PANELY TVAROVKY PRAHY SKRUŽE STROPNÍ DESKY BETONOVÉ TROUBY TRANSPORTBETON. STŘÍŠKY SLOUPKY BETONOVÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PANELY TVAROVKY PRAHY SKRUŽE STROPNÍ DESKY BETONOVÉ TROUBY TRANSPORTBETON. www.babc.cz STŘÍŠKY SLOUPKY BETONOVÉ"

Transkript

1 TRANSPORTBETON STŘÍŠKY BETONOVÉ TVAROVKY SLOUPKY PRAHY PANELY SKRUŽE STROPNÍ ESKY TROUBY BETONOVÉ

2 PŘESTAVUJEME JEINEČNOU VÝROBNÍ TECHNOLOGII ŠACHTOVÁ NA EXCELENT A TROUBY HRLOVÉ PATKOVÉ ŠACHTOVÁ NA EXCELENT Technologie lití betonové směsi do kovových forem umožňuje vyrábět vysoce kvalitní šachtová dna. Tvar kynety šachtového dna, napojení přítoků a odtoků zhotovíme pomocí polystyrenového negativu, přesně podle individuálních požadavků zákazníků. Nabízíme koncové profily pro všechna běžně užívaná potrubí až do průměru 1000 mm. Životnost takto vyrobených šachtových den je minimálně 100 let. TROUBY HRLOVÉ PATKOVÉ Jsou vyráběny litím do speciálních kovových forem s hydraulickým ovládáním jednotlivých segmentů formy. Jejich předností je: - rozměrová přesnost trub - patka u trouby nahrazuje podkladní prahy, stabilizuje potrubní systém po celé trase pokládky - snížení drsnosti vnitřního povrchu trub optimalizuje hydraulické poměry proudící kapaliny srovnatelné s kameninou či plastem - vtokové a výtokové šikmé patkové trouby zajišťují přesný tvar šikminy s dodržením krytí výztuže - dlouhá životnost minimálně 100 let Trouby jsou osazeny 2 ks závěsů EHA s nosností á 5t. 2

3 OBSAH: Obchodní a dodavatelské informace Kvalita a ochrana životního prostředí Všeobecné prodejní a dodací podmínky B&BC, a.s. Přehled položek trvale držených skladem Barevnost a povrchy KOMUNIKACE lažby Žlaby, obrubníky, přídlažba Panely Kruhové a kořenové obruby STROPNÍ KONSTRUKCE A ZÁKLAOVÉ PRVKY Stropní desky, základové betonové tvárnice Liapor, polystyren PLOTY Tvarovky, stříšky, panely, palisády, bloky TROUBY Trouby hrdlové, přímé, patkové, podkladní prahy ŠACHTOVÝ PROGRAM Šachtová dna Skruže Přechodové desky, prstence, šachtový program Praha Poklopy Vpusti Obchodní ceník

4 OBCHONÍ A OAVATELSKÉ INFORMACE KOMPLEXNÍ SERVIS Poskytujeme poradenskou službu, odborné konzultace k technickým řešením, stavební projekty. Zasíláme kompletní technické materiály zdarma. TERMÍN OÁVKY: Na základě potvrzené objednávky okamžitě. V dohodnutém termínu, není-li zboží skladem. Realizujeme kompletní pokládku dlažby a stavbu plotů. Na přání zákazníka zajišťujeme automobilovou přepravu po celé ČR. Speciální přeprava - auto s hydraulickou rukou. Po předchozí dohodě možnost nakládky i mimo stanovenou provozní dobu. Bezplatná nakládka zboží ve výrobním areálu. Prodej barevných dlažeb po jednotlivých vrstvách, přírodních dlažeb po ucelených paletách, ostatních výrobků po jednotlivých kusech, bez navýšení ceny. B&BC a. s., Sokolská 464, Zbůch, http: Prodej a expedice: Po - Pá: 06:00 17:00 hod a Po - Pá: 06:00 16:00 hod. V případě požadavku nakládky v době 17:00 20:00 hod. je nutné zaslat na expedici písemnou objednávku a plnou moc (včetně jména řidiče a SPZ dopravního prostředku) nejpozději do hod. Skladbu nakládky nelze v tomto případě měnit! ZPŮSOB ÚHRAY: Fakturou, na základě uzavřené kupní smlouvy. Zálohovou fakturou. Platební kartou. Hotově při odběru zboží. BALENÍ VÝROBKŮ: Zboží je dodáváno na dřevěných vratných EUR paletách rozměru 120 x 80 cm. Zboží je na paletách zajištěno ocelovou nebo PET páskou. ZPŮSOB NAKLÁKY: Zboží je nakládáno vysokozdvižnými vozíky. Část sortimentu (stropní prvky, panely, liapor) je nakládána věžovým jeřábem. (Pouze ve výrobním závodě Zbůch) od Po - Pá: 06:00 14:00 hod. ZPŮSOB POSUZOVÁNÍ VANÝCH PALET VRÁCENÝCH ZÁKAZNÍKEM paletu nepřijímáme z těchto důvodů: 1. viditelně nahnilá nebo ztrouchnivělá 2. viditelně poškozená: chybějící nebo prasklá prkna chybějící ze 1/5 špalek uvolněná prkna nebo špalíky zlomená v kříži (ve středu) 4

5 KVALITA A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ KVALITY VÝROBY Zavedení systému řízení kvality výroby ve společnosti B&BC, a. s. a její neustálé zlepšování spolu s výsledky všech kontrol jsou důkazem o kvalitě a jakosti výrobků a rovněž odpovědnosti firmy při uspokojování rostoucích požadavků zákazníka. Kontrola a zkoušky jsou prováděny nejen vlastní dobře vybavenou laboratoří, ale i externími autorizovanými zkušebnami. Trvalé a vyrovnané výsledky zkoušek jsou doloženy příslušnými certifikáty a ostatními doklady. Prohlášení o shodě Na všechny výrobky je vydáno Prohlášení o shodě, kterým je deklarována shoda vlastností výrobků s požadavky technických norem podle zákona 22/97 Sb. v platném znění. Společnost B&BC, a. s. má od počátku roku 2003 zavedeny a certifikovány systémy řízení kvality podle normy ČSN EN ISO Ověření funkčnosti systémů provedl a certifikáty vydal STAVCERT Praha, certifikační orgán č Systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 (QMS) Certifikát QMS pro: výrobu betonových stavebních prvků výrobu transportbetonu pokládku dlažeb a inženýrských sítí Společnost B&BC, a. s. má od počátku roku 2005 zaveden a certifikován enviromentální systém managementu dle ČSN EN Enviromentální systém managementu dle ČSN EN (EMS) Certifikát EMS pro: výrobu betonových stavebních prvků výrobu transportbetonu pokládku dlažeb a inženýrských sítí Evropské prohlášení o shodě je vydáno na výrobky vyráběné v souladu s evropskými harmonizovanými normami. Technické normy Na všechny výrobky má společnost B&BC, a. s. zpraco vány Podnikové předmětové normy. Technické parametry korespondují s příslušnými normami ČSN, EN. Svůj vztah a péči o životní prostředí vyjadřuje B&BC, a. s. zavedením a důsledným dodržováním zásad systému ochrany životního prostředí. CERTIFIKÁTY PRO VÝROBKY A TRANSPORTBETON Certifikáty na výrobky: Betonové trouby - jen pro trouby bez těsnění Silniční dílce Stropní desky Certifikáty systému řízení výroby: Betony Štípané tvárnice Filigrány Obchodní ceník

6 VŠEOBECNÉ PROEJNÍ A OBCHONÍ POMÍNKY I. ÚVONÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné prodejní a dodací podmínky (dále jen podmínky) jsou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi B & BC, a. s. a kupujícím. Smluvní strany mohou ujednat i další podmínky, popřípadě se od těchto podmínek odchýlit. Toto však musí být uvedeno písemně v kupní smlouvě. 2. Předmětem kupní smlouvy je prodej zboží prodávajícího a jeho koupě kupujícím. Prodávající se zavazuje dodat a kupující odebrat a zaplatit zboží uvedené ve smlouvě za dohodnutých podmínek. 3. Tyto všeobecné prodejní a dodací podmínky neplatí pro prodej čerstvých betonů. II. UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Veškeré úmluvy a dohody mezi prodávajícím a kupujícím týkající se objednávání, dodání a převzetí zboží musí být písemné. 2. Základními doklady jsou objednávka (pouze písemná podoba ), která je považována za návrh kupní smlouvy, dodací list a faktura. V případě prodeje za hotové tyto doklady nahrazuje sloučený doklad, tzv. faktura za hotové a dodací list. 3. Po obdržení objednávky (pouze písemná podoba) prodávající tuto potvrdí, popř. upřesní druh, množství, termín a případné další podmínky uvedené na objednávce a zašle ji zpět kupujícímu. Nevznese-li kupující proti těmto upřesněním ze strany prodávajícího námitky do 2 pracovních dnů po obdržení potvrzené objednávky, považuje se tato objednávka za závaznou. Provedení jakýchkoliv dalších změn v objednávce kupujícím a nové zaslání objednávky prodávajícímu se považuje za nový návrh kupní smlouvy a ruší platnost předchozí objednávky potvrzené prodávajícím. III. CENOVÉ POMÍNKY 1. Cena je stanovena smluvní, na základě ceníku prodávajícího platného v době uskutečnění dodávky. U zakázkové výroby prodávající sdělí na základě technických podkladů a projektové dokumentace cenu kupujícímu samostatně. Ceny jsou stanoveny: a) franko výrobní závod B&BC Zbůch, kde je v ceně zboží zahrnuto naložení na dopravní prostředek kupujícího nebo na jím určený dopravní prostředek specifikovaný v kupní smlouvě, b) cena vč. dopravy, kde je v ceně zboží zahrnuta doprava na stavbu plně naloženým LKW vč. naložení a popř. složení zboží hydraulickou rukou. V případě, že LKW nebude plně vytíženo ( min. množství 20 t ) bude účtována přirážka za dopravu dle individuální kalkulace. 2. Cenové nabídky nad rámec smluvních vztahů jsou závazné 3 měsíce od data vystavení, pakliže není v nabídce uvedeno jinak. 3. Případné změny ceníkové ceny po uzavření kupní smlouvy prodávající oznámí kupujícímu minimálně 15 dnů před začátkem platnosti ceníku. 4. V případě, že kupující zruší závaznou objednávku může prodávající kupujícímu účtovat storno poplatky do výše 20% ceny dodávky zboží. U zboží na zakázku až 100% ceny objednaného zboží. IV. PLATEBNÍ POMÍNKY 1. Při placení zboží v hotovosti vystavuje prodávající tzv. fakturu za hotové. Podpisem této faktury potvrzuje kupující řádné převzetí zboží. Rovněž svým podpisem potvrzuje i řádné seznámení a souhlas s těmito podmínkami. 2. Při placení zboží na fakturu vystavuje fakturu za zboží prodávající. Ujednává se splatnost faktury 14 dnů ode dne vystavení. Zaplacením se rozumí připsání kupní ceny na účet prodávajícího. 3. U zakázkové výroby je prodávající oprávněn požadovat platbu předem. V případě neuhrazení kupní ceny nebude výroba zakázky zahájena. 4. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den z prodlení. 6. Prodávající si vyhrazuje právo v odůvodněných případech od kupujícího vykoupit zpět dodané a zaplacené zboží ( pouze celá originální balení, netýká se zakázkové výroby). V těchto případech je účtován storno poplatek 10 % z kupní ceny. 7. Objednávka potvrzená a nerealizovaná do 30 dnů od potvrzení vývozu zaniká. Objednávky dle cenových nabídek platí po dobu platnosti této nabídky. VI. BALENÍ A ZPŮSOB OPRAVY 1. Prodávající dodává výrobky volně, nebalené (velkorozměrné trouby, šachty, filigrány, prefabrikáty), nebo na paletách, balené ve folii, popř. páskované. 2. Při dodávce zboží na paletách je kupujícímu účtována cena palety neoznačené (znakem EUR nebo B&BC) 30.- Kč + PH jako nevratné, nebo značené EUR a B&BC ve výši 230,- Kč + PH. Hmotnost palety je 30 kg. Palety jsou prodávajícím vykupovány za 230,- Kč + PH, do 6-ti měsíců od data prokazatelného nákupu. Po výše uvedené době může být paleta vykoupena za sníženou cenu 90,- Kč + PH. 3. Přijímány jsou zpět pouze palety nepoškozené, schopné dalšího použití k paletizaci a expedici zboží. 4. Při dodávce zboží ve vacích (Liapor) je kupujícímu účtována cena vaku ve výši 50 Kč + PH. Nepoškozené vaky jsou prodávajícím vykupovány za cenu 30 Kč + PH do 6-ti měsíců od data prokazatelného nákupu. 5. Při dodávce zboží na atypických paletách ( Podhrabové desky ) je kupujícímu účtována cena palety ve výši 750,- Kč + PH. Atypické palety jsou vykupovány kupujícím za 750,- Kč bez PH, do 6-ti měsíců od data prokazatelného nákupu. 6. Uskutečnění dodávky je možné následujícími způsoby: - odběr dopravními prostředky kupujícího - odběr dopravními prostředky prodávajícího na určené místo v dohodnutém termínu 7. Prodej výrobků v přírodním provedení je po ucelených paletách, barevné provedení dlažeb po vrstvách, plotové prvky po kusech (párové prvky SBT a se prodávají v poměru 1:1, pokud nebude ujednáno jinak ). 8. Palety jsou přepáskovány plastovou nebo ocelovou páskou. Pro zabezpečení nákladu je dopravce povinen zajistit náklad na vozidle kurty. V případě špatného kurtování nebude brán zřetel na eventuální poškození zboží při přepravě a následné reklamace. VII. OPOVĚNOST ZA VAY A ZÁRUČNÍ OBA 1. Kupující je povinen reklamovat zjevné vady neprodleně, nejdéle však do 14 dnů od převzetí zboží. Veškeré reklamace lze uplatnit pouze písemnou formou. Za zjevnou vadu se považuje nedodržení příslušných norem, dokumentace a smluvních podmínek ve vzhledu, rozměrech, množství, balení a jakosti provedení. Mechanické poškození vzniklé při dopravě a manipulaci zboží kupujícím, nebo v důsledku nevhodného použití, nemůže být předmětem reklamace. 2. Ostatní skryté vady zboží je povinen kupující u prodávajícího písemně reklamovat nejpozději do jednoho měsíce po zjištění vady a to nejdéle do skončení záruční doby podle odst Za zjevnou ani skrytou vadu zboží nelze považovat případné kolísání barevných odstínů a vznik vápenných výkvětů. Tomuto projevu vlastností přírodních surovin nelze technologicky zcela zabránit. Tyto přirozené jevy nemají vliv na technické vlastnosti výrobků, stanovené příslušnými normami jakosti. 4. Na dodané výrobky poskytuje výrobce záruční lhůtu 60 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Případná reklamace musí být podána písemně, jinak ji nelze uznat. O způsobu vyřešení reklamace se vyhotovuje písemný zápis. V případě prodeje zboží, jehož není prodávající přímým výrobcem se délka záruční doby řídí záruční dobou poskytovanou konkrétním výrobcem. 5. V případě, že kupující zjistí nebo mohl zjistit vadu dodaného zboží před jeho použitím je povinen toto vadné zboží uchovat a odděleně skladovat do vyřízení reklamace. V případě, že takto neučiní nevzniká jeho nárok na náhradu případně vzniklé škody. V. EXPEIČNÍ A OACÍ POMÍNKY 1. Termín plnění je stanoven potvrzením závazné objednávky kupujícímu, popřípadě kupní smlouvou zakázkové výroby. V potvrzeném termínu se prodávající zavazuje kupujícímu zboží vydat a kupující se zavazuje zboží odebrat. Termín vydání může být ve vyjímečných případech posunut, pokud venkovní teplo ty klesnou pod bod mrazu a výroba musí být z tohoto důvodu pozastavena. 2. Rozsah pracovní doby expedice výrobků, platný pro dané období roku, je k dispozici na webových stránkách prodávajícího ( 3. odávka je splněna: a) naložením na dopravní prostředek kupujícího nebo předáním dopravci, kterého určí kupující b) předáním popř. složením zboží na stavbě nebo na místě určeném kupujícím 4. Při převzetí, resp. při odběru zboží dle 3a) musí odebírající osoba předložit plnou moc k odběru, popř. opis objednávky nebo musí být na jméno řidiče a číslo auta tato plná moc zaslána kupujícím (faxem, em). Obsluha dopravních prostředků je povinna se chovat tak, aby nezpůsobila v areálu odběratele škodu na životním prostředí a dodržovala platné zákony o ochraně životního prostředí. Při předání zboží dle 3b) je kupující povinen zajistit převzetí zboží, v jím určeném místě oprávněným zástupcem. Jméno oprávněného zástupce bude uvedeno na objednávce popř. plné moci. 5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí věcí (podpisem dodacího listu kupujícím, jeho zástupcem nebo dopravcem) VIII. OSTOUPENÍ O SMLOUVY 1. Ujednává se, že prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že kupující porušuje platební podmínky. Prodávající v takovémto případě neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy. Kupující je povinen uhradit však účelně vynaložené náklady vzniklé prodávajícímu do odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé straně prokazatelným způsobem. IX. ŘEŠENÍ SPORNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ 1. Strany se zavazují veškeré sporné záležitosti vzniklé z titulu dodávek zboží řešit smírnou cestou. V případě, že nedojde k dohodě o vyřešení sporných záležitostí rozhodne na návrh jedné ze smluvních stran příslušný soud. X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, platí příslušná ustanovení ob čanského zákoníku u soukromých osob nebo obchodního zákoníku u podnikatelů. Případné změny a doplňky lze provést pouze písemně. Tyto Všeobecné prodejní a dodací podmínky nabývají platnosti dne

7 PŘEHLE POLOŽEK TRVALE RŽENÝCH SKLAEM KOMUNIKACE OSTUPNOST VÝROBKŮ POVRCH JEMNÝ POLOHRUBÝ VYMÝVANÝ RUMPLOVANÝ PEMRLOVANÝ název značka výška přírodní hnědá antracit karamel bílá colormix přírodní hnědá antracit karamel bílá colormix granit přírodní colormix Ičko TBX Ičko TBX Ičko TBX 6-20 půlka 60 Ičko TBX 6-20 kraj 60 Ičko TBX 6-20 rovná 60 Ičko TBX Ičko TBX 8-20 půlka 80 Ičko TBX 8-20 kraj 80 Kostka TBX Kostka TBX Bloček TBX Bloček TBX 6-21pro nevidomé 60 Bloček TBX Bloček TBX 8-21pro nevidomé 80 Čtverec TBX Čtverec TBX Krajník TBX Krajník TBX Šestihran TBX Kosočtverec TBX Tria TBX , 4 1,3,8 3 Historie I TBX , 4 1,3,8 Historie II TBX , 4 1,3,8 Historie III TBX , 4 1,3,8 Kvarta kámen č.1 TBX označuje položky a barevné varianty vedené trvale skladem 1,3,4,8 čísla v tabulce označují číselné varianty colormixů vedené trvale skladem název značka POVRCH HLAKÝ POVRCH ŠTÍPANÝ Obrubník parkový ABO Obrubník parkový mini ABO Palisáda čtvercová hladká PHX délka šířka výška přírodní Žlábek TBM /80 karamel přírodní STANAR M1 COLOR M2 COLOR M2 karamel COLOR M2 melír 3 SUPERCOLOR M2 melír 4 SUPERCOLOR M2 Palisáda trapézová PTS / Tvarovka plotová SBT Tvarovka plotová SBT Tvarovka plotová SBT Tvarovka sloupková SBTS Stříška plotová ZSS Stříška sloupková ZSH označuje položky a barevné varianty vedené trvale skladem Přirážky za podlimitní výrobu a atypické výrobky: V případě požadavku na dodávku dlažby, která není vedena jako skladová zásoba (tzn. označení trvale skladem ), účtujeme následující přirážky: Množství: Přirážka k ceníkové ceně: méně než 50 m 2 individuální kalkulace m 2 30 % nad 100 m 2 ceníková cena Ceny ostatních výrobků neuvedených v ceníku jsou kalkulovány individuálně. odací termíny jsou potvrzovány dle kapacitních možností výrobní linky, zpravidla však do 2 až 4 týdnů. BAREVNÉ KOMBINACE, MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ ŠTÍPANÉHO PROGRAMU A RUHY Název colormixu kombinace barev Název melíru kombinace barev colormix 1 ( - hnědá) melír 3 ( antracit) colormix 2 ( ) melír 4 (žlutá karamel ) colormix 3 ( antracit) BC - provedení z bílého cementu colormix 4 (žlutá karamel) Materiálové složení štípaného programu colormix 5 (bílá hnědá) barvený beton s přídavkem ušlechtilého kame- SUPERCOLOR M2 colormix 6 (žlutá BC) niva colormix 7 (žlutá antracit) barvený beton s přídavkem ušlechtilého kame- COLOR M2 colormix 8 (žlutá karamel BC) niva colormix 9 (šedivá antracit) STANAR M1 štípaný prostý beton Poznámka: colormix 2, 5, 7, 9 pouze zakázková výroba. GRANIT M3 imitace žuly Obchodní ceník

8 BAREVNOST A POVRCHY POVRCHY A BAREVNOST LAŽEB POVRCHY LAŽEB Jemný Polohrubý Hrubý Vymývaný Rumplovaný Pemrlovaný Přírodní Okrová BAREVNOST LAŽEB Jemný Polohrubý Hrubý Jemný Polohrubý Hrubý Karamel Červená Jemný Polohrubý Hrubý Jemný Polohrubý Hrubý Hnědá Antracit Jemný Polohrubý Hrubý Jemný Polohrubý Hrubý Bílá Žlutá Jemný Polohrubý Hrubý Jemný Polohrubý Hrubý 8

9 BAREVNOST A POVRCHY POVRCHY A BAREVNOST LAŽEB BAREVNOST LAŽEB - COLORMIX Colormix 1 Colormix 3 kombinace barev ( - hnědá) kombinace barev ( antracit) Colormix 4 Colormix 8 kombinace barev (žlutá karamel) kombinace barev (žlutá karamel BC) ŠTÍPANÉ POVRCHY PLOTŮ A PALISÁ Přírodní Červený Okrový Melír 3 Melír 4 Karamel Granit Povrchy: jemný polohrubý hrubý pemrlovaný rumplovaný vymývaný kamenivo frakce (0-1 mm) kamenivo frakce (1-3 mm) kamenivo frakce (2-5 mm) zrnitý povrch s bílými a černými kamínky uměle ostařený povrch omíláním v bubnu dochází k otlučení povrchu, hran i rohů struktura drobných kamínků na povrchu Veškeré naše dlažby, palisády a obrubníky umožňují použití chemických rozmrazovacích látek pro zimní údržbu. Obchodní ceník

10 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY KOMUNIKACE ZÁMKOVÉ LAŽBY TBX IČKO TBX Ičko TBX Ičko půlka TBX Ičko kraj TBX Ičko rovná STROPNÍ KONSTRUKCE, ZÁKLAOVÉ PRVKY skladebné množství hmotnost hmotnost počet nakládané množství () délka šířka výška m 2 /pal kg/m 2 kg/pal ks/m 2 kamion 24t kamion 28t Ičko TBX , ,98 298,80 m 2 Ičko TBX , ,28 209,20 m 2 Ičko půlka TBX , ,56 213,60 m 2 Ičko kraj TBX , ,60 216,00 m 2 Ičko rovná TBX , ,28 209,16 m 2 Ičko rovná půlka TBX , ,28 209,16 m 2 Ičko TBX , ,80 157,70 m 2 Ičko TBX 8-20 (pro strojní pokládku) ,00 142,50 m 2 Ičko půlka TBX , ,50 160,20 m 2 Ičko kraj TBX ,00 153,00 m 2 Ičko rovná TBX , ,80 157,70 m 2 Ičko TBX , ,24 119,52 m 2 Ičko TBX (pro strojní pokládku) , ,08 124,80 m 2 Ičko rovná TBX , ,24 119,52 m 2 PLOTY TROUBY ŠACHTOVÝ PROGRAM Ičko TBX 4-20 Ičko TBX 6-20 Ičko půlka TBX 6-20 Ičko kraj TBX 6-20 Ičko rovná TBX 6-20 Ičko rovná půlka TBX 6-20 Ičko TBX 8-20 Ičko TBX 8-20 (pro strojní pokládku) Ičko půlka TBX 8-20 Ičko kraj TBX 8-20 Ičko rovná TBX 8-20 Ičko TBX Ičko TBX (pro strojní pokládku) Ičko rovná TBX přírodní karamel povrch JEMNÝ bílá žlutá Colormix 4,8 Colormix 1,3 přírodní povrch POLOHRUBÝ karamel bílá žlutá Colormix 4,8 Colormix 1,3 126,- 209,- 262,- 220,- 167,- 220,- 272,- 230,- 121,- 204,- 257,- 215,- 162,- 215,- 267,- 225,- 137,- 210,- 262,- 221,- 168,- 221,- 274,- 231,- 131,- 203,- 255,- 214,- 161,- 214,- 267,- 224,- 179,- 231,- 284,- 242,- 189,- 242,- 294,- 252,- 172,- 224,- 277,- 235,- 182,- 235,- 287,- 245,- 179,- 231,- 284,- 242,- 189,- 242,- 294,- 252,- 172,- 224,- 277,- 235,- 182,- 235,- 287,- 245,- 179,- 247,- 172,- 240,- 200,- 247,- 193,- 240,- 191,- 261,- 313,- 271,- 219,- 292,- 324,- 282,- 182,- 251,- 303,- 261,- 209,- 282,- 314,- 272,- 208,- 261,- 198,- 251,- 229,- 282,- 334,- 292,- 240,- 292,- 219,- 272,- 324,- 282,- 230,- 282,- 229,- 282,- 334,- 292,- 240,- 292,- 219,- 272,- 324,- 282,- 230,- 282,- 219,- 271,- 209,- 261,- 272,- 325,- 260,- 313,- 272,- 260,- 283,- 335,- 271,- 323,- 10

11 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZÁMKOVÉ LAŽBY TBX VLNKA TBX Vlnka TBX Vlnka kraj TBX Vlnka půlka TBX Vlnka rovná skladebné množství hmotnost hmotnost počet nakládané množství () m 2 /pal kg/m 2 kg/pal ks/m délka šířka výška 2 kamion 24t kamion 28t Vlnka TBX , ,50 210,00 m 2 Vlnka (P/K) TBX ,5/ , , P+26K 178,50 210,00 m 2 Vlnka rovná TBX , , ,50 210,00 m 2 Vlnka rovná (P/K) TBX ,5/ , , P+26K 178,50 210,00 m 2 Vlnka TBX ,5 80 8, ,25 157,50 m 2 Vlnka (P/K) TBX ,5/ ,5 80 8, P+26K 131,25 157,50 m 2 Vlnka rovná TBX ,5 80 8, ,25 157,50 m 2 Vlnka rovná (P/K) TBX ,5/ ,5 80 8, P+26K 131,25 157,50 m 2 Vlnka TBX , ,00 112,00 m 2 Vlnka TBX 6-24 Vlnka (P/K) TBX 6-24 Vlnka rovná TBX 6-24 Vlnka rovná (P/K) TBX 6-24 Vlnka TBX 8-24 Vlnka (P/K) TBX 8-24 Vlnka rovná TBX 8-24 Vlnka rovná (P/K) TBX 8-24 Vlnka TBX (P/K) půlka, kraj přírodní karamel povrch JEMNÝ bílá žlutá Colormix 4,8 Colormix 1,3 přírodní povrch POLOHRUBÝ karamel bílá žlutá Colormix 4,8 Colormix 1,3 176,- 221,- 266,- 230,- 185,- 230,- 275,- 239,- 169,- 214,- 259,- 223,- 178,- 223,- 267,- 232,- 194,- 239,- 284,- 248,- 203,- 248,- 294,- 257,- 187,- 232,- 277,- 241,- 276,- 241,- 287,- 250,- 186,- 230,- 179,- 223,- 212,- 257,- 205,- 250,- 209,- 249,- 297,- 258,- 229,- 259,- 306,- 268,- 199,- 239,- 287,- 248,- 219,- 249,- 296,- 258,- 229,- 268,- 316,- 278,- 240,- 278,- 219,- 258,- 306,- 268,- 230,- 268,- 209,- 249,- 199,- 239,- 229,- 269,- 219,- 259,- 277,- 317,- 275,- 302,- TX Active beton a výrobky z něj čistí okolní prostředí. Pomáhá životnímu prostředí a šetří i významné prostředky na údržbu staveb. Zakázková výroba s individuálními cenami. Obchodní ceník

12 KOMUNIKACE KOMUNIKACE STROPNÍ KONSTRUKCE, ZÁKLAOVÉ PRVKY SKLAEBNÉ LAŽBY, VELKOPLOŠNÉ LAŽBY TBX BLOČEK, KOSTKA, ČTVEREC, KOSOČTVEREC, ŠESTIHRAN, KRAJNÍK Kostka Bloček Bloček pro nevidomé Čtverec Šestihran Kosočtverec Krajník10-25 Krajník10-50 skladebné množství hmotnost hmotnost počet nakládané množství () délka šířka výška m 2 /pal kg/m 2 kg/pal ks/m 2 kamion 24t kamion 28t Kostka TBX , ,52 211,20 m 2 Kostka TBX , ,00 158,40 m 2 Bloček TBX , ,48 311,04 m 2 Bloček TBX , ,32 207,36 m 2 Bloček TBX 6-21 pro nevidomé , ,32 207,36 m 2 Bloček TBX , ,40 153,60 m 2 Bloček TBX 8-21 pro nevidomé , ,40 153,60 m 2 Čtverec TBX , ,32 207,36 m 2 Čtverec TBX , ,40 153,60 m 2 Čtverec TBX 8-22 rovný , ,40 153,60 m 2 Čtverec TBX , ,25 184,32 207,36 m 2 Šestihran TBX ,00 216,00 m 2 Kosočtverec TBX , ,12 218,04 m 2 Krajník TBX , ,52 120,96 m 2 Krajník TBX ,00 120,00 m 2 PLOTY TROUBY ŠACHTOVÝ PROGRAM Kostka TBX 6-10 Kostka TBX 8-10 Bloček TBX 4-21 Bloček TBX 6-21 Bloček TBX 6-21 pro nevidomé Bloček TBX 8-21 Bloček TBX 8-21 pro nevidomé Čtverec TBX 6-22 Čtverec TBX 8-22 Čtverec TBX 8-22 rovný Čtverec TBX 6-44 Šestihran TBX 6-23 Kosočtverec TBX 6-26 Krajník TBX Krajník TBX povrch JEMNÝ povrch POLOHRUBÝ povrch VYMÝVANÝ povrch RUMPLOVANÝ PEMRLOVANÝ přírodní bílá bílá bílá karamel žlutá Colormix 1,3 přírodní karamel žlutá Colormix1,3 přírodní karamel karamel colormix 1,3 karamel žlutá Colormix4,8 Colormix 4,8 195,- 247,- 300,- 258,- 205,- 258,- 310,- 268,- 257,- 310,- 362,- 373,- 383,- 373,- 188,- 240,- 293,- 251,- 198,- 251,- 303,- 261,- 250,- 303,- 355,- 366,- 376,- 366,- 209,- 247,- 314,- 272,- 220,- 272,- 325,- 283,- 272,- 325,- 377,- 388,- 399,- 388,- 199,- 237,- 304,- 262,- 210,- 262,- 315,- 273,- 262,- 315,- 367,- 378,- 389,- 378,- 126,- 209,- 262,- 220,- 167,- 220,- 272,- 230,- 121,- 204,- 257,- 215,- 162,- 215,- 267,- 225,- 137,- 210,- 263,- 221,- 168,- 221,- 274,- 231,- 221,- 273,- 326,- 284,- 347,- 336,- 131,- 203,- 256,- 214,- 161,- 214,- 267,- 224,- 214,- 266,- 219,- 277,- 340,- 329,- 454,- 514,- 447,- 507,- 191,- 261,- 313,- 271,- 219,- 271,- 324,- 281,- 271,- 324,- 376,- 387,- 387,- 182,- 251,- 303,- 261,- 209,- 261,- 314,- 271,- 261,- 314,- 366,- 377,- 377,- 532,- 589,- 522,- 579,- 209,- 262,- 314,- 272,- 220,- 272,- 325,- 283,- 272,- 325,- 377,- 388,- 202,- 255,- 307,- 265,- 213,- 265,- 318,- 276,- 265,- 318,- 370,- 381,- 230,- 283,- 335,- 293,- 241,- 293,- 346,- 304,- 293,- 346,- 398,- 408,- 220,- 273,- 325,- 283,- 231,- 283,- 336,- 294,- 283,- 336,- 388,- 398,- 230,- 293,- 220,- 283,- 209,- 262,- 314,- 272,- 220,- 272,- 325,- 283,- 272,- 325,- 377,- 388,- 202,- 255,- 307,- 265,- 213,- 265,- 318,- 276,- 265,- 318,- 370,- 381,- 230,- 283,- 335,- 293,- 241,- 293,- 346,- 303,- 223,- 276,- 328,- 286,- 234,- 286,- 339,- 296,- 230,- 283,- 335,- 293,- 241,- 293,- 346,- 303,- 223,- 276,- 328,- 286,- 234,- 286,- 339,- 296,- 283,- 335,- 271,- 323,- 283,- 335,- 271,- 323,- 12

13 KOMUNIKACE TBX ČTVEREC SKLAEBNÉ LAŽBY, VELKOPLOŠNÉ LAŽBY TBX 4-33 TBX 4-44 TBX 6-44 TBX 5-55 skladebné počet množství hmotnost hmotnost nakládané množství () délka šířka výška ks/m 2 ks/pal kg/ks kg/pal kamion 24t kamion 28t přírodní lažba TBX , ks 22,- NOVINKA 21,- lažba TBX , ks 31,- NOVINKA 29,- Čtverec TBX , ks 34,- 32,- Čtverec TBX , ks 90,- NOVINKA 88,- barevné provedení a nadstandardní povrchy viz. skladebné dlažby TBM VEGETAČNÍ A ZATRAVŇOVACÍ LAŽBY TBM vegetační tvárnice TBM zatravňovací tvárnice vegetační tvárnice TBM zatravňovací tvárnice TBM NOVINKA zatravňovací tvárnice TBM skladebné množství hmotnost hmotnost počet nakládané množství () délka šířka výška ks/pal kg/ks kg/pal ks/m 2 kamion 24t kamion 28t přírodní , ks 292,- 283,- karamel , , ks 55,- 79,- 53,- 77, , ks 65,- 94,- 63,- 92,- Obchodní ceník

14 KOMUNIKACE KOMUNIKACE HISTORICKÉ LAŽBY TBX HISTORIE STROPNÍ KONSTRUKCE, ZÁKLAOVÉ PRVKY Historie I TBX 6-16 Historie I TBX 8-16 Historie II TBX 6-17 Historie II TBX 8-17 Historie III TBX 6-18 Historie III TBX 8-18 skladebné množství hmotnost hmotnost počet nakládané množství () délka šířka výška m 2 /pal kg/m 2 kg/pal ks/m 2 kamion 24t kamion 28t Historie I TBX , m 2 Historie I TBX m 2 Historie II TBX , m 2 Historie II TBX , m 2 Historie III TBX 6-18 NOVINKA , m 2 Historie III TBX 8-18 NOVINKA m 2 povrch JEMNÝ povrch POLOHRUBÝ PLOTY TROUBY Historie I TBX 6-16 Historie I TBX 8-16 Historie II TBX 6-17 Historie II TBX 8-17 Historie III TBX 6-18 NOVINKA Historie III TBX 8-18 NOVINKA přírodní karamel bílá žlutá Colormix 4,8 Colormix 1,3 přírodní karamel bílá žlutá Colormix 4,8 Colormix 1,3 220,- 272,- 325,- 283,- 230,- 283,- 335,- 293,- 213,- 265,- 318,- 276,- 223,- 276,- 328,- 286,- 230,- 283,- 345,- 293,- 241,- 293,- 346,- 304,- 220,- 273,- 335,- 283,- 231,- 283,- 336,- 294,- 220,- 272,- 325,- 283,- 230,- 283,- 335,- 293,- 213,- 265,- 318,- 276,- 223,- 276,- 328,- 286,- 230,- 283,- 345,- 293,- 241,- 293,- 346,- 304,- 220,- 273,- 335,- 283,- 231,- 283,- 336,- 294,- 220,- 272,- 325,- 283,- 230,- 283,- 335,- 293,- 213,- 265,- 318,- 276,- 223,- 276,- 328,- 286,- 230,- 283,- 345,- 293,- 241,- 293,- 346,- 304,- 220,- 273,- 335,- 283,- 231,- 283,- 336,- 294,- ŠACHTOVÝ PROGRAM 14

15 KOMUNIKACE TBX TRIA, TBX KVARTA HISTORICKÉ LAŽBY TBX Tria 6-14 kámen č. 1 TBX Tria 6-14 kámen č. 2 TBX Tria 6-14 kámen č. 3 TBX Kvarta 8-13 kámen č. 1 TBX Kvarta 8-13 kámen č. 2 TBX Kvarta 8-13 kámen č. 3 TBX Kvarta 8-13 kámen č. 4 skladebné množství hmotnost hmotnost počet nakládané množství () délka šířka výška m 2 /pal kg/m 2 kg/pal ks/m 2 kamion 24t kamion 28t Tria kámen č.1 TBX Tria kámen č.2 TBX , m 2 Tria kámen č.3 TBX Kvarta kámen č.1 TBX 8-13 NOVINKA Kvarta kámen č.2 TBX 8-13 NOVINKA , Kvarta kámen č.3 TBX 8-13 NOVINKA m 2 Kvarta kámen č.4 TBX 8-13 NOVINKA přírodní povrch JEMNÝ povrch POLOHRUBÝ povrch VYMÝVANÝ povrch RUMPLOVANÝ PEMRLOVANÝ karamel bílá žlutá Colormix Colormix 1,3 4,8 přírodní karamel bílá žlutá Colormix Colormix 1,3 4,8 bílá přírodní karamel žlutá colormix karamel karamel 1,3 Tria kámen č.1 TBX 6-14 Tria kámen č.2 TBX 6-14 Tria kámen č.3 TBX ,- 272,- 325,- 283,- 230,- 283,- 335,- 293,- 283,- 335,- 388,- 398,- 408,- 398,- 213,- 265,- 318,- 276,- 223,- 276,- 328,- 286,- 276,- 328,- 381,- 391,- 401,- 391,- Kvarta kámen č.1 TBX 8-13 NOVINKA Kvarta kámen č.2 TBX 8-13 NOVINKA 258,- 309,- 361,- 319,- 268,- 319,- 371,- 330,- 319,- 371,- 422,- 433,- 443,- 433,- Kvarta kámen č.3 TBX ,- 299,- 351,- 309,- 258,- 309,- 361,- 320,- 309,- 361,- 412,- 423,- 433,- 423,- NOVINKA Kvarta kámen č.4 TBX 8-13 NOVINKA Obchodní ceník

16 KOMUNIKACE ŠACHTOVÝ TRANSPORTBETON PROGRAM ŠACHTOVÝ TROUBY PROGRAM PLOTY TROUBY STROPNÍ KONSTRUKCE, PLOTY ZÁKLAOVÉ PRVKY KOMUNIKACE OVOŇOVACÍ ŽLABY, PŘÍLOŽNÁ ESKA, KABELOVÉ ŽLABY A ESKY KABELOVÉ ŽLABY TK 1 kabelový žlab Kabelový žlab TK 1 Krycí deska K 1 Kabelový žlab KZ 2 Krycí deska K 2 Kabelový žlab KZ 3 Krycí deska K TBM OVOŇOVACÍ ŽLABY A ESKA TBM 8-60 TBM TBM TBM TBM TBM 2-25 Odvodňovací žlab TBM 8-60 Odvodňovací žlab TBM Odvodňovací žlab TBM Odvodňovací žlab TBM Odvodňovací žlab TBM Příložná deska TBM TK, KZ, K KABELOVÉ ŽLABY A ESKA K 1 krycí deska zboží zboží zboží zboží zboží zboží skladebné nakládané množství () množství hmotnost hmotnost přírodní karamel délka šířka výška tloušťka ks/pal kg/ks kg/pal kamion 24t kamion 28t ks 61,- 58, ks 134,- 130, ks 147,- 142, ks 40,- 52,- 39,- 50, ks 63,- 60, ks 46,- 44,- KZ 2 kabelový žlab K 2 krycí deska KZ 3 kabelový žlab skladebné množství hmotnost hmotnost nakládané množství () délka šířka výška ks/pal kg/ks kg/pal kamion 24t kamion 28t K 3 krycí deska / ks 150,- 143, / , ks 26,- 24,- Kč/ / , ks 120,- 114, / , ks 35,- 32, / ks 212,- 202, / ks 101,- 96,- 16

17 KOMUNIKACE ABO SILNIČNÍ OBRUBNÍKY ABO 1-15 ABO /2 ABO 2-15 ABO /2 ABO 2-15 R3 ABO 2-15 ABO 2-15 ABO 5-30 přechodový rohový ABO 5-30 R0,5 ABO 5-30 R1,0 skladebné nakládané množství () množství hmotnost hmotnost délka šířka výška ks/pal kg/ks kg/pal kamion 24t kamion 28t přírodní karamel ABO ks 141,- 183,- silniční 135,- 177,- ABO / ks 112,- 130,- silniční 109,- 127,- ABO ks 95,- 142,- silniční 90,- 136,- ABO / ks 78,- 94,- silniční 75,- 91,- ABO / ks 388,- 419,- rohový, vnitřní silniční 385,- 416,- ABO / ks 388,- 419,- rohový, vnější silniční 385,- 416,- ABO / ks 251,- 293,- přechodový levý silniční 238,- 280,- 4+4 ABO / ks 251,- 293,- přechodový pravý silniční 238,- 280,- ABO 2-15 R3* ks 251,- 283,- vnější silniční (24ks do kruhu) 247,- 279,- ABO 2-15 R2* ks 251,- 283,- vnější silniční (16ks do kruhu) 247,- 279,- ABO 2-15 R1* ks 251,- 283,- vnější silniční ( 8ks do kruhu) 247,- 279,- ABO 2-15 R0,5* ks 251,- 283,- vnější silniční ( 4ks do kruhu) 247,- 279,- ABO ks 98,- 113,- nájezdový silniční 95,- 110,- ABO / ks 251,- vnější silniční pro kruhové objezdy 247,- ABO 5-30 R0, / ks 251,- vnější silniční pro kruhové objezdy 247,- ABO 5-30 R1, / ks 251,- vnější silniční pro kruhové objezdy 247,- * délka = délka vnějšího oblouku Obchodní ceník

18 KOMUNIKACE TROUBY PLOTY STROPNÍ KONSTRUKCE, ZÁKLAOVÉ PRVKY KOMUNIKACE OBRUBNÍKY ABO ABO chodníkový ABO skladebné nakládané množství () množství hmotnost hmotnost délka šířka výška ks/pal kg/ks kg/pal kamion 24t kamion 28t přírodní karamel */ * / / /504 ks 87,- 104,- 84,- 101,- ABO chodníkový */ * / / /504 ks 89,- 104,- 86,- 101,- * do vyprodání zásob PŘÍLAŽBA ABO CHONÍKOVÉ ABO PARKOVÉ ABO ABO ABO ABO ABO ABO parkový mini ABO parkový ABO parkový ABO sadový ABO sadový Krajník skladebné nakládané množství () množství hmotnost hmotnost délka šířka výška ks/pal kg/ks kg/pal kamion 24t kamion 28t Krajník TBX KRAJNÍK přírodní karamel , ks 29,- 38,- 28,- 37, / / / /1305 ks 47,- 73,- 45,- 71, ks 27,- 41,- 26,- 40, , ks 78,- 104,- 75,- 101, ks 51,- 73,- 49,- 71,- ŠACHTOVÝ PROGRAM Krajník TBX Krajník TBX skladebné nakládané množství () množství hmotnost hmotnost počet délka šířka výška ks/pal kg/ks kg/pal ks/bm kamion 24t kamion 28t přírodní karamel / ks 8,84 10,47 8,78 10, / ks 35,38 41,88 35,13 40,38 18

19 KOMUNIKACE IZ SILNIČNÍ SILNIČNÍ PANELY, KRYCÍ PANELY IZ 1/10 pro zatížení 60t IZ 2/10 pro zatížení 30t IZ 2/10-1/2 IZ 12/19 Silniční panel IZ 1/10 Silniční panel IZ 2/10 Silniční panel IZ 2/10-1/2 Silniční panel IZ 12/19 Silniční panel IZ 13/19 skladebné množství plocha hmotnost nakládané množství () délka šířka výška ks/pal m 2 /ks kg/ks kamion 24t kamion 28t volně 3, ks 3 500, , volně 3, ks 2 950, , volně 1, ks 1 450, , volně ks 5 900, , volně ks 4 650, , KP KRYCÍ KP 1/10 pro zatížení 3t KP 2/10 pro zatížení 3t KP 2/10-1/2 KP 12/19 Krycí panel KP 1/10 Krycí panel KP 2/10 Krycí panel KP 2/10-1/2 Krycí panel KP 12/19 Krycí panel KP 13/19 skladebné množství plocha hmotnost nakládané množství () délka šířka výška ks/pal m 2 /ks kg/ks kamion 24t kamion 28t volně 3, ks 3 150, , volně 3, ks 2 150, , volně 1, ks 1 150, , volně ks 5 250, , volně ks 3 950, ,- Obchodní ceník

20 KOMUNIKACE ŠACHTOVÝ TRANSPORTBETON PROGRAM ŠACHTOVÝ TROUBY PROGRAM PLOTY TROUBY STROPNÍ KONSTRUKCE, PLOTY ZÁKLAOVÉ PRVKY KOMUNIKACE KRUHOVÁ A KOŘENOVÁ OBRUBA Obruba kruhová YBX 180/40 Kořenová obruba YBX 325/175 YBX 325/175 kořenová obruba MŘÍŽ, RÁM, KOŠ PRO KOŘENOVOU OBRUBU Mříž litinová YBX 180/40 obruba kruhová OKRASNÝ KVĚTINÁČ YBX 13/5 YBX 165/25 nástavec k. o. Ochranný koš kmene stromu YBX KRUHOVÁ Skladebné množství hmotnost nakládané množství () vnitřní Ø vnější Ø výška ks/pal kg/ks kamion 24t kamion 28t volně ks 4 800, , YBX KOŘENOVÁ Skladebné množství hmotnost nakládané množství () vnitřní Ø vnější Ø výška ks/pal kg/ks kamion 24t kamion 28t 1 750/ / volně ks , , volně ks 3 100,- Nástavec kořenové obruby* YBX 165/ ,- * na nástavec kořenové obruby nelze usadit mříž Mříž litinová dělená* Rám mříže na koř. obrubu* MŘÍŽ, RÁM, KOŠ Skladebné množství hmotnost nakládané množství () vnitřní Ø vnější Ø výška ks/pal kg/ks kamion 24t kamion 28t Kč/ Kč/ Kč/ volně ks , , volně ks , ,- Ochranný koš kmene stromu 380/ volně ks nabídkou nabídkou * tvoří komplet, nelze osadit samostatně Okrasný květináč YBX 13/5 Skladebné množství hmotnost nakládané množství () vnitřní Ø vnější Ø výška ks/pal kg/ks kamion 24t kamion 28t YBX ks 4 900, ,- Kč/ 20

21 STROPNÍ KONSTRUKCE PZ STROPNÍ ESKY PZ 10 PZ 20 PZ 21 PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ skladebné množství objem hmotnost nakládané množství () světlost délka šířka výška ks/pal m3 kg/ks kamion 24t kamion 28t volně 0, ks 1 190, , volně 0, ks 1 302, , volně 0, ks 1 452, , volně 0, ks 1 625, , , ks 121,- 118, , ks 145,- 141, , ks 162,- 158, , ks 191,- 186, , ks 225,- 220, volně 0, ks 315,- 310, volně 0, ks 372,- 366, volně 0, ks 446,- 438, , ks 121,- 118, volně 0, ks 329,- 323, volně 0, ks 387,- 379, volně 0, ks 458,- 448, volně 0, ks 575,- 564, volně 0, ks 604,- 593, volně 0, ks 712,- 699, volně 0, ks 792,- 778,- Obchodní ceník

22 STROPNÍ KONSTRUKCE + ZÁKLAOVÉ PRVKY KOMUNIKACE STROPNÍ KONSTRUKCE, ZÁKLAOVÉ PRVKY STROPNÍ ESKY FILIGRÁNY Výrobu filigránů zajišťujeme na zakázku. Výrobní možnosti: max. délka - 8,20 m Podklady pro zpracování cenové nabídky: max. šířka - 2,70 m - půdorys podlaží objektu pro zastropení tloušťka - 0,065 m - půdorys krovu - podélný a příčný řez objektem Zajišťujeme a dodáváme: - statický výpočet - výrobu horní výztuže Orientační cena: - od 480 Kč/ m 2, závisí na členitosti půdorysu podlaží - výrobu panelů - dopravu na stavbu ZÁKLAOVÉ BETONOVÉ TVÁRNICE ZBT PLOTY ZBT 15 ZBT 20 ZBT 30 ZBT 40 ZBT 50 skladebné nakládané množství () množství množství množství hmotnost hmotnost ks/m 2 délka šířka výška ks/m3 svislé plochy ks/pal kg/ks kg/pal kamion 24t kamion 28t Kč/ TROUBY Základové betonové tvárnice ZBT , ks 27,- 25,- Základové betonové tvárnice ZBT ks 30,- 29,- Základové betonové tvárnice ZBT , ks 34,- 32,- ŠACHTOVÝ PROGRAM Základové betonové tvárnice ZBT 40 Základové betonové tvárnice ZBT ks 41,- 39, ks 41,- 39,- 22

23 LIAPOR LIAPOR VE VACÍCH, LIAPOR V PYTLÍCH LIAPOR FRAKCE 1-4, 4-8, 8-16 sypaná objemová množství hmotnost součinitel tep. nakládané množství () hmotnost kg/m 3 ks/pal kg/ks vodivosti I [W.m-1 K-1] kamion 24t kamion 28t Liapor ve vacích 1 m3 1-4 zboží 500 ± 15 % volně 500 ±15 % 0, m ,- Liapor ve vacích 1 m3 4-8 zboží 350 ± 15 % volně 350 ±15 % 0, m ,- Liapor ve vacích 1 m zboží 275 ± 15 % volně 275 ±15 % 0, m ,- - cena vaku (obalu) viz VPP str. 2 (vaky jsou účtovány v ceně 50,- Kč/ks, zpět výkup za 30,- Kč/ks 2 745, , ,- Liapor v pytlích PE 50 L 1-4 zboží 500 ± 15 % ±15 % 0, ks 174,- 163,- Liapor v pytlích PE 50 L 4-8 zboží 350 ± 15 % 36 15±10 % 0, ks 158,- 148,- Liapor v pytlích PE 50 L 8-16 zboží 275 ± 15 % 36 13,8±15 % 0, ks 158,- 148,- RCENÝ POLYSTYREN sypná objemová hmotnost kg/m 3 součinitel tep. vodivosti I [W.m-1 K-1] Kč/ rcený polystyren zrnitost 0-5 mm zboží 0,035 m 3 60,- rcený polystyren zrnitost 0-10 mm zboží 0,035 m 3 80,- rcený polystyren zrnitost 0-50 mm zboží 0,035 m 3 100,- Bílý polystyren konstantního složení dle ČSN EN EPS 150 S - samozhášlivý cena závod Zbůch bez PH Použití: - stavebnictví - izolačně-tepelný zásyp - součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mk - příměs do betonu - zemědělství - příměs k odlehčení půdy - ostatní - náplň do sedacích vaků - balení: 1 pytel = 0,4 m 3 Obchodní ceník

24 PLOTY KOMUNIKACE TVAROVKA PLOTOVÁ ŠTÍPANÁ A SLOUPKOVÁ SBT, SBTS TVAROVKA PLOTOVÁ ŠTÍPANÁ A SLOUPKOVÁ SBT SBT SBT SBTS SBT SBT SBT STROPNÍ KONSTRUKCE, ZÁKLAOVÉ PRVKY PLOTY zobrazení štípaných ploch Tvarovka plotová jednostranně štípaná SBT Tvarovka plotová jednostranně štípaná SBT Tvarovka plotová jednostranně štípaná SBT Tvarovka plotová dvoustranně štípaná SBT Tvarovka plotová dvoustranně štípaná SBT Tvarovka plotová dvoustranně štípaná SBT Tvarovka sloupková štípaná SBTS dvoustranně štípané zobrazení štípaných ploch varianta levá pravá jednostranně štípané skladebné množství hmotnost hmotnost nakládané množství () délka šířka výška ks/pal kg/ks kg/pal kamion 24t kamion 28t varianta levá pravá ks ,5 ks *1 404 *1224 * ks ks ,5 ks ks , ks * tvarovky SBT a SBT jsou baleny společně na paletě á 72 ks od druhu; zvlášť levá a pravá varianta tvarovky SBT a SBT jsou baleny společně na paletě á 72 ks od druhu orientační cena za m 2 TROUBY ŠACHTOVÝ PROGRAM Standard M1 přírodní COLOR M 2 karamel SUPERCOLOR M 2 melír 3,4 GRANIT M3 Standard M1 přírodní COLOR M 2 karamel SUPERCOLOR M 2 melír 3,4 GRANIT M3 Tvarovka plotová jednostranně štípaná 42,- 48,- 53,- 65,- 700,- 800,- 883, ,- SBT ,- 46,- 51,- 63,- 664,- 764,- 847, ,- Tvarovka plotová jednostranně štípaná 33,- 43,- 52,- 62,- SBT ,- 41,- 50,- 60,- Tvarovka plotová jednostranně štípaná 21,- 28,- 30,- 33,- SBT ,- 26,- 28,- 31,- Tvarovka plotová dvoustranně štípaná 51,- 61,- 71,- 83,- 850, , , ,- SBT ,- 59,- 69,- 81,- 814,- 980, , ,- Tvarovka plotová dvoustranně štípaná 47,- 57,- 68,- 87,- SBT ,- 55,- 66,- 85,- Tvarovka plotová dvoustranně štípaná 30,- 38,- 41,- 44,- SBT ,- 36,- 39,- 42,- Tvarovka sloupková štípaná 73,- 81,- 85,- 102,- SBTS ,- 79,- 83,- 100,- * tvarovky SBT a SBT jsou baleny společně na paletě á 72 ks od druhu; zvlášť levá a pravá varianta tvarovky SBT a SBT jsou baleny společně na paletě á 72 ks od druhu 24

25 PLOTY STŘÍŠKA, SLOUPEK, PANEL PLOŠNÝ, ZSS STŘÍŠKA PLOTOVÁ ŠTÍPANÁ A SLOUPKOVÁ ZSS 7 30 ZSH 5 50 hladká skladebné množství hmotnost hmotnost nakládané množství () délka šířka výška ks/pal kg/ks kg/pal kamion 24t kamion 28t Stříška plotová štípaná* ZSS , ks Stříška sloupková hladká ZSH , ks Stříška plotová štípaná* ZSS 7-30 Stříška sloupková hladká ZSH 5-50 Standard M1 přírodní COLOR M2 karamel SUPERCOLOR M2 melír 3,4 GRANIT M3 40,- 46,- 50,- 59,- 39,- 45,- 49,- 58,- 147,- 162,- 167,- 236,- 143,- 158,- 163,- 232,- * 5 stříšek na běžný metr PS SLOUPEK PLOTOVÝ Sloupek plotový PS1 Sloupek plotový PS2 Sloupek plotový PS1 Sloupek plotový PS2 skladebné množství hmotnost nakládané množství () délka šířka tloušťka ks/pal kg/ks kamion 24t kamion 28t Kč/ volně ks 3 600, , volně ks 3 900, , PP PANEL PLOŠNÝ Panel plošný PP1 Panel plošný PP2 Panel plošný PP1 Panel plošný PP2 skladebné množství hmotnost nakládané množství () délka výška tloušťka ks/pal kg/ks kamion 24t kamion 28t Kč/ volně ks 5 900, , volně ks 2 300, ,- Obchodní ceník

26 PLOTY KOMUNIKACE POHRABOVÁ ESKA PO 295/20/ POHRABOVÁ ESKA STROPNÍ KONSTRUKCE, ZÁKLAOVÉ PRVKY skladebné hmontnost množství hmotnost nakládané množství () délka šířka tloušťka kg/ks ks/pal kg/pal kamion 24t kamion 28t Podhrabová deska PO 295/20/ ks 319,- 307,- OSTATNÍ OPLŇKOVÉ BETONOVÉ VÝROBKY PTS, PHX PALISÁY PHX PTS PLOTY Palisáda čtvercová hladká PHX skladebné množství hmotnost hmotnost nakládané množství () délka šířka výška ks/pal kg/ks kg/pal kamion 24t kamion 28t přírodní karamel ks 31,- 38,- 30,- 37,- TROUBY ŠACHTOVÝ PROGRAM BETONOVÝ BLOK skladebné nakládané množství () množství hmotnost hmotnost délka šířka výška ks/pal kg/ks kg/pal kamion 24t kamion 28t Standard M1 přírodní COLOR M2 karamel SUPERCO- LOR M2 melír 3,4 GRANIT M3 Palisáda trapézová štípaná 80/ , ks 51,- 61,- 68,- 78,- PTS 10-40* 50,- 60,- 67,- 77,- * 18 ks do kruhu (vnější průměr 70 cm) Betonový blok Betonový blok pro schodiště a opěrné zdi BETONOVÝ BLOK skladebné množství hmotnost hmotnost nakládané množství () délka šířka tloušťka ks/pal kg/ks kg/pal kamion 24t kamion 28t Standard M1 přírodní ks 330,- 321,- 26

27 TROUBY TBH, TH 300 TROUBY HRLOVÉ A ŘÍKOVÉ TBH 300/2400 trouba hrdlová TBH-Q 300/2400 IT trouba hrdlová TBH 300/2200 trouba dříková TBH-Q 300/2200 trouba dříková na IT TH 300/2400 drátkobetonová trouba hrdlová TH-Q 300/2400 IT drátkobetonová trouba hrdlová TH 300/2200 drátkobetonová trouba dříková TH-Q 300/2200 drátkobetonová trouba dříková na IT IT - integrované (vlisované) těsnění TBH 300/2400 TBH (TH)-Q 300/2400 IT TBH (TH)-Q 300/2200 nakládané množství () hmotnost třída únosnosti vnitřní Ø délka tl. stěny kg/ks kn/m 2 kamion 24t kamion 28t Kč/ ks 1 260, , ks 1 340, , ks 1 260, , ks 1 340, , ks 1 660, , ks 1 850, , ks 1 660, , ks 1 850, , TBH, TH 400 TBH (TZH) 400/2500 TBH (TZH)-Q 400/2500 IT TBH (TZH)-Q 400/2200 TBH 400/2500 trouba hrdlová TBH-Q 400/2500 IT trouba hrdlová TBH 400/2200 trouba dříková TBH-Q 400/2200 trouba dříková na IT TZH 400/2500 žb trouba hrdlová TZH-Q 400/2500 IT žb trouba hrdlová TZH 400/2200 žb trouba dříková TZH-Q 400/2200 žb trouba dříková na IT žb železobetonová IT - integrované (vlisované) těsnění hmotnost třída únosnosti nakládané množství () vnitřní Ø délka tl. stěny kg/ks kn/m 2 kamion 24t kamion 28t Kč/ ks 1 710, , ks 1 752, , ks 1 710, , ks 1 752, , ks 2 520, , ks 2 690, , ks 2 520, , ks 2 690, ,- Obchodní ceník

BETONOVÉ TROUBY, POKLOPY PŘECHODOVÉ DESKY. www.babc.cz

BETONOVÉ TROUBY, POKLOPY PŘECHODOVÉ DESKY. www.babc.cz BETONOVÉ TROUBY, POKLOPY PŘECHODOVÉ DESKY www.babc.cz B&BC, a.s. Váš dodavatel betonových výrobků Společnost B&BC, a.s. patří k předním výrobcům betonových stavebních prvků v České republice a je pokračovatelem

Více

CENÍK 2016 Platnost od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017

CENÍK 2016 Platnost od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 www.techtrading.cz www.liapor.cz CENÍK 0 Platnost od 1. 4. 0 do 31. 3. 0 Změny po dobu platnosti vyhrazeny. KERAMICKÉ KAMENIVO Dodávky Liaporu se měří podle objemu v m 3 nebo litrech vztažených na volně

Více

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou ve smyslu 1751 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, nedílnou součástí, tj. částí obsahu všech kupních smluv uzavřených společností

Více

SKRUŽE A KONUSY Skruž TBS-Q 1000/300/90 Skruž TBS-Q 1000/500/90 Konus TBR-Q 1000/600/90 Skruž TBS-Q 800/300/80

SKRUŽE A KONUSY Skruž TBS-Q 1000/300/90 Skruž TBS-Q 1000/500/90 Konus TBR-Q 1000/600/90 Skruž TBS-Q 800/300/80 SKRUŽE A KONUSY Skruž TBS-Q 1000/300/90 Skruž TBS-Q 1000/500/90 Konus TBR-Q 1000/600/90 Skruž TBS-Q 800/300/80 Rozměry (mm) hmotnost množství vnitřní Ø výška tl. stěny vnější Ø kg / ks ks / pal Kč/Ks Skruž

Více

TP 10/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ

TP 10/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP 10/04 5. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY Z PROSTÉHO BETONU A ŽELEZOBETONU Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné

Více

tradiční výrobce od roku 1952 Dlažba a obrubníky zahradní architektura technické prvky zakázková výroba Katalog www.kamena.cz

tradiční výrobce od roku 1952 Dlažba a obrubníky zahradní architektura technické prvky zakázková výroba Katalog www.kamena.cz tradiční výrobce od roku 1952 Dlažba a obrubníky zahradní architektura technické prvky zakázková výroba Katalog www.kamena.cz katalog produktů kamena Zveme Vás k nahlédnutí... Dlažba zámková, chodníková

Více

BETONOVÉ TROUBY BETONOVÉ TVAROVKY KATALOG. www.babc.cz S STROPNÍ DESKY

BETONOVÉ TROUBY BETONOVÉ TVAROVKY KATALOG. www.babc.cz S STROPNÍ DESKY www.babc.cz S STROPNÍ DESKY TROUBY BETONOVÉ TVAROVKY KATALOG BETONOVÉ OBSAH: 4 5 6-7 8 9 10-11 12 13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-24 25 26 27 28-29 30-31 32 33 34 35 36-37 37 38-39 40-41 42 43 44 45 46 47

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují blíže práva a povinnosti při koupi a prodeji zboží mezi prodávajícím, kterým je společnost

Více

www.prefa.cz Platnost: 2011 Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.

www.prefa.cz Platnost: 2011 Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa. Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz Platnost: 2011 KANALIZACE KOMUNIKACE POZEMNÍ STAVBY EKOLOGIE A NÁDRŽE www.prefa.cz ÚVODNÍ ČÁST OBSAH

Více

obsah Výrobky pro podzemní sítě část A Doplňkový sortiment část B Odlučovače nečistot a ropných látek část C

obsah Výrobky pro podzemní sítě část A Doplňkový sortiment část B Odlučovače nečistot a ropných látek část C obsah Výrobky pro podzemní sítě část A Kanalizační šachtová dna DN 1500 M... 4 Kanalizační šachtová dna DN 1500 M, DN 1000 F... 4 Dílce pro kanalizační šachty skruže, kónusy DN 1000 M, DN 1500 M... 5 Přechodové

Více

www.prefa.cz Platnost: 2010 Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.

www.prefa.cz Platnost: 2010 Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa. Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz Platnost: 2010 KANALIZACE KOMUNIKACE POZEMNÍ STAVBY EKOLOGIE A NÁDRŽE www.prefa.cz ÚVODNÍ ČÁST

Více

Výrobky pro venkovní architekturu část A. Doplňkový sortiment část B. BETA dlažba plochá tryskaná, tryskaná reliéfní...4

Výrobky pro venkovní architekturu část A. Doplňkový sortiment část B. BETA dlažba plochá tryskaná, tryskaná reliéfní...4 obsah Výrobky pro venkovní architekturu část A BETA dlažba plochá tryskaná, tryskaná reliéfní...4 BETA dlažba plochá vymývaná...4 BETA dlažba plochá hladká...5 BETA dlažba tvarovaná, zámková...5 Obrubníky

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY PŘÍDLAŽBA Přídlažba 8, Přídlažba 10 betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami betonové dlažební desky Přídlažby

Více

BETONOVÉ VÝROBKY 2016

BETONOVÉ VÝROBKY 2016 BETONOVÉ VÝROBKY CENÍK 2016 OBSAH Úvod 2 Zámková dlažba vibrolisovaná prvky pro komunikace 3 Dlažba plošná vibrolisovaná prvky pro komunikace 5 Dlažba zatravňovací 5 Dlažba vibrolitá prvky pro zahradní

Více

Všeobecné obchodní podmínky (1/14) platné od 1. 1. 2014

Všeobecné obchodní podmínky (1/14) platné od 1. 1. 2014 OBSAH Strana Všeobecné dodací podmínky 3 Adresy provozoven 4 Teracová drť 5 Cihelná drť 5 Betonová směs 5 Obrubníky a krajníky 6 Dílce pro drátovody 6 Příkopové a meliorační tvárnice, zatravňovací tvarovky

Více

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO. základní kámen, koncový 3/4 kámen, koncový 1/4 kámen, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO. základní kámen, koncový 3/4 kámen, koncový 1/4 kámen, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO BROŽ MURÁNO, koncový, koncový, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční betonové tvárnice štípané, imitující přírodní kámen, na bázi cementu a plniva

Více

Katalog SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 2014 ver. 06-1/28-

Katalog SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 2014 ver. 06-1/28- Katalog SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 2014 ver. 06-1/28- ISO 9001 -CVCNQIQXÚ VGEJPKEMÚ NKUV $GFPÊEÊ VX¾TPKEG

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BROŽ NICE betonové dlažební bloky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami povrch betonových dlažebních bloků je strukturovaný vydlážděné

Více

SIKLA BOHEMIA, s r.o.

SIKLA BOHEMIA, s r.o. Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.04.2011 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala obchodní společnost Sikla Bohemia, s.r.o. se sídlem v Praze 20, Do Čertous 2620/11, PSČ 193 21, dále

Více

Váš dodavatel betonových výrobků

Váš dodavatel betonových výrobků Váš dodavatel betonových výrobků www.babc.cz NOVINKY 2015 Î ZMĚNA NÁZVOSLOVÍ A NOVÉ ČLENĚNÍ DO VÝROBNÍCH SKUPIN Pro Vaší snadnější orientaci v našem sortimentu jsme se rozhodli ke změně názvosloví. Obchodním

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY ZAHRADNÍ Obrubník zahradní mini, Obrubník zahradní PD, Obrubník zahradní, Obrubník zahradní se zámkem, zámkem, Obrubník zahradní palisádový, Obrubník arkádový,

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BROŽ 3D průmyslově vyráběné betonové dlažební bloky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované ekologicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami betonové dlažební

Více

Příloha č. 1. Posypový materiál EKOGRIT

Příloha č. 1. Posypový materiál EKOGRIT Příloha č. 1 Posypový materiál EKOGRIT Firma Lias Vintířov (Lias Vintířov, Lehký stavební materiál k.s., 357 44 Vintířov, tel.: 352 324 444 8, fax: 352 324 499) využívá průmyslový proces výroby lehkých

Více

BETONIKA spol. s r. o.

BETONIKA spol. s r. o. BETONIKA spol. s r. o. Lobodice 221, 751 01 Tovačov Rašovice 69, 517 21 Týniště nad Orlicí Tel.: +420 581 706 411 Tel.: +420 494 514 120 Fax: +420 581 706 439 Fax: +420 494 514 126 E-mail: lobodice@betonika.cz

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY 25, 50, 100, nájezdový 25, nájezdový 50, nájezdový 100, přechodový L+P, oblý R 0,5 m vnější, oblý R 1,0 m vnější, oblý R 0,5 m vnitřní, oblý R 1,0 m vnitřní

Více

Ceník výrobků. Zámková dlažba Vegetační tvárnice Velkoplošná dlažba Žlabovky Obrubníky Tvárnice Palisády Opěrné zdi Svodidla Odvodňovací systémy

Ceník výrobků. Zámková dlažba Vegetační tvárnice Velkoplošná dlažba Žlabovky Obrubníky Tvárnice Palisády Opěrné zdi Svodidla Odvodňovací systémy Ceník výrobků platnost od 1. 10. 2009 Zámková dlažba Vegetační tvárnice Velkoplošná dlažba Žlabovky Obrubníky Tvárnice Palisády Opěrné zdi Svodidla Odvodňovací systémy 2 ZÁMKOVÁ DLAŽBA CSB - KOST CSB -

Více

PLOTOVÝ SYSTÉM BROŽ TVÁŘ DŘEVA

PLOTOVÝ SYSTÉM BROŽ TVÁŘ DŘEVA TECHNICKÝ LIST ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA PLOTOVÝ SYSTÉM BROŽ TVÁŘ DŘEVA Plot Tvář dřeva sloupek (průběžný, koncový, rohový, T profil), Plot Tvář dřeva deska pro jednostranné použití (Kazeta, Fošna, Prkna),

Více

Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.6.2013

Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.6.2013 Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.6.2013 Ing. David Vilímek, Krajinská 34/3, 370 01 České Budějovice, IČ: 65979303 vydává tímto dle ustanovení 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO BROŽ MURÁNO Základní kámen, koncový kámen betonové tvárnice štípané, imitující přírodní kámen, na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami oboustranná

Více

Ceník výrobků. platný od 1. 4. 2008. tel.: +420 517 370 766 www.ferobet.cz info@ferobet.cz 1

Ceník výrobků. platný od 1. 4. 2008. tel.: +420 517 370 766 www.ferobet.cz info@ferobet.cz 1 Ceník výrobků platný od 1. 4. 2008 tel.: +420 517 370 766 www.ferobet.cz info@ferobet.cz 1 Barevné provedení povrchů betonových výrobků HLADKÉ POVRCHY žlutá červená hnědá černá VYMÝVANÉ POVRCHY OBLÁZEK

Více

BETONOVÉ TROUBY BETONOVÉ TVAROVKY KATALOG. S STROPNÍ DESKY

BETONOVÉ TROUBY BETONOVÉ TVAROVKY KATALOG.  S STROPNÍ DESKY www.babc.cz S STROPNÍ DESKY TROUBY BETONOVÉ TVAROVKY KATALOG BETONOVÉ OBSAH: 4 5 6-7 8 9 10-11 12-13 14 15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-26 27 28-29 31 32-33 34-35 36 37 38 39 40 41 42-43 44-45 46 47 48 49

Více

13. 12. 1 OBSAH 18. 1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1 ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 ČLÁNEK II UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁVKA ZBOŽÍ 3

13. 12. 1 OBSAH 18. 1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1 ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 ČLÁNEK II UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁVKA ZBOŽÍ 3 13. 12. 1 OBSAH VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1 ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 ČLÁNEK II UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁVKA ZBOŽÍ 3 A. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ 3 B. DODÁVKA ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ

Více

přísadami dle Délka [mm] [mm]

přísadami dle Délka [mm] [mm] TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BROŽ LYON betonové dlažební bloky na bázi cementu a plniva (kameniva)) modifikované zušlechťujícími přísadami betonové dlažební bloky Brož Lyon jsou vyráběny, sledovány

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY Obrubník chodníkový 25, Obrubník chodníkový 50, Obrubník chodníkový 100, vnitřní a vnější betonové obrubníky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované

Více

Sevilla. Výška. Šířka. Délkaa. [mm]

Sevilla. Výška. Šířka. Délkaa. [mm] TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BROŽ SEVILLA průmyslověě vyráběné betonovéé dlažební bloky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované ekologicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami betonové

Více

Kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit kupní cenu stanovenou v příloze č. 3 této smlouvy.

Kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit kupní cenu stanovenou v příloze č. 3 této smlouvy. odbouratelný hydraulický olej v hydraulickém okruhu stroje, V. doplnění všech dalších provozních kapalin, VI. proškolení obsluhy vyvážecí soupravy kupujícího (v rozsahu min.1 dne v lesních porostech kupujícího),

Více

PLOTOVÝ SYSTÉM TVÁŘ KAMENE GABRO

PLOTOVÝ SYSTÉM TVÁŘ KAMENE GABRO TECHNICKÝ LIST - ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA Plot Tvář kamene Gabro - sloupek (220, 60, 220 hladký, 60 hladký), Plot Tvář kamene Gabro - deska, Plot Tvář kamene Gabro - stříška na sloupek (oboustranná, jednostranná),

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. OBECNÁ USTANOVENÍ V souladu s ustanovením 273 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění změn a doplňků, ke zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o dodávkách zboží

Více

KATALOG. betonové krytiny BESK a střešního příslušenství

KATALOG. betonové krytiny BESK a střešního příslušenství KATALOG betonové krytiny BESK a střešního příslušenství Betonová střešní krytina BESK Společnost BESK se sídlem v Praskačce na Královéhradecku vznikla v prosinci 1991 a velmi brzy se zařadila mezi přední

Více

Ceník 2013. www.cembrit.cz

Ceník 2013. www.cembrit.cz Obsah 1. Všeobecné informace 2 2. Skládaná střešní krytina 3 2. Spojovací 13 3. Vlnitá střešní krytina 15 4. Spojovací 20 5. Příslušenství 22 6. Fasádní desky 40 7. Funkční desky 49 8. Příslušenství 51

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Autokseft, s.r.o., se sídlem Horka u Staré Paky 10, 512 34 Horka u Staré Paky, identifikační

Více

PLOT TVÁŘ KAMENE - GABRO

PLOT TVÁŘ KAMENE - GABRO TECHNICKÝ LIST BROŽ TVÁŘ KAMENE - GABRO PLOT TVÁŘ KAMENE - GABRO Sloupek (220, 60, 220 hladký, 60 hladký), Deska, Stříška (na sloupek oboustranná, na sloupek jednostranná, na desku oboustranná, na desku

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ Svahová tvarovka hladká, Svahová tvarovka štípaná, Svahová tvarovka kruhová malá betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva)

Více

TP 06/05 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ BETONOVÉ OBRUBNÍKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

TP 06/05 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ BETONOVÉ OBRUBNÍKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY TP 06/05 3. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ BETONOVÉ OBRUBNÍKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle H, vložce

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STACHEMA CZ s.r.o. IČ: 463 53 747, se sídlem Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STACHEMA CZ s.r.o. IČ: 463 53 747, se sídlem Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STACHEMA CZ s.r.o. IČ: 463 53 747, se sídlem Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pokud není písemnou dohodou stran výslovně stanoveno jinak, platí

Více

Ceník výrobků. Již 20 let bojujeme. o Vaši přízeň... www.csbeton.cz. Platnost ceníku výrobků od 1. 5. 2012 Ceník pro velkoobchodní prodej

Ceník výrobků. Již 20 let bojujeme. o Vaši přízeň... www.csbeton.cz. Platnost ceníku výrobků od 1. 5. 2012 Ceník pro velkoobchodní prodej Ceník výrobků Platnost ceníku výrobků od 1. 5. 2012 Ceník pro velkoobchodní prodej Cenové NOVINKA ECONOMY Již 20 let bojujeme kategorie zlevněno! nejvýhodnější ceny o Vaši přízeň... mu ifikát enviromentálního

Více

Ceník VÝROBKŮ. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200. platný od 1. 3. 2011

Ceník VÝROBKŮ. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200. platný od 1. 3. 2011 Ceník VÝROBKŮ platný od 1. 3. 2011 www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 1.1 1.2 KMB BOBROVKA 2.1 2.2 5.1 5.2 5.3 5.4 7.1 8.1 1.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 9.1 10.1 1.1 1.5 1.3 11.3 10.1 9.4 11.4

Více

ceník 2012 DLAŽBA ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA ZDÍCÍ PRVKY OBRUBNÍKY A PŘÍDLAŽBA ZTRACENÉ BEDNĚNÍ PRVKY ODVODNĚNÍ

ceník 2012 DLAŽBA ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA ZDÍCÍ PRVKY OBRUBNÍKY A PŘÍDLAŽBA ZTRACENÉ BEDNĚNÍ PRVKY ODVODNĚNÍ I já jsem spokojeným zákazníkem. Václav Vydra ceník 2012 DLAŽBA ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA ZDÍCÍ PRVKY OBRUBNÍKY A PŘÍDLAŽBA ZTRACENÉ BEDNĚNÍ PRVKY ODVODNĚNÍ 1. ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI 1.1. Účelem těchto všeobecných

Více

CENÍK Váš tradiční dodavatel betonových výrobků. www. babc.cz

CENÍK Váš tradiční dodavatel betonových výrobků. www. babc.cz CENÍK 2016 Váš tradiční dodavatel betonových výrobků www. babc.cz OBCHODNÍ A DODAVATELSKÉ PODMÍNKY KOMPLEXNÍ SERVIS Poskytujeme poradenskou službu, odborné konzultace k technickým řešením, stavební projekty.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SRP s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SRP s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SRP s.r.o. SRP s.r.o. se sídlem Brno, Řehořova 26, PSČ 618 00 IČ: 263 02 781 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka

Více

Ceník 2016. www.cembrit.cz. Obsah

Ceník 2016. www.cembrit.cz. Obsah Ceník 2016 Obsah 1. Všeobecné informace 2 2. Skládaná střešní krytina 3 3. Spojovací materiál 14 4. Příslušenství 16 5. Vlnitá střešní krytina 29 6. Spojovací materiál 34 7. Příslušenství 36 8. Fasádní

Více

TP 01/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL

TP 01/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL TP 01/04 3. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky

Více

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O.

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. se sídlem Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc IČ: 026 92 171 zapsané v obchodním rejstříku u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 58198 PLATNOST

Více

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA L x B (B1) Výška H Obsah palety / vaku max. počet m 2 na kamionu 24t Cena Kč/m 2 bez DPH Cena Kč/m 2 včetně DPH mm mm ks m 2 kg LKW 24t/m 2 ks/m 2 přírodní šedá barevná colormix

Více

Pro krásnější město, Platnost od 1. dubna 2012. www.semmelrock.cz

Pro krásnější město, Platnost od 1. dubna 2012. www.semmelrock.cz Pro krásnější město, Platnost od 1. dubna 2012 obec a zahradu Ceník 2012 Umbriano - dlaždice, granit šedobílá Obsah Zákaznický servis 2 Regiony obchodních manažerů 2 Výrobní závody 2 výrobků 3 Informace

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 1 KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Prodávající: STAVIMEX PRAHA a. s. sídlo: Voctářova 12/109, 180 00 Praha 8 IČO: 25050028 DIČ: CZ25050028 zapsaný

Více

DLAŽBA BETONOVÁ. NORMAL POVRCH (cena v Kč/m 2, ks* bez DPH) červená, NORMAL POVRCH (cena v Kč/m 2 bez DPH) červená, černá, hnědá

DLAŽBA BETONOVÁ. NORMAL POVRCH (cena v Kč/m 2, ks* bez DPH) červená, NORMAL POVRCH (cena v Kč/m 2 bez DPH) červená, černá, hnědá DAŽBA BETONOVÁ NORMA POVRCH (cena v Kč/m 2, ks* bez DPH) červená, černá, hnědá bílá, přírodní písková žlutá MIX I MIX II TESEA (skládačka 3 kameny) 239,- 299,- 359,- 359,- APACA I 14 x 14 x 6 239,- 299,-

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy Ing. Lenka Ďurková

Všeobecné obchodní podmínky firmy Ing. Lenka Ďurková 1 Všeobecné obchodní podmínky firmy Ing. Lenka Ďurková I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) firmy Ing. Lenka Ďurková, IČ 73880582, se sídlem na ul. Panelová 1350, Petřvald,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Conel s.r.o., se sídlem Ústí nad Orlicí, Sokolská 71, IČ 24148661

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Conel s.r.o., se sídlem Ústí nad Orlicí, Sokolská 71, IČ 24148661 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Conel s.r.o., se sídlem Ústí nad Orlicí, Sokolská 71, IČ 24148661 vydané v souladu s ustanovením 1752 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn

Více

PRODEJNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY - PREFA Roudná s.r.o.

PRODEJNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY - PREFA Roudná s.r.o. PRODEJNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY - PREFA Roudná s.r.o. I. Všeobecně úvodní ustanovení 1. Prodejní a obchodní podmínky jsou součástí každé smlouvy uzavřené mezi PREFA Roudná s.r.o., se sídlem Roudná 277, 392

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm Ceník výrobků a služeb Porotherm Platnost od 1. 3. 2013 Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi / EKO+ Profi Dryfix................... str. 6 Porotherm

Více

Cihly pro zdivo tloušťky 490 mm. Doplňkové cihly pro zdivo tloušťky 490 mm. Winklmann spol. s r.o. váš spolehlivý dodavatel cihlářských výrobků

Cihly pro zdivo tloušťky 490 mm. Doplňkové cihly pro zdivo tloušťky 490 mm. Winklmann spol. s r.o. váš spolehlivý dodavatel cihlářských výrobků Platnost od 01. 01. 2011 www.winklmann.cz Cihly pro zdivo tloušťky 490 mm cena DPH CB W-CSI 490 248/490/249 65,80 68,00 6;8 0,20 4,86 - CB W-Plus 490 248/490/249 64,00 66,10 6;8 0,24 3,96 W-CSI 490 247/490/238

Více

Ceník stavebních materiálů

Ceník stavebních materiálů Ceník stavebních materiálů Betonová zámková a vegetační dlažba str. 2 Obrubníky, Žlaby str. 3 palisády, schody, Ztracené bednění str. 4 Prvky oplocení str. 5 Prvky okrasných a opěrných zdí str. 6 štípaný

Více

1.2. Vztahy neupravené těmito podmínkami a smlouvou nebo Rámcovou kupní smlouvou se řídí Občanským zákoníkem (zák. 89/2012 Sb.).

1.2. Vztahy neupravené těmito podmínkami a smlouvou nebo Rámcovou kupní smlouvou se řídí Občanským zákoníkem (zák. 89/2012 Sb.). I. Všeobecně 1.1. Pro smluvní vztahy mezi společností Styrotrade, a.s. nebo Styroprofile, a.s. (dále jen oba společně nebo každý samostatně jako prodávající) a kupujícím platí výlučně tyto prodejní a dodací

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ Svahová tvarovka Oktáva, Svahová tvarovka kruhová velká betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími

Více

VÝBĚR Z CENÍKU PLATNÝ OD 1. 10. 2015. zámková dlažba zdící prvky obrubníky přídlažba betonové doplňky meliorační a kabelové žlaby

VÝBĚR Z CENÍKU PLATNÝ OD 1. 10. 2015. zámková dlažba zdící prvky obrubníky přídlažba betonové doplňky meliorační a kabelové žlaby VÝBĚR Z CENÍKU PLATNÝ OD 1. 10. 2015 zámková dlažba zdící prvky obrubníky přídlažba betonové doplňky meliorační a kabelové žlaby Množství v ks Množství v m 2 Hmotnost v kg Cena v Kč / 1 m 2 paleta m 2

Více

Všeobecné obchodní podmínky verze I. 2015

Všeobecné obchodní podmínky verze I. 2015 Všeobecné obchodní podmínky verze I. 2015 kapitálové společnosti Stama a.s. IČ: 40232701, se sídlem: Vančurova 815, Lovosice 410 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

TP 11/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ MELIORAČNÍ A OBKLADOVÉ DESKY

TP 11/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ MELIORAČNÍ A OBKLADOVÉ DESKY TP 11/15 3. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ MELIORAČNÍ A OBKLADOVÉ DESKY Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky společnosti

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet Obchodní podmínky Společnost: AMAX COM, s.r.o. Se sídlem: Křídlovická 42/26, 603 00 Brno, Česká republika IČ: 26958066 Zapsaná: V Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně dne 23.03. 2005, oddíl C,

Více

Prodávající: Jméno a příjmení: Lukáš Kresta. Identifikační číslo: 73237914

Prodávající: Jméno a příjmení: Lukáš Kresta. Identifikační číslo: 73237914 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.gatapex.cz, www.kinesio-tejping.cz a www.mtc-tejping.cz Prodávající: Jméno a příjmení:

Více

SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA

SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA Svahová tvarovka Quadra I, Svahová tvarovka Quadra II betonové svahové tvarovky jsou vyráběny na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované

Více

OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ

OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ A, B, C, D1, D2, E, H, G, F, J, P betonové okrasné tvárnice štípané na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami

Více

Ceník výrobků a služeb

Ceník výrobků a služeb Ceník výrobků a služeb Platnost od 1. 7. 2015 www.porotherm.cz Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi Dryfix / T Profi / EKO+ Profi Dryfix.... str. 6

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sklenenyshop.cz

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sklenenyshop.cz Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sklenenyshop.cz Verze (022015) Provozovatel eshopu Název společnosti: REDEFIN s.r.o. Ulice a číslo

Více

povrchové úpravy tvarovek a základní barvy

povrchové úpravy tvarovek a základní barvy povrchové úpravy tvarovek a základní barvy typy povrchových úprav tvarovek Povrch hladký - A Povrch štípaný - B Povrch škrábaný - S Povrch broušený - G Povrch hladký GRIND Povrch štípaný GRIND Povrch štípaný

Více

2.0.1 POUŽITÍ, TYPY, TECHNICKÉ PARAMETRY

2.0.1 POUŽITÍ, TYPY, TECHNICKÉ PARAMETRY 2. TROUBY 2.0.1 POUŽITÍ, TYPY, TECHNICKÉ PARAMETRY POUŽITÍ Betonové a železobetonové trouby jsou určeny pro gravitační odvádění odpadních vod, dešťových vod a povrchových vod samospádem nebo při nízkém

Více

Ceník výrobků Platnost ceníku výrobků od 1. 4. 2016

Ceník výrobků Platnost ceníku výrobků od 1. 4. 2016 Ceník výrobků Platnost ceníku výrobků od 1. 4. 2016 Inspiraci, poradenství a kompletní sortiment naleznete na www.csbeton.cz Vážení obchodní přátelé, již tradičně si Vám úvodem dovolím prezentovat krátké

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Cíl, akciová společnost v Praze se sídlem Praha 1, Hybernská 7 - Lidový dům identifikační číslo: 26165376 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

o Cena zahrnuje kompletní náklady na výrobu objednaného zboží a základní balení zboží (do fólie po 5 až 10 kusech).

o Cena zahrnuje kompletní náklady na výrobu objednaného zboží a základní balení zboží (do fólie po 5 až 10 kusech). Obchodní podmínky objednávky: o Výrobce si vyhrazuje právo na změny u vyobrazených produktů. Barevnosti jsou pouze orientační. Umístění loga, letopočtu, dekorativní ražby a dalších prvků diáře bude s každým

Více

PRODEJNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRODEJNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti LIFT SERVIS s.r.o., se sídlem Závodní 542/53, 735 06 Karviná Nové Město, IČ: 25382357 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti INTERPAP Office, s.r.o., Na Hrázi 110, 405 02 Děčín Děčín VIII, IČO: 250 13 483, DIČ CZ 25013 483

Všeobecné obchodní podmínky společnosti INTERPAP Office, s.r.o., Na Hrázi 110, 405 02 Děčín Děčín VIII, IČO: 250 13 483, DIČ CZ 25013 483 Všeobecné obchodní podmínky společnosti,, 405 02 Děčín Děčín VIII, IČO: 250 13 483, DIČ CZ 25013 483 I. Obecná ustanovení: 1. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují práva a povinnosti společnosti INTERPAP

Více

Obchodní podmínky. společnosti

Obchodní podmínky. společnosti Obchodní podmínky společnosti MELVIN CZ s.r.o. se sídlem Staré Město, Jamnická 16, 738 01 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 25339 (dále také jen "obchodní

Více

ZÁDLAŢBOVÉ PANELY TYP ÚRTŘ

ZÁDLAŢBOVÉ PANELY TYP ÚRTŘ TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ č. TP 01/05 2. vydání ZÁDLAŢBOVÉ PANELY TYP ÚRTŘ Technické podmínky vydává: Organizace: Jméno: Razítko, podpis: Datum: ŽPSV a.s. Třebízského 207 686 27 Uherský Ostroh Jan Eisenreich

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Hofmann Bohemia partner gastronomie, s.r.o. se sídlem Chebská 2096, 356 71 Sokolov identifikační číslo: 49788868 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Příloha číslo 2. Kupní smlouva. uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Příloha číslo 2. Kupní smlouva. uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Příloha číslo 2 Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany Prodávající : název sídlo IČO zastoupený (dále

Více

Betonová zámková dlažba BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA KAMPA - 80 320 7,04 1 328 NOSTALGIE - 60 1 120 7,9 1 120 BEHA-STONE

Betonová zámková dlažba BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA KAMPA - 80 320 7,04 1 328 NOSTALGIE - 60 1 120 7,9 1 120 BEHA-STONE Betonová zámková dlažba L x B (B1) Výška H Obsah palety / vaku max. počet m 2 na kamionu 24t Kč/m 2 mm mm ks m 2 kg LKW 24t/m 2 ks/m 2 přírodní šedá barevná colormix BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA KAMPA - 80

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Unichem Agro s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Unichem Agro s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Unichem Agro s.r.o. se sídlem Praha 5 Smíchov, Ke Koulce 646/2, PSČ 15000, IČ 26781131, DIČ CZ26781131 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze v odd. C,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU ESHOP.TIERRAVERDE.CZ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU ESHOP.TIERRAVERDE.CZ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU ESHOP.TIERRAVERDE.CZ I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Prodávající a provozovatel internetového obchodu: TIERRA VERDE s.r.o. Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Společnost Shape Steel a.s. sídlem Pobialova 14, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25816675, DIČ: CZ25816675, je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

Více

Obchodní podmínky pro nakupování v internetovém obchodě www.haficentrum.cz a www.4hafic.cz.

Obchodní podmínky pro nakupování v internetovém obchodě www.haficentrum.cz a www.4hafic.cz. Obchodní podmínky pro nakupování v internetovém obchodě www.haficentrum.cz a www.4hafic.cz. I. Všeobecná ustanovení 1.1. Provozovatelem internetového obchodu www.haficentrum.cz a www.4hafic.cz je Renata

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto dodací a prodejní podmínky ( dále jen Podmínky ) jsou podkladem pro veškerá obchodní ujednání a je-li takto uvedeno v obchodních smlouvách, jsou nedílnou součástí veškerých

Více

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové obleky 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

Ceník výrobků. platnost od 1. 4. 2010. www.csbeton.cz

Ceník výrobků. platnost od 1. 4. 2010. www.csbeton.cz Ceník výrobků platnost od 1. 4. 2010 BETONOVÁ DLAŽBA CSB - KOST CSB - KOST neskladba 60 m2 10,08 1306 169,- 229,- - - 329,- - CSB - KOST neskladba 80 m2 8,40 1461 199,- 259,- - - 349,- - CSB - KOST skladba

Více

CENÍK 2009 Platnost od 1.4.2009 do 31.3.2010 Změny po dobu platnosti vyhrazeny

CENÍK 2009 Platnost od 1.4.2009 do 31.3.2010 Změny po dobu platnosti vyhrazeny VŠE PRO VAŠI ZAHRADU, PARK I NÁMĚSTÍ BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA CENÍK 2009 do 31.3.2010 Změny po dobu platnosti vyhrazeny Betonová zámková dlažba 2 Lias Vintířov, LSM k.s., 357 44 Vintířov

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti LHS GLOBAL v.o.s. se sídlem tř. Budovatelů 2531, 434 01 Most identifikační číslo: 22795201 / DIČ CZ22795201 zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2011-06-01 You can t beat quality KERAMO STEINZEUG, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2011-05-01

Více

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ochranné protichemické oděvy 1. Zadavatel: Česká

Více

TP 06/08 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ

TP 06/08 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ TP 06/08 2. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky firmy Anterix s.r.o., IČ 24213641, se sídlem Křižíkova 2148, Benešov, 256 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze v oddíle C, vložce 189248. I. Úvodní

Více