Všeobecné obchodní podmínky (1/14) platné od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky (1/14) platné od 1. 1. 2014"

Transkript

1

2 OBSAH Strana Všeobecné dodací podmínky 3 Adresy provozoven 4 Teracová drť 5 Cihelná drť 5 Betonová směs 5 Obrubníky a krajníky 6 Dílce pro drátovody 6 Příkopové a meliorační tvárnice, zatravňovací tvarovky 6 Šachtové skruže 7 Studňové skruže a zákrytové desky 7 Šachtová dna 8 Uliční vpusti TBV 9 Betonové roury přímé 9 Kanalizační poklopy 10 Doplňky pro uliční vpusti 10 Plotové sloupky, patky a desky 11 Vinohradnické sloupky a vzpěry 11 Ostatní betonové výrobky 11 Zámková dlažba 6 cm 12 Zámková dlažba 8 cm 13 Chodníková dlažby 13

3 Všeobecné obchodní podmínky (1/14) platné od Strana 3 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují obchodní vztahy mezi společností KAMENA výrobní družstvo Brno (dále jen prodávající) a zákazníkem (dále jen kupující). Jsou nedílnou součástí kupních smluv a platí pro všechny vzájemné obchodní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím bez ohledu na to, zda je kupujícím fyzická nebo právnická osoba, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. 1. Smlouvy 1.1 Veškeré dodávky zboží se řídí výhradně podle těchto VOP a uzavřené kupní smlouvy. Tím VOP kupujícího nejsou v uzavřeném smluvním vztahu akceptovány. 1.2 Změny nebo doplňky smlouvy musí být podle 564 občanského zákoníku pouze v písemné formě. Prodávající má právo jednostranně změnit ustanovení těchto VOP v průběhu smluvního vztahu pouze se souhlasem kupujícího. 1.3 Kupující dále prohlašuje, že každou jednotlivou objednávku vyhotovuje se znalostí aktuálních obchodních podmínek prodávajícího. 1.4 Dojde-li ze strany kupujícího k porušení smluvních nebo zákonných povinností a jeho jednáním dojde k podstatnému porušení smlouvy, může prodávající trvat na jejím splnění nebo může odstoupit od smlouvy a zboží prodat jinému kupujícímu. 2. Ceny zboží 2.1 Ceny jsou určeny ceníkem KAMENA výrobní družstvo Brno, platným v době uskutečnění dodávky. Ceny neobsahují DPH. Do cen jsou zahrnuty náklady na paletizaci a paketizaci. 2.2 Případné náklady na kupujícím vyžádané zabalení baleného zboží způsobem náročnějším než obvyklým nebo kupujícím vyžádanou dopravu zboží na místo určení, jdou k tíži kupujícího, který je uhradí vedle kupní ceny za zboží. 2.3 Dohoda o ceně je podstatnou podmínkou pro uzavření a platnost smlouvy. 3. Platební podmínky 3.1 Kupující je vždy povinen za dodané zboží prodávajícímu zaplatit. 3.2 Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny dle 2132 občanského zákoníku. Neuhrazení, byť jen části zboží, způsobuje, že se kupující nestal vlastníkem ani části dodaného zboží. 3.3 V případě, že kupující neuhradí předchozí závazky prodávajícímu, má prodávající právo zastavit kupujícímu další dodávky, aniž by kupující měl právo na náhradu škody. V takovém případě může prodávající zadržet a nesplnit dodávky i na základě potvrzených objednávek a neznamená to porušení smlouvy. 3.4 Dnem zaplacení kupní ceny se rozumí termín, kdy jsou finanční prostředky připsány na účet prodávajícího. 3.5 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu za období od splatnosti dlužné částky do jejího zaplacení a to ve výši 0,05 % za každý den prodlení. Zároveň je prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení, jehož výše je upravena právními předpisy. 3.6 Prodávající může, na základě vzájemné dohody s kupujícím, zasílat daňové doklady za zboží a služby v elektronické podobě, v souladu s 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 4. Dodávka 4.1 Dodávkou se rozumí předání objednaného nebo smluveného zboží kupujícímu, vyskladněním se rozumí předání a převzetí takového zboží k přepravě. Místem dodávky nebo vyskladnění je výrobní provozovna prodávajícího, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. 4.2 Při dodávce nebo vyskladnění potvrdí přebírající dodací list. Dodací list slouží jako doklad o převzetí zboží kupujícím. Dodávkou nebo vyskladněním jsou závazky prodávajícího splněny. Závazky prodávajícího jsou splněny i tehdy, neuskuteční-li se dodávka nebo vyskladnění v ujednaný termín bez zavinění prodávajícího. 4.3 Při dodávce nebo vyskladnění kupující zboží řádně prohlédne a zjistí shodu jím požadovaného zboží s přebíraným, jeho množství a jakost. 4.4 Pokud kupující nepřevezme nebo odmítne objednané zboží v požadovaném nebo dohodnutém termínu plnění, zavazuje se zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny neodebraného zboží. 4.5 Pokud kupující odmítne a nepřevezme objednané zboží na zakázku, tj. vyráběné nebo upravované dle požadavku kupujícího v požadovaném nebo dohodnutém čase plnění kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 90 % ceny objednaného zboží. 4.6 Kupující písemně sdělí prodávajícímu jména osob zplnomocněných pro odběr zboží při bezhotovostní platbě kupní ceny, jejich identifikační údaje (jméno kupujícího, nebo název firmy, bydliště, RZ vozidla apod.). Kupující prohlašuje, že veškeré závazky vzniklé jednáním takto zmocněných osob na základě plné moci v rámci styku s prodávajícím ho bez omezení zavazují. 4.7 Způsob zajištění zboží při přepravě: Zboží expedováno na paletách je pro jejich nakládku, přepravu a jejich vykládku přepáskováno plastovou páskou. Pro zabezpečení přepravy zboží, které není paletizováno, je náklad na vozidle dle povahy zboží nutno zajistit tzv. kurtováním dle pokynů prodávajícího. V případě nedostatečného kurtování, nebo v případě nedodržení tohoto opatření ze strany kupujícího nebo smluvně zajištěného dopravce, neodpovídá prodávající za žádné eventuální poškození zboží, zejména výskyt prasklin výrobků. V těchto případech platí, že prodávající dodal kupujícímu zboží v bezvadném stavu a k jeho poškození došlo až dopravou. 5. Reklamace, záruka 5.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za vady na zboží do 36 měsíců od uskutečnění dodávky zboží. Kupující je povinen zboží co nejdříve po dodání přezkoumat a má právo jakékoliv zjištěné vady reklamovat. 5.2 Důvodem k reklamaci nejsou drobné odlišnosti v odstínu povrchové barevnosti zboží a odlišnosti způsobené vápenným výkvětem různé intenzity. Tento vápenný výkvět nemá naprosto žádný vliv na kvalitu a užitné vlastnosti výrobků a působením povětrnostních vlivů a běžným mechanickým namáháním zmizí. 5.3 Kupující je povinen uplatnit případnou reklamaci neprodleně a to vždy písemně na ústředí družstva. Podmínky reklamačního řízení jsou stanoveny reklamačním řádem prodávajícího. Reklamace musí obsahovat popis vady, její přesnou specifikaci a popř. fotodokumentaci vadného zboží. 5.4 V případě oprávněné reklamace v průběhu záruční doby má kupující nárok na bezplatné odstranění vady, jde-li o vadu odstranitelnou. Pokud se jedná o vadu, která nebrání použití výrobku k původnímu účelu, lze reklamaci řešit slevou na poškozené zboží, pokud s tímto návrhem kupující souhlasí. Sleva se stanovuje dle rozsahu zjištěných vad. Pokud by vada bránila původnímu použití zboží, má kupující nárok na bezplatnou výměnu reklamovaného zboží. Reklamace jednotlivého zboží neopravňuje k reklamaci celé dodávky. 5.5 Za případné škody a vady vzniklé na zboží nepřiměřeně dlouhým nebo nevhodným skladováním prodávající neodpovídá. 5.6 V případě neoprávněné reklamace, kdy není nalezena vada na zboží, nebo nejsou splněny podmínky pro uznání záruky, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu skutečné náklady související s touto reklamací. 6. Paletové hospodářství 6.1 Obaly, jejichž cena je zahrnuta do ceny výrobků a fakturované dřevěné proklady jsou nevratné. Dřevěné palety dodané spolu se zbožím jsou vratné. Kupující vrátí dřevěné palety prodávajícímu nepoškozené. 6.2 Vadami, které ovlivní zpětný výkup palet, jsou zejména chybějící, zlomené nebo úštípnuté krajní nebo ložné přířezy nebo spojné špalíky, nebo jakýmkoliv způsobem narušena pevnost palety. 6.3 Cena 1 ks palety je 240,- Kč bez DPH. Lhůta pro vrácení palety je maximálně 3 měsíce od uskutečnění dodávky. Při vrácení palety je účtováno opotřebení ve výši 10 % z ceny palety. 6.4 Po uplynutí lhůty na vrácení palety nemá prodávající povinnost tyto palety od kupujícího oproti úhradě za vrácení přijímat nazpět. 6.5 Palety vrací kupující na jednotlivé provozovny prodávajícího, odkud byla uskutečněna dodávka zboží. Při jejich vrácení uvede kupující číslo daňového dokladu, ke kterým se vrácení vztahuje. 6.6 Kupující je povinen prodávajícímu oznámit termín vrácení palet min. 3 dny předem. V opačném případě nenese prodávající odpovědnost za náklady spojené s neúspěšným vrácením palet. 7. Závěrečná ustanovení 7.1 Obě smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty či rizika, která mohou vyplynout z činností spojených s plněním kupní smlouvy nebo s použitím zboží. 7.2 Vzájemné vztahy, které nejsou upraveny kupní smlouvou a těmito VOP, se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů.

4 Ústředí Adresa Telefon Mobil Fax KAMENA v.d. BRNO sekretariát Bohunická 85 vedoucí odbytu BRNO Adresy provozoven - betonářská výroba Č.pr. Adresa Výrobní sortiment Telefon Fax Vedoucí 01 Hrubšice u Ivančic teracová černá drť Smejkal Jiří PSČ Blučina betonové obrubníky, krajníky Brabec Josef PSČ chodníková dlažba zámková dlažba, zatravňovací tvarovky Dolní Kounice betonové roury, šachtové skruže Mikeštík Libor Ivančická 1 uliční vpusti, prodej poklopů a mříží PSČ studňové skruže, zákrytové desky Hrušovany u Brna dílce pro drátovody, zámková dlažba Mikeštík Libor Vodní 209 betonové obrubníky PSČ šachtová dna (DIN a DIN ) bet. výrobky pro terénní úpravy, odvodňovací a meliorační žlaby plotové sloupky a patky, vinohradnické sloupky betonové směsi základové tvárnice Prodejna stavebnin veškerý sortiment betonového zboží Bartes Lubomír Bohunická 85 černá teracová drť PSČ cihelná červená drť další druhy barevných drtí cement, vápno Adresy provozoven - zakázková výroba Hrušovany u Brna Vodní 209 parapetní teracové desky obkladové desky na budovy Václav Mrázek PSČ teracové schodišťové dílce: teracové podesty teracové desky rovné teracové stupně rovné, broušené teracové stupně řadové teracové stupně řadové, broušené nestandardní teracové schodnice obklady schodů podstupnice nástupnice obklad točivých schodů 06 Brno Bohunická 85 výrobky z přírodních materiálů - žuly, mramoru, pískovce: parapetní desky Aleš Badin PSČ obklady budov kuchyňské a koupelnové desky stolky, obklady krbů pomníky sokly, obruby prodej hřbitovních doplňků: vázy, svítilny, urny, mísy tesání písma a obnova stávajícího písma na pomníky Strana 4

5 Výrobní číslo Název Značka MJ Frakce Teracová drť Frakce č. 1 t Frakce č. 2 t Serpentinitová drť černá Frakce č. 3 t balená Frakce č. 4 t Frakce č. 5 t Frakce č. 1 t Frakce č. 2 t Serpentinitová drť černá Frakce č. 3 t volně ložená Frakce č. 4 t Frakce č. 5 t Cihelná drť Frakce č. 2 t Cihelná drť - balená Frakce č. 3 t Frakce č. 5 t Frakce č. 2 t Cihelná drť - volně ložená Frakce č. 3 t Frakce č. 5 t Cihelná drť balená - v pytlích á 15 kg, popř. 25 kg. Serpentinitovou i cihelnou drť volně loženou lze expedovat také ve vacích (BIG BAG) Při dodání vaku výrobcem, bude účtován příplatek k základní ceně 200,- Kč Cena [Kč] Výrobní Kam do Cena Třída Nejvyšší SVP dle tabulka NA.F.1 Konzistence MJ číslo [mm] [Kč] C 8/10 S1, S3 m C 12/15 X0 S1, S3 m³ C 16/20 X0, XC1-2 S1, S3 m C 20/25 X0, XC1-3 S1, S3 m C 25/30 X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1 S1, S3 m C 30/37 X0, XC1-4, XD1-2, XF1-4, XA1-2* S1, S3, S4 m C 35/45 X0, XC1-4, XD1-2, XF1-4, XA1-2* S1, S3 m Vysvětkuvky Konzistence S1 zavlhlá S2 měkká S3 velmi měkká S4 tekutá Betonové směsi dle ČSN EN Z3:2008+Z4:2013 * SVP XA2-3 platí pro prostředí bez přítomnosti síranových iontů SO4-2 a do koncentrace agr. CO 2 15 mg/l spodní vody Uvedené ceny jsou bez DPH 21 % Strana 5

6 Výrobní číslo Název Značka MJ Obrubníky a krajníky dvouvrstvé Rozměry v mm Váha Cena L1 b h [kg] [Kč] Obrubník chodníkový ABO 4-10-T ks Obrubník silniční ABO 2-15-H ks Obrubník silniční ABO H ks Obrubník silniční ABO H ks Obrubník nájezdový ABO H ks Obrubník přechodový (L) a (P) ABO H ks Obrubník silniční rohový vnější ABO H ks 250/ , Obrubník silniční rohový vnitř. ABO H ks 400/ , Obrubník záhonový ABO 4-8-T ks Obrubník záhonový ABO 14-8-T ks Obrubník záhonový ABO 4-6-T ks Obrubník sadový ABO 5-T ks Obrubník sadový ABO 5-T/2 ks Obrubník sadový ABO 14-5-P ks Obrubník ASTRA ABO 4-5 ks Krajník ABK 1-25-T ks Krajník ABK 2-25-T ks Obrubníky jednovrstvé Obrubník chodníkový jednovrstvý ABO 4-10-J ks Obrubník silniční jednovrstvý ABO 2-15-J ks Obrubník silniční jednovrstvý ABO J ks Obrubník silniční jednovrstvý ABO J ks Obrubník nájezdový jednovrstvý ABO J ks Obrubník přechodový (L,P) jednovrstvý ABO J ks Obrubníky obloukové MONO Obrubník obloukový vnější MONO II R 0,5 ks Obrubník obloukový vnější MONO II R1 ks , Obrubník obloukový vnější MONO II R2 ks / , Obrubník obloukový vnitřní MONO II R 0,5 ks Obrubník obloukový vnitřní MONO II R1 ks Poznámka: obrubníky obloukové MONO nevyrábíme, jedná se o zboží jiného výrobce Dílce pro drátovody Žlab TK ABD ks Poklop TK ABD ks Příkopové a meliorační tvárnice, zatravňovací tvarovky Příkopová tvárnice TBM ks Meliorační tvárnice žlabovka malá TBM 5-25 ks Meliorační tvárnice TBM ks Zatravňovací tvarovka TBM ks Zatravňovací tvarovka TBM ks Zatravňovací dlažba TBM m² Strana 6 Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %

7 Výrobní číslo Skupina 06 Název Značka Váha Cena L1 L2 b h [kg] [Kč] Dle DIN bez stupadel Šachtová skruž TBS 25-9 ks Šachtová skruž TBS 50-9 ks Šachtová skruž TBS ks Šachtová skruž přechodová TBS 60-9 ks Dle DIN se stupadly Šachtová skruž TBS 25-9 s ks Šachtová skruž TBS 50-9 s ks Šachtová skruž TBS s ks Šachtová skruž přechodová TBS 60-9 s ks Přechod.zákryt.deska DIN TZK 1185 ks Dle DIN vodotěsný spoj - bez stupadel Šachtová skruž TBS ks Šachtová skruž TBS ks Šachtová skruž TBS ks Dle DIN vodotěsný spoj - se stupadly Šachtová skruž TBS s ks Šachtová skruž TBS s ks Šachtová skruž TBS s ks Šachtová skruž přechodová TBS s ks Přechod.zákryt.deska DIN TZK 1240 ks Vyrovnávací prstence Vyrovnávací prstenec TBS ks Vyrovnávací prstenec TBS ks Vyrovnávací prstenec TBS ks Vyrovnávací prstenec TBS ks /00001 Vyrovnávací prstenec AR V 4 ks /00002 Vyrovnávací prstenec AR V 6 ks /00003 Vyrovnávací prstenec AR V 8 ks /00004 Vyrovnávací prstenec AR V 10 ks /00005 Vyrovnávací prstenec AR V 12 ks MJ Šachtové skruže Rozměry v mm Doplňky 900/00005 Stupadlo žebříkové ks /00010 Stupadlo kapsové ks /00003 Těsnění DN 1000 ks Poznámka: U kanalizačních poklopů a mříží může dojít ke změně ceny. Tato změna je odvislá od event. změny ceny od výrobce. V ceně šachtových skruží s vodotěsným spojem (TBS xxx-12, rsp. TBS xxx-12 s) není započtena cena těsnění zámku skruže. Přechodová zákrytová deska TZK 1185 = pro zatížení do 20 tun Studňové skruže a zákrytové desky Skruže Skruž studňová TBH ks Skruž studňová TBH ks Skruž studňová TBH ks Nádrž na vodu TBH ks Nádrž na vodu TBH ks Zákrytové desky Zákrytová deska TBH ks Zákrytová deska TBH ks Zákrytová deska TBH ks Zákrytová deska TBH ks Uvedené ceny jsou bez DPH 21 % Strana 7

8 Výrobní číslo Název Šachtové dno SU-M Šachtové dno SU-M-800 Rozměry v mm Váha Cena Značka MJ L1 h h 3 b [kg] [Kč] Šachtová dna (zakázková výroba) Dle DIN (ke skružím síly 120 mm) 1) ks ) ks Šachtové dno SU-M ) ks Dle DIN (ke skružím síly 90 mm) 1) Šachtové dno SU-F-500 ks ) Šachtové dno SU-F-800 ks ) Šachtové dno SU-F-1000 ks V základní ceně jsou zahrnuty: přívod A odvod B betonová kyneta 1 kus stupadla DIN kromě SU-M(F) závěsy DEHA Poznámky: v V ceně šachtového dna nejsou zahrnuty ceny vsuvek pro připojení potrubí a ceny kameninových nebo laminát. kynet dle požadavků zákazníka. v Každou zakázku je třeba technicky vyjasnit formou objednávkového listu na provozovně Hrušovany. v Vedlejší přítoky lze vyrobit do max. Ø 300 mm. v Bude-li žlab kameninový, zmenšuje se rozměr h 3 o 40 mm. v Vysvětlivky: - zabudování šachtové vsuvky pro napojení potrubí cena individuální - kyneta keramická cena individuální - provedení kynety dle tzv. brněnského standardu cena individuální 1) maximální φ připojovaného potrubí 200 mm 2) maximální φ připojovaného potrubí 400 mm 3) maximální φ připojovaného potrubí 600 mm Příplatky Integrované těsnění horní zámek ks φ Za každý vedlejší přívod ks Strana 8 Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %

9 Rozměry v mm Váha Cena Výrobní číslo Název Značka MJ D H t [kg] [Kč] B Kruhový prstenec uliční vpusti TBV ks B Kruhový prstenec uliční vpusti TBV ks B Kruhový prstenec uliční vpusti TBV E ks B Průběžný dílec uliční vpusti TBV ks B Průběžný dílec uliční vpusti TBV ks B Průběžný dílec uliční vpusti s odtokem TBV P ks B Průběžný dílec uliční vpusti s odtokem TBV K ks B Průběžný dílec uliční vpusti TBV ks B Průběžný dílec uliční vpusti s odtokem TBV P ks B Průběžný dílec uliční vpusti s odtokem TBV K ks B Spodní dílec uliční vpusti bez odtoku TBV PK-1 ks B Spodní dílec uliční vpusti s odtokem TBV PK2 P ks B Spodní dílec uliční vpusti s odtokem TBV PK2 K ks B Spodní dílec uliční vpusti bez odtoku TBV PK-3 ks Poznámka: dílce uličních vpustí TBV P, TBV P a TBV PK 2 P dodáváme s otvorem osazeným plastovou přesuvkou KGU o průměru 150mm a 200 mm, dílec uliční vpusti TBV K, TBV K a TBV PK 2 K s otvorem pro kameninovou rouru o průměru 150 mm. Kruhový prstenec uliční vpusti TBV je určen pro mříž 500x500 mm, prstenec TBV E je určen pro obdélníkovou mříž 500x300 mm. Na plastovou mříž M 500 a na rám M 500 pro plastovou mříž slevy neposkytujeme. Uliční vpusti TBV Výrobní číslo Název Značka MJ Betonové roury přímé Rozměry v mm Váha Cena L1 b h [kg] [Kč] Betonová roura TBP 6-30 ks Betonová roura TBP 7-40 ks Uvedené ceny jsou bez DPH 21 % Strana 9

10 Výrobní číslo Název MJ Rozměry v mm Váha Cena L1 L2 [kg] [Kč] 904/00026 Kanalizační poklopy Poklop A 15 litinový bez odvětrání zatížení do 1,5 t ks /00005 Poklop A 15 BEGU bez odvětrání zatížení do 1,5 t ks /00003 Poklop B 125 BEGU bez odvětrání zatížení do 12,5 t ks /00053 Poklop B 125 BEGU s odvětráním-zatížení do 12,5 t ks /00004 Poklop B 125 litinový bez odvětrání zatížení do 12,5 t ks /00052 Poklop B 125 litinový s odvětráním-zatížení do 12,5 t ks /00032 Poklop D 400 BEGU s odvětráním zatížení do 40 t ks /00001 Poklop D 400 BEGU bez odvětrání zatížení do 40 t ks /00002 Poklop D 400 litin. bez odvětrání zatížení do 40 t ks /00036 Poklop D 400 litinový s odvětráním zatížení do 40 t ks /00055 Poklop D 400 litinový REXESS bez odvětr.-zatížení do 40 t ks , /00009 Poklop vzor BRNO - typ ISB zatížení do 40 t ks Doplňky k uličním vpustím 904/00014 Kalový koš malý B1 385x250 DIN 4052 ks /00024 Kalový koš velký A4 385x600 DIN 4052 ks 6, /00019 Sifon PVC Ø 150 mm ks /00020 Sifon PVC Ø 200 mm ks /00021 Redukce PVC KGR 200/150 ks /00039 Mříž pro uliční vpusť DIN D40t litina bez rámu ks /00044 Mříž pro uliční vpusť DIN C25t litina bez rámu ks /00018 Mříž pro uliční vpusť DIN19583 C25t litina ks /00017 Mříž pro uliční vpusť DIN19583 C25t begu ks /00012 Mříž pro uliční vpusť DIN19583 D40t litina ks /00016 Mříž pro uliční vpusť DIN19583 D40t begu ks /00013 Mříž pro uliční vpusť C 25t litina ks /00054 Mříž pro uliční vpusť C 25t litina s pantem ks /00042 Mříž plastová M500D D 40t ks /00043 Rám M500D pro plastovou mříž DIN19583 D40t begu ks Strana 10 Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %

11 Výrobní číslo Název Značka Váha Cena L1 b h [kg] [Kč] A Sloupek plotový řadový KZV ks A Vzpěry KZV ks A Sloupek plotový s drážkou KZV ks A Patka plotová KBP 1-30 ks A Patka plotová s drážkou KBP 7-60 ks A Patka plotová s drážkou - rohová KBP 7-60 R ks A Deska plotová KZD ks A Deska plotová KZD ks A Deska plotová KZD ks A Ohradník KZV ks A Sloupek plotový KZV ks A Patka podvalová ks A Patka pro značky ks MJ Rozměry v mm Plotové sloupky, patky a desky Vinohradnické sloupky a vzpěry C Vinohradnický sloupek řadový KZS ks 80 75/ C Vinohradnický sloupek řadový KZS ks 80 75/ C Vinohradnický sloupek řadový KZS ks 80 75/ C Vinohradnický sloupek řadový KZS ks 80 75/ C Vinohradnický sloupek rohový KZS ks 80 75/ C Vinohradnický sloupek rohový KZS ks 80 75/ C Vinohradnický sloupek rohový KZS ks 80 75/ C Vzpěra KZS ks 80 75/ C Vzpěra KZS ks 80 75/ Ostatní betonové výrobky Vegetační svahovka FLORA YBX 1-55 ks Příčka FLORA YBX 1-36 ks Dno FLORA YBX 1-32 ks Koncový díl FLORA YBX 2-55 ks Kompostovníková deska YBX ks Kompostovníková deska YBX ks Stojan na kola YBX 5-56 ks / Stojan na kola uzamykatelný YBX 5-65 ks / Základová betonová tvárnice NBM 2-50 ks Základová betonová tvárnnice NBM 3-50 ks Betonový podklad YBP ks Podkladový blok pod ventil otvor Ø 120 mm ks Podkladový blok pod šoupě otvor Ø 160 mm ks Podkladový blok pod hydrant otvor Ø 340/230 mm ks Uvedené ceny jsou bez DPH 21 % Strana 11

12 Výrobní číslo Název Značka MJ Zámková dlažba síla 6 cm Rozměry v mm Váha Cena ks/m 2 L1 L2 b [kg] [Kč] DZBE Zámková dlažba BEATA - přírodní TBX 6-20 m DZBE Zámková dlažba BEATA - červená TBX 6-20 m DZBE Zámková dlažba BEATA - zelená TBX 6-20 m DZBE Zámková dlažba BEATA - černá TBX 6-20 m DZBE Zámková dlažba BEATA přír.slepecká TBX 6-20 m DZBE Zámková dlažba BEATA slepecká červená TBX 6-20 m DZNI Zámková dlažba NIKA - přírodní TBX 6-32 m , DZNI Zámková dlažba NIKA - červená TBX 6-32 m , DZNI Zámková dlažba NIKA - žlutá TBX 6-32 m , DZNI Zámková dlažba NIKA - oranžová TBX 6-32 m , DZNI Zámková dlažba NIKA - zelená TBX 6-32 m , DZNI Zámková dlažba NIKA - hnědá TBX 6-32 m , DZNI Zámková dlažba NIKA - černá TBX 6-32 m , DZDA Zámková dlažba DARINA - přírodní TBX 6-23 m / DZDA Zámková dlažba DARINA - červená TBX 6-23 m / DZDA Zámková dlažba DARINA - zelená TBX 6-23 m / DZDA Zámková dlažba DARINA - žlutá TBX 6-23 m / DZDA Zámková dlažba DARINA - oranžová TBX 6-23 m / DZKR Zámková dlažba KARINA - přírodní TBX m 2 225/ / DZKA Zámková dlažba KAMILA - přírodní TBX m ,04 DZKA Zámková dlažba KAMILA - červená TBX m ,04 DZKA Zámková dlažba KAMILA - černá TBX m ,04 DZKA Zámková dlažba KAMILA - zelená TBX m ,04 DZKA Zámková dlažba KAMILA - žlutá TBX m ,04 DZKA Zámková dlažba KAMILA-přír.slepecká TBX m DZKA Zámková dlažba KAMILA-slepecká červená TBX m DZNE Zámková dlažba NELA - přírodní TBX m DZNE Zámková dlažba NELA - červená TBX m DZNE Zámková dlažba NELA - žlutá TBX m DZNE Zámková dlažba NELA - černá TBX m DZVI Zámková dlažba VIOLA - přírodní TBX 6-22 m DZVI Zámková dlažba VIOLA - červená TBX 6-22 m DZVI Zámková dlažba VIOLA - žlutá TBX 6-22 m DZVI Zámková dlažba VIOLA - oranžová TBX 6-22 m DZRE Zámková dlažba REGINA - přírodní TBX m DZRE Zámková dlažba REGINA - podzim TBX m DZTI Zámková dlažba TINA - přírodní TBX m² DZTI Zámková dlažba TINA - červená TBX m² DZTI Zámková dlažba TINA - žlutá TBX m² DZTI Zámková dlažba TINA - oranžová TBX m² DZTI Zámková dlažba TINA - zelená TBX m² DZTI Zámková dlažba TINA - hnědá TBX m² DZTI Zámková dlažba TINA - černá TBX m DZTI Zámková dlažba TINA - mix barev TBX m² Strana 12 Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %

13 Výrobní číslo Název Značka MJ Zámková dlažba 8 cm Rozměry v mm Váha Cena ks/m 2 L1 L2 b [kg] [Kč] DZBE Zámková dlažba BEATA - přírodní TBX 8-20 m DZBE Zámková dlažba BEATA - červená TBX 8-20 m DZBE Zámková dlažba BEATA - zelená TBX 8-20 m DZBE Zámková dlažba BEATA - černá TBX 8-20 m DZNI Zámková dlažba NIKA - přírodní TBX 8-32 m , DZNI Zámková dlažba NIKA - červená TBX 8-32 m , DZNI Zámková dlažba NIKA - zelená TBX 8-32 m , DZNI Zámková dlažba NIKA - černá TBX 8-32 m , DZDA Zámková dlažba DARINA - přírodní TBX 8-23 m / DZDA Zámková dlažba DARINA - červená TBX 8-23 m / DZKR Zámková dlažba KARINA - přírodní TBX m 2 225/ / DZKA Zámková dlažba KAMILA - přírodní TBX m ,04 DZKA Zámková dlažba KAMILA - červená TBX m ,04 DZKA Zámková dlažba KAMILA - žlutá TBX m ,04 DZNE Zámková dlažba NELA - přírodní TBX m DZNE Zámková dlažba NELA - červená TBX m DZTI Zámková dlažba TINA - přírodní TBX m DZTI Zámková dlažba TINA - černá TBX m DZVI Zámková dlažba VIOLA - přírodní TBX 8-22 m² DZVI Zámková dlažba VIOLA - červená TBX 8-22 m² Chodníková dlažba DB Dlažba betonová dvouvrstvá přírodní HBG ks DB Dlažba betonová dvouvrstvá přírodní HBG 6-60 ks DBI Dlažba betonová dvouvrstvá žlutá HBG 6-60 ks DBI Dlažba beton. dvouvrstvá reliéf. přírodní HBG 6-60 R ks DBI Dlažba beton. dvouvrst. reliéf. červená HBG 6-60 R ks DB Dlažba beton. dvouvrstvá reliéfní žlutá HBG 6-60 R ks DBI Dlažba beton. dvouvrstvá reliéfní MIX HBG 6-60 R ks DB Dlažba betonová dvouvrstvá přírodní HBG 6-50 m , DB Dlažba betonová dvouvrstvá černá HBG 6-50 m , DBI Dlažba betonová dvouvrstvá červená HBG 6-50 m² , DBI Dlažba betonová dvouvrstvá oranžová HBG 6-50 m² , DBI Dlažba betonová dvouvrstvá MIX HBG 6-50 m² , DB Dlažba betonová dvouvrstvá přírodní HBG 6-40 m , DB Dlažba betonová dvouvrstvá červená HBG 6-40 m , DB Dlažba betonová dvouvrstvá zelená HBG 6-40 m , Poznámky: Vrácené obaly (palety): prodejní cena 240,- Kč bez DPH/ks, vratnost dohodne výrobní závod s odběratelem max. však do 3 měsíců od uskutečněné dodávky. Při vrácení bude účtováno opotřebení ve výši 10% z ceny palety. Dřevěné proklady: cena prokladů je 4.200,.- Kč bez DPH/1m 3. Proklady jsou nevratné. Uvedené ceny jsou bez DPH 21 % Strana 13

tradiční výrobce od roku 1952 Dlažba a obrubníky zahradní architektura technické prvky zakázková výroba Katalog www.kamena.cz

tradiční výrobce od roku 1952 Dlažba a obrubníky zahradní architektura technické prvky zakázková výroba Katalog www.kamena.cz tradiční výrobce od roku 1952 Dlažba a obrubníky zahradní architektura technické prvky zakázková výroba Katalog www.kamena.cz katalog produktů kamena Zveme Vás k nahlédnutí... Dlažba zámková, chodníková

Více

12620+A1:2008, EN 13242+A1:2008

12620+A1:2008, EN 13242+A1:2008 výrobní družstvo Podnikový ceník Na provozovnách Blučina, Dolní Kounice a Hrušovany u Brna je zaveden a udržován systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 Na provozovně Hrubšice je zaveden a

Více

Podnikový ceník. Na provozovnách Blučina, Dolní Kounice a Hrušovany u Brna je zaveden a udržován systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009

Podnikový ceník. Na provozovnách Blučina, Dolní Kounice a Hrušovany u Brna je zaveden a udržován systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 výrobní družstvo Podnikový ceník Na provozovnách Blučina, Dolní Kounice a Hrušovany u Brna je zaveden a udržován systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 Na provozovně Hrubšice je zaveden a

Více

platnost od 1.8.2014, 1. vydání

platnost od 1.8.2014, 1. vydání platnost od 1.8.2014, 1. vydání Obsah Zámková dlažba... 3 Chodníková dlažba... 4 Zatravňovací tvarovky... 4 Obrubníky a krajníky dvouvrstvé... 5 Obrubníky obloukové MONO... 6 Plotové patky a desky... 6

Více

ceník výrobků Dlažba a obrubníky zahradní architektura technické prvky zakázková výroba tradiční výrobce od roku 1952

ceník výrobků  Dlažba a obrubníky zahradní architektura technické prvky zakázková výroba tradiční výrobce od roku 1952 tradiční výrobce od roku 1952 www.kamena.cz Dlažba a obrubníky zahradní architektura technické prvky zakázková výroba ceník výrobků platnost od 1. 9. 2015, 2. vydání Obsah Skladebná dlažba... 3 Skladebná

Více

výrobní družstvo Naši presentaci naleznete na webových stránkách www.kamena.cz

výrobní družstvo Naši presentaci naleznete na webových stránkách www.kamena.cz ýrobní družsto Podnikoý ceník Na proozonách Blučina, Dolní Kounice a Hrušoany u Brna je zaeden a udržoán systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 Na proozoně Hrubšice je zaeden a udržoán systém

Více

BETONIKA spol. s r. o.

BETONIKA spol. s r. o. BETONIKA spol. s r. o. Lobodice 221, 751 01 Tovačov Rašovice 69, 517 21 Týniště nad Orlicí Tel.: +420 581 706 411 Tel.: +420 494 514 120 Fax: +420 581 706 439 Fax: +420 494 514 126 E-mail: lobodice@betonika.cz

Více

www.prefa.cz Platnost: 2010 Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.

www.prefa.cz Platnost: 2010 Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa. Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz Platnost: 2010 KANALIZACE KOMUNIKACE POZEMNÍ STAVBY EKOLOGIE A NÁDRŽE www.prefa.cz ÚVODNÍ ČÁST

Více

obsah Výrobky pro podzemní sítě část A Doplňkový sortiment část B Odlučovače nečistot a ropných látek část C

obsah Výrobky pro podzemní sítě část A Doplňkový sortiment část B Odlučovače nečistot a ropných látek část C obsah Výrobky pro podzemní sítě část A Kanalizační šachtová dna DN 1500 M... 4 Kanalizační šachtová dna DN 1500 M, DN 1000 F... 4 Dílce pro kanalizační šachty skruže, kónusy DN 1000 M, DN 1500 M... 5 Přechodové

Více

www.prefa.cz Platnost: 2011 Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.

www.prefa.cz Platnost: 2011 Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa. Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz Platnost: 2011 KANALIZACE KOMUNIKACE POZEMNÍ STAVBY EKOLOGIE A NÁDRŽE www.prefa.cz ÚVODNÍ ČÁST OBSAH

Více

BETONOVÉ TROUBY, POKLOPY PŘECHODOVÉ DESKY. www.babc.cz

BETONOVÉ TROUBY, POKLOPY PŘECHODOVÉ DESKY. www.babc.cz BETONOVÉ TROUBY, POKLOPY PŘECHODOVÉ DESKY www.babc.cz B&BC, a.s. Váš dodavatel betonových výrobků Společnost B&BC, a.s. patří k předním výrobcům betonových stavebních prvků v České republice a je pokračovatelem

Více

TP 10/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ

TP 10/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP 10/04 5. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY Z PROSTÉHO BETONU A ŽELEZOBETONU Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné

Více

PANELY TVAROVKY PRAHY SKRUŽE STROPNÍ DESKY BETONOVÉ TROUBY TRANSPORTBETON. www.babc.cz STŘÍŠKY SLOUPKY BETONOVÉ

PANELY TVAROVKY PRAHY SKRUŽE STROPNÍ DESKY BETONOVÉ TROUBY TRANSPORTBETON. www.babc.cz STŘÍŠKY SLOUPKY BETONOVÉ TRANSPORTBETON www.babc.cz STŘÍŠKY BETONOVÉ TVAROVKY SLOUPKY PRAHY PANELY SKRUŽE STROPNÍ ESKY TROUBY BETONOVÉ PŘESTAVUJEME JEINEČNOU VÝROBNÍ TECHNOLOGII ŠACHTOVÁ NA EXCELENT A TROUBY HRLOVÉ PATKOVÉ ŠACHTOVÁ

Více

cena včetně Artikl Název artiklu MJ

cena včetně Artikl Název artiklu MJ Ceník artiklů Platnost od 1.5.2016 Tel. 384 321 091 Fax: 384 321 094 E-mail: info@hbbeton.cz http: www.hbbeton.cz cena Váha - Kg Atyp ATYP1 Kbel bet. 40x50cm - otevřený m 3 637,00 4 400,77 517 ATYP3 Kbel

Více

Uvedeny ceny prefa výrobků. Pro zjištění cen transportbetonu nás neváhejte kontaktovat. Platnost ceníku od 14.4.2014. cena včetně DPH.

Uvedeny ceny prefa výrobků. Pro zjištění cen transportbetonu nás neváhejte kontaktovat. Platnost ceníku od 14.4.2014. cena včetně DPH. Uvedeny ceny prefa výrobků. Pro zjištění cen transportbetonu nás neváhejte kontaktovat. Platnost ceníku od 14.4.2014 Artikl Název artiklu MJ Atyp cena bez DPH cena včetně DPH Váha - Kg ATYP1 Kbel bet.

Více

BETONIKA spol. s r. o.

BETONIKA spol. s r. o. BETONIKA spol. s r. o. odice 221, 751 01 Tovačov ovice 69, 517 21 Týniště nad Orlicí Tel.: +420 581 706 411 Tel.: +420 494 514 120 Fax: +420 581 706 439 Fax: +420 494 514 126 E-mail: lobodice@betonika.cz

Více

CENÍK VÝROBKŮ 2015 provoz Hostivař Platný od 1.3.2015

CENÍK VÝROBKŮ 2015 provoz Hostivař Platný od 1.3.2015 CENÍK VÝROBKŮ 2015 provoz Hostivař Platný od 1.3.2015 Družstvo Cementářů, družstvo Novákových 24, Praha 8 www.dcpraha.cz provoz 10 - Hostivař 50 3'29.528"N, 14 31'45.826"E prodej kanalizačních šachet,

Více

www.betonikaplus.cz tel.: 315 651 233, fax: 315 691 042, e-mail: obchod@betonikaplus.cz, www.betonikaplus.cz 1 / 9 firemní kontakty

www.betonikaplus.cz tel.: 315 651 233, fax: 315 691 042, e-mail: obchod@betonikaplus.cz, www.betonikaplus.cz 1 / 9 firemní kontakty Platnost cen od: 11.4.2014 Ceny jsou maximální a jsou uvedeny v Kč bez DPH EXW BETONIKA plus s.r.o., závod Lužec n.vlt. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu cen v případě změny cen vstupních materiálů.

Více

DLAŽBA BETONOVÁ. NORMAL POVRCH (cena v Kč/m 2, ks* bez DPH) červená, NORMAL POVRCH (cena v Kč/m 2 bez DPH) červená, černá, hnědá

DLAŽBA BETONOVÁ. NORMAL POVRCH (cena v Kč/m 2, ks* bez DPH) červená, NORMAL POVRCH (cena v Kč/m 2 bez DPH) červená, černá, hnědá DAŽBA BETONOVÁ NORMA POVRCH (cena v Kč/m 2, ks* bez DPH) červená, černá, hnědá bílá, přírodní písková žlutá MIX I MIX II TESEA (skládačka 3 kameny) 239,- 299,- 359,- 359,- APACA I 14 x 14 x 6 239,- 299,-

Více

BETONIKA spol. s r. o.

BETONIKA spol. s r. o. BETONIKA spol. s r. o. Lobodice 221, 751 01 Tovačov Rašovice 69, 517 21 Týniště nad Orlicí Tel.: +420 581 706 411 Tel.: +420 494 514 120 Fax: +420 581 706 439 Fax: +420 494 514 126 E-mail: lobodice@betonika.cz

Více

Ceník výrobků. platný od 1. 4. 2008. tel.: +420 517 370 766 www.ferobet.cz info@ferobet.cz 1

Ceník výrobků. platný od 1. 4. 2008. tel.: +420 517 370 766 www.ferobet.cz info@ferobet.cz 1 Ceník výrobků platný od 1. 4. 2008 tel.: +420 517 370 766 www.ferobet.cz info@ferobet.cz 1 Barevné provedení povrchů betonových výrobků HLADKÉ POVRCHY žlutá červená hnědá černá VYMÝVANÉ POVRCHY OBLÁZEK

Více

V.I.P. ZÁKAZNÍCI. Nabízíme Vám možnost získání postavení V.I.P. ZÁKAZNÍKA, které Vám přináší řadu slev a výhod.

V.I.P. ZÁKAZNÍCI. Nabízíme Vám možnost získání postavení V.I.P. ZÁKAZNÍKA, které Vám přináší řadu slev a výhod. V.I.P. ZÁKAZNÍCI Nabízíme Vám možnost získání postavení V.I.P. ZÁKAZNÍKA, které Vám přináší řadu slev a výhod. Postup a podmínky získání V.I.P. KARTY: 1) registrace na prodejně, 2) dosažení min. 20.000,-

Více

Počet ks / kamion (palet/(ks)) Betonové trouby hrdlové bez těsnění. Železobetonové trouby hrdlové s integrovaným těsněním

Počet ks / kamion (palet/(ks)) Betonové trouby hrdlové bez těsnění. Železobetonové trouby hrdlové s integrovaným těsněním 1. BETONOVÉ PRVKY PRO SPLAŠKOVOU KANALIZACI Trubní program Betonové trouby hrdlové s integrovaným těsněním 53686 TBH-Q-ZIT 300/2500 451 48-51 1 650 Kč 4 53689 TBH-Q-ZIT 400/2500 738 28-31 2 400 Kč 4 53692

Více

INFORMATIVNÍ CENÍK BETONOVÝCH VÝROBKŮ. pro rok 2012

INFORMATIVNÍ CENÍK BETONOVÝCH VÝROBKŮ. pro rok 2012 INFORMATIVNÍ CENÍK BETONOVÝCH VÝROBKŮ pro rok 2012 Platnost od : 1.4.2012 Aktualizace k : 1.1.2013 OBSAH : Strana: 1) Podzemní sítě a kanalizace 2 2) Komunikace a terénní úpravy 12 3) Pozemní stavitelství

Více

BETONIKA spol. s r. o.

BETONIKA spol. s r. o. BETONIKA spol. s r. o. odice 221, 751 01 Tovačov ovice 69, 517 21 Týniště nad Orlicí Tel.: +420 581 706 411 Tel.: +420 494 514 120 Fax: +420 581 706 439 Fax: +420 494 514 126 E-mail: lobodice@betonika.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. OBECNÁ USTANOVENÍ V souladu s ustanovením 273 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění změn a doplňků, ke zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o dodávkách zboží

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují blíže práva a povinnosti při koupi a prodeji zboží mezi prodávajícím, kterým je společnost

Více

Výrobky pro venkovní architekturu část A. Doplňkový sortiment část B. BETA dlažba plochá tryskaná, tryskaná reliéfní...4

Výrobky pro venkovní architekturu část A. Doplňkový sortiment část B. BETA dlažba plochá tryskaná, tryskaná reliéfní...4 obsah Výrobky pro venkovní architekturu část A BETA dlažba plochá tryskaná, tryskaná reliéfní...4 BETA dlažba plochá vymývaná...4 BETA dlažba plochá hladká...5 BETA dlažba tvarovaná, zámková...5 Obrubníky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen též VOP) upravují vztah mezi obchodní společností MTZ-SERVIS, s.r.o. se sídlem v Rudolfově, ulice Dlouhá

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle H, vložce

Více

VÝBĚR Z CENÍKU PLATNÝ OD 1. 10. 2015. zámková dlažba zdící prvky obrubníky přídlažba betonové doplňky meliorační a kabelové žlaby

VÝBĚR Z CENÍKU PLATNÝ OD 1. 10. 2015. zámková dlažba zdící prvky obrubníky přídlažba betonové doplňky meliorační a kabelové žlaby VÝBĚR Z CENÍKU PLATNÝ OD 1. 10. 2015 zámková dlažba zdící prvky obrubníky přídlažba betonové doplňky meliorační a kabelové žlaby Množství v ks Množství v m 2 Hmotnost v kg Cena v Kč / 1 m 2 paleta m 2

Více

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 3.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 3. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ 1 3. DODÁNÍ ZBOŽÍ 1 4. CENA/PLATEBNÍ PODMÍNKY 2 5. KVALITA ZBOŽÍ 3 6. REKLAMACE

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STACHEMA CZ s.r.o. IČ: 463 53 747, se sídlem Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STACHEMA CZ s.r.o. IČ: 463 53 747, se sídlem Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STACHEMA CZ s.r.o. IČ: 463 53 747, se sídlem Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pokud není písemnou dohodou stran výslovně stanoveno jinak, platí

Více

1.2. Vztahy neupravené těmito podmínkami a smlouvou nebo Rámcovou kupní smlouvou se řídí Občanským zákoníkem (zák. 89/2012 Sb.).

1.2. Vztahy neupravené těmito podmínkami a smlouvou nebo Rámcovou kupní smlouvou se řídí Občanským zákoníkem (zák. 89/2012 Sb.). I. Všeobecně 1.1. Pro smluvní vztahy mezi společností Styrotrade, a.s. nebo Styroprofile, a.s. (dále jen oba společně nebo každý samostatně jako prodávající) a kupujícím platí výlučně tyto prodejní a dodací

Více

CENÍK VÝROBKŮ. Verze 19.6.2013

CENÍK VÝROBKŮ. Verze 19.6.2013 CENÍK VÝROBKŮ Verze 19.6.2013 POKLOPY Poklopy čtvercové a obdélníkové Poklopy bez těsnění a zámku - série LEONARDO Poklopy ocelové pro výplň Poklopy s trojúhelníkovými víky Poklopy kruhové MŘÍŽE A VPUSTI

Více

CENÍK NABÍDKOVÝ LIST ZÁKLADNÍCH DRUHŮ ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB. Platnost od 1.1.2014 PROVOZ ČESKÉ BUDĚJOVICE

CENÍK NABÍDKOVÝ LIST ZÁKLADNÍCH DRUHŮ ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB. Platnost od 1.1.2014 PROVOZ ČESKÉ BUDĚJOVICE TBG České Budějovice spol. s r.o. Planá č.p. 78 p. Boršov nad Vltavou PSČ 373 82 IČ: 25105761 DIČ: CZ25105761 dle ČSN EN ISO 9001:2009 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti SEMACO tools and software, s.r.o. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek je úprava vztahů mezi společností SEMACO tools and

Více

ceník 2012 DLAŽBA ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA ZDÍCÍ PRVKY OBRUBNÍKY A PŘÍDLAŽBA ZTRACENÉ BEDNĚNÍ PRVKY ODVODNĚNÍ

ceník 2012 DLAŽBA ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA ZDÍCÍ PRVKY OBRUBNÍKY A PŘÍDLAŽBA ZTRACENÉ BEDNĚNÍ PRVKY ODVODNĚNÍ I já jsem spokojeným zákazníkem. Václav Vydra ceník 2012 DLAŽBA ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA ZDÍCÍ PRVKY OBRUBNÍKY A PŘÍDLAŽBA ZTRACENÉ BEDNĚNÍ PRVKY ODVODNĚNÍ 1. ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI 1.1. Účelem těchto všeobecných

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. 13/GAL/034/222. Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Malíková tel.: 518 322 428, e-mail: malikova@sluzby-veseli.cz

KUPNÍ SMLOUVA. č. 13/GAL/034/222. Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Malíková tel.: 518 322 428, e-mail: malikova@sluzby-veseli.cz KUPNÍ SMLOUVA č. 13/GAL/034/222 uzavřená podle ustanovení 409 a následujících Obchodního zákoníku mezi: Kupujícím: Služby Města Veselí nad Moravou se sídlem: Veselí nad Moravou, Blatnická 1551, PSČ: 698

Více

TP 06/05 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ BETONOVÉ OBRUBNÍKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

TP 06/05 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ BETONOVÉ OBRUBNÍKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY TP 06/05 3. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ BETONOVÉ OBRUBNÍKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou

Více

Ceník výrobků 2014. SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. Tradice výroby betonových výrobků již od roku 1958. www.slouparna.cz ver.

Ceník výrobků 2014. SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. Tradice výroby betonových výrobků již od roku 1958. www.slouparna.cz ver. Tradice výroby betonových výrobků již od roku 1958 Ceník výrobků 2014 Platnost od 1. 4. 2014 SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. Majdalena 141, 378 03 Majdalena Tel.: +420 384 703 108 +420 ver.07 (04/2016) Ceník

Více

CENÍK VÝROBKŮ 2012 Platný od 1.1.2012

CENÍK VÝROBKŮ 2012 Platný od 1.1.2012 CENÍK VÝROBKŮ 2012 Platný od 1.1.2012 Družstvo Cementářů, družstvo Novákových 24, Praha 8 www.dcpraha.cz provoz 10 - Hostivař provoz 20 - Měchenice výroba šachtového programu, studní a trub prodej celého

Více

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou ve smyslu 1751 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, nedílnou součástí, tj. částí obsahu všech kupních smluv uzavřených společností

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, VÝKLAD POJMŮ 1.1. Společnost NAPA TRUCKS spol. s r. o., se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 25288717, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Page 1 / 6 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY k objednávkám na dodávky materiálu společnosti Bilfinger HSG Technologies and Facility Management s.r.o. platné od 1. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné

Více

INFORMATIVNÍ CENÍK VÝROBKŮ A SLUŽEB. PLATNÝ OD 1.ledna 2013

INFORMATIVNÍ CENÍK VÝROBKŮ A SLUŽEB. PLATNÝ OD 1.ledna 2013 držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 č. SMJ - 3121/2012 INFORMATIVNÍ CENÍK VÝROBKŮ A SLUŽEB PLATNÝ OD 1.ledna 2013 Tento ceník nahrazuje ceník předešlý, platný od 1.4.2012 Zábojník s.r.o. Výroba cementového

Více

KANALIZACE. Trouby přímé a hrdlové. Trouba hrdlová betonová DN 1200. Trouba přímá betonová DN 1800. Cena. Rozměry [mm] Kód výrobku.

KANALIZACE. Trouby přímé a hrdlové. Trouba hrdlová betonová DN 1200. Trouba přímá betonová DN 1800. Cena. Rozměry [mm] Kód výrobku. Trouby přímé a hrdlové Značka PR propojovací kus, SC síranovzdorný cement, CV trouba s čedičovou výstelkou, RIM BT bez těsnění a manipulačních úchytů Výroba dle individuální kalkulace: KSV trouba s kameninovou

Více

Datum vydání 15.5.2016

Datum vydání 15.5.2016 2 016 Datum vydání 15.5.2016 1. Betonové trouby s integrovaným těsněním hrdlové + dříkové (D) 71001111 TBH-Q 300/2500 INT 536 300 x 2500 1 585 Kč 71001211 TBH-Q 400/2500 INT 749 400 x 2500 2 025 Kč 71001311

Více

Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.6.2013

Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.6.2013 Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.6.2013 Ing. David Vilímek, Krajinská 34/3, 370 01 České Budějovice, IČ: 65979303 vydává tímto dle ustanovení 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Všeobecné smluvní a dodací podmínky Kili do 31.12.2013

Všeobecné smluvní a dodací podmínky Kili do 31.12.2013 Všeobecné smluvní a dodací podmínky Kili do 31.12.2013 Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Vymezení pojmů 1. Dodavatelem se rozumí Kili, s. r. o. Dodavatel se nachází v právním postavení prodávajícího nebo

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE ze dne 1.1.2016 obchodní společnosti: SIKO KOUPELNY a.s. se sídlem: Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, Česká republika IČO: 26065801 společnost zapsaná

Více

SKRUŽE A KONUSY Skruž TBS-Q 1000/300/90 Skruž TBS-Q 1000/500/90 Konus TBR-Q 1000/600/90 Skruž TBS-Q 800/300/80

SKRUŽE A KONUSY Skruž TBS-Q 1000/300/90 Skruž TBS-Q 1000/500/90 Konus TBR-Q 1000/600/90 Skruž TBS-Q 800/300/80 SKRUŽE A KONUSY Skruž TBS-Q 1000/300/90 Skruž TBS-Q 1000/500/90 Konus TBR-Q 1000/600/90 Skruž TBS-Q 800/300/80 Rozměry (mm) hmotnost množství vnitřní Ø výška tl. stěny vnější Ø kg / ks ks / pal Kč/Ks Skruž

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ Vydání: 2 Změna: 0 Strana: 1 z 9 Železniční průmyslová stavební Prvky nástupiště SUDOP JKPOV 592 129, 331 č.j.: TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRVKY NÁSTUPIŠŤ SUDOP Schvalovací list TPD navrhuje a schvaluje:

Více

CENÍK VÝROBKŮ 2017 provoz Hostivař Platný od

CENÍK VÝROBKŮ 2017 provoz Hostivař Platný od CENÍK VÝROBKŮ 2017 provoz Hostivař Platný od 1.4.2017 vedoucí provozu: Václav Srp e-mail: hostivar@cementari.cz 5 602 692 610 Družstvo Cementářů, družstvo Novákových 805/24, 180 00 Praha 8 www.dcpraha.cz

Více

Obchodní podmínky. společnosti

Obchodní podmínky. společnosti Obchodní podmínky společnosti MELVIN CZ s.r.o. se sídlem Staré Město, Jamnická 16, 738 01 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 25339 (dále také jen "obchodní

Více

povrchové úpravy tvarovek a základní barvy

povrchové úpravy tvarovek a základní barvy povrchové úpravy tvarovek a základní barvy typy povrchových úprav tvarovek Povrch hladký - A Povrch štípaný - B Povrch škrábaný - S Povrch broušený - G Povrch hladký GRIND Povrch štípaný GRIND Povrch štípaný

Více

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Společnost Shape Steel a.s. sídlem Pobialova 14, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25816675, DIČ: CZ25816675, je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

Více

Zapsaná v živnostenském rejstříku v Městském úřadě v Benešově dle 71 odst.2 živnostenského zákona od 22.06.2005

Zapsaná v živnostenském rejstříku v Městském úřadě v Benešově dle 71 odst.2 živnostenského zákona od 22.06.2005 Obchodní podmínky 1. Prodávající Název: Pavla Zelíková / ipcart.cz Sídlo/bydliště: K Zájezdku 291, Bystřice 257 51 IČ: 71505598 DIČ: CZ6957244173 Telefon: +420 312312312 Telefon: +420 720367081 Email:

Více

CENÍK NOVINKA! Platnost od 1. 4 2012. www.kb-blok.cz. Systém suchého zdění. Nový jedinečný systém betonových prefabrikátů s hotovými fazetkami.

CENÍK NOVINKA! Platnost od 1. 4 2012. www.kb-blok.cz. Systém suchého zdění. Nový jedinečný systém betonových prefabrikátů s hotovými fazetkami. systém vibrolisovaných betonových prvků CENÍK Platnost od 1. 4 2012 NOVINKA! Systém suchého zdění. Nový jedinečný systém betonových prefabrikátů s hotovými fazetkami. www.kb-blok.cz povrchové úpravy tvarovek

Více

TP 11/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ MELIORAČNÍ A OBKLADOVÉ DESKY

TP 11/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ MELIORAČNÍ A OBKLADOVÉ DESKY TP 11/15 3. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ MELIORAČNÍ A OBKLADOVÉ DESKY Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky společnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) pro podmínky dodávek výrobků, zboží případně služeb společnosti ROLOFOL s.r.o. I. Základní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují závazkové

Více

Všeobecné dodací a platební podmínky pro dodávky hnojiv, agrochemikálií, zemědělských komodit a osiv platné od 1. 1. 2014

Všeobecné dodací a platební podmínky pro dodávky hnojiv, agrochemikálií, zemědělských komodit a osiv platné od 1. 1. 2014 Všeobecné dodací a platební podmínky pro dodávky hnojiv, agrochemikálií, zemědělských komodit a osiv platné od 1. 1. 2014 VŠEOBECNÉ DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY prodávající ing. Jiří Maceček, Agriport.cz,

Více

L - dĺžka B - šírka H - výška. Rozmery(mm) Palety L - dĺžka B - šírka H - výška ks. červená, hnedá, čierna, piesková 1,80 2,16

L - dĺžka B - šírka H - výška. Rozmery(mm) Palety L - dĺžka B - šírka H - výška ks. červená, hnedá, čierna, piesková 1,80 2,16 urovacie a debniace tvárnice Označenie MT 7/50 500 70 220 x 0,69 0,8 MT 12/50 500 120 220 x 0, 0,96 DT 15/50 500 150 DT 20/50 500 DT 0/50 500 00 DT 40/50 500 400 PRIDLAŽBA 50-8 500 500 ŽLAB 55-16 500 548

Více

Katalog SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 2014 ver. 06-1/28-

Katalog SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 2014 ver. 06-1/28- Katalog SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 2014 ver. 06-1/28- ISO 9001 -CVCNQIQXÚ VGEJPKEMÚ NKUV $GFPÊEÊ VX¾TPKEG

Více

Obchodní podmínky Vinař Group s.r.o.

Obchodní podmínky Vinař Group s.r.o. Obchodní podmínky Vinař Group s.r.o. 1) Vymezení pojmů 1.1 Prodávající Vinař Group s.r.o., Strakonická 3309/2e, 150 00 Praha 5 Smíchov zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 1 KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Prodávající: STAVIMEX PRAHA a. s. sídlo: Voctářova 12/109, 180 00 Praha 8 IČO: 25050028 DIČ: CZ25050028 zapsaný

Více

PRODEJNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRODEJNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti LIFT SERVIS s.r.o., se sídlem Závodní 542/53, 735 06 Karviná Nové Město, IČ: 25382357 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

CENÍK VÝROBKŮ 2016 provoz Zdětín Platný od 1.4.2016

CENÍK VÝROBKŮ 2016 provoz Zdětín Platný od 1.4.2016 CENÍK VÝROBKŮ provoz Platný od 1.4. Družstvo Cementářů, družstvo Novákových 805/24, 0 00 Praha 8 provoz 50 '44.771"N, 14 48'51.2"E a prodej betonových prvků kanalizačních šachet a studní a betonových vymývaných

Více

Platný od 1. 6. 2015. ceník 2015

Platný od 1. 6. 2015. ceník 2015 Platný od 1. 6. 2015 ceník 2015 RÁMCOVÉ PODMÍNKY RIEDER Abychom zabránili nedorozuměním a zamezili zbytečným reklamacím, všimněte si prosím následujících rad a upozornění. Rozdíly v barvě Barevné betonové

Více

CENNÍK. murovacie a debniace tvárnice. zámková dlažba. PREFA invest, a.s., Podhradská cesta 2, Sučany. cenník platný od 1.11.

CENNÍK. murovacie a debniace tvárnice. zámková dlažba. PREFA invest, a.s., Podhradská cesta 2, Sučany. cenník platný od 1.11. murovacie a debniace tvárnice Palety Cena /ks Označenie ks bez DPH s DPH MT 7/50 500 70 220 100 x 100 0,69 0,83 MT 12/50 500 120 220 100 x 100 0,80 0,96 MT 30/37 370 300 220 100 x 100 1,28 1,54 DT 15/50

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti LHS GLOBAL v.o.s. se sídlem tř. Budovatelů 2531, 434 01 Most identifikační číslo: 22795201 / DIČ CZ22795201 zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto dodací a prodejní podmínky ( dále jen Podmínky ) jsou podkladem pro veškerá obchodní ujednání a je-li takto uvedeno v obchodních smlouvách, jsou nedílnou součástí veškerých

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy Ing. Lenka Ďurková

Všeobecné obchodní podmínky firmy Ing. Lenka Ďurková 1 Všeobecné obchodní podmínky firmy Ing. Lenka Ďurková I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) firmy Ing. Lenka Ďurková, IČ 73880582, se sídlem na ul. Panelová 1350, Petřvald,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Cíl, akciová společnost v Praze se sídlem Praha 1, Hybernská 7 - Lidový dům identifikační číslo: 26165376 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 15/ / ks St 150,- 182,- Trouba hrdlová betonová DN 1200

Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 15/ / ks St 150,- 182,- Trouba hrdlová betonová DN 1200 Trouby přímé a hrdlové KANALIZACE [kg/] PR - propojovací kus, SC - síranovzdorný cement, RIM BT - bez těsnění a manipulačních úchytů, Výroba dle individuální kalkulace - KSV - trouba s kameninovou výstelkou,

Více

TECHNICKÝ KATALOG RŽP-T

TECHNICKÝ KATALOG RŽP-T TECHNICKÝ KATALOG RŽP-T 35 Úvod / kontakty 3 Trouby 5-11 Kanalizaèní program 12-23 Vodomìrné šachty 24-25 Vputi ulièní a horké 26-29 Jímky kruhové 30-31 Silnièní panely / opìrné tìny 32-33 Rámové proputi

Více

BAREVNÉ PROVEDENÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY

BAREVNÉ PROVEDENÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOMUNIKCE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL KOMUNIKCE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL BAREVNÉ PROVEDENÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY barvy základní povrch barvy lux Barvy základní Barvy lux písková hnědá žlutá oranžová ural

Více

SLEVA 10 % CHCETE VÍC? +420 720 042 883. www.betonunion.cz ZAVOLEJTE NÁM KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB CENÍK 2016. Stříbro

SLEVA 10 % CHCETE VÍC? +420 720 042 883. www.betonunion.cz ZAVOLEJTE NÁM KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB CENÍK 2016. Stříbro KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB CENÍK 2016 Ceny jsou platné od 1. 1. 2016 pro provoz: Polní ul. 349 01 -obchodník: Martin Kubík tel.: +420 720 042 883 e-mail: kubik@betonunion.cz Při platbě v hotovosti SLEVA

Více

CENÍK VÝROBKŮ 2017 provoz Zdětín Platný od

CENÍK VÝROBKŮ 2017 provoz Zdětín Platný od CENÍK VÝROBKŮ 2017 provoz Zdětín Platný od 1.4.2017 Družstvo Cementářů, družstvo Novákových 805/24, 180 00 Praha 8 www.dcpraha.cz provoz 30 - Zdětín 50 18'44.771"N, 14 48'51.082"E výroba a prodej betonových

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Infra systém - Netlakové systémy KANALIZAČNÍ SYSTÉMY......................................... strana 3-13 REVIZNÍ A VSTUPNÍ ŠACHTY.....................................

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BROŽ NICE betonové dlažební bloky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami povrch betonových dlažebních bloků je strukturovaný vydlážděné

Více

Šachtový kónus zákrytová deska

Šachtový kónus zákrytová deska TABULKA ŠACHET Šachtové dílce Prefa Brno a. s. Poř. Označení terénu Umístění vrcholu dna vývodu Výška [m] Vyrovnávací prstenec pro poklop Šachtový kónus zákrytová deska Šachtová skruž Stupadla Šachtové

Více

platí od 15. března 2015 Rozměry (cm) cena Počet Kód výrobku

platí od 15. března 2015 Rozměry (cm) cena Počet Kód výrobku Rozměry (cm) cena Počet Kód výrobku Výrobek Provedení délka x šířka x výška Kč váha ks na A B C D E F (D-průměr, U-uhlopříčka) bez DPH 21% kg paletě ČEPICE 01 1 9 01 01 čepice 35x35x9 ks 200 10 20 01 1

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

TP 06/08 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ

TP 06/08 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ TP 06/08 2. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky

Více

Všeobecné obchodní podmínky ETIX, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky ETIX, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky ETIX, s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) společnosti ETIX, s.r.o.,, Cyrilská 16, 602 00 Brno, IČO 26285797, (dále dodavatel) jsou nedílnou

Více

KATALOG 1976 BEST NATURA V ANTRACIT KS 98,33 21% 4168 BEST NATURA V KARAMEL KS 0,00 21%

KATALOG 1976 BEST NATURA V ANTRACIT KS 98,33 21% 4168 BEST NATURA V KARAMEL KS 0,00 21% Strana 1 4290 BEST CANTO 160 MM PŘÍRODNÍ KS 182,00 21% 220,20 3232 BEST CANTO 160 MM ŠEDÁ KS 152,06 21% 184,00 2183 BEST CANTO 160 MM ŽLUTÁ KS 231,66 21% 280,30 3843 BEST KADENT 400 ANTRACIT KS 51,66 21%

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu vlasy-in.cz 1

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu vlasy-in.cz 1 OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu vlasy-in.cz 1 se sídlem Masarykova třída č. 31, Olomouc,identifikační číslo: 76509427, jehož provozovatelem je Ondřej Haderka (výpis z živnostenského rejstříku)

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

PROJEKTOVÝ NÁVRH 215NH0023. Liniové odvodňovací žlaby a vpusti HAURATON. Název stavby: ADMINISTRATIVNÍ HALA. Místo stavby: OPAVA - VLAŠTOVIČKY

PROJEKTOVÝ NÁVRH 215NH0023. Liniové odvodňovací žlaby a vpusti HAURATON. Název stavby: ADMINISTRATIVNÍ HALA. Místo stavby: OPAVA - VLAŠTOVIČKY Liniové odvodňovací žlaby a vpusti HAURATON. PROJEKTOVÝ NÁVRH 215NH0023 Název stavby: ADMINISTRATIVNÍ HALA Místo stavby: OPAVA - VLAŠTOVIČKY Zpracováno pro: ING. JAN NOVÁK Seznam příloh: - technická specifikace

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

Obchodní podmínky Obsah

Obchodní podmínky Obsah Obchodní podmínky Obchodní podmínky Obsah Obchodní podmínky... 1 I. Základní podmínky... 2 II. Kupní cena... 2 III. Práva a povinnosti stran... 2 Odběratel se zavazuje... 2 Dodavatel se zavazuje... 2 Odběratel

Více

ceník 2013 Platnost ceníku od 1. 7. 2013.

ceník 2013 Platnost ceníku od 1. 7. 2013. ceník 2013 Platnost ceníku od 1. 7. 2013. 2. vydání I já jsem spokojeným zákazníkem. Václav Vydra LAŽBA ZAHRANÍ ARCHITKTURA zdicí prvky OBRUBNÍKY SVAHOVÉ TVÁRNIC ZTRACNÉ BNĚNÍ prvky odvodnění 1. ÚČL A

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") stanoví podrobnou

Více

Reklamace, vrácení zboží

Reklamace, vrácení zboží Reklamace, vrácení zboží Obecná ustanovení Prodávající: je společnost SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8, IČ: 45274851, DIČ: CZ45274851, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

1. Kontaktní údaje: Jaroslav Kulhánek. 2. Informace

1. Kontaktní údaje: Jaroslav Kulhánek. 2. Informace Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchoděwww.kulhanek-nabytek.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. 1. Kontaktní údaje: Jaroslav Kulhánek Sídlo:

Více

Rámcová kupní smlouva č. 090/15-MTZ na dodávky lepených izolovaných styků

Rámcová kupní smlouva č. 090/15-MTZ na dodávky lepených izolovaných styků K č.j. 42 201/2014 O8 Rámcová kupní smlouva č. 090/15-MTZ na dodávky lepených izolovaných styků uzavřená ve smyslu 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský

Více

SIKLA BOHEMIA, s r.o.

SIKLA BOHEMIA, s r.o. Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.04.2011 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala obchodní společnost Sikla Bohemia, s.r.o. se sídlem v Praze 20, Do Čertous 2620/11, PSČ 193 21, dále

Více

Ceník VÝROBKŮ. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200. platný od 1. 3. 2011

Ceník VÝROBKŮ. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200. platný od 1. 3. 2011 Ceník VÝROBKŮ platný od 1. 3. 2011 www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 1.1 1.2 KMB BOBROVKA 2.1 2.2 5.1 5.2 5.3 5.4 7.1 8.1 1.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 9.1 10.1 1.1 1.5 1.3 11.3 10.1 9.4 11.4

Více