Rozbor řešení projektu a celkové shrnutí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozbor řešení projektu a celkové shrnutí"

Transkript

1 Grantová agentura České republiky Část ZC Rozbor řešení projektu a celkové shrnutí Jméno řešitele: Ladislav Satrapa Registrační číslo projektu: 103/02/0606 Název projektu: Riziková analýza vodohospodářských soustav Úvod Během tříletého období (2002 až 2004) řešení grantového projektu Riziková analýza vodohospodářských soustav došlo ve vodním hospodářství k významné události, kterou byla jedna z největších pozorovaných povodní v novodobé historii naší země. Povodeň ze srpna 2002 zcela logicky ovlivnila i pohled na některé otázky řešené v rámci výzkumného úkolu. I když cíle řešení grantového úkolu byly dále sledovány beze změny je logické, že povodňová rizika v záplavových oblastech byla po získaných zkušenostech sledována s podstatně větší pozorností, než tomu bylo před katastrofální povodní. Pro přehlednost uvádím v následujících odstavcích časový rozvrh řešení a předpokládané výstupy tak, jak byly uvedeny v grantové přihlášce: 1. rok řešení - vytipování kritických faktorů ovlivňujících provozní rizika vodních děl - přehrada - nádrž - hodnocení pravděpodobnosti vzniku provozních poruch statistickým zpracováním záznamů provozovatelů vodních děl v České republice a rešerší dalších dostupných podkladů (zahraniční literatura), - výběr pilotní vodohospodářské soustavy s významnou vodní nádrží, - metodika pro kvalifikaci rizik pro přehradu a nádrž, - metodika pro kvalifikaci dopadů výpadku funkce nádrže ve vodohospodářské soustavě, - výstupy: rešerše provozních poruch, dílčí zpráva. 2. rok řešení - zhodnocení a stanovení ekonomických a mimoekonomických důsledků jednotlivých typů poruch (tj. odhad důsledků rizika), - zahájení činnosti na sestavení části metodiky pro kvantitativní hodnocení rizik, - kvalifikace rizik pro pilotní vodohospodářskou soustavu, zahájení kvantitativní analýzy na pilotním projektu, - návrh koncepce GIS a zahájení prací na jeho sestavení pro pilotní oblast, - výstupy: publikace v odborném tisku a na odborných konferencích, dílčí zpráva. 3. rok řešení - zhodnocení a stanovení nákladů potřebných pro zmírnění rizika, - sestavení metodiky pro kvantitativní rizikovou analýzu ekonomických důsledků poruch a návrh koncepce metodiky pro kvalitativní rizikovou analýzu mimoekonomických důsledků poruch, - dokončení pilotního projektu, dokumentace výsledků pilotního projektu v GIS, - výstupy: publikace v odborném tisku a na odborných konferencích, ukončení projektu formou odborného semináře s mezinárodní účastí, podnět a zpracování podkladů pro ČSN k otázkám rizikové analýzy ve vodním hospodářství.

2 Předpokládaný výsledek a jeho využití Výsledkem řešení bude metodika pro kvantitativní hodnocení rizik souvisejících se ztrátou užitků vodohospodářské nádrže včetně aplikace vytvořené metodiky v pilotním projektu. Výsledek výzkumu bude využitelný ve všech oblastech činnosti člověka souvisejících s funkcí vodohospodářských soustav a s využíváním území podél vodních toků, a to zejména: - při zpracovávání koncepcí souvisejících s navrhováním a využíváním vodních zdrojů, - při zpracovávání koncepcí využití území (územní plány), - pro klasifikaci rizik z výpadku funkce nádrží pro území České republiky, - pro navrhování efektivních technických opatření (např. vazeb mezi vodohospodářskými soustavami) k minimalizaci rizik v závislosti na míře rizika, - pro návrh a zdokonalování funkce záchranných systémů (např. Integrovaný záchranný systém ČR). Pro dostatečnou dokumentaci postupu řešení a výstupů je dále v textu dokumentován vývoj řešení po jednotlivých letech 2002, 2003 a 2004 včetně dílčích cílů a všech přijatých upřesnění postupu řešení: postup prací v roce 2002 Podle časového rozvrhu řešení bylo v 1. roce předpokládáno provedení následujících prací: - vytipování kritických faktorů ovlivňujících provozní rizika vodních děl, - přehrada - nádrž - hodnocení pravděpodobnosti vzniku provozních poruch statistickým zpracováním záznamů provozovatelů vodních děl v České republice a rešerší dalších dostupných podkladů (zahraniční literatura), - výběr pilotní vodohospodářské soustavy s významnou vodní nádrží, - metodika pro kvalifikaci rizik pro přehradu a nádrž, - metodika pro kvalifikaci dopadů výpadku funkce nádrže ve vodohospodářské soustavě. Pro vytipování kritických faktorů souvisejících s provozními riziky byla ze všech podniků povodí kromě Povodí Moravy (bylo provedeno v roce 2003) shromážděna data popisující strukturu existujících vodohospodářských soustav. Dále bylo rozhodnuto o provedení rozboru rizik na konkrétních pilotních vodohospodářských soustavách s tím, že určité zobecnění provozních rizik bude provedeno současně s prováděním rizikové analýzy v pilotních projektech. Ve spolupráci s VUT Brno byly provedeny rozbory rizikových faktorů pro objekty přehrad s diskusí metod příslušné rizikové analýzy. Výběr pilotní oblasti byl proveden ve spolupráci s pracovníky jednotlivých povodí spolupracujících na řešení grantu v roce Oproti původnímu záměru vybrat jednu pilotní oblast s vodním dílem pro prezentování postupu a výsledků řešení bylo s pracovníky povodí dohodnuto, že z každého povodí bule vybrána jedna pilotní oblast, na které bude provedeno pilotní řešení rizikové analýzy. Ke konci roku 2002 byla uzavřena spolupráce s Povodím Labe, Odry, Ohře a Vltavy s tím, že pro další řešení budou použity následující pilotní oblasti: Labe soustava vodních děl Souš, Josefův Důl, Odra soustava s vodním dílem Těrlicko, Ohře soustava s vodním dílem Nechranice, Vltava soustava s vodním dílem Želivka. Pilotní oblast pro povodí Moravy byla vybrána v roce Pro kvalifikaci rizik pro přehradu a nádrž a dopadů výpadku funkce nádrže v soustavě byl zpracován materiál Riziková analýza ve fuzzy prostředí. postup prací v roce 2003 Program prací na rok 2003 vycházel z plánu uvedeného v grantové přihlášce s určitou modifikací odrážející extrémní povodňové události roku Původní rozpis pro 2. rok řešení: 2. rok řešení - zhodnocení a stanovení ekonomických a mimoekonomických důsledků jednotlivých typů poruch (tj. odhad důsledků rizika),

3 - zahájení činnosti na sestavení části metodiky pro kvantitativní hodnocení rizik, - kvalifikace rizik pro pilotní vodohospodářskou soustavu, zahájení kvantitativní analýzy na pilotním projektu, - návrh koncepce GIS a zahájení prací na jeho sestavení pro pilotní oblast, - výstupy: publikace v odborném tisku a na odborných konferencích, dílčí zpráva Upřesněný rozpis pro 2. rok řešení provedený na začátku roku: - doplnění 5. pilotní oblasti z povodí Moravy, - doplnění hydrologických dat pro tuto oblast, - doplnění rešerše provozních poruch o vyhodnocené události roku 2002 (vazba na vládní úkol končící v dubnu 2003), - zhodnocení a stanovení ekonomických a mimoekonomických důsledků jednotlivých typů poruch (tj. odhad důsledků rizika), - zahájení činnosti na sestavení části metodiky pro kvantitativní hodnocení rizik, - kvalifikace rizik pro všech 5 pilotních vodohospodářských soustav, zahájení kvantitativní analýzy na pilotním projektech, - návrh koncepce GIS a zahájení prací na jeho sestavení pro pilotní oblast. výsledky práce v roce 2003 Podle časového rozvrhu řešení bylo v 2. roce plánováno řešení úkolu v následujících krocích: 1 - výběr páté pilotní vodohospodářské soustavy s významnou vodní nádrží pro povodí Moravy (úkol zbývající z 1. roku řešení), 2 - zhodnocení a stanovení ekonomických a mimoekonomických důsledků jednotlivých typů poruch, 3 - zahájení činnosti na sestavení části metodiky pro kvantitativní hodnocení rizik, 4 - kvalifikace rizik pro pilotní vodohospodářskou soustavu, zahájení kvantitativní analýzy na pilotním projektu, 5 - návrh koncepce GIS a zahájení prací na jeho sestavení pro pilotní oblasti. Výběr páté pilotní oblasti byl proveden ve spolupráci s pracovníky povodí Moravy spolupracujících na řešení grantu v roce Ke konci roku 2003 byla uzavřena spolupráce s Povodím Moravy s tím, že pro další řešení bude použita pilotní oblast dyjsko-svratecké vodohospodářská soustavy. Kompletní seznam pilotních soustav pro rizikovou analýzu na všech povodích byl tedy následující: Labe soustava vodních děl Souš, Josefův Důl, Odra soustava s vodním dílem Těrlicko, Ohře soustava s vodním dílem Nechranice, Vltava soustava s vodním dílem Želivka, Morava dyjsko-svratecká vodohospodářská soustava. V rámci prací souvisejících s body 2 až 4 byly zpracovány dílčí zprávy zaměřené na rizikovou analýzu přehrad (objektů) a na postupy uplatnění konkrétních metod rizikové analýzy pro voohospodářské soustavy. Zpráva Dílčí problémy rizikové analýzy přehrad v rozsahu 36 stran textu včetně grafických příloh zpracovaná Doc. Ing. Jaromírem Říhou, CSc.a Ing. Janem Jandorou, Ph.D. se zabývá body 2 až 4 dle rozvrhu prací. Tato zpráva je východiskem pro řešení problému kvantifikace rizik objektů přehrad pro pilotní projekty řešené v nadcházejícím třetím roce řešení grantu. Dílčí zpráva Specifikace a sestavení rizikových modelů pro pilotní oblasti rizikové analýzy byla zásadním materiálem pro vymezení činností v 3. roce řešení grantu. Byly zde definovány požadavky metod předběžné rizikové analýzy PrRA a metody studie nebezpečí a provozuschopnosti HAZOP. Řešení úkolu 5 (návrh koncepce GIS) bylo provedeno za efektivní spolupráce s grantovým úkolem GAČR č. 103/03/Z021, kdy základní struktura GIS modelu byla pro oba grantové úkoly stejná. Z uvedeného důvodu se předpokládá i další společný rozvoj GIS modelu pro prezentaci výsledků, další výzkum i rozvoj aplikací pro praxi v oblasti rizik vodohospodářských soustav v obecném slova smyslu. V roce 2003 byla vytvořena základní informační struktura GISu obsahující topografická a popisná data vodních děl a soustav s vodními díly. Dále byly naprogramovány pro prostředí GIS aplikace pro další rozvoj databázových struktur pro soupis vodních děl v ČR se zaměřením na další rozvoj soupisu ve vztahu k vodohospodářským

4 soustavám, jejich účelům a stanovení rizik. Grafické výstupy z GIS modelu lze prezentovat následujícími obrázky. GIS zobrazení s databází vodního díla GIS zobrazení vodohospodářské soustavy

5 Postup prací v roce 2004 V roce 2004 byl program řešení výzkumného úkolu podle grantové přihlášky následující: 1 - zhodnocení a stanovení nákladů potřebných na zmírnění rizika, 2 - sestavení metodiky pro kvantitativní rizikovou analýzu ekonomických důsledků poruch a návrh koncepce metodiky pro kvalitativní rizikovou analýzu mimoekonomických důsledků poruch, 3 - dokončení pilotního projektu, dokumentace výsledků pilotního projektu v GIS. V souladu s poznatky a podněty získanými z prvních dvou let řešení úkolu a dále během řešení v roce 2004 byl program řešení úkolu v roce 2004 průběžně modifikován a upřesněn následujícím způsobem. Byl sestaven postup pro použití metodiky PrRA pro vodohospodářskou soustavu s vodním dílem Nechranice. Tento postup spočívá ve stanovení posloupnosti činností v rámci rizikové analýzy formalizované do tvaru dotazníků. Postup byl konzultován přímo s pracovníky povodí Ohře. Na základě konzultací pak byla provedena riziková analýza vodohospodářské soustavy s vodním dílem Nechranice. Formou následujících obrázků je možné prezentovat základní informační strukturu používanou pro navrženou metodiku PrRA. Formulář pro sběr dat při provádění rizikové analýzy PrRA

6 Návod k vyplnění dotazníků Pro každý funkční účel vodohospodářské soustavy vytvoříme samostatný list s dotazníkem. V každém listu vyplníme do jednotlivých řádků tabulky seznam všech možných poruch, které mohou nastat. Ke každé poruše poté vyplníme její frekvenci výskytu pro všechny hlediska (4x) a všechny jejich kategorie závažnosti (5x), tedy celkem 20 hodnot pro každou poruchu. Viz tabulka 2. Pro vyplnění hodnoty frekvence výstupu použijeme hodnoty 0 až 3 z následující tabulky 1, vyjadřující jednotlivé frekvence. Pokud danou informaci nejsme schopni zjistit, vyplníme do tabulky znak N vyjadřující, že daná informace není k dispozici, nebo nejsme schopni určit četnost výskytu poruchy. Následující tabulka č.1 obsahuje hodnoty frekvencí výskytu poruch. Frekvence výskytu Popis třídy Označení každoročně vysoká 3 jednou za 1-10 let střední 2 jednou za let nízká 1 jednou za 101 a více let nepravděpodobná 0 informace nejsou k dispozici --- N Tabulka 1: Frekvence výskytu Hledisko Kategorie závažnosti Bezpečnostní Organizační Ekonomické Ekologické Katastrofální Úraz se smrtelnými následky Kolaps provozního střediska (např. úplné zničení povodí) Škoda nad 100 mil Kč Poškození s velkými trvalými následky nebo škoda nad 100 mil Kč Velká Úraz s trvalými následky Řešitelné v rámci nadřazené centrály (např. podniku Povodí) Škoda mil Kč Poškození životního prostředí na dobu do 20 let nebo škoda mil Kč Mírná Úraz bez trvalých následků, ale s léčením v nemocnici Řešitelné v rámci nadřazeného závodu Škoda 700 tis - 10 mil Kč Škodu lze napravit do roka, ale náklady na to činí 700 tis - 10 mil Kč Nízká Běžné zranění nevyžadující hospitalizaci Řešitelné v rámci provozního střediska Škoda 30 tis tis Kč Malé škody na životním prostředí s opravnými opatřeními ve výši 30 tis tis Kč Zanedbatelná Zanedbatelné zranění Řešitelné v rámci provozního střediska s odkladem Škoda do Kč Škoda se odstraní téměř okamžitě a náklad nepřesáhne Kč Tabulka 1: Kategorie závažností jednotlivých hledisek

7 Příklad jako návod k vyplnění dotazníku PrRA pro účel "výroba elektrické energie" Příklad vyplněného dotazníku PrRA pro účel "výroba elektrické energie"

8 Příklad matice rizik Po zpracování rizikové analýzy pro vodohospodářskou soustavu s vodním dílem Nechranice (pro všechny účely soustavy a všechna čtyři riziková hlediska) byly posuzovány vazby mezi účely a hledisky a z toho vyplývající možnosti řízení nebo dokonce optimalizace rizik. Pro obecné uplatnění hledané metodiky bylo rozhodnuto o nutnosti vytvoření univerzálního dotazníku pro účely i hlediska, ze které bude získána prizmatická prostorová matice rizik. Pro další práci s výsledky zkoumání rizik byla vyhodnocena nutnost popisu vazeb mezi účely a hledisky. Po podrobném zkoumání vzájemných vlivů potenciálních změn úrovně rizika se ukázalo, že tyto vazby mají větevnou strukturu s obousměrnými vazbami s dopady na systém lišícími se podle směru vazby. Pro práci s rizikem takto složitého systému jsme se tak dostali k limitě současných možností jak optimalizačních tak i vizualizačních postupů. Výsledkem řešení grantového úkolu v roce 2004 a tedy grantového úkolu jako celku je přímo v oblasti rizikové analýzy vodohospodářských soustav: - sestavení prakticky aplikovatelného postupu (metodiky) pro sběr dat a základní rizikovou analýzu PrRA vodohospodářských soustav, metoda je formalizována do struktury dotazníků s jasným návodem k jejich vyplňování, - vlastního provedení pilotního ověření metodiky na pěti pilotních soustavách, - vymezení zásad pro využití dat získaných z PrRA v následujících vizualizačních a optimalizačních procedurách. Postupy a výstupy rizikových analýz byly zapracovány do vhodné formy spolupracující s GIS (viz obrázek na následující straně). Byl zpracován vstupní datový modul (soupis vodních děl a vodohospodářských soustav) a výsledkový datový modul pro zobrazení účelů soustav, jejich rizik a následků. Program řešení v roce 2004 vycházel z následujících úkolů stanovených na konci roku 2003: 1 - sestavení metodiky pro rizikovou analýzu vodohospodářských soustav ve formulářové formě s konkrétní specifikací datových požadavků, popisu hodnocení rizika a popisu řízení rizika. Formulářová podoba metodiky bude zpracována pro metodu PrRA, a tam, kde bude možné zobecnění, i pro metodu HAZOP. 2 sestavení soupisu vodních děl a soustav ve formě GIS se zpracováním nadstavby pro vizualizaci výsledků rizikových analýz (identifikace rizik), 3 prezentace možností rizikové analýzy pomocí 5 pilotních projektů. Po základě výše uvedených výsledků práce v roce 2004 je možné konstatovat, že všechny tři body byly v zásadě splněny. Výjimku tvoří aplikace metody HAZOP, která nebyla po zkušenostech se získáváním dat v rámci PrRA dále rozpracována pro velkou složitost. Bylo rozhodnuto, že metoda HAZOP bude dále používána v případě podrobného zkoumání nejrizikovějších pozic prostorové matice rizik. Pro tento účel byl pro metodu HAZOP specifikován obecný dotazníkový postup. Současně s prací zaměřenou do oblasti metodik rizikové analýzy jsme se intenzívně zabývali formou prezentace výsledků grantu i získaných datových zdrojů. Jako optimální byla vybrána metoda zpřístupnění dat a výsledků formou internetových stránek. Byla vytvořena a zaregistrována doména jejímž prostřednictvím je zpřístupněna řada obecně prezentovatelných informací včetně této zprávy. Při tvorbě internetových stránek však bylo nutné zohlednit následující skutečnosti: - podrobná data o vodních dílech je nutné považovat za citlivá,

9 - data o struktuře vodohospodářských soustav je nutné považovat za velmi citlivá, - data o rizicích navázaných na jednotlivé prvky vodohospodářských soustav je nutné považovat za nezveřejnitelná. Funkce vodohospodářských soustav patří do oblasti zajišťování primárních surovinových zdrojů s hlubokými nepříznivými dopady potenciálních poruch do ekonomické, sociální i ekologické oblasti. Metody rizikové analýzy umožňují odhalit nebezpečné články celého systému a nápravnými opatřeními zajistit vyšší spolehlivost a tedy bezpečnost vodohospodářské soustavy. Naopak však také umožňují metody rizikové analýzy najít nejzranitelnější místa systému, která mohou být potenciálně využita k záměrným činům vedoucím k poruchám zmíněného systému zajišťování primárních zdrojů. Ze zde uvedených důvodů jsme se rozhodli, že zneužitelná data stejně jako konkrétní výsledky rizikových analýz nebudeme žádnou formou zveřejňovat, a to ani formou této závěrečné zprávy. Data poskytnutá našimi spolupracovníky zejména z podniků povodí a data získaná našimi návaznými analýzami budeme nadále považovat za neveřejná, citlivá a snadno zneužitelná.

10 Závěr Tříletý výzkum v oblasti rizikové analýzy splnil vytčené cíle. Na začátku řešení projektu jsme neměli pro postup prací žádný vzor, příklad apod., neboť ve světě dosud problematika rizikové analýzy soustav s vodohospodářskými nádržemi různých účelů nebyla obecněji řešena. Pro zpracování rizikové analýzy vodohospodářských soustav byl vytvořen prakticky aplikovatelný formalizovaný postup založený na dotazníkové metodě v podrobnosti metody PrRA. Získaná data jsou pro další zpracování, postupy řízení rizik a optimalizaci rizik uložena do formy prostorové matice rizik. Její jednotlivé prvky jsou propojeny příslušnými vazbami, které zprostředkovávají odezvu v rizikové matici při změně faktorů ovlivňujících rizika v soustavě. Průběh řešení grantového úkolu byl částečně ovlivněn katastrofální povodní v srpnu Následky povodňových událostí nasměrovaly dílčí aktivity v rámci grantu též do oblasti kvantifikace povodňových rizik. Díky těmto aktivitám byla vytvořena metodika, která byla ověřena a bude aplikována státní správou (MZE, leden 2005) pro hodnocení investičních akcí protipovodňové ochrany financovaných s podporou Evropské investiční banky. Během práce na řešení projektu vznikla řada navazujících problémů, které budeme dále řešit formou vědeckých projektů. Jedná se zejména o provázanost rizik a faktorů ovlivňujících riziko, návaznou optimalizaci rizik a o velmi důležitou oblast vizualizace složitých procesů souvisejících s rizikovou analýzou v rozsahu potřebném pro soustavy s nádržemi. Z pohledu chování vodohospodářských soustav v měnících se vnějších podmínkách (klimatická změna) předpokládáme další výzkum rizik v chování vodohospodářských soustav společně s aspekty klimatické změny působící na funkce soustav. Během řešení tohoto grantového projektu byl v roce 2003 v naší kompetenci úspěšně dokončen roční projekt GAČR 103/03/Z021 Systém preventivních opatření proti nepříznivým vlivům klimatické změny na vodní zdroje. Z řešení obou projektů budeme nadále vycházet při formulaci námi navrhovaných výzkumných projektů. Důležitým zjištěním, které nakonec omezilo naše původní záměry s prezentací výsledků, bylo zjištění o snadné zneužitelnosti výsledků rizikových analýz prováděných na skutečných vodohospodářských soustavách.

11 Seznam publikací zpracovaných v rámci grantového úkolu Seznam ucelených výstupů řešení v roce 2002: - dílčí zpráva VUT Brno, - databáze vodohospodářských soustav s hlavními parametry, - příspěvek (Riziková analýza v hydrotechnice Satrapa) ve sborníku a na semináři pořádaném VUT Brno (Riziková analýza v záplavových územích, Brno, 11. prosince 2002), - data k výše jmenovaným pilotním soustavám (zpracovatel ČHMÚ) - ICOLD Technical Committee on Operation, Maintenance and Rehabilitation of Dams, Minutes of the meetings held in Foz do Iguaçu (Brazil) on September 23 and 24, 2002 Seznam ucelených výstupů řešení v roce 2003: dílčí zprávy - Dílčí problémy rizikové analýzy přehrad VUT Brno, - Specifikace a sestavení rizikových modelů pro pilotní oblasti rizikové analýzy Prof. Ing. Zdeněk Kos, Ing. Eva Přenosilová, pracovní výstupy a data - Databáze vodohospodářských soustav s hlavními parametry v GIS ARC View, publikace - Fošumpaur, P., Fošumpaurová, P.: Modelling and Control of Environmental Impacts of Reservoirs, In: Geophysical Research Abstracts, Vol.5, European Geophysical Society: Joint Assembly, Nice, 2003, pp , ISSN: Fošumpaur, P.: Prevention of Adverse Climate Change Impacts on Water Resources, In: Geophysical Research Abstracts, Vol.5, European Geophysical Society: Joint Assembly, Nice, 2003, pp , ISSN: Fošumpaur, P., Satrapa, L.: Průběh zatápění pražského metra při povodni na Vltavě v srpnu 2002, In: Sborník referátů mezinárodní konference Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia, vydala STU v Bratislavě, Podbanské, 2003, pp , ISBN: Fošumpaur, P., Satrapa, L.: Control of Systems of Reservoirs with the Use of Risk Analysis, In: Proceedings of 3 rd Int. Conference on Advanced Engineering Design, Prague, 2003, ISBN: Chvojková, P.: Návrat ryb do úseků toků řek pod vodními díly, In: Sborník referátů mezinárodní konference Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného diplomové práce - Zukal, M.: Zhodnocení možností operativního řízení vodních děl v povodí Teplé pro zvýšení bezpečnosti za povodní, Diplomová práce, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Praha, 2003, 41 stran + 40 stran příloh + mapy. - Tyl, R.: Možnosti řízení vodního díla Hostivař ve vazbě na vývoj odtoku z povodí, Diplomová práce, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Praha, 2003, 55 stran + 55 stran příloh. vyzvané přednášky Satrapa, L.: Dams in the Czech Republic, In: 7 th European Seminar on the Geography of Water, 22 nd 31 st August 2003, Water Management in Transition Countries, Management and Protection of Water Resources in Central Europe

12 Seznam ucelených výstupů řešení v roce 2004: dílčí zprávy - Použití metody poruch a následků při hodnocení rizika přehrad VUT Brno - Riziková analýza vodohospodářských soustav, Práce pro dokončení studií, dotazníky, vyhodnocení, definice obsahu pro GIS, vizualizace v GIS Prof. Ing. Zdeněk Kos, DrSc. - Hydrologické aspekty v rizikové analýze Ing. Radovan Tyl pracovní výstupy a data - rizikové analýzy založené na PrRA v pilotních oblastech publikace - Satrapa,L., Fošumpaur,P.: Analýza ochranné funkce vltavské kaskády za povodně v srpnu 2002, In: Sborník referátů z konference XXIX. Přehradní dny 2004, vydala ČVTVHS a Povodí Vltavy, České Budějovice, 2004, pp , ISBN: Satrapa,L., Fošumpaur,P.: Posouzení a zhodnocení interakce koryta Vltavy s povodňovou vlnou v srpnu 2002, In: Sborník referátů z konference XXIX. Přehradní dny 2004, vydala ČVTVHS a Povodí Vltavy, České Budějovice, 2004, pp , ISBN: Satrapa, L.: Rekonstrukce hráze a bezpečnostního přelivu rybníka Žíšov, In: Sborník referátů z konference XXIX. Přehradní dny 2004, vydala ČVTVHS a Povodí Vltavy, České Budějovice, 2004, pp , ISBN: Hončl,R.: Porovnání výsledků modelu DAMBRK s empirickými vzorci na VD Slezská Harta, In: Sborník referátů z konference XXIX. Přehradní dny 2004, vydala ČVTVHS a Povodí Vltavy, České Budějovice, 2004, pp , ISBN: Horský, M.: Soupis přehrad na platformě GIS a jeho využití v oblasti vodního hospodářství, In: Sborník referátů z konference XXIX. Přehradní dny 2004, vydala ČVTVHS a Povodí Vltavy, České Budějovice, 2004, pp , ISBN: Satrapa, L., Králík, M., Kysnar, F.: Výpustné zařízení na podru s tlakovou clonou, In: Sborník referátů z konference Sympozium kateder hydrotechniky, hydrauliky a hydrologie 2004, vydala Katedra hydrotechniky Fakulty stavební ČVUT v Praze, 2004, pp , ISBN Fošumpaur, P., Klouček, F.: Optimalizace adaptivního modelu řízení nádrže Římov za hydrologického sucha, In: Sborník příspěvků Sympozia kateder hydrotechniky, hydrauliky a hydrologie 2004, ČVUT v Praze Fakulta stavební 2004, pp , ISBN: Fošumpaur, P., Satrapa, L.: Control of Systems of Reservoirs with the Use of Risk Analysis, In: Acta Polytechnica, Journal of Advanced Engineering, Vol.44, No.2/2004, CTU in Prague 2004, pp , ISSN: diplomové práce - Pilař, J.: Návrh řešení protipovodňové ochrany Železného Brodu s hodnocením potenciálních povodňových škod, Diplomová práce, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Praha, 2004, 47 stran + 25 příloh + projekt. - Plecitý, S.: Fyzikální model přelivu VD Klabava s vyhodnocením, Diplomová práce, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Praha, 2004, 64 stran + 13 výkresů + 3 přílohy. vyzvané přednášky - Satrapa, L.: Evaluation of potential flood losses and verification in Elbe river innundation area, In: Workshop Studien über die Ermittlung von Hochwasserrisiken und Hochwasserschäden, November 2004, Dresden ostatní výstupy - Kritéria pro posuzování akcí k zařazení do II. etapy programu Prevence před povodněmi (r ) - nové internetové stránky s prezentací výtahu z výsledků grantu

13 odesláno k publikaci - Satrapa, L.: Approach to Risk Evaluation for Water Management Systems 2005 odesláno do tisku pro CTU Workshop 2005, únor Havlík, A., Satrapa,L., Fošumpaur, P., Salaj, M., Horský, M.: Riziková a finanční analýza na horní Opavě

NÁVRH METODIKY PRO PŘEDBĚŽNÉHO VYHODNOCENÍ POVODŇOVÝCH RIZIK

NÁVRH METODIKY PRO PŘEDBĚŽNÉHO VYHODNOCENÍ POVODŇOVÝCH RIZIK NÁVRH METODIKY PRO PŘEDBĚŽNÉHO VYHODNOCENÍ POVODŇOVÝCH RIZIK A NAVRŽENÍ OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V RÁMCI IMPLEMENTACE SMĚRNICE EU O VYHODNOCOVÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Karel Drbal,

Více

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.9 Vodní hospodářství

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.9 Vodní hospodářství Garant kapitoly Funkční složky: Ing. arch. Naděžda Rozmanová Garant podkapitoly Vodní hospodářství: Ing. Marie Polešáková, Ph.D. Zpracovatel podkapitoly Vodní hospodářství: Doc. Ing. Ladislav Satrapa,

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE I. Charakteristiky dílčího povodí Horní Odry Pořizovatel: Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, Ostrava 701 26 Ve spolupráci s: Krajským

Více

KVANTIFIKACE RIZIK VYBRANÝCH NEŽÁDOUCÍCH STAVŮ VE VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH SYSTÉMECH

KVANTIFIKACE RIZIK VYBRANÝCH NEŽÁDOUCÍCH STAVŮ VE VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH SYSTÉMECH Citace Tuhovčák L., Ručka J., Papírník V., Kadlecová V., Vrba O.: Kvantifikace rizik vybraných nežádoucích stavů ve vodárenských distribučních systémech. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 267-272.

Více

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ dle 10e zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v

Více

Václav Mentlík Pavel Trnka, Magdaléna Trnková Lumír Šašek. Spolehlivostní aspekty elektrotechnologie

Václav Mentlík Pavel Trnka, Magdaléna Trnková Lumír Šašek. Spolehlivostní aspekty elektrotechnologie Václav Mentlík Pavel Trnka, Magdaléna Trnková Lumír Šašek Spolehlivostní aspekty elektrotechnologie Praha 2011 Kniha navazuje na dříve vydané Dielektrické prvky a systémy ISBN 80-7300- 189-6, Praha:BEN

Více

Ministerstvo zemědělství a financování protipovodňové ochrany. V Praze dne

Ministerstvo zemědělství a financování protipovodňové ochrany. V Praze dne Ministerstvo zemědělství a financování protipovodňové ochrany V Praze dne 29. 10. 1913 Povodně v letech 1997 2013 z hlediska počtu ztrát na lidských životech a výše povodňových škod Povodňová situace [rok]

Více

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES??

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz 8/9/12 Mezinárodní Labské fórum 2015 Ústí nad Labem, 21. 22. April 2015 Elbe River Basin

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí - /ffftt W4ff/ltfff~ Ministerstvo životního prostředí Č.j.:75859/ENv715 V Praze dne 4. prosince 2015 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Možnosti budování nových přehrad

Možnosti budování nových přehrad PŘEHRADY A POVODNĚ MOŽNOSTI REGULACE? Senát Parlamentu České republiky, 29. října 2013 Možnosti budování nových přehrad Jaroslav Beneš Povodí Vltavy, státní podnik Pojem přehrada Termín přehrada zahrnuje

Více

Seznam doplňující dokumentace za vědecko-výzkumnou činnost

Seznam doplňující dokumentace za vědecko-výzkumnou činnost Seznam doplňující dokumentace za vědecko-výzkumnou činnost Příloha k podkladům pro habilitační a jmenovací řízení na Fakultě mechatroniky informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci

Více

Laserový skenovací systém LORS vývoj a testování přesnosti

Laserový skenovací systém LORS vývoj a testování přesnosti Laserový skenovací systém LORS vývoj a testování přesnosti Ing. Bronislav Koska Ing. Martin Štroner, Ph.D. Doc. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. ČVUT Fakulta stavební Praha Článek popisuje laserový skenovací systém

Více

POVODNĚ 2013 Z POHLEDU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

POVODNĚ 2013 Z POHLEDU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ POVODNĚ 2013 Z POHLEDU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ RNDr. Pavel Punčochář, CSc. vrchní ředitel sekce vodního hospodářství Ministerstvo zemědělství Povodně v letech 1997 2013 z hlediska počtu ztrát na lidských

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Doc. Ing. Michal Korecký, Ph.D. Ing. Václav Trkovský, CSc. Management rizik projektů se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích Vydala Grada

Více

NUMERICKÉ ŘEŠENÍ VIBROIZOLACE STROJE

NUMERICKÉ ŘEŠENÍ VIBROIZOLACE STROJE NUMERICKÉ ŘEŠENÍ VIBROIZOLACE STROJE Jiří Vondřich., Radek Havlíček. Katedra mechaniky a materiálů, Fakulta elektrotechnická, ČVUT Praha Abstract Vibrace stroje způsobují nevyvážené rotující části stroje,

Více

z pohledu oprávněnosti a efektivnosti

z pohledu oprávněnosti a efektivnosti Posouzení projektu Protipovodňová opatření na Malši Č. Budějovice Havlíčkova kolonie, I. etapa úsek Malý jez Kaplířova z pohledu oprávněnosti a efektivnosti listopad 2015 Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 11-16 ISSN 1335-0285 BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Ctislav Fiala & Magdaléna Kynčlová Katedra konstrukcí pozemních

Více

A. Hydrometeorologická situace

A. Hydrometeorologická situace Hydrometeorologická situace A. Hydrometeorologická situace A.1. Srážková situace Srážková situace bude detailně popsána v definitivní zprávě z povodně. Pro ilustraci uvádíme v tabulce srážkové úhrny v

Více

PROJEKT-I_ŘÍZENÍ PODNIKU V PRAXI (P-I_ŘPP)

PROJEKT-I_ŘÍZENÍ PODNIKU V PRAXI (P-I_ŘPP) PROJEKT-I_ŘÍZENÍ PODNIKU V PRAXI (P-I_ŘPP) 1. ročník Návazného MgS, ZS 2014-15 Zkratka: PI-ŘPP Kód předmětu: 2382111 Semestr: 1N Kreditů: 5 Rozsah předmětu: 0+5, kz (klasifikovaný zápočet) Druh: P (povinný)

Více

POVODNĚ V ČERVNU 2013

POVODNĚ V ČERVNU 2013 POVODNĚ V ČERVNU 2013 SKLADBA PROJEKTU Příčiny a hydrologický průběh povodní 1.1 Meteorologické příčiny povodní ČHMÚ 1.2 Hydrologické vyhodnocení povodní ČHMÚ (ČVUT FS, DHI) 1.3 Analýza antropogenního

Více

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM Metodika pro školení pracovníků krizového managementu Kolektiv autorů Ostrava, 2014 Autorský kolektiv: doc. Ing. Vilém Adamec,

Více

Příloha č. 4 Výzvy pro předkládání žádostí v rámci Programu podpory zajištění komplexního monitorování stavu vod v ČR

Příloha č. 4 Výzvy pro předkládání žádostí v rámci Programu podpory zajištění komplexního monitorování stavu vod v ČR Příloha č. 4 Výzvy pro předkládání žádostí v rámci Programu podpory zajištění komplexního monitorování stavu vod v ČR Přehled jednotlivých projektů, které jsou předmětem podpory maximální alokované částky,

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

VD KLABAVA ZABEZPEČENÍ VD PŘED ÚČINKY EXTRÉMNÍCH POVODNÍ A MOŽNOSTI EFEKTIVNĚJŠÍHO VYUŽÍVÁNÍ DISPONIBILNÍHO RETENČNÍHO PROSTORU NÁDRŽE

VD KLABAVA ZABEZPEČENÍ VD PŘED ÚČINKY EXTRÉMNÍCH POVODNÍ A MOŽNOSTI EFEKTIVNĚJŠÍHO VYUŽÍVÁNÍ DISPONIBILNÍHO RETENČNÍHO PROSTORU NÁDRŽE VD KLABAVA ZABEZPEČENÍ VD PŘED ÚČINKY EXTRÉMNÍCH POVODNÍ A MOŽNOSTI EFEKTIVNĚJŠÍHO VYUŽÍVÁNÍ DISPONIBILNÍHO RETENČNÍHO PROSTORU NÁDRŽE VD KLABAVA PROTECTION THE DAM BEFORE EXTREME FLOODS IMPACT AND EVENTUALITIES

Více

Povodňová ochrana v evropském kontextu, plnění požadavků směrnice EU o vyhodnocení a zvládání povodňových rizik v ČR

Povodňová ochrana v evropském kontextu, plnění požadavků směrnice EU o vyhodnocení a zvládání povodňových rizik v ČR Povodňová ochrana v evropském kontextu, plnění požadavků směrnice EU o vyhodnocení a zvládání povodňových rizik v ČR Karel Drbal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582,

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

Zápis z 9. jednání pracovní skupiny č. 2 projektu DOPSIT

Zápis z 9. jednání pracovní skupiny č. 2 projektu DOPSIT Zápis z 9. jednání pracovní skupiny č. 2 projektu DOPSIT Datum jednání: 09. 06. 2014 Čas jednání: 13:00 Místo jednání: Pracovní skupina: 2 Integrace dopravy Jednací místnosti č. 314 (stará budova) Centra

Více

METODIKA SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ DOPRAVNÍCH KONFLIKTŮ

METODIKA SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ DOPRAVNÍCH KONFLIKTŮ METODIKA SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ DOPRAVNÍCH KONFLIKTŮ Metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů Říjen 2013 Výstup řešení projektu: Příjemce projektu: Řešitel: Další účastník: Další řešitel:

Více

Reservoirs influence on floods in the Elbe basin

Reservoirs influence on floods in the Elbe basin Reservoirs influence on floods in the Elbe basin Jan Kubát Czech Hydrometeorological Institute kubat@chmi.cz Schema of the Czech Labe basin reservoirs Reservoir River Year of operation List of reservoirs

Více

Centrální databáze nežádoucích událostí

Centrální databáze nežádoucích událostí Centrální databáze nežádoucích událostí srovnání zdravotnických zařízení 4.čtvrtletí 2009 Kabinet veřejného zdravotnictví 3.lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Obsah Centrální databáze nežádoucích

Více

PRŮCHOD POVODNĚ V ČERVNU 2013 VLTAVSKOU KASKÁDOU

PRŮCHOD POVODNĚ V ČERVNU 2013 VLTAVSKOU KASKÁDOU PRŮCHOD POVODNĚ V ČERVNU 2013 VLTAVSKOU KASKÁDOU VLTAVA RIVER CASCADE DURING THE FLOOD IN JUNE 2013 Tomáš Kendík, Karel Březina Abstrakt: Povodňová situace, kterou bylo zasaženo území povodí Vltavy na

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ VLTAVSKÉ KASKÁDY A MANIPULAČNÍ ŘÁD VD ORLÍK - POŽADAVKY STAROSTŮ MĚST A OBCÍ DOLNÍHO POVLTAVÍ

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ VLTAVSKÉ KASKÁDY A MANIPULAČNÍ ŘÁD VD ORLÍK - POŽADAVKY STAROSTŮ MĚST A OBCÍ DOLNÍHO POVLTAVÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ VLTAVSKÉ KASKÁDY A MANIPULAČNÍ ŘÁD VD ORLÍK - POŽADAVKY STAROSTŮ MĚST A OBCÍ DOLNÍHO POVLTAVÍ VHS PROJEKT, s.r.o., 11/2015 Vypracovala: Ing. Hana Píšová Kontroloval: Ing. Martin Jakoubek

Více

12/27 Peněžní prostředky určené na programy prevence před povodněmi

12/27 Peněžní prostředky určené na programy prevence před povodněmi Věstník NKÚ, kontrolní závěry 329 12/27 Peněžní prostředky určené na programy prevence před povodněmi Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

Jak jsou plněny požadavky Povodňové směrnice EU v ČR?

Jak jsou plněny požadavky Povodňové směrnice EU v ČR? Jak jsou plněny požadavky Povodňové směrnice EU v ČR? Pavla Štěpánková, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i. Praha, 28.5. 2014 Osnova 1. Právní rámec, koncepční přístupy 2. Předběžné vyhodnocení

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 5 8 Ing. Boris Popesko,

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů N á v r h ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

6. STRATEGIE A ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE

6. STRATEGIE A ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE 6.1. Plánovací nástroje veřejné správy V České republice zatím není legislativně kodifikován institut integrovaného plánování. Fungují zde paralelně dva plánovací subsystémy pro formulování a prosazování

Více

Příloha P.1 Mapa větrných oblastí

Příloha P.1 Mapa větrných oblastí Příloha P.1 Mapa větrných oblastí P.1.1 Úvod Podle metodiky Eurokódů se velikost zatížení větrem odvozuje z výchozí hodnoty základní rychlosti větru, definované jako střední rychlost větru v intervalu

Více

Metodické pokyny a návody. Metodický pokyn. odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní

Metodické pokyny a návody. Metodický pokyn. odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní Metodické pokyny a návody 2. Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní ÚVODEM Zákonné ustanovení 41 zákona č.138/73 Sb., o vodách (vodní

Více

EVA VOLNÁ MARTIN KOTYRBA MICHAL JANOŠEK VÁCLAV KOCIAN

EVA VOLNÁ MARTIN KOTYRBA MICHAL JANOŠEK VÁCLAV KOCIAN Doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D. RNDr. Michal Janošek, Ph.D. Mgr. Václav Kocian UMÌLÁ INTELIGENCE Rozpoznávání vzorù v dynamických datech Praha 2014 Anotace: Cílem knihy je

Více

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry. Pracovní návrh. Praha

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry. Pracovní návrh. Praha Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry Pracovní návrh Praha prosinec 2014 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí Vršovická1442/65, Praha

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FA VUT V BRNĚ PRO ROK 2014 BRNO

Více

Ministerstvo zemědělství investuje do protipovodňových opatření Petr Bendl, ministr zemědělství Aleš Kendík, náměstek ministra

Ministerstvo zemědělství investuje do protipovodňových opatření Petr Bendl, ministr zemědělství Aleš Kendík, náměstek ministra Ministerstvo zemědělství investuje do protipovodňových opatření Petr Bendl, ministr zemědělství Aleš Kendík, náměstek ministra tisková konference 13. srpna 2012 Ministerstvo zemědělství Katastrofální povodně

Více

Protipovodňová opatření pro období 2007 2013 v gesci Ministerstva zemědělství. Seminář k prevenci před povodněmi Liberecký kraj 7.

Protipovodňová opatření pro období 2007 2013 v gesci Ministerstva zemědělství. Seminář k prevenci před povodněmi Liberecký kraj 7. Protipovodňová opatření pro období 2007 2013 v gesci Ministerstva zemědělství Seminář k prevenci před povodněmi Liberecký kraj 7. července 2009 Obsah prezentace: Rekapitulace současných dotačních titulů

Více

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití. 1. Obecné podmínky

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití. 1. Obecné podmínky 89 Příloha č. 10 k zákonu č.../2008 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití [podle 102 odst. 3 zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 2 ŘÍZENÍ RIZIK V DISTRIBUCI LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ Mgr. et Mgr. Ivona Pěničková 3 Požadavky na řízení rizik Zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) Distributor

Více

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů PROPAGACE KURZŮ PROJEKTU ESF NA OBORU V - SPOLUPRÁCE S TUZEMSKÝMI I ZAHRANIČNÍMI UNIVERSITAMI, SPOLUPRÁCE S PRAXÍ, VÝUKA Hydraulika a hydrologie pro PP 3.r. bc. studia (Příloha č. 28) Hydraulika a hydrologie

Více

Metodický návod odboru vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství a odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí

Metodický návod odboru vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství a odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49 296/2003-7320 Ministerstvo životního prostředí Č.j.: 4089/OOV/03 Metodický návod odboru vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství a odboru ochrany vod Ministerstva

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.30 Červen 2014 ČSN 12 7010 Vzduchotechnická zařízení Navrhování větracích a klimatizačních zařízení Obecná ustanovení Design of ventilation and air conditioning systems

Více

Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS. Infrastruktura pro podporu inovací v regionu Prahy. Širší shrnutí

Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS. Infrastruktura pro podporu inovací v regionu Prahy. Širší shrnutí Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Infrastruktura pro podporu inovací v regionu Prahy Širší shrnutí S využitím odborných diskusí je definován pojem regionální infrastruktury pro podporu inovací

Více

POČÍTAČOVÁ SIMULACE JAKO NÁSTROJ OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍ LINKY

POČÍTAČOVÁ SIMULACE JAKO NÁSTROJ OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍ LINKY 134 Ing. Luděk Volf e-mail: ludek.volf@fs.cvut.cz Ing. Libor Beránek e-mail: libor.beranek@fs.cvut.cz Ing. Petr Mikeš e-mail: p.mikes@fs.cvut.cz Ing. Igor Vilček, Ph.D. Katedra manažmentu a ekonomiky SjF

Více

ODVODNENÍ URBANIZOVANÝCH ÚZEMÍ - KONCEPČNÍ PRÍSTUP

ODVODNENÍ URBANIZOVANÝCH ÚZEMÍ - KONCEPČNÍ PRÍSTUP ODVODNENÍ URBANIZOVANÝCH ÚZEMÍ - KONCEPČNÍ PRÍSTUP. Hlavní autor/koordinátor: Ing. Vladimír Krejčí, DrSc., EAWAG Dubendorf/Zurich, Spoluautofi: Prof. Dr. Willi Gujer, ETH/EAWAG Zurich Prof. Ing. Petr Grau,

Více

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu Milan Talich, Filip Antoš, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára

Více

Přehled kvalifikace a referencí odborného garanta řešení 02/2014

Přehled kvalifikace a referencí odborného garanta řešení 02/2014 Přehled kvalifikace a referencí odborného garanta řešení 02/2014 Příjmení, jméno, titul: Fuchs, Pavel, doc., Ing., CSc. Projektová, profesní, technicko-inženýrská a akademická činnost Realizované technické

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

FAKTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ EXPERIMENTŮ PŘI ÚPRAVĚ VODY

FAKTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ EXPERIMENTŮ PŘI ÚPRAVĚ VODY Citace Štrausová K., Dolejš P.: Faktorové plánování a hodnocení experimentů při úpravě vody. Sborník konference Pitná voda 2010, s.95-100. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 FAKTOROVÉ

Více

Metodika zajištění bezpečnosti historických vodních děl při povodních

Metodika zajištění bezpečnosti historických vodních děl při povodních Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI) Metodika zajištění bezpečnosti historických vodních děl při povodních Identifikační kód projektu: DF11P01OVV009 Průvodní zpráva k

Více

Bezpečnost chemických výrob N111001. Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz

Bezpečnost chemických výrob N111001. Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Bezpečnost chemických výrob N111001 Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Analýza rizika Vymezení pojmu riziko Metody analýzy rizika Struktura rizika spojeného s výrobou

Více

Změny krajiny povodí Olšového potoka od 18. století do současnosti a návrh jeho revitalizace aneb praktické využití GIS pro návrhy revitalizací toků

Změny krajiny povodí Olšového potoka od 18. století do současnosti a návrh jeho revitalizace aneb praktické využití GIS pro návrhy revitalizací toků Změny krajiny povodí Olšového potoka od 18. století do současnosti a návrh jeho revitalizace aneb praktické využití GIS pro návrhy revitalizací toků Autor: Dagmar NAJMANOVÁ Vedoucí výzkumu: Ing. Jitka

Více

ČÁST V ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ. STV GROUP a.s. Žitná 45 110 00 Praha 1 Tel.: 274 012 201

ČÁST V ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ. STV GROUP a.s. Žitná 45 110 00 Praha 1 Tel.: 274 012 201 ČÁST V ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ Bezpečnostní program STV GROUP sklad Mantov Část V Strana 1 z 5 Obsah: 1 Závěrečné shrnutí... 1.1 Hodnocení účinnosti ochranných a bezpečnostních opatření... 4 1.2 Organizační

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Pokyn k vypracování absolventské práce

Pokyn k vypracování absolventské práce Pokyn k vypracování absolventské práce 1 Cíle absolventské práce Absolventská práce je vyvrcholením vyššího odborného studia. Student v ní prokazuje celkovou odbornou úroveň i připravenost pro vlastní

Více

ÚVODNÍ ČÁST TEXTOVÁ ČÁST. II. plánovací období (2016-2021)

ÚVODNÍ ČÁST TEXTOVÁ ČÁST. II. plánovací období (2016-2021) ÚVODNÍ ČÁST TEXTOVÁ ČÁST II. plánovací období (2016-2021) Pořizovatel: Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje Pivovarské

Více

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.6. Vyjádření míry povodňového ohrožení území

Více

[podle 102 odst. 1 písm. g) a j) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů]

[podle 102 odst. 1 písm. g) a j) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů] Ministerstvo zemědělství Č.j.: 3374/07-16300 Metodický pokyn pro organizační zabezpečení provádění zákona č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007, přílohy č. 11 Závazná pravidla

Více

DYNAMIKA PODNEBÍ JIŽNÍ MORAVY VE VZTAHU K VYMEZENÍ KLIMATICKÝCH REGIONŮ

DYNAMIKA PODNEBÍ JIŽNÍ MORAVY VE VZTAHU K VYMEZENÍ KLIMATICKÝCH REGIONŮ DYNAMIKA PODNEBÍ JIŽNÍ MORAVY VE VZTAHU K VYMEZENÍ KLIMATICKÝCH REGIONŮ Jaroslav Rožnovský, Petra Fukalová, Filip Chuchma, Tomáš Středa Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 1. 3. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Metodický pokyn č. 24/99 odboru ochrany vod MŽP. k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní (Věstník MŽP č. 4/1999)

Metodický pokyn č. 24/99 odboru ochrany vod MŽP. k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní (Věstník MŽP č. 4/1999) Metodický pokyn č. 24/99 odboru ochrany vod MŽP k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní (Věstník MŽP č. 4/1999) ÚVODEM Zákonné ustanovení 41 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění

Více

Přijímací řízení na Fakultě životního prostředí

Přijímací řízení na Fakultě životního prostředí Přijímací řízení na Fakultě životního prostředí Ve dnech 22. a 23. ledna 2016 jsou na celé ČZU v Praze dny otevřených dveří. Zájemci budou mít možnost prohlédnout si prostory Fakulty životního prostředí

Více

Mezinárodní spolupráce v ochraně před povodněmi

Mezinárodní spolupráce v ochraně před povodněmi Mezinárodní spolupráce v ochraně před povodněmi Teritoriální úroveň -celosvětová spolupráce (agencie OSN-vládní úrovni mezinárodní organizace, asociace na nevládní úrovni -regionální spolupráce Evropa

Více

Bezpečnost z pohledu legislativy ČR

Bezpečnost z pohledu legislativy ČR České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní Bezpečnost z pohledu legislativy ČR doc. Ing. Martin Leso, Ph.D. 7. Konference SŽDC České Budějovice 10.11.2015 ČVUT FD Činnosti v oblasti zkoušení

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Votruba Ladislav, prof. Ing. Dr., DrSc.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Votruba Ladislav, prof. Ing. Dr., DrSc. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Votruba Ladislav, prof. Ing. Dr., DrSc. (1934-1994) Inventář NAD č. 711 evidenční pomůcka č. 180 Šťovíček Jan Praha 1997 Prof. ing. dr. Ladislav

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 2. srpna 2013

VYHLÁŠKA. ze dne 2. srpna 2013 č. 252/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. srpna 2013 o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Více

Malé vodní zdroje energie jako součást energetické soběstačnosti obce

Malé vodní zdroje energie jako součást energetické soběstačnosti obce Malé vodní zdroje energie jako součást energetické soběstačnosti obce v. 4.0 EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ SimulTURB Rolling Fluid Machine Turbine

Více

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2003

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2003 Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2003 Přínos pro společnost Česká společnost pro mechaniku byla v roce 2003 organizována ve 3 místních pobočkách (Brno, Liberec, Plzeň) s ústředím v

Více

Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění

Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění Czech Phycology, Olomouc, 2: 115-124, 22 115 Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění Changes of the trophic potential and

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M. Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA Øízení rizik ve firmách a jiných organizacích 3., rozšíøené a aktualizované

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny projektu DOPSIT

Zápis z jednání pracovní skupiny projektu DOPSIT Zápis z jednání pracovní skupiny projektu DOPSIT Datum jednání: 28.6.2013 Čas jednání: 10.30 12.00 hod Místo jednání: CDV, Líšeňská 33a Pracovní skupina: PS1 Doprava ve městech 1. Kontrola zápisu z jednání

Více

Informace o projektu APSYS

Informace o projektu APSYS Informace o projektu APSYS Název projektu: Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond, přes MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum

Více

Sledování změn obsahu volného aktivního chloru při dopravě pitné vody

Sledování změn obsahu volného aktivního chloru při dopravě pitné vody Sledování změn obsahu volného aktivního chloru při dopravě pitné vody Ing. Kateřina Slavíčková, Prof. Ing. Alexander Grünald, Csc., Ing. Marek Slavíček Katedra zdravotního inženýrství, Fakulta stavební,

Více

VYHLÁŠKA ze dne 18. března 2010 o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

VYHLÁŠKA ze dne 18. března 2010 o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení Strana 918 Sbírka zákonů č. 79 / 2010 Částka 28 79 VYHLÁŠKA ze dne 18. března 2010 o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

VYBRANÉ NÁSTROJE ZAJIŠTĚNOSTI ÚDRŽBY

VYBRANÉ NÁSTROJE ZAJIŠTĚNOSTI ÚDRŽBY ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 VYBRANÉ NÁSTROJE ZAJIŠTĚNOSTI ÚDRŽBY Materiály z 32. setkání odborné skupiny pro spolehlivost Praha, září 2008 OBSAH Základní nástroje pro

Více

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Bc. Eva DOHNÁLKOVÁ Česká zemědělská univerzita v Praze, Studijní a informační centrum dohnalko@sic.czu.cz PhDr. Hana LANDOVÁ, Ph.D. Česká zemědělská

Více

Záznam z jednání Programového výboru Komise pro plánování v oblasti vod ze dne 14. 11. 2013

Záznam z jednání Programového výboru Komise pro plánování v oblasti vod ze dne 14. 11. 2013 kategorie leden * * Záznam z jednání Programového výboru Komise pro plánování v oblasti vod ze dne 14. 11. 2013 * Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Problematika SEA pro NPP a PDP 2. Odsouhlasení

Více

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako věcně příslušný správní orgán. vydává

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako věcně příslušný správní orgán. vydává Ing. Josef Nistler ředitel odboru ochrany vod V Praze dne. března 2015 Čj.: /ENV/15 Vyřizuje: Telefon: Email: Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako věcně příslušný

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje a další činnosti v roce 2010

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje a další činnosti v roce 2010 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Program výzkumu a vývoje a další činnosti v roce 2010 PRAHA 2010 Obsah: PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE A DALŠÍ ČINNOSTI V ROCE 2010...

Více

ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI EXISTUJÍCÍCH VD ZA POVODNÍ

ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI EXISTUJÍCÍCH VD ZA POVODNÍ ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI EXISTUJÍCÍCH VD ZA POVODNÍ ALTERNATIVE REMEDIAL MEASURES TO ACHIEVE FLOOD SAFETY OF EXISTING DAMS Pavel Křivka, Ivan Beran Abstrakt: Povodí Labe, státní podnik

Více

Vliv interakce daňových a dávkových systémů na zvýšení motivace k participaci na trhu práce a na rodinné chování

Vliv interakce daňových a dávkových systémů na zvýšení motivace k participaci na trhu práce a na rodinné chování Vliv interakce systémů na zvýšení motivace k participaci na trhu práce a na rodinné chování Závěrečná zpráva k projektu MPSV HC 185/10 Vysoká škola ekonomická v Praze prosinec 1. Příjemce a řešitel Název

Více

Financování protipovodňových opatření z národních zdrojů od roku 2007

Financování protipovodňových opatření z národních zdrojů od roku 2007 Financování protipovodňových opatření z národních zdrojů od roku 2007 odbor programového financování ve vodním hospodářství MZe Teplice 8. 3. 2007 Vláda 15. 11. 2006 schválila 15,2 mld. Kč na léta 2007

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět VIZP K141 FSv ČVUT. Vodní toky. Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět VIZP K141 FSv ČVUT. Vodní toky. Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie Předmět VIZP K141 FSv ČVUT Vodní toky Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. http://hydraulika.fsv.cvut.cz/vin/prednasky.htm Přirozené vodní toky K141

Více

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020 České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Ministerstvo zemědělství Řídící orgán Operačního programu Rybářství Vás vítá na odborném semináři

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - 2. zasedání GSŘ, Herbertov, 24.-25. 9. 2012 -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - 2. zasedání GSŘ, Herbertov, 24.-25. 9. 2012 - WP17: Agregáty s dělením toku výkonu Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku České vysoké učení technické v Praze, zodpov. osoba Gabriela Achtenová. Členové konsorcia podílející se na pracovním

Více

Integrace ergonomie do výuky na enýrství. Ing. Světla Fišerová, Ph.D.

Integrace ergonomie do výuky na enýrství. Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Integrace ergonomie do výuky na Fakultě bezpečnostn nostního inženýrstv enýrství Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Výuka ergonomie je koncepčně podřízena současnému vědeckému poznání i potřebám technické praxe

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY PŘÍPRAVNÉ PRÁCE SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PŘÍPRAVNÝCH PRACÍCH PLÁNU OBLASTI POVODÍ BEROUNKY Povodí Vltavy, státní podnik oddělení plánování v oblasti vod prosinec 2007 1 Souhrnná zpráva

Více

2. Stávající pozice SDO v integrovaném systému Svoz stavebních odpadů: Sběrné dvory:

2. Stávající pozice SDO v integrovaném systému Svoz stavebních odpadů: Sběrné dvory: STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY V RÁMCI INTEGROVANÉHO SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE IN THE FRAME OF INTEGRATED WASTE MANAGEMENT SYSTEM Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., Mgr. Michal

Více

Metody inventarizace a hodnocení biodiverzity stromové složky

Metody inventarizace a hodnocení biodiverzity stromové složky ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta lesnická a dřevařská Metody inventarizace a hodnocení biodiverzity stromové složky Methods for inventory and biodiversity evaluation of tree layer SBORNÍK ZE

Více

VYUŽITÍ MAPLE V ZÁVĚREČNÝCH PRACÍCH NA FAKULTĚ PODNIKATELSKÉ VUT V BRNĚ

VYUŽITÍ MAPLE V ZÁVĚREČNÝCH PRACÍCH NA FAKULTĚ PODNIKATELSKÉ VUT V BRNĚ VYUŽITÍ MAPLE V ZÁVĚREČNÝCH PRACÍCH NA FAKULTĚ PODNIKATELSKÉ VUT V BRNĚ Zuzana Chvátalová 1 Abstrakt: V příspěvku jsou uvedeny dvě ukázky využití systému Maple, v bakalářské a diplomové práci, při analýze

Více

ská - Technická univerzita Ostrava Asociace technických diagnostiků ČR o.s. conference

ská - Technická univerzita Ostrava Asociace technických diagnostiků ČR o.s. conference 27. mezinárodn rodní vědecká konference 27 th International scientific conference DIAGO 2008 TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA STROJŮ A VÝROBNÍCH ZAŘÍZEN ZENÍ Technical diagnostics of machines and Manufacturing equipment

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (KONEČNÝ NÁVRH)

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (KONEČNÝ NÁVRH) PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (KONEČNÝ NÁVRH) Srpen 2009 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. ÚVODNÍ INFORMACE O PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD... 5 3. POSTUP ZPRACOVÁNÍ PLÁNU... 9 3.1. Přípravné práce... 9 3.2.

Více

Měření spokojenosti zákazníka s kvalitou logistického procesu

Měření spokojenosti zákazníka s kvalitou logistického procesu Téma 6 Měření spokojenosti zákazníka s kvalitou logistického procesu Spokojený a loajální (vracející se) zákazník na jedné straně a zisk a spokojenost akcionářů na straně druhé. Zákazník posuzuje úroveň

Více