Masopust, postní doba a Velikonoce.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masopust, postní doba a Velikonoce."

Transkript

1 Mapust, postní doba a Velikonoce. Jaroslav M a r s a Hned v úvodu definice ze slovníku a encyklopedie: 1. mapust (fašank, německy Fasching) období od tří králů (6.leden) do začátku velikonočního postu (Popeleční středa); v užším slova smyslu poslední tři dny tohoto období (tzv. ostatky). Obřady a obyčeje spojené s mapustem uvisí se zemědělským kalendářem, přechodem k jarním pracím. Mapust je charakterizován zábavami, hrami, průvody maškar atd. (Ilustrovaný encyklopedický slovník, díl II., vyd. Academia Praha 1981) 2. mapust postní noc, dny před postní dobou, začínající Popeleční středou, se nazývají také karnevalem. Pravděpodobně pochází tento obyčej z magických ritů k odražení sil nepřátelských jaru. Typické pro tuto dobu je bláznivé řádění, maškarády a tance. Doložen jistě už od středověku, vyznačuje se dnes mapust průvody, které pocházejí především z baroka. Podobné ju starořímské saturnálie. (Abecední encyklopedie náboženství slovník, Karmelitánské nakladatelství) Další použitá literatura: Seznam unifikovaných názvů pro liturgická díla latinských ritů katolické církve, vydala Národní knihovna ČR, rok 2000, jako 21.sešit edice Standardizace Kopřivnické noviny, č. 7/2002, Zprávy z města a okolí Zákaznický magazín Coop, č. 1/2003: Když se řekne mapust Informační materiály Pražské informační služby, Vyšehrad, Praha 2001 Věra Frolcová: Velikonoce v české lidové kultuře, Panorama, Praha 1987 Jitka Staňková: Lidové umění u Čech, Moravy a Slezska, Dona, České Budějovice 1997 Vlastimil Vondruška: Církevní rok a lidové obyčeje A po definicích ještě trochu teorie úvodem: Strukturu katolické liturgie lze pochopit, máme-li alespoň rámcovou představu a dovedeme se alespoň trochu orientovat v církevním kalendáři. Ten tvoří dva druhy svátků: Svátky de tempore ( čavé, tj. svátky Boží, připomínající významné události z Kristova života podle evangelií); tyto svátky ju zpravidla pohyblivé, tj. připadají v různých létech na různá data, svátky de sanctis (obní svátky svatých), které připadají každý rok na stejné datum. Určení data Velikonoc. Mapust patří mezi svátky okruhu de tempore. Začínal vždy v neděli a končil po třech dnech v úterý před Popeleční středou. Popeleční středou začínal čtyřicetidenní půst končící o Velikonocích. Z těchto dvou zásadních údajů vyplývá, že třídenní mapustní oslavy neměly pevné datum, nýbrž byly pohyblivé a jejich datum byl stanovován podle data Velikonoc. Velikonoce ju nejdůležitějším činitelem našich kalendářů, ježto se podle nich stanovují data dalších pohyblivých svátků, jak před nimi, tak i po nich. Datum Velikonoc se stanovuje tak, že velikonoční nedělí je vždy první neděle po prvním jarním úplňku. Jde o první z pravidel, které bylo stanoveno na církevním koncilu v Nicaeji roku 325 n.l. Pro církevní potřebu je první jarní den stanoven pevně - a to na 21. březen (tento datum se vždy nemusí krýt s astronomickým výpočtem jarní rovnodennosti). Z uvedeného plyne, že připadne-li úplněk na den 21.března a tímto dnem je učasně bota, pak následující neděle je již nedělí velikonoční. 22. březen tedy může být nejrannějším datem, na které může velikonoční neděle připadnout. Druhé pravidlo pro určení data Velikonoc stanoví, že nejzazší datum pro Velikonoce může být 25. duben. V případě, že by první jarní úplněk připadl na 19.duben a tento den byla učasně neděle, vyšlo by datum Velikonoc až na 26.duben. Protože to není přípustné, přeuvá se úplněk o jeden den zpět (na 18.duben) a velikonoční neděle se slaví již 19.dubna. Ve dvacátém století tento případ nastal pouze v roce Jak je možné přesunout datum měsíčního úplňku? Astronomický výpočet okamžiku úplňku pochopitelně přesunout nelze. Církevní výpočty nepracují s reálnou fází Měsíce, ale s tzv. církevním měsícem, který se může od skutečné měsíční fáze poněkud odlišovat. Protože určení církevního měsíčního úplňku je v podstatě určením administrativním, lze jej též i administrativně přesunout. Ani tím však komplikace nekončí. Dalším pravidlem vymezujícím datum velikonoční neděle říká, že v jedné devatenáctileté periodě tzv. zlatého čísla nesmí být velikonoční neděle dvakrát v nejzazším přípustném datu, tj. 25 dubna. Tento případ nastal ve dvacátém století v letech 1943 a 1954, které patří do jedné a téže periody začínající rokem 1937 a končící rokem V roce 1943 se Velikonoce slavily 25. dubna, v roce 1953 se však velikonoční neděle přesunula o týden dopředu na 18. dubna. Udává se, že první tabulky v českých zemích pro výpočet Velikonoc sestavil známý pražský hvězdář Jan Kepler. Abychom se nezabývali jen teoriemi výpočtů, přidávám data velikonoční neděle v nejbližších letech: 27. března 2005, 16. dubna 2006, 08. dubna 2007, 23. března 2008, 12. dubna 2009 a 4. dubna Spomyšelské aktuality č. 4/ I - listopad 2004

2 V dnešní době si dříve narození lidé možná ještě pamatují mapustní oslavy a celé předvelikonoční období, ale jen málokdo z nich ví, co který den znamená, co vlastně lidé oslavují. My, trochu později narození, už nevíme skoro nic. A troufám si tvrdit, že ještě mladší generace již neví o mapustu vůbec nic a výjimky jistě potvrdí toto pravidlo. Jednoduše řečeno mapust mizí a v některých oblastech republiky již zcela zmizel Všeobecně lze říci, že mapustní lidové zvyky a starodávné obyčeje mizí, ale ju však vesnice, kde tradice pokračují. Lidé dříve věřili, že si mapustními rituály zajistí dobrou úrodu a bohatý rok a proto jej slavili už v předjaří, kdy začínali sít a obhospodařovat svá pole. O Mapust. Mapust může být slaven od 1.února do 7.března. V mapustních obyčejích, oslavách, rejích a rozpustilostech byly zašifrovány staré kultovní a obřadní zvyky, vesměs zemědělského rázu. Čtenář bude asi překvapen, když se doví, že slovo mapust je odvozeno od slova karneval. Karneval pochází z latiny: carne vale značí ma sbohem! Mapustní období začínalo již den po svátku Třech králů, tzn. 7.ledna. Hlavní třídenní mapustní svátek, tj. neděle, pondělí a úterý, předcházel Popeleční středě, jíž začínal dlouhý čtyřicetidenní půst končící o Velikonocích. Přípravou na hlavní období mapustu byl tzv. tučný čtvrtek (tučňák), mnohdy předcházela zabíjačka. To bohatí sedláci zabíjeli prasata a selky pekly různé druhy pečiva, nikde však nesměly chybět koblihy, bez nichž byl mapust nemyslitelný. trochu lépe ju na tom zvyky dodržované o hlavních velikonočních svátcích a o vánočních svátcích. A jak šly zimní a jarní sváteční dny za sebou? To se dnes dovíme prakticky jen ze zápisů pamětníků, z obecních kronik a hlavně z pera Tradičním jídlem byla vepřová pečeně se zelím, jedly se jitrnice, jelita. V chudších chaluch bývalo jídlo obyčejnější, ale přesto se hospodáři i hospodyně snažili, aby na stole byl i kousek masa. Tento den měl člověk co nejvíce jíst a pít, aby byl celý rok při síle. Někde se doporučovalo sníst tolik vepřového, až mastnota stékala po bradě. O tučný čtvrtek začínaly v některých oblastech obchůzky masek obcemi a ty pak pokračovaly i v další dny; největší intenzitu měly průvody o mapustní pondělí a úterý. V botu před mapustní nedělí bývalo hodně sňatků. Důvod byl pochopitelný: svatba i mapust se spojily v jednu oslavu a ušetřilo se na výdajích. Hlavní mapustní zábava začínala o mapustní neděli bohatým obědem. Následovala zábava s tancem, která mnohdy pokračovala až do rána. Mapustní pondělí pokračovalo v zábavě a tanci. V mnohých vsích se konal tzv. mužovský bál pouze pro ženaté a vdané. V některých oblastech lidé věřili, jak vyko bude selka při tanci vyskakovat, tak vyké obilí příští rok naroste. Vyvrcholením mapustních oslav bylo mapustní úterý, kdy skoro všemi obcemi procházely průvody z povědomí lidí, ačkoliv písemné zprávy o jeho slavení v Čechách a na Moravě pocházejí již ze 13.století. Právě proto je dobré nikoliv však nezbytné poučit se o jedné z nejstarších oslav, které se pořádaly na vesnicích. Lze jen s povděkem kvitovat, že v posledních letech se tento obyčej se specifickým druhem zábavy přesunul i do okrajových čtvrtí Prahy a také do některých jiných měst a městeček. lidí, kteří se profesně nebo ze záliby zajímají o lidové zvyky a obyčeje a kteří se snaží je popsat a tak zachovat pro generace příští. Stejně nám však tyto informace představují jen trosky bývalých lidových zvyků anebo dokonce pouhou vzpomínku na ně. maškar, jejichž hlavním smyslem bylo pobavit usedy i sebe. Průvodů maškar (mapustních obchůzek) se zúčastňovali mladí i staří. Obchůzky masek však neměly závazná pravidla; záleželo na důvtipu a pohotovosti maškarádů, jaké taškařice budou provádět. Čím byla maska pitvornější a budila větší pozornost, tím bylo lépe. V průvodu masek nesměl chybět medvěd, kůň, kominík se žebříkem, Žid s pytlem, bába s nůší, někde nesměl chybět ani četník, cikáni, žebráci, medvědář s medvědem, kozel a četné další maškary. Hlavní postavou však býval šašek. Oděv míval zdobený barevnými papírky, na hlavě měl šaškovskou čepici a v ruce nesl bič na odhánění nemaskovaných. Za Spomyšelské aktuality č. 4/ II - listopad 2004

3 hlučného zpěvu, pokřikování a tancování chodili maškarádi po domech, u každého stavení hudba zahrála dva až tři kousky. Někde dostávali výslužku peníze, lenku, pivo, mouku, vejce, máslo, obilí. Především lenka a pivo zvyšovaly rozpustilost a veselí. To, co maškarádi vykoledovali, nakonec zpeněžili a utratili na taneční zábavě. Na mapustní úterý se slepicím sypalo zrní do kruhu z řetězu, aby nezabloudily a nezanášely. Jistě to byl odraz odvěkých představ o kouzelné moci kruhu proti úkladům zlých duchů. V týž den se nesmělo věšet prádlo na půdu, neboť by to prý vedlo k přemnožení blech. Ženy nesměly šít, aby slepice dobře nesly. Ju oblasti, kde mapustní veselí bylo tak silně zakořeněné, že tamní zábavy a reje masek trvaly několik dní a sjížděli se k němu lidé ze širokého okolí. Dokonce bývala přerušena výuka ve školách. Tak tomu bylo koncem 19. století např. v Hroznětíně na Karlovarsku. O mapustní úterý se v některých oblastech odbývaly také průvody a slavnosti řemeslnických cechů. Také divadelní představení byla v tento poslední mapustní den hojně konána. Každá legrace však jednou skončí! Mapustem končil čas tanců a veselí. Téměř všude končila zábava úderem půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář nebo některý z radních vyzval všechny, aby se v klidu rozešli domů, protože nastala středa a s ní i velikonoční půst. Tančit bylo povoleno nejdříve o 4. neděli postní družební. S opravdovými zábavami se na vesnicích většinou začínalo až v době kácení májů. Dalšími zábavami pak bývaly až zábavy podzimní posvícenské. Tyto staré zvyklosti se dodržovaly v plném rozsahu asi do zlomu 19. a 20. století, pak se již od těchto oslav pomalu upouštělo a postupně se na ně zapomínalo. A ve městech? Tam se taneční zábavy konaly již od 3.ledna a končily mapustním úterkem. Nejhonosnějšími tanečními večery bývaly plesy střeleckých společností, na nichž se okázale předváděly místní honorace. Mnohem veseleji však bývalo na venkovských bálech. Josef Sudek: Popelec. Pomni, člověče, že prach jsi (kalendář Vincentina na rok 1947, roč. XXV.) Popeleční středa Popelec (Škaredá, Černá, Bláznivá). Popeleční středa je prvním postním dnem a zahajuje období předvelikonočního půstu, jenž je přípravou na slavení Velikonoc. V období je šest nedělí, každá z nich má své zvláštní pojmenování. Celé postní období končí na Bílou botu. V dřívějších dobách byl půst velmi přísný nejedlo se ma, sýry, vejce, nepilo se mléko, nemastilo se ani sádlem, ani máslem, používalo se jen rostlinného oleje, nekouřilo se a nepil se alkohol, nešňupal se tabák. Jedlo se jen jednou za den, a to jen zelenina a ovoce. Později se přísnost půstu zmírnila: jedly se různé polévky (fazolová, čočková, zelná, kyselá, kmínová) a podávala se prostá bezmasá jídla (vdolky, prosná kaše, knedlíky s povidly, brambory s mlékem nebo jen chléb s kyselým zelím). Naši předci si asi velmi dobře uvědomovali, že když se v zimě tolik nepohybují a nepracují na poli, nemohou tolik jíst jako přes rok. Půst byl tedy velmi prospěšný. Však ne nadarmo staré přísloví říká: Půst ještě nikoho neumořil. Popeleční středa, během níž se takto přísný půst dodržoval, následuje po mapustním úterý, kdy veškeré mapustní rozpustilosti vyvrcholily. Její název pochází již z 10. století a to od svěceného popela, kterým kněz dělá věřícím kříž na čele (uděluje věřícím popelec) a říká: Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se navrátíš. Tím připomíná pomíjivost pozemského života a nutnost pokání. Popel, který je k tomuto účelu používán, se získává slením ratolesti kvetoucí jívy ( kočiček ), které kněz před téměř rokem na květnou neděli posvětil. V některých oblastech, např. na Karlovarsku, se ve středu pohřbíval mapust. Symbolicky se tak zničil škodlivý duch zimy a smrti. Mapust byl představován slaměným panákem, který byl v průvodu dětí a mládeže vynesen za ves a tam za proslovu slen, rozsekán či roztrhán. Někde figurínu hodili na hnojiště, jinde ji předtím oběsili. Na Popeleční středu se nesmělo šít a příst věřilo se, že by slepice nenesly vajíčka, podebíraly by se prsty, kulhaly by krávy a žáby by žraly na poli len. Nesmělo se ani štípat dříví, aby se sekera později nesvezla do nohy. Ani drát peří se nesmělo štípaly by prý blechy. Spomyšelské aktuality č. 4/ III - listopad 2004

4 1. neděle postní černá. liščí, pytlová (Invocabit) Je to první neděle po Popeleční středě. Na začátku postního období ženy odložily pestré oděvy a začaly nosit černé šátky. Jedl se napučený hrách v některých místech se tato neděle nazývá Pučálka. Matky pekly v noci preclíky, aby to děti nevěděly a pak je věšely navléknuté na vrbovém proutku do zahrady děti věřily, že jim je přinesla liška. 2. neděle postní pražná (Reminiscere) Pražná neděle dostala své označení od pokrmu v postě hojně připravovaného, nazývaného pražmo. Pražení nedozrálých klasů obilí či jednotlivých zrn patří k nejstarším způbům úpravy obilí. Obilí se tím konzervuje. Po upražení se obilí dále upravovalo, případně se roztíralo a používalo na polévku zvanou praženka. Jiný způb přípravy pražma: Obilná zrna nebo celý neloupaný hrách se namočily do slané vody a nechaly několik hodin stát. Potom se nechaly na teplém místě naklíčit. Po vyklíčení se upražily na omastku nebo na sucho. Také bylo možné z něho připravit pokrm, který se podával slazený medem nebo olený a opepřený. 3. neděle postní kýchavá, kejchavá (Oculi) Kýchavou se tato neděle nazývá proto, že se tento den konala mše za odvrácení moru, jehož prvními příznaky bylo nadměrné kýchání. Přání Pomáhej Pán Bůh a Pozdrav Tě Pán Bůh, které dodnes říkáme kýchajícím, pochází právě z obavy před morovou nákazou. Věřilo se, že kdo kolikrát tento den kýchne, tolik let bude živ. 4. neděle postní družebná, liščí, středopostní, růžová (Laetare) Tato neděle tvoří téměř střed postního období a proto je v tento den projevována radost z času, který již v postu uplynul. Zmírňovala šestitýdenní postní nařízení. Fialové a modré závěsy byly v kostelech na čas vyměněny za růžové. Neděle byla slavena v družném veselí. Mnohde se konaly tancovačky, nejlépe na veřejném prostranství pod dohledem celé obce. Někdy je také název odvozován od družby, který ten den spolu s ženichem navštívil domácnost vyhlídnuté nevěsty a předjednával tam námluvy. V uvislosti s těmito myšlenkami na námluvy se o družebnou neděli mladé dvojice obdarovávaly. Pro družbu se ženichem se připravovaly koláče zvané družbance. 5. neděle postní smrtná, smrtelná (Judica) Název připomíná, že myšlenky věřících se mají plně ustředit na umučení a smrt Páně. Zároveň ale připomíná zvyk sahající až k pohanským kořenům vynášení smrti (Smrtholky, Moreny, Morany, Mařeny, Mořeny). Jednalo se o figurínu ušitou z látky a vycpanou hadry nebo slámou - smrtku. Morana byla za zpěvu odnesena k řece nebo potoku a vhozením do vody se symbolicky pochovala zima, znamenající bídu, nepohodu a chlad. Někde byla shazována ze skály nebo zahrabávána do země. Na Bydžovsku dávali za okno len, aby tento rok nikdo nezemřel. 6. neděle postní květná, palmová, beránková (Palmarum) Květná neděle je nedělí těsně předcházející velikonočním svátkům, t.zn., že uvádí předvelikonoční týden. Je to poslední postní neděle. Její slavení je doloženo již od 7. století. Připomíná den slavného příchodu Krista do Jeruzaléma několik dní před jeho umučením, kdy byl vítán zelenými ratolestmi házenými na cestu, zatímco jiní mu vyšli vstříc s palmovými listy a volali: Hossana, požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně, král izraelský. Na památku této události světí v tento den kněz kvetoucí ratolesti (u nás kočičky kvetoucí vrba jíva), které pak rozdává účastníkům mše, nasloucháme pašijím, tj. evangeliu o utrpení Páně. Tuto neděli začínají oslavy Svatého týdne průvodem, který symbolicky naznačuje, že následujeme Pána na jeho cestě utrpení a účastníme se jeho kříže, abychom dostali také podíl na jeho vzkříšení a na jeho životě. V některých krajích věří, že lidé by tento den měli mít něco nového na bě, aby je nepokakal nebo jim neublížil beránek. Pašijový (svatý, velikonoční, tichý, veliký) týden Poslední týden čtyřicetidenního postu (půstu) se nazývá pašijový týden na památku Kristova utrpení. Ráz všech obřadů v tomto týdnu je truchlivý. Celý křesťanský svět se halí do nejpřísnějšího smutku, oltáře v kostelech ju zbaveny ozdob, umlkají zvony a zní Jeremiášův pláč. V úterý se čtou pašije sepsané sv. Markem a ve středu pašije sepsané sv. Lukášem. V tomto týdnu mládež chodívala s řehtačkami, hrkačkami a tragači, které svým zvukem nahrazovaly zvoněná zvonů, jež v té době podle víry odletěly do Říma a proto nezvonily. Pašijový týden vrcholí Svatým triduem (třídenní) Zeleným čtvrtkem, Velkým tkem a Bílou botou. Spomyšelské aktuality č. 4/ IV - listopad 2004

5 Modré pondělí, Šedivé úterý Pondělí a úterý před Velikonocemi. Název modré je odvozen od barvy látky, která se v tento den vyvěšovala v kostelích. Začínalo se s generálním úklidem světnic. Lidé vynášeli všechny předměty ven, uvnitř nesmělo mytí a drhnutí uniknout ani jediné místečko. Nezapomínalo se ani na komíny. Po vnitřním úklidu následovalo vápnění (bílení) chalup zvenčí. Vymetáním chalup lidé symbolicky vymetávali zimu i ze svých duší. Škaredá středa - sazometná, černá Škaredá je nazývána proto, že tento den Jidáš zradil Krista. Sazometná zase podle vymetání komínů, které se v ten den obzvlášť doporučuje, čistí se příbytky a připravují na svátky. Není dobře se ten den mračit, aby se dotyčný nemračil po všechny středy v roce. Zelený čtvrtek Začíná Triduum sacrum Svaté třídenní. Na Zelený čtvrtek se dodržoval půst. Povoleno bylo jedině syté jídlo bez masa a jiných produktů z teplokrevných zvířat. Jedla se tedy pouze zelená strava, zelenina (špenát, kopřivy, zelí) proto Zelený čtvrtek. Dalším vysvětlením označení zelený je modlitba Krista na zelené louce v zahradě Getsemanské na Olivové hoře. Název zelený také může pocházet od barvy mešního roucha, které se v tento den používalo. Při večerní mši se světí svaté oleje, olej křtěnců, svaté křižmo a olej pro nemocné. Během této mše také naposledy zvoní zvony a pak odlétají do Říma. Až do Bílé boty ju zvony nahrazovány dětskými řehtačkami a klapačkami. Děti řehtali místo zvonění ráno, v poledne i večer a tak vyháněly proradného Jidáše. O Zelený čtvrtek se také koná obřad mytí nohou biskup a řeholní představení omývali nohy 12 starcům podobně jako to činil Kristus apoštolům při Poslední večeři. Tématem večerní liturgie ju dvě události: Ježíšova večeře, při níž ustanovuje tajemství eucharistie a myje apoštolům nohy; Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zajetí Zvyky: Lidé v tento den vstávali velice časně, rodina se pomodlila, omyli se rou, protože bránila onemocnění šíje a dalším nemocem. Někde se tato tradice dodržovala až o Velký tek. V tento den bylo zvykem pošlehat podlahu i peřiny proutkem posvěceným na Květnou neděli a proti čarodějnicím vykropit obydlí svěcenou vodou z nového hrnečku věchýtkem slámy. Ze země se vyháněly zlé síly, které moří mladé osení. Děti s velkým nadšením procházely krajem s nejrůznějšími klapačkami a řehtačkami, s pojízdnými drnčícími trakaři magickými napodobeninami pluhů. Honění Jidáše. Jidášem býval obzvláště rychlý chlapec. Zvyk zanikl počátkem 20.století podobně jako zvyk lení Jidáše. Hospodyně časně zrána, ještě před východem slunce, zametly dvůr. Smetí se odneslo na křižovatku cest, aby se v domě nedržely blechy. Kdo sní před východem slunce pečivo namazané medem, je chráněný před uštknutím hadů a před žihadly vos. V Orlických horách házeli lidé do studny chleba namazaný medem, aby se v ní po celý rok držela voda. Odpoledne se nepracovalo. Pekly se jidášky, zvláště tvarované obřadní pečivo z kynutého těsta. Pokud se jedly potřené medem měly chránit zdraví. Velký tek (Bolestný, Tichý) Je to den hlubokého smutku, ticha a rozjímání. Katolická církev považuje Velký tek za den největšího církevního smutku. Na Velký tek se zachovává přísný půst, podobně jako na Popeleční středu. Dodrží ho ten, kdo se v tyto dny pouze jednou dosyta nají při hlavním jídle, ráno a večer může jen něco málo pojíst. Oby tyto dny ju pro katolickou církev jedinými dny v roce s přísným půstem. Tento den je připomínkou smrti Ježíše Krista. Po nočním výslechu ze čtvrtka na tek se konal proces Kristova oduzení, jeho poprava i pohřeb. Církevní obřady mají tři části: bohoslužbu slova (čtou se pašije), uctívání kříže a přijímání. Výzdoba kostela je chudá - žádné květiny, žádné svíce na oltáři, písně se zpívají bez doprovodu varhan a zvony mlčí. Kříž je zahalen černou rouškou. Nikde na světe se neslouží mše svatá. Bible popisuje události ve 4 evangeliích. Velký tek je hustě obestřen kouzlem lidové poezie. Věřilo se, že země má magickou sílu, vydává poklady, že se na několik hodin otevírá památný Blaník. Nesmělo se hýbat zemí, proto se nekonaly žádné polní a zahradní práce. Pátek byl také dnem čarodějnic. Lidé věřili, že kdyby čarodějnice získala nějaký jejich předmět (pramen vlasů, kravské chlupy, hrnek mléka), mohla by předmět uhranout, naplnit ho zlou energií a kletbou a ukrýt někde ve stavení nebo chlévě pak by se začaly dít hrozné věci: lidé by onemocněli, krávy by dojily krev a ovocné stromy by zasychaly. Zvyky: Vstávalo se před východem slunce a lidé se chodili mýt do potoka nebo k rybníku, aby se chránili před nemocemi. Někde se chlapci potápěli a snažili se ústy vytáhnout kamínek, který pak hodili levačkou za hlavu to je mělo chránit před bolením zubů. V krajích s plátenickou výrobou se předly pašijové nitě, pak se udělalo na šatech několik stehů a ty měly chránit před uhranutím a zlými duchy. Košile ušitá z plátna pašijových nití chránila před Spomyšelské aktuality č. 4/ V - listopad 2004

6 bleskem. Tento den se nesmělo nic půjčovat, protože půjčená věc by mohla být očarována. Věřilo se hodně na čarodějnice a uhranutí. Nepralo se prádlo, nepilo se mléko, nejedla se vejce, kuřáci nekouřili. Bílá bota (Veliká, Provodní) Bílá bota je posledním dnem dlouhého postu a bílou se nazývá podle bílého oděvu těch, kteří byli v tento den křtěni. Je také označována jako den světla. Všechny činnosti v předchozí i tento den mají hlavní cíl v očistě duše, těla i příbytků, aby večer bylo vše jako z cukru a lidé byli ve svátečních šatech připraveni jít večer po západu slunce na slavnou mši vzkříšení. Před polednem se opět rozeznívají zvony. Hospodyně doma uhasila všechny ohně a sebou ke kostelu vzala poleno. Tam jej zalila v posvěceném ohni, přenesla domů a tím opět oheň rozdělala. Na mši se světí oheň, velikonoční svíce (paškál) a křestní voda. Po stránce liturgické se v botu před Velikonocemi konala pouze večerní bohoslužba - Velikonoční vigilie. Ta je oslavou svaté noci, kdy Pán vstal z mrtvých, kdy rozlomil pouta smrti a vystoupil z hrobu, aby i nám otevřel cestu k životu. V kostele se z Božího hrobu vyzvedla monstrance s Nejsvětější svátostí a Kristova cha nebo obraz. Přichází Velká noc. Zvony se vracejí z Říma. Oslava Velké noci vyjadřuje mnohými symboly a texty přechod ze zajetí utrpení a smrti do života svobody a plnosti. Podstatným prvkem liturgie velikonoční noci je křestní slavnost. Zvyky: Z ohořelých dřívek se vytvářely křížky a nosily se do pole, aby bylo úrodné. Popelem z posvěceného ohně se posypaly louky. Někde se uhlíky dávaly za trám do domu, aby ho chránily před požárem. Na Bílou botu se také uklízelo, bílilo, pokud se tyto práce nestihly provést již v předcházejících dnech pašijového týdne. Vše se připravovalo na slavné Vzkříšení, na Hod Boží velikonoční. Hospodyně vařily a pekly obřadní a sváteční pokrmy, mazance a velikonoční beránky, mladí pletli pomlázky z vrbového proti nebo vázali březové metličky, začínali zdobit vajíčka. Velikonoční svátky patří k nejstarším svátkům vůbec. Tyto svátky jara byly slaveny různou formou už u starých Slovanů a Germánů a také Židů. Jejich základní podstatou z dob předkřesťanských bylo vítání přicházejícího jara, nového vegetačního období. Svědčí o tom i pojmenování Velikonoc v mnoha jazycích v latině, řečtině a ruštině Pascha, ve francouzštině Paques a v němčině Ostern a v angličtině Easter od starogermánské bohyně jara a plodnosti Ostary (ranní červánky, jitro), jejíž protějškem byla slovanská Vesna. V češtině ju pojmenovány podle Velké noci, během níž byl Ježíš vzkříšen. Noc z Bílé boty na neděli velikonoční byla odpradávna považována za největší noc v církevním roce. Křesťanské Velikonoce byly zasvěceny památce umučení a vzkříšení Krista. Se svátky je spojena řada zvyků a obyčejů, které mají předkřesťanský, tedy pohanský původ, jako je např. barvení vajíček, které byly pro pohany symbolem plodnosti a života. Boží hod velikonoční (Zmrtvýchvstání) První den Velikonoc vždy neděle. Kristus vstal z mrtvých za svítání prvního dne v týdnu, neboli prvního dne po botě (bota byla podle židovského kalendáře posledním dnem v týdnu). Při slavnostní mši v neděli velikonoční světí kněz pokrmy, které do kostela sebou přineu hospodyně a položí k oltáři. Mezi nimi byly mazance, beránci, chléb, vejce a víno. Posvěcené pokrmy hospodyně opět odneu domů a rodina je obřadně sní. Pokrmy totiž měly připravit tělo na příjem vydatnější potravy. Vždyť bylo po dlouhém půstu a pro lidské tělo by nebylo dobré najednou se dosyta najíst nebo dokonce přejíst. Při slavnostním obědě se pak již mohla jíst další posvěcená jídla, jako byla velikonoční nádivka, skopové, jehněčí a holoubata. Samozřejmě, že v každé rodině nebyl vždy dostatek masa, ale alespoň kousek se podařilo i těm nejchudším vždycky opatřit. Nikde se nesmělo pracovat. Odpoledne hospodář roznášel do polí proutky kočiček svěcených na Květnou neděli, zarazil je do země a při tom říkal: Bůh otec, syn a duch svatý požehnej mé pole osatý. Ženy a děvčata si zdobily kraslice a chlapci pletli pomlázky. Věřilo se, že když pocestný zabloudí a vzpomene si, s kým jedl velikonočního beránka, najde cestu domů. Kterýkoliv pocestný, který přišel o velikonoční neděli do stavení, musel dostat kousek posvěceného pokrmu.ve východních Čechách se část posvěcených pokrmů nosila do pole, zahrady a studny, aby byla dobrá úroda a dostatek dobré vody. Slavení Velikonoc pokračuje od tohoto dne po dalších 50 dní a končí až po sedmi týdnech v neděli Seslání Ducha svatého, jakožto jeden sváteční den, jako velký den Páně. (Například v letošním roce připadla neděle Seslání Ducha svatého Letnice - na 30.května 2004.) Spomyšelské aktuality č. 4/ VI - listopad 2004

7 Pesach židovské Velikonoce Pesach oslavuje Boha Zachránce, Spasitele. Židé si připomínají Boží záchranu z egyptského zotročení a slavné vyjití (exodus) z Egypta. Odtud pochází židovský název velikonoc: pesach uchránění, ušetření, přejití. Hospodin vysvobodil Izraelity celou řadou mocných zásahů. Na znamení Boží ochrany každá izraelská Pondělí velikonoční (Červené) Je dnem uvolnění a veselí, dnem radosti dětí i dospělých, dnem vzývajícím nový život a zajišťujícím zdraví. Liturgické úkony se nekonají. Mužské pokolení obchází od časného rána domy s mladými děvčaty, aby jim vyprášilo sukně. Pošlehávání čerstvými pruty, které mohou být umě spletené (označení pomlázka je od slova pomladit), má zajistit přenesení posilující životadárné mízy stromů do těla člověka. Odměnou za vyšlehání a koledu je zdobené vajíčko, nejčastěji červené barvy barvy lásky; nezřídka bývala odměnou i štamprlička něčeho tvrdšího a mazanec. Nejznámější koledou podnes zůstává Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, však vám slepička snese jiný. Dříve chlapci většinou chodili jen za hezkými děvčaty a pro děvče bylo potupou, když je nepřišel nikdo vyšlehat. Mrskačka, kterou hoši svérázným způbem projevovali náklonnost k děvčatům, se uchovala jako zvyk do dnešních časů. Díky mrskačce a koledě mohou chlapci navštěvovat děvčata, v rodinách jim nalévají a na alkoholem rozjařené koledníky se okolí dívá shovívavě. Velikonoce, stejně jako Vánoce, ačkoli ju náboženskými svátky, se nepřestaly slavit ani v cialistickém Československu. Jen jim byl v letech 1948 až 1989 vdechnut trochu jiný význam oficiálně se slavily jako svátky jara. rodina obětovala Bohu beránka, který byl bez vady. Jeho krví potřeli rám dveří u svého domu. Izraelité byli takto chráněni před zkázou. Pak beránka upekli a snědli. Věřilo se, že v domech neoznačených beránčí krví, tedy v domech egyptských otrokářů, pomřelo vše prvorozené. Velikonoční symboly. Velikonoce provázelo a stále ještě provází nepřeberné množství pohanských i křesťanských zvyků. Ve své velké většině pocházejí zvyky z podstaty života rolníka na zemědělském venkově byly to svátky jara, kdy se probouzela příroda k životu a různými obřady bylo třeba zabezpečit úrodu. Malovaná vejce byla objevena již v sumerských vykovkách z roku 2500 před n.l. Vejce se totiž ukládala do hrobu spolu s mrtvými jako symbol nikdy nezanikajícího života. Prakticky všechny staré národy Římané, Číňané, Egypťané a Peršané měly v lásce vajíčko jako symbol světa. Nejznámějším zvykem je samozřejmě barvení vajíček a pletení pomlázek a můžeme jen doufat, že tyto krásné zvyky z našeho povědomí i praktického života nevymizí. Kraslice, jako symbol života, úrodnosti, plodnosti a růstu, patří k magickým předmětům prastarého původu. Přisuzovala se jim nadpřirozená moc, která bývala umocňována barvením nebo ornamenty. Protože kultovní smysl nemělo darování, ale požití obsahu vajíčka, zdobila se od nepaměti vajíčka vařená. Zvyk konzumovat vajíčka uvisí patrně v dlouhým půstem, při němž se nesměla jíst ani vejce, proto lidé nedočkavě čekali, až postní doba skončí. Zdobení vajec je prováděno mnoha technikami voskovou batikou, zdobení ovazováním, reliéfním zdobením voskem, vyškrabováním. Vajíčka se mohou zdobit slámou. K barvení vajec se požívá různých odvarů, např. ze šafránu (žlutá), lipového květu nebo kmínu (světle žlutá), z kopřivového kořene (citronově žlutá), cibulové šlupky (oranžová až hnědá), červené řepy (růžová), červeného zelí (červená), čaje ( světle hnědá), kávy (tmavě hnědá), špenátu nebo mladého žita (zelená), kůry nebo šištiček z olše (modrá). Téměř zapomenutým zvykem je vysyvání ornamentů na zápraží pomocí hrnku či květináče a písku či vody, nebo zdobení oken květinovými vzory pomocí seříznutého mýdla takto se zdobívaly vlnovkami a spirálami průjezdy a zápraží venkovských stavení nejen při Velikonocích, ale také o svatodušních svátcích, nebo na dožínky a posvícení. Spomyšelské aktuality č. 4/ VII - listopad 2004

8 Beránek. Symbol beránka byl velmi rozšířený už v předkřesťanském světě pohanů, ve středomořské oblasti, ovládané po tisíciletí pastevci. Pro Židy měly ovce symbolizovat Izraelitu jako člena Božího stáda ; i židovský Bůh je označován za pastýře, který bere své ovce do náruče. Židé zabíjeli beránka na počest vyvedení Izraelitů e egyptského otroctví. Dodnes pečeme beránka, který znamená obnovu života a jeho vítězství nad smrtí. Z historických pramenů ale jen stěží rozeznáme, zda šlo tenkrát o ma či pečivo. Zajíček. V řecké, egyptské a čínské mytologii symbolizuje štěstí, plynoucí čas a krátkost života. V Bibli je zajíc řazen mezi stvoření maličké na Zemi a moudřejší nad mudrce, symbolizuje skromné a pokorné, přesto se k němu křesťanství chová s jistým odstupem kvůli jeho užívání jako symbolu smyslnosti. K nám se dostal až počátkem 20. století z Německa. Je to utajený dárce, který ukrývá dětem velikonoční dárky nejčastěji vajíčka, v poslední době čokoládová. Tento zvyk nemá u nás velkou tradici, pouze vzdáleně připomíná nadílku lišky o první nebo čtvrté postní neděli. Zajíc býval znázorňován ve své bílé variantě u nohou Panny Marie symbol čistoty nad tělesným pokušením. Pomlázka. Citace z Ottova naučného slovníku: nazývá se starý a velmi rozšířený zvyk velikonoční, při němž mládež obojího pohlaví se šlehává metlami spletenými z proutí vrbového nebo jívového, které bývají často ozdobeny stužkami a strakatými klůcky. Metle, jíž se při tom užívá, sluje též pomlázka, a nazývá se tak i obvyklý dárek velikonoční při šlehání tom malovaná vajíčka, kraslice. Šleháním přenáší se symbolicky síla omladné přírody na živou bytost. Z toho si možno vysvětliti, proč se mrskávají zvláště dívky, aby totiž byly stále svěžími, zdravými a veselými, staré panny, aby omládly a k světu se měly, a konečně dobytek, aby byl zdráv a se pomladil. V některých krajinách jmenují pomlázku mrskačka, šlehačka nebo také šmerkust šmirkust (z něm. Schmeckostern). Obdobný význam má oblévačka, tj. polévání studenou vodou. Pomlázka je neodmyslitelnou učástí českých Velikonoc, přesto se podle zpráv z konce 19.století místy v jihozápadních a jižních Čechách s pomlázkou na koledu nechodilo děti koledovaly červené vejce bez mrskání. Mazanec. Je symbolem slunce. Zadělává se na Bílou botu, dělá se ze stejného těsta jako vánočka. Uprostřed horní strany bochánku udělají hospodyně nožem křížek, který tam zůstává i po upečení. Dříve však býval mazanec pečivem nesladkým koláč syrnej k veliké noci a připravoval se ze strouhaného sýra a většího množství vajec (žádoucí byl žlutý mazanec). Sladká varianta tohoto obřadního pečiva si však ponechala původní okrouhlý tvar a znamení kříže. Jidášky. Pečivo z bílé mouky a medu ve tvaru válečku, který symbolizuje provaz, na němž se podle křesťanského výkladu - Jidáš oběsil. Vysévání je symbolikou počátku zemědělských prací obvykle se vysévá tráva nebo nějaké obilí do nízké misky s hlínou, nechá se vzklíčit a ozdobí se kraslicemi nebo ozdobnými zvířátky či rychlenými větvičkami stromů. Převládajícími barvami mají být barvy hřejivé, jásavé a veselé žlutá, oranžová, zelená a jasně modrá. Velikonoční svíce. Svíce je důležitým symbolem ve všech kulturách, světlo je cháno jako znamení života. Velikonoční svíce symbolizuje zmrtvýchvstalého Krista, který zvítězil nad smrtí. Tato svíce je obvykle zdobena motivem kříže, na kterém ju voskovými hřeby naznačeny Kristovy rány, nad křížem je první a poslední písmeno řecké abecedy alfa a omega symbolizující,že ježíš je začátek i konec všeho dění. Podle staré tradice se svíce zapaluje od posvěceného ohně na počátku liturgie konající se v noci z Bílé boty na neděli. Tato slavnost Vzkříšení se zahajuje vnesením zalené svíce do úplně tmavého, zhasnutého kostela. Od této svíce (paškálu) si zapalují své svíce křesťané, čímž naznačují, jak i oni byli Kristem ovlivněni, zaleni. Tím se celý kostel prozáří světlem slavnost vzkříšení Krista je dovršena. Od této svíce, která se pak ponoří do posvěcené vody, se zapaluje svíce křestní. Výpis z obecní kroniky. Předpokládám, že všechny uvedené maškarní merendy byly učástí mapustních oslav v obci. Je pravděpodobné, že v kronice neju zaznamenány všechny konané mapustní slavnosti, vždyť naše obecní kronika byla založena poměrně pozdě, dlouho po konci 1. světové války. V některých letech, jako ju roky , kdy byl celý svět postižen těžkou hospodářskou krizí, asi nebylo moc peněz na bohaté oslavy mapustu. Odvozuji to ze zápisů v kronice, v níž se pan Václav Turek často zmiňuje o neúrodě, špatném počasí a přemnožení škůdců ale o tom snad někdy jindy Maškarní merenda zemědělských dělníků U Viktorinů Konec mapustu, zemědělští dělníci pořádají taneční zábavu a pro velkou zimu museli upustit od maškarního průvodu obcí Maškarní merenda zemědělských dělníků U Urbanů, slušná účast Maškarní merenda zemědělských dělníků U Viktorinů. Všechny čtyři zápisy provedl náš první kronikář pan Václav Turek, čp. 4. Spomyšelské aktuality č. 4/ VIII - listopad 2004

9 Mapust postní období - Velikonoce Pondělí velikonoční Boží hod velikonoční Bílá bota Velký tek Zelený čtvrtek Škaredá středa út po (6) Květná neděle čt st út po (5) Smrtná neděle čt st út po (4) Družebná neděle čt st út po (3) Kýchavná neděle čt st út po (2) Pražná neděle čt st út po (1) Černá neděle čt Popeleční středa mapustní úterý mapustní pondělí mapustní neděle tučný čtvrtek Pozn.: Všechny postní neděle ju barevně odlišeny a zvýrazněny tučným rámováním, hlavní dny mapustu ju zvýrazněny světlejším podkladem. O důležitosti data velikonoční neděle a jeho výpočtu jsem se již zmínil, rovněž o tom, že se podle něho stanovují data dalších pohyblivých svátků. Tak např.: 7 dní před velik. nedělí je neděle Palmarum, 14 dní neděle Indica, 21 den neděle Laetare, 28 dní neděle Oculi, 35 dní neděle Reminiscere, 42 dní neděle Invocavit, 46 dní Popeleční středa, 47 dní Mapustní úterý, 49 dní Mapustní neděle, 6 nedělí následujících po velik.neděli se nazývá: Quasimodogeniti (Průvodní), Misericordi, Jubilate, Cantate, Rogate (Křížová), Exaudi. 39 dní po velik. neděli Nanebevstoupení Páně, 49 dní Svatodušní svátky (Seslání Ducha svatého, Letnice), 56 dní Nejsvětější trojice a 60 dní Božího těla. Spomyšelské aktuality č. 4/ IX - listopad 2004

10 Jak vidíte, pro větší názornost jsem se pokusil o grafické znázornění čavé posloupnosti popivaného období mapustního, postních dnů a období velikonočního. Snad to i vám, kteří tápete v těchto nevšedních názvech dnů, usnadní počítání a stanovení správného data hlavních mapustních dnů, budete-li znát datum velikonočních svátků. Doufám, že jsem se jako naprostý laik nedopustil chyby. Stále ve mně vrtá červík pochybnosti, protože ve všech podkladech, které jsem měl možnost prostudovat, se píše o 40denním postním období a mně vytrvale vychází dní více. Pokud je pravdivou zásada, že Popeleční středa je prvním a Bílá bota posledním dnem půstu, pak mi zákonitě vychází doba půstu 46 dnů. Na závěr jsem chtěl použít fotografie, které se zachovaly ve vašich domácnostech, možná na půdách vašich domků, možná někde jinde. Bohužel, skoro nikdo z obyvatel Spomyšle se neozval na výzvu a nezapůjčil své starší fotky a my, všichni ostatní, jsme se nemohli společně podělit o vzpomínku na dřívější časy. Nebo snad nikdo z obyvatel Spomyšle nemá žádné obrázky týkající se oslav mapustu či Velikonoc? Pouze díky dvěma občanům, nům Červenkovi a Výrutovi, kteří byli tak laskavi a jako jediní zapůjčili své fotografie, se my ostatní můžeme podívat jaké to u nás bylo před mnoha desetiletími, jak se slavil konec mapustu a jak začínalo postní období. První z obrázků je z období tzv. první republiky, a to z období hospodářské krize v první polovině třicátých let. Další dva obrázky neju čavě určeny. Před hospodou U Viktorinů - Popeleční středa v roce nápis na sudu: 1931 Neštěstí o POPELEC (v roce 2003 zapůjčil pan Červenka, čp. 87) Spomyšelské aktuality č. 4/ X - listopad 2004

11 Mapustní průvod - slavnost konce zimy a nástupu jara - (obě fotografie zapůjčil pan Jaroslav Výrut, čp.66) Spomyšelské aktuality č. 4/ XI - listopad 2004

12 Pohyblivé svátky v několika vybraných letech 20.století: neděle Devítník Mapustní neděle Popeleční středa Květná neděle Hod Boží Velikonoční Nanebevstoupení Páně Hod Boží svatodušní Nejsvětější Trojice Boží Tělo První neděle adventní neděle Devítník Mapustní neděle Popeleční středa Květná neděle Hod Boží Velikonoční Nanebevstoupení Páně Hod Boží svatodušní Nejsvětější Trojice Boží Tělo První neděle adventní Vysvětlivky (uvedené definice ju vybrány z různých encyklopedií, výkladových slovníků apod.) evangelium ve starém Řecku znamenalo toto slovo zprávu o příjezdu panovníka část bible (Nového zákona) obsahující zvěst o příchodu Spasitele, vylíčení života a skutků Kristových výňatek z Nového zákona čtený (zpívaný) při mši z celé řady evangelií byla v katolické církvi vybrána a zařazena do Nového zákona jen čtyři (připivaná apoštolům Matoušovi a Janovi a učedníkům Markovi a Lukášovi) liturgie ve starém Řecku služba prokázaná obci nebo státu; zvláštní druh daně, kterou ukládal stát zámožným občanům uhrn bohosloveckých úkonů a obřadů a jejich pevně stanovený řád, bohoslovecký pořad (liturgické barvy: barevné rozrůznění ornátů a oltářních látek podle období církevního roku nebo druhu bohoslužby; liturgické nádoby: označení pro nádoby a schránky užívané v katolickém ritu, např. kalich, monstrance, kadidelnice aj.; liturgický zpěv: bohoslovecký zpěv křesťanských církví) ritus tradicí a církevním schválením užívaná forma liturgie obřad, slavnostní zvyk, zvyklost, ubor předpisů a zvyklostí pro výkon bohoslužeb a jiných náboženských úkonů přesně stanovený způb, jak se vykonává bohoslužba a jiné bohoslovecké úkony (např. udílení svátostí apod.) uhrn předpisů a zvyklostí, jimiž se odlišují jednotlivé církve paškál velká velikonoční kostelní svíce pašije část evangelia o Kristově mučení předčítaná a zpívaná v pašijovém týdnu při obřadech eucharistie svátost oltářní (tělo a krev Kristova proměněná při katolické mši z chleba a vína) vigilie ve starém Římě noční hlídka, doba (čtvrtina noci), kdy hlídka konala službu označení církevních slavností v předvečer velkých svátků, pochází z latinského slova vigilia (hlídka, noční hlídka) Devítník devátá neděle před nedělí velikonoční Spomyšelské aktuality č. 4/ XII - listopad 2004

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Plzeň 2012 Andrej Janík Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce KOMPARACE SVÁTKU PESACH A VELIKONOC Andrej

Více

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra výtvarné výchovy. Masopust. (projekt Masopust ) Diplomová práce

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra výtvarné výchovy. Masopust. (projekt Masopust ) Diplomová práce Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra výtvarné výchovy Masopust (projekt Masopust ) Diplomová práce Autor: Lenka Novotná Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Zdeněk Peterka Datum odevzdání: 24.

Více

Velikonoce v Asii. Velikonoce v Austrálii. Velikonoce v Belgii

Velikonoce v Asii. Velikonoce v Austrálii. Velikonoce v Belgii Velikonoce v Asii Velikonoce jsou jedním z hlavních náboženských událostí římského katolicismu a ostatních křesťanských skupin. Je oslavou vzkříšení Ježíše Krista poté, co byl mrtvý po dobu 3 dnů v důsledku

Více

5 Muzeum. Pánbu, všichni svatí a ti druzí. Světci a duchovní kultura Frenštátska. ve Frenštátě pod Radhoštěm

5 Muzeum. Pánbu, všichni svatí a ti druzí. Světci a duchovní kultura Frenštátska. ve Frenštátě pod Radhoštěm 5 Muzeum Pánbu, všichni svatí a ti druzí Světci a duchovní kultura Frenštátska ve Frenštátě pod Radhoštěm 5 Frenštát pod Radhoštěm s okolními lokalitami historicky příslušel k hukvaldskému panství, ale

Více

Březen 2008. Cena 3,-Kč. Z obsahu

Březen 2008. Cena 3,-Kč. Z obsahu Z obsahu Březen 2008 Cena 3,-Kč Společenská rubrika Festival Mitte Europa Informace k Czech POINTu Zprávy z MŠ a ZŠ Zprávy od SDH Velikonoční bohoslužby Kulturní přehled Velikonoční zvyky Společenská kronika

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1037 číslo učeb. materiálu VY_32_INOVACE_ZAD_VPP_2_19 předmět,

Více

Lidové pranostiky v MŠ II (platnost od 1. 9. 2013)

Lidové pranostiky v MŠ II (platnost od 1. 9. 2013) M a t e ř s k á š k o l a Mateřídouška Na Hradě 90, Hradec Králové 3 Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. v Hradci Králové Školní vzdělávací program pro

Více

Národní park Šumava - produkt, nebo oběť doby?

Národní park Šumava - produkt, nebo oběť doby? Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 9 2/2012 Národní park Šumava - produkt, nebo oběť doby? V pondělí 13. 2. 2012 uspořádal Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu

Více

BAŤÁK VELIKONOCE 13. REPREZENTAČNÍ PLES VÝLET DO BELGIE VODÁCKÝ A CYKLISTICKÝ KURZ RECYKLACE ODPADU PRÁZDNINY KOUPALIŠTĚ JIŽNÍ SVAHY DVOUMĚSÍČNÍK

BAŤÁK VELIKONOCE 13. REPREZENTAČNÍ PLES VÝLET DO BELGIE VODÁCKÝ A CYKLISTICKÝ KURZ RECYKLACE ODPADU PRÁZDNINY KOUPALIŠTĚ JIŽNÍ SVAHY DVOUMĚSÍČNÍK BAŤÁK STUDENTSKÝ ČASOPIS SPŠ ZLÍN DVOUMĚSÍČNÍK KVĚTEN-ČERVEN VELIKONOCE STÁTNÍ MATURITA 13. REPREZENTAČNÍ PLES VÝLET DO BELGIE VODÁCKÝ A CYKLISTICKÝ KURZ RECYKLACE ODPADU PRÁZDNINY KOUPALIŠTĚ JIŽNÍ SVAHY

Více

Občasník ZŠ Beneše 2/13-14 Cena 5 Kč

Občasník ZŠ Beneše 2/13-14 Cena 5 Kč BENÍKOVINY Občasník ZŠ Beneše 2/13-14 Cena 5 Kč Milí čtenáři, v druhém čísle našeho školního časopisu opět přinášíme zprávy z naší školy a samozřejmě i vaše příspěvky. Vzhledem k tomu, že jsme v minulém

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

Zachování českých zvyků v gastronomii ve vybraných regionech

Zachování českých zvyků v gastronomii ve vybraných regionech Zachování českých zvyků v gastronomii ve vybraných regionech Bakalářská práce Pavlína Wiedermannová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí

Více

časopis pro ekogramotnost číslo 6 ročník 9 prosinec 2011

časopis pro ekogramotnost číslo 6 ročník 9 prosinec 2011 časopis pro ekogramotnost číslo 6 ročník 9 prosinec 2011 Vánoce na zámku Adventní čas v málotřídní škole Víte, s čím si hrajete? Vánoce přátelské k životnímu prostředí hlavní téma: vánoce Jak obdarovat

Více

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO... Otec Alois

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO... Otec Alois OKÉNKO zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín DUCHOVNÍ SLOVO... Otec Alois Prosinec 2014 Opět zde máme předvánoční čas, který se i letos naplňuje dobou adventní. A pak přijdou opět Vánoce.

Více

Splnila jsem si hodně snů. Andrea Verešová. ZNÁ UŽ KAŽDÝ PRAŽÁ ček. 1 jaro 2010 2. ročník zdarma. str. 8 14. str. 8 14

Splnila jsem si hodně snů. Andrea Verešová. ZNÁ UŽ KAŽDÝ PRAŽÁ ček. 1 jaro 2010 2. ročník zdarma. str. 8 14. str. 8 14 1 jaro 2010 2. ročník zdarma Andrea Verešová Splnila jsem si hodně snů str. 8 14 str. 8 14 LEVNÉ BARVY OD Á ček ZNÁ UŽ KAŽDÝ PRAŽÁ ček Fasádní a malí ské barvy, lazury, barvy na d evo, kov, benátský štuk,

Více

LITURGICKÝ, CÍRKEVNÍ ROK

LITURGICKÝ, CÍRKEVNÍ ROK VÁNOCE Vánoce z pohledu většinové společnosti naší současné kultury jsou svátkem (dle filozofů) estetickým, 1 svátkem pohádek, nejmilovanějším svátkem dětí, svátkem plným symbolů i pracovního volna. Ve

Více

Moravskoslezské Lašsko

Moravskoslezské Lašsko Úvodník Úvodník Vážení a milí čtenáři, přinášíme opět pozdrav z našeho Lašska. Rozhodli jsme se, že bychom vás rádi potěšili Lašským dostavníkem vždy s příchodem ročního období jara, léta, podzimu a zimy.

Více

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem +p 1 Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem Redakce: třída B3.I + B2.I + B1.I Počet výtisků:

Více

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE Velikonoce oslavou Božího milosrdenství Moji milí, vstupujeme do liturgické oslavy Svatého týdne, jenž začíná Květnou

Více

Jak se slaví Vánoce v ostatních zemích?

Jak se slaví Vánoce v ostatních zemích? 2010-2011 Vánoce Dostáváte rádi dárky? Nezáleží na věku, ať jsi mladý,starý,velký nebo malý, všichni se určitě těšíme na Vánoce. Už jako malá holčička jsem toužebně očekávala příchod Ježíška. Věřila jsem

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Březen 2007 Číslo 3 Ročník 13 Úvodník P. Paweł Biliński Liturgický kalendář Ještě pár slov k postní době Santo subito! Střípky ze života papeže Jana Pavla II. Škola partnerství

Více

STARÉ VÁNOČNÍ ZVYKY V ORLICKÝCH HORÁCH

STARÉ VÁNOČNÍ ZVYKY V ORLICKÝCH HORÁCH ROČNÍK 18 ČÍSLO 12 PROSINEC 2008 CENA 6,- KČ STARÉ VÁNOČNÍ ZVYKY V ORLICKÝCH HORÁCH Rokytnický kronikář Václav Hanisch popisuje ve své kronice některé rozšířené vánoční zvyky v Rokytnici a jeho okolí na

Více

Adventní a vánoční zvyky na Kladensku a Slánsku

Adventní a vánoční zvyky na Kladensku a Slánsku Adventní a vánoční zvyky na Kladensku a Slánsku Zdeněk Kuchyňka Ve čtyřech slovech Narodil se Kristus Pán, kterými začíná jedna z nejznámějších koled, je shrnuta podstata vánočních svátků, které spolu

Více

STA SKO. Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad

STA SKO. Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad VY DUBEN 2014 STA SKO ZPRÁVY Z RADNICE Vážení občané, rádi bychom

Více

OBSAH. 1 Život na zámku... 3-8. 2 Cesta do minulosti Prostějova... 9-13. 3 Domovní znamení aneb k čemu máme adresy... 14-18. 4 Kouzlo Vánoc...

OBSAH. 1 Život na zámku... 3-8. 2 Cesta do minulosti Prostějova... 9-13. 3 Domovní znamení aneb k čemu máme adresy... 14-18. 4 Kouzlo Vánoc... OBSAH 1 Život na zámku 3-8 2 Cesta do minulosti Prostějova. 9-13 3 Domovní znamení aneb k čemu máme adresy.. 14-18 4 Kouzlo Vánoc. 19-24 5 Cestujeme za žudry 25-30 6 Boží milosti.. 31-33 7 Jak slaví Velikonoce

Více

Ústav evropské etnologie. Etnologie. Předvánoční a vánoční čas na vesnici v minulosti a dnes na příkladu obce Prštice Bakalářská diplomová práce

Ústav evropské etnologie. Etnologie. Předvánoční a vánoční čas na vesnici v minulosti a dnes na příkladu obce Prštice Bakalářská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav evropské etnologie Etnologie Ilona Daňková Předvánoční a vánoční čas na vesnici v minulosti a dnes na příkladu obce Prštice Bakalářská diplomová práce Vedoucí

Více

ČAS POSTNÍ A ČAS VELIKONOČNÍ

ČAS POSTNÍ A ČAS VELIKONOČNÍ ČAS POSTNÍ A ČAS VELIKONOČNÍ KALENDÁŘ PRO MALÁ DÍTKA ke stejnojmenné výstavě Muzea Mladoboleslavska 3-4/2014 Text a grafika: Alice Karbanová 4 jméno vlastníka kalendáře Velikonoce se slaví na jaře. V kalendáři

Více

Farní zpravodaj. 2013 / 1 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk březen

Farní zpravodaj. 2013 / 1 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk březen Farní zpravodaj 2013 / 1 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk březen Váţení farníci, všem čtenářům Farního zpravodaje přeji pokoj a dobro. V úţasném čase před Velikonočními svátky, v postní době,

Více

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 Nebojte se! Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší, než veškeré zlo, z něhož by

Více

VÍTÁNÍ MALÝCH OBČÁNKŮ V CHLUMCI N. C.

VÍTÁNÍ MALÝCH OBČÁNKŮ V CHLUMCI N. C. INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU VÍTÁNÍ MALÝCH OBČÁNKŮ V CHLUMCI N. C. fotografie k článku na straně 6 (další fotografie na straně 39) - autor Antonín Fibigr Krajský úřad Královéhradeckého kraje k rukám hejtmana

Více