Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3"

Transkript

1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo jednací: 280/1/2008 Platnost: od

2 Obsah: 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu Cíle vzdělávání Obsah a formy vzdělávání Prostorové a materiální podmínky: Personální podmínky: Vzdělávací a výchovné oblasti Člověk a jeho svět Umění a kultura Délka a časový plán vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání Ekonomické podmínky Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví Evaluace Zveřejnění ŠVP... 6 Mgr. Božena Coufalová ředitelka školy razítko školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-1 -

3 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zájmové vzdělávání poskytuje žákům školy vhodné naplnění volného času zájmovou činností ve školní družině, školním klubu a zájmových útvarech. 1.1 Cíle vzdělávání Rozvoj osobnosti žáků ( poznávací a sociální způsobilost, mravní a duchovní hodnoty, znát svá práva a povinnosti, umění informace získávat a pracovat s nimi a využívat je v praktickém životě; umění učit se). Pochopení a uplatňování zásad demokracie. Získání všeobecného vzdělání. Utváření vědomí národní a státní příslušnosti, respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě. Rozvoj osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Osvojení dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví. Získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně. 1.2 Obsah a formy vzdělávání Činnost v zájmovém vzdělávání by měla vyústit v získání těchto kompetencí: 1. Kompetence k učení: žák se učí s chutí; započatou práci dokončí; umí zhodnotit své výkony; učí se vědomě i spontánně; klade si otázky a hledá na ně odpověď; všímá si souvislostí mezi jevy, uplatňuje získané znalosti a zkušenosti v praktických situacích a v dalším učení. 2. Kompetence k řešení problémů: žák vnímá dění i problémy kolem sebe, při řešení různých situací využívá již získaných znalostí, zkušeností a osvědčených postupů; chápe, že vyhýbání se problémům nevede k cíli; rozlišuje správná a chybná řešení. Započaté činnosti dokončuje. 3. Komunikativní kompetence: žák ovládá řeč, vyjadřuje vhodně formulovanými větami své myšlenky; sdělení otázky i odpovědi; komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými; umí vyjadřovat své pocity řečí; gestem i dalšími prostředky. 4. Sociální a interpersonální kompetence: žák samostatně rozhoduje o svých činnostech a uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky; projevuje citlivost a ohleduplnost, rozpozná vhodné a nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se jim bránit, ve skupině spolupracuje, dokáže se prosadit i podřídit přijmout kompromis; je schopen respektovat jiné; je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi. 5. Činnostní a občanské kompetence: žák se učí plánovat, organizovat, řídit a hodnotit; odhaluje rizika svých nápadů; přistupuje odpovědně k plnění úkolů a povinností; uvědomuje si svá práva i práva druhých; dbá na své osobní zdraví i zdraví druhých. 6. Kompetence k trávení volného času: žák se orientuje v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinových i individuálních činnostech; umí říci ne nevhodným nabídkám na využití volného času. Činnosti v zájmovém vzdělávání probíhají pravidelně, příležitostně či prostřednictvím spontánních aktivit. Jsou realizovány formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, přípravou na vyučování a sebeobslužnými činnostmi. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-2 -

4 1. Odpočinkové činnosti jsou psychicky i fyzicky nenáročné, slouží k odstranění únavy. Do režimu dne se zařazují nejčastěji po obědě, ale také podle potřeby kdykoliv. Jedná se o : četbu, procházky, volné rozhovory mezi žáky či drobné individuální aktivity. 2. Relaxační činnosti slouží také k odreagování a odstranění únavy z vyučování, obsahují však pohybově náročnější aktivity tělovýchovného, sportovního, turistického zaměření nebo manuální práce. Pravidelné zařazování těchto činností je jedním z požadavků zdravého duševního i tělesného vývoje žáků. 3. Zájmové činnosti uspokojují a rozvíjejí zájmy žáků. Patří k nim: zájmové činnosti společenskovědní, přírodovědné, tělovýchovné, sportovní a estetické. 4. Příprava na vyučování představuje okruh činností, které souvisejí s plněním školních povinností. Kromě vypracování písemných i jiných zadaných úkolů patří do této oblasti i rozšiřování a prohlubování poznatků z vyučování, jejich konkretizace a praktické využití. Aktivizující vliv má použití didaktických her. 5. Sebeobslužné činnosti jsou zaměřeny na vedení žáků k samostatnosti v péči o vlastní osobu a osobní majetek. Jejich podstata spočívá v pěstování návyků osobní hygieny, účelného a vkusného oblékání, návyků péči o pořádek a čistotu prostředí a návyků při jednání s lidmi. 2. Prostorové a materiální podmínky: Pro realizaci zájmového vzdělávání v odděleních školní družiny a školního klubu je vyhrazeno celkem 5 samostatných učeben. Dále jsou k dispozici: tělocvičny, posilovna, školní kuchyňky, učebny hudební výchovy, školní hřiště a zahrada. V případě potřeby mohou být využívány i další vhodné prostory na všech pracovištích školy. Učebny jsou vybaveny vhodným školním nábytkem, televizemi s videem a CD přehrávači. Stolní hry, stavebnice a hračky se průběžně obměňují podle potřeby a zájmu žáků. 3. Personální podmínky: Vzdělávací program ve školní družině a školním klubu zajišťuje vedoucí vychovatelka a vychovatelky. Činnost v zájmových útvarech zabezpečují pedagogičtí pracovníci školy. 4. Vzdělávací a výchovné oblasti 4.1. Člověk a jeho svět Místo kde žijeme bezpečnost na cestě do školy, při vycházkách, při cestě do školní jídelny poznávání nejbližšího okolí organizace školy, zájmového vzdělávání určení významných objektů jejich návštěvy (městský úřad radnice, knihovna, policie) město služby ve městě: zdravotnická zařízení, hasiči, magistrát města, pošta, obchody, policie, dopravní prostředky beseda o našem městě historie orientace v prostoru a času dopravní výchova; základní dopravní předpisy pro chodce a cyklisty, dopravní prostředky, pohyb po komunikacích, nebezpečná místa Kompetence občanské Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-3 -

5 Lidé kolem nás osvojování zásad vhodného a společenského chování tolerance, empatie, vzájemná úcta dodržování pravidel stolování slovní i mimoslovní komunikace kamarádské chování mezi spolužáky předcházení šikaně zařazení prvků mediální výchova- co děti viděly v televizi nebo v kině, na internetu, co děti slyšely rádio, divadelní představení Kompetence komunikativní, kompetence sociální, kompetence k řešení problémů Lidé a čas budování a dodržování správného režimu naučit se umět využívat správně a účelně svůj volný čas vytváření pravidelných návyků Kompetence k trávení volného času Rozmanitost přírody ekologická výchova ochrana přírody vycházky do přírody pozorování změn v přírodě využití encyklopedií- práce s knihou následné výtvarné zpracování péče o pokojové rostliny Kompetence k učení Člověk a jeho zdraví poznávání sebe sama poučení a péče o zdraví a nemocech zdravotní prevence osobní hygiena a čistota umět ošetřit drobná poranění nové pohybové hry- v prostorách ŠD v místnosti, v parku a v tělocvičně dodržování pitného režimu Kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální a kompetence občanské 4.2. Umění a kultura vytvářet a zafixovat u dětí v průběhu několikaleté docházky do školní družiny kulturu chování, stolování, oblékání a cestování osvojování estetiky krásna, vnímání světa a okolí umění se vyjádřit jazykem dramatická výchova, obohacení emocionálního života umění se vyjádřit pomocí linie, tvarů, barev, gest a mimiky používání výtvarných technik netradičních výstavy a řemeslné jarmarky dramatizace různých situací, příběhů, pohádek, vyprávění Kompetence komunikativní Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-4 -

6 5. Délka a časový plán vzdělávání Délka a časový plán vzdělávání jsou zpracovány pro pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost v ročním a měsíčním plánu školy a v ročním a měsíčním plánu úseku zájmového vzdělávání. Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost probíhá v jednoletých cyklech školní rok. Tyto cykly na sebe volně navazují, obsahově jsou přizpůsobeny věku žáků. V průběhu jednoletého cyklu se žáci seznámí a osvojí si základní dovednosti, vědomosti a návyky v dané oblasti tj. příslušné klíčové kompetence. 6. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola je samostatně zřízena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Žákům je věnována individuální péče. Pedagogičtí pracovníci uplatňují při výchově a vzdělávání žáků speciálně pedagogické metody. V odděleních školní družiny a školního klubu a také v zájmových útvarech je podporován rozvoj nadaných žáků. 7. Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání Přijímání uchazečů Činnost úseku zájmového vzdělávání je určena pro děti, žáky, studenty, dospělé osoby a pedagogické pracovníky. O přijetí účastníka k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti rozhoduje ředitelka školy nebo její zástupce na základě přijetí písemné přihlášky podepsané uchazečem ( u osob mladších 18 let podepsané zákonným.zástupcem uchazeče). Průběh vzdělávání Průběh zájmového vzdělávání upravuje plán činnosti na daný rok a je závislý na formách a typech činnosti. Ukončování vzdělávání Pokud žák soustavně narušuje Vnitřní řád školní družiny a školního klubu, může rozhodnutím ředitelky ze zájmového vzdělávání vyloučen. Zákonný zástupce má právo své dítě písemně odhlásit Zájmové vzdělávání je ukončeno s ukončením školního roku. 8. Ekonomické podmínky Zájmové vzdělávání je poskytováno bezúplatně. Většina žáků pochází ze sociálně slabých rodin. 9. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví Všechny prostory určené k zájmovému vzdělávání podléhají pravidelným kontrolám. Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků zájmového vzdělávání je vypracován Vnitřní řád školní družiny a školního klubu, který je pro všechny závazný. S jeho zněním jsou účastníci předem seznámeni a jeho dodržování je podmínkou účasti. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-5 -

7 Z hlediska psychosociálních podmínek v oblasti zájmového vzdělávání je vytvářeno zdravé sociální klima s prvky partnerství, které přispívá k naplňování potřeb účastníků činností a účastníci jsou rovněž chráněni před případným násilným chováním, šikanou a dalšími sociálně patologickými jevy. 10. Evaluace Hlavním cílem evaluace je objektivní zhodnocení kvality a efektivity zájmového vzdělávání. Na základě vyhodnocení pak zlepšit kvalitu pedagogické práce. Evaluace vzdělávání se uskutečňuje průběžně pozorováním, rozhovory se žáky a jejich zákonnými zástupci. Informace získávají vychovatelky též od třídních učitelů při rozhovorech a hospitacích, vzájemných konzultacích a při jednání pedagogických rad. Na evaluaci se podílí vedení školy, které činnost na úseku zájmového vzdělávání hodnotí v rámci své kontrolní a hospitační činnosti. K evaluaci přispívají svými postřehy a názory také studenti z pedagogické a zdravotně sociální fakulty a studenti oboru asistent pedagoga, kteří na našich pracovištích vykonávají své praxe. Evaluace zájmového vzdělávání je součástí výroční zprávy o činnosti školy. 11. Zveřejnění ŠVP Tento ŠVP pro oblast zájmového vzdělávání je zveřejněn na nástěnkách na všech pracovištích školy. Dále je vyvěšen na webových stránkách školy a také na vnitřním informačním systému školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-6 -

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ŠVP školní družiny Barevný svět

ŠVP školní družiny Barevný svět ŠVP školní družiny Barevný svět ŠD při ZŠ Jesenný Ředitelka školy: Jana Kašparová Vychovatelka: Bc. Hana Hanyšová motto: Někde se píše, že cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme,

Více

Školní vzdělávací program. pro školní družinu. zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program. pro školní družinu. zpracovaný podle RVP ZV Školní vzdělávací program pro školní družinu zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177 budova Tovární 364 1 Identifikační údaje Předkladatel

Více

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny a školního klubu Motto:,,Co nevím a neznám, to objevím. Platnost dokumentu od 1. září 2006 Obsah 1. Charakteristika

Více

ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola, Chrast, okres Chrudim Ředitelka školy: Mgr. Lenka Bubínská Vychovatelky: Hana Pátková, Leona Tesařová,Petra Dušková Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny s platností od 1. září 2007 Ve Chvalkovicích dne 31. srpna 2007 Obsah Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost dokumentu: od 1. září 2008 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny součásti

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Tábor, Zborovská 2696, Tábor Název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 235/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ŠKOLNÍ DRUŽINU HROU ZA POZNÁNÍM Aktuální znění

Více

Část II Školní vzdělávací program ŠD

Část II Školní vzdělávací program ŠD Část II Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko, platnost ŠVP od 1.9.2013 strana 1 Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA ŠVP... 3 1.1. Funkce a pojetí činností ve školní družině...

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ a MŠ Tábor Měšice, Míkova 64

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ a MŠ Tábor Měšice, Míkova 64 Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ a MŠ Tábor Měšice, Míkova 64 2. vydání 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Tábor Měšice,Míkova 64, 391 56 Tábor Měšice Ředitelka školy:

Více

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK Základní a mateřská škola Heřmánek Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK 1 1. Identifikační údaje Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Zástupce ředitelky školy pověření řízením školní

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

Bavíme se a poznáváme

Bavíme se a poznáváme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bavíme se a poznáváme Název školy: Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Sídlo školy: Komenského 4, 679 04 Adamov IČ: 657 659 07

Více

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky:

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky: 1. Identifikační údaje: Školní družina je součástí Mateřské a Základní školy, Brno, Lidická 6a Ředitel školy: Mgr. Gordon Brei Vychovatelka: Bc Simona Tomanová, počet oddělení: 1 Školní vzdělávací program

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro školní družinu Měcholupy 1. září 2011 Obsah 1. Identifikační údaje...1 1.1 Název vzdělávacího programu...1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLOVICE Družstevní 650, Blovice 336 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA MOTTO: Zdravá školní družina plná radosti Základní škola, Družstevní 650, Blovice 336 01

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod.

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod. ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) Ve ŠD se dítě zdokonaluje v sociálních dovednostech důležitých pro život. Učí se zde žít a spolupracovat s ostatními, tolerovat odlišnosti. Tráví tu velkou část svého volného času a

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. s názvem

Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. s názvem Školní vzdělávací program pro školní družinu s názvem ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Lišov Nová 611 373 72 Lišov telefon: 387994343 e-mail: zs@zslisov.cz Ředitel školy: Zástupkyně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SAZOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace PŘEDKLADATEL č.j. 47/2012 Adresa školy: Sazovice č. 78 763

Více

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání OBSAH 1. Identifikační údaje 1.1. Název programu 1.2. předkladatel 1.3. Zřizovatel 1.4. Platnost dokumentu 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 3.1. Délka a časový plán vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny - 1 - 1. Identifikační údaje Název školy: 13.základní škola, Habrmannova 45, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní klub. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní klub. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní klub ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Popis materiálních podmínek... 4 4. Popis

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ... 4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ...

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ... 4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ... ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 687 42 Osvětimany 282 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ...4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ...4 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ...4

Více