BETONOVÉ TROUBY, POKLOPY PŘECHODOVÉ DESKY.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BETONOVÉ TROUBY, POKLOPY PŘECHODOVÉ DESKY. www.babc.cz"

Transkript

1 BETONOVÉ TROUBY, POKLOPY PŘECHODOVÉ DESKY

2 B&BC, a.s. Váš dodavatel betonových výrobků Společnost B&BC, a.s. patří k předním výrobcům betonových stavebních prvků v České republice a je pokračovatelem betonářských firem s více jak šedesátiletou tradicí. V roce 2014 jsme pro Vás připravili novinky ve výrobním programu, které lze rozdělit do několika skupin: 1. VÝROBKY PRO VÝSTAVBU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Čelo propustku pro kanalizační trouby dříkové Železobetonové trouby obložené čedičem (120 o, 180 o, 360 o ) 2. PRVKY PRO KOMUNIKACE ABO R vnější sadový ABO R vnitřní sadový Obdélník TBX 6-42 Deska TBX ZIP 3. PRVKY PRO POZEMNÍ STAVBY Tvarovka průběžná HBTP Tvarovka krajová HBTK Tvarovka krajová - poloviční HBTK půl Tvarovka sloupková HBTS Stříška plotová HBT 6-30 Stříška sloupková ZSS 5-50 štípaná svahovka LUNA svahovka ORION 2 betonový program

3 Obsah 16 Kvalita a ochrana Všeobecné prodejní a dodací podmínky B&BC, a.s Informace o upevnění zboží Informace o výkvětech a barevných odstínech Přehled položek trvale držených skladem Barevnost a povrchy Komunikace Dlažby Žlaby, obrubníky, přídlažba Panely Kruhové a kořenové obruby Stropní konstrukce a základové prvky Stropní desky Polystyren Základové betonové tvárnice Ploty Tvarovky Stříšky, sloupek, panely Podhrabová deska, palisády, bloky Legoblok, svahové betonové prvky, liapor Trouby Trouby hrdlové, přímé, patkové, podkladní prahy Šachtový program Šachtová dna, skládané jímky Čistírny odpadních vod Skruže Přechodové desky, prstence, šachtový program Praha Poklopy Vpusti Obchodní a dodavatelské podmínky betonový program Obchodní ceník

4 ŠACHTOVÁ DNA EXCELENT Technologie lití betonové směsi do kovových forem umožňuje vyrábět vysoce kvalitní šachtová dna. Tvar kynety šachtového dna, napojení přítoků a odtoků zhotovíme pomocí polystyrenového negativu, přesně podle individuálních požadavků zákazníků. Nabízíme koncové profily pro všechna běžně užívaná potrubí až do průměru 1000 mm. ŽIVOTNOST TAKTO VYROBENÝCH ŠACHTOVÝCH DEN JE MINIMÁLNĚ 100 LET. 4 jedinečná technologie

5 TROUBY HRDLOVÉ PATKOVÉ Jsou vyráběny litím do speciálních kovových forem s hydraulickým ovládáním jednotlivých segmentů formy. Jejich předností je: - rozměrová přesnost trub - patka u trouby nahrazuje podkladní prahy, stabilizuje potrubní systém po celé trase pokládky - snížení drsnosti vnitřního povrchu trub optimalizuje hydraulické poměry proudící kapaliny srovnatelné s kameninou či plastem - vtokové a výtokové šikmé patkové trouby zajišťují přesný tvar šikminy s dodržením krytí výztuže - dlouhá životnost minimálně 100 let - na zakázku lze vyložit čedičem Trouby jsou osazeny 2 ks závěsů DEHA s nosností á 5t. Obchodní ceník

6 SYSTÉMY ŘÍZENÍ KVALITY VÝROBY Zavedení systému řízení kvality výroby ve společnosti B&BC, a. s. a její neustálé zlepšování spolu s výsledky všech kontrol jsou důkazem o kvalitě a jakosti výrobků a rovněž odpovědnosti firmy při uspokojování rostoucích požadavků zákazníka. Kontrola a zkoušky jsou prováděny nejen vlastní dobře vybavenou laboratoří, ale i externími autorizovanými zkušebnami. Trvalé a vyrovnané výsledky zkoušek jsou doloženy příslušnými certifikáty a ostatními doklady. Společnost B&BC, a. s. má od počátku roku 2003 zavedeny a certifikovány systémy řízení kvality podle normy ČSN EN ISO Ověření funkčnosti systémů provedl a certifikáty vydal STAVCERT Praha, certifikační orgán č SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY DLE ČSN EN ISO 9001 (QMS) Certifikát QMS pro: výrobu betonových stavebních prvků výrobu transportbetonu pokládku dlažeb a inženýrských sítí Společnost B&BC, a. s. má od počátku roku 2005 zaveden a certifikován enviromentální systém managementu dle ČSN EN ENVIROMENTÁLNÍ SYSTÉM MANAGEMENTU DLE ČSN EN (EMS) Certifikát EMS pro: výrobu betonových stavebních prvků výrobu transportbetonu pokládku dlažeb a inženýrských sítí PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH je vydáno na výrobky vyráběné v souladu s evropskými harmonizovanými normami PROHLÁŠENÍ O SHODĚ je vydáno na výrobky vyráběné mimo s evropské harmonizované normy TECHNICKÉ NORMY Na všechny výrobky má společnost B&BC, a. s. zpraco vány Podnikové předmětové normy. Technické parametry korespondují s příslušnými normami ČSN, EN. Svůj vztah a péči o životní prostředí vyjadřuje B&BC, a. s. zavedením a důsledným dodržováním zásad systému ochrany životního prostředí. 6

7 CERTIFIKÁTY PRO VÝROBKY A TRANSPORTBETON CERTIFIKÁTY NA VÝROBKY: Betonové trouby - jen pro trouby bez těsnění Silniční dílce Stropní desky Skládané nádrže z betonových prefabrikátů CERTIFIKÁTY SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY: Betony Štípané tvárnice Filigrány Legobloky kvalita ochrana Obchodní ceník

8 VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné prodejní a dodací podmínky (dále jen podmínky) jsou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi B & BC, a. s. a kupujícím. Smluvní strany mohou ujednat i další podmínky, popřípadě se od těchto podmínek odchýlit. Toto však musí být uvedeno písemně v kupní smlouvě. 2. Předmětem kupní smlouvy je prodej zboží prodávajícím a jeho koupě kupujícím. Prodávající se zavazuje dodat a kupující odebrat a zaplatit zboží uvedené ve smlouvě za dohodnutých podmínek. 3. Tyto všeobecné prodejní a dodací podmínky neplatí pro prodej transportních betonů (jsou vydávány samostatně). II. Uzavření smlouvy 1. Veškeré úmluvy a dohody mezi prodávajícím a kupujícím týkající se objednávání, dodání a převzetí zboží musí být písemné. 2. Základními doklady jsou objednávka (v písemné podobě), která je považována za návrh kupní smlouvy, dodací list a faktura. V případě prodeje za hotové tyto doklady nahrazuje sloučený doklad, tzv. faktura za hotové a dodací list. 3. Po obdržení objednávky (pouze písemná podoba) prodávající tuto potvrdí, popř. upřesní druh, množství, termín a případné další podmínky uvedené na objednávce a zašle ji zpět kupujícímu. Nevznese-li kupující proti těmto upřesněním ze strany prodávajícího námitky do 2 pracovních dnů po obdržení potvrzené objednávky, považuje se tato objednávka za závaznou. Provedení jakýchkoliv dalších změn v objednávce kupujícím a nové zaslání objednávky prodávajícímu se považuje za nový návrh kupní smlouvy a ruší platnost předchozí objednávky potvrzené prodávajícím. III. Cenové podmínky 1. Cena je stanovena jako cena smluvní (dle zákona o cenách č.526/1990 Sb. v platném znění), na základě ceníku prodávajícího platného v době uskutečnění dodávky. U zakázkové (atypické) výroby prodávající sdělí na základě předaných technických podkladů a projektové dokumentace cenu kupujícímu na základě samostatné kalkulace. Ceny jsou stanoveny následujícím způsobem: a) Cena EXW - výrobní závod B&BC Zbůch, v ceně zboží je zahrnuto naložení na dopravní prostředek kupujícího nebo na jím určený dopravní prostředek specifikovaný v kupní smlouvě b) Centa FCO - cena vč. dopravy ( platí pouze pro Středočeský kraj, Prahu, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj a Pardubický kraj ), v ceně zboží je zahrnuta doprava na stavbu plně naloženým LKW včetně naložení. V případě, že LKW nebude plně vytíženo ( min. množství je 20 t ) bude účtována přirážka za dopravu dle individuální kalkulace. 2. Cenové nabídky nad rámec smluvních vztahů jsou závazné 3 měsíce od data vystavení, pokud není v nabídce výslovně uvedeno jinak. 3. Případné změny ceníkové ceny v období po uzavření kupní smlouvy prodávající oznámí kupujícímu minimálně 15 dnů před začátkem platnosti nového ceníku V případě, že kupující zruší závaznou objednávku může prodávající kupujícímu účtovat storno poplatky do výše 20% ceny dodávky zboží. U zboží vyrobeného na zakázku bude kupujícímu fakturováno po písemném upozornění 100% ceny objednaného zboží. Pokud kupující písemně sdělí prodávajícímu nový termín odběru a ten termín akceptuje, vzniká nárok na úhradu skladného ve výši 15,- Kč za skladovanou jednotku ( paleta, výrobek ) denně. Skladné bude fakturováno 1x měsíčně nebo při realizaci odběru. Pokud nedojde k odběru zboží kupujícím v náhradním termínu má prodávající právo zboží prodat nebo zlikvidovat. IV. Platební podmínky 1. Při placení zboží v hotovosti vystavuje prodávající tzv. fakturu za hotové. Podpisem této faktury potvrzuje kupující řádné převzetí zboží. Rovněž svým podpisem potvrzuje i řádné seznámení a souhlas s těmito podmínkami. 2. Při placení zboží převodním příkazem vystavuje prodávající fakturu (daňový doklad). Ujednává se splatnost faktury 30 dnů ode dne vystavení, pokud není ve smlouvě či potvrzené objednávce uvedeno jinak. Dnem zaplacení faktury se rozumí připsání fakturované částky na účet prodávajícího. 3. U zakázkové výroby je prodávající oprávněn požadovat platbu předem. V případě neuhrazení kupní ceny nebude výroba zakázky zahájena. 4. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den z prodlení. V. Expediční a dodací podmínky 1. Termín plnění dodávky je stanoven potvrzením závazné objednávky kupujícímu, popřípadě kupní smlouvou u zakázkové výroby. V potvrzeném termínu se prodávající zavazuje kupujícímu zboží vydat a kupující se zavazuje zboží odebrat. Termín vydání zboží může být ve výjimečných případech posunut, pokud venkovní teploty klesnou pod bod mrazu a výroba musí být z důvodu dodržení požadované kvality přerušena. 2. Rozsah pracovní doby expedice výrobků, platný pro dané období roku, je k dispozici na webových stránkách prodávajícího ( 3. Dodávka je splněna: a) naložením na dopravní prostředek kupujícího nebo předáním dopravci, kterého určí kupující b) předáním popř. složením zboží na stavbě nebo na místě určeném kupujícím 4. Při převzetí, resp. při odběru zboží dle 3a) musí odebírající osoba předložit plnou moc k odběru, popř. opis objednávky nebo musí být na jméno řidiče a číslo auta tato plná moc zaslána kupujícím (faxem, em). Obsluha dopravních prostředků je povinna se chovat tak, aby nezpůsobila v areálu odběratele škodu na životním prostředí a dodržovala platné zákony o ochraně životního prostředí. Při předání zboží dle 3b) je kupující povinen zajistit převzetí zboží, v jím určeném místě oprávněným zástupcem. Jméno oprávněného zástupce bude uvedeno na objednávce popř. plné moci. betonový program

9 5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí věcí (podpisem dodacího listu kupujícím, jeho zástupcem nebo dopravcem ) 6. Prodávající si vyhrazuje právo v odůvodněných případech od kupujícího vykoupit zpět dodané a zaplacené zboží ( pouze celá originální balení, netýká se zakázkové výroby). V těchto případech je účtován storno poplatek 20 % z kupní ceny. 7. Prodávající si vyhrazuje právo objednané zboží vyfakturovat, pokud nebude potvrzená objednávka realizována do 30 dnů od data potvrzení vývozu. Objednávky dle cenových nabídek platí po dobu platnosti této nabídky. VI. Balení a způsob dopravy 1. Prodávající dodává výrobky volně, nebalené (velkorozměrné trouby, šachty, filigrány, prefabrikáty), nebo na paletách, balené ve folii, popř. páskované. 2. Při dodávce zboží na paletách je kupujícímu účtována cena palety neoznačené (znakem EUR nebo B&BC) 30,- Kč + DPH jako nevratné, nebo značené EUR a B&BC ve výši 229,- Kč + DPH. Hmotnost palety je 30 kg. Palety jsou prodávajícím vykupovány za 206,- Kč + DPH, do 120-ti dnů od data nákupu. 3. Přijímány jsou zpět pouze palety nepoškozené, schopné dalšího použití k paletizaci a expedici zboží. 4. Při dodávce zboží ve vacích (Liapor) je kupujícímu účtována cena vaku ve výši 50 Kč + DPH. Nepoškozené vaky jsou prodávajícím vykupovány za cenu 30 Kč + DPH do 90-ti dnů od data prokazatelného nákupu. 5. Při dodávce zboží na atypických paletách (podhrabové desky) je kupujícímu účtována cena palety ve výši 750,- Kč + DPH. Atypické palety jsou vykupovány kupujícím za 700,- Kč bez DPH, do 180-ti dnů od data prokazatelného nákupu. 6. Uskutečnění dodávky je možné následujícími způsoby: - odběr a odvoz zboží dopravními prostředky kupujícího - dodání zboží dopravními prostředky prodávajícího na určené místo v dohodnutém termínu 7. Prodej všech výrobků v přírodním provedení je po ucelených paletách, barevné provedení dlažeb po vrstvách, plotové prvky po kusech (párové prvky SBT a se prodávají v poměru 1:1, pokud nebude ujednáno jinak). V případě, že bude objednáno menší množství zboží než je ucelená paleta bude účtován tzv. manipulační poplatek ve výši 200,- Kč bez DPH za každou rozbalenou ( neúplnou ) paletu. 8. Palety jsou přepáskovány plastovou nebo ocelovou páskou. Pro zabezpečení nákladu je dopravce povinen zajistit náklad na vozidle kurty a lištami. V případě špatného kurtování či lištování nebude brán zřetel na eventuální poškození zboží při přepravě a následné reklamace viz. příloha č. 1. VII. Odpovědnost za vady a záruční doba 1. Kupující je povinen reklamovat zjevné vady neprodleně, nejdéle však do 14 dnů od převzetí zboží. Veškeré reklamace lze uplatnit pouze písemnou formou. O způsobu vyřešení reklamace se vyhotovuje písemný zápis. Za zjevnou vadu se považuje nedodržení příslušných norem, dokumentace a smluvních podmínek ve vzhledu, rozměrech, množství, balení a jakosti provedení. 2. Ostatní skryté vady zboží je povinen kupující u prodávajícího písemně reklamovat nejpozději do jednoho měsíce po zjištění vady a to nejdéle do skončení záruční doby podle odst.3 a Na dodané výrobky poskytuje výrobce záruční lhůtu 60 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Nárok na uplatnění nevznikne v případě: a) poškození zboží z důvodu špatně připraveného nebo zhutněného podloží b) poškození zboží z důvodu chybné montáže, pokládky či neodborného zacházení c) poškození zboží způsobené mechanickými či chemickými vlivy d) kolísání barevných odstínů a vzniku vápenných výkvětů. Tomuto projevu vlastností přírodních surovin nelze technologicky zcela zabránit. Tyto přirozené jevy nemají vliv na technické vlastnosti výrobků, stanovené příslušnými normami jakosti. e) poškození zboží během přepravy způsobené nedostatečným kurtováním a lištováním f) poškození způsobená vyšší mocí (např. povodní, zaplavením, požárem, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal apod.) 4. V případě prodeje zboží, jehož není prodávající přímým výrobcem se délka záruční doby řídí záruční dobou poskytovanou konkrétním výrobcem. 5. V případě, že kupující zjistí nebo mohl zjistit vadu dodaného zboží před jeho použitím je povinen toto vadné zboží uchovat a odděleně skladovat do vyřízení reklamace. V případě, že takto neučiní nevzniká jeho nárok na náhradu případně vzniklé škody. VIII. Odstoupení od smlouvy 1. Ujednává se, že prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že kupující porušuje platební podmínky. Prodávající v takovémto případě neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy. Kupující je povinen uhradit účelně vynaložené náklady vzniklé prodávajícímu do odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé straně prokazatelným způsobem. IX. Řešení sporných záležitostí 1. Strany se zavazují veškeré sporné záležitosti vzniklé z titulu dodávek zboží řešit smírnou cestou. V případě, že nedojde k dohodě o vyřešení sporných záležitostí rozhodne na návrh jedné ze smluvních stran příslušný soud. X. Závěrečná ustanovení 1. Pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, pro soukromé osoby i podnikatele. Případné změny a doplňky lze provést pouze písemně. Tyto Všeobecné prodejní a dodací podmínky nabývají platnosti dne betonový program Obchodní ceník

10 INFORMACE O UPEVNĚNÍ ZBOŽÍ Při přepravě nákladu nesmí být překročena maximální přípustná hmotnost vozidla a maximální přípustná hmotnost na nápravu vozidla. Náklad musí být na vozidle umístěn tak, aby neohrožoval bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Přepravce nesmí znečišťovat nebo poškozovat pozemní komunikace, způsobovat nadměrný hluk, znečišťovat ovzduší a zakrývat stanovené osvětlení, odrazky a registrační značku. UPEVNĚNÍ PŘEPRAVOVANÉHO ZBOŽÍ Zboží expedováno ze závodu B&BC, a.s. musí být upevněno na ložné ploše vozidla dle následujících podmínek: - kurtuje se každá paleta - pomocí hran je možné kurtovat 2-3 palety najednou obr. č. 1, 2 - ložné plochy podvalníku se kurtují jen pomocí ok, které jsou k tomu určené obr. č. 3, 4 - všechno zboží se upevňuje na ložné ploše kurtováním obr. č. 5, 6, 7 Při nedodržení tohoto pokynu bude proveden záznam v dodacím listu s podpisem řidiče, který za náklad zodpovídá a nebude brán zřetel na případné reklamace (odřené povrchy, přelomené nebo rozbité kusy). V případě, že i přes opatření kurtováním dojde k poškození zboží, je nutné provést fotodokumentaci zboží ihned po příjezdu na místo vykládky ještě na ploše vozidla. Poškozené zboží se vyznačí na dodacím listu a řidič to potvrdí svým podpisem. O všech skutečnostech je nutné neprodleně písemně informovat výrobce betonový program

11 betonový program Obchodní ceník

12 VÝKVĚTY INFORMACE O VÝKVĚTECH A BAREVNÝCH ODSTÍNECH Vápenné výkvěty mohou vznikat na výrobcích vystavených střídavému navlhání a vysoušení a to jak během skladování na paletách tak i po zabudování při nedostatečném odvodnění podkladních vrstev nebo na rozhraní suché a mokré zóny vydlážděné plochy. Příčinou je vzlínání vodného roztoku volného vápna vzniklého při tvrdnutí cementu. Zcela vyloučit výskyt výkvětů nelze ani s využitím speciálních přísad ani dodatečným ošetřováním. Výrazného omezení výskytu výkvětů lze dosáhnout rychlým položením dlažby na kvalitně připravené podloží a umožnění tak přístupu vzduchu, který reaguje s roztokem volného vápna za vzniku uhličitanu vápenatého, který uzavírá póry v dlažbě a brání tak dalšímu transportu vápna k povrchu. V podstatě lze konstatovat, že výkvět vznikne vždy, rozdílný je jen stupeň intenzity. V žádném případě však vápenný výkvět nesnižuje kvalitativní parametry dlažby, což je konstatováno i v závazných evropských normách pro dlažbu a dlaždice, které připouštějí výskyt výkvětu s tím, že jeho výskyt nepovažují z vizuálního hlediska za významný. Výhodou při výskytu výkvětu je fakt, že u dlažby vystavené povětrnosti a běžně zatěžované dochází časem k vizuálnímu sjednocení a vymizení rozdílů způsobených výkvětem. BAREVNÉ ODCHYLKY Výskyt různých odstínů barvy u přírodních i barevných výrobků je způsoben kolísáním barevnosti vstupních přírodních surovin, odlišnými tepelnými a vlhkostními podmínkami při výrobě v průběhu roku. I při dodržení všech technologických požadavků nelze těmto odchylkám zabránit. Jejich výskyt nemá z hlediska kvality žádný vliv a po určité době od realizace stavby dojde ke sjednocení odstínů. způsob posuzování vadných palet vrácených zákazníkem ANO paletu nepřijímáme z těchto důvodů: 1. viditelně nahnilá nebo ztrouchnivělá 2. viditelně poškozená: chybějící nebo prasklá prkna chybějící špalík více než z 1/5 NE uvolněná prkna nebo špalíky zlomená v kříži (ve středu) 12 betonový program

13 PŘEHLED POLOŽEK TRVALE DRŽENÝCH SKLADEM KOMUNIKACE POVRCH JEMNÝ POLOHRUBÝ VYMÝVANÝ RUMPLOVANÝ PEMRLOVANÝ název značka výška přírodní červená hnědá okrová antracit karamel bílá colormix přírodní červená hnědá okrová antracit karamel bílá colormix granit přírodní colormix červená okrová Ičko TBX Ičko TBX Ičko TBX 6-20 půlka 60 Ičko TBX 6-20 kraj 60 Ičko TBX 6-20 rovná 60 Ičko TBX Ičko TBX 8-20 půlka 80 Ičko TBX 8-20 kraj 80 Kostka TBX Kostka TBX Bloček TBX Bloček TBX 6-21pro nevidomé 60 Bloček TBX Bloček TBX 8-21pro nevidomé 80 Čtverec TBX Čtverec TBX Krajník TBX Krajník TBX Šestihran TBX Kosočtverec TBX Tria TBX , 4 1,3,8 3 Historie I TBX , 4 1,3,8 Historie II TBX , 4 1,3,8 Historie III TBX , 4 1,3,8 Kvarta kámen č.1 TBX označuje položky a barevné varianty vedené trvale skladem 1,3,4,8 čísla v tabulce označují číselné varianty colormixů vedené trvale skladem název značka POVRCH HLADKÝ POVRCH ŠTÍPANÝ Obrubník parkový ABO Obrubník parkový mini ABO Palisáda čtvercová hladká PHX délka šířka výška přírodní Žlábek TBM /80 červená okrová karamel přírodní STANDARD M1 červená COLOR M2 okrová COLOR M2 karamel COLOR M2 melír 3 SUPERCOLOR M2 melír 4 SUPERCOLOR M2 Palisáda trapézová PTS / Tvarovka plotová SBT Tvarovka plotová SBT Tvarovka plotová SBT Tvarovka sloupková SBTS Stříška plotová ZSS Stříška sloupková ZSH označuje položky a barevné varianty vedené trvale skladem Přirážky za podlimitní výrobu a atypické výrobky: V případě požadavku na dodávku dlažby, která není vedena jako skladová zásoba (tzn. označení trvale skladem ), účtujeme následující přirážky: Množství: Přirážka k ceníkové ceně: méně než 50 m 2 individuální kalkulace m 2 30 % nad 100 m 2 ceníková cena Ceny ostatních výrobků neuvedených v ceníku jsou kalkulovány individuálně. Dodací termíny jsou potvrzovány dle kapacitních možností výrobní linky, zpravidla však do 2 až 4 týdnů. BAREVNÉ KOMBINACE, MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ ŠTÍPANÉHO PROGRAMU A DRUHY Název colormixu kombinace barev Název melíru kombinace barev colormix 1 (žlutá BC- červená - karamel) melír 3 (červená antracit) colormix 2 (okrová červená) melír 4 (žlutá karamel ) colormix 3 (červená antracit) BC - provedení z bílého cementu colormix 4 (žlutá karamel) Materiálové složení štípaného programu colormix 5 (bílá hnědá) barvený beton s přídavkem ušlechtilého kame- SUPERCOLOR M2 colormix 6 (žlutá červená BC) niva colormix 7 (žlutá antracit) barvený beton s přídavkem ušlechtilého kame- COLOR M2 colormix 8 (žlutá karamel BC) niva colormix 9 (šedivá antracit) STANDARD M1 štípaný prostý beton Poznámka: colormix 2, 5, 7, 9 pouze zakázková výroba. GRANIT M3 imitace žuly betonový program Obchodní ceník

14 POVRCHY DLAŽEB Jemný Polohrubý Hrubý Vymývaný Rumplovaný Pemrlovaný Přírodní BAREVNOST DLAŽEB Okrová Jemný Polohrubý Hrubý Jemný Polohrubý Hrubý Karamel Červená Jemný Polohrubý Hrubý Jemný Polohrubý Hrubý Hnědá Antracit Jemný Polohrubý Hrubý Jemný Polohrubý Hrubý Bílá Žlutá Jemný Polohrubý Hrubý Jemný Polohrubý Hrubý 14 barevnost a povrchy

15 BAREVNOST DLAŽEB - COLORMIX Colormix 1 Colormix 3 kombinace barev (žlutá BC - červená karamel) kombinace barev (červená antracit) Colormix 4 Colormix 8 kombinace barev (žlutá karamel) kombinace barev (žlutá karamel BC) ŠTÍPANÉ POVRCHY PLOTŮ A PALISÁD Přírodní Červený Okrový Melír 3 Melír 4 Karamel Granit Povrchy: jemný polohrubý hrubý pemrlovaný rumplovaný vymývaný kamenivo frakce (0-1 mm) kamenivo frakce (1-3 mm) kamenivo frakce (2-5 mm) zrnitý povrch s bílými a černými kamínky uměle ostařený povrch omíláním v bubnu dochází k otlučení povrchu, hran i rohů struktura drobných kamínků na povrchu Veškeré naše dlažby, palisády a obrubníky umožňují použití chemických rozmrazovacích látek pro zimní údržbu. Povrchy a barevnost dlažeb v tomto ceníku mají orientační charakter. Tiskové chyby a změny vyhrazeny. barevnost a povrchy Obchodní ceník

16 KOMUNIKACE ZÁMKOVÉ DLAŽBY TBX IČKO STROPNÍ KONSTRUKCE, ZÁKLADOVÉ PRVKY TBX Ičko TBX Ičko půlka TBX Ičko kraj TBX Ičko rovná skladebné množství hmotnost hmotnost počet nakládané množství () délka šířka výška m 2 /pal kg/m 2 kg/pal ks/m 2 kamion 24t kamion 28t Ičko TBX , ,98 298,80 m 2 Ičko TBX , ,28 209,20 m 2 Ičko půlka TBX , ,56 213,60 m 2 Ičko kraj TBX , ,60 216,00 m 2 Ičko rovná TBX , ,28 209,16 m 2 Ičko rovná půlka TBX , ,28 209,16 m 2 Ičko TBX , ,80 157,70 m 2 Ičko TBX 8-20 (pro strojní pokládku) , ,00 142,50 m 2 Ičko půlka TBX , ,50 160,20 m 2 Ičko kraj TBX ,00 153,00 m 2 Ičko rovná TBX , ,80 157,70 m 2 Ičko TBX , ,24 119,52 m 2 Ičko TBX (pro strojní pokládku) , ,08 124,80 m 2 Ičko rovná TBX , ,24 119,52 m 2 PLOTY přírodní okrová karamel červená povrch JEMNÝ bílá žlutá Colormix 4,8 Colormix 1,3 přírodní povrch POLOHRUBÝ okrová karamel červená bílá žlutá Colormix 4,8 Colormix 1,3 TROUBY VPUSTI ŠACHTOVÝ PROGRAM Ičko TBX 4-20 Ičko TBX 6-20 Ičko půlka TBX 6-20 Ičko kraj TBX 6-20 Ičko rovná TBX 6-20 Ičko rovná půlka TBX 6-20 Ičko TBX 8-20 Ičko TBX 8-20 (pro strojní pokládku) Ičko půlka TBX 8-20 Ičko kraj TBX 8-20 Ičko rovná TBX 8-20 Ičko TBX Ičko TBX (pro strojní pokládku) Ičko rovná TBX ,00 241,00 302,00 253,00 193,00 253,00 313,00 265,00 122,00 230,00 291,00 242,00 182,00 242,00 302,00 254,00 140,00 242,00 302,00 255,00 194,00 255,00 316,00 266,00 130,00 226,00 286,00 239,00 178,00 239,00 300,00 250,00 206,00 266,00 327,00 279,00 218,00 279,00 339,00 290,00 191,00 251,00 312,00 264,00 203,00 264,00 324,00 275,00 206,00 266,00 327,00 279,00 218,00 279,00 339,00 290,00 191,00 251,00 312,00 264,00 203,00 264,00 324,00 275,00 188,00 260,00 172,00 244,00 230,00 285,00 214,00 269,00 199,00 275,00 329,00 285,00 230,00 307,00 341,00 297,00 186,00 254,00 308,00 264,00 209,00 286,00 320,00 276,00 219,00 197,00 241,00 297,00 351,00 307,00 252,00 307,00 220,00 276,00 330,00 286,00 231,00 286,00 241,00 297,00 351,00 307,00 252,00 307,00 220,00 276,00 330,00 286,00 231,00 286,00 230,00 285,00 209,00 264,00 298,00 374,00 272,00 348,00 298,00 272,00 298,00 386,00 272,00 360,00 16 betonové komunikace

17 ZÁMKOVÉ DLAŽBY TBX VLNKA TBX Vlnka TBX Vlnka kraj TBX Vlnka půlka TBX Vlnka rovná skladebné nakládané množství () množství hmotnost hmotnost počet m 2 /pal kg/m 2 kg/pal ks/m 2 délka šířka výška kamion 24t kamion 28t Vlnka TBX , ,50 210,00 m 2 Vlnka (P/K) TBX ,5/ , , P+26K 178,50 210,00 m 2 Vlnka rovná TBX , , ,50 210,00 m 2 Vlnka rovná (P/K) TBX ,5/ , , P+26K 178,50 210,00 m 2 Vlnka TBX ,5 80 8, ,25 157,50 m 2 Vlnka (P/K) TBX ,5/ ,5 80 8, P+26K 131,25 157,50 m 2 Vlnka rovná TBX ,5 80 8, ,25 157,50 m 2 Vlnka rovná (P/K) TBX ,5/ ,5 80 8, P+26K 131,25 157,50 m 2 Vlnka TBX , ,00 112,00 m 2 Vlnka TBX 6-24 Vlnka (P/K) TBX 6-24 Vlnka rovná TBX 6-24 Vlnka rovná (P/K) TBX 6-24 Vlnka TBX 8-24 Vlnka (P/K) TBX 8-24 Vlnka rovná TBX 8-24 Vlnka rovná (P/K) TBX 8-24 Vlnka TBX (P/K) půlka, kraj přírodní okrová karamel červená povrch JEMNÝ bílá žlutá Colormix 4,8 Colormix 1,3 přírodní povrch POLOHRUBÝ okrová karamel červená bílá žlutá Colormix 4,8 Colormix 1,3 203,00 255,00 306,00 265,00 213,00 265,00 317,00 275,00 187,00 239,00 290,00 249,00 197,00 249,00 301,00 259,00 224,00 275,00 327,00 286,00 234,00 286,00 339,00 296,00 208,00 259,00 311,00 270,00 218,00 270,00 323,00 280,00 214,00 265,00 198,00 249,00 244,00 296,00 228,00 280,00 241,00 287,00 342,00 297,00 264,00 298,00 352,00 309,00 220,00 266,00 321,00 276,00 243,00 277,00 331,00 288,00 264,00 309,00 364,00 320,00 276,00 320,00 243,00 288,00 343,00 299,00 255,00 299,00 241,00 287,00 220,00 266,00 264,00 310,00 243,00 289,00 291,00 333,00 265,00 307,00 TX Active beton a výrobky z něj čistí okolní prostředí. Pomáhá životnímu prostředí a šetří i významné prostředky na údržbu staveb. Zakázková výroba s individuálními cenami. betonové komunikace Obchodní ceník

18 KOMUNIKACE SKLADEBNÉ DLAŽBY, VELKOPLOŠNÉ DLAŽBY TBX BLOČEK, KOSTKA, ČTVEREC, KOSOČTVEREC, ŠESTIHRAN, KRAJNÍK VPUSTI ŠACHTOVÝ PROGRAM TROUBY PLOTY STROPNÍ KONSTRUKCE, ZÁKLADOVÉ PRVKY Kostka skladebné množství hmotnost hmotnost počet nakládané množství () délka šířka výška m2/pal kg/m2 kg/pal ks/m2 kamion 24t kamion 28t Kostka TBX , ,52 211,20 m 2 Kostka TBX , ,00 158,40 m 2 Bloček TBX , ,20 293,76 m 2 Bloček TBX , ,32 207,36 m 2 Bloček TBX 6-21 pro nevidomé , ,32 207,36 m 2 Bloček TBX , ,40 153,60 m 2 Bloček TBX 8-21 pro nevidomé , ,40 153,60 m 2 Čtverec TBX , ,32 207,36 m 2 Čtverec TBX , ,40 153,60 m 2 Čtverec TBX 8-22 rovný , ,40 153,60 m 2 Čtverec TBX , ,25 184,32 207,36 m 2 Šestihran TBX , ,00 216,00 m 2 Kosočtverec TBX , ,12 218,04 m 2 Krajník TBX , ,52 120,96 m 2 Krajník TBX , ,00 120,00 m 2 Kostka TBX 6-10 Kostka TBX 8-10 Bloček TBX 4-21 Bloček TBX 6-21 Bloček TBX 6-21 pro nevidomé Bloček TBX 8-21 Bloček TBX 8-21 pro nevidomé Čtverec TBX 6-22 Čtverec TBX 8-22 Čtverec TBX 8-22 rovný Čtverec TBX 6-44 Šestihran TBX 6-23 Kosočtverec TBX 6-26 Krajník TBX Krajník TBX Bloček Bloček pro nevidomé Čtverec Šestihran Kosočtverec Krajník10-25 Krajník10-50 povrch JEMNÝ povrch POLOHRUBÝ povrch VYMÝVANÝ povrch RUMPLOVANÝ PEMRLOVANÝ okrová bílá Colormix okrová bílá Colormix1,3 okrová bílá okrová colormix okrová přírodní karamel žlutá přírodní karamel žlutá červená Colormix4,8 1,3 červená Colormix 4,8 karamel karamel karamel červená žlutá červená 1,3 červená 215,00 265,00 330,00 284,00 226,00 284,00 341,00 295,00 283,00 341,00 399,00 411,00 422,00 411,00 199,00 249,00 314,00 268,00 210,00 268,00 325,00 279,00 267,00 325,00 383,00 395,00 406,00 395,00 230,00 272,00 346,00 300,00 242,00 300,00 358,00 312,00 300,00 358,00 415,00 427,00 439,00 427,00 209,00 251,00 325,00 279,00 221,00 279,00 337,00 291,00 279,00 337,00 394,00 406,00 418,00 406,00 129,00 241,00 302,00 253,00 193,00 253,00 313,00 265,00 122,00 230,00 291,00 242,00 182,00 242,00 302,00 254,00 140,00 242,00 302,00 255,00 194,00 255,00 316,00 266,00 255,00 314,00 375,00 327,00 400,00 387,00 130,00 226,00 286,00 239,00 178,00 239,00 300,00 250,00 240,00 299,00 360,00 312,00 385,00 372,00 454,00 514,00 439,00 499,00 199,00 275,00 329,00 290,00 230,00 307,00 341,00 297,00 290,00 347,00 403,00 415,00 0,00 415,00 186,00 254,00 308,00 269,00 209,00 286,00 320,00 276,00 269,00 326,00 382,00 394,00 0,00 394,00 532,00 589,00 511,00 568,00 241,00 302,00 362,00 313,00 253,00 313,00 374,00 326,00 313,00 374,00 434,00 447,00 226,00 287,00 347,00 298,00 238,00 298,00 359,00 311,00 298,00 359,00 419,00 432,00 265,00 326,00 386,00 337,00 278,00 337,00 398,00 350,00 337,00 398,00 458,00 470,00 244,00 305,00 365,00 316,00 257,00 316,00 377,00 329,00 316,00 377,00 437,00 449,00 265,00 337,00 244,00 316,00 241,00 302,00 362,00 313,00 253,00 313,00 374,00 326,00 313,00 374,00 434,00 447,00 226,00 287,00 347,00 298,00 238,00 298,00 359,00 311,00 298,00 359,00 419,00 432,00 265,00 326,00 386,00 337,00 278,00 337,00 398,00 349,00 250,00 311,00 371,00 322,00 263,00 322,00 383,00 334,00 265,00 326,00 386,00 337,00 278,00 337,00 398,00 349,00 250,00 311,00 371,00 322,00 263,00 322,00 383,00 334,00 298,00 352,00 272,00 326,00 298,00 352,00 399,00 271,00 325,00 372,00 18 betonové komunikace

19 SKLADEBNÉ DLAŽBY, VELKOPLOŠNÉ DLAŽBY TBX ČTVEREC TBX 4-33 TBX 4-44 TBX 6-44 TBX 5-55 Obdélník TBX 6-42 skladebné nakládané množství () počet množství hmotnost hmotnost délka šířka výška ks/m 2 ks/pal kg/ks kg/pal kamion 24t kamion 28t přírodní 272,00 Čtverec TBX ,1 12,97 77, ,31 350,19 m 2 266,00 240,00 Čtverec TBX ,25 15, ,76 291,84 m 2 226,00 256,00 Čtverec TBX ,25 11, ,32 207,36 m 2 238,00 360,00 Čtverec TBX m 2 336,00 264,00 Obdélník TBX 6-42 C Є ,5 11, ,32 207,36 m 2 246,00 barevné provedení a nadstandardní povrchy viz. skladebné dlažby, k dodání od VEGETAČNÍ A ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBY TBM vegetační tvárnice TBM zatravňovací tvárnice TBM skladebné nakládané množství () množství hmotnost hmotnost počet ks/pal kg/ks kg/pal ks/m délka šířka výška 2 kamion 24t kamion 28t vegetační tvárnice TBM , ks zatravňovací tvárnice TBM , ks zatravňovací tvárnice TBM , ks přírodní 301,00 283,00 okrová karamel červená 64,00 86,00 62,00 84,00 74,00 97,00 71,00 93,00 betonové komunikace Obchodní ceník

20 KOMUNIKACE VEGETAČNÍ A ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBY Deska TBX ZIP TBX ZIP STROPNÍ KONSTRUKCE, ZÁKLADOVÉ PRVKY skladebné nakládané množství () množství hmotnost hmotnost počet ks/pal kg/ks kg/pal ks/m délka šířka výška 2 kamion 24t kamion 28t Deska TBX ZIP , ks přírodní 185,00 180,00 HISTORICKÉ DLAŽBY TBX HISTORIE PLOTY Historie I TBX 6-16 Historie I TBX 8-16 Historie II TBX 6-17 Historie II TBX 8-17 Historie III TBX 6-18 Historie III TBX 8-18 TROUBY skladebné množství hmotnost hmotnost počet nakládané množství () délka šířka výška m 2 /pal kg/m 2 kg/pal ks/m 2 kamion 24t kamion 28t Historie I TBX , ,80 205,20 m 2 Historie I TBX , ,00 153,00 m 2 Historie II TBX , ,32 207,36 m 2 Historie II TBX , ,40 153,60 m 2 Historie III TBX , ,80 205,20 m 2 Historie III TBX , ,00 153,00 m 2 povrch JEMNÝ povrch POLOHRUBÝ VPUSTI ŠACHTOVÝ PROGRAM Historie I TBX 6-16 Historie I TBX 8-16 Historie II TBX 6-17 Historie II TBX 8-17 Historie III TBX 6-18 Historie III TBX 8-18 přírodní okrová karamel červená bílá žlutá Colormix 4,8 Colormix 1,3 přírodní okrová karamel červená bílá žlutá Colormix 4,8 Colormix 1,3 253,00 313,00 374,00 326,00 265,00 326,00 386,00 337,00 238,00 298,00 359,00 311,00 250,00 311,00 371,00 322,00 265,00 326,00 397,00 337,00 278,00 337,00 398,00 350,00 245,00 306,00 377,00 317,00 258,00 317,00 378,00 330,00 253,00 313,00 374,00 326,00 265,00 326,00 386,00 337,00 238,00 298,00 359,00 311,00 250,00 311,00 371,00 322,00 265,00 326,00 397,00 337,00 278,00 337,00 398,00 350,00 245,00 306,00 377,00 317,00 258,00 317,00 378,00 330,00 253,00 313,00 374,00 326,00 265,00 326,00 386,00 337,00 238,00 298,00 359,00 311,00 250,00 311,00 371,00 322,00 265,00 326,00 397,00 337,00 278,00 337,00 398,00 350,00 245,00 306,00 377,00 317,00 258,00 317,00 378,00 330,00 20 betonové komunikace

21 HISTORICKÉ DLAŽBY TBX TRIA, TBX KVARTA TBX Tria 6-14 kámen č. 1 TBX Tria 6-14 kámen č. 2 TBX Tria 6-14 kámen č. 3 TBX Kvarta 8-13 kámen č. 1 TBX Kvarta 8-13 kámen č. 2 TBX Kvarta 8-13 kámen č. 3 TBX Kvarta 8-13 kámen č. 4 skladebné množství hmotnost hmotnost počet nakládané množství () délka šířka výška m 2 /pal kg/m 2 kg/pal ks/m 2 kamion 24t kamion 28t Tria kámen č.1 TBX Tria kámen č.2 TBX , ,44 206,40 m 2 Tria kámen č.3 TBX Kvarta kámen č.1 TBX Kvarta kámen č.2 TBX , Kvarta kámen č.3 TBX ,00 150,00 m 2 Kvarta kámen č.4 TBX povrch JEMNÝ povrch POLOHRUBÝ povrch VYMÝVANÝ povrch RUMPLOVANÝ PEMRLOVANÝ bílá okrová žlutá přírodní karamel Colormix červená 4,8 Colormix 1,3 bílá okrová žlutá přírodní karamel Colormix červená 4,8 Colormix 1,3 okrová přírodní karamel červená bílá žlutá okrová přírodní karamel červená colormix 1,3 okrová karamel červená Tria kámen č.1 TBX 6-14 Tria kámen č.2 TBX 6-14 Tria kámen č.3 TBX t ,00 313,00 374,00 326,00 265,00 326,00 386,00 337,00 326,00 386,00 447,00 408,00 458,00 470,00 458,00 237,00 297,00 358,00 310,00 249,00 310,00 370,00 321,00 310,00 370,00 431,00 392,00 442,00 454,00 442,00 Kvarta kámen č.1 TBX 8-13 Kvarta kámen č.2 TBX ,00 356,00 417,00 367,00 513,00 Kvarta kámen č.3 TBX 8-13 Kvarta kámen č.4 TBX ,00 335,00 396,00 346,00 491,00 betonové komunikace Obchodní ceník

22 KOMUNIKACE ODVODŇOVACÍ ŽLABY, PŘÍLOŽNÁ DESKA, KABELOVÉ ŽLABY A DESKY TBM ODVODŇOVACÍ ŽLABY A DESKA STROPNÍ KONSTRUKCE, ZÁKLADOVÉ PRVKY PLOTY TBM 8-60 TBM TBM TBM TBM TBM TBM 2-25 skladebné délka šířka výška tloušťka množství ks/pal hmotnost kg/ks hmotnost kg/pal nakládané množství () kamion 24t kamion 28t Odvodňovací žlab TBM ks Odvodňovací žlab TBM ks Odvodňovací žlab TBM ks Odvodňovací žlab TBM ks přírodní 73,00 69,00 139,00 128,00 152,00 142,00 okrová karamel červená 46,00 60,00 45,00 59,00 65,00 Odvodňovací žlab TBM ks 59,00 Odvodňovací žlab TBM volně ks 2 980,00 Příložná deska TBM ks 2 800,00 51,00 47,00 TROUBY KABELOVÉ ŽLABY TK, KZ, KD KABELOVÉ ŽLABY A DESKA TK 1 kabelový žlab KD 1 krycí deska KZ 2 kabelový žlab KD 2 krycí deska KZ 3 kabelový žlab KD 3 krycí deska VPUSTI ŠACHTOVÝ PROGRAM 22 ZBOŽÍ skladebné množství hmotnost hmotnost nakládané množství () délka šířka výška ks/pal kg/ks kg/pal kamion 24t kamion 28t Kabelový žlab TK / ks Krycí deska KD / , ks Kabelový žlab KZ / , ks Krycí deska KD / , ks Kabelový žlab KZ / ks Krycí deska KD / ks Kč/ 163,00 155,00 33,00 30,00 142,00 136,00 40,00 36,00 242,00 231,00 108,00 104,00 betonové komunikace

23 OBRUBNÍKY ABO SILNIČNÍ ABO 1-15 ABO /2 ABO 2-15 ABO /2 ABO 2-15 R3 ABO 2-15 ABO 2-15 ABO 5-30 přechodový rohový ABO 5-30 R0,5 ABO 5-30 R1,0 skladebné nakládané množství () množství hmotnost hmotnost délka šířka výška ks/pal kg/ks kg/pal kamion 24t kamion 28t přírodní okrová karamel červená ABO 1-15 silniční ABO /2 silniční ABO 2-15 silniční ABO /2 silniční ABO 2-15 rohový, vnitřní silniční ABO 2-15 rohový, vnější silniční ABO 2-15 přechodový levý silniční ABO 2-15 přechodový pravý silniční ABO 2-15 R3* vnější silniční (24ks do kruhu) ABO 2-15 R2* vnější silniční (16ks do kruhu) ABO 2-15 R1* vnější silniční ( 8ks do kruhu) ABO 2-15 R0,5* vnější silniční ( 4ks do kruhu) ABO 4-15 nájezdový silniční ABO 5-30 vnější silniční pro kruhové objezdy ABO 5-30 R0,5 vnější silniční pro kruhové objezdy ks ks ks ks 400/ ks 400/ ks / ks / ks ks ks ks ks ks / ks / ks 154,00 193,00 146,00 181,00 118,00 137,00 112,00 131,00 100,00 164,00 93,00 154,00 82,00 109,00 77,00 104,00 416,00 449,00 410,00 443,00 416,00 449,00 410,00 443,00 269,00 337,00 257,00 325,00 269,00 337,00 257,00 325,00 269,00 326,00 262,00 319,00 269,00 326,00 262,00 319,00 269,00 326,00 262,00 319,00 269,00 326,00 263,00 320,00 103,00 130,00 97,00 124,00 ABO 5-30 R1,0 289, / ks vnější silniční pro kruhové objezdy 281,00 * délka = délka vnějšího oblouku 289,00 281,00 289,00 281,00 betonové komunikace Obchodní ceník

24 KOMUNIKACE OBRUBNÍKY ABO ABO ABO CHODNÍKOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE, ZÁKLADOVÉ PRVKY skladebné nakládané množství () množství hmotnost hmotnost délka šířka výška ks/pal kg/ks kg/pal kamion 24t kamion 28t ABO chodníkový ks přírodní okrová karamel červená 92,00 120,00 85,00 113,00 92,00 120,00 ABO chodníkový ks 85,00 113, ABO PARKOVÉ PLOTY ABO ABO ABO ABO ABO R ABO R ABO vnější sadový vnitřní sadový TROUBY VPUSTI ŠACHTOVÝ PROGRAM skladebné nakládané množství () množství hmotnost hmotnost délka šířka výška ks/pal kg/ks kg/pal kamion 24t kamion 28t ABO parkový mini , ks ABO parkový ks ABO parkový ks ABO sadový , ks ABO R vnější sadový ABO R vnitřní sadový 250/ , ks 250/ , ks ABO sadový ks přírodní okrová karamel červená 30,00 40,00 29,00 39,00 60,00 77,00 58,00 74,00 32,00 44,00 31,00 42,00 91,00 115,00 87,00 109,00 230,00 299,00 224,00 291,00 230,00 299,00 224,00 291,00 60,00 79,00 58,00 76,00 k dodání od betonové komunikace

25 PŘÍDLAŽBA TBX KRAJNÍK Krajník Krajník skladebné nakládané množství () množství hmotnost hmotnost počet délka šířka výška ks/pal kg/ks kg/pal ks/bm kamion 24t kamion 28t Krajník TBX / ks Krajník TBX / ks SILNIČNÍ PANELY přírodní okrová karamel červená 10,00 11,00 9,00 11,00 38,00 34, IZD SILNIČNÍ IZD 1/10 pro zatížení 60t IZD 2/10 pro zatížení 30t IZD 2/10-1/2 IZD 12/19 skladebné množství plocha hmotnost nakládané množství () délka šířka výška ks/pal m 2 /ks kg/ks kamion 24t kamion 28t Kč/ Silniční panel IZD 1/ volně 3, ks 3 675, ,00 Silniční panel IZD 2/ volně 3, ks 3 098, ,00 Silniční panel IZD 2/10-1/ volně 1, ks 1 523, ,00 Silniční panel IZD 12/ volně ks 6 195, ,00 Silniční panel IZD 13/ volně ks 4 883, ,00 KRYCÍ PANELY KP KRYCÍ KP 1/10 pro zatížení 3t KP 2/10 pro zatížení 3t KP 2/10-1/2 KP 12/19 skladebné množství plocha hmotnost nakládané množství () délka šířka výška ks/pal m 2 /ks kg/ks kamion 24t kamion 28t Krycí panel KP 1/ volně 3, ks Krycí panel KP 2/ volně 3, ks Krycí panel KP 2/10-1/ volně 1, ks Krycí panel KP 12/ volně ks Krycí panel KP 13/ volně ks Kč/ 3 308, , , , , , , , , ,00 betonové komunikace Obchodní ceník

26 KOMUNIKACE KOŘENOVÁ OBRUBA YBX 180/40 obruba kruhová YBX KRUHOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE, ZÁKLADOVÉ PRVKY PLOTY Skladebné množství hmotnost nakládané množství () vnitřní Ø vnější Ø výška ks/pal kg/ks kamion 24t kamion 28t Obruba kruhová YBX 180/ volně ks KOŘENOVÁ OBRUBA YBX 325/175 kořenová obruba YBX 165/25 nástavec k. o. Kč/ 5 040, , YBX KOŘENOVÁ Skladebné množství hmotnost nakládané množství () vnitřní Ø vnější Ø výška ks/pal kg/ks kamion 24t kamion 28t Kořenová obruba YBX 325/ / / volně ks Nástavec kořenové obruby* YBX 165/ volně ks Kč/ , , , ,00 * na nástavec kořenové obruby nelze usadit mříž MŘÍŽ, RÁM, KOŠ PRO KOŘENOVOU OBRUBU MŘÍŽ, RÁM, KOŠ TROUBY Mříž litinová Ochranný koš kmene stromu ŠACHTOVÝ PROGRAM 26 Skladebné množství hmotnost nakládané množství () vnitřní Ø vnější Ø výška ks/pal kg/ks kamion 24t kamion 28t Kč/ Mříž litinová dělená* volně ks Rám mříže na koř. obrubu* volně ks Ochranný koš kmene stromu 380/ volně ks * tvoří komplet, nelze osadit samostatně betonové komunikace

27 STROPNÍ DESKY PZD PZD 10 PZD 20 PZD 21 skladebné množství objem hmotnost nakládané množství () světlost délka šířka výška ks/pal m3 kg/ks kamion 24t kamion 28t Kč/ PZD * volně 0, ks 1 286, ,00 PZD * volně 0, ks 1 407, ,00 PZD * volně 0, ks 1 569, ,00 PZD * volně 0, , ks 1 755, ,00 PZD ,014 35, ks 131,00 126,00 PZD ,018 44, ks 157,00 152,00 PZD ,021 53, ks 175,00 169,00 PZD ,025 62, ks 207,00 199,00 PZD ,029 72, ks 243,00 234,00 PZD * volně 0,036 90, ks 341,00 330,00 PZD * volně 0, , ks 402,00 390,00 PZD * volně 0, , ks 482,00 468,00 PZD ,017 37, ks 131,00 126,00 PZD * volně 0, , ks 356,00 343,00 PZD * volně 0, , ks 418,00 403,00 PZD * volně 0, , ks 495,00 476,00 PZD * volně 0, , ks 621,00 601,00 PZD * volně 0, , ks 653,00 631,00 PZD * volně 0, , ks 769,00 744,00 PZD * volně 0, , ks 856,00 829,00 * Prodej volně ložených pouze ve výrobním závodě Zbůch stropní konstrukce Obchodní ceník

28 KOMUNIKACE STROPNÍ DESKY FILIGRÁNY zakázková výroba STROPNÍ KONSTRUKCE, ZÁKLADOVÉ PRVKY Výrobu filigránů zajišťujeme na zakázku. Výrobní možnosti: max. délka - 8,20 m max. šířka - 2,70 m tloušťka - 0,065 m Zajišťujeme a dodáváme: - statický výpočet - výrobu horní výztuže - výrobu panelů - dopravu na stavbu Podklady pro zpracování cenové nabídky: - půdorys podlaží objektu pro zastropení - půdorys krovu - podélný a příčný řez objektem Orientační cena: - od 480 Kč/ m 2, závisí na členitosti půdorysu podlaží PLOTY DRCENÝ POLYSTYREN TROUBY ZBOŽÍ Drcený polystyren zrnitost 0-5 mm součinitel tep. vodivosti I [W.m-1 K-1] Kč/ 0,035 m 3 210,00 VPUSTI ŠACHTOVÝ PROGRAM Drcený polystyren zrnitost 0-50 mm 0,035 m 3 250,00 * na tyto položky se nevztahuje smluvní sleva cena závod Zbůch bez DPH Bílý polystyren konstantního složení dle ČSN EN EPS 150 S - samozhášlivý Použití: - stavebnictví - izolačně-tepelný zásyp - součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mk - příměs do betonu - balení: 1 pytel = 0,25 m 3 28 stropní konstrukce

29 ZÁKLADOVÉ BETONOVÉ TVÁRNICE ZBT ZBT 15 ZBT 20 ZBT 30 ZBT 40 ZBT 50 skladebné množství nakládané množství () množství ks/m 2 množství hmotnost hmotnost délka šířka výška ks/m3 svislé plochy ks/pal kg/ks kg/pal kamion 24t kamion 28t Kč/ Základové betonové tvárnice ZBT , ks 27,00 25,00 Základové betonové tvárnice ZBT ks 32,00 30,00 Základové betonové tvárnice ZBT , ks 34,00 31,00 Základové betonové tvárnice ZBT ks 42,00 40,00 Základové betonové tvárnice ZBT ks 42,00 40,00 základové prvky Obchodní ceník

30 KOMUNIKACE TVAROVKA PLOTOVÁ ŠTÍPANÁ A SLOUPKOVÁ SBT, SBTS TVAROVKA PLOTOVÁ ŠTÍPANÁ A SLOUPKOVÁ SBT SBT SBT SBTS SBT SBT SBT STROPNÍ KONSTRUKCE, ZÁKLADOVÉ PRVKY PLOTY zobrazení štípaných ploch dvoustranně štípané zobrazení štípaných ploch varianta levá pravá jednostranně štípané skladebné nakládané množství () množství hmotnost hmotnost délka šířka výška ks/pal kg/ks kg/pal kamion 24t kamion 28t varianta levá pravá Tvarovka plotová jednostranně štípaná ks SBT Tvarovka plotová jednostranně štípaná ,5 ks SBT * *1 404 *1224 *1368 Tvarovka plotová jednostranně štípaná ks SBT * Tvarovka plotová dvoustranně štípaná ks SBT Tvarovka plotová dvoustranně štípaná ,5 ks SBT C Є Tvarovka plotová dvoustranně štípaná ks SBT C Є Tvarovka sloupková štípaná , ks SBTS * tvarovky SBT a SBT jsou baleny společně na paletě á 72 ks od druhu; zvlášť levá a pravá varianta tvarovky SBT a SBT jsou baleny společně na paletě á 72 ks od druhu cena za ks Kč/ orientační cena za m 2 TROUBY VPUSTI ŠACHTOVÝ PROGRAM Standard M1 přírodní COLOR M 2 červená okrová karamel SUPERCOLOR M 2 melír 3,4 GRANIT M3 Standard M1 přírodní COLOR M 2 červená okrová karamel SUPERCOLOR M 2 melír 3,4 GRANIT M3 Tvarovka plotová jednostranně štípaná 42,00 48,00 53,00 65,00 700,00 800,00 883, ,00 SBT ,00 46,00 51,00 63,00 664,00 764,00 847, ,00 Tvarovka plotová jednostranně štípaná 33,00 43,00 52,00 62,00 SBT * 31,00 41,00 50,00 60,00 Tvarovka plotová jednostranně štípaná 21,00 28,00 30,00 33,00 SBT * 19,00 26,00 28,00 31,00 Tvarovka plotová dvoustranně štípaná 51,00 61,00 71,00 83,00 850, , , ,00 SBT ,00 59,00 69,00 81,00 814,00 980, , ,00 Tvarovka plotová dvoustranně štípaná 47,00 57,00 68,00 87,00 SBT C Є 45,00 55,00 66,00 85,00 Tvarovka plotová dvoustranně štípaná 30,00 38,00 41,00 44,00 SBT C Є 28,00 36,00 39,00 42,00 Tvarovka sloupková štípaná 73,00 81,00 85,00 102,00 SBTS ,00 79,00 83,00 100,00 * tvarovky SBT a SBT jsou baleny společně na paletě á 72 ks od druhu; zvlášť levá a pravá varianta tvarovky SBT a SBT jsou baleny společně na paletě á 72 ks od druhu 30 betonové ploty

PANELY TVAROVKY PRAHY SKRUŽE STROPNÍ DESKY BETONOVÉ TROUBY TRANSPORTBETON. www.babc.cz STŘÍŠKY SLOUPKY BETONOVÉ

PANELY TVAROVKY PRAHY SKRUŽE STROPNÍ DESKY BETONOVÉ TROUBY TRANSPORTBETON. www.babc.cz STŘÍŠKY SLOUPKY BETONOVÉ TRANSPORTBETON www.babc.cz STŘÍŠKY BETONOVÉ TVAROVKY SLOUPKY PRAHY PANELY SKRUŽE STROPNÍ ESKY TROUBY BETONOVÉ PŘESTAVUJEME JEINEČNOU VÝROBNÍ TECHNOLOGII ŠACHTOVÁ NA EXCELENT A TROUBY HRLOVÉ PATKOVÉ ŠACHTOVÁ

Více

CENÍK 2016 Platnost od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017

CENÍK 2016 Platnost od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 www.techtrading.cz www.liapor.cz CENÍK 0 Platnost od 1. 4. 0 do 31. 3. 0 Změny po dobu platnosti vyhrazeny. KERAMICKÉ KAMENIVO Dodávky Liaporu se měří podle objemu v m 3 nebo litrech vztažených na volně

Více

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou ve smyslu 1751 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, nedílnou součástí, tj. částí obsahu všech kupních smluv uzavřených společností

Více

tradiční výrobce od roku 1952 Dlažba a obrubníky zahradní architektura technické prvky zakázková výroba Katalog www.kamena.cz

tradiční výrobce od roku 1952 Dlažba a obrubníky zahradní architektura technické prvky zakázková výroba Katalog www.kamena.cz tradiční výrobce od roku 1952 Dlažba a obrubníky zahradní architektura technické prvky zakázková výroba Katalog www.kamena.cz katalog produktů kamena Zveme Vás k nahlédnutí... Dlažba zámková, chodníková

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. OBECNÁ USTANOVENÍ V souladu s ustanovením 273 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění změn a doplňků, ke zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o dodávkách zboží

Více

BETONOVÉ TROUBY BETONOVÉ TVAROVKY KATALOG. www.babc.cz S STROPNÍ DESKY

BETONOVÉ TROUBY BETONOVÉ TVAROVKY KATALOG. www.babc.cz S STROPNÍ DESKY www.babc.cz S STROPNÍ DESKY TROUBY BETONOVÉ TVAROVKY KATALOG BETONOVÉ OBSAH: 4 5 6-7 8 9 10-11 12 13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-24 25 26 27 28-29 30-31 32 33 34 35 36-37 37 38-39 40-41 42 43 44 45 46 47

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují blíže práva a povinnosti při koupi a prodeji zboží mezi prodávajícím, kterým je společnost

Více

BETONOVÉ TROUBY BETONOVÉ TVAROVKY KATALOG. S STROPNÍ DESKY

BETONOVÉ TROUBY BETONOVÉ TVAROVKY KATALOG.  S STROPNÍ DESKY www.babc.cz S STROPNÍ DESKY TROUBY BETONOVÉ TVAROVKY KATALOG BETONOVÉ OBSAH: 4 5 6-7 8 9 10-11 12-13 14 15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-26 27 28-29 31 32-33 34-35 36 37 38 39 40 41 42-43 44-45 46 47 48 49

Více

www.prefa.cz Platnost: 2010 Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.

www.prefa.cz Platnost: 2010 Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa. Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz Platnost: 2010 KANALIZACE KOMUNIKACE POZEMNÍ STAVBY EKOLOGIE A NÁDRŽE www.prefa.cz ÚVODNÍ ČÁST

Více

SIKLA BOHEMIA, s r.o.

SIKLA BOHEMIA, s r.o. Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.04.2011 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala obchodní společnost Sikla Bohemia, s.r.o. se sídlem v Praze 20, Do Čertous 2620/11, PSČ 193 21, dále

Více

www.prefa.cz Platnost: 2011 Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.

www.prefa.cz Platnost: 2011 Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa. Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz Platnost: 2011 KANALIZACE KOMUNIKACE POZEMNÍ STAVBY EKOLOGIE A NÁDRŽE www.prefa.cz ÚVODNÍ ČÁST OBSAH

Více

Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.6.2013

Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.6.2013 Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.6.2013 Ing. David Vilímek, Krajinská 34/3, 370 01 České Budějovice, IČ: 65979303 vydává tímto dle ustanovení 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

obsah Výrobky pro podzemní sítě část A Doplňkový sortiment část B Odlučovače nečistot a ropných látek část C

obsah Výrobky pro podzemní sítě část A Doplňkový sortiment část B Odlučovače nečistot a ropných látek část C obsah Výrobky pro podzemní sítě část A Kanalizační šachtová dna DN 1500 M... 4 Kanalizační šachtová dna DN 1500 M, DN 1000 F... 4 Dílce pro kanalizační šachty skruže, kónusy DN 1000 M, DN 1500 M... 5 Přechodové

Více

Výrobky pro venkovní architekturu část A. Doplňkový sortiment část B. BETA dlažba plochá tryskaná, tryskaná reliéfní...4

Výrobky pro venkovní architekturu část A. Doplňkový sortiment část B. BETA dlažba plochá tryskaná, tryskaná reliéfní...4 obsah Výrobky pro venkovní architekturu část A BETA dlažba plochá tryskaná, tryskaná reliéfní...4 BETA dlažba plochá vymývaná...4 BETA dlažba plochá hladká...5 BETA dlažba tvarovaná, zámková...5 Obrubníky

Více

Ceník výrobků. platný od 1. 4. 2008. tel.: +420 517 370 766 www.ferobet.cz info@ferobet.cz 1

Ceník výrobků. platný od 1. 4. 2008. tel.: +420 517 370 766 www.ferobet.cz info@ferobet.cz 1 Ceník výrobků platný od 1. 4. 2008 tel.: +420 517 370 766 www.ferobet.cz info@ferobet.cz 1 Barevné provedení povrchů betonových výrobků HLADKÉ POVRCHY žlutá červená hnědá černá VYMÝVANÉ POVRCHY OBLÁZEK

Více

1.2. Vztahy neupravené těmito podmínkami a smlouvou nebo Rámcovou kupní smlouvou se řídí Občanským zákoníkem (zák. 89/2012 Sb.).

1.2. Vztahy neupravené těmito podmínkami a smlouvou nebo Rámcovou kupní smlouvou se řídí Občanským zákoníkem (zák. 89/2012 Sb.). I. Všeobecně 1.1. Pro smluvní vztahy mezi společností Styrotrade, a.s. nebo Styroprofile, a.s. (dále jen oba společně nebo každý samostatně jako prodávající) a kupujícím platí výlučně tyto prodejní a dodací

Více

Váš dodavatel betonových výrobků

Váš dodavatel betonových výrobků Váš dodavatel betonových výrobků www.babc.cz NOVINKY 2015 Î ZMĚNA NÁZVOSLOVÍ A NOVÉ ČLENĚNÍ DO VÝROBNÍCH SKUPIN Pro Vaší snadnější orientaci v našem sortimentu jsme se rozhodli ke změně názvosloví. Obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky (1/14) platné od 1. 1. 2014

Všeobecné obchodní podmínky (1/14) platné od 1. 1. 2014 OBSAH Strana Všeobecné dodací podmínky 3 Adresy provozoven 4 Teracová drť 5 Cihelná drť 5 Betonová směs 5 Obrubníky a krajníky 6 Dílce pro drátovody 6 Příkopové a meliorační tvárnice, zatravňovací tvarovky

Více

BETONOVÉ VÝROBKY 2016

BETONOVÉ VÝROBKY 2016 BETONOVÉ VÝROBKY CENÍK 2016 OBSAH Úvod 2 Zámková dlažba vibrolisovaná prvky pro komunikace 3 Dlažba plošná vibrolisovaná prvky pro komunikace 5 Dlažba zatravňovací 5 Dlažba vibrolitá prvky pro zahradní

Více

PRODEJNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY - PREFA Roudná s.r.o.

PRODEJNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY - PREFA Roudná s.r.o. PRODEJNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY - PREFA Roudná s.r.o. I. Všeobecně úvodní ustanovení 1. Prodejní a obchodní podmínky jsou součástí každé smlouvy uzavřené mezi PREFA Roudná s.r.o., se sídlem Roudná 277, 392

Více

SKRUŽE A KONUSY Skruž TBS-Q 1000/300/90 Skruž TBS-Q 1000/500/90 Konus TBR-Q 1000/600/90 Skruž TBS-Q 800/300/80

SKRUŽE A KONUSY Skruž TBS-Q 1000/300/90 Skruž TBS-Q 1000/500/90 Konus TBR-Q 1000/600/90 Skruž TBS-Q 800/300/80 SKRUŽE A KONUSY Skruž TBS-Q 1000/300/90 Skruž TBS-Q 1000/500/90 Konus TBR-Q 1000/600/90 Skruž TBS-Q 800/300/80 Rozměry (mm) hmotnost množství vnitřní Ø výška tl. stěny vnější Ø kg / ks ks / pal Kč/Ks Skruž

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STACHEMA CZ s.r.o. IČ: 463 53 747, se sídlem Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STACHEMA CZ s.r.o. IČ: 463 53 747, se sídlem Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STACHEMA CZ s.r.o. IČ: 463 53 747, se sídlem Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pokud není písemnou dohodou stran výslovně stanoveno jinak, platí

Více

TP 10/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ

TP 10/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP 10/04 5. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY Z PROSTÉHO BETONU A ŽELEZOBETONU Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Autokseft, s.r.o., se sídlem Horka u Staré Paky 10, 512 34 Horka u Staré Paky, identifikační

Více

BETONIKA spol. s r. o.

BETONIKA spol. s r. o. BETONIKA spol. s r. o. Lobodice 221, 751 01 Tovačov Rašovice 69, 517 21 Týniště nad Orlicí Tel.: +420 581 706 411 Tel.: +420 494 514 120 Fax: +420 581 706 439 Fax: +420 494 514 126 E-mail: lobodice@betonika.cz

Více

Katalog SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 2014 ver. 06-1/28-

Katalog SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 2014 ver. 06-1/28- Katalog SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 2014 ver. 06-1/28- ISO 9001 -CVCNQIQXÚ VGEJPKEMÚ NKUV $GFPÊEÊ VX¾TPKEG

Více

13. 12. 1 OBSAH 18. 1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1 ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 ČLÁNEK II UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁVKA ZBOŽÍ 3

13. 12. 1 OBSAH 18. 1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1 ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 ČLÁNEK II UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁVKA ZBOŽÍ 3 13. 12. 1 OBSAH VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1 ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 ČLÁNEK II UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁVKA ZBOŽÍ 3 A. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ 3 B. DODÁVKA ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy Ing. Lenka Ďurková

Všeobecné obchodní podmínky firmy Ing. Lenka Ďurková 1 Všeobecné obchodní podmínky firmy Ing. Lenka Ďurková I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) firmy Ing. Lenka Ďurková, IČ 73880582, se sídlem na ul. Panelová 1350, Petřvald,

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle H, vložce

Více

CENÍK Váš tradiční dodavatel betonových výrobků. www. babc.cz

CENÍK Váš tradiční dodavatel betonových výrobků. www. babc.cz CENÍK 2016 Váš tradiční dodavatel betonových výrobků www. babc.cz OBCHODNÍ A DODAVATELSKÉ PODMÍNKY KOMPLEXNÍ SERVIS Poskytujeme poradenskou službu, odborné konzultace k technickým řešením, stavební projekty.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti SEMACO tools and software, s.r.o. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek je úprava vztahů mezi společností SEMACO tools and

Více

Ceník výrobků. Zámková dlažba Vegetační tvárnice Velkoplošná dlažba Žlabovky Obrubníky Tvárnice Palisády Opěrné zdi Svodidla Odvodňovací systémy

Ceník výrobků. Zámková dlažba Vegetační tvárnice Velkoplošná dlažba Žlabovky Obrubníky Tvárnice Palisády Opěrné zdi Svodidla Odvodňovací systémy Ceník výrobků platnost od 1. 10. 2009 Zámková dlažba Vegetační tvárnice Velkoplošná dlažba Žlabovky Obrubníky Tvárnice Palisády Opěrné zdi Svodidla Odvodňovací systémy 2 ZÁMKOVÁ DLAŽBA CSB - KOST CSB -

Více

o Cena zahrnuje kompletní náklady na výrobu objednaného zboží a základní balení zboží (do fólie po 5 až 10 kusech).

o Cena zahrnuje kompletní náklady na výrobu objednaného zboží a základní balení zboží (do fólie po 5 až 10 kusech). Obchodní podmínky objednávky: o Výrobce si vyhrazuje právo na změny u vyobrazených produktů. Barevnosti jsou pouze orientační. Umístění loga, letopočtu, dekorativní ražby a dalších prvků diáře bude s každým

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SRP s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SRP s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SRP s.r.o. SRP s.r.o. se sídlem Brno, Řehořova 26, PSČ 618 00 IČ: 263 02 781 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BROŽ NICE betonové dlažební bloky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami povrch betonových dlažebních bloků je strukturovaný vydlážděné

Více

Ceník výrobků. Již 20 let bojujeme. o Vaši přízeň... www.csbeton.cz. Platnost ceníku výrobků od 1. 5. 2012 Ceník pro velkoobchodní prodej

Ceník výrobků. Již 20 let bojujeme. o Vaši přízeň... www.csbeton.cz. Platnost ceníku výrobků od 1. 5. 2012 Ceník pro velkoobchodní prodej Ceník výrobků Platnost ceníku výrobků od 1. 5. 2012 Ceník pro velkoobchodní prodej Cenové NOVINKA ECONOMY Již 20 let bojujeme kategorie zlevněno! nejvýhodnější ceny o Vaši přízeň... mu ifikát enviromentálního

Více

Všeobecné obchodní podmínky verze I. 2015

Všeobecné obchodní podmínky verze I. 2015 Všeobecné obchodní podmínky verze I. 2015 kapitálové společnosti Stama a.s. IČ: 40232701, se sídlem: Vančurova 815, Lovosice 410 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

1.6. Kupní cena zboží se řídí ceníkem nebo cenovým návrhem platným v den objednání zboží. Uváděné ceny jsou ceny EXW.

1.6. Kupní cena zboží se řídí ceníkem nebo cenovým návrhem platným v den objednání zboží. Uváděné ceny jsou ceny EXW. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní ujednání 1.1. Obchodní podmínky a reklamační řád Prodávajícího: Jan Švarc (dále jen obchodní podmínky ) platí pro nákup v internetovém obchodě www.thalieparfums.cz. Tyto obchodní

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY PŘÍDLAŽBA Přídlažba 8, Přídlažba 10 betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami betonové dlažební desky Přídlažby

Více

Obchodní podmínky. společnosti

Obchodní podmínky. společnosti Obchodní podmínky společnosti MELVIN CZ s.r.o. se sídlem Staré Město, Jamnická 16, 738 01 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 25339 (dále také jen "obchodní

Více

Obchodní podmínky. 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost WorkMed s.r.o.

Obchodní podmínky. 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost WorkMed s.r.o. Obchodní podmínky společnosti WorkMed s.r.o., IČ: 019 90 381, se sídlem Praha 9, Chmelická 552, PSČ 190 16 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 16723 (dále jen WorkMed

Více

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Společnost Shape Steel a.s. sídlem Pobialova 14, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25816675, DIČ: CZ25816675, je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 1 KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Prodávající: STAVIMEX PRAHA a. s. sídlo: Voctářova 12/109, 180 00 Praha 8 IČO: 25050028 DIČ: CZ25050028 zapsaný

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY 1. Specifikace společnosti (dále také jen prodávající ) Sídlo: Ptenský Dvorek 99, Ptení, Česká republika IČ: 26243237, DIČ: CZ26243237 Tel.: 582 319 235, Fax: 582 319

Více

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ochranné protichemické oděvy 1. Zadavatel: Česká

Více

PRODEJNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRODEJNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti LIFT SERVIS s.r.o., se sídlem Závodní 542/53, 735 06 Karviná Nové Město, IČ: 25382357 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Unichem Agro s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Unichem Agro s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Unichem Agro s.r.o. se sídlem Praha 5 Smíchov, Ke Koulce 646/2, PSČ 15000, IČ 26781131, DIČ CZ26781131 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze v odd. C,

Více

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO. základní kámen, koncový 3/4 kámen, koncový 1/4 kámen, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO. základní kámen, koncový 3/4 kámen, koncový 1/4 kámen, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO BROŽ MURÁNO, koncový, koncový, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční betonové tvárnice štípané, imitující přírodní kámen, na bázi cementu a plniva

Více

Obchodní podmínky Obsah

Obchodní podmínky Obsah Obchodní podmínky Obchodní podmínky Obsah Obchodní podmínky... 1 I. Základní podmínky... 2 II. Kupní cena... 2 III. Práva a povinnosti stran... 2 Odběratel se zavazuje... 2 Dodavatel se zavazuje... 2 Odběratel

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti INTERPAP Office, s.r.o., Na Hrázi 110, 405 02 Děčín Děčín VIII, IČO: 250 13 483, DIČ CZ 25013 483

Všeobecné obchodní podmínky společnosti INTERPAP Office, s.r.o., Na Hrázi 110, 405 02 Děčín Děčín VIII, IČO: 250 13 483, DIČ CZ 25013 483 Všeobecné obchodní podmínky společnosti,, 405 02 Děčín Děčín VIII, IČO: 250 13 483, DIČ CZ 25013 483 I. Obecná ustanovení: 1. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují práva a povinnosti společnosti INTERPAP

Více

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O.

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. se sídlem Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc IČ: 026 92 171 zapsané v obchodním rejstříku u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 58198 PLATNOST

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Hofmann Bohemia partner gastronomie, s.r.o. se sídlem Chebská 2096, 356 71 Sokolov identifikační číslo: 49788868 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové obleky 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

Ceník 2013. www.cembrit.cz

Ceník 2013. www.cembrit.cz Obsah 1. Všeobecné informace 2 2. Skládaná střešní krytina 3 2. Spojovací 13 3. Vlnitá střešní krytina 15 4. Spojovací 20 5. Příslušenství 22 6. Fasádní desky 40 7. Funkční desky 49 8. Příslušenství 51

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU ESHOP.TIERRAVERDE.CZ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU ESHOP.TIERRAVERDE.CZ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU ESHOP.TIERRAVERDE.CZ I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Prodávající a provozovatel internetového obchodu: TIERRA VERDE s.r.o. Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Prodávající: Jméno a příjmení: Lukáš Kresta. Identifikační číslo: 73237914

Prodávající: Jméno a příjmení: Lukáš Kresta. Identifikační číslo: 73237914 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.gatapex.cz, www.kinesio-tejping.cz a www.mtc-tejping.cz Prodávající: Jméno a příjmení:

Více

Kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit kupní cenu stanovenou v příloze č. 3 této smlouvy.

Kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit kupní cenu stanovenou v příloze č. 3 této smlouvy. odbouratelný hydraulický olej v hydraulickém okruhu stroje, V. doplnění všech dalších provozních kapalin, VI. proškolení obsluhy vyvážecí soupravy kupujícího (v rozsahu min.1 dne v lesních porostech kupujícího),

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky firmy Anterix s.r.o., IČ 24213641, se sídlem Křižíkova 2148, Benešov, 256 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze v oddíle C, vložce 189248. I. Úvodní

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm Ceník výrobků a služeb Porotherm Platnost od 1. 3. 2013 Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi / EKO+ Profi Dryfix................... str. 6 Porotherm

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet Obchodní podmínky Společnost: AMAX COM, s.r.o. Se sídlem: Křídlovická 42/26, 603 00 Brno, Česká republika IČ: 26958066 Zapsaná: V Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně dne 23.03. 2005, oddíl C,

Více

ceník 2012 DLAŽBA ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA ZDÍCÍ PRVKY OBRUBNÍKY A PŘÍDLAŽBA ZTRACENÉ BEDNĚNÍ PRVKY ODVODNĚNÍ

ceník 2012 DLAŽBA ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA ZDÍCÍ PRVKY OBRUBNÍKY A PŘÍDLAŽBA ZTRACENÉ BEDNĚNÍ PRVKY ODVODNĚNÍ I já jsem spokojeným zákazníkem. Václav Vydra ceník 2012 DLAŽBA ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA ZDÍCÍ PRVKY OBRUBNÍKY A PŘÍDLAŽBA ZTRACENÉ BEDNĚNÍ PRVKY ODVODNĚNÍ 1. ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI 1.1. Účelem těchto všeobecných

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti LHS GLOBAL v.o.s. se sídlem tř. Budovatelů 2531, 434 01 Most identifikační číslo: 22795201 / DIČ CZ22795201 zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem

Více

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO BROŽ MURÁNO Základní kámen, koncový kámen betonové tvárnice štípané, imitující přírodní kámen, na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami oboustranná

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto dodací a prodejní podmínky ( dále jen Podmínky ) jsou podkladem pro veškerá obchodní ujednání a je-li takto uvedeno v obchodních smlouvách, jsou nedílnou součástí veškerých

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BROŽ 3D průmyslově vyráběné betonové dlažební bloky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované ekologicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami betonové dlažební

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sklenenyshop.cz

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sklenenyshop.cz Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sklenenyshop.cz Verze (022015) Provozovatel eshopu Název společnosti: REDEFIN s.r.o. Ulice a číslo

Více

Feng Shui Shop - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 17.4.2016, 4:53

Feng Shui Shop - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 17.4.2016, 4:53 Provozovatel obchodu: Monika Urbanová Sídlo společnosti: Sedmikrásková 576/4, Praha 10 - Kolovraty, 103 00 IČO: 04141482 nejsme plátci DPH email: feng-shui-shop@seznam.cz Před nákupem v našem internetovém

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Conel s.r.o., se sídlem Ústí nad Orlicí, Sokolská 71, IČ 24148661

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Conel s.r.o., se sídlem Ústí nad Orlicí, Sokolská 71, IČ 24148661 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Conel s.r.o., se sídlem Ústí nad Orlicí, Sokolská 71, IČ 24148661 vydané v souladu s ustanovením 1752 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn

Více

Ceník 2016. www.cembrit.cz. Obsah

Ceník 2016. www.cembrit.cz. Obsah Ceník 2016 Obsah 1. Všeobecné informace 2 2. Skládaná střešní krytina 3 3. Spojovací materiál 14 4. Příslušenství 16 5. Vlnitá střešní krytina 29 6. Spojovací materiál 34 7. Příslušenství 36 8. Fasádní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. 13/GAL/034/222. Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Malíková tel.: 518 322 428, e-mail: malikova@sluzby-veseli.cz

KUPNÍ SMLOUVA. č. 13/GAL/034/222. Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Malíková tel.: 518 322 428, e-mail: malikova@sluzby-veseli.cz KUPNÍ SMLOUVA č. 13/GAL/034/222 uzavřená podle ustanovení 409 a následujících Obchodního zákoníku mezi: Kupujícím: Služby Města Veselí nad Moravou se sídlem: Veselí nad Moravou, Blatnická 1551, PSČ: 698

Více

Všeobecné dodací a platební podmínky pro dodávky hnojiv, agrochemikálií, zemědělských komodit a osiv platné od 1. 1. 2014

Všeobecné dodací a platební podmínky pro dodávky hnojiv, agrochemikálií, zemědělských komodit a osiv platné od 1. 1. 2014 Všeobecné dodací a platební podmínky pro dodávky hnojiv, agrochemikálií, zemědělských komodit a osiv platné od 1. 1. 2014 VŠEOBECNÉ DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY prodávající ing. Jiří Maceček, Agriport.cz,

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY 25, 50, 100, nájezdový 25, nájezdový 50, nájezdový 100, přechodový L+P, oblý R 0,5 m vnější, oblý R 1,0 m vnější, oblý R 0,5 m vnitřní, oblý R 1,0 m vnitřní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, VÝKLAD POJMŮ 1.1. Společnost NAPA TRUCKS spol. s r. o., se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 25288717, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

Všeobecné obchodní podmínky ETIX, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky ETIX, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky ETIX, s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) společnosti ETIX, s.r.o.,, Cyrilská 16, 602 00 Brno, IČO 26285797, (dále dodavatel) jsou nedílnou

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY ZAHRADNÍ Obrubník zahradní mini, Obrubník zahradní PD, Obrubník zahradní, Obrubník zahradní se zámkem, zámkem, Obrubník zahradní palisádový, Obrubník arkádový,

Více

Příloha č. 1. Posypový materiál EKOGRIT

Příloha č. 1. Posypový materiál EKOGRIT Příloha č. 1 Posypový materiál EKOGRIT Firma Lias Vintířov (Lias Vintířov, Lehký stavební materiál k.s., 357 44 Vintířov, tel.: 352 324 444 8, fax: 352 324 499) využívá průmyslový proces výroby lehkých

Více

Sevilla. Výška. Šířka. Délkaa. [mm]

Sevilla. Výška. Šířka. Délkaa. [mm] TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BROŽ SEVILLA průmyslověě vyráběné betonovéé dlažební bloky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované ekologicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami betonové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Cíl, akciová společnost v Praze se sídlem Praha 1, Hybernská 7 - Lidový dům identifikační číslo: 26165376 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

přísadami dle Délka [mm] [mm]

přísadami dle Délka [mm] [mm] TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BROŽ LYON betonové dlažební bloky na bázi cementu a plniva (kameniva)) modifikované zušlechťujícími přísadami betonové dlažební bloky Brož Lyon jsou vyráběny, sledovány

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro provozování internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.imunitaprozdravi.cz a internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.zdraviakrasa.eu (dále

Více

CENÍK VÝROBKŮ. Verze 19.6.2013

CENÍK VÝROBKŮ. Verze 19.6.2013 CENÍK VÝROBKŮ Verze 19.6.2013 POKLOPY Poklopy čtvercové a obdélníkové Poklopy bez těsnění a zámku - série LEONARDO Poklopy ocelové pro výplň Poklopy s trojúhelníkovými víky Poklopy kruhové MŘÍŽE A VPUSTI

Více

Ceník VÝROBKŮ. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200. platný od 1. 3. 2011

Ceník VÝROBKŮ. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200. platný od 1. 3. 2011 Ceník VÝROBKŮ platný od 1. 3. 2011 www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 1.1 1.2 KMB BOBROVKA 2.1 2.2 5.1 5.2 5.3 5.4 7.1 8.1 1.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 9.1 10.1 1.1 1.5 1.3 11.3 10.1 9.4 11.4

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Všeobecné obchodní podmínky společnosti INGRO-Machine s.r.o., se sídlem v Lublaňská 653/51 120 00 Praha 2, IČ 28391641, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 138269

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Obec Řehlovice IČ: 00266981 Sídlo: Řehlovice 1, 403 13 Zastoupen: Josefem Macháčkem, starostou obce jako kupující na straně jedné

Více

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obchodní zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen zákon

Více

Zuzana Kurachová - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 11.1.2014, 22:23

Zuzana Kurachová - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 11.1.2014, 22:23 Obchodní podmínky Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě UKajiku.cz. Ještě než si u nás objednáte zboží, přečtěte si prosím tyto podmínky, objednáním zboží s nimi vyslovujete

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

VÝBĚR Z CENÍKU PLATNÝ OD 1. 10. 2015. zámková dlažba zdící prvky obrubníky přídlažba betonové doplňky meliorační a kabelové žlaby

VÝBĚR Z CENÍKU PLATNÝ OD 1. 10. 2015. zámková dlažba zdící prvky obrubníky přídlažba betonové doplňky meliorační a kabelové žlaby VÝBĚR Z CENÍKU PLATNÝ OD 1. 10. 2015 zámková dlažba zdící prvky obrubníky přídlažba betonové doplňky meliorační a kabelové žlaby Množství v ks Množství v m 2 Hmotnost v kg Cena v Kč / 1 m 2 paleta m 2

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

Ceník výrobků a služeb

Ceník výrobků a služeb Ceník výrobků a služeb Platnost od 1. 7. 2015 www.porotherm.cz Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi Dryfix / T Profi / EKO+ Profi Dryfix.... str. 6

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Pikron s.r.o., Pražská 3347/46a, 400 01 Ústí nad Labem, platný od 1.02.2016

REKLAMAČNÍ ŘÁD Pikron s.r.o., Pražská 3347/46a, 400 01 Ústí nad Labem, platný od 1.02.2016 REKLAMAČNÍ ŘÁD Pikron s.r.o., Pražská 3347/46a, 400 01 Ústí nad Labem, platný od 1.02.2016 1. Všeobecná ustanovení 8.1.1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského

Více

TP 06/05 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ BETONOVÉ OBRUBNÍKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

TP 06/05 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ BETONOVÉ OBRUBNÍKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY TP 06/05 3. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ BETONOVÉ OBRUBNÍKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou

Více

KATALOG. betonové krytiny BESK a střešního příslušenství

KATALOG. betonové krytiny BESK a střešního příslušenství KATALOG betonové krytiny BESK a střešního příslušenství Betonová střešní krytina BESK Společnost BESK se sídlem v Praskačce na Královéhradecku vznikla v prosinci 1991 a velmi brzy se zařadila mezi přední

Více

Veškeré smlouvy o dílo uzavírané mezi zhotovitelem a objednatelem musejí mít písemnou formu, včetně veškerých změn a dodatků.

Veškeré smlouvy o dílo uzavírané mezi zhotovitelem a objednatelem musejí mít písemnou formu, včetně veškerých změn a dodatků. Obchodní podmínky pro provádění servisních prací - opravě motorových vozidel, návěsů a přívěsů a reklamační řád obchodní společnosti AUTO DUFEK, s.r.o. Předmětem těchto obchodních podmínek pro opravy motorových

Více

1. Všeobecná ustanovení. 2. Vymezení pojmů

1. Všeobecná ustanovení. 2. Vymezení pojmů 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.probez.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY Obrubník chodníkový 25, Obrubník chodníkový 50, Obrubník chodníkový 100, vnitřní a vnější betonové obrubníky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované

Více

Obchodní podmínky pro nakupování v internetovém obchodě www.haficentrum.cz a www.4hafic.cz.

Obchodní podmínky pro nakupování v internetovém obchodě www.haficentrum.cz a www.4hafic.cz. Obchodní podmínky pro nakupování v internetovém obchodě www.haficentrum.cz a www.4hafic.cz. I. Všeobecná ustanovení 1.1. Provozovatelem internetového obchodu www.haficentrum.cz a www.4hafic.cz je Renata

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 3. 2016, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen též VOP) upravují vztah mezi obchodní společností MTZ-SERVIS, s.r.o. se sídlem v Rudolfově, ulice Dlouhá

Více