Sestra jako navrhovatelka změn v českém zdravotnictví a role ČAS v legislativním procesu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sestra jako navrhovatelka změn v českém zdravotnictví a role ČAS v legislativním procesu"

Transkript

1 Sestra jako navrhovatelka změn v českém zdravotnictví a role ČAS v legislativním procesu Alice Strnadová Praha 2011

2 Struktura přednášky: - I. Role sester v českém zdravotnictví - - Pracovní skupiny ČAS - - Představení pracovní skupiny pro legislativu (vize, cíle, členové) - - Legislativní proces - II. Informace a návrhy pracovní komise k transformaci NLZP Kulaté stoly

3 Role sester v českém zdravotnictví Plnění profesionálních rolí sestry v praxi vlastně popisuje naše každodenní činnosti,.. role ošetřovatelky role poradkyně role učitelky role poradkyně, manaţerky, obhájkyně práv,. a nositelky změn

4 Role sester v českém V současné době: zdravotnictví Postupné zlepšování postojů občanů a (ale i) zákonodárců k ošetřovatelskému povolání (výzkumy CVVM) 8/2011, atd.) období, pro které jsou společenské změny charakteristické, zvláště pro zdravotnictví sestry jsou největší profesní skupinou ve zdravotnictví a mají ambici prostřednictvím ČAS ovlivňovat legislativu vztahující se k výkonu jejich povolání

5 Pracovní skupiny ČAS Vznik PS: v reakci na aktuální celospolečenské dění s cílem aktivně ovlivňovat a zlepšovat podmínky pro výkon činnosti sester a ostatních nelékařských pracovníků ve zdravotnictví. Cíl: tvořit a revidovat dokumenty související s činností NLZP

6 Pracovní skupiny ČAS PS (8): pro sazebník zdravotních výkonů MZČR, bezpečí zdravotníků, vzdělávání, kvalitu ošetřovatelské péče, soudních znalců, pro projekty EU (Evropské unie), reorganizaci ČAS, a také pro legislativu.

7 Pracovní skupina pro legislativu komunikace mezi členy komunikace s prezidiem ČAS komunikace navenek

8 Pracovní skupina pro legislativu ČAS V současné době ji tvoří 14 členů (zástupci sekce domácí péče, pedagogické, chirurgické, nutričních terapeutů, anestezie, resuscitace a intenzivní péče, regionu Praha, dále vysokoškolští pracovníci, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, erudovaní odborníci z oblasti kontroly kvality ošetřovatelské péče a další). Členem se může stát každá členka ČAS, na návrh výboru sekce či regionu

9 Legislativa L. = rozumíme právní předpisy typu věcný záměr zákona, zákon, novela zákona, vyhláška, nařízení vlády Legislativní proces: a) na úrovni vlády (vládní návrhy zákonů, řídí se Legislativními pravidly vlády) b) na úrovni Parlamentu (nevládní návrhy, zákonodárná iniciativa krajských zastupitelstev nebo skupiny poslanců, řídí se Zákonem o jednacím řádu PSP ČR a Zákonem o jednacím řádu Senátu ČR)

10 Legislativní proces LP zahrnuje veškeré práce spojené s přípravou, zpracováním, projednáváním a schvalováním návrhu právního předpisu LP lze rozdělit na vnitřní, obsahuje veškeré práce na návrhu právního předpisu v rámci Ministerstva zdravotnictví před jeho odesláním ostatním resortům k připomínkám (do tzv. meziresortního připomínkového řízení). Jde zejména o zpracování věcného záměru právního předpisu a jeho projednání s ostatními útvary ministerstva = vnitřní připomínkové řízení a o následné projednání a schválení poradou ministra zdravotnictví

11 Legislativní proces Vnější legislativní proces zahrnuje veškeré činnosti spojené s projednáváním návrhu předpisu po jeho schválení poradou ministra zdravotnictví a odeslání do meziresortního připomínkového řízení až do zveřejnění přijatého předpisu ve Sbírce zákonů = vnější připomínkové řízení

12 Spolupráce MZČR a ČAS Odbor legislativní Odbor vzdělávání a vědy - oddělení ošetřovatelství a dalších NLZP Odbor zdravotních služeb - oddělení zdravotní péče - oddělení kvality zdravotních sluţeb Odbor zdravotně sociálních služeb

13 Činnost PS pro legislativu od 6/2011 Vyhláška o personálním vybavení Vyhláška o min. technickém a věcném vybavení ZZ Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb Vyhláška o zdravotní dokumentaci - dokumentace ošetřovatelské péče

14 Vize a cíle PS pro legislativu těsně spolupracovat s odborem vzdělávání a vědy MZ ČR spolupracovat s legislativním odborem MZ ČR za účelem získávání pravidelných informací o legislativním plánu na další období navázat spolupráci s MŠMT a pokusit se tak ovlivnit přípravu a vzdělání našich budoucích kolegů a kolegyň

15 Vize a cíle PS pro legislativu Rozvinout větší spolupráci s MPSV ČR v oblasti propojení zdravotní a sociální péče, včetně stanovení jasných podmínek financování této péče navázat spolupráci s pacientskými organizacemi, a z jejich reálných připomínek čerpat podněty, pokud budou souviset s naší činností spolupracovat se Společností medicínského práva, Asociací nemocnic ČR, odbornými a profesními společnostmi

16 Vize a cíle PS pro legislativu z hlediska mezinárodního, spolupracovat se zástupcem prezidia ČAS pro EFN, abychom měli informace o směřování legislativy minimálně v evropském měřítku, v rámci ČAS spolupracovat s pracovní skupinou pro tvorbu kvalitu ošetřovatelské péče a ostatními pracovními skupinami

17 II. INFORMACE A NÁVRHY PRACOVNÍ KOMISE MZČR K TRANSFORMACI NLZP Kulaté stoly

18 Předmět jednání Informace o legislativních změnách Informace o činnosti komise a legislativních záměrech MZ ČR ve vztahu k NLZP Seznámení s navrhovanými změnami zákona č. 96/2004 Sb., Problematika pregraduálního a postgraduálního vzdělávání vzhledem k avizovanému posilování kompetencí NLZP Specializační vzdělávání a obory specializace Koncept celoživotního vzdělávání Koncepce ošetřovatelství a porodní asistence Diskuze k projednávaným bodům a závěr

19 Informace o legislativních změnách Novela zákona č. 96/2004 Sb. (malá novela) 22. dubna 2011 nabyla účinnosti novela č. 105/2011 Sb. - Změny ve výkonu povolání - Změny vztahující se k registraci - Změny týkající se výkladu výkonu zdravotnických povolání - Technické úpravy a opravy - Vložení institutu výjimky ze zákona - Změny týkající se celoživotního vzdělávání

20 Informace o legislativních změnách Novela vyhlášky č. 424/2004 Sb. účinnost od č. 55/2011 Sb. Zrušuje vyhlášku č. 424/2004 Sb. Upravuje jen nejnutnější změny, které byly nutné zapracovat do vyhlášky: 1. na základě novelizace zákona č. 96/2004 Sb. ve znění 189/2008 Sb. (nová povolání adiktolog, zrakový terapeut, biotechnický asistent, oftalmoped, artetarapeut a pracovní terapeut) a 2. NV č. 31/2010 Sb. obory specializačního studia v návrhu novely vyhlášky zůstávají činnosti specializací, které jsou nepřevoditelné byly zrušené (např. sestra pro nukleární medicínu ) změnila se úprava můţe vykonávat, nejsou zde uvedena slova podílí se

21 Základní informace o komisi Název: Pracovní komise k transformaci nelékařských zdravotnických povolání v České republice Dílčí pracovní cíl: Malá novela zákona č. 96/2004 Sb., Hlavní pracovní cíl: Velká novela zákona č. 96/2004 Sb., Časová osa: -06/2010 jmenování komise a zahájení činnosti /2010 rozbory a analýzy -09/ / tvorba základních tezí zákona -04/ zahájení diskuze s odbornou veřejností a,,kulaté stoly

22 Složení pracovní komise MZ ČR Bc. Šamaj Martin, MBA předseda komise FNOL Mgr. Alena Šmídová tajemník komise MZČR Mgr. Vendula Pírková MZ ČR Mgr. Jana Nováková, MBA FN Motol Bc. Mária Dobešová FN Ostrava Mgr. Zdena Mikšová, Ph.D. UP v Olomouci Mgr. Hana Svobodová UK - III.LF Mgr. David Rezničenko Nemocnice Havlíčkův Brod PhDr.Ivana Mádlová, Ph.D, MBA BohemiaHospitals PhDr. Květa Vachudová SZŠ a VZŠ Plzeň Ing. Irena Kouřilová ČAS Mgr. Veronika Di Cara ČAS Mgr. Eva Pavelková Nemocnice Šumperk PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková NCO NZO MUDr. Aleš Herman ČLK JEP Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA ředitelka nemocnice

23 Informace z činnosti pracovní komise k transformaci NLZP - pracovní komise ustanovena v roce 2010 příkazem ministra - sešla se jiţ 8 x - má 16 stálých členů a další zástupci v dílčích komisích - nyní se konají dílčí pracovní jednání se zástupci odborných společností, odborníků, zástupců MZ, odborů a dalších rozdělení do tématických skupin - naplánovany Kulaté stoly se zástupci managementu zdravotnických zařízení v krajích

24 Termíny dílčích jednání na MZ skupina techniků skupina oční skupina rehabilitační skupina ošetřovatelství skupina zubní skupina laboratorních pracovníků skupina psychologicko- sociální

25 Termíny kulatých stolů v krajích: Středočeský kraj a Praha Ústecký a Liberecký kraj Jihomoravský kraj Hradecký a Pardubický kraj Vysočina Zlínský kraj Jihočeský kraj Moravskoslezský kraj Plzeňský a Karlovarský kraj Olomoucký

26 Činnost pracovní komise Smyslem pracovní komise je identifikovat problémové oblasti ve zdravotnictví poskytované NLZP a ve spolupráci s dalšími odborníky hledat v široké diskuzi shodu, která by se měla přenést do praxe. Předpokládané oblasti řešení: kompetence NLZP vzdělávání kvalifikační v souladu s připravovanou úpravou školské legislativy (MŠMT) úpravy v počtu zdravotnických profesí registr a registrace zdravotnických pracovníků výkon povolání bez odborného dohledu a pod odborným dohledem specializační a celoživotní vzdělávání financování specializačního vzdělávání sankční opatření v případě akreditovaných pracovišť zpřesnění a zjednodušení znění zákona definování role profesních organizací

27 Aktuální trendy, které je potřebné při transformaci zohlednit I.: Modernizace kurikul Vzdělávání přes internet, e-learning Změny legislativy, včetně registrace Výzkum a uplatnění NLZP v praxi Větší spojení teorie (škol) s praxí Zlepšení motivace NLZP Bezpečná péče o pacienta

28 Aktuální trendy, které je potřebné při transformaci zohlednit II.: Zvyšování komfortu a kvality péče o pacienta Důraz na ošetřování seniorů Rozvoj komunitní péče Rozvoj domácí péče Smysluplná ošetřovatelská dokumentace Sníţení administrativy Zlepšení péče o zaměstnance ve zdravotnictví Zlepšení finančního ohodnocení

29 Obecná problematika nelékařských povolání - Problematika vzdělávání (SZŠ, VOŠ, VŠ) - Nevyváţené kompetence jednotlivých kategorií NLZP - Neodpovídající vztah mezi vzděláním a stanovenými kompetencemi - Nevyváţené kompetence mezi SŠ a VŠ vzdělaným NLZP - Postavení NLZP ve společnosti - Zdravotní politika státu (např. potřeba nově definovat koncepci ošetřovatelství) - Demotivace, špatná image profese (filmy, seriály, postavení lékař x nelékař ) - Pracovní zatíţení, aţ přetěţování - Finanční ohodnocení (platové tabulky JOP x ZP) - Problematika pracovní poměr x rodina - Nedostatek absolventů NLZP * období (potencionální hrozba 2015)

30 Demografický vývoj potenciální hrozba nedostatku NLZP a studentů zdrav. oborů

31 Návrhy transformační komise VÝKON POVOLÁNÍ POD ODBORNÝM DOHLEDEM - zrušit CŢV vzdělávání zůstane pro všechny NLZP CŢV bude povinností NLZP a zaměstnavatele Zdůvodnění: Výkony pod odborným dohledem komplikují výkon povolání, sniţují prestiţ profese, jsou diskriminační. Pracovní komise zhodnotila vztah k nové metodice,,registrace a Zákoníku práce, který dostatečně ošetřuje proces adaptace (mohou být vytvořena doporučení, jak adaptaci provádět).

32 Návrhy transformační komise REGISTR - bez vazby na výkon povolání bez OD První registrace na základě získání odborné způsobilosti Po třech letech obnova licence při splnění výkonu povolání a celoţivotního vzdělávání (ne kredity, ale minimální počet hodin ročně dle profesí) Zdůvodnění: - Současná registrace je z hlediska výkonu správního řízení sloţitá s mnoţstvím byrokratických prvků. - Navrhovaný věcný záměr se přibliţuje systémům zavedených v EU v délce registrace, šíři sběru dat o NLZP a odpovědnosti zaměstnavatele za kontrolu celoţivotního vzdělávání.

33 Návrhy transformační komise ZRUŠENÍ VYHLÁŠKY O KRED. SYSTÉMU Pokud bude stanovená povinnost CŢV v počtu dní, je tato vyhláška zbytná. Zdůvodnění: Pracovní komise zhodnotila vztah k nové metodice,,registrace CŢV jiţ nebude mít vazbu na získávání kreditů, které nesplnily očekávaný účel, ale jsou honbou za kredity.

34 Návrhy transformační komise ZRUŠENÍ ZKOUŠKY A ZKUŠEBNÍ KOMISE K VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ - formulovat do zákona, ţe zaměstnavatel bude mít moţnost úpravy adaptačního období podle toho, odkud a po jak dlouhé době bude ZP přicházet Zdůvodnění: Pracovní komise zhodnotila vztah k nové metodice,,registrace a potvrdila názor, ţe není potřeba uvedenou situaci zpřísňovat. Je plně dostačující ponechat případné zaškolení na rozhodnutí příslušného zaměstnavatele v rámci adaptačního období.

35 Návrhy transformační komise ZRUŠENÍ VYHLÁŠKY č. 55 / 2011 Sb. O ČINNOSTECH Zdůvodnění: Stávající,,vyhláška o činnostech je legislativně nevhodná. Při její poslední novelizaci vyslovila Legislativní rada vlády pochybnosti o vhodnosti této vyhlášky jako legislativní normy, neboť je v ní uveden výčet náplň činností, které určuje též zaměstnavatel. Bude plně dostačující definice činností absolventů v národních rámcových vzdělávacích programech. Případně můţe být tento seznam činností vydán jako materiál doporučující např. jako metodický pokyn publikovaný ve věstníku MZ.

36 Návrhy transformační komise KOMORA NLZP - povinné členství všech NLZP? - sledování a kontrola CŢV? Zdůvodnění: Vzhledem k povinnostem NLZP a definované odpovědnosti je ţádoucí potvrdit povinné členství NLZP v komoře. Strukturu komory je nutno definovat s minimalizací rizika,,zpolitizování komory. Definovat odvolatelnost prezidia při nehájení zájmů NLZP a pacientů!

37 Návrhy transformační komise STRUKTURA OSE TÝMU: zdravotnického asistenta ponechat zrušit ošetřovatele (sanitář zdravotnický asistent všeobecná sestra) Zdůvodnění: Definování,,nové struktury NLZP je v reformním materiálu rozhodující. Je nutné adekvátně definovat strukturu lidských zdrojů ve zdravotnictví s adekvátní eliminací neefektivních procesů, které se t.č. vyskytují.

38 Definice ošetřovatelských kategorií a kategorií NLZP VŠ PhDr., PhD., sestra pedagog, vědec VŠ Mgr. sestra specialistka VŠ Bc. všeobecná sestra, odborná kvalifikace Zdr. Asistent - základní oše. péče Sanitář obslužné činnosti Tuto strukturu bude nutné promítnout do velké novely, jak do obecných ustanovení (kompetence, oblasti péče apod.), tak do pregraduálního a postgraduálního vzdělávání jednotlivých povolání.

39 Ošetřovatelství NLZP VŠ PhDr., Ph.D. Sestra pedagog,vědec VŠ - pedagog,vědec VŠ Mgr. Sestra - specialistka VŠ - specialista VŠ Bc. Všeobecná sestra Odborná kvalifikace asistent ZA -Základní oše. péče asistence sanitář Obslužné činnosti obslužné činnosti Tuto strukturu bude nutné promítnout do velké novely, jak do obecných ustanovení (kompetence, oblasti péče apod.), tak do pregraduálního a postgraduálního vzdělávání jednotlivých povolání

40 STRUKTURA NLZP NAVRHOVANÝ STAV V OBLASTI OŠETŘOVATELSTVÍ Všeobecná sestra specialistka (Mgr.) Všeobecná sestra Bc. Posílení kompetencí a odpovědností Sanitář Ošetřovatelka Vypracovat metodiku rekval.kurzu k získání ZA Zdravotnický asistent Posílení kompetencí a odpovědností Řešení -,,malá novela 96 (VS, Bc.,DiS.) Všeobecná sestra - Bc. + PSS Posílení kompetencí a odpovědností (super- specializace přes funkční licence) * VÝKONY TERAPEUTICKÉ VÝKONY DIAGNOSTIKCÉ Pokud neabsolvuje ad.sanitář. VÝKONY TERAPEUTICKÉ

41 Návrhy transformační komise STUDIUM VŠEOBECNÉ SESTRY ponechat pouze Bc. studium s praxí VOŠ Zdůvodnění: Stávající nejednotnost v uvedené regulované profesi je rozhodující v porušování Evropské směrnice 36/2005/ES o uznávání odborných kvalifikací. Pracovní komise rozhodla o sjednocení výstupu regulované profese VS v rámci pregraduálního vzdělávání na jeden typ s nutnou úpravou rámcových národních vzdělávacích programů MODULOVÝ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ MŠMT příprava legislativy VOŠ a VŠ

42 Návrhy transformační komise Další související úpravy: - koncepce ošetřovatelství a porodní asistence - modernizace kurikul a sylabů vzdělávacích a studijních programů - vznik národních rámcových vzdělávacích programů pro všechny obory - přehodnocení specializačního vzdělávání Mgr., - CK - zvláštní odborná způsobilost - přehodnocení činností NLZP

43 Závěr co nám chybí? nedostatek odborníků aktivní zapojení mladších kolegyň lepší komunikace s členy ČAS lepší informovanost veřejnosti o aktivitách ČAS čas

44 Děkuji za pozornost.

Vzdělávání všeobecných sester na akutních pracovištích. Andrea Huspeninová, DiS.

Vzdělávání všeobecných sester na akutních pracovištích. Andrea Huspeninová, DiS. Vzdělávání všeobecných sester na akutních pracovištích Andrea Huspeninová, DiS. Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Téma mé bakalářské práce je Vzdělávání všeobecných sester na akutních pracovištích. Práce

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

Harmonogram reformy zdravotnictví Doc. MUDr. Leoš Heger

Harmonogram reformy zdravotnictví Doc. MUDr. Leoš Heger Harmonogram reformy zdravotnictví Doc. MUDr. Leoš Heger 1 Obsah 1. Exekuce legislativního plánu obsaženého v koaliční smlouvě 2. Legislativní plán MZČR a jeho plnění 3. Hlavní problémy k rozhodnutí 4.

Více

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2006-2010 OBSAH Obsah.... 1 1. Východiska dlouhodobého

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Adresa školy: Kostelní 9, 460 31 Liberec 2 Tel., fax 485 100 750 e-mail : eva.semusiova@szs-lib.cz

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Zápis z jednání Kulatého stolu ke vzdělávání nelékařských povolání ze dne 8. 12. 2014

Zápis z jednání Kulatého stolu ke vzdělávání nelékařských povolání ze dne 8. 12. 2014 Zápis z jednání Kulatého stolu ke vzdělávání nelékařských povolání ze dne 8. 12. 2014 Datum: Místo: Přítomni: 8. 12. 2014 od 10,00 hodin MZČR, Palackého nám 4, Praha 2, zasedací místnost č. 281, 1. patro

Více

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání V Praze dne 15. července 2014 Předkládací zpráva Výkonná místopředsedkyně RHSD ČR a ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová na základě

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Bakalářské/kombinované Bakalářská práce Alena Vagenknechtová Celoživotní vzdělávání zdravotníka nelékařského oboru farmaceutický asistent Praha 2011 Vedoucí bakalářské

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR Dětská psychiatrická nemocnice Opařany PŘ 10 Interní protikorupční

Více

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Č.j.: MZDR 3708 / 2007 Počet listů: 19 Příloha: 1/1 Schvaluji: MUDr. Tomáš Julínek, MBA ministr zdravotnictví KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Dne:

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami Manuál k udílení souhlasu

Více

Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě

Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Obsah I. VEŘEJNÁ SPRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE 1.1

Více

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR I. Harmonogram reformních opatření II. Fáze 1: Reforma institucí 1. Stabilizační opatření 2. Veřejné zdravotní pojištění 3. Zdravotní služby a systém vzdělávání

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

Z á p i s. ze 41. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 41. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 41. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání Dne 28. března 2014 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 9:30 hod. do 12:30 hod. Přítomni

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie, péče psychiatrických sester, péče (jedná se o pracoviště smluvní

Více

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová VÚPSV říjen 2001 Obsah 1. Úvod 4 2. Pracovní činnosti, profesní struktura a systém

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ

METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ Obce sobě Projekt Svazu měst a obcí ČR NA PODPORU MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ verze 1.1, říjen 2013 s rozšířenou působností (číslo

Více

Výchozí dokument pro novelu zákona o vysokých školách

Výchozí dokument pro novelu zákona o vysokých školách H L A V N Í C Í L N O V E L Y Hlavním cílem novely zákona o vysokých školách je zlepšení podmínek pro fungování vysokého školství jako klíčového nástroje dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti České

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Novela zákona o vysokých školách

Novela zákona o vysokých školách H L A V N Í C Í L N O V E L Y Hlavním cílem novely zákona o vysokých školách je zlepšení podmínek pro fungování vysokého školství jako klíčového nástroje dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti České

Více

Kariérní systém CZ.1.07/4.1.00/33.0002

Kariérní systém CZ.1.07/4.1.00/33.0002 Kariérní systém CZ.1.07/4.1.00/33.0002 Obsah 1. Předmluva...3 2. Kariérní systém pro učitele...5 3. Kariérní systém pro ředitele...23 4. Systém dalšího vzdělávání pro kariérní systém...35 Příloha č. 1

Více

A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru

A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru Pracovní podklad pro zpracování věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru K věcnému záměru zákona o terciárním vzdělávání se vztahují zejména

Více