Školní vzdělávací program Jak roste strom pro školní družinu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Jak roste strom pro školní družinu"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Jak roste strom pro školní družinu Základní a Mateřská škola Suchý Důl, okres Náchod Platnost dokumentu:od bsah Identifikační údaje...4 Motto

2 1 Prezentační část Dokumenty Řád školní družiny Dokumentace vychovatelky ŠD Styk s rodiči Bezpečnost ŠD Materiální podmínky Personální podmínky Ekonomické podmínky Charakteristika školního vzdělávacího programu ŠD Cíl vzdělávání Formy a obsah činnosti Pravidelná činnost Průběžná činnost Příležitostné akce Odpočinková činnost Příprava na vyučování Výchovně vzdělávací plán Obsah vzdělávání v ŠD Kapitola Člověk a jeho svět Kapitola Umění a kultura Kapitola Člověk a zdraví Kapitola Člověk a svět práce Klíčové kompetence Rizika Rizika ovlivňují a narušující výchovně vzdělávací činnost Vzdělávání dětí se SVP Plán práce CELOROČNĚ 5.2 Podzim Září: Říjen Listopad: 5.3 Zima Prosinec: Leden: Únor: 5.4 Jaro Březen: Duben: Květen: 5.5 Léto Červen: 6 Popis podmínek k bezpečnosti a ochrany zdraví Závěr

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE předkladatel školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání název školy: adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Suchý Důl, okres Náchod Suchý Důl 24, Suchý Důl IČ:

4 Právní forma: Příspěvková organizace, od REDIZO: tel Statutární orgán: ředitelka školy- příspěvkové organizace Jméno ředitele: PaedDr. Lenka Formánková Zřizovatel příspěvkové organizace název zřizovatele: Obec Suchý Důl Adresa zřizovatele: Suchý Důl 145 IČ: tel Statutární orgán: Jméno starosty obce: Vítězslav Vítek Platnost školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání Jak roste strom od ŠVP ŠD vydán na základě MP MŠMT a z. č. 561/2004 Sb. Motto Říká se - snaž se. Snaž se, snaž se! Vždyť - když se chce, tak to jde... běž za svým snem, dosáhni svého cíle! Dokážeš to! Ty přece chceš... 4

5 část- 1 Prezentační Dokumenty Řád školní družiny 1. Ranní provoz ŠD je od 6.00 do 7.45 hod., odpolední od do hod. 2. Do ŠD jsou přijímáni žáci od 6 do 10 let. Starší žáci budou přijímáni podle počtu přihlášených žáků z nižších ročníků v daném školním roce. 3. Rodiče přihlašují dítě do ŠD na tzv. Zápisním lístku, kde je vyznačeno, který den a ve kterou dobu bude ŠD navštěvovat, jak bude do ŠD přicházet a odcházet ( sám či v doprovodu ). Rodiče též na přihlášce vyznačí zdravotní stav dítěte, event. užívá-li léky a v kterou dobu. 4. Žáci zapsaní do ŠD se zdržují po celou dobu uvedenou v Zápisním lístku. Pokud je žák vyzvedáván rodiči či jinými pověřenými osobami, vychovatelka ho předá po zjištění jejich totožnosti. Jiné osobě vychovatelka dítě nesmí předat.. 5. Změna termínu ranního příchodu či odpoledního odchodu je možná pouze na písemnou žádost rodičů. Rodiče jsou povinni omluvit nepřítomnost žáka ze zdravotních či rodinných důvodů předem, nejdéle však do 48 hodin. 6. Za bezpečný příchod žáků po skončení vyučování do ŠD odpovídá učitel, který ve třídě učí poslední hodinu. Předá žáky vychovatelce, která v knize příchodů provede prezentaci. 5

6 7. Ve ŠD platí školní řád, který je žák povinen dodržovat. V případě, že je žák neukázněný, informuje vychovatelka jeho rodiče. Za hrubou či opakovanou nekázeň může být žák ze ŠD vyloučen. 8. Škody, které žák prokazatelně ve ŠD způsobil, jsou rodiče povinni uhradit či zajistit jejich odstranění. V případě odmítnutí může být žák též ze ŠD vyloučen. 9. ŠD je povinna informovat rodiče o všech závažných skutečnostech souvisejících s pobytem žáka ve ŠD a s jejím provozem, a to v předstihu. 10. Poplatek za ŠD činí 60 Kč měsíčně pro ranní i odpolední provoz a 50 Kč pro odpolední provoz, je splatný vždy k patnáctému dni v měsíci. V případě nezaplacení poplatku může být dítě podmínečně vyloučeno ze ŠD, v případě opakovaného nezaplacení pak vyloučeno trvale. 11. ŠD využívá pro svou činnost svou místnost v budově školy, tělocvičnu, venkovní hřiště a zahradu školy. 12. Pitný režim je zajištěn ve ŠJ várnicí s čajem či zdrojem pitné vody Dokumentace vychovatelky ŠD ŠVP Školní družiny při ZŠ a MŠ Suchý Důl Třídní kniha Zápisní lístky Družinové notýsky pro kontakt s rodiči 1.2 Styk s rodiči Dle potřeby zajištěn na třídních schůzkách nebo individuálně při přebírání dětí při odchodu či příchodu do ŠD. 1.3 Bezpečnost ŠD Děti jsou pod stálým dohledem vychovatelky. Na začátku školního roku vychovatelka seznamuje děti s bezpečnostními předpisy a ochranou zdraví ve ŠD. Ve ŠD se řídí školním řádem, řádem školní družiny. 1.4 Materiální podmínky Školní družina má k dispozici jednu místnost v přízemí budovy školy. Oddělení jsou vybavena standardně: Nábytek, sedací souprava Pomůcky Stolní hry Hračky Stavebnice TV, PC, Video přehrávač, radiomagnetofon s CD přehrávačem K dispozici je: Tělocvična Klubovna Venkovní hřiště Knihovna 6

7 Vychovatelka průběžně pečuje o materiální vybavení, zajišťují doplňování a zlepšování materiálních podmínek, zejména pro výtvarné, sportovní a rekreační činnosti. 1.5 Personální podmínky Zájmové vzdělávání ŠD zajišťujě vychovatelka, mající středoškolské vzdělání s maturitou a dále se vzdělává v akreditovaných kurzech i samostudiem. 1.6 Ekonomické podmínky Poplatek za ŠD činí 60 Kč měsíčně pro ranní i odpolední provoz a 50 Kč pro odpolední provoz. Příspěvky vybírá vychovatelka vždy do 15ctého v měsíci. Je možné provést úhradu i za několik měsíců najednou. Družina disponuje jednou čtvrtinou z této částky. Na zakoupení pomůcek, her, hraček, veškerých potřeb na kreslení a dalšího materiálu na činnosti je tato částka velmi nízká. 2 Charakteristika školního vzdělávacího programu ŠD ŠVP ve ŠD je realizován v návaznosti na ŠVP školy. 2.1 Cíl vzdělávání Rozvíjet osobnost dítěte Vést žáky k všestranné a otevřené komunikaci. Zvyšovat nároky na mravní výchovu, vztah dětí k sobě a k dospělým. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. Vést žáky k ochraně životního prostředí. V přípravě na vyučování věnovat pozornost čtení žáků, poskytovat pomoc slabším žákům, opakovat učivo hrou a soutěžemi, využívat didaktické hry, zábavné a pohybové hry k rozvoji rozumových vlastností. Respektovat psychohygienické požadavky na režim dne, využívat pobyt žáků na čerstvém vzduchu, tím zvyšovat jejich tělesnou zdatnost. Upevňovat hygienické návyky, v jídelně dbát na správné stolování. Naučit žáky aktivně využívat volný čas, rozvíjet svůj zájem i talent, získávat nové poznatky, zkušenosti, dovednosti i návyky. Realizovat se v kolektivu ostatních žáků, popřípadě se umět zapojit do činností v různém kolektivu a prostředí. 2.2 Formy a obsah činnosti Pravidelná činnost týdenní skladba zaměstnání aktivity zájmového charakteru Průběžná činnost spontánní činnost pobyt venku 7

8 aktivní odpočinek osobní účast vychovatelek při hrách, zajištění bezpečnosti navození, podněcování a motivování vlastních aktivit dětí míčové hry, cvičení na nářadí, zimní hry Příležitostné akce nejsou zahrnuty do týdenní skladby činností jsou určeny pro žáky základní školy a jejich rodiče, příp. zvanou veřejnost besídky, akademie, slavnosti, prodejní trhy, výstavní akce Odpočinková činnost klidová činnost aktivní odpočinek rekreační činnost relaxační cvičení - poslech, četba a sledování pohádek, volné malování, vyprávění Příprava na vyučování spolupráce s učiteli písemné procvičování probraného učiva programy na počítači didaktické hry smyslové hry křížovky, hádanky, rébusy tematické vycházky samostatná práce 3 Výchovně vzdělávací plán 3.1 Obsah vzdělávání v ŠD 1. Člověk a jeho svět 2. Umění a kultura 3. Člověk a zdraví 4. Člověk a svět práce Kapitola Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme - v tomto tematickém okruhu žáci poznávají nejbližší okolí, organizaci života v rodině, ve třídě, ve škole, v obci a společnosti 2. Lidé kolem nás v tomto tematickém okruhu si žáci osvojují zásady vhodného chování a jednání s lidmi, poznávají význam a podstatu pojmů - tolerance, empatie, vzájemná úcta, poznávají, jak se lidé sdružují, seznamují se základními právy a povinnostmi 3. Lidé a čas - tematický okruh je zaměřen na budování správného režimu dne a jeho dodržování, sestavování a naplňování režimu ve školní družině, pěstujeme úctu k času druhých, učíme se využívat svůj čas, využíváme smysluplné volnočasové aktivity 8

9 4. Rozmanitost přírody v tematickém okruhu se seznamujeme s proměnlivostí a rozmanitostí živé i neživé přírody 5. Člověk a jeho zdraví v tomto tematickém okruhu mají žáci poznat sami sebe, získávají ponaučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a o odpovědnosti za své zdraví Kapitola Umění a kultura V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena vzdělávacími obory Hudební výchova a Výtvarná výchova Kapitola Člověk a zdraví Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova Kapitola Člověk a svět práce Vzdělávací obsah oboru Člověk a svět práce je rozdělen na čtyři tematické okruhy Práce s drobným materialem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů. 3.2 Klíčové kompetence 1. Kompetence k učení - učí se s chutí, práci dokončí, klade si otázky, hledá na ně odpověď, získané vědomosti dává do souvislostí, uplatňuje v praktických situacích a dalším učení. 2. Kompetence k řešení problému - všímá si dění okolo, snaží se řešit situace, při jejich řešení užívá logické postupy, chápe, že vyhýbání se řešení problému nevede k cíli. Započaté činnosti dokončuje. 3. Komunikativní kompetence - ovládá řeč, vyjadřuje sdělení, myšlenky, otázky, kultivovaně komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými. 4. Sociální a interpersonální kompetence samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje ohleduplnost, citlivost, rozpozná nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu, šikanu, spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit, respektuje jiné, je tolerantní. 5. Činnostní a občanské kompetence - učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem, uvědomuje si práva svá i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí, dbá na své zdraví i zdraví druhých. 6. Kompetence k trávení volného času - orientuje se v možnostech trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku volného času. 3.3 Rizika Rizika ovlivňující a narušující výchovně vzdělávací činnost Časová rozdílnost při nástupu žáků do družiny po vyučování Více ročníků v oddělení Kroužky, zájmové činnosti Střídání přítomnosti žáků na činnost Odchody žáků domů a předávání žáků rodičům Časový prostor na činnosti Zapomnětlivost žáků Zdravotní potíže žáků (alergie, bolesti, nevolnost) 9

10 4 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ŠVP vychází z předpokladu integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Do běžných tříd PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ je možné v tomto případě zařadit dítě se zdravotním znevýhodněním( na základě doporučení PP a SPC) se zdravotním postižením( na základě doporučení PP, pediatra) se sociálním znevýhodněním V případě zařazení a přijetí dítěte se SVP škola spolupracuje s odbornými psychologickými pracovišti v okrese při sestavování plánu individuální péče a konkrétního rozpisu činností a metod vedení dítěte v předškolním věku. S rodiči je individuální plán projednán a vzájemná komunikace vedena tak, aby bylo co nejlépe možné následky SVP eliminovat. 5 Plán práce 5.1 CELOROČNĚ tématické vycházky do přírody rozvíjení kamarádských vztahů, pomoc při práci seznamování se základy 1.pomoci sebeobslužná činnost oblékání,stolování,hygiena.. ochrana životního prostředí zpívání známých i nových písní četba knih na pokračování při odpočinkových činnostech práce s časopisem hry k procvičování učiva-komunikační hry, hry na rozvoj fantazie a představivosti, pohybové hry 5.2 Podzim Seznámení dětí s prostředím ve školní družině a s pravidly bezpečnosti při pobytu a činnostech v ŠD. Vycházky upozornění na nebezpečí otravy při sběru a konzumaci plodů a bobulí. Orientace v okolí školy. Pozorování změn v přírodě. Sběr přírodnin na PV a VV. 10

11 Míčové hry a soutěže na hřišti a v tělocvičně. Podzimní výzdoba školní družiny a školy Září: seznámení s prvňáčky, seznamovací hry výroba dárků na jarmark suchodolské posvícení, jarmark Říjen: podzimní listy (kreslení, obtiskávání, poznávání) výroba papírových draků míčové hry v tělocvičně sběr kaštanů, šípků, bukvic Listopad: vycházky, orientace v přírodě můj zvířecí kamarád náramky z korálků výrobky z přírodnin 5.3 Zima Výroba vánočních přání a dárků. Hry na sněhu. DVD (za nepříznivého počasí) Příprava na školní besídku Prosinec: vánoční koledy Čert a Mikuláš výroba vánočních ozdob, dárků a přání vánoční besídka Advent výroba svícnů Leden: stopy zvěře ve sněhu sádrové odlitky míčové hry v tělocvičně sněhoví sochaři výroba dárků k zápisu zimní sporty Únor: svatý Valentýn - srdíčka soutěžení v tělocvičně hry na sněhu 5.4 Jaro: výroba dárků a přání Velikonoce, Den matek dopravní výchova 11

12 ochrana přírody jarní květiny, léčivé byliny svátek jara zvyky,obyčeje Březen: Velikonoce zvyky, obyčeje Pletení pomlázek, výroba lít soutěž o velikonoční vajíčko jarní květiny- poznávání, kreslení Duben: dopravní značky - význam z pohádky do pohádky- kreslení pohádkových postav čarodějnice výroba velké čarodejnice pro velký oheň u Čertovky hádankové odpoledne Květen: moje maminka- kreslení, zpívání, výroba dárků pohybové hry hřišti člověče nezlob se soutěž o nejlepšího hráče školní jarmark pečení koláčů 5.5 Léto kolektivní hry na hřišti úklid her a hraček v ŠD Červen: soutěže v běhu léto -plakát míčové hry na hřišti sladké odpoledne stopovaná s pokladem návštěva muzea 6 Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví ŠD zajišťuje bezpečnost fyzickou, sociální a emocionální. Vytváří zázemí pro rozvoj žáků a bezpečné prostředí, aby se zde všichni cítili dobře. Podporuje dobré vztahy nejen mezi žáky, zaměstnanci a rodiči ale i širokou veřejností. Bezpečnost ve všech prostorách využívaných ŠD je zajištěna : Vnitřním řádem ZŠ Vnitřním řádem ŠD 12

13 Při úrazech je k dispozici lékárna první pomoci. Zápis do Knihy úrazů se provede následně u ředitelky. Rodiče se informují mobilním telefonem. Zákaz kouření a požívání veškerých omamných látek. 7 Závěr ŠD je součástí základní školy. Návazností na školní výchovný program je snaha v dítěti nastavit a rozvinout hranice správného chování, morálních norem v kolektivu vrstevníků, při řešení společenských a životních situací do kterých se dítě dostává v běžném životě. Dáváme prostor k rozvinutí jejich osobnosti, projevu osobitého názoru a pomáháme k nalezení vhodné formy jeho projevu a nalezení správné cesty k řešení problému. Vcítěním se do myšlení žáka, který nám naslouchá a snaží se pochopit naše slova vede k snadnějšímu vzájemnému porozumění. Pro rozvoj žáka, jeho osobnosti je důležitý kontakt se svými vrstevníky, naučit se respektovat jeden druhého, vzájemně komunikovat, poslouchat jeden druhého a s pomocí dospělých orientovat se ve složitosti života, který na žáka útočí ze všech stran. Hodnocení žáků i autoevaluace zařízení je shodná s autoevaluačními nástroji školy. aktualizace : Veronika Šolínová 20.listopadu 2008 aktualizováno: Petra Geislerová Jana Heinzelová Pavlína Nosková 7.1 Školní družina organizační dodatek k Provozní řád školní družiny 2014/2015 Provoz ŠD 13

14 od 6,00 7,30 spojeno s MŠ ( J. Heinzelová, tel ) 11,30-15,00 ( P. Nosková, tel ) od Poplatek za ŠD ráno + odpoledne 80 Kč za měsíc pouze ráno 30 Kč pouze odpoledne 50 Kč Poplatek je splatný za měsíce září prosinec nejpozději do za měsíce leden březen do za měsíce duben červen do Možno platit v hotovosti ve školní družině nebo převodem na bankovní účet /0100. Informace mezi vychovatelkou a rodiči budou zapisovány do školního deníčku nebo vloženy na papírku do žákovské knížky. Žádám rodiče, aby dětem dali oblečení na převlečení do družiny i na ven. Vychovatelka ŠD však nezodpovídá za převlečení oděvu žáka. Pouze upozorní žáka, aby se převlékl. Má-li být dítě uvolněno ze ŠD v jinou dobu, než je uvedeno v zápisním lístku, musí zákonný zástupce písemně nebo telefonicky informovat vychovatelku ŠD. Pokud je dítě přihlášeno na ranní družinu, je nutné jeho nepřítomnost omlouvat také. Ranní družina - tel Heinzelová Odpolední družina - tel Nosková 14

15 Základní škola a Mateřská škola Suchý Důl, okres Náchod Zápisní lístek do školní družiny pro školní rok.. Jméno žáka: Rodné číslo: zdravotní pojišťovna: Ročník : Bydliště: tel. domů: Upozornění na zdravotní stav dítěte: Jméno otce: tel.č. Zaměstnání: Jméno matky: zaměstnavatel: tel.č. Zaměstnání: zaměstnavatel: Má li být dítě uvolněno ze školní družiny v jinou dobu než je uvedeno, musí zákonný zástupce informovat vychovatelku ŠD telefonicky nebo písemně do deníčku školní družiny. Příspěvek rodičů na neinvestiční náklady činí 80,- Kč pro plný provoz ŠD a 50,- Kč bez ranního provozu a pouze ranní provoz 30,- Kč měsíčně. Příspěvek je splatný za měsíce září-prosinec do , leden- březen do , duben- červen do vychovatelce ŠD nebo na bankovní účet č /0100. Datum: Podpis zákonného zástupce Záznamy o propouštění dítěte ze školní družiny den hodina změna Poznámky ( ZUŠ, ostatní kroužky, kdy dítě odchází dříve Samostatný odchod z ŠD ANO NE ( event. s kým) Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 15

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání Školní druţina - Základní

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.2 ŠKOLNÍ DRUŢINA 7.2.1 Charakteristika školní druţiny Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v přízemí budovy. Pro svou činnost využívá jednu místnost - jedno kmenové oddělení. V místnosti

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace,

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Školní 488, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program-školní družina Platnost

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Masarykova základní a mateřská škola v Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ředitelka školy: vychovatelka ŠD: Mgr. Jarmila Nováková

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun MOTTO : 1 1.Identifikační údaje Zařízení: Zřizovatel : Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun OÚ Vysoký Újezd Ředitelka školy : Mgr. Olga Reiterová Vychovatelka ŠD : Libuše Schindlerová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SAZOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace PŘEDKLADATEL č.j. 47/2012 Adresa školy: Sazovice č. 78 763

Více

Školní vzdělávací program. pro školní družinu. zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program. pro školní družinu. zpracovaný podle RVP ZV Školní vzdělávací program pro školní družinu zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177 budova Tovární 364 1 Identifikační údaje Předkladatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Kájov

Základní škola a Mateřská škola Kájov Základní škola a Mateřská škola Kájov Školní vzdělávací program školní družina Č.j.91/07 1 Obsah: I. Údaje o zařízení II. Cíle vzdělávání III. Formy práce IV.Podmínky přijímání a průběhu zájmového vzdělávání

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro školní družinu Měcholupy 1. září 2011 Obsah 1. Identifikační údaje...1 1.1 Název vzdělávacího programu...1

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY BAREVNÉ CESTIČKY K DUZE Duhová cesta pro malého školáka, prosvícená barvami hledání a poznání. Vyjádření sama sebe a pochopení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Popis materiálních podmínek... 4 4.

Více

Školní vzdělávací program. Nový svět

Školní vzdělávací program. Nový svět Školní vzdělávací program Pro zájmové vzdělávání Nový svět Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Nový svět, Opava, p. o. Komenského 13, 746 01 Náš společný cíl: Budeme si hrát, smát se a poznávat

Více

Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život

Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život 1 Obsah Identifikační údaje...3 Úvod...4 Charakteristika zařízení...4 Popis materiálních podmínek...4

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ... 4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ...

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ... 4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ... ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 687 42 Osvětimany 282 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ...4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ...4 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ...4

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Nádražní 4, 693 01 Hustopeče IČ: 71009868 www.zs-nadrazni.cz Ředitelka školy: Mgr. Ivana Matějíčková

Více

Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN

Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Cíle vzdělávání... 4 3. Formy vzdělávání... 5 4. Podmínky přijímání uchazečů a průběhu vzdělávání..

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Dodatek č.1 č.j. ZŠ/225/2007 1 ŠVP pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program Tady

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 235/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ŠKOLNÍ DRUŽINU HROU ZA POZNÁNÍM Aktuální znění

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní vzdělávací program pro školní družinu Vypracovala: Kamila Mazálková, vychovatelka školní družiny Školská rada projednala dne: 25. 11. 2008

Více