Sestra jako navrhovatelka změn v českém zdravotnictví a role ČAS v legislativním procesu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sestra jako navrhovatelka změn v českém zdravotnictví a role ČAS v legislativním procesu"

Transkript

1 Sestra jako navrhovatelka změn v českém zdravotnictví a role ČAS v legislativním procesu Alice Strnadová Praha 2011

2 Struktura přednášky: - I. Role sester v českém zdravotnictví - - Pracovní skupiny ČAS - - Představení pracovní skupiny pro legislativu (vize, cíle, členové) - - Legislativní proces - II. Informace a návrhy pracovní komise k transformaci NLZP Kulaté stoly

3 Role sester v českém zdravotnictví Plnění profesionálních rolí sestry v praxi vlastně popisuje naše každodenní činnosti,.. role ošetřovatelky role poradkyně role učitelky role poradkyně, manaţerky, obhájkyně práv,. a nositelky změn

4 Role sester v českém V současné době: zdravotnictví Postupné zlepšování postojů občanů a (ale i) zákonodárců k ošetřovatelskému povolání (výzkumy CVVM) 8/2011, atd.) období, pro které jsou společenské změny charakteristické, zvláště pro zdravotnictví sestry jsou největší profesní skupinou ve zdravotnictví a mají ambici prostřednictvím ČAS ovlivňovat legislativu vztahující se k výkonu jejich povolání

5 Pracovní skupiny ČAS Vznik PS: v reakci na aktuální celospolečenské dění s cílem aktivně ovlivňovat a zlepšovat podmínky pro výkon činnosti sester a ostatních nelékařských pracovníků ve zdravotnictví. Cíl: tvořit a revidovat dokumenty související s činností NLZP

6 Pracovní skupiny ČAS PS (8): pro sazebník zdravotních výkonů MZČR, bezpečí zdravotníků, vzdělávání, kvalitu ošetřovatelské péče, soudních znalců, pro projekty EU (Evropské unie), reorganizaci ČAS, a také pro legislativu.

7 Pracovní skupina pro legislativu komunikace mezi členy komunikace s prezidiem ČAS komunikace navenek

8 Pracovní skupina pro legislativu ČAS V současné době ji tvoří 14 členů (zástupci sekce domácí péče, pedagogické, chirurgické, nutričních terapeutů, anestezie, resuscitace a intenzivní péče, regionu Praha, dále vysokoškolští pracovníci, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, erudovaní odborníci z oblasti kontroly kvality ošetřovatelské péče a další). Členem se může stát každá členka ČAS, na návrh výboru sekce či regionu

9 Legislativa L. = rozumíme právní předpisy typu věcný záměr zákona, zákon, novela zákona, vyhláška, nařízení vlády Legislativní proces: a) na úrovni vlády (vládní návrhy zákonů, řídí se Legislativními pravidly vlády) b) na úrovni Parlamentu (nevládní návrhy, zákonodárná iniciativa krajských zastupitelstev nebo skupiny poslanců, řídí se Zákonem o jednacím řádu PSP ČR a Zákonem o jednacím řádu Senátu ČR)

10 Legislativní proces LP zahrnuje veškeré práce spojené s přípravou, zpracováním, projednáváním a schvalováním návrhu právního předpisu LP lze rozdělit na vnitřní, obsahuje veškeré práce na návrhu právního předpisu v rámci Ministerstva zdravotnictví před jeho odesláním ostatním resortům k připomínkám (do tzv. meziresortního připomínkového řízení). Jde zejména o zpracování věcného záměru právního předpisu a jeho projednání s ostatními útvary ministerstva = vnitřní připomínkové řízení a o následné projednání a schválení poradou ministra zdravotnictví

11 Legislativní proces Vnější legislativní proces zahrnuje veškeré činnosti spojené s projednáváním návrhu předpisu po jeho schválení poradou ministra zdravotnictví a odeslání do meziresortního připomínkového řízení až do zveřejnění přijatého předpisu ve Sbírce zákonů = vnější připomínkové řízení

12 Spolupráce MZČR a ČAS Odbor legislativní Odbor vzdělávání a vědy - oddělení ošetřovatelství a dalších NLZP Odbor zdravotních služeb - oddělení zdravotní péče - oddělení kvality zdravotních sluţeb Odbor zdravotně sociálních služeb

13 Činnost PS pro legislativu od 6/2011 Vyhláška o personálním vybavení Vyhláška o min. technickém a věcném vybavení ZZ Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb Vyhláška o zdravotní dokumentaci - dokumentace ošetřovatelské péče

14 Vize a cíle PS pro legislativu těsně spolupracovat s odborem vzdělávání a vědy MZ ČR spolupracovat s legislativním odborem MZ ČR za účelem získávání pravidelných informací o legislativním plánu na další období navázat spolupráci s MŠMT a pokusit se tak ovlivnit přípravu a vzdělání našich budoucích kolegů a kolegyň

15 Vize a cíle PS pro legislativu Rozvinout větší spolupráci s MPSV ČR v oblasti propojení zdravotní a sociální péče, včetně stanovení jasných podmínek financování této péče navázat spolupráci s pacientskými organizacemi, a z jejich reálných připomínek čerpat podněty, pokud budou souviset s naší činností spolupracovat se Společností medicínského práva, Asociací nemocnic ČR, odbornými a profesními společnostmi

16 Vize a cíle PS pro legislativu z hlediska mezinárodního, spolupracovat se zástupcem prezidia ČAS pro EFN, abychom měli informace o směřování legislativy minimálně v evropském měřítku, v rámci ČAS spolupracovat s pracovní skupinou pro tvorbu kvalitu ošetřovatelské péče a ostatními pracovními skupinami

17 II. INFORMACE A NÁVRHY PRACOVNÍ KOMISE MZČR K TRANSFORMACI NLZP Kulaté stoly

18 Předmět jednání Informace o legislativních změnách Informace o činnosti komise a legislativních záměrech MZ ČR ve vztahu k NLZP Seznámení s navrhovanými změnami zákona č. 96/2004 Sb., Problematika pregraduálního a postgraduálního vzdělávání vzhledem k avizovanému posilování kompetencí NLZP Specializační vzdělávání a obory specializace Koncept celoživotního vzdělávání Koncepce ošetřovatelství a porodní asistence Diskuze k projednávaným bodům a závěr

19 Informace o legislativních změnách Novela zákona č. 96/2004 Sb. (malá novela) 22. dubna 2011 nabyla účinnosti novela č. 105/2011 Sb. - Změny ve výkonu povolání - Změny vztahující se k registraci - Změny týkající se výkladu výkonu zdravotnických povolání - Technické úpravy a opravy - Vložení institutu výjimky ze zákona - Změny týkající se celoživotního vzdělávání

20 Informace o legislativních změnách Novela vyhlášky č. 424/2004 Sb. účinnost od č. 55/2011 Sb. Zrušuje vyhlášku č. 424/2004 Sb. Upravuje jen nejnutnější změny, které byly nutné zapracovat do vyhlášky: 1. na základě novelizace zákona č. 96/2004 Sb. ve znění 189/2008 Sb. (nová povolání adiktolog, zrakový terapeut, biotechnický asistent, oftalmoped, artetarapeut a pracovní terapeut) a 2. NV č. 31/2010 Sb. obory specializačního studia v návrhu novely vyhlášky zůstávají činnosti specializací, které jsou nepřevoditelné byly zrušené (např. sestra pro nukleární medicínu ) změnila se úprava můţe vykonávat, nejsou zde uvedena slova podílí se

21 Základní informace o komisi Název: Pracovní komise k transformaci nelékařských zdravotnických povolání v České republice Dílčí pracovní cíl: Malá novela zákona č. 96/2004 Sb., Hlavní pracovní cíl: Velká novela zákona č. 96/2004 Sb., Časová osa: -06/2010 jmenování komise a zahájení činnosti /2010 rozbory a analýzy -09/ / tvorba základních tezí zákona -04/ zahájení diskuze s odbornou veřejností a,,kulaté stoly

22 Složení pracovní komise MZ ČR Bc. Šamaj Martin, MBA předseda komise FNOL Mgr. Alena Šmídová tajemník komise MZČR Mgr. Vendula Pírková MZ ČR Mgr. Jana Nováková, MBA FN Motol Bc. Mária Dobešová FN Ostrava Mgr. Zdena Mikšová, Ph.D. UP v Olomouci Mgr. Hana Svobodová UK - III.LF Mgr. David Rezničenko Nemocnice Havlíčkův Brod PhDr.Ivana Mádlová, Ph.D, MBA BohemiaHospitals PhDr. Květa Vachudová SZŠ a VZŠ Plzeň Ing. Irena Kouřilová ČAS Mgr. Veronika Di Cara ČAS Mgr. Eva Pavelková Nemocnice Šumperk PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková NCO NZO MUDr. Aleš Herman ČLK JEP Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA ředitelka nemocnice

23 Informace z činnosti pracovní komise k transformaci NLZP - pracovní komise ustanovena v roce 2010 příkazem ministra - sešla se jiţ 8 x - má 16 stálých členů a další zástupci v dílčích komisích - nyní se konají dílčí pracovní jednání se zástupci odborných společností, odborníků, zástupců MZ, odborů a dalších rozdělení do tématických skupin - naplánovany Kulaté stoly se zástupci managementu zdravotnických zařízení v krajích

24 Termíny dílčích jednání na MZ skupina techniků skupina oční skupina rehabilitační skupina ošetřovatelství skupina zubní skupina laboratorních pracovníků skupina psychologicko- sociální

25 Termíny kulatých stolů v krajích: Středočeský kraj a Praha Ústecký a Liberecký kraj Jihomoravský kraj Hradecký a Pardubický kraj Vysočina Zlínský kraj Jihočeský kraj Moravskoslezský kraj Plzeňský a Karlovarský kraj Olomoucký

26 Činnost pracovní komise Smyslem pracovní komise je identifikovat problémové oblasti ve zdravotnictví poskytované NLZP a ve spolupráci s dalšími odborníky hledat v široké diskuzi shodu, která by se měla přenést do praxe. Předpokládané oblasti řešení: kompetence NLZP vzdělávání kvalifikační v souladu s připravovanou úpravou školské legislativy (MŠMT) úpravy v počtu zdravotnických profesí registr a registrace zdravotnických pracovníků výkon povolání bez odborného dohledu a pod odborným dohledem specializační a celoživotní vzdělávání financování specializačního vzdělávání sankční opatření v případě akreditovaných pracovišť zpřesnění a zjednodušení znění zákona definování role profesních organizací

27 Aktuální trendy, které je potřebné při transformaci zohlednit I.: Modernizace kurikul Vzdělávání přes internet, e-learning Změny legislativy, včetně registrace Výzkum a uplatnění NLZP v praxi Větší spojení teorie (škol) s praxí Zlepšení motivace NLZP Bezpečná péče o pacienta

28 Aktuální trendy, které je potřebné při transformaci zohlednit II.: Zvyšování komfortu a kvality péče o pacienta Důraz na ošetřování seniorů Rozvoj komunitní péče Rozvoj domácí péče Smysluplná ošetřovatelská dokumentace Sníţení administrativy Zlepšení péče o zaměstnance ve zdravotnictví Zlepšení finančního ohodnocení

29 Obecná problematika nelékařských povolání - Problematika vzdělávání (SZŠ, VOŠ, VŠ) - Nevyváţené kompetence jednotlivých kategorií NLZP - Neodpovídající vztah mezi vzděláním a stanovenými kompetencemi - Nevyváţené kompetence mezi SŠ a VŠ vzdělaným NLZP - Postavení NLZP ve společnosti - Zdravotní politika státu (např. potřeba nově definovat koncepci ošetřovatelství) - Demotivace, špatná image profese (filmy, seriály, postavení lékař x nelékař ) - Pracovní zatíţení, aţ přetěţování - Finanční ohodnocení (platové tabulky JOP x ZP) - Problematika pracovní poměr x rodina - Nedostatek absolventů NLZP * období (potencionální hrozba 2015)

30 Demografický vývoj potenciální hrozba nedostatku NLZP a studentů zdrav. oborů

31 Návrhy transformační komise VÝKON POVOLÁNÍ POD ODBORNÝM DOHLEDEM - zrušit CŢV vzdělávání zůstane pro všechny NLZP CŢV bude povinností NLZP a zaměstnavatele Zdůvodnění: Výkony pod odborným dohledem komplikují výkon povolání, sniţují prestiţ profese, jsou diskriminační. Pracovní komise zhodnotila vztah k nové metodice,,registrace a Zákoníku práce, který dostatečně ošetřuje proces adaptace (mohou být vytvořena doporučení, jak adaptaci provádět).

32 Návrhy transformační komise REGISTR - bez vazby na výkon povolání bez OD První registrace na základě získání odborné způsobilosti Po třech letech obnova licence při splnění výkonu povolání a celoţivotního vzdělávání (ne kredity, ale minimální počet hodin ročně dle profesí) Zdůvodnění: - Současná registrace je z hlediska výkonu správního řízení sloţitá s mnoţstvím byrokratických prvků. - Navrhovaný věcný záměr se přibliţuje systémům zavedených v EU v délce registrace, šíři sběru dat o NLZP a odpovědnosti zaměstnavatele za kontrolu celoţivotního vzdělávání.

33 Návrhy transformační komise ZRUŠENÍ VYHLÁŠKY O KRED. SYSTÉMU Pokud bude stanovená povinnost CŢV v počtu dní, je tato vyhláška zbytná. Zdůvodnění: Pracovní komise zhodnotila vztah k nové metodice,,registrace CŢV jiţ nebude mít vazbu na získávání kreditů, které nesplnily očekávaný účel, ale jsou honbou za kredity.

34 Návrhy transformační komise ZRUŠENÍ ZKOUŠKY A ZKUŠEBNÍ KOMISE K VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ - formulovat do zákona, ţe zaměstnavatel bude mít moţnost úpravy adaptačního období podle toho, odkud a po jak dlouhé době bude ZP přicházet Zdůvodnění: Pracovní komise zhodnotila vztah k nové metodice,,registrace a potvrdila názor, ţe není potřeba uvedenou situaci zpřísňovat. Je plně dostačující ponechat případné zaškolení na rozhodnutí příslušného zaměstnavatele v rámci adaptačního období.

35 Návrhy transformační komise ZRUŠENÍ VYHLÁŠKY č. 55 / 2011 Sb. O ČINNOSTECH Zdůvodnění: Stávající,,vyhláška o činnostech je legislativně nevhodná. Při její poslední novelizaci vyslovila Legislativní rada vlády pochybnosti o vhodnosti této vyhlášky jako legislativní normy, neboť je v ní uveden výčet náplň činností, které určuje též zaměstnavatel. Bude plně dostačující definice činností absolventů v národních rámcových vzdělávacích programech. Případně můţe být tento seznam činností vydán jako materiál doporučující např. jako metodický pokyn publikovaný ve věstníku MZ.

36 Návrhy transformační komise KOMORA NLZP - povinné členství všech NLZP? - sledování a kontrola CŢV? Zdůvodnění: Vzhledem k povinnostem NLZP a definované odpovědnosti je ţádoucí potvrdit povinné členství NLZP v komoře. Strukturu komory je nutno definovat s minimalizací rizika,,zpolitizování komory. Definovat odvolatelnost prezidia při nehájení zájmů NLZP a pacientů!

37 Návrhy transformační komise STRUKTURA OSE TÝMU: zdravotnického asistenta ponechat zrušit ošetřovatele (sanitář zdravotnický asistent všeobecná sestra) Zdůvodnění: Definování,,nové struktury NLZP je v reformním materiálu rozhodující. Je nutné adekvátně definovat strukturu lidských zdrojů ve zdravotnictví s adekvátní eliminací neefektivních procesů, které se t.č. vyskytují.

38 Definice ošetřovatelských kategorií a kategorií NLZP VŠ PhDr., PhD., sestra pedagog, vědec VŠ Mgr. sestra specialistka VŠ Bc. všeobecná sestra, odborná kvalifikace Zdr. Asistent - základní oše. péče Sanitář obslužné činnosti Tuto strukturu bude nutné promítnout do velké novely, jak do obecných ustanovení (kompetence, oblasti péče apod.), tak do pregraduálního a postgraduálního vzdělávání jednotlivých povolání.

39 Ošetřovatelství NLZP VŠ PhDr., Ph.D. Sestra pedagog,vědec VŠ - pedagog,vědec VŠ Mgr. Sestra - specialistka VŠ - specialista VŠ Bc. Všeobecná sestra Odborná kvalifikace asistent ZA -Základní oše. péče asistence sanitář Obslužné činnosti obslužné činnosti Tuto strukturu bude nutné promítnout do velké novely, jak do obecných ustanovení (kompetence, oblasti péče apod.), tak do pregraduálního a postgraduálního vzdělávání jednotlivých povolání

40 STRUKTURA NLZP NAVRHOVANÝ STAV V OBLASTI OŠETŘOVATELSTVÍ Všeobecná sestra specialistka (Mgr.) Všeobecná sestra Bc. Posílení kompetencí a odpovědností Sanitář Ošetřovatelka Vypracovat metodiku rekval.kurzu k získání ZA Zdravotnický asistent Posílení kompetencí a odpovědností Řešení -,,malá novela 96 (VS, Bc.,DiS.) Všeobecná sestra - Bc. + PSS Posílení kompetencí a odpovědností (super- specializace přes funkční licence) * VÝKONY TERAPEUTICKÉ VÝKONY DIAGNOSTIKCÉ Pokud neabsolvuje ad.sanitář. VÝKONY TERAPEUTICKÉ

41 Návrhy transformační komise STUDIUM VŠEOBECNÉ SESTRY ponechat pouze Bc. studium s praxí VOŠ Zdůvodnění: Stávající nejednotnost v uvedené regulované profesi je rozhodující v porušování Evropské směrnice 36/2005/ES o uznávání odborných kvalifikací. Pracovní komise rozhodla o sjednocení výstupu regulované profese VS v rámci pregraduálního vzdělávání na jeden typ s nutnou úpravou rámcových národních vzdělávacích programů MODULOVÝ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ MŠMT příprava legislativy VOŠ a VŠ

42 Návrhy transformační komise Další související úpravy: - koncepce ošetřovatelství a porodní asistence - modernizace kurikul a sylabů vzdělávacích a studijních programů - vznik národních rámcových vzdělávacích programů pro všechny obory - přehodnocení specializačního vzdělávání Mgr., - CK - zvláštní odborná způsobilost - přehodnocení činností NLZP

43 Závěr co nám chybí? nedostatek odborníků aktivní zapojení mladších kolegyň lepší komunikace s členy ČAS lepší informovanost veřejnosti o aktivitách ČAS čas

44 Děkuji za pozornost.

PORADA HLAVNÍCH SESTER

PORADA HLAVNÍCH SESTER PORADA HLAVNÍCH SESTER MZ ČR, Palackého nám. 4, Praha 2 14.12.2010 PROGRAM JEDNÁNÍ 10, 00 hodin Zahájen jení,, uvítání 15 min. Informace z odboru VZV Pracovní komise k transformaci nelékařských zdravotnických

Více

Odborné komise při prezidiu ČAS. Mgr. Ivana Vašátková, Ph.D.

Odborné komise při prezidiu ČAS. Mgr. Ivana Vašátková, Ph.D. Odborné komise při prezidiu ČAS Mgr. Ivana Vašátková, Ph.D. Vedoucí skupiny Ing. Bc. Irena Kouřilová od roku 2008 pracuje na aktualizaci a doplňování Sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví. Výběr

Více

Aktuální informace o přípravě zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb.,

Aktuální informace o přípravě zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb., Aktuální informace o přípravě zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb., 3.12.2015 Mgr. Alice Strnadová, MBA ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání Hlavní sestra ČR připomínkovému

Více

,,Kompetence a nové zákony Strategický koncept k transformaci NLZP v ČR

,,Kompetence a nové zákony Strategický koncept k transformaci NLZP v ČR ,,Kompetence a nové zákony Strategický koncept k transformaci NLZP v ČR Martin Šamaj 1, 2 1 Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 2 Ministerstvo zdravotnictví ČR předseda pracovní skupiny

Více

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Česká asociace sester již několik měsíců upozorňuje na nedostatek sester i zdravotnických asistentů v českém zdravotnictví.

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Co přinesla novela zákona o nelékařských zdravotnických profesích

Co přinesla novela zákona o nelékařských zdravotnických profesích Co přinesla novela zákona o nelékařských zdravotnických profesích 21. kongres nemocničních lékárníků 16.-18. listopadu 2017 Brno Alena Šindelářová, Martina Šopíková Zákon 96/2004 Sb. Zákon o podmínkách

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Novela zákona č. 96/2004 Sb.,

Novela zákona č. 96/2004 Sb., Novela zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

Informace o činnosti oddělení VZV 2 Legislativa aktuality Výzvy zdravotních laborantů Různé

Informace o činnosti oddělení VZV 2 Legislativa aktuality Výzvy zdravotních laborantů Různé Informace o činnosti oddělení VZV 2 Legislativa aktuality Výzvy zdravotních laborantů Různé Bc. Nina Müllerová vedoucí oddělení ošetřovatelství a dalších nelékařských povolání a uznávání kvalifikací MZ

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

Současnost a plány činnosti Sekce nutričních terapeutů České asociace sester. konference Dietní výživa 2016 Pardubice,

Současnost a plány činnosti Sekce nutričních terapeutů České asociace sester. konference Dietní výživa 2016 Pardubice, Současnost a plány činnosti Sekce nutričních terapeutů České asociace sester konference Dietní výživa 2016 Pardubice, 11.10.2016 Česká asociace sester (ČAS) je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková,

Více

SETKÁNÍ KARIÉROVÝCH PORADCŮ

SETKÁNÍ KARIÉROVÝCH PORADCŮ SETKÁNÍ KARIÉROVÝCH PORADCŮ 7.6. 2018 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, OBCHODNÍ AKADEMIE A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, CHOMUTOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KAM KRÁČÍŠ ČESKÉ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLSTVÍ?

Více

Aktuality k oboru, Dotazy

Aktuality k oboru, Dotazy Aktuality k oboru, Dotazy Martina Šopíková, Alena Vagenknechtová 31. 5. 2013 Praha Je nutné být registrovaný FA? Pro výkon povolání není registrace nutná. Nemusí ovlivnit plat, ale ve státní sféře (nemocnice),

Více

Projektový záměr k velké novele

Projektový záměr k velké novele Zákon č. 96/2004 Sb. Projektový záměr k velké novele Obsah: 1. Úvod 2. Cíle, důsledky 3. Nejdůležitější změny a teze 4. Architektura zákona a soulad s ES směrnicí a navazující legislativou 5. Příloha:

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

Co lze očekávat od změny ve vzdělávání sester. Mgr. Erna Mičudová Praha 2018

Co lze očekávat od změny ve vzdělávání sester. Mgr. Erna Mičudová Praha 2018 Co lze očekávat od změny ve vzdělávání sester Mgr. Erna Mičudová Praha 2018 52,9 39,1 15,2 Absolventi na 100 000 obyvatel 2014 2015 2018 nižší počet dětí = nižší počet absolventů budoucnost????? Vývoj

Více

Je to správná cesta? Mgr. Vladimír Jarušek

Je to správná cesta? Mgr. Vladimír Jarušek Je to správná cesta? Mgr. Vladimír Jarušek 8.9.2017 X. novela zákona č. 96/2004 Sb. o NLZP vstoupila v účinnost dne 1.9.2017, jako zákon č. 201/2017 Sb., ze dne 8.6.2017 Novela zákona o nelékařských zdravotnických

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Povolání Kraj Od Medián Do Od Medián Do. Hlavní město Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč

Povolání Kraj Od Medián Do Od Medián Do. Hlavní město Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč Všeobecná sestra Všeobecná sestra poskytuje ošetřovatelskou péči, jejímž cílem je udržení, podpora a navrácení zdraví a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb změněných nebo vzniklých

Více

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Individuální projekty MZ Hlavní principy Regionální zajištění Stejný přístup všech

Více

Co pálí české sestry?

Co pálí české sestry? Co pálí české sestry? Bc. Nina Müllerová Vedoucí oddělení ošetřovatelství a nelékařských povolání, odbor vzdělávání a vědy MZ ČR Co trápí naše zdravotní sestry a bratry ze všeho nejvíce? S novým zákonem

Více

ZDRAVOTNÍ SESTRY V SYSTÉMU DOSTUPNÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE. Jana Pultarová

ZDRAVOTNÍ SESTRY V SYSTÉMU DOSTUPNÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE. Jana Pultarová ZDRAVOTNÍ SESTRY V SYSTÉMU DOSTUPNÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Jana Pultarová dnem 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti

Více

III. celoslovenská konferenci sestier pracujúcich v chirurgických odboroch s medzinárodnou účasťou Martin 11.9.209 Možnosti získání odborné způsobilosti na Katedře ošetřovatelství LF MU v Brně Andrea Pokorná

Více

Projekty a další. z NCO NZO květen aktuální informace. Mgr. Jana Mikulková ředitelka NCO NZO

Projekty a další. z NCO NZO květen aktuální informace. Mgr. Jana Mikulková ředitelka NCO NZO Projekty a další aktuální informace z NCO NZO květen 2015 Mgr. Jana Mikulková ředitelka NCO NZO Obsah sdělení Projekty Další aktuální informace z NCO NZO NCO NZO Brno 18.5.2015 2 Tvorba a pilotní ověření

Více

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů Brno, 4. 5. 3. 2014 Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů JUDr. Zuzana Pláničková, právní a sociální oddělení Odborový svaz zdravotnictvía sociální péče ČR

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

Vzdělávání zdravotníků

Vzdělávání zdravotníků Vzdělávání zdravotníků Transformace specializačního vzdělávání 2 fáze 1. Fáze změna zákonů (lékaři a nelékaři) realizováno v roce 2008 1. Fáze praktická změna Vyhlášky Nařízení vlády Financování Vzdělávací

Více

Sestry: Hybná síla změn V jednotě je síla. Mario Pytel, FN Brno Česká asociace sester, sekce ARIP

Sestry: Hybná síla změn V jednotě je síla. Mario Pytel, FN Brno Česká asociace sester, sekce ARIP Sestry: Hybná síla změn V jednotě je síla Mario Pytel, FN Brno Česká asociace sester, sekce ARIP Českým sestrám se moc dobře nedaří - potvrzují to v šetření Snižují se počty zaměstnanců ve službách, personální

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Zápis z porady managementu zdravotnických zařízení nelékařských zdravotnických povolání (PMN)

Zápis z porady managementu zdravotnických zařízení nelékařských zdravotnických povolání (PMN) Zápis z porady managementu zdravotnických zařízení nelékařských zdravotnických povolání (PMN) Termín konání: dne 22.2. 2011 od 10.00 hodin Místo konání: MZ ČR, Palackého náměstí 4, Praha 2; jednací místnost

Více

Směrnice rektora č. 4/2018

Směrnice rektora č. 4/2018 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 50 00 Směrnice rektora č. /208 k pravidlům prostupnosti pro absolventy vyšších odborných škol na Vysoké škole zdravotnické, o. p.

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PŘIPRAVENÉ REFORMNÍ KROKY Hlavní pilíře reformy Definice nároku pacienta a vytvoření úhradových standardů Definování správného postupu při poskytování péče Kontrola vstupu nových

Více

Mario Pytel, FN Brno, KARIM Kamila Dohnalová, FN Olomouc, KARIM

Mario Pytel, FN Brno, KARIM Kamila Dohnalová, FN Olomouc, KARIM Mario Pytel, FN Brno, KARIM Kamila Dohnalová, FN Olomouc, KARIM máme prostor pro širší využití odborného potenciálu nelékařského zdravotnického personálu (NLZP) v anesteziologii potenciál je využit např.

Více

PORADA MANAGEMENTU NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍ (Porada hlavních sester) MZCR Praha

PORADA MANAGEMENTU NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍ (Porada hlavních sester) MZCR Praha PORADA MANAGEMENTU NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍ (Porada hlavních sester) 12. 05. 2015 MZCR Praha PROGRAM JEDNÁNÍ 10, 00 hodin I. část Zahájení Prevence, kvalita a bezpečí Mgr. Lenka Hladíková MZ

Více

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy Nutriční terapeuti 2015 X. Ostravské dny léčebné výživy Česká asociace sester profesní organizace 7.3. 2015 volba prezidia nová prezidentka www.cnna.cz PhDr. Martina Šochmanová Českou asociaci sester zastupují

Více

Směrnice rektora č. 1/2016

Směrnice rektora č. 1/2016 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 50 00 Směrnice rektora č. /206 k pravidlům prostupnosti pro absolventy vyšších odborných škol na Vysoké škole zdravotnické, o. p.

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Cesta k profesi zdravotnického záchranáře v 21. století. Pistulková Alena Chabrová Světluše

Cesta k profesi zdravotnického záchranáře v 21. století. Pistulková Alena Chabrová Světluše Cesta k profesi zdravotnického záchranáře v 21. století Pistulková Alena Chabrová Světluše Cesta k profesi zdravotnického záchranáře Cesta k profesi zdravotnického záchranáře Cesta k profesi zdravotnického

Více

podepsané JUDr. Jandou, ředitelem VZV, Mgr. Podhrázským, vedoucím odd. a zástupce ředitele VZV OVĚŘUJE PŘÍMO MZV

podepsané JUDr. Jandou, ředitelem VZV, Mgr. Podhrázským, vedoucím odd. a zástupce ředitele VZV OVĚŘUJE PŘÍMO MZV Příloha: LÉKAŘSKÁ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ Veřejné listiny vydávané v působnosti MZ odboru vzdělání a vědy podepsané JUDr. Jandou, ředitelem VZV, Mgr. Podhrázským, vedoucím odd. a zástupce ředitele VZV OVĚŘUJE

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha Role nelékařů v českém zdravotnictví Dana Jurásková CEVRO Praha Nelékařská povolání Posílení postavení všeobecných sester technologie, výkony, dlouhodobá péče, komunitní péče, domácí péče; Porodní asistentky

Více

Mgr. Vendula Pírková. ředitelka odboru vzdělávání a vědy (VZV)

Mgr. Vendula Pírková. ředitelka odboru vzdělávání a vědy (VZV) Mgr. Vendula Pírková ředitelka odboru vzdělávání a vědy (VZV) Předání specializačního vzdělávání na lékařské fakulty Předání na fakulty Cíl převodu: využít stávající funkční systém na lékařských fakultách,

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

E-leraning jako vhodná alternativa celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Mgr. Dita Vlasáková, R.N.

E-leraning jako vhodná alternativa celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Mgr. Dita Vlasáková, R.N. E-leraning jako vhodná alternativa celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků Mgr. Dita Vlasáková, R.N. Základní fakta ovlivňující vzdělávání NLZP 2002 - Evaluační mise organizovaná

Více

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ?

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D., 1. LF UK Seminář Přírodovědecké fakulty UK Praha 30. května 2016 Způsobilost k výkonu povolání Dle 3 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění

Více

Je to správná cesta? Mgr. Vladimír Jarušek

Je to správná cesta? Mgr. Vladimír Jarušek Je to správná cesta? Mgr. Vladimír Jarušek 25.11.2017 Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních X. novela zákona č. 96/2004 Sb. o NLZP vstoupila v účinnost dne 1.9.2017, jako zákon č. 201/2017

Více

Měla by zde být uvedena i Evropská federace sester (EFN), která řeší oblast ošetřovatelství v rámci Evropy a je na ni odkazováno v kapitole 2.1.

Měla by zde být uvedena i Evropská federace sester (EFN), která řeší oblast ošetřovatelství v rámci Evropy a je na ni odkazováno v kapitole 2.1. Česká asociace sester (dále ČAS) v úvodu žádá MZ ČR o komplexní přepracování předloženého dokumentu. ČAS si uvědomuje důležitost uvedeného materiálu a nabízí účast zástupců v pracovní skupině na MZ ČR

Více

Informace z odboru vzdělávání a vědy. 14. září 2010 Mgr. Vendula Pírková PHS - MZ ČR

Informace z odboru vzdělávání a vědy. 14. září 2010 Mgr. Vendula Pírková PHS - MZ ČR Informace z odboru vzdělávání a vědy 14. září 2010 Mgr. Vendula Pírková PHS - MZ ČR Oddělení věda a výzkum VES 2011 Termín pro podání žádostí do veřejné soutěže o účelovou podporu IGA MZ ČR na řešení projektů

Více

Aktuality z Ministerstva zdravotnictví. Celostátní konference sester domácí péče Brno Mgr. Alena Šmídová

Aktuality z Ministerstva zdravotnictví. Celostátní konference sester domácí péče Brno Mgr. Alena Šmídová Aktuality z Ministerstva zdravotnictví Celostátní konference sester domácí péče Brno 31. 10. -1. 11. 2014 Mgr. Alena Šmídová Obsah Aktuální informace k návrhu nového zákona, který má nahradit zákon č.

Více

PORADA MANAGEMENTU NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍ (Porada hlavních sester) MZCR Praha

PORADA MANAGEMENTU NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍ (Porada hlavních sester) MZCR Praha PORADA MANAGEMENTU NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍ (Porada hlavních sester) 25. 11. 2014 MZCR Praha PROGRAM JEDNÁNÍ - 1 10, 00 hodin Zahájení Prevence, kvalita a bezpečí Mgr. Alena Šmídová Hlavní

Více

Principy a základní teze k profesní komoře vzniklé ze zákona včetně reflexe konzultačního procesu

Principy a základní teze k profesní komoře vzniklé ze zákona včetně reflexe konzultačního procesu Principy a základní teze k profesní komoře vzniklé ze zákona včetně reflexe konzultačního procesu Mgr. David Pospíšil ředitel Odbor sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí Historie legislativního

Více

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Kandidáti do výkonného výboru SFA ČAS: Jiří Fűrst Nemocnice Na Františku, Ústavní lékárna Barbora Hervertová FNKV, lékárna, Šrobárova 50, Praha

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

120 00 Praha 2, Londýnská 15

120 00 Praha 2, Londýnská 15 PRACOVNÍ POSTUP PRACOVNÍ SKUPINA PRO KVALITU PÉČE Vydání: 1. 9. 2007 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 31. 8. 2007 Schválil: Prezidium ČAS Datum: Zpracovatelé:

Více

Celoživotní vzdělávání ve vztahu k výkonu sociální práce. Jihlava 30. 10. 2014 PaedDr. Marie Vorlová

Celoživotní vzdělávání ve vztahu k výkonu sociální práce. Jihlava 30. 10. 2014 PaedDr. Marie Vorlová Celoživotní vzdělávání ve vztahu k výkonu sociální práce Jihlava 30. 10. 2014 PaedDr. Marie Vorlová Sociální práce Sociální pracovník Profese sociální práce podporuje sociální změnu, řešení problémů v

Více

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Mgr. Věra Sukopová Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc Metodický pokyn MZ ČR k zákonu č. 96/2004 Sb. - Věstník

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Ošetřovatelství 2 (B02967)

Ošetřovatelství 2 (B02967) Ošetřovatelství 2 (B02967) Sylabus Garant předmětu Zodpovědný vyučující Studijní program Studijní obor Mgr. Pavla Kordulová Mgr. Pavla Kordulová (pavla.kordulova@lf1.cuni.cz) Specializace ve zdravotnictví

Více

Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit

Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit 22.4. 2013 IPVZ Mgr. Jana Mikulková ředitelka NCO NZO Vzdělávací akce v rámci projektu Zahájení listopad 2010, ukončení březen 2013 Akreditované kvalifikační

Více

Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků

Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Cílem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je zavést kariérní systém, který podpoří celoživotní profesní rozvoj učitelů a propojí ho se systémem

Více

Historie a současnost ošetřovatelství. Vážené studentky a studenti,

Historie a současnost ošetřovatelství. Vážené studentky a studenti, Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Dějiny ošetřovatelství Historie a současnost ošetřovatelství Současnost ošetřovatelství Mgr. Věra Vránová, Ph.D. Vážené studentky a studenti,

Více

Setkání hlavních sester ze států EU 10/2014

Setkání hlavních sester ze států EU 10/2014 Setkání hlavních sester ze států EU 10/2014 Mgr. Veronika Di Cara Schůzka náměstků ošetřovatelství, MZ ČR 25/11/2014 Praha Čtyři kategorie zdravotníků návrh EFN pro rozlišení, sledování a plánování pracovní

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají konferenci KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII. ZKUŠENOSTI, VZDĚLÁVÁNÍ A LEGISLATIVA PRO KLINICKOU

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2003 4. volební období 128/4 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti

Více

Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci https://youtu.be/q5qsrqgfq7y www.fzv.upol.cz Univerzita Palackého v Olomouci druhá nestarší univerzita v ČR založena v r. 1573 tvoří ji 8 fakult

Více

PORADA MANAGEMENTU NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍ (Porada hlavních sester) NCO NZO, Brno

PORADA MANAGEMENTU NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍ (Porada hlavních sester) NCO NZO, Brno PORADA MANAGEMENTU NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍ (Porada hlavních sester) 20. 5. 2014 NCO NZO, Brno PROGRAM JEDNÁNÍ - 1 10, 00 hodin Zahájení Prevence a vzdělávání 15 min. Role sester v léčbě závislosti

Více

Informace z jednání hlavních sester EU na Kypru. Nikósie října 2012

Informace z jednání hlavních sester EU na Kypru. Nikósie října 2012 Informace z jednání hlavních sester EU na Kypru Nikósie 8.- 11. října 2012 Program jednání příklady dobré praxe Téma: Chief Nursing Officers Meeting - Společné jednání CNO + CMO +CDO primární péče - Samostatná

Více

Kompetence všeobecné sestry

Kompetence všeobecné sestry Certifikovaný kurz: Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence (2017) Repetitorium teorie ošetřovatelství Kompetence všeobecné sestry Mgr. Martin Krause, DiS. martin.krause@tul.cz Kompetence

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více

Registrace zdravotnických pracovníků

Registrace zdravotnických pracovníků Registrace zdravotnických pracovníků PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková vedoucí Registru NCO NZO Brno Email: hofstetrova@nconzo.cz Tel.č.: 543 559 353 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Vzdělávání v ošetřovatelství

Vzdělávání v ošetřovatelství Certifikovaný kurz: Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence (2017) Repetitorium teorie ošetřovatelství Vzdělávání v ošetřovatelství Mgr. Martin Krause, DiS. martin.krause@tul.cz Vzdělávací

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER

OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta zdravotnických studií, Ústí nad Labem PhDr. Hana Plachá Výběr tématu Důvod výběru: Práce v oboru více jak 35 let Zájem o problematiku profese

Více

Akreditační komise v oboru AIM. - jakou má roli v systému vzdělávání - co přinesl rok 2017 a co čekat v 2018

Akreditační komise v oboru AIM. - jakou má roli v systému vzdělávání - co přinesl rok 2017 a co čekat v 2018 Akreditační komise v oboru AIM - jakou má roli v systému vzdělávání - co přinesl rok 2017 a co čekat v 2018 Tomáš Vymazal KARIM 2.LF UK a FN Motol předseda AK AIM při MZ ČR Neplést s akreditační komisí

Více

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Průvodce projektem Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň, Karlovarská

Více

Zápis z jednání prezidia SVVS

Zápis z jednání prezidia SVVS Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester J. Boreckého 1167/27, 370 00 České Budějovice IČO: 05479215 E-mail: svvs.spolek@gmail.com Zápis z jednání prezidia SVVS Termín: 10.3.2018, 10.30 hod. 14,10 hod. Místo

Více

DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE INFORMACE O OBORU

DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE INFORMACE O OBORU DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE INFORMACE O OBORU JEDNÁNÍ MZ ČR 23.5.2016 Karolína Malá, Hana Jahnová Obecný úvod vzdělávání v oboru klinická psychologie v ČR vzdělávání probíhá následujícím způsobem: profese

Více

Potřeba nové koncepce ošetřovatelství Vychází z předpokladů, že:

Potřeba nové koncepce ošetřovatelství Vychází z předpokladů, že: Česká koncepce oboru ošetřovatelství Koncepce ošetřovatelství České republiky Vychází z: - Koncepce ošetřovatelství České republiky z roku 1998, - respektuje doporučení: Organizace spojených národů, Světové

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU Místo pro nalepení kolku 100 Kč ČÍSLO REGISTRACE Zde nevyplňujte, prosím Příjmení, jméno, titul: dřívější příjmení * : Datum

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb. Subjekt. Poř. č. Z/D Připomínka Vypořádání

Připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb. Subjekt. Poř. č. Z/D Připomínka Vypořádání Připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb. Subjekt Česká asociace sester Česká asociace sester Poř. č. Z/D Připomínka Vypořádání CELÝ ZÁKON CELÝ ZÁKON Pro kvalitní zhodnocení a odpřipomínkování

Více

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Co dělat pro vytváření lepších programů pro další profesní vzdělávání I. část AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT PhDr. Lenka Vlčková MŠMT Pondělí 17. října 2011, Liberec Program

Více

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU VZDĚLÁNÍ V OBORU FYZIOTERAPIE Český fyzioterapeut: absolvent 2 leté nástavbové

Více

Management ve zdravotnictví

Management ve zdravotnictví FZV - 1 Fakulta zdravotnických věd (FZV) byla zřízena jako 8. fakulta UP v Olomouci. Její vznik byl schválen Akademickým senátem UP v Olomouci dne 27. února 2008 na základě kladného vyjádření Akreditační

Více

NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PROFESE V ČESKÉ REPUBLICE. Mgr. Jana Pastuchová Nelékařské zdravotnické profese v ČR 4. 5. 2015, PS PČR

NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PROFESE V ČESKÉ REPUBLICE. Mgr. Jana Pastuchová Nelékařské zdravotnické profese v ČR 4. 5. 2015, PS PČR NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PROFESE V ČESKÉ REPUBLICE NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PROFESE V ČESKÉ REPUBLICE MÁME DOSTATEK PERSONÁLU? CO OD NĚJ OČEKÁVÁME? JAK JE NASTAVEN SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ? BUDOUCNOST ANEB NOVELA

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK

Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p.o. Bc. Eliška Janečková Olomouc, 2008 ÚVOD Zdravotnická záchranná služba (ZZS) je státem garantovaný,

Více

PŘEDSTAVENÍ ČAS. Martina Šochmanová

PŘEDSTAVENÍ ČAS. Martina Šochmanová PŘEDSTAVENÍ ČAS Martina Šochmanová Strategický plán 2015-2020 Tento plán společně naplňujeme různými aktivitami, podle vývoje legislativy a politické situace Výroční zpráva ČAS podrobně vypovídá o naší

Více

Zpráva prezidentky ČAS

Zpráva prezidentky ČAS Zpráva prezidentky ČAS Dana Jurásková 16.11.2013 Hlavní sestra ČR Samostatný odbor na MZ ČR Hlavní sestra ČR Mgr. Alena Šmídová Iniciativa ČAS Aktivity prezidia ČAS 5.jarní konference prezidia ČAS 21.3.13

Více

Zápis č. 1 z výborové schůze ČSKB, sekce biochemických laborantů, konané dne 7.2.2006 v Praze

Zápis č. 1 z výborové schůze ČSKB, sekce biochemických laborantů, konané dne 7.2.2006 v Praze Zápis č. 1 z výborové schůze ČSKB, sekce biochemických laborantů, konané dne 7.2.2006 v Praze Přítomni: M. Bunešová, Z. Rychnovská, M. Vémolová Telefonická komunikace (nesjízdnost silnic): J. Chaloupka,

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU Místo pro nalepení kolku 100 Kč ČÍSLO REGISTRACE Vyplňte, prosím! Příjmení, jméno, titul: dřívější příjmení

Více

Současné výzvy ve vzdělávání

Současné výzvy ve vzdělávání Současné výzvy ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání Setkání lékařských fakult ČR a SR Brno, hotel Continental, 9. listopadu 2018 Andrea Pokorná Fakta o vzdělávání NLZP v ČR Vysoká škola,

Více