ODBORNÁ RUŠTINA PRO ŘEŠENÍ VaV PROJEKTŮ SE ZAMĚŘENÍM NA SPECIFICKÉ LEXIKÁLNÍ, GRAMATICKÉ A STYLISTICKÉ VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÁ RUŠTINA PRO ŘEŠENÍ VaV PROJEKTŮ SE ZAMĚŘENÍM NA SPECIFICKÉ LEXIKÁLNÍ, GRAMATICKÉ A STYLISTICKÉ VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY"

Transkript

1 ODBORNÁ RUŠTINA PRO ŘEŠENÍ PROJEKTŮ SE ZAMĚŘENÍM NA SPECIFICKÉ LEXIKÁLNÍ, GRAMATICKÉ A STYLISTICKÉ VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY Daniela Navrátilová Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010

2 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Text neprošel jazykovou úpravou. Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Autor: Recenzoval: Mgr. Daniela NAVRÁTILOVÁ Mgr. Marie BRANČÍKOVÁ Olomouc 2010 ISBN

3 Obsah Úvod Pravidla pravopisu... 5 Cíl Psaní velkých a malých písmen Interpunkce... 6 Shrnutí kapitoly... 6 Literatura ke kapitole Ruský odborný styl Obecná charakteristika Vyuţití lingvistických prostředků Pouţívání zkratkových slov a akronym Ruská specifika se zaměřením na odborný styl dle slovních druhů Podstatná jména Přídavná jména Zájmena Číslovky Slovesa Příslovce Bibliografická citace a bibliografické odkazy Zápis údajů bibliografické citace Bibliografický odkaz v rámci textu Bibliografický odkaz v poznámce pod čarou Bibliografický odkaz za textem Odkaz na elektronické zdroje Příklady konkrétních slovních spojení a frází Anotace Výtah Recenze Vedení konference Literatura... 39

4 Úvod Studijní text, který drţíte v rukou, si klade za cíl vybavit vás potřebnými vědomostmi a dovednostmi pro vhodné a efektivní uţívání ruských jazykových prostředků ve vědeckovýzkumné práci. Po přečtení a nastudování předloţeného textu budete rozumět osobitým aspektům ruského odborného stylu, budete schopni definovat a aktivně pouţívat gramatická a morfologická specifika, která se k odbornému stylu váţí, a osvojíte si některé typické fráze, vyuţitelné pro práci na vědecko-výzkumných projektech. V současné době, po určitém období revolty vůči všemu ruskému, je ruština opět povaţována za plnohodnotný cizí jazyk, který nabývá na významu zejména ve vztazích s východními státy Evropy. Jako příslušníkům slovanské jazykové rodiny je nám ruština blízká zejména po fonetické stránce. Právě ve zdánlivé podobě se však skrývá její největší úskalí, tzv. «ложные друзья переводчика», tedy slova, která jsou ve své zvukové podobě shodná s českými výrazy, ale jejich význam je naprosto odlišný (např. живот břicho; жизнь ţivot; труп mrtvola; стул ţidle; клад poklad; запор zácpa; красный červený). S podobnými úskalími se setkáváme také v gramatických či morfologických kategoriích (odlišné předloţky, rekce, gramatický rod apod.). Práce s textem předpokládá alespoň základní znalost ruského jazyka. Text je zaměřen zejména na rozdíly mezi češtinou a ruštinou s důrazem na odborný funkční styl. Základní gramatická a morfologická pravidla ruského jazyka tento text neřeší. Jednotlivé příklady ve většině případů pocházejí z odborné, popř. vědecko-výzkumné oblasti

5 1 Pravidla pravopisu CÍL Po prostudování kapitoly budete umět: správně pouţívat velká a malá písmena při psaní vlastních jmen, správně pouţívat interpunkční znaménka. KLÍČOVÁ SLOVA Velká písmena, vlastní jména, interpunkce, přímá řeč. 1.1 Psaní velkých a malých písmen Vlastní jména se stejně jako v češtině píší s velkými písmeny (např. jména a příjmení, popř. jména po otci, místní názvy), např.: Александр Сергеевич Пушкин, Елизавета Меркурьевна Бѐм, Москва. Víceslovná vlastní jména se píší s velkým písmenem zpravidla jen u prvního slova, které jméno blíţe identifikuje, např.: Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный научно-исследовательский институт, Исторический музей. V některých slovních spojeních, která mají obzvlášť oficiální charakter, se píší všechna slova s počátečním velkým písmenem, např.: Президент Российской Федерации, Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Сертификации. Příslušníci národů se v ruštině na rozdíl od češtiny píší s malým počátečním písmenem, např.: чех, русский, француз, еврей. Vlastní jména Víceslovná vlastní jména Oficiální názvy institucí a funkcí Příslušníci národů - 5 -

6 1.2 Interpunkce V ruském psaném projevu se mnohem častěji neţ v češtině uţívají čárky, zejména u vloţených vět, vsuvek, přechodníků, přídavných jmen slovesných či příčestí, na které je ruský jazyk velmi bohatý. V češtině je na rozdíl od ruštiny pouţívání čárek v tomto ohledu poněkud volnější. Výrazný rozdíl mezi českou a ruskou interpunkcí je v psaní přímé řeči, která se v ruštině dodatečně vyznačuje pomlčkami. Tečka stojí v přímé řeči aţ za uvozovkami. Je-li přímá řeč přerušena, neuzavírá se jako v češtině kaţdá její část do uvozovek, ale uvozovky rámují celou větu s přímou řečí, např.: Přímá řeč «Очень жаль», - сказал ученый. - Je mi líto, řekl vědec. «Очень жаль, - сказал ученый что я ничем не могу помочь вам в этом деле». - Je mi líto, řekl vědec, že vám v této záležitosti nemohu nijak pomoci. Odlišné je také psaní řadových číslovek, které se v ruštině píší bez tečky za číslicí (blíţe viz kapitola 3.4 Číslovky). Řadové číslovky SHRNUTÍ KAPITOLY Psaní velkých a malých písmen se v ruštině řídí obdobnými pravidly jako v češtině. Rozdíl je u některých oficiálních názvů organizací a institucí nebo funkcí, které se píší s velkým písmenem na začátku kaţdého slova víceslovného názvu. Naopak příslušníci národů se píší oproti češtině s malým počátečním písmenem. Ruština pouţívá mnohem častěji neţ čeština čárky ve větách, zejména u vloţených vět či vsuvek. Odlišné je také psaní přímé řeči. ÚKOLY 1. Jmenujte příklady, kdy je pouţívání velkých a malých písmen v ruštině odlišné od češtiny. 2. Napište větu, ve které pouţijete přímou řeč. Dbejte při tom na správnou interpunkci

7 LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura: [1] BABIELOVI, R. N. Stručná gramatika ruštiny. 1. vyd. Praha: Klett nakladatelství s.r.o., 2006, 113 s. ISBN [2] BALCAR, M. Příručka ruského pravopisu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983., 118 s. [3] BALCAR, M. Ruská gramatika v kostce. 1. vyd. Praha: Leda, 1999., 128 s. ISBN X. Doporučená literatura: [4] ADAMEC, P.; HRABĚ, V.; JIRÁČEK, J.; MILOSLAVSKIJ, I. G.; ŢAŢA, S. Morfologie ruštiny I. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, s. ISBN [5] ADAMEC, O.; HRABĚ, V.; ŢAŢA, S. Morfologie ruštiny II. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, s. ISBN X. [6] NEKOLOVÁ, V.; CAMUTALIOVÁ, I.; VASILJEVA-LEŠKOVÁ, A. Ruština pro samouky. 2. vyd. Praha: Leda, s. ISBN [7] VALGINA, N. S.; ROZENTAL, D. E.; FOMINA, M. I. Sovremennyj russkij jazyk (učebnik dlja vuzov). Moskva: Logos, ISBN

8 2 Ruský odborný styl CÍL Po prostudování kapitoly budete umět: charakterizovat ruský odborný styl, definovat hlavní znaky ruského odborného stylu, pouţívat zkratky a zkratková slova. KLÍČOVÁ SLOVA Odborný styl, zkratky, zkratková slova, akronymy. 2.1 Obecná charakteristika Při psaní ruského odborného textu bychom měli mít na paměti několik pravidel charakteristických pro ruský odborný styl. Písemná forma Hlavním účelem odborného stylu je jeho informační funkce. Převládá písemná forma, v ústní formě je nejčastějším typem promluvy monolog. Z hlediska citového zabarvení je odborný styl čistě neutrální. Odborný styl nepřipouští hovorové či nespisovné výrazy. Naopak, pouţívané jazykové prostředky mají často blízko ke kniţnímu stylu. Pouţívání jazykových prostředků k sestavení ruského odborného textu musí odpovídat poţadavkům na přesnost, logičnost výkladu a jasné a srozumitelné pojmenování předmětů či reálií. K odbornému textu neodmyslitelně patří pouţívání odborných termínů a hutnost informací. Při ústní formě odborného stylu (např. na přednáškách či konferencích) bychom měli mít vţdy na paměti, ţe ústní podání neumoţňuje posluchačům vrátit se k jiţ řečenému, tak jak je tomu u psaného projevu. Z tohoto důvodu je vhodné informace zásadního charakteru několikrát zopakovat v různých kontextech či se k nim průběţně během výkladu vracet. Sdělované informace by měly být podávány po kratších celcích, na rozdíl od psaného projevu, který je bohatý na sloţitá souvětí a rozvité větné konstrukce. Ústní forma - 8 -

9 2.2 Využití lingvistických prostředků Odborný jazyk často pouţívá k vyjadřování symbolické prostředky (zejména v matematice, logice, chemii apod.), jako např. schémata, tabulky, grafy apod. Pouţívání těchto neverbálních prostředků (číselných, písmových, grafických) souvisí s jiţ zmiňovaným důrazem na specifické termíny a označení. Odborný jazyk je ve své podstatě jazyk mezinárodní. Řada odborných termínů má v různých jazycích obdobný slovní základ, v rámci morfologie jsou uţívány mezinárodní předpony/přípony. Tyto mezinárodní terminologické jazykové prostředky mají většinou svůj základ v latině nebo v jazyce, který je v dané odborné oblasti dominantní (angličtina, francouzština ). Na rozdíl od jiných funkčních stylů se odborný styl přejímání cizích výrazů nebo jazykových prostředků nebrání, naopak, je to jeden z jeho charakteristických rysů. Odborný jazyk pouţívá přímá pojmenování. Metaforická vyjádření jsou v odborném stylu přípustná pouze výjimečně, např. k bliţšímu vysvětlení jevů nebo k upoutání pozornosti čtenáře (zejm. ve studijních textech apod.). Stejně tak se nedoporučuje uţívání přemíry zájmen, u kterých není na první pohled zřejmé, k čemu se odkazují. V ruském odborném jazyce se velice často, na rozdíl od češtiny, pouţívají přídavná jména slovesná a přechodníky, které jsou jedním z typických znaků ruského odborného stylu. Opakování stejných informací (slov) není v případě odborného jazyka stylistickou chybou. Jak jiţ bylo uvedeno dříve, odborný jazyk je bohatý na termíny, proto není vhodné hledat k těmto termínům synonyma vedlo by to k nejednoznačnosti a zmatečnosti textu. 2.3 Používání zkratkových slov a akronym Nejen v ruském odborném stylu, ale i v jiných stylech se často setkáváme s nejrůznějšími zkratkami či akronymy. Těmto zkratkám bychom měli nejen rozumět, ale také je aktivně pouţívat či vytvořit. Zkracování podléhají různá slova či sousloví. Při zkracování slov bychom měli vţdy dbát na to, aby zkrácené slovo bylo srozumitelné a jeho význam nemohl být zaměněn s jiným slovem. Např.: филос. / филол. X фил. Z tohoto důvodu ruský Státní standard doporučuje, aby zkrácená slova, která nejsou všeobecně známa, obsahovala min. 2 písmena. Dalším způsobem, jak se v ruštině tvoří zkratky, je tzv. konkrece, kdy se uvádí počáteční a konečná písmena (při skloňování/časování často koncovky) zkracovaného slova. Za takto zkráceným slovem se neuvádí tečka. Např.: ин-т институт, изд-во издательство, в лаб-ии в лаборатории, Konkrece - 9 -

10 завед-ий заведующий, зам-ль заместитель, сущ-ое существительное. Stejné jako v češtině je v ruském jazyce pouţívání akronym. Některá často uţívaná akronyma je moţné pouţít i jako běţná podstatná jména tedy je moţné je skloňovat a v některých případech i psát malými písmeny. Např.: ВУЗ (Высшее Учебное Заведение) вуз Я занимаюсь в вузе. ГОСТ (Государственный стандатр) Цитация из ГОСТа. Poměrně velkou skupinu tvoří zkratková slova, která jsou tvořena z počátečních slabik slov víceslovných pojmenování. Takto utvořená zkratková slova se uţívají jako běţná podstatná jména, je moţné je tedy skloňovat. Např.: Akronymy Zkratkové slova филфак (филологический факультет) Сайт нашего филфака. минфuн (Министерство финансов) - Вчера я был на минфuне. Госкомстат (Государственный комитет по статистике) Эти данные можно найти на сайте Госкомстата. Spojením zkrácená části slova (zpravidla přídavného jména) s celým slovem (zpravidla podstatným jménem) se tvoří tzv. částečná zkratková slova, jejichţ výskyt je v ruštině také velmi častý. K nejfrekventovanějším zkráceným částem přídavných jmen patří: гос- (государственный) státní: госзаказ, госкомпания, госпоставки, спец- (специальный) speciální: спецоборудование, спецпоставки, спецторг, зам- (заместитель) zástupce: замдиректора, замминистра, зампредседателя. Význam ruských zkratek je moţné ověřit na webových stránkách SHRNUTÍ KAPITOLY Převládající formou odborného stylu je písemná forma, v ústní formě se jedná převáţeně o monology. Odborný styl je bohatý na terminologii a přejatá slova. Pro ruský odborný styl je typické hojné pouţívání přídavných jmen slovesných a přechodníků. Specifické je v ruštině také tvoření zkratek a zkratkových slov. ÚKOLY 1. Uveďte základní vlastnosti ruského odborného stylu. 2. Jaké jazykové prostředky jsou pro ruský odborný styl typické? 3. Jak se tvoří ruská zkratková slova?

11 4. Uveďte konkrétní příklad tzv. konkrece. LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura: [1] СВИНОВА, И. Ю. Культура русской речи и практическая стилистика русского языка. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004, 390 s. ISBN [2] LEPILOVÁ, K. a kol. K cizojazyčné řečové komunikaci ve sféře podnikání. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, 2004, 256 s. ISBN Doporučená literatura: [3] VALGINA, N. S.; ROZENTAL, D. E.; FOMINA, M. I. Sovremennyj russkij jazyk (učebnik dlja vuzov). Moskva: Logos, ISBN [4] GOLUB, I. B. Stilistika russkogo jazyka. Moskva: Ajris press, s. ISBN

12 3 Ruská specifika se zaměřením na odborný styl dle slovních druhů CÍL Po prostudování kapitoly budete umět: adekvátně pouţívat ruských výrazových prostředků charakteristických pro ruský odborný styl, přechylovat ruské názvy profesí, pozic či hodností, vědět, které z těchto názvů se nepřechylují a jak se chovají vůči ostatním větným členům, vyjádřit vzájemnost děje, vyjádřit přibliţnost při kvantifikaci, správně pouţívat časové údaje, aktivně pouţívat přechodníky a přídavná jména slovesná, vyjádřit význam českého mít a být adekvátně ruskému odbornému stylu. KLÍČOVÁ SLOVA Odborný styl, lexikální jazykové prostředky, gramatika, slovní druhy, ustálená slovní spojení. 3.1 Podstatná jména Gramatický rod je v ruštině velmi snadno určitelný podle koncovky prvního pádu jednotného čísla: souhláska, měkký znak mužský rod (měkký znak - výjimečně ţenský rod), -a/-я ženský rod, -o/-e střední rod. Rod podstatných jmen Podstatná jména označující příslušníky muţského pohlaví s koncovkou a/-я (např. дедушка, дядя) se tak skloňují podle ţenských vzorů podstatných jmen, související části věty jsou však jiţ v rodě muţském (např. Как раз пришѐл наш милый дедушка.). Gramatický rod u česko-ruských stejně nebo podobně znějících slov bývá mnohdy rozdílný, např.: problém (m.r.) X проблема (ž.r.), univerzita (ž.r.) X университет (m.r.),

13 schéma (stř.r.) X схема (ž.r.), tramvaj (ž.r.) X трамвай (m.r.). V ruštině je na rozdíl od češtiny celá řada podstatných jmen, zejm. slov cizího původu s významem povolání, funkce nebo hodnosti, která se nepřechylují a označují jak muţe, tak i ţeny, např.: доктор / врач, инженер, экономист, директор, профессор, доцент, автор, председатель. Přechylování Přídavná jména rozvíjející takováto podstatná jména jsou pak v rodě mužském, slovesa v případě příslušnic ţenského pohlaví v rodě ženském (např.: Наш новый директор выступила с заявлением.). Přechylování je typické pro hovorový jazyk, zejména za pouţití koncovek -ша, -ца, -ка. 3.2 Přídavná jména Ruština mnohem méně neţ čeština uţívá přivlastňovací přídavná jména (muţského jen velmi zřídka). Přivlastňovací vztah se tak v ruštině vyjadřuje převáţně za pomocí 2. pádu podstatných jmen, např.: Přivlastňovací přídavná jména работа доцента, кабинет директора, исследование профессора. V ruském jazyce je zcela běţné pouţívání tzv. záporných přídavných jmen, která do češtiny překládáme opozitem nezáporného ruského slova, např.: небольшой malý, непродолжительный (время) krátký/kratší (čas), немолодой starý. Ruština vedle klasických způsobů tvoření 2. stupně přídavných jmen (přípony -че/-ше/-ее, более + přídavné jméno) uţívá pro češtinu neobvyklé způsoby. Zejména v hovorovém stylu se často pouţívá předpony по- s významem trochu, o něco, např.: потеплее o něco tepleji, помедленее trochu pomaleji. Záporná přídavná jména 2. stupeň přídavných jmen s по- V hovorové řeči českému trochu odpovídá ruské чуть (чуть). Zejména v kniţním, odborném jazyce se pouţívají jmenné tvary přídavných Jmenné tvary

14 jmen. Jmenné tvary se mohu tvořit od jakostních přídavných jmen a pouţívají se pouze v přísudku (např. Статья интересна.). přídavných jmen Jmenné tvary přídavných jmen se pouţívají zejména v níţe uvedených případech: dočasný příznak (Коллега болен nyní X Коллега больной stále), závislost jiného tvaru na příd. jméně (Урал богат ископаемыми.), přísudek stojí před podmětem (Высок уровень развития науки.), podmětem je всѐ/это (Это замечательно. Всѐ исполнено.), ve spojení s příslovci как/так (Как эта статья интересна.), při vykání (Вы очень опытны.), po rozkazovacím způsobu slovesa будь (Будь здоров.), nadměrná míra vlastností (Резюме длинно.). Některé jmenné tvary přídavných jmen mají specifické pouţití a v plném tvaru se nepouţívají, např.: нам нужен potřebujeme, вы должны musíte, они намерены hodlají, я готов jsem připraven, ты обязан jsi povinen, он способен je schopen, лаборатория уже видена laboratoř je již vidět, звонок слышен je slyšet telefon, родители живы rodiče jsou naživu. Specifické je ruské vyjádření českého rád. Ruské рад/-а/-о/-ы se pojí výhradně s vedlejší větou, s infinitivem nebo se 3. pádem podstatných jmen, např.: Я рад, что вы приехали. Мы рады вас видеть. Она рада вашему успеху. Rád/-a/-o/-i Českému rád v ruštině odpovídají i jiné ekvivalenty: Я люблю (работать в коллективе). Он с удовольствием (напишет статью). Мы охотно (вам поможем). Они хотели бы (с нами сотрудничать). 3.3 Zájmena Českému zvratnému zájmenu se/si v ruštině odpovídá zájmeno себя/себе/собой. Toto zájmeno však na rozdíl od češtiny nevyjadřuje vzájemnost. V tomto významu se v ruštině pouţívá výraz друг друга, např.: Мы уважаем друг друга. Vážíme si sebe navzájem. Zvratné zájmeno, vyjádření vzájemnosti

15 Они довольны друг другом. Jsou sebou spokojeni. Мы помогаем друг другу. Pomáháme si. Они любят друг друга. Mají se rádi. V odborném stylu se projevuje snaha vyvarovat se přílišnému pouţívání ukazovacích zájmen typu этот. Místo tohoto zájmena je vhodné pouţít ekvivalenty, které více odpovídají stylu odborného jazyka, např.: данный, настоящий, следующий, последний, (выше)упомянутый, указанный, приведѐнный (выше/ниже), изложенный, показанный (выше/ниже), названный. Poněkud odlišný význam a uţití má ruské zájmeno сам. Toto zájmeno se uţívá jednak ve významu českého sám ve smyslu bez cizí pomoci a jednak ve významu zdůrazňujícím, např.: Я сам сделал эти эксперименты. В самом научном исследовании выделяются отрасли, намеренные на нанотехнологии. Význam českého sám ve smyslu samotný, osamělý se pouţívá ruský výraz один (např. Он остался в коллективе один.). Ukazovací zájmeno этот/эта Zájmena сам,один, самый Ruské zájmeno самый se uţívá (vedle tvoření 3. stupně přídavných jmen) k označení těsné blízkosti, krajní hranice, např.: на самой окраине города na samém okraji města, перед самым испытанием těsně před testem, до самого конца úplně do konce. 3.4 Číslovky Zcela odlišné od češtiny je v ruštině pouţívání základní číslovek два/две/оба/обе, три, четыре (včetně víceslovných číslovek končících na uvedené číslice) ve spojení s podstatným a přídavným jménem. Podstatné jméno se po těchto číslovkách klade do 2. pádu jednotného čísla, zatímco přídavné jméno (muţského a středního rodu) do 2. pádu množného čísla, např.: два новых закона, оба молодых директора, три экспериментальных цеха, четыре опытных исследователя. Přídavná jména последние, первые, каждые, эти, все mají ve spojitosti Два, три, четыре + podstatné / přídavné jméno Последние,

16 s číslovkou na rozdíl od češtiny tvar 1. pádu mnoţného čísla, např.: последние шесть испитаний, первые пять дней, каждые десять минут, все пятнадцать работников. Snížení a zvýšení o určitou hodnotu se v ruštině vyjadřuje předloţkou на, např.: снизить расходы на 20 % - snížit výdaje o 20%, увеличить число экспериментов на 50% - zvýšit počet pokusů o 50%, число работников ниже на 4 человека počet pracovníků je nižší o 4 lidi, число патентов выше на 3 записи počet patentů je vyšší o 3 zápisy. первые, каждые, эти, все + číslovky Snížení / zvýšení Snížení a zvýšení na dolní nebo horní hranici se v ruštině vyjadřuje předloţkou до, např.: снизить расходы до Кч snížit výdaje na Kč, увеличить число экспериментов до 2000 zvýšit počet pokusů na 2000, число работников снизилось до 23 человека počet pracovníků se snížil na 23 lidí, число патентов повысилось до 10 počet patentů se zvýšil na 10. Rozměr a míra se v ruštině vyjadřují 7. pádem a předloţkou в, přičemţ předloţka můţe být vypuštěna nebo se neuţívá vůbec, např.: высотой в 150 м o výšce 150 cm, длиной в 10 км o délce 10 km, шириной в 2 цм o šířce 2 cm, объѐмом в 10 л o objemu 10 l, общей площадью в 100 га - o celkové rozloze 100 ha, диаметром (в) 5 м o průměru 5 m, весом (в) 1 т o váze 1 t, мощностью 5000 В o výkonnosti 5000 V, размером 10 см Х 10 см o rozměru 10 cm X 10 cm. Přibližnost je moţné v ruštině vyjádřit několika různými způsoby, a to: lexikálně (приблизительно, примерно, почти, свыше, более, менее, с лишним), vazbami s předložkami (около, под, с, до), uvedením krajních hodnot (шесть восемь минут, два три сантиметра), obráceným slovosledem charakteristické pro hovorovou ruštinu (минут двавцать, лет пятнадцать). Rozměr a míra Vyjádření přibližnosti

17 Při zapisování řadových číslovek se v ruštině za číslovkou nepíše tečka. Po číslici se můţe napsat spojovník a koncovka řadové číslovky, např.: 5 этаж, 5-ый этаж, 25 номер, 25-й номер, 9 версия, 9-ая версия, 5 марта, 5-ое марта, Это случилось в 99 году, в 99-ом году. Stalo se to v roce 99. Zlomkové číslovky se v ruštině vyjadřují prostřednictvím podstatných jmen (polovina, čtvrtina, třetina) nebo řadových číslovek, např.: 1/2 половина, одна вторая, 1/3 треть, одна третья, 1/4 четверть, одна четвѐртая, 1/5 одна пятая, 1/18 одна восемнадцатая, 1/100 одна сотая, 2/6 две шестых, 3 1/6 три и одна шестая, 0,2 ноль целых две десятых, 1,06 одна целая шесть сотых. Českému výrazu jeden a půl v ruštině odpovídá číslovka полтора (skloňována полутора). Časové údaje se v ruštině vyjadřují odlišně od češtiny. Doba od celé hodiny do půl následující hodiny se vyjadřuje počtem minut a 2. pádem tvaru řadové číslovky následující hodiny (s významem uběhlo tolik a tolik minut následující hodiny hodina = чac muţský rod). Doba od půl do celé hodiny se vyjadřuje odpočítáváním počtu minut od celé následující hodiny. Např.: 10:00 - десять часов, 10:15 - десять часов пятнадцать минут, - пятнадцать минут одиннадцатого, - четверть одиннадцатого, 10:30 - десять часов тридцать минут, - половина одиннадцатого, 10:45 - десять часов сорок пять минут, - без пятнадцати одиннадцать, - без четверти одиннадцать, - три четверти одиннадцатого. Odpočítávání minut od čtvrt, půl, tři čtvrtě typické pro hovorovou češtinu (např. za pět minut tři čtvrtě na dvanáct) není ruštině ani hovorové - vlastní. Řadové číslovky Zlomky Vyjádření času, data a letopočtu Stejně jako v češtině se zejména v hovorové ruštině pro vyjádření času pouţívá dvanáctková soustava. Pro upřesnění, zda se jedná o dopolední či odpolední (denní, noční) čas, můţeme k číselnému výrazu přidat výrazy вечер, ночь, утро, день ve 2. pádě jednotného čísla, např.: 11 часов вечера (ночи) 23 hod, 9 часов утра (дня) 9 hod,

18 4 часа ночи (утра) 4 hod. Na čas se v ruštině ptáme: Который час? / Сколько времени? Kolik je hodin?; В котором часу? / Во сколько часов? V kolik hodin? Na datum se v ruštině ptáme: Какое сегодня число? Kolikátého je dnes? V návaznosti na výše uvedenou otázku se řadová číslovka vyjadřující datum uvádí ve středním rodě (datum - число), např.: Сегодня 9-ое (девятое) апреля. Letopočet se uţívá v 6. pádě (skloňuje se pouze poslední číslice sloţené číslovky) s předloţkou в, slovo год stojí aţ za číslovkou, např.: в 2009 г. (в две тысячи девятом году). Datum můţeme v ruštině napsat několika způsoby, např.: , 18-ое марта 2008 года, 18 марта 2008 г. Při stanovení dat dokumentů (dopisy, smlouvy apod.) odpovídá české předloţce z ruská předloţka от, např.: письмо от 26(-ого) февраля, договор от 10(-ого) марта 2010 г. 3.5 Slovesa Mezi češtinou a ruštinou jsou v oblasti zvratných sloves (stejně jako i v jiných gramatických kategoriích) časté rozdíly. Slovesa, která jsou v češtině zvratné, v ruštině zvratný tvar nemají, a naopak, např.: Zvratná slovesa - v češtině zvratná, v ruštině nezvratná: lehnout si лечь, opozdit se опоздать, sednout si сесть, stát se стать, zeptat se спросить. - v ruštině zvratná, v češtině nezvratná: добиться dosáhnout, кончиться skončit, надеяться doufat, начаться začít, остаться zůstat, пользоваться používat, продолжаться pokračovat, trvat, стремиться usilovat,

19 трудиться pracovat. Stejně jako v češtině, i v ruštině rozlišujeme dokonavá a nedokonavá slovesa. Některá slovesa při tom mají pouze dokonavý nebo pouze nedokonavý vid, jiná jsou obouvidová. Většina sloves však tvoří vidové dvojice. Dokonavý vid se tvoří následujícími způsoby: předponami: делать сделать, строить построить, читать прочитать, писать написать; příponou -ну: кричать крикнуть, отдыхать отдохнуть; změnou v kmeni: собирать собрать, принимать принять, начинать начать; jiným slovesem: брать взять, говорить сказать, становиться стать, садиться сесть. Slovesný vid Nedokonavý vid se tvoří následujícími způsoby: příponou -ыва- / -ива: рассказать рассказывать, спросить спрашивать, перестроить перестраивать; příponou -ва-: дать давать, забыть забывать, разбить разбивать; příponou -а- / -я-: получить получать, изучить изучать, решить решать, исправить исправлять, защитить защищать; příponou -и-: привезти привозить, принести приносить, уйти уходить. Mezi češtinou a ruštinou jsou v oblasti pouţívání dokonavého / nedokonavého vidu značné rozdíly, např.: Ve větách s opakovaným dějem, který bývá zdůrazněn slovy всегда, иногда, часто aj., se v ruštině vţdy pouţívá nedokonavého tvaru slovesa; v češtině jsou moţné oba vidy, např.: Он всегда сдавал экзамены на отлично. Vždy dělal / udělal zkoušky na výbornou. Каждую неделю я покупаю себе эту газету. Každý týden si kupuji / koupím tento časopis. V souvislém vyprávění v přítomném čase o události, která se odehrála v minulosti, v ruštině vţdy pouţijeme nedokonavé sloveso. Čeština připouští střídání vidů i časů, např.: Представте себе, что вчера случилось: прихожу я на работу, вдруг звонит телефон. Я поднимаю трубку и слышу голос своей жены... Představte si, co se mi včera stalo: Přicházím / přijdu do práce, zvoní / zazvoní telefon. Zvedám / zvednu sluchátko a slyším / uslyším hlas své ženy Nedokonavé sloveso u rozkazovacího způsobu znamená v ruštině zdvořilé vybídnutí, dokonavé sloveso má naopak význam přímého rozkazu nebo výzvy, např.: Садитесь, пожалуйста. X Сядьте, ученики!

20 Угощайтесь, пожалуйста. X Угости гостей! Заходите когда угодно. X Зайди сегодня вечером! Stejně jako v češtině je pro odborný text typické pouţívání trpného rodu. Trpný rod mohou tvořit pouze slovesa přechodná, tzn. slovesa, která se pojí s bezpředloţkovým 4. pádem. Podle slovesného vidu se trpný rod tvoří připojením zvratné částice nebo za pomocí slovesa быть a trpného příčestí. Nedokonavá slovesa tvoří tzv. zvratné pasivum připojením zvratné částice -ся ke slovesu, např.: Проект обсуждается. Projekt je posuzován / se posuzuje. Проект обсуждался. Projekt byl posuzován / se posuzoval. Проект будет обсуждаться. Projekt bude posuzován / se bude posuzovat. Dokonavá slovesa tvoří tzv. opisné pasivum, tzn., ţe jsou sloţena z příslušného tvaru slovesa быть (v přítomném čase se nevyjadřuje) a z trpného příčestí. Trpné příčestí se tvoří přidáním odpovídající koncovky -н / -ен / -ѐн / -т, např.: Проект (был / будет) написан / отправлен / обсуждѐн / одобрен / принят. Projekt je (byl / bude) napsán / odeslán / posouzen / schválen / přijat. Статья (была / будет) написана / отправленa / обсуждѐнa / одобренa / принятa. Článek je (byl / bude) napsán / odeslán / posouzen / schválen / přijat. Заявление (было / будет) написано / отправленo / обсуждѐнo / одобренo / принятo. Žádost je (byla / bude) napsána / odeslána / posouzena / schválena / přijata. Документы (были / будут) написаны / отправлены / обсуждѐны / одобрены / приняты. Dokumenty jsou (byly / budou) napsány / odeslány / posouzeny / schváleny / přijaty. Přídavná jména slovesná jsou typickým znakem ruského odborného stylu a objevují se v něm mnohem častěji neţ v českém jazyce. Způsob jejich tvorby stejně jako pravidla jejich pouţití by si měl osvojit kaţdý pracovník, který se chystá psát odborné texty v ruském jazyce. Trpný rod Přídavná jména slovesná Přídavná jména slovesná je v ruském psaném projevu nutné vţdy oddělit ve větě čárkami. V ruštině stejně jako v češtině se přídavná jména slovesná vyskytují v kombinaci následujících variant: přítomná / minulá, činná / trpná. Přídavná jména slovesná přítomná činná se tvoří pouze od nedokonavých sloves z tvarů 3. osoby mnoţného čísla přítomného času odtrţením koncovky a přidáním přípony -ющий/-ущий (u sloves I. časování) nebo -ящий/-ащий (u sloves II. časování). Do češtiny je překládáme za pomoci koncovky -cí nebo vedlejší věty přívlastkové. Např.: делающий / -ая / -ее / -ие - dělající / který dělá, читающий / -ая / -ее / -ие - čtoucí / který čte,

21 пишущий / -ая / -ее / -ие - píšící / který píše, говорящий / -ая / -ее / -ие - mluvící / který mluví, кричащий / -ая / -ее / -ие - křičící / který křičí. Přídavná jména slovesná minulá činná se tvoří od sloves obou vidů z tvarů 3. osoby jednotného čísla minulého času odtrţením koncovky a přidáním přípony -вший (po samohláskách) nebo -ший (po souhláskách). Do češtiny je překládáme vedlejší větou přívlastkovou. Např.: (с)делавший / -ая / -ее / -ие - který (u)dělal, (про)читавший / -ая / -ее / -ие - který (pře)četl, говоривший / -ая / -ее / -ие - který mluvil, (при)нѐсший / -ая / -ее / -ие - který (při)nesl. Přídavná jména slovesná přítomná trpná se tvoří od sloves nedokonavých přechodných z infinitivu odtrţením koncovky a přidáním přípony -емый/-имый. V ruštině se nevyskytují tak často jako ostatní přídavná jména slovesná a netvoří se od všech sloves. Do češtiny je překládáme za pomoci koncovky -ný. Např.: называемый / -ая / -ее / -ие - nazývaný, изучаемый / -ая / -ее / -ие - zkoumaný, проводимый / -ая / -ее / -ие - prováděný, производимый / -ая / -ее / -ие - vyráběný. Některá přídavná jména slovesná přítomná trpná se změnila v běţná přídavná jména, řídce podstatná jména, např.: осуществимый uskutečnitelný, необходимый nezbytný, недоступимый nepřípustný, видимый viditelný, уважаемый vážený, любимый milovaný, oblíbený, ископаемый nerost. Přídavná jména slovesná minulá trpná se tvoří od sloves dokonavých přechodných z infinitivu odtrţením koncovky a přidáním přípony -(e)нный. V krátkém tvaru (koncovka -(е)н) se nazývají příčestími. Do češtiny překládáme přídavná jména slovesná minulá trpná jako běţná přídavná jména. Např.: oтпрaвлнныий poslaný, одобренный schválený, сбережѐнный ušetřený, изданный vydaný, заключѐнный uzavřený. Stejně jako přídavná jména slovesná jsou i přechodníky typickým znakem ruského odborného stylu a jejich pouţívání je v ruštině na rozdíl od češtiny velmi rozšířené. Přechodníky Přechodník přítomný se tvoří od nedokonavých sloves, od 1. osoby jednotného čísla odtrţením koncovky a přidáním přípony -я/-а. Slovesa s příponou -ва- si tuto příponu ponechávají. Např.:

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 RUSKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Formální úprava bakalářské práce Typografická pravidla pro studenty VŠPJ RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. Jihlava 2009 Obsah 1 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 3 1.1 ODSTAVEC... 3 1.2

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 RUSKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Manuál. výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha. www.icpraha.com

Manuál. výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha. www.icpraha.com Manuál výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha 2015 www.icpraha.com 1 Tento projekt je realizován za podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí Manuál

Více

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Vysoká škola obchodní a hotelová Alena Klapalová, Jakub Trojan, Zdeněk Málek Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Brno 2013 Recenzent:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Slovní druhy v pohádkách Boženy Němcové

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Slovní druhy v pohádkách Boženy Němcové MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Slovní druhy v pohádkách Boženy Němcové Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala:

Více

ELEKTRONICKÝ UČEBNÍ TEXT

ELEKTRONICKÝ UČEBNÍ TEXT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ELEKTRONICKÝ UČEBNÍ TEXT Eva Höflerová Ostrava 2011 Recenze: doc. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc. Název: Elektronický učební text Autor: Eva Höflerová Vydání:

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)...

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... OBSAH 1 SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... 2 1.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE... 2 1.2 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE... 2 1.3 ROZSAH PRÁCE... 3 1.4 TÉMA, NÁZEV A ZADÁNÍ PRÁCE... 3 2 OBSAH A STRUKTURA... 4 2.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE...

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro práci s interaktivními výukovými materiály francouzského, španělského a latinského jazyka

Více

TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích EKONOMICKÁ FAKULTA TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Ing. Marie Bunešová, Ph.D. prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc. České Budějovice 2008 ÚVOD

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT č.j. 2012/2/int Základní škola Mořina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 Obsah Obsah... 2 Identifikační údaje školy... 3 Charakteristika školy... 4 Charakteristika

Více

Využití textů v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ

Využití textů v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce Využití textů v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ Monika Kabatová Plzeň 2013 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

NĚKOLIK DOPORUČENÍ K PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ

NĚKOLIK DOPORUČENÍ K PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NĚKOLIK DOPORUČENÍ K PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ Karel Nesměrák Katedra analytické chemie PřF UK e-mail: nesmerak@natur.cuni.cz Praha 2004 1 ÚVOD Nedílnou součástí státní závěrečné magisterské zkoušky je vypracování

Více

VÝZKUM ŽÁKOVSKÉHO POJETÍ PRAVOPISNÉ PROBLEMATIKY NA DRUHÉM STUPNI ZŠ. Diplomová práce

VÝZKUM ŽÁKOVSKÉHO POJETÍ PRAVOPISNÉ PROBLEMATIKY NA DRUHÉM STUPNI ZŠ. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury VÝZKUM ŽÁKOVSKÉHO POJETÍ PRAVOPISNÉ PROBLEMATIKY NA DRUHÉM STUPNI ZŠ Diplomová práce Autor práce: Jana

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra českého jazyka a literatury. Diplomová práce. Anna Motáňová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra českého jazyka a literatury. Diplomová práce. Anna Motáňová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Anna Motáňová Srovnání typologie cvičení ve vybraných učebnicích českého jazyka pro 1. stupeň základních

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z anglického jazyka Písemná práce

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z anglického jazyka Písemná práce MATURITNÍ ZKOUŠKA z anglického jazyka Písemná práce Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Maturitní zkouška z anglického jazyka písemná práce Zpracoval kolektiv

Více

Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1)

Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1) Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1) Kolektiv autorů: Jitka Cvejnová, Jana Čemusová, Milan Hrdlička, Petra Chvojková, Marie Kestřánková, Jitka Lukášová,

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě

Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program byl upraven na základě výstupů projektu ESF: Název projektu: Věda na gymnáziu reg. č.: CZ.1.07/1.1.16/02.0129 doba

Více

ŠVP NA ROVINĚ. adresa zřizovatele: Schwarzovo nám. 319, Pardubice 530 03. Platnost od 1. 9. 2010. podpis ředitele razítko školy

ŠVP NA ROVINĚ. adresa zřizovatele: Schwarzovo nám. 319, Pardubice 530 03. Platnost od 1. 9. 2010. podpis ředitele razítko školy ŠVP NA ROVINĚ předkladatel: Mgr. Jana Hrázská, Mgr. Pavlína Václavíková Masarykovo náměstí 110, Lázně Bohdaneč 533 41 ředitelka: Mgr. Pavlína Václavíková IČO: 71341081 IZO 181 014 181 adresa zřizovatele:

Více

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Český jazyk je vyučován ve všech ročnících

Více

GLOBE-TROTTER Vydání aktualizované k 3. 9. 2012

GLOBE-TROTTER Vydání aktualizované k 3. 9. 2012 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání GLOBE-TROTTER Vydání aktualizované k 3. 9. 2012 Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní

Více

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková AHOL Vyšší odborná škola o.p.s., Ostrava - Zábřeh Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2006 OBSAH Úvod...1 1. Téma absolventské

Více

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ Projekt CZ.1.07/1.2.07/03.0021 ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY Mgr. Martin Punčochář, Mgr. Taťjana Bernátková www.deticizincu.cz centrum@deticizincu.cz vpc1@deticizincu.cz

Více

Fakulta pedagogická Katedra českého jazyka a literatury. Cvičení z českého jazyka s vyuţitím informačních a komunikačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE

Fakulta pedagogická Katedra českého jazyka a literatury. Cvičení z českého jazyka s vyuţitím informačních a komunikačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra českého jazyka a literatury Cvičení z českého jazyka s vyuţitím informačních a komunikačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE Petra Gondová Učitelství

Více