Organické škodlivé látky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organické škodlivé látky"

Transkript

1 Organické škodlivé látky 1. Úvod 2. Uhlovodíky 3. Halogenderiváty uhlovodíků 4. Alkoholy a fenoly 5. Ethery 6. Aldehydy a ketony 7. Dusíkaté látky 8. Sloučeniny síry

2 Úvod Ze znalosti struktury molekuly lze odhadnout její jedovatost a nebezpečnost (požární riziko). Často těkavé látky nebezpečí inhalace. Spotřeba velkých množství organických látek např. pohonné hmoty. Snadná rozpustnost v tucích (lipofilní povaha) a vstřebávání celým tělem. Nesoulad mezi rozpoznáním látek smysly a nebezpečností. Existuje řada výjimek: metanol a etanol, kyselina mravenčí a kyselina octová, aj.

3 Uhlovodíky - alifatické Toxikologický účinek na CNS narkotický a depresivní. Se stoupajícím počtem násobných vazeb rostou narkotické účinky. Nebezpečné hořlaviny až do C 12. Metan, etan, propan a butan: Spíše dusivý účinek. Uhlovodíky C 5 C 7 : Poškozují periferní nervový systém, snadno pronikají pokožkou, kterou silně odmašťují. Při zasažení očí poškozují rohovku. Parafinový olej: (alkany >C 16 ): Neškodný, používán jako projímadlo, vaseliny jako základ mastí. Acetylen: Výbušný plyn (za tlaku), tvorba acetylidů (sloučenin s kovy), zejména acetylidy Cu a Ag jsou výbušné.

4 Uhlovodíky cyklické, zejména aromatické Toxikologický účinek na řadu orgánů: játra, ledviny, srdce a cévy. Účinek na CNS po akutní a chronické expozici. Silné narkotické účinky u těkavých aromátů (vzrušení, opilost, nejistá chůze, závrať). Benzen: Zhoubný účinek kostní dřeň a na krvetvorbu vyvolání leukémie. Hlavně inhalační působení. Jako rozpouštědlo je nahrazován toluenem, xyleny a cyklohexanem. Toluen: Akutní otrava se podobá otravě alkoholem. Dráždivé působení na pokožku, u vnímavých jedinců ekzémy. Xyleny: Méně nebezpečné než toluen, vzácné akutní otravy. Chronická otrava ospalost, malátnost a poruchy spánku.

5 Uhlovodíky cyklické, zejména aromatické Naftalen: Vznik šedého zákalu. Antracen: Fotosenzibilizující účinek. Rozpouštědlo solventní nafta (směs aromátů): Akutní otrava připomíná otravu benzenem, při chronické otravě je méně nebezpečná než benzen. Polycyklické aromáty (PAH): V kamenouhleném dehtu a destilačních zbytcích. Většinou významné karcinogenní účinky, benzo[a]pyren je první z karcinogenů izolovaných z této řady. pyren benzo[a]pyren chrysen

6 Halogenované uhlovodíky Rozmanité účinky dráždivé, neurotoxické, hepatotoxické, kardiotoxické, nefrotoxické, karcinogenní, mutagenní a teratogenní. Halogenované alifatické uhlovodíky Chlormetan, brommetan, jodmetan: Nervové jedy s narkotickým účinkem. Chronické otravy: únava, psychické poruchy, nevolnost, zažívací obtíže. CH 3 I karcinogen. Dichlormetan: Relativně nejedovatý, páry působí narkózu. Chloroform: Silně narkotický účinek, poškozuje srdce, játra, ledviny, podezřelý karcinogen. Tetrachlormetan: Toxicita zvýšena přítomností alkoholu. Dráždí horní cesty dýchací, poškozuje játra, ledviny a srdce, podezřelý karcinogen. Narkotický účinek. Bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, průjmy.

7 Halogenované uhlovodíky 1,1,2,2-tetrachloretan: Velmi jedovatý (10 než CCl 4 ) se silnými narkotickými a dráždivými účinky. Poškození ledvin, jater, srdce. Nebezpečné jsou koncentrace >20 ppm, cítit je od koncentrací >3 ppm. Vinylchlorid: Narkóza spojená s útlumem dýchání a změnami srdeční činnosti při akutních otravách. Chronická expozice poškozuje cévy, kosti a kůži. Je cítit až při koncentracích ohrožujících zdraví. Prokázaný mutagenní a karcinogenní účinek! Trichlorethylen: Dráždivá látka s narkotickými účinky. Tetrachlorethylen: Relativně nezávadné chlorované rozpouštědlo. Je podezřelým karcinogenem. Hexachloretan: Látka dráždící oči, sliznice a kůži. Halogenované alifatické uhlovodíky mohou prudce reagovat se silně redukujícími kovy.

8 Halogenované uhlovodíky Halogenované aromáty a některé deriváty Chlorbenzen: Jedovatost přirovnávána k benzenu. Kromě působení na vnitřní orgány může vyvolat alergická kožní onemocnění. o/p-dichlorbenzen: Vstřebává se dosti snadno kůží a může vyvolat alergické reakce. Dále působí na vnitřní orgány. Polychlorované bifenyly (PCB): akutní jedovatost není velká, nebezpečné je dlouhodobé působení: hromadí se v tukové tkáni a pomalu se metabolizují. Obtížná likvidace riziko tvorby dioxinů a chlorovaných benzofuranů. Jejich používaní je dnes zakázáno s výjimkou speciálního použití. Polybromované bifenyly a difenylethery: Podobné toxikologické vlastnosti jako polychlorované bifenyly. Množství těchto látek ve výrobcích na trhu EU upravují její směrnice (rok 2006).

9 Halogenované uhlovodíky 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin (dioxin, I): Vzniká z chlorovaných derivátů fenolu při zahřívání, působením zásad nebo při spalování látek, které obsahují chlorfenoly a/nebo PCB. Způsobuje chlorové akné a silně působí na vnitřní orgány. Karcinogenní, mutagenní a teratogenní. Hromadí se v tukových tkáních, kde setrvává dlouhou dobu. 2,3,7,8-tetrachlordibenzofuran (II): Účinky podobné dioxinu. I II 4,4 -dichlordifenyltrichlormetylmetan (DDT): Hromadění v tukových tkáních, vstřebává se kůží. Nebezpečný pro životní prostředí.

10 Alkoholy a fenoly Alkoholy: Jednoduché alkoholy mají narkotické účinky, které rostou s počtem atomů uhlíku (max. 6), rozvětvením a nenasyceností uhlíkového skeletu. Jedovatost naopak klesá s jeho rozvětvením. Dráždivé účinky podporují dvojné vazby. Metanol: Smrtelná dávka při požití ~30 ml, slepota po 7 až 15 ml. Otrava CNS, otok mozku. Příznaky bolesti žaludku a po 3 hodinách zvracení. První pomoc podání aktivního uhlí, vyvolání zvracení, výplachy žaludku 4% vodným roztokem NaHCO 3, nebo podáváme 100 až 150 ml 40% lihoviny. Ethanol: Technický denaturován jedovatými látkami a může být znečištěn doprovodnými látkami podle způsobu výroby.

11 Alkoholy a fenoly 1-Propanol: Jedovatost a narkotické účinky jsou silnější než u ethanolu. 2-Propanol: Jedovatost a narkotické účinky zhruba 2 větší než u ethanolu. Dráždí oči a sliznice. Po otravách se dostavují přechodné poruchy jater a ledvin. Butanoly a pentanoly: V malých koncentracích jsou v kvasném alkoholu (přiboudlina). Znatelně jedovatější než ethanol. Ethylenglykol: Dráždí pokožku. Poškozuje ledviny a játra. Po požití se podává aktivní uhlí. Diethylenglykol a triethylenglykol: Méně toxické než ethylenglykol. Glycerol: Nejedovatý.

12 Alkoholy a fenoly Fenoly: Kyselé vlastnosti podmiňují jejich dráždivé a leptavé účinky. Snadno se vstřebávají a mají celkově silný účinek. Poškozují nervový systém, játra, ledviny, krevní obraz a některé jsou karcinogenní. Fenol: Po požití se projevují prudké bolesti v ústech a zažívacím traktu a otrava končí smrtí. Chronické otravy po inhalaci par nebo potřísněním pokožky. Projevují se bolestmi hlavy, nechutenstvím, ochablostí a kožními ekzémy. Kresoly, xylenoly: Účinky podobné fenolu. Chlorfenoly: vysoce jedovaté, 2,4,5-trichlorfenol je typický prekursor dioxinu. Pentachlorofenol a sodná sůl používány v přípravcích pro ochranu dřeva. Dinitrokresol: nebezpečná látka, dříve agrochemikálie.

13 Ethery Narkotický účinek roste s molární hmotností a počtem násobných vazeb. Existuje jeho maximum jako důsledek klesající těkavosti. Účinky na játra a ledviny jsou spíše slabé. Jsou to vysoce hořlavé kapaliny, jejichž páry tvoří se vzduchem výbušné směsi. Tvorba peroxidů. Některé halogenované ethery použity jako anestetika v medicíně. Dimethylether: málo škodlivý, vhodný hnací plyn do sprejů. Diethylether: Po požití vyvolává opilost rychleji než alkohol, trvání je krátké; smrtelná dávka je 25 ml. Při silných expozicích ochrne dýchací systém. Chronické otravy mírná opilost, únava a ospalost. terc-butyl(methyl)ether: podezření z karcinogenity v USA a tamní zákaz jako přísady do paliv.

14 Ethery Ethylvinylether: Dosti silné narkotické účinky, dráždí sliznice a zvláště oči. Chlormethylmethylether: Silné dráždivé účinky, inhalace, požití, průnik kůží. Chronické působení zvyšuje riziko rakoviny plic. Di(chlormethyl)ether: Páry silně dráždí, koncentrace 100 ppm je nesnesitelná. Prokázaný karcinogen. Ethylenoxid: Plyn páchnoucí po shnilých jablkách. Značně jedovatý a dráždivý. Riziko plicního edému a podezření z karcinogenity. Tetrahydrofuran: Málo jedovatá látka, dlouhodobé expozice vedou k poškození jater. 1,4-Dioxan: Silně dráždí oči a způsobuje záněty spojivek. Dlouhodobé expozice ohrožují játra.

15 Aldehydy a ketony Rozmanité účinky. Přítomnost halogenu, -NO 2 a -NH 2 skupin zesiluje dráždivé, leptavé a toxické účinky. Skupina -OH naopak tyto účinky oslabuje. Aldehydy. Nízkomolekulární mají výrazný dráždivý účinek, který je zesilován násobnými vazbami. Poškozují játra a ledviny. S rostoucí délkou řetězce klesá dráždivý účinek a roste účinek narkotický. Alergická onemocnění při kontaktu s kůží. Akutní otravy deprese CNS a při velkých dávkách křeče. Hořlaviny první třídy. Methanal (formaldehyd): Způsobuje koagulaci bílkovin. Smrtelná dávka je g 40% roztoku. Chronická otrava záněty dýchacích cest (astma), zažívací potíže, a bolesti hlavy. Rizikový zejména pro mladé ženy. Karcinogenní účinek na lidi neprokázán.

16 Aldehydy a ketony Ethanal (acetaldehyd): Po požití se dostavují žaludeční potíže a zvracení. Meziprodukt při přeměně ethanolu v těle. 2-Propenal: Silně dráždí dýchací cesty a při větších koncentracích vyvolává edém plic. Desaktivace jaterních buněk. Trichloracetaldehyd: Účinek se blíží fosgenu. Ketony. Narkotické účinky jsou silnější než u aldehydů, dráždivé jsou mírnější. To neplatí u nenasycených ketonů. Poškození jater, ledvin a CNS. Hořlaviny první třídy. 2-Propanon (aceton): Působí na CNS, má kumulativní účinek. Akutně pálení v nosohltanu, bolesti hlavy a závratě. Chronicky bolesti hlavy, závratě, únava, nechutenství a kašel.

17 Dusíkaté látky Významná skupina jedů. Jedovatost nitro a aminosloučenin je často podobná, protože jejich účinek je způsoben stejnými metabolity. Alifatické aminy: Silné zásady s dráždivými a leptavými účinky. Nebezpečné pro oči. Látky s více aminoskupinami vyvolávají alergické kožní reakce a při inhalaci bronchiální astma. U solí jsou výrazné účinky na CNS, vegetativní nervstvo a krevní oběh. Dimethylamin: Při inhalaci způsobuje tukovou degradaci a změny v játrech a degeneraci varlat. 1,2-Diaminoethan: Silné místní dráždivé účinky, tvorba puchýřů, poškození sliznic dýchacího ústrojí a očí. Zasažení CNS. Inhalace: bolesti hlavy, závratě, zvracení až bezvědomí. Chronicky poškozuje játra a ledviny.

18 Dusíkaté látky Aromatické aminy: Mnohem menší zásaditost ve srovnání s alifatickými aminy. Cyanosa, někdy hemolýza. Poškození jater, též karcinogenní účinky. Anilin: Do těla proniká plícemi, zažívacím traktem a pokožkou. Akutní otrava bolest hlavy, únava, těžký dech a výrazná cyanosa rtů. Chronická otrava: poškození červených krvinek. Nitroaniliny: Silnější jedy než anilin. Při otravách nepodáváme mléko, tuky a alkohol. 2-Aminonaftalen: Prokázaný karcinogenní účinek (močový měchýř) při dlouhodobých expozicích. 4,4 -Diaminodifenyl (benzidin): Prokázaný karcinogen. Barviva na jeho bázi a aminonaftalenu mají stejné účinky, a proto se dnes nevyrábějí.

19 Dusíkaté látky Nitrosloučeniny: Cyanosa, někdy hemolýza. Poškození jater, též karcinogenní účinky. Nitromethan: Dráždivé účinky na sliznice dýchacího cest, po velké expozici otok plic. Dále působí na CNS (depresivně a narkoticky) a poškozuje játra a ledviny. Nitroethan: Dráždivé účinky ještě silnější než u nitromethanu. Nitrobenzen: Vstupuje do těla plícemi, zažívacím traktem a pokožkou. Způsobuje silnou cyanosu tkáním schází kyslík a dochází k jejich poškození, zvláště jater. Vysoké koncentrace poškozují CNS, vyvolávají bolesti hlavy, zvracení, křeče a kóma. Kumulativní jed.

20 Dusíkaté látky Nitrotolueny: Podobné účinky jako nitrobenzen. 2-Nitronaftalen: Toxické vlastnosti jsou podobné 2-aminonaftalenu. Specificky poškozuje rohovkový epitel v oční štěrbině. Podezřelý karcinogen. 1,3-Dinitrobenzen: za II. světové války jako náhrada TNT, počítal se mezi silné průmyslové jedy. 2,4,6-Trinitrotoluen: standardní trhavina. 1,3,5-Triamino-2,4,6-trinitrobenzen: speciální trhavina pro aplikace za vysokých teplot, například zhášení hořících ropných vrtů. Při větším počtu nitroskupin na aromatickém jádře se tyto sloučeniny řadí mezi výbušniny.

21 Kyseliny a jejich deriváty Skupina sloučenin s jednotnými účinky, které působí svou kyselostí dráždí oči a sliznice, leptají pokožku. Nízkomolekulární monokarboxylové kyseliny jsou těkavé riziko inhalace. S nenasyceností roste dráždivý účinek, například kyselina akrylová. Kyselina methanová (mravenčí): Po inhalaci se vyskytuje zvýšená kazivost zubů, žaludeční obtíže a v důsledku otravy i poškození ledvin. Kyselina fluoroctová: Velmi jedovatá, napadá CNS, otok plic, ztráta vědomí, vstupuje do Krebsova cyklu. Kyselina ethandiová: Celkem dobře se vstřebává pokožkou a sliznicemi. Po kontaktu rukou s 5% roztokem bolesti rukou s městnáním krve v prstech a poškození cév. Koncentrované roztoky poleptání, žluté nehty a vředy.

22 Kyseliny a jejich deriváty Peroxykyseliny: Dráždivé působení na oči, sliznice a kůži. Kyselina peroctová je ideálním antimikrobiálním činidlem. Halogenidy kyselin (acetylchlorid, benzoylchlorid, oxalylchlorid): Velmi reaktivní látky, které působí dráždivě na dýchací cesty a oči, způsobují otok plic a popáleniny na pokožce. Anhydridy kyselin: Dráždivé působení a dehydratace tkání. Inhalace může vést až k vážnému poškození průdušek a plic. Acetanhydrid, jehož celková jedovatost není velká, může při vniknutí do oka zavinit trvalé zakalení rohovky.

23 Kyseliny a jejich deriváty Estery kyselin: Nízkomolekulární jsou těkavé kapaliny charakteristické vůně. Charakteristická je hydrolýza rozklad na kyselinu a alkohol. Působí na CNS, játra, žaludeční sliznice, ledviny a cévy. Estery a-halogenkarboxylových kyselin (chloroctan methylnatý, trichloroctan ethylnatý): Silně dráždí a leptají pokožku a sliznice. Slzotvorné účinky. Ftaláty (estery kyseliny ftalové, dimethylftalát, dibutylftalát, 2-ethylhexylftalát): Akutní otrava není pravděpodobná. Dlouhodobé působení je spojeno s rizikem akumulace v organismu a poškození četných orgánů. Embryotoxické a teratogenní účinky.

24 Kyseliny a jejich deriváty Amidy karboxylových kyselin: Rozmanité účinky na živé organismy. Některé mají závažné účinky: hepatotoxicita, nefrotoxicita, mutagenita, teratogenita a karcinogenita. Formamid: Akutní otrava poruchy koordinace, křeče, částečné ochrnutí. Neurotoxický, poškození cév. Dimethylformamid: Polární aprotické rozpouštědlo, mísitelné s vodou a mnoha organickými kapalinami. Lehce proniká pokožkou společně s látkami, které jsou v něm rozpuštěny. Otrava může mít za následek poškození CNS, jater a ledvin. Práce doprovázena bolestmi hlavy, zažívacími potížemi a nechutenstvím. Akrylamid: Proniká kůží a nebezpečná je inhalace prachových částic. Napadá nervový systém. Kumulativní jed a podezřelý karcinogen. Zdroj: smažené potraviny.

25 Kyseliny a jejich deriváty Nitrily mají rozmanitou účinnost. Je doporučeno považovat každý nitril za jedovatý, pokud není prokázán opak. Základním projevem otravy je dušení kvůli blokádě enzymů přenášejících kyslík při tkáňovém dýchání. Methylkyanid (acetonitril): Výrazný narkotický účinek, ale méně toxický než ethyl- a propylkyanid. Riziko spočívá v možnosti odštěpení HCN. Alkylkyanidy C 14 a vyšší jsou pouze slabě jedovaté. Akrylonitril (vinylkyanid): Silně toxický, podezřelý karcinogen. Benzonitril: Snadné odštěpení kyanovodíku působením enzymů oxydas ke příčinou značné jedovatosti.

26 Sloučeniny síry Rozmanitá struktura se projevuje velmi odlišnými účinky na organismus. Přítomnost síry v molekule není z hlediska účinku charakteristická pro jedovatost sloučeniny. Alkanthioly: Méně jedovaté než sulfan, ale zápach odpornější (pro C 1 C 5 ). Thiofenoly: Silnější místní účinky než alkanthioly. Methanthiol: Jedovatost srovnatelná se sulfanem. Nízké koncentrace dráždí oči a sliznice a vyvolávají bolest hlavy a zvracení. Podráždění dýchacích cest může vést až k otoku plic. Chronické otravy vyvolávají záněty kůže. Ethanthiol: 1/8 jedovatosti sulfanu. Příznaky otravy se projevují zvracením, průjmy a výskytem bílkovin a krve v moči. Akutní otravy se projevují bezvědomím, křečemi a cyanosou.

DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ

DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ Doplňte k názvu derivátu uhlovodíku charakteristickou skupinu: alkohol Název derivátu Charakteristická skupina nitroderivát karboxylová kyselina aldehyd halogenderivát keton Doplňte

Více

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci Chroman draselný, K 2 CrO 4 T, N R: 49-46-36/37/38-43-50/53

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_172_Toxikologie přechodných kovů_pwp

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_172_Toxikologie přechodných kovů_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Kyslíkaté deriváty. 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly. řešení. Dle OH = hydroxylová skupina

Kyslíkaté deriváty. 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly. řešení. Dle OH = hydroxylová skupina Kyslíkaté deriváty řešení 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly Dle = hydroxylová skupina 1 Hydroxyderiváty Alifatické alkoholy: náhrada 1 nebo více atomů H. hydroxylovou skupinou (na 1 atom C vázaná

Více

2. Karbonylové sloučeniny

2. Karbonylové sloučeniny 2. Karbonylové sloučeniny Karbonylové sloučeniny jsou deriváty uhlovodíků, které obsahují karbonylovou skupinu: Tyto sloučeniny dělíme na aldehydy a ketony. Aldehydy Aldehydy jsou deriváty uhlovodíků,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_INOVACE_CHE_410 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena Krejčíková

Více

Pracovní list: Karbonylové sloučeniny

Pracovní list: Karbonylové sloučeniny Pracovní list: Karbonylové sloučeniny 1. Doplň schéma rozdělení karbonylových sloučenin: karbonylové sloučeniny obsahují skupinu obsahují skupinu koncovka je koncovka je např. např. 2. Označ červeně ketony

Více

Klasifikace látek a směsí

Klasifikace látek a směsí Klasifikace látek a směsí Dle nařízení EP a Rady EU 1272/2008/EC (CLP) Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Rybitví č.p. 296, Rybitví 533

Více

VY_32_INOVACE_07_B_15.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_15.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_15_ZDR Specifická poranění Datum tvorby 1.3.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK

STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Konference ČKAIT 14. dubna 2015 Ing. Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Praha Co se dá ovlivnit

Více

První pomoc při dalších postiženích.

První pomoc při dalších postiženích. při dalších postiženích. (zpět) Mdloba postiženého uložit do polohy vleže, popř. autotransfúzní polohy a uvolnit oděv.zajistit průchodnost dýchacích cest, dostatek čerstvého vzduchu a lze přiložit studený

Více

(No Skidding Slip Resistant Acrylic Spray Clear)

(No Skidding Slip Resistant Acrylic Spray Clear) Datum vydání: 12. 10. 2009 Strana: 1/11 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo přípravku Název přípravku: Protiskluzový akrylátový přípravek ve spreji

Více

Alkoholy prezentace. VY_52_Inovace_236

Alkoholy prezentace. VY_52_Inovace_236 VY_52_Inovace_236 Alkoholy prezentace Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Pojmenujte

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. pracovní list. Hygiena a toxikologie. Mgr. Alexandra Šlegrová

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. pracovní list. Hygiena a toxikologie. Mgr. Alexandra Šlegrová Název školy Číslo projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Název projektu Klíčová aktivita Označení materiálu:

Více

Indexy chemické penetrace a odpudivosti

Indexy chemické penetrace a odpudivosti Indexy chemické penetrace a odpudivosti Penetrace kapalné chemikálie je fyzikální proces, kdy kapalina proniká do textilie skrze póry nebo otvory. Penetrace kapaliny textilií a odpudivost textilie pro

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

DRÁŽDIVÉ OTRAVNÉ LÁTKY. plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. Katedra toxikologie Fakulty vojenského zdravotnictví UO

DRÁŽDIVÉ OTRAVNÉ LÁTKY. plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. Katedra toxikologie Fakulty vojenského zdravotnictví UO DRÁŽDIVÉ OTRAVNÉ LÁTKY plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. Katedra toxikologie Fakulty vojenského zdravotnictví UO ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Extrémně dráždivé, avšak relativně málo toxické otravné látky s

Více

Kyslíkaté deriváty uhlovodíků I

Kyslíkaté deriváty uhlovodíků I deriváty kyslíkaté hydrysloučeniny alkoholy Kyslíkaté deriváty uhlovodíků I ethery fenoly 1. ydrysloučeniny. Thioly. Ethery karbonylové sloučeniny karbylové sloučeniny aldehydy ketony 1. ydrysloučeniny

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH1

SADA VY_32_INOVACE_CH1 SADA VY_32_INOVACE_CH1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Danou Tkadlecovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: tkadlecova@szesro.cz Základy názvosloví anorganických sloučenin

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova www.projektsako.cz Environmentální výchova Pracovní list č. 6 žákovská verze Téma: Kvalita vzduchu ve vnitřním prostředí měřená množstvím CO 2 Změna ve složení vzduchu měřená množstvím CO 2 v cigaretovém

Více

Dusíkaté deriváty. Rozdělení Názvosloví Vznik Reakce Významné dusíkaté látky

Dusíkaté deriváty. Rozdělení Názvosloví Vznik Reakce Významné dusíkaté látky Dusíkaté deriváty Rozdělení Názvosloví Vznik Reakce Významné dusíkaté látky Dusíkaté deriváty Nitrosloučeniny Aminy a mnoho dalších často významné biologické vlastnosti (NK, bílkoviny, alkaloidy) Nitrosloučeniny

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ. Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ. Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr.

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Karboxylové kyseliny

Karboxylové kyseliny Karboxylové kyseliny Názvosloví pokud je karboxylováskupina součástířetězce, sloučenina mákoncovku -ovákyselina. Pokud je mimo řetězec má sloučenina koncovku karboxylová kyselina. butanová kyselina cyklohexankarboxylová

Více

Ch - Uhlovodíky VARIACE

Ch - Uhlovodíky VARIACE Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukových materiálů je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-7 Funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu:

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 30 otázek maximum: 60 bodů TEST + ŘEŠEÍ PÍSEMÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKUŠKY Z CEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 1. apište názvy anorganických sloučenin: (4 body) 4 BaCr 4 kyselina peroxodusičná

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

Bezpečnostní list List: 1 z 5

Bezpečnostní list List: 1 z 5 Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Pitralon F voda po holení 1.1.1 Číslo CAS: 1.1.2 Číslo ES (EINECS): 1.1.3 Další

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V.

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. 20.4.2013 Kongresové centrum, hotel Primavera, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podnik BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1. Identifikátor výrobky Látka / směs: Kyselý vodný roztok Číslo 1.2. Příslušná určená použití směsi Příslušná určená použití

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS) je systém Organizace spojených národů

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon Ink Tank BCI-3ePM Photo Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Zásobník inkoustu pro barvu

Více

Toxikologie, její předmět a vymezení pojmů

Toxikologie, její předmět a vymezení pojmů Toxikologie, její předmět a vymezení pojmů 1. Úvod 2. Předmět toxikologie a vymezení pojmů 3. Působení cizorodých látek na lidský organismus 4. Klasifikace jedů 5. Účinek jedů, druhy účinku 6. Závislost

Více

Bezpečnostní list. Innofluor Topiramate Control Low, Innofluor Topiramate Control Medium, Innofluor Topiramate Control High Čísla výrobku 41056

Bezpečnostní list. Innofluor Topiramate Control Low, Innofluor Topiramate Control Medium, Innofluor Topiramate Control High Čísla výrobku 41056 Bezpečnostní list INNOFLUOR TOPIRAMATE Kontrolní Set 1. Identifikace produktu a společnosti Datum vydání 09.12.2008 Název výrobku INNOFLUOR TOPIRAMATE Kontrolní Set Synonyma Innofluor Topiramate Control

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání : 16.12.2013 Strana : 1/7 Datum revize :

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání : 16.12.2013 Strana : 1/7 Datum revize : Datum vydání : 16.12.2013 Strana : 1/7 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku : RESINA 2000 RESINA AUTOLUCIDANTE PER PAVIMENTI 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

Vliv vybraných znečišťujících látek na lidské zdraví

Vliv vybraných znečišťujících látek na lidské zdraví Vliv vybraných znečišťujících látek na lidské zdraví Chotíkov, 24. září 2008 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta@centrum.cz Znečištění ovzduší (kontext)

Více

Ch - Deriváty uhlovodíků

Ch - Deriváty uhlovodíků Ch - Deriváty uhlovodíků Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42 Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Prováděcí plán / Unit Plan Školní rok / School Year 2013/2014

Prováděcí plán / Unit Plan Školní rok / School Year 2013/2014 říjen Oct září Sep Období Month Vyučovací předmět / Subject: Chemie Třída / Class: VIII. Prováděcí plán / Unit Plan Školní rok / School Year 2013/2014 Vyučující / Teacher: Bc. Barbora Svátková, Clive Allen

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

TEXACO BEZPEČNOSTNÍ LIST

TEXACO BEZPEČNOSTNÍ LIST TEXACO BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘED POUŽITÍM, MANIPULACÍ, LIKVIDACÍ PROSTUDUJTE TENTO BEZPEČNOSTNÍ LIST HAVOLINE SYNTHETIC 5W-40 Datum vydání 7. ledna 2004 Datum revize 10. října 2005 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO

Více

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec Digitální učební materiál Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity:

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

Budějovická 3, P.O. Box 126, 140 21 Praha 4 Telefon: +420 261 392 111

Budějovická 3, P.O. Box 126, 140 21 Praha 4 Telefon: +420 261 392 111 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Normalbenzin Spezial Další názvy látky nebo přípravku: Special 91 s

Více

V takovém případě mluvíme o otravě akutní - akutním účinku.

V takovém případě mluvíme o otravě akutní - akutním účinku. Účinek jedů, druhy účinku Působení cizorodé látky na lidský organismus se může navenek projevit celou škálou rozmanitých účinků - od lehké nevolnosti, přes poruchy zažívání, nervové soustavy až po smrt.

Více

SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM

SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM Podle Zákona č.262/2006 Sb. Zákoníku práce, ve znění pozdějších úprav,

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám

Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám doc. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychová, CSc., MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc., Jiřina

Více

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST Název výrobku: SHELLSOL A 150 Datum vydání: 10/2004 Revize: / Datum revize: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Chemický

Více

1. NÁZEV LÁTKY, PŘÍPRAVKU A FIRMY

1. NÁZEV LÁTKY, PŘÍPRAVKU A FIRMY Duet BEZPEČNOSTNÍ LIST Verze 1 Datum změny 12. března 2009 1. NÁZEV LÁTKY, PŘÍPRAVKU A FIRMY Název produktu Duet Dávkovač aerosoly neutralizátor vzduchu Účel použití parfemované, dávkované aerosolové spreje

Více

Produkt při požití není nebezpečný Není nebezpečné, není třeba vyhledat lékařskou pomoc

Produkt při požití není nebezpečný Není nebezpečné, není třeba vyhledat lékařskou pomoc Bezpečnostní list dle vyhl. Č. 27/1999 Sb. výrobek: bakterie do kompostů a domác Oxygenator 1. Identifikace Název výrobku: Oxygenator- bakterie do kompostů a domácích ČOV Enzymatický přípravek Chemické

Více

Substituční deriváty karboxylových kyselin

Substituční deriváty karboxylových kyselin Substituční deriváty karboxylových kyselin Učební text, Hb 2009 Vznikají substitucemi v uhlíkatém řetězci, ke změnám v karboxylové funkční skupině nedochází. Poloha nové skupiny se často ve spojení s triviálními

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Selektivní suplement ke kultivačním

Více

Chemie - 8. ročník (RvTv)

Chemie - 8. ročník (RvTv) Chemie - 8. ročník (RvTv) Školní výstupy Učivo Vztahy charakterizuje chemii jako jednu z přírodních věd, rozlišuje a definuje jednotlivé chemické obory, rozlišuje látky a tělesa analyzuje fyzikální a chemické

Více

Identifikace dokum: 11-1720-9 D.vydání/revize : 16.9. 2005 Verze : 5.01 D.posl.vydání : 24.11. 2004 Stav dokumentu : Vydáno Formát : 1

Identifikace dokum: 11-1720-9 D.vydání/revize : 16.9. 2005 Verze : 5.01 D.posl.vydání : 24.11. 2004 Stav dokumentu : Vydáno Formát : 1 3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 fax.: 261 380 110 DIČ: CZ41195698 ======================================================================== 3M Bezpečnostní

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle nařízení (ES) 1907/2006, ve znění změn nařízením (EU) 453/2010 (I. příloha)

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle nařízení (ES) 1907/2006, ve znění změn nařízením (EU) 453/2010 (I. příloha) (EU) 453/2010 (I. příloha) Obchodní název výrobku: FLEGCHAINE LUBE Stránka 1 z 11 Oddíl 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: FLEGCHAINE LUBE 1.2

Více

Obecné zásady chování

Obecné zásady chování První pomoc při úrazech a otravách v laboratoři 1. Obecné zásady chování 2. Úrazy 3. Otravy 4. Poleptání a popálení kůže 5. Poranění očí 6. Poranění elektrickým proudem Obecné zásady chování První pomoc

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek postižení kůže a sliznic poleptáním některými chemikáliemi charakteru: 1. suché nekrózy: způsobené kyselinou 2. rozbředlé nekrózy: způsobené louhem

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Bezpečnostní značky na obalech

Bezpečnostní značky na obalech Bezpečnostní značky na obalech Tyto výstražné symboly nás upozorňují na nebezpečnost určité látky a jsou dále doplněny R větami, které označují specifickou rizikovost nebezpečné látky a S větami, které

Více

Alkohol. Ing. Jaroslav Zikmund

Alkohol. Ing. Jaroslav Zikmund Alkohol Ing. Jaroslav Zikmund koncentrovaný líh má chuť palčivou v malém množství je opojný, ve větším množství najednou požit způsobuje otravu akutní, častěji požíván způsobuje otravu chronickou pro účely

Více

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : L Alkalická fosfatáza KATALOGOVÉ ČÍSLO : 10061 2500 ml 10062 500 ml VÝROBCE: BioVendor Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno provozovna

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST MATERIÁLU

BEZPEČNOSTNÍ LIST MATERIÁLU BEZPEČNOSTNÍ LIST MATERIÁLU 1. NÁZEV PRODUKTU A SPOLEČNOSTI Obchodní název Číslo položky Použití Dodavatel Husqvarna AB Adresa SE 561 82 Huskvarna Země Švédsko Telefon +46 36 14 65 00 Fax +46 36 14 73

Více

Chemie. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 133 1.ročník: 35 týdnů po 1 hodině 2.ročník: 34 týdnů po 2 hodinách

Chemie. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 133 1.ročník: 35 týdnů po 1 hodině 2.ročník: 34 týdnů po 2 hodinách Učební osnova předmětu Chemie Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 1 1.ročník: 5 týdnů po 1 hodině 2.ročník: 4

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: AGIP METALGRIND

Více

Definice: kyseliny všechny látky, které jsou schopny ve vodném roztoku odštěpovat kationty vodíku H + (jejich molekuly se ve vodě rozkládají)

Definice: kyseliny všechny látky, které jsou schopny ve vodném roztoku odštěpovat kationty vodíku H + (jejich molekuly se ve vodě rozkládají) Kyseliny Definice: kyseliny všechny látky, které jsou schopny ve vodném roztoku odštěpovat kationty vodíku H + (jejich molekuly se ve vodě rozkládají) ve vodných roztocích pak vznikají kationty H 3 O +

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST SAFETY DATA SHEET Datum vydání: Říjen 2002 Revize: Březen 2011

BEZPEČNOSTNÍ LIST SAFETY DATA SHEET Datum vydání: Říjen 2002 Revize: Březen 2011 SAFETY DATA SHEET Datum vydání: Říjen 2002 Revize: Březen 2011 1. IDENTIFIKACE 1.1 Název: NIKL Obchodní název: NIKLOVÉ KULIČKY P NICKEL PELLETS Nickel S Rounds 1.2 Použití: Povrchová úprava kovů-niklování

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_14

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý Drogy Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s dělením návykových

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 10275 / 10276

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 10275 / 10276 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Identifikace látky nebo přípravku Čislo výrobku: Identifikace společnosti nebo podniku Firma: Název ulice: Místo: 10275 / 10276 FINO GmbH

Více

Trichlorethylen. Základní charakteristika

Trichlorethylen. Základní charakteristika Trichlorethylen další názvy číslo CAS 79-01-6 chemický vzorec C 2 HCl 3 prahová hodnota pro úniky do ovzduší (kg/rok) 2000 do vody (kg/rok) 10 do půdy (kg/rok) - prahová hodnota pro přenosy v odpadních

Více

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY STANDARDNÍ VĚTY OZNAČUJÍCÍ SPECIFICKOU RIZIKOVOST A STANDARDNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY 1. Standardní věty označující specifickou

Více

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz Datum vydání :12.5.2004 Datum revize: 3.1.2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10. BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10. 2012 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Chemický

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Wetrok Reocid. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Wetrok Reocid. Xi - Dráždivý Strana 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Prací a čisticí

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku BC - 02 Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Černý inkoust do bublinkových tiskáren 1.3. Obchodní

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název: GLACIDET ICE FREE -40 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název: GLACIDET ICE FREE -40 C Datum vydání: 27.8.2009 Strana: 1/6 Název: GLACIDET ICE FREE -40 C ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: Glacidet ICE FREE -40 C 1.2 Příslušná určená použití

Více

Speciální toxikologie

Speciální toxikologie Speciální toxikologie Látky dráždivé a leptavé Látkami dráždivými rozumíme ty, které dráždí kůži a sliznice. Dráždivý účinek se projevuje svěděním, pálením, zarudnutím, otokem, případně tvorbou puchýřů.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE Vyučovací předmět: CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět chemie umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím

Více

MWF. není. Řezná kapalina pro strojní obrábění a tváření s obsahem molybdenu. nechce být uveden na českém bezpečnostním listu není

MWF. není. Řezná kapalina pro strojní obrábění a tváření s obsahem molybdenu. nechce být uveden na českém bezpečnostním listu není 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Obchodní název produktu: Registrační číslo: neuděleno Další názvy látky: není Doporučený účel použití látky: Výrobce: Zpráva o chemické bezpečnosti:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více