7. 2. Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7. 2. Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2011"

Transkript

1 7. 2. Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2011 Městská policie pod vedením velitele Ing. Jana Řeháka, náměstka primátora, a ředitele Ing. Bc. Víta Šulce v roce 2011 zabezpečovala místní záležitosti veřejného pořádku a plnila další úkoly dle zákona č. 553/91 Sb. a dalších souvisejících zákonů. Při naplňování úkolu vycházela z konkrétních potřeb města Chomutova jako organizace reprezentované jeho vedením a zastupitelstvem a také z potřeb a požadavků občanů, jejich podnětů a stížností či poznatků na základě vlastního zjištění strážníků. Prioritní činnost byla zaměřena na tyto oblasti: ochrana bezpečnosti osob a majetku čistota města dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení města dohled nad veřejným pořádkem obecně dohled nad dodržováním pravidel občanského soužití noční klid dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích (v nezbytném rozsahu potřeb samosprávy) potírání pouliční prostituce (viz grafy na konci kapitoly) součinnost s orgány a organizacemi města, popř. jinými subjekty (asistence, ostrahy, zajišťování společenských, kulturních a sportovních akcí apod.) Při plnění těchto úkolů MěPo neřešila pouze následky porušování zákonných norem, ale její práce spočívala především v jejich předcházení. Jednalo se jednak o samostatnou činnost oddělení prevence kriminality a dále o činnosti, které byly prováděny jako součást přímého výkonu služby. V roce 2011 byla v rámci projektu Váš strážník zavedena územní odpovědnost velitelů směn za určené lokality. Rozdělení Chomutova na lokality je shodné s Policií ČR a dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Přehled o tom, který strážník má územní odpovědnost za konkrétní lokalitu, je průběžně zveřejňován v tisku a je přístupný na webu Městské policie Chomutov. Projekt má za cíl zlepšit komunikaci mezi obyvateli příslušné lokality s městskou policií. Přenos informací probíhá osobním kontaktem při provádění kontrolní činnosti a v rámci pravidelných setkání strážníka s územní odpovědností s občany. Každý ze strážníků s územní odpovědností má rovněž založen e mailový účet a k dispozici služební telefon. Oba tyto údaje jsou veřejné. V rámci rozšiřování systému organizování dopravy byly lokality regulované tímto nařízením rozděleny do několika zón tak, aby během jednoho týdne došlo kontrolní činností k celkovému pokrytí. Městské policie obecně se výrazně podílejí na zadržování pachatelů trestných činů, osob a vozidel v pátrání. MěPo Chomutov je v tomto ohledu v rámci statutárních měst na jednom z předních míst. 145

2 Hlavním cílem těchto kroků byl úkol: poskytovat občanům města především ochranu a pomoc pro jejich bezpečnější, klidnější a kvalitnější život neznepříjemňovat jejich život zbytečným obtěžování a bezúčelným zatěžováním efektivně užívat represivní nástroje, metody a zákonná oprávnění strážníků k zajištění dodržování zákonných norem proti těm, kteří je porušují a zasahují tak do základních práv občanů města a spořádaného chodu života jeho obyvatel a návštěvníků K naplňování tohoto úkolu přispělo: navýšení podílu výkonu pěší pochůzkové služby efektivnější organizací práce a optimalizací režimu dne s ohledem na operativnost a aktuální potřeby bezpečnostní situace, stanovení pochůzkových variant v kritických místech v kritický čas a také tzv. plánované kontroly, které jsou prováděny v jeden čas všemi strážníky v jedné určené lokalitě. U těchto kontrol je smyslem zvýšit pocit bezpečí občanů zaznamenáním přítomnosti strážníků a zároveň odradit případné narušitele veřejného pořádku. zvyšování využitelnosti záznamových zařízení a operativní techniky (GPS, městský kamerový dohlížecí systém, telefonní záznamy, přenosná monitorovací zařízení, pult centrální ochrany objektů) včetně maximální precizace při následných analýzách jejich výstupů (důkazní materiál) pro další využití ze strany MěPo, PČR, organizací města atd. prohlubování a rozšiřování spolupráce s Úřadem práce a MVČR s cílem získávat pracovní síly prostřednictvím dotačních titulů. V roce 2011 Městská policie Chomutov takto využila 12 občanů na pozicích pracovníků dohledu nad veřejným pořádkem a manipulantů botičkářů. Tito asistenti prevence kriminality působí preventivně svou přítomností, upozorňují osoby na zjištěná porušení právních norem a v případě nerespektování těchto upozornění volají hlídku strážníků (viz graf na konci kapitoly). zapojení veřejnosti do aktivní spolupráce s MěPo formou získávání podnětů s efektem zpětné vazby, kdy byli strážníci s územní odpovědností (velitelé směn) více v kontaktu s obyvateli přidělených lokalit, především díky mediální kampani projektu a rozšíření možností přenosu informací pomocí e mailového účtu a služebních telefonů. Výrazným přínosem ve vzájemné informovanosti byla osobní setkání, která jsou pořádána vedením města i strážníkem s územní odpovědností samostatně. Personalistika Personální složení Městské policie Chomutov bylo oproti roku 2010 poměrně stálé. V průběhu roku 2011 došlo pouze k částečným obměnám. Jednotlivci, kteří neměli ochotu, chuť nebo schopnost přizpůsobit se vysokým nárokům na tuto společensky odpovědnou práci, byli nahrazeni novými lidmi. Při jejich výběru byl kladen důraz především na osobní předpoklady, jejich bezúhonnost, spolehlivost, vzdělání, jazykové vybavení a zdravotní, duševní i fyzickou způsobilost. Cílem změn bylo postupné zvyšování profesionální úrovně organizace, zejména zkvalitňování práce strážníků tak, aby jejich osobní přístup k občanovi 146

3 jako zákazníkovi splňoval požadavky na pracovníka veřejné správy, aby vystupování strážníků na veřejnosti zvyšovalo jejich kredit a bylo základem jak pro úspěšné plnění náročných úkolů, tak pro samotnou reprezentaci MěPo, potažmo celého města. Výkon Vlastní činnost MěPo lze rozdělit na činnosti na základě zákonů a jiných právních předpisů, tedy z. č. 553/91 Sb. o obecní policii, z. č. 200/90 Sb. přestupkový zákon, z. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, z. č. 379/2004 Sb. tabákový zákon, 500/2004 Sb. správní řád. Jimi jsou řešeny přestupky na úsecích veřejného pořádku (skládky a znečištění), občanského soužití, rušení nočního klidu, státní správy a samosprávy (nařízení, např. tržní řád, vyhlášky, např. psi, hluk, jiné správní delikty), dopravy (obecné přestupky, odtahy, botičky), majetku, alkoholismu a toxikomanie. Dále jsou řešeni pachatelé trestné činnosti, osoby a vozidla v pátrání, odchycená zvířata. V roce 2011 bylo na základě dohody mezi Městskou policií Chomutov, odborem dopravních a správních činností Magistrátu města Chomutova a Českou kanceláří pojistitelů oznámeno vozidel, která nebyla uvedena v registru ČKP a tudíž bylo důvodné podezření, že jsou provozována bez uzavření povinného ručení. Zbývající činnost lze zahrnout pod ostatní činnosti, což jsou zajišťování veřejných akcí, asistence (bytové správy, Policie ČR, záchranná služba, exekuce, organizace města a jiné subjekty), ostrahy (magistrát, dávky), prověřování pobytů a doručování písemností, dohled na přechodech u škol (viz graf na konci kapitoly). V roce 2011 bylo řešeno přestupků a uloženy sankce v celkové výši Kč (viz graf na konci kapitoly). K pravidelným činnostem MěPo patří i kontrola sběren surovin. 147

4 Prevence kriminality Úsek prevence kriminality v roce 2011 navázal na zkušenosti z předchozích období. Pokračoval v osvědčených projektech, přednáškách a besedách pro skupiny dětí a mládeže. Stejně tak opět pořádal přednášky a besedy se skupinami seniorů a osaměle žijících žen. Základním pilířem činnosti úseku jsou přednášky zaměřené na děti, mládež i seniory. Pracovníci prevence kriminality v roce 2011 uspořádali 60 přednášek pro předškoláky v MŠ (dva samostatné dvouhodinové bloky s tématy obecná kriminalita, simulace různých situací, které se dítěti mohou přihodit, BESIP), 27 přednášek v prvních třídách ZŠ (témata obdobná, doplnění o úskalí cesty do školy), 24 přednášek zahrnujících též opakovací test pro druhé třídy ZŠ, 31 přednášek pro třetí třídy ZŠ (témata domácí mazlíčci, doplnění o upozornění na nutnost rozdílného chování k cizím zvířatům), 24 přednášek ve čtvrtých třídách ZŠ (téma BESIP), 15 přednášek pro šesté třídy ZŠ (téma projevy šikany a hrubého chování). Dále proběhlo 17 setkání s účastníky projektu Mladý preventista na ZŠ Zahradní a ZŠ Březenecká, dvoudenní akce Hravé odpoledne s městskou policií na ZŠ 17. listopadu, Drakiáda a soutěž o nejhezčího draka pro děti na ZŠ Písečná, akce Pozor, červená pro děti a rodiče v MŠ Růžová, akce Kolo, kolo, koloběžka pro děti a rodiče v rámci BESIP v MŠ Písečná. Na třech základních školách pracovníci úseku vybírali schránky důvěry a vyhodnocovali dopisy. Desetkrát pořádali setkání se seniory, které upozorňovali na obezřetnost na poště, při nakupování, při výběru peněz z bankomatů, cestování v MHD, varovali před kapsáři a předvedli základy sebeobrany. V rámci přednášek rozdali šedesát osobních alarmů a zajistili namontování sto dvaceti bezpečnostních řetízků na dveře do domácností seniorů. Pracovníci úseku též zorganizovali výtvarnou soutěž pro děti z druhých tříd ZŠ (na snímku ceny předává velitel MěPo Jan Řehák) a pro žáky devátých tříd zajistili přednášky na téma užívání drog a nebezpečí přenosu pohlavních chorob. Spolupracovali na akcích Happy Day před městským divadlem, Bambiriáda na Kamencovém jezeře, cyklovýlet, oslavy výročí uvedení Chomutova mezi statutární města. Dlouhodobě se podílejí na komunitním plánování účastí v pracovních skupinách. V rámci programu prevence kriminality městská policie přispěla Kč na technické vybavení speciální výslechové místnosti na magistrátu. Technické oddělení Oddělení se v roce 2011 věnovalo plnému zprovoznění a uzpůsobení podpůrných systémů (GPS, RDST, PCO, MKDS) a jejich propojení s novou integrační platformou ECC. V únoru došlo k prvnímu nasazení mobilního kamerového terminálu, který byl poté na přání občanů a ve spolupráci s Policií ČR třikrát přesunut na další místa. Proběhla dvě výběrová řízení na nákup druhého mobilního kamerového terminálu a na vybudování digitální radiové sítě. Dalšími činnostmi pak byly běžná údržba a opravy stávajícího technického vybavení. 148

5 Technika a městský kamerový dohlížecí systém (na snímku) Po nasazení prvního mobilního terminálu a jeho úspěšném provozu byl MKDS Chomutov rozšířen o druhý terminál. Na konci roku započalo budování nové digitální radiové sítě, které bude pokračovat v roce Parkovací systém V průběhu roku byla prováděna běžná údržba a opravy parkovacích automatů a také činnosti spojené s výběry a odvodem finančních prostředků z parkovacího systému. Z důvodu demolice starého zimního stadionu a zahájení nové výstavby na okolních pozemcích došlo ke zrušení tamějšího odstavného parkoviště. Nové bylo vytvořeno ve Wolkerově ulici, kam byl přesunut parkovací automat původně umístěný na parkovišti u zimního stadionu. Odstavné parkoviště v Kosmově ulici Počátkem roku byl počet vozidel odstavených na odstavném parkovišti 90. V průběhu roku sem bylo na základě nucených odtahů přemístěno 60 vozidel. K vydání a zaplacení řádných poplatků došlo v 50 případech. Ostatní vozidla byla evidována jako opuštěná věc a budou po absolvování legislativní procedury zlikvidována. V průběhu roku bylo k sešrotování odvezeno 45 vozidel. K 31. prosinci 2011 byl počet odstavených aut na tomto parkovišti 55. Autoprovoz Městská policie v roce 2011 disponovala sedmi služebními vozy a dvěma elektroskútry. Pět vozidel bylo určeno pro nepřetržitý přímý výkon služby, jedno bylo vyčleněno pro stálou službu na parkovacích automatech a na kamerovém systému a jedno sloužilo potřebám logistiky a prevence kriminality. Dva skútry sloužily k podpoře činnosti civilních pracovníků z úřadu práce a k rozvozu doručenek v katastru města. Průměrné stáří motorových vozidel je 4,42 roku. Vozidla ujela v nepřetržitém povozu v roce 2011 celkem 246 tisíc kilometrů. 149

6 Pult centrální ochrany objektů Město Chomutov nabízelo i v roce 2011 občanům a firmám možnost ochrany majetku připojením na pult centrální ochrany objektů, který je spravován městskou policií. Tento systém účinným způsobem ochraňuje majetek města, občanů i firem proti možnosti vniknutí nepovolaných osob do takto střežených objektů. Ty jsou monitorovány nepřetržitě po celých 24 hodin denně civilními pracovníky městské policie a v případě narušení ochrany objektu je na místo okamžitě vyslána motorizovaná hlídka, jež provádí kontrolu objektu. K 31. prosinci 2011 bylo na PCOO napojeno 121 objektů, z toho 44 objektů patří firmám nebo soukromým osobám a 77 objektů městu nebo městským organizacím. Spolupráce s Policií ČR V roce 2011 pokračovala Městská policie Chomutov ve spolupráci s Policií ČR, a to na základě Dohody o vzájemné spolupráci při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku, kterou v roce 2009 uzavřely město Chomutov a Policie ČR. Ta navázala na již dříve fungující součinnost obou složek a zvýšila její efektivitu a účinek. Výsledkem spolupráce se například staly pravidelné společné kontroly restaurací, heren a barů, pátrání po osobách a věcech, dopravní akce a podobně, dále došlo k optimalizaci při nasazování hlídek do problematických lokalit, zejména však k zapojení policejních hlídek do aktivit, které město Chomutov v roce 2011 v oblasti zkvalitňování života a bezpečnosti obyvatel realizovalo. Závěr Na práci Městské policie Chomutov se v roce 2011 podílelo 66 zaměstnanců, z toho 51 bylo strážníků a 15 občanských pracovníků (6 administrativa, 5 odstavné parkoviště, 4 obsluha kamerového systému). Dále se na práci MěPo podílelo na základě dotačních titulů 12 civilních pracovníků. Rozpočet organizace na rok 2011 byl schválen ve výši Kč na straně výdajů a Kč na straně příjmů. Výdajový rozpočet byl v průběhu roku navýšen na celkovou částku Kč. Ke zvýšení došlo přijetím dotace na projekty prevence kriminality ve výši Kč, přijetím daru od ČEZ ve výši Kč na pořízení mobilního kamerového systému a části digitálních radiostanic a převodem pojistné náhrady ve výši Kč. Díky těmto položkám byla adekvátně navýšena i příjmová část rozpočtu, a to na Kč. Rozpočet 2011 schválený rozpočet v Kč upravený rozpočet v Kč skutečné čerpání v Kč plnění v % VÝDAJE CELKEM: , , ,55 99,40 PŘÍJMY CELKEM: , , ,98 98,68 Na základě dosažených výsledků hospodaření i v oblasti zabezpečování veřejného pořádku pokládá vedení Městské policie Chomutov rok 2011 za úspěšný. 150

7 Činnost Městské policie Chomutov v roce 2011 dokumentují i následující grafy: 151

8 152

Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008

Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008 Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008 Jak název této kapitoly napovídá, jde o bilanci odvrácené tváře života města. O udržování pořádku, ochranu zákonnosti, majetku i bezpečnosti

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 3. 2012 Bod pořadu jednání: Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2011 Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MĚSTSKÁ POLICIE Nemocniční 11/3328 702 00 Ostrava www.mpostrava.cz info@mpostrava.cz OBSAH 1. Úvod... 3 2. Bezpečnostní situace

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009 Městská policie Hradec Králové (dále jen MPHK), jako orgán města, zabezpečovala v roce 2009 místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2013 Obsah

Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2013 Obsah Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2013 Obsah Úvod 2 1. Personální oblast a vzdělávání 2 2. Činnost Městské policie Pardubice 4 2.1. Prevence kriminality, dopravní výchova 5 2.2. Signál

Více

Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. ředitel. Městské policie hl. m. Prahy

Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. ředitel. Městské policie hl. m. Prahy Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za rok 2012 v porovnání s rokem 2011 Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele Městské policie hl. m. Prahy Schvaluji: Ing. Eduard Š U S T E

Více

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Úvod 4 1 Základní informace o organizaci 6 1.1 Zřízení organizace 6 1.2 Vývoj organizace 7 1.3 Současný stav organizace

Více

Městská policie Karlovy Vary. Zpráva. o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2013

Městská policie Karlovy Vary. Zpráva. o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2013 Městská policie Karlovy Vary Zpráva o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2013 V Karlových Varech 10. února 2014 1 Obsah I. PERSONALISTIKA... 3 I. I. Vzdělávání a výcvik strážníků... 4 II. VÝKON

Více

ÚVODNÍ INFORMACE 3 2. STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY

ÚVODNÍ INFORMACE 3 2. STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Výroční zpráva za rok 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 3 2. STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY 6 I. VOLEBNÍ OBDOBÍ 2002-2006 (DO 21.10.2006) 7 II.VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006-2010 (OD 22.10.2006) 10

Více

Pravidelné činnosti městské policie

Pravidelné činnosti městské policie Činnost městské policie za rok 2014 Činnost MP je z obecního pohledu zákona pojata jako činnost veřejně prospěšná. Prostřednictvím MP město zajišťuje klid a pořádek na svém teritoriu vymezeném konkrétním

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2014 Městská policie Lipník nad Bečvou (dále jen městská policie) je orgánem Města Lipník nad Bečvou, který byl zřízen dle zákona č. 128/200 Sb.

Více

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou OBEC JANOV NAD NISOU Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecní policie (dále jen OP) je orgánem obce Janov nad Nisou, který v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000

Více

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 Úvod Ministerstvo dopravy v roce 2004 kladlo důraz na tvorbu legislativy, rozvoj preventivního působení na chování účastníků

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality listopad 2007 OBSAH ÚVOD 3 SOCIÁLNÍ PREVENCE 5 Sportovní aktivity 6 Skate + in line 7 Školní hřiště 8 Sportovní plácky

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 Odbor prevence kriminality MV Zpracovali: Martin Dočkal, Ivana Dostálová, 2008 Ilustrace Pavel Koutský OBSAH ÚVOD

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2010. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2010. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2010 Příbram leden 2010 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 PLÁN prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 Úvod Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Představuje soubor nejrůznějších aktivit

Více

Zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji

Zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Přílucká 213, 760 01 Zlín Č.j.: HSZL-527-1/Ř-2010 Zlín, 19. února 2010 Zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji Zpráva o činnosti Hasičského záchranného

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Obsah: str. 1) Úvodní slovo tajemnice 3 5 Organizační struktura 6 2) Organizační záležitosti 2.1. Organizační změny a počty pracovníků 7-8

Více

V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26

V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26 V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26 Vězeňská služba České republiky Věznice Nové Sedlo VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 OBSAH STRANA Úvodní slovo ředitele věznice 3 Hospodaření 4-7 Rozpočet 4 Platy

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2006

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2006 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2006 2 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 4 Vězeňská a justiční stráž 6 Výkon vazby a trestu 10 Personalistika 16 Legislativní činnost 20 Management

Více

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČOI Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Praha 2012 2 Úvodní slovo ústředního ředitele České obchodní inspekce Při hodnocení uplynulého roku musím konstatovat, že byl velmi náročný. Úkoly, které

Více

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo vnitra ČR Odbor bezpečnostní politiky Analýza možného zefektivnění systému ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti na místní úrovni a vzájemného vztahu Policie ČR a místní samosprávy 2011

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013 Základní údaje o organizaci Název organizace: Pečovatelská služba města Mladá Boleslav Sídlo organizace: Na

Více