Právní aspekty ve zdravotnictví - právní vědomí zdravotníků. JUDr. Bronislava Wittnerová, MSc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní aspekty ve zdravotnictví - právní vědomí zdravotníků. JUDr. Bronislava Wittnerová, MSc."

Transkript

1 Právní aspekty ve zdravotnictví - právní vědomí zdravotníků JUDr. Bronislava Wittnerová, MSc. 1

2 Obsah přednášky 1. Právní minimum 2. Zdravotnické právo 3. Vybrané instituty 2

3 1. Právní minimum Právo - Právo je souborem obecně závazných pravidel chování a jednání členů společnosti, organizací, tedy fyzických i právnických osob, která jsou tak důležitá, že je vydává stát a jejich dodržování musí společnost vynucovat a porušování postihovat. Funkce práva zákonnost, právní jistota a přípustnost práva Teorie práva 3

4 1. Právní minimum Právo objektivní x právo subjektivní Systém práva právo soukromé a veřejné Právní norma - obecně závazné pravidlo lidského chování, stanovené nebo uznané státem (resp. mezinárodním společenstvím států), jejichž porušení stát sankcionuje Rysy: Závaznost Formální určitost Obecnost Vynutitelnost 4

5 1. Právní minimum Složky právní normy hypotéza, dispozice, sankce Dělení právních norem Z hlediska významu Podle způsobu vymezení pravidla chování Podle stupně závažnosti Podle použité legislativní techniky 5

6 1. Právní minimum Hierarchie právních norem právní síla Rozeznáváme právní sílu 1. absolutní x 2. relativní Dle absolutní právní síly se právní předpisy člení na 1. primární (zákonné) právní předpisy ústavní zákony ostatní zákony zákonná opatření senátu 2. sekundární (podzákonné) právní předpisy nařízení vlády právní předpisy vydané ministerstvy resp. jinými správními orgány, orgány územní samosprávy vyhlášky zastupitelstev územních samosprávných celků 6

7 1. Právní minimum Dle relativní právní síly se právní předpisy člení na 1. právní normy originální (původní) právní předpisy primární (zákonné) vyhlášky zastupitelstev územních samosprávných celků v samostatné působnosti 2. právní normy derivátní (odvozené, delegované), tj. jsou vydávané jen na základě právní normy originální, na základě výslovného zmocnění (delegace) nařízení vlády právní předpisy ministerstev, jiných správních orgánů a orgánů samosprávy v přenesené působnosti. - Časová působnost právních norem platnost, účinnost 7

8 1. Právní minimum Právní vztah pokud je vztah osob upraven právním předpisem, nazývá se právním vztahem. - Pracovní smlouva!!! Má 3 charakteristické znaky: Účastník právního vztahu Obsah právního vztahu Předmět právního vztahu 8

9 1. Právní minimum Právní řád je uspořádaný soubor platných norem objektivního práva. Struktura právního řádu České republiky 1. právní předpisy - ústavní pořádek České republiky, tj. Ústava, Listina základních práv a svobod a ústavní zákony - zákony a zákonná opatření Senátu - nařízení vlády (Ústava, článek 78) - právní předpisy vydávané ministerstvy, jinými správními orgány a orgány územní samosprávy (Ústava, článek 79) - obecně závazné vyhlášky zastupitelstev obcí a vyšších samosprávných celků (Ústava, článek 104) 2. normativní právní smlouvy - mezinárodní smlouvy o lidských právech a svobodách v ČR, které mají přednost před zákonem (Ústava, článek 10) - kolektivní smlouvy jako subsidiární pramen práva 3. právní precedenty - nálezy Ústavního soudu mají quasi precedenční charakter 4. právní obyčeje - výjimečné a podpůrné uplatnění 5. principy právního státu - odkaz v preambuli a článku 9 Ústavy. Nadzákonné právní předpisy 9

10 2. Zdravotnické právo Zdravotnické právo Ústavní základy LZPS právo na ochranu života, zásada nedotknutelnosti osoby (vůle), zaručení osobní svobody (bez souhlasu osoby do 24 hodin oznámit soudu), právo na ochranu osobních údajů, právo na ochranu zdraví a bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného zdravotního pojištění Dělení předpisů zdravotnického práva 1. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních Vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci 2. ZDRAVOTNÍ PÉČE Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) Zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství 3. OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) Nařízení vlády č. 114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce Metodické opatření č. 14/2002 Věst. MZ - Doporučené standardy - Definice případů pro hlášení infekčních onemocnění 4. NEMOCI Z POVOLÁNÍ A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovní vztahy (zákon o pojištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 10

11 2. Zdravotnické právo 5. POSUDKOVÁ ČINNOST Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (vybraná ustanovení o posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění) Vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti Vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění 6. LÉČIVA Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) Vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků 7. NÁVYKOVÉ LÁTKY Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů Vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků Nařízení vlády č. 467/2009, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů 8. ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY, 9. PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE A LÁZNĚ, 10. VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, 11. PRACOVNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ. Vnitřní předpisy zdravotnického zařízení!!! - vyhláška vnitřní předpis x předpis prováděcí předpis k zákonu vydaný např. ministerstvem, jiným úřadem k tomu zákonem zmocněným, má upřesnit zákon - metodický pokyn pro aplikaci novely zákona, vyhlášce jednotný postup př. Regulační poplatky - standard!!! není vnitřní předpis, standardní postup při konkrétním výkonu, definice: Standard je sestrami přijatá úroveň ošetřovatelské péče pro určitou skupinu pacientů či klientů, která ale nemůže být platná bez stanovených kritérií určených k hodnocení efektivity a kvality. 11

12 2. Zdravotnické právo Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v pl. zn. - hlavní zásady péče o zdraví obyvatelstva, - stanovuje práva a povinnosti občanů v oblasti zdravotnictví, povinnosti zdravotníků, zejména lékařů a určuje základní atributy vztahu lékař pacient, - právo pacienta na informace, informovaný souhlas, péči bez souhlasu pacienta, převzetí nemocného do ústavní péče bez jeho souhlasu, - léčebně preventivní péče, - odnímání částí lidského těla v souvislosti s léčebně preventivní péčí, lékařskou vědou, výzkumem a výukovými účely, odběr krve, tkání a orgánů, - problematika tzv. speciálních výkonů (sterilizace, pitva, nakládání s plodem po potratu a dále např. s plodovým vejcem bez obalu), takovéto úkony mohou být prováděny na vlastní žádost, někdy i v souladu s vyhláškou ministerstva zdravotnictví, - asistovaná reprodukce, - druhy a úkoly zdravotnických zařízení, - zdravotnická dokumentace 12

13 2. Zdravotnické právo Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), v pl. zn. - zákon upravuje podmínky darování, odběrů a transplantací tkání a orgánů lidského původu prováděných výhradně za účelem poskytování léčebné péče, - definuje pojmy, - přípustnost odběru tkání a orgánů od žijícího dárce, od zemřelého dárce, - ochrana nezletilých osob, osob zbavených způsobilosti k právním úkonům a osob, které s ohledem na svůj momentální zdravotní stav nejsou schopny zvážit veškeré důsledky provedení odběru obnovitelné tkáně pro vlastní zdraví, -sdělení předpokládaného odběru osobě blízké a nesouhlas s posmrtným odběrem, - etická komise, - národní registry související s transplantacemi - zřízení transplantačního centra, tkáňové banky, střediska pro vyhledávání dárců krvetvorných buněk, koordinačního střediska transplantací 13

14 2. Zdravotnické právo SDĚLENÍ č. 96/2001 Sb.m.s. Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. udělování svolení k zákrokům za osoby neschopné poskytnout souhlas se zákrokem tj. osoba nezletilá, dospělá osoba není schopna dát souhlas se zákrokem z důvodu duševního postižení, nemoci nebo z podobných důvodů, ochrana osob s duševní poruchou, stav nouze, dříve vyslovená přání, ochrana soukromí a právo na informace o zdraví, zákaz diskriminace z důvodu genetického dědictví, vědecký výzkum, odběr orgánu a tkáně z žijících dárců pro účely transplantace, zákaz finančního prospěchu a nakládání s částmi lidského těla k jiným účelům 14

15 Odpovědnost - je strpění sankce (trestu) za protiprávní jednání, kterého se osoba dopustila. - jednání následek příčinný vztah - zavinění Protiprávní jednání je jednání v rozporu s právními předpisy, vč. interních předpisů, ale i v rozporu s dobrými mravy a příp. i předpisy stavovské organizace, jíž je osoba členem. Druhy odpovědností: Trestněprávní TČ ublížení na zdraví/těžké ublížení na zdraví z nedbalosti/úmyslně, usmrcení z nedbalosti, vražda, neposkytnutí pomoci, TČ x těhotenství ženy, TČ související s neoprávněným nakládáním s lid. Tkáněmi, orgány Občanskoprávní Pracovněprávní Disciplinární Smluvní Další typy odpovědností 15

16 Nadřízenost a podřízenost a) Lékařská zdravotnická péče přednosta, primář - Podřízenost zdravotních sester, zdravotnických pracovníků b) Ošetřovatelská péče vrchní sestra, staniční - Lze však jen těžko oddělit ošetřovatelskou a lékařskou činnost proto pokyn přednosty či primáře by měl být vždy pro vrchní sestru, staniční sestru i běžnou zdravotní sestru zcela nepochybně závazný. - Př. klinika, oddělení, úsek poskytování lékařské zdravotní péče lékař, tým lékařů, zdravotní sestra/sestry osoba odpovědná za poskytování zdravotní péče lékař!!! vydávat závazné pokyny všem podřízeným lékařům a všem zdravotním sestrám - Př. vedoucí operačního týmu - nadřízený všem dalším asistujícím lékařům při operaci a všem zdravotním sestrám. Odpovídá za chybné pokyny, nebo za nevydání příslušných pokynů, které vydány být měly. Neodpovídá však za chybu, a to ani za manuální nezdar, podřízeného lékaře nebo podřízené zdravotní sestry, pokud jim ovšem nesvěřil provedení takové činnosti, které neodpovídalo jejich kvalifikaci. Není povinen osobně kontrolovat počítání roušek po skončení operace, ale je povinen nařídit jejich přepočítání a přesvědčit se, že jeho pokyn je plněn. Pokud však zdravotní sestra, která počítání roušek provádí, se dopustí početní chyby, nemůže za takovou chybu být odpovědný vedoucí operačního týmu, pokud příslušný pokyn vydal a přesvědčil se, že je plněn. - Organizační řád - Pokyny nadřízeného x odmítnutí splnit překročení právních předpisů!!! 16

17 Základní povinnosti zdravotnických pracovníků - výkon zdravotnického povolání svědomitě, poctivě, s hluboce lidským vztahem k občanům a odpovědnosti ke společnosti, - výkon povolání v rozsahu a způsobem, pro nějž zásady určuje MZdr ve spolupráci s profesními organizacemi, - převzetí a řádné plnění i mimořádných zdravotnických úkolů uložených dočasně v důležitém obecném zájmu, - zachovávat mlčenlivost, - poskytnout první pomoc (platí pro všechny zdravotnické pracovníky, i když již zdravotnické povolání nevykonávají!!!), - vést řádně zdravotnickou dokumentaci, - náležitého poučení pacienta o poskytované zdravotní péči, - vyžádat si souhlas před každým výkonem vyšetřovacím, léčebným, - oznamovací při poskytování zdravotní péče a hospitalizace bez souhlasu pacienta, + povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy + právní předpisy, vnitřní předpisy, pokyny nadřízeného 17

18 Výkon ošetřovatelské péče Sestra - je povinna o provedeném výkonu provést pravdivý záznam do zdravotnické dokumentace, - za výkon, který sama provede, nese plnou zodpovědnost, - provádí výkony dle ordinace lékaře, např. podávání léků, - je oprávněna provádět i výkony sama z vlastní iniciativy, pokud zjistí aktuální potřebu výkonu a je k tomuto výkonu vzhledem ke své kvalifikaci oprávněná, př. převaz rány. 18

19 Škoda - Každý (tedy i sestra) je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí (ObčZ). Škoda majetková Na majetku pacienta Na majetku sestry Na majetku zdravotnického zařízení Škoda nemajetková Na zdraví pacienta Na zdraví sestry 19

20 Lege artis Pojem lege artis (lat.) vznikl zkrácením z de lege artis medicinae (lat.), tedy podle pravidel umění lékařského, obsah pojmu není jasně definován výklad: poskytování péče podle pravidel zákona, v souladu s odbornými pravidly, v souladu se současnými poznatky lékařské vědy. Právní výklad: Z. o péči o zdraví lidu 11 odst. a), Etický kodex ČLK 2 odst. 1, Úml. o lidských právech a biomedicíně čl. 4 Lege artis - souhrn plné a správné indikace + přihlédnutí ke všem okolnostem + poučení pacienta + souhlas pacienta s výkonem + správné vedení zdravotnické dokumentace. Non lege artis Judikát NS ČR pouhá chyba v diagnóze sama o sobě neznamená ještě postup non lege artis, pokud se lékař přidržel uznávaných medicínských postupů a zásad, za non lege artis lze považovat leda bezdůvodné nevyužití základních diagnostických metod, které byly v daném místě a čase dostupné, a které lékař nevyužil, ač jich využít měl a mohl. - výjimky z non lege artis např. výzkum Kdo posoudí? Znalec znalecký posudek 20

21 Souhlas pacienta je stanoven v ustanovení 23 zákona 20/1966 Sb., tj. vyšetřovací a léčebné úkony se provádějí se souhlasem pacienta, přičemž souhlasu pacienta předchází poučení, které provádí lékař např. s hospitalizací, s konkrétním výkonem, s nahlížením do zdravotnické dokumentace, souhlas s přítomností osoby připravujících se na budoucí povolání. ČLK doporučuje: Pacient podpisem potvrzuje, že měl možnost hovořit s lékařem a mohl mu klást otázky, přičemž nemá žádné nejasnosti. jednostranný právní úkon, který musí mít formální i věcné náležitosti Pokud se prokáže, že pacient s lékařem nehovořil a souhlas dala pacientovi k podpisu sestra neplatnost!!! Kdo nemůže dát souhlas příklady Úmluva o lidských právech a biomedicíně Ve stavu nouze vyžadujícím neodkladné řešení, kdy nelze získat předem příslušný souhlas, nutný lékařský zákrok lze provést okamžitě, pokud je nezbytný pro prospěch zdraví dotyčné osoby. Souhlas pro futuro Informovaný souhlas - náležitosti podle vyhlášky č. 385/2006 Sb. 21

22 Obsah písemného informovaného souhlasu: - kdo, kdy a s čím vyslovil souhlas - na jaké důsledky a jaká rizika byl upozorněn - jaké alternativy příslušného zákroku vzal pacient na vědomí, pokud existují - poučení o léčebném režimu - prohlášení, že pacient rozumí předmětným informacím, s výkonem výslovně souhlasí, lékař s ním hovořil, pacient měl možnost klást mu otázky a nemá žádné nejasnosti - datum a vlastnoruční podpis pacienta - doporučuje se i podpis lékaře s prohlášením, že poskytl pacientovi informace osobně 22

23 Negativní revers - odmítá-li pacient přes náležité vysvětlení potřebnou péči, vyžádá si lékař o tom písemné prohlášení. Obsah písemného informovaného nesouhlasu: - kdo, kdy, kde, komu jakou péči/zákrok odmítl, - jakého náležitého poučení se mu dostalo, zejména na jaké rizika pro své zdraví a případně i život byl upozorněn a zda poučení rozumí a chápe, - prohlášení o tom, že přes toto poučení, konkr. def. výkon / péči nadále výslovně odmítá, - podpis pacienta, datum a podpis lékaře, který poskytl poučení, - odmítá-li pacient reverz podepsat, pak podpis svědka poučení i poučujícího lékaře s pozn. pacient odmítá podepsat a s uvedením svědek poučení a stanovisko pacienta a podpisu osoby, která může dosvědčit pacientovo stanovisko Pokud pacient odmítá jakoukoliv péči ordinovanou lékařem, neměla by s ním situaci řešit sestra, ani jiný zdravotník, ale měl by být vždy k pacientovi povolán lékař!!! Nesouhlas pacienta pro futuro 23

24 Ochrana dětí a nezpůsobilých ustanovení 23 odst. 3 Z. o péči o zdraví lidu - je-li neodkladné provedení vyšetřovacího či léčebného výkonu nezbytného k záchraně života nebo zdraví dítěte nebo osoby zbavené způsobilosti k PU a odpírajíli rodiče nebo opatrovník souhlas, je lékař oprávněn rozhodnout o provedení výkonu péče bez souhlasu 24

25 Poskytnutí péče bez souhlasu - Ustanovení 23 odst. 4 z. o péči o zdraví lidu - Bez souhlasu nemocného je možné provádět vyšetřovací a léčebné výkony, a je-li to podle povahy onemocnění třeba, převzít nemocného i do ústavní péče a) jde-li o nemoci stanovené zvláštním předpisem, u nichž lze uložit povinné léčení b) jestliže osoba jevící známky duševní choroby nebo intoxikace ohrožuje sebe nebo své okolí, anebo c) není-li možné vzhledem ke zdravotnímu stavu nemocného vyžádat si jeho souhlas a jde o neodkladné výkony nutné k záchraně života či zdraví, d) jde-li o nosiče. Oznamovací povinnost soudu do 24 hodin soudu, v jehož obvodu má ZZ sídlo 25

26 Povinná mlčenlivost ustanovení 55 odst. 2 písm. d) z. o péči o zdraví lidu: Každý zdravotnický pracovník je povinen zejména zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dověděl v souvislosti s výkonem svého povolání, s výjimkou případů, kdy skutečnost sděluje se souhlasem ošetřované osoby nebo kdy byl této povinnosti zproštěn nadřízeným orgánem v důležitém státním zájmu; povinnost oznamovat určité skutečnosti, uložená zdravotnickým pracovníkům zvláštními předpisy není tím dotčena. Povinností mlčenlivosti není zdravotnický pracovník vázán v rozsahu nezbytném pro obhajobu v trestním řízení a pro řízení před soudem nebo jiným orgánem, je-li předmětem řízení spor mezi ním, popřípadě jeho zaměstnavatelem a pacientem, nebo jinou osobou uplatňující práva na náhradu škody nebo na ochranu osobnosti v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, souhlas pacienta s poskytnutím údajů, při pátrání po osobě má PČR právo na info o době, místě poskytnutí zdrav.péče osobě, za účelem identifikace neznámé mrtvoly. Porušení Trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji, čas!!! Velké vizity není od pacienta potvrzeno písemně, že si přeje, aby se jeho spolupacienti na pokoji dozvěděli o otázkách zdravotního stavu, diagnóze, prognóze x zhojení pacient sám komunikuje s lékařem!!! Telefonická informace o tom, že pacient XY je v nemocnici hospitalizován lze!!! X specializované zdravotnické zařízení př. Psychiatrická léčebna nelze!!! 26

27 Zdravotnická dokumentace- Z. o péči o zdraví lidu, vyhl. č. 385/2006 Sb. Zdravotnická dokumentace obsahuje: a) osobní údaje pacienta v rozsahu nezbytném pro identifikaci pacienta a zjištění anamnézy b) informace o onemocnění pacienta, o průběhu a výsledku vyšetření, léčení a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při poskytování zdravotní péče - Každá samostatná část zdravotnické dokumentace musí obsahovat osobní údaje pacienta v rozsahu nezbytném pro jeho identifikaci a označení zdravotnického zařízení, které ji vyhotovilo. - Zápis ve zdravotnické dokumentaci musí být veden průkazně, pravdivě a čitelně; je průběžně doplňován a musí být opatřen datem zápisu, identifikací a podpisem osoby, která zápis provedla. Opravy ve zdravotnické dokumentaci se provádí novým zápisem s uvedením dne opravy, identifikací a podpisem osoby, která opravu provedla. Původní záznam musí zůstat čitelný. - Do zdravotnické dokumentace mohou nahlížet, a to v rozsahu nezbytně nutném pro splnění konkrétního úkolu v rozsahu své kompetence - lékaři, zdravotní sestry, rehabilitační pracovníci, lékárníci, kliničtí psychologové a kliničtí logopedové v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Osoby oprávněné k nahlížení do zdravotnické dokumentace a k žádosti o pořízení kopie z ní, příp. na výpisy a opisy + informace o zdravotním stavu pacienta - pacient, - osoba určená pacientem dle rozsahu určeném pacientem - osoba uvedená pacientem v Informovaném souhlasu s hospitalizací, - osoba zmocněná na základě plné moci, např. právní zástupci, zákonný zástupce/opatrovník. - osoby blízké mají právo na aktuální informace o zdravotním stavu pacienta v případě, že se jedná o pacienta, který nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby, které mohou být o jeho zdravotním stavu informovány (osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, tzn. rodiče, děti, prarodiče, vnuci a dále sourozenec, manžel a partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna, z nich,druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní + registrovaný partner), - Možnost úhrady, 30 dnů 27

28 Utajený porod - Z. o péči o zdraví lidu - žena s trvalým pobytem na území České republiky, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, má právo na zvláštní ochranu svých osobních údajů, které spočívá v tom, že příslušné zdravotnické zařízení je povinno vést její jméno a příjmení odděleně od zdravotnické dokumentace související s těhotenstvím a porodem, - po skončení hospitalizace se zdravotnická dokumentace doplní o zmíněné osobní údaje ženy, datum narození, datum porodu a písemnou žádost o utajení porodu. Dokumentace je zapečetěna, přičemž její otevření je možné na základě rozhodnutí soudu. - Podmínky pro utajený (anonymní porod) jsou: žena má trvalý pobyt na území ČR, porod proběhl v ČR, rodička písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, nejedná se o ženu, jejímuž manželovi svědčí domněnka otcovství 28

29 Asistovaná reprodukce Z. o péči o zdraví lidu 27 d) a násl. postupy a metody, při kterých dochází k manipulaci se zárodečnými buňkami nebo s embryi, včetně jejich uchovávání, a to za účelem léčby neplodnosti ženy nebo muže. Těmito postupy a metodami jsou a) odběr zárodečných buněk, b) umělé oplodnění ženy, a to 1. oplození vajíčka spermií mimo tělo ženy, 2. přenos embrya do pohlavních orgánů ženy, nebo 3. zavedení zárodečných buněk do pohlavních orgánů ženy. 29

30 Práva pacienta Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými pracovníky. Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu, jakož i možnost denně se stýkat se členy své rodiny či s přáteli. Omezení takovéhoto způsobu (tzv. kontinuálních) návštěv může být provedeno pouze ze závažných důvodů. Pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před zahájením každého dalšího nového diagnostického či terapeutického postupu zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vyjma případů akutního ohrožení má být náležitě informován o případných rizicích, která jsou s uvedeným postupem spojena. Pokud existuje i více alternativních postupů nebo pokud pacient vyžaduje informace o léčebných alternativách, má na seznámení s nimi právo. Má rovněž právo znát jména osob, které se na nich účastní. Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu a má být současně informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí. V průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, ošetření a léčby má nemocný právo na to, aby byly v souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na jeho soukromí a stud. Rozbory jeho případu, konzultace a léčba jsou věcí důvěrnou a musí být provedena diskrétně. Přítomnost osob, které nejsou na léčbě přímo zúčastněny, musí odsouhlasit nemocný, a to i ve fakultních zařízeních, pokud si tyto osoby nemocný sám nevybral. Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby jsou považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i v případech počítačového zpracování. 30

31 Práva pacienta pokračování Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností přiměřeným způsobem vyhovět pacientovým žádostem o poskytování péče v míře odpovídající povaze onemocnění. Je-li to nutné, může být pacient předán jinému léčebnému ústavu, případně tam převezen po té, když mu bylo poskytnuto úplné zdůvodnění a informace o nezbytnosti tohoto předání a ostatních alternativách, které při tom existují. Instituce, která má nemocného převzít do své péče, musí překlad nejprve schválit. Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou. Má právo vědět předem, jací lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě jsou mu k dispozici. Po propuštění má právo očekávat, že nemocnice určí postup, jímž bude jeho lékař pokračovat v informacích o tom, jaká bude jeho další péče. Pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař rozhodl k nestandardnímu postupu či experimentu. Písemný vědomý souhlas nemocného je podmínkou k zahájení neterapeutického i terapeutického výzkumu. Pacient může kdykoliv, a to bez uvedení důvodu, z experimentu odstoupit, když byl poučen o případných zdravotních důsledcích takového rozhodnutí. Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí respektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony. Pacient má právo a povinnost znát a řídit se platným řádem zdravotnické instituce, kde se léčí (tzv. nemocniční řád). Pacient má právo kontrolovat svůj účet a vyžadovat odůvodnění jeho položek bez ohledu na to, kým je účet placen. - Odmítnutí pacienta - Svévolný odchod pacienta 31

32 Etický kodex pracovníků nelékařských oborů - se týká zdravotních sester, laborantů, sanitářů, ošetřovatelek, pečovatelek, apod., př.: 1. zdravotnický pracovník nelékařských oborů (dále jen zdravotnický pracovník, ZP) při své práci zachovává úctu k životu, respektuje lidská práva a důstojnost každého jednotlivce bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost, víru, politické přesvědčení a sociální postavení, 2. zdravotnický pracovník poskytuje zdravotní péči jednotlivcům, rodinám, skupinám a spolupracuje s odborníky jiných oborů, při poskytování péče vždy nadřazuje zájmy těch, kterým ji poskytuje, nad zájmy své vlastní, 3. zdravotnický pracovník je povinen chránit informace o těch, kterým poskytuje své služby, informace považuje za důvěrné a je si vědom povinnosti zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem svého povolání, 4. zdravotnický pracovník nesmí podřizovat poskytování péče komerčním zájmům subjektů působících v oblasti zdravotnictví, 5. ZP při poskytování péče respektuje životní hodnoty občanů, jejich životní zvyky, duchovní potřeby a náboženské přesvědčení a snaží se vytvářet podmínky zohledňující individuální potřeby jednotlivců, 6. ZP při poskytování péče dbá v maximální možné míře o zajištění intimity příjemce péče, 7. ZP nesmí zneužít ve vztahu k nemocnému jeho důvěru a závislost jakýmkoli způsobem, 8. ZP vystupuje, podle aktuální situace, jako ochránce pacienta, zejména pokud je péče o něho ohrožena nevhodným chováním nebo jednáním jiného zdravotníka nebo jiné osoby. 32

33 Další informace: - právní předpisy uvedené v přednášce - literatura - konzultace 33

34 Děkuji za pozornost. 34

Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 23 Poučení a souhlas nemocného (1) Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu příslušného zdravotnického

Více

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů)

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva a povinnosti pacienta (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva pacienta: 1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout

Více

Informace pro klienty Advokátní kanceláře JUDr. Jan Mach

Informace pro klienty Advokátní kanceláře JUDr. Jan Mach J U D r. J a n M A C H Informace pro klienty Advokátní kanceláře JUDr. Jan Mach V uplynulých dnech bylo přijato několik nových zásadních zdravotnických zákonů. Jde zejména o: - zákon o zdravotních službách

Více

Právo ROVNÉ ŠANCE. Možnost. a porodní asistence. informované volby

Právo ROVNÉ ŠANCE. Možnost. a porodní asistence. informované volby Vydáno společností Porodní dům U čápa, o.p.s. v roce 2007 za finanční podpory Evropského sociálního fondu Tato brožura vznikla jako třetí publikace v rámci projektu Rovné šance možnost informované volby

Více

385/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o zdravotnické dokumentaci

385/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o zdravotnické dokumentaci 385/2006 Sb. VYHLÁŠKA o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 67b odst. 19 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 285/2002 Sb. a zákona č. 225/2006

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4802 Sbírka zákonů č. 373 / 2011 373 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 130/2003 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 130/2003 Sb. (část) Změna:

Více

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů Část pátá Podmínky poskytování zdravotní péče a její úhrady Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění

Více

důstojnost Jak být pacientem v České republice a zachovat si Medicínské právo v otázkách a odpovědích Z u z a n a C a n d i g l i o t a

důstojnost Jak být pacientem v České republice a zachovat si Medicínské právo v otázkách a odpovědích Z u z a n a C a n d i g l i o t a Jak být pacientem v České republice a zachovat si důstojnost Medicínské právo v otázkách a odpovědích E d i c e M a n u á l y Z u z a n a C a n d i g l i o t a K a t e ř i n a Č e r v e n á M i c h a e

Více

medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998.

medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998. 96/2001 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění ÚPLNÉ NĚNÍ ÁKONA č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998

Více

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K ÚMLUVĚ O PRÁVECH DÍTĚTE O ZAPOJOVÁNÍ DĚTÍ DO OZBROJENÝCH

Více

Stanovisko občanského sdružení Iuridicum Remedium k ústavní konformitě úpravy národních zdravotních registrů v zákoně o zdravotních službách.

Stanovisko občanského sdružení Iuridicum Remedium k ústavní konformitě úpravy národních zdravotních registrů v zákoně o zdravotních službách. Stanovisko občanského sdružení Iuridicum Remedium k ústavní konformitě úpravy národních zdravotních registrů v zákoně o zdravotních službách. (vypracované jako součást dopisu AMICUS CURIAE pro Ústavní

Více

ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Strana 4730 Sbírka zákonů č. 372 / 2011 Částka 131 372 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Parlament se usnesl na tomto

Více

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji Metodické doporučení Metodické doporučení vzniklo díky projektu Nové poznatky v syndromu CAN a interdisciplinární spolupráce reg.

Více

č. 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

č. 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Ve znění: č. 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Předpis č. K datu Poznámka 242/1997 Sb. (k 1.1.1998) doplňuje 2/1998

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998 Sb., č. 225/1999

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001

Více

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Petra Šourková 2006/2007 Prohlašuji, že jsem

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

PRAKTICKÉ DOPADY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU NA PROVOZOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ PRAXE. Adam Doležal, Tomáš Doležal

PRAKTICKÉ DOPADY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU NA PROVOZOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ PRAXE. Adam Doležal, Tomáš Doležal PRAKTICKÉ DOPADY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU NA PROVOZOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ PRAXE Adam Doležal, Tomáš Doležal Recenzenti: Mgr. Jakub Uher JUDr. Bc. Martin Vlk Vydavatel: BOFIA Medical, s.r.o. Praha, 2014 ISBN:

Více

Zákon o specifických zdravotních službách II. část zdravotní služby poskytované za zvláštních podmínek

Zákon o specifických zdravotních službách II. část zdravotní služby poskytované za zvláštních podmínek Zákon o specifických zdravotních službách II. část zdravotní služby poskytované za zvláštních podmínek DAGMAR ZÁLESKÁ advokátka specializující se na zdravotnické právo I. Úvod Zákon o specifických zdravotních

Více

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách MŠMT únor 2014 Při řešení problémů spojených s rizikovým chováním žáků na základních školách je velmi důležitá nejen součinnost

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H : 68. Úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn Strana 842

Více

Přehled problematiky související s ochranou osobních údajů na úřadě

Přehled problematiky související s ochranou osobních údajů na úřadě Přehled problematiky související s ochranou osobních údajů na úřadě Obsah: 1. Úvod 2. Sankce 3. Přehled týkající se pořizování, použití a zveřejňování osobních údajů, a s tím souvisejících soukromých a

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti sociálně-právní ochrany dětí v praxi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeňka

Více

Právní rádce pacienta. Aktualizované znění

Právní rádce pacienta. Aktualizované znění 2011 Právní rádce pacienta Aktualizované znění OBSAH Obsah... 1 Úvod... 3 Pacient jako občan... 3 Právo, etika a morálka... 4 Jak se orientovat v právních předpisech?... 5 Nejvýznamnější právní předpisy...

Více

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Středisko náhradní rodinné péče, spolek Praha 2014 PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE I. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Více