitelé budou rovnëž motivovat a podporovat žáky k pravidelnému vedení portfolia, které žákům umožní relativnë přesnë si ovëřit výsledky, kterých v jazykovém vzdëlání dosáhli. Způsoby hodnocení by mëly spočívat v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání bodového systému, popř. procentuálního vyjádření. 83

87 Písemné práce: Po každé lekci jeden shrnující test, v rámci lekce 1 3 dílčí krátké testy. 2x za pololetí poslechový subtest, čtení s porozumëním, lexikální a gramatické struktury, strukturované testy. Základní formou hodnocení výsledků vzdëlávání je klasifikace vyjádřená známkou 1 5. Definice úrovnë kompetencí odpovídající jednotlivým stuppům známek vychází z definic vnitřního řádu školy. Při hodnocení se přihlíží nejen ke gramatické a lexikální správnosti. Ale zohledpuje se rozsah a rozmanitost používaných jazykových a stylizačních prostředků. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Komunikativní kompetence je veden k tomu, aby byl schopen: vyjadřovat se přimëřenë účelu jednání a komunikační situaci a vhodnë se prezentovat v souladu s pravidly daného kulturního prostředí formulovat své myšlenky srozumitelnë a souvisle, v písemné podobë přehlednë a jazykovë správnë, aktivnë se zúčastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých písemnë zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí, zpracovávat přimëřenë náročné texty na bëžná i odborná témata. Personální kompetence by mël být připraven: efektivnë se učit a pracovat, využívat ke svému učení zkušenosti jiných lidí, učit se na základë zprostředkovaných zkušeností, sebekriticky vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, přijímat radu a kritiku, stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností a zájmové a pracovní orientace dále se vzdëlávat Sociální kompetence by mël být schopen: přijímat a odpovëdnë plnit svëřené úkoly, pracovat v týmu, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem a kulturám Kompetence k pracovnímu uplatnění je veden k tomu, aby: znal alternativy uplatnëní jazykového vzdëlání na trhu práce a požadavky zamëstnavatelů na jazykovou gramotnost dokázal se písemnë i verbálné seberealizovat při vstupu na trh práce Aplikace průřezových témat Občan v demokratické společnosti dokázal se orientovat v masových médiích, využíval je, ale také kriticky hodnotil, učil se být odolný vůči myšlenkové a nárazové manipulaci umël jednat s lidmi, diskutovat o citlivých a kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení 84

88 byl ochoten angažovat se nejen ve vlastní prospëch, ale i pro veřejné zájmy a ve prospëch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech vážil si materiálních a duchovních hodnot a snažil se je chránit a zachovat pro budoucí generace byl tolerantní a respektoval tradice a společenské zvyklosti daného sociokulturního prostředí, aktivnë vystupoval proti projevům rasové nesnášenlivosti a xenofobie Člověk a životní prostředí je veden k tomu, aby: poznával svët a učil se mu rozumët chápal význam strategie udržitelného rozvoje svëta a seznamoval se s jejím zajišťováním v zemích dané jazykové oblasti chápal a respektoval nutnost ekologického chování v souvislosti s lidským zdravím Informační a komunikační technologie je veden k tomu, aby: používal internet pro vyhledávání doplpujících informací a aktuálních údajů z oblasti společenskopolitického a kulturního dëní v zemích dané oblasti využíval on-line učebnic a testů pro domácí samostudium Mezipředmětové vztahy český jazyk a literatura dëjepis hospodářský zemëpis informační technologie občanská nauka písemná a obchodní korespondence ekonomika právo 85

89 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ NĚMECKÝ JAZYK 2. CIZÍ JAZYK - 1. ROČNÍK Výsledky a kompetence pozdraví adekvátnë dnu, osobë představí sebe i jiné/jméno, příjmení, bydlištë, povolání, koníčky/ zeptá se na totéž seznámí se s regionálními pozdravy, hláskuje jména používá společenské a zdvořilostní fráze / pozdrav, prosba, podëkování, oslovení, rozloučení/ napíše krátký inzerát o sobë, odpoví na inzerát představí členy rodiny svým spolužákům zeptá se svých spolužáků na jejich členy rodiny vyplní přihlašovací formulář se základními údaji o své osobë napíše dopis o své rodinë charakterizuje členy rodiny, přátele, jejich koníčky, vybere vhodný dárek najde dárek na internetu, vyjádří svůj souhlas, nesouhlas, obhájí volbu výbëru připraví si otázky na téma kapesné napíše příspëvek pro časopis na téma Kapesné napíše blahopřání k narozeninám ovládá základní slovní zásobu daného tématu umí objednat jídlo v restauraci má základní informace o jídelních zvyklostech nëmecky mluvících zemí umí popsat stravovací zvyklosti své rodiny Tematické celky učiva, gramatika Hodinová dotace 1. Představování, první kontakty Gramatika: člen osobní zájmena časování sloves v přítomném čase sloveso sein pořádek slov ve vëtë oznamovací a tázací Rodina, příbuzní Provëření úrovnë zvládnutí gramatiky na základní škole a sjednocení : sklopování podstatných jmen včetnë 2. pádu vynechávání členu u podstatných jmen časování slovesa haben zápor přídavné jméno v přísudku základní číslovky 3. Nakupování, dárky Provëření a doplnëní gramatiky osvojené na základní škole a sjednocení: předložky se 3. Pádem předložky se 4. pádem, sklopování osobních zájmen pořadí předmëtů sklopování zájmen wer a was 4. Jídlo, pití, stravování, jídelníček, v restauraci přivlastpovací zájmena vyjádření zájmena svůj silná slovesa v přítomném čase rozkazovací způsob

90 popíše svůj dům / byt / pokoj / prostředí, ve kterém bydlí pozve písemnë přátele na návštëvu porovná bydlení na venkovë a ve mëstë napíše představu o ideálním bydlení orientuje se v inzerátech o prodeji, podnájmu, nájmu, výmënë bytu sestaví inzerát na základë konkrétních údajů na koupi / prodej / pronájem / výmënu bytu / domu pozve své přátele písemnë i telefonicky na oslavu odpoví na pozvání vyjádří radost x lítost x omluví se x přijme omluvu připraví menu pro určitý počet osob, napíše seznam kolik čeho potřebuje vyjádří se, kde nakoupí a proč najde vhodný recept a prezentuje ho seznámí se s nëkterými jídly typickými pro nëmecky mluvící zemë 5. Bydlení slabé sklopování podstatných jmen v jedn. čísle množné číslo podstatných jmen předložky se 3. a 4. Pádem slovesa stehen x stellen, liegen x legen vazba es gibt 6. Nakupování, vaření sklopování zájmen dieser, jeder, alle způsobová slovesa označení míry, hmotnosti a množství po číslovkách doch odpovëď na zápornou otázku přepona un- 7. Opakování tematické testy pololetní testy

91 NĚMECKÝ JAZYK 2. CIZÍ JAZYK - 2. ROČNÍK Výsledky a kompetence sestaví a popíše svůj denní a týdenní program vyjádří svůj názor na plánování volného času popíše jeden den v týdnu sestaví program školního výletu/exkurze/ napíše pohlednici z výletu Tematické celky učiva, gramatika 1. Každodenní život, plán týdne slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou zvratná slovesa v přítomném čase přítomný čas sloves typu unterhalten, einladen časové údaje + früh x bald Hodinová dotace 20 se spolužáky vede rozhovor o cestování a plánech na prázdniny napíše kamarádovi dopis o tom, co bude dëlat o prázdninách, jak by je chtël prožít na základë svých představ najde adekvátní nabídku napíše objednávku vede spor o tom, jaký druh cestování je výhodnëjší napíše životopis ve strukturované i slohové podobë seznámí se se školním systémem v České republice vypráví o plánech do budoucna mluví o výhodách a nevýhodách vybraných povolání 2. Cestování, dovolená stuppování přídavných jmen a příslovcí v přísudku zemëpisná jména souřadící spojky bezespojkové vëty Škola, povolání sloveso werden v přítomném čase minulý čas sloves préteritum zájmeno jemand zápor nicht, niemand 20 orientuje se v plánu poznávacího zájezdu po Nëmecku připraví si fotodokumentaci na plánu mësta vyhledá památky Vídnë připraví fotodokumentaci a krátký komentář k vyhledaným pamëtihodnostem Vídnë orientuje se v plánu mësta 4. Reálie německy mluvících zemí Nëmecko Rakousko, Vídep 5. Opakování tematické testy pololetní testy

92 6. Doplňující a opakovací učivo moderní hudba, oblíbený zpëvák, skupina nëmecká populární hudba cestování, kontakty, inzeráty 15 89

93 NĚMECKÝ JAZYK 2. CIZÍ JAZYK - 3. ROČNÍK Výsledky a kompetence připraví anketu o volnočasových aktivitách napíše článek do časopisu vyhledá článek o zajímavých koníčcích vypráví o svých zálibách Tematické celky učiva, gramatika 1. Volný čas, koníčky minulý čas - perfektum slovesa zakončená na eln, -ern podmët man x es použití allein x selbst Hodinová dotace 15 vede se spolužákem rozhovor na téma zdraví / nemoci / nehody připomene si důležitá telefonní čísla, důležité informace popíše návštëvu u lékaře napíše esej na téma Můj smolný den 2. Zdraví, u lékaře budoucí čas slovosled ve vedlejší vëtë perfektum způsobových sloves a slovesa Essen shoda podmëtu a přísudku sloveso tun 15 prezentuje základní údaje o Švýcarsku pomocí mapy vypráví o tom, kde a jak lze trávit volný čas / dovolenou, seznámí se s historií švýcarského státního svátku vyhledá na mapë mësto Lucern připraví krátkou charakteristiku mësta a nejznámëjších památek najde na mapë Kolín nad Rýnem připraví krátkou charakteristiku mësta a nejznámëjších památek najde v jízdním řádu spojení mezi Prahou - Kolínem a jinými známými mësty mluví o výhodách a nevýhodách cestování jednotlivými dopravními prostředky odpoví dopisem na pozvání kladná / záporná odpovëď pozve dopisem přítele na návštëvu připraví program návštëvy pracuje s plánem mësta ptá se na cestu, informuje 3. Reálie německy mluvících zemí Švýcarsko Lucern 4. Doprava, dopravní prostředky vazby sloves, podstatných a přídavných jmen zájmenná příslovce vlastní jména osob přímý pořádek slov v otázce zjišťovací Wie x als ve významu jako

94 pomocí slovníku čte inzeráty s pracovními nabídkami napíše žádost o místo odpoví na otázky kladené při přijímacím pohovoru vypráví, co si oblékne a na co se bude ptát najde informace o nejvíce / nejménë žádaných pracovních místech, o dalších možnostech maturantů, o nezamëstnanosti vypráví o svém kulturním životë, čemu dává přednost a proč informuje o kulturních možnostech v bydlišti a okolí představí jednu významnou osobnost kultury napíše nebo vyhledá hodnocení kulturní události / film, divadlo/ pojmenuje co nejvíce oblečení podle různých příležitostí a ročních období vypráví o svém stylu oblékání, kde nakupuje a proč připraví modely s komentářem komentuje módní přehlídku ve třídë 5. Zaměstnání pracovní nabídky žádost o místo přijímací pohovor 6. Kultura vzájemné postavení příslovečných určení vëtný rámec vedlejší vëty 7. Móda, oblékání sklopování přídavných jmen po členu určitém a neurčitém tázací zájmena synonymní slovesa holen x bringen, probieren x anprobieren Opakování tematické testy pololetní testy 7 91

95 NĚMECKÝ JAZYK 2. CIZÍ JAZYK - 4. ROČNÍK Výsledky a kompetence charakterizuje typy obchodů vypráví, kde nakupuje a proč orientuje se v názvech oddëlení, vyjmenuje co nejvíce zboží, které zde lze koupit připraví reklamu na jeden výrobek tvoří rozhovory v obchodë napíše reklamaci na zakoupený výrobek a odpovëď na ni /kladná x záporná/ pracuje s plánem mësta vyhledá nëkteré známé památky a turistické cíle mësta, poznává je na fotografiích a krátce je charakterizuje seznámí se s povëstí o Golemovi Královská cesta exkurze Tematické celky učiva 1. Nakupování v obchodním domě neurčitá zájmena zájmena einer, keiner, meiner překlad českého už ne, ještë ne příslovce irgend-, nirgend- 2. Praha, orientace ve městě řadové číslovky datum smërová příslovce Hodinová dotace vypráví o svém domë / bytë / pokoji popíše zařízení vyjádří spokojenost / nespokojenost vede se spolužáky spor na téma bydlení ve mëstë x na venkovë napíše esej na téma Ideální bydlení / Dům mých snů vypráví o svých vztazích s rodinnými příslušníky, kamarády popíše vzhled a charakterové vlastnosti / kladné x záporné napíše esej na téma Můj vzor zodpoví anketní otázky o životë mládeže, vyhodnotí je čte ukázku v originále čtení podle rolí pracuje s textem podle zadaných úkolů převypráví obsah připraví krátký referát o autorovi a jeho díle 3. Bydlení venkov x město infinitiv závislý na podstatném a přídavném jménu infinitiv závislý na slovesu korelát es použití Platz x Ort x Stelle 4. Mezilidské vztahy ukazovací zájmena vespolné zájmeno einander předložky se 2. pádem použití Ende x Schluss, endlich x schließlich 5. Četba E. M. Remarque, Tři kamarádi

96 podle piktogramů pojmenuje druhy sportu vypráví o tom, o který druh sportu se zajímá / aktivnë x pasivnë / připraví charakteristiku určitého sportu x sportovce na základë textu napíše krátkou zprávu o průbëhu utkání vyhledá na internetu x v tisku aktuální zprávu ze svëta sportu, prezentuje ji a vyjádří se k extrémním sportům a dopingu na základë schémat porovnává školní systém v České republice a v Nëmecku krátce charakterizuje jednotlivé typy škol mluví o svých plánech 6. Sport nepřímé otázky přirovnávací vëty způsobové vedlejší vëty účelové vztažné vëty 7. Školství školský systém v České republice a Německu sloveso werden určování rodu podstatných jmen infinitivní konstrukce s zu, um zu synonymní slovesa akzeptieren, annehmen, aufnehmen, empfangen Opakování tematické testy pololetní testy 5 93

97 7.6. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: ŠPANĚLSKÝ JAZYK Kód a název oboru vzdëlání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdëlání: 4 roky v denní formë vzdëlávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396 Platnost: od počínaje 1. ročníkem POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Aktivní znalost cizích jazyků je v současnosti nezbytná, protože přispívá k účinnëjší mezinárodní komunikaci a také slouží pro osobní potřebu žáka, neboť usnadpuje přístup k aktuálním informacím a osobním kontaktům a umožpuje vyšší mobilitu a nezávislost žáka. Výuka cizích jazyků je významnou součástí vzdëlávání žáků. Rozšiřuje jejich komunikativní kompetenci, kulturní rozhled a vytváří základ pro jejich další jazykové a profesní zdokonalování. Výuka cizího jazyka si klade dva hlavní cíle komunikativní-hlavní cíl, daný specifikou předmëtu a vymezený výstupními požadavky a cíli, vede žáka k získávání komunikativních jazykových kompetencí a připravuje ho na přímou a nepřímou komunikaci výchovnë vzdëlávací přispívá k formování osobnosti žáka, učí ho poznávat kulturu a historii jiných národů, vede ho k toleranci a respektování hodnot. Vzdëlávání ve druhém cizím jazyce vede žáky k prohlubování komunikativních kompetencí a smëřuje k osvojení takové úrovnë, která odpovídá stupnici B1Společného evropského referenčního rámce. Charakteristika učiva Obsahem výuky je systematické rozvíjení: řečových dovedností zahrnujících dovednosti receptivní, produktivní a interaktivní přimëřeného rozsahu jazykových prostředků, tj. slovní zásoby včetnë nejbëžnëjší frazeologie a odborné terminologie, mluvnice a grafické stránky jazyka zemëpisných poznatků a jejich porovnání s reáliemi České republiky a zemí příslušné jazykové oblasti. Řečové dovednosti: společenské a zdvořilostní fráze (oslovení, pozdrav, podëkování, představování, rozloučení) vyjádření a obhájení postoje nebo názoru (souhlas, nesouhlas, odmítnutí, zákaz, nutnost, možnost, nemožnost) emoce (zájem, nezájem, sympatie, lhostejnost, libost, nelibost, překvapení, zklamání, libost, nelibost) morální stanovisko (omluva, odpuštëní pochvala, pokárání) pokyn k činnosti (žádost, přání, prosba, rada, nabídka, pozvání, doporučení) vlastní písemný projev a odpovëď (osobní dopis, vzkaz, pozdrav, přání, blahopřání) další písemný projev (vypravování, popis, úvaha) stručné zaznamenání čteného textu nebo slyšeného projevu, reprodukce 94

98 Tématické okruhy: domov a rodina kultura, umëní sport, volný čas bydlení, obchody stravování, péče o zdraví cestování, doprava, ubytování škola, studium, zamëstnání osobní charakteristika mezilidské vztahy počasí, roční období, příroda človëk a společnost vëda a technika reálie zemí příslušné jazykové oblasti Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Výuka smëřuje k tomu, aby žák: jednal v souladu s humanitou a vlastenectvím a se svými jazykovými znalostmi se snažil o poznání a pochopení jiných kultur a zemí. vážil si života, zdraví, materiálních a duchovních hodnot, životního prostředí v globálním mëřítku. cítil potřebu občanské aktivity a plnë využil svých jazykových znalostí Strategie výuky (pojetí výuky) V současné dobë je nutné brát ohled na individuální vzdëlávací potřeby žáků. Orientace bude zamëřena na: autodidaktické metody a vedení žáků k osvojení různých technik samostatného učení a individuální práci odpovídajícím jejich schopnostem. sociálnë komunikativní aspekty učení a vyučování-týmová práce a kooperace, diskuse, to vše za předpokladu, že žáci jsou dostatečnë informováni o konkrétním tématu a jsou schopni naplpovat sociálnë komunikativní formy učení v konkrétních hodinách, vyučující dále klade dále důraz na potřebu kultivovaného mluveného a písemného projevu. motivační činitelé-zařazení her, soutëží (vždy s vyhodnocením), použití hudebních nástrojů a nácvik písní Hodnocení výsledků žáků Důraz bude kladen na informativní a výchovné funkce hodnocení. Žáci budou vedeni k tomu, aby byli schopni objektivnë kritického sebehodnocení. Způsoby hodnocení by mëly spočívat v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání bodového systému, ebeny. procentuálního vyjádření. Základní formou hodnocení výsledků vzdëlávání je klasifikace vyjádřená známkou 1-5. Při hodnocení se přihlíží nejen ke gramatické a lexikální správnosti, ale přihlíží se také k rozsahu a rozmanitosti používaných jazykových a stylizačních prostředků. 95

99 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Komunikativní kompetence je veden k tomu, aby byl schopen: vyjadřovat se přimëřenë účelu jednání a komunikační situaci formulovat své myšlenky srozumitelnë a souvisle aktivnë se zúčastnit diskuzí písemnë zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů zpracovávat přimëřenë náročné texty Personální kompetence by mël být připraven: efektivnë se učit a pracovat sebekriticky vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok stanovit si cíle a priority podle svých schopností dále se vzdëlávat Sociální kompetence by mël být schopen: pracovat v týmu přijímat a odpovëdnë plnit svëřené úkoly nepodléhat předsudkům v přístupu k jiným kulturám a lidem Kompetence k pracovnímu uplatnění je veden k tomu, aby: dokázal se písemnë i verbálnë seberealizovat při vstupu na trh práce znal alternativy uplatnëní jazykového vzdëlání na trhu práce Aplikace průřezových témat Občan v demokratické společnosti je veden k tomu, aby: umël jednat s lidmi vážil si materiálních a duchovních hodnot dokázal se orientovat v masových médiích byl ochotný se angažovat nejen pro vlastní prospëch, ale i pro prospëch jiných lidí byl tolerantní a respektoval tradice aktivnë vystupoval proti projevům rasové nesnášenlivosti a xenofobie Člověk a životní prostředí je veden k tomu, aby: chápal a respektoval nutnost ekologického chování v souvislosti s lidským zdravím a vlivem na všechny živé tvory na zemi poznával svët a učil se mu rozumët 96

100 Informační a komunikační technologie je veden k tomu, aby: používal internet pro vyhledávání doplpujících informací využíval on-line testů, pro domácí samostudium využíval elektronickou poštu pro dopisování si v cizím jazyce s lidmi v různých zemích Mezipředmětové vztahy český jazyk a literatura dëjepis hospodářský zemëpis informační technologie občanská nauka písemná a elektronická komunikace právo ekonomika 97

101 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ŠPANĚLSKÝ JAZYK - 2. CIZÍ JAZYK - 1. ROČNÍK Výsledky vzdělávání Receptivní řečové dovednosti (poslech a četba s porozumëním) : rozpozná téma pochopí hlavní myšlenku porozumí orientačním pokynům porozumí popisu události odhadne význam neznámých výrazů Tématické celky Jazykové prostředky a funkce 1. Představování Fonetika: hlavní rysy zvukové podoby španëlštiny, vázání, intonace, přízvuk Pravopis: bëžnë používané litografické znaky, pravidla (ne)označeného přízvuku, interpunkce,tázací výrazy a zájmena; určitý a neurčitý člen; zápor ve vëtë Gramatika: osobní zájmena: vykání usted, ustedes, nepřímý a přímý předmët, zájmena osobní s předložkou; pravidelná slovesa - časování Komunikační situace souhlas/ nesouhlas; omluva, podëkování, vysvëtlení; pozdrav, rozloučení Tematické okruhy seznámení se, představování Reálie poznáváme Španëlsko; vëci, místa a lidé související se španëlsky hovořícími zemëmi 2. Život ve škole Gramatika: časování pravidelných a vybraných nepravidelných sloves v přítomném čase, rod a číslo substantiv/ adjektiv, shoda substantiv a adjektiv v rodë a čísle, přechylování, zkracování adjektiv (buen, mal), předložky de(l)/ en/ a(l) Komunikační situace: školní život, život doma Reálie: španëlština ve svëtë autonomní oblasti Španëlska 3. Prázdniny a dovolená Gramatika: zvratná slovesa, slovesa se zmënou kmenové samohlásky (e-ie, o-ue, e-i), slovesa ser/ estar/ hay a jejich použití, srovnávání adjektiv (komparativ, superlativ realtivní) Komunikační situace: prázdniny; každodenní povinnosti popis pracovního dne; rozvrh hodin Reálie: Alhambra, Granada; Hodinová dotace

102 Produktivní řečové dovednosti (samostatný ústní a písemný projev) : hláskuje zeptá se na význam slov pozdraví a rozloučí se představí sebe i ostatní, informuje o svém původu, národnosti, bydlišti a studiu (co a kde) osloví, zeptá se na jméno, národnost, odpoví sdëlí, jakými jazyky hovoří podëkuje, omluví se; zeptá se, když nerozumí pojmenuje vëci ve třídë, popíše předmëty a osoby, které ho obklopují vyjádří, co se kde nachází sdëlí, co dëlá v hodinách španëlštiny a proč se učí španëlsky vyjádří, že nëco dëlá rád/ nerad sdëlí, co dëlá o prázdninách (kde, co, jak) porovná různá místa potvrdí nebo opraví informaci vyjádří svůj názor odpoví na otázky týkající se povolání, sdëlí, čím chce být a proč zeptá se na adresu, , tel. číslo hovoří o počasí představí a popíše svoji rodinu, sdëlí svůj vëk a kdy slaví narozeniny popíše vzhled a vlastnosti osob popíše svoje zájmy a co se mu (ne)líbí vyjádří souhlas/ nesouhlas se zálibami ostatních sdëlí, co umí/ neumí dëlat popíše svůj bëžný den vyjádří čas (hodinu, datum, roční období) popíše svůj rozvrh hodin, svoje plány a zeptá se na plány ostatních sjedná si schůzku; přijme/ odmítne pozvání zeptá se na cestu a popíše ji popíše svůj byt/dům, zařízení nábytek 4. Profese Gramatika: číslovky základní; příslovce a příslovečná určení místa/ času/ způsobu/ míry; neurčitá a záporná zájmena (adjektiva); neosobní vazby (hay que, /no/ se puede, está prohibido + infinitiv), vykání Komunikační situace: práce (profese) a studium Reálie: oficiální jazyky Španëlska vykání a tykání, bëžný den ve Španëlsku pracovní doba/ otvírací hodiny ve Španëlsku adresy ve Španëlsku; příjmení ve španëlsky mluvícím svëtë; zkrácené verze šp. jmen 5. Rodina Gramatika: přivlastpovací zájmena samostatná/ nesamostatná Komunikační situace: stručný popis rodiny (přátel) a domova, rodina, přátelé Reálie: Barcelona 6. Záliby Gramatika: neosobní slovesa (gustar, encantar, interesar), Komunikační situace: já a mé záliby volný čas vyjádření svých zájmů Reálie: španëlské svátky a oslavy

103 Interaktivní řečové dovednosti : udílí a požádá o orientační pokyny reaguje na vyjádřené pocity zodpoví bëžné dotazy reaguje gramaticky správnë v bëžných, probraných situacích užitím vhodných výrazů a frazeologických obratů vyjádří svůj názor, argumentuje 7. Cestování, dopravní prostředky Gramatika: infinitivní vazby para/ antes/ después de + infinitiv, dvojí zápor, modální slovesa, vyjádření plánů do budoucna (ir + a + inf.) Komunikační situace: popis cesty, vëcí; vyjádření dovolení, zákazu doprava a cestování Reálie: počasí a příroda, Evropa a svët nás zajímají Pro žáky s posílenou výukou cizího jazyka bude učivo adekvátnë upraveno v oblasti gramatické, lexikální, faktografické a konverzační

104 ŠPANĚLSKÝ JAZYK - 2. CIZÍ JAZYK - 2. ROČNÍK Výsledky vzdělávání Receptivní řečové dovednosti (poslech a četba s porozumëním) : rozpozná téma pochopí hlavní myšlenku porozumí orientačním pokynům porozumí popisu události odhadne význam neznámých výrazů Produktivní řečové dovednosti (samostatný ústní a písemný projev) : zeptá se na cenu vypráví o svých stravovacích návycích poradí, přikáže a zakáže nakoupí potraviny a objedná si v restauraci popíše, z čeho se skládá pokrm popíše činnosti probíhající nedávno i v minulosti vypráví o svých cestách, zhodnotí své zážitky popíše hotel, hotelové služby a pokoj, rezervuje si ubytování dává pokyny, rady a doporučení ve formálních situacích požádá o pomoc a službu Tématické celky Jazykové prostředky a funkce 1. Bydlení Fonetika: zvuková podoba španëlštiny, vázání, intonace; výslovnostní odlišnosti evropské a americké španëlštiny (ceceo, seseo. písmo, etc.) Pravopis: pravidla (ne)označeného přízv., interpunkce Gramatika: zájmena ukazovací, neurčitá a záporná; estar /hay opakování, postavení zájmen ve vëtë Komunikační situace: popis bydlištë, byt a dům výhody a nevýhody Reálie: poznáváme Španëlsko, vivir en Espapa 2. Nakupování Gramatika: kladný a záporný rozkaz pro tykání jedné osobë; vëty zvolací Komunikační situace: jídlo, nákupy, obchody Reálie: typická španëlská jídla + restaurace, nápoje, španëlská kuchynë 3. Prázdniny, volný čas Gramatika: Pretérito Indefinido minulý čas prostý pravidelná + nepravidelná slovesa Komunikační situace: vyjádřit, kde jsem byla na prázdninách Reálie: opakování Španëlska, španëlská hudba 4. Hotely, ubytování Gramatika: rozkazovací způsob vykání, al + inf., sloveso estar + přídavné jméno, předložky para/por, spojky pero a sino Komunikační situace: popsat hotel, hotelové služby, rezervovat ubytování, pokyny, rady, doporučení, popsat stav vëcí a míst, požádat o pomoc a službu Reálie: cestovní ruch na Yucatánu Hodinová dotace

105 rozumí výstražným, příkaz. a zákaz. značkám popíše stav vëcí a míst, jak vëci vypadají pojmenuje nëkteré obchody a druhy zboží pohovoří o tom, co rád nosí a kde nakupovat oblečení vyjádří názor, preference, souhlas a nesouhlas s názory druhých pojmenuje a popíše nëkterá zvířata vyjádří, co dëlá právë v určitou chvíli a co dëlá obvykle popíše duševní stavy, pocity, nálady vypráví o dëtství a jiných etapách života pojmenuje nëkteré bëžnë používané vynálezy, pohovoří o tom, jak zmënily náš život reaguje na zprávy porovná minulý a současný život vypráví o historických událostech, o životë slavných osobností vyjádří přání, potřeby, zámër a účel předá vzkaz vypráví o svých narozeninách, pogratuluje a popřeje vše nejlepší Interaktivní řečové dovednosti : udílí a požádá o orientační pokyny reaguje na vyjádřené pocity zodpoví bëžné dotazy reaguje gramaticky správnë v bëžných probíraných situacích užitím vhodných výrazů a frazeologických obratů vyjádří svůj názor, argumentuje 5. Nakupování, obchody Gramatika: neurčitá a záporná zájmena opakování, předmët přímý a nepřímý, sloveso partir Komunikační situace: pojmenovat nëkteré obchody a druhy zboží, co rádi nosíme, popsat práci s web. Stránkou Reálie: Fair Trade a kolumbijská káva 6. Životní prostředí Gramatika: Gerundium, estar + gerundium, nepravidelná slovesa v přít. Čase, sloveso estar + příd. Jm. Komunikační situace: souhlas a nesouhlas s názorem, životní prostředí, popis zvířat, vyjádření pocitů Reálie: Galapágy 7. Dětství Gramatika: imperfecto, slovesné vazby s infinitivem, tvoření příslovcí Komunikační situace: Vyprávët o dëtství, popis osob a vëcí v minulosti, porovnat minulý a současný život Reálie: Říše Inků a Inkové dnes

106 8. Zážitky, vztahy Gramatika: Pretérito indefinido shrnutí + další nepravidelná slovesa, porovnání indefinido a imperfecto předložka A s nepřímým předmëtem 4. pád Komunikační situace: hovořit o historických událostech, vyprávët příhody a zážitky z minulosti, vyprávët o vztazích Reálie: literatura z Latinské Ameriky 9. Svátky Gramatika: vazba soler + infinitiv Subjuntivo tvary pravidelné a nepravidelné, použití zájmena předmëtu přímého a nepřímého Komunikační situace: oslava různých svátků, jak slavíme narozeniny, co obvykle dëláme, pogratulovat, přání a potřeby, předat vzkaz, vyjádřit zámër a účel Reálie: fiestas latinoamericanas Pro žáky s posílenou výukou cizího jazyka bude učivo adekvátnë upraveno v oblasti gramatické, lexikální, faktografické a konverzační

107 ŠPANĚLSKÝ JAZYK - 2. CIZÍ JAZYK -3. ROČNÍK Výsledky vzdělávání Řečové dovednosti umí si naplánovat nëjakou činnost umí se orientovat na poštë, umí poslat dopis nebo pohlednici umí popsat dopravní prostředky umí si objednat v restauraci umí vyjádřit vlastní názor na umëlecké žánry a styly (divadlo, kino, tanec, apod.) umí vést dialog na dané téma formuje vlastní myšlenky rozumí přimëřenë souvislým projevům je schopen ústního a písemného vyjádření situačnë a tématicky zamëřeného čte s porozumëním vëcnë i jazykovë přimëřené texty orientuje se v textu, umí nalézt hlavní myšlenky odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu Jazykové prostředky systematicky si upevpuje návyky správné výslovnosti vyslovuje srozumitelnë co nejblíže přirozené výslovnosti dodržuje základní pravopisné normy má dostatečnou slovní zásobu včetnë frazeologie v rozsahu daných tématických okruhů Tématické celky 1. Volný čas jednoduchý budoucí čas časování slovesa jugar slovesa končící na ducir zvratné pasivum řadové číslovky 2. Sporty krácení tvarů přídavných jmen udávání času podmínková souvëtí nepřímá otázka zjišťovací užití výrazů también, tampoco 3. Repaso kontrolní opakování dosud probrané látky 4. Pošta imperfektum gerundium opisná vazba estar+gerundium Hodinová dotace 5. Doprava opisná vazba estar a punto de neurčité zájmeno todo, todos, toda, todas záporné zájmeno nada Gastronomie plusquamperfektum nepřímá řeč souslednost časů opisná vazba seguir+gerundium

108 Země příslušné jazykové oblasti zná společenské zvyklosti, geografické a kulturní poznatky o zemích dané jazykové oblasti má informace o významných spisovatelích šp. jazykové oblasti má znalosti o reáliích dané jazykové oblasti 7. Jídla, recepty sloveso cocer polovëtná vazba antes de+inf. vztažné zájmeno cuyo, cuya, cuyos, cuyas 8. Kultura podmipovací způsob jednoduchý souslednost časů polovëtná konstrukce sin+inf. vazba volver a+inf. člen u zemëpisných názvů Písemné práce ohodnocení práce s chybami

109 ŠPANĚLSKÝ JAZYK - 2. CIZÍ JAZYK -4. ROČNÍK Výsledky vzdělávání Řečové dovednosti umí vyprávët o historii umí popsat určitá místa umí hovořit o plánech na cesty orientovat se v jídelním lístku rozumí souvislému projevu v rozsahu aktivnë osvojených jazykových prostředků dokáže vhodnë jazykovë reagovat v bëžných situacích společenského života umí souvisle hovořit v rámci probraných tematických celků na všeobecná témata čte s porozumëním přimëřenë náročné všeobecnë či odbornë orientované texty umí využívat logického odhadu významu neznámých výrazů či tvarů z kontextu ovládá základní časy Jazykové prostředky dodržuje základní pravopisné normy má dostatečnou slovní zásobu včetnë frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů rozlišuje základní zvukové prostředky jazyka Tématické celky 1. Turistický ruch opisné pasivum opisná vazba estar+příčestí polovëtné konstrukce s příčestím 2. Historické památky španělska opisné vazby llevat+gerundium polovëtná konstrukce después de+inf. postavení přídavného jména příslovečné spřežky 3. Cesty subjuntiv přítomný opisná vazba ir+ gerundium další užití předložky de 4. Jídelní lístek subjuntiv nepravidelných sloves subjuntiv ve vëtách hlavních Hodinová dotace Země příslušné jazykové oblasti osvojuje si další informace z historie a současnosti zemí s ohledem na významné aktuální události, významné tendence v myšlení osvojuje si informace o dëjinách a umëní daných zemí získává další geografické a demografické údaje v návaznosti na již osvojené poznatky z předchozích ročníků 5. Repaso kontrolní opakovaní dosud probrané látky 6. Písemné práce ohodnocení práce s chybami

110 7.7. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: FRANCOUZSKÝ JAZYK Kód a název oboru vzdëlání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdëlání: 4 roky v denní formë vzdëlávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396 Platnost: od počínaje 1. ročníkem POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Francouzský jazyk je v našem vzdëlávacím zařízení vyučován jako druhý cizí jazyk. Vstupní úrovep žáků je podle dosavadní zkušenosti možno hodnotit jako nulovou, příp. mírnë začáteční. Základním cílem výuky je tedy především osvojení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností, které umožpují dorozumëní v bëžných situacích každodenního života. Současnë mají žáci získat orientaci v odlišném sociálnë kulturním prostředí a učit se tolerovat a respektovat hodnoty jiných národů. Vzdëlávání smëřuje k dosažení úrovnë B 1 podle Společného evropského rámce, přičemž je jeho obsah modifikován v souvislosti s talentem a schopnostmi příchozích žáků. Základním požadavkem výuky přitom zůstává vytvoření dobrého jazykového základu, na nëjž bude možno v budoucnu navázat jak v rámci studia na vysokých či vyšších odborných školách, tak v oblasti další profesní orientace. Z hlediska metodického je zásadním výukovým cílem zejména soustavné užívání motivačních činitelů, které vedou k posilování zájmu o studovaný předmët a k pozitivnímu vnímání mezinárodních a mezilidských vztahů. Charakteristika učiva Základním obsahem jazykové výuky jsou čtyři složky, které se vzájemnë prolínají: řečové dovednosti jazykové prostředky tematické okruhy a komunikační situace reálie Řečové dovednosti jsou chápány v podobë receptivní, produktivní a interaktivní. Předpokládají zvládnutí poslechu a čtení s porozumëním, reprodukce mluveného i psaného projevu, vytvoření vlastního ústního i písemného projevu, rychlé a pohotové reakce v situační konverzaci a správnou volbu vhodného jazykového materiálu z hlediska aktuální situace. Jazykové prostředky představují fonetickou a pravopisnou stránku jazyka, slovní zásobu a gramatiku. Tematické okruhy a komunikační situace se váží k nejrůznëjším oblastem lidského života včetnë odborného zamëření. Reálie se soustřeďují na odlišnosti v chování a zvyklostech a na politické, geografické a kulturní zvláštnosti prostřednictvím komparativního pohledu. 107

111 Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Základním výchovným cílem je vychovat mravného a zásadového človëka schopného rychlé orientace a rozumného úsudku v toku informací, nepodléhajícího masové manipulaci zejména v souvislosti s nacionálními a xenofobními tendencemi a uvëdomujícího si hodnoty vlastního morálního, historického a kulturního dëdictví. Strategie výuky (pojetí výuky) Výuka klade důraz především na tyto aspekty: motivaci žáků kreativnost a aktivitu využití autodidaktických metod týmovou práci individuální přístup k žákům K pozitivní motivaci žáků přispívá jak výbër atraktivního učiva po stránce tematické, tak hojné uplatpování hravého a zábavného přístupu po stránce formální. Do výuky jsou proto co nejčastëji zařazeny hry, alternativní aktivity, práce s interaktivní tabulí, prezentace, projekty, jsou podporovány školní i mimoškolní aktivity (účast v soutëžích, setkání s cizinci, korespondence, ) a mezipředmëtové vztahy. Výuka je důslednë vedena v cizím jazyce, žáci jsou neustále podnëcováni k vyjadřování vlastních názorů a k řešení modelových situací. Žáci jsou vybízeni jak k různým formám samostudia a individuální práce (četba, využití médií, informační technologie), tak i k práci skupinové, přičemž je přihlíženo k individuálním schopnostem, možnostem, zájmům a potřebám jednotlivých žáků. Tempo výuky je zámërnë voleno nerovnomërnë: v prvním ročníku je cílenë velmi pomalé, neboť je třeba žáky učit především základům komunikace v obecné rovinë. Jde především o používání mimojazykových výrazových prostředků, odhadování významu s přihlédnutím k danému kontextu a k znalostem mezinárodních výrazů, slovní zásoby a struktury jiných cizích jazyků apod. Současnë je nutné pëstovat schopnost globálního porozumëní a logického pronikání do jazykového systému, přičemž jsou žáci vedeni k odbourání používání mateřského jazyka. v dalších ročnících pak lze snadnëjším způsobem navazovat na pochopené zákonitosti jazyka a tempo výuky urychlit. Hodnocení výsledků žáků Hodnocení výsledků práce probíhá v nëkolika rovinách. Vedle klasického hodnocení ze strany učitele jsou žáci vedeni k hodnocení v kolektivní podobë a individuálnímu sebehodnocení, jež může mj. probíhat prostřednictvím jazykového portfolia. Ve všech případech jde o hodnocení pozitivní, tedy zamëřené především na dosažené znalosti a dovednosti, nikoli na vyhledávání nedostatků. v průbëhu hodnocení je přihlíženo nejen k dosaženým znalostem v podobë ústního či písemného vyjádření, ale i k schopnosti interaktivního a pohotového zaujetí stanoviska a k aktivitë žáků. Hodnocení spočívá v kombinaci známkování, bodového systému a slovního hodnocení. Jeho základní formou je klasifikace vyjádřená známkou podle hodnotící stupnice 1 5, přičemž definice úrovnë vëdomostí a kompetencí odpovídající jednotlivým stuppům vycházejí z definic vnitřního řádu školy. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Komunikativní kompetence by mël dokázat: chovat se a vyjadřovat se adekvátnë k situaci a sociálnë kulturnímu prostředí, v nichž se bude nacházet naslouchat a snažit se porozumët projevu svého protëjšku, respektovat jeho názory a postoje vstoupit do diskuse nebo debaty, dokázat vyjádřit a obhájit své názory jasnë, přehlednë a jazykovë správnë formulovat své myšlenky v ústní i písemné podobë zaznamenat důležité informace z různých zdrojů, příp. samostatnë zpracovat pojednání na určité téma 108

112 Personální kompetence by mël být schopen: vytýčit si reálné životní a profesní cíle v souvislosti se svými zájmy a schopnostmi systematicky, pravidelnë a efektivnë pracovat samostatnë a operativnë vyhledávat potřebné informace sebekriticky hodnotit a posuzovat své výsledky, přijímat rady a hodnocení ostatních Sociální kompetence by mël umët: citlivë jednat s lidmi a dokázat s nimi týmovë pracovat respektovat osobnosti ostatních, chovat se k nim uctivë a tolerantnë uvážlivë přijímat svëřené úkoly chovat se zodpovëdnë Kompetence k pracovnímu uplatnění by mël získat: poučení o požadavcích na jazykové vzdëlání z hlediska trhu práce zdravé sebevëdomí ale i otevřenost pro názory ostatních v případë vlastního vstupu do pracovního procesu Aplikace průřezových témat Občan v demokratické společnosti je veden k tomu, aby: se dokázal samostatnë orientovat v oblasti masových médií, dokázal objektivnë zhodnotit nabízené informace a odolávat názorové manipulaci dokázal veřejnë přednést svůj názor a současnë respektovat myšlenky, názory a postoje ostatních si uvëdomoval závažnost a potřebu chránit duchovní a materiální hodnoty své zemë, rozvíjel své vlastenectví a dokázal je odlišit od projevů rasové nesnášenlivosti Člověk a životní prostředí je veden k tomu, aby: se snažil porozumët přírodním jevům a vlivům se snažil co nejvíce dále vzdëlávat v oblasti ekologie a chovat se v souladu s ekologickými postoji Informační a komunikační technologie je veden k tomu, aby: aktivnë využíval možností prostředků informační technologie k samostudiu, vyhledávání potřebných informací a cizojazyčné komunikaci dokázal samostatnë vytvořit cizojazyčný dokument (např. formou webových stránek) Mezipředmětové vztahy anglický jazyk český jazyk a literatura informační technologie písemná a elektronická komunikace hospodářský zemëpis zbožíznalství právo ekonomika 109

113 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ FRANCOUZSKÝ JAZYK - 2. CIZÍ JAZYK - 1. ROČNÍK Výsledky a kompetence : získává představu o francouzské výslovnosti, seznamuje se zejména s otevřeností a zavřeností samohlásek, zvláštním typem franc. samohlásek a s nosovkami dovede pozdravit, podëkovat, představit se, vyhláskovat své jméno, sdëlit svou profesi a vëk : rozumí základním francouzským pokynům pro práci ve třídë a reaguje na në, dokáže požádat o zopakování, zapsání nebo vysvëtlení slov podá informaci o aktuálním datu a o datu svého narození dokáže si vypůjčit školní pomůcky a zareagovat na tuto žádost : dokáže podat základní informace o sobë, o členech své rodiny i o jiných lidech : umí se přivítat a uvést návštëvu dokáže vést jednoduchou konverzaci o rodinë popíše členy své rodiny i osobní předmëty stručnë řekne, co dëlá o Vánocích, a vyjádří vánoční přání Tematické celky učiva 1. Základní konverzační dovednosti pozdravy, podëkování, představování francouzská abeceda a hláskování číslovky Základní pojmy školního prostředí základní pokyny pro práci ve třídë pojmenování školních pomůcek dny a mësíce rozlišení otázek Qui est-ce, Qu est-ce que c est rozlišení rodů a čísel 3. Základní osobní údaje, národnosti a profese jednoduché informace o sobë pojmenování domácích zvířat pojmenování známých zemí a jejich příslušníků pojmenování obvyklých profesí sg. sloves être, avoir a 1. slovesné třídy ženský rod podstatných a přídavných jmen 4. Domov a rodina, popisy osob, osobní věci, svátky komunikační situace - uvítání pojmenování příslušníků rodiny popisy osob pojmenování základních osobních vëcí pojmenování barev adventní a vánoční svátky činnosti, jednoduchá přání sg. slovesa aller rozlišení určitého a neurčitého členu vyjádření vlastnictví - 2. pád sg. přivlastoovacích zájmen tázací zájmena nesamostatná ženský rod a množné číslo přídavných jmen pokrač. zápor slovosled číslovky Hodinová dotace

114 dokáže vyjádřit libost, nelibost a preference pohovoří a vede konverzaci o svých zálibách a o své činnosti ve volném čase navrhne společnou činnost a na podobný návrh zareaguje : dokáže se informovat na čas a na tuto otázku zareaguje vypráví o svém denním režimu i o činnostech jiných osob stručnë pohovoří o své činnosti ve škole a o svém studiu, porovná situaci na našich a francouzských školách dokáže zdůraznit, co nëkdo právë nyní dëlá - sestavuje interview s významnou osobností : umí sdëlit své blízké plány na prázdniny a na toto téma konverzovat 5. Činnost ve volném čase I vyjádření preferencí komunikační situace - návrhy pojmenování sportů, hudebních nástrojů oblíbená četba a hudba jiné činnosti ve volném čase projekt: osobní portrét druhy otázek sloveso faire, savoir, vouloir, connaître, lire sg., 3. pl. 3. pl. probraných sloves stažený člen všeobecný podmët on 6. Denní režim, škola vyjádření času časové předložky každodenní činnosti pojmenování školních předmëtů a činností, rozvrh hodin pojmenování místností 1. a 2. pl. probraných sloves slovesa prendre, écrire, pouvoir, devoir, boire, sortir, dormir slovesa zvratná slovesa 2. třídy zvláštnosti sloves 1. třídy manger, commencer vyjádření průbëhu: être en train de číslovky Cesta na prázdniny základní prázdninové aktivity futur proche sloveso partir, dire ukazovací zájmena nesamostatná osobní zájmena samostatná

115 FRANCOUZSKÝ JAZYK - 2. CIZÍ JAZYK - 2. ROČNÍK Výsledky a kompetence : dokáže říct, kde strávil prázdniny umí pojmenovat často navštëvované evropské zemë a vyjádřit svůj vztah k nim Tematické celky učiva 1. Evropské země názvy důležitých evropských zemí smërové a místní předložky passé comp. slovesa être Hodinová dotace 4 : dovede se poinformovat na cestu v neznámém mëstë a naopak poradit cestu cizincům představí stručnë své mësto a popíše jeho zajímavé části vysvëtlí cizinci, jak se zorientovat v pražském metru rozliší mezi prosbou, jemným a důraznëjším příkazem a aktivnë je používá v hovoru : provádí jednoduchý telefonní rozhovor dokáže vhodnë vyjádřit pozvání k nëjaké činnosti a na podobné zareagovat podrobnëji umí povyprávët a vést konverzaci o aktivitách ve volném čase vypráví o svých výletech a zážitcích, přičemž dokáže správnë kombinovat oba minulé časy pokouší se francouzsky převyprávët známé pohádky seznamuje se s francouzskými zvyklostmi bëhem uvedených svátků, dokáže o nich pohovořit a provést srovnání se zvyky v naší zemi sestaví krátký osobní dopis 2. Orientace ve městě komunikační situace dotazy na cestu, poskytnutí informací místní předložky pojmenování budov, různých částí mësta, obchodů dopravní prostředky cestování metrem projekty: Ma ville, Mon lycée pages web stažený člen pokrač. výraz il y a imperativ slovesa venir, rire, voir slovesa 3. třídy zvláštnosti sloves 1. třídy acheter řadové číslovky 3. Činnost ve volném čase II komunikační situace telefonování, pozvání a reakce na pozvání aktivity ve volném čase domácí práce výlety oblíbené filmy, divadlo základní údaje o počasí aktuální svátky Vánoce, Sv. Valentýn, Epiphanie jednoduchý dopis vyprávëní kombinace minulých časů projekty: Conte de fée, Ma meilleure sortie passé composé imparfait neosobní vazby slovesa croire, courir, mettre, vivre, mourir pl. přivlastpovacích zájmen osobní zájmena samostatná osobní zájmena ve funkci předmëtu přímého - zbëžnë

116 : umí získat a podat základní informace potřebné při cestování vlakem dokáže se zorientovat v autentickém dokumentu lístek, jízdní řád vede konverzaci na téma počasía dovolená vysvëtlí svou preferenci určitého ročního období popíše své oblíbené místov přírodë umí si rezervovat pokoj v hotelu dovede napsatpozdrav z dovolené svým přátelům 4. Cestování komunikační situace - informace na nádraží, rezervace časové a místní předložky pokrač. prázdninové aktivity počasí příroda cestování vlakem rezervace pokoje pozdrav z dovolené projekt: Les 4 saisons de l année futur simple vyjádření podmínky skutečné slovesa envoyer, recevoir zápor a omezení účelové vëty

117 FRANCOUZSKÝ JAZYK - 2. CIZÍ JAZYK - 3. ROČNÍK Výsledky a kompetence : umí získat potřebné informace ohlednë pobytu v hotelu a nabízených služeb zdokonalí si jazykové prostředky potřebné pro rezervaci pokoje, dokáže provést písemnou rezervaci em zorientuje se v autentickém materiálu nabídka hotelů a služeb, fax upřespující informace k pobytu umí objednat snídani, domluvit odvoz taxíkem dokáže sám vybrat a doporučit vhodný hotel podle požadavků klienta : rozliší oficiální a neoficiální pozvání na společenskou akci, vhodnë na në zareaguje, sám je dokáže nastylizovat dovede vyjádřit blahopřání k různým příležitostem a zareagovat na në zvládá bëžné společenské fráze a umí se zapojit do společenské konverzace na obecná témata seznámí se s životním stylem Francouzů a s jeho odlišnostmi od našich společenských konvencí : ovládá frazeologické obraty užívané při nákupech vyjádří přesnë svá přání i názory na nakupované zboží, dovede se na nëj informovat a naopak je nabídnout zákazníkovi zorientuje se v autentickém materiálu katalogy obchodních domů, nabídka na internetu a umí na në zareagovat seznámí se s Francií jakožto módní velmocí Tematické celky učiva Hodinová dotace 1. Ubytování v hotelu komunikační situace - informace v hotelu, rezervace pokoje, objednávka snídanë hotelové služby názvy potravin dëlivý člen výrazy množství projekt: Hôtel idéal Oslavy, schůzky a společenské akce komunikační situace přání, blahopřání a reakce, společenská konverzace oficiální a neoficiální pozvání společenský večer, návštëva schůzka soukromá, oficiální fyzický vzhled a charakterové vlastnosti pojmenování základního zařízení bytu životní styl Francouzů Vánoce a vánoční zvyky osobní zájmena ve funkci předmëtu přímého sloveso conduire, offrir podmipovací způsob vyjádření podmínky neskutečné 3. Nákupy a móda komunikační situace nákupy: vyjádření přání a nabídky, informace, zaujetí osobního stanoviska ohlednë zboží vyjádření vlastního názoru pojmenování oblečení módní tendence, francouzská haute couture projekt: Défilé de mode osobní zájmena ve funkci předmëtu nepřímého ukazovací zájmena samostatná tázací zájmena samostatná stuppování a porovnávání

118 : dokáže rezervovat stůl v restauraci, objednat jídlo, příp. se informovat na jeho ingredience, způsob přípravy apod. zvládá frazeologické obraty užívané při komunikaci s personálem restaurace zorientuje se v autentickém materiálu jídelní lístek, nabídka restaurací seznámí se s jídelními návyky Francouzů, se zvláštnostmi jejich gastronomie a s různými druhy restaurací ve Francii, dokážou porovnat se situací v ČR rozumí bëžným francouzským receptům a sám sestaví recept na jednoduché jídlo v rámci projektové práce si zkusí nëkteré francouzské jídlo vytvořit 4. Gastronomie komunikační situace rezervace, informace a objednávka v restauraci, vyjádření libosti a nelibosti pojmenování potravin a jídel jídelní návyky Francouzů porovnání francouzské a české kuchynë druhy restaurací ve Francii jednoduché recepty projekty: Notre restaurant, Un petit plat français výrazy množství pokrač., zájmeno en subjonctif présent

119 FRANCOUZSKÝ JAZYK - 2. CIZÍ JAZYK - 4. ROČNÍK Výsledky a kompetence : dokáže získat potřebné informace v cestovní kanceláři či v turistickém centru, sám je naopak umí nabídnut klientům rozšíří si své jazykové znalosti na téma prohlídka mësta dovede vytyčit turisticky zajímavou trasu po Praze i rodném mëstë a pohovořit o jejích základních bodech v rámci projektové práce svůj návrh realizuje přímo v terénu seznámí se se zajímavými místy v Paříži a dovede o nich krátce pohovořit : umí se otázat na zdraví, odpovëdët, příp. vyjádřit svou účast dovede vést konverzaci o zdravotních problémech i o životním stylu zvládá frazeologické obraty při rozhovoru s lékařem, umí popsat příznaky své nemoci a zeptat se na podrobnosti ohlednë léčby dokáže se vyjádřit k současnému životnímu prostředí a jeho vlivu na zdraví človëka seznámí se se způsobem fungování lékařské péče ve Francii naučí se přivolat rychlou lékařskou pomoc : rozšíří si své jazykové znalosti v oblasti telefonování, zvládá frazeologické obraty při telefonické konverzaci seznámí se s fungováním telefonického spojení v rámci území Francie a mezi Francií a ČR dovede získat potřebné informace na poštë a v bance dokáže sestavit strukturovaný životopis užívá základních obratů a frází pro obchodní korespondenci, dovede nastylizovat em i dopisem jednoduchou poptávku, nabídku, objednávku a reklamaci Tematické celky učiva 1. Turismus komunikační situace informace v cestovní kanceláři, v turistickém centru orientace ve mëstë pokrač. pojmenování historických památek Praha, Paříž turisticky zajímavá místa projekty: Ma ville, Promenade dans Prague sloveso construire trpný rod časová souslednost vazba faire faire zájmeno y zájmeno dont 2. Zdraví, nemoci, ekologie komunikační situace - konverzace o zdraví, rozhovor s lékařem pojmenování základních nemocí a zdravotních problémů péče o zdraví péče o životní prostředí subjonctif passé zájmena qui, que a jejich složeniny kombinace předmëtových zájmen 3. Úřední jednání komunikační situace telefonování, informace na poštë a v bance autobiografické údaje obchodní korespondence základní korespondenční obraty, poptávka, nabídka, objednávka, reklamace part. présent gérondif zájmena vztažná doplnëní závërečné shrnutí Hodinová dotace

120 7.8. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: RUSKÝ JAZYK Kód a název oboru vzdëlání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdëlání: 4 roky v denní formë vzdëlávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396 Platnost: od počínaje 1. ročníkem POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle Výuka ruského jazyka jako druhého jazyka bez návaznosti na jeho předchozí studium předpokládá nulovou nebo mírnë začáteční znalost jazyka. Bëhem výuky je třeba žáka neustále motivovat a probudit jeho zájem o výuku cizího jazyka a připravit ho na život v multikulturní Evropë. Je třeba výuku obohacovat o aktivity, které souvisí přímo s reálným prostředím, kde je jazyk používán. K tomu je třeba využít internet, multimediální programy, navazovat kontakty mezi školami v zahraničí, pokud možno organizovat poznávací zájezdy, podporovat účast žáků v soutëžích. Cílem výuky je příprava žáků jak k dalšímu studiu na vysokých školách, tak hlavnë pro pracovní trh. Důležitým cílem výuky cizího jazyka je osvojení komunikativní kompetence, schopnosti dorozumët se ve všech bëžných situacích života. Současnë se žák učí toleranci k hodnotám jiných národů a jejich respektování. Vzdëlávání v druhém cizím jazyce smëřuje k dosažení úrovnë A2 B1 Charakteristika studia Výchozím dokumentem pro stanovení rozsahu učiva je Rámcový vzdëlávací program pro obor vzdëlávání M/Obchodní akademie. Předmët Ruský jazyk jako 2. cizí jazyk je zařazen v rámci učebního plánu do všech čtyř ročníků s tříhodinovou týdenní dotací. Výuka předpokládá úvod do studia jazyka, osvojení základních fonetických, morfologických, lexikologických a syntaktických struktur. Na tomto základë je možno usilovat o osvojení systému ruského jazyka, obeznámení s reáliemi, pochopení vzájemného vztahu mezi procesem osvojení cizího a mateřského jazyka, uvëdomëlejší a přesnëjší používání jazyka jako nástroje myšlení a využívání znalosti cizího jazyka k dalšímu vzdëlání a rozvoji osobnosti. Průbëžnë probíhá osvojování základů odborného stylu jazyka. Předpokládá se dosažení prahové úrovnë samostatného uživatele v rozmezí A2 až B1 Mezipředmětové vztahy občanský a společenský základ český jazyk a další cizí jazyky hospodářský zemëpis a zemëpis cestovního ruchu základy dëjin kultury dëjepis občanská nauka hudební a estetická výchova informační a komunikační technologie ekonomické předmëty písemná a elektronická komunikace 117

121 Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Výuka smëřuje k rozvíjení žákovy osobnosti se zamëřením na: Pojetí výuky Multikulturalismus, rozpoznávání a odmítání projevů xenofobie a rasové nesnášenlivosti Společenský rozhled, orientace ve státoprávní problematice Rozvoj morálních kvalit, vytrvalost, systematická práce, pracovní kázep a sebekázep Posilování národní hrdosti i skromnosti Estetické cítëní, povëdomí o svëtovém kulturním dëdictví Pochopení významu využití cizího jazyka jako důležitého faktoru mezilidských vztahů Realizace komunikativního cíle předpokládá osvojení čtyř hlavních komplexních řečových dovedností (poslech, ústní vyjadřování, čtení a porozumëní, písemné vyjadřování) při dodržování principů soustavnosti, přimëřenosti, gradace a cykličnosti výuky. V procesu výuky se kromë základní učebnice v hojné míře využívají doplpkové materiály, audiovizuální pomůcky, IT, tisk, film, exkurze, nácvik vystoupení na školní akademii. Dále je třeba dbát na individuální vzdëlávací potřeby žáků a také vést žáky k týmové práci, diskusi, k osvojení technik samostatného učení. Hodnocení výsledků žáka Při hodnocení výsledků bude důraz kladen na řečové dovednosti, porozumëní rodilému mluvčímu, porozumëní textu, dovednosti interpretovat text, vymëpovat si informace v rozhovorech, schopnost aplikovat osvojenou slovní zásobu a gramatické struktury v písemném projevu. Výuka cizího jazyka předpokládá průbëžnou systematickou kontrolu, ovëřování znalostí žáků, jejich hodnocení a klasifikaci. Množství a rozsah didaktických a gramatických testů je na uvážení vyučujícího, doporučená je kontrola výstupů po uzavření tematického celku a souhrnné opakování dvakrát ročnë. Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Vzdëlávání v cizím jazyce rozvíjí v souvislosti s vhodnými výukovými strategiemi komunikativní dovednosti, hlavnë schopnost vyjadřovat se k účelu jednání, komunikovat s určitou mírou spontánnosti, komunikovat s rodilým mluvčím. se dokáže aktivnë zúčastnit diskuse ve známých souvislostech, vysvëtlit a zdůvodnit své názory. Bude schopen na přimëřené úrovni řešit pracovní i mimopracovní problémy v cizojazyčném prostředí. Posílí své kompetence k práci s informacemi a využívání prostředků informačních a komunikačních technologií. Aplikace průřezových témat Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturální výchova Mediální výchova Osobnostní a sociální výchova Človëk a životní prostředí Človëk a jeho zdraví Občan v demokratické společnosti Finance. Človëk a svët práce 118

122 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ RUSKÝ JAZYK 2. CIZÍ JAZYK - 1. ROČNÍK A2 Výsledky a kompetence : ovládá první písmena azbuky v grafické i psané podobë rozlišuje ruskou intonaci tázacích a oznamovacích vët pochopí důležitou roli ruského přízvuku představí se formuluje jednoduché dotazy a odpovëdi : umí pozdravit dokáže sjednat schůzku umí počítat do 10 užití jména po otci tykání a vykání demonstruje různé řečové situace : charakterizuje krátce jednotlivé osoby dokáže vyplnit dotazník přiřadí text k obrázkům má základní představu o typických jídlech pirožky, boršč, šči. : dokáže vyplnit dotazník na kurz ruského jazyka telefonicky i písemnë pozve přátele na oslavu narozenin dokáže odstrapovat jazyková nedorozumëní : čte s porozumëním a odhaduje význam neznámých slov diskutuje na téma rodina má základní představu o osobnostech z umëleckého, politického, vëdeckého života, např. Puškin, Repin, Čajkovskij : diskutuje o svých koníčcích dokáže pozvat kamaráda do kina, divadla či na koncert rozlišuje rozdíl v psaní české a ruské adresy hodnotí úlohu přátelství v životë Tematické celky učiva 1. Osobní údaje přízvučné a nepřízvučné slabiky vëty typu: Kdo je to? to je (není) moje matka. to není Anna, ale Tápa. písmena: a, k, m, t, o, b, z, e, v, n, u, je, ja vyjádření protikladu 2. Dům a domov číslovky 1 10 v 1. pádë 1. pád podstatných jmen v oslovení písmena: g, d, i, j, l, p, č, š, y, r, s, mëkký znak uctivé a oficiální oslovení dospëlých 3. Každodenní život písmena ž, f, c, šč, ch, jo, ju, tvrdý znak poučení o funkci jotovaných písmen časování sloves bydlet, znát, hovořit pozvání na návštëvu podëkování, omluva psaní záporu pravopis jmen příslušníků národů 4. Mezilidské vztahy dotazy a odpovëdi, jak se co řekne rusky nepřízvučné o, a souhrnné opakování azbuky číslovky v 1. pádë osobní zájmena budoucí čas pozvání na návštëvu, podëkování, omluva 5. Zaměstnání, rodina dotazy a odpovëdi o rodinë rozhovory o tom, čím kdo je, čím chce být povolání 6. pád podstatná jmen přivlastpovací zájmena časování sloves učit se, pracovat, chtít 6. Volný čas, zábava I. a II. časování sloves pozvání do kina, divadla přijetí pozvání s podëkováním a s potëšením odmítnutí pozvání s omluvou a podëkováním dotazy a odpovëdi o tom, co kdo rád dëlá týdenní program zakončení zvratných sloves Hodinová dotace

123 RUSKÝ JAZYK 2. CIZÍ JAZYK - 2. ROČNÍK A2 Výsledky a kompetence dokáže se zapsat do jazykového kurzu orientovat se ve školní budovë zeptat se, kdy začíná a končí vyučování informovat, do jaké třídy chodí kde byl a co dëlal diskutuje o kurzech ruského jazyka, rozmlouvá o škole ovládá názvy povolání Informuje, jaký má rozvrh hodin o svých oblíbených předmëtech o svých známkách kdy a z čeho píše kontrolní práci porovnává české a ruské metro v rozhovorech se ptá na cestu a umí popsat cestu návštëvníkům mësta orientuje se v plánku mësta popíše jednotlivé dopravní prostředky dokáže vyjádřit, co komu koupí kolik co stojí co vidël v obchodë koho potkal co komu sluší popisuje významné památky Moskvy, Petrohradu a Prahy orientuje se ve mëstë dokáže pracovat s plánkem mësta reprodukuje texty dokáže vést dialogy na téma prázdniny informuje o Praze zná pamëtihodnosti Prahy reprodukuje text: Pražské povësti Tematické celky učiva 1. Vzdělání ve škole zápis do jazykového kurzu školní budova vyučování třídy předmëty řadové číslovky datum vykání minulý čas 2. Vzdělávání, výuka předmëty rozvrh hodin známky kontrolní práce po vyučování předložkové vazby tázací zájmena sklopování podstatných jmen 3. Cestování dopravní prostředky dotazování se na cestu časování sloves: jet, moci infinitivní vëty 4. Nakupování v obchodním centru, obchody dotazování se na cenu, nákup časování sloves: koupit, zeptat se, vzít a 2. pád podstatných jmen pohyblivé o,e u podstatných jmen pád podstatných jmen 5. Rusko, Moskva, Sankt Peterburg procvičení a upevnëní učiva reálie rusky mluvících zemí památky cestování sklopování podstatných jmen nesklonná podstatná jména vazby s předložkami 6. Kultura - Praha zajímavosti Prahy Praha hlavní mësto ČR sklopování podstatných jmen množné číslo podstatných jmen Hodinová dotace

124 RUSKÝ JAZYK 2. CIZÍ JAZYK - 3. ROČNÍK A2 Výsledky a kompetence ovládá vyjadřování vzájemnosti, nutnosti, možnosti dokáže vyjádřit omluvu a politování vyjádří, jak se kdo má, co je nového, kde byl, co dëlal Tematické celky učiva 1. Mezilidské vztahy, setkání časování sloves vrátit se vyjádření nutnosti vyjádření záporu Hodinová dotace 18 dokáže vyjádřit, jak kdo vypadá, kdo je komu podobný, popsat vzhled človëka kdo půjde na konkurz, kdy se konkurz koná 2. Popis osoby vyjádření podobnosti sklopování přídavných jmen sklopování řadových číslovek vyjádření data sloveso:konat se 17 popíše módní přehlídku popíše odëv vyjádří, jak se kdo obléká kdo co potřebuje popíše povahové vlastnosti vyjádří, komu lze důvëřovat s kým se dá o všem hovořit s kým je možné souhlasit kdo co má dëlat žák dokáže vyjádřit, jaké je a jaké bylo počasí popsat roční období předpovëď počasí na zítřek co se může stát, když se počasí rychle zmëní provëří své znalosti 3. Móda, oblékání vazby sloves vyjádření vzájemnosti tázací zájmena časování sloves předložky vëty typu: potřebuji 4. Mezilidské vztahy, multikulturní společnost, jsme různí slovesní vazby psaní data sklopování zpodstatnëlých přídavných jmen použití spojek: protože, proto vyjádření možnosti, nemožnosti, nutnosti, potřebnosti 5. Počasí sklopování mëkkých přídavných jmen vyjádření data a letopočtu 6. Opakování a procvičování procvičování a opakování kontrolní práce

125 RUSKÝ JAZYK - 2. CIZÍ JAZYK 4. ROČNÍK A2/B1 Výsledky a kompetence vyjádří, jaké je podnebí na Sibiři teploty v létë a v zimë popíše přírodu nerostné bohatství jak dlouho trvá cesta Tematické celky učiva 1. Cestování, Sibiř určování hodin vyjádření přibližnosti základní číslovky od 100 výše 3. stupep přídavných jmen Sibiř Hodinová dotace 18 vyjádří, co znamená žít v souladu s přírodou jaké problémy řeší ekologie jak se zhoršuje současná ekologická situace co potřeba udëlat pro ochranu životního prostředí jaké ekologické problému jsou důležité jakých ekologických aktivit je možno se zúčastnit vyjádří, jak se informovat o příletu a odletu letadla jak rezervovat pokoj co udëlat, kdyby vás nikdo na letišti nečekal dokáže se zeptat, co se stalo se zavazadly dokáže uvítat hosta na letišti dokáže poradit, kde je možné poobëdvat jak si v restauraci objednat večeři jak pohovořit s hosty u stolu co jí a pije jak komunikovat při nákupu potravin popíše odëv vyjádří, jak se kdo obléká kdo co potřebuje vyjádří, kdo žije a nežije jednotvárnë co je pro koho důležité co komu pomáhá co komu poradit z čeho je možné se radovat na koho vzpomíná 2. Ekologie slovesné vazby časování sloves - dávat sklopování podstatných jmen ekologie 3. Cestování určování hodin slovesné vazby časování sloves částice li spojka jestli podmipovací způsob podmínkové vëty moskevská letištë a nádraží 4. Stravování, jídlo a pití, v restauraci rozkazovací způsob časování sloves jíst a pít ruská kuchynë četba: Gogol: Revizor 5. Každodenní život slovesné vazby neurčitá zájmena a příslovce 2. stupep přídavných jmen a příslovcí ruské svátky

126 7.9. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: OBČANSKÁ NAUKA Kód a název oboru vzdëlání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdëlání: 4 roky v denní formë vzdëlávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 68 (1) Platnost: od počínaje 1. Ročníkem POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Obecným cílem předmëtu je: připravit žáky na aktivní občanský život v demokratické společnosti, pozitivnë ovlivpovat hodnotovou orientaci žáků, jednat odpovëdnë nejen ve vlastní prospëch, ale i pro veřejný zájem, vytvářet kritické myšlení, ctít život jako nejvyšší hodnotu. Charakteristika učiva V prvním ročníku se žáci seznámí se základními poznatky ze sociologie a psychologie. Dále zde budou prezentována témata jako vliv masmédií, multikulturalita, náboženství a ateismus a další. Dotknout bychom se mëli i otázek zdraví a duševní hygieny, partnerství a sexuality. Ve druhém ročníku bude kladen důraz na téma Človëk a svët (praktická filosofie) a nëkteré části tématu Človëk jako občan, které budou dále prohlubovány v předmëtu ZSV ve 4. Ročníku Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Výuka předmëtu Občanská nauka smëřuje k tomu, aby žáci: vážili si svobody a demokracie a usilovali o její zachování jednali odpovëdnë a solidárnë, ctili lidská práva, ctili identitu jiných lidí vážili si duchovních i materiálních hodnot, jednali hospodárnë, snažili se zanechat po sobë nëco pozitivního pro celou širší společnosti kriticky mysleli chtëli si klást v životë filosofické a etické otázky a hledali na në aktivnë odpovëdi Strategie výuky (pojetí výuky) výklad, řízený rozhovor skupinová diskuse aktivizační metody: skupinová práce, analýza textů, referáty, práce s tiskem, internet metody kritického myšlení prezentace výsledků individuální i skupinové práce (ústní, písemnou formou) samostatné vyhledávání a zpracovávání informací elektronické prezentace exkurze výstavy, besedy kooperativní učení rolové vyučování 123

127 Hodnocení výsledků žáků důraz na sebehodnocení výsledků práce eseje na daná nebo vybraná témata elektronické prezentace s následným výkladem žáka nebo skupiny samostatné, správné a logické vyjadřování kultivovanost verbálního projevu schopnost jasnë formulovat svůj názor schopnost samostatnë pracovat s jednoduchým textem Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Absolvent by mël být schopen: rozvíjet své vyjadřovací schopnosti, posilovat dovednost diskuse a formulování vlastních stanovisek, zpracovat jednoduchý text, kultivovat své vyjadřování a vystupování v souladu se zásadami kultury projevu a chování, efektivnë se učit a pracovat, přijímat hodnocení svých výsledků, přijímat radu i kritiku, porozumët zadání úkolu, určit jádro problému, získávat potřebné informace, zdokonalovat se ve funkční gramotnosti. Aplikace průřezových témat Člověk v demokratické společnost upevpování postojů a hodnotové orientace žáků potřebné pro fungování demokracie budování občanské gramotnosti žáků, tj. vychovávání odpovëdného aktivního občana projektová výuka diskuze o kontroverzních otázkách současnosti Člověk a životní prostředí chápání postavení človëka v přírodë a vlivy prostředí na jeho zdraví osvojení si základních principů šetrného a odpovëdného přístupu k životnímu prostředí osvojení si zásad zdravého životního stylu Člověk a svět práce informace o vzdëlávací nabídce, orientace v ní význam vzdëlání a celoživotního vzdëlávání pro život Informační a komunikační technologie schopnost získávat potřebné informace a práce s nimi schopnost se kriticky zamyslet nad nabízenými zdroji informací Mezipředmětové vztahy český jazyk a literatura dëjepis základy společenských vëd informační technologie cizí jazyky právo 124

128 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ OBČANSKÁ NAUKA - 1. ROČNÍK Výsledky a kompetence dokáže vysvëtlit základní pojmy sociologie aplikuje obecné poznatky na řešení modelových situací, na konkrétních příkladech diskutuje o roli jednotlivých členů ve skupinë, objasní význam solidarity ve společnosti popíše sociální nerovnosti a chudobu orientuje se v základních projevech patologie, popíše, kam se může obrátit v případë složité životní situace debatuje o problémech multikulturního soužití diskutuje o sporných otázkách demokracie vysvëtlí, co je občanská společnost, uvede příklady občanské aktivity orientuje se ve fungování partnerského soužití posoudí, kdy je porušována rovnost pohlaví rozlišuje mezi rizikovým a bëžným chováním sestaví vyvážený rodinný rozpočet, popíše postup při řešení dluhů charakterizuje zdravý životní styl popíše vliv fyzického a psychického zatížení na lidský organismus 1. Osobnost člověka formující vlivy Tematické celky učiva 2. Sociální vlivy působící na člověka človëk ve skupinë pozice a role postoje a předsudky majority a minority ve společnosti, rasizmus, xenofóbie hmotná a duchovní kultura, tradiční a moderní společnosti 3. Patologické jevy ve společnosti šikana, kyberšikana, mobbing drogová problematika různé druhy závislostí sebepoškozování domácí násilí Hodinová dotace 4. Demokracie ve společnosti, multikulturní soužití, občanství v ČR 4 5. Rodina základ demokratické společnosti vztahy mužů a žen postavení mužů a žen ve společnosti rodina a partnerství sexualita výchova dëtí hospodaření domácnosti 6. Činitele ovlivňující zdraví zdravý životní styl výživa psychická zátëž, stres duševní hygiena

129 OBČANSKÁ NAUKA - 2. ROČNÍK Výsledky a kompetence diskutuje o základních problémech a projevech lidského chování chápe vlastní odpovëdnost vůči jiným lidem dokáže vysvëtlit základní pojmy psychologie dokáže rozlišit a použít základy neverbální komunikace, chápe komunikaci jako základ kontaktu s druhými lidmi, na modelových situacích dokáže aplikovat základní zásady asertivního přístupu ke skutečnosti, dokáže vhodnë komunikovat se spolupracovníky (spolužáky), zamëstnavateli, obchodními partnery je schopen kriticky přistupovat k masmédiím pochopí význam etiky pro život dovede diskutovat o praktických etických problémech orientuje se v základních normách a hodnotách dokáže na modelových situacích rozlišit dobro a zlo umí si uvëdomit a zhodnotit vlastní postoje a chování objasní postavení církví v ČR a v čem tkví nebezpečí sekt Tematické celky učiva 1. Rozvoj osobnosti vlastnosti, dovednosti inteligence emoce pamëť, fantazie myšlení Hodinová dotace 2. Komunikace verbální, neverbální základy společenského chování asertivita psychická zátëž - konflikt 8 3. Mediální komunikace vliv masmédií na človëka kult krásy v médiích (riziko anorexie, bulimie) manipulace a reklama 8 4. Úvod do filosofie žebříček hodnot etika, morálka, mravní hodnoty smysl života svëdomí dobro a zlo, svëdomí filozofie, víra

130 7.10. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: DĚJEPIS Kód a název oboru vzdëlání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdëlání: 4 roky v denní formë vzdëlávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 136 Platnost: od počínaje 1. ročníkem POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Obecným cílem předmëtu je: připravit žáky na aktivní občanský život v demokratické společnosti pozitivnë ovlivnit hodnotovou orientaci žáků z hlediska demokratické společnosti utvářet a kultivovat historické vëdomí žáků vytvářet u žáků společensko-kritické myšlení vážit si tradic a pozitivních hodnot v historii svého národa upevpování a posilování regionálního vëdomí Charakteristika učiva Dëjepis je v odborném školství součástí společenskovëdního vzdëlání především ve studijních oborech, neboť plní nezastupitelnou integrující roli při začlepování mladého človëka do společnosti. Je založen na poznatcích soudobých historických vëd, a tak vytváří žákovo historické vëdomí. Zárovep systematizuje různorodé historické informace, s nimiž se žák ve svém životë setkává (sdëlovací prostředky, obecná výmëna informací) a má významnou úlohu pro rozvoj občanských postojů a samostatného myšlení žáka. Výuka dëjepisu v odborném školství navazuje na znalosti žáků získané v základním vzdëlávání a dále je rozvíjí tak, aby žáci na základë poznání minulosti hloubëji porozumëli své současnosti. Výchozím dokumentem pro stanovení obsahu učiva je Rámcový vzdëlávací program pro obor vzdëlání M/Obchodní akademie, vzdëlávací oblast Společensko-vëdní vzdëlávání, učivo Človëk v dëjinách. Vyučovací předmët Dëjepis je zařazen v rámci učebního plánu do prvního a druhého ročníku s dvouhodinovou časovou týdenní dotací. Dëjepisná výuka zahrnuje výbër nejdůležitëjších událostí svëtových, evropských, českých i československých dëjin, přičemž zvláštní důraz je kladen na výuku dëjin devatenáctého a zvláštë pak dvacátého století (první a druhá svëtová válka, nástup, existence a důsledky existence totalitních a nedemokratických režimů). Pozornost je vënována rovnëž problematice regionálních dëjin Slánska a Kladenska s možností veřejné prezentace výsledků badatelské činnosti v regionálním i odborném tisku. Dëjepis není na Obchodní akademii ve Slaném maturitním předmëtem, poznatky z tohoto předmëtu mohou však žáci aplikovat v maturitním předmëtu Český jazyk a literatura a v rámci příprav státní maturitní zkoušky i v předmëtu Základy společenských vëd. 127

131 Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Výuka předmëtu Dëjepis smëřuje k tomu, aby žáci : upevpovali vëdomí své občanské odpovëdnosti jednali dle zásad vlastenectví, humanity a demokracie jednali odpovëdnë a přijímali odpovëdnost za své rozhodnutí kriticky posuzovali skutečnost kolem sebe a přemýšleli o ní odmítali projevy rasismu, xenofobie a antisemitismu vážili si svobody a demokracie a usilovali o její zachování a zdokonalení vážili si duchovních a materiálních hodnot byli tolerantní vůči odlišným demokratickým názorům a postojům jednali v souladu s právním systémem České republiky Strategie výuky (pojetí výuky) výklad, řízený rozhovor samostatná práce s textem a mapou ve vyučovací hodinë prezentace výsledků individuální i týmové práce ústní nebo písemnou formou (ústní referáty, samostatné písemné ročníkové práce, publikační činnost) využívání audiovizuální techniky (video, interaktivní tabule) samostatné vyhledávání informací (školní knihovna, mëstské knihovny, internet) exkurze (Vlastivëdné muzeum ve Slaném, Národní muzeum Praha, Židovské muzeum Praha, Muzeum ghetta Terezín) Základními metodami pojetí výuky je práce žáků s verbálním a ikonickým textem a komunikace včetnë diskusních metod. Metody osvojování nového učiva: metody slovního projevu (výklad, popis, vysvëtlení, skupinová diskuse) metody práce s odborným textem (kritická analýza textu, vyhledávání informací, studium odborné literatury, práce s internetem) metody nácviku dovedností (didaktická hra) aktivizační metody (skupinové řešení problému, prezentace na interaktivní tabuli) fixační metody (ústní opakování učiva, procvičování, vypracování ročníkové práce) motivační metody (ústní pochvaly, bonusová bonifikace aktivit v hodinë, publikační možnosti v regionálním i odborném tisku) Hodnocení výsledků žáků Ve vyučovacím předmëtu Dëjepis jsou žáci hodnoceni na základë hloubky porozumëní poznatků, schopnosti je aplikovat při řešení problémů, schopnosti kritického myšlení, dovednosti práce s texty, samostatnosti úsudku a dovednosti výstižnë formulovat myšlenky, argumentovat a diskutovat. 128

132 Hodnocení ústního projevu samostatný a vëcnë správný projev schopnost zobecnëní a schopnost reakce na daný problém kultivovanost projevu Hodnocení písemného projevu: vëcná správnost schopnost samostatné práce s historickými dokumenty (dobový text, mapa, grafické vyobrazení) Hodnocení referátů: vëcná správnost forma zpracování (celková struktura, využití odborné lit. a pramenů) kultivovanost projevu Hodnocení ročníkové práce: vëcná správnost celková struktura (členëní kapitol, využití ikonických dokumentů, rozsah textu, soupis odborné literatury a pramenů) osobní přínos žáka (návštëvy knihoven, archivů, badatelské poznatky, hovory s pamëtníky) Hodnocení ostatních aktivit žáků: účast v odborném žákovském projektu veřejná prezentace (účast ve žákovských soutëžích a olympiádách) publikační činnost žáka Hodnocení probíhá dle příslušného klasifikačního řádu v rozmezí prvního až pátého klasifikačního stupnë. Klasifikační řád Obchodní akademie ve Slaném byl schválen dne Důraz při klasifikaci je kladen na informativní a výchovné funkce hodnocení. Žáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni sebekritického hodnocení a úsudku, popřípadë i vlastního sebehodnocení. Způsob hodnocení spočívá v kombinaci přímého známkování a slovního hodnocení. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Kompetence k učení Vzdëlávání smëřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivnë se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a reálnë si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdëlávání, tzn., že absolventi by mëli: mít pozitivní vztah k učení a vzdëlávání ovládat různé techniky vzdëlávání a učení uplatpovat různé způsoby práce s textem být čtenářsky gramotní využívat ke svému učení různé informační zdroje znát možnosti svého dalšího vzdëlávání Kompetence k řešení problémů Vzdëlávání smëřuje k tomu, aby absolventi byli schopni řešit samostatnë bëžné pracovní i mimopracovní problémy, tzn., že absolventi by mëli: porozumët zadání úkolu uplatpovat při řešení problémů různé metody myšlení volit prostředky a způsoby vhodné pro splnëní jednotlivých aktivit spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi 129

133 Komunikativní kompetence Vzdëlávání smëřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formë v různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn., že absolventi by mëli: vyjadřovat se přimëřenë k účelu jednání formulovat své myšlenky srozumitelnë a souvisle účastnit se aktivnë diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování vyjadřovat se přimëřenë k účelu jednání Personální a sociální kompetence Vzdëlávání smëřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základë poznání své osobnosti přimëřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové a pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, tzn., že absolventi by mëli: posuzovat reálnë své fyzické a duševní možnosti stanovovat si priority a cíle podle svých schopností reagovat adekvátnë na hodnocení svého vystupování přijímat radu i kritiku ovëřovat si získané poznatky kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí adaptovat se ne mënící životní a pracovní podmínky pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních i jiných činností přijímat a plnit odpovëdné svëřené úkoly přispívat ke vstřícným mezilidským vztahům Občanské kompetence a kulturní povědomí Vzdëlávání smëřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje a podporovali hodnoty národní, evropské i svëtové kultury, tzn., že absolventi by mëli: jednat odpovëdnë, samostatnë a iniciativnë nejen ve vlastním zájmu, ale i zájmu veřejném dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost jiných lidí jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatpování hodnot demokracie uvëdomovat si vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu a přistupovat s aktivní tolerancí k identitë druhých zajímat se aktivnë o politické a kulturní dëní u nás i ve svëtë uznávat hodnotu života uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském i svëtovém kontextu podporovat hodnoty místní, národní evropské i svëtové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah 130

134 Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Vzdëlávání smëřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálnë využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspëšné uplatnëní ve svëtë práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního vzdëlávání, tzn., že absolventi by mëli: mít odpovëdný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdëlávání mít přehled o možnostech uplatnëní na trhu práce v daném oboru, cílevëdomë rozhodovat o své budoucí profesní a vzdëlávací dráze umët získávat a vyhodnocovat informace o pracovních a vzdëlávacích příležitostech vhodnë komunikovat s potencionálními zamëstnavateli Matematické kompetence Vzdëlávání smëřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčnë využívat matematické dovednosti v různých životních situacích, tzn., že absolventi by mëli: číst a vytvářet různé formy grafického vyjádření (tabulky, grafy, diagramy, schémata) nacházet vztahy mezi jevy a předmëty při řešení praktických úkolů Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Vzdëlávání smëřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním i aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivnë pracovali s informacemi, tzn., že by absolventi mëli: pracovat s osobním počítačem komunikovat elektronickou poštou získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvëtové sítë internetu uvëdomovat si nutnost kritického přístupu k různým informačním zdrojům Aplikace průřezových témat Občan v demokratické společnosti Podstatou průřezového tématu Občan v demokratické společnosti je rozvoj schopností a dovedností potřebných k tomu, aby žáci přispívali k fungování demokratické společnosti. Žáci jsou vedeni proto k získání a rozvíjení tëchto schopností a dovedností: úcta k materiálním a duchovním hodnotám úcta k právnímu pořádku demokratické společnosti tolerance odlišných demokratických názorů a postojů orientace v globálních problémech současného svëta Člověk a životní prostředí Cílem aplikace průřezového tématu Človëk a životní prostředí je, aby si žáci na základë získaných vëdomostí a dovedností utvořili komplexní představu o souvislostech v přírodë, ve společnosti, mezi přírodou a človëkem a jeho životním prostředím. Žáci jsou proto vedeni k získání a rozvíjení tëchto schopností a dovedností: samostatné a aktivní poznávání specifických podmínek regionu schopnost samostatné analýzy kladné i záporné činnosti človëka z hlediska environmentální problematiky v jednotlivých dëjinných obdobích, zvláštë v období moderních dëjin 131

135 Člověk a svět práce Rozvíjením průřezového tématu Človëk a svët práce jsou žáci připravováni na to, aby se dokázali úspëšnë prosadit na trhu práce. Žáci mají být schopni pracovat s informacemi, vyhledávat je, vyhodnocovat a především využívat. Žáci jsou proto vedeni k zodpovëdnosti za vlastní život a za výsledky své práce uvëdomëní si významu vzdëlání a celoživotního vzdëlávání Informační a komunikační technologie Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií patří ke všeobecnému vzdëlání moderního človëka. Obsah průřezového tématu Informační a komunikační technologie vymezuje klíčová kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Žáci jsou proto vedeni k získání a rozvíjení tëchto schopností a dovedností: využívání výpočetní a komunikační techniky pro získávání informací kritická analýza získaných informací využívání výpočetní a komunikační techniky pro distribuci poznatků a informací Mezipředmětové vztahy český jazyk a literatura hospodářský zemëpis, zemëpis cestovního ruchu základy dëjin kultury základy společenských vëd občanská nauka informační technologie ekonomika 132

136 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ DĚJEPIS - 1. ROČNÍK Výsledky a kompetence objasní smysl a význam poznávání dëjin a variabilitu jejich výkladů na základë uvedení příkladů objasní rozdíl mezi odbornou literaturou a historickými prameny Tematické celky učiva 1. Úvod obecný úvod do studia dëjepisu význam dëjepisného poznávání práce s odbornou literaturou a prameny Hodinová dotace 2 vysvëtlí okolnosti vzniku nejstarších států uvede příklady kulturního přínosu starovëkých civilizací 2. Starověk starovëké despocie v oblasti Mezopotámie a Nilu ostatní orientální despocie 4 uvede příklady společenského, kulturního a politického přínosu antického Řecka evropské civilizaci uvede záporné jevy společnosti antického Řecka 3. Antické Řecko vznik otrokářské společnosti athenská demokracie období řecko-perských válek peloponéská válka období výbojů Alexandra Velikého starořecká kultura a vzdëlanost 4 uvede příklady společenského, kulturního a politického přínosu antického Říma evropské civilizaci uvede záporné jevy římské společnosti uvede příklady přínosu křesťanství 4. Antický Řím vznik římské republiky a její vývoj punské války Spartakovo povstání vznik císařství počátky křesťanství rozpad římské říše 4 popíše okolnosti vzniku Byzantské říše vysvëtlí základní rozdíly mezi západním a východním křesťanstvím popíše vztahy mezi Byzancí a Velkou Moravou 5. Byzantská říše vznik státu a státní forma zahraničnë-politické vztahy počátky vzniku pravoslaví, zánik říše

137 objasní okolnosti vzniku islámu popíše základní rozdíly mezi křesťanstvím a islámem na základë práce s mapou určí současné rozšíření islámu 6. Islám a jeho vznik islámská kultura střet islámského a muslimského svëta 1 na příkladu Francké říše popíše vznik ranë feudálních států objasní kulturní přínos Francké říše evropské vzdëlanosti 7. Francká říše a její vývoj osobnost Karla Velikého 2 popíše okolnosti vzniku Velké Moravy objasní kulturní a společenský přínos cyrilometodëjské mise a význam křesťanství pro střední Evropu 8. Velkomoravská říše vznik a vývoj státu cyrilometodëjská mise kulturní přínos 2 popíše okolnosti vzniku českého státu charakterizuje svatováclavský problém českých dëjin charakterizuje postavení českého státu v 10. století popíše hlavní znaky románského stavebního stylu charakterizuje význam Zlaté buly sicilské uvede klady a zápory nëmecké kolonizace popíše hlavní znaky gotického stavitelského umëní charakterizuje politické a ekonomické postavení českého státu na přelomu 13. a 14. století charakterizuje postavení českého státu po roce 1306 na konkrétních příkladech uvede klady a zápory vlády Karla IV. na základë práce s mapou objasní rozsah územní expanse českého státu ve 14. stol. uvede příklady projevů společenské a náboženské krize v dobë vlády Václava IV. 9. Počátky a vznik českého státu první kníže Bořivoj zavraždëní sv. Václava a svatováclavský kult vláda knížete Boleslava vznik pražského biskupství vyvraždëní Slavníkovců a upevnëní českého státu 10. Český stát v době posledních Přemyslovců počátky nëmecké kolonizace vznik hradní soustavy Zlatá bula sicilská krize a znovuupevnëní českého státu na konci 13. Století vymření Přemyslovců Český stát v době Lucemburků vláda Jana Lucemburského vláda Karla IV. gotická kultura a vzdëlanost založení pražské university územní rozsah českého státu vláda Václava IV. a počátky sociální a náboženské krize

138 charakterizuje podstatu husitské ideologie na příkladech uvede klady a zápory doby husitské 12. Jan Hus a doba husitská husitská ideologie křížové výpravy jednotlivé smëry v rámci husitství husitství a slánský region 4 charakterizuje náboženské pomëry v Čechách v 15. stol. vysvëtlí význam zahraničnëpolitických aktivit Jiřího z Podëbrad 13. Doba poděbradská Jiří Podëbradský a jeho vláda význam jeho poselstva do západní Evropy jakožto možný předobraz dnešní evropské integrace 2 popíše výchozí stav geografického vëdomí na počátku 15. století na základë práce s mapou popíše jednotlivé objevitelské plavby charakterizuje společenský, ekonomický a vëdecký přínos zámořských objevů uvede negativní důsledky zámořských objevů charakterizuje dobu vlády Jagellonců v Čechách z hlediska společenských a náboženských rozporů 14. Doba zámořských objevů vikingská tradice objevů (Island, Grónsko, severní Amerika) Kryštof Kolumbus, Vasco de Gama, Fernando Magalhaes počátky evropského kolonialismu Doba vladislavská ( ) období vlády Vladislava Jagellonského důsledky bitvy u Moháče pro vznik mnohonárodní monarchie ve střední Evropë 2 charakterizuje základní znaky reformační ideologie objasní společenské a ekonomické okolnosti vzniku reformace na základë práce s mapou uvede příklady jednotlivých náboženských vyznání v Evropë 16. Nástup evropské reformace v 16. století její důsledky osobnost Martina Luthera 2 135

139 popíše okolnosti nástupu Habsburků k moci v Čechách charakterizuje ekonomickou, náboženskou a kulturní situaci v Čechách v 16. století uvede klady a zápory období vlády Rudolfa II. 17. Nástup Habsburků na český trůn 1526 hospodářské a kulturní pomëry v Čechách a na Moravë v dobë renesanční osobnost Rudolfa II. a období jeho vlády v Čechách 3 charakterizuje náboženskou situaci v Čechách vpředvečer stavovského povstání popíše průbëh stavovského povstání zhodnotí jeho výsledky a důsledky popíše průbëh třicetileté války objasní cíle jednotlivých bojujících stran objasní hospodářské, náboženské a politické důsledky třicetileté války pro Evropu a český národ popíše projevy pronikání kapitalistických výrobních způsobů do ekonomických vztahů v Evropë popíše průbëh, výsledky a důsledky anglické buržoasní revoluce 18. České stavovské povstání jeho důsledky vznik, průbëh a důsledky třicetileté války vestfálský mír 1648 a jeho důsledky pro Evropu a český národ 19. Nástup kapitalismu v Evropě anglická buržoasní revoluce 4 2 charakterizuje politickou a náboženskou situaci v Čechách v dobë pobëlohorské na konkrétních příkladech uvede klady a zápory doby barokní popíše jednotlivé tereziánské a josefinské reformy a jejich důsledky 20. Česká společnost v 17. a 18. století Barokní umëní a kultura Tereziánské a josefinské reformy 2 charakterizuje situaci americké společnosti v 18. století popíše průbëh a výsledky revoluce charakterizuje demokratický politický systém v USA 21. Americká revoluce za nezávislost Společenské a ekonomické postavení amerických osadníků Projevy odporu vůči britské nadvládë a Deklarace nezávislosti 1776 Válka za nezávislost

140 charakterizuje společenskou, ekonomickou a politickou situaci ve Francii v 18. století popíše průbëh a důsledky revoluce objasní klady a zápory revoluce 22. Francouzská buržoasní revoluce její jednotlivé fáze osobnosti fr. revoluce (Maxilmilan Robespierre) 3 popíše průbëh a důsledky napoleonských výbojů pro evropské národy charakterizuje význam osobnosti Napoleona Bonaparta 23. Doba napoleonských výbojů nejvýznamnëjší vojenská tažení císaře Napoleona napoleonské války a české zemë 2 popíše evropské politické uspořádání po Vídepském kongresu charakterizuje společenský vývoj české společnosti po roce Evropa a Čechy svatá aliance po roce 1815 a rakouský kancléř Metternich vývoj české společnosti po roce 1815 a konstituování moderního českého národa 2 popíše vývoj průmyslové revoluce charakterizuje společenské a ekonomické důsledky průmyslové revoluce popíše projevy průmyslové revoluce v Čechách 25. Průmyslová revoluce v západní Evropě a v Čechách vznik industriální společnosti česká společnost v předvečer revoluce

141 DĚJEPIS - 2. ROČNÍK Výsledky a kompetence popíše politickou situaci v Evropë kolem roku 1848 objasní důvody a příčiny revolucí 1848 Tematické celky učiva 1. Revoluční rok 1848 v Evropě situace v Evropë před rokem 1848 vývoj ve Francii a v Nëmecku důsledky revoluce Hodinová dotace 2 charakterizuje politickou a společenskou situaci v Rakousku a v Čechách 1848 popíše jednotlivé fáze revoluce charakterizuje postavení jednotlivých národů 2. Revoluční rok 1848 v Rakousku a v Čechách pád Metternichova absolutismu národnostní problémy František Palacký a jeho postoj k Nëmecku kromëřížský snëm a zrušení roboty 1848) 3 charakterizuje politických charakter Bachova režimu popíše průbëh prusko-rakouské války a její důsledky charakterizuje postavení jednotlivých národů v dobë rakousko-uherského vyrovnání Česká společnost období Bachova absolutismu oživení občanské společnosti po roce 1860 prusko-rakouská válka rakousko-uherské vyrovnání 3 vysvëtlí ekonomické, politické a rasové důvody vzniku americké občanské války popíše jednotlivé fáze občanské války charakterizuje úlohu prezidenta Abrahama Lincolna popíše důsledky občanské války pro americkou společnost charakterizuje českou společnost a její politicko-ekonomické rozdëlení charakterizuje osobnost T. G. Masaryka a jeho společenské zápasy uvede příklady jednotlivých politických stran 4. Americká občanská válka její důsledky prezident Abraham Lincoln 5. Česká společnost na přelomu 19. a 20. století vznik politických stran T. G. Masaryk a boj proti pravosti Rukopisů hilsneriáda 1899 a její důsledky boj za všeobecné hlasovací právo

142 popíše okolnosti a důsledky vzniku nëmeckého státu 1871 popíše okolnosti vzniku dvou evropských vojensko-politických bloků na základë práce s mapou uvede příklady jednotlivých koloniálních mocností a jejich kolonií objasní příčiny vzniku válečného konfliktu popíše průbëh válečného konfliktu na nejdůležitëjších frontách na základë konkrétních údajů uvede politické a ekonomické důsledky války 6. Evropa ve druhé polovině 19. století sjednocení Nëmecka 1871 postupný vznik Trojspolku a Dohody blokové rozdëlení Evropy dokončení koloniálního rozdëlení svëta 2 7. První světová válka jednotlivé vojensko-politické bloky vývoj válečných operací 4 uvede příčiny nastolení komunistické moci v Rusku charakterizuje komunistický politický systém v Rusku a důsledky jeho existence 8. Komunistický převrat v Rusku 1917 jeho důsledky 2 objasní úlohu T. G. Masaryka při vzniku ČSR charakterizuje národnostní problémy ČSR charakterizuje politický systém ČSR popíše mezinárodní postavení ČSR 9. Vznik ČSR a její existence ve dvacátých letech politický systém národnostní problémy státní hranice ekonomický vývoj zahraničnë-politická orientace 3 popíše příčiny vzniku hospodářské krize charakterizuje důsledky hospodářské krize v USA a v Nëmecku 10. Hospodářská krize 30. Let průbëh a důsledky 2 charakterizuje společné i odlišné rysy italského fašismu a nëmeckého nacismu charakterizuje politický režim nacistického Nëmecka 11. Nástup fašismu v Itálii a nacismu v Německu Benito Mussolini a Adolf Hitler 4 139

143 uvede příklady projevů hospodářské krize v ČSR charakterizuje postavení národnostních menšin v ČSR objasní možnosti obrany ČSR charakterizuje důsledky mnichovského diktátu pro ČSR a českou společnost objasní příčiny vzniku druhé svëtové války charakterizuje válečné cíle jednotlivých států popíše průbëh válečných operací ČSR ve třicátých letech hospodářská krize postavení sudetských Nëmců mezinárodní postavení ČSR Mnichovská konference konec Česko-Slovenska Druhá světová válka jednotlivé vojensko-politické bloky vývoj válečných událostí přepadení Polska 1939 nëmecko-francouzská válka 3 3 charakterizuje postavení českého národa v dobë nacistické okupace uvede příklady nacistických represí vůči českému národu charakterizuje postavení českých židů za války zhodnotí význam odbojových hnutí, zvláštë pak význam atentátu na Heydricha charakterizuje charakter druhé svëtové války v období charakterizuje válečné a politické cíle zúčastnëných států, zvláštë pak Nëmecka, SSSR, USA a Velké Británie popíše vývoj na nejdůležitëjších frontách popíše průbëh a důsledky holocaustu uvede příklady dalších zločinů proti lidskosti a válečných zločinů popíše nejdůležitëjší politické, společenské a národnostní zmëny v důsledku II. svëtové války charakterizuje poválečný politický režim objasní příčiny a důsledky odsunu sudetských Nëmců objasní okolnosti komunistického převratu Protektorát Čechy a Morava rozsah a význam odbojového hnutí atentát na Heydricha a vyhlazení Lidic osud českých židů 15. Druhá světová válka státy hitlerovské a antihitlerovské koalice problematika holocaustu porážka nacismu a osvobození Evropy poválečné zmëny 16. ČSR politický systém odsun sudetských Nëmců z Československa a jeho důsledky komunistický převrat

144 charakterizuje komunistický politický systém uvede na konkrétních příkladech projevy represí komunistického režimu uvede příklady odporu občanů vůči komunistické moci objasní příčiny vzniku bipolárního svëta po roce 1948 charakterizuje politické režimy států Varšavské smlouvy charakterizuje politické režimy států NATO objasní příčiny vzniku tzv. Pražského jara objasní příčiny a okolnosti sovëtské agrese 1968 uvede příklady občanského nesouhlasu se sovëtskou okupací charakterizuje režim tzv. normalizace po roce 1969 charakterizuje postavení české společnosti po 1969 uvede příklady represí kom. režimu uvede příklady občanského nesouhlasu s komunistickou mocí objasní význam Charty 77 na základë práce s mapou uvede jednotlivé státy sovëtského bloku charakterizuje politické a ekonomické postavení jednotlivých států sovëtského bloku uvede příklady občanského odporu proti sovëtské nadvládë charakterizuje cíle tzv. perestrojky a její důsledky charakterizuje situaci české a slovenské společnosti ve druhé polovinë 80. let popíše průbëh a důsledky listopadové revoluce charakterizuje politický a ekonomický systém polistopadového Československa charakterizuje vývoj československých vztahů a důsledky rozpadu ČSFR 17. ČSR v padesátých letech komunistický teror a jeho důsledky 18. Vznik bipolárního světa Varšavská smlouva aliance NATO rozdëlení Nëmecka a berlínská krize korejská válka karibská krize 19. Proces postupného uvolňování v Československu Pražské jaro 1968 a sovëtská intervence 20. Období nástupu tzv. normalizace po roce 1969 nástup Gustáva Husáka k moci vznik Charty Vývoj sovětského bloku po roce 1970 postupující ekonomická a politická krize perestrojka a rozpad sovëtského bloku 22. Listopadová revoluce v Československu 1989 Václav Havel a demokratický politický systém ekonomická transformace česko-slovenský problém vznik České republiky a Slovenské republiky

145 7.11. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: ZÁKLADY DĚJIN KULTURY Kód a název oboru vzdëlání: Název ŠVP: Jméno školy: Adresa školy: Zřizovatel školy: Forma vzdëlání: Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Platnost: POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Obecným cílem předmëtu je: poskytnout žákům základní informace z oblasti dëjin kultury a umëní, 63-41M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Smetanovo nám. 1200, Slaný Krajský úřad Středočeského kraje 4 roky v denní formë vzdëlávání 68 hodin od počínaje 1. ročníkem prostřednictvím poznání vybraných umëleckých dël podílet se na hodnotové orientaci žáků, utváření jejich morálního profilu a estetického cítëní pëstovat u žáků potřebu kulturního vyžití a života v kulturním prostředí, naučit žáky orientovat se v nabídce kulturních akcí, vést žáky k uvëdomëlé ochranë kulturního dëdictví, naučit žáky uplatpovat v praxi pravidla společenské etikety, vést žáky k respektování a toleranci v rámci společenských vztahů, prohlubovat kultivované komunikační dovednosti žáků. kultivovat žákovskou osobnost jako celek Charakteristika učiva předmët je přímo koncipován pro cestovní ruch, neboť je nevyhnutelnë nutné podporovat všeobecný rozhled žáků, spojitosti a provázanosti kulturního prostředí, ctít tradice, nutnost dalších znalostí a vëdomostí. propojovat všechny tyto aspekty v osobách průvodců cestovního ruchu základní poznatky z estetiky pravidla společenské etikety kultura národnostních menšin žijících na našem území charakteristika kulturního bohatství a metody jeho ochrany posilování národního vëdomí a vazba na národní hodnoty a dëdictví 142

146 Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Obecným cílem předmëtu je: poskytnout žákům základní informace z oblasti dëjin kultury a umëní, prostřednictvím poznání vybraných umëleckých dël podílet se na hodnotové orientaci žáků, utváření jejich morálního profilu a estetického cítëní pëstovat u žáků potřebu kulturního vyžití a života v kulturním prostředí, naučit žáky orientovat se v nabídce kulturních akcí, vést žáky k uvëdomëlé ochranë kulturního dëdictví, naučit žáky uplatpovat v praxi pravidla společenské etikety, vést žáky k respektování a toleranci v rámci společenských vztahů, prohlubovat kultivované komunikační dovednosti žáků. kultivovat žákovskou osobnost jako celek Strategie výuky (pojetí výuky) V hodinách společenské kultury budou využívány následující metody a formy práce: výklad učitele a řízený dialog, samostatná práce individuální i skupinová, samostatná domácí práce (příprava referátů), simulační metody, kooperativní učení, společná návštëva kulturních institucí (knihovna, divadlo, výstava, muzeum aj. ), esteticky tvořivé aktivity (samostatné umëlecké pokusy), kulturní exkurze, multimediální metody (podle možností využití počítače, videa, DVD, dataprojektoru, interaktivní tabule). Hodnocení výsledků žáků Hodnocení žáků se bude provádët na základë kombinace ústního zkoušení a různých forem písemného testování. Nejčastëji používanými formami zkoušení znalostí, ze kterých vyjdou podklady pro klasifikaci, budou: individuální i frontální ústní zkoušení, písemné testy nestandardizované, klasifikace referátů, hodnocení domácích úkolů. Hodnocení žáka učitelem bude doplpováno sebehodnocením zkoušeného žáka i hodnocením ze strany jeho spolužáků. Konečnou klasifikaci určí učitel. Kritéria hodnocení jsou dána klíčovými kompetencemi a vnitřním řádem školy. Známky si mohou žáci kontrolovat a zjišťovat na škole on- line. 143

147 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Komunikativní kompetence by mël umët: aktivnë se účastnit diskusí, prezentovat a obhajovat své názory a postoje, prezentovat své myšlenky srozumitelnë a souvisle, písemnë zaznamenávat podstatné myšlenky ústního i písemného projevu jiných lidí, vyjadřovat se v souladu se zásadami kulturního projevu. Personální kompetence by mël být schopen: efektivnë se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky, přijímat rady i kritiku. mël by být schopen adekvátních reakcí pracovat v týmu a společnë realizovat činnosti spolupráce CK předcházet konfliktům zvykat si na různé klienty, vëdët co je Hallo efekt stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností Občanské kompetence a kulturní povědomí jednat odpovëdnë vůči sobë i klientovi CK respektovat práva a osobnost druhých jednat v souladu s morálními principy, dodržovat zásady společenského chování zajímat se aktivnë o politické a společenské dëní u nás a ve svëtë spoluodpovëdnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních uznávání tradic a hodnot svého národa i ostatních národů vytvořit pozitivní vztah k evropské i svëtové kultuře Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám odpovëdný postoj k vlastní profesní budoucnosti přehled o možnostech uplatnëní na trhu práce v CK mít reálnou představu o požadavcích kladených na pracovníky CK umët využívat veškerých služeb v oblasti cestovního ruch vhodnë komunikovat a prezentovat sebe i CK znát obecná práva a povinnosti zamëstnavatelů a pracovníků Sociální kompetence bude veden k tomu, aby byl schopen: přijímat a odpovëdnë plnit svëřené úkoly, umët se chovat ve standardních společenských situacích, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem. 144

148 Aplikace průřezových témat Člověk v demokratické společnosti výchova k přimëřené míře sebevëdomí, zodpovëdnosti a schopnosti morálního úsudku dovednost jednat s lidmi úcta k materiálním i duchovním hodnotám a kulturnímu dëdictví Informační a komunikační technologie schopnost získávat potřebné informace a pracovat s nimi Mezipředmětové vztahy český jazyk a literatura dëjepis informační technologie společenské vëdy 145

149 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ZÁKLADY DĚJIN KULTURY - 1. ROČNÍK Výsledky a kompetence objasní smysl kultury, její význam, role pro život človëka Tematické celky učiva 1. Základy dějin kultury prvobytnë pospolná společnost šamanismus nejstarší hmotné nálezy a památky Hodinová dotace 5 objasní přínos kulturního dëdictví nejstarších civilizací 2. Antika Řecko Řím Pompeje svëtové dëdictví antiky 6 chápe důležitost a přínos prolínání kultur a její ovlivpování, porovnávání vyspëlosti objasní vlivy křesťanství, náboženství, tolerance objasní vliv víry na kulturu človëka, křesťanství a islám, co ovlivpuje umëní 3. Mimoevropská kulturní centra Byzanc Čína Indie 4. Románský sloh architektura výtvarné umëní hudba literatura osobnosti 5. Gotika architektura zamëřená na českou gotiku výtvarné umëní literatura hudba kultura odívání, bydlení klade důraz na človëka, důležitost poznání, krása a pojem jako faktor v lidské kultuře a společnosti objasní důsledky války objasní reformační a protireformační hnutí, problém náboženských válek 6. Renesance, odkaz Antiky rysy antické architektury sochařství, malířství literatura hudba odívání, bydlení vliv Nového svëta humanismus 7. Baroko architektura sochařství, malířství literatura hudba bytová architektura, odívání manýrismus rokoko empír

150 objasní myšlenkové proudy osvícenství, slavní filozofové, důraz na rozum objasní nové myšlenkové proudy, extravagance v kultuře a lidském životë, spojení kultury a přírody vysvëtlí napodobování, pojmy - replika, restaurace, kopie, objasní jak kultura reaguje na společnost, sociální vlivy, paralela se současností vlastní zkušenosti žáků, jejich referáty, kulturní odlišnosti menšin normy rodiny, žáků, význam estetiky školního prostředí využití zkušeností žáků s lidovým umëním a jejich vlastní tvorbou objasní vliv reklamy na kulturu človëka a společnosti 8. Klasicismus architektura malířství, sochařství hudba, literatura bytová architektura, odívání 9. Secese 10. Historizující slohy 11. Nové moderní směry 12. Kulturní instituce kulturní zvláštnosti etnických menšin 13. Etické a estetické normy 14. Lidové umění a užitá tvorba 15. Reklama, propagace životní styl

151 7.12. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: MATEMATIKA Kód a název oboru vzdëlání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdëlání: 4 roky v denní formë vzdëlávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 400 Platnost: od počínaje 1. ročníkem POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Obecným cílem matematického vzdëlávání je podílet se na výchovë přemýšlivého človëka, který bude umët používat matematiku v různých životních situacích. Studiem matematiky se žák vybavuje schopností orientovat se v přírodních, technických a ekonomických jevech, vnímat souvislosti mezi nimi a řešit úlohy z praxe. Matematika se významnë podílí na rozvoji intelektových vlastností, zejména na logickém myšlení, vytváření úsudků, řešení problémů a na schopnosti abstrakce. Vzdëlávání smëřuje k tomu, aby žáci dovedli : Číst s porozumëním matematický text, grafy, tabulky, diagramy, užívat správnou matematickou terminologii a symboliku. Porozumët obsahu matematických pojmů a vztahů mezi nimi, umët je použít při řešení úloh a problémů, pracovat s matematickým modelem vzhledem k realitë. Provádët v praktických úlohách jednoduché výpočty zpamëti, náročnëjší s použitím kalkulátoru nebo matematických tabulek, používat bëžných rýsovacích pomůcek. Provádët odhad a kontrolu matematických výsledků, formulovat matematické myšlenky slovnë a písemnë. Analyzovat danou úlohu, postihnout v ní matematický problém, vytvořit algebraický nebo geometrický model situace a úlohu vyřešit. Získávat informace z různých zdrojů, třídit je, analyzovat, při řešení problémů postupovat přehlednë a systematicky. Charakteristika učiva Učební osnova je zpracována pro vyučování v rozsahu 12 vyučovacích hodin týdnë za studium. Důraz je kladen zejména na : dovednost analyzovat a řešit problém vhodné a správné numerické řešení úlohy posílení pozitivních rysů osobnosti (přesnost, důslednost, sebekontrola, vytrvalost a schopnost překonávat překážky) chápání souvislostí a vzájemných vztahů mezi jednotlivými tématickými celky v návaznosti na další vëdní obory rozvoj představivosti Hloubka probíraného učiva je variabilní a závisí na vëdomostech a dovednostech žáků a též na jejich intelektuální úrovni. Počty vyučovacích hodin u jednotlivých celků jsou tedy orientační. Vyučující může provést úpravy obsahu i rozsahu učiva s přihlédnutím k úrovni konkrétní třídy. Zmëny však nesmëjí narušit logickou návaznost učiva. 148

152 Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí V hodinách matematiky dbají učitelé na: rozvíjení sebevëdomí žáků a jejich odpovëdnost za vlastní práci vytváření úcty k materiálním a duchovním hodnotám vytváření vëdomí důležitosti logického myšlení a přesného vyjadřování schopnost a odvahu hájit správné výsledky práce a osobní postoje Strategie výuky (pojetí výuky) V matematice je nutné při využívání učebních metod zohlednit individuální vzdëlávací potřeby žáků i jejich intelektuální úrovep. Pro splnëní stanovených výukových cílů je dobré střídat a kombinovat vyučovací metody : výklad samostatná práce (individuální procvičování) skupinové vyučování (řešení časovë náročných úloh) tvorba projektů (finanční matematika) shrnutí a opakování učiva po každém tématickém celku práce s PC (grafické znázorpování průbëhu grafů funkcí, geometrické útvary) hry (rébusy) žákovské soutëže (matematická olympiáda, Klokan, matematické soutëže odborných škol) diskuse (zhodnocení možností, postupů, metod řešení, výsledků) simulace (praktické slovní úlohy s možností využití v praktickém životë) projekce a modelace (využití projekční techniky v úlohách grafického charakteru, využití modelů v úlohách náročných na představivost funkce, planimetrie, stereometrie) podporovat aktivity mezipředmëtového charakteru Hodnocení výsledků žáků Použití různých forem zjišťování úrovnë znalostí Hodnotí se : ústní zkoušení písemné zkoušení (orientační testy, opakovací testy, čtvrtletní práce) klasifikace práce v hodinë pro zvýšení motivace žáků správnost a přesnost při řešení matematických úloh schopnost samostatného úsudku schopnost výstižné formulace s použitím správné terminologie Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí schopnost vlastního úsudku umët prosadit a obhájit svůj vlastní názor a zárovep přijímat kompromisy, přijímat hodnocení svých výsledků, rady a kritiku rozvíjet vyjadřovací prostředky schopnost identifikovat a analyzovat problém a najít optimální řešení pracovat s informacemi a kriticky je vyhodnocovat, umët postihnout jádro problému uplatpovat různé metody myšlení při řešení bëžných pracovních úkolů a volit vhodné prostředky pro jejich splnëní rozvíjet logické myšlení, schopnost analýzy a syntézy, dedukce, abstrakce 149

153 Aplikace průřezových témat Občan v demokratické společnosti schopnost vlastního úsudku a kritického myšlení schopnost systematické činnosti schopnost kritického myšlení a odolnost proti manipulaci všeho druhu kontrola výsledků své práce a uplatnëní se v týmu Informační a komunikační technologie práce s komunikacemi a informačními prostředky efektivní používání kapesních kalkulátorů využití programového vybavení počítače Mezipředmětové vztahy statistika účetnictví ekonomika právo hospodářský zemëpis informační technologie fyzika, biologie, chemie 150

154 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ MATEMATIKA - 1. ROČNÍK Výsledky a kompetence procvičí matematické operace v oboru reálných čísel řeší praktické úlohy na procenta, trojčlenku a pomër Tematické celky učiva 1. Shrnutí a prohloubení učiva ZŠ číselné výrazy procentový počet trojčlenka pomër, mëřítko Hodinová dotace 8 používá množinovou terminologii a symboliku provádí množinové operace zapíše a znázorní interval, provádí operace s intervaly používá absolutní hodnotu reálného čísla vysvëtlí pojem výrok, rozlišuje výrok, výrokovou formu a algebraický výraz používá výrokové operace a přiřazování pravdivostních hodnot výroků formuluje vëty s použitím logických spojek a kvantifikátorů rozlišuje typy výrazů vypočítá číselnou hodnotu výrazu vyjádří neznámou z výrazu provádí operace s mnohočleny ( sčítání, odčítání, násobení, dëlení, rozklad na součin ) odvodí základní vzorce pro umocpování výrazů a užije jich při úpravách výrazů provádí operace s lomenými výrazy (sčítání, odčítání, násobení, dëlení, rozšiřování, krácení) využívá znalostí mocnin a odmocnin při úpravách lomených výrazů provádí operace s mocninami a odmocninami používá vztahy mezi mocninami s racionálním exponentem a odmocninami částečnë odmocpuje, usmërpuje zlomek kombinuje pravidla pro výpočet mocnin a odmocnin při řešení úloh interpretuje zápis čísla a. 10 n pro vyjádření velkých a malých čísel a demonstruje jeho užití v dalších oborech 2. Množiny a základní poznatky z logiky základní množinové pojmy, operace intervaly jako číselné množiny absolutní hodnota reálného čísla pojem výrok, výrokové operace, výroková forma, výrokové formule, kvantifikované výroky 3. Algebraické výrazy výrazy s promënnými operace s výrazy úprava výrazů užitím vzorců lomené výrazy 4. Mocniny a odmocniny mocniny s přirozeným exponentem mocniny s celočíselným exponentem mocniny s racionálním exponentem n-tá odmocnina, početní výkony s odmocninami zápis čísla ve tvaru a. 10 n

155 řeší lineární rovnice s využitím ekvivalentních úprav rozhodne o výbëru vhodné metody při řešení soustav lineárních rovnic provede rozbor o počtu řešení rovnic a soustav seznámí se s pojmem matice, jako nástrojem pro řešení soustav n lineárních rovnic o n neznámých, naučí se pomocí matic tyto soustavy řešit aplikuje jednoduché reálné situace do matematických struktur, pracuje s matematickým modelem a výsledek vyhodnotí vzhledem k realitë formuluje pojem parametr, provádí řešení lineárních rovnic s parametrem 5. Lineární rovnice řešení lineárních rovnic řešení rovnic s promënnou ve jmenovateli slovní úlohy lineární rovnice s parametrem soustava dvou a tří lineárních rovnic soustavy n lineárních rovnic o n neznámých řešené pomocí matic 6. Písemné práce

156 MATEMATIKA - 2. ROČNÍK Výsledky a kompetence řeší nerovnice s využitím ekvivalentních úprav určí obor pravdivosti soustavy lineárních nerovnic o jedné neznámé jako konjunkce výrokových forem objasní pojem funkce, popíše funkční závislosti a demonstruje jejich využití v praxi určí definiční obor, obor hodnot funkce a sestrojí graf funkce v kartézské soustavë souřadnic rozliší konstantní a lineární funkci chápe pojem monotónnost funkce, prostá funkce, funkce rostoucí a klesající pomocí grafů funkcí řeší soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých pomocí grafů funkcí řeší lineární rovnice a nerovnice s absolutními hodnotami řeší lineární rovnice a nerovnice s neznámou v absolutní hodnotë rozliší neúplnou a úplnou kvadratickou rovnici a rozhodne o metodë řešení zná vzorec po řešení úplné kvadratické rovnice, umí rozhodnout o počtu řešení na základë hodnoty diskriminantu uvede vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice a umí jich užít při řešení rozloží kvadratický trojčlen na součin kořenových činitelů využívá získaných poznatků při matematizaci reálných situací aplikuje poznatky o kvadratických rovnicích při řešení kvadratických nerovnic formuluje pojem parametr, parametrická rovnice, používá vhodné metody řešení kvadratických rovnic s parametrem, diskutuje o počtu řešení vzhledem k parametru rozlišuje úpravy rovnic na ekvivalentní a neekvivalentní obhájí řešení iracionálních rovnic na základë provedené zkoušky Tematické celky učiva 1. Lineární nerovnice řešení lineárních nerovnic soustavy lineárních nerovnic o jedné neznámé řešení nerovnic v součinovém a podílovém tvaru 2. Funkce a její průběh pojem funkce, definiční obor, obor hodnot funkce, graf funkce konstantní funkce lineární funkce, přímá úmërnost monotónnost funkce, pojem funkce prostá, rostoucí, klesající grafické řešení soustav dvou rovnic o dvou neznámých grafické řešení rovnic a nerovnic s absolutními hodnotami lineární rovnice a nerovnice s absolutními hodnotami algebraické řešení Hodinová dotace 3. Kvadratické rovnice a nerovnice řešení neúplné a úplné kvadratické rovnice rozklad kvadratického trojčlenu vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice slovní úlohy řešené pomocí kvadratických rovnic kvadratické nerovnice kvadratické rovnice s parametrem iracionální rovnice soustava kvadratické a lineární rovnice se dvëma neznámými

157 rozumí pojmu funkce, rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne jejich graf a určí vlastnosti specifikuje kvadratickou funkci, určí její definiční obor, obor hodnot sestrojí graf kvadratické funkce, určí vrchol paraboly, průsečíky grafu se souřadnými osami aplikuje znalost o kvadratické funkci při grafickém řešení kvadratických rovnic a nerovnic ovládá pojem funkce rostoucí, klesající, sudá, lichá, prostá vyjádří předpis inverzní funkce, její definiční obor a obor hodnot, sestrojí graf použije znalost inverzní funkce k definování funkce logaritmické pomocí funkce exponenciální umí vypočítat logaritmus čísla charakterizuje dekadický a přirozený logaritmus používá vzorce pro počítání s logaritmy řeší exponenciální a logaritmické rovnice 4. Další elementární funkce shrnutí poznatků o funkcích nepřímá úmërnost kvadratická funkce inverzní funkce, funkce sudá a lichá mocninné funkce exponenciální funkce exponenciální rovnice logaritmická funkce logaritmus, vëty pro počítání s logaritmy logaritmické rovnice 5. Písemné práce

158 MATEMATIKA - 3. ROČNÍK Výsledky a kompetence využívá vëty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků v početních úlohách řeší pravoúhlý trojúhelník pomocí Pythagorovy vëty a Euklidových vët Tematické celky učiva 1. Planimetrie shodnost a podobnost trojúhelníků Euklidovy vëty Pythagorova vëta Hodinová dotace 8 použije znalost goniometrických funkcí při řešení pravoúhlého trojúhelníku rozliší velikost úhlu v obloukové a stuppové míře, použije vztah mezi stuppovou a obloukovou mírou určí základní velikost úhlu definuje goniometrické funkce obecného úhlu, načrtne jejich grafy a určí jejich vlastnosti uvede vztahy mezi goniometrickými funkcemi a používá je při řešení goniometrických rovnic a úpravë goniometrických výrazů analyzuje zadání úloh, provede rozbor a rozhodne o řešení obecného trojúhelníku pomocí sinové a kosinové vëty rozlišuje základní druhy rovinných obrazců určuje jejich obvod a obsah aplikuje získané dovednosti při řešení úloh z praxe 2. Goniometrie a trigonometrie definice goniometrických funkcí v pravoúhlém trojúhelníku řešení pravoúhlého trojúhelníku oblouková míra, orientovaný úhel a jeho velikost goniometrické funkce obecného úhlu, vlastnosti a grafy vztahy mezi goniometrickými funkcemi goniometrické rovnice sinová a kosinová vëta řešení obecného trojúhelníku, užití v úlohách z praxe 3. Planimetrie rovinné obrazce (trojúhelník, rovnobëžníky, lichobëžník, n-úhelníky, kruh a části kruhu) 8 40 určuje povrch a objem základních tëles s využitím funkčních vztahů trigonometrie 4. Stereometrie povrchy a objemy tëles (hranol, válec, jehlan, kužel, komolý jehlan, komolý kužel, koule a její části)

159 vysvëtlí posloupnost jako zvláštní případ funkce určí posloupnost výčtem prvků, vzorcem pro n-tý člen, rekurentním vzorcem, graficky rozhodne o vlastnostech posloupností (rostoucí, klesající, konečné, nekonečné) rozliší aritmetickou a geometrickou posloupnost prokáže znalost vzorců pro aritmetickou a geometrickou posloupnost a jejich použití při řešení úloh orientuje se v základních pojmech finanční matematiky, provádí výpočty jednoduchých finančních záležitostí 5. Posloupnosti pojem posloupnosti, její určení a vlastnosti aritmetická posloupnost geometrická posloupnost užití posloupnosti zejména v úlohách ekonomického charakteru 6. Písemné práce

160 MATEMATIKA - 4. ROČNÍK Výsledky a kompetence osvojí si základy analytické metody jako integrujícího faktoru rozvoje matematického myšlení přiřadí obraz bodu v kartézské soustavë souřadnic použije vzorec pro výpočet vzdálenosti dvou bodů a středu úsečky objasní pojem vektor, určí souřadnice vektoru a jeho velikost, graficky znázorní vektor vysvëtlí pojmy: rovnost vektorů, opačný vektor, nulový vektor, jednotkový vektor, smërový a normálový vektor přímky, smërnice přímky, smërový úhel přímky provádí operace s vektory ( sčítání, odčítání, součin čísla a vektoru, skalární součin vektorů, úhel vektorů rozpozná různá vyjádření přímky (parametrické, obecné, smërnicové) a používá je pro řešení úloh určí vzdálenost bodu od přímky, vzdálenost dvou přímek charakterizuje jednotlivé kuželosečky a používá jejich rovnice, vypočítá důležité charakteristiky, graficky kuželosečky znázorní řeší úlohy o vzájemné poloze přímky a kuželosečky využívá vztahy pro variace bez a s opakováním, permutace bez opakování, kombinace bez opakování počítá faktoriály počítá s kombinačními čísly, používá jejich vlastností řeší umocpování dvojčlenu pomocí binomické vëty charakterizuje náhodný pokus a náhodný jev, popíše jejich vlastnosti rozliší: jev jistý, nemožný, elementární, jev příznivý jinému jevu, jevy rovnocenné, disjunktní, opačný jev k danému jevu, jevy slučitelné a neslučitelné, jevy závislé a nezávislé Tematické celky učiva 1. Analytická geometrie souřadnice bodu v rovinë vzdálenost bodů, střed úsečky vektor, operace s vektory přímka a její analytické vyjádření vzájemná poloha přímek metrické vztahy bodů a přímek kuželosečky (kružnice, elipsa, hyperbola, parabola) v základní poloze vzájemná poloha přímky a kuželosečky 2. Kombinatorika variace bez opakování a s opakováním permutace bez opakování, faktoriál kombinace bez opakování, vlastnosti kombinačních čísel, Pascalův trojúhelník binomická vëta 3. Pravděpodobnost náhodný pokus a náhodný jev četnost a pravdëpodobnost náhodného jevu pravdëpodobnost sjednocení jevů, opačného jevu, průniku jevů, podmínëná pravdëpodobnost 4. Písemné práce Hodinová dotace

161 7.13. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Kód a název oboru vzdëlání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdëlání: 4 roky v denní formë vzdëlávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 136 Platnost: od počínaje 1. ročníkem POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Předmët základy přírodních vëd přispívá k chápání přírodních jevů a jejich souvislostí v přírodë i v každodenním životë, učí žáky klást si otázky o okolním svëtë a vyhledávat k nim odpovëdi. Důraz je kladen nejen na poznávání základních přírodovëdných poznatků, ale také jejich uplatnëní v praktickém životë. Přírodovëdné vzdëlání smëřuje k tomu, aby žák: pochopil dëje probíhající v živé a neživé přírodë formoval vztah k životnímu prostředí chápal přínos přírodovëdného vzdëlání nejen pro ochranu životního prostředí, ale i svého zdraví kladl důraz na dodržování správné životosprávy a vhodné skladby potravy správnë používal fyzikální jednotky uplatnil obecné poznatky k vysvëtlení konkrétního fyzikálního jevu pochopil chemické zákonitosti o stavbë látek znal chemické názvosloví a složení látek z hlediska nebezpečnosti a vlivu na životní prostředí a zdraví lidí V afektivní oblasti smëřuje přírodovëdné vzdëlávání k tomu, aby žáci získali: pozitivní postoj k přírodë motivaci k celoživotnímu vzdëlávání v oblasti přírodních vëd motivaci přispët k dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském životë i v odborné pracovní činnosti Charakteristika učiva Učební osnova je zpracována pro vyučování v rozsahu 4 týdenních vyučovacích hodin za studium. Základy přírodních vëd budeme vyučovat integrovanë. Biologii a ekologii, chemii variantu C, fyziku variantu C. Učivo předmëtu se zamëřuje na ty tématické celky, které jsou důležité pro každého občana ČR. Učivo budeme realizovat nejen formou výuky, ale také formou exkurzí a besed podle možností. Počty vyučovacích hodin jednotlivých celků jsou pouze orientační. Vyučující může provádët úpravy obsahu a rozsahu učiva podle úrovnë jednotlivých tříd. Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Přírodovëdné vzdëlávání usiluje o formování a posilování tëchto pozitivních citů, postojů, preferencí a hodnot : pozitivní postoj k životu, přírodë, životnímu prostředí na Zemi uvëdomëní si vlastního názoru a jeho přimëřená obhajoba respektování názorů ostatních lidí ve společnosti odpovëdnost za svůj život a zdraví, svá rozhodnutí a činy, spoluzodpovëdnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních motivace k celoživotnímu vzdëlávání v oblasti přírodních vëd. 158

162 Strategie výuky (pojetí výuky) Metody a formy výuky jsou voleny tak, aby odpovídaly cílům daného tématického celku. Jsou využívány metody tradiční (výkladové hodiny) i metody moderní (práce s PC, interaktivní tabulí). v rámci přiblížení nëkterých tématických okruhů učiva se žáci zúčastní exkurzí a besed. Při výuce je využívána řada učebních pomůcek a didaktická technika. Hodnocení výsledků žáků Žáci jsou hodnoceni v souladu s klasifikačním řádem školy, který je součástí školního řádu. K hodnocení se používá různých forem např. individuální ústní zkoušení, písemné zkoušení (orientační testy, opakovací testy), samostatná práce (referát), hodnocení aktivity v hodinách. Hodnotí se správnost, přesnost odpovëdí, schopnost samostatného úsudku, využívání odborné terminologie, schopnost správné a výstižné formulace. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Základy přírodních vëd přispívají k rozvoji klíčových kompetencí, aby žák byl schopen: efektivnë se učit, vyhledávat informace z různých informačních zdrojů řešit problémy každodenního života, předcházet možným problémům ve škole a bëžném životë formulovat své myšlenky srozumitelnë, přehlednë a jazykovë správnë, aktivnë diskutovat a obhajovat své názory a postoje, ale současnë respektovat názor druhých odpovëdnë plnit svëřené úkoly, uznávat hodnotu života, uvëdomovat si odpovëdnost za vlastní život, pečovat o svůj fyzický a duševní rozvoj, být si vëdom důsledků nezdravého životního stylu a závislostí dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci jednat odpovëdnë, samostatnë, dodržovat zákony zdůvodpovat význam životního prostředí pro človëka získávat návyky k systematické práci vytvářet úctu k živé i neživé přírodë a aktivnë se zapojovat do ochrany a zlepšování životního prostředí využívat PC pro svou učební činnost seznamuje se s konkrétními postupy poskytování první pomoci nakládá ekonomicky a s ohledem na životní prostředí s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami Aplikace průřezových témat Ve výuce základů přírodních vëd se realizují v různé míře všechna průřezová témata: Člověk a svět práce : systematicky pracuje na zadaných tématech rozlišuje témata přírodních vëd, která poskytují vhodný základ pro profesní i osobní celoživotní vzdëlávání Informační technologie : využívá PC pro svou učební činnost (vyhledávání informací, práce s internetem) prezentuje výsledky své práce 159

163 Člověk a životní prostředí : vytváří si úctu a citlivý vztah k přírodë a jedinečnosti života na Zemi vyhodnocuje vliv činností človëka na životní prostředí získává schopnosti a motivaci k aktivnímu vytváření zdravého životního prostředí zapojuje se do ochrany životního prostředí učí se dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci orientuje se v globálních problémech a podílí se na jejich řešení uvëdomuje si odpovëdnost jedince za ochranu přírody a životního prostředí prosazuje zásady udržitelného rozvoje učí se vyhodnocovat vliv životního prostředí na lidské zdraví Občan v demokratické společnosti : diskutuje o citlivých tématech, umí hledat kompromisní řešení respektuje názory ostatních si váží materiálních a duchovních hodnot a uvëdomuje si nutnost jejich zachování pro budoucí generace orientuje se v globálních problémech současného svëta jedná ve prospëch životního prostředí Mezipředmětové vztahy ekonomika občanská nauka zemëpis matematika informační technologie 160

164 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD BIOLOGIE -1. ROČNÍK Výsledky a kompetence charakterizuje názory na vznik života na Zemi vyjádří základní vlastnosti živých soustav popíše bupku jako základní stavební a funkční jednotku života porovná rostlinnou živočišnou bupku uvede příklady základních skupin organismů a porovná je orientuje se v základních genetických pojmech, uvede příklady využití genetiky charakterizuje stavbu a funkce orgánových soustav popisuje základní procesy probíhající v lidském tële uvádí příklady onemocnëní orgánových soustav popisuje a předvádí poskytování 1. pomoci používá správnë základní ekologické pojmy jmenuje příklady biotických a abiotických podmínek prostředí vysvëtlí potravní vztahy v přírodë používá pojmy společenstva a ekosystémy uvádí příklady ekosystémů ve svém okolí a rozlišuje různé typy ekosystémů uvádí příklady potravních řetëzců popíše podstatu obëhu látek v přírodë popíše historii vzájemného ovlivpování človëka a přírody Tematické celky učiva 1. Obecná biologie vznik vývoj Zemë, geologické etapy vznik vývoj života, základní teorie základní vlastnosti živých soustav bupka její stavba a vlastnosti, bupka rostlinná a živočišná, rozdíly základní skupiny organismů viry, bakterie, houby, lišejníky, rostliny, živočichové dëdičnost a promënlivost, základní pojmy, význam a využití genetiky Hodinová dotace 2. Biologie člověka orgánové soustavy zásady 1. pomoci vývoj človëka na Zemi zdraví človëka principy zdravé výživy, a zdravého životního stylu, civilizační choroby, bakteriální a virová onemocnëní, předcházení nemocem základy 1. pomoci Ekologie základní ekologické pojmy abiotické podmínky života biotické podmínky života stavba, funkce, typy ekosystémů potravní řetëzce biosféra

165 hodnotí vliv činností človëka na jednotlivé složky životního prostředí charakterizuje působení životního prostředí na človëka a jeho zdraví charakterizuje přírodní zdroje surovin z hlediska jejich obnovitelnosti posoudí vliv jejich používání na prostředí orientuje se ve způsobech likvidace odpadů popíše nëkteré globální problémy na Zemi uvede příklady chránëných území v regionu a České republice uvede základní ekonomické, právní a informační nástroje společnosti na ochranu přírody a prostředí zdůvodpuje vlastní odpovëdnost za ochranu životního prostředí ve vztahu k dalším generacím vysvëtluje základní principy udržitelného rozvoje 4. Životní prostředí člověka vliv človëka na životní prostředí bëhem vývoje vztah človëka a životního prostředí složky životního prostředí dopady činnosti človëka na životní prostředí průmysl, doprava, zemëdëlství odpady obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie ochrana přírody a krajiny udržitelný rozvoj

166 ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD CHEMIE- 2. ROČNÍK Výsledky a kompetence dokáže porovnat chemické vlastnosti látek popíše stavbu atomu zná značky chemických prvků zná názvosloví anorganických sloučenin popíše vlastnosti kovů a nekovů a jejich umístëní v periodické soustavë prvků popíše základní metody oddëlování složek ze smësí, využití v praxi vyjádří složení roztoku vysvëtlí podstatu chemických reakcí, zapíše jednoduchou chemickou rovnici vysvëtlí vlastnosti anorganických látek (oxidy, kyseliny, zásady, soli) charakterizuje vybrané prvky a anorganické sloučeniny a zhodnotí jejich použití v odborné praxi a v bëžném životë, posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí charakterizuje skupiny uhlovodíků a jejich deriváty uvede významné zástupce organických sloučenin, zhodnotí jejich využití v bëžném životë, posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí charakterizuje biogenní prvky a jejich sloučeniny charakterizuje přírodní látky popíše vybrané biochemické dëje Tematické celky učiva 1. Obecná chemie chemické látky a jejich vlastnosti částicové složení látek (atomy, molekuly) chemické prvky, sloučeniny, názvosloví anorganických sloučenin chemická vazba periodická soustava prvků roztoky, smësi chemické rovnice výpočty v chemii 2. Anorganická chemie vlastnosti anorganických látek vybrané prvky a anorganické sloučeniny v bëžném životë a v odborné praxi 3. Organická chemie vlastnost atomu uhlíku základ názvosloví organických sloučenin organické sloučeniny v bëžném životë a v odborné praxi 4. Biochemie chemické složení živých organismů přírodní látky (tuky, cukry, bílkoviny, nukleové kyseliny, biokatalyzátory) biochemické dëje Hodinová dotace

167 ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD FYZIKA 2. ROČNÍK Výsledky a kompetence rozliší druhy pohybů určí síly, které působí na tëlesa, a popíše druhy pohybu určí mechanickou práci a energii při pohybu tëlesa působením stálé síly vysvëtlí platnost zákona zachování energie určí výslednici sil působících na tëleso aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při řešení úloh vysvëtlí význam teplotní roztažnosti látek v přírodë i v praxi vysvëtlí pojem vnitřní energie soustavy a způsoby její zmëny popíše principy tepelných motorů popíše přemëny skupenství látek popíše elektrické pole aplikuje Ohmův zákon popíše princip a použití polovodičových součástek určí magnetickou sílu v magnetickém poli vodiče s proudem popíše princip generování střídavých proudů a jejich využití v energetice rozliší základní druhy mechanického vlnëní a popíše jejich šíření charakterizuje základní vlastnosti zvuku chápe negativní vliv zvuku, zná způsoby ochrany sluchu charakterizuje svëtlo jeho vlnovou délkou a rychlostí v různých prostředích řeší úlohy na odraz a lom svëtla řeší úlohy na zobrazení zrcadly a čočkami vysvëtlí optickou funkci oka a korekci jeho vad popíše význam jednotlivých druhů elektromagnetického záření Tematické celky učiva 1. Mechanika pohyby přímočarý, pohyb rovnomërný po kružnici Newtonovy pohybové zákony, síly v přírodë, gravitace mechanická práce a energie posuvný a otáčivý pohyb, skládání sil tlakové síly a tlak v tekutinách 2. Termika teplota, teplotní roztažnost látek teplo a práce, přemëny vnitřní energie tëlesa tepelné motory struktura pevných látek a kapalin přemëny skupenství 3. Elektřina a magnetismus elektrický náboj tëlesa, elektrická síla, elektrické pole, kapacita vodiče elektrický proud v látkách, zákony el. proudu, polovodiče magnetické pole, elektromagnetická indukce vznik střídavého proudu, přenos elektrické energie střídavým proudem 4. Vlnění a optika mechanické kmitání a vlnëní zvukové vlnëní svëtlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elektromagnetického záření Hodinová dotace

168 popíše strukturu elektronového obalu atomu z hlediska energie elektronu popíše stavbu atomového jádra a charakterizuje nukleony vysvëtlí podstatu radioaktivity, popíše způsoby ochrany před jaderným zářením popíše princip jaderného reaktoru charakterizuje Slunce jako hvëzdu popíše objekty sluneční soustavy zná příklady základních typů hvëzd 5. Fyzika atomu model atomu, laser nukleony, radioaktivita, jaderné záření jaderná energie a její využití 6. Vesmír slunce, planety a jejich pohyb, komety hvëzdy, galaxie

169 7.14. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: TĚLESNÁ VÝCHOVA Kód a název oboru vzdëlání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdëlání: 4 roky v denní formë vzdëlávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 264 Platnost: od počínaje 1. ročníkem POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Cílem předmëtu je smëřovat výuku a učební činnost žáků v tëlesné výchovë s přihlédnutím k vývojovým předpokladům, individuálním zvláštnostem a zdravotnímu stavu žáků k následujícím cílům: vážit si zdraví jakožto prvořadé hodnoty lidského života a cílevëdomë jej chránit chápat zdraví a tëlesnou zdatnost jako hodnoty nutné ke kvalitnëjšímu prožívání života osvojit si nové pohybové dovednosti, upevpovat si správné držení tëla, usilovat o pozitivní rozvoj tëlesné zdatnosti pravidelnë provádët pohybové aktivity kultivovaným projevem vyhledávat příležitosti ke zdravotnë vhodným pohybovým aktivitám znát základní principy vlivu pohybových aktivit na tëlesné a duševní zdraví ovládat zjišťování základních parametrů tëlesné zdatnosti a následnou korekturu pohybového režimu osvojit si kompenzační, relaxační a vyrovnávací cvičení v souvislosti se zjištënými dysbalancemi zvládnout bezpečnostní, organizační i hygienické složky při pohybových činnostech v různém prostředí ovládat první pomoc zejména při stavu ohrožení života pozitivnë prožívat pohybovou aktivitu a využívat ji k překonávání negativních stavů a zdravotní prevence vstupovat do různých pozic a upevpovat vztahy v duchu fair-play nejen při samotné výuce chápat pohyb jako prostředek duševní hygieny a využívat jej k vytváření hodnotových meziosobnostních vztahů respektovat sebe, spoluhráče, soupeře i rozhodčí Charakteristika učiva Tëlesná výchova slouží zásadnë pro žáky a v jejich prospëch. Zamëřuje se na rozšíření, zdokonalení a praktické ovëření uceleného systému informací, dovedností a postojů v životë človëka jako nedílné součásti zdravého životního stylu, k jejich vhodnému užití v zájmu vlastní tëlesné zdatnosti. Učivo se člení do tématických celků: atletika, sportovní hry, úpoly, sportovní a rytmická gymnastika. Netradiční sporty, bruslení a plavání jsou zařazovány podle podmínek a zájmů žáků. Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační a vyrovnávací cvičení jsou průbëžnë zařazována do všech vyučovacích jednotek. Žáci prvního ročníku absolvují lyžařský kurz, žáci druhého ročníku sportovní kurz. Základní učivo je závazné pro všechny žáky bez zdravotního omezení. ům, kteří splnili požadavky základního učiva, je poskytnuta možnost složitëjších a náročnëjších modifikací rozšiřovacího učiva. Nadaní žáci se pravidelnë účastní středoškolských turnajů (volejbal, basketbal, florbal, stolní tenis, fotbal, futsal, hokejbal, atp.) a zárovep dle potřeby pomáhají s organizací. 166

170 Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Výuka tëlesné výchovy smëřuje k tomu, aby žáci: vážili si zdraví a usilovali o jeho zachování případnë upevnëní dovedli nalézt hranici mezi osobním a týmovým uplatnëním jednali v souladu s pravidly a duchem fair play byli tolerantní, soudní a sebekritičtí dokázali vytvořit a uplatnit vlastní úsudek mëli zdravou míru sebevëdomí a sebekritiky jednali zodpovëdnë a byli schopni přijmout důsledky za své jednání vážili si materiálních hodnot, životního prostředí a usilovali o jejich zachování Strategie výuky (pojetí výuky) Tëlesná výchova se vyučuje ve specifických podmínkách, zejména tëlovýchovných zařízení a přírody. Základní formou výuky je vyučovací jednotka. Obë týdenní vyučovací jednotky jsou sloučeny v jeden celek, což umožpuje efektivnëji využívat i mimoškolní areály. S platností od probíhá výuka ve všech ročnících redukovanë a to po třídách. Tato skutečnost vyžaduje individuální přístup k jednotlivým skupinám, zejména v závislosti na pomër chlapců a dívek. Součástí výuky tëlesné výchovy je i lyžařský a sportovní kurz. Efektivita výuky vychází z diagnostiky a všestranného poznávání žáků, od nichž se odvíjí cíle, obsahy, didaktické metody a formy výuky. Uplatpují se činnosti, při nichž žáci vstupují do různých sociálních rolí a skupinových vztahů, musí rozhodovat, hodnotit a zodpovídat. Učební proces je založen na úzké vzájemné spolupráci učitele a žáka a rovnëž na jejich vzájemném respektu a porozumëní. Novë je žákům umožnëno 1x za týden využít sportovní halu k rozšíření, osvojení či upevnëní pohybových dovedností ve všech součástech tëlesné výchovy. Hodnocení výsledků žáků Hodnocení žáků vychází z jejich diagnostiky, z poznání jejich předpokladů, možností a zájmů. Učitel respektuje pohybové a výkonnostní rozdíly a proto je žák hodnocen za zmënu vlastního výkonu. Rozhodující pro hodnocení žáků je přístup k předmëtu a aktivita při jednotlivých činnostech. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Komunikativní kompetence: Absolventi by mëli být schopni: používat a vyjadřovat se přimëřenou odbornou terminologií vyvozovat a interpretovat závëry na základë pozorovaných jevů vyjadřovat a prezentovat se v souladu se zásadami kultury projevu a chování Personální kompetence: Absolventi by mëli být připraveni: efektivnë se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok pečovat o své fyzické i duševní zdraví přijímat pochvalu, radu i kritiku, adekvátnë na to reagovat 167

171 Sociální kompetence: Absolventi by mëli být schopni: přijímat a odpovëdnë plnit svëřené úkoly aktivnë se zapojovat do týmové práce budovat pozitivní mezilidské vztahy, šířit pohodu a dobrou náladu adaptovat se na mënící se životní a pracovní podmínky Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy: Absolventi by mëli být schopni: porozumët zadání úkolu, určit jeho jádro, navrhnout způsob řešení a zdůvodnit jej vyhodnotit a ovëřit správnost zvoleného postupu a výsledky volit prostředky a způsoby vhodné pro splnëní jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vëdomostí dříve získaných Aplikace průřezových témat Člověk a svět práce: Žáci by mëli: být schopni odpovëdnë přistupovat k vlastnímu tëlu a zdraví být ochotni samostatnë se vënovat tëlesné aktivitë i v dobë volného času chápat tëlesnou výchovu jako prostředek relaxace a nápravy negativních dopadů životního stylu Člověk a životní prostředí: Žáci by mëli: kriticky vyhodnocovat bezpečnost zdraví při jakékoliv pohybové činnosti být schopni zásad bezpečného pobytu v různých přírodních prostředích a to bez zásahů do ekologické rovnováhy tëchto prostředí Mezipředmětové vztahy biologie fyzika občanská nauka zemëpis informační technologie ekonomika 168

172 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA - 1. ROČNÍK Výsledky a kompetence volí sportovní vybavení, které odpovídá dané pohybové činnosti, místu a klimatickým podmínkám komunikuje při pohybových činnostech a vhodnë používá odbornou terminologii používá základní povely a dokáže na në reagovat rozvíjí všechny pohybové dovednosti využívá kompenzačních a relaxačních cvičení k regeneraci tëlesných a duševních sil Tematické celky učiva 1. Teoretické poznatky význam pohybu pro zdraví, prostředky ke zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti, obratnosti a pohyblivosti, technika a taktika, zásady sportovního tréninku odborné názvosloví, komunikace hygiena a bezpečnost, vhodné oblečení cvičební úbor a obutí, záchrana a dopomoc, zásady chování a jednání v různém prostředí, regenerace a kompenzace, relaxace (jsou součástí všech tematických celků) 2. Pohybové dovednosti Tělesná cvičení pořadová cvičení všestrannë rozvíjející cvičení, kondiční a koordinační cvičení kompenzační a relaxační cvičení Hodinová dotace 2 ovládá techniku pohybu, využívá pohybové činnosti pro všestrannou pohybovou přípravu a zvyšování tëlesné zdatnosti pozná chybnë a správnë provádëné činnosti, dokáže zhodnotit kvalitu výkonu uplatpuje zásady bezpečnosti umí rovnomërnë rozložit síly při vytrvalostních bëzích ovládá technicky dobře zpracování míče účastní se týmových herních činností družstva dokáže rozlišit jednání fair play od nesportovního chování všestrannë rozvíjí své pohybové dovednosti a schopnosti 3. Atletika bëžecká abeceda, rovinky, starty, sprinty 60 m vytrvalostní bëhy od 6 do 20 minut v terénu štafetový bëh / 1. předávka / skok daleký, skok vysoký / flop / hod granátem vrh koulí posilovna - doplpkovë 4. Sportovní hry Odbíjená: nácvik a zdokonalování herních činností jednotlivce, základy hry Basketbal: nácvik a zdokonalování herních činností jednotlivce Kopaná a sálová kopaná: základy herních činností jednotlivce, hra Doplpkové sporty: ringo, florbal, softbal, stolní tenis

173 uplatpuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách, umí dávat dopomoc ostatním žákům bez obav zvládá cvičení na kladinë, hrazdë a přeskok je schopen sladit pohyb s hudbou a vytvořit pohybovou sestavu umí správnë používat pádovou techniku 5. Gymnastika Akrobacie: kotouly vpřed a vzad, stoj na lopatkách, stoj na hlavë, přemet stranou Přeskok přes kozu: roznožka, skrčka, nácvik Hrazda: průvlek, svis vznesmo, spád vzad, svis vznesmo, průvlek zpët do stoje, vzpor jízdmo, spád vzad a vzepření závësem v podkolení, výmyk nácvik Kladina: nástup, chůze, bëh, obraty, rovnovážné postoje nácvik Kruhy: po hlavu - svis stojmo, svis vznesmo, svis stojmo vzadu a zpët, svis stojmo, svis střemhlav a zpët Rytmická gymnastika: chůze, klus, skoky, obraty, valčíkový a polkový krok Aerobic 6. Úpoly přetahy a přetlaky, pády drobné hry 18 4 dokáže uplatnit relaxační a kompenzační cvičení k regeneraci před a po ukončení sportovního výkonu ovëří si úrovep svalové nerovnováhy 7. Kompenzační a relaxační cvičení stretching, metoda Pilates (jsou součástí všech tematických celků) uplatpuje zásady bezpečnosti ve specifických podmínkách horského prostředí umí zvolit výstroj a výzbroj podle klimatických podmínek respektuje pravidla stanovená horskou službou nepřecepuje vlastní síly a schopnosti dokáže zjistit úrovep pohyblivosti, ukazatele své tëlesné zdatnosti a korigovat si pohybový režim ve shodë se zjištënými údaji 8. Lyžařský kurz základy sjezdového a bëžeckého lyžování, základy snowboardingu zásady chování při pobytu v horském prostředí 9. Testování tělesné zdatnosti motorické testy 1 týden 2 170

174 TĚLESNÁ VÝCHOVA - 2. ROČNÍK Výsledky a kompetence volí sportovní vybavení, které odpovídá dané pohybové činnosti, místu a klimatickým podmínkám, komunikuje při pohybových činnostech a vhodnë používá odbornou terminologii používá základní povely a dokáže na në reagovat rozvíjí všechny pohybové dovednosti / sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost / využívá kompenzačních a relaxačních cvičení k regeneraci tëlesných a duševních sil Tematické celky učiva 1. Tělesná výchova Teoretické poznatky význam pohybu pro zdraví, prostředky ke zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti, obratnosti a pohyblivosti, technika a taktika, zásady sportovního tréninku odborné názvosloví, komunikace výstroj, výzbroj, údržba hygiena a bezpečnost, vhodné oblečení cvičební úbor a obutí, záchrana a dopomoc, zásady chování a jednání v různém prostředí, regenerace a kompenzace, relaxace (jsou součástí všech tematických celků) 2. Pohybové dovednosti Tělesná cvičení pořadová cvičení všestrannë rozvíjející cvičení, kondiční a koordinační cvičení kompenzační a relaxační cvičení Hodinová dotace 2 rozvíjí svalovou sílu, rychlost, vytrvalost a obratnost zvládá správnou techniku bëhu / práce nohou, paží, dýchání /a přebírání štafetového kolíku provádí technicky správnë skoky, hody a vrhy / umí spojit rozbëh s odrazem nebo s odhodem / dodržuje zásady bezpečnosti technicky správnë odbíjí míč obouruč vrchem a spodem a umí podávat spodem zvládá techniku driblinku, přihrávek, umí se uvolpovat s míčem a bez míče, ovládá dvojtakt, rozlišuje úlohu hráče v útoku a v obranë, chápe použití osobní a zónové obrany umí techniku vedení míče nohou, techniku střelby na bránu, uvolpuje se s míčem a bez míče, rozumí obrannému a útočnému systému hry všestrannë rozvíjí své pohybové dovednosti a schopnosti 3. Atletika bëžecká abeceda, rovinky, nízký a vysoký start zdokonalování techniky bëhu sprinty 100m, vytrvalostní bëh 6 20 minut štafetový bëh všechny předávky skok daleký, skok vysoký zdokonalování techniky hod granátem, vrh koulí posilovna doplpkovë 4. Sportovní hry Odbíjená: zdokonalování herních činností jednotlivce, jednoduchá herní cvičení, základní herní systém a pravidla hry Basketbal: zdokonalování herních činností jednotlivce / dvojtakt /, jednoduchá herní cvičení, osobní a zónová obrana / 3 2 / Kopaná a sálová kopaná: zdokonalování herních činností jednotlivce, herní cvičení, základní herní systémy Doplpkové sporty: florbal, softbal, ringo, stolní tenis

175 zdokonaluje základní akrobatické cviky naučené v 1. ročníku, umí spojit jednotlivé akrobatické prvky do sestav přizpůsobuje výšku nářadí a vzdálenost odrazového můstku svým schopnostem překonává obavy ze cvičení ve výškách dokáže zkoordinovat pohyb paží s pohybem ostatních částí tëla zdokonaluje techniku osvojenou v 1. ročníku dokáže zvolit správný druh sebeobrany v různých krizových situacích 5. Gymnastika Akrobacie: zdokonalování kotoulů, přemetu stranou, stoj na rukou nácvik, jednoduché akrobatické sestavy Přeskok: roznožka a skrčka přes kozu, skrčka přes švédskou bednu Malá trampolína: odrazy a přímé skoky z místa a po rozbëhu, kotoul letmo Hrazda: výmyk, toč jízdmo vpřed a vzad Kladina: náskok do vzporu dřepmo, chůze, skoky a obraty s doprovodnými pohyby paží Kruhy: po hlavu zdokonalování osvojených prvků z předchozího ročníku, doskočné komíhání ve svisu, při zákmihu seskok Rytmická gymnastika: chůze, skoky, obraty s doprovodnými pohyby paží, aerobic 6. Úpoly : přetahy, přetlaky a pády zdokonalování techniky základy sebeobrany 18 4 umí zvolit vhodná cvičení pro protažení a uvolnëní svalů před a po výkonu 7. Kompenzační a relaxační cvičení stretching metoda Pilates (jsou součástí všech tematických celků) ovëří si úrovep své tëlesné zdatnosti 8. Testování tělesné zdatnosti motorické testy 2 se seznámí s možnostmi využití volného času, s pobytem v přírodë, se zdravým životním stylem umí zvolit výstroj podle klimatických podmínek dovede uplatpovat naučené modelové situace k řešení stresových a konfliktních situací popíše úlohu státu a místní samosprávy při ochranë zdraví a životů obyvatel dovede rozeznat hrozící nebezpečí a ví, jak se doporučuje na në reagovat 9. Sportovní kurz softbal, odbíjená, ringo, stolní tenis, aerobic, plavání, lanové aktivity / pod vedením odborného instruktora / doplpkovë badminton, líný tenis, tenis, petangue zásady jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných událostí mimořádné události / živelní pohromy, havárie, krizové situace / základní úkoly ochrany obyvatelstva / varování, evakuace / 5 dnů 172

176 TĚLESNÁ VÝCHOVA - 3. ROČNÍK Výsledky a kompetence volí správné sportovní vybavení uplatpuje zásady sportovního tréninku komunikuje při pohybových činnostech dovede se zapojit do organizace turnajů a soutëží a umí zpracovat jednoduchou dokumentaci dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony jednotlivců nebo týmu dovede uplatpovat taktiku ve vybraných sportovních odvëtvích dokáže vyhledat potřebné informace z oblasti zdraví a pohybu používá základní povely a dokáže na në reagovat rozvíjí všechny pohybové dovednosti /sílu, rychlost, vytrvalost a obratnost/ využívá kompenzačních a relaxačních cvičení k regeneraci tëlesných a duševních sil Tematické celky učiva 1. Tělesná výchova Teoretické poznatky význam pohybu pro zdraví, zásady sportovního tréninku odborné názvosloví, komunikace výstroj, výzbroj, údržba hygiena a bezpečnost, záchrana a dopomoc regenerace a kompenzace, relaxace pravidla her, závodů a soutëží, rozhodování zdroje informací (jsou součástí všech tematických celků) 2. Pohybové dovednosti Tělesná cvičení pořadová cvičení všestrannë rozvíjející cvičení, kondiční a koordinační cvičení kompenzační a relaxační cvičení Hodinová dotace 2 uplatpuje zásady sportovního tréninku zlepšuje výkony z předešlých ročníků dokáže přizpůsobit bëh danému terénu a umí si rozvrhnout síly podle délky tratë zvládá techniku skoků a vrhů dodržuje zásady bezpečnosti uplatpuje získané pohybové dovednosti, učí se používat taktiku dané sportovní hry ovládá pravidla hry, dokáže zapisovat, učí se rozhodovat dodržuje pravidla fair play si osvojuje základní herní činnosti jednotlivce, seznamuje se s pravidly hry všestrannë rozvíjí své pohybové schopnosti a dovednosti 3. Atletika bëžecká abeceda, rovinky sprinty z nízkého startu 100 metrů štafetový bëh vytrvalostní bëh metrů v terénu skok vysoký, skok daleký vrh koulí doplpkovë posilovna 4. Sportovní hry Odbíjená: zdokonalování herních činností jednotlivce, umístëní a příjem podání, smeč, hra, rozhodování Basketbal: zdokonalování herních činností jednotlivce, uvolpování s míčem a bez míče, střelba přes obránce, postupný a rychlý protiútok, hra, rozhodování Kopaná a sálová kopaná: útočné a obranné systémy, hra, rozhodování Házená: herní činnosti jednotlivce driblink, přihrávky, střelba, trojtakt, základy pravidel a hry Doplpkové sporty: florbal, softbal, badminton, stolní tenis, líný tenis

177 se dokáže správnë rozcvičit a připravit organismus na pohybovou činnost zvládá základní akrobatické cviky a dokáže je spojit do složitëjších akrobatických řad s využitím doplpujících cviků / pohyby paží, obraty, poskoky, / zvládá správnou techniku cviků na nářadí a umí je provádët v náročnëjších podmínkách / výška nářadí, vzdálenost můstku / zvládá rovnovážná cvičení a obraty na kladinë zná a poskytuje dopomoc při činnostech, kde hrozí nebezpečí úrazu využívá cvičení s hudbou pro rozvoj estetického cítëní rovnomërnë rozvíjí svalovou sílu prostřednictvím posilovacích cvičení s gumou a malými míči seznamuje se s možnostmi zdravého využití volného času si ovëřuje úrovep tëlesné zdatnosti a porovnává své výsledky s tabulkovými hodnotami 5. Gymnastika Akrobacie: stoj na hlavë, stoj na rukou, přemet stranou zdokonalování techniky, utváření akrobatických sestav Přeskok: skrčka přes švédskou bednu Malá trampolina: zdokonalování přímých skoků, kotoulu letmo, salto vpřed nácvik Hrazda: výmyk, přešvih únožmo P / L nohou /, toč vpřed, přešvih únožmo P / L nohou / vzad, toč vzad, seskok zášvihem Kladina: chůze, obraty, přeskoky, váha, seskok Kruhy: dosažné houpání odrazem střídnonož, při záhupu seskok Aerobic: cvičení s hudbou, využití posilovacích gum a malých míčů, cvičení podle videonahrávky Power joga, metoda Pilates, : cvičení pod vedením odborných instruktorů, návštëva fit centra 6. Testování tělesné zdatnosti motorické testy

178 TĚLESNÁ VÝCHOVA - 4. ROČNÍK Výsledky a kompetence volí správné sportovní vybavení uplatpuje zásady sportovního tréninku komunikuje při pohybových činnostech dokáže se zapojit do organizace turnajů a soutëží dokáže rozhodovat a zapisovat dokáže vyhledat potřebné informace z oblasti zdraví a pohybu používá základní povely a dokáže na në reagovat rozvíjí všechny pohybové dovednosti /sílu, rychlost, vytrvalost a obratnost/ využívá kompenzačních a relaxačních cvičení k regeneraci tëlesných a duševních sil Tematické celky učiva 1. Tělesná výchova Teoretické poznatky význam pohybu pro zdraví, zásady sportovního tréninku odborné názvosloví, komunikace výstroj, výzbroj, údržba hygiena a bezpečnost, záchrana a dopomoc regenerace a kompenzace, relaxace pravidla her, závodů a soutëží, rozhodování zdroje informací (jsou součástí všech tematických celků) 2. Pohybové dovednosti Tělesná cvičení pořadová cvičení všestrannë rozvíjející cvičení, kondiční a koordinační cvičení kompenzační a relaxační cvičení Hodinová dotace 2 uplatpuje správné technické provedení v jednotlivých atletických disciplinách uplatpuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách zvyšuje tëlesnou zdatnost 3. Atletika bëžecká abeceda, rovinky sprinty, štafetový bëh vytrvalostní bëh v terénu fartlek skok daleký vrh koulí doplpkovë posilovna 18 zvládá techniku a taktiku dané hry dokáže se zapojit do kolektivních činností družstva dovede rozhodovat umí rozlišit jednání fair play a nesportovní jednání zdokonaluje herní činnosti jednotlivce v házené, zvládá základní herní cvičení a základy obranných a útočných systémů, chápe pravidla hry všestrannë rozvíjí své pohybové dovednosti a seznamuje se s novými sportovními aktivitami 4. Sportovní hry Odbíjená: příjem a přihrávka po smeči, bloky, hra a rozhodování klasifikace Basketbal: zónová obrana /3-2, 2 3/, hra a rozhodování klasifikace Kopaná a sálová kopaná: hra a rozhodování klasifikace Házená: zdokonalování herních činností jednotlivce, herní cvičení, základní obranné a útočné systémy, hra klasifikace Doplpkové sporty: softbal,florbal, badminton, stolní tenis, petangue, bowling, horolezecká stëna / pod vedením odborného instruktora /

179 vylepšuje své výkony ve všech pohybových činnostech / akrobacie, trampolína, kladina, kruhy, aerobic / dokáže spojovat osvojené prvky do sestav umí poskytovat dopomoc využívá protahovací a posilovací cviky pro zvyšování své tëlesné zdatnosti a pro kompenzaci špatných pohybových návyků se učí koordinovat pohybový režim ve shodë s ukazateli své tëlesné zdatnosti, zjištënými prostřednictvím testů 5. Gymnastika Akrobacie: spojení osvojených prvků do sestav Malá a velká trampolína: skoky, kotouly, salto vpřed zdokonalování Kladina: spojení osvojených prvků do sestav Kruhy: po hlavu, doskočné, dosažné zdokonalování prvků osvojených v ročníku Aerobic: protahovací, posilovací, kondiční a kompenzační cvičení, návštëva fit centra / power joga /, horolezecká stëna / pod vedením odborného instruktora / 6. Testování tělesné zdatnosti - motorické testy

180 7.15. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: EKONOMIKA Kód a název oboru vzdëlání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdëlání: 4 roky v denní formë vzdëlávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396 /12/ Platnost: od počínaje 1. ročníkem POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu vede k rozvíjení schopnosti ekonomicky myslet učí žáky uplatpovat ekonomickou efektivnost při podnikových činnostech, jednat hospodárnë a v souladu s etikou podnikání s ostatními ekonomickými předmëty (účetnictví, právo) je základem odborného vzdëlání předává žákům vëdomosti o podnikání, podnikových činnostech, marketingu, financování podniku, finančním trhu, hospodářské politice a místë národního hospodářství ve svëtové ekonomice učí žáky základním ekonomickým dovednostem, které pak využívají v praxi učí žáky využívat různé zdroje informací k doplnëní svých znalostí a k vypracování jednoduchých samostatných úkolů Charakteristika učiva Učivo je vybráno ve vztahu k profilu absolventa. Je složeno z témat týkajících se podnikání, marketingu, zabezpečování hlavní činnosti, dapové soustavy, finančního hospodaření firmy, finančního trhu, financování podniku a managementu. Nejvëtší důraz je kladen na praktické ekonomické vëdomosti a dovednosti, které umožní absolventovi se úspëšnë uplatnit na trhu práce. v rámci tohoto předmëtu žáci povinnë absolvují ve třetím ročníku odbornou praxi v různých firmách a institucích regionu v délce čtyř týdnů. Ve čtvrtém ročníku se vybraný tým účastní ekonomické soutëže Ekonomický tým. Strategie výuky (pojetí výuky) Žáci si osvojí dovednosti nezbytné pro zajišťování podnikových činností a efektivní hospodaření s finančními prostředky. Žáci získají široké ekonomické vëdomosti a dovednosti, které jim umožní úspëšnë se uplatnit na trhu práce, popř. mají možnost dále studovat na vysokých školách nebo vyšších odborných školách. V hodinách ekonomiky budou využívány následující metody a formy práce: výklad navazující na texty učebnice ekonomika pro obchodní akademie 1 4 a platné právní normy (např. dapové zákony, živnostenský zákon, obchodní zákoník apod.) a doplpovány problémovým vyučováním referáty, při jejich zpracovávání využívají žáci odbornou literaturu, popř. internet ve vhodných tématických celcích konkrétní příklady z reálné praxe využití prostředků výpočetní techniky vyhledávání aktuálních informací prostřednictvím internetu a jejich aplikace při řešení úkolů, při zpracování informací se využívá vhodný software práce s aktuálními formuláři diskuze k jednotlivým tématům s využitím znalostí žáků z bëžného života samostatná, popř. skupinová práce dle možností exkurze a přednášky odborníků z praxe uplatpování a využívání mezipředmëtových vztahů (účetnictví, právo, informační technologie atd.) 177

181 Hodnocení výsledků žáků Žáci se hodnotí z ústního a písemného projevu. Žáci při ústním projevu: správnë formulují z hlediska odborného mluví souvisle, srozumitelnë a jazykovë správnë znají souvislosti s ostatními probíranými tématickými celky jsou schopni navázat i na ostatní odborné předmëty Žáci při písemném projevu: pracují správnë, přesnë a pečlivë z hlediska odborného dbají na jazykovou stránku pracují samostatnë i týmovë Ostatní hodnocení: vypracovávají a přednášejí referáty na dané téma pracují s internetem Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Komunikativní kompetence Absolventi by mëli být schopni: reálnë posuzovat své fyzické a duševní možnosti, odhadovat výsledky svého jednání a chování v různých situacích vyjadřovat se přimëřenë účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodnë se prezentovat formulovat své myšlenky srozumitelnë a souvisle, v písemné podobë přehlednë a jazykovë správnë aktivnë se účastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých zpracovávat jednoduché texty na bëžná i odborná témata a různé pracovní materiály snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii písemnë zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.) Personální kompetence Absolventi by mëli být schopni: efektivnë se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí, učit se i na základë zprostředkovaných zkušeností přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátnë na në reagovat, přijímat radu i kritiku dále se vzdëlávat Sociální kompetence Absolventi by mëli být schopni: adaptovat se na mënící se životní a pracovní podmínky pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností přijímat a odpovëdnë plnit svëřené úkoly podnëcovat práci v týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatë zvažovat návrhy druhých přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních konfliktů 178

182 Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy Absolventi by mëli být schopni: porozumët zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ovëřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky uplatpovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické) a myšlenkové operace volit prostředky a způsoby vhodné pro splnëní jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vëdomostí nabytých dříve Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi Absolventi by mëli být schopni: pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií pracovat s bëžným základním a aplikačním programovým vybavením učit se používat nový aplikační software komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky on-line a off-line komunikace získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvëtové sítë Internet pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií Aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů Absolventi by mëli být schopni: správnë používat pojmy kvantifikujícího charakteru zvolit pro řešení úkolu odpovídající matematické postupy a techniky využívat a vytvářet různé formy grafického znázornëní reálných situací a používat je pro řešení správnë používat a převádët jednotky nacházet souvislosti při řešení praktických úkolů, umët je vymezit, popsat a využít pro konkrétní řešení provést reálný odhad výsledku řešení praktického úkolu sestavit ucelené řešení praktického úkolu na základë dílčích výsledků Kompetence k pracovnímu uplatnění Absolventi by mëli: mít přehled o možnostech uplatnëní na trhu práce v daném oboru a povolání mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a možnostech profesní kariéry, znát požadavky zamëstnavatelů na pracovníky a srovnávat je se svými předpoklady dokázat získávat a vyhodnocovat informace o pracovních nabídkách, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb umët vhodnë komunikovat s potenciálními zamëstnavateli znát práva a povinnosti zamëstnavatelů a pracovníků osvojit si základní vëdomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit 179

183 Občanské kompetence Předmët ekonomika rozvíjí zejména: odpovëdné, samostatné, aktivní, iniciativní jednání, dodržování zákonů a pravidel chování, respektování práv a osobnosti jiných lidí, jednání v souladu s morálními principy, uplatpování demokratického přístupu, zájem o společenské a politické dëní u nás i ve svëtë, chápání významu životního prostředí, umëní myslet kriticky, tvorba vlastního úsudku, schopnost diskuse s jinými lidmi. Aplikace průřezových témat Občan v demokratické společnosti Cílem je rozvoj klíčových kompetencí, žáci jsou vedeni k tomu, aby: se dovedli orientovat v masových médiích, využívat je a kriticky hodnotit, dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat řešení, vážili si dobrého životního prostředí a snažili se je chránit a zachovat pro budoucí generace. Člověk a životní prostředí Téma přispívá k naplpování zejména tëchto cílů: rozvíjet dovednost aplikovat získané poznatky, přijímat odpovëdnost za vlastní rozhodování a jednání a prosazovat trvale udržitelný rozvoj ve své pracovní činnosti, efektivnë pracovat s informacemi jednat hospodárnë, adekvátnë uplatpovat nejen kritérium ekonomické efektivnosti, ale i hledisko ekologické. Člověk a svět práce Cílem je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi pro úspëšné uplatnëní na trhu práce a pro budoucí profesní kariéry. K uskutečpování tohoto cíle je třeba: vést žáky k tomu, aby si uvëdomili význam vzdëlání pro život, aby byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a k úspëšné kariéře, naučit žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvářet si o nich základní představu, písemnë i verbálnë se prezentovat při jednání s potenciálními zamëstnavateli, formulovat svá očekávání a své priority, vysvëtlit žákům základní aspekty pracovního pomëru, práv a povinností zamëstnanců a zamëstnavatelů i základní aspekty soukromého podnikání, naučit je pracovat s příslušnými právními předpisy, zorientovat žáky ve službách zamëstnanosti, přivést je k účelnému využívání jejich informačního zázemí. Informační a komunikační technologie Cílem je: naučit žáky pracovat s informacemi a s komunikačními prostředky. 180

184 Mezipředmětové vztahy účetnictví právo praxe statistika písemná a elektronická komunikace hospodářský zemëpis matematika ekonomická cvičení 181

185 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ EKONOMIKA - 1. ROČNÍK Výsledky a kompetence aplikuje základní pojmy na příkladech z bëžného života dokumentuje rozmanitost a vývoj potřeb uvádí příklady uspokojování potřebstatky, služby pracuje s jednoduchými statistickými údaji vymezí výrobní faktory pro určité činnosti srovná hospodárné a nehospodárné počínání ukazuje nutnost volby z nëkolika alternativ demonstruje dëlbu práce na příkladech z praxe dokáže vysvëtlit nabídku, poptávku, cenu, trh posuzuje dopad typických událostí na zmënu nabídky, poptávky, ceny a interpretuje údaje na grafu N a P uvede příklady úlohy státu v tržní ekonomice definuje základní pojmy, aplikuje je na příkladech vymezí podnikání a charakterizuje jednotlivé právní formy podnikání s pomocí obchodního zákoníku charakterizuje s pomocí živnostenského zákona podmínky pro provozování živností, druhy živností, porovná obchodní společnosti naznačí realizaci jednoduchého podnikatelského zámëru odlišuje ziskové a neziskové organizace vyjmenuje a stručnë popíše funkce podniku na konkrétních příkladech interpretuje jednotlivé složky řízení včetnë výpočtů podle zadání sestaví jednoduché organizační schéma podniku odlišuje možnosti zániku podniku Tematické celky učiva 1. Cíle a základy hospodaření potřeby, statky, služby, životní úrovep, výrobní faktory, hospodaření, efektivnost, dëlba práce tržní mechanismus, národní hospodářství 2. Podnik, právní formy podnikání, organizace náklady, výnosy, zisk podnikání podnikatelský zámër organizace funkce podniku řízení-pojem, složky zrušení a zánik podniku Hodinová dotace

186 chápe pojem marketing, nástroje marketingu, konkurenci rozlišuje složky obëžného majetku provádí základní propočty při plánování materiálu vysvëtlí způsoby pořízení materiálu včetnë dokladů objasní skladování, výdej do spotřeby a evidenci materiálu odliší základní druhy dlouhodobého majetku provádí výpočty kapacity a jejího využití, interpretuje výsledky vyjmenuje způsoby pořízení dlouhodobého majetku rozliší a vypočte odpisy dapové a účetní definuje pojmy vstupní cena, odpisy, oprávky, zůstatková cena charakterizuje způsoby vyřazení a evidenci dlouhodobého majetku -definuje skupiny zamëstnanců, kvalifikaci vymezí možnosti získávání a výbëru zamëstnanců vysvëtlí strukturu mzdy provede jednoduché výpočty mzdy orientuje se v možnostech ukončení pracovního pomëru odliší jednotlivé oblasti hlavní činnosti na příkladech charakterizuje obsah a průbëh příslušné hlavní činnostivýroba, obchod, služby, neziskový sektor provede jednoduché vyhodnocení produktivity práce vymezí a vysvëtlí jednotlivé prodejní činnosti charakterizuje druhy nákladů, způsoby snižování nákladů včetnë jednoduchých výpočtů vysvëtlí způsoby stanovení ceny charakterizuje druhy výnosů, způsoby zvyšování výnosů včetnë jednoduchých výpočtů provede jednoduchý výpočet výsledku hospodaření chápe vzájemné souvislosti ceny, zisku a velikosti prodeje je schopen odlišit dap z příjmů, DPH a spotřební dap odliší způsoby placení, platební schopnost 3. Podnikové činnosti marketing (význam, marketingové prostředí) hospodaření s obëžným majetkem (struktura obëžného majetku, zásoby) hospodaření s dlouhodobým majetkem (struktura, plánování, pořízení, ocepování, odpisy) zamëstnanci - pracovní pomër - odmëpování práce hlavní činnost podniku prodejní činnost 4. Základy finančního hospodaření náklady cena výnosy výsledek hospodaření danë platební styk

187 EKONOMIKA - 2. ROČNÍK Výsledky a kompetence uvádí příklady podniků podle jednotlivých odvëtví zaujme stanovisko k úloze velkých podniků v ekonomice státu vysvëtlí nejdůležitëjší ukazatele vývoje ekonomiky stanoví příjmy a výdaje státního rozpočtu objasní důvody existence mezinárodního obchodu, opatření využívaná státy v mezinárodním obchodu, protekcionismus, liberalismus charakterizuje EU odhadne nejvýraznëjší dopady členství ČR v EU popíše podklady pro sestavení plánu navrhne možnosti průzkumu trhu na konkrétní produkt zpracuje jednoduchý marketingový plán vysvëtlí úrovnë produktu určí u konkrétního produktu fáze životního cyklu a odhadne vhodná opatření pro tyto fáze stanoví pružnost poptávky přiřadí vhodnou metodu stanovení ceny doporučí vhodné cenové taktiky na příkladu ukáže možné prodejní cesty posoudí vhodnost užití mezičlánků navrhne vhodný reklamní prostředek na příkladu objasní význam osobního prodeje navrhne prostředek podpory prodeje posoudí dopady publicity Tematické celky učiva 1. Národní a světové hospodářství národní hospodářství ukazatele vývoje ekonomiky mezinárodní obchod charakteristika EU 2. Marketing marketingový plán, průzkum trhu produkt cena distribuce propagace Hodinová dotace

188 charakterizuje velkoobchod, popíše jednotlivé druhy velkoobchodu vysvëtlí formy prodeje na konkrétním příkladu interpretuje průbëh obchodních činností-uzavření kupní smlouvy, realizace dodávky, platba, reklamace provede kalkulaci prodejní ceny orientuje se v používaných dokladech a průbëhu obchodního případu v tuzemsku, uvnitř EU a vůči třetím zemím vysvëtlí dodací a platební podmínky a postup při celním řízení vypočítá ukazatele obratu zásob vypočte plánovanou spotřebu materiálu, základní limity a normy zásob, plánovaný nákup, interpretuje výsledky orientuje se v jednotlivých metodách řízení zásob vysvëtlí pojem logistika uvede příklady skladovacích podmínek. vypočte kapacitu a její využití, navrhne vhodná opatření ke zvýšení kapacity vysvëtlí důvody investování hodnotí efektivnost investic a možnost rizik při investování srovnává vlastní a cizí zdroje financování orientuje se ve splátkovém kalendáři 3. Obchodní činnost velkoobchod maloobchod průbëh prodejní činnosti obchodní případy při prodeji mimo ČR celní řízení 4. Zásoby a logistika členëní zásob, rychlost obratu zásob spotřeba materiálu, velikost zásob, metody řízení zásob logistika, skladování 5. Dlouhodobý majetek kapacita investování zdroje financování

189 charakterizuje personální práce vysvëtlí jednotlivé metody pro stanovení potřeby zamëstnanců vypočte potřebu zamëstnanců a průmërný evidenční počet zamëstnanců orientuje se na trhu práce, v povinnostech podniku vůči úřadu práce charakterizuje způsoby výbëru zamëstnanců odliší pracovní smlouvu a dohody o pracích konaných mimo pracovní pomër orientuje se v hodnocení a rozmisťování zamëstnanců popíše mzdové předpisy na úrovni státu a podniku zvládne složitëjší výpočty mezd 6. Lidské zdroje v podniku personální práce stanovení potřeby zamëstnanců, získávání a výbër zamëstnanců pracovnë právní vztah, hodnocení a rozmisťování odmëpování zamëstnanců

190 EKONOMIKA - 3. ROČNÍK Výsledky a kompetence vysvëtlí funkce penëz, jejich formy, konkrétní bankovce přiřadí ochranné prvky vysvëtlí princip fungování finančního trhu, rozdëlí finanční trh charakterizuje podstatu a druhy CP, jejich využití podle zadání vyhotoví smënku popíše náležitosti na konkrétních ukázkách CP odliší úročení a diskontování, provádí výpočty jednoduchého a složeného úročení a diskontování odliší poslání centrální a komerčních bank pracuje se základními bankovními dokumenty při platebním styku orientuje se v platebních kartách, typických vkladových a úvërových produktech, možnostech zajištëní úvërů orientuje se v moderních metodách komunikace s bankou používá kurzovní lístek, využívá internet orientuje se v mezinárodních finančních institucích orientuje se v nabídce pojišťovacích produktů charakterizuje investiční společnosti, penzijní fondy, stavební spořitelny provede jednoduché srovnání výhodnosti penzijního připojištëní a stavebního spoření s jinými možnostmi uložení penëz -využívá internet vysvëtlí základní pojmy, obchodování na BCPP, odliší RM systém a burzu využívá internet Tematické celky učiva 1. Finanční trh peníze, člení finančního trhu cenné papíry úročení a diskontování banky pojišťovny další subjekty finančního trhu burza Hodinová dotace

191 objasní pojem financování jako jednu z funkcí podniku definuje nástroje finančního řízení vysvëtlí členëní nákladů a výnosů, interpretuje na příkladech rozliší krátkodobé a dlouhodobé financování, vlastní a cizí kapitál posoudí vhodnost užití krátkodobých a dlouhodobých zdrojů zhodnotí vhodnost užití vlastních a cizích zdrojů odliší zisk a platební schopnost vypočítá likviditu, rentabilitu, zadluženost, obrátku penëz, sestaví platební kalendář, chápe podstatu cash-flow provádí výpočty časové hodnoty penëz ukáže protikladnost výnosu a rizika sestavuje kalkulace nákladů, interpretuje výsledky zjistí bod zvratu zpracuje jednoduchý rozpočet výnosů a zisku příjmů výdajů, zakladatelský rozpočet pracuje se základními dapovými pojmy-dapový subjekt, objekt orientuje se v dapové soustavë ČR rozlišuje danë přímé a nepřímé vysvëtlí účel zdravotního pojištëní charakterizuje plátce pojistného, vymëřovací základy, platby pojistného vypočítá pojistné na konkrétních příkladech charakterizuje a vyplní příslušné formuláře vysvëtlí účel sociálního pojištëní charakterizuje plátce pojistného, vymëřovací základy, platby pojistného vypočítá pojistné na konkrétních příkladech charakterizuje a vyplní příslušné formuláře 2. Financování podniku finanční řízení, nástroje finančního řízení náklady, výnosy zdroje financování časová hodnota penëz, hodnocení rizika likvidita ve finančním řízení kalkulace rozpočty 3. Daně a zákonná pojištění soustava daní, přímé a nepřímé danë zdravotní pojištëní sociální pojištëní

192 EKONOMIKA - 4. ROČNÍK Výsledky a kompetence naváže na znalosti základních pojmů z předchozích ročníků orientuje se v pojmech- správce danë, registrace danë, platba daní orientuje se v zákonë o DPH-chápe pojem předmët danë, osoby povinné k dani, osoby osvobozené, osoby identifikované k dani, registrace, dapové, doklady, evidence DPH sestaví jednoduché dapové přiznání orientuje se v zákonë o dani z příjmů FO- chápe pojem poplatník, předmët danë, osvobození od danë, základ danë, slevy na dani, odčitatelné položky607 posoudí na typických příkladech použití zvláštní sazby danë vypočítá dapový základ sestaví jednoduché dapové přiznání orientuje se v zákonë o dani z příjmů PO- chápe pojem poplatník, předmët danë, osvobození od danë, zdapovací období, základ danë, odčitatelné položky, slevy na dani vypočítá dapový základ sestaví jednoduché dapové přiznání stručnë charakterizuje jednotlivé druhy daní je schopen nalézt potřebné údaje v příslušných dapových zákonech na příkladech z bëžného života aplikuje základní pojmy- obëtovaná příležitost, rovnovážná cena vysvëtlí vznik tržní rovnováhy objasní fungování trhu zboží, trhu práce, trhu kapitálového důsledky působení trhu chápe základní efekty fungování tržního mechanismu Tematické celky učiva 1. Daňová soustava ČR dapová soustava, správa daní DPH dap z příjmů fyzických osob dap z příjmů právnických osob ostatní danë spotřební dap, silniční dap, dap z nemovitosti, dap z převodu nemovitosti, dap dëdická a darovací 2. Fungování tržní ekonomiky vzácnost, obëtovaná příležitost, racionální chování výrobní faktory, ekonomický kolobëh nabídka, poptávka, tržní rovnováha, konkurence, hospodářská soutëž rozdëlení trhu zisk jako ekonomický stimul Hodinová dotace

193 komentuje konkrétní a aktuální události o národním hospodářstvívývoj HDP, inflace, nezamëstnanosti, příjmy a výdaje státního rozpočtu vysvëtlí podstatu inflace a její důsledky, uvádí příklady jak se bránit nepříznivým důsledkům odliší cíle expanzivní a restriktivní politiky odhadne vliv základních opatření vnitřní mënové a fiskální politiky na ekonomiku aplikuje znalosti opatření sociální politiky na konkrétní případy vysvëtlí pojem management, charakterizuje osobu managera provede jednoduché výpočty při plánování chápe organizační strukturu podniku a je schopen ji graficky demonstrovat na problémovém příkladu, využívá základní rozhodovací metody na konkrétních příkladech odhadne možnost použití nejvhodnëjšího motivačního nástroje provede kontrolu jednoduchým propočtem. 3. Národní hospodářství, hospodářská a sociální politika uspořádání národního hospodářství úloha státu v tržní ekonomice magický čtyřúhelník státní rozpočet, soustava veřejných rozpočtů, rozpočet EU, strukturální fondy hospodářská politika sociální politika 4. Management pojem funkce managementu plánování, organizování, operativní řízení, motivace a vedení lidí, kontrola

194 7.16. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: ÚČETNICTVÍ Kód a název oboru vzdëlání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdëlání: 4 roky v denní formë vzdëlávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 358 (11) Platnost: od počínaje 1. ročníkem POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Úkolem vyučovacího předmëtu účetnictví je vytvářet a postupnë rozvíjet základní ekonomické myšlení žáků, získávat schopnost řešení problémů v účetnické praxi. Znalosti a dovednosti získané v tomto předmëtu vedou ke schopnosti žáků ekonomicky myslet, chovat se racionálnë v praktickém profesním životë, ale i v životë osobním. Spolu s dalšími ekonomickými předmëty (ekonomika, informační technologie, právní nauka) získávají žáci návyk samostatného vyhledávání a zpracovávání ekonomických informací, návyk kontrolovat výsledky své práce a současnë získávají pocit zodpovëdnosti při podnikatelském rozhodování. Předmët účetnictví spolu s ekonomikou a právní naukou tvoří klíčové ekonomické předmëty a tvoří tak osu odborného vzdëlávání na obchodní akademii. Charakteristika učiva Učivo je zamëřeno především na základní poznatky dlouhodobëjší platnosti, aby z nëho mohli absolventi obchodní akademie čerpat v praktickém životë. Žáci ale musí pochopit nutnost soustavného vzdëlávání a prohlubování svých znalostí studiem odborné literatury vzhledem k neustále se mënícím podmínkám v účetnické praxi, zmënám zákonů. 2. ročník - 3 hodiny týdnë Učivo tohoto ročníku je zamëřeno na pochopení podstaty účtování. Žáci získávají znalost podvojného účtování na syntetických a analytických účtech, seznamují se se základním účtováním finančního majetku, majetku obëžného i dlouhodobého. Učí se vyhotovovat, zpracovávat a používat základní účetní a platební doklady, např. pokladní doklady, výpisy z bankovních účtů, faktury, vedou analytickou evidenci na inventárních a skladních kartách. 3. ročník - 4 hodiny týdnë V tomto ročníku je učivo zamëřeno na prohloubení již získaných základních účetních znalostí z druhého ročníku. Podrobnë je vysvëtlováno učivo na konkrétních příkladech z praxe. Zvyšují se nároky na žáky v chápání účetnické problematiky, klade se důraz na jejich samostatnost v řešení a rozhodování. 4. ročník - 4 hodiny týdnë Učivem tohoto ročníku vrcholí účetnické práce v účetní uzávërce, účetní závërce a finanční analýze. Žáci získávají dovednost zpracování účetnictví za podnik jako celek, zjišťují výsledek hospodaření, dapový základ, vystavují dapová přiznání k dani z příjmu. 191

195 Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Výuka účetnictví smëřuje k tomu, aby žáci získali schopnost ekonomického myšlení a jednání, mëli vhodnou míru sebevëdomí při řešení problémů, byli schopni sebehodnocení. Současnë si ale musí uvëdomovat dopady svého jednání - tj. jednat odpovëdnë, kriticky se dívat na výsledky své vlastní práce, přijímat odpovëdnost za svá (i špatná) rozhodnutí. Při své činnosti by mëli současnë preferovat kvalitní a pečlivou práci, dodržování účetních norem zásad účtování, vážit si kvalitní práce jiných lidí. Strategie výuky (pojetí výuky) Základní metodou výuky je v prvních ročnících vysvëtlování a výklad probíraného učiva. Rozhovorem se žáci zapojují do řešení ekonomického problému, odvozují postupy účtování, učí se samostatnë, popř. ve skupinách řešit zadané úkoly. Postupnë si procvičují získané znalosti na praktických příkladech, používají účtovou osnovu. Ve vyšší h ročnících pak provádëjí zápisy do účetních knih, vystavují dapové doklady, popř. zpracovávají informace pomocí vhodného účetního programu. Zde zpracovávají souvislé příklady, zadání vychází z účetnické praxe (fiktivní podnikatelský subjekt), hodnotí zjištëné výsledky. Výsledky kriticky posuzují, konzultují s ostatními žáky klady či zápory dané řešení, navrhují další varianty pro ekonomické rozhodování. Při výuce se používají: učebnice účetnictví pro střední odborné školy aktualizované zákony (zákon o účetnictví, dapové zákony, obchodní zákoník a další) účetní knihy, dapové a účetní doklady odborné časopisy účetnictví internet - pro vyhledávání aktuálních ekonomických informací účetní software - program Stereo, program Účto pro dapovou evidenci Hodnocení výsledků žáků Úrovep získaných znalostí a dovedností žáků, zvládnutí učiva je kontrolováno průbëžnë ústním zkoušením, dále pak zkoušením formou krátkých provërek, velkých čtvrtletních prací. Hodnocení by mëlo motivovat žáky ke zlepšování jejich schopností a dovedností. Ústnë jsou žáci zkoušeni průbëžnë v jednotlivých hodinách, hodnotí se jejich znalosti po odborné, ale i jazykové stránce. Písemnë je zkoušena celá třída při písemních zkouškách. Ve čtvrtém ročníku se pak píše praktická maturitní zkouška. Zde žáci prokazují schopnost řešení úkolů z praxe, hodnotí se správnost, přesnost a pečlivost při provádëní účetních zápisů. Studium pak vrcholí ústní maturitní zkouškou z účetnictví. Před maturitní komisí pak žáci prokazují zvládnutí učiva za celou dobu studia na obchodní akademii. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Komunikativní kompetence Absolvent by mël být schopen: vyjadřovat se jasnë a srozumitelnë používat správnë odborné termíny a pojmy vhodnë prezentovat výsledky své práce Personální kompetence Absolvent by mël být schopen: přijímat hodnocení svých výsledků, adekvátnë reagovat na výtky přijímat radu i kritiku od spolužáků, nadřízených Sociální kompetence Absolvent by mël být schopen: být schopen aktivnë pracovat v týmu podávat vlastní návrhy na zlepšení a řešení úkolů přijímat a odpovëdnë plnit svëřené úkoly 192

196 Aplikace průřezových témat Informační a komunikační technologie v tomto předmëtu jsou žáci vedeni k využívání prostředků výpočetní techniky při řešení konkrétních příkladů. Naučí se používat účetní program (Stereo, Účto). Vyhledávají potřebné informace na internetu. Mezipředmětové vztahy Bëhem studia jsou žáci vedeni k tomu, aby využívali znalosti a poznatky získané v dalších ekonomických předmëtech, zejména v ekonomice, právu a informační technologii. Z oblasti ekonomiky se vychází z poznatků o národním hospodářství, tržní ekonomice, finančnictví, bankovnictví, o právnických osobách, obchodních společnostech. V oblasti práva se navazuje na schopnost orientovat se v jednotlivých právních normách, na schopnost využívání tëchto norem při výpočtu danë z přidané hodnoty, odpisů dlouhodobého majetku, sestavování dapových přiznání (přiznání k dani z příjmu, k dani z přidané hodnoty). V rámci zpracovávání tëchto informací se pak navazuje na předmët informační technologie - zpracování sestav do tabulek, vyhotovování šablon pro účetní doklady, zpracování informací ve Wordu, v Excelu, využívání internetu. 193

197 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ÚČETNICTVÍ - 2. ROČNÍK Výsledky a kompetence rozumí podstatë zpracování informací v účetnictví ovëří náležitosti zpracovává účetní doklady při bëžném účtování určí druh majetku a zdroj financování určí způsob inventury, inventurní rozdíl chápe inventarizaci jako nástroj kontroly vëcné správnosti sestaví rozvahu zachytí zmëny na účtech pochopí podstatu podvojného zápisu spočítá obraty a zůstatky na účtech chápe postup účtování bëhem účetního období rozumí vztahu mezi syntetickou a analytickou evidencí řeší jednoduchý příklad chápe doklad jako zdroj informací účtuje základní operace v syntetické evidenci definuje odlišnost obëžného a dlouhodobého majetku provádí základní výpočty spojené s nákupem a prodejem zásob, výpočty odpisů, mezd pracuje s účtovým rozvrhem vede základní analytickou evidenci Tematické celky učiva 1. Podstata účetnictví podstata, význam a funkce účetnictví způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti finanční a manažerské účetnictví 2. Účetní doklady podstata, druhy a náležitosti účetních dokladů vyhotovování dokladů obëh účetních dokladů 3. Majetek podniku a zdroje jeho financování dlouhodobý a obëžný majetek vlastní a cizí kapitál inventura majetku a závazků 4. Základy účetnictví rozvaha zmëny rozvahových položek vznik rozvahových účtů vznik výsledkových účtů podvojný účetní zápis obraty a zůstatky na účtech syntetická a analytická evidence procvičování účtování na rozvahových a výsledkových účtech 5. Základy účtování na syntetických účtech účtování finančního majetku účtování materiálu účtování DPH účtování zboží účtování dlouhodobého majetku účtování mezd účtování výrobků účtování nákladů a výnosů Hodinová dotace

198 ÚČETNICTVÍ - 3. ROČNÍK Výsledky a kompetence se seznamuje s právními předpisy upravující účetnictví účtuje způsobem a podle dokladů vyhotovuje účetní doklady, vede analytickou evidenci porovnává účtování se způsobem B posuzuje vhodnost volby způsobu účtování a ocepování zásob účtuje způsobem a i B v obchodních organizacích porovnává rozdíly v účtování zboží a materiálu seznamuje se s účtováním ve výrobních podnicích, s účtováním nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků účtuje podle dokladů při pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku vyhotovuje účetní doklady, vede analytickou evidenci, inventární karty porovnává možnosti oprav a technického zhodnocení majetku rozlišuje cenné papíry a podíly krátkodobé v účt. skupinë 25., dlouhodobé v účt. skupinë 06. seznamuje se s rozdílným účtováním prodeje CP a podílů a účtováním podílu na zisku, dividendy účtuje dluhopisy, smënky k úhradë a k inkasu rozlišuje pojem pohledávka a závazek vede knihy pohledávek a závazků vystavuje a zpracovává faktury účtuje DPH na vstupu i výstupu při obchodování v rámci EU i mimo EU vyhotovuje doklady pro zpracování mezd seznamuje se s doklady při zpracování mezd pro OSSZ, ZP chápe rozdíl v účtování zamëstnance a společníka Tematické celky 1. Právní úprava účetnictví zákon o účetnictví, základní ustanovení zákona 2. Materiálové zásoby členëní zásob, způsoby ocepování dovoz materiálu z EU, mimo EU účtování materiálu způsobem A i B zvláštní případy účtování materiálu reklamace, inventarizační rozdíly uzávërkové operace u materiálu 3. Účtování zboží, výkonů vlastní výroby pojem zboží, pořízení zboží v maloobchodních jednotkách, prodej účtování typických případů zboží způsobem A i B ocepování zásob v maloobchodë charakteristika zásob vlastní výroby ve výrobních podnicích způsoby ocepování a účtování zásob vlastní výroby 4. Dlouhodobý majetek hmotný dlouhodobý majetek nehmotný dlouhodobý majetek způsoby ocepování, odpisy účetní a dapové technické zhodnocení, opravy účtování pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku 5. Finanční majetek krátkodobý finanční majetek dlouhodobý finanční majetek ocepování, způsoby pořízení majetkové cenné papíry a podíly prodej, výnosy z prodeje podíly na zisku, dividendy smënky k inkasu, eskont smënky 6. Zúčtovací vztahy krátkodobé pohledávky a závazky z obchodních vztahů provozní zálohy přijaté a poskytnuté obchodování se zahraničím, kurzové rozdíly zamëstnanci, účtování mezd, zdravotního a sociálního pojištëní pohledávky a závazky ke společníkům Hodinová dotace

199 chápe rozdíl mezi danëmi a dotacemi účtuje dapové povinnosti vůči finančnímu úřadu, jejich úhrady účtuje nárok na dotace ze státního rozpočtu a jejich úhrady 7. Účtování daní a dotací danë přímé dap z příjmu, danë majetkové danë nepřímé DPH, spotřební dap dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu mëst a obcí

200 ÚČETNICTVÍ - 4. ROČNÍK Výsledky a kompetence seznamuje se s rozdílným účtováním v obchodních společnostech a individuál. podnikatele chápe postupy při tvorbë a rozdëlování hospodářského výsledku aplikuje zásady účtování nákladů a výnosů účtuje náklady a výnosy ve finančním účetnictví posoudí náklady a výnosy z hlediska dapového; vyhledá v zákonë o daních z příjmů pochopí význam časového rozlišení pro správné zjištëní výsledku hospodaření účtuje časové rozlišení nákladů a výnosů účtuje finanční leasing chápe inventarizaci jako nástroj kontroly vëcné správnosti účetnictví, při určování uzávërkových operací respektuje obecné účetní zásady provádí účetní uzávërku vypočte hrubý účetní výsledek, hospodaření v členëní potřebném pro účetní výkazy transformuje účetní výsledek na dapový základ a dále upravuje základ danë uzavře rozvahové a výsledkové účty orientuje se v účetních výkazech sestaví účetní výkazy ve zjednodušeném rozsahu chápe význam manažerského účetnictví jako zdroje informací pro management sestaví kalkulaci a jednoduchý rozpočet účtuje náklady a výnosy hospodářských středisek zjišťuje vnitropodnikové výsledky hospodaření Tematické celky učiva 1. Účtování na kapitálových účtech právní formy podnikání charakteristika vlastních a cizích zdrojů financování v obchodních společnostech zmëny základního kapitálu hospodářský výsledek a jeho rozdëlování účtování individuálního podnikatele 2. Náklady a výnosy účtování nákladů a výnosů časové rozlišení nákladů a výnosů 3. Účetní uzávěrka inventarizace uzávërkové operace zjištëní výsledku hospodaření výpočet dapové povinnosti uzavření účtů 4. Účetní závěrka účetní výkazy příloha k účetním výkazům 5. Manažerské účetnictví hospodářská střediska kalkulace a rozpočty Hodinová dotace

201 určí osoby oprávnëné vést dapovou evidenci vede dapovou evidenci vypočítá dap z příjmu fyzických osob orientuje se v předpisech upravujících účetnictví chápe odlišnost účtové osnovy a účtového rozvrhu pracuje s účtovým rozvrhem provádí jednoduché a složené účetní zápisy provádí opravy účetních zápisů v souladu se zákonem o účetnictví účtuje účetní případy v deníku a hlavní knize uplatní znalosti na praktických příkladech prokáže schopnost propojit učivo ve všech agendách podniku 6. Daňová evidence evidence příjmů a výdajů 7. Účetní technika organizace účetnictví účetní zápisy, účetní knihy přezkušování správnosti účetních zápisů opravy účetních zápisů 8. Průběžně (v jednotlivých tematických celcích) bude vedeno účetnictví na počítači v programu STEREO

202 7.17. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Obor vzdëlání: M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdëlání: 4 roky v denní formë vzdëlávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 264 (8) Platnost: od počínaje 1. ročníkem POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle V předmëtu informační technologie si žáci vytvoří základní představu o výpočetní technice, naučí se ovládat a využívat standardní vybavení počítače. Žáci získají kompetence pro práci s bëžným softwarem pro řešení ekonomických úloh, vyhotovování písemností a vyhledávání informací. : zná základní pojmy z oboru informačních technologií, zná blokové schéma počítače a význam jednotlivých bloků, umí používat počítač a jeho periférie, je si vëdomi možností a výhod, ale i rizik a omezení spojených s používáním prostředků informačních technologií, orientuje se v bëžném systému pochopí strukturu dat a možnosti jejich uložení, rozumí a orientuje se v systému složek, ovládá operace se soubory, umí rozpoznat bëžné typy souborů a pracovat s nimi, rozumí principům operačního systému a umí pracovat s operačním systémem, umí pracovat s moderními verzemi kancelářských programů, umí pracovat s grafickým editorem, umí používat internet jako základní otevřený informační zdroj a využívat jeho přenosové a komunikační možnosti, Charakteristika učiva Předmët informační technologie připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat s informačními a komunikačními prostředky a efektivnë je využívali i v jiných předmëtech, v dalším studiu, v soukromém a občanském životë. Pojetí výuky Stëžejní formou výuky je individuální práce žáka na počítači. Tëžištë výuky spočívá v provádëní praktických úkolů. Ve výuce je kladen důraz na samostatnou práci a řešení komplexních úloh. Při výuce je uplatpován projektový přístup s důrazem na týmovou práci. Hodnocení výsledků žáků Základem pro hodnocení je průbëžná klasifikace individuálnë zadávaných úkolů. Důraz je kladen především na praktické dovednosti. Každý tematický celek je zakončen provëřovací prací. Provëřovací okruhy z tëchto tematických celků jsou zpracovávány skupinovë a individuálnë, obsahují novë probranou látku a zárovep i vazby na související problémové okruhy. Hodnocené individuálnë zpracovávané okruhy tvoří podklady pro celkové hodnocení žáka. Znalosti z okruhů s popisným tématem jsou ovëřovány ústním přezkoušením s důrazem na souvislost a plynulost projevu včetnë jeho obsahové správnosti. 199

203 Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Občanské kompetence Vzdëlávání smëřuje k tomu, aby žáci: dbali na dodržování zákonů a pravidel chování, respektovali práva a osobnost jiných lidí, vystupovali proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci, jednali v souladu s morálními principy, přispívali k uplatpování demokratických hodnot, uvëdomovali si - v rámci plurality a multikulturního soužití - vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovali s aktivní tolerancí k identitë jiných lidí, chápali význam životního prostředí pro človëka a jednali v duchu udržitelného rozvoje, byli hrdí na tradice a hodnoty svého národa, chápali jeho minulost i současnost v evropském a svëtovém kontextu, ctili život jako nejvyšší hodnotu, uvëdomovali si odpovëdnost za vlastní život a byli připraveni řešit své osobní a sociální problémy, umëli myslet kriticky tj. dokázali zkoumat vërohodnost informací, nenechávali se manipulovat, tvořili si vlastní úsudek a byli schopni o nëm diskutovat s jinými lidmi. Komunikativní kompetence Absolvent by mël být schopen: vyjadřovat se přimëřenë účelu jednání a komunikační situaci, v projevech mluvených i psaných se vhodnë prezentovat, formulovat své myšlenky srozumitelnë a souvisle, v písemné podobë přehlednë a jazykovë správnë, aktivnë se účastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých, zpracovávat jednoduché texty na bëžná i odborná témata a různé pracovní materiály, dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii, písemnë zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.), vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování. Personální kompetence Absolvent by mël být připraven: reálnë posuzovat své duševní možnosti, odhadovat výsledky svého jednání a chování, efektivnë se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí, učit se i na základë zprostředkovaných zkušeností, přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátnë na në reagovat, přijímat radu i kritiku, dále se vzdëlávat. Sociální kompetence Absolvent by mël být schopen: adaptovat se na mënící se životní a pracovní podmínky, pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních činností, přijímat a odpovëdnë plnit svëřené úkoly, 200

204 podnëcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatë zvažovat návrhy druhých. Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy Absolvent by mël být schopen: porozumët zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ovëřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky, uplatpovat při řešení problémů různé metody myšlení, především logické, volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnëní jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vëdomostí nabytých dříve. Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi Absolvent by mël umët: pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií, učit se používat nový aplikační software, pracovat s bëžným základním a aplikačním programovým vybavením, získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvëtové sítë Internet, pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií, komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky on-line. Aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů Absolvent by mël umët: zvolit pro řešení úkolu odpovídající matematické postupy a techniky, využívat a vytvářet různé formy grafického znázornëní (tabulky, grafy, diagramy, schémata), správnë používat a převádët jednotky, provést reálný odhad výsledku řešení praktického úkolu. Kompetence k pracovnímu uplatnění Absolvent by mël: mít přehled o možnostech uplatnëní na trhu práce v daném oboru a povolání, mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a možnostech profesní kariéry, znát požadavky zamëstnavatelů na pracovníky, být schopen srovnávat je se svými předpoklady a být připraven přizpůsobit se zmënëným pracovním podmínkám, dokázat získávat a vyhodnocovat informace o pracovních nabídkách, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb, umët vhodnë komunikovat s potenciálními zamëstnavateli, osvojit si základní vëdomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit. Průřezová témata Člověk a svět práce vést žáky k tomu, aby si uvëdomili význam vzdëlání pro celý život motivovat žáky k aktivnímu pracovnímu životu učit žáky poznávat svët a lépe mu rozumët vést žáky k zodpovëdnosti za vlastní život vést žáky tomu, aby si vážili materiálních i duchovních hodnot rozvíjet u žáků schopnost prezentovat své očekávání a své priority 201

205 naučit žáky prezentovat se při jednání s potenciálními zamëstnavateli naučit žáky efektivnë pracovat s informacemi, získávat je a kriticky vyhodnocovat Občan v demokratické společnosti vést žáky k tomu, aby byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci vést žáky k tomu, aby se dovedli orientovat v masových médiích, využívali je a dokázali je i kriticky hodnotit naučit žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech učit žáky rozvíjet získané poznatky, přijímat odpovëdnost za vlastní rozhodování a jednání vést žáky k rozvíjení dovednosti aplikovat získané poznatky vést žáky k tomu, aby mëli vhodnou míru sebevëdomí učit žáky přijímat odpovëdnost za vlastní rozhodování a jednání Mezipředmětové vztahy statistika písemná a elektronická komunikace praxe ekonomika matematika právo občanská nauka 202

206 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - 1. ROČNÍK Výsledky a kompetence zná základní pojmy z oboru informačních technologií, rozlišuje kategorie HW a SW umí vysvëtlit základní princip činnosti počítače uvëdomuje si důsledky neodborných zásahů do počítače umí pojmenovat základní elementy počítačové sestavy a zvládá jejich propojení samostatnë používá počítač a jeho periferní zařízení v základních činnostech dokáže porovnat vlastnosti různých periferních zařízení dokáže konfigurovat prostředí operačního systému umí využívat kontextovou nápovëdu operačního systému chápe strukturu ukládaných dat a možností jejich uložení ovládá základní operace se soubory zvládá činnosti spojené s použitím souborového manažera umí definovat rizika spojená se zabezpečením a zneužitím dat, je schopen učinit opatření k minimalizaci tëchto rizik používá internet jako základní otevřený informační zdroj a využívá jeho přenosové a komunikační možnosti volí vhodné informační zdroje k vyhledávání informací pracuje s elektronickou poštou orientuje se v získaných informacích, třídí je, analyzuje a vyhodnocuje je uvëdomuje si nutnost posouzení validity informačních zdrojů a použití informací relevantních pro potřeby řešení konkrétního problému je schopen prezentovat získané informace vhodným způsobem Tematické celky učiva 1. Základy informačních technologií základní pojmy principy činnosti osobního počítače části osobního počítače periferní zařízení 2. Operační systém nastavení práce s nápovëdou data, soubor, složka, souborový manažer ochrana dat 3. Internet internetový prohlížeč informační zdroje na www elektronická komunikace práce s informacemi Hodinová dotace

207 umí nastavit parametry dokumentu zná a používá základní typografická pravidla vytvoří nový dokument, uloží dokument, ovládá editaci, formátování, styly umí používat tabulátory umí do textu vložit obrázek a klipart a rozlišit mezi pozicí obdélník a v textu zná oblasti použití prezentačních programů orientuje se v prostředí prezentačního programu, umí jej používat zvládá tvorbu lineární prezentace umí nastavit základní vlastnosti jednotlivých snímků (rozvržení, formátování textu, grafika pozadí, záhlaví a zápatí snímku) dovede doplnit jednotlivé snímky animačními prvky (přechody snímků a pořadí zobrazovaných prvků) chápe souvislosti mezi základními parametry grafického dokumentu dokáže posoudit vhodnost použití rastrové a vektorové grafiky zvládá převody mezi různými formáty umí zmënit a nastavit parametry grafického objektu dokáže vytvořit jednoduchý rastrový obrázek dokáže vytvořit jednoduchý vektorový obrázek 4. Textový editor nastavení dokumentu formátování textu použití tabulátorů vkládání objektů 5. Prezentace prostředí prezentačního programu lineární prezentace rozvržení snímku základy animací 6. Počítačová grafika vlastnosti grafického dokumentu rastrová a vektorová grafika používané formáty základy práce v SW nástrojích

208 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - 2. ROČNÍK Výsledky a kompetence vloží do dokumentu tabulku, dokáže ji zformátovat dle požadavků vloží do textu objekty jiných aplikací (rovnice, grafy, zvuky) ovládá práci s panelem nástrojů kreslení zvládá detailní nastavení parametrů vkládaných objektů a obrázků dokáže efektivnë upravit rozsáhlý textový dokument dle požadavků žák dovede doplnit prezentaci o multimediální prostředky umí nastavit předdefinované cesty mezi snímky (tlačítka akcí) Tematické celky učiva 1. Textový editor práce s tabulkami práce s objekty a obrázky práce s vícestránkovým dokumentem vkládání odkazů a polí wordprocessing, úprava existujících dokumentů 2. Prezentace multimediální prezentace (video, zvuk) skokové prezentace Hodinová dotace chápe podstatu tabulkového procesoru, dokáže vyjmenovat oblasti jeho použití orientuje se v prostředí tabulkového procesoru, umí jej používat vytvoří tabulku a zformátuje dle požadavků normalizované úpravy umí vytvořit vzorce, používat funkce (Min, Max, Průmër, Suma, jednoduchá Když) graficky prezentuje data z tabulek v grafech typu sloupcový, spojnicový a výsečový 3. Tabulkový procesor prostředí tabulkového procesoru základní operace tvorba tabulek a formátování základní funkce tvorba vzorců grafy

209 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - 3. ROČNÍK Výsledky a kompetence žák se orientuje v problematice využívání funkcí (vybrané datové, finanční, textové, vyhledávací, statistické a matematické funkce) umí vytvořit a editovat složené funkce (vnořování funkcí) umí seřadit a vytřídit údaje v tabulce dle kritérií zvládá dodatečné úpravy existujících grafů (dílčí výseče, vedlejší osy) vytvoření burzovních, bublinkových grafů umí vytvořit souhrny v seznamech pomocí kontingenční tabulky dovede vytvořit požadované výstupy vytvoří vazbu mezi textovým souborem a zdrojem dat vytvoří strukturu dokumentu dokáže využít vlastností hromadné korespondence vytvoří šablonu dokumentu a pracuje s ní Tematické celky učiva 1. Tabulkový procesor využívání funkcí databáze úprava grafů souhrny kontingenční tabulky 2. Textový editor hromadná korespondence šablony Hodinová dotace

210 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - 4. ROČNÍK Výsledky a kompetence orientuje se v problematice maker umí vytvořit jednoduchá makra a použít je 1. Textový editor makra Tematické celky učiva Hodinová dotace 12 zná výhody databází, dokáže definovat oblasti jejich použití navrhne a vytvoří strukturu jednoduché databáze vytvoří tabulky databáze a nastaví vlastnosti polí umí seřadit a vytřídit údaje dle kritérií vytváří výbërové a aktualizační dotazy dovede vytvořit a vytisknout požadované sestavy umí použít správné programy umí využít vlastnosti programů a jejich vzájemné propojení dovede aplikovat znalosti na příkladech propojených s jinými předmëty 2. Databáze tvorba tabulek a relace mezi nimi vyhledávání a filtrování tvorba dotazů sestavy 3. Samostatná práce počítačem, propojení aplikačních programů, souvislé příklady, projekty vazby mezi programy využití vlastností a funkcí programu aplikace na příkladech propojených s jinými předmëty propojení programů v projektech

211 7.18. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: STATISTIKA Kód a název oboru vzdëlání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdëlání: 4 roky v denní formë vzdëlávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 68(2) Platnost: od počínaje 1. ročníkem POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Cílem předmëtu statistika je seznámit žáky s významem a důležitostí statistiky, podstatou statistických prací a se základními metodami statistických činností, zvláštë v oblasti ekonomiky. Žáci se seznámí se základními statistickými ukazateli a jejich využitím při rozhodování mezi různými variantami. Charakteristika učiva Struktura učiva 1. Úvod do statistiky 2. Základní statistické pojmy 3. Etapy statistických prací 4. Statistické výpočty charakteristiky úrovnë ukazatele variability pomërní ukazatelé indexní analýza Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí V hodinách předmëtu statistika dbají učitelé na rozvíjení sebevëdomí žáků a jejich odpovëdnosti za vlastní práci a jednání vytváření úcty k materiálním i duchovním hodnotám vytváření vëdomí důležitosti a potřebnosti přesného a vëcného myšlení a vyjadřování jednání v souladu s právním řádem České republiky a předpisy Evropské unie schopnost a odvahu vytrvale hájit správné výsledky a postoje Strategie výuky (pojetí výuky) Používají se nejčastëji výkladové metody doplnëné motivačním vyprávëním. Žáci jsou vedeni k samostatnému myšlení, ke spolupráci při výkladu a k vytváření správných závërů. Žáci samostatnë vyhledávají různé statistické informace a případnë je dále zpracovávají (grafy, tabulky, výpočty). Po každém tématickém celku se provádí shrnutí a opakování učiva a dbá se na to, aby žáci získali hlubší a trvalejší pohled na probrané učivo a schopnost jeho aplikace v praxi. Používá se dostupná výpočetní technika. 208

212 Hodnocení výsledků žáků K hodnocení žáků se používají výsledky jejich samostatných písemných prací. Teoretické části učiva jsou rovnëž provëřovány ústnë. Hodnotí se také aktivita žáka. Každý tématický celek je zakončen písemnou provërkou. Hodnotí se správnost zvolených postupů správnost a přesnost výpočtů pečlivost a přesnost při vytváření grafů a tabulek správnost a úplnost rozborů získaných výsledků Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí V hodinách statistiky budou učitelé u svých žáků dbát na: rozvíjení schopnosti efektivnë se učit a snahy a potřeby se celoživotnë vzdëlávat rozvíjení logického myšlení, schopnosti analogie, analýzy a syntézy, abstrakce a dedukce rozvíjení a zlepšování vyjadřovacích schopností a pëstování umëní vëcného a přesného vyjadřování vytváření dovednosti postihnout podstatu problému uplatpování různých metod řešení a volbu vhodných prostředků při řešení problému provádëní reálného odhadu výsledku řešeného úkolu dovednost aplikovat získané poznatky a na jejich základë se správnë rozhodovat odpovëdnost za vlastní rozhodování Aplikace průřezových témat Občan v demokratické společnosti schopnost svobodnë se rozhodnout a nést za své rozhodnutí odpovëdnost pochopení a správné využití informací v masmédiích, jejich kritické hodnocení schopnost vlastního úsudku a odolnost proti manipulaci všeho druhu pevný protikorupční postoj, respektování zákonů ČR a závazných předpisů EU Informační a komunikační technologie práce s informacemi a komunikačními prostředky efektivní používání kapesních kalkulátorů využití aplikačního programového vybavení počítače Mezipředmětové vztahy matematika informační technologie ekonomika účetnictví písemná a elektronická komunikace 209

213 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ STATISTIKA - 1. ROČNÍK Výsledky a kompetence uvëdomí si důležitost informací pro činnosti v ekonomice seznámí se s významem a úkoly statistiky jako nástroje poznání a rozhodování pozná základní zdroje statistických dat a umí je využívat orientuje se v činnosti státní i evropské statistické služby rozeznává základní statistické pojmy pracuje se základními statistickými pojmy zná posloupnost statistických prací získává, shromažďuje a provëřuje statistická data provádí třídëní statistických dat určí vhodné ukazatele a provede jejich výpočet výsledky publikuje pomocí tabulek a grafů provede statistický rozbor dokáže zvolit vhodný ukazatel k posouzení daného souboru zvládne posoudit dané soubory pomocí více statistických ukazatelů dokáže srovnávat dva nebo více souborů pomocí vhodných charakteristik provádí rozbor výsledků a vyvozuje z nich patřičné závëry navrhne opatření k nápravë Tematické celky učiva 1. Úvod do statistiky postavení a úkoly statistiky zdroje statistických dat organizace statistické služby 2. Základní statistické pojmy statistické jednotky statistický soubor statistické znaky a jejich obmëny statistické údaje statistické charakteristiky 3. Etapy statistických prací statistické zjišťování statistické zpracování statistický rozbor 4. Statistické výpočty charakteristiky úrovnë: aritmetický průmër ostatní střední hodnoty charakteristiky variability: variační rozpëtí, průmërná odchylka, relativní prům. odchylka, rozptyl, smërodatná odchylka, variační koeficient pomërní ukazatelé struktury, pomërní ukazatelé, splnëní plánu, pomërní ukazatelé vývoje indexní analýza: extenzitní a intenzitní veličiny, individuální jednoduché indexy 5. Souhrnné opakování Hodinová dotace

214 7.19. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: PRÁVNÍ NAUKA Kód a název oboru vzdëlání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdëlání: 4 roky v denní formë vzdëlávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128(4) Platnost: od počínaje 1. ročníkem POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Právní nauka je povinný předmët, který je součástí odborného vzdëlávání. Doplpuje a rozvíjí znalosti získané v ostatních odborných předmëtech a v disciplínách společenskovëdních. Cílem výuky je přispët k rozvoji odborných kompetencí absolventů tak, aby: pochopili nutnost vzdëlávání a celoživotního učení pro svoji profesionální kariéru, prakticky aplikovali znalosti při řešení ekonomických problémů, samostatnë pracovali se zdroji ekonomických a právních informací a informace správnë použili a interpretovali, průbëžnë sledovali aktuální společenské dëní, zejména legislativní procesy, dodržovali právní předpisy včetnë předpisů, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, uplatpovali oprávnëné nároky v případë pracovního úrazu. Charakteristika učiva Předmët umožpuje žákům pochopit základní právní pojmy, poznat právní řád a právní systém České republiky. Napomáhá k vytváření právního vëdomí na potřebné úrovni, vede k dodržování právních norem. Žáci se seznamují se základními prameny jednotlivých právních odvëtví práva ústavního, občanského, obchodního, živnostenského, pracovního, rodinného, trestního, správního. Učivo obsahuje základy právních vëdomostí, které jsou nutné pro orientaci v právních předpisech a pro aplikaci na konkrétní situace. Je rozvrženo do tematických celků, které odpovídají předmëtu a obsahu jednotlivých právních odvëtví. Vyučuje se 2 hodiny týdnë ve třetím ročníku a 2 hodiny týdnë ve čtvrtém ročníku. Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Výuka právní nauky smëřuje k tomu, aby žáci: jednali a rozhodovali se samostatnë, tvořili si vlastní úsudek, byli kriticky tolerantní a solidární, vážili si demokracie a svobody, usilovali o jejich zachování, cítili potřebu občanské aktivity a byli ochotni se angažovat pro veřejný zájem, respektovali právní předpisy a cítili potřebu je dodržovat. Strategie výuky (pojetí výuky) Základní metodou je metoda výkladu učiva založená na předchozí motivaci pomocí konkrétních aktuálních příkladů různých právních skutečností. Výklad vždy doplpuje diskuze, žáci využívají možnost aktivnë přispët svými vlastními poznatky a zkušenostmi. Další znalosti získávají pomocí internetu, především jde o informace z obchodního a živnostenského rejstříku, informace o činnosti státních orgánů, o novelizaci stávajících právních předpisů a jiné. 211

215 Pracují s formuláři, které se týkají založení a vzniku podniku, vyhotovují písemnosti z oblasti pracovního práva a z oblasti obchodních závazkových vztahů. Vypracovávají krátké referáty o aktuálních událostech z oblasti práva, v nichž využívají informace z denního a odborného tisku. Hodnocení výsledků žáků Základem pro hodnocení je průbëžné ústní zkoušení, při nëmž je kladen důraz na souvislost projevu, jeho vëcnou správnost a kultivovanost, na uplatpování praktických dovedností. Na závër tematického celku je zadána písemná práce, při jejímž hodnocení učitel klade důraz na vëcnou správnost, přehlednost, a pečlivost vyhotovení. Při celkové klasifikaci je také zohlednëna aktivita žáků ve vyučovacích hodinách a jejich zájem o příslušnou problematiku. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Komunikativní kompetence Absolventi by mëli být schopni: souvisle, srozumitelnë, jazykovë správnë a přehlednë formulovat své myšlenky, dodržovat zásady správné stylistiky, správnë používat odborné termíny. Personální kompetence Absolventi by mëli být schopni: učit se a pracovat efektivnë, vyhodnocovat dosažené výsledky, dále se vzdëlávat. Sociální kompetence Absolventi by mëli být schopni: pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných činností, přijímat a odpovëdnë plnit svëřené úkoly. Samostatné řešení běžných pracovních i mimopracovních problémů Absolventi by mëli být schopni: porozumët úkolu, získat informace potřebné k jeho řešení, využívat nabytých vëdomostí a zkušeností, uplatpovat při řešení především logické metody. Využívání prostředků informačních a komunikačních technologií a efektivní práce s informacemi Absolventi by mëli být schopni: získávat informace z otevřených zdrojů, zejména z internetu, pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií. Aplikace průřezových témat Občan v demokratické společnosti Předmët právní nauka rozvíjí znalosti a dovednosti, které jsou potřebné pro odpovëdné občanské rozhodování a jednání. Žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali využívat nabyté znalosti a dovednosti pro argumentaci v diskuzích o problémech bëžného občanského života. Výuka smëřuje zejména k pëstování odpovëdnosti, hledání kompromisů mezi osobní svobodou a společenskou odpovëdností a k vytváření odpovëdného vztahu k majetku a jiným materiálním hodnotám. 212

216 Člověk a svět práce Výuka předmëtu právní nauka vede k průbëžnému uvëdomování významu učiva pro úspëšné rozhodování žáků o dalším vzdëlávání a profesní kariéře. Člověk a životní prostředí Učivo obsahuje informace, jejichž znalost vede k péči o zdraví a bezpečnost při výkonu práce. Informační a komunikační technologie Žáci se učí vyhledávat informace pomocí internetu a práci s právním softwarem, což vytváří dobrý předpoklad pro zvládnutí požadavků vysokoškolského studia. Mezipředmětové vztahy ekonomika občanská nauka informační technologie písemná a elektronická komunikace 213

217 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ PRÁVNÍ NAUKA - 3. ROČNÍK Výsledky a kompetence vysvëtlí základní pojmy uvede příklady právní ochrany vysvëtlí uspořádání právního řádu, druhy právních předpisů a vztahy mezi nimi vyjmenuje základní právní odvëtví včetnë základních pramenů práva vysvëtlí proces přijetí zákona na konkrétních příkladech rozliší platnost a účinnost právních norem pracuje se sbírkou zákonů uvede příklady právních vztahů a jejich prvků vysvëtlí rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou vysvëtlí, kdy je občan způsobilý k právním úkonům a má trestní odpovëdnost na konkrétních příkladech doloží, co vymezuje Ústava ČR a Listina základních práv a svobod vyhledá v Ústavë ČR a Listinë základních práv a svobod příslušné ustanovení charakterizuje subjekty státní moci a vysvëtlí jejich funkci vyhledá na internetu informace o jednotlivých subjektech státní moci popíše soustavu soudů v ČR popíše činnost policie, soudů, advokacie a notářství Tematické celky učiva 1. Základy práva stát a právo, spravedlnost, právní vëdomí právní řád systém práva, právo veřejné a soukromé právní normy, druhy legislativní proces platnost, účinnost a působnost právních předpisů sbírka zákonů, vëstníky novelizace právní vztahy, právní skutečnosti, právní úkony prvky právního vztahu 2. Ústavní právo Ústava ČR Listina základních práv a svobod moc zákonodárná, výkonná a soudní policie, advokacie, notářství Hodinová dotace

218 vyhledá v občanském zákoníku příslušnou právní úpravu, vysvëtlí jednotlivé druhy vlastnictví a spoluvlastnictví, uvede předpoklady dëdictví a druhy dëdëní, vyhledá v občanském zákoníku právní úpravu dëdëní, popíše, jaké závazky vyplývají z bëžných smluv, na příkladech rozliší podstatné a nepodstatné části smluv, posoudí, kdy je možno odstoupit od smlouvy, vysvëtlí, jak správnë postupovat při reklamaci, popíše průbëh občanského soudního řízení vyhledá příslušná ustanovení v zákonë o rodinë vysvëtlí práva a povinnosti mezi manželi a mezi rodiči a dëtmi uvede, kde lze nalézt informaci nebo pomoc v problémech z rodinného práva na konkrétním případu demonstruje konkrétní správní vztah na příkladu ukáže postup při jednání se státní správou a postup projednávání přestupků 3. Občanské právo pojem a prameny občanského práva práva vëcná (vlastnictví, spoluvlastnictví, držba, práva k cizím vëcem) dëdické právo právo duševního vlastnictví odpovëdnost za škodu druhy smluv (kupní, o dílo, nájemní) občanské soudní řízení (pojem a prameny, účastníci, průbëh, rozhodnutí, opravné prostředky) 4. Rodinné právo pojem a prameny manželství (vznik, vztahy mezi manžely, zánik) vztahy mezi rodiči a dëtmi, vyživovací povinnost náhradní rodinná výchova 5. Správní právo pojem a prameny správní řízení, řízení o přestupcích vyhledá příslušnou úpravu v trestním zákonë odliší trestný čin od přestupku vysvëtlí protiprávní jednání a právní následky trestní odpovëdnosti diskutuje o alternativních trestech, o problémech kriminality a vëzepství 6. Trestní právo pojem, členëní, prameny trestní odpovëdnost, trestné činy, přestupky tresty a ochranná opatření trestní řízení, orgány činné v trestním řízení specifika trestné činnosti mladistvých 8 215

219 PRÁVNÍ NAUKA - 4. ROČNÍK Výsledky a kompetence vyhledá příslušná ustanovení v obchodním zákoníku vysvëtlí základní pojmy práva a dovede je správnë používat orientuje se ve výpisu z obchodního rejstříku posoudí typové příklady nekalé soutëže popíše a odliší založení, vznik, zrušení a zánik obchodní společnosti popíše obsah společenské smlouvy charakterizuje jednotlivé obchodní společnosti a družstvo vysvëtlí práva a povinnosti smluvních stran u konkrétní smlouvy rozliší podstatné a nepodstatné náležitosti vybraných smluv vysvëtlí a porovná nejbëžnëjší dodací a platební podmínky srovná jednotlivé prostředky právního zajištëní závazků posoudí důsledky zmën závazků na konkrétním případu ukáže, jak lze řešit odpovëdnost za vady, škodu a prodlení vyhotoví kupní smlouvu popíše obsah smlouvy o dílo, smluv o přepravë, smluv v penëžnictví vyhledá příslušná ustanovení v živnostenském zákonë vysvëtlí, co je a co není živnost uvede podmínky provozování živnosti vymezí překážky provozu živnosti zná označení provozovny charakterizuje jednotlivé druhy živností rozliší ohlašovací a koncesovanou živnost na příkladu ukáže postup získání živnostenského oprávnëní Tematické celky učiva 1. Obchodní právo pojem a prameny vztah občanského a obchodního práva, základní pojmy (podnikání, podnikatel, podnik, obchodní majetek, obchodní firma, jednání podnikatele, prokura, obchodní rejstřík, obchodní listiny, hospodářská soutëž, nekalá soutëž, nedovolené omezování) obchodní společnosti (založení, vznik, majetkové pomëry, zrušení, zánik) veřejná obchodní společnost komanditní společnost společnost s ručením omezeným akciová společnost družstvo obchodní závazkové vztahy (charakteristika, vznik, zajištëní závazku, odpovëdnost za splnëní smlouvy) kupní smlouva (podstatné a nepodstatné části, povinnosti prodávajícího a kupujícího) smlouva o dílo (předmët díla, povinnosti zhotovitele a objednatele) smlouvy o přepravë smlouvy v penëžnictví 2. Živnostenské právo charakteristika živnosti podmínky a překážky provozování živnosti odpovëdný zástupce provozovny druhy živností vznik a zánik živnostenského oprávnëní živnostenský rejstřík živnostenská kontrola Hodinová dotace

220 vyhledá příslušnou právní úpravu v zákoníku práce vysvëtlí práva a povinnosti zamëstnance a zamëstnavatele a uvede, jak se bránit proti tomu, co je v rozporu s právní úpravou popíše povinné i další náležitosti pracovní smlouvy vyhotoví žádost o uzavření pracovního pomëru, životopis vyhotoví pracovní smlouvu uvede způsoby skončení pracovnëprávního vztahu na příkladech posoudí oprávnënost důvodů výpovëdi a okamžitého zrušení pracovního pomëru ze strany zamëstnavatele i zamëstnance vyhotoví písemnosti při ukončení pracovního pomëru posoudí možnost rozvržení pracovní doby a přestávek v práci na konkrétním příkladu posoudí nárok zamëstnance na dovolenou posoudí odlišnost pracovních podmínek pro ženy a mladistvé na konkrétním příkladë posoudí přípustnost sjednání dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti 3. Pracovní právo pojem a prameny účastníci pracovnëprávního vztahu a jejich práva zamëstnanec, zamëstnavatel kolektivní vyjednávaní vznik pracovního pomëru, pracovní smlouva dohody o pracích konaných mimo pracovní pomër zmëna pracovnëprávního vztahu skončení pracovnëprávního vztahu pracovní doba, doba odpočinku, přestávky v práci dovolená na zotavenou pracovní podmínky žen a mladistvých, mateřská a rodičovská dovolená překážky v práci pracovní řád, pracovní kázep, BOZP odpovëdnost zamëstnance a zamëstnavatele za škodu

221 7.20. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: PÍSEMNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE Kód a název oboru vzdëlání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdëlání: 4 roky v denní formë vzdëlávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 264 Platnost: od počínaje 1. ročníkem POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Cílem předmëtu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači. K tomu slouží získání základní dovednosti ovládat klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou, což tvoří základy tzv. klávesnicové gramotnosti. Výuka rozvíjí samostatné logické uvažování a pëstuje kultivovaný písemný projev nejen z hlediska vhodné odborné stylizace, ale také logické, vëcné a především gramatické správnosti. v oblasti elektronické komunikace jsou žáci vedeni k jejímu využívání a stylizují písemnosti ve vyhovující formální úpravë v souladu s normou pro úpravu písemností. Charakteristika učiva Učivo je rozvrženo do ročníků s následující hodinovou dotací: 1. ročník 2 hodiny 2. ročník 2 hodiny 3. ročník 2 hodiny 4. ročník 2 hodiny Do prvního ročníku je zařazen tematický celek Základy psaní na klávesnici. Při výuce se využívá výukový program ATF a také učebnice. se seznámí s klávesnicí počítače a naučí se ji ovládat desetiprstovou hmatovou metodou. Ve druhém ročníku v tematickém celku Zvyšování výkonu psaní je dále upevpována a rozvíjena dovednost žáka ovládat klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou. Různými metodami nácviku žák zvyšuje svoji rychlost a přesnost psaní. Dále se žák naučí pořizovat záznam podle přímého diktátu. v dalším tématické celku Vypracování tabulek v MS Word se žák naučí vypracovat tabulku podle normativních pravidel za pomoci využití všech funkcí programu MS Word. v tematickém celku Korektura textu se seznámí s korekturními znaménky a naučí se pomocí nich upravovat text. v tematickém celku Propagační tiskoviny se žák naučí využívat dalších funkcí programu MS Word ke zhotovení příslušných tiskovin. v následujících celcích Normalizovaná úprava písemností a psaní adres se žák seznámí s ČSN a naučí se správnë v textu uplatpovat všechna znaménka, zkratky, značky a čísla a dále se naučí správnë zformulovat a umístit poštovní adresu jak na obálku, tak do obchodního dopisu. Ve třetím ročníku se žák seznámí s normalizovanou úpravou obchodních dopisů. Tuto znalost pak využívá ve všech ostatních celcích, kdy se postupnë naučí odbornë zformulovat a správnë stylisticky upravit všechny typy obchodních dopisů, které vznikají při procesu navazování dodavatelsko-odbëratelských vztahů mezi obchodními partnery. Výuka tak rozvíjí samostatné logické uvažování a pëstuje kultivovaný písemný projev. v oblasti elektronické komunikace jsou žáci vedeni k jejímu racionálnímu využívání. Všechny vyhotovené písemnosti se žáci pak naučí evidovat a zakládat. Ve čtvrtém ročníku se žák seznámí s písemnostmi Při organizaci a řízení podniku, naučí se jednotlivé typy písemností zformulovat a správnë uplatnit. v dalším celku Příprava porady a záznam jednání se žák naučí správnë stylisticky i formálnë upravit pozvánku a dále se naučí vyhovit různé druhy zápisů z jednání. Následuje celek Osobní dopisy, ve kterém se žák seznámí se specifickou formální i stylistickou úpravou různých typů osobních dopisů. v celku Žádosti fyzických osob právnickým osobám se žák naučí zhotovit tento druh písemnosti. 218

222 Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Výuka písemné elektronické komunikace smëruje k tomu, aby žáci: upevpovali vëdomí své občanské odpovëdnosti vážili si duchovních a materiálních hodnot jednali v souladu s právním systémem ČR Strategie výuky (pojetí výuky) Předmët se vyučuje ve všech čtyřech ročnících v odborných učebnách vybavených počítači s příslušným softwarovým vybavením. Předmët se řadí mezi odborné předmëty a jeho obsahem je učivo pro žáky zcela nové, se kterým se ještë nesetkaly v průbëhu výuky na základní škole. Předmët je zamëřen na získání dovednosti ovládat klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou, k čemuž se využívá výukový program ATF. Po získání této základní dovednosti se žáci seznamují s normalizovanou úpravou písemností, kterou využívají při vyhotovování základních druhů písemností. Získávání vëdomosti o obsahové náplni a stylizaci obchodních dopisů, vnitropodnikových písemností, osobních dopisů a žádostí. Komunikují pomocí elektronické pošty a pracují s internetem. Hodnocení výsledků žáků Základem pro hodnocení výkonů žáků v zvládnutí základní dovednosti tj. psát desetiprstovou hmatovou metodou přimëřenë rychle a přesnë jsou písemné zkoušky. Tyto zkoušky lze psát přímo v rámci výukového programu ATF nebo jako samostatné opisy s daným časovým limitem. Zde se pak posuzuje dosažená rychlost a přesnost opisu podle daných limitů. Dále se využívá psaní diktátu, zejména pro hodnocení přesnosti psaní. U vyhotovených písemností ve vyšších ročnících se hodnotí vëcný obsah, stylizace, pravopis a formální úprava podle normy. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Kompetence k učení prostřednictvím studia tohoto předmëtu by mël: mít pozitivní vztah k učení a vzdëlávání uplatpovat různé způsoby práce s textem, umët efektivnë vyhledávat a zpracovávat informace s porozumëním poslouchat mluvené projevy pořizovat si poznámky využívat ke svému učení různé informační zdroje včetnë zkušeností svých i jiných lidí Kompetence k řešení problémů prostřednictvím studia tohoto předmëtu by mël: porozumët zadání úkolu uplatpovat při řešení problému různé metody myšlení spolupracovat při řešení problému s jinými lidmi Komunikativní kompetence prostřednictvím studia tohoto předmëtu by mël: formulovat své myšlenky v písemné podobë přehlednë a jazykovë správnë zpracovávat administrativní písemnosti dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii Personální a sociální kompetence prostřednictvím studia tohoto předmëtu by mël: pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností přijímat a plnit odpovëdnë svëřené úkoly 219

223 Občanské kompetence a kulturní povědomí prostřednictvím studia tohoto předmëtu by mël: jednat odpovëdnë, samostatnë a iniciativnë nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu dodržovat zákony a další právní předpisy ČR jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám prostřednictvím studia tohoto předmëtu by mël: mít odpovëdný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdëlávání a být připraven přizpůsobovat se mënícím se pracovním podmínkám mít přehled o možnostech uplatnëní se na trhu práce v daném oboru vhodnë komunikovat s potencionálními zamëstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle Matematické kompetence prostřednictvím studia tohoto předmëtu by mël: číst a vytvářet různé formy grafického znázornëní tabulky, grafy Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi prostřednictvím studia tohoto předmëtu by mël: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií pracovat s bëžným základním a aplikačním programovým vybavením učit se používat nové aplikace komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvëtové sítë Internet Aplikace průřezových témat Občan v demokratické společnosti výchova k vhodné míře sebevëdomí dovednost jednat s lidmi, hledat kompromisní řešení Člověk a svět práce vyhledávání a posuzování informací o profesních příležitostech, schopnost orientovat se v nich a vytvářet si o nich základní představu schopnost písemnë se prezentovat při jednáních s potencionálními zamëstnavateli, formulovat svá očekávání a priority Informační a komunikační technologie používání základního a aplikačního programového vybavení počítače a to nejen pro účely uplatnëní se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdëlávání práce s informacemi a s komunikačními prostředky Mezipředmětové vztahy informační technologie právo účetnictví ekonomika český jazyk a literatura anglický jazyk nëmecký jazyk 220

224 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ PÍSEMNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE - 1. ROČNÍK Výsledky a kompetence se orientuje v programu ATF rychle a přesnë ovládá klávesnici PC desetiprstovou hmatovou metodou zvyšuje rychlost a přesnost psaní zpracuje text s využitím zvýraznëní a formátování Tematické celky učiva 1. Základy psaní na klávesnici pomocí výukového programu ATF nácvik písmen a znamének střední a horní řady nácvik písmen a znaků dolní řady nácvik psaní velkých písmen nácvik psaní písmen s háčky a čárkami na číselné řadë nácvik psaní velkých písmen s diakritickými znaménky 2. Opis textu opis českého textu opis cizojazyčného textu Hodinová dotace

225 PÍSEMNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE - 2. ROČNÍK Výsledky a kompetence zvyšuje rychlost a přesnost psaní, dosahuje rychlosti 200 úhozů za minutu při přesnosti chyb do 0, 50 žák dokáže psát diktovaný text Tematické celky učiva Hodinová dotace 1. Zvyšování výkonu psaní na klávesnici psaní v programu ATF psaní v programu Word různými technikami nácviku psaní podle diktátu 12 sestaví a vypracuje tabulku podle zadání, tak aby odpovídala normativní úpravë tabulek 2. Vypracování tabulek v programu Word všeobecné zásady vypracování tabulek vypracování tabulek s jednoduchým záhlavím vypracování tabulek se složeným záhlavím 12 orientuje se v textu s vyznačenými korekturními opravami opraví text s korekturními znaménky a přepíše jej do správné podoby 3. Korektura textu rozčlenëní jednotlivých skupin korekturních znamének přepis textu s vyznačenými korekturními opravami 8 vyhotoví příslušnou propagační tiskovinu tak, aby splpovala svůj účel využívá při zhotovení písemnosti funkce Wordart 4. Propagační tiskoviny leták prospekt plakát 5 ovládá pravidla normalizované úpravy písemností podle aktuální ČSN 5. Normalizovaná úprava písemností členící interpunkční znaménka zkratky značky čísla a číslice zvýrazpování textu členëní textů a označování jejich částí

226 dokáže správnë napsat adresy na obálky a na předtisky pro obchodní dopisy podle aktuální ČSN 6. Poštovní adresy umístëní poštovních adres na obálkách a v dopisech obsah poštovních adres odesílatele a adresáta 10 zvyšuje výkon psaní 7. Průběžný nácvik zvyšování rychlosti a přesnosti psaní pëtiminutové a desetiminutové opisy 7 223

227 PÍSEMNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE - 3. ROČNÍK Výsledky a kompetence ovládá úpravu obchodních dopisů bez předtisku odvolacích údajů a s předtiskem odvolacích údajů podle platné normy ČSN orientuje se v šablonë zhotovené pro psaní obchodních dopisů v MS WORD dokáže správnë stylisticky zformulovat poptávku po zboží či službách uplatpuje prostředky verbální a neverbální komunikace Tematické celky učiva Hodinová dotace 1. Úprava obchodních dopisů hlavička dopisu poštovní adresa adresáta odvolací údaje vëc dopisu oslovení 4 text dopisu pozdrav razítko podpis přílohy 2. Dotaz a poptávka první styk mezi obchodními partnery, navázání dodavatelsko-odbëratelských vztahů stylizace dotazu a poptávky 8 dokáže správnë stylisticky upravit dopis týkající se nabídky zboží dokáže vhodným způsobem prezentovat firmu a její zboží uplatpuje znalosti psychologie trhu v obchodním jednání 3. Nabídka vyžádaná nabídka nevyžádaná nabídka záporná odpovëď na nabídku úprava nabídky 8 dokáže písemnou formou objednat zboží či službu jedná podle zásad společenského jednání a profesního vystupování 4. Objednávka objednávka formou dopisu objednávka formou formuláře potvrzení objednávky odmítnutí objednávky zrušení objednávky 8 orientuje se v tiskopisech, dokáže je vyplnit a dokáže navrhnout vlastní tiskopis 5. Písemnosti při plnění obchodních smluv dodací list faktura odvolávka a přepravní dispozice návëští zásilky 8 224

228 orientuje se v reklamačním řízení dokáže vyplnit reklamační protokol dokáže stylizovat reklamační dopis 6. Reklamace kontrola závad a návrh na jejich odstranëní uznaná reklamace odpovëď na reklamaci 8 posoudí oprávnënost vyhotovení urgence a vhodnë ji stylizuje 7. Urgence urgence týkající se poptávky urgence týkající se nabídky urgence týkající se reklamace odpovëď na urgenci 7 orientuje se v problematice neplnëní platebních podmínek rozlišuje jednotlivé stupnë upomínek 8. Upomínka první upomínka druhá upomínka pokus o smír odpovëď na upomínku 7 posílá vyhotovené písemnosti elektronickou poštou s pomocí adresáře orientuje se v došlé a odeslané poštë prakticky zakládá a eviduje písemnosti vyhotovené v hodinách PEK podle stanovených pravidel 9. Elektronická komunikace a komunikační technika, manipulace s dokumenty posílání obchodních dopisů případnë jiných dokumentů elektronickou poštou evidence došlé a odeslané pošty

229 PÍSEMNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE - 4. ROČNÍK Výsledky a kompetence se orientuje v problematice vnitropodnikových písemností, dokáže je zformulovat a správnë stylisticky upravit Tematické celky učiva 1. Písemnosti při organizaci a řízení podniku příkaz ředitele obëžník pokyn Hodinová dotace 15 zachytí pomocí svých poznámek průbëh jednání a vyhotovuje příslušný typ zápisu sestaví pozvánku a vhodnë ji upraví 2. Příprava porady a záznam jednání pozvánka na poradu prezenční listina zápis z porady 15 využívá znalostí sociálního jednání vhodnë stylizuje a správnë formálnë upraví osobní dopis 3. Osobní dopisy blahopřejné dëkovné soustrastné pozvání 12 žák stylizuje a správnë formálnë upraví žádost 4. Žádosti žádost o místo životopis ostatní žádosti 12 dokáže zformulovat jednoduché právní písemnosti dokáže vysvëtlit jejich náležitosti 5. Právní písemnosti plná moc plná moc - prokura potvrzenka dlužní úpis 6 226

230 7.21. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: TECHNIKA CESTOVNÍHO RUCHU Kód a název oboru vzdëlání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdëlání: 4 roky v denní formë vzdëlávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 196 Platnost: od počínaje 1. ročníkem POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Vyučovací předmët Technika cestovního ruchu Charakteristika učí žáky základní terminologii používané v oblasti cestovního ruchu seznamuje žáky se základními a doplpkovými službami cestovního ruchu a učí jej orientaci na trhu cestovního ruchu učí žáky základním praktickým dovednostem, jako jsou výpočty a kalkulace učí žáky využívat různé zdroje informací k doplnëní svých znalostí a k vypracovávání samostatných úkolů má získat všeobecné znalosti z oblasti cestovního ruchu, Vzhledem ke skutečnosti, že tyto skutečnosti se průbëžnë mëní, žáci jsou vedeni k samostatnému sledování aktuálního vývoje situace na trhu cestovního ruchu a zmën v této oblasti. Výuka předmëtu Technika cestovního je na Obchodní akademii Dr. E. Beneše vyučována ve 2., 3. a 4. ročníku, vždy v jedné třídë příslušného ročníku. 2. ročník (časová dotace 2 hodiny týdnë) Ve druhém ročníku se žáci seznámí s charakteristikou pojmu cestovní ruch, jeho typologií, výčtem jednotlivých služeb, které oblast cestovního ruchu zahrnuje, významem cestovního ruchu pro národní hospodářství a jeho organizací a řízením. Dále žáci podrobnëji probírají jednotlivé služby cestovního ruchu (dopravní, ubytovací a stravovací služby a služby cestovních kanceláří a agentur). 3. ročník (časová dotace 2 hodiny týdnë) Učivo třetího ročníku prohlubuje vëdomosti žáků získané ve 2. ročníku, rozšiřuje výčet základních služeb cestovního ruchu o služby doplpkové a o formy specifické, jako jsou lázepství a kongresový cestovní ruch. Dále se žáci seznámí s pojmem služby volného času a animace v cestovním ruchu a prohloubí své znalosti marketingu cestovního ruchu a jeho specifik. Rovnëž jsou seznamováni s platnými právními normami, jež upravují podnikání v oblasti cestovního ruchu. 4. ročník (časová dotace 2 hodiny týdnë) Učivo 4. ročníku je především zamëřeno na oblast zahraničního cestovního ruchu. Žáci probírají učivo v tëchto tematických celcích: služby pasových a celních orgánů, problematika zdravotnictví v oblasti cestovního ruchu, smënárenské a penëžní služby v cestovním ruchu, průvodcovské služby. Výsledné zamëření učiva smëřuje k přípravë zájezdů, včetnë všech cenových kalkulací. Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Výuka v předmëtu Technika cestovního ruchu smëřuje k tomu, aby žáci: upevpovali vëdomí své občanské odpovëdnosti vážili si duchovních a materiálních hodnot jednali v souladu s právním řádem České republiky 227

231 Strategie výuky (pojetí výuky) V hodinách vyučovacího předmëtu Technika cestovního ruchu jsou využívány následující metody a formy práce: metody monologické (výklad navazující na texty učebnice Cestovní ruch a platné právní formy) metody dialogické (diskuse k jednotlivým tématům s využitím praktických znalostí žáků) referáty a prezentace, při jejichž přípravë žáci využívají odborné časopisy, internet a další počítačové programy, jako jsou např. MS Word, MS Excel a MS Power Point využití prostředků výpočetní techniky včetnë práce s interaktivní tabulí samostatná skupinová práce na zadané téma exkurze využívání mezipředmëtových vztahů Hodnocení výsledků žáků Žáci jsou hodnoceni na základë ústního a písemného projevu. Při hodnocení jsou zohledpovány zásady platného klasifikačního řádu Obchodní akademie Dr. E. Beneše. Žáci při ústním projevu: správnë formulují své odpovëdi z hlediska odbornosti mluví souvisle a srozumitelnë dbají na jazykovou správnost projevu orientují se v souvislostech s ostatními tematickými celky i souvisejícími vyučovacími předmëty Žáci při písemném projevu: dbají na vëcnou správnost dbají na jazykovou přesnost a výstižnost pracují samostatnë, při pokynu učitele rovnëž i týmovë Možnosti dalšího hodnocení: referáty a prezentace na zadané téma Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Komunikativní kompetence Absolventi jsou schopni: reálnë posuzovat své duševní a fyzické možnosti, odhadovat výsledky svého jednání a chování v různých situacích vyjadřovat se přimëřenë účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodnë se prezentovat formulovat své myšlenky srozumitelnë a souvisle, v ústním projevu pak přehlednë a jazykovë správnë používat odbornou terminologii aktivnë se účastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých písemnë zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí samostatnë zpracovávat a prezentovat referáty 228

232 Personální kompetence Absolventi jsou schopni: efektivnë se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky využívat ke svému učení zkušeností jiných, učit se na základë zprostředkovaných zkušeností přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátnë na në reagovat, přijímat radu i kritiku dále se vzdëlávat Sociální kompetence Absolventi jsou schopni: adaptovat se na mënící se životní a pracovní podmínky pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních i jiných činností přijímat a odpovëdnë plnit svëřené úkoly podnëcovat práci v týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních konfliktů Schopnost samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy: Absolventi jsou schopni: porozumët zadání úkolu, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ovëřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky uplatpovat při řešení problému různé metody myšlení a různé myšlenkové operace volit prostředky a způsoby vhodné pro splnëní jednotlivých aktivit a využívat již dříve nabytých zkušeností a dovedností Schopnost využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi: Absolventi jsou schopni: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií pracovat s bëžným základním programovým vybavením komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky on-line komunikace získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvëtové internetové sítë pracovat se získanými informacemi Schopnost aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů Absolventi jsou schopni: zvolit pro řešení úkolu odpovídající matematické postupy a techniky nacházet souvislosti při řešení praktických úkolů sestavit ucelené řešení praktického úkolu na základë dílčích výsledků 229

233 Kompetence k pracovnímu uplatnění Absolventi by mëli: mít přehled o možnostech uplatnëní na trhu práce v daném oboru mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o možnostech profesní kariéry, znát požadavky zamëstnavatelů na pracovníky a srovnávat je se svými předpoklady být připraveni přizpůsobit se zmënëným pracovním podmínkám umët vhodnë komunikovat s potencionálními zamëstnavateli osvojit si základní vëdomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit Občanské kompetence Předmët Technika cestovního ruchu rozvíjí u žáků zejména: odpovëdné, samostatné, aktivní a iniciativní jednání dodržování zákonů ČR, stejnë tak pravidel slušného chování jednání v souladu s morálními principy zájem o společenské a politické dëní u nás i ve svëtë umëní myslet kriticky chápání významu životního prostředí vnímání zdraví človëka jako jedné z významných společenských a občanských hodnot Aplikace průřezových témat Občan v demokratické společnosti Podstatou průřezového tématu Občan v demokratické společnosti je rozvíjení schopností a dovedností potřebných k tomu, aby žáci přispívali k fungování demokratické společnosti. Žáci jsou vedeni proto k získání a rozvíjení tëchto schopností a dovedností: úcta k materiálním a duchovním hodnotám úcta k právnímu pořádku demokratické společnosti tolerance odlišných demokratických názorů a postojů Člověk a životní prostředí Cílem aplikace průřezového tématu Človëk a životní prostředí je, aby si žáci na základë získaných vëdomostí utvořili komplexní představu o souvislostech v přírodë, ve společnosti, mezi přírodou a človëkem a jeho životním prostředím. Žáci jsou proto vedeni k získání a rozvíjení tëchto schopností a dovedností: samostatné a aktivní poznávání specifických podmínek regionu Člověk a svět práce Rozvíjení průřezového tématu Človëk a svët práce jsou žáci připravováni na to, aby se dokázali úspëšnë prosadit na trhu práce. Žáci mají být schopni pracovat s informacemi, vyhledávat je, vyhodnocovat a především využívat. Žáci jsou proto vedeni k zodpovëdnosti za vlastní život a za výsledky své práce uvëdomëní si významu vzdëlání a celoživotního vzdëlávání 230

234 Informační a komunikační technologie Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií patří v současné dobë ke všeobecnému vzdëlání moderního človëka. Obsah průřezového tématu Informační a komunikační technologie vymezuje klíčové kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Žáci jsou proto vedeni k získání a rozvíjení tëchto schopností a dovedností: využívání výpočetní a komunikační techniky pro získávání informací kritická analýza získaných informací využívání výpočetní a komunikační techniky pro distribuci poznatků a informací Mezipředmětové vztahy ekonomika právní nauka písemná a elektronická komunikace informační technologie matematika hospodářský zemëpis zemëpis cestovního ruchu dëjepis občanská nauka anglický jazyk 231

235 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ TECHNIKA CESTOVNÍHO RUCHU - 2. ROČNÍK Výsledky a kompetence objaspuje základní odbornou terminologii cestovního ruchu, odvozuje terminologii z anglického jazyka analyzuje trh cestovního ruchu a dokáže reagovat na jeho zmëny rozlišuje druhy a formy cestovního ruchu využívá poznatků z ekonomiky a dokáže posoudit ekonomické a jiné přínosy cestovního ruchu a jeho negativní dopady dokáže využít poznatky ze zemëpisu cestovního ruchu a aplikovat je na oblast cestovního ruchu dokáže charakterizovat specifika trhu služeb cestovního ruchu dokáže charakterizovat organizaci a řízení cestovního ruchu v ČR, mezinárodní organizace a systém řízení cestovního ruchu ve svëtë specifikuje přednosti a zápory železniční dopravy vzhledem k ostatním druhům dopravy čerpá z předmëtu dëjepis a dokáže stručnë popsat historický vývoj železniční dopravy až do současnosti charakterizuje materiálnë technickou základnu železniční dopravy orientuje se ve službách poskytovaných přepravci v tuzemské a mezinárodní železniční dopravë dokáže použít jízdní řády v tištëné i elektronické podobë, orientuje se v dopravních ceninách specifikuje přednosti a zápory silniční dopravy vzhledem k ostatní druhům dopravy charakterizuje materiálnë technickou základnu silniční dopravy, orientuje se v autoatlase orientuje se ve službách poskytovaných přepravci v tuzemské a mezinárodní silniční dopravë dokáže použít autoatlas a software na vyhledávání a výpočet délky tras, je schopen vypracovat cenovou kalkulaci v nepravidelné silniční dopravë Tematické celky učiva 1. Cestovní ruch jako významný segment světového hospodářství typologie cestovního ruchu význam cestovního ruchu předpoklady rozvoje cestovního ruchu služby cestovního ruchu řízení cestovního ruchu v České republice a ve svëtë Hodinová dotace 2. Dopravní služby v cestovním ruchu Železniční doprava a její význam v cestovním ruchu postavení železniční dopravy vývoj železniční dopravy materiálnë technická základna železniční 8 dopravy služby železniční dopravy jízdní řády a dopravní ceniny v železniční dopravë 3. Silniční doprava a její význam v cestovním ruchu postavení silniční dopravy materiálnë technická základna silniční dopravy pravidelná a nepravidelná autobusová přeprava kalkulace ceny dopravy v nepravidelné autobusové přepravë

236 specifikuje přednosti a zápory letecké dopravy vzhledem k ostatním druhům dopravy čerpá z předmëtu dëjepis a dokáže stručnë popsat historický vývoj letecké dopravy až do současnosti charakterizuje materiálnë technickou základnu letecké dopravy orientuje se ve službách poskytovaných přepravci v mezinárodní letecké dopravë, orientuje se v právech a povinnostech cestujících v letecké dopravë dokáže použít letové řády v tištëné i elektronické podobë, interpretuje údaje na letence charakterizuje ménë využívané typy dopravy specifikuje ubytovací služby, má přehled o právních normách, které upravují oblast ubytovacích služeb dokáže provést kategorizaci ubytovacích zařízení, posoudit kvalitu ubytovacího zařízení dokáže použít základní terminologii z oblasti hotelového provozu dokáže uvést specifika stravovacích služeb, dokáže provést klasifikaci stravovacích zařízení orientuje se v právních normách, které upravují oblast stravovacích služeb, a v hygienických předpisech navrhuje dispoziční řešení stravovacího provozu dokáže posoudit správnost sestaveného jídelního a nápojového lístku rozlišuje různé gastronomické akce jako je raut, recepce, koktejl party dokáže stručnë charakterizovat vybrané národní kuchynë 4. Letecká doprava a její význam v cestovním ruchu postavení letecké dopravy vývoj letecké dopravy materiálnë technická základna letecké dopravy služby letecké dopravy letové řády a dopravní ceniny v letecké dopravë 5. Ostatní druhy dopravy (vodní, městská, vertikální) využití tëchto typů dopravy v domácím a mezinárodním cestovním ruchu 6. Ubytovací služby klasifikace ubytovacích zařízení péče o hosta v ubytovacím zařízení 7. Stravovací služby specifika stravovacích služeb nabídka produktu ve stravovacích službách významné gastronomické akce specifika vybraných národních kuchyní

237 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ TECHNIKA CESTOVNÍHO RUCHU - 3. ROČNÍK Výsledky a kompetence aplikuje znalosti z ekonomiky, rozlišuje základní pojmy marketingu (situační analýza, SWOT analýza, segmentace trhu, cílový trh, marketingový výzkum, marketingová strategie, marketingový mix) objaspuje rozdíly mezi marketingem výrobků a marketingem služeb, zejména služeb cestovního ruchu dokáže rozšířit marketingový mix 4P (produkt, price, place, promotion) na 8P (+ packaging, programming, people, partnership) a uvést příklady aplikuje geografické, historické a umëleckohistorické znalosti při tvorbë turistického produktu žák se orientuje ve všech normách, které zasahují do oblasti cestovního ruchu rozlišuje a definuje pojmy cestovní kancelář a cestovní agentura podle zák. 159/99 Sb., o nëkterých podmínkách podnikání v cestovním ruch orientuje se v povinném smluvním pojištëní pro případ platební neschopnosti CK dokáže pracovat s tiskopisem cestovní smlouvy, dokáže rozlišit podstatné, povinné a ostatní náležitosti cestovní smlouvy orientuje se v možných zmënách cestovní smlouvy jak ze strany CK, tak ze strany zákazníka dokáže objasnit základní pojmy v kongresovém cestovním ruchu dokáže navrhnout a zabezpečit jednoduchou kongresovou akci orientuje se v základních lázepských službách a léčivých zdrojích orientuje se v lázepských místech ČR orientuje se v dalších formách CR, dokáže charakterizovat jejich význam a specifika Tematické celky učiva 1. Marketing v cestovním ruchu specifika marketingového mixu v cestovním ruchu (8P) tvorba regionálního produktu CR 2. Právní úprava cestovního ruchu v České republice pojem cestovní kancelář a cestovní agentura povinné smluvní pojištëní pro případ platební neschopnosti CK cestovní smlouva její obsah a platnost zmëny cestovní smlouvy 3. Specifické formy cestovního ruchu kongresový cestovní ruch lázepství jako součást cestovního ruchu lázepský místopis cestovní ruch dëtí a mládeže seniorský cestovní ruch venkovská turistika ostatní specifické formy CR Hodinová dotace

238 dokáže používat terminologie z oblasti pojišťovnictví orientuje se v jednotlivých druzích cestovního pojištëní vypočítá výši pojistného na základë požadavku zákazníka je schopen posoudit pojistnou událost a navrhnout řešení dokáže nahlásit pojistnou událost se všemi nutnými doklady dokáže objasnit pojem animace navrhuje jednoduchý animační program 4. Pojištění v CR pojistná smlouva, pojistník, pojistitel, pojistná událost, pojistné, limit pojistného plnëní druhy cestovního pojištëní 5. Služby volného času a animace v CR pojmy, vývoj a historie animace animační programy

239 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ TECHNIKA CESTOVNÍHO RUCHU - 4. ROČNÍK Výsledky a kompetence orientuje se v jednotlivých druzích cestovních dokladů a jejich náležitostech je schopen vysvëtlit specifika cestování v rámci EU dokáže objasnit pojem vízum a vymezit zemë, které mají s ČR bezvízový styk zná pravidla a omezení dovozu a vývozu do a z ČR žák dokáže použít aktuální kurzovní lístek zvolené banky při konkrétních penëžních operacích rozlišuje přednosti a zápory hotovostního a bezhotovostního platebního styku v oblasti CR orientuje se ve způsobech a nástrojích bezhotovostního platebního styku žák dokáže určit vyžadovaná a doporučená zdravotnická opatření při cestë do zahraničí Tematické celky učiva 1. Služby pasových a celních orgánů cestovní doklady v zahraničním CR cestování v rámci EU vízum dovoz a vývoz účastníky cestovního ruchu 2. Směnárenské služby a ostatní peněžní služby v CR pojmy (valuty, devizy, smënný kurt, kurzovní lístek) hotovostní platební styk bezhotovostní platební styk (šeky, platební karty) Hodinová dotace 3. Zdravotní služby rozdëlení svëta z hlediska zdravotních rizik základní doporučení před cestou a bëhem pobytu v zahraničí dokáže objasnit nezastupitelnosti průvodce při zájezdu rozlišuje různé typy průvodců podle náplnë jejich činnosti dokáže určit všechny požadavky pro vykonávání průvodcovské činnosti dokáže zpracovat informační minimum, topografickou, chronologickou, psychologickou přípravu dokáže připravit výklad dokáže určit povinnosti průvodce při přepravë účastníků, při pëším výletu dokáže vyhotovit závërečnou zprávu ze zájezdu a vyúčtování výdajů dokáže navrhnout postup řešení v případë mimořádných situací 4. Průvodcovské služby význam průvodcovské činnosti základní typy průvodců a jejich povinnosti podmínky pro provozování průvodcovské činnosti náplp práce průvodce povinnosti průvodce bëhem zájezdu povinnosti průvodce po skončení zájezdu povinnosti průvodce při mimořádných situacích v průbëhu zájezdu

240 dokáže popsat vývoj CK na svëtë a v ČR rozlišuje CK podle různých hledisek dokáže vymezit zájezdovou činnost 5. Postavení a činnost cestovních kanceláří vývoj cestovních kanceláří klasifikace cestovních kanceláří a agentur organizační struktura cestovních kanceláří klasifikace služeb poskytovaných cestovními kancelářemi 4 žák dokáže vypočítat konečnou cenu příslušného typu zájezdu rozlišuje přímé a nepřímé náklady rozlišuje předbëžnou a výslednou kalkulaci 6. Tvorba a kalkulace zájezdu kalkulace ceny zájezdu domácího CR kalkulace ceny zájezdu příjezdového CR kalkulace ceny zájezdu výjezdového CR

241 7.22. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HOSPODÁŘSKÝ ZEMĚPIS Kód a název oboru vzdëlání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdëlání: 4 roky v denní formë vzdëlávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 136 Platnost: od počínaje 1. ročníkem POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Hlavním cílem předmëtu je rozšiřování a prohlubování znalostí a vëdomostí fyzickogeografické a socioekonomické geografie. Hospodářský zemëpis rozvíjí intelektové myšlení nepostradatelné pro vnímání podstaty geografických, demografických, politických i kulturních souvislostí svëtové ekonomiky. Participuje na vytváření prostorových vztahů, dynamiky procesů i jevů a podstaty základních trendů. Žáci: vnímají rozdëlení svëta do tří ekonomických center a porovnávají je dle daných kritérií kladou otázky s geografickou tématikou a odpovídají na në pracují s vhodnými zdroji informací atlasy, tabulky, grafy, periodika, internet charakterizují situaci států či regionů z různých hledisek, dovedou vybrat nejdůležitëjší informaci, zobecnit závër orientují se v ekonomické, politické, demografické a ekologické situaci jednotlivých regionů i celého svëta doplpují údaje v tabulkách, grafech a mapách Charakteristika učiva zdokonalí svou orientaci na mapë, získá představu o ekonomické a politické situaci ve svëtë, rozumí rozdëlení svëta do ekonomických center, dovede zhodnotit postavení ČR ve svëtë i v Evropské unii, zvládne zhodnotit jednotlivé regiony z hlediska ekonomiky a charakterizovat vazby mezi nimi. Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Výuka hospodářského zemëpisu smëřuje k tomu, aby žáci: vážili si demokracie a svobody, usilovali o její zachování a zdokonalení dovedli nalézt hranici mezi osobní svobodou a společenskou zodpovëdností jednali v souladu se zákony, humanitou, demokracií a vlastním názorem, nenechali sebou manipulovat byli tolerantní, soudní a sebekritičtí dokázali vytvořit a zformulovat vlastní úsudek mëli zdravou míru sebevëdomí a sebekritiky jednali zodpovëdnë a byli schopni přijmout důsledky za své jednání vážili si zdraví, materiálních hodnot, životního prostředí a usilovali o jejich zachování Strategie výuky (pojetí výuky) metody motivační: čtení denního tisku a odborných periodik, pochvaly metody fixační: opakování učiva ústní i písemnou formou metody expoziční: práce s učebnicí, atlasem, odbornými texty, tabulkami, grafy skupinová práce samostatné řešení problémů využití videa, zpëtného projektoru, počítače, interaktivní tabule vyplpování slepých map, sestavování tabulek, tvorba grafů 238

242 Formy výuky: hromadné vyučování, skupinové, referáty o problematice jednotlivých států, přednášky Hodnocení výsledků žáků Hodnocení ústního projevu: samostatné, správné, logické a vëcné vyjadřování schopnost zachytit souvislosti s ostatními tématickými celky schopnost zobecnit, vyjádřit vlastní názor, správnë reagovat na doplpující otázky Hodnocení písemného projevu: správnost, přesnost, vëcnost a pečlivost z odborného hlediska jazyková správnost Hodnocení referátů: způsob prezentace samostatné vyjadřování systematičnost, přehlednost a správnost výbër důležitých a správných informací srozumitelnost a logičnost formulovaných myšlenek Hodnocení seminárních prací: způsob zpracování využití různých zdrojů informací, přehlednost, jazyková spránost výbër důležitých a zajímavých informací rovnováha jednotlivých kapitol Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Občanské kompetence: Absolventi by mëli: chápat význam životního prostředí jednat v duchu udržitelného rozvoje umët myslet kriticky nenechávat s sebou manipulovat, na různé informace se dívat s nadhledem, být schopni o problému diskutovat Komunikativní kompetence: Absolventi by mëli: správnë formulovat své myšlenky v různých druzích projevu obhájit své názory, respektovat názory druhých vybrat ze souboru informací to podstatné a zpracovat pomocí vhodných prostředků efektivnë pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií Personální kompetence: Absolventi by mëli: stanovit si adekvátní cíle a priority podle svých schopností a zájmů efektivnë pracovat a vyhodnotit dosažené výsledky a pokrok učit se na základë zprostředkovaných zkušeností přijímat pochvalu, radu i kritiku Sociální kompetence: Absolventi by mëli: 239

243 pracovat ve skupinë, spolupracovat na realizaci různých činností budovat pozitivní mezilidské vztahy, šířit pohodu a dobrou náladu Aplikace průřezových témat Občan v demokratické společnosti: Žáci by mëli: být ochotni angažovat se nejen pro vlastní prospëch orientovat se v médiích a vhodnë je využívat umët jednat s lidmi mít úctu k materiálním i duchovním hodnotám, chránit životní prostředí Člověk a životní prostředí: Žáci by mëli: kriticky vyhodnocovat získané informace učit se poznávat svët a snažit se mu lépe porozumët Informační a komunikační technologie: Žáci by mëli: pracovat s komunikačními prostředky a zpracovávat informace Mezipředmětové vztahy ekonomika zemëpis cestovního ruchu dëjepis informační technologie občanská nauka český jazyk a literatura tëlesná výchova 240

244 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ HOSPODÁŘSKÝ ZEMĚPIS - 1. ROČNÍK Výsledky a kompetence chápe co hospodářství je a rozlišuje čtyři sektory vysvëtlí rozdíl mezi svëtadílem a kontinentem vymezí tři svëtová hospodářská centra vysvëtlí pojem bohatý sever a chudý jih chápe pojem HDP rozumí a vysvëtlí pojem integrace chápe pojem globalizace a uvede příklady porovnává vlivy geografické polohy na ekonomický vývoj svëtových regionů analyzuje hlavní trendy vývoje svëtové ekonomiky vysvëtlí příčiny hlavních globálních problémů lidstva a diskutuje o nich orientuje se v základních otázkách regionální politiky a rozvoje vymezí jednotlivé oblasti dovede porovnat jednotlivé státy či regiony podle daných kritérií (ekonomická vyspëlost, náboženské pomëry, atp.) porovná vybraná odvëtví v rámci svëtového hospodářství mezi jednotlivými regiony (zemëdëlská produkce, tëžba nerostných surovin, průmyslová výroba, atp.) pracuje s různými mapami, odbornou literaturou a pracovními listy Tematické celky učiva 1. Soudobý svět rozdëlení hospodářství svëtadíly a kontinenty jádrové a periferní oblastí hospodářské makroregiony svëta bohatý sever, chudý jih HDP svëtová integrace globalizace a její důsledky 2. Globální aspekty světové ekonomiky geografickoekonomické aspekty svëtového hospodářství sociální problémy lidstva človëk a příroda politickoekonomické vazby územní plánování, regionální politika 3. Regionální aspekty světového hospodářství vymezení regionů (středozápadní a jihozápadní Asie, severní Afrika, subsaharská Afrika, jižní, jihovýchodní a východní Asie, severní a jižní Amerika, Austrálie a Oceánie, Antarktida) přírodní pomëry historický vývoj obyvatelstvo a náboženství ekonomická situace regionu a jednotlivých států, hospodářský význam pro svët problematika oblasti 4. Závěrečné opakování Hodinová dotace

245 HOSPODÁŘSKÝ ZEMĚPIS - 2. ROČNÍK Výsledky a kompetence dovede porovnat regiony podle daných kritérií (přírodní podmínky, hospodářství, atp.) porovná vybraná odvëtví svëtového hospodářství a zdůvodní je. pracuje s různými mapami, odbornou literaturou a pracovními listy Tematické celky učiva 1. Regionální aspekty světového hospodářství Evropské hospodářské centrum a jeho rozdëlení do subregionů (západní, severní, jižní, střední, jihovýchodní a východní Evropa) Česká republika, struktura její ekonomiky a regionů Hodinová dotace 54 charakterizuje přírodní zdroje surovin a energie z různých hledisek (obnovitelnost, efektivita, atp.) analyzuje vliv človëka na přírodní prostředí jejich využíváním dovede získat informace o aktuální situaci stavu jednotlivých přírodních sfér vysvëtlí trvale udržitelný rozvoj ochrany životního prostředí prostřednictvím integrace enviromentálních, ekonomických, technologických a sociálních přístupů 2. Globální problémy přírodní sféry geosféry typy krajiny přírodní zdroje energie a surovin zásady udržitelného rozvoje 6 3. Závěrečné opakování 8 242

246 7.23. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: ZEMĚPIS CESTOVNÍHO RUCHU Kód a název oboru vzdëlání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdëlání: 4 roky v denní formë vzdëlávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 68 Platnost: od počínaje 2. ročníkem POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Hlavním cílem předmëtu je rozšiřování a prohlubování znalostí a vëdomostí socioekonomické a fyzické geografie. Zemëpis cestovního ruchu rozvíjí intelektové myšlení nepostradatelné pro vnímání podstaty geografických, demografických, kulturních i politických souvislostí evropského cestovního ruchu. Participuje na vytváření prostorových vztahů, dynamiky procesů i jevů a podstaty základních trendů. Žáci: vnímají rozdëlení svëta do šesti center cestovního ruchu a porovnávají je dle daných kritérií kladou otázky s geografickou tématikou a odpovídají na në pracují s vhodnými zdroji informací atlasy, tabulky, grafy, periodika, internet charakterizují situaci států či regionů z různých hledisek, dovedou vybrat nejdůležitëjší informaci, zobecnit závër orientují se v ekonomické, politické, demografické a ekologické situaci jednotlivých regionů, zejména celé Evropy ale i svëta doplpují údaje v tabulkách, grafech a mapách Charakteristika učiva zdokonalí svou orientaci na mapë, získá představu o cestovním ruchu ve svëtë a zejména v Evropë, rozumí rozdëlení svëta do center cestovního ruchu, dovede zhodnotit postavení ČR ve svëtë i v Evropë, zvládne zhodnotit jednotlivé regiony z hledisek cestovního ruchu a charakterizovat vazby mezi nimi. Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Výuka zemëpisu cestovního ruchu smëřuje k tomu, aby žáci: vážili si demokracie a svobody, usilovali o její zachování a zdokonalení dovedli nalézt hranici mezi osobní svobodou a společenskou zodpovëdností jednali v souladu se zákony, humanitou, demokracií a vlastním názorem, nenechali sebou manipulovat byli tolerantní, soudní a sebekritičtí dokázali vytvořit a zformulovat vlastní úsudek mëli zdravou míru sebevëdomí a sebekritiky jednali zodpovëdnë a byli schopni přijmout důsledky za své jednání vážili si zdraví, materiálních hodnot, životního prostředí a usilovali o jejich zachování pro další generace 243

247 Strategie výuky (pojetí výuky) metody motivační: čtení denního tisku a odborných periodik, pochvaly metody fixační: opakování učiva ústní i písemnou formou metody expoziční: práce s učebnicí, atlasem, odbornými texty, tabulkami, grafy skupinová práce samostatné řešení problémů využití videa, zpëtného projektoru, počítače, interaktivní tabule vyplpování slepých map, sestavování tabulek, tvorba grafů Formy výuky: hromadné vyučování, skupinové, referáty o problematice jednotlivých států, přednášky Hodnocení výsledků žáků Hodnocení ústního projevu: samostatné, správné, logické a vëcné vyjadřování schopnost zachytit souvislosti s ostatními tématickými celky schopnost zobecnit, vyjádřit vlastní názor, správnë reagovat na doplpující otázky Hodnocení písemného projevu: správnost, přesnost, vëcnost a pečlivost z odborného hlediska jazyková správnost Hodnocení referátů: způsob prezentace samostatné vyjadřování systematičnost, přehlednost a správnost výbër důležitých a správných informací srozumitelnost a logičnost formulovaných myšlenek nápaditost provedení a pestrost (fotografie, mapky, suvenýry, atp.) Hodnocení seminárních prací: způsob zpracování využití různých zdrojů informací, přehlednost, jazyková spránost výbër důležitých a zajímavých informací rovnováha jednotlivých kapitol Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Občanské kompetence: Absolventi by mëli: chápat význam životního prostředí jednat v duchu udržitelného rozvoje umët myslet kriticky nenechávat s sebou manipulovat, na různé informace se dívat s nadhledem, být schopni o problému diskutovat Komunikativní kompetence: Absolventi by mëli: správnë formulovat své myšlenky v různých druzích projevu obhájit své názory, respektovat názory druhých vybrat ze souboru informací to podstatné a zpracovat pomocí vhodných prostředků 244

248 efektivnë pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií Personální kompetence: Absolventi by mëli: stanovit si adekvátní cíle a priority podle svých schopností a zájmů efektivnë pracovat a vyhodnotit dosažené výsledky a pokrok učit se na základë zprostředkovaných zkušeností přijímat pochvalu, radu i kritiku Sociální kompetence: Absolventi by mëli: pracovat ve skupinë, spolupracovat na realizaci různých činností budovat pozitivní mezilidské vztahy, šířit pohodu a dobrou náladu Aplikace průřezových témat Občan v demokratické společnosti: Žáci by mëli: být ochotni angažovat se nejen pro vlastní prospëch orientovat se v médiích a vhodnë je využívat umët jednat s lidmi mít úctu k materiálním i duchovním hodnotám, chránit životní prostředí Člověk a životní prostředí: Žáci by mëli: kriticky vyhodnocovat získané informace učit se poznávat svët a snažit se mu lépe porozumët Informační a komunikační technologie: Žáci by mëli: pracovat s komunikačními prostředky a zpracovávat informace Mezipředmětové vztahy ekonomika hospodářský zemëpis dëjepis informační technologie občanská nauka český jazyk a literatura tëlesná výchova 245

249 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ZEMĚPIS CESTOVNÍHO RUCHU - 2. ROČNÍK Výsledky a kompetence chápe co cestovní ruch je rozumí pozitivním i negativním dopadům cestovního ruchu chápe nejdůležitëjší předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu vymezí základní svëtové regiony cestovního ruchu chápe historické rozdëlení bipolární Evropy a jeho důsledky rozumí a vysvëtlí pojem integrace a dokáže jej aplikovat na Evropskou unii vymezí jednotlivé oblasti dovede porovnat jednotlivé státy či regiony podle daných kritérií (ekonomická vyspëlost, náboženské pomëry, atp.) porovná cestovní ruch regionu v rámci Evropy z různých hledisek (návštëvnost, finanční náročnost, atraktivita, atp.) pracuje s různými mapami, odbornou literaturou a pracovními listy vymezí jednotlivé regiony porovná jednotlivé regiony podle daných kritérií (přírodní, historické, kulturní, lázepské, sportovní aj. atraktivity) pracuje s různými mapami, odbornou literaturou a pracovními listy vymezí jednotlivé oblasti dovede porovnat jednotlivé státy či regiony podle daných kritérií (ekonomická vyspëlost, náboženské pomëry, atp.) porovná cestovní ruch regionu v rámci Evropy z různých hledisek (návštëvnost, finanční náročnost, atraktivita, atp.) pracuje s různými mapami, odbornou literaturou a pracovními listy Tematické celky učiva 1. Aspekty cestovního ruchu rozdëlení cestovního ruchu význam cestovního ruchu předpoklady cestovního ruchu vývoj a rozložení cestovního ruchu 2. Evropská integrace politická a hospodářská mapa Evropy Evropská unie 3. Cestovní ruch v západní Evropě vymezení regionů (západní, severní, jižní Evropa a západní část střední Evropy, Evropské ministáty) přírodní pomëry historický vývoj obyvatelstvo ekonomická situace regionu a jednotlivých států, hospodářský význam pro Evropy a pro svët s důrazem na cestovní ruch a jeho sounáležitosti problematika oblasti 4. Česká republika regionalizace České republiky přírodní pomëry předpoklady a současný stav jednotlivých regionů z hlediska možností cestovního ruchu 5. Cestovní ruch ve východní Evropě vymezení regionů (východní část střední Evropy, jihovýchodní a východní Evropa) přírodní pomëry historický vývoj obyvatelstvo ekonomická situace regionu a jednotlivých států, hospodářský význam pro Evropy a pro svët s důrazem na cestovní ruch a jeho sounáležitosti problematika oblasti 6. Závěrečné opakování Hodinová dotace

250 7.24. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: ANGLICKÁ KONVERZACE Obor vzdëlávání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdëlání: 4 roky v denní formë vzdëlávání Celkový počet vyučovacích hodin: 128 Platnost: od počínaje 3. ročníkem POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle Výuka konverzace v anglickém jazyce má za úkol plynule navazovat na výuku anglického jazyka jako 1. cizího jazyka, není však ani uzavřena po posouzení vyučujícími na předmëtové komisi žákům, kteří studují angličtinu jako jazyk druhý. y je třeba motivovat a povzbuzovat k aktivnímu používání cizího jazyka jako samozřejmého dorozumívacího prostředku v multikulturálním svëtë. Seminář si klade za cíl rozšiřování aktivní slovní zásoby a frazeologie a automatizaci jejího používání v bëžných životních situacích přimëřenë vëku a zkušenostem žáků. Komunikativní kompetence je zde prvořadým cílem. Současnë je třeba průbëžnë rozšiřovat znalosti reálií zemí příslušného jazyka, s využitím médií, poznávacích nebo studijnë-poznávacích zájezdů do zahraničí, kulturních a společenských akcí, soutëží v jazyce apod. Studující by mëli podle svých schopností dosáhnout minimálnë úrovnë B1 a být motivován a připraven používat jazyk na této úrovní jak při dalším studiu, tak v praktickém životë a podle potřeby a možností se v jazyce dále vzdëlávat Charakteristika studia Výchozím dokumentem pro stanovení rozsahu učiva je Rámcový vzdëlávací program pro obor vzdëlávání M/Obchodní akademie Předmët Anglická konverzace je zařazen v rámci učebního plánu do 3. a 4. ročníku /volitelnë/ s dvouhodinovou týdenní dotací. Výuka předpokládá návaznost na hodiny předmëtu Anglický jazyk, se zamëřením na rozšíření a prohloubení komunikativních dovedností různého druhu v rámci stanovených tematických okruhů jakož i aktuální využití informací politického, společenského a kulturního charakteru, se kterými se žáci setkávají v hojné míře v každodenním životë. Mezipředmětové vztahy občanský a společenský základ český jazyk a další cizí jazyky dëjepis hospodářský zemëpis a zemëpis cestovního ruchu základy dëjin kultury občanská nauka hudební a estetická výchova informační a komunikační technologie ekonomické předmëty tëlesná výchova a sport písemná a elektronická komunikace Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Výuka usiluje o rozvoj žákovy osobnosti a zamëřuje se především na: společenský rozhled a orientaci ve státoprávní problematice 247

251 Pojetí výuky posilování národní hrdosti i skromnosti multikulturalismus, odmítání projevů xenofobie a rasové nesnášenlivosti estetické cítëní, seznamování se svëtovým kulturním dëdictvím rozvíjení schopnosti vyhodnotit chování lidí, zaujmout stanovisko k problematice chápání významu cizího jazyka a jeho používání jako důležitého nástroje při budování mezilidských, obchodních a politických mezinárodních vztahů Při práci na dosažení komunikativního cíle se výuka tohoto předmëtu zamëřuje na rozšíření, prohloubení a zdokonalení komplexních řečových dovedností, v první řadë poslech a porozumëní různým verzím jazyka, samostatný ústní projev včetnë řízeného dialogu, diskuse a jiných řečových interaktivit, čtení s porozumëním, cílené vyhledávání, zhodnocení a využití informací z různých zdrojů při dodržení principů soustavnosti, přimëřenosti gradace a cykličnosti. Při výuce tohoto předmëtu je ve zvýšené míře vhodné využívat doplpkové materiály a aktivity, jako je tisk, film, divadlo, media, hudba, exkurze, zahraniční zájezdy, společné projekty mezi spřátelenými školami z různých zemí apod. Tento předmët rovnëž nabízí velké možnosti jak vést žáky k týmové práci, žáci se učí spolupracovat, vzájemnë si pomáhat, vymëpovat názory a diskutovat. Hodnocení výsledků žáka Hodnocení výsledků žáků musí být vysoce individuální, je třeba brát ohled na jejich komunikativní schopnosti a způsob vyjadřování v mateřském jazyce, vyučující by se mël vyvarovat přílišného opravování chyb, pokud si jich jsou žáci vëdomi sami, spíše se zamëřit na motivaci a povzbuzení zájmu o jazyk. Současnë by mël žáky seznámit s kritérii hodnocení u zkoušek různého typu trpëlivë odstrapovat chyby závažné, které by vedly k neporozumëní a nedorozumëní. Ideálním stavem je naučit žáky, aby si sami svoje chyby uvëdomovali a podle možnosti je opravovali sami. Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Absolvent by mël být schopen: komunikovat samostatnë a spontánnë s rodilým mluvčím anebo s anglicky mluvící osobou z jiné zemë, vést dialog, diskusi, přednést, zdůvodnit a obhajovat své názory, oponovat, popisovat a porovnávat různé jevy, řešit základní administrativní, pracovní a osobní záležitosti v daném jazyce, umët naslouchat a chápat hlavní myšlenky mluvčího, požádat o opakování, vysvëtlení, upřesnëní detailů a shrnout podstatu řečového projevu. Posilují se tímto kompetence k práci s informacemi a využití IT. Aplikace průřezových témat výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech multikulturální výchova mediální výchova osobnostní a sociální výchova človëk a životní prostředí človëk a jeho zdraví mezilidské vztahy, řešení společenských a globálních problémů občan v demokratické společnosti finance, človëk a svët práce svët kultury 248

252 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ANGLICKÁ KONVERZACE - 3. ROČNÍK B1 Výsledky a kompetence aktivnë prakticky používá rozšířený okruh slovní zásoby a frazeologie k příslušným tématickým okruhům simuluje situace zjišťování, ovëřování a poskytování informací dokáže poskytnout nebo požádat o podrobné orientační pokyny popíše vnëjší vzhled a charakterové vlastnosti jiné osoby a vyjádří svůj postoj a preference vyplní osobní údaje ve formuláři porovná v diskusi dva jevy a posoudí jejich výhody a nevýhody s odůvodnëním osobního hlediska vyzve partnera v komunikaci, aby vyjádřil svůj názor obeznámí cizince s historií, kulturními památkami, zajímavostmi a společenským životem ve svém bydlišti, ve mëstë, kde studuje a v hlavním mëstë diskutuje o problémech současné mladé generace a dokáže podat návrh na jejich zlepšení/řešení a obhájit jej vyplní žádost o přijetí do jazykového kurzu, letní pobyt, brigádu napíše vlastní životopis a připraví se na pohovor uchazeče o zamëstnání dokáže popsat své zdravotní problémy, průbëh úrazu nebo nehody, rozumím základním pokynům lékaře diktuje o zdravém životním stylu, sestaví anketu a provede průzkum mezi spolužáky, vyhodnotí a přednese výsledky má představu o základních stravovacích rozdílech mezi jednotlivými zemëmi příslušné jazykové oblasti, ví, jak se chovat u stolu a v restauraci, dokáže vysvëtlit jednoduchý postup při vaření Tematické celky učiva 1. Člověk postava, části tëla oblečení vnëjší vzhled osobní vlastnosti osobní údaje formulář popis osoby srovnání 2. Bydlení vyjádření nëkde nëco je bydlení v CR, GB a USA bytové zařízení, nábytek, spotřebiče okolí bydlištë popis výhody a nevýhody domu/bytu dům snů 3. Moje rodné město/vesnice bydlištë a jeho okolí kulturní a historické památky, místní zajímavosti Slaný /mësto, kde studuji/ Praha hlavní mësto ČR výhody a nevýhody života na venkovë/mëstë 4. Rodina, škola, vzdělání porovnání školství a školních tradic v ČR, GB a USA problémy současné mladé generace generační propast diskuse žádost o přijetí ke studiu/do kurzu 5. Svět práce různé typy povolání příprava na povolání vyjádření budoucnosti, schopnosti, možnosti, povinnosti a zákazu životopis žádost o místo pohovor uchazeče o zamëstnání inzerát typu hledám práci , oficiální dopis úvaha pro/proti Hodinová dotace

253 je schopen zvládnout samostatnë nákup v cizí zemi, používá základní terminologii z oblasti platebního styku a financí jak soukromých tak veřejných dokáže vysvëtlit problém při reklamaci zboží zvládne bëžné situace na letišti, nádraží, v mëstské dopravë, rozumí informačním tabulím a nápisům rezervuje ubytování, zajistí jízdenky, vstupenky vyhledá potřebné turistické informace z různých zdrojů zformuluje stížnost na nekvalitní služby orientuje se v základních geografických údajích zemí anglofonní skupiny, včetnë historických, ekonomických a kulturních znalostí podle jednotlivých témat napíše osobní nebo formální dopis, popis, vyprávëní, úvahu /pro-proti/, pozvánku, stížnost, reklamaci. v diskusi předloží a obhajuje svůj názor, vyslechne, poskytne radu, návod, vylíčí událost atd. 6. Zdraví, choroby, životní styl vysvëtlení zdravotního problému- rady jak jej řešit úrazy, první pomoc anketa -zdravý životní styl poskytování a získávání informací líčení pobytu v nemocnici/průbëhu choroby jak došlo k úrazu úvaha /např. o škodlivosti kouření/ 7. Jídlo, stravování, stolování rozdíly ve stravovacích zvyklostech národní a mezinárodní kuchynë zdravá strava/rychlé občerstvení restaurace recepty, vaření úvaha /vegetariánství/ 8. Nákupy, finance, služby typy obchodů nakupovací zvyklosti peníze, platby finance soukromé a státní získávání informací /banka/ reklamace zboží 9. Cestování a turistika proč a jak lidé cestují dopravní prostředky, přeprava zboží různé druhy turistiky prázdniny, dovolená ubytování, pojištëní turistický leták/brožura vyprávëní /zážitky z výletu, dovolené apod. / jednání ohlednë cesty pohlednice z dovolené stížnost na nekvalitní služby 10. Země anglické jazykové skupiny Velká Británie Londýn Austrálie a Nový Zéland 11. Sport, volný čas, koníčky národní sporty, sportovní tradice sport a zdraví sportovní události profesionálové a amatéři extrémní sporty sportovní osobnosti 12. Opakování tematická exkurze, vycházka

254 ANGLICKÁ KONVERZACE - 4. ROČNÍK B1+ Výsledky a kompetence je schopen sledovat rozhlasové nebo televizní vysílání kratšího rozsahu na známé téma, události, po předchozí přípravë /seznámení se skriptem/ žák sleduje a chápe divadelní představení s určitou nápovëdou nebo po předchozím shlédnutí v mateřském jazyce je schopen sledovat film napíše nebo ústnë vyjádří pozvání na kulturní akci, sestaví nebo vysvëtlí její program podá výklad o přírodë v ČR, orientuje se v základní specifice přírody, podnebí a počasí v příslušných zemích, rozumí zprávám o přírodních katastrofách, diskutuje a umí navrhnout nëkterá opatření na ochranu životního prostředí pochopí hlavní myšlenku, zámër nebo názor mluvčího a dokáže vhodnë reagovat/oponovat dokáže se řídit jednoduchými technickými informacemi k předmëtům každodenní potřeby, vysvëtlit závadu na spotřebiči rozumí popisu událostí, vyjádří vlastní myšlenky, názor, stanovisko vysvëtlí problém a navrhne jeho řešení nebo pořádá o pomoc při řešení, zdůvodní určité činnosti nebo skutečnosti umí získat informace, sdëlit je nebo ovëřit shrne a/nebo využije předložené faktografické informace, dovede rozvinout argumentaci, zapojit se do formální diskuse a shrnout, kam diskuse dospëla posoudí alternativní řešení problému vhodnými jazykovými prostředky prezentuje sebe, svou rodinu, rodné mësto, zemi a její hlavní mësto Tematické celky učiva 1. Kultura, média, komunikace film, hudba, divadlo, literatura tisk, rozhlas, televize internet pozvání/pozvánka na kulturní akce program kulturní akce / informační leták dopis do redakce/názor čtenáře recenze 2. Příroda, počasí, životní prostředí příroda kolem nás roční období podnebí v jednotlivých zemích jazykové oblasti přírodní katastrofy přírodovëdné instituce ochrana přírody, organizace, hnutí ekologie 3. Věda a technika objevy a vynálezy dopravní prostředky domácí spotřebiče elektronika reklamace/dopis výrobci na základë odmítnutí reklamace prodejcem 4. Stát a společnost státní správa v příslušných zemích mezinárodní organizace problémy moderní společnosti kriminalita oznámení na policii /krádež, ztráta dokladů/ osobní dopis /vylíčení události, které jsem byl svëdkem/ úvaha / členství v EU/ 5. Svátky, tradice, významné dny porovnání tradic spojených s hlavními svátky /vánoce, velikonoce/ státní svátky a významné dny v jednotlivých zemích, jejich původ, způsob oslavy národní/ místní tradice - popis, vysvëtlení Hodinová dotace

255 vládne řešení bëžných životních situaci na úrovni samostatného uživatele jazyka, byť s drobnými nedostatky a patrným vlivem mateřského jazyka, což ale nebrání dorozumëní se. 6. Anglicky mluvící země Kanada Geografie, klima, příroda, průmysl, zemëdëlství USA Přírodní krásy, národní parky, průmysl, 10 zemëdëlství NYC, Washington D. C. a další významná mësta životní styl, tradice, zvyklosti, kulturní odlišnosti 7. Opakování 10 SEZNAM TEMATICKÝCH OKRUHŮ PRO 3. ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA NA ROK 2010/2011 Media. Means of communication Money and payment My School Food / Cuisines Business Correspondence Holidays and festivalsin (the CR) Holidays and festivals (GB and the USA) Means of Transport Shopping Hobbies cultural, sports, pets, collecting, Holidays and Travelling People s health, diseases and healthy lifestyle My Day / Everyday life Job and application for job My house and housing in the CR and GB Customs and traditions Enviroment. Recycling. Fossil fuels. Energies. Education in the CR and GB Sports and games The Czech Republic Prague the capital of the CR The United Kingdom London the capital of GB The USA Amer. Cities New York, Washington 252

256 7.25. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: NĚMECKÁ KONVERZACE Kód a název oboru vzdëlání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdëlání: 4 roky v denní formë vzdëlávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 Platnost: od počínaje 1. ročníkem POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Výuka cizích jazyků je významnou součástí všeobecného vzdëlávání žáků. Rozšiřuje a prohlubuje jejich komunikativní kompetenci a celkový kulturní rozhled a zárovep vytváří základ pro jejich další jazykové i profesní zdokonalování. Ve výuce nëmeckého jazyka je třeba vedle zprostředkování kognitivní výkonnosti žáka klást důraz na motivaci a jeho zájem o studium jazyka. Je proto nezbytnë nutné používat metody smëřující k propojení izolovaného školního prostředí s reálným prostředím existujícím mimo školu využití multimediálních programů a internetu, navazování kontaktů se školami v zahraničí, organizování výmënných, výukových i poznávacích zájezdů, zapojování žáků do projektů a soutëží. Aktivní znalost cizích jazyků je v současné dobë nezbytná jak z hlediska globálního, protože přispívá k bezprostřední a tudíž i účinnëjší mezinárodní komunikaci, tak i pro osobní potřebu žáka, neboť usnadpuje přístup k aktuálním informacím a osobním kontaktům a tím umožpuje vyšší mobilitu a nezávislost žáka. Charakteristika učiva Obsahem výuky je systematické rozvíjení dovedností řečových dovedností zahrnující dovednosti receptivní, produktivní i interaktivní, přimëřeného rozsahu jazykových prostředků, tj. slovní zásoby (produktivnë si žák osvojí 5 6 lexikálních jednotek za 1 vyučovací hodinu, celkem lexikálních jednotek za rok), včetnë nejbëžnëjší frazeologie a odborné terminologie (20%), mluvnice, zvukové a grafické stránky jazyka zemëpisných poznatků a jejich porovnání z oblasti reálií České republiky a zemí příslušné jazykové oblasti. Řečové dovednosti společenské a zdvořilostní fráze (pozdrav, prosba, podëkování, oslovení, představování, rozloučení) vyjádření odůvodnëní a obhájení postoje nebo názoru (souhlas, nesouhlas, odmítnutí, zákaz, možnost, nemožnost, nutnost, schopnost) emoce (libost, nelibost, zájem, nezájem, zklamání, překvapení, obava, vdëčnost, sympatie, lhostejnost) morální stanovisko (omluva, odpuštëní, pochvala, pokárání, lítost) pokyn k činnosti (žádost, přání, prosba, nabídka, výzva, rada, pozvání, doporučení) vlastní písemný projev a odpovëď na vzkaz, pozdrav, přání, blahopřání, pozvání, osobní dopis, úřední dopis žádost, inzerát, strukturovaný životopis, pozvánka, charakteristika) delší písemný projev (vypravování, popis, úvaha) stručné zaznamenání čteného textu či slyšeného, reprodukce 253

257 Tematické okruhy německá konverzace Všeobecné domov, rodina mezilidské vztahy osobní charakteristika kultura, umëní sport, volný čas bydlení, obchody, služby stravování, péče o zdraví cestování, doprava, ubytování škola a studium, zamëstnání človëk a společnost příroda, životní prostředí vëda a technika podnebí, počasí, roční období reálie České republiky a nëmecky mluvících zemí Reálie příslušné jazykové oblasti Význam daného jazyka zemëpis nëmecky mluvících zemí historie a společensko-politická charakteristika, hospodářství, kultura život, rodina, vzdëlání, práce, volný čas tradice a zvyky státní zřízení literatura a umëní masmédia Odborné okruhy práce a zamëstnání, příprava na povolání, budoucí profese, hledání zamëstnání žádost o místo, životopis, nezamëstnanost osobní a úřední dopis fax, obchod a trh, služební jednání, zápis z jednání základní terminologie průmysl, zemëdëlství, bankovnictví, pojišťovnictví práce s odbornými texty Obchodní korespondence dopis, , fax formální úprava obchodního dopisu základní frazeologie obchodní korespondence poptávka, nabídka, objednávka, potvrzení objednávky, avízo, reklamace, upomínka 254

258 Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Výuka cizích jazyků si tedy klade dva hlavní cíle: komunikativní cíl: daný specifikou předmëtu a vymezený výstupními požadavky a cíli, vede žáky k získání klíčových komunikativních jazykových kompetencí a připravuje je k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetnë přístupu k informačním zdrojům. výchovnë vzdëlávací cíl: přispívá k formování osobnosti žáků, učí je toleranci k hodnotám jiných národů a jejich respektování. Vzdëlání v prvním cizím jazyce navazuje na úrovep jazykových znalostí a komunikačních kompetencí a 2 Společného evropského referenčního rámce získanou ZŠ, vede žáky k prohlubování komunikačních kompetencí na ZŠ (znalosti lingvistické, sociolingvistické, pragmatické) a smëřuje k osvojení takové úrovnë komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá stupnici B 2 SERR. Strategie výuky (pojetí výuky) V současném pojetí výuky je nutné akceptovat individuální vzdëlávací potřeby žáků. Vyučující se budou orientovat na: autodidaktické metody a vedení žáků k osvojování různých technik samostatného učení a individuální práci odpovídající jejich schopnostem sociálnë komunikativní aspekty učení a vyučování dialogické slovní metody týmová práce a kooperace, diskuse, panelové diskuse, brainstorming, brainwriting, v receptivních tématech využívání ITC, sebehodnocení žáků prostřednictvím Evropského jazykového portfolia a to za předpokladu, že žáci jsou dostatečnë informováni o konkrétním tématu a jsou tak schopni naplpovat sociálnë komunikativní formy učení v konkrétních hodinách, vyučující pak musí žáky podporovat v tom, aby dokázali jevy zobecpovat, srovnávat a pokud možno objektivnë hodnotit, vyučující dále kladou důraz na potřebu kultivovaného mluveného i písemného projevu motivační činitelé: zařazení her a soutëží s vyhodnocením, simulačních metod, veřejné prezentace žáků, uplatpování projektové metody výuky, podpora aktivit nadpředmëtového charakteru s cílem vypëstovat u co nejvëtší části žáků potřebu dorozumët se s mluvčím z daných jazykových oblastí Hodnocení výsledků žáků V souvislosti s RVP je žádoucí zavést takové způsoby hodnocení, které smëřují omezení reproduktivního pojetí výuky. Důraz se klade na informativní a výchovné funkce hodnocení. Žáci budou vedeni k tomu, aby byli schopni objektivnë kritického sebehodnocení a sebeposuzování. Významnou roli hraje rovnëž metoda kolektivního hodnocení a následná spolupráce pedagogů s žáky, která vede k identifikaci nedostatků a jejich následného odstranëní. Učitelé budou rovnëž motivovat a podporovat žáky k pravidelnému vedení portfolia, které žákům umožní relativnë přesnë si ovëřit výsledky, kterých v jazykovém vzdëlání dosáhli. Způsoby hodnocení by mëly spočívat v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání bodového systému, popř. procentuálního vyjádření. Písemné práce: Po každém tematickém celku jeden shrnující test, 2x za pololetí poslechový subtest, čtení s porozumëním, lexikální struktury, strukturované testy. Základní formou hodnocení výsledků vzdëlávání je klasifikace vyjádřená známkou 1 5. Definice úrovnë kompetencí odpovídající jednotlivým stuppům známek vychází z definic vnitřního řádu školy. Při hodnocení se přihlíží nejen ke gramatické a lexikální správnosti. Ale zohledpuje se rozsah a rozmanitost používaných jazykových a stylizačních prostředků. 255

259 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Komunikativní kompetence je veden k tomu, aby byl schopen: vyjadřovat se přimëřenë účelu jednání a komunikační situaci a vhodnë se prezentovat v souladu s pravidly daného kulturního prostředí formulovat své myšlenky srozumitelnë a souvisle, v písemné podobë přehlednë a jazykovë správnë, aktivnë se zúčastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých písemnë zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí, zpracovávat přimëřenë náročné texty na bëžná i odborná témata. Personální kompetence by mël být připraven: efektivnë se učit a pracovat, využívat ke svému učení zkušenosti jiných lidí, učit se na základë zprostředkovaných zkušeností sebekriticky vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, přijímat radu a kritiku stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností a zájmové a pracovní orientace dále se vzdëlávat Sociální kompetence by mël být schopen: přijímat a odpovëdnë plnit svëřené úkoly pracovat v týmu nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem a kulturám Kompetence k pracovnímu uplatnění je veden k tomu, aby: znal alternativy uplatnëní jazykového vzdëlání na trhu práce a požadavky zamëstnavatelů na jazykovou gramotnost dokázal se písemnë i verbálné seberealizovat při vstupu na trh práce Aplikace průřezových témat Občan v demokratické společnosti je veden k tomu, aby: dokázal se orientovat v masových médiích, využíval je, ale také kriticky hodnotil, učil se být odolný vůči myšlenkové a nárazové manipulaci umël jednat s lidmi, diskutovat o citlivých a kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení byl ochoten angažovat se nejen ve vlastní prospëch, ale i pro veřejné zájmy a ve prospëch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech vážil si materiálních a duchovních hodnot a snažil se je chránit a zachovat pro budoucí generace byl tolerantní a respektoval tradice a společenské zvyklosti daného sociokulturního prostředí Aktivnë vystupoval proti projevům rasové nesnášenlivosti a xenofobie 256

260 Člověk a životní prostředí je veden k tomu, aby: poznával svët a učil se mu rozumët chápal význam strategie udržitelného rozvoje svëta a seznamoval se s jejím zajišťováním v zemích dané jazykové oblasti chápal a respektoval nutnost ekologického chování v souvislosti s lidským zdravím Informační a komunikační technologie je veden k tomu, aby: používal internet pro vyhledávání doplpujících informací a aktuálních údajů z oblasti společenskopolitického a kulturního dëní v zemích dané oblasti využíval on-line učebnic a testů pro domácí samostudium Mezipředmětové vztahy český jazyk a literatura dëjepis hospodářský zemëpis informační technologie občanská nauka písemná a obchodní korespondence ekonomika právo 257

261 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ NĚMECKÁ KONVERZACE - 3. ROČNÍK Výsledky a kompetence zvládá rozšířenou slovní zásobu daného tématu umí vytvořit rozhovor, reagovat v dané situaci pohovořit souvisle k danému tématu napsat sloh na dané téma porozumët slyšenému a čtenému text na úrovni B1 zná základní faktografické údaje orientuje se na mapë zná slovní zásobu dané oblasti podá samostatnë informace o příslušné zemi Tematické celky učiva 1. Všeobecné domov, rodina mezilidské vztahy osobní charakteristika kultura, umëní sport, volný čas bydlení, obchody, služby stravování, péče o zdraví cestování, doprava, ubytování škola a studium, zamëstnání odívání, móda podnebí, počasí, roční období vëda a technika tradice a zvyky 2. Reálie Reálie příslušné jazykové oblasti zemëpis nëmecky mluvících zemí historie a společensko-politická charakteristika, hospodářství, kultura, historie státní zřízení reálie České republiky a Prahy významná mësta, místo, kde žiji Hodinová dotace

262 NĚMECKÁ KONVERZACE - 4. ROČNÍK Výsledky a kompetence zvládá rozšířenou slovní zásobu daného tématu umí vytvořit rozhovor, reagovat v dané situaci pohovořit souvisle k danému tématu napsat sloh na dané téma porozumët slyšenému a čtenému text na úrovni B1, popř. B2 umí napsat obchodní dopis zná frazeologii obchodní korespondence umí vést rozhovor Tematické celky učiva 1. Člověk a příroda ochrana životního prostředí práce a zamëstnání, přípravna povolání, budoucí profese, hledání zamëstnání, žádost o místo, životopis, nezamëstnanost obchod a trh, služební jednání, zápis z jednání základní terminologie průmysl, zemëdëlství, bankovnictví, pojišťovnictví práce s odbornými texty literatura a umëní masmédia, komunikace význam daného jazyka človëk a společnost 2. Obchodní korespondence osobní a úřední dopis základní stavební prvky dopisu obchodní dopis, , fax formální úprava obchodního dopisu základní frazeologie obchodní korespondence poptávka, nabídka, objednávka, potvrzení objednávky, avízo, reklamace, upomínka, stížnost obchodní korespondence na PC Hodinová dotace

263 7.26. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: FRANCOUZSKÁ KONVERZACE Kód a název oboru vzdëlání: 63-41M/002 Obchodní akademie Název ŠVP: Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdëlání: 4 roky v denní formë vzdëlávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 Platnost: od počínaje 1. ročníkem POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Konverzace ve francouzském jazyce si klade za cíl prohlubovat znalosti žáků týkající se reálií a praktické dovednosti při mluveném jazykovém projevu. v obecné podobë jsou tedy tyto cíle totožné s tëmi, jež byly zmínëny u vyučovacího předmëtu francouzský jazyk: základním cílem výuky je především osvojení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností, které umožpují dorozumëní v bëžných situacích každodenního života a současnë mají žáci získat orientaci v odlišném sociálnë kulturním prostředí a učit se tolerovat a respektovat hodnoty jiných národů. Vzdëlávání smëřuje k dosažení minimálnë úrovnë B 1 podle Společného evropského rámce, přičemž je možno v souvislosti s talentem a schopnostmi žáků uvažovat o studiu na úrovni B 2. Výuka by mëla žákům poskytnout doplpující jazykové studium jak pro úspëšné zvládnutí maturitní zkoušky, tak i pro získání alespop prvních úrovní mezinárodnë uznávaných francouzských diplomů. Z hlediska metodického je zásadním výukovým cílem zejména soustavné užívání motivačních činitelů, které vedou k posilování zájmu o studovaný předmët a k pozitivnímu vnímání mezinárodních a mezilidských vztahů. Charakteristika učiva Základním obsahem jazykové výuky jsou čtyři složky, které se vzájemnë prolínají: řečové dovednosti jazykové prostředky tematické okruhy a komunikační situace reálie Řečové dovednosti jsou chápány v podobë receptivní, produktivní a interaktivní. Předpokládají zvládnutí poslechu a čtení s porozumëním, reprodukce mluveného i psaného projevu, vytvoření vlastního zejména ústního projevu, rychlé a pohotové reakce v situační konverzaci a správnou volbu vhodného jazykového materiálu z hlediska aktuální situace. Jazykové prostředky představují hlavnë fonetickou stránku jazyka, slovní zásobu a gramatiku. Tematické okruhy a komunikační situace se váží k nejrůznëjším oblastem lidského života. Reálie se soustřeďují na odlišnosti v chování a zvyklostech a na politické, geografické a kulturní zvláštnosti prostřednictvím komparativního pohledu. Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Základním výchovným cílem je vychovat mravného a zásadového človëka schopného rychlé orientace a rozumného úsudku v toku informací, nepodléhajícího masové manipulaci zejména v souvislosti s nacionálními a xenofobními tendencemi a uvëdomujícího si hodnoty vlastního morálního, historického a kulturního dëdictví. Strategie výuky (pojetí výuky) Výuka klade důraz především na tyto aspekty: motivaci žáků 260

264 kreativnost a aktivitu využití autodidaktických metod týmovou práci individuální přístup k žákům K pozitivní motivaci žáků přispívá jak výbër atraktivního učiva po stránce tematické, tak hojné uplatpování hravého a zábavného přístupu po stránce formální. Do výuky jsou proto co nejčastëji zařazeny hry, alternativní aktivity, práce s interaktivní tabulí, prezentace, projekty, jsou podporovány školní i mimoškolní aktivity (účast v soutëžích, setkání s cizinci, korespondence, ) a mezipředmëtové vztahy. Výuka je důslednë vedena v cizím jazyce, žáci jsou neustále podnëcováni k vyjadřování vlastních názorů a k řešení modelových situací. Žáci jsou vybízeni jak k různým formám samostudia a individuální práce (četba, využití médií, informační technologie), tak i k práci skupinové, přičemž je přihlíženo k individuálním schopnostem, možnostem, zájmům a potřebám jednotlivých žáků. Hodnocení výsledků žáků Hodnocení výsledků práce probíhá v nëkolika rovinách. Vedle klasického hodnocení ze strany učitele jsou žáci vedeni k hodnocení v kolektivní podobë a individuálnímu sebehodnocení. Ve všech případech jde o hodnocení pozitivní, tedy zamëřené především na dosažené znalosti a dovednosti, nikoli na vyhledávání nedostatků. v průbëhu hodnocení je přihlíženo nejen k dosaženým znalostem v podobë ústního vyjádření, ale i k schopnosti interaktivního a pohotového zaujetí stanoviska a k aktivitë žáků. Hodnocení spočívá v kombinaci známkování a slovního hodnocení. Jeho základní formou je klasifikace vyjádřená známkou podle hodnotící stupnice 1 5, přičemž definice úrovnë vëdomostí a kompetencí odpovídající jednotlivým stuppům vycházejí z definic vnitřního řádu školy. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Komunikativní kompetence by mël dokázat: chovat se a vyjadřovat se adekvátnë k situaci a sociálnë kulturnímu prostředí, v nichž se bude nacházet naslouchat a snažit se porozumët projevu svého protëjšku, respektovat jeho názory a postoje vstoupit do diskuse nebo debaty, dokázat vyjádřit a obhájit své názory jasnë, přehlednë a jazykovë správnë formulovat své myšlenky zaznamenat důležité informace z různých zdrojů, příp. samostatnë zpracovat pojednání na určité téma Personální kompetence by mël být schopen: vytýčit si reálné životní a profesní cíle v souvislosti se svými zájmy a schopnostmi systematicky, pravidelnë a efektivnë pracovat samostatnë a operativnë vyhledávat potřebné informace sebekriticky hodnotit a posuzovat své výsledky, přijímat rady a hodnocení ostatních Sociální kompetence by mël umët: citlivë jednat s lidmi a dokázat s nimi týmovë pracovat respektovat osobnosti ostatních, chovat se k nim uctivë a tolerantnë uvážlivë přijímat svëřené úkoly chovat se zodpovëdnë Kompetence k pracovnímu uplatnění by mël získat: 261

265 poučení o požadavcích na jazykové vzdëlání z hlediska trhu práce zdravé sebevëdomí ale i otevřenost pro názory ostatních v případë vlastního vstupu do pracovního procesu Aplikace průřezových témat Občan v demokratické společnosti je veden k tomu, aby: se dokázal samostatnë orientovat v oblasti masových médií, dokázal objektivnë zhodnotit nabízené informace a odolávat názorové manipulaci dokázal veřejnë přednést svůj názor a současnë respektovat myšlenky, názory a postoje ostatních si uvëdomoval závažnost a potřebu chránit duchovní a materiální hodnoty své zemë, rozvíjel své vlastenectví a dokázal je odlišit od projevů rasové nesnášenlivosti Člověk a životní prostředí je veden k tomu, aby: se snažil porozumët přírodním jevům a vlivům se snažil co nejvíce dále vzdëlávat v oblasti ekologie a chovat se v souladu s ekologickými postoji Informační a komunikační technologie je veden k tomu, aby: aktivnë využíval možností prostředků informační technologie k samostudiu, vyhledávání potřebných informací a cizojazyčné komunikaci dokázal samostatnë vytvořit cizojazyčný dokument (např. formou webových stránek) Mezipředmětové vztahy anglický jazyk český jazyk a literatura informační technologie hospodářský zemëpis zbožíznalství právo ekonomika 262

266 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ FRANCOUZSKÁ KONVERZACE - 3. ROČNÍK Výsledky a kompetence : se ke každému z uvedených témat dokáže vyjádřit formou rozhovoru, interpretace studovaného materiálu i vlastního názoru, polemikou, úvahou : se ke každému z uvedených témat dokáže vyjádřit formou rozhovoru, interpretace studovaného materiálu i vlastního názoru, polemikou, úvahou Tematické celky učiva 1. Domov a bydlení rozdílné typy obydlí popis domu, bytu, ideální dům nebo byt domácí práce výhody bydlení na venkovë a ve mëstë srovnání způsobu bydlení ve Francii a v ČR návštëva realitní kanceláře projekt On cherche une hatitation convenable 2. Rodinný život charakterové vlastnosti doplnëní příbuzenské vztahy doplnëní ideální partner představy o budoucím životë srovnání bëžného rodinného života u nás a ve Francii Hodinová dotace 10 4 : se ke každému z uvedených témat dokáže vyjádřit formou rozhovoru, interpretace studovaného materiálu i vlastního názoru, polemikou, úvahou 3. Francouzské svátky a tradice přehled základních svátků ve Francii a v ČR jejich srovnání v obou zemích místní zvláštnosti a speciální zvyklosti 8 : se ke každému z uvedených témat dokáže vyjádřit formou rozhovoru, interpretace studovaného materiálu i vlastního názoru, polemikou, úvahou 4. Sport pobyt na horách, lyžařský kurz zimní sporty a preference letní sporty a preference typické francouzské a české sporty, srovnání Olympijské hry, významné sportovní soutëže význam sportu v životë človëka projekt: Les sports préférés en République tchèque

267 se ke každému z uvedených témat dokáže vyjádřit formou rozhovoru, interpretace studovaného materiálu i vlastního názoru, polemikou, úvahou se ke každému z uvedených témat dokáže vyjádřit formou rozhovoru, interpretace studovaného materiálu i vlastního názoru, polemikou, úvahou se ke každému z uvedených témat dokáže vyjádřit formou rozhovoru, interpretace studovaného materiálu i vlastního názoru, polemikou, úvahou se ke každému z uvedených témat dokáže vyjádřit formou rozhovoru, interpretace studovaného materiálu i vlastního názoru, polemikou, úvahou 5. Kino, divadlo a televize různé druhy filmů a divadelních představení, preference zaujetí osobního stanoviska, kritika nejoblíbenëjší film či divadelní představení, oblíbení herci kino či divadlo výhody a nevýhody, preference významné filmové a divadelní festivaly v ČR a ve Francii divadelní tradice v obou zemích projekt: Une vedette de cinéma místo televize v životë človëka výhody, nevýhody a rizika 6. Četba a hudba různé literární a hudební žánry, preference osobní vztah k četbë a k hudbë oblíbená kniha, autor, hudební žánr, interpret praktické ukázky z francouzské četby a hudby francouzské noviny a časopisy, projekt. Un roman-photo 7. Informatika a výpočetní technika základní slovník z oblasti informatiky a výpočetní techniky výhody a nevýhody rozvoje této oblasti používání bëžných zkratek při komunikaci pomocí mobilních telefonů a ů praktické využití chatování osobní využívání počítače a internetu 8. Nákupy a finance různé druhy obchodů, jejich výhody a nevýhody nakupování na trhu význam penëz v životë človëka rodinný a osobní rozpočet, možnosti výdëlku pro žáky srovnání situace ve Francii a v ČR hospodaření s penëzi

268 FRANCOUZSKÁ KONVERZACE - 4. ROČNÍK Výsledky a kompetence : osvojí si základní poznatky z oblasti francouzských reálií dokáže je jazykovë správnë interpretovat dovede porovnat situaci ve Francii s realitou v ČR ke každému tématu je schopen pohovořit podle vlastního názoru a vlastní životní zkušenosti osvojí si základní poznatky z oblasti francouzských reálií dokáže je jazykovë správnë interpretovat dovede porovnat situaci ve Francii s realitou v ČR ke každému tématu je schopen pohovořit podle vlastního názoru a vlastní životní zkušenosti : osvojí si základní poznatky z oblasti reálií frankofonních zemí dokáže je jazykovë správnë interpretovat dovede porovnat situaci ve Francii a v jednotlivých zemích ke každému tématu je schopen pohovořit podle vlastního názoru a vlastní životní zkušenosti : se ke každému z uvedených témat dokáže vyjádřit formou rozhovoru, interpretace studovaného materiálu i vlastního názoru, polemikou, úvahou Tematické celky učiva 1. Reálie Francie zemëpisná charakteristika obyvatelstvo politický systém a politické strany hospodářství projekt: Ma patrie Francie zemë gastronomie a módy opakování, doplnëní 2. Školství naše škola a třída, vyučování, studované předmëty opakování a doplnëní žákovský slang školský systém ve Francii a v ČR srovnání zvláštnosti českého a francouzského školství 3. Frankofonní země vývoj francouzštiny rozdëlení frankofonních zemí Belgie Švýcarsko Kanada Québec další frankofonní zemë 4. Životní prostředí příroda a prostředí kolem nás opakování, doplnëní ekologické chování a aktivity situace ve Francii a v ČR vlastní hodnocení současné ekologické situace a vlastní přisívání k jejímu zlepšení projekt: L Ecologie dans ma ville Hodinová dotace

269 7.27. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: MATEMATIKA VOLITELNÁ Kód a název oboru vzdëlání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdëlání: 4 roky v denní formë vzdëlávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 Platnost: od počínaje 1. ročníkem POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Obecným cílem matematického vzdëlávání je podílet se na výchovë přemýšlivého človëka, který bude umët používat matematiku v různých životních situacích. Studiem matematiky se žák vybavuje schopností orientovat se v přírodních, technických a ekonomických jevech, vnímat souvislosti mezi nimi a řešit úlohy z praxe. Matematika se významnë podílí na rozvoji intelektových vlastností, zejména na logickém myšlení, vytváření úsudků, řešení problémů a na schopnosti abstrakce. Vzdëlávání smëřuje k tomu, aby žáci dovedli: číst s porozumëním matematický text, grafy, tabulky, diagramy, užívat správnou matematickou terminologii a symboliku porozumët obsahu matematických pojmů a vztahů mezi nimi, umët je použít při řešení úloh a problémů, pracovat s matematickým modelem vzhledem k realitë provádët v praktických úlohách jednoduché výpočty zpamëti, náročnëjší s použitím kalkulátoru nebo matematických tabulek, používat bëžných rýsovacích pomůcek provádët odhad a kontrolu matematických výsledků, formulovat matematické myšlenky slovnë a písemnë analyzovat danou úlohu, postihnout v ní matematický problém, vytvořit algebraický nebo geometrický model situace a úlohu vyřešit získávat informace z různých zdrojů, třídit je, analyzovat, při řešení problémů postupovat přehlednë a systematicky Charakteristika učiva Učební osnova je zpracována pro vyučování v rozsahu 12 vyučovacích hodin týdnë za studium. Důraz je kladen zejména na: dovednost analyzovat a řešit problém vhodné a správné numerické řešení úlohy posílení pozitivních rysů osobnost (přesnost, důslednost, sebekontrola, vytrvalost a schopnost překonávat překážky) chápání souvislostí a vzájemných vztahů mezi jednotlivými tématickými celky v návaznosti na další vëdní obory rozvoj představivosti Hloubka probíraného učiva je variabilní a závisí na vëdomostech a dovednostech žáků a též na jejich intelektuální úrovni. Počty vyučovacích hodin u jednotlivých celků jsou tedy orientační. Vyučující může provést úpravy obsahu i rozsahu učiva s přihlédnutím k úrovni konkrétní třídy. Zmëny však nesmëjí narušit logickou návaznost učiva. 266

270 Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí V hodinách matematiky dbají učitelé na : rozvíjení sebevëdomí žáků a jejich odpovëdnost za vlastní práci vytváření úcty k materiálním a duchovním hodnotám vytváření vëdomí důležitosti logického myšlení a přesného vyjadřování schopnost a odvahu hájit správné výsledky práce a osobní postoje Strategie výuky (pojetí výuky) V matematice je nutné při využívání učebních metod zohlednit individuální vzdëlávací potřeby žáků i jejich intelektuální úrovep. Pro splnëní stanovených výukových cílů je dobré střídat a kombinovat vyučovací metody: výklad samostatná práce (individuální procvičování) skupinové vyučování (řešení časovë náročných úloh) tvorba projektů (finanční matematika) shrnutí a opakování učiva po každém tématickém celku práce s PC (grafické znázorpování průbëhu grafů funkcí, geometrické útvary) hry (rébusy) žákovské soutëže (matematická olympiáda, Klokan, matematické soutëže odborných škol) diskuse (zhodnocení možností, postupů, metod řešení, výsledků) simulace (praktické slovní úlohy s možností využití v praktickém životë) projekce a modelace (využití projekční techniky v úlohách grafického charakteru, využití modelů v úlohách náročných na představivost funkce, planimetrie, stereometrie) podporovat aktivity mezipředmëtového charakteru Hodnocení výsledků žáků Použití různých forem zjišťování úrovnë znalostí: Hodnotí se: ústní zkoušení písemné zkoušení (orientační testy, opakovací testy, čtvrtletní práce) klasifikace práce v hodinë pro zvýšení motivace žáků správnost a přesnost při řešení matematických úloh schopnost samostatného úsudku schopnost výstižné formulace s použitím správné terminologie Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí schopnost vlastního úsudku schopnost identifikovat a analyzovat problém a najít optimální řešení přijímat hodnocení svých výsledků, rady i kritiku pracovat s informacemi a kriticky je vyhodnocovat, umët postihnout jádro problému 267

271 uplatpovat různé metody myšlení při řešení bëžných pracovních úkolů a volit vhodné prostředky pro jejich splnëní rozvíjet vyjadřovací prostředky umët prosadit a obhájit svůj vlastní názor a zárovep přijímat kompromisy rozvíjet logické myšlení, schopnost analýzy a syntézy, dedukce, abstrakce Aplikace průřezových témat Občan v demokratické společnosti schopnost vlastního úsudku a kritického myšlení schopnost systematické činnosti schopnost kritického myšlení a odolnost proti manipulaci všeho druhu schopnost týmové práce a uplatnëní se v týmu kontrola výsledků své práce i práce ostatních Informační a komunikační technologie práce s komunikacemi a informačními prostředky efektivní používání kapesních kalkulátorů využití programového vybavení počítače Mezipředmětové vztahy statistika účetnictví ekonomika právo hospodářský zemëpis informační technologie fyzika, biologie, chemie 268

272 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ MATEMATIKA VOLITELNÁ - 3. ROČNÍK Výsledky a kompetence používá množinovou terminologii a symboliku provádí jednoduché i složené množinové operace řeší důkazové úlohy pomocí Vennových diagramů používá výrokové operace neguje složené výroky pracuje s výrokovými formulemi pracuje s výrokovými formami určuje jejich definiční obor a obor pravdivosti formuluje a používá vztahy mezi množinami a výrokovými formami formuluje matematické vëty s užitím logických spojek a kvantifikátorů používá všech známých algebraických vzorců provádí úpravy mocnin s celočíselným, racionálním i reálným exponentem provádí úpravy výrazů s odmocninami používá vztahy mezi mocninami a odmocninami upravuje složené výrazy s použitím všech pravidel pro úpravy algebraických výrazů, mocnin a odmocnin Tematické celky učiva 1. Množiny a výroková logika opakování a prohloubení poznatků o množinách množinová algebra opakování a prohloubení poznatků z výrokové logiky výrokové formy vztahy mezi výrokovými formami a množinami kartézský součin množin 2. Algebraické výrazy opakování a shrnutí základních algebraických vzorců opakování mocnin a odmocnin úpravy složitëjších a kombinovaných výrazů Hodinová dotace

273 řeší efektivnë jednoduché i složitëjší lineární rovnice zvolí optimální metodu řešení soustavy dvou rovnic o dvou neznámých provádí diskuzi řešení soustav dvou lineárních rovnic o dvou neznámých s parametrem řeší soustavy více lineárních rovnic o více neznámých úpravou jejich matice řeší soustavy s jediným řešením, soustavy s nekonečnë mnoha řešeními i soustavy, které nemají žádné řešení řeší nerovnice s neznámou ve jmenovateli řeší soustavy lineárních nerovnic o jedné neznámé řeší rovnice a nerovnice s jedním nebo více lineárními dvojčleny v absolutní hodnotë pracuje s rovnicemi, nerovnicemi a jejich soustavami jako s výrokovými formami a určuje jejich definiční obory a obory pravdivosti při úpravách rovnic a nerovnic používá logických spojek a operací s výrokovými formami řeší neúplné i úplné kvadratické rovnice rozkladem, doplnëním na úplný čtverec, pomocí diskriminantu provádí diskuzi řešení kvadratických rovnic s parametrem používá vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratických rovnic řeší bikvadratické rovnice, umí zavést vhodnou substituci řeší iracionální rovnice s výrazy pod jedním nebo více odmocnítky u jednodušších iracionálních rovnic umí určit jejich definiční obor vždy vykoná zkoušku správnosti řešení iracionální rovnice řeší kvadratické nerovnice s neznámou v absolutní hodnotë 3. Lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy opakování lineárních rovnic lineární rovnice s jedním nebo dvëma parametry soustavy dvou lineárních rovnic s parametrem soustavy více rovnic o více neznámých řešené pomocí matic opakování lineárních nerovnic a jejich soustav lineární rovnice a nerovnice s absolutními hodnotami 4. Kvadratické rovnice a nerovnice kvadratické rovnice o jedné neznámé kvadratické rovnice s parametrem iracionální rovnice soustavy kvadratických a lineárních rovnic kvadratické nerovnice kvadratické nerovnice s neznámou ve jmenovateli kvadratické nerovnice s absolutní hodnotou

274 řeší různé typy exponenciálních rovnic řeší jednoduché exponenciální nerovnice, s použitím vlastností exponenciálních funkcí řeší různé typy logaritmických rovnic a určuje jejich definiční obory a provádí zkoušku řeší jednoduché i složitëjší logaritmické nerovnice řeší logaritmické nerovnice s neznámou v absolutní hodnotë řeší jednoduché soustavy logaritmických rovnic o dvou neznámých 5. Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice exponenciální rovnice exponenciální nerovnice soustavy exponenciálních rovnic o dvou neznámých logaritmické rovnice logaritmické nerovnice soustavy logaritmických rovnic o dvou neznámých 10 rozumí pojmu funkce určuje definiční obory jednoduchých i složených funkcí, s použitím řešení různých typů nerovnic určuje vlastnosti funkcí: prostá funkce, monotonní funkce, inverzní funkce sestrojuje grafy elementárních funkcí a určuje jejich obory hodnot chápe graf funkce jako podmnožinu kartézského součinu načrtne grafy složitëjších funkcí sestrojí grafy lineárních a kvadratických funkcí s absolutními hodnotami z grafů funkcí určuje vlastnosti funkcí a obor hodnot funkcí z grafů goniometrických funkcí pozná jejich lichost resp. sudost, a periodičnost načrtne grafy složených goniometrických funkcí 6. Funkce a jejich grafy pojem funkce, definiční obor, obor promënné vlastnosti funkcí lineární funkce kvadratická funkce lineární lomená funkce mocninné funkce exponenciální funkce logaritmická funkce goniometrické funkce

275 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ MATEMATIKA VOLITELNÁ - 4. ROČNÍK Výsledky a kompetence určuje hodnoty zbývajících goniometrických funkcí, zná-li hodnotu jedné funkce používá goniometrických vzorců k úpravám výrazů s goniometrickými funkcemi a goniometrických rovnic řeší jednoduché i složitëjší goniometrické rovnice řeší početnë i graficky jednoduché goniometrické nerovnice rozlišuje reálná, imaginární a ryze imaginární čísla určuje reálnou a imaginární část komplexního čísla počítá absolutní hodnotu komplexního čísla sestrojuje obrazy komplexních čísel v Gaussovë rovinë upravuje výrazy s komplexními čísly vyjadřuje komplexní číslo v goniometrickém tvaru a převádí komplexní čísla z algebraického tvaru na goniometrický a naopak užívá Moivreovu vëtu při umocpování komplexních čísel řeší kvadratické rovnice o jedné neznámé se záporným diskriminantem Tematické celky učiva 1. Goniometrie vztahy mezi goniometrickými funkcemi goniometrické vzorce goniometrické rovnice goniometrické nerovnice Hodinová dotace 2. Komplexní čísla pojem komplexního čísla algebraický tvar komplexního čísla Gaussova rovina početní výkony s komplexními čísly v algebraickém tvaru goniometrický tvar komplexního čísla Moivreova vëta řešení kvadratických rovnic v množinë všech komplexních čísel

276 chápe podstatu analytické metody v geometrii pracuje s body a s vektory jako s uspořádanými dvojicemi reálných čísel, chápe však různost obou dvou útvarů ovládá vektorovou algebru v rovinë i v prostoru umí vyjádřit přímku v rovinë i v prostoru parametrickými rovnicemi vyjadřuje přímku v rovinë obecnou rovnicí umí sestavit smërnicovou rovnici přímky v rovinë umí určit rovnice rovnobëžných a kolmých přímek k dané přímce vypočítá úhel dvou přímek sestaví parametrické rovnice a obecnou rovnici roviny určí vzájemnou polohu dvou přímek v rovinë i v prostoru určí průsečík dvou přímek v rovinë určí průsečík přímky a roviny vypočítá vzdálenost bodu od přímky v rovinë vypočítá vzdálenost bodu od roviny sestaví rovnici kružnice ve středovém tvaru sestaví osové rovnice elipsy a hyperboly sestaví vrcholovou rovnici paraboly sestaví obecné rovnice všech kuželoseček určuje vzájemnou polohu a společné body kuželosečky a přímky 3. Analytická geometrie body a vektory v rovinë a v prostoru střed úsečky, velikost úsečky analytické vyjádření přímky v rovinë, v prostoru vzájemná poloha bodů, přímek a rovin analytické vyjádření roviny rovnice kuželoseček vzájemná poloha kuželosečky a přímky

277 pracuje s posloupnostmi určenými nëkolika prvními členy, vzorcem pro n-tý člen a rekurentnë rozeznává monotónní posloupnosti a jejich monotónnost umí dokázat používá vzorce pro aritmetickou posloupnost používá vzorce pro geometrickou posloupnost řeší úlohy na užití aritmetické a geometrické posloupnosti rozumí pojmu nekonečná řada rozumí pojmu nekonečná geometrická řada zjišťuje konvergenci nekonečné geometrické řady a určuje její součet řeší úlohy na užití součtu geometrické řady řeší jednoduché i složitëjší úlohy na permutace, variace a kombinace řeší úlohy na užití kombinatoriky upravuje výrazy s faktoriály a kombinačními čísly řeší rovnice s faktoriály a kombinačními čísly umocpuje dvojčleny pomocí binomické vëty umocpuje komplexní čísla pomocí binomické vëty 4. Posloupnosti opakování určení a vlastností posloupností aritmetická posloupnost a její užití geometrická posloupnost a její užití nekonečná geometrická řada 5. Kombinatorika opakování a prohloubení učiva kombinatoriky: permutace bez opakování variace bez opakování variace s opakováním kombinace bez opakování binomická vëta a její užití

278 7.28. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VOLITELNÁ Kód a název oboru vzdëlání: M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdëlání: 4 roky v denní formë vzdëlávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 (4) Platnost: od počínaje 1. ročníkem POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle V předmëtu informační technologie si žáci vytvoří základní představu o výpočetní technice, naučí se ovládat a využívat standardní vybavení počítače. Žáci získají kompetence pro práci s bëžným softwarem pro řešení ekonomických úloh, vyhotovování písemností a vyhledávání informací. : zná základní pojmy z oboru informačních technologií zná blokové schéma počítače a význam jednotlivých bloků umí používat počítač a jeho periférie, je si vëdomi možností a výhod, ale i rizik a omezení spojených s používáním prostředků informačních technologií orientuje se v bëžném systému pochopí strukturu dat a možnosti jejich uložení, orientuje se v systému složek, ovládá operace se soubory, umí rozpoznat bëžné typy souborů a pracovat s nimi rozumí principům operačního systému a umí pracovat s operačním systémem umí pracovat s moderními verzemi kancelářských programů umí pracovat s grafickým editorem rozumí základům algoritmizace úloh umí používat internet jako základní otevřený informační zdroj a využívat jeho přenosové a komunikační možnosti umí vytvořit a upravit jednoduché webové stránky Charakteristika učiva Předmët informační technologie připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat s informačními a komunikačními prostředky a efektivnë je využívali i v jiných předmëtech, v dalším studiu, v soukromém a občanském životë. Pojetí výuky Stëžejní formou výuky je individuální práce žáka na počítači. Tëžištë výuky spočívá v provádëní praktických úkolů. Ve výuce je kladen důraz na samostatnou práci a řešení komplexních úloh. Při výuce je uplatpován projektový přístup s důrazem na týmovou práci. Hodnocení výsledků žáků Základem pro hodnocení je průbëžná klasifikace individuálnë zadávaných úkolů. Důraz je kladen především na praktické dovednosti. Každý tematický celek je zakončen provëřovací prací. Provëřovací okruhy z tëchto tematických celků jsou zpracovávány skupinovë a individuálnë, obsahují novë probranou látku a zárovep i vazby na související problémové okruhy. Hodnocené individuálnë zpracovávané okruhy tvoří podklady pro celkové hodnocení žáka. Znalosti z okruhů s popisným tématem jsou ovëřovány ústním přezkoušením s důrazem na souvislost a plynulost projevu včetnë jeho obsahové správnosti. 275

279 Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Občanské kompetence Vzdëlávání smëřuje k tomu, aby žáci: dbali na dodržování zákonů a pravidel chování, respektovali práva a osobnost jiných lidí vystupovali proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci jednali v souladu s morálními principy, přispívali k uplatpování demokratických hodnot uvëdomovali si - v rámci plurality a multikulturního soužití - vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovali s aktivní tolerancí k identitë jiných lidí chápali význam životního prostředí pro človëka a jednali v duchu udržitelného rozvoje byli hrdí na tradice a hodnoty svého národa, chápali jeho minulost i současnost v evropském a svëtovém kontextu ctili život jako nejvyšší hodnotu, uvëdomovali si odpovëdnost za vlastní život a byli připraveni řešit své osobní a sociální problémy umëli myslet kriticky tj. dokázali zkoumat vërohodnost informací, nenechávali se manipulovat tvořili si vlastní úsudek a byli schopni o nëm diskutovat s jinými lidmi Komunikativní kompetence Absolvent by mël být schopen: vyjadřovat se přimëřenë účelu jednání a komunikační situaci, v projevech mluvených i psaných se vhodnë prezentovat formulovat své myšlenky srozumitelnë a souvisle, v písemné podobë přehlednë a jazykovë správnë aktivnë se účastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých zpracovávat jednoduché texty na bëžná i odborná témata a různé pracovní materiály, dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii písemnë zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.), vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování Personální kompetence Absolvent by mël být připraven: reálnë posuzovat své duševní možnosti, odhadovat výsledky svého jednání a chování efektivnë se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí, učit se i na základë zprostředkovaných zkušeností přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátnë na në reagovat, přijímat radu i kritiku dále se vzdëlávat Sociální kompetence Absolvent by mël být schopen: adaptovat se na mënící se životní a pracovní podmínky pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních činností přijímat a odpovëdnë plnit svëřené úkoly 276

280 podnëcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatë zvažovat návrhy druhých řešit samostatnë bëžné pracovní i mimopracovní problémy porozumët zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ovëřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky uplatpovat při řešení problémů různé metody myšlení, především logické volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnëní jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vëdomostí nabytých dříve Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi Absolvent by mël umët: pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií učit se používat nový aplikační software pracovat s bëžným základním a aplikačním programovým vybavením získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvëtové sítë Internet pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky on-line Kompetence aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů Absolvent by mël umët: zvolit pro řešení úkolu odpovídající matematické postupy a techniky, používat vhodné algoritmy využívat a vytvářet různé formy grafického znázornëní (tabulky, grafy, diagramy, schémata) správnë používat a převádët jednotky provést reálný odhad výsledku řešení praktického úkolu Kompetence k pracovnímu uplatnění Absolvent by mël: mít přehled o možnostech uplatnëní na trhu práce v daném oboru a povolání mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a možnostech profesní kariéry, znát požadavky zamëstnavatelů na pracovníky, být schopen srovnávat je se svými předpoklady a být připraven přizpůsobit se zmënëným pracovním podmínkám dokázat získávat a vyhodnocovat informace o pracovních nabídkách, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb umët vhodnë komunikovat s potenciálními zamëstnavateli osvojit si základní vëdomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit Průřezová témata Člověk a svět práce vést žáky k tomu, aby si uvëdomili význam vzdëlání pro celý život motivovat žáky k aktivnímu pracovnímu životu učit žáky poznávat svët a lépe mu rozumët vést žáky k zodpovëdnosti za vlastní život vést žáky tomu, aby si vážili materiálních i duchovních hodnot 277

281 rozvíjet u žáků schopnost prezentovat své očekávání a své priority naučit žáky prezentovat se při jednání s potenciálními zamëstnavateli naučit žáky efektivnë pracovat s informacemi, získávat je a kriticky vyhodnocovat Občan v demokratické společnosti vést žáky k tomu, aby byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci vést žáky k tomu, aby se dovedli orientovat v masových médiích, využívali je a dokázali je i kriticky hodnotit naučit žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech učit žáky rozvíjet získané poznatky, přijímat odpovëdnost za vlastní rozhodování a jednání vést žáky k rozvíjení dovednosti aplikovat získané poznatky vést žáky k tomu, aby mëli vhodnou míru sebevëdomí učit žáky přijímat odpovëdnost za vlastní rozhodování a jednání Mezipředmětové vztahy statistika písemná a elektronická komunikace praxe ekonomika matematika právo občanská nauka 278

282 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VOLITELNÁ - 3. ROČNÍK Výsledky a kompetence chápe souvislosti mezi parametry grafického dokumentu zvládá převody mezi různými formáty zvládá přenos grafiky do jiných programů dokáže vytvořit složitëjší vektorový obrázek chápe souvislosti mezi parametry grafického dokumentu zvládá převody mezi různými formáty zvládá základní úpravy dokumentu dokáže použít nástroje příslušného programu dokáže vložit dokument do dokumentu v jiném programu dovede pojmenovat základní druhy on-line aplikací, umí se zapojit do on-line aplikací a využít jejich služeb, zvládne základní nastavení poštovního klienta (vytvoření nového účtu a nastavení parametrů účtu). zná základní rozdíly mezi používanými prostředky pro tvorbu www stránek, umí vytvořit jednoduché www stránky, dokáže umístit vytvořené stránky na internetovém serveru, dovede aktualizovat údaje na vytvořených www stránkách. Tematické celky učiva Hodinová dotace 1. Vektorová počítačová grafika pokročilá práce s vektorovou grafikou vlastnosti dokumentu použití vektorové grafiky v jiných programech Rastrová grafika, práce s fotografií vlastnosti grafického dokumentu používané formáty základy práce s rastrovou fotografií nástroje programu Internet on-line aplikace nastavení poštovního klienta 4. Tvorba www stránek prostředky pro tvorbu www stránek tvorba www stránek pomocí www editoru správa webových stránek

283 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VOLITELNÁ - 4. ROČNÍK Výsledky a kompetence volí vhodné informační zdroje k vyhledávání informací a odpovídající techniky (metody, způsoby) k jejich získávání využívá další pokročilé funkce poštovního klienta (organizování, plánování) ovládá další bëžné prostředky on-line a off-line komunikace a výmëny dat získává a využívá informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvëtové sítë Internet, ovládá jejich vyhledávání, je si vëdom možností a výhod, ale i rizik zabezpečení dat před zneužitím (ochrana dat před zničením, porušování autorských práv) a omezení spojených s používáním výpočetní techniky. umí vytvořit jednoduchý multimediální dokument (dokument, v nëmž je spojena textová, zvuková a obrazová složka informace) v nëkterém vodném formátu (HTML dokument, dokument textového procesoru, dokument vytvořený specializovaným SW pro tvorbu prezentací, pro tvorbu filmů a videí) umí použít SW pro komprimaci a dekomprimaci a vysvëtlit podstatu tohoto dëje chápe pojem algoritmus zná základní vlastnosti umí vytvořený algoritmus znázornit pomocí vývojového diagramu Tematické celky učiva 1. Informační zdroje, Internet organizace času a plánování, (chat, komunikační programy, videokonference, telefonie, FTP) nápovëda, manuál 2. Multimediální tvorba pořizování obrazu, videa a zvuku střihové programy software pro tvorbu prezentací prezentace multimédií komprimace a dekomprimace dat 3. Algoritmizace úloh vlastnosti algoritmů způsoby vytváření algoritmů základní typy algoritmů Hodinová dotace

284 se orientuje v základních pojmech počítačových sítí (síťové disky, přihlašovací protokol, přístupová práva) chápe souvislosti mezi různým přihlášením do sítë a odpovídajícími právy umí se pohybovat po jednotlivých segmentech sítë umí v sítích Windows sdílet prostředky (sdílení složek a tiskáren) pracuje s prostředky správy operačního systému, umí konfigurovat operační systém umí posoudit HW nároky na instalaci systému zvládá aktualizaci ochranných prostředků počítače umí zálohovat a obnovovat data 4. Práce v lokální síti počítačová síť, server, pracovní stanice připojení k síti a její nastavení specifika práce v síti, sdílení dokumentů a prostředků 5. Operační systém instalace operačního systému antivirová a antispamová problematika zabezpečení dat

285 7.29. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Kód a název oboru vzdëlání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdëlání: 4 roky v denní formë vzdëlávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 Platnost: od počínaje 1. ročníkem POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Obecným cílem předmëtu je: připravit žáky na aktivní občanský život v demokratické společnosti pozitivnë ovlivnit hodnotovou orientaci žáků odpovëdnë jednat nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu druhých vytvářet u žáků schopnost společensko-kritického myšlení naučit žáky ctít život jako nejvyšší hodnotu Charakteristika učiva Výchozím dokumentem pro stanovení náplnë a rozsahu učiva je Rámcový vzdëlávací program pro obchodní akademie M/02, vzdëlávací oblast Společensko-vëdní vzdëlávání, učivo Soudobý svët a Človëk a svët. Předmët Základy společenských vëd je předmëtem volitelným a na Obchodní akademii Dr. Edvarda Beneše ve Slaném je vyučován v rozsahu 2 vyučovacích hodin ve třetím a čtvrtém ročníku. Učivo třetího ročníku zahrnuje obsahové celky filosofie, psychologie a sociologie, učivo čtvrtého ročníku je zamëřeno především na výuku politologie a politických dëjin 20. století. Předmët Základy společenských vëd navazuje na učivo předmëtů Dëjepis a Občanská nauka a toto učivo dále rozvíjí. Předmët je určen především zájemcům o další studium humanitních předmëtů na vyšších odborných či vysokých školách. Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Výuka předmëtu Základy společenských vëd smëřuje k tomu, aby žáci: mëli potřebnou míru sebevëdomí a schopnosti sebehodnocení vážili si duchovních a společenských hodnot jednali odpovëdnë vůči sobë i vůči společnosti ctili potřebu občanských aktivit jednali v souladu s humanitními a demokratickými ideály odmítali projevy rasismu, antisemitismu a xenofobie respektovali jiné demokratické názory a postoje jednali v souladu s etickými normami společnosti a právním řádem České republiky Strategie výuky (pojetí výuky) Výuka předmëtu Základy společenských vëd je zamëřena nejen na předávání společensko-vëdních poznatků a informací, ale především na rozvíjení společensko-kritických postojů žáka s důrazem na samostatné myšlení a kritickou analýzu problému. Tëmto cílům proto odpovídá strategie výuky předmëtu. 282

286 Metody osvojování učiva: Metody slovního projevu výklad, řízený rozhovor nastolení společensko-vëdního problému a jeho samostatná analýza a řešení (diskuse, skupinová práce) referát a jeho rozbor Metody práce s odborným textem analýza textu (historický pramen, odborný text) samostatné vyhledávání informací (internet, školní knihovna, veřejné knihovny) práce s odbornou literaturou Metody aktivizační Metody fixační využívání videa a interaktivní tabule tematicky zamëřené exkurze (Národní muzeum, Státní židovské muzeum Praha, Muzeum ghetta a Památník Malé pevnosti Terezín) možnost publikační činnosti žáka v regionálním a odborném tisku ústní opakování učiva písemné opakování učiva Hodnocení výsledků žáků Hodnocení výsledků žáků probíhá v souladu s platným klasifikačním řádem a školním řádem školy, který vstoupil v platnost Klasifikace probíhá na základë ústního zkoušení (opakování, referáty) a písemného zkoušení (testy či jiné formy písemných prací). Při klasifikaci je především u žáků zohledpováno: samostatné a vëcnë správné vyjadřování kultivovanost verbálního projevu schopnost vlastního kritického myšlení a úsudku schopnost vést diskuse na dané téma Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Kompetence k učení Vzdëlávání smëřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivnë se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a reálnë si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdëlávání, tzn., že absolventi by mëli: mít pozitivní vztah k učení a k vzdëlávání uplatpovat různé způsoby práce s textem umët efektivnë vyhledávat a zpracovávat informace s porozumëním poslouchat mluvené projevy a pořizovat si příslušné poznámky využívat ke svému učení různé informační zdroje znát možnosti svého dalšího vzdëlávání, zejména v oboru a v povolání 283

287 Kompetence k řešení problémů Vzdëlávání smëřuje k tomu, aby byli absolventi schopni řešit samostatnë bëžné pracovní i mimopracovní problémy, tzn., že absolventi by mëli: porozumët zadání úkolu nebo určit jádro problému uplatpovat při řešení problému různé metody myšlení volit vhodné prostředky a způsoby pro splnëní jednotlivých aktivit spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi Komunikativní kompetence Vzdëlávání smëřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formë v různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn., že absolventi by mëli: vyjadřovat se přimëřenë k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených a psaných formulovat své myšlenky srozumitelnë a souvisle účastnit se aktivnë diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje dodržovat jazykové a stylistické normy vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování Personální a sociální kompetence Vzdëlávání smëřuje k tomu, aby absolventi byli schopni stanovovat si na základë poznání své osobnosti přimëřené cíle osobnostního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, tzn., že absolventi by mëli: posuzovat reálnë své duševní i fyzické možnosti stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek reagovat adekvátnë na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat kritiku ovëřovat si získané poznatky adaptovat se na mënící se životní a pracovní podmínky pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních činností přijímat a plnit odpovëdnë svëřené úkoly podnëcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů Občanské kompetence a kulturní povědomí Vzdëlávání smëřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu se zásadami trvale udržitelného života a podporovali hodnoty národní, evropské i svëtové kultury, tzn., že absolventi by mëli: jednat odpovëdnë, samostatnë a iniciativnë nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování přispívat k uplatpování hodnot demokracie uvëdomovat si vlastní kulturní, národní a osobní identitu zajímat se aktivnë o politické a společenské dëní u nás i ve svëtë chápat význam životního prostředí pro človëka uznávat hodnotu života uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském i svëtovém kontextu podporovat hodnoty místní, národní, evropské i svëtové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah 284

288 Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Vzdëlávání smëřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálnë využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspëšné uplatnëní ve svëtë práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení, tzn., že absolventi by mëli: mít odpovëdný vztah k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i ke vzdëlávání mít přehled o možnostech uplatnëní na trhu práce v daném oboru vhodnë komunikovat s potencionálními zamëstnavateli Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Vzdëlávání smëřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením a využívali adekvátní zdroje informací a efektivnë pracovali s informacemi, tzn., že absolventi by mëli: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií komunikovat elektronickou poštou získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvëtové sítë internet uvëdomovat si nutnost posuzovat rozdílnou vërohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím Matematické kompetence Vzdëlávání smëřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčnë využívat matematické dovednosti v různých životních situacích, tzn., že absolventi by mëli: číst a vytvářet různé formy grafického znázornëní (tabulky, grafy, diagramy, schémata, apod.) Aplikace průřezových témat Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby: mëli vhodnou míru občanského sebevëdomí i občanské odpovëdnosti za své chování dovedli jednat a komunikovat se spoluobčany byli schopni kritické diskuse o společenských problémech aby byli tolerantní k jiným demokratickým názorům a postojům byli schopni samostatného a kritického úsudku Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby: znali a poznávali rozhodující současné svëtové problémy (ekonomická globalizace a její důsledky, problémy globálního oteplování) a lépe jim rozumëli efektivnë pracovali s informacemi, tj. umëli je získávat a kriticky vyhodnocovat Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby: uvëdomovali si zodpovëdnost za svůj další pracovní a profesní růst respektovali význam a potřebu celoživotního vzdëlání byli schopni prezentovat své postoje, názory a priority byli schopni se uplatnit na trhu práce 285

289 Informační a komunikační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby: pracovali s moderními informačními technologiemi za účelem získávání poznatků a informací takto získané informace byli schopni vyhodnotit a analyzovat Mezipředmětové vztahy český jazyk a literatura dëjepis občanská nauka ekonomika hospodářský dëjepis právní nauka 286

290 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD - 3. ROČNÍK Výsledky a kompetence charakterizuje předmët a metody společenských vëd uvede příklady využití poznatků společenských vëd v praxi Tematické celky učiva 1. Úvod do studia společenských věd Hodinová dotace 2 charakterizuje příčiny vzniku filosofie uvede příklady odlišností mýtického a filozofického způsobu myšlení orientuje se v základních filosofických pojmech a v členëní filosofických oborů 2. Úvod do studia filozofie mýtus a filosofie systém filosofie 4 charakterizuje témata předsokratovské filosofie uvede příklady filosofických škol předsokratovského období 3. Přírodní filosofie předsokratici 5 vysvëtlí podstatu promëny témat filosofie klasického období charakterizuje hlavní témata filosofického myšlení vybraných sofistů a Sokrata 4. Sofisté a Sokrates principy rétoriky etika jako filosofická disciplína 8 vysvëtlí podstatu platónského idealismu charakterizuje principy Platónovy ontologie, noetiky, etiky a politické filosofie uvede příklady vlivu Platónovy filosofie v dalším vývoji evropského myšlení 5. Platón 3 287

291 vysvëtlí podstatu aristotelské filosofie a vëdy charakterizuje principy Aristotelovy metafyziky, logiky, etiky a politické filosofie uvede příklady vlivu Aristotelovy filosofie v dalším vývoji evropského myšlení charakterizuje jednotlivé filosofické smëry helénistické filosofie vysvëtlí principy helénistických etických teorií uvede příklady vztahu filosofie a křesťanství 6. Aristoteles 7. Filosofie období helénismu epikurejci stoická filosofie rozvoj etiky 3 5 charakterizuje vztah filosofie a náboženství orientuje se v předmëtu religionistiky a teologie uvede možnosti přehledného členëní náboženských systémů objasní význam náboženství pro vývoj lidské kultury posoudí význam náboženství pro život současného človëka charakterizuje zamëření středovëkého myšlení objasní okolnosti vzniku hlavních filosofických smërů období středovëku uvede příklady velkých filosofických autorit apologetiky, patristiky a scholastiky objasní promëny renesančního chápáni svëta a společnosti charakterizuje hlavní proudy renesančního myšlení uvede příklady hlavních osobností humanismu, renesanční přírodovëdy a politické filosofie 8. Filosofie a náboženství úvod do religionistiky náboženské systémy v minulosti a dnes 9. Filosofie středověku univerzita dëdictví středovëké vzdëlanosti 10. Renesanční myšlení humanismus předpoklady moderních politologických teorií kosmologie a renesanční přírodovëda

292 charakterizuje hlavní smëry novovëké filosofie objasní hlavní témata, která byla novovëkou filosofií řešena popíše odlišná pojetí vëdy, filosofie, poznávacích procesů u představitelů racionalismu a empirismu charakterizuje politické teorie britského empirismu objasní odlišnosti novovëkého vidëní svëta od interpretací středovëkých posoudí význam osvícenství pro vývoj evropsko-americké civilizace charakterizuje myšlenky hlavních představitelů osvícenství 11. Novověká filosofie noetický obrat empirismu a racionalismu předpoklady moderních politologických teorií promëny etiky 12. Osvícenství předpoklady moderních politologických a ekonomických teorií 8 2 charakterizuje hlavní smëry filosofie 19. století objasní vliv positivismu na rozvoj společenských vëd charakterizuje předmët a metody psychologie a sociologie 13. Filozofie 19. století positivismus nëmecká klasická filosofie marxismus a voluntarismus 19. století rozvoj společenských vëd vznik psychologie a sociologie 6 charakterizuje hlavní společenskovëdní přístupy, které ve 20. století působily objasní vliv tëchto společenskovëdních teorií na vývoj kultury, ekonomické názory, právní teorie a politické doktríny 20. století posoudí význam společenských vëd pro život človëka v současné společnosti 14. Pohled filosofie, sociologie a psychologie na společnost ve 20. století 8 289

293 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD - 4. ROČNÍK Výsledky a kompetence charakterizuje politologii jako předmët orientuje v základních vývojových tendencích politologie Tematické celky učiva Hodinová dotace 1. Úvod do studia politologie historický vývoj politologie v dobë antické (Platon) a v dobë středovëku (Machiavelli) celková charakteristika předmëtu příbuzné společensko-vëdní disciplíny 2 charakterizuje jednotlivé politické smëry 20. století uvede příklady autoritářských, totalitních a demokratických režimů 2. Základní politické směry 20. století politické dëlení na levici a pravici politické režimy autoritářské totalitní a demokratické 2 charakterizuje základní znaky komunistického totalitarismu vysvëtlí příčiny vzniku marxismu uvede jednotlivé příklady existence komunistických režimů po roce 1917 a po roce 1945 vysvëtlí podstatu existence komunistického režimu v ČSSR vysvëtlí příčiny krize a zániku komunistických režimů 1989/1990 uvede příklady existence současných komunistických režimů objasní okolnosti vzniku krajnë pravicových a fašistických režimů charakterizuje základní znaky a projevy fašistického totalitarismu v Itálii uvede příklady jednotlivých fašistických režimů v Evropë i ve svëtë 3. Totalitní politické režimy komunistický totalitarismus ideová východiska komunistického totalitarismu, Karel Marx a vznik marxismu 1848 komunistický totalitarismus u moci (Rusko 1917, východní Evropa po roce 1945, Čína 1949) komunistický totalitarismus v Československu po roce 1948, krize totalitarismu 1968 a 1989 formy a projevy komunistického totalitarismu krize a zánik kom. totalitarismu ( ) komunistický totalitarismus u moci po roce 1989 (Čína, KLDR, Kuba) a jeho politická a ekonomická perspektiva 4. Totalitarismus krajně pravicový vznik a vývoj italského fašismu po roce 1920 převzetí moci 1922 a následný vývoj krize a zánik fašistického totalitarismu ( ) existence další krajnë pravicových nedemokratických režimů (Portugalsko 1926, Španëlsko 1936, Chile 1973)

294 objasní okolnosti vzniku nacionálního socialismu v Nëmecku objasní podstatu nacionálnë socialistické ideologie popíše formy a projevy existence nacionálnë socialistického režimu v Nëmecku charakterizuje společné a rozdílné prvky italského fašismu a nëmeckého nacionálního socialismu objasní okolnosti vzniku antisemitismu popíše projevy a důsledky antisemitismu v letech charakterizuje projevy a příčiny politického extremismu v současné české společnosti 5. Totalitarismus krajně pravicový vznik a vývoj nëmeckého nacionálního socialismu po roce 1919 nacionálnë socialistický totalitarismus u moci důsledky existence nacionálního socialismu pro nëmeckou a českou společnost 6. Holocaust jako tragicky jedinečný fenomén dëjin 20. století coby důsledek existence nacionálnë socialistického režimu projevy antisemitismu, rasismu a xenofobie v současné české a evropské společnosti 4 2 objasní historické kořeny vzniku konzervatismu charakterizuje základní hodnoty politického konzervatismu objasní historické kořeny vzniku liberalismu charakterizuje jednotlivé typy liberalismu objasní společné rysy i rozdílnosti konzervatismu a liberalismu objasní historické kořeny vzniku sociálního reformismu charakterizuje základní politické hodnoty sociálního reformismu 7. Demokratické politické směry evropský konzervatismus a jeho vývoj od 18. století konzervatismus a česká společnost evropský liberalismus a jeho vývoj od 19. století liberalismus politický a ekonomický liberalismus a česká společnost 8. Demokratické politické směry Sociální reformismus a jeho vznik v 19. století sociální reformismus a marxismus sociální reformismus v Evropë a ČR 2 4 charakterizuje instituci státu popíše základní funkce státu charakterizuje základní rozdíly mezi státem totalitním a demokratickým popíše rozdíly mezi republikou a monarchií a uvede příklady popíše rozdíly mezi státem federativním a unitárním a popíše rozdíly 9. Stát teorie vzniku státu a státovëdné koncepce v průbëhu 19. a 20. století stát na počátku 21. století základní typy států (monarchie a její formy, republika a její formy) státy federativní a unitární 4 291

295 charakterizuje jednotlivé složky státní moci popíše základní pravomoci Poslanecké snëmovny a Senátu charakterizuje jednotlivé typy volebních systémů charakterizuje jednotlivé politické strany současného spektra charakterizuje postavení prezidenta v politickém systému vysvëtlí pravomoci prezidenta republiky 10. Česká republika na prahu 21. století státní forma rozdëlení moci na moc exekutivní, zákonodárnou a soudní moc exekutivní (výkonná) moc zákonodárná (Poslanecká snëmovna, Senát) pravomoci a kompetence, volební systémy současné politické strany a jejich zařazení v politickém spektru 11. Prezident ČR postavení prezidenta ČR v politickém systému pravomoci prezidenta ČR význam funkce prezidentského úřadu z hlediska společensko-historického 4 2 charakterizuje postavení krajských a obecních samospráv popíše pravomoci krajských a obecních samospráv popíše vývoj vnímání lidských práv v historickém kontextu objasní význam práv a svobod, které jsou zakotveny v českých zákonech popíše způsoby, jak lze ohrožená lidská práva obhajovat popíše postavení České republiky v Evropë charakterizuje soudobé cíle Evropské unie charakterizuje význam tzv. schengenského prostoru pro ČR 12. Zastupitelstva krajská zastupitelstva a jejich pravomoci obecní zastupitelstva a jejich pravomoci význam místních občanských iniciativ a sdružení participace občanů na obecní a krajské samosprávë institut místního referenda 13. Lidská a občanská práva lidská práva v historickém vývoji od 18. století deklarace lidských práv OSN 1948 porušování lidských práv v minulosti a v přítomnosti, boj na obranu lidských práv veřejný ochránce práv, práva minoritních skupin 14. Česká republika a Evropa Evropský integrační proces a jeho vývoj vznik Evropského hospodářského společenství vznik Evropské unie a proces jejího rozšiřování, schengenský prostor popíše funkci a činnost NATO charakterizuje proces rozšiřování NATO popíše společné i rozdílné funkce EU a NATO 15. Česká republika a svět vznik a vývoj NATO, rozšiřování NATO po roce 1989 vznik, vývoj a zánik Varšavské smlouvy ( ) v rámci bipolárního svëta role NATO v 21. století, problém mezinárodního terorismu po

296 popíše funkci a činnost OSN popíše význam Rady bezpečnosti posoudí a zhodnotí význam existence OSN 16. Česká republika a svět vznik OSN 1945 a její pozdëjší vývoj valné shromáždëní OSN a Rada bezpečnosti 2 charakterizuje současnou českou společnost, její sociální a ekonomické složení popíše sociální nerovnost a chudobu ve vyspëlých demokraciích uvede postupy, jimiž lze do jisté míry řešit sociální problémy charakterizuje současnou národnostní situaci v ČR se situací v roce 1918 a v roce 1945 diskutuje o pozitivech a problémech multikulturního soužití, objasní příčiny migrace vysvëtlí, proč je nepřijatelné propagovat hnutí omezující práva a svobody občanů charakterizuje současnou českou společnost z hlediska náboženské diferenciace objasní postavení církví a vëřících v ČR vysvëtlí, čím jsou nebezpečná nëkterá náboženská hnutí posoudí, kdy je v praktickém životë rovnost pohlaví porušována 17. Politická sociologie jako věda předmët sociologie sociální vztahy a sociální struktury metody sociologického výzkumu současná česká společnost společenské vrstvy a skupiny problém tzv. společenských elit společenská a ekonomická stratifikace chudoba v současné společnosti 18. Současná česká společnost z hlediska národnostního rozdělení národnostní problémy Československa politická, ekonomická a morální problematika odsunu sudetských Nëmců Československo a slovenská otázka, rozpad federace 1993 majoritní společnost a romská menšina, příchod azylantů a migrantů po roce 1993, problémy společenské integrace obecné problémy tolerance a intolerance 19. Česká společnost z hlediska náboženské diferenciace víra a ateismus náboženství a církve náboženská hnutí, sekty náboženský fundamentalismus projevy náboženské netolerance (antisemitismus v ČR) 20. Česká společnost z hlediska postavení mužů a žen genderové problémy problém feminismu

297 7.30. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: MARKETING VOLITELNÝ Kód a název oboru vzdëlání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdëlání: 4 roky v denní formë vzdëlávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 Platnost: od počínaje 3. ročníkem POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Žáci se naučí pracovat s ICT a jejími nástroji pro účinné vyhledávání informací a vytváření vizuální komunikace a marketingu. Získají praktické dovednosti při práci s moderní technikou, fotoaparátem, kamerou, grafickým a střihovým softwarem apod. Žáci budou pracovat v týmu, což je další důležitá dovednost v moderním zamëstnání. Žáci si vyzkouší samostatnou práci a odpovëdnost za dodané výsledky. Žáci si ovëří teoretické znalosti praktickým zpracováním konkrétní marketingové případové studie. Při veřejných prezentacích svých dël získají zpëtnou vazbu na svou práci. Získají praktické dovednosti a zkušenosti v souvislosti s ekonomikou a otázkami z pracovní praxe. Charakteristika učiva Volitelný předmët pro 3. a 4. ročník. Učivo předmëtu Marketing v sobë kombinuje teoretické znalosti získané hlavnë e-learningem spolu s následným zpracováváním praktických úkolů. Hlavní důraz je kladen za zpracovávání praktických úkolů v týmech a dovednosti s výpočetní technikou, fotoaparátem, kamerou atd. v rámci předmëtu žáci projdou cyklem přípravy a realizace marketingového plánu. Své práce budou prezentovat před ostatními a díky tomu získají hlubší pohled na problematiku marketingu spolu se získáním nových a v praxi potřebných dovedností a zkušeností. Strategie výuky (pojetí výuky) Žáci si osvojí dovednosti nezbytné pro zajišťování marketingových činností a efektivní hospodaření s finančními prostředky. Žáci si vyzkouší velkou část marketingových činností v praxi realizací vlastního marketingového plánu Získají zkušenosti s týmovou prací a odpovëdností za výsledek práce. Dle možností exkurze a přednášky odborníků z praxe. Uplatpování a využívání mezipředmëtových vztahů (ekonomika, účetnictví, právo, informační technologie atd.). Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Výuka předmëtu Marketing smëřuje k tomu, aby žáci: zvládali samostatnou práci, dokázali o ní rozhodovat a nést odpovëdnost za výsledky dokázali pracovat v týmu, společnë dosáhnout výsledku a nést za nëj svůj díl odpovëdnosti pracovali kvalitnë a pečlivë vážili si práce své i práce ostatních dokázali prosadit svůj názor a zárovep přijímat kompromisy nenechali sebou manipulovat a aby sami nemanipulovali 294

298 Hodnocení výsledků žáků Hodnocení žáků se skládá z ústního projevu, písemného projevu, e-learningových testů, odevzdaných prací a jejich prezentace. Hlavní důraz je kladen na systematičnost a pečlivost vyhotovených prací. Studenti bëhem provëřování prokazují znalosti nejen teoretických údajů, ale též praktických aplikací a jejich souvislostí. Důležitá je forma projevu, jasnost vyjadřování a schopnost srozumitelné prezentace myšlenek. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Komunikativní kompetence Absolventi by mëli být schopni: srozumitelnë a jasnë prezentovat výsledky své a týmové práce komunikovat v rámci týmu dosahovat výsledků pomocí týmové spolupráce orientovat se v e-learningovém způsobu vzdëlávání a komunikace pomocí moderní techniky aktivnë se účastnit diskusí a umët prosadit svůj názor posoudit důležitost marketingu v komunikaci a jeho využití Personální a sociální kompetence Absolventi by mëli být schopni: určit své silné a slabé stránky chápat význam a praktické využití a dopady marketingu na pracovní i osobní život ohodnotit práci jiných, konstruktivnë ji kritizovat i pochválit přijmout hodnocení vlastní práce od jiných poradit si s přicházejícími problémy a úkoly spolupráce v rámci různých úkolů zapojit se do práce v týmu, rozpoznat týmové role a určit své místo v týmu nést svůj díl odpovëdnosti za společnou práci umët hodnotit práci jiných a zárovep být hodnocen rozpoznat vliv marketingu na různé sociální skupiny komunikovat různými prostředky Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Absolventi by mëli být schopni: porozumët zadání úkolu, určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ovëřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky uplatpovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické) a myšlenkové operace uplatnit vlastní kreativitu a představivost, hledat nové cesty volit prostředky a způsoby vhodné pro splnëní jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vëdomostí nabytých dříve 295

299 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi Absolventi by mëli být schopni: pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií, pracovat s bëžným základním a aplikačním programovým vybavením využívat na základní úrovni profesionální grafické programy, programy na stříhání videa, úpravy fotografií apod. komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky on-line a off-line komunikace získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvëtové sítë Internet pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií umët pracovat s odbornou literaturou správnë používat marketingové pojmy zvolit pro řešení úkolu odpovídající postupy a techniky, případnë určit vlastní využívat a vytvářet různé prezentace a metody předávání informací nacházet souvislosti při řešení praktických úkolů, umët je vymezit, popsat a využít pro konkrétní řešení provést reálný odhad výsledku řešení praktického úkolu a určit potřebné kroky k jeho dosažení sestavit ucelené řešení praktického úkolu na základë dílčích výsledků Kompetence k pracovnímu uplatnění Absolventi by mëli: mít přehled o možnostech uplatnëní na trhu práce v daném oboru a povolání, orientovat se v základních pojmech marketingu a jejich využití orientovat se v marketingových nástrojích, umët posoudit jejich vhodnost v praxi umët posoudit konkrétní případy využití marketingu osvojit si základní marketingové vëdomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit Občanské kompetence a kulturní povědomí Předmët Marketing rozvíjí zejména: odpovëdné, samostatné, aktivní, iniciativní jednání znalosti působení marketingu na lidské jednání posouzení vztahu mezi marketingovými vlivy a vlastním jednáním jednání v souladu s morálními principy, uplatpování demokratického přístupu zájem o společenské a politické dëní u nás i ve svëtë umëní myslet kriticky, tvorba vlastního úsudku, schopnost diskuse s jinými lidmi Aplikace průřezových témat Občan v demokratické společnosti Cílem je rozvoj klíčových kompetencí, žáci jsou vedeni k tomu, aby: se dovedli orientovat v médiích, využívat je a kriticky hodnotit všímali si vlivů marketingu na vlastní jednání umëli posoudit manipulaci a vyhnout se jí dovedli jednat s lidmi, diskutovat, hledat řešení umëli spolupracovat, dëlat kompromisy 296

300 Člověk a životní prostředí Téma přispívá k naplpování zejména tëchto cílů: rozvíjet dovednost aplikovat získané poznatky, přijímat odpovëdnost za vlastní rozhodování a jednání a prosazovat trvale udržitelný rozvoj ve své pracovní činnosti efektivnë pracovat s informacemi jednat hospodárnë, adekvátnë uplatpovat nejen kritérium ekonomické efektivnosti, ale i hledisko ekologické Člověk a svět práce Cílem je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi pro úspëšné uplatnëní na trhu práce a pro budoucí profesní kariéry. K uskutečpování tohoto cíle je třeba: vést žáky k tomu, aby si uvëdomili význam vzdëlání pro život, aby byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a k úspëšné kariéře umët posoudit vlastní silné a slabé stránky, přínosy pro danou práci a dané práce pro sebe písemnë i verbálnë se prezentovat při jednání s potenciálními zamëstnavateli, formulovat svá očekávání a své priority umët jednat se zamëstnanci zorientovat žáky ve službách zamëstnanosti, přivést je k účelnému využívání jejich informačního zázemí Mezipředmětové vztahy ekonomika účetnictví právo praxe statistika písemná a elektronická komunikace matematika ekonomická cvičení 297

301 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ MARKETING - 3. ROČNÍK Výsledky a kompetence určí důvody, proč si zvolil předmët Marketing dohodne si v kolektivu a s vyučujícím pravidla spolupráce v hodinách sepíše si očekávání od předmëtu určí si 7 kroků pro práci, kterou by rád dëlal sepíše si osobní SWOT analýzu určí si účinnosti stylů učení určí základní přístupy k plánování projektů, time-managementu a základy metody GTD určí základní rysy komunikace, předávání informací, zvládá přípravu, tvorbu a prezentaci myšlenek, projektů vysvëtlí pojem týmová práce, její přínosy, určí základní týmové role zařadí se do pracovních skupin vysvëtlí pojem Business plán a jeho důležitost, základní součásti a využití získá spojení probírané látky s předmëty Ekonomika, Účetnictví okomentuje prezentaci business plánu, např. z pořadu Den D vyzkouší si brainstorming, zná pravidla a možnosti využití definuje a vyzkouší si mind-mapping určí si v týmu svůj výrobek/službu pro projekt udëlá průzkum trhu zpracuje v týmu vlastní podnikatelský zámër prezentuje svůj podnikatelský zámër před publikem, zná a použije elevator pitch (představení zámëru investorům), viz Den D Tematické celky učiva 1. Komunikace a spolupráce motivace k předmëtu určení pravidel spolupráce očekávání od předmëtu Marketing povolání osobní SWOT analýza styly učení projektové plánování, GTD, timemanagement komunikace, informace, prezentace práce v týmu, týmové role rozdëlení do pracovních týmů 2. Podnikatelský záměr teorie podnikatelského zámëru (Business plán) vazby na předmët Ekonomika, Účetnictví praktická ukázka (např. pořad Den D) brainstorming mind-mapping určení výrobku/služby průzkum trhu zpracovat podnikatelský zámër prezentace - elevator pitch Hodinová dotace

302 prokáže znalost základní teorie marketingu (prolíná se celým učivem) vnímá souvislosti marketingu, sociologie a psychologie človëka určí základní atributy názvu a značky produktu, vytvoří vlastní ovládá základy tvorby marketingového plánu včetnë teorie m. mixu, určí cílovou skupinu vytvoří v týmu marketingový plán ke svému produktu prezentuje plán před publikem vysvëtlí pojem vizuální komunikace, vyjmenuje praktické ukázky vysvëtlí pojem vizuální styl, určí jeho základní aspekty vyjmenuje náležitosti a důležitost loga vysvëtlí pojem vektorová grafika vyzkouší si práci ve vektorovém grafickém programu Corel Draw vytvoří v týmu logo definuje základní pojmy při práci s fotoaparátem, umí ovládat základní možnosti přístroje vysvëtlí základní možnosti zpracování fotografií vyjmenuje základní součásti tištëných propagačních materiálů seznámí se se základními programy pro zpracování grafiky a fotografií vytvoří vlastní propagační materiál vytvoří vlastní on-line prezentaci (Facebook, Twitter, web apod.) 3. Marketingový plán marketing vazba na Ekonomiku marketing psychologie, sociologie název, značka marketingový plán, m. mix, cílová skupina tvorba marketingového plánu prezentace Logo, vizuální styl vizuální komunikace vizuální styl (corporate identity) logo vektorová grafika Corel Draw tvorba vlastního loga 5. Fotografie, grafika práce s fotoaparátem zpracování fotografií tištëné propagační materiály (letáky, plakáty, bannery, polepy, obaly), kombinace vektorové a bitmapové grafiky Adobe Photoshop Elements, Corel Photo- Paint tvorba vlastních propagačních materiálů

303 MARKETING - 4. ROČNÍK Výsledky a kompetence prokáže dovednost základů práce s kamerou zpracuje jednoduché video seznámí se s programem na stříhání videa vytvoří v týmu vlastní klip, reklamu či jinou produktovou prezentaci vysvëtlí důležitost webové prezentace vytvoří v týmu on-line stránku (např. web, Facebook, apod. ), zapojí do ní dosavadní výsledky práce vyjmenuje možnosti on-line marketingu umí vytvořit e-reklamu definuje základní pojmy z praxe (finance, investice, dluh, splátka, akcie, dluhopis, ) určí spojitosti s látkou z jiných předmëtů své dovednosti prokáže při hře Cash- Flow celá třída připraví společnou prezentaci zpracovaných materiálů z doby studia Marketingu Tematické celky učiva 1. Video, reklama práce s videokamerou zpracování videa Adobe Premiere Elements tvorba klipů, reklamy, produktových prezentací 2. On-line možnosti marketingu webové stránky sociální sítë (Facebook, Twitter apod. ) on-line marketing internetová reklama 3. Finanční gramotnost seznámení s obecnými pojmy finanční gramotnosti propojení s předmëty Ekonomika, Účetnictví vyzkoušení gramotnosti při hře Cash-Flow 4. Závěrečný workshop prezentace výsledků tvorby bëhem předmëtu Hodinová dotace

304 8. MATERIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE ŠVP NA OBCHODNÍ AKADEMII DR. E. BENEŠE VE SLANÉM Název ŠVP: Jméno školy: Adresa školy: Zřizovatel školy: Kód a název oboru vzdëlání: Stupep vzdëlání: Délka a forma vzdëlávání: Datum platnosti: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Smetanovo nám. 1200, Slaný Krajský úřad Středočeského kraje M/02 Obchodní akademie střední vzdëlání s maturitou 4 roky v denní formë vzdëlávání od počínaje prvním ročníkem 8.1. MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ Budova slánské obchodní akademie byla postavena roku Poslední zásadní stavební rekonstrukcí škola prošla roku 1992, kdy byla realizována přístavba tzv. nové budovy, ve které v současné dobë probíhá především výuka cizích jazyků, písemné a elektronické komunikace a informační technologie. Od roku 2006 v zájmu zlepšení estetických a společenských podmínek výchovnë-vzdëlávacího procesu průbëžnë probíhá nová výmalba vnitřních prostor školy (jednotlivé třídy, chodby, vstupní dvorana, sborovna). Na škole se nachází celkem 12 kmenových tříd, dále tři třídy určené pro výuku cizích jazyků, z nichž jedna je vybavena interaktivní tabulí a sluchátky, tři třídy pro výuku předmëtu Informační technologie a jedna třída určená pro výuku předmëtu Písemná a elektronická komunikace. V rámci projektu Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem metodicko-materiální zajištëní dochází ve školním roce 2009/2010 k dalšímu rozšíření PC vybavení, a to o šest počítačů a jednu interaktivní tabuli. Další zkvalitnëní technicko-materiálního zajištëní je realizováno prostřednictvím probíhajících grantových projektů: Moderní technologie ve výuce, Modernizace středních škol, Ekonomika podniku, Marketing Žáci mají k dispozici za předpokladu dodržení školního řádu a příslušných bezpečnostních předpisů školní knihovnu, žákovskou klubovnu a školní posilovnu. Tëlocvična není součástí budovy školy, proto výuka tëlesné výuky probíhá na základë smluvních podmínek v blízké BIOS hale, popřípadë v nedaleké sokolovnë. Část výuky probíhá rovnëž ve školní posilovnë. Vedení školy průbëžnë realizuje a umožpuje další vzdëlávání pedagogickým pracovníkům, výchovné poradkyni a preventistovi sociálnë-patologických jevů, zpravidla formou účasti na certifikovaných seminářích a akreditovaných kurzech pořádaných MŠMTV České republiky. 301

305 8.2. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ Jméno a příjmení pedagogického pracovníka Andrýsková Jana Mgr. Pracovní zařazení, funkce Učitelka, předsedkynë předmëtové komise Úvazek Kvalifikace dosažený stupeň vzdělání, aprobace Délka pedagogické praxe 22 FF UK; ČJL-DEJ 27 Burdík Jan Bc. Učitel 6 studující ČZU; MAR 2 Brantová Petra Mgr. Učitelka 22 UHK PdF; ANJ-ZSV 10 Dolejší Filip Mgr. Učitel, předseda předmëtové komise, enviroment. Činnost. 22 TU Liberec; TV-HOZ 8 Drvotová Zdepka Ing. Učitelka 21 VŠE ekonom; UCE-PEK 29 Hálková Marta Mgr. Učitelka 9 Hauptmanová Vladimíra Mgr. Učitelka 15 FF UK Bratislava, francouzský jazyk Přírodovëdná fakulta UK, Bi-Ze Holubová Ivana Ing. Učitelka 21 VŠE ekonom; EKO-PRN 36 Jelínková Lenka Mgr. Kapková Pavla PhDr. Učitelka, předsedkynë předmëtové komise Učitelka, předsedkynë předmëtové komise Kolínský Radomír Učitel 16 Košutová Jana Mgr. Učitelka 22 Lindová Vëra Ing. Učitelka FTVS, Jazyková šk. Praha; TEV-ANJ-OBN FF UK; NEJ-RUJ 30 studující ČZU, studující ČVUT PF Ustí nad Labem; MAT-ZAT, MAT VŠE ekonom; UCE-PEK- EKC Lusková Zdepka Mgr. Zástupce ředitele 10 UJEP Brno; OBN-RUJ 24 Mansfeldová Kvetoslava Mgr. Učitelka, výchovná poradkynë Mejtská Nadëžda Mgr. Učitelka 8 Pecáková Libuše Ing. Pokorná Ivanka Mgr. Putschöglová Andrea Ing. Učitelka, předsedkynë předmëtové komise Učitelka, předsedkynë předmëtové komise UK Bratislava; NEJ 32 FF UK ped. Psych.; ZSV- DEJ-OBN VŠE ekonom; UCE-PEK MATFYS UK; MAT-FYZ 40 Učitelka 22 VŠE cestovní ruch 10 Rennerová Marie Ing. Učitelka 22 VŠE FFUK ekonom; ANJ-PEK Sládek Tomáš Bc. Učitel 22 studující ČVUT; ITE 2 Slezáková Nadëžda Mgr. Učitelka 21 Švejdová Jana Ing. Učitelka 21 Volgograd PED institut; ANJ-RUJ VŠZ P-A, Provoz a ekonomika; EKO-PRN Viková Martina Mgr. Učitelka 22 FF UK; ŠPA

306 Víšek Zdenëk Mgr. Víšková Iveta Ing. Učitel, koordinátor prevence sociálnëpatologických jevů, předseda předmëtové komise Učitelka, předsedkynë předmëtové komise 24 UJEP; ČJL-DEJ VŠE ekonom; PEK-EKO- TCR Vodpanská Lucie Ing. Učitelka 12 VŠE; EKO 3 Vodpanský Jindřich Učitel 6 UK FTVS studující 9 Voráčková Zdepka PhDr. Ředitelka 4 FF UK; ČJL-DEJ 29 Vršínská Iva Ing. Učitelka, předsedkynë předmëtové komise, metodik IT ČVUT-FSI; ITE

307 9. CHARAKTERISTIKA SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘI REALIZACI ŠVP Název ŠVP: Jméno školy: Adresa školy: Zřizovatel školy: Kód a název oboru vzdëlání: Stupep vzdëlání: Délka a forma vzdëlávání: Datum platnosti: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Smetanovo nám. 1200, Slaný Krajský úřad Středočeského kraje M/02 Obchodní akademie střední vzdëlání s maturitou 4 roky v denní formë vzdëlávání od počínaje prvním ročníkem Spolupráce se sociálními partnery je nedílnou součástí chodu školy. Mezi hlavní sociální partnery Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném patří především firmy a instituce, ve kterých vykonávají žáci odbornou praxi. Jedná se především o samosprávní instituce (Mëstský úřad Slaný, Magistrát mësta Kladna), instituce státní správy (Úřad práce Kladno) a soukromé firmy (např. Linet, Demag, Palaba a F. X. Meiler). Žáci rovnëž vykonávají praxi v bankovních a finančních institucích (Česká spořitelna, Komerční banka, Československá obchodní banka). Vzhledem k zamëření školy na výuku problematiky cestovního ruchu žáci rovnëž vykonávají praxi v cestovních kancelářích (Slantour, Čedok, Vitatour) a na Letišti Praha Ruzynë. Výstupem čtyřtýdenní odborné praxe ve třetím ročníku je celková zpráva z praxe, kterou žáci odevzdávají povëřeným vyučujícím odborných předmëtů. V roce 2009 žáci vykonávající praxi v jednotlivých firmách a institucích provádëli formou anketního výzkumu sbër jednotlivých dat s cílem získat údaje o podnikatelských preferencích a zámërech jednotlivých zamëstnavatelů. Výsledky této ankety jsou průbëžnë vyhodnocovány a jsou součástí žákovského projektu Analýza regionálního trhu práce. Spolupráce se sociálními partnery rovnëž probíhá na úrovni besed pracovníků firem a institucí s žáky a učiteli Obchodní akademie ve Slaném. Cílem tëchto besed je předávání nejnovëjších praktických zkušeností a odborných informací jak žákům, tak učitelům. Součástí dlouhodobëjší spolupráce se sociálními partnery jsou rovnëž tematicky zamëřené exkurze v jednotlivých firmách, bankovních institucích a orgánech státní správy (Okresní soud v Kladnë). Specifickým příkladem spolupráce se sociálními partnery při tvorbë a realizaci ŠVP na Obchodní akademii ve Slaném je participace školy na projektu Modernizace školních kurikulárních dokumentů zřizovaných Středočeským krajem metodicko-materiální zajištění, na jehož realizaci se významnë podílí vedle obchodních akademií Berouna, Kolína, Lysé nad Labem, Mladé Boleslavi, Příbrami a Rakovníka také slánská obchodní akademie. Významnou pomoc a podporu tomuto projektovému zámëru poskytuje odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje. Cílem projektu, jehož realizace je plánována na léta , je zvýšení odborné, metodické a materiální úrovnë vzdëlávacího procesu jednotlivých obchodních akademií. Tento projekt je zamëřen především na průbëžné vyhodnocování a inovaci nových školních vzdëlávacích programů, zajištëní moderního technicko-didaktického zařízení pro školy a na přípravu a pořádání pracovních setkání pedagogů partnerských obchodních akademií. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdëlávání pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského sociálního fondu. 304

308 10. AUTORSKÝ KOLEKTIV REALIZACE ŠVP OBCHODNÍ AKADEMIE DR. E. BENEŠE VE SLANÉM Historie a současnost školy Profil absolventa Charakteristika ŠVP Tabulky začlenëní RVP do ŠVP Učební plány Rozvoj klíčových kompetencí Materiální a personální zajištëní Spolupráce se sociálními partnery Mgr. Zdenëk Víšek Ing. Libuše Pecáková Ing. Iveta Víšková Mgr. Zdenëk Víšek Mgr. Zdenëk Víšek PhDr. Zdepka Voráčková Mgr. Kvetoslava Mansfeldová Mgr. Ivanka Pokorná Mgr. Zdenëk Víšek, Ing. Iveta Víšková Mgr. Zdenëk Víšek Mgr. Zdenëk Víšek PhDr. Zdepka Voráčková Mgr. Zdenëk Víšek Ing. Ivana Holubová UČEBNÍ OSNOVY: VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY Český jazyk a literatura Anglický jazyk (PCJ) Nëmecký jazyk (PCJ) Anglický jazyk (DCJ) Nëmecký jazyk (DCJ) Španëlský jazyk (DCJ) Francouzský jazyk (DCJ) Ruský jazyk (DCJ) Občanská nauka Dëjepis Základy dëjin kultury Matematika Základy přírodních vëd Tëlesná výchova Odborné předmëty: Ekonomika Účetnictví Mgr. Jana Andrýsková Mgr. Jelena Komedová Mgr. Kvetoslava Mansfeldová Mgr. Jelena Komedová PhDr. Pavla Kapková Ing. Miloslav Vlk PhDr. Dana Burešová Mgr. Nadëžda Slezáková Magdalena Lukasová- Ranková Mgr. Zdenëk Víšek PhDr. Zdepka Voráčková Mgr. Jana Košutová Mgr. Milena Rokosová Mgr. Lenka Jelínková Ing. Ivana Holubová Ing. Vëra Lindová Ing. Libuše Pecáková Ing. Zdepka Drvotová 305

309 Informační technologie Písemná elektronická komunikace Statistika Právní nauka Technika cestovního ruchu Zemëpis cestovního ruchu Hospodářský zemëpis Ekonomická cvičení volitelné předměty: Anglická konverzace Nëmecká konverzace Francouzská konverzace Matematika volitelná Informační technologie volit. Základy společenských vëd Ing. Iva Vršínská Ing. Iveta Víšková Mgr. Ivanka Pokorná Ing. Ivana Holubová Ing. Iveta Víšková Ing. Andrea Putschöglová Mgr. Filip Dolejší Mgr. Filip Dolejší Ing. Zdepka Drvotová Ing. Libuše Pecáková Mgr. Jelena Komedová PhDr. Pavla Kapková PhDr. Dana Burešová Mgr. Ivanka Pokorná Ing. Iva Vršínská Mgr. Zdenëk Víšek 306

310 11. PŘÍLOHY ŽÁKOVSKÝ PROJEKT Název projektu Analýza regionálního trhu práce Charakteristika projektu Žáci získávají konkrétní představu o náplni práce při výkonu povolání, na která je připravuje studium oboru vzdëlávání Obchodní akademie, o uplatnitelnosti v různých druzích podniků a jiných organizací. Uvëdomují si souvislost studia a požadavků praxe. Sami sbírají a zpracovávají informace, jsou si vëdomi své odpovëdnosti. Pracují ve skupinách, diskutují, učí se obhajovat své názory, respektovat mínëní ostatních. Společnë dochází ke konkrétním závërům. Při prezentaci kultivují své vyjadřování a celkový projev. Zařazení projektu do ŠVP 3. ročník v rámci bëžné výuky a odborné praxe 4. ročník v rámci bëžné výuky Počet zúčastěných žáků třída rozdëlená do čtyř až pëtičlenných týmů Činnosti realizované v rámci projektu návrhy dotazníku a sestavení jeho konečné podoby sbër informací sestavení týmů rozdëlení oblastí zpracování informací jednotlivým týmům zpracování a vyhodnocení Časové a organizační zajištění práce na projektu Časový harmonogram 3. ročník Duben Květen Červen Žáci jsou seznámeni s obsahem a cílem projektu. Následuje diskuze o jeho smyslu a realizaci. Vypracování návrhů a sestavení konečné podoby dotazníků. Získávaní informací požadovaných dotazníky bëhem výkonu odborné praxe v podnicích. Vypracování přehledů získaných informací jako základních dokumentů určených k dalšímu zpracování. Diskuze o dostupnosti tëchto údajů. i

311 4. ročník Září Říjen Rozdëlení žáků do týmů, rozdëlení úkolů (podle otázek z dotazníku) jednotlivým skupinám ke zpracování a vyhodnocení. Činnosti v rámci každého týmu si organizují žáci sami. Prezentace projektu s využitím PowerPointu v hodinách ekonomiky, diskuze. Prezentace celého projektu za účasti žáků druhého ročníku a zástupců z řad sociálních partnerů školy. Prezentace na internetových stránkách školy. Učitel vystupuje v roli konzultanta po celou dobu realizace projektu. Formy práce žáků a další metodické přístupy Projekt je založen na individuální i týmové práci žáků. Pod vedením učitele (konzultanta) si práci z vëtší části organizují sami. Rozdëlují si své úkoly, diskutují, učí se komunikovat. Využívají znalosti z ekonomiky, statistiky, informačních technologií. Při prezentaci rozvíjejí schopnosti jazykové a stylistické, kultivují svůj projev. Způsoby hodnocení práce žáků Učitel kontroluje a průbëžnë hodnotí aktivitu jednotlivých žáků, schopnosti zjistit úplné informace, dovednosti je zpracovat a posoudit výsledky, účast v diskuzích i celkový projev v rámci prezentace. Podnëcuje schopnost sebehodnocení jednotlivců při účasti na projektu. Na celkovém vyhodnocení se podílejí v rámci své odbornosti i ostatní učitelé. Svůj názor vyjadřují rovnëž zástupci sociálních partnerů. ii

312 11.2. MODERNIZACE ŠKOLNÍCH KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ OBCHODNÍCH AKADEMIÍ ZŘIZOVANÝCH STŘEDOČESKÝM KRAJEM METODICKO-MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKT Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem metodicko-materiální zajištění 1. květen prosinec 2011 ČASOVÝ HARMONOGRAM iii

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Smetanovo nám. 1200, 274 01 Slaný Školní vzdělávací program 63-41-M/02 Obchodní akademie Platný od 1. 9. 2012 Tento dokument vznikl v rámci projektu Modernizace školních

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Sportovní management Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02. Verze: v1.1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02. Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obchodní akademie 63-41-M/02 Verze: v1.1 Obsah Obchodní akademie... 1 Úvod... 3 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Podnikání 64-41-L/51 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 5 2.1 Úvodní identifikační údaje... 5 2.2 Popis uplatnění

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Nutriční asistent Nutriční asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař-číšník pro pohostinství se uplatní při výkonu činností na úseku výroby a odbytu v provozovnách veřejného i účelového stravování

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Scientia est potentia. Vědění je moc. Francis Bacon Základní informace ke Školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnické lyceum

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Verze 01 Třebíč 2011 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 2 Profil absolventa... 4 Charakteristika... 7 Učební plán... 9 Učební osnovy... 10 K nahlédnutí u

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomika pro život platný od 1. 9. 2013 počínaje 1. ročníkem Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Střední odborná škola Luhačovice MANAGEMENT UMĚNÍ A REKLAMY

Střední odborná škola Luhačovice MANAGEMENT UMĚNÍ A REKLAMY Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice, Zlínský kraj RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT UMĚNÍ A REKLAMY (platný od 1. 9. 2009 počínaje

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér 36-52-H/01 Obsah: 2 Profil absolventa... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa... 3 Očekávané kompetence

Více

Informatika v ekonomice

Informatika v ekonomice Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, Orlová-Lutyně, 735 14 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice 18 20 M/01 Informační technologie zkrácené dálkové studium 3leté 1 Úvodní

Více

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název instituce: Střední škola a Základní škola Tišnov, náměstí Míru 22, 66625 Tišnov Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Název ŠVP: Školní vzdělávací

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Účetnictví je zařazen mezi odborné předměty a spolu s ekonomikou a právem tvoří ekonomicko-právní základ odborné přípravy absolventů.

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa Profil absolventa Název školy: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Adresa školy: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání:

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: FIKTIVNÍ FIRMA (FFM) Obor vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 90 (3 hodiny týdně ve 4. ročníku) Platnost:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Profil absolventa Škola: Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Zřizovatel: Mgr. Josef Krysta Název ŠVP: Bezpečnostní služby Obor vzdělání: 68-42-L/51, Bezpečnostní služby Délka

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ dálkové studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ dálkové studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Rakovník platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Kód a název oboru

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více