Organické škodlivé látky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organické škodlivé látky"

Transkript

1 Organické škodlivé látky 1. Úvod 2. Uhlovodíky 3. Halogenderiváty uhlovodíků 4. Alkoholy a fenoly 5. Ethery 6. Aldehydy a ketony 7. Dusíkaté látky 8. Sloučeniny síry

2 Úvod Ze znalosti struktury molekuly lze odhadnout její jedovatost a nebezpečnost (požární riziko). Často těkavé látky nebezpečí inhalace. Spotřeba velkých množství organických látek např. pohonné hmoty. Snadná rozpustnost v tucích (lipofilní povaha) a vstřebávání celým tělem. Nesoulad mezi rozpoznáním látek smysly a nebezpečností. Existuje řada výjimek: metanol a etanol, kyselina mravenčí a kyselina octová, aj.

3 Uhlovodíky - alifatické Toxikologický účinek na CNS narkotický a depresivní. Se stoupajícím počtem násobných vazeb rostou narkotické účinky. Nebezpečné hořlaviny až do C 12. Metan, etan, propan a butan: Spíše dusivý účinek. Uhlovodíky C 5 C 7 : Poškozují periferní nervový systém, snadno pronikají pokožkou, kterou silně odmašťují. Při zasažení očí poškozují rohovku. Parafinový olej: (alkany >C 16 ): Neškodný, používán jako projímadlo, vaseliny jako základ mastí. Acetylen: Výbušný plyn (za tlaku), tvorba acetylidů (sloučenin s kovy), zejména acetylidy Cu a Ag jsou výbušné.

4 Uhlovodíky cyklické, zejména aromatické Toxikologický účinek na řadu orgánů: játra, ledviny, srdce a cévy. Účinek na CNS po akutní a chronické expozici. Silné narkotické účinky u těkavých aromátů (vzrušení, opilost, nejistá chůze, závrať). Benzen: Zhoubný účinek kostní dřeň a na krvetvorbu vyvolání leukémie. Hlavně inhalační působení. Jako rozpouštědlo je nahrazován toluenem, xyleny a cyklohexanem. Toluen: Akutní otrava se podobá otravě alkoholem. Dráždivé působení na pokožku, u vnímavých jedinců ekzémy. Xyleny: Méně nebezpečné než toluen, vzácné akutní otravy. Chronická otrava ospalost, malátnost a poruchy spánku.

5 Uhlovodíky cyklické, zejména aromatické Naftalen: Vznik šedého zákalu. Antracen: Fotosenzibilizující účinek. Rozpouštědlo solventní nafta (směs aromátů): Akutní otrava připomíná otravu benzenem, při chronické otravě je méně nebezpečná než benzen. Polycyklické aromáty (PAH): V kamenouhleném dehtu a destilačních zbytcích. Většinou významné karcinogenní účinky, benzo[a]pyren je první z karcinogenů izolovaných z této řady. pyren benzo[a]pyren chrysen

6 Halogenované uhlovodíky Rozmanité účinky dráždivé, neurotoxické, hepatotoxické, kardiotoxické, nefrotoxické, karcinogenní, mutagenní a teratogenní. Halogenované alifatické uhlovodíky Chlormetan, brommetan, jodmetan: Nervové jedy s narkotickým účinkem. Chronické otravy: únava, psychické poruchy, nevolnost, zažívací obtíže. CH 3 I karcinogen. Dichlormetan: Relativně nejedovatý, páry působí narkózu. Chloroform: Silně narkotický účinek, poškozuje srdce, játra, ledviny, podezřelý karcinogen. Tetrachlormetan: Toxicita zvýšena přítomností alkoholu. Dráždí horní cesty dýchací, poškozuje játra, ledviny a srdce, podezřelý karcinogen. Narkotický účinek. Bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, průjmy.

7 Halogenované uhlovodíky 1,1,2,2-tetrachloretan: Velmi jedovatý (10 než CCl 4 ) se silnými narkotickými a dráždivými účinky. Poškození ledvin, jater, srdce. Nebezpečné jsou koncentrace >20 ppm, cítit je od koncentrací >3 ppm. Vinylchlorid: Narkóza spojená s útlumem dýchání a změnami srdeční činnosti při akutních otravách. Chronická expozice poškozuje cévy, kosti a kůži. Je cítit až při koncentracích ohrožujících zdraví. Prokázaný mutagenní a karcinogenní účinek! Trichlorethylen: Dráždivá látka s narkotickými účinky. Tetrachlorethylen: Relativně nezávadné chlorované rozpouštědlo. Je podezřelým karcinogenem. Hexachloretan: Látka dráždící oči, sliznice a kůži. Halogenované alifatické uhlovodíky mohou prudce reagovat se silně redukujícími kovy.

8 Halogenované uhlovodíky Halogenované aromáty a některé deriváty Chlorbenzen: Jedovatost přirovnávána k benzenu. Kromě působení na vnitřní orgány může vyvolat alergická kožní onemocnění. o/p-dichlorbenzen: Vstřebává se dosti snadno kůží a může vyvolat alergické reakce. Dále působí na vnitřní orgány. Polychlorované bifenyly (PCB): akutní jedovatost není velká, nebezpečné je dlouhodobé působení: hromadí se v tukové tkáni a pomalu se metabolizují. Obtížná likvidace riziko tvorby dioxinů a chlorovaných benzofuranů. Jejich používaní je dnes zakázáno s výjimkou speciálního použití. Polybromované bifenyly a difenylethery: Podobné toxikologické vlastnosti jako polychlorované bifenyly. Množství těchto látek ve výrobcích na trhu EU upravují její směrnice (rok 2006).

9 Halogenované uhlovodíky 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin (dioxin, I): Vzniká z chlorovaných derivátů fenolu při zahřívání, působením zásad nebo při spalování látek, které obsahují chlorfenoly a/nebo PCB. Způsobuje chlorové akné a silně působí na vnitřní orgány. Karcinogenní, mutagenní a teratogenní. Hromadí se v tukových tkáních, kde setrvává dlouhou dobu. 2,3,7,8-tetrachlordibenzofuran (II): Účinky podobné dioxinu. I II 4,4 -dichlordifenyltrichlormetylmetan (DDT): Hromadění v tukových tkáních, vstřebává se kůží. Nebezpečný pro životní prostředí.

10 Alkoholy a fenoly Alkoholy: Jednoduché alkoholy mají narkotické účinky, které rostou s počtem atomů uhlíku (max. 6), rozvětvením a nenasyceností uhlíkového skeletu. Jedovatost naopak klesá s jeho rozvětvením. Dráždivé účinky podporují dvojné vazby. Metanol: Smrtelná dávka při požití ~30 ml, slepota po 7 až 15 ml. Otrava CNS, otok mozku. Příznaky bolesti žaludku a po 3 hodinách zvracení. První pomoc podání aktivního uhlí, vyvolání zvracení, výplachy žaludku 4% vodným roztokem NaHCO 3, nebo podáváme 100 až 150 ml 40% lihoviny. Ethanol: Technický denaturován jedovatými látkami a může být znečištěn doprovodnými látkami podle způsobu výroby.

11 Alkoholy a fenoly 1-Propanol: Jedovatost a narkotické účinky jsou silnější než u ethanolu. 2-Propanol: Jedovatost a narkotické účinky zhruba 2 větší než u ethanolu. Dráždí oči a sliznice. Po otravách se dostavují přechodné poruchy jater a ledvin. Butanoly a pentanoly: V malých koncentracích jsou v kvasném alkoholu (přiboudlina). Znatelně jedovatější než ethanol. Ethylenglykol: Dráždí pokožku. Poškozuje ledviny a játra. Po požití se podává aktivní uhlí. Diethylenglykol a triethylenglykol: Méně toxické než ethylenglykol. Glycerol: Nejedovatý.

12 Alkoholy a fenoly Fenoly: Kyselé vlastnosti podmiňují jejich dráždivé a leptavé účinky. Snadno se vstřebávají a mají celkově silný účinek. Poškozují nervový systém, játra, ledviny, krevní obraz a některé jsou karcinogenní. Fenol: Po požití se projevují prudké bolesti v ústech a zažívacím traktu a otrava končí smrtí. Chronické otravy po inhalaci par nebo potřísněním pokožky. Projevují se bolestmi hlavy, nechutenstvím, ochablostí a kožními ekzémy. Kresoly, xylenoly: Účinky podobné fenolu. Chlorfenoly: vysoce jedovaté, 2,4,5-trichlorfenol je typický prekursor dioxinu. Pentachlorofenol a sodná sůl používány v přípravcích pro ochranu dřeva. Dinitrokresol: nebezpečná látka, dříve agrochemikálie.

13 Ethery Narkotický účinek roste s molární hmotností a počtem násobných vazeb. Existuje jeho maximum jako důsledek klesající těkavosti. Účinky na játra a ledviny jsou spíše slabé. Jsou to vysoce hořlavé kapaliny, jejichž páry tvoří se vzduchem výbušné směsi. Tvorba peroxidů. Některé halogenované ethery použity jako anestetika v medicíně. Dimethylether: málo škodlivý, vhodný hnací plyn do sprejů. Diethylether: Po požití vyvolává opilost rychleji než alkohol, trvání je krátké; smrtelná dávka je 25 ml. Při silných expozicích ochrne dýchací systém. Chronické otravy mírná opilost, únava a ospalost. terc-butyl(methyl)ether: podezření z karcinogenity v USA a tamní zákaz jako přísady do paliv.

14 Ethery Ethylvinylether: Dosti silné narkotické účinky, dráždí sliznice a zvláště oči. Chlormethylmethylether: Silné dráždivé účinky, inhalace, požití, průnik kůží. Chronické působení zvyšuje riziko rakoviny plic. Di(chlormethyl)ether: Páry silně dráždí, koncentrace 100 ppm je nesnesitelná. Prokázaný karcinogen. Ethylenoxid: Plyn páchnoucí po shnilých jablkách. Značně jedovatý a dráždivý. Riziko plicního edému a podezření z karcinogenity. Tetrahydrofuran: Málo jedovatá látka, dlouhodobé expozice vedou k poškození jater. 1,4-Dioxan: Silně dráždí oči a způsobuje záněty spojivek. Dlouhodobé expozice ohrožují játra.

15 Aldehydy a ketony Rozmanité účinky. Přítomnost halogenu, -NO 2 a -NH 2 skupin zesiluje dráždivé, leptavé a toxické účinky. Skupina -OH naopak tyto účinky oslabuje. Aldehydy. Nízkomolekulární mají výrazný dráždivý účinek, který je zesilován násobnými vazbami. Poškozují játra a ledviny. S rostoucí délkou řetězce klesá dráždivý účinek a roste účinek narkotický. Alergická onemocnění při kontaktu s kůží. Akutní otravy deprese CNS a při velkých dávkách křeče. Hořlaviny první třídy. Methanal (formaldehyd): Způsobuje koagulaci bílkovin. Smrtelná dávka je g 40% roztoku. Chronická otrava záněty dýchacích cest (astma), zažívací potíže, a bolesti hlavy. Rizikový zejména pro mladé ženy. Karcinogenní účinek na lidi neprokázán.

16 Aldehydy a ketony Ethanal (acetaldehyd): Po požití se dostavují žaludeční potíže a zvracení. Meziprodukt při přeměně ethanolu v těle. 2-Propenal: Silně dráždí dýchací cesty a při větších koncentracích vyvolává edém plic. Desaktivace jaterních buněk. Trichloracetaldehyd: Účinek se blíží fosgenu. Ketony. Narkotické účinky jsou silnější než u aldehydů, dráždivé jsou mírnější. To neplatí u nenasycených ketonů. Poškození jater, ledvin a CNS. Hořlaviny první třídy. 2-Propanon (aceton): Působí na CNS, má kumulativní účinek. Akutně pálení v nosohltanu, bolesti hlavy a závratě. Chronicky bolesti hlavy, závratě, únava, nechutenství a kašel.

17 Dusíkaté látky Významná skupina jedů. Jedovatost nitro a aminosloučenin je často podobná, protože jejich účinek je způsoben stejnými metabolity. Alifatické aminy: Silné zásady s dráždivými a leptavými účinky. Nebezpečné pro oči. Látky s více aminoskupinami vyvolávají alergické kožní reakce a při inhalaci bronchiální astma. U solí jsou výrazné účinky na CNS, vegetativní nervstvo a krevní oběh. Dimethylamin: Při inhalaci způsobuje tukovou degradaci a změny v játrech a degeneraci varlat. 1,2-Diaminoethan: Silné místní dráždivé účinky, tvorba puchýřů, poškození sliznic dýchacího ústrojí a očí. Zasažení CNS. Inhalace: bolesti hlavy, závratě, zvracení až bezvědomí. Chronicky poškozuje játra a ledviny.

18 Dusíkaté látky Aromatické aminy: Mnohem menší zásaditost ve srovnání s alifatickými aminy. Cyanosa, někdy hemolýza. Poškození jater, též karcinogenní účinky. Anilin: Do těla proniká plícemi, zažívacím traktem a pokožkou. Akutní otrava bolest hlavy, únava, těžký dech a výrazná cyanosa rtů. Chronická otrava: poškození červených krvinek. Nitroaniliny: Silnější jedy než anilin. Při otravách nepodáváme mléko, tuky a alkohol. 2-Aminonaftalen: Prokázaný karcinogenní účinek (močový měchýř) při dlouhodobých expozicích. 4,4 -Diaminodifenyl (benzidin): Prokázaný karcinogen. Barviva na jeho bázi a aminonaftalenu mají stejné účinky, a proto se dnes nevyrábějí.

19 Dusíkaté látky Nitrosloučeniny: Cyanosa, někdy hemolýza. Poškození jater, též karcinogenní účinky. Nitromethan: Dráždivé účinky na sliznice dýchacího cest, po velké expozici otok plic. Dále působí na CNS (depresivně a narkoticky) a poškozuje játra a ledviny. Nitroethan: Dráždivé účinky ještě silnější než u nitromethanu. Nitrobenzen: Vstupuje do těla plícemi, zažívacím traktem a pokožkou. Způsobuje silnou cyanosu tkáním schází kyslík a dochází k jejich poškození, zvláště jater. Vysoké koncentrace poškozují CNS, vyvolávají bolesti hlavy, zvracení, křeče a kóma. Kumulativní jed.

20 Dusíkaté látky Nitrotolueny: Podobné účinky jako nitrobenzen. 2-Nitronaftalen: Toxické vlastnosti jsou podobné 2-aminonaftalenu. Specificky poškozuje rohovkový epitel v oční štěrbině. Podezřelý karcinogen. 1,3-Dinitrobenzen: za II. světové války jako náhrada TNT, počítal se mezi silné průmyslové jedy. 2,4,6-Trinitrotoluen: standardní trhavina. 1,3,5-Triamino-2,4,6-trinitrobenzen: speciální trhavina pro aplikace za vysokých teplot, například zhášení hořících ropných vrtů. Při větším počtu nitroskupin na aromatickém jádře se tyto sloučeniny řadí mezi výbušniny.

21 Kyseliny a jejich deriváty Skupina sloučenin s jednotnými účinky, které působí svou kyselostí dráždí oči a sliznice, leptají pokožku. Nízkomolekulární monokarboxylové kyseliny jsou těkavé riziko inhalace. S nenasyceností roste dráždivý účinek, například kyselina akrylová. Kyselina methanová (mravenčí): Po inhalaci se vyskytuje zvýšená kazivost zubů, žaludeční obtíže a v důsledku otravy i poškození ledvin. Kyselina fluoroctová: Velmi jedovatá, napadá CNS, otok plic, ztráta vědomí, vstupuje do Krebsova cyklu. Kyselina ethandiová: Celkem dobře se vstřebává pokožkou a sliznicemi. Po kontaktu rukou s 5% roztokem bolesti rukou s městnáním krve v prstech a poškození cév. Koncentrované roztoky poleptání, žluté nehty a vředy.

22 Kyseliny a jejich deriváty Peroxykyseliny: Dráždivé působení na oči, sliznice a kůži. Kyselina peroctová je ideálním antimikrobiálním činidlem. Halogenidy kyselin (acetylchlorid, benzoylchlorid, oxalylchlorid): Velmi reaktivní látky, které působí dráždivě na dýchací cesty a oči, způsobují otok plic a popáleniny na pokožce. Anhydridy kyselin: Dráždivé působení a dehydratace tkání. Inhalace může vést až k vážnému poškození průdušek a plic. Acetanhydrid, jehož celková jedovatost není velká, může při vniknutí do oka zavinit trvalé zakalení rohovky.

23 Kyseliny a jejich deriváty Estery kyselin: Nízkomolekulární jsou těkavé kapaliny charakteristické vůně. Charakteristická je hydrolýza rozklad na kyselinu a alkohol. Působí na CNS, játra, žaludeční sliznice, ledviny a cévy. Estery a-halogenkarboxylových kyselin (chloroctan methylnatý, trichloroctan ethylnatý): Silně dráždí a leptají pokožku a sliznice. Slzotvorné účinky. Ftaláty (estery kyseliny ftalové, dimethylftalát, dibutylftalát, 2-ethylhexylftalát): Akutní otrava není pravděpodobná. Dlouhodobé působení je spojeno s rizikem akumulace v organismu a poškození četných orgánů. Embryotoxické a teratogenní účinky.

24 Kyseliny a jejich deriváty Amidy karboxylových kyselin: Rozmanité účinky na živé organismy. Některé mají závažné účinky: hepatotoxicita, nefrotoxicita, mutagenita, teratogenita a karcinogenita. Formamid: Akutní otrava poruchy koordinace, křeče, částečné ochrnutí. Neurotoxický, poškození cév. Dimethylformamid: Polární aprotické rozpouštědlo, mísitelné s vodou a mnoha organickými kapalinami. Lehce proniká pokožkou společně s látkami, které jsou v něm rozpuštěny. Otrava může mít za následek poškození CNS, jater a ledvin. Práce doprovázena bolestmi hlavy, zažívacími potížemi a nechutenstvím. Akrylamid: Proniká kůží a nebezpečná je inhalace prachových částic. Napadá nervový systém. Kumulativní jed a podezřelý karcinogen. Zdroj: smažené potraviny.

25 Kyseliny a jejich deriváty Nitrily mají rozmanitou účinnost. Je doporučeno považovat každý nitril za jedovatý, pokud není prokázán opak. Základním projevem otravy je dušení kvůli blokádě enzymů přenášejících kyslík při tkáňovém dýchání. Methylkyanid (acetonitril): Výrazný narkotický účinek, ale méně toxický než ethyl- a propylkyanid. Riziko spočívá v možnosti odštěpení HCN. Alkylkyanidy C 14 a vyšší jsou pouze slabě jedovaté. Akrylonitril (vinylkyanid): Silně toxický, podezřelý karcinogen. Benzonitril: Snadné odštěpení kyanovodíku působením enzymů oxydas ke příčinou značné jedovatosti.

26 Sloučeniny síry Rozmanitá struktura se projevuje velmi odlišnými účinky na organismus. Přítomnost síry v molekule není z hlediska účinku charakteristická pro jedovatost sloučeniny. Alkanthioly: Méně jedovaté než sulfan, ale zápach odpornější (pro C 1 C 5 ). Thiofenoly: Silnější místní účinky než alkanthioly. Methanthiol: Jedovatost srovnatelná se sulfanem. Nízké koncentrace dráždí oči a sliznice a vyvolávají bolest hlavy a zvracení. Podráždění dýchacích cest může vést až k otoku plic. Chronické otravy vyvolávají záněty kůže. Ethanthiol: 1/8 jedovatosti sulfanu. Příznaky otravy se projevují zvracením, průjmy a výskytem bílkovin a krve v moči. Akutní otravy se projevují bezvědomím, křečemi a cyanosou.

TOXIKOLOGIE I KCh/P101

TOXIKOLOGIE I KCh/P101 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta TOXIKOLOGIE I KCh/P101 Markéta Komlóová Ústí nad Labem 2013 Obor: Toxikologie a analýza škodlivin Chemie (dvouoborové) Chemie se zaměřením

Více

Základy práce v laboratoři. O chemikáliích

Základy práce v laboratoři. O chemikáliích Základy práce v laboratoři O chemikáliích Chemikálie jsou čisté sloučeniny určené k laboratornímu nebo technickému použití. Podle určení lze koupit chemikálie v různé čistotě. Surové (sur., crudum) chemikálie

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Přírodovědecká fakulta TOXIKOLOGIE. Autor: Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Přírodovědecká fakulta TOXIKOLOGIE. Autor: Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta TOXIKOLOGIE Autor: Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. 2007 TENTO TITUL JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc Studie v rámci projektu Možnosti lokálního

Více

Chemie Organická a biochemická část. Třída: 9. Organická chemie...2. Uhlovodíky...3. Paliva... 12. Deriváty uhlovodíků...9. Přírodní látky...

Chemie Organická a biochemická část. Třída: 9. Organická chemie...2. Uhlovodíky...3. Paliva... 12. Deriváty uhlovodíků...9. Přírodní látky... Pozn. Šedě označené texty jsou pouze doplňkové a zajímavosti Pokud je v textu a nejedná se o chemickou reakci, čtěte jako: z toho plyne, to vede k, díky tomu hemie rganická a biochemická část Autor: Mgr.

Více

MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ

MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ OBSAH 1 Úvod /6 2 Zdravotní důsledky vybraných imisí /8 2.1 Látky postihující převážně dýchací cesty/8 2.1.1 Oxidy dusíku (NOx) / oxid

Více

UHLOVODÍKY UHLOVODÍKY

UHLOVODÍKY UHLOVODÍKY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. září 2013 Název zpracovaného celku: UHLOVODÍKY UHLOVODÍKY Uhlovodíky organické sloučeniny, jejichž molekuly obsahují pouze atomy uhlíku

Více

BOZP v chemické laboratoři

BOZP v chemické laboratoři BOZP v chemické laboratoři web kontakt Martin Slavík [KCH TUL] www.kch.tul.cz/bozp 1 Pinen (1S,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept- 2-en Chemikové jsou zvláštní třídou smrtelníků, kterou jakýsi nesmyslný

Více

Toxické látky v potravinách

Toxické látky v potravinách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Toxické látky v potravinách Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.. Vypracovala: Bc. Vendula Havlenová Prohlašuji,

Více

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence V ÝUKOVÝ TEXT Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence Úvod Zrychlení životního tempa, celospolečenský tlak na intenzivní výkon, velká urbanizace, rostoucí nezaměstnanost a anonymita představují

Více

3.1.E. Vlastnosti a účinky bojových otravných látek a ochrana proti nim

3.1.E. Vlastnosti a účinky bojových otravných látek a ochrana proti nim 3.1.E. Vlastnosti a účinky bojových otravných látek a ochrana proti nim Úvod: Bojové otravné látky jsou chemické organické sloučeniny, které byly vyvinuty za účelem bojového použití k trvalému nebo dočasnému

Více

- 1 - STANDARD č. 3 POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI PŘI VOLBĚ POVOLÁNÍ, PŘÍPRAVĚ NA POVOLÁNÍ A K PRÁCI

- 1 - STANDARD č. 3 POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI PŘI VOLBĚ POVOLÁNÍ, PŘÍPRAVĚ NA POVOLÁNÍ A K PRÁCI 1 STANDARD č. 3 POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI PŘI VOLBĚ POVOLÁNÍ, PŘÍPRAVĚ NA POVOLÁNÍ A K PRÁCI Posuzování zdravotní způsobilosti při volbě povolání a přípravě na povolání Posuzování zdravotní způsobilosti

Více

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK VYPLÝVAJÍCÍCH Z KVALITY OVZDUŠÍ MĚSTA JIHLAVY

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK VYPLÝVAJÍCÍCH Z KVALITY OVZDUŠÍ MĚSTA JIHLAVY VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY MĚSTA JIHLAVY A Z NĚHO VYPLÝVAJÍCÍCH ZDRAVOTNÍCH RIZIK HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK VYPLÝVAJÍCÍCH Z KVALITY OVZDUŠÍ MĚSTA JIHLAVY Brno, září 2009 Zdravotní ústav

Více

Miroslav Šuta Chemické látky v životním prostředí a zdraví

Miroslav Šuta Chemické látky v životním prostředí a zdraví Miroslav Šuta Chemické látky v životním prostředí a zdraví Ilustrace, grafická úprava a sazba: Rostislav Pospíšil Korektury: Jiří Turek Tisk: Adatisk Adamov První vydání, Brno, srpen 2008 Vydala ZO ČSOP

Více

Kreditní kurz: Toxikologie

Kreditní kurz: Toxikologie TOXIKOLOGIE Toxikologie je nauka o jedech, jejich vlastnostech, o jejich působení na organismus a o léčbě otrav. Součástí toxikologie je laboratorní průkaz jedu. Podle uţšího zaměření lze toxikologii rozdělit

Více

Moderní trendy rozvoje chemie

Moderní trendy rozvoje chemie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65 vydává v rámci projektu Moderní trendy rozvoje chemie

Více

Vědecký výbor výživy zvířat

Vědecký výbor výživy zvířat Vědecký výbor výživy zvířat PLÍSNĚ A MYKOTOXINY, PREVENCE JEJICH VZNIKU A DEKONTAMINACE V KRMIVECH Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. Doc. MVDr. Ivan Herzig, CSc. Praha, duben 2005 Výzkumný ústav živočišné

Více

ÚVOD... 2 1. POLYBROMOVANÉ DIFENYL ETHERY (PBDE)...

ÚVOD... 2 1. POLYBROMOVANÉ DIFENYL ETHERY (PBDE)... Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF ponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: omované retardátory

Více

METODIKA PROTIDROGOVÉ PREVENCE

METODIKA PROTIDROGOVÉ PREVENCE METODIKA PROTIDROGOVÉ PREVENCE OBECNĚ O DROGÁCH ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE Abychom se správně orientovali v problematice drog a protidrogové prevence, bude nejdříve nutné vysvětlit si pojem droga. (Pochází

Více

Sbírka atraktivních úloh z organické chemie I

Sbírka atraktivních úloh z organické chemie I Gymnázium Botičská Sbírka atraktivních úloh z organické chemie I Úvod do organické chemie, uhlovodíky, halogenderiváty, dusíkaté deriváty Tuto sbírku úloh sestavil Petr Šíma, učitel Gymnázia Botičská v

Více

Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky GYMNÁZIUM JOSEFA KAINARA, HLUČÍN, P. O. Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky dle 44a odstavce 10 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví Gymnázium J. Kainara,

Více

Zajímavosti o kouření

Zajímavosti o kouření » Historie kuřáctví, složení cigaretového kouře a typy tabákových výrobků, rozmach vodních dýmek, závislost a její léčba. Zajímavosti o kouření Část první Z historie tabákových výrobků Počátky kouření

Více

Kouření dětí a mladistvých

Kouření dětí a mladistvých Kouření dětí a mladistvých Kouření je považováno za jednu z nejrozšířenějších civilizačních chorob ve světě a škodlivé účinky kouření již prokázaly mnohé vědecké pokusy a studie. Dnešní svět čelí tabákové

Více

Formaldehyd. Základní charakteristika

Formaldehyd. Základní charakteristika Formaldehyd další názvy methanal, methylaldehyd, methylenoxid, formalín (vodný roztok), oxymethylin, methylaldehyd, oxomethan, lysoform, morbicid, paraform číslo CAS 50-00-0 chemický vzorec ohlašovací

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324. Text zpracoval Prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc.

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324. Text zpracoval Prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc. Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Text zpracoval Prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc. NÁVYKVÉ LÁTKY bsah 1. Úvod do problematiky návykových látek, definice drogy, rozdělení

Více

T o x i k o l o g i c k é i n f o r m a č n í s t ř e d i s k o 224 919 293 224 915 402

T o x i k o l o g i c k é i n f o r m a č n í s t ř e d i s k o 224 919 293 224 915 402 Tento zdravotně výchovný materiál byl vydán za finanční podpory dotačního programu MZ Národní program zdraví Projekty podpory zdraví 2008, projekt č. 9938, název Prevence otrav dětí a mladistvých II. 2008-2009.

Více

Využití organických kyselin v potravinářském průmyslu

Využití organických kyselin v potravinářském průmyslu Využití organických kyselin v potravinářském průmyslu Markéta Korcová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na využití organických kyselin v potravinářském průmyslu. Zabývá se obecnou

Více

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Vést spokojený a dlouhý život bez bolesti a nemocí bylo cílem snad všech lidských civilizací od počátku věků. Šamani a léčitelé, ranhojiči a lékaři neustále hledali

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES) Datum vydání/revize 4. června 2015 Datum tisku 6. ledna 2015 Verze 1.2 Strana 1 (celkem 8) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní označení

Více

IBALGIN RAPID Potahované tablety 12 x 400 mg

IBALGIN RAPID Potahované tablety 12 x 400 mg IBALGIN RAPID Potahované tablety 12 x 400 mg Výrobce: ZENTIVA A.S. Charakteristika: Léčivý přípravek Farmakoterapeutická skupina: Protizánětlivá a protirevmatická léčiva (ATC: M01AE01) Podrobnější informace

Více