ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina"

Transkript

1 ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina Základní škola Chotěšov, okres Plzeň jih příspěvková organizace Plzeňská 388, Chotěšov

2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU 1. Charakteristika školy, školní družiny 2. Délka a časový plán 3. Cíle vzdělávání 4. Klíčové kompetence 5. Formy a obsah vzdělávání 6. Podmínky -personální -materiální -ekonomické 7. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 8. Podmínky pro činnost žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 9. Vzdělávací a výchovné oblasti 10. Přílohy 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY a ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Chotěšov, okres Plzeň-jih,příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 388, Chotěšov Telefonické spojení: Faxové spojení: Telefon ŠD: Ředitel školy: Mgr. František Halada Vychovatelka ŠD: Ivana Bašná PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní DRUČINY jsou zřizovány podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Šd realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační a zájmové. Školní družina umožňuje žákům i přípravu na vyučování. Práce školní družina je zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času. ŠD zabezpečuje žákům náplň volného času odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit. Časové rozvržení a uspořádání činností ŠD se řídí požadavky psychohygieny. Usilujeme o to, aby podporovalo zdravý tělesný i duševní vývoj dítěte. 2

3 O provozu, programu a akcích pořádaných ŠD jsou rodiče informováni prostřednictvím zápisu v notýsku žáka či v informačním sešitu, na nástěnce ŠD nebo na webových stránkách školy. Dokumentace školní družiny Ve školní družině se vede tato dokumentace: Přihláška pro žáky Třídní kniha Docházkový sešit Provoz školní družiny a školního klubu Provoz ŠD Ranní 6:30-8:00 Odpolední 11:30-16:00 2. DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN Školní vzdělávací program pro školní družinu je programem rámcovým, je stanoven pro žáky 1. stupně během školní docházky na I.stupni ZŠ. Je založen na dobrovolnosti a vychází vstříc potřebám a zájmům žáků. ŠD podporuje zájmovou činnost žáků v zájmových útvarech. 3. CÍLE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI Cílem výchovně vzdělávací činnosti je vést žáka k přiměřené fyzické, psychické i sociální samostatnosti. Rozvíjet základy pro jeho další rozvoj a učení, zdravé sebevědomí, sebejistotu, budovat v něm schopnost jednat v duchu lidských a estetických hodnot. Vést žáka k otevřené komunikaci. Výrazně motivovat nabízené zájmové činnosti a rozvíjet praktické dovednosti, naučit žáky vztahu k vlastnoručně vytvořenému výkresu, výrobku či naučené písni. Využívat dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních prací, naučit se uvědomění si vlastního výsledku, formovat jejich chování a postoje. Naučit žáka správným zásadám chování ke spolužákům a vrstevníkům. Oslovování a zdravení, umění požádat o pomoc ve škole nebo při práci, nevyvolávat konfliktní situace, 3

4 pomoci staršího mladšímu. Rozvíjet samostatné řešení problémů, vytvoření vlastního postoje k problémům. Rozvíjet přátelství a pozitivní vzájemné vztahy. Vést žáky ke komunikaci, rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy druhých. Vést k toleranci ke spolužákům z jiného kulturního a sociálního prostředí, učit imunitě vůči předsudkům o společenských vrstvách a majetku. Naučit žáky slušnému chování k pedagogům, občanům obce a ostatním dospělým. Vytvářet potřebu projevu pozitivních citů, rozvíjet vnímavost a citové vztahy k lidem. Vést žáka aktivně ke vztahu k vlastnímu zdraví, zdravému prostředí ve společnosti a v přírodě. Učit žáky aktivně chránit zdraví a být za ně zodpovědný. Využívat vycházek a výletů do okolí, hledání zdravého prostředí pro živočichy a rostliny. 4. KLÍČOVÉ KOMPETENCE Za klíčové kompetence lze považovat dlouhodobý proces, souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které žáci získávají v průběhu několikaleté docházky do ŠK. Budou se prolínat všemi činnostmi zájmového vzdělávání. 1. Kompetence k učení Žák se učí s chutí, práci dokončí, klade si otázky a hledá na ně odpovědi. Získané vědomosti dává do souvislostí, uplatňuje v praktických situacích a dalším učení. 2. Kompetence k řešení problémů Žák si všímá dění okolo, snaží se řešit situace, při jejich řešení užívá logické, matematické a empirické postupy. Chápe, že vyhýbání se řešení problémů nevede k cíli. Započaté činnosti dokončuje. 3. Komunikativní kompetence Žák ovládá řeč, vyjadřuje sdělení, myšlenky, otázky a odpovědi, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými. Jeho projev se stává kultivovaným. 4. Sociální interpersonální kompetence Žák samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje ohleduplnost, citlivost, rozpozná nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu či šikanu. Spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit, přijmout kompromis i kritiku, respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi. 5. Činnostní a občanské kompetence Žák se učí plánovat, organizovat, řídit a hodnotit. Odhaluje rizika svých nápadů, odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem, uvědomuje si práva svá i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí, dbá na své zdraví i na zdraví ostatních. 6. Kompetence k trávení volného času Žák se orientuje v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si samostatně vybrat zájmové činnosti, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i při individuální činnosti, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku k trávení volného času. 4

5 5. FORMY A OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ ŠD organizuje pravidelnou činnost, pořádá příležitostné akce, nabízí spontánní aktivity. ŠD umožňují odpočinkové a relaxační činnosti i přípravu na vyučování. 1. Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání, představuje organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru. Zahrnuje také práci zájmových útvarů. 2. Příležitostné akce nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností, jsou to např. výlety, návštěvy bazénu, besídky, slavnosti a víkendové akce. Tyto akce jsou určeny pro rodiče a veřejnost. 3. Spontánní aktivity zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku, spontánní hry v rámci ranního pobytu. 4. Odpočinkové činnosti chápeme jako klidové činnosti (sledování DVD či televize, individuální hry ). 5. Příprava na vyučování nespočívá ve vypracování domácích úkolů, ale zahrnuje didaktické hry, tematické vycházky a další činnosti, jimiž se upevňují a rozšiřují poznatky, které žáci získali ve školním vyučování. Vypracování domácích úkolů pouze po dohodě s rodiči a to v době vrcholící výkonové křivky, tedy bezprostředně po obědě nebo po výkonové aktivitě.. 6. PODMÍNKY Podmínky : -personální Personální podmínky -materiální -ekonomické Ve školní družině působí jedna plně kvalifikovaná vychovatelka, je zaměstnána na plný úvazek. Profil vychovatelky: Má vysokou míru empatie a projevuje vřelý vztah k účastníkům činnosti. Umí vytvořit příznivé sociální klima. Zná a umí řídit širokou škálu aktivit. Má organizační schopnosti a umí navozovat a motivovat velké množství rekreačních a zájmových činností. Dokáže vzbuzovat zájem o činnost, podporovat sebevědomí dětí a rozvíjet pozitivní stránky jejich osobnosti. Zná bezpečnostní předpisy pro práci s dětmi. Snaží se rozvíjet spolupráci školního klubu s rodiči dětí. 5

6 Materiální podmínky Školní družina je nedílnou součástí naší školy. Pro naši činnost je vyhrazena samostatná místnost, dále ke svým aktivitám využíváme počítačovou učebnu, sportovní halu, školní hřiště a zahradu. Provoz ŠD zajišťuje jedno oddělení s kvalifikovanou vychovatelkou, která svoje odborné vzdělání doplňuje alternativními kurzy a samostudiem. ŠD poskytuje výchovně vzdělávací činnost žákům prvního stupně přihlášených k denní docházce. ŠD využívá vlastní prostory, které vybavením odpovídají většímu věkovému rozpětí dětí než je tomu u ŠD. Materiální podmínky jsou velmi dobré. Průběžně se snažíme dokupovat nejrůznější hry a pomůcky podporující aktivitu a tvořivost žáků. Při své činnosti respektujeme zájmy žáků a také potřeby rodičů. Ekonomické podmínky ŠD je poskytována za poplatek 300 Kč na školní pololetí. Splatnost poplatků je pololetní. ŠD umožňuje žákům i činnost v zájmových útvarech. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončování vzdělávání Činnost ŠD je určena pro žáky 1 stupně ZŠ. Jsou upřednostněni žáci nižších ročníků a žáci zaměstnaných rodičů. Registrace žáků do školní družiny probíhá na základě písemných přihlášek podepsaných zákonným zástupcem. Přihláška má platnost vždy jeden školní rok. Žák je omluven nebo odhlášen na základě písemné omluvenky. Žák může být vyloučen z činnosti ŠD na základě rozhodnutí ředitele školy (hlavním důvodem může být porušení řádu školy, školní družiny). 7. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako je ve školním řádu, pokud však ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny, řídí se příslušnými pravidly dané učebny. Žáci přihlášeni do ŠD jsou poučeni o BOZP a je o tom pořízen záznam v dokumentaci. Podmínky pro hygienické a bezpečné působení: Neustálý dozor pedagoga. Vhodná struktura činnosti a skladba zaměstnání (vychovatelka ŠD vybírá vhodnou činnost přiměřeně věku dítěte). Vhodný stravovací a pitný režim (vychovatelka dbá na dodržování hygienických zásad při stolování, dodržování pitného režimu). Zajištění bezpečných pomůcek (vychovatelka dbá na vhodný výběr používaných pomůcek). 6

7 Zajištění ochrany před úrazy (vychovatelka na začátku školního roku informuje žáky o bezpečnosti a chování v prostorách ŠD školy a okolí, v průběhu roku poučení několikrát opakuje). Zajištění bezpečnosti mimo prostory školy (vychovatelka může doprovázet mimo školské zařízení pouze 25 žáků, při vyšším počtu musí zajistit doprovod druhé osoby). Dostupnost prostředků první pomoci (vychovatelka má přístup k plně vybavené lékárničce). Žáci jsou povinni okamžitě hlásit vychovatelům jakékoli poranění nebo nevolnost. Žáci zacházejí šetrně se svěřeným majetkem. Při jeho úmyslném poškození bude škola požadovat od rodičů odpovídající náhradu. Školní družinou používané prostory a vybavení odpovídají platným normám bezpečnosti práce a ochrany zdraví dětí a jsou pravidelně kontrolovány. V případě úrazu nebo poranění dítěte je vychovatelkou zajištěno první ošetření a rodič nebo zákonný zástupce dítěte je o události neprodleně informován.. Bezpečnost a ochrana zdraví Seznamujeme žáky s možnými riziky ve škole a mimo ni. Děti jsou v průběhu školního roku seznamovány s možnými riziky pohybu v určitém prostředí, s možnými následky různých činností, se správnými způsoby používání nástrojů a jsou poučovány o zásadách správného chování nejen ve škole, na veřejnosti, na komunikacích, ale i v době prázdnin, při sportování apod. Opakovaně nacvičují postup základního lékařského ošetření při úrazu a rychlého opuštění budovy ZŠ v případě požáru. Snažíme se vytvářet takové prostředí, aby se děti cítily spokojeně a bezpečně. Máme vytvořená pravidla, která platí pro všechny účastníky družiny a školního klubu. Každé dítě má svá práva, možnosti a povinnosti. Do plánování, realizace i hodnocení činností jsou žáci aktivně zapojováni. Snažíme se, aby každý žák mohl uplatnit své specifické vlohy a schopnosti a být tak v některých z nabízených činností úspěšný. Žáci nejsou přetěžováni, dostávají srozumitelné pokyny. Při práci v nich rozvíjíme citlivost pro vzájemnou pomoc a toleranci, podporu ve vztahu k ostatním, ohleduplnost, zdvořilost a solidaritu. Podporujeme důvěru žáka v sebe sama, převažuje pozitivní hodnocení. Co je možné zlepšit v rámci bezpečnosti a zdraví žáků Na pozemku školy by se neměly vyskytovat alergizující, případně jedovaté rostliny. Používat výkonné vysavače při denním luxování koberců. Hlídat přetápění místností suchý vzduch. Včas upozorňovat rodiče na zdravotní změny žáka (příznaky možného onemocnění). 7

8 8. PODMÍNKY ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Žákům se specifickými vzdělávacími potřebami bude podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost. Pro rozvoj talentovaných jedinců bude nabízet ŠD další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů. 10. PŘÍLOHY Příloha 1 - Roční plán činností ve školním klubu pro školní rok 2010/2011 Příloha 2 - Provozní řád školního klubu Vypracovala: Ivana Bašná Schválil: Mgr. František Halada 8

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ... 4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ...

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ... 4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ... ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 687 42 Osvětimany 282 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ...4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ...4 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ...4

Více

Rámcový vzdělávací program pro školní družinu

Rámcový vzdělávací program pro školní družinu Rámcový vzdělávací program pro školní družinu ZŠ Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno venkov Ředitel: Mgr. Richard Mach Zástupce ředitele: Mgr. Ilona Mikelová Počet vychovatelek: 5 Vedoucí vychovatelka:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Tábor, Zborovská 2696, Tábor Název školy:

Více

Identifikační údaje školy: Zřizovatel:

Identifikační údaje školy: Zřizovatel: 1 Obsah Identifikační údaje 3 Úvod 4 Charakteristika školní družiny 5 Prostorové a materiální podmínky 6 Psychosociální podmínky 6 Specifičnost školní družiny 7 Cíle výchovně vzdělávací činnosti 7 Režim

Více

7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina. Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. Formy vzdělávání.

7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina. Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. Formy vzdělávání. 7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. II. III. IV. Formy vzdělávání. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu vzdělávání. Časový

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 235/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ŠKOLNÍ DRUŽINU HROU ZA POZNÁNÍM Aktuální znění

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

ŠVP školní družiny Barevný svět

ŠVP školní družiny Barevný svět ŠVP školní družiny Barevný svět ŠD při ZŠ Jesenný Ředitelka školy: Jana Kašparová Vychovatelka: Bc. Hana Hanyšová motto: Někde se píše, že cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme,

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vypracovaly: Marcela Novotná Mgr. Iva Vassová Mgr. Hana Hedbávná 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní klub. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní klub. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní klub ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Popis materiálních podmínek... 4 4. Popis

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny - 1 - 1. Identifikační údaje Název školy: 13.základní škola, Habrmannova 45, příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky:

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky: 1. Identifikační údaje: Školní družina je součástí Mateřské a Základní školy, Brno, Lidická 6a Ředitel školy: Mgr. Gordon Brei Vychovatelka: Bc Simona Tomanová, počet oddělení: 1 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLOVICE Družstevní 650, Blovice 336 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA MOTTO: Zdravá školní družina plná radosti Základní škola, Družstevní 650, Blovice 336 01

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost dokumentu: od 1. září 2008 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny součásti

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Motivační název: PUTUJEME ZA POHÁDKOU 1.1. Předkladatel název školy Základní škola a mateřská škola obce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SAZOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace PŘEDKLADATEL č.j. 47/2012 Adresa školy: Sazovice č. 78 763

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Zpracovala Veronika Jakubcová

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Zpracovala Veronika Jakubcová ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Zpracovala Veronika Jakubcová 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA HNÁTNICE okres Ústí nad Orlicí Hnátnice 253 561 01 Ředitelka školy: Ladislava Vítková Vychovatelka

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Nádražní 4, 693 01 Hustopeče IČ: 71009868 www.zs-nadrazni.cz Ředitelka školy: Mgr. Ivana Matějíčková

Více

Školní vzdělávací program Jak roste strom pro školní družinu

Školní vzdělávací program Jak roste strom pro školní družinu Školní vzdělávací program Jak roste strom pro školní družinu Základní a Mateřská škola Suchý Důl, okres Náchod Platnost dokumentu:od 01.9.2007 0bsah Identifikační údaje...4 Motto......5 1 1 Prezentační

Více

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání OBSAH 1. Identifikační údaje 1.1. Název programu 1.2. předkladatel 1.3. Zřizovatel 1.4. Platnost dokumentu 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 3.1. Délka a časový plán vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK Základní a mateřská škola Heřmánek Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK 1 1. Identifikační údaje Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Zástupce ředitelky školy pověření řízením školní

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání U10.14 (nahrazuje U 5.12) Naše školní družinka, je barevná jak květinka, zde si spolu všichni hrají, vzájemně se poznávají. Společně si poradíme, všechno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace, Šanov, Komenského 241, 671 68 Hrabětice, okres Znojmo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina Účinnost od 1. 9. 2013 č. j.:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace,

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Školní 488, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program-školní družina Platnost

Více