čj. zápisu MCH 727/2009 spisová značka 478/2009/OVV Rada města Chropyně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "čj. zápisu MCH 727/2009 spisová značka 478/2009/OVV Rada města Chropyně"

Transkript

1 čj. zápisu MCH 727/2009 spisová značka 478/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 67. zasedání dne 4. února 2009 R M 1 / 6 7 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n o v u j e nový termín plnění úkolů u a) usnesení číslo RM 15/66/09 ve znění: ukládá místostarostovi města jednat se společností Veolia Transport Morava, a. s., a KRODOS BUS, a. s., o zachování dopravních spojů, u kterých je uvažováno jejich zrušení, případně dohodnout řešení, které povede ke spokojenosti občanů na , b) usnesení číslo RM 17/04/02 ve znění: ukládá podniknout veškeré legislativní kroky potřebné k navrácení obytné buňky užívané fyzickou osobou na adrese Plešovec 9 na , c) usnesení číslo RM 7/66/09 ve znění: ukládá sepsat nájemní smlouvu na užívání bytu č. 10 v domě čp. 220 v ulici Drahy na dobu určitou s platností od 22. ledna 2009 na , d) usnesení číslo RM 14/53/09 ve znění: ukládá připravit projekt na získání prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury na bezbariérová řešení místních komunikací pro pěší na R M 2 / 6 7 / 0 9 přehled pohledávek Správy majetku města Chropyně, p. o., v oblasti bytového hospodářství a řediteli Správy majetku města Chropyně, p. o., předložit v termínu do aktuální stav pohledávek k datu 31. března 2009 včetně návrhu na případný odpis nedobytných pohledávek. R M 3 / 6 7 / 0 9 a) řediteli Správy majetku města Chropyně, p. o., opravit chodníky v ulici K. H. Máchy, a to vlastními silami organizace, v termínu do b) vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí informovat v termínu žadatelku o rozhodnutí rady města R M 4 / 6 7 / 0 9 převzetí záštity starosty města Chropyně nad akcí 1. O pohár starosty města neregistrovaných hráčů v kuželkách pořádaném v termínu listopad prosinec 2009 Tělovýchovnou jednotou Chropyně, o. s., oddílem kuželek, 2. Turnaj neregistrovaných hráčů pořádaném v termínu listopad 2009 Tělovýchovnou jednotou Chropyně, o. s., oddílem stolního tenisu, 3. Rybářské závody mládeže 2009 pořádaném dne 27. června 2009 Moravským rybářským svazem,

2 , 4. února 2009 Výpis usnesení ze zápisu č. 67 2/6 místní organizací Chropyně, o. s., v souladu s Vnitřní směrnicí č. 5/2008 Pravidla pro poskytování příspěvků na sportovní činnost finanční podporu z rozpočtu Města Chropyně na rok 2009, a to A. dle článku III odstavce a) Pravidel příspěvek ve výši Kč Tělovýchovné jednotě Chropyně, o. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: , Kč Fotbalovému klubu Chropyně, o. s., se sídlem Hanácké náměstí 551 Chropyně, IČ: , Kč Cyklistickému oddílu Cyklosport V+P Chropyně, o. s., se sídlem Komenského 348 Chropyně, IČ: , Kč Sportovně střeleckému klubu JUNIOR Chropyně, o. j., se sídlem Moravská 616 Chropyně, reg. č. 0329, B. dle článku III odstavce b) Pravidel příspěvek ve výši Kč Klubu českých turistů, reg. č , se sídlem Krátká 429 Chropyně, s účelovým rozdělením a) Kč na uspořádání turistického pochodu Za králem Ječmínkem dne 22. května 2009, b) Kč na uspořádání vzpomínkového setkání a výstavy při příležitosti 50 let organizované turistiky v Chropyni dne 19. září 2009, c) Kč na uspořádání večerní vycházky Podzimním lesem dne 7. listopadu 2009, Kč Tělovýchovné jednotě Chropyně, o. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: , s účelovým rozdělením a) Kč oddílu národní házené na uspořádání akce Náborový turnaj národní házené v termínu květen 2009, b) Kč oddílu lehké atletiky na uspořádání akce Ječmínkův běh ve dnech 30. dubna 2009 a 1. května 2009, c) Kč oddílu lehké atletiky na uspořádání akce Školní olympiáda v termínu červen 2009, d) Kč odboru ASPV na uspořádání akce VI. ročník Memoriálu Petra Póly v termínu prosinec 2009, e) Kč oddílu stolního tenisu na uspořádání akce XXXVII. ročník Turnaje dvoučlenných družstev mužů v termínu listopad 2009, f) 750 Kč oddílu stolního tenisu na uspořádání akce Turnaj mládeže dne 24. dubna 2009, C. dle článku III odstavce c) Pravidel příspěvek ve výši Kč Tělovýchovné jednotě Chropyně, o. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: , s účelovým rozdělením a) Kč oddílu kuželek na uspořádání akce O pohár starosty města neregistrovaných hráčů v kuželkách v termínu listopad prosinec 2009, b) Kč oddílu stolního tenisu na uspořádání akce Turnaj neregistrovaných hráčů v termínu listopad 2009, Kč Fotbalovému klubu Chropyně, o. s., se sídlem Hanácké náměstí 551 Chropyně, IČ: , na uspořádání akce Zimní turnaj O pohár města Chropyně v termínu leden únor 2009, Kč Moravskému rybářskému svazu, místní organizaci Chropyně, o. s., se sídlem Masarykova 145 Chropyně, IČ: , na uspořádání akce Rybářské závody mládeže 2009 dne 27. června 2009, D. dle článku III odstavce d) Pravidel příspěvek ve výši Kč Lukáši Purkarovi, reprezentantovi v triatlonu, Kč Karlu Imríškovi, reprezentantovi v karate,

3 , 4. února 2009 Výpis usnesení ze zápisu č. 67 3/6 a vedoucímu odboru vnitřních věcí připravit v termínu do smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s organizacemi a fyzickými osobami, kterým byla přiznána finanční podpora jejich činnosti, a tyto předložit starostovi města k podpisu, a informovat zástupce Kynologického klubu Technoplast Chropyně o vyřazení jejich žádosti z důvodu nesplnění podmínek přiznání příspěvku na činnost. R M 5 / 6 7 / 0 9 dle článku IV odstavce a) Vnitřní směrnice č. 6/2008 Pravidla pro poskytování příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže finanční podporu z rozpočtu Města Chropyně na rok 2009, a to Kč organizaci JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, Středisko Krále Ječmínka Chropyně, se sídlem Komenského 33 Chropyně, IČ: , Kč organizaci A-TOM ČR, TOM Chropyně, turistický oddíl Kamínek, se sídlem Moravská 651 Chropyně, IČ: a vedoucí odboru sociálních věcí připravit v termínu do smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s organizacemi, kterým byla přiznána finanční podpora jejich činnosti, a tyto předložit starostovi města k podpisu, informovat zástupce Pionýrské skupiny Obránců míru Chropyně a Základní umělecké školy Kroměříž o vyřazení jejich žádostí z důvodu nesplnění podmínek přiznání příspěvku na činnost a připravit návrh změny Vnitřní směrnice č. 6/2008. R M 6 / 6 7 / 0 9 s připojením se města Chropyně k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet a s vyvěšením tibetské vlajky na budově úřadu dne 10. března 2009 a vedoucímu odboru vnitřních věcí zajistit dne vyvěšení tibetské vlajky ve výroční den povstání a informování Občanského sdružení LUNGTA, se sídlem Dlouhá 2 Praha 1, o rozhodnutí rady města. R M 7 / 6 7 / 0 9 poskytnutí slevy ve výši 50 % z pronájmu Městského kulturního střediska Chropyně dne 7. února 2009 Fotbalovému klubu Chropyně, o. s., se sídlem Hanácké náměstí 551 Chropyně, IČ: , za účelem pořádání akce I. fotbalový ples a řediteli Správy majetku města Chropyně, p. o., uzavřít smlouvu o pronájmu střediska na požadovaný termín. R M 8 / 6 7 / 0 9 řediteli Správy majetku města Chropyně, p. o., zahrnout v termínu do částku Kč, která byla vynaložena na opravu bytu po zemřelém Vilému Macháčkovi, a to za úklidové práce, instalatérské práce, opravy elektro, odvoz a uložení odpadu v Nětčicích a vymalování a dezinfekci, zúčtovat na Středisko 2 bytové hospodářství a částku Kč, která tvoří dlužné nájemné, do návrhu odpisu nedobytných

4 , 4. února 2009 Výpis usnesení ze zápisu č. 67 4/6 pohledávek dle usnesení RM 2/67/09. R M 9 / 6 7 / přidělení bytu č. 6 o velikosti 1+kk v domě čp. 833 v ulici Tyršova, 2. přidělení služebního bytu v domě čp. 350 v ulici Komenského, a to na dobu určitou do 30. srpna 2009 s tím, že pokud nebude služební byt po tomto datu využit některým z pedagogů Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., bude jim nájemní smlouva prodloužena a a) řediteli Správy majetku města Chropyně, p. o., sepsat s novými nájemníky nájemní smlouvy s platností od 5. února 2009 b) řediteli Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., informovat v termínu do radu města o potřebě obsadit byt v domě čp. 350 v Komenského ulici pro služební účely v souvislosti se zahájením školního roku 2009/10 R M 1 0 / 6 7 / 0 9 Ceník krátkodobých pronájmů nebytových prostor Městského kulturního střediska Chropyně s platností od 5. února R M 1 1 / 6 7 / 0 9 s prodejem pozemku parcelní číslo 2135/2 ostatní plocha o výměře 36 m 2 a pozemku parcelní číslo 513/2 zahrada o výměře 16 m 2 za cenu 150 Kč/m 2 s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující, d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chropyně prodej předmětných pozemků schválit a vedoucí finančního odboru zajistit předložení návrhu na prodej uvedených pozemků v rámci majetkoprávních záležitostí na jednání zastupitelstva dne R M 1 2 / 6 7 / 0 9 s uspořádáním humanitární sbírky ošacení pro Diakonii Broumov a bezplatným poskytnutím vhodných prostor k uspořádání sbírky a řediteli Správy majetku města Chropyně, p. o., a vedoucí odboru sociálních věcí dohodnout v termínu do s organizátory sbírky konkrétní termín akce a zajistit vhodné prostory pro uspořádání sbírky. R M 1 3 / 6 7 / 0 9 uzavření dodatku č. 1 k Servisní smlouvě č. 534/2006 programového vybavení CODEXIS, uzavřené mezi Městem Chropyně a firmou ATLAS consulting, spol. s r. o., se sídlem Výstavní 292/11 Ostrava-Moravská

5 , 4. února 2009 Výpis usnesení ze zápisu č. 67 5/6 Ostrava, IČ: , a vedoucímu odboru vnitřních věcí předložit v termínu do starostovi města dodatek ke smlouvě k podpisu. R M 1 4 / 6 7 / 0 9 vedoucímu odboru vnitřních věcí zajistit v termínu do ve spolupráci s Pohřebním ústavem KONKORDIA uložení zpopelněných ostatků zemřelého Viléma Macháčka do společného hrobu, do kterého jsou ukládány ostatky lidí, kteří nemají blízké příbuzné. R M 1 5 / 6 7 / 0 9 Protokol z otevírání obálek s nabídkami na zhotovení zakázky Autobusová zastávka ul. Komenského, avšak vzhledem k podstatně vyšším cenám, než je schválený rozpočet na zakázku, a) řediteli Správy majetku města Chropyně, p. o., informovat v termínu do firmy, které zaslali do zadávacího řízení své nabídky, a to firmu Ing. Josef Gaja, Chropyně, IČ: , dále firmu Lubomír Fiala, Záříčí, IČ: , a firmu BRÁZDA Continue, a. s., Kroměříž, IČ: , že rada města neakceptovala jejich nabídky b) řediteli Správy majetku města Chropyně, p. o., vybudovat v termínu do autobusovou zastávku vlastními silami Správy majetku města Chropyně, p. o. R M 1 6 / 6 7 / 0 9 pokácení 2 ks tújí na pozemku parcelní číslo 438/2 v katastrálním území Chropyně a starostovi města podat v termínu do žádost o povolení kácení stromů u příslušného správního orgánu. R M 1 7 / 6 7 / 0 9 s vybudováním metropolitní sítě na území města Chropyně společností LAN servis, spol. s r. o., se sídlem Interbrigadistů 2 Přerov, IČ: , avšak za podmínky, že společnost před realizací každé etapy předloží žádost o vyslovení souhlasu s danou etapou a jejím konkrétním řešením a vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí informovat žadatele v termínu do o stanovisku rady města. R M 1 8 / 6 7 / 0 9 vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí prověřit v termínu do skutečnosti vázané k případu zřízeného vyhrazeného parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP/P před domem Moravská 651, neboť bylo zjištěno, že toto parkovací místo osoba, pro níž bylo vyhrazeno, dlouhodobě a soustavně nevyužívá a informovat radu města.

6 , 4. února 2009 Výpis usnesení ze zápisu č. 67 6/6 R M 1 9 / 6 7 / 0 9 vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí informovat v termínu do Ing. Antonína Stojana, předsedu představenstva firmy EKO Agrostav, a. s., se sídlem Tovačovská 300 Přerov, IČ: , který požádal o vyjádření se ke změně umístění těžební lokality Těžba štěrkopísku v lokalitě Hejtman z původně zamýšleného umístění na pozemku parcelní číslo 1942/1 na parcely číslo 1948/1, 1948/2, 1948/3, 1948/4 1948/,5 a 1948/7, že tento písemný podnět bude použit jako podklad pro využití předmětného prostoru podle nově zpracovávaného Územního plánu města Chropyně. R M 2 0 / 6 7 / sdělení Leteckomodelářského klubu RACEK Chropyně, se sídlem Drahy 764 Chropyně, o rozhodnutí členské základny modelářského klubu o odkupu nemovitosti čp. 554 v ulici Drahy a pozemků parcelní číslo 1237/2 a 1237/7, 2. informaci Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Chropyně o konání členské schůze a zvolení pana Jaromíra Smékala jako zástupce velitele, 3. informaci Týdeníku Kroměřížska o přípravě tradičního Plesu sportovců a nominaci Karla Imríška na nejúspěšnějšího sportovce roku 2008, 4. usnesení 22. valné hromady dobrovolného svazku obcí RESO konané v Hulíně 15. ledna 2009, 5. zápis z kontroly správních poplatků provedené podle 1 odst. 1 písm. k) a 6 odst. 2 zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a podle 10 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, Finančním úřadem v Kroměříži dne 16. října 2008 v oblasti rozhodnutí o povolení provozování VHP platných pro období od do , 6. změnu sídla společnosti Fe MARKET recycling, s. r. o., se sídlem Mezibranská 1579/4 Praha 1, IČ: , 7. srovnání cen za svoz komunálního odpadu ve městě Chropyně v roce 2008 a v roce 2009, 8. příkaz k úhradě nákladů exekuce čj. 037 Ex 1665/05-10 vydaný Exekutorským úřadem Brno-venkov proti povinnému, zapsaný pod čj. MCH 463/2009, 9. rozhodnutí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 21/2009, zapsané pod čj. MCH 601/009, ve věci povolení výjimky z vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu k přesahu požárně nebezpečného prostoru stavby Rodinný dům s garáží na sousední pozemek parcelní číslo 931/1 a 802 v katastrálním území Chropyně, 10. rozhodnutí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 452/2009, zapsané pod čj. MCH 602/009, vydané městu Chropyně, se sídlem nám. Svobody 29 Chropyně, ve věci povolení kácení 7 ks topolů na pozemku parcelní číslo 1195, 21 ks jabloní na pozemcích parcelní číslo 1053 a 1045, 1 ks jasanu a 1 ks jeřábu na pozemku parcelní číslo 1376/2, vše v katastrálním území Chropyně a 1 ks jasanu na pozemku parcelní číslo 230/1 v katastrálním území Plešovec, 11. oznámení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 626/2009, zapsané pod čj. MCH 644/2009, vydané Leteckomodelářskému klubu Racek Chropyně, se sídlem Drahy 764 Chropyně, ve věci zahájení správního řízení a pozvání k ústnímu jednání na posouzení zda se na pozemcích parcelní číslo 1237/1, a 1237/12 v lokalitě Drahy nachází veřejně přístupná účelová komunikace, 12. vyrozumění Okresního soudu v Kroměříži čj. 3 T 199/2005, zapsané pod čj. MCH 659/2009, o jednání soudu ve věci konání veřejného zasedání o návrhu odsouzeného na obnovu řízení, 13. oznámení Okresního soudu v Kroměříži čj. 6 C 32/2009, zapsané pod čj. MCH 566/2009, o podání žaloby na město Chropyně a fyzickou osobu o určení vlastnictví. Ing. Radovan Macháček, v. r. Ing. Petr Večeřa, v. r. starosta místostarosta

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV Rada města Chropyně

čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV Rada města Chropyně čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 109. zasedání dne 23. června 2010 R M 1 / 1 0 9 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 6624/2009 spisová značka 6621/2009 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 7. prosince 2009 R M 1 / 9 4 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Rada Města na svém 76. zasedání konaném dne 15.12.2004...

Rada Města na svém 76. zasedání konaném dne 15.12.2004... Rada Města na svém 76. zasedání konaném dne 15.12.2004... - schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2040012525 o přeložce rozvodného zařízení (zóna), uzavřené mezi Středočeskou energetickou a.s. (vlastník

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015 17/2015-RADA/872-17. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 17/2015-RADA/873-17. Rada města předložený program jednání RM 17/2015-RADA/874-17. Rada města - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Město Albrechtice, IČ 00296228 za rok 2008

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Město Albrechtice, IČ 00296228 za rok 2008 Na základě písemné žádosti ze dne 8. 1. 2008 provedla kontrolní skupina ve složení: Čj: MSK 71896/2009 Stejnopis č. 1 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová Telefon: 595 622 628 Fax: 595 622 282 E-mail:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013 79/2013-RADA/3644-79. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing.arch. Vladimíru Středovou 79/2013-RADA/3645-79. Rada města předložený program jednání RM 79/2013-RADA/3646-79. Rada města informaci o splněných

Více

Miroslava Havrdová - zapisovatelka

Miroslava Havrdová - zapisovatelka - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 123. jednání Rady města

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 9.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 27. března 2001 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín, nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 59. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 5. března 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více