Organické škodlivé látky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organické škodlivé látky"

Transkript

1 Organické škodlivé látky 1. Úvod 2. Uhlovodíky 3. Halogenderiváty uhlovodíků 4. Alkoholy a fenoly 5. Ethery 6. Aldehydy a ketony 7. Dusíkaté látky 8. Sloučeniny síry

2 Úvod Ze znalosti struktury molekuly lze odhadnout její jedovatost a nebezpečnost (požární riziko). Často těkavé látky nebezpečí inhalace. Spotřeba velkých množství organických látek např. pohonné hmoty. Snadná rozpustnost v tucích (lipofilní povaha) a vstřebávání celým tělem. Nesoulad mezi rozpoznáním látek smysly a nebezpečností. Existuje řada výjimek: metanol a etanol, kyselina mravenčí a kyselina octová, aj.

3 Uhlovodíky - alifatické Toxikologický účinek na CNS narkotický a depresivní. Se stoupajícím počtem násobných vazeb rostou narkotické účinky. Nebezpečné hořlaviny až do C 12. Metan, etan, propan a butan: Spíše dusivý účinek. Uhlovodíky C 5 C 7 : Poškozují periferní nervový systém, snadno pronikají pokožkou, kterou silně odmašťují. Při zasažení očí poškozují rohovku. Parafinový olej: (alkany >C 16 ): Neškodný, používán jako projímadlo, vaseliny jako základ mastí. Acetylen: Výbušný plyn (za tlaku), tvorba acetylidů (sloučenin s kovy), zejména acetylidy Cu a Ag jsou výbušné.

4 Uhlovodíky cyklické, zejména aromatické Toxikologický účinek na řadu orgánů: játra, ledviny, srdce a cévy. Účinek na CNS po akutní a chronické expozici. Silné narkotické účinky u těkavých aromátů (vzrušení, opilost, nejistá chůze, závrať). Benzen: Zhoubný účinek kostní dřeň a na krvetvorbu vyvolání leukémie. Hlavně inhalační působení. Jako rozpouštědlo je nahrazován toluenem, xyleny a cyklohexanem. Toluen: Akutní otrava se podobá otravě alkoholem. Dráždivé působení na pokožku, u vnímavých jedinců ekzémy. Xyleny: Méně nebezpečné než toluen, vzácné akutní otravy. Chronická otrava ospalost, malátnost a poruchy spánku.

5 Uhlovodíky cyklické, zejména aromatické Naftalen: Vznik šedého zákalu. Antracen: Fotosenzibilizující účinek. Rozpouštědlo solventní nafta (směs aromátů): Akutní otrava připomíná otravu benzenem, při chronické otravě je méně nebezpečná než benzen. Polycyklické aromáty (PAH): V kamenouhleném dehtu a destilačních zbytcích. Většinou významné karcinogenní účinky, benzo[a]pyren je první z karcinogenů izolovaných z této řady. pyren benzo[a]pyren chrysen

6 Halogenované uhlovodíky Rozmanité účinky dráždivé, neurotoxické, hepatotoxické, kardiotoxické, nefrotoxické, karcinogenní, mutagenní a teratogenní. Halogenované alifatické uhlovodíky Chlormetan, brommetan, jodmetan: Nervové jedy s narkotickým účinkem. Chronické otravy: únava, psychické poruchy, nevolnost, zažívací obtíže. CH 3 I karcinogen. Dichlormetan: Relativně nejedovatý, páry působí narkózu. Chloroform: Silně narkotický účinek, poškozuje srdce, játra, ledviny, podezřelý karcinogen. Tetrachlormetan: Toxicita zvýšena přítomností alkoholu. Dráždí horní cesty dýchací, poškozuje játra, ledviny a srdce, podezřelý karcinogen. Narkotický účinek. Bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, průjmy.

7 Halogenované uhlovodíky 1,1,2,2-tetrachloretan: Velmi jedovatý (10 než CCl 4 ) se silnými narkotickými a dráždivými účinky. Poškození ledvin, jater, srdce. Nebezpečné jsou koncentrace >20 ppm, cítit je od koncentrací >3 ppm. Vinylchlorid: Narkóza spojená s útlumem dýchání a změnami srdeční činnosti při akutních otravách. Chronická expozice poškozuje cévy, kosti a kůži. Je cítit až při koncentracích ohrožujících zdraví. Prokázaný mutagenní a karcinogenní účinek! Trichlorethylen: Dráždivá látka s narkotickými účinky. Tetrachlorethylen: Relativně nezávadné chlorované rozpouštědlo. Je podezřelým karcinogenem. Hexachloretan: Látka dráždící oči, sliznice a kůži. Halogenované alifatické uhlovodíky mohou prudce reagovat se silně redukujícími kovy.

8 Halogenované uhlovodíky Halogenované aromáty a některé deriváty Chlorbenzen: Jedovatost přirovnávána k benzenu. Kromě působení na vnitřní orgány může vyvolat alergická kožní onemocnění. o/p-dichlorbenzen: Vstřebává se dosti snadno kůží a může vyvolat alergické reakce. Dále působí na vnitřní orgány. Polychlorované bifenyly (PCB): akutní jedovatost není velká, nebezpečné je dlouhodobé působení: hromadí se v tukové tkáni a pomalu se metabolizují. Obtížná likvidace riziko tvorby dioxinů a chlorovaných benzofuranů. Jejich používaní je dnes zakázáno s výjimkou speciálního použití. Polybromované bifenyly a difenylethery: Podobné toxikologické vlastnosti jako polychlorované bifenyly. Množství těchto látek ve výrobcích na trhu EU upravují její směrnice (rok 2006).

9 Halogenované uhlovodíky 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin (dioxin, I): Vzniká z chlorovaných derivátů fenolu při zahřívání, působením zásad nebo při spalování látek, které obsahují chlorfenoly a/nebo PCB. Způsobuje chlorové akné a silně působí na vnitřní orgány. Karcinogenní, mutagenní a teratogenní. Hromadí se v tukových tkáních, kde setrvává dlouhou dobu. 2,3,7,8-tetrachlordibenzofuran (II): Účinky podobné dioxinu. I II 4,4 -dichlordifenyltrichlormetylmetan (DDT): Hromadění v tukových tkáních, vstřebává se kůží. Nebezpečný pro životní prostředí.

10 Alkoholy a fenoly Alkoholy: Jednoduché alkoholy mají narkotické účinky, které rostou s počtem atomů uhlíku (max. 6), rozvětvením a nenasyceností uhlíkového skeletu. Jedovatost naopak klesá s jeho rozvětvením. Dráždivé účinky podporují dvojné vazby. Metanol: Smrtelná dávka při požití ~30 ml, slepota po 7 až 15 ml. Otrava CNS, otok mozku. Příznaky bolesti žaludku a po 3 hodinách zvracení. První pomoc podání aktivního uhlí, vyvolání zvracení, výplachy žaludku 4% vodným roztokem NaHCO 3, nebo podáváme 100 až 150 ml 40% lihoviny. Ethanol: Technický denaturován jedovatými látkami a může být znečištěn doprovodnými látkami podle způsobu výroby.

11 Alkoholy a fenoly 1-Propanol: Jedovatost a narkotické účinky jsou silnější než u ethanolu. 2-Propanol: Jedovatost a narkotické účinky zhruba 2 větší než u ethanolu. Dráždí oči a sliznice. Po otravách se dostavují přechodné poruchy jater a ledvin. Butanoly a pentanoly: V malých koncentracích jsou v kvasném alkoholu (přiboudlina). Znatelně jedovatější než ethanol. Ethylenglykol: Dráždí pokožku. Poškozuje ledviny a játra. Po požití se podává aktivní uhlí. Diethylenglykol a triethylenglykol: Méně toxické než ethylenglykol. Glycerol: Nejedovatý.

12 Alkoholy a fenoly Fenoly: Kyselé vlastnosti podmiňují jejich dráždivé a leptavé účinky. Snadno se vstřebávají a mají celkově silný účinek. Poškozují nervový systém, játra, ledviny, krevní obraz a některé jsou karcinogenní. Fenol: Po požití se projevují prudké bolesti v ústech a zažívacím traktu a otrava končí smrtí. Chronické otravy po inhalaci par nebo potřísněním pokožky. Projevují se bolestmi hlavy, nechutenstvím, ochablostí a kožními ekzémy. Kresoly, xylenoly: Účinky podobné fenolu. Chlorfenoly: vysoce jedovaté, 2,4,5-trichlorfenol je typický prekursor dioxinu. Pentachlorofenol a sodná sůl používány v přípravcích pro ochranu dřeva. Dinitrokresol: nebezpečná látka, dříve agrochemikálie.

13 Ethery Narkotický účinek roste s molární hmotností a počtem násobných vazeb. Existuje jeho maximum jako důsledek klesající těkavosti. Účinky na játra a ledviny jsou spíše slabé. Jsou to vysoce hořlavé kapaliny, jejichž páry tvoří se vzduchem výbušné směsi. Tvorba peroxidů. Některé halogenované ethery použity jako anestetika v medicíně. Dimethylether: málo škodlivý, vhodný hnací plyn do sprejů. Diethylether: Po požití vyvolává opilost rychleji než alkohol, trvání je krátké; smrtelná dávka je 25 ml. Při silných expozicích ochrne dýchací systém. Chronické otravy mírná opilost, únava a ospalost. terc-butyl(methyl)ether: podezření z karcinogenity v USA a tamní zákaz jako přísady do paliv.

14 Ethery Ethylvinylether: Dosti silné narkotické účinky, dráždí sliznice a zvláště oči. Chlormethylmethylether: Silné dráždivé účinky, inhalace, požití, průnik kůží. Chronické působení zvyšuje riziko rakoviny plic. Di(chlormethyl)ether: Páry silně dráždí, koncentrace 100 ppm je nesnesitelná. Prokázaný karcinogen. Ethylenoxid: Plyn páchnoucí po shnilých jablkách. Značně jedovatý a dráždivý. Riziko plicního edému a podezření z karcinogenity. Tetrahydrofuran: Málo jedovatá látka, dlouhodobé expozice vedou k poškození jater. 1,4-Dioxan: Silně dráždí oči a způsobuje záněty spojivek. Dlouhodobé expozice ohrožují játra.

15 Aldehydy a ketony Rozmanité účinky. Přítomnost halogenu, -NO 2 a -NH 2 skupin zesiluje dráždivé, leptavé a toxické účinky. Skupina -OH naopak tyto účinky oslabuje. Aldehydy. Nízkomolekulární mají výrazný dráždivý účinek, který je zesilován násobnými vazbami. Poškozují játra a ledviny. S rostoucí délkou řetězce klesá dráždivý účinek a roste účinek narkotický. Alergická onemocnění při kontaktu s kůží. Akutní otravy deprese CNS a při velkých dávkách křeče. Hořlaviny první třídy. Methanal (formaldehyd): Způsobuje koagulaci bílkovin. Smrtelná dávka je g 40% roztoku. Chronická otrava záněty dýchacích cest (astma), zažívací potíže, a bolesti hlavy. Rizikový zejména pro mladé ženy. Karcinogenní účinek na lidi neprokázán.

16 Aldehydy a ketony Ethanal (acetaldehyd): Po požití se dostavují žaludeční potíže a zvracení. Meziprodukt při přeměně ethanolu v těle. 2-Propenal: Silně dráždí dýchací cesty a při větších koncentracích vyvolává edém plic. Desaktivace jaterních buněk. Trichloracetaldehyd: Účinek se blíží fosgenu. Ketony. Narkotické účinky jsou silnější než u aldehydů, dráždivé jsou mírnější. To neplatí u nenasycených ketonů. Poškození jater, ledvin a CNS. Hořlaviny první třídy. 2-Propanon (aceton): Působí na CNS, má kumulativní účinek. Akutně pálení v nosohltanu, bolesti hlavy a závratě. Chronicky bolesti hlavy, závratě, únava, nechutenství a kašel.

17 Dusíkaté látky Významná skupina jedů. Jedovatost nitro a aminosloučenin je často podobná, protože jejich účinek je způsoben stejnými metabolity. Alifatické aminy: Silné zásady s dráždivými a leptavými účinky. Nebezpečné pro oči. Látky s více aminoskupinami vyvolávají alergické kožní reakce a při inhalaci bronchiální astma. U solí jsou výrazné účinky na CNS, vegetativní nervstvo a krevní oběh. Dimethylamin: Při inhalaci způsobuje tukovou degradaci a změny v játrech a degeneraci varlat. 1,2-Diaminoethan: Silné místní dráždivé účinky, tvorba puchýřů, poškození sliznic dýchacího ústrojí a očí. Zasažení CNS. Inhalace: bolesti hlavy, závratě, zvracení až bezvědomí. Chronicky poškozuje játra a ledviny.

18 Dusíkaté látky Aromatické aminy: Mnohem menší zásaditost ve srovnání s alifatickými aminy. Cyanosa, někdy hemolýza. Poškození jater, též karcinogenní účinky. Anilin: Do těla proniká plícemi, zažívacím traktem a pokožkou. Akutní otrava bolest hlavy, únava, těžký dech a výrazná cyanosa rtů. Chronická otrava: poškození červených krvinek. Nitroaniliny: Silnější jedy než anilin. Při otravách nepodáváme mléko, tuky a alkohol. 2-Aminonaftalen: Prokázaný karcinogenní účinek (močový měchýř) při dlouhodobých expozicích. 4,4 -Diaminodifenyl (benzidin): Prokázaný karcinogen. Barviva na jeho bázi a aminonaftalenu mají stejné účinky, a proto se dnes nevyrábějí.

19 Dusíkaté látky Nitrosloučeniny: Cyanosa, někdy hemolýza. Poškození jater, též karcinogenní účinky. Nitromethan: Dráždivé účinky na sliznice dýchacího cest, po velké expozici otok plic. Dále působí na CNS (depresivně a narkoticky) a poškozuje játra a ledviny. Nitroethan: Dráždivé účinky ještě silnější než u nitromethanu. Nitrobenzen: Vstupuje do těla plícemi, zažívacím traktem a pokožkou. Způsobuje silnou cyanosu tkáním schází kyslík a dochází k jejich poškození, zvláště jater. Vysoké koncentrace poškozují CNS, vyvolávají bolesti hlavy, zvracení, křeče a kóma. Kumulativní jed.

20 Dusíkaté látky Nitrotolueny: Podobné účinky jako nitrobenzen. 2-Nitronaftalen: Toxické vlastnosti jsou podobné 2-aminonaftalenu. Specificky poškozuje rohovkový epitel v oční štěrbině. Podezřelý karcinogen. 1,3-Dinitrobenzen: za II. světové války jako náhrada TNT, počítal se mezi silné průmyslové jedy. 2,4,6-Trinitrotoluen: standardní trhavina. 1,3,5-Triamino-2,4,6-trinitrobenzen: speciální trhavina pro aplikace za vysokých teplot, například zhášení hořících ropných vrtů. Při větším počtu nitroskupin na aromatickém jádře se tyto sloučeniny řadí mezi výbušniny.

21 Kyseliny a jejich deriváty Skupina sloučenin s jednotnými účinky, které působí svou kyselostí dráždí oči a sliznice, leptají pokožku. Nízkomolekulární monokarboxylové kyseliny jsou těkavé riziko inhalace. S nenasyceností roste dráždivý účinek, například kyselina akrylová. Kyselina methanová (mravenčí): Po inhalaci se vyskytuje zvýšená kazivost zubů, žaludeční obtíže a v důsledku otravy i poškození ledvin. Kyselina fluoroctová: Velmi jedovatá, napadá CNS, otok plic, ztráta vědomí, vstupuje do Krebsova cyklu. Kyselina ethandiová: Celkem dobře se vstřebává pokožkou a sliznicemi. Po kontaktu rukou s 5% roztokem bolesti rukou s městnáním krve v prstech a poškození cév. Koncentrované roztoky poleptání, žluté nehty a vředy.

22 Kyseliny a jejich deriváty Peroxykyseliny: Dráždivé působení na oči, sliznice a kůži. Kyselina peroctová je ideálním antimikrobiálním činidlem. Halogenidy kyselin (acetylchlorid, benzoylchlorid, oxalylchlorid): Velmi reaktivní látky, které působí dráždivě na dýchací cesty a oči, způsobují otok plic a popáleniny na pokožce. Anhydridy kyselin: Dráždivé působení a dehydratace tkání. Inhalace může vést až k vážnému poškození průdušek a plic. Acetanhydrid, jehož celková jedovatost není velká, může při vniknutí do oka zavinit trvalé zakalení rohovky.

23 Kyseliny a jejich deriváty Estery kyselin: Nízkomolekulární jsou těkavé kapaliny charakteristické vůně. Charakteristická je hydrolýza rozklad na kyselinu a alkohol. Působí na CNS, játra, žaludeční sliznice, ledviny a cévy. Estery a-halogenkarboxylových kyselin (chloroctan methylnatý, trichloroctan ethylnatý): Silně dráždí a leptají pokožku a sliznice. Slzotvorné účinky. Ftaláty (estery kyseliny ftalové, dimethylftalát, dibutylftalát, 2-ethylhexylftalát): Akutní otrava není pravděpodobná. Dlouhodobé působení je spojeno s rizikem akumulace v organismu a poškození četných orgánů. Embryotoxické a teratogenní účinky.

24 Kyseliny a jejich deriváty Amidy karboxylových kyselin: Rozmanité účinky na živé organismy. Některé mají závažné účinky: hepatotoxicita, nefrotoxicita, mutagenita, teratogenita a karcinogenita. Formamid: Akutní otrava poruchy koordinace, křeče, částečné ochrnutí. Neurotoxický, poškození cév. Dimethylformamid: Polární aprotické rozpouštědlo, mísitelné s vodou a mnoha organickými kapalinami. Lehce proniká pokožkou společně s látkami, které jsou v něm rozpuštěny. Otrava může mít za následek poškození CNS, jater a ledvin. Práce doprovázena bolestmi hlavy, zažívacími potížemi a nechutenstvím. Akrylamid: Proniká kůží a nebezpečná je inhalace prachových částic. Napadá nervový systém. Kumulativní jed a podezřelý karcinogen. Zdroj: smažené potraviny.

25 Kyseliny a jejich deriváty Nitrily mají rozmanitou účinnost. Je doporučeno považovat každý nitril za jedovatý, pokud není prokázán opak. Základním projevem otravy je dušení kvůli blokádě enzymů přenášejících kyslík při tkáňovém dýchání. Methylkyanid (acetonitril): Výrazný narkotický účinek, ale méně toxický než ethyl- a propylkyanid. Riziko spočívá v možnosti odštěpení HCN. Alkylkyanidy C 14 a vyšší jsou pouze slabě jedovaté. Akrylonitril (vinylkyanid): Silně toxický, podezřelý karcinogen. Benzonitril: Snadné odštěpení kyanovodíku působením enzymů oxydas ke příčinou značné jedovatosti.

26 Sloučeniny síry Rozmanitá struktura se projevuje velmi odlišnými účinky na organismus. Přítomnost síry v molekule není z hlediska účinku charakteristická pro jedovatost sloučeniny. Alkanthioly: Méně jedovaté než sulfan, ale zápach odpornější (pro C 1 C 5 ). Thiofenoly: Silnější místní účinky než alkanthioly. Methanthiol: Jedovatost srovnatelná se sulfanem. Nízké koncentrace dráždí oči a sliznice a vyvolávají bolest hlavy a zvracení. Podráždění dýchacích cest může vést až k otoku plic. Chronické otravy vyvolávají záněty kůže. Ethanthiol: 1/8 jedovatosti sulfanu. Příznaky otravy se projevují zvracením, průjmy a výskytem bílkovin a krve v moči. Akutní otravy se projevují bezvědomím, křečemi a cyanosou.

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_179_Toxikologie organických látek_pwp

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_179_Toxikologie organických látek_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Organické látky. Toxikologie. Ing. Lucie Kochánková, Ph.D.

Organické látky. Toxikologie. Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. Organické látky Toxikologie Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. Organické látky rozdělení pro popis toxikologických vlastností: 1. uhlovodíky - alifatické, aromatické 2. kyslíkaté deriváty - alkoholy, fenoly,

Více

Organické sloučeniny. 1,1,1-trifluor-2-brom-2-chlorethan. 1,1,2,2-tetrachlorethan. velký vliv může mít stereoisomerie O NH O.

Organické sloučeniny. 1,1,1-trifluor-2-brom-2-chlorethan. 1,1,2,2-tetrachlorethan. velký vliv může mít stereoisomerie O NH O. rganické sloučeniny fyzikálně-chemické vlastnosti ovlivňující toxicitu relativní molekulová hmotnost tense nasycených par lipofilita hydrofilita (= rozdělovací koeficient oktanol-voda) toxicita organických

Více

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci Chroman draselný, K 2 CrO 4 T, N R: 49-46-36/37/38-43-50/53

Více

FORMALDEHYD VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STAVEB

FORMALDEHYD VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STAVEB FORMALDEHYD VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ

DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ Doplňte k názvu derivátu uhlovodíku charakteristickou skupinu: alkohol Název derivátu Charakteristická skupina nitroderivát karboxylová kyselina aldehyd halogenderivát keton Doplňte

Více

Kyslíkaté deriváty. 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly. řešení. Dle OH = hydroxylová skupina

Kyslíkaté deriváty. 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly. řešení. Dle OH = hydroxylová skupina Kyslíkaté deriváty řešení 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly Dle = hydroxylová skupina 1 Hydroxyderiváty Alifatické alkoholy: náhrada 1 nebo více atomů H. hydroxylovou skupinou (na 1 atom C vázaná

Více

Profesionální onemocnění. Chronické působení některého ze škodlivých vlivů přechod od stavu nepohody k poškození zdraví

Profesionální onemocnění. Chronické působení některého ze škodlivých vlivů přechod od stavu nepohody k poškození zdraví Profesionální onemocnění Chronické působení některého ze škodlivých vlivů přechod od stavu nepohody k poškození zdraví Působení kovů Otrava olovem a jeho sloučeninami NPK-P 0,05 mg.m -3 Saturnismus dlouhodobé

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ VY_52_INOVACE_08_II.2.2 _HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ NOVÉ UČIVO KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY 9. TŘÍDA KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

Více

ANORGANICKÁ ORGANICKÁ

ANORGANICKÁ ORGANICKÁ EMIE ANORGANIKÁ ORGANIKÁ 1 EMIE ANORGANIKÁ Anorganické látky Oxidy: O, O 2.. V neživé přírodě.. alogenidy: Nal.. ydroxidy: NaO Uhličitany: ao 3... Kyseliny: l. ydrogenuhličitany: NaO 3. 2 EMIE ORGANIKÁ

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_172_Toxikologie přechodných kovů_pwp

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_172_Toxikologie přechodných kovů_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

2. Karbonylové sloučeniny

2. Karbonylové sloučeniny 2. Karbonylové sloučeniny Karbonylové sloučeniny jsou deriváty uhlovodíků, které obsahují karbonylovou skupinu: Tyto sloučeniny dělíme na aldehydy a ketony. Aldehydy Aldehydy jsou deriváty uhlovodíků,

Více

Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí

Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc. Látky toxické

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc. Látky toxické Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc Látky toxické Methanol, CH 3 OH F, T R: 11-23/25 S: (1/2-)7-16-24-45 Bezbarvá kapalina charakteristické

Více

Aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny

Aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny Aldehydy jsou organické sloučeniny, které obsahují aldehydickou funkční

Více

Požární pojmy ve stavebním zákoně

Požární pojmy ve stavebním zákoně 1 - Hořlavé látky 2 - Výbušniny 3 - Tuhé hořlavé látky a jejich skladování 4 - Kapalné hořlavé látky a jejich skladování 5 - Plynné hořlavé látky a jejich skladování 6 - Hořlavé a nehořlavé stavební výrobky

Více

R věty. Jednoduché R věty:

R věty. Jednoduché R věty: R věty Nebezpečné vlastnosti chemických látek jsou popsány tzv. R-větami, které stanoví specifickou rizikovost jednotlivých nebezpečných chemických látek. R-věty jsou jednoduché nebo kombinované (podle

Více

Obecné emisní limity pro vybrané znečišťující látky a jejich stanovené skupiny

Obecné emisní limity pro vybrané znečišťující látky a jejich stanovené skupiny Příloha č. 12 (Příloha č. 1 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Obecné emisní limity pro vybrané znečišťující látky a jejich stanovené skupiny I. Obecné emisní limity pro vybrané znečišťující látky a jejich stanovené

Více

Klasifikace látek a směsí

Klasifikace látek a směsí Klasifikace látek a směsí Dle nařízení EP a Rady EU 1272/2008/EC (CLP) Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Rybitví č.p. 296, Rybitví 533

Více

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Alkoholy mají ve svých molekulách hydroxylové skupiny OH. Podle počtu OH skupin dělíme alkoholy na: jednosytné, dvojsytné a trojsytné.

Alkoholy mají ve svých molekulách hydroxylové skupiny OH. Podle počtu OH skupin dělíme alkoholy na: jednosytné, dvojsytné a trojsytné. DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ Deriváty uhlovodíků mají v základní molekule uhlovodíku místo jednoho nebo několika atomů vodíku tzv. funkční skupinu. Tato skupina ovlivňuje chemické vlastnosti. CH 4 CH 3 Cl Alkoholy

Více

KARBOXYLOVÉ KYSELINY

KARBOXYLOVÉ KYSELINY KARBOXYLOVÉ KYSELINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 29. 11. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s

Více

HYDROXYDERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

HYDROXYDERIVÁTY UHLOVODÍKŮ Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Nemám - Samanta YDROXYDERIVÁTY ULOVODÍKŮ - deriváty vody, kdy jeden z vodíkových atomů je nahrazen uhlovodíkovým zbytkem alkyl alkoholy aryl = fenoly ( 3 - ; 3 2 - ;

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

Jednou z nejdůležitějších skupin derivátů uhlovodíků jsou sloučeniny obsahující jednovazné hydroxylové skupiny OH, proto hydroxyderiváty:

Jednou z nejdůležitějších skupin derivátů uhlovodíků jsou sloučeniny obsahující jednovazné hydroxylové skupiny OH, proto hydroxyderiváty: ALKOHOLY, FENOLY A ANALOGICKÉ SIRNÉ SLOUČENINY Jednou z nejdůležitějších skupin derivátů uhlovodíků jsou sloučeniny obsahující jednovazné hydroxylové skupiny OH, proto hydroxyderiváty: Obecný vzorec hydroxysloučenin

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_INOVACE_CHE_410 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena Krejčíková

Více

Nebezpečí intoxikace. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí intoxikace. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Intoxikací se rozumí vniknutí toxické látky do organismu člověka. Při určitém množství toxické látky v organismu nastane jeho otrava. Toxické látky mohou vniknout do organismu

Více

Opakování učiva organické chemie Smart Board

Opakování učiva organické chemie Smart Board Opakování učiva organické chemie Smart Board VY_52_INOVACE_200 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie ročník: 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR. Rozdělení Detekce Taktika zásahu BCHL. Bojové chemické látky

MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR. Rozdělení Detekce Taktika zásahu BCHL. Bojové chemické látky MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR Rozdělení Detekce Taktika zásahu BCHL Bojové chemické látky BCHL - Úvod Bojové chemické látky Chemické látky, které mohou být využity

Více

CH 3 -CH 3 -> CH 3 -CH 2 -OH -> CH 3 -CHO -> CH 3 -COOH ethan ethanol ethanal kyselina octová

CH 3 -CH 3 -> CH 3 -CH 2 -OH -> CH 3 -CHO -> CH 3 -COOH ethan ethanol ethanal kyselina octová KARBOXYLOVÉ KYSELINY Karboxylové kyseliny jsou sloučeniny, v jejichž molekule je karboxylová funkční skupina: Jsou nejvyššími organickými oxidačními produkty uhlovodíků: primární aldehydy uhlovodíky alkoholy

Více

Biotransformace Vylučování

Biotransformace Vylučování Biotransformace Vylučování Toxikologie Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. Biotransformace proces chemické přeměny látek v organismu zpravidla enzymaticky katalyzované reakce vedoucí k látkám tělu vlastním nebo

Více

Potřebný čas pro výuku DUM: Metodické zhodnocení a popis práce s digitálním učebním materiálem:

Potřebný čas pro výuku DUM: Metodické zhodnocení a popis práce s digitálním učebním materiálem: Název školy Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 CZ.1.07/1.4.00/21.2862 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM: DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ Šablona

Více

Alkoholy, fenoly. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiřina Borovičková

Alkoholy, fenoly. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiřina Borovičková VY_32_INOVACE_CHE_259 Alkoholy, fenoly Autor: Jiřina Borovičková Ing. Použití: 9. třída Datum vypracování: 20. 3. 2013 Datum pilotáže: 16. 4. 2013 Metodika: objasnit složení alkoholů, stavbu molekuly,

Více

VY_32_INOVACE_07_B_15.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_15.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_15_ZDR Specifická poranění Datum tvorby 1.3.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty

Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty Úvod Karboxylové kyseliny jsou nejdůležitější organické kyseliny. Jejich funkční skupina je karboxylová skupina a tento název je složen ze slov karbonyl a

Více

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Konference ČKAIT 14. dubna 2015 Ing. Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Praha Co se dá ovlivnit

Více

Pracovní list: Karbonylové sloučeniny

Pracovní list: Karbonylové sloučeniny Pracovní list: Karbonylové sloučeniny 1. Doplň schéma rozdělení karbonylových sloučenin: karbonylové sloučeniny obsahují skupinu obsahují skupinu koncovka je koncovka je např. např. 2. Označ červeně ketony

Více

Herní otázky a jejich řešení:

Herní otázky a jejich řešení: Herní otázky a jejich řešení: 1) Kde v přírodě můžeme najít methan? Methan je plyn, který je hlavní součástí zemního plynu, tvoří se také při přeměnách uhlí a dále vzniká mikrobiálním rozkladem celulosy

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK

STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010 Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší v Česku Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010 Obsah 1. Znečištění ovzduší 2. Způsoby měřm ěření emisí 3. Nemoci způsoben

Více

1. Hydroxysloučeniny 2. Thioly 3. Ethery

1. Hydroxysloučeniny 2. Thioly 3. Ethery Kyslíkaté deriváty uhlovodíků I 1. ydroxysloučeniny 2. Thioly 3. Ethery deriváty kyslíkaté hydroxysloučeniny R alkoholy fenoly ethery RR karbonylové sloučeniny aldehydy RC ketony RCR karboxylové sloučeniny

Více

DRÁŽDIVÉ OTRAVNÉ LÁTKY. plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. Katedra toxikologie Fakulty vojenského zdravotnictví UO

DRÁŽDIVÉ OTRAVNÉ LÁTKY. plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. Katedra toxikologie Fakulty vojenského zdravotnictví UO DRÁŽDIVÉ OTRAVNÉ LÁTKY plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. Katedra toxikologie Fakulty vojenského zdravotnictví UO ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Extrémně dráždivé, avšak relativně málo toxické otravné látky s

Více

ALKOHOLY, FENOLY A ETHERY. b. Jaké zdroje cukru znáte a jak se nazývají produkty jejich kvašení?

ALKOHOLY, FENOLY A ETHERY. b. Jaké zdroje cukru znáte a jak se nazývají produkty jejich kvašení? ALKOLY, FENOLY A ETHERY Kvašení 1. S použitím literatury nebo internetu odpovězte na následující otázky: a. Jakým způsobem v přírodě vzniká etanol? Napište rovnici. b. Jaké zdroje cukru znáte a jak se

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto FUNKČNÍ DEIVÁTY KABXYLVÝH KYSELIN X KABXYLVÉ KYSELINY funkční deriváty + H reakce na vazbě vodík kyslík hydroxylové skupiny reakce probíhající

Více

Tabulka chemické odolnosti

Tabulka chemické odolnosti Acetaldehyd (vodný roztok), 40% + o x + o + x x o x x o + o + + + o Acetamid (vodný roztok), 50% + + 1 x + + 1 + x x x + 1 x x x + x + 1 x + x + Kyselina octová, 2% + + + + + + + + o + + + + o + x x o

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Rozdělení jedů Podle

Více

Chemie životního prostředí III Atmosféra (10) Těkavé organické látky (VOCs)

Chemie životního prostředí III Atmosféra (10) Těkavé organické látky (VOCs) Centre of Excellence Chemie životního prostředí III Atmosféra (10) Těkavé organické látky (VOCs) Ivan Holoubek RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox. recetox.muni.cz; http://recetox.muni

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 LRR/CHPB2 Chemie pro biology 2 Karboxylové kyseliny Lucie Szüčová Osnova: fyzikální vlastnosti karboxylových kyselin, základní

Více

UHLOVODÍKY ALKANY (...)

UHLOVODÍKY ALKANY (...) UHLOVODÍKY ALKANY (...) alifatické nasycené uhlovodíky nerozvětvené i rozvětvené mezi atomy uhlíku pouze jednoduché vazby (σ vazby), mezi nimi úhel 109 28 název: kmen + an obecný vzorec C n H 2n + 2 tvoří

Více

PROGRAMY ZODPOVĚDNÉ SPRÁVY PRODUKTŮ ISOPA. Walk the Talk RŮZNÉ CHEMICKÉ LÁTKY

PROGRAMY ZODPOVĚDNÉ SPRÁVY PRODUKTŮ ISOPA. Walk the Talk RŮZNÉ CHEMICKÉ LÁTKY PROGRAMY ZODPOVĚDNÉ SPRÁVY PRODUKTŮ ISOPA Walk the Talk RŮZNÉ CHEMICKÉ LÁTKY Seznámení s bezpečnostními listy vašeho dodavatele, případně s jejich elektronickou verzí, je vaší POVINNOSTÍ, protože obsahují

Více

Vstup látek do organismu

Vstup látek do organismu Vstup látek do organismu Toxikologie Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. 2 podmínky musí dojít ke kontaktu musí být v těle aktivní Působení jedů KONTAKT - látka účinkuje přímo nebo po přeměně (biotransformaci)

Více

(No Skidding Slip Resistant Acrylic Spray Clear)

(No Skidding Slip Resistant Acrylic Spray Clear) Datum vydání: 12. 10. 2009 Strana: 1/11 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo přípravku Název přípravku: Protiskluzový akrylátový přípravek ve spreji

Více

První pomoc při dalších postiženích.

První pomoc při dalších postiženích. při dalších postiženích. (zpět) Mdloba postiženého uložit do polohy vleže, popř. autotransfúzní polohy a uvolnit oděv.zajistit průchodnost dýchacích cest, dostatek čerstvého vzduchu a lze přiložit studený

Více

CHEMIE SLOUŽÍ I OHROŽUJE

CHEMIE SLOUŽÍ I OHROŽUJE CHEMIE SLOUŽÍ I OHROŽUJE autoři: Hana a Radovan Sloupovi 1. Ze tří cisteren unikly tři plyny - helium, amoniak a chlor. Napiš do obláčků správné značky nebo vzorce. Pomůže ti výstražné značení nebezpečnosti

Více

Alkoholy prezentace. VY_52_Inovace_236

Alkoholy prezentace. VY_52_Inovace_236 VY_52_Inovace_236 Alkoholy prezentace Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Pojmenujte

Více

13 DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

13 DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ Deriváty uhlovodíků Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Bednaříková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

ALKOHOLY A FENOLY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 10. 2012. Ročník: devátý

ALKOHOLY A FENOLY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 10. 2012. Ročník: devátý ALKOHOLY A FENOLY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s hydroxylovými

Více

Mezi karbonylové sloučeniny patří deriváty uhlovodíků, jejichž molekuly obsahují funkční skupinu

Mezi karbonylové sloučeniny patří deriváty uhlovodíků, jejichž molekuly obsahují funkční skupinu KARBONYLOVÉ SLOUČENINY Mezi karbonylové sloučeniny patří deriváty uhlovodíků, jejichž molekuly obsahují funkční skupinu Tato skupina se nazývá karbonylová funkční skupina, nebo také oxoskupina a sloučeniny,

Více

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS) je systém Organizace spojených národů

Více

HistoFor BFS 10% roztok formalínu

HistoFor BFS 10% roztok formalínu 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikace přípravku Obchodní název: Složení: 4% roztok formaldehydu -pufrovaný 1.2 Příslušná určená použití Určen pro farmaceutické a biochemické účely 1.3

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

S Y N T H E S I A Příloha č.6 k OS 65/6 Identifikace a hodnocení rizik. Zdroje rizika ohrožující život a zdraví osob v prostoru výrobních technologií

S Y N T H E S I A Příloha č.6 k OS 65/6 Identifikace a hodnocení rizik. Zdroje rizika ohrožující život a zdraví osob v prostoru výrobních technologií Strana: 1 z: 8 Zdroje rizika ohrožující život a zdraví osob v prostoru výrobních technologií Nitrace E 11, E 14 Nitrační kyseliny F 1 F 10, E 3 Stabilizace E 9, E 12, E 4 SBU Nitrocelulóza Oddělení výroby

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení ES 1907/2006 OSTŘIKOVAČ 80 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení ES 1907/2006 OSTŘIKOVAČ 80 C Strana : 1 z 7 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI : 1.1. Identifikace přípravku : 1.2. Použití přípravku :Koncentrovaná kapalina s bodem tuhnutí -80 C do ostřikovačů skel a reflektorů motorových vozidel

Více

Znečištění ovzduší a zdraví

Znečištění ovzduší a zdraví Znečištění ovzduší a zdraví Čelákovice, 31. března 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) Evropa: asi 370 tisíc předčasných úmrtí ročně zkracuje

Více

3. FYZIKÁLNĚ CHEMICKÉ VLASTNOSTI A TECHNICKO BEZPEČNOSTNÍ PARAMETRY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

3. FYZIKÁLNĚ CHEMICKÉ VLASTNOSTI A TECHNICKO BEZPEČNOSTNÍ PARAMETRY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 3. FYZIKÁLNĚ CHEMICKÉ VLASTNOSTI A TECHNICKO BEZPEČNOSTNÍ PARAMETRY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK V této kapitole se dozvíte: Co jsou fyzikálně chemické vlastnosti. Co jsou technicko bezpečnostní parametry. Které

Více

Vybrané problémy životního prostředí pro biology Tabákový kouř a jeho rizika (toxické látky znečišťující ovzduší) Bc. Jana Nedbalová Obsah příspěvku Úvod do problematiky Zdroje tabákového kouře Skladba

Více

Nebezpečné jedy kolem nás

Nebezpečné jedy kolem nás Nebezpečné jedy kolem nás Chlumova 17 130 00 Praha 3 tel/fax: 222 781 471 GSM: 774 406 825 e-mail: arnika@arnika.org www.arnika.org látky nás provázejí každý den a na každém kroku. Z chemických látek sestává

Více

468 mv ph 0,1 (9883)

468 mv ph 0,1 (9883) Bezpečnostní list Oxidačně-redukční pufrovací roztok 468 mv ph 0,1 (9883) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Oxidačně-redukční

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Jsou problémy s formaldehydem minulostí? Aktuální pohled na zdravotní účinky. MUDr.Helena Kazmarová MUDr.Helena Velická Státní zdravotní ústav

Jsou problémy s formaldehydem minulostí? Aktuální pohled na zdravotní účinky. MUDr.Helena Kazmarová MUDr.Helena Velická Státní zdravotní ústav Jsou problémy s formaldehydem minulostí? Aktuální pohled na zdravotní účinky MUDr.Helena Kazmarová MUDr.Helena Velická Státní zdravotní ústav Proč? Formaldehyd je všudypřítomný, je významnou škodlivinou

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zák. č. 434/2005 Sb. a vyhl. 460/2005 Sb. a dle směrnice Evropské komise 2004/73/ES HYDROXID SODNÝ 25%

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zák. č. 434/2005 Sb. a vyhl. 460/2005 Sb. a dle směrnice Evropské komise 2004/73/ES HYDROXID SODNÝ 25% datum vydání: 17.02.2006 datum revize: 17.02.2006 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zák. č. 434/2005 Sb. a vyhl. 460/2005 Sb. a dle směrnice Evropské komise 2004/73/ES HYDROXID SODNÝ 25% 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. pracovní list. Hygiena a toxikologie. Mgr. Alexandra Šlegrová

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. pracovní list. Hygiena a toxikologie. Mgr. Alexandra Šlegrová Název školy Číslo projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Název projektu Klíčová aktivita Označení materiálu:

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Indexy chemické penetrace a odpudivosti

Indexy chemické penetrace a odpudivosti Indexy chemické penetrace a odpudivosti Penetrace kapalné chemikálie je fyzikální proces, kdy kapalina proniká do textilie skrze póry nebo otvory. Penetrace kapaliny textilií a odpudivost textilie pro

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr.

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova www.projektsako.cz Environmentální výchova Pracovní list č. 6 žákovská verze Téma: Kvalita vzduchu ve vnitřním prostředí měřená množstvím CO 2 Změna ve složení vzduchu měřená množstvím CO 2 v cigaretovém

Více

Obecná charakteristika Názvosloví Rozdělení Příprava a výroba Fyzikální vlastnosti Chemické vlastnosti Hlavní zástupci

Obecná charakteristika Názvosloví Rozdělení Příprava a výroba Fyzikální vlastnosti Chemické vlastnosti Hlavní zástupci Obecná charakteristika Názvosloví Rozdělení Příprava a výroba Fyzikální vlastnosti Chemické vlastnosti Hlavní zástupci Kyslíkaté deriváty. Jeden nebo více atomů vodíku nahrazeno hydroxylovou skupinou OH.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

ZS Purkynova Vyskov. Mgr. Jana Vašíèková / vasickova@zspurkynova.vyskov.cz Pøedmìt Chemie Roèník 9. Klíèová slova Uhlovodíky Oèekávaný výstup

ZS Purkynova Vyskov. Mgr. Jana Vašíèková / vasickova@zspurkynova.vyskov.cz Pøedmìt Chemie Roèník 9. Klíèová slova Uhlovodíky Oèekávaný výstup Chemie Pøíspìvek pøidal Administrator Tuesday, 05 March 2013 Aktualizováno Tuesday, 25 June 2013 Názvosloví uhlovodíkù Významné anorganické kyseliny Významné oxidy Deriváty uhlovodíkù halogenderiváty Kyslíkaté

Více

RETIGO RINSING AGENT

RETIGO RINSING AGENT Strana 1 z 6 stran 1. Identifikace přípravku a výrobce nebo dovozce: 1.1. Identifikace přípravku: Obchodní název přípravku: RETIGO rinsing agent Použití: Přípravek určený pro myčky skla. 1.2. Identifikace

Více

1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton

1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton varianta A řešení (správné odpovědi jsou podtrženy) 1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton 2. Sodný kation Na + vznikne, jestliže atom

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH1

SADA VY_32_INOVACE_CH1 SADA VY_32_INOVACE_CH1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Danou Tkadlecovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: tkadlecova@szesro.cz Základy názvosloví anorganických sloučenin

Více

Kyslíkaté deriváty uhlovodíků I

Kyslíkaté deriváty uhlovodíků I deriváty kyslíkaté hydrysloučeniny alkoholy Kyslíkaté deriváty uhlovodíků I ethery fenoly 1. ydrysloučeniny. Thioly. Ethery karbonylové sloučeniny karbylové sloučeniny aldehydy ketony 1. ydrysloučeniny

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání: 23.02. 2009 Strana 1 (celkem 7) Datum revize:

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání: 23.02. 2009 Strana 1 (celkem 7) Datum revize: Datum vydání: 23.02. 2009 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE 1.1 Identifikace přípravku: NAFTALEN tablety 1.2 Použití přípravku: Dezodorační a insekticidní prostředek. 1.3 Identifikace

Více

KARBOXYLOVÉ KYSELINY C OH COOH. řešení. uhlovodíkový zbytek. KARBOXYLOVÝCH funkčních skupin. - obsahují 1 či více

KARBOXYLOVÉ KYSELINY C OH COOH. řešení. uhlovodíkový zbytek. KARBOXYLOVÝCH funkčních skupin. - obsahují 1 či více KARBXYLVÉ KYSELINY - obsahují 1 či více KARBXYLVÝCH funkčních skupin. - nejvyšší organické oxidační produkty uhlovodíků řešení R CH R C H R = uhlovodíkový zbytek 1 KARBXYLVÉ KYSELINY Dělení dle: a) typu

Více

T E C H N I C K Á chemická odolnost membrána čistá polyurea TECNOCOAT P-2049

T E C H N I C K Á chemická odolnost membrána čistá polyurea TECNOCOAT P-2049 TEKUTÁ OCHRANNÁ HYDROIZOLAČNÍ MEMBRÁNA T E C H N I C K Á S L O Ž K A chemická odolnost membrána čistá polyurea TECNOCOAT P-2049 Voda Solanka Odolná Chlorovaná Demineralizovaná voda voda H 2 O Destilovaná

Více

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V.

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. 20.4.2013 Kongresové centrum, hotel Primavera, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY STANDARDNÍ VĚTY OZNAČUJÍCÍ SPECIFICKOU RIZIKOVOST A STANDARDNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY 1. Standardní věty označující specifickou

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více

Výskyt metanolu a 2-propanolu v alkoholických nápojích - příspěvek k metanolové aféře

Výskyt metanolu a 2-propanolu v alkoholických nápojích - příspěvek k metanolové aféře Výskyt metanolu a 2-propanolu v alkoholických nápojích - příspěvek k metanolové aféře Libuše Vítková Anna Bartošíková Irena Řehůřková Jiří Ruprich Státní zdravotní ústav Centrum zdraví, výživy a potravin

Více