ODBORNÁ RUŠTINA PRO ŘEŠENÍ VaV PROJEKTŮ SE ZAMĚŘENÍM NA SPECIFICKÉ LEXIKÁLNÍ, GRAMATICKÉ A STYLISTICKÉ VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÁ RUŠTINA PRO ŘEŠENÍ VaV PROJEKTŮ SE ZAMĚŘENÍM NA SPECIFICKÉ LEXIKÁLNÍ, GRAMATICKÉ A STYLISTICKÉ VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY"

Transkript

1 ODBORNÁ RUŠTINA PRO ŘEŠENÍ PROJEKTŮ SE ZAMĚŘENÍM NA SPECIFICKÉ LEXIKÁLNÍ, GRAMATICKÉ A STYLISTICKÉ VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY Daniela Navrátilová Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010

2 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Text neprošel jazykovou úpravou. Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Autor: Recenzoval: Mgr. Daniela NAVRÁTILOVÁ Mgr. Marie BRANČÍKOVÁ Olomouc 2010 ISBN

3 Obsah Úvod Pravidla pravopisu... 5 Cíl Psaní velkých a malých písmen Interpunkce... 6 Shrnutí kapitoly... 6 Literatura ke kapitole Ruský odborný styl Obecná charakteristika Vyuţití lingvistických prostředků Pouţívání zkratkových slov a akronym Ruská specifika se zaměřením na odborný styl dle slovních druhů Podstatná jména Přídavná jména Zájmena Číslovky Slovesa Příslovce Bibliografická citace a bibliografické odkazy Zápis údajů bibliografické citace Bibliografický odkaz v rámci textu Bibliografický odkaz v poznámce pod čarou Bibliografický odkaz za textem Odkaz na elektronické zdroje Příklady konkrétních slovních spojení a frází Anotace Výtah Recenze Vedení konference Literatura... 39

4 Úvod Studijní text, který drţíte v rukou, si klade za cíl vybavit vás potřebnými vědomostmi a dovednostmi pro vhodné a efektivní uţívání ruských jazykových prostředků ve vědeckovýzkumné práci. Po přečtení a nastudování předloţeného textu budete rozumět osobitým aspektům ruského odborného stylu, budete schopni definovat a aktivně pouţívat gramatická a morfologická specifika, která se k odbornému stylu váţí, a osvojíte si některé typické fráze, vyuţitelné pro práci na vědecko-výzkumných projektech. V současné době, po určitém období revolty vůči všemu ruskému, je ruština opět povaţována za plnohodnotný cizí jazyk, který nabývá na významu zejména ve vztazích s východními státy Evropy. Jako příslušníkům slovanské jazykové rodiny je nám ruština blízká zejména po fonetické stránce. Právě ve zdánlivé podobě se však skrývá její největší úskalí, tzv. «ложные друзья переводчика», tedy slova, která jsou ve své zvukové podobě shodná s českými výrazy, ale jejich význam je naprosto odlišný (např. живот břicho; жизнь ţivot; труп mrtvola; стул ţidle; клад poklad; запор zácpa; красный červený). S podobnými úskalími se setkáváme také v gramatických či morfologických kategoriích (odlišné předloţky, rekce, gramatický rod apod.). Práce s textem předpokládá alespoň základní znalost ruského jazyka. Text je zaměřen zejména na rozdíly mezi češtinou a ruštinou s důrazem na odborný funkční styl. Základní gramatická a morfologická pravidla ruského jazyka tento text neřeší. Jednotlivé příklady ve většině případů pocházejí z odborné, popř. vědecko-výzkumné oblasti

5 1 Pravidla pravopisu CÍL Po prostudování kapitoly budete umět: správně pouţívat velká a malá písmena při psaní vlastních jmen, správně pouţívat interpunkční znaménka. KLÍČOVÁ SLOVA Velká písmena, vlastní jména, interpunkce, přímá řeč. 1.1 Psaní velkých a malých písmen Vlastní jména se stejně jako v češtině píší s velkými písmeny (např. jména a příjmení, popř. jména po otci, místní názvy), např.: Александр Сергеевич Пушкин, Елизавета Меркурьевна Бѐм, Москва. Víceslovná vlastní jména se píší s velkým písmenem zpravidla jen u prvního slova, které jméno blíţe identifikuje, např.: Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный научно-исследовательский институт, Исторический музей. V některých slovních spojeních, která mají obzvlášť oficiální charakter, se píší všechna slova s počátečním velkým písmenem, např.: Президент Российской Федерации, Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Сертификации. Příslušníci národů se v ruštině na rozdíl od češtiny píší s malým počátečním písmenem, např.: чех, русский, француз, еврей. Vlastní jména Víceslovná vlastní jména Oficiální názvy institucí a funkcí Příslušníci národů - 5 -

6 1.2 Interpunkce V ruském psaném projevu se mnohem častěji neţ v češtině uţívají čárky, zejména u vloţených vět, vsuvek, přechodníků, přídavných jmen slovesných či příčestí, na které je ruský jazyk velmi bohatý. V češtině je na rozdíl od ruštiny pouţívání čárek v tomto ohledu poněkud volnější. Výrazný rozdíl mezi českou a ruskou interpunkcí je v psaní přímé řeči, která se v ruštině dodatečně vyznačuje pomlčkami. Tečka stojí v přímé řeči aţ za uvozovkami. Je-li přímá řeč přerušena, neuzavírá se jako v češtině kaţdá její část do uvozovek, ale uvozovky rámují celou větu s přímou řečí, např.: Přímá řeč «Очень жаль», - сказал ученый. - Je mi líto, řekl vědec. «Очень жаль, - сказал ученый что я ничем не могу помочь вам в этом деле». - Je mi líto, řekl vědec, že vám v této záležitosti nemohu nijak pomoci. Odlišné je také psaní řadových číslovek, které se v ruštině píší bez tečky za číslicí (blíţe viz kapitola 3.4 Číslovky). Řadové číslovky SHRNUTÍ KAPITOLY Psaní velkých a malých písmen se v ruštině řídí obdobnými pravidly jako v češtině. Rozdíl je u některých oficiálních názvů organizací a institucí nebo funkcí, které se píší s velkým písmenem na začátku kaţdého slova víceslovného názvu. Naopak příslušníci národů se píší oproti češtině s malým počátečním písmenem. Ruština pouţívá mnohem častěji neţ čeština čárky ve větách, zejména u vloţených vět či vsuvek. Odlišné je také psaní přímé řeči. ÚKOLY 1. Jmenujte příklady, kdy je pouţívání velkých a malých písmen v ruštině odlišné od češtiny. 2. Napište větu, ve které pouţijete přímou řeč. Dbejte při tom na správnou interpunkci

7 LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura: [1] BABIELOVI, R. N. Stručná gramatika ruštiny. 1. vyd. Praha: Klett nakladatelství s.r.o., 2006, 113 s. ISBN [2] BALCAR, M. Příručka ruského pravopisu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983., 118 s. [3] BALCAR, M. Ruská gramatika v kostce. 1. vyd. Praha: Leda, 1999., 128 s. ISBN X. Doporučená literatura: [4] ADAMEC, P.; HRABĚ, V.; JIRÁČEK, J.; MILOSLAVSKIJ, I. G.; ŢAŢA, S. Morfologie ruštiny I. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, s. ISBN [5] ADAMEC, O.; HRABĚ, V.; ŢAŢA, S. Morfologie ruštiny II. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, s. ISBN X. [6] NEKOLOVÁ, V.; CAMUTALIOVÁ, I.; VASILJEVA-LEŠKOVÁ, A. Ruština pro samouky. 2. vyd. Praha: Leda, s. ISBN [7] VALGINA, N. S.; ROZENTAL, D. E.; FOMINA, M. I. Sovremennyj russkij jazyk (učebnik dlja vuzov). Moskva: Logos, ISBN

8 2 Ruský odborný styl CÍL Po prostudování kapitoly budete umět: charakterizovat ruský odborný styl, definovat hlavní znaky ruského odborného stylu, pouţívat zkratky a zkratková slova. KLÍČOVÁ SLOVA Odborný styl, zkratky, zkratková slova, akronymy. 2.1 Obecná charakteristika Při psaní ruského odborného textu bychom měli mít na paměti několik pravidel charakteristických pro ruský odborný styl. Písemná forma Hlavním účelem odborného stylu je jeho informační funkce. Převládá písemná forma, v ústní formě je nejčastějším typem promluvy monolog. Z hlediska citového zabarvení je odborný styl čistě neutrální. Odborný styl nepřipouští hovorové či nespisovné výrazy. Naopak, pouţívané jazykové prostředky mají často blízko ke kniţnímu stylu. Pouţívání jazykových prostředků k sestavení ruského odborného textu musí odpovídat poţadavkům na přesnost, logičnost výkladu a jasné a srozumitelné pojmenování předmětů či reálií. K odbornému textu neodmyslitelně patří pouţívání odborných termínů a hutnost informací. Při ústní formě odborného stylu (např. na přednáškách či konferencích) bychom měli mít vţdy na paměti, ţe ústní podání neumoţňuje posluchačům vrátit se k jiţ řečenému, tak jak je tomu u psaného projevu. Z tohoto důvodu je vhodné informace zásadního charakteru několikrát zopakovat v různých kontextech či se k nim průběţně během výkladu vracet. Sdělované informace by měly být podávány po kratších celcích, na rozdíl od psaného projevu, který je bohatý na sloţitá souvětí a rozvité větné konstrukce. Ústní forma - 8 -

9 2.2 Využití lingvistických prostředků Odborný jazyk často pouţívá k vyjadřování symbolické prostředky (zejména v matematice, logice, chemii apod.), jako např. schémata, tabulky, grafy apod. Pouţívání těchto neverbálních prostředků (číselných, písmových, grafických) souvisí s jiţ zmiňovaným důrazem na specifické termíny a označení. Odborný jazyk je ve své podstatě jazyk mezinárodní. Řada odborných termínů má v různých jazycích obdobný slovní základ, v rámci morfologie jsou uţívány mezinárodní předpony/přípony. Tyto mezinárodní terminologické jazykové prostředky mají většinou svůj základ v latině nebo v jazyce, který je v dané odborné oblasti dominantní (angličtina, francouzština ). Na rozdíl od jiných funkčních stylů se odborný styl přejímání cizích výrazů nebo jazykových prostředků nebrání, naopak, je to jeden z jeho charakteristických rysů. Odborný jazyk pouţívá přímá pojmenování. Metaforická vyjádření jsou v odborném stylu přípustná pouze výjimečně, např. k bliţšímu vysvětlení jevů nebo k upoutání pozornosti čtenáře (zejm. ve studijních textech apod.). Stejně tak se nedoporučuje uţívání přemíry zájmen, u kterých není na první pohled zřejmé, k čemu se odkazují. V ruském odborném jazyce se velice často, na rozdíl od češtiny, pouţívají přídavná jména slovesná a přechodníky, které jsou jedním z typických znaků ruského odborného stylu. Opakování stejných informací (slov) není v případě odborného jazyka stylistickou chybou. Jak jiţ bylo uvedeno dříve, odborný jazyk je bohatý na termíny, proto není vhodné hledat k těmto termínům synonyma vedlo by to k nejednoznačnosti a zmatečnosti textu. 2.3 Používání zkratkových slov a akronym Nejen v ruském odborném stylu, ale i v jiných stylech se často setkáváme s nejrůznějšími zkratkami či akronymy. Těmto zkratkám bychom měli nejen rozumět, ale také je aktivně pouţívat či vytvořit. Zkracování podléhají různá slova či sousloví. Při zkracování slov bychom měli vţdy dbát na to, aby zkrácené slovo bylo srozumitelné a jeho význam nemohl být zaměněn s jiným slovem. Např.: филос. / филол. X фил. Z tohoto důvodu ruský Státní standard doporučuje, aby zkrácená slova, která nejsou všeobecně známa, obsahovala min. 2 písmena. Dalším způsobem, jak se v ruštině tvoří zkratky, je tzv. konkrece, kdy se uvádí počáteční a konečná písmena (při skloňování/časování často koncovky) zkracovaného slova. Za takto zkráceným slovem se neuvádí tečka. Např.: ин-т институт, изд-во издательство, в лаб-ии в лаборатории, Konkrece - 9 -

10 завед-ий заведующий, зам-ль заместитель, сущ-ое существительное. Stejné jako v češtině je v ruském jazyce pouţívání akronym. Některá často uţívaná akronyma je moţné pouţít i jako běţná podstatná jména tedy je moţné je skloňovat a v některých případech i psát malými písmeny. Např.: ВУЗ (Высшее Учебное Заведение) вуз Я занимаюсь в вузе. ГОСТ (Государственный стандатр) Цитация из ГОСТа. Poměrně velkou skupinu tvoří zkratková slova, která jsou tvořena z počátečních slabik slov víceslovných pojmenování. Takto utvořená zkratková slova se uţívají jako běţná podstatná jména, je moţné je tedy skloňovat. Např.: Akronymy Zkratkové slova филфак (филологический факультет) Сайт нашего филфака. минфuн (Министерство финансов) - Вчера я был на минфuне. Госкомстат (Государственный комитет по статистике) Эти данные можно найти на сайте Госкомстата. Spojením zkrácená části slova (zpravidla přídavného jména) s celým slovem (zpravidla podstatným jménem) se tvoří tzv. částečná zkratková slova, jejichţ výskyt je v ruštině také velmi častý. K nejfrekventovanějším zkráceným částem přídavných jmen patří: гос- (государственный) státní: госзаказ, госкомпания, госпоставки, спец- (специальный) speciální: спецоборудование, спецпоставки, спецторг, зам- (заместитель) zástupce: замдиректора, замминистра, зампредседателя. Význam ruských zkratek je moţné ověřit na webových stránkách SHRNUTÍ KAPITOLY Převládající formou odborného stylu je písemná forma, v ústní formě se jedná převáţeně o monology. Odborný styl je bohatý na terminologii a přejatá slova. Pro ruský odborný styl je typické hojné pouţívání přídavných jmen slovesných a přechodníků. Specifické je v ruštině také tvoření zkratek a zkratkových slov. ÚKOLY 1. Uveďte základní vlastnosti ruského odborného stylu. 2. Jaké jazykové prostředky jsou pro ruský odborný styl typické? 3. Jak se tvoří ruská zkratková slova?

11 4. Uveďte konkrétní příklad tzv. konkrece. LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura: [1] СВИНОВА, И. Ю. Культура русской речи и практическая стилистика русского языка. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004, 390 s. ISBN [2] LEPILOVÁ, K. a kol. K cizojazyčné řečové komunikaci ve sféře podnikání. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, 2004, 256 s. ISBN Doporučená literatura: [3] VALGINA, N. S.; ROZENTAL, D. E.; FOMINA, M. I. Sovremennyj russkij jazyk (učebnik dlja vuzov). Moskva: Logos, ISBN [4] GOLUB, I. B. Stilistika russkogo jazyka. Moskva: Ajris press, s. ISBN

12 3 Ruská specifika se zaměřením na odborný styl dle slovních druhů CÍL Po prostudování kapitoly budete umět: adekvátně pouţívat ruských výrazových prostředků charakteristických pro ruský odborný styl, přechylovat ruské názvy profesí, pozic či hodností, vědět, které z těchto názvů se nepřechylují a jak se chovají vůči ostatním větným členům, vyjádřit vzájemnost děje, vyjádřit přibliţnost při kvantifikaci, správně pouţívat časové údaje, aktivně pouţívat přechodníky a přídavná jména slovesná, vyjádřit význam českého mít a být adekvátně ruskému odbornému stylu. KLÍČOVÁ SLOVA Odborný styl, lexikální jazykové prostředky, gramatika, slovní druhy, ustálená slovní spojení. 3.1 Podstatná jména Gramatický rod je v ruštině velmi snadno určitelný podle koncovky prvního pádu jednotného čísla: souhláska, měkký znak mužský rod (měkký znak - výjimečně ţenský rod), -a/-я ženský rod, -o/-e střední rod. Rod podstatných jmen Podstatná jména označující příslušníky muţského pohlaví s koncovkou a/-я (např. дедушка, дядя) se tak skloňují podle ţenských vzorů podstatných jmen, související části věty jsou však jiţ v rodě muţském (např. Как раз пришѐл наш милый дедушка.). Gramatický rod u česko-ruských stejně nebo podobně znějících slov bývá mnohdy rozdílný, např.: problém (m.r.) X проблема (ž.r.), univerzita (ž.r.) X университет (m.r.),

13 schéma (stř.r.) X схема (ž.r.), tramvaj (ž.r.) X трамвай (m.r.). V ruštině je na rozdíl od češtiny celá řada podstatných jmen, zejm. slov cizího původu s významem povolání, funkce nebo hodnosti, která se nepřechylují a označují jak muţe, tak i ţeny, např.: доктор / врач, инженер, экономист, директор, профессор, доцент, автор, председатель. Přechylování Přídavná jména rozvíjející takováto podstatná jména jsou pak v rodě mužském, slovesa v případě příslušnic ţenského pohlaví v rodě ženském (např.: Наш новый директор выступила с заявлением.). Přechylování je typické pro hovorový jazyk, zejména za pouţití koncovek -ша, -ца, -ка. 3.2 Přídavná jména Ruština mnohem méně neţ čeština uţívá přivlastňovací přídavná jména (muţského jen velmi zřídka). Přivlastňovací vztah se tak v ruštině vyjadřuje převáţně za pomocí 2. pádu podstatných jmen, např.: Přivlastňovací přídavná jména работа доцента, кабинет директора, исследование профессора. V ruském jazyce je zcela běţné pouţívání tzv. záporných přídavných jmen, která do češtiny překládáme opozitem nezáporného ruského slova, např.: небольшой malý, непродолжительный (время) krátký/kratší (čas), немолодой starý. Ruština vedle klasických způsobů tvoření 2. stupně přídavných jmen (přípony -че/-ше/-ее, более + přídavné jméno) uţívá pro češtinu neobvyklé způsoby. Zejména v hovorovém stylu se často pouţívá předpony по- s významem trochu, o něco, např.: потеплее o něco tepleji, помедленее trochu pomaleji. Záporná přídavná jména 2. stupeň přídavných jmen s по- V hovorové řeči českému trochu odpovídá ruské чуть (чуть). Zejména v kniţním, odborném jazyce se pouţívají jmenné tvary přídavných Jmenné tvary

14 jmen. Jmenné tvary se mohu tvořit od jakostních přídavných jmen a pouţívají se pouze v přísudku (např. Статья интересна.). přídavných jmen Jmenné tvary přídavných jmen se pouţívají zejména v níţe uvedených případech: dočasný příznak (Коллега болен nyní X Коллега больной stále), závislost jiného tvaru na příd. jméně (Урал богат ископаемыми.), přísudek stojí před podmětem (Высок уровень развития науки.), podmětem je всѐ/это (Это замечательно. Всѐ исполнено.), ve spojení s příslovci как/так (Как эта статья интересна.), při vykání (Вы очень опытны.), po rozkazovacím způsobu slovesa будь (Будь здоров.), nadměrná míra vlastností (Резюме длинно.). Některé jmenné tvary přídavných jmen mají specifické pouţití a v plném tvaru se nepouţívají, např.: нам нужен potřebujeme, вы должны musíte, они намерены hodlají, я готов jsem připraven, ты обязан jsi povinen, он способен je schopen, лаборатория уже видена laboratoř je již vidět, звонок слышен je slyšet telefon, родители живы rodiče jsou naživu. Specifické je ruské vyjádření českého rád. Ruské рад/-а/-о/-ы se pojí výhradně s vedlejší větou, s infinitivem nebo se 3. pádem podstatných jmen, např.: Я рад, что вы приехали. Мы рады вас видеть. Она рада вашему успеху. Rád/-a/-o/-i Českému rád v ruštině odpovídají i jiné ekvivalenty: Я люблю (работать в коллективе). Он с удовольствием (напишет статью). Мы охотно (вам поможем). Они хотели бы (с нами сотрудничать). 3.3 Zájmena Českému zvratnému zájmenu se/si v ruštině odpovídá zájmeno себя/себе/собой. Toto zájmeno však na rozdíl od češtiny nevyjadřuje vzájemnost. V tomto významu se v ruštině pouţívá výraz друг друга, např.: Мы уважаем друг друга. Vážíme si sebe navzájem. Zvratné zájmeno, vyjádření vzájemnosti

15 Они довольны друг другом. Jsou sebou spokojeni. Мы помогаем друг другу. Pomáháme si. Они любят друг друга. Mají se rádi. V odborném stylu se projevuje snaha vyvarovat se přílišnému pouţívání ukazovacích zájmen typu этот. Místo tohoto zájmena je vhodné pouţít ekvivalenty, které více odpovídají stylu odborného jazyka, např.: данный, настоящий, следующий, последний, (выше)упомянутый, указанный, приведѐнный (выше/ниже), изложенный, показанный (выше/ниже), названный. Poněkud odlišný význam a uţití má ruské zájmeno сам. Toto zájmeno se uţívá jednak ve významu českého sám ve smyslu bez cizí pomoci a jednak ve významu zdůrazňujícím, např.: Я сам сделал эти эксперименты. В самом научном исследовании выделяются отрасли, намеренные на нанотехнологии. Význam českého sám ve smyslu samotný, osamělý se pouţívá ruský výraz один (např. Он остался в коллективе один.). Ukazovací zájmeno этот/эта Zájmena сам,один, самый Ruské zájmeno самый se uţívá (vedle tvoření 3. stupně přídavných jmen) k označení těsné blízkosti, krajní hranice, např.: на самой окраине города na samém okraji města, перед самым испытанием těsně před testem, до самого конца úplně do konce. 3.4 Číslovky Zcela odlišné od češtiny je v ruštině pouţívání základní číslovek два/две/оба/обе, три, четыре (včetně víceslovných číslovek končících na uvedené číslice) ve spojení s podstatným a přídavným jménem. Podstatné jméno se po těchto číslovkách klade do 2. pádu jednotného čísla, zatímco přídavné jméno (muţského a středního rodu) do 2. pádu množného čísla, např.: два новых закона, оба молодых директора, три экспериментальных цеха, четыре опытных исследователя. Přídavná jména последние, первые, каждые, эти, все mají ve spojitosti Два, три, четыре + podstatné / přídavné jméno Последние,

16 s číslovkou na rozdíl od češtiny tvar 1. pádu mnoţného čísla, např.: последние шесть испитаний, первые пять дней, каждые десять минут, все пятнадцать работников. Snížení a zvýšení o určitou hodnotu se v ruštině vyjadřuje předloţkou на, např.: снизить расходы на 20 % - snížit výdaje o 20%, увеличить число экспериментов на 50% - zvýšit počet pokusů o 50%, число работников ниже на 4 человека počet pracovníků je nižší o 4 lidi, число патентов выше на 3 записи počet patentů je vyšší o 3 zápisy. первые, каждые, эти, все + číslovky Snížení / zvýšení Snížení a zvýšení na dolní nebo horní hranici se v ruštině vyjadřuje předloţkou до, např.: снизить расходы до Кч snížit výdaje na Kč, увеличить число экспериментов до 2000 zvýšit počet pokusů na 2000, число работников снизилось до 23 человека počet pracovníků se snížil na 23 lidí, число патентов повысилось до 10 počet patentů se zvýšil na 10. Rozměr a míra se v ruštině vyjadřují 7. pádem a předloţkou в, přičemţ předloţka můţe být vypuštěna nebo se neuţívá vůbec, např.: высотой в 150 м o výšce 150 cm, длиной в 10 км o délce 10 km, шириной в 2 цм o šířce 2 cm, объѐмом в 10 л o objemu 10 l, общей площадью в 100 га - o celkové rozloze 100 ha, диаметром (в) 5 м o průměru 5 m, весом (в) 1 т o váze 1 t, мощностью 5000 В o výkonnosti 5000 V, размером 10 см Х 10 см o rozměru 10 cm X 10 cm. Přibližnost je moţné v ruštině vyjádřit několika různými způsoby, a to: lexikálně (приблизительно, примерно, почти, свыше, более, менее, с лишним), vazbami s předložkami (около, под, с, до), uvedením krajních hodnot (шесть восемь минут, два три сантиметра), obráceným slovosledem charakteristické pro hovorovou ruštinu (минут двавцать, лет пятнадцать). Rozměr a míra Vyjádření přibližnosti

17 Při zapisování řadových číslovek se v ruštině za číslovkou nepíše tečka. Po číslici se můţe napsat spojovník a koncovka řadové číslovky, např.: 5 этаж, 5-ый этаж, 25 номер, 25-й номер, 9 версия, 9-ая версия, 5 марта, 5-ое марта, Это случилось в 99 году, в 99-ом году. Stalo se to v roce 99. Zlomkové číslovky se v ruštině vyjadřují prostřednictvím podstatných jmen (polovina, čtvrtina, třetina) nebo řadových číslovek, např.: 1/2 половина, одна вторая, 1/3 треть, одна третья, 1/4 четверть, одна четвѐртая, 1/5 одна пятая, 1/18 одна восемнадцатая, 1/100 одна сотая, 2/6 две шестых, 3 1/6 три и одна шестая, 0,2 ноль целых две десятых, 1,06 одна целая шесть сотых. Českému výrazu jeden a půl v ruštině odpovídá číslovka полтора (skloňována полутора). Časové údaje se v ruštině vyjadřují odlišně od češtiny. Doba od celé hodiny do půl následující hodiny se vyjadřuje počtem minut a 2. pádem tvaru řadové číslovky následující hodiny (s významem uběhlo tolik a tolik minut následující hodiny hodina = чac muţský rod). Doba od půl do celé hodiny se vyjadřuje odpočítáváním počtu minut od celé následující hodiny. Např.: 10:00 - десять часов, 10:15 - десять часов пятнадцать минут, - пятнадцать минут одиннадцатого, - четверть одиннадцатого, 10:30 - десять часов тридцать минут, - половина одиннадцатого, 10:45 - десять часов сорок пять минут, - без пятнадцати одиннадцать, - без четверти одиннадцать, - три четверти одиннадцатого. Odpočítávání minut od čtvrt, půl, tři čtvrtě typické pro hovorovou češtinu (např. za pět minut tři čtvrtě na dvanáct) není ruštině ani hovorové - vlastní. Řadové číslovky Zlomky Vyjádření času, data a letopočtu Stejně jako v češtině se zejména v hovorové ruštině pro vyjádření času pouţívá dvanáctková soustava. Pro upřesnění, zda se jedná o dopolední či odpolední (denní, noční) čas, můţeme k číselnému výrazu přidat výrazy вечер, ночь, утро, день ve 2. pádě jednotného čísla, např.: 11 часов вечера (ночи) 23 hod, 9 часов утра (дня) 9 hod,

18 4 часа ночи (утра) 4 hod. Na čas se v ruštině ptáme: Который час? / Сколько времени? Kolik je hodin?; В котором часу? / Во сколько часов? V kolik hodin? Na datum se v ruštině ptáme: Какое сегодня число? Kolikátého je dnes? V návaznosti na výše uvedenou otázku se řadová číslovka vyjadřující datum uvádí ve středním rodě (datum - число), např.: Сегодня 9-ое (девятое) апреля. Letopočet se uţívá v 6. pádě (skloňuje se pouze poslední číslice sloţené číslovky) s předloţkou в, slovo год stojí aţ za číslovkou, např.: в 2009 г. (в две тысячи девятом году). Datum můţeme v ruštině napsat několika způsoby, např.: , 18-ое марта 2008 года, 18 марта 2008 г. Při stanovení dat dokumentů (dopisy, smlouvy apod.) odpovídá české předloţce z ruská předloţka от, např.: письмо от 26(-ого) февраля, договор от 10(-ого) марта 2010 г. 3.5 Slovesa Mezi češtinou a ruštinou jsou v oblasti zvratných sloves (stejně jako i v jiných gramatických kategoriích) časté rozdíly. Slovesa, která jsou v češtině zvratné, v ruštině zvratný tvar nemají, a naopak, např.: Zvratná slovesa - v češtině zvratná, v ruštině nezvratná: lehnout si лечь, opozdit se опоздать, sednout si сесть, stát se стать, zeptat se спросить. - v ruštině zvratná, v češtině nezvratná: добиться dosáhnout, кончиться skončit, надеяться doufat, начаться začít, остаться zůstat, пользоваться používat, продолжаться pokračovat, trvat, стремиться usilovat,

19 трудиться pracovat. Stejně jako v češtině, i v ruštině rozlišujeme dokonavá a nedokonavá slovesa. Některá slovesa při tom mají pouze dokonavý nebo pouze nedokonavý vid, jiná jsou obouvidová. Většina sloves však tvoří vidové dvojice. Dokonavý vid se tvoří následujícími způsoby: předponami: делать сделать, строить построить, читать прочитать, писать написать; příponou -ну: кричать крикнуть, отдыхать отдохнуть; změnou v kmeni: собирать собрать, принимать принять, начинать начать; jiným slovesem: брать взять, говорить сказать, становиться стать, садиться сесть. Slovesný vid Nedokonavý vid se tvoří následujícími způsoby: příponou -ыва- / -ива: рассказать рассказывать, спросить спрашивать, перестроить перестраивать; příponou -ва-: дать давать, забыть забывать, разбить разбивать; příponou -а- / -я-: получить получать, изучить изучать, решить решать, исправить исправлять, защитить защищать; příponou -и-: привезти привозить, принести приносить, уйти уходить. Mezi češtinou a ruštinou jsou v oblasti pouţívání dokonavého / nedokonavého vidu značné rozdíly, např.: Ve větách s opakovaným dějem, který bývá zdůrazněn slovy всегда, иногда, часто aj., se v ruštině vţdy pouţívá nedokonavého tvaru slovesa; v češtině jsou moţné oba vidy, např.: Он всегда сдавал экзамены на отлично. Vždy dělal / udělal zkoušky na výbornou. Каждую неделю я покупаю себе эту газету. Každý týden si kupuji / koupím tento časopis. V souvislém vyprávění v přítomném čase o události, která se odehrála v minulosti, v ruštině vţdy pouţijeme nedokonavé sloveso. Čeština připouští střídání vidů i časů, např.: Представте себе, что вчера случилось: прихожу я на работу, вдруг звонит телефон. Я поднимаю трубку и слышу голос своей жены... Představte si, co se mi včera stalo: Přicházím / přijdu do práce, zvoní / zazvoní telefon. Zvedám / zvednu sluchátko a slyším / uslyším hlas své ženy Nedokonavé sloveso u rozkazovacího způsobu znamená v ruštině zdvořilé vybídnutí, dokonavé sloveso má naopak význam přímého rozkazu nebo výzvy, např.: Садитесь, пожалуйста. X Сядьте, ученики!

20 Угощайтесь, пожалуйста. X Угости гостей! Заходите когда угодно. X Зайди сегодня вечером! Stejně jako v češtině je pro odborný text typické pouţívání trpného rodu. Trpný rod mohou tvořit pouze slovesa přechodná, tzn. slovesa, která se pojí s bezpředloţkovým 4. pádem. Podle slovesného vidu se trpný rod tvoří připojením zvratné částice nebo za pomocí slovesa быть a trpného příčestí. Nedokonavá slovesa tvoří tzv. zvratné pasivum připojením zvratné částice -ся ke slovesu, např.: Проект обсуждается. Projekt je posuzován / se posuzuje. Проект обсуждался. Projekt byl posuzován / se posuzoval. Проект будет обсуждаться. Projekt bude posuzován / se bude posuzovat. Dokonavá slovesa tvoří tzv. opisné pasivum, tzn., ţe jsou sloţena z příslušného tvaru slovesa быть (v přítomném čase se nevyjadřuje) a z trpného příčestí. Trpné příčestí se tvoří přidáním odpovídající koncovky -н / -ен / -ѐн / -т, např.: Проект (был / будет) написан / отправлен / обсуждѐн / одобрен / принят. Projekt je (byl / bude) napsán / odeslán / posouzen / schválen / přijat. Статья (была / будет) написана / отправленa / обсуждѐнa / одобренa / принятa. Článek je (byl / bude) napsán / odeslán / posouzen / schválen / přijat. Заявление (было / будет) написано / отправленo / обсуждѐнo / одобренo / принятo. Žádost je (byla / bude) napsána / odeslána / posouzena / schválena / přijata. Документы (были / будут) написаны / отправлены / обсуждѐны / одобрены / приняты. Dokumenty jsou (byly / budou) napsány / odeslány / posouzeny / schváleny / přijaty. Přídavná jména slovesná jsou typickým znakem ruského odborného stylu a objevují se v něm mnohem častěji neţ v českém jazyce. Způsob jejich tvorby stejně jako pravidla jejich pouţití by si měl osvojit kaţdý pracovník, který se chystá psát odborné texty v ruském jazyce. Trpný rod Přídavná jména slovesná Přídavná jména slovesná je v ruském psaném projevu nutné vţdy oddělit ve větě čárkami. V ruštině stejně jako v češtině se přídavná jména slovesná vyskytují v kombinaci následujících variant: přítomná / minulá, činná / trpná. Přídavná jména slovesná přítomná činná se tvoří pouze od nedokonavých sloves z tvarů 3. osoby mnoţného čísla přítomného času odtrţením koncovky a přidáním přípony -ющий/-ущий (u sloves I. časování) nebo -ящий/-ащий (u sloves II. časování). Do češtiny je překládáme za pomoci koncovky -cí nebo vedlejší věty přívlastkové. Např.: делающий / -ая / -ее / -ие - dělající / který dělá, читающий / -ая / -ее / -ие - čtoucí / který čte,

21 пишущий / -ая / -ее / -ие - píšící / který píše, говорящий / -ая / -ее / -ие - mluvící / který mluví, кричащий / -ая / -ее / -ие - křičící / který křičí. Přídavná jména slovesná minulá činná se tvoří od sloves obou vidů z tvarů 3. osoby jednotného čísla minulého času odtrţením koncovky a přidáním přípony -вший (po samohláskách) nebo -ший (po souhláskách). Do češtiny je překládáme vedlejší větou přívlastkovou. Např.: (с)делавший / -ая / -ее / -ие - který (u)dělal, (про)читавший / -ая / -ее / -ие - který (pře)četl, говоривший / -ая / -ее / -ие - který mluvil, (при)нѐсший / -ая / -ее / -ие - který (při)nesl. Přídavná jména slovesná přítomná trpná se tvoří od sloves nedokonavých přechodných z infinitivu odtrţením koncovky a přidáním přípony -емый/-имый. V ruštině se nevyskytují tak často jako ostatní přídavná jména slovesná a netvoří se od všech sloves. Do češtiny je překládáme za pomoci koncovky -ný. Např.: называемый / -ая / -ее / -ие - nazývaný, изучаемый / -ая / -ее / -ие - zkoumaný, проводимый / -ая / -ее / -ие - prováděný, производимый / -ая / -ее / -ие - vyráběný. Některá přídavná jména slovesná přítomná trpná se změnila v běţná přídavná jména, řídce podstatná jména, např.: осуществимый uskutečnitelný, необходимый nezbytný, недоступимый nepřípustný, видимый viditelný, уважаемый vážený, любимый milovaný, oblíbený, ископаемый nerost. Přídavná jména slovesná minulá trpná se tvoří od sloves dokonavých přechodných z infinitivu odtrţením koncovky a přidáním přípony -(e)нный. V krátkém tvaru (koncovka -(е)н) se nazývají příčestími. Do češtiny překládáme přídavná jména slovesná minulá trpná jako běţná přídavná jména. Např.: oтпрaвлнныий poslaný, одобренный schválený, сбережѐнный ušetřený, изданный vydaný, заключѐнный uzavřený. Stejně jako přídavná jména slovesná jsou i přechodníky typickým znakem ruského odborného stylu a jejich pouţívání je v ruštině na rozdíl od češtiny velmi rozšířené. Přechodníky Přechodník přítomný se tvoří od nedokonavých sloves, od 1. osoby jednotného čísla odtrţením koncovky a přidáním přípony -я/-а. Slovesa s příponou -ва- si tuto příponu ponechávají. Např.:

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 Obsah Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 VÝSLOVNOST A PRAVOPIS Německá výslovnost 18 Hlavni rozdíly mezi českou a německou výslovnosti 19 Přízvuk 20

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková SLOVESA VY_32_INOVACE_CJ_3_17 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Druhy sloves, slovesné kategorie, slovesné tvary určité

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Druhý cizí jazyk

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Druhý cizí jazyk Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Ruský jazyk 6. 7. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy, metody a průřezová témata Žák rozumí jednoduchým pokynům při práci

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA Ruský jazyk 2 (Gramatika + konverzace) (А1) Začátečnici kvinta, tercie, sekunda VYUČUJÍCÍ Mgr. Jelena Bedretdinová ČASOVÁ DOTACE 3 hod./ týdně (předpoklad

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Nové orgány na postupu

Nové orgány na postupu Nové orgány na postupu Pěstování celých orgánů z kmenových buněk je v současnosti oblíbené. Základní postup, který biologové používají, je vesměs podobný. Aby se kmenová buňka změnila ve správný buněčný

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: jazyková výchova - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: jazyková výchova - ročník: PRIMA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: jazyková výchova - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Podstatná jména: - konkrétní

Více

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností VĚTNÉ ČLENY Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Opakování základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Očekávaný přínos Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Tematická oblast

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Ruský jazyk 8. ročník

Ruský jazyk 8. ročník Ruský jazyk 8. ročník Temata a výchozí texty Řečové situace Zvuková a grafická stránka jazyka Mluvnice Měsíc 1.lekce Как тебя зовут? Jak se představíte? Jak se kdo jmenuje Kdo to je? Základní poučení o

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

Odborný styl. Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová

Odborný styl. Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová Odborný styl Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Burianová. Dostupné na požádání na: zs.tisa@volny.cz Autor: Mgr. Iveta

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Знакомство. Seznámení. Víte, že. Lekce 1

Знакомство. Seznámení. Víte, že. Lekce 1 1 Знакомство Seznámení V první lekci se naučíte představit sami sebe, zeptat se druhých osob na jejich jméno a odkud jsou, a další základní společenské fráze. Naučíte se osobní zájmena v 1. a 4. pádu,

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V.

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. TEMATICKÝ PLÁN Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. Styblík, SPN 1997 UČIVO - MLUVNICE 1. Opakování látky z

Více

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce)

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) Každý text nás reprezentuje, u odborných textů to platí obzvlášť Vše je posuzováno ze tří hledisek (nic z toho se nesmí zanedbat): obsah podloženost tvrzení,

Více

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení.

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení. Název předmětu: Seminář z ruského jazyka Ročník: 3 (dvouletý seminář) Předmětová komise: Cizí jazyky Cíl předmětu: Příprava na certifikační zkoušky úrovně A2 nebo B1 s mezinárodní platností podle systému

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ operační program Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření 3.3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Радуга по новому 2 - S.Jelínek a kol., Fraus 2007 Pracovní sešit 2

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Радуга по новому 2 - S.Jelínek a kol., Fraus 2007 Pracovní sešit 2 Literatura: Радуга по новому 2 - S.Jelínek a kol., Fraus 2007 Pracovní sešit 2 Týdenní dotace: 2h/týden Vyučující: Mgr. Renata Havlová, Mgr. Zuzana Rychnovská Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

Více

SSOS_CJL_5.13. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo a název projektu Číslo a název šablony

SSOS_CJL_5.13. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_5.13

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE Přední strana obalu (fólie) Přední strana desek absolventské práce Titulní strana Abstrakt, resumé 5 až 7 vět, které charakterizují AP, metody, cíle, strukturu ap., není v ich

Více

1. Podstatná jména (substantiva)

1. Podstatná jména (substantiva) 1. Podstatná jména (substantiva) - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, činností a vztahů - určujeme mluvnické kategorie: PÁD, ČÍSLO, ROD (životnost) + VZOR Druhy podstatných jmen a/ abstraktní

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte:

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte: Vzorové zadání 1. Užijte předložkové spojení bez peněz ve čtyřech větách nebo slovních spojeních tak, aby pokaždé mělo funkci jiného větného členu (napište kterého). (Příslovečná určení různého druhu započítávejte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Pokyny pro zpracování závěrečné práce

Pokyny pro zpracování závěrečné práce Pokyny pro zpracování závěrečné práce SOUTĚŢE VODA A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V rámci projektu MOST - TECH CZ.1.07/1.1.07/02.0100 Motivace studentů ke studiu technických oborů OSTRAVA

Více

Všestranný jazykový rozbor (VJR)

Všestranný jazykový rozbor (VJR) Všestranný jazykový rozbor (VJR) VJR by měl tvořit součást téměř každé vyučovací hodiny a můžeme jej zařadit do kterékoli její části. Nejčastěji se používá při opakovaní a vyvozování nového učiva. Pokud

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Pravidla vypracování maturitní práce

Pravidla vypracování maturitní práce Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 664 61 Rajhrad Pravidla vypracování maturitní práce (dále jen Práce ) pro školní rok 2016-2017 Pro obor: Zahradnictví 41-44-L/51

Více

Byznys a obchodní záležitosti Dopis

Byznys a obchodní záležitosti Dopis - Adresa Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Americký formát adresy: Jméno firmy číslo popisné + název ulice Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací

Více

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

Vyjmenuje abecedu, hláskuje správně jména, čte správně známá slova.

Vyjmenuje abecedu, hláskuje správně jména, čte správně známá slova. Vyučovací předmět: Ruský jazyk (Rj) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Vyjmenuje abecedu, hláskuje správně jména, čte správně známá slova. slovní zásoba

Více

NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA

NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA ČÍSLO SADY III/2 AUTOR/KA Radka Zborníková ČJL - Tvarosloví Slovní druhy číselné označení DUM NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA FORMÁT (pdf,, ) 1. Slovní druhy - přehled, opakování učiva

Více

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6 Německý jazyk začátečnický V rámci Inovace studijního programu PIS byly u studijního oboru německý jazyk začátečnický (NE2) vymezeny základní aspekty ve výuce tak, aby po ukončení studia byli studenti

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. SNP 170, 500 03 Hradec Králové, tel.: 495 541 548, e-mail:

Více

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 2.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEPRAVNÍ ÚDAJE nezvýrazňují se proložením, podtržením ani

Více

Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace. fonetika. Základní poučení o výslovnosti, větné melodii, intonaci a slovním přízvuku. Pohyblivý přízvuk.

Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace. fonetika. Základní poučení o výslovnosti, větné melodii, intonaci a slovním přízvuku. Pohyblivý přízvuk. Předmět Ruský jazyk OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (B1) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení do ročníku, orientační počet hodin Receptivní rozumí hlavním

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_12_INOVACE _08_CJL_NP2

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_12_INOVACE _08_CJL_NP2 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 2. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE _08_CJL_NP2 Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, Praha 1. Olympiáda v českém jazyce, 42. ročník, 2015/2016 okresní kolo

Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, Praha 1. Olympiáda v českém jazyce, 42. ročník, 2015/2016 okresní kolo Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 Olympiáda v českém jazyce, 42. ročník, 2015/2016 okresní kolo I. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... 1. Od některých

Více

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu.

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_16 Název materiálu: Pololetní písemná práce 2 Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více