STANOVY SPOLKU. Základní ustanovení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY SPOLKU. Základní ustanovení"

Transkript

1 STANOVY SPOLKU Spolek rodičů a přátel školy při Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, z. s. I. Základní ustanovení I.1. Název spolku je: Spolek rodičů a přátel školy při Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, z. s. (dále jen SRPŠ). I.2. SRPŠ je dobrovolným a samosprávným svazkem jeho členů, vedených společným zájmem o výchovu dětí, mládeže a ostatních členů a o práci Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč. Je svazkem fyzických a právnických osob, které mají zájem o výchovu dětí, mládeže a práci školy. I.3. Původní sdružení bylo registrováno dne za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínek pro jejich platné uplatnění v životě společnosti. Spolek je pokračovatelem dřívějšího sdružení a působí především: a) ke správné výchově dětí v rodině a společnosti, b) na členy a veřejnost při zajišťování výchovných a vzdělávacích cílů školy a jejich úkolů, c) při působení na dobrovolnou pomoc svých členů při zajišťování výchovné, vzdělávací, sportovní a zájmové činnosti, rozvoji přátelských vztahů mezi členy a jinými organizaci, zlepšování životního prostředí ve škole a okolí. Dále působí na své členy v oblasti dobrovolné materiální a finanční pomoci škole, kdy v rámci své činnosti má oprávnění přispívat, či darovat d) řeší spolu s vedením školy náměty a připomínky, včetně stížností rodičů, občanů a podílí se na jejich vyřizování, e) předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovného a vzdělávacího působení školy a vyjadřuje se prostřednictvím svých členů rodičů k právním normám v oblasti výchovy a vzdělávání, f) spolek je oprávněn přijímat dary a příspěvky na činnost od svých členů ale i nečlenů. Prostředky je spolek oprávněn získávat vedle hlavní činnosti i svou vedlejší hospodářskou činností, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodářském Stránka 1 z 12

2 využití spolkového majetku. Zisk z této činnosti může spolek použít pouze pro spolkovou činnost, včetně správy spolku. I.4. Spolek (SRPŠ) je samostatnou právnickou osobou a provozuje svoji činnost samostatně a na vlastní odpovědnost a na vlastní účet. Do veřejného spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně Oddíl L, vložka 3036 byl zapsán k I.5. Sídlo spolku (SRPŠ) je vedeno pod adresou: Žižkova 505/2, Podklášteří, Třebíč. II. Účel a cíle spolku II.1. Základním posláním a účelem spolku (SRPŠ) je výchova a podpora svých členů při zajišťování výchovných a vzdělávacích cílů školy, materiální a finanční podpora výchovné, vzdělávací, sportovní a zájmové činnosti ve škole. II.2. K naplnění stanoveného účelu má spolek (SRPŠ) tyto cíle: a) organizovat výchovu a vzdělávání mládeže v rámci jejich aktivity zapojení do programu školy a její zařízení, b) vytvářet materiální a organizační podmínky pro vzdělávací cíle školy c) vytvářet další možnosti využívání školského zařízení pro možnosti vlastní členské základny a i pro jiné organizace a občany v rámci svých možností d) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů a to i za pomoci vlastní vedlejší hospodářské činnosti provozované za účelem podpory hlavní činnosti spolku (SRPŠ) e) budovat, provozovat a udržovat vlastní i školní zařízení, které spolek užívá nebo spravuje f) vést své členy a ostatní účastníky k řádnému dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel a umožnit jim širokou informovanost v oblasti výchovy, vzdělávání a všestranného rozvoje osobnosti g) hájit zájmy svých členů a zájmů školy a tím účelem spolupracovat s orgány veřejné správy, zejména obcí a dalšími zainteresovanými orgány, organizacemi a svazy, popř. i jednotlivci h) dbát na dodržování právních a společenských norem v oblasti celkové činnosti spolku (SRPŠ) Stránka 2 z 12

3 ch) svojí činností napomáhat k rozvoji veřejného života, kultury, vzdělávání, zdraví apod., a to zejména formou veřejně prospěšných prací, školení, výuky, brigád, organizační a osvětovou činností. III. Členství ve spolku III.1. Členem spolku (SRPŠ) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami SRPŠ a programem spolku a projeví vůli stát se členem. Členem se může rovněž stát právnická osoba, jejíž účel a cíle jsou v souladu s cíli spolku (SRPŠ), která souhlasí se stanovami SRPŠ a projeví vůli stát se členem spolku (SRPŠ) a hodlá se aktivně podílet na činnosti a práci spolku (SRPŠ). III.2. Zájemce o členství se stává členem spolku (SRPŠ) přijetím ke dni rozhodnutí o přijetí za člena. O přijetí rozhoduje výbor. III.3. Členství se váže na osobu člena, nelze jej převést na jinou osobu a nepřechází na právního nástupce. III.4. SRPŠ vede neveřejný seznam členů. Seznam je přístupný členům SRPŠ v jeho sídle. Zápisy, výmazy a změny údajů v seznamu členů provádí na základě rozhodnutí výboru správce seznamu členů pověřený k vedení seznamu členů. Do seznamu se zapisují u fyzické osoby jméno, příjmení, popř. titul, datum narození a adresa trvalého pobytu, popř. adresa korespondenční. Do seznamu členů se zapisují u právnické osoby název, identifikační číslo a adresa sídla. Každý člen SRPŠ má povinnost nahlásit výboru změnu zapisovaného údaje ve lhůtě nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy ke změně došlo. Má se za to, že každý zapsaný člen byl řádně přijat za člena spolku (SRPŠ). III.5. Členství v SRPŠ zaniká a) smrtí člena b) zánikem právnické osoby c) vystoupením člena, kdy každý člen může ze spolku (SRPŠ) vystoupit kdykoliv bez uvedení důvodu na vlastní písemnou žádost. Vystoupení je účinné ode dne, kdy je písemné vyhotovení výpovědi doručeno spolku (SRPŠ). d) vyloučením vyloučit člena lze při závažném porušení povinností vyplývajících z členství a který ani v dostatečně přiměřené době od upozornění nezjednal nápravu. Návrh na vyloučení člena může podat v písemné formě výbor na návrh kteréhokoliv člena spolku. Stránka 3 z 12

4 Proti rozhodnutí o vyloučení může podat člen návrh na přezkum rozhodnutí o vyloučení členské schůzi ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Členská schůze je povinna návrh člena projednat a rozhodnout na svém nejbližším zasedání. Do účinnosti rozhodnutí o vyloučení je člen stále řádným členem spolku (SRPŠ). e) členství rovněž skončí při nezaplacení členského příspěvku ani v určené přiměřené lhůtě určené výborem. Lhůta stanovená k doplacení členského příspěvku je zpravidla 1 měsíc ode dne, kdy bylo členovi oznámeno, že nemá zaplacen členský příspěvek. Ve výzvě k doplacení čl. příspěvku je třeba uvést upozornění, že nezaplacením členského příspěvku ve stanovené době končí členovi členství následující den po ukončení stanovené lhůty. III.6. Každý nově přijatý člen je povinen zaplatit spolku (SRPŠ) řádný členský příspěvek ve lhůtě 1 měsíce ode dne přijetí za člena. Byl-li člen přijat před stanovením řádné příspěvkové povinnosti, je povinen zaplatit čl. příspěvek ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy mu spolek (SRPŠ) písemně oznámí vznik řádné příspěvkové povinnosti, nebo kdy se jiným způsobem dozvěděl o vzniku této povinnosti, nebo vzhledem k okolnostem se měl a mohl dozvědět. O výši řádného čl. příspěvku rozhoduje čl. schůze na návrh výboru. III.7. Z důvodu nutných potřeb spolku (SRPŠ) může výbor rozhodnout o tom, že je nutno stanovit mimořádný členský příspěvek, ať již ve formě jednorázové částky nebo ve formě opětujícího se plnění v pravidelných intervalech. O výši mimořádného členského příspěvku rozhoduje členská schůze na návrh výboru. Každý člen je povinen zaplatit schválený mimořádný členský příspěvek ve výši a lhůtě stanovené členskou schůzí, v případě pověření výborem spolku (SRPŠ), nejpozději však do 1 měsíce ode dne oznámení vzniku mimořádné příspěvkové povinnosti, nebo kdy se jiným způsobem o vzniku této povinnosti dozvěděl, nebo mohl dozvědět. III.8. Každý člen má právo mimo povinnosti zaplacení příspěvku poskytnout spolku (SRPŠ) dar buď majetkové věcné povahy, nebo finanční dar podle své vůle a možností. Spolek se zavazuje, že v takovém případě bez souhlasu člena nebude zveřejňovat dárce. Příspěvky, či dary, které nebudou v průběhu školního roku použity, zůstávají v majetku spolku (SRPŠ) a mohou být použity kdykoliv v dalších obdobích. III.9. Každý člen má právo účastnit se aktivit spolku (SRPŠ), účastnit se zasedání orgánů spolku (zejména čl. schůze), hlasovat na ní, vyjadřovat se k záležitostem spolku (SRPŠ) a požadovat vysvětlení k projednávaným věcem spolku (SRPŠ). III.10. Každý člen má povinnost nepoškozovat dobré jméno spolku (SRPŠ), dodržovat stanovy a jiné vnitřní předpisy spolku (SRPŠ) upravující jeho činnost, aktivně se podílet na činnosti spolku (SRPŠ) a řídit se základními zásadami, na nichž spolek (SRPŠ) spočívá. Je rovněž povinen řídit se pokyny udělenými výborem nebo členskou Stránka 4 z 12

5 schůzí, příp. jiným orgánem spolku (SRŠ) včetně zaplacení řádného, či mimořádného členského příspěvku. III.11. Členská práva a povinnosti vykonává každý člen osobně a není oprávněn přenechat výkon členských práv a povinností jiné osobě nebo se při tomto výkonu nechat zastupovat. III.12. Při rozhodování orgánů spolku (SRPŠ), včetně voleb, má každý člen spolku (SRPŠ) jeden hlas bez ohledu na výši poskytnutých prostředků. IV. Orgány spolku IV.1. Spolek (SRPŠ) má následující orgány: A.) Členská schůze B.) Výbor C.) Kontrolní komise ad. A) Členská schůze Je nejvyšším orgánem spolku (SRPŠ), každý člen je oprávněn účastnit se zasedání čl. schůze. Svolává ji výbor nejméně 1 x ročně nejpozději do konce 1. pololetí, za účasti zástupců jednotlivých tříd školy. Výbor je povinen svolat čl. schůzi rovněž tehdy, jestliže o to požádá alespoň jedna třetina členů spolku (SRPŠ). Výbor svolá jednání čl. schůze nejméně 14 dnů přede dnem, ve kterém se má konat. Za tímto účelem doručí všem členům písemnou pozvánku, ze které musí být patrno místo, čas a pořad zasedání. Členská schůze rozhoduje: a) o hlavním zaměření činnosti spolku (SRPŠ) a směrech činnosti pro příští období b) o názvu a sídle, včetně symbolice spolku (SRPŠ) c) o změně stanov d) o přeměně spolku (SRPŠ), jeho zrušení s likvidací nebo bez likvidace a vypořádání likvidačního zůstatku e) schvaluje výsledky hospodaření spolku (SRPŠ) zejména roční uzávěrku, hospodaření Stránka 5 z 12

6 f)hodnotí činnost výboru, jeho členů a činnost kontrolní komise g) volí a odvolává členy výboru a členy kontrolní komise h) přezkoumává na návrh člena rozhodnutí výboru a vyloučení člena ze spolku ch) schvaluje rozpočet spolku (SRPŠ), rozdělení a užití finančních a materiálních prostředků. Členská schůze není oprávněna vyhradit si rozhodování o jiných záležitostech než o těch, které jí výslovně svěřuje zákon nebo stanovy. Členská schůze je schopná se usnášet za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku (SRPŠ). K platnosti usnesení čl. schůze je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. Každý člen má 1 hlas. Zasedání čl. schůze zahajuje pověřený člen výboru, nebo ředitel školy nebo jeho zástupce. Při zahájení jednání je povinen zahajovatel ověřit, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání a zapisovatele zápisu a nejméně dva ověřovatele zápisu. Předseda zasedání vede jednání podle schváleného programu. S případnou změnou projednávaných bodů musí souhlasit všichni přítomní členové spolku (SRPŠ) oprávnění hlasovat. Předseda zasedání zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do 30 dnů od jejího ukončení. Ze zápisu musí být patrno, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo předsedal, jaká usnesení čl. schůze přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Zápis musí být ověřen zvolenými ověřovateli zápisu a podepsán předsedou zasedání. Ad. B) Výbor Výbor je statutárním orgánem spolku (SRPŠ). Výbor rozhoduje zejména a) o zabezpečení plnění úkolů spolku (SRPŠ) b)organizuje, řídí a vykonává činnost spolku a jeho správu v obdobích mezi zasedáními členské schůze c) provádí usnesení přijatá čl. schůzí d) rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou zákonem neb stanovami svěřeny do působnosti členské schůze e) rozhoduje o přijetí či nepřijetí členů spolku (SRPŠ) f) navrhuje ke schválení čl. schůzi formu a výši členského a mimořádného členského příspěvku g) rozhoduje o dispozicích s majetkem spolku (SRPŠ) Stránka 6 z 12

7 h) schvaluje a vydává vnitřní předpisy spolku (SRPŠ) ch) svolává zasedání členské schůze a připravuje podklady pro zasedání čl. schůze k jejímu řádnému průběhu i) připravuje podklady čl. schůzi, zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, rozdělení dotací a příspěvků od členů, či jiných osob j) organizuje a řídí vedlejší hospodářskou činnost spolku (SRPŠ) k) zajišťuje a dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku l) zajišťuje jednání a spolupráci s jinými spolky a organizacemi, orgány, zejména se spolupracujícími školami, orgány obcí a krajů, orgány veřejné správy a ostatními kluby a svazy m) vytváří zázemí pro výkon činnosti spolku (SRPŠ) n) uděluje pokyny a nařízení jednotlivým členům při výkonu činnosti spolku (SRPŠ) Výbor má 7 členů volených členskou schůzí tak, že 4 členy volí z jednotlivých ročníků školy a dva volí z pedagogického sboru. Členové výboru na svém prvním zasedání zvolí ze svého středu jednatele a správce seznamu členů a hospodáře výboru. Ředitel školy je z titulu své funkce členem výboru. Činnost výboru organizuje a řídí předseda výboru. Předseda nesmí být zaměstnancem školy. Je volen na prvním zasedání zvoleného výboru. Je oprávněn jednat jménem spolku (SRPŠ) i navenek. Na návrh předsedy výboru je volen z členů výboru místopředseda, který zastupuje předsedu výboru v době jeho nepřítomnosti. V době nepřítomnosti i místopředsedy zastupuje výbor člen výboru pověřený předsedou výboru. Výbor svolává předseda výboru nebo pověřený člen výboru podle potřeby nejméně 2x ročně. O konání zasedání výboru vyrozumí členy výboru předseda nebo jím pověřený člen výboru nejméně 3 dny před zasedáním výboru. Výbor je schopen usnášet se za účasti nadpoloviční většiny jeho členů. K platnosti usnesení je třeba nadpoloviční většiny hladů přítomných členů. Dojde-li k rovnosti hlasů je usnesení přijato, pokud hlas k přijetí dal předseda výboru, je tedy rozhodující hlas předsedy výboru. Každý člen výboru má 1 hlas. K právnímu jednání za spolek (SRPŠ) je oprávněn výbor. Při právním jednání navenek zastupuje spolek (SRPŠ) předseda výboru nebo místopředseda, popř. pověřený člen výboru. V případě rozhodování o finančních věcech přesahujících ,-- Kč rozhoduje předseda výboru spolu s pověřeným členem výboru. Tito členové se podepisují za výbor spolku (SRPŠ) tak, že k názvu spolku (SRPŠ) připojují své jméno a Stránka 7 z 12

8 příjmení (popř. titul), označení své funkce (předseda, místopředseda, člen výboru) a vlastnoruční podpis. Název spolku (SRPŠ) může být vyjádřen i ve formě otisku razítka. Správce seznamu členů (jednatel) spravuje seznam členů, provádí v něm zápisy, výmazy a změny údajů na základě rozhodnutí výboru příp. členské schůze. Ke každému zápisu, výmazu nebo změně údajů připojí správce (jednatel) svůj vlastnoruční podpis. Správce je povinen na žádost člena zpřístupnit mu bez zbytečného odkladu seznam členů k nahlédnutí. Členové výboru vykonávají svou funkci svědomitě, s péčí řádného hospodáře, v souladu se zákonem a stanovami spolku (SRPŠ). Funkci vykonává každý osobně, svá práva a povinnosti nemůže postoupit jinému nebo se při jejich výkonu nechat zastoupit. Je-li členem výboru právnická osoba, vykonává za ni funkci ve spolu (SRPŠ) její statutární orgán. Práva a povinnosti vyplývající z funkce člena výboru nepřecházejí na právní zástupce. Členství ve výboru zaniká a) smrtí fyzické osoby b) zánikem právnické osoby c) odstoupením, kdy člen výboru může ze své funkce kdykoliv odstoupit bez uvedení důvodu. Odstoupení z funkce je účinné ode dne, kdy bylo jeho písemné vyhotovení doručeno výboru d) odvoláním členy výboru odvolává členská schůze z vážných důvodů, zejména když člen výboru poruší své povinnosti určené stanovami nebo zákonem, a to podstatným způsobem. K odvolání člena výboru z jeho funkce si vyžadují 3/5 hlasů přítomných členů na čl. schůzi. Dojde-li k zániku funkce člena výboru, zvolí čl. schůze nového člena výboru na nejbližším zasedání. To neplatí v případě ukončení členství odvoláním člena z funkce. V takovém případě zvolí nového člena výboru čl. schůze na tom samém zasedání, na kterém došlo k odvolání. Do doby zvolení nového člena výboru, vykonává tuto funkci dříve zvolený náhradník, který se zvolením do funkce musí souhlasit. Zvolením nového člena výboru výkon funkce náhradního člena výboru zaniká. V případě, že funkce člena předsedy výboru zanikla, zvolí výbor ze svého středu nového předsedu, příp. místopředsedu nebo jednatele správce seznamu členů, a to bez zbytečného odkladu po zániku funkce původního člena výboru. Stránka 8 z 12

9 IV. Náhradníci zvolených členů výboru Každá třída školy může zvolit z členů spolku (SRPŠ)2 členy zastupující třídu ve spolku (SRPŠ) a tito se budou moci vzájemně zastupovat při jednání výboru, pokud bude třeba, mohou nahrazovat omluvenou účast zvoleného člena výboru při zasedání. Prostřednictvím těchto zástupců tříd jsou operativně přenášeny poznatky o činnosti školy a spolku (SRPŠ) do jednotlivých tříd a zpětné připomínky a náměty rodičů k činnosti školy a spolku (SRPŠ). Pokud nadpoloviční počet členů spolku (SRPŠ) požádá o svolání členské schůze, je povinen výbor spolku (SRPŠ) svolat členskou schůzi nejpozději do 20 dnů od podání žádosti výboru. V. Kontrolní komise V.1. Kontrolní komisi tvoří 3 členové voleni členskou schůzí spolku (SRPŠ) V.2. Členem kontrolní komise nemůže být člen výboru spolku (SRPŠ) V.3. Předsedu kontrolní komise si volí komise ze svého středu na jejím prvním zasedání po zvolení členů. Předseda kontrolní komise je členem výboru spolku (SRPŠ) s hlasem poradním. Členem může být jen bezúhonná, zletilá a svéprávná osoba. V.4. Kontrolní komise dohlíží na všechny záležitosti spolku (SRPŠ), zda jsou řádně vedeny, vykonává-li spolek (SRPŠ) činnost v souladu s právními předpisy a stanovami spolku (SRPŠ). Projednává stížnosti členů, vyjadřuje se k roční účetní závěrce hospodaření a k návrhu rozdělení a užití finančních a materiálových prostředků. V.5. Ze své činnosti je odpovědná členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech spolku (SRPŠ) V.6. Pověřený člen kontrolní komise může nahlížet do dokladů spolku (SRPŠ) a požadovat od členů vysvětlení k jednotlivým záležitostem. V.7. Ke své činnosti si může kontrolní komise zpracovat Řád kontrolní činnosti, který po schválení členskou schůzí je závazný pro všechny členy spolku (SRPŠ). VI. Společná ustanovení o orgánech spolku (SRPŠ) Stránka 9 z 12

10 a) do orgánů spolku (SRPŠ) mohou být voleni jen členové spolku (SRPŠ) a zaměstnanci školy bezúhonní, starší 18 let b) volené orgány setrvávají ve svých funkcích do zvolení orgánů nových c) v průběhu funkčního období provádí členská schůze volbou doplnění orgánů za členy, kteří ukončili členství ve spolku (SRPŠ) nebo požádali o uvolnění z funkce nebo byli odvoláni. VII.1.Zdroje majetku spolku (SRPŠ) VII. Majetek spolku a zásady hospodaření a) členské příspěvky členů b) dotace a dary od fyzických a právnických osob a jiné příjmy c) příjmy vyplývající z hlavní i vedlejší činnosti a výnosy spolku (SRPŠ) d) majetek převedený do vlastnictví spolku (SRPŠ) jeho členem e) majetek nabytý úplatným převodem pro účely podpory a činnosti spolku (SRPŠ) f) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti g) majetek sdružení, který tvoří věci, k nimž má spolek (SRPŠ) právo vlastnické a dále majetková práva nabytá spolkem (SRPŠ) VII.2. Majetek spolku (SRPŠ) je ve vlastnictví spolku (SRPŠ) jako celku. O dispozicích s majetkem spolku (SRPŠ) rozhoduje výbor. VII.3. Za hospodaření spolku (SRPŠ) odpovídá výbor spolku (SRPŠ) a účetnictví spolku vede hospodář, který je členem výboru. Zprávu o hospodaření spolku (SRPŠ) za uplynulé období předkládá po odsouhlasení výborem spolku (SRPŠ) ke schválení členské schůzi hospodář nebo jiný pověřený člen výboru. VII.4. Hospodaření je zabezpečováno dle zákona na vlastní účet spolku (SRPŠ). VII.5. Spolek (SRPŠ) usiluje o vyrovnané hospodaření a průběžné vytváření majetkových rezerv. VII.6. Zisk z činnosti spolku (SRPŠ) lze použít pouze pro činnost spolku (SRPŠ), včetně jeho správy. VII.7. Spolek (SRPŠ) může vyhlásit odměny pro své členy v souvislosti s výkonem jejich činnosti pro spolek. Rovněž může přijímat osoby do pracovního poměru k zajištění úkolů, které nemůže zabezpečit pomocí svých členů. Z tohoto poměru těmto Stránka 10 z 12

11 osobám plyne nárok na odměnu. O výši takovéto odměny rozhoduje výbor spolku (SRPŠ). VII.8. Kontrolu nad hospodařením spolku (SRPŠ) vykonává kontrolní komise. Roční zprávu o hospodaření spolku (SRPŠ) schvaluje členská schůze, kterou předkládá výbor spolku (SRPŠ). VII.9. Členové spolku (SRPŠ) neodpovídají za závazky spolku (SRPŠ). VIII. Závěrečná ustanovení VIII.1. Veškeré písemnosti spolku (SRPŠ) doručuje svým členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uvedl-li člen do seznamu i svou ovou adresu, může mu spolek (SRPŠ) písemnost doručit i na uvedený . Neoznámí-li člen změnu adresy spolku (SRPŠ) řádně a včas, jde možnost doručení nebo opožděnost doručení k tíži člena. VIII.2. Veškerá rozhodnutí spolku (SRPŠ) nabývají platnosti ke dni jejich přijetí příslušným orgánem. Účinnosti vůči jednotlivým členům pak tato rozhodnutí nabývají dnem, kdy se s nimi člen seznámil, nebo kdy se s nimi mohl seznámit poprvé. Platí, že člen se mohl s rozhodnutím seznámit ve lhůtě 15 dnů ode dne přijetí rozhodnutí, a to v sídle spolku (SRPŠ), kde je uloženo a připraveno k nahlédnutí pro členy spolku (SRPŠ). VIII.3. Ze zasedání členské schůze vyhotoví výbor zápis ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení zasedání. Zápis podepisují předsedající zasedání spolu s ověřovateli zápisu. VIII.4 Ze zasedání výboru vyhotoví pověřený člen výboru zápis do 15 dnů ode dne ukončení zasedání. Zápis podepisuje předseda nebo místopředseda výboru a ověřovatelé zápisu. VIII.5. Zápisy ze zasedání kontrolní komise vyhotoví pověřený člen komise a podepisuje jej předseda kontrolní komise, či jeho zástupce. VIII.6. Zápisy ze zasedání orgánů spolku (SRPŠ) jsou přístupné všem členům spolku (SRPŠ) k nahlédnutí v sídle spolku (SRPŠ). VIII.7. S členstvím ve spolku (SRPŠ) vyjadřuje člen souhlas s tím, aby spolek (SRPŠ) evidoval a používal jeho údaje v nezbytném rozsahu, a to pouze k potřebám spolku (SRPŠ). VIII.8. Spolek (SRPŠ) je zřízen na dobu neurčitou. Stránka 11 z 12

12 VIII.9. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení členskou schůzí. VIII.10. Není-li ve stanovách stanoveno jinak, řídí se právní vztahy vyplývající z členství ve spolku (SRPŠ), jakož i organizace a fungování spolku (SRPŠ) příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tyto stanovy byly projednány a schváleny na členské schůzi dne Předseda výboru spolku (SRPŠ) Ředitel školy... Stránka 12 z 12

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s.

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. I. Základní ustanovení 1. Klub vodních sportů Hranice, z.s. (dále jen KVS) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozujícím tělovýchovu, sport, turistiku,

Více

STANOVY. GOLF CLUB PODĚBRADY z. s. Článek I Úvodní ustanovení

STANOVY. GOLF CLUB PODĚBRADY z. s. Článek I Úvodní ustanovení STANOVY GOLF CLUB PODĚBRADY z. s. Článek I Úvodní ustanovení GOLF CLUB PODĚBRADY z. s. (dále jen spolek ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, fyzických osob provozujících sportovní, společenskou

Více

S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s.

S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. (dále jen NK Bajda ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 Píškova 1961/42, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 24289086 Čl. 1 - Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10 Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále jen společenství ) je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování správy domu

Více

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556 Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

S T A N O V Y Sportovního klubu BC Hradec Králové, z. s.

S T A N O V Y Sportovního klubu BC Hradec Králové, z. s. S T A N O V Y Sportovního klubu, z. s. podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů S T A N O V Y Sportovního klubu, z. s. (dále jen stanovy sportovního klubu ) 1.1 Zakládajícími

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

NÁVRH STANOV KE SCHVÁLENÍ PRO SHROMÁŽDĚNÍ 10.6.2015 verze 0.1 STANOVY. Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín

NÁVRH STANOV KE SCHVÁLENÍ PRO SHROMÁŽDĚNÍ 10.6.2015 verze 0.1 STANOVY. Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín STANOVY Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín OBSAH: Článek I: Článek II: Článek III: Článek IV: Článek V: Článek VI: Základní ustanovení Název a sídlo společenství Členství

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3 STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3 Článek I: Článek II: Článek III: Článek IV: Článek V: Článek VI: Článek VII: Článek VIII: Článek IX: Článek X: Článek XI: Článek

Více

Stanovy Spolek Křivonet, (dále též spolek )

Stanovy Spolek Křivonet, (dále též spolek ) Stanovy Spolek Křivonet, (dále též spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku zní: Spolek Křivonet, 2. Povolená zkratka názvu: Křivonet, 3. Sídlo spolku je: Křivoklát 93, 270 23 Křivoklát.

Více

S T A N O V Y Článek 1 Článek 2 Článek 3 Cíle, účel Článek 4 Členství

S T A N O V Y Článek 1 Článek 2 Článek 3 Cíle, účel Článek 4 Členství S T A N O V Y Článek 1 1. Kynologický klub, Ráječko, IČO 65339029, (dále jen Kynologický klub ) je dobrovolný, nezávislý, demokratický a nepolitický spolek v oblasti tělovýchovy a sportu. 2. MSKS je spolek

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Preambule 1. Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 (dále jen

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Článek I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

STANOVY. Čl. 1. Název a sídlo Název: Slovinský spolek Josipa Plečnika Slovensko društvo Jožeta Plečnika (dále jen spolek )

STANOVY. Čl. 1. Název a sídlo Název: Slovinský spolek Josipa Plečnika Slovensko društvo Jožeta Plečnika (dále jen spolek ) STANOVY Čl. 1. Název a sídlo Název: Slovinský spolek Josipa Plečnika Slovensko društvo Jožeta Plečnika (dále jen spolek ) Sídlo: Krameriova 674/5,26601 Beroun Čl. 2 Statut spolku 1. Spolek je dobrovolné

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ...

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... (2) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

STANOVY TJ Tatran ŠATOV nové úplné znění k datu

STANOVY TJ Tatran ŠATOV nové úplné znění k datu STANOVY TJ Tatran ŠATOV nové úplné znění k datu TJ Tatran ŠATOV, vzniklá dne 11.12.1991, jako sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Více

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV ČÁST PRVNÍ Čl. 1 Základní ustanovení 1. Svaz českých a moravských bytových družstev (dále jen "svaz") je zájmovým sdružením právnických osob podle 20f

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

S T A N O V Y. Fotbalového klubu FK Boršov nad Vltavou. I. Základní ustanovení. 2. Sídlem FK je: Obecní 52, Boršov nad Vltavou, 373 82

S T A N O V Y. Fotbalového klubu FK Boršov nad Vltavou. I. Základní ustanovení. 2. Sídlem FK je: Obecní 52, Boršov nad Vltavou, 373 82 S T A N O V Y Fotbalového klubu FK Boršov nad Vltavou I. Základní ustanovení 1. FK Boršov nad Vltavou je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu a sport. Je svobodnou organizací s

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice PREAMBULE 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

Golf Club Mstětice, z.s.

Golf Club Mstětice, z.s. STANOVY spolku Golf Club Mstětice, z.s. Část I. Základní ustanovení Čl. 1. Název a sídlo spolku 1.1. Spolek má název Golf Club Mstětice, z.s., dále též GCM. 1.2. Spolek má sídlo na adrese Mstětice 35,

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

STANOVY Spolku rodičů při ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem

STANOVY Spolku rodičů při ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem STANOVY Spolku rodičů při ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem Čl. 1 Název spolku a sídlo 1) Název spolku zní: Spolek rodičů při ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem 2) Sídlem spolku je: Nádražní 56, 768 61 Bystřice pod

Více

Stanovy Občanského sdružení Sportovní airsoftový klub Praha (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení Sportovní airsoftový klub Praha (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení Sportovní airsoftový klub Praha (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení Sportovní airsoftový klub Praha 2. Sídlo sdružení je: Tovární

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo 1 Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2 S T A N O V Y Jednoty, obchodního družstva Tábor I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Jednota, obchodní družstvo Tábor 2. Sídlo družstva: Tábor, Budějovická 1413,

Více

S T A N O V Y TJ Sokol Staré Hradiště z.s.

S T A N O V Y TJ Sokol Staré Hradiště z.s. STANOVY SPOLKU s S T A N O V Y TJ Sokol Staré Hradiště z.s. TJ Sokol Staré Hradiště z.s. se hlásí k tradicím tělovýchovy a sportu ve Starém Hradiště a stává se pokračovatelem a garantem zachování myšlenek

Více

Stanovy občanského sdružení Sportability

Stanovy občanského sdružení Sportability Stanovy občanského sdružení Sportability Článek 1 - Základní ustanovení 1. Název občanského sdružení je následující: Sportability 2. Sídlo sdružení je: Dělnická 21/414, 170 00 Praha 7 - Holešovice 3) Sdružení

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství pro dům - Nad Opatovem 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 se sídlem: Nad Opatovem 2026/1, 149 00 Praha 4 Stanovy přijaty na shromáždění vlastníků 22. září

Více

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo STANOVY družstva Čajkovského čp. 306/7, družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. ) Firma: Čajkovského čp. 306/7, družstvo. 2) Sídlo: Praha 3, Čajkovského 306/7. 3) Družstvo je zapsáno u Městského soudu

Více

Stanovy spolku Cesta Česka, z. s. Čl. I Úvodní ustanovení

Stanovy spolku Cesta Česka, z. s. Čl. I Úvodní ustanovení Stanovy spolku Cesta Česka, z. s. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Spolek nese název Cesta Česka, z. s. (dále jen spolek) se sídlem na adrese: Vnoučkova 521/2, Praha 4, 142 00, a je dobrovolným a samosprávným

Více

JUDr. Ivan Ertelt, O p i s Strana první notář v Praze N 64/2014 S t e j n o p i s NZ 51/2014 NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

JUDr. Ivan Ertelt, O p i s Strana první notář v Praze N 64/2014 S t e j n o p i s NZ 51/2014 NOTÁŘSKÝ ZÁPIS JUDr. Ivan Ertelt, O p i s Strana první notář v Praze N 64/2014 S t e j n o p i s NZ 51/2014 NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne čtvrtého března roku dva tisíce čtrnáct (4.3.2014) mnou, ------------ JUDr. Ivanem

Více

STANOVY SPOLKU. Spolek Montessori Uherské Hradiště

STANOVY SPOLKU. Spolek Montessori Uherské Hradiště STANOVY SPOLKU Spolek Montessori Uherské Hradiště Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek Montessori Uherské Hradiště (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Za Alejí 1072, 686 06 Uherské Hradiště

Více

Stanovy spolku Česká asociace lodní třídy Laser z.s.

Stanovy spolku Česká asociace lodní třídy Laser z.s. Úplné znění ke dni:.. I. Z á k l a d n í u s t a n o v e n í Stanovy spolku Česká asociace lodní třídy Laser z.s. 1. Česká asociace lodní třídy Laser z.s. (dále jen ALT Laser, nebo též Spolek) je dobrovolným

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

STANOVY tenisového klubu SK Tenis Hradec Králové

STANOVY tenisového klubu SK Tenis Hradec Králové STANOVY tenisového klubu SK Tenis Hradec Králové dle 19 občanského zákoníku a dle zákona č. 83/1990 sb., o sdružování občanů I. Název a sídlo 1. Tenisový klub SK Tenis v Hradci Králové (dále jen SKT) je

Více

PRO Štěnkov spolek STANOVY. Obsah:

PRO Štěnkov spolek STANOVY. Obsah: Obsah: PRO Štěnkov spolek Název, sídlo a symbolika PRO Štěnkov... 1 Poslání a účel PRO Štěnkov... 1 Hlavní činnost PRO Štěnkov... 2 Vedlejší činnost PRO Štěnkov... 2 Orgány PRO Štěnkov... 3 Jednání za

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Bytové družstvo Krčínova 6 se sídlem v Českých Budějovicích. 2. Sídlo družstva je na adrese Krčínova 1090/6, 370 11 České Budějovice čl.

Více

STANOVY. spolku. Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s.

STANOVY. spolku. Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. STANOVY spolku Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. vedeného u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 66 Identifikační číslo: 00506494 ve znění schváleném valnou hromadou dne

Více

Stanovy Českého tenisového svazu, z. s.

Stanovy Českého tenisového svazu, z. s. Stanovy Českého tenisového svazu, z. s. I. Vznik, právní forma, název, sídlo a symboly 1. Tyto stanovy jsou dokumentem spolku Český tenisový svaz, z. s., který: a) původně vznikl a působil v právní formě

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. 2009) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Stanovy spolku Neuropsychiatrické fórum

Stanovy spolku Neuropsychiatrické fórum Stanovy spolku Neuropsychiatrické fórum I. Neuropsychiatrické fórum, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen NOZ ),

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ čl. I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu

Více

S T A N O V Y. Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01

S T A N O V Y. Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01 S T A N O V Y Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01 S T A N O V Y Zemědělského družstva Rousínov Úvodní ustanovení Zemědělské družstvo Rousínov

Více

Stanovy Kulturní a divadelní spolek Jizeran

Stanovy Kulturní a divadelní spolek Jizeran Stanovy Kulturní a divadelní spolek Jizeran Spolek s názvem Kulturní a divadelní spolek Jizeran je dobrovolné, neziskové, nezávislé a nepolitické sdružení občanů provozujících tělovýchovu, sport, turistiku,

Více

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice S T A N O V Y Zemědělské družstvo Přešťovice Přešťovice č.p.13 386 01 Strakonice IČ: 00113921 zapsaného v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 2408

Více

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění )

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) 1 O B S A H : Část I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ : Strana : Čl. 1 - Základní identifikační údaje družstva 3 Čl. 2 - Právní definice a postavení družstva

Více

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200)

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Název společenství vlastníků: Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského Sídlo:

Více

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7 STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7-1 - ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

I. NÁZEV SPOLKU II. SÍDLO SPOLKU A PRÁVNÍ FORMA III. HLAVNÍ ČINNOST SPOLKU

I. NÁZEV SPOLKU II. SÍDLO SPOLKU A PRÁVNÍ FORMA III. HLAVNÍ ČINNOST SPOLKU I. NÁZEV SPOLKU 1. Spolek přijal název Asociace animovaného filmu, z. s., který může být vyjádřen i zkratkou ASAF, z. s. (dále jen spolek ). II. SÍDLO SPOLKU A PRÁVNÍ FORMA 1. Sídlem spolku je Heřmanova

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

STANOVY. Sportovního klubu JUDO České Budějovice, z. s. Článek I. Právní postavení

STANOVY. Sportovního klubu JUDO České Budějovice, z. s. Článek I. Právní postavení STANOVY Sportovního klubu JUDO České Budějovice, z. s. Článek I. Právní postavení 1. Spolek s názvem Sportovní klub JUDO České Budějovice, z. s. (dále jen SK JUDO ČB, z. s.) je samosprávná, dobrovolná

Více

The Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) zájmové sdružení právnických osob STANOVY

The Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) zájmové sdružení právnických osob STANOVY The Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) zájmové sdružení právnických osob STANOVY Úplné znění stanov ke dni 21.6. 2012 Obsah 1.1 Název Asociace... 3 1.2 Sídlo Asociace... 3 1.4

Více

Česká komora odborných lesních hospodářů

Česká komora odborných lesních hospodářů STANOVY SPOLKU Česká komora odborných lesních hospodářů ČÁST 1. Základní ustanovení 1. Název spolku: Česká komora odborných lesních hospodářů z.s. (dále jen ČKOLH ) 2. IČ: 266 24 940 3. ČKOLH působí na

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednotahostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednotahostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednotahostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

STANOVY ČESKÉ ASOCIACE FRANCHISINGU

STANOVY ČESKÉ ASOCIACE FRANCHISINGU STANOVY ČESKÉ ASOCIACE FRANCHISINGU I. Název, sídlo 1. Název spolku je: a) Česká asociace franchisingu, z.s. (v jazyce českém) b) Czech Franchise Association (v jazyce anglickém) c) Tschechische Franchise-Assoziation

Více

Stanovy YMCA Praha. 4 Členství v YMCA Praha 1. V YMCA existuje dvojí druh členství:

Stanovy YMCA Praha. 4 Členství v YMCA Praha 1. V YMCA existuje dvojí druh členství: Stanovy YMCA Praha 1 Název a sídlo 1. Název: YMCA Praha 2. Sídlo: Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 3. YMCA Praha je občanským sdružením dle zákona č. 83/1990 o sdružování občanů a od 1. 1. 2014 se považuje

Více

S T A N O V Y občanského sdružení. F. K. TROOPERS Moravany

S T A N O V Y občanského sdružení. F. K. TROOPERS Moravany S T A N O V Y občanského sdružení F. K. TROOPERS Moravany I. Základní ustanovení 1. Název florbalového klubu je F. K. TROOPERS Moravany (dále jen F.K.) 2. F. K. je dobrovolným sdružením občanů provozující

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126 Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Školka Montessori Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Školka Montessori Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Školka Montessori Kladno ČLÁNEK 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Název občanského sdružení: Školka Montessori Kladno (dále jen Sdružení") 1.2. Sídlo sdružení: Na Vyhaslém 3197, 272

Více

COLORLAK, a.s. STANOVY akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Založení akciové společnosti

COLORLAK, a.s. STANOVY akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Založení akciové společnosti COLORLAK, a.s. STANOVY akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Založení akciové společnosti Článek 1 1. COLORLAK, akciová společnost (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního

Více

Sdružení rodičů při Gymnáziu Ústavní, z.s.

Sdružení rodičů při Gymnáziu Ústavní, z.s. Sdružení rodičů při Gymnáziu Ústavní, z.s. Stanovy spolku Preambule Rodiče studentů Gymnázia v Ústavní ulici v Praze 8, vědomi si nezastupitelné úlohy podílu rodiny na zvyšování kvality výchovy a vzdělávání

Více

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3.

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3. S T A N O V Y Zemědělského družstva vlastníků Manětín Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Název družstva - firma družstva je: Zemědělské družstvo vlastníků Manětín 2.

Více

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice 2. Sídlo družstva je Nádražní 380, 294 42 Luštěnice 3. Předmětem podnikání družstva je: Z důvodu probíhající transformace

Více

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II.

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II. STANOVY Zemědělského družstvo Předhradí Identifikační číslo: 48155292 sídlem kap. Svatoně 22, 539 74 Předhradí zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Čl. 2

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Čl. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1. Obchodní firma: Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici 2. Sídlo družstva: Střítež, Kaplice nádraží 86, Kaplice. 3. Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského

Více

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOVÝ)

OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOVÝ) www.zakony.cz http://www.zakony.cz/zakony/2012/1/zakon-089-2012-sb-zakon-obcansky-zakonik-sb2012089/ 15. 8. 2015 Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. 2. 2012 Zákon občanský zákoník Obsah OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOVÝ)

Více

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule Stanovy družstva Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo Preambule Družstvo je nezávislým, dobrovolným společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob a právnických osob, které je zaměřeno na

Více

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad S T A N O V Y Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad ( 1200 a násl. z. č. 89/2012 Sb.) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků Klášterní

Více

Česká tábornická unie, z.s. stanovy spolku

Česká tábornická unie, z.s. stanovy spolku Česká tábornická unie, z.s. stanovy spolku ČLÁNEK I. Název a sídlo 1.1 Česká tábornická unie o.s.( dále jen ČTU ) ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

Vzorové Sstanovy společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10

Vzorové Sstanovy společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 Vzorové Sstanovy společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, založenou za účelem zajišťování

Více

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb.) společenství

Více

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Čl. I Základní ustanovení ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (1) Společenství vlastníků jednotek Pujmanové 877-889 (dále jen společenství ) v domě č.p. 877,

Více

S T A N O V Y. spolku

S T A N O V Y. spolku S T A N O V Y spolku Zaostřeno na Desítku, z. s. Článek I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Zaostřeno na Desítku, z. s. (dále jen spolek ); 2) Sídlem spolku je Praha adresa:

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/ S T A N O V Y PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/ Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Podle příslušných ustanovení zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech,

Více

Spolek rodičů a přátel při Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci,z.s. STANOVY. Článek 1. Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel při Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci,z.s. STANOVY. Článek 1. Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel při Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci,z.s. STANOVY Článek 1 Název, sídlo a charakter spolku 1) Název sdružení: Spolek rodičů a přátel při Konzervatoři Evangelické akademie

Více

Stanovy družstva QI 55-01-10

Stanovy družstva QI 55-01-10 QI 55-01-10 Tento dokument je majetkem výrobního družstva CÍL. Jeho rozmnožování a poskytování jiným osobám, než k tomu určeným, je možné pouze se souhlasem předsedy představenstva Zpracoval : Ing. Vladimír

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla dnem

Více

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva STANOVY NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva přijaté 16. 6. 2014 účinné dnem 4. 9. 2014 O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení Firma, sídlo, právní forma čl. 1-2 2 Informační deska

Více

Stanovy spolku Lékárníci pro život, z.s.

Stanovy spolku Lékárníci pro život, z.s. Stanovy spolku Lékárníci pro život, z.s. Článek 1 Název: Lékárníci pro život, z.s. Sídlo: Březina 214, 67905 Křtiny Působnost: Česká republika Charakteristika: Spolek Lékárníci pro život, z.s. (dále Spolek

Více

Stanovy Spolku Ledního hokeje Jindřichův Hradec. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy Spolku Ledního hokeje Jindřichův Hradec. Článek I. Základní ustanovení Stanovy Spolku Ledního hokeje Jindřichův Hradec Článek I. Základní ustanovení 1. Zakládá se Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec. 2. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec je dobrovolným a samosprávným

Více

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název spolku: Česká evaluační společnost, z.s. 2. Anglický ekvivalent názvu spolku: Czech Evaluation Society, registered association 3. Sídlem spolku je Heřmanova 22, 170 00 Praha

Více

STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6

STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6 STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6 1. Společenství vlastníků bytů (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se

Více

- 2 - 4. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru sdružení o přijetí za člena na základě písemné. členské přihlášky.

- 2 - 4. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru sdružení o přijetí za člena na základě písemné. členské přihlášky. Stanovy občanského sdružení Petrov žije, o.s. I. Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČI. I Název a sídlo společenství Název společenství vlastníku jednotek (dále jen "společenství"): Společenství vlastníku jednotek v budově čp. 777-779, Brechtova

Více

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Společenství vlastníků jednotek pro dům S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní jméno (název) : Společenství vlastníků domu Oblá 43,45,47,49 Sídlo Ulice : Oblá 472/43

Více