Katedra výtvarné výchovy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katedra výtvarné výchovy"

Transkript

1 Katedra výtvarné výchovy Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity zajišťuje profesní přípravu studentů učitelství pro mateřské školy v předmětech a předmětových oblastech výtvarná výchova: Studijní obor 1. Bakalářské studium oboru Učitelství pro mateřské školy - (šest semestrů prezenčního studia a řešení tvůrčích praktických a teoretických otázek výtvarné výchovy v návaznosti na komplexní problémy studia Učitelství pro mateřské školy. Názvy předmětů jsou pojmenovány v bloku: Výtvarná výchova I VI(PRVV1 6) Garant studia PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.

2 Nový předmět Katedra KVV Sztablová Danuše Garant předmětu: Název předmětu Výtvarná výchova I Zkratka katedry/předmětu Kredity Semestr Typ zk. Jednotka KVV/PRVV1 3 Zimní Zápocet 1-hod/týden Jazyk vyuky Čeština Angličtina Němčina Polština Francouzština Jiný jazyk Počet přednášek a cvičení Přednášky cvičení Podmiňující předměty Vylučující předměty Doporučené znalosti Zkušenosti, dovednosti, vědomosti jsou rozvíjeny v rámci cílů tematického plánu: * Rozvoj výtvarné senzibility, představivosti, výtvarného myšlení, jejich zkušenostní a pojmového zázemí. * Rozvoj schopnosti práce s linií - schopnost explorace - hry a experimentace s čarou, zobrazování předmětného i mimopředmětného světa. * Rozvoj schopnosti objevovat hodnoty kresby v přírodě, ve světě věcí, lidí a jejich kultury. * Rozvoj schopnosti a dovednosti chápat kresbu jako komunikační prostředek mimouměleckého i uměleckého světa. * Rozvoj dovednosti pracovat s kresebnými materiály, nástroji a technikami, umět je identifikovat v uměleckých projevech světa. * Vnímat kresbu jako hodnotu v poznávání dítěte a jeho vnitřního světa v mateřské škole. Požadavky * Pravidelná účast v tvůrčích dílnách (na jednotlivých cvičeních). * Seminární práce: soubor osmi výtvarných prací dokládajících gradaci vývoje schopností, dovedností a vědomostí studenta ve studijním programu předmětu Výtvarná výchova I Anotace

3 (Od expresivity k výtvarnému a výtvarně didaktickému myšlení) Předmět vytváří podmínky k rozvíjení schopností studentů výtvarně vnímat a prožívat svět v kontextu s poznáváním možností výtvarného vyjádření plošnou formou. Prostřednictvím praktických zážitkových činností v kresbě a malbě, uplatněním podnětů a informací s využitím základních prostředků výtvarného jazyka linie, barvy, tvaru, plochy, světla, prostoru, kompozice aj. student proniká k otázkám výtvarné pedagogiky se specifickým zaměřením na děti předškolního věku. Literatura HLAVÁČEK, L. Současná grafika. Praha: JANOUŠEK D. Výtvarná výchova 1. Olomouc: PdF UP, KLIVAR, M. & POLCAR, M. Kresba v životě člověka. Praha: SPN, KREJČA, A.: Techniky grafického umění. Praha: Artia, KREJČA, H. Grafické techniky, ve světě věcí. Praha :Aventinum, 1995.ISBN KUCHAŘ, R. Kresba, malba, grafika pro LŠU. Praha: SPN, MARKO, J. O grafice. Praha: PARRAMON,J.M. Velká kniha o kresbě. Praha: Svojtka a Vašut, 1996.ISBN TEISSIG, K. Technika kresby. Praha: Artia, V Ostravě dne PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. podpis

4 Nový předmět Katedra KVV Název předmětu Výtvarná výchova II Garant předmětu: PhDr.Danuše Sztablová, Ph.D. Zkratka katedry/předmětu Kredity Semestr Typ zk. Jednotka KVV/PRVV2 2 Letní Zápocet 2-hod/týden Jazyk vyuky Čeština Angličtina Němčina Polština Francouzština Jiný jazyk Počet přednášek a cvičení Přednášky cvičení Podmiňující předměty Vylučující předměty Doporučené znalosti *Rozvoj schopností, dovedností a vědomostí se předpokládá v rámci připravených tematických plánů. Sledují: *Rozvoj schopností objevovat výrazové možnosti barvy. (Svět, jak ho vnímám) *Rozvoj dovednosti vnímat barvu jako jeden ze základních prvků výtvarné řeči *Rozvoj znalostí o fyzikální, fyziologické, psychologické a malířském pojetí barvy *Rozvoj dovednosti experimentovat s barvou, objevovat výrazové možnosti barvy základní.uplatňovat výrazové vlastností barvy v dětském výtvarném projevu *Rozvoj dovednosti experimentovat s barvou, objevovat výrazové možnosti barvy potrojné *Dovednost užívat znalostí spojených s barevnou kompozicí a jejími zákonitostmi *Rozvoj zkušeností a dovedností a barevného přepisu skutečnosti malba zátiší, přírodnin, krajiny ze základních elementů *Materiály a nástroje při práci s barvou. Věci a jejich ztvárňování v dětském výtvarném projevu. *Exprese v barevném vyjádření dítěte a její význam v sociálním zázemí výtvarné práce s dětmi * Malba v dějinách století Požadavky * Pravidelná účast na tvůrčích dílnách v jednotlivých cvičeních. Soubor deseti výtvarných prací dokumentujících rozvoj schopností, dovedností a vědomostí studenta v oblasti výtvarného vyjadřování s barvou.

5 Anotace (Svět výtvarný a svět dítěte) Předmět přispívá k uvolnění a rozvíjení výtvarné imaginace a výtvarného myšlení posluchačů v přípravě na profesní roli učitele mateřské školy. Podněcuje schopnosti studentů vyjadřovat své představy i skutečnost a uplatnit je v hledání tvůrčí i výchovné hodnoty námětu. Praktická i teoretická část výuky tvoří celek, ve kterém studenti dále pronikají k podstatě a zákonitostem výtvarné tvorby a výtvarného jazyka uplatňovaného v plošném vyjadřování v kresbě, grafice a malbě. Seznamují se s různými způsoby výtvarného vyjádření.. Literatura ARENDTOVÁ, H. Krize kultury. Praha: 1994.ISBN FRIELING, H., XAVER. Človek, farba, priestor. Bratislava:Alfa, GOMBRICH, E. H. Umění a iluze. Praha :Odeon, HALL, J. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha:MF,1991.ISBN CHALUPECKÝ, J. Umění dnes. Praha: NČVU, LOSOS, L. Techniky malby. Praha: Aventinum, 1994.ISBN SLÁNSKÝ, B. Technika malby I. + II. Praha:SNKL, SLÁNSKÝ, B. Technika v malířské tvorbě. Praha: SNTL1976. TOROŇ, J. Materiály a praktická technologie v malbě. Praha: AVU, HALL, J. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha :1991.ISBN LAMAČ, M. Myšlenky moderních malířů. Praha: Odeon,1989.ISBN SLÁNSKÝ, B. Technika malby I. + II. Praha: SLÁNSKÝ, B. Technika v malířské tvorbě. Praha: 1976 V Ostravě dne Danuše Sztablová podpis

6 Nový předmět Katedra KVV Garant předmětu: PhDr.Danuše Sztablová, Ph.D. Název předmětu Výtvarná výchova III Zkratka katedry/předmětu Kredity Semestr Typ zk. Jednotka KVV/PRVV3 2 Letní Ústní 2-hod/týden Jazyk vyuky Čeština Angličtina Němčina Polština Francouzština Jiný jazyk Počet přednášek a cvičení Přednášky cvičení Podmiňující předměty Vylučující předměty Doporučené znalosti Zkušenosti, dovednosti, vědomosti jsou rozvíjeny v rámci cílů tematického plánu. Sledují: * Základní rozvíjenou kategorií předpokladů studentů v prostorovém cítění a prožívání prostoru; * Rozvoj schopnosti vnímat prostor jako základní výrazový vyjadřovací prvek; * Rozvoj schopnosti pojmenovat problematiku plastické a prostorové tvorby. Objevovat vlastnosti materiálu (papír, hlína, plast), výtvarné hry; * Rozvíjet schopnost plastického výtvarného konstruování; * Objevovat vlastnosti materiálu (papír, hlína, plast), experimentace s výtvarným materiálem; * Zjišťovat možnosti uplatnění výtvarných materiálů a technik v prostorové tvorbě v mateřské škole. Požadavky * Pravidelná účast v tvůrčích dílnách. * Prostorový výtvarný objekt dokládající rozvoj předpokladů studenta. Anotace

7 Dítě, jeho učitel, výtvarná kultura a její podoby) Předmět uzavírá třísemestrální kurz problematiky výtvarného vyjadřování v kontextech s uvědomělým poznáváním tajemství i zákonitostí výtvarného cítění, prožívání a myšlení dospělého člověka i dítěte. Obsah semestru v návaznosti na předchozí program výuky odkrývá, podněcuje zprostředkovává pochopení prostoru jako výrazového prostředku všech druhů umění s důrazem na architekturu, sochařství a užité umění. Prostřednictvím hry a experimentace, pomocí volné motivované prostorové tvorby objevuje vlastnosti a výrazové možnosti výtvarného materiálu. Modelováním, tvarováním a konstruováním proniká rovněž k poznávání principů sochařské objektové a akční tvorby 20. století. Program semestru rozvíjí schopnost transformace získaných zkušeností na podmínky a potřeby dítěte předškolního věku. Literatura ADAMCOVÁ, M. Keramika pro malé i velké. FIN, 1994.ISBN BATALA, O.: Svět z hlíny.praha: SPN,1973. BRAUNOVÁ, A. Kouzlo keramiky a porcelánu. Praha: Práce, GOMBRICH, E. H. Umění a iluze. Praha: Odeon, CHALUPECKÝ, J.Nové umění v Čechách. Praha :Jinočany,H H,1994.ISBN CHAVARRIA, J. Velká kniha keramikypraha: Knihcentrum, 1996.ISBN KYBALOVÁ, J. Kamenina v Čechách a na Moravě. Praha:Panorama, 1993.ISBN X. LANDSFELD, H.Lidové hrnčířství a džbánkařství. Praha: Orbis, RADA, P.Techniky keramiky.praha: Aventinum,1990.ISBN RADA, P. Kniha o technikách keramiky. Praha :1956. RŮŽIČKA, M., VLČEK, T. Současná keramika. Praha :1979. ŠTULEROVÁ, M.Keramika jako záluba. Bratislava : VTEL, ŠETLÍK, J. Cesty po ateliérech.praha: Torst, ISBN VOLAVKA, V. O sobě. WITTLICH, P. České sochařství ve XX. století Praha: SPN, V Ostravě dne Danuše Sztablová podpis

8 Nový předmět Katedra KVV Garant předmětu: PhDr.Danuše Sztablová, Ph.D. Název předmětu Výtvarná výchova VI Zkratka katedry/předmětu Kredity Semestr Typ zk. Jednotka KVV/PRVVI 3 Letní Ústní 2-hod/týden Jazyk vyuky Čeština Angličtina Němčina Polština Francouzština Jiný jazyk Počet přednášek a cvičení Přednášky cvičení Podmiňující předměty Vylučující předměty Doporučené znalosti Zkušenosti, dovednosti a vědomosti studentů jsou rozvíjeny prostřednictvím obsahů a cílů jednotlivých tematických oblastí kurzu: *Výtvarná kultura jako hodnota a součást osobní kultury člověka (možnosti jeho rozvoje v mateřské škole - dílna) *Otázky přípravy výtvarně esetického zážitku dětí v mateřské škole. *Umění, výtvarné umění, umělecké druhy a žánry - základní orientace v pojmech a jejich obsahu (dílna) a možnosti jejich objevování s dětmi v mateřské škole. *Možnosti výtvarné komunikace v podmínkách každodenních činností v mateřské škole, galerijní animace a jejich obsah vazeb výtvarného umění a výtvarné výchovy v primární škole (dílna) Požadavky Pravidelná účast studentů ve tvůrčích dílnách na jednotlivých cvičeních. Seminární práce: příprava setkání dětí mateřské školy se světem výtvarného umění - galerijní animace a jeho programy. Anotace (Výtvarná komunikace, výtvarné řady a projekty) Předmět má činnostní charakter. Pomáhá posluchačům hledat a nacházet nejrůznější podoby komunikace dítěte s výtvarným světem s důrazem na oblast výtvarného umění. Zkušenosti z animačních dílen posluchači uplatňují mimo jiné také ve výtvarných řadách a projektech. Seznamují se základními principy projektového myšlení a možnostmi jeho uplatnění v integračních podobách práce v mateřské škole. Literatura

9 PIKE.G, & SELBY, D. Globální výchova. Praha : Grado, 1994.ISBN JŮZL, M. Základy estetiky. Praha: S M,1992.ISBN JŮVA, V. Estetická výchova, vývoj, pojetí, perspektivy. Brno 1995.ISBN KULKA, J. Umění a kýč. Praha, Torst ADAMEC, J. & ŠAMŠULA, P. Průvodce výtvarným uměním I. Praha ADAMEC, J. & ŠAMŠULA, P. Průvodce výtvarným uměním II. Praha: Práce, 1995.ISBN BLÁHA, J. & ŠAMŠULA, P. Průvodce výtvarným uměním III. Praha:Práce,1996. ISBN ŠAMŠULA, P. & HIRSCHOVÁ, J. Průvodce výtvarný uměním IV, Praha: Práce,1994.ISBN BLÁHA, J. & SLAVÍK, J. Průvodce výtvarným uměním V. Praha: Práce,1997.ISBN V Ostravě dne Danuše Sztablová podpis

10 Nový předmět Katedra KVV Garant předmětu: PhDr.Danuše Sztablová, Ph.D. Název předmětu Výtvarná výchova V Zkratka katedry/předmětu Kredity Semestr Typ zk. Jednotka KVV/PRVV5 3 Zimní Ústní 2-hod/týden Jazyk vyuky Čeština Angličtina Němčina Polština Francouzština Jiný jazyk Počet přednášek a cvičení Přednášky cvičení Podmiňující předměty Vylučující předměty Doporučené znalosti

11 Vědomosti studentů se dotýkají jednotlivých výtvarně didaktických témat strukturujících schopnost budoucích učitelů kvalitně rozhodovat o rozvoji dětí v oblasti výtvarné výchvy a kultury: Otázky ke zkoušce z didaktiky výtvarné výchovy: I. Výtvarná výchova jako hodnota I. Charakteristika humanistického pojetí výtvarné výchovy v mateřské škole. *Dílčí cíle výtvarné výchovy jako vytýčené hodnoty rozvoje potencialit dětí ve vztahu ke světu a jeho hodnotám, včetně hodnot výtvarných. II. Dětská zkušenost a její prameny *Rozvoj citlivého výtvarného vnímání dětí, podmínky a možnosti rozvoje smyslového vnímání a prožívání výtvarných hodnot světa; *Rozvoj imaginativních aktivit ve výtvarné výchově v mateřské škole s důrazem na výtvarnou představivost a fantazii; * Výtvarná tvořivost dětí předškolního věku a její zvláštnosti. III. Interakce a komunikace ve výtvarné výchově *Učitel mateřské školy a jeho role ve výtvarné výchově. *Osobní pojetí výuky, úloha sebepojetí učitele při projektování, realizaci a reflexi výuky výtvarné výchovy; IV. Reflexe rozvoje dítěte ve vztahu k jeho výtvarnému projevu *Dětský výtvarný projev, zákonitosti a znaky jeho vývoje; antropologické základy výtvarného projevu; funkce symbolických forem v dětském výtvarném projevu; archetyp, mýtus, pohádka ve vztahu k dětské výtvarné práci *Výtvarná typologie a její uplatnění v mateřské škole. V. Názory na vyučování kreslení a výtvarné výchovy v českých zemích od 17. *Století po současnost, nezbytnost informovanosti učitele o jejich vývoji při volbě osobního pojetí vyučování *Historie kreslení a výtvarné výchovy v dějinách českého školství.významné osobnosti české výtvarné pedagogiky, Ladislav Švarc jako představitel reformních (lidsky centrovaných tendencí) v dějinách kreslení a výtvarné výchovy v Čechách. *Charakteristika některých současných programových linií v české výtvarné výchově a jejich vztah k humanistickému pojetí výtvarné výchovy. VI. Projektování ve výtvarné výchově v mateřské škole *Charakteristika cest přípravy vzdělávacích projektů jejich skladby a vazeb; rozprava nad nejnovější podobou osnov výtvarné výchovy v mateřské škole. *Kvality prožitkového pole a jeho podmínky při výtvarných setkáních učitele s dětmi v mateřské.škole. *Příprava učitele na vyučování jako projekt rozvoje potencialit dětí.(funkční vazby a hodnoty přípravy; cíle, úkoly námětu, strategie, hodnocení). *Námět a úkol jako zdroj a podnět k rozvoji schopností, motivů a postojů dětí ve výtvarné výchově.. *Problém motivace ve výtvarné seberealizaci dětí.. *Problematika hodnocení výtvarného projevu dětí předškolního věku. VII. Výtvarný svět a jeho objevování *Přetvářecí, poznávací, hodnotově orientační a komunikativní činnosti ve výtvarné výchově; *Výtvarný jazyk, výtvarné prostředky a činnosti s nimi; *Explorační činnosti (hra, experimentace, etuda) s barvou; *Explorační činnosti s tvarem, prostorem, strukturou; VIII. Výtvarná kultura jako součást obsahu výuky v mateřské škole *Požadavky kurikula předmětu výtvarná výchova na problematiku výtvarné kultury a jejich dějin; *Úvod do problematiky výtvarné komunikace; *Otázky přípravy uměleckému zážitku dítěte předškolního věku. *Estetické poznání a chápání ilustrace dětských knih;

12 Požadavky * Pravidelná účast na tvůrčích dílnách v jedntolivých cvičeních *Písemná příprava na setkání dětí ve světě výtvarných činností a výtvarných kulturních hodnot Anotace (Dítě a učitel/ka ve výtvarné výchově v mateřské škole) Předmět svým obsahem vytváří a modifikuje podmínky dosahování způsobilosti budoucích učitelů k vyučování výtvarné výchovy v mateřské škole. Činnostní a dialogické pojetí jednotlivých lekcí a jejich teoretických závěrů pomáhá studentům chápat potřeby předškolního dítěte při objevování hodnot výtvarného světa. Snaží se je motivovatk autentickému a zodpovědnému odkrývání hloubky problematiky výtvarné výchovy, jejích integračních možností a sociálních kontextů. Literatura DVOŘÁKOVÁ, H. Výtvarná výchova pro I. stupeň (l ročník). Brno: 1997.ISBN DVOŘÁKOVÁ, H. Výtvarná výchova pro I. stupeň ( ročník). Brno: 1998.ISBN HAZUKOVÁ, H. Didaktika výtvarné výchovy I. Praha:Karolinum, 199l.ISBN HAZUKOVÁ, H. Příprava učitele na rozhodování ve VV I, II. Praha :1994, HAZUKOVÁ, H., ŠAMŠULA, P. Didaktika výtvarné výchovy I, II. Praha:Karolinum, 1990, 1991.ISBN POHNEROVÁ, M. Duchovní a smyslová výchova. Polička:Fantisk, 1994.IBSN CIKÁNOVÁ, K. Kreslete si s námi. Praha: Aventinum1992.ISBN CIKÁNOVÁ, K. Malujte si s námi. Praha :Aventinum, CIKÁNOVÁ, K. Objevujte s námi tvar. Praha: Aventinum, 1994.ISBN CIKÁNOVA, K. Objevujte s námi textil. Praha:Aventinum, 1995.ISBN CIKÁNOVÁ,K. Tužkou, štětcem nebo myší. Praha: Aventinum, 1998.ISBN ROESELOVÁ, V. Námět ve výtvarné výchově. Praha :Sarah,1995. ROESELOVÁ, V. Techniky ve výtvarné výchově. Praha :Sarah,1996.ISBN X. ROESELOVÁ, V. Řady a projekty ve výtvarné výchově. Praha: Sarah,1997.ISBN SLAVÍK, J. Kapitoly z výtvarné výchovy I (zkušenost, dialog, koncept). Praha : PdF UK- PCVPP SLAVÍK, J. Kapitoly z výtvarné výchovy II(osobnost, hodnota, motivace). Praha: PdF uk- PCVPP SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Východiska a nové metody v praxi. Praha: 1999.ISBN SZTABLOVÁ, D. K některým otázkám pedagogické praxe posluchačů oboru učitelství primární školy. Ostrava: PdF OU, 1997.ISBN UŽDIL, J. Výtvarný projev a výchova. Praha: SPN,1996. UŽDIL,J. Mezi výchovou umění. Praha: SPN,1991. časopis Estetická výchova (do roku 1992). Výtvarná výchova (od roku 1992). V Ostravě dne

13 podpis

14 Nový předmět Katedra KVV Garant předmětu: PhDr.Danuše Sztablová, Ph.D. Název předmětu Výtvarná výchova VI Zkratka katedry/předmětu Kredity Semestr Typ zk. Jednotka KVV/PRVVI 3 Letní Ústní 2-hod/týden Jazyk vyuky Čeština Angličtina Němčina Polština Francouzština Jiný jazyk Počet přednášek a cvičení Přednášky cvičení Podmiňující předměty Vylučující předměty Doporučené znalosti Zkušenosti, dovednosti a vědomosti studentů jsou rozvíjeny prostřednictvím obsahů a cílů jednotlivých tematických oblastí kurzu: *Výtvarná kultura jako hodnota a součást osobní kultury člověka (možnosti jeho rozvoje v mateřské škole - dílna) *Otázky přípravy výtvarně esetického zážitku dětí v mateřské škole. *Umění, výtvarné umění, umělecké druhy a žánry - základní orientace v pojmech a jejich obsahu (dílna) a možnosti jejich objevování s dětmi v mateřské škole. *Možnosti výtvarné komunikace v podmínkách každodenních činností v mateřské škole, galerijní animace a jejich obsah vazeb výtvarného umění a výtvarné výchovy v primární škole (dílna) Požadavky Pravidelná účast studentů ve tvůrčích dílnách na jednotlivých cvičeních. Seminární práce: příprava setkání dětí mateřské školy se světem výtvarného umění - galerijní animace a jeho programy. Anotace (Výtvarná komunikace, výtvarné řady a projekty) Předmět má činnostní charakter. Pomáhá posluchačům hledat a nacházet nejrůznější podoby komunikace dítěte s výtvarným světem s důrazem na oblast výtvarného umění. Zkušenosti z animačních dílen posluchači uplatňují mimo jiné také ve výtvarných řadách a projektech. Seznamují se základními principy projektového myšlení a možnostmi jeho uplatnění v integračních podobách práce v mateřské škole. Literatura

15 PIKE.G, & SELBY, D. Globální výchova. Praha : Grado, 1994.ISBN JŮZL, M. Základy estetiky. Praha: S M,1992.ISBN JŮVA, V. Estetická výchova, vývoj, pojetí, perspektivy. Brno 1995.ISBN KULKA, J. Umění a kýč. Praha, Torst ADAMEC, J. & ŠAMŠULA, P. Průvodce výtvarným uměním I. Praha ADAMEC, J. & ŠAMŠULA, P. Průvodce výtvarným uměním II. Praha: Práce, 1995.ISBN BLÁHA, J. & ŠAMŠULA, P. Průvodce výtvarným uměním III. Praha:Práce,1996. ISBN ŠAMŠULA, P. & HIRSCHOVÁ, J. Průvodce výtvarný uměním IV, Praha: Práce,1994.ISBN BLÁHA, J. & SLAVÍK, J. Průvodce výtvarným uměním V. Praha: Práce,1997.ISBN V Ostravě dne Danuše Sztablová podpis

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

VÝTVARNÝ OBOR ZÁKLADNÍ PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH TÉMAT. (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Mgr. Miroslava Brázdová

VÝTVARNÝ OBOR ZÁKLADNÍ PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH TÉMAT. (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Mgr. Miroslava Brázdová 1 VÝTVARNÝ OBOR ZÁKLADNÍ PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH TÉMAT (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autorky: Mgr. Miroslava Brázdová PaedDr. Zuzana Hrubošová Duben 2013 2 1.

Více

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Program Celoživotní vzdělávání Akreditovaný kurz Doplňující pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Akademický rok 2014/2015 Tematické okruhy

Více

UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výtvarná výchova

UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura zprostředkovává žákům racionální i umělecké poznávání okolního světa. Žáci nalézají prostředky pro vlastní vyjádření zapojení do uměleckého

Více

Vyučovacím jazykem je angličtina (Music, Drama) nebo čeština (Výtvarná výchova).

Vyučovacím jazykem je angličtina (Music, Drama) nebo čeština (Výtvarná výchova). Estetická výchova / Aesthetics Estetická výchova umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu. Tomuto zásadnímu významu estetické

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Přípravný kurz pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD k jednotlivé maturitní zkoušce Copyright: Ministerstvo školství,

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným

Více

5.7.2 Výtvarná výchova (VV)

5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím

Více

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR Olomouc, Pionýrská 4 Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy LUCIE MIČÍNOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ VÝTVARNÁ ŘADA PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY POHÁDKOVÉ

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 33 33 33 66 66 Učební texty: 1 1. období A) Cíle vzdělávací

Více

5.16 Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.16 Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.16 Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova v osmiletém i čtyřletém studiu vychází ze vzdělávacího

Více

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA ) Blok předmětů: Název předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA ) Blok předmětů: Název předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Blok předmětů: UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA ) Název předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24.

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24. 5.24. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu výtvarná výchova koordinovala Mgr. Pavlína Hemerková. Časová dotace

Více

Využití netradičních technik kresby ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy

Využití netradičních technik kresby ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Diplomová práce Využití netradičních technik kresby ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy Vedoucí práce: Mgr. Karel Řepa Vypracovala:

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Umění a kultura Výtvarná výchova Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Výtvarná výchova je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

Výtvarná výchova a školní praxe Pojetí současné výtvarné výchovy

Výtvarná výchova a školní praxe Pojetí současné výtvarné výchovy Výtvarná výchova a školní praxe Pojetí současné výtvarné výchovy Přístup učitele k hodinám výtvarné výchovy by měl být uvědomělý, měl by k pojetí svého předmětu přistupovat smysluplně s profesionální odpovědností.

Více

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1.stupeň Předmět výtvarná výchova je na prvním stupni vyučován od prvního do pátého ročníku 2 hodiny týdně. Výtvarná výchova je realizována prostřednictvím

Více

Monika Prokšová. PRAVĚK Výtvarný projekt k výtvarné výchově na 1. stupni základní školy

Monika Prokšová. PRAVĚK Výtvarný projekt k výtvarné výchově na 1. stupni základní školy PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Katedra výtvarné výchovy Monika Prokšová PRAVĚK Výtvarný projekt k výtvarné výchově na 1. stupni základní školy Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Petr

Více

Metodika výuky výtvarné výchovy na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výtvarné výchovy na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Dáša Lasotová Radim Bejlovec Metodika výuky výtvarné výchovy na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Výtvarná výchova VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové vymezení vyučovacího procesu Výtvarná výchova - přesahuje svým obsahem přes hranice svého předmětu do všech oblastí

Více

5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň

5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň 5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obrazovými znakovými systémy a má velký význam

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 1 1 6

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 1 1 6 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy rozvíjí tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Učební osnovy 1. stupně 5.1.9. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu jako předmět je součást procesu rozvoje estetických

Více

VÝTVARNÝ OBOR PŘÍPRAVNÉ STUDIUM STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÁ TVORBA CHARAKTERISTIKA

VÝTVARNÝ OBOR PŘÍPRAVNÉ STUDIUM STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÁ TVORBA CHARAKTERISTIKA VÝTVARNÝ OBOR PŘÍPRAVNÉ STUDIUM STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÁ TVORBA CHARAKTERISTIKA Výuka zprostředkovává hravé setkání se základními výtvarnými technikami (kresba, malba) a první pokusy práce s jiným materiálem

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY Výtvarné fantazie v ročních obdobích s prvky arteterapie v hodinách výtvarné výchovy na ZŠ Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Výtvarná výchova Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Výtvarná výchova Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 1 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více