Laserový skenovací systém LORS vývoj a testování přesnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laserový skenovací systém LORS vývoj a testování přesnosti"

Transkript

1 Laserový skenovací systém LORS vývoj a testování přesnosti Ing. Bronislav Koska Ing. Martin Štroner, Ph.D. Doc. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. ČVUT Fakulta stavební Praha Článek popisuje laserový skenovací systém LORS, jeho konstrukci, matematické řešení a první testování přesnosti. Systém je vhodný pro skenování menších předmětů nejen z oblasti archeologie. Úvod Při řešení grantového projektu GA ČR 03/02/0357 Moderní optoelektronické metody topografie ploch byl vyvinut prototyp laserového a optického rotačního skeneru LORS pro snímání malých předmětů. Byly vytvořeny algoritmy pro měření a jeho zpracování. Dále bylo zpracováno softwarové zabezpečení pro měření a vyhodnocení a také výroba a sestavení prototypu. Prokázala se funkčnost a vyhovující přesnost zařízení na příkladech dokumentace drobných předmětů. Na toto řešení navazuje další zdokonalení prototypu, kalibrace a zpracování. V rámci grantového projektu 205/04/398 Využití 3D skenerů v geodézii a památkové péči bylo realizováno prostorové kalibrační bodové pole (kalibrační klec), které je stacionární, je součástí systému a umožňuje měnit pozici kamery v závislosti na skenovaném předmětu a jeho tvaru, protože určení prvků vnitřní i vnější orientace je možné v kterékoli fázi měření ve spojení s novým postupem jejich určení Direktní Lineární Transformací (DLT) včetně opravy z distorze objektivu kamery. 2 Popis systému Systém LORS je laserový a optický rotační 3D skener a byl v první fázi navržen pro skenování malých předmětů. Původní systém se skládal ze tří základních hardwarových komponent - digitální kamery, laserového modulu a točny. Digitální kamera je přesně umístěna na teodolitu a jsou u ní známy prvky vnitřní orientace. Laserový modul vytváří laserovou rovinu. Točna je charakterizována, v rámci požadované přesnosti, konstantní úhlovou rychlostí. Prostorový bod je definován průsečíkem stopy laserové roviny na předmětu a optické přímky, která je daná snímkovými souřadnicemi stopy z digitální kamery. Více o konfiguraci původního systému v []. V novém řešení byla změněna metoda určení prvků vnitřní a vnější orientace digitální kamery. K tomu účelu byla vytvořena tzv. kalibrační klec s dvaceti body. Digitální kamera může být umístěna v libovolné vhodné poloze a její prvky orientace jsou určovány DLT. V novém řešení byla využita vhodnější digitální kamera s vyšším fyzickým rozlišením. Ostatní hardwarové prvky zůstaly zachovány. Model nového řešení systému LORS (obr. ).

2 obr. - Model nového řešení systému LORS Principem systému LORS je stále protnutí laserové roviny a optické přímky definované snímkovými souřadnicemi laserové stopy na předmětu. Ve výpočtu průsečíku nevystupuje nyní rovnice optické přímky explicitně, ale je obsažena v rovnicích DLT. Z hlediska 3D souřadnic bodu se tedy jedná o řešení tří lineárních rovnic o třech neznámých (dvou rovnic DLT a rovnice roviny). 2. Hardwarové řešení systému LORS 2.. Laserový modul Laserový modul vytváří laserovou rovinu. V současnosti je využíván laser DPGL- 3005L-45 (výkon 5mW, vlnová délka 532nm), který přímo vytváří laserovou rovinu. Šířka laserové roviny je přibližně 3 mm. To způsobuje chyby v určení krajů zaměřovaných předmětů a při vyhodnocení detailních změn v topografii zaměřované plochy Točna Točna je charakterizována, v rámci požadované přesnosti, konstantní úhlovou rychlostí. Při měření je nutné točnu urovnat tak, aby její osa rotace byla přesně svislá a následně určit její polohu Digitální kamera Jak již bylo výše zmíněno, byla zakoupena nová a vhodnější digitální kamera Lumenera LU20 (fyzické rozlišení/frekvence snímkování - 280x024/6 fps). Kamera podporuje progresivní (neprokládané) snímkování. Další výhodou této kamery oproti dřívějšímu řešení je přímé propojení kamery k PC přes USB port a také ukládání snímků bez komprese. Tato kamera je umístěna do libovolné vhodné pozice na fotografickém stativu Velbon CX-444 a prvky její orientace jsou určeny ze snímkových souřadnic bodů kalibrační klece. V systému je také používána standardní digitální videokamera Panasonic NV- GS20EG. Její zavedení bylo podpořeno grantem CTU Při jejím použití bylo nutné 2

3 softwarově odstranit několik problémů, z nichž nejzávažnější bylo prokládané snímkování a obdélníkový tvar pixelu. U kamery byla také testována stabilita prvků vnitřní orientace, výsledky provedených experimentů dokazují plnou použitelnost této kamery v novém řešení systému LORS (více viz.[2]) Kalibrační klec V novém řešení určení prvků orientace digitální kamery se využívá tzv. kalibrační klec. Jedná se o síť dvaceti vlícovacích bodů umístěných kolem točny (zaměřovaného předmětu). Prakticky je klec vytvořena z tenkých kovových tyčí, na nichž jsou v rozích a dalších místech umístěny destičky s nalepenými značkami bodů (obr. 2). obr. 2 - Kalibrační klec a přípravek Kalibrační klec slouží k výpočtu parametrů DLT, ve kterých jsou obsaženy jak prvky vnitřní orientace (kalibrace kamery) tak prvky vnější orientace (konfigurace LORS). 3 Měření a jeho zpracování Měření probíhá tak, že se kamerou snímá sekvence snímků zachycující pohyb objektu na točně. Z takto získaných dat se počítají prvky vnitřní a vnější orientace kamery a s jejich využitím dále měřené body na objektu v profilu signalizovaném laserovou stopou. Po měření je třeba pro zjednodušení zpracování převést data na jednotlivé snímky a doplnit souborem s upřesňujícími údaji o časovém indexu a souborem určujícím pořadí snímků. Pro kameru Lumenera byl sestaven program, který zachytává snímaná data do RAM paměti PC a po skončení skenování je ukládá na harddisk přímo v požadovaném formátu (Martin Štroner). Pro vyhodnocení je třeba znát prostorové vlícovacích souřadnice bodů stabilizovaných na kalibrační kleci, koeficienty rovnice laserové roviny a souřadnice osy rotace přesně horizontované točny ve stejné souřadnicové soustavě. Pro určení koeficientů rovnice laserové roviny a souřadnic osy rotace točny podle MNČ lze použít knihovnu SPATFIG (Bronislav Koska). 3

4 Kromě určení orientace kamery, které je podrobněji popsáno dále, je třeba také určit dobu otočky točny, což se provádí ze získané sekvence snímků. 3. Určení prvků vnitřní a vnější orientace kamery Oproti původnímu záměru vzhledem ke složitosti kalibrace kamery upevněné na teodolitu byl změněn systém určení prvků vnitřní a vnější orientace. Nově je používána kalibrace pomocí DLT, která je velice výhodná vzhledem k časové nenáročnosti, lze ji provádět při každém měření z kteréhokoli snímku sekvence a to umožňuje využívat pro měření různé kamery bez větších problémů. DLT neodděluje prvky vnější a vnitřní orientace, zobrazení je realizováno matematickými vztahy () a (2). L X + L2 Y + L3 Z + L4 x =, L9 X + L0 Y + L Z + () L5 X + L6 Y + L7 Z + L8 y =, L X + L Y + L Z + (2) 9 0 kde X, Y, Z jsou prostorové (geodetické) souřadnice vlícovacích bodů, x a y souřadnice snímkové, zde body stabilizované na kalibrační kleci. L až L jsou koeficienty DLT. Z těchto vztahů lze vypočítat prvky vnitřní a vnější orientace, bližší podrobnosti lze nalézt např. v [3]. Vzhledem k používaným digitálním kamerám a předpokládané kvalitě jejich objektivů jsou vztahy využívány rozšířené o korekci radiální distorze ve tvaru L X+ L Y+ L Z+ L L9 X+ L0 Y+ L Z+ L5 X+ L6 Y+ L7 Z+ L y = kr 0 + kr + kr 2 y y 0 L X+ L Y+ L Z ( 0 2 ) ( 0) x = kr + kr + kr x x 9 0 ( ) ( ) 2 2 r = x x + y y, 0 0 ( ) ( ), (3), (4) kde k 0, k, k 2 jsou koeficienty postihující radiální distorzi, r vzdálenost bodu od hlavního snímkového bodu o souřadnicích x 0, y 0. Výsledkem současného určení prvků vnitřní a vnější orientace je koeficientů DLT, 3 koeficienty popisující radiální distorzi a souřadnice hlavního snímkového bodu. Minimální počet vlícovacích bodů je tedy 7. Pro výpočet byl sestaven program DLT3k (Martin Štroner), výpočet se provádí iteračně metodou nejmenších čtverců a jeho součástí je výpočet polohy hlavního snímkového bodu a koeficientů radiální distorze [4]. Stabilizace cílů na kalibrační kleci je provedena tak, že lze využít automatické vyhledávání středu terčů implementované v programu Odečítač (Martin Štroner) a tím velmi urychlit určování snímkových souřadnic včetně zápisu do souboru. Výsledkem určení prvků vnitřní a vnější orientace je koeficientů DLT, 3 koeficienty popisující radiální distorzi a poloha hlavního snímkového bodu. Spolu s rovnicí světelné roviny vytvářené laserem jsou to všechny potřebné parametry pro určení prostorové polohy bodů řezu. 3.2 Určení prostorových souřadnic bodů na objektu První fází určení souřadnic bodů profilu je určení snímkových souřadnic pixelů, které zachycují stopu laseru na objektu, druhou fází je pak určení snímkových souřadnic středů 4

5 laserové stopy. Obě dvě fáze řeší program Powok 2.0 (Martin Štroner), určení snímkových souřadnic hledaných pixelů je na základě metody vylepšeného prahování, popsané např. v [5], střed stopy je určován jako řádkový průměr vyhodnocených pixelů s možností filtrování, pokud je mezi vyhodnocenými pixely mezera. Dále je třeba vypočítat prostorové souřadnice bodů profilu a podle časové souřadnice (čas pořízení snímku) je pootočit kolem středu otáčení točny tak, aby se body jednotlivých profilů rozprostřely zpět z bodů profilů do bodů tělesa. Výpočet prostorových souřadnic je výpočet průsečíku paprsku daného snímkovou souřadnicí, středem vstupní pupily objektivu kamery (zprostředkováno koeficienty DLT) a světelné roviny dané rovnicí (A X + B Y + C Z + D = 0). Řešený vztah lze triviálními úpravami sestavit z rovnic pro DLT () a (2) a rovnice roviny, přičemž je vhodné vstupující snímkové souřadnice předem opravit o korekci z distorze. x L9 L x L0 L2 x L L3 X x L4 y L9 L5 y L0 L6 y L L 7 Y y L + 8 = 0 A B C Z D (5) Výpočet je řešen programem DLTR2XYZ (Martin Štroner) včetně opravy snímkových souřadnic o distorzi. Výsledkem výpočtu jsou prostorové souřadnice ležící ve světelné rovině. Vzhledem k horizontaci točny je pootočení jednotlivých profilů realizováno pouze kolem osy Z, tj. dle známého vztahu ( ω) ( ω) ( ) ( ) XO cos sin 0 X Y = sin ω cos ω 0 Y O Z O 0 0 Z. (6) Výpočet je řešen programem Scanner (Bronislav Koska). Výsledkem výpočtů jsou prostorové (geodetické 3D) souřadnice bodů objektu, tzv. mračno bodů. 4 Testování přesnosti 4. Kalibrační přípravek Pro potřeby posouzení přesnosti upraveného skenovacího systému LORS byl vytvořen kalibrační přípravek, který se skládá z 6 totožných koulí trvanlivě upevněných na duralových tyčích (obr. 2). 4.2 Určení konfigurace LORS, kalibrační klece a kalibračního přípravku Konfigurace systému LORS (laserová rovina, točna), kalibrační klec a kalibrační přípravek byly určena prostorovým protínáním vpřed z úhlů s použitím totálních stanic Topcon GPT 2006 (směrodatná odchylka měření úhlů dle DIN 8723 je 0,008 gon). Rozborem přesnosti byl určen odhad směrodatné odchylky průsečíku pro danou konfiguraci (s x = s y = 0,5 mm, s z = 0,2 mm). Stejným způsobem byl určen také odhad směrodatné odchylky délky mezi takto určenými body. Ten je díky velkým korelačním závislostem výrazně nižší (s d = 0,08 mm). 5

6 4.3 Testování metody DLT Nejprve byla ověřena vhodnost využití metody DLT. Byl proveden výpočet jejích parametrů jen z části dostupných bodů (0 bodů) a pro ostatní známé body byly s jejím využitím vypočteny snímkové souřadnice. Tyto souřadnice byly porovnány se souřadnicemi odečtenými přímo na snímku. Výsledná směrodatná odchylka byla 0,29 pixelu. Tento výsledek svědčí o vhodnosti použité metody. 4.4 Testování celého systému LORS Posledním krokem bylo testování přesnosti celého systému LORS zaměřením kalibračního přípravku. Vzniklé mračno bodů bylo proloženo koulemi s daným poloměrem podle MNČ s využitím veřejné knihovny tříd a funkcí k prokládání geometrických primitiv v prostoru SPATFIG (více viz. [6]). Jako nejlepší metoda posouzení dosažené přesnosti se jeví využití podobnostní transformace v prostoru (mezi středy 6-ti koulí kalibračního přípravku). Nejprve byla testována kamera Panasonic NV-GS20EG. Směrodatná odchylka jednotková podobnostní transformace je s 0 = 0,20 mm. To je v souladu s průměrnou chybou v délce mezi středy kružnic, která je pro body - až -6 rovna 0,36 mm. Po zavedení do systému byla za stejných podmínek testovaná i kamera Lumenera LU20. Směrodatná odchylka jednotková podobnostní transformace je s 0 = 0,47 mm. Průměrná chyba v délce mezi středy kružnic je 0,37 mm. Další metodou k ověření přesnosti může být posouzení směrodatné odchylky jednotkové, která je výstupem z proložení mračna bodů koulí. Její hodnota vlastně představuje kvadratický průměr vzdáleností naměřených bodů od proložené plochy. Tato veličina, stejně jako kovarianční matice vyrovnaných neznámých, by byla teoreticky zcela správná pouze v případě, že by váha všech měření (všech souřadnic u všech bodů) byla stejná a nebo by byla přesně známá jejich kovarianční matice. Stejnou váhu všech měření bohužel není možné zaručit a kovarianční matice není pro toto nové řešení LORS doposud přesně známá. Přesto lze i tyto výsledky pro orientaci uvést: Tab. Kulový Panasonic NV-GS20EG Lumenera LU20 terč č. Počet bodů s 0 [mm] Počet bodů s 0 [mm] 328 0, , , , , , , , , , , ,053 Stejnou orientační váhu lze přisoudit také odhadům směrodatných odchylek vyrovnaných neznámých (v tomto případě souřadnic středu koule). U obou kamer vychází směrodatná odchylka pro všechny tři souřadnice u všech kalibračních koulí velmi podobná. Tato hodnota je u provedeného experimentu pro kameru Panasonic přibližně 0,06 mm a pro kameru Lumenera 0,09 mm. Zajímavé je porovnání přesnosti, které je dosaženo jednotlivými kamerami. Přestože kamera Lumenera má vyšší fyzické rozlišení, výsledky z ní se jeví paradoxně jako méně přesné. Lze však říci, vyšší počet pixelů vyhodnocované laserové stopy na skenovaném předmětu a tedy při vyhodnocení využívaný aritmetický průměr ve výsledku svou 6

7 subpixelovou přesností smazává vliv vyššího rozlišení a zároveň také překračuje přesnost, kterou v celém systému dovolují ostatní komponenty, hlavně pak točna. 5 Závěr Výsledkem dosavadního vývoje je laserový a optický rotační skener LORS, který je vhodný pro skenování menších předmětů, do velikosti max. 0,4 m. Průběžnou inovací byl systém zdokonalen do současné podoby, který určuje polohu bodu se směrodatnou odchylku v jedné souřadnici do 0,5 mm. Výhodou systému je také možnost využití více různých kamer a to i současně, jejich kalibrace se realizuje na základě provedeného měření. Do budoucna je plánováno testování případného využití digitálního projektoru k vytvoření ideálně široké stopy laserové roviny na předmětu. Dále dokončené experimenty nasvědčují k tomu, že stávající točna způsobuje největší chyby ve výsledných souřadnicích. To je pravděpodobně způsobeno nepříliš kvalitním vyhotovením (z hlediska stability osy rotace a úhlové rychlosti). Proto byla zadána k výrobě nová točna, která bude lépe splňovat požadavky na stabilitu a také bude využitelná pro další vývoj systému LORS. Článek byl zpracován v rámci grantového projektu GA ČR 205/04/398 Využití 3D skenerů v geodézii a památkové péči. Literatura [] KOSKA, B. KŘEMEN, T. ŠTRONER, M. POSPÍŠIL, J. KAŠPAR, M.: Development of Rotation Scanner, Testing of Laser Scanners. In: Proceedings of the 3rd International Conference on Engineering Surveying and FIG Regional Conference for Central and Eastern Europe INGEO 2004 in Bratislava [CD-ROM]. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, [2] KOSKA, B.: Testing Possibilities of Using a Standard Digital Camera at Laser and Optic Rotating Scanner. Investigating Method to Evaluate Accuracy of 3D Scanning Systems. In: Proceedings of Workshop Praha: ČVUT, [3] PAVELKA, K.: Fotogrammetrie vyd. Praha: ČVUT, s. ISBN [4] ŠTRONER, M. : Měření statických a dynamických charakteristik strojních a stavebních prvků soubor rozborů, postupů a prostředků. [Disertační práce]. ČVUT v Praze, Fakulta stavební, [5] ŠTRONER, M. - POSPÍŠIL, J. : Neměřická digitální kamera při dynamickém měření přetvoření. Stavební obzor. 200, roč. 0, č. 3, s ISSN [6] KOSKA, B., 2004: Veřejná knihovna tříd a funkcí SPATFIG a její aplikace. In: Proceedings of JUNIORSTAV Odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí [CD-ROM]. Brno: VUT Brno fakulta stavební,

SOFTWARE NA ZPRACOVÁNÍ MRAČEN BODŮ Z LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ. Martin Štroner, Bronislav Koska 1

SOFTWARE NA ZPRACOVÁNÍ MRAČEN BODŮ Z LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ. Martin Štroner, Bronislav Koska 1 SOFTWARE NA ZPRACOVÁNÍ MRAČEN BODŮ Z LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ SOFTWARE FOR PROCESSING OF POINT CLOUDS FROM LASER SCANNING Martin Štroner, Bronislav Koska 1 Abstract At the department of special geodesy is

Více

VEŘEJNÁ KNIHOVNA TŘÍD A FUNKCÍ SPATFIG A JEJÍ APLIKACE

VEŘEJNÁ KNIHOVNA TŘÍD A FUNKCÍ SPATFIG A JEJÍ APLIKACE VEŘEJNÁ KNIHOVNA TŘÍD A FUNKCÍ SPATFIG A JEJÍ APLIKACE PUBLIC LIBRARY OF CLASSES AND FUNCTIONS SPATFIG AND ITS APPLICATION Bronislav Koska, Ing., ČVUT, FSv, K154 - Katedra speciální geodézie, Thákurova

Více

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6a Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčovací sítě) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6a Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčovací sítě) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6a Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčovací sítě) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G říjen 2014 1 7. POLOHOVÉ VYTYČOVACÍ SÍTĚ Vytyčení je součástí realizace

Více

KONTROLA PŘESNOSTI VÝROBY S VYUŽITÍM MATLABU

KONTROLA PŘESNOSTI VÝROBY S VYUŽITÍM MATLABU KONTROLA PŘESNOSTI VÝROBY S VYUŽITÍM MATLABU Ing. Vladislav Matějka, Ing. Jiří Tichý, Ing. Radovan Hájovský Katedra měřicí a řídicí techniky, VŠB-TU Ostrava Abstrakt: Příspěvek se zabývá možností využít

Více

Metodika zpřístupnění digitalizovaných glóbů webovou mapovou službou

Metodika zpřístupnění digitalizovaných glóbů webovou mapovou službou Metodika zpřístupnění digitalizovaných glóbů webovou mapovou službou Klára Ambrožová, Jan Havrlant, Ondřej Böhm, Milan Talich Realizováno z programového projektu DF11P01OVV021: Program aplikovaného výzkumu

Více

SOFTWARE PRO ANALÝZU LABORATORNÍCH MĚŘENÍ Z FYZIKY

SOFTWARE PRO ANALÝZU LABORATORNÍCH MĚŘENÍ Z FYZIKY SOFTWARE PRO ANALÝZU LABORATORNÍCH MĚŘENÍ Z FYZIKY P. Novák, J. Novák, A. Mikš Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V rámci přechodu na model strukturovaného

Více

Obsluha měřicích zařízení kontaktní metody

Obsluha měřicích zařízení kontaktní metody T E C H N I C K Á U N I V E R Z I T A V L I B E R C I FAKULTA STROJNÍ KATEDRA VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ A AUTOMATIZACE Obsluha měřicích zařízení kontaktní metody Ing. Petr Keller, Ph.D. Ing. Petr Zelený, Ph.D.

Více

Staré mapy TEMAP - elearning

Staré mapy TEMAP - elearning Staré mapy TEMAP - elearning Modul 1 Digitalizace Ing. Markéta Potůčková, Ph.D. 2013 Přírodovědecká fakulta UK v Praze Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Obsah Digitalizace starých map a její

Více

ení tvaru a polohy laserového svazku

ení tvaru a polohy laserového svazku Původní metoda určen ení tvaru a polohy laserového svazku dálkoměru Ing. Bronislav Koska prof. Ing. Jiří Pospíš íšil, CSc. Katedra speciáln lní geodézie Fakulta stavební ČVUT v Praze Obsah prezentace Úvod

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Alexander Vachuška ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ STUDIJNÍ PROGRAM GEODÉZIE A KARTOGRAFIE STUDIJNÍ OBOR

Více

Digitální komory pro pozemní fotogrammetrii měřické komory semiměřické komory neměřické komory fotoaparáty speciální komory

Digitální komory pro pozemní fotogrammetrii měřické komory semiměřické komory neměřické komory fotoaparáty speciální komory fotogrammetrii (1) Digitální měřické komory pro pozemní fotogrammetrii Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 6

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 6 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 6 Lubomír Vašek Zlín 2013 Obsah... 3 1. Základní pojmy... 3 2. Princip rastrové reprezentace... 3 2.1 Užívané

Více

Seznámení s moderní přístrojovou technikou Laserové skenování

Seznámení s moderní přístrojovou technikou Laserové skenování Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

NUMERICKÉ ŘEŠENÍ VIBROIZOLACE STROJE

NUMERICKÉ ŘEŠENÍ VIBROIZOLACE STROJE NUMERICKÉ ŘEŠENÍ VIBROIZOLACE STROJE Jiří Vondřich., Radek Havlíček. Katedra mechaniky a materiálů, Fakulta elektrotechnická, ČVUT Praha Abstract Vibrace stroje způsobují nevyvážené rotující části stroje,

Více

Mobilní mapovací systém

Mobilní mapovací systém Mobilní mapování Mobilní mapovací systém terminologický slovník VUGTK: zařízení určené k bezkontaktnímu podrobnému měření z mobilního prostředku, které se využívá k inventarizaci nemovitého majetku, monitorování

Více

SYLABUS 6. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE

SYLABUS 6. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE SYLABUS 6. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčovací sítě, Polohové vytyčování) 3. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. listopad 2015

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE název předmětu Geodézie v podzemních prostorách 10 úloha/zadání U1-U2/190-4 název úlohy Připojovací

Více

Program Denoiser v1.4 (10.11.2012)

Program Denoiser v1.4 (10.11.2012) Program Denoiser v1.4 (10.11.2012) doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D., ČVUT Fakulta stavební, Praha Anotace Program pro potlačení šumu v datech 3D skenování na základě využití okolních dat prokládáním bivariantními

Více

DOKUMENTACE HISTORICKÝCH ARTEFAKTŮ S VYUŽITÍM BLÍZKÉ FOTOGRAMMETRIE USE OF CLOSE RANGE PHOTOGRAMMETRY FOR DOCUMENTATION OF HISTORICAL ARTEFACTS.

DOKUMENTACE HISTORICKÝCH ARTEFAKTŮ S VYUŽITÍM BLÍZKÉ FOTOGRAMMETRIE USE OF CLOSE RANGE PHOTOGRAMMETRY FOR DOCUMENTATION OF HISTORICAL ARTEFACTS. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV GEODÉZIE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF GEODESY DOKUMENTACE HISTORICKÝCH ARTEFAKTŮ S VYUŽITÍM BLÍZKÉ FOTOGRAMMETRIE

Více

Porovnání obsahu normy ISO 230-1:2012 a ČSN ISO 230-1:1998

Porovnání obsahu normy ISO 230-1:2012 a ČSN ISO 230-1:1998 Datum vydání zprávy: 11.2.2013 Druh zprávy: průběžná Číslo zprávy: V-13-001 Publikovatelnost: veřejná NÁZEV ZPRÁVY Porovnání obsahu normy ISO 230-1:2012 a ČSN ISO 230-1:1998 PROJEKT VUT.12.01 ZpusStroj

Více

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 5 Z GEODÉZIE 1

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 5 Z GEODÉZIE 1 SYLABUS PŘEDNÁŠKY 5 Z GEODÉZIE 1 (Měření délek) 1. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. říjen 2015 1 Geodézie 1 přednáška č.5 MĚŘENÍ DÉLEK Podle

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav konstruování Ing. Aneta Zatočilová MĚŘENÍ A VYHODNOCOVÁNÍ PŘÍMOSTI OSY ROTAČNÍCH VÝKOVKŮ POMOCÍ FOTOGRAMMETRIE A ANALÝZY OBRAZU MEASUREMENT

Více

IMPLEMENTACE AUTOMATIZOVANÉHO MĚŘENÍ HRTF V MATLABU

IMPLEMENTACE AUTOMATIZOVANÉHO MĚŘENÍ HRTF V MATLABU IMPLEMENTACE AUTOMATIZOVANÉHO MĚŘENÍ HRTF V MATLABU O. Šupka, F. Rund, J. Bouše Katedra radioelektroniky, fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze, Česká republika Abstrakt Tento příspěvek

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4106 Zemědělská specializace Studijní obor: Pozemkové úpravy a převody nemovitostí Katedra: Katedra krajinného managementu

Více

Letecké laserové skenování v ČR a možnosti využití dat. pro dokumentaci historické těžby nerostných surovin

Letecké laserové skenování v ČR a možnosti využití dat. pro dokumentaci historické těžby nerostných surovin Letecké laserové skenování v ČR a možnosti využití dat pro dokumentaci historické těžby nerostných surovin Karel Pavelka ČVUT v Praze, Fakulta stavební, E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz Česká republika započala

Více

Dvoukroková metoda kalibrace digitální kamery s využitím nelineárních transformací

Dvoukroková metoda kalibrace digitální kamery s využitím nelineárních transformací Dvoukroková metoda kalibrace digitální kamery s využitím nelineárních transformací The two-step method calibration of digital camera utilizing non-linear transformation V. Obr, B. Koska* vitezslav.obr@fsv.cvut.cz

Více

Bezkontaktní měření vzdálenosti optickými sondami MICRO-EPSILON

Bezkontaktní měření vzdálenosti optickými sondami MICRO-EPSILON Laboratoř kardiovaskulární biomechaniky Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Fakulta strojní, ČVUT v Praze Bezkontaktní měření vzdálenosti optickými sondami MICRO-EPSILON 1 Měření: 8. 4. 2008 Trubička:

Více

spsks.cz Část druhá - Praxe Technologie řízení robotického ramena Zpracováno v rámci projektu CZ.1.07/3,2, 10/04.0024 financovaného z fondů EU

spsks.cz Část druhá - Praxe Technologie řízení robotického ramena Zpracováno v rámci projektu CZ.1.07/3,2, 10/04.0024 financovaného z fondů EU Část druhá - Praxe Technologie řízení robotického ramena Zpracováno v rámci projektu CZ.1.07/3,2, 10/04.0024 financovaného z fondů EU kapitola 3 Obsah 9 Úvod... 37 10 Metodika... 38 10.1 Úprava vstupních

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Inženýrská geodézie II /5 Analýza deformací školní rok

Více

Pozemní laserové skenování. Doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc.

Pozemní laserové skenování. Doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc. Pozemní laserové skenování Doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc. Laserové skenování Technologie pro bezkontaktní určování prostorových souřadnic s následujícím 3D modelování a vizualizací skenovaných objektů.

Více

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 10 Z GEODÉZIE 1

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 10 Z GEODÉZIE 1 SYLABUS PŘEDNÁŠKY 10 Z GEODÉZIE 1 (Souřadnicové výpočty 4, Orientace osnovy vodorovných směrů) 1. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. prosinec

Více

STUDIUM HLADINOVÉHO ELEKTROSTATICKÉHO

STUDIUM HLADINOVÉHO ELEKTROSTATICKÉHO STUDIUM HLADINOVÉHO ELEKTROSTATICKÉHO ZVLÁKŇOVÁNÍ J. Kula, M. Tunák, D. Lukáš, A. Linka Technická Univerzita v Liberci Abstrakt V posledních letech se uplatňuje výroba netkaných, nanovlákenných vrstev,

Více

Praktická geometrická optika

Praktická geometrická optika Praktická geometrická optika Václav Hlaváč České vysoké učení technické v Praze Centrum strojového vnímání (přemosťuje skupiny z) Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky Fakulta elektrotechnická,

Více

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE OPTIKA OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE - jeden z nejstarších oborů yziky - studium světla, zákonitostí jeho šíření a analýza dějů při vzájemném působení světla a látky SVĚTLO elektromagnetické vlnění λ = 380 790

Více

Geodézie pro stavitelství KMA/GES

Geodézie pro stavitelství KMA/GES Geodézie pro stavitelství KMA/GES ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Ing. Martina Vichrová, Ph.D. vichrova@kma.zcu.cz Vytvoření materiálů bylo podpořeno prostředky

Více

Obsah. Úvod 15. Vše potřebné o psaní a plánování 27. Oddíl I Preprodukce

Obsah. Úvod 15. Vše potřebné o psaní a plánování 27. Oddíl I Preprodukce Kapitola 1 Úvod 15 Jaké vybavení je zapotřebí? 18 Co to je digitální video? 18 Co znamená digitalizace? 20 Proč digitální video? 21 O čem se v knize dočtete 23 Část 1: Preprodukce 23 Část 2: Produkce 23

Více

Příloha P.1 Mapa větrných oblastí

Příloha P.1 Mapa větrných oblastí Příloha P.1 Mapa větrných oblastí P.1.1 Úvod Podle metodiky Eurokódů se velikost zatížení větrem odvozuje z výchozí hodnoty základní rychlosti větru, definované jako střední rychlost větru v intervalu

Více

Kalibrační proces ve 3D

Kalibrační proces ve 3D Kalibrační proces ve 3D FCC průmyslové systémy společnost byla založena v roce 1995 jako součást holdingu FCC dodávky komponent pro průmyslovou automatizaci integrace systémů kontroly výroby, strojového

Více

Měření horizontálních a vertikálních úhlů Úhloměrné přístroje a jejich konstrukce Horizontace a centrace Přesnost a chyby v měření úhlů.

Měření horizontálních a vertikálních úhlů Úhloměrné přístroje a jejich konstrukce Horizontace a centrace Přesnost a chyby v měření úhlů. Měření horizontálních a vertikálních úhlů Úhloměrné přístroje a jejich konstrukce Horizontace a centrace Přesnost a chyby v měření úhlů Kartografie přednáška 10 Měření úhlů prostorovou polohu směru, vycházejícího

Více

Technické dílo roku 2014

Technické dílo roku 2014 Technické dílo roku 2014 Význam monitoringu pro zastavení posunů pažící konstrukce AC Kačerov. Abstrakt: Tento článek popisuje postup geodetického monitoringu při výstavbě administrativní budovy AC Kačerov.

Více

ANALÝZA MĚŘENÍ TVARU VLNOPLOCHY V OPTICE POMOCÍ MATLABU

ANALÝZA MĚŘENÍ TVARU VLNOPLOCHY V OPTICE POMOCÍ MATLABU ANALÝZA MĚŘENÍ TVARU VLNOPLOCHY V OPTICE POMOCÍ MATLABU J. Novák, P. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán software pro počítačovou simulaci

Více

6.17. Mapování - MAP. 1) Pojetí vyučovacího předmětu

6.17. Mapování - MAP. 1) Pojetí vyučovacího předmětu 6.17. Mapování - MAP Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 6 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího předmětu a)

Více

Optické měřicí 3D metody

Optické měřicí 3D metody Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Optické měřicí 3D metod Michal Pochmon Olomouc 212 Oponent: RNDr. Tomáš Rössler Ph.D. Publikace bla připravena v rámci projektu Investice do rozvoje

Více

Hodnocení snímacích systému souřadnicových měřicích strojů Evaluation sensing systems CMM

Hodnocení snímacích systému souřadnicových měřicích strojů Evaluation sensing systems CMM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŢENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŢENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Údaje k předkládaným výsledkům pro kontrolu do RIV

Údaje k předkládaným výsledkům pro kontrolu do RIV Údaje k předkládaným výsledkům pro kontrolu do RIV Nové moderní metody neinvazního průzkumu památkových objektů č. DF13P01OVV02 programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)

Více

2 Základy práce v matematickém programu Sage

2 Základy práce v matematickém programu Sage VYUŽITÍ MATEMATICKÉHO PROGRAMU SAGE V ANALÝZE REDISTRIBUČNÍCH SYSTÉMŮ MUŽÍKOVÁ, Karolína, (SK) Abstrakt. Matematický program Sage je volně dostupný software, který je určený pro matematické výpočty a grafická

Více

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory Optické vlákna patří k nejmodernějším přenosovým médiím. Jejich vysoká přenosová kapacita a nízký útlum jsou hlavní výhody, které je staví před

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky DIPLOMOVÁ PRÁCE Studie možností sběru a zpracování podrobných 3D dat pro účely památkové péče Plzeň 29 Bc. Monika Hrádková Prohlášení

Více

ZAŘÍZENÍ MAGNETICKÉHO CHLAZENÍ NA ČVUT FAKULTĚ STROJNÍ

ZAŘÍZENÍ MAGNETICKÉHO CHLAZENÍ NA ČVUT FAKULTĚ STROJNÍ 11 th conference on Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow - ES 2012 June 13-15, 2012, Srni, Czech Republic ZAŘÍZENÍ MAGNETICKÉHO CHLAZENÍ NA ČVUT FAKULTĚ STROJNÍ TUČEK Antonín (TechSoft

Více

Laserové skenování ve speciálních průmyslových aplikacích. 1. Plošné monitorování dynamických deformací vrat plavební komory

Laserové skenování ve speciálních průmyslových aplikacích. 1. Plošné monitorování dynamických deformací vrat plavební komory Laserové skenování ve speciálních průmyslových aplikacích Ing. Bronislav Koska, Ing. Tomáš Křemen, prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc., Ing. Martin Štroner, Ph.D.. Katedra speciální geodézie Fakulta stavební

Více

Video měřící mikroskop pro přesné měření ve 3 osách

Video měřící mikroskop pro přesné měření ve 3 osách Video měřící mikroskop pro přesné měření ve 3 osách 50 let zkušeností Vysoká přesnost,dobrý poměr výkon cena Kvalita a jednoduchost při měření Kompaktní,robustní systém VISION Engineering s zde uplatnil

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

ROZPOZNÁVÁNÍ AKUSTICKÉHO SIGNÁLU ŘEČI S PODPOROU VIZUÁLNÍ INFORMACE

ROZPOZNÁVÁNÍ AKUSTICKÉHO SIGNÁLU ŘEČI S PODPOROU VIZUÁLNÍ INFORMACE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií ROZPOZNÁVÁNÍ AKUSTICKÉHO SIGNÁLU ŘEČI S PODPOROU VIZUÁLNÍ INFORMACE AUTOREFERÁT DISERTAČNÍ PRÁCE 2005 JOSEF CHALOUPKA

Více

České vysoké učení technické

České vysoké učení technické České vysoké učení technické Fakulta stavební obor geodézie a kartografie TESTOVÁNÍ VYBRANÝCH PARAMETRŮ DÁLKOMĚRŮ TOTÁLNÍCH STANIC S VYUŽITÍM PŮVODNÍ FOTOGRAMMETRICKÉ METODY Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

K přesnosti volného stanoviska

K přesnosti volného stanoviska K přesnosti volného stanoviska MDT Doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D., ČVUT Fakulta stavební, Praha Abstrakt Článek se zabývá rozborem přesnosti a vyvozením obecnějších závěrů pro přesnost určení souřadnic

Více

CFD analýza článkových čerpadel v turbínovém režimu

CFD analýza článkových čerpadel v turbínovém režimu CFD analýza článkových čerpadel v turbínovém režimu Jiří Šoukal 1, Milan Sedlář 2 Anotace Současné možnosti numerického modelování jsou velmi silné. Umožňují modelovat proudové poměry v celém interiéru

Více

6.1 Základní pojmy. 6.1.1 Zákonné měřicí jednotky.

6.1 Základní pojmy. 6.1.1 Zákonné měřicí jednotky. 6. Měření úhlů. 6.1 Základní pojmy 6.1.1 Zákonné měřicí jednotky. 6.1.2 Vodorovný úhel, směr. 6.1.3 Svislý úhel, zenitový úhel. 6.2 Teodolity 6.2.1 Součásti. 6.2.2 Čtecí pomůcky optickomechanických teodolitů.

Více

Popis poloprovozu měření a vyhodnocení měření s IBIS-S

Popis poloprovozu měření a vyhodnocení měření s IBIS-S Popis poloprovozu měření a vyhodnocení měření s IBIS-S Michal Glöckner, Filip Antoš, Milan Talich, Ondřej Böhm, Lubomír Soukup, Jan Havrlant, Miroslava Závrská, Jakub Šolc Obsah 1. Návrh měřícího postupu...

Více

GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY

GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY Jiří Šebesta Ústav radioelektroniky, Fakulta elektroniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Úvod: 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Odporové senzory teploty (například Pt100, Pt1000) použijeme pokud chceme měřit velmi přesně teplotu v rozmezí přibližně 00 až +

Více

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MĚŘICKÝ SNÍMEK PRVKY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ORIENTACE CHYBY SNÍMKU

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MĚŘICKÝ SNÍMEK PRVKY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ORIENTACE CHYBY SNÍMKU SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MĚŘICKÝ SNÍMEK PRVKY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ORIENTACE CHYBY SNÍMKU MĚŘICKÝ SNÍMEK Základem měření je fotografický snímek, který je v ideálním případě

Více

Vytyčovací sítě (1) VYTYČOVACÍ SÍTĚ. Polohové a výškové vytyčovací sítě. Primární systém (PS)

Vytyčovací sítě (1) VYTYČOVACÍ SÍTĚ. Polohové a výškové vytyčovací sítě. Primární systém (PS) Vytyčovací sítě (1) VYTYČOVACÍ SÍTĚ Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

Systém kompaktních kamer SBOC-M

Systém kompaktních kamer SBOC-M technické údaje Stanovení problému Moderní automatizační zařízení jsou většinou navržena pro rychlou výrobu, kterou lidské oko může sotva sledovat. Nevýhoda vysokého tempa: Seřizovači a servisní technici

Více

Euklidovský prostor Stručnější verze

Euklidovský prostor Stručnější verze [1] Euklidovský prostor Stručnější verze definice Eulidovského prostoru kartézský souřadnicový systém vektorový součin v E 3 vlastnosti přímek a rovin v E 3 a) eprostor-v2, 16, b) P. Olšák, FEL ČVUT, c)

Více

Cyklické změny v dynamice sluneční konvektivní zóny

Cyklické změny v dynamice sluneční konvektivní zóny Cyklické změny v dynamice sluneční konvektivní zóny P. Ambrož, Astronomický ústav AVČR, Ondřejov, pambroz @asu.cas.cz Abstrakt Na základě analýzy rozsáhlého materiálu evoluce fotosférických pozaďových

Více

9. Umělé osvětlení. 9.1 Základní veličiny. e. (9.1) I =. (9.6)

9. Umělé osvětlení. 9.1 Základní veličiny. e. (9.1) I =. (9.6) 9. Umělé osvětlení Umělé osvětlení vhodně doplňuje nebo cela nahrauje denní osvětlení v případě jeho nedostatku a tím přispívá ke lepšení rakové pohody člověka. Umělé osvětlení ale potřebuje droj energie,

Více

Hodnocení kvality optických přístrojů III

Hodnocení kvality optických přístrojů III Hodnocení kvality optických přístrojů III Ronchiho test Potřeba testovat kvalitu optických přístrojů je stejně stará jako optické přístroje samy. Z počátečních přístupů typu pokus-omyl v polovině 18. století

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Inženýrská geodézie II 1/5 Určení nepřístupné vzdálenosti

Více

MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV

MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV Návody do cvičení předmětu Grafické systémy II Oldřich Učeň Martin Janečka Ostrava 2011 Tyto studijní materiály

Více

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D. Fakulta stavební ČVUT v Praze 1 Úvod Při přesných inženýrsko geodetických

Více

Astronomická pozorování

Astronomická pozorování KLASICKÁ ASTRONOMIE Astronomická pozorování Základní úloha při pozorování nějakého děje, zejména pohybu těles je stanovení jeho polohy (rychlosti) v daném okamžiku Astronomie a poziční astronomie Souřadnicové

Více

Kalibrace kamery pro proužití ve skenovací profilometrii

Kalibrace kamery pro proužití ve skenovací profilometrii Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra experimentální fyziky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kalibrace kamery pro proužití ve skenovací profilometrii Vypracoval: Michal Skřipský Studijní program:

Více

VÝSLEDKYVÝVOJEAUTONOMNÍ MAPOVACÍVZDUCHOLODĚ

VÝSLEDKYVÝVOJEAUTONOMNÍ MAPOVACÍVZDUCHOLODĚ VÝSLEDKYVÝVOJEAUTONOMNÍ MAPOVACÍVZDUCHOLODĚ Ing. B. Koska, Ph.D., Ing. J. Jon Katedra speciální geodézie Fakulta stavební České vysoké učení technické v Praze Telč Listopad 2014 Obsah Seznámení s projektem

Více

PODŘÍZNUTÍ PŘI BROUŠENÍ TVAROVÝCH DRÁŽEK

PODŘÍZNUTÍ PŘI BROUŠENÍ TVAROVÝCH DRÁŽEK Transfer inovácií 5/009 009 PODŘÍZNUTÍ PŘI BROUŠENÍ TVAROVÝCH DRÁŽEK Prof. Ing. Karel Jandečka, CSc. Katedra technologie obrábění, FST, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, 306 4, Plzeň, ČR e-mail: jandecka@kto.zcu.cz

Více

Fotogrammetrické 3D měření deformací dálničních mostů typu TOM

Fotogrammetrické 3D měření deformací dálničních mostů typu TOM Fotogrammetrické 3D měření deformací dálničních mostů typu TOM Ing. Karel Vach CSc., s.r.o. Archeologická 2256, 155 00 Praha 5 http://www.eurogv.cz 1 Objekt SO 208 2 Technické zadání: - provést zaměření

Více

Analýza dynamiky pádu sportovní branky, vč. souvisejících aspektů týkajících se materiálu

Analýza dynamiky pádu sportovní branky, vč. souvisejících aspektů týkajících se materiálu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická katedra řídicí techniky Technická 2, 166 27 Praha 6 13. listopadu 2009 Analýza dynamiky pádu sportovní branky, vč. souvisejících aspektů týkajících

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV GEODÉZIE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF GEODESY TESTOVÁNÍ SYSTÉMU PRO ASTRONOMICKÉ URČOVÁNÍ POLOHY MAAS-1 TESTING

Více

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky Způsob výroby Dodací podmínky ČS E 10025 4 září 2005 Způsob výroby volí výrobce..

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Geometrie pro FST 1. Pomocný učební text

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Geometrie pro FST 1. Pomocný učební text Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Geometrie pro FST 1 Pomocný učební text František Ježek, Marta Míková, Světlana Tomiczková Plzeň 29. srpna 2005 verze 1.0 Předmluva

Více

Otázky z kapitoly Stereometrie

Otázky z kapitoly Stereometrie Otázky z kapitoly Stereometrie 10. února 015 Obsah 1 Krokované příklady (0 otázek) 1 Metrické vlastnosti (30 otázek) 1.1 Obtížnost 1 (16 otázek)....................................... 1. Obtížnost (14

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY PROGRAMOVÁNÍ

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě.

EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy (ITS) Označení poloh pro geografické databáze Část 3:

Více

Úloha č. 1 : TROJÚHELNÍK. Určení prostorových posunů stavebního objektu

Úloha č. 1 : TROJÚHELNÍK. Určení prostorových posunů stavebního objektu Václav Čech, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 008 Úloha č. 1 : TROJÚHELNÍK Určení prostorových posunů stavebního objektu Zadání : Zjistěte posun bodu P do P, umístěného na horní terase Stavební fakulty.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ INFRAM a.s., Česká republika VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU Řešitel Objednatel Ing. Petr Frantík, Ph.D. Ústav stavební

Více

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu Milan Talich, Filip Antoš, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára

Více

SPECIFICKÝCH MIKROPROGRAMOVÝCH ARCHITEKTUR

SPECIFICKÝCH MIKROPROGRAMOVÝCH ARCHITEKTUR EVOLUČNÍ NÁVRH A OPTIMALIZACE APLIKAČNĚ SPECIFICKÝCH MIKROPROGRAMOVÝCH ARCHITEKTUR Miloš Minařík DVI4, 2. ročník, prezenční studium Školitel: Lukáš Sekanina Fakulta informačních technologií, Vysoké učení

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Testování programu PhotoScan pro tvorbu 3D modelů objektů. Ing. Tomáš Jiroušek

Testování programu PhotoScan pro tvorbu 3D modelů objektů. Ing. Tomáš Jiroušek Testování programu PhotoScan pro tvorbu 3D modelů objektů Ing. Tomáš Jiroušek Obsah Rozlišovací schopnost použitých fotoaparátů Kalibrace určení prvků vnitřní orientace Objekty pro testování Testování

Více

SEZNÁMENÍ S PROJEKTEM AMA AUTONOMOUS MAPPING AIRSHIP

SEZNÁMENÍ S PROJEKTEM AMA AUTONOMOUS MAPPING AIRSHIP SEZNÁMENÍ S PROJEKTEM AMA AUTONOMOUS MAPPING AIRSHIP Bronislav Koska*, Tomáš Křemen*, Vladimír Jirka** *Katedra speciální geodézie, Fakulta stavební ČVUT v Praze **ENKI, o.p.s. Obsah Porovnání metod sběru

Více

Studentská tvůrčí činnost. O letu volejbalového míče při podání

Studentská tvůrčí činnost. O letu volejbalového míče při podání Studentská tvůrčí činnost O letu volejbalového míče při podání Jan Dumek Vedoucí práce : Prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc O letu volejbalového míče při podání Jan Dumek Abstrakt Práce se zabývá pozorováním

Více

Praktická geometrická optika

Praktická geometrická optika Praktická geometrická optika Václav Hlaváč České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, katedra kybernetiky Centrum strojového vnímání http://cmp.felk.cvut.cz/ hlavac, hlavac@fel.cvut.cz

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu matematika Vyučovací předmět má časovou dotaci čtyři hodiny týdně v prvním ročníku, pět hodin týdně ve druhém až pátém ročníku, pět hodin týdně v šestém ročníku a čtyři

Více

LBP, HoG Ing. Marek Hrúz Ph.D. Plzeň Katedra kybernetiky 29. října 2015

LBP, HoG Ing. Marek Hrúz Ph.D. Plzeň Katedra kybernetiky 29. října 2015 LBP, HoG Ing. Marek Hrúz Ph.D. Plzeň Katedra kybernetiky 29. října 2015 1 LBP 1 LBP Tato metoda, publikovaná roku 1996, byla vyvinuta za účelem sestrojení jednoduchého a výpočetně rychlého nástroje pro

Více

4. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 12/25

4. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 12/25 4. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ Poslední období je vyústěním výzkumných a vývojových aktivit celého projektu. V tomto roce bylo plánováno dosažení většiny zásadních výstupů projektu, které byly na základě přístupů

Více

Začlenění historických mapových děl do systému DIKAT-P P pro upřesnění podrobné lokalizace nemovitých kulturních památek

Začlenění historických mapových děl do systému DIKAT-P P pro upřesnění podrobné lokalizace nemovitých kulturních památek Začlenění historických mapových děl do systému DIKAT-P P pro upřesnění podrobné lokalizace nemovitých kulturních památek Ing. Jana Zaoralová Únor 2004 0bsah O projektu Historická mapová díla Transformace

Více

ZAMĚŘENÍ PŘETVOŘENÍ ŽELEZNIČNÍHO MOSTU V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ

ZAMĚŘENÍ PŘETVOŘENÍ ŽELEZNIČNÍHO MOSTU V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ Komora geodetů a kartografů ZAMĚŘENÍ PŘETVOŘENÍ ŽELEZNIČNÍHO MOSTU V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ Ing. Jaroslav Braun 1 Ing. Martin Lidmila, Ph.D. 2 doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D. 1 1 Katedra speciální geodézie,

Více

9 MODERNÍ PŘÍSTROJE A TECHNOLOGIE V GEODEZII

9 MODERNÍ PŘÍSTROJE A TECHNOLOGIE V GEODEZII 9 MODERNÍ PŘÍSTROJE A TECHNOLOGIE V GEODEZII 9.1 Totální stanice Geodetické totální stanice jsou přístroje, které slouží k měření a vytyčování vodorovných a svislých úhlů, délek a k registraci naměřených

Více

ŠROUBOVÝ A PROSTOROVÝ POHYB ROTAČNĚ SYMETRICKÉHO TĚLESA

ŠROUBOVÝ A PROSTOROVÝ POHYB ROTAČNĚ SYMETRICKÉHO TĚLESA ŠROUBOVÝ A PROSTOROVÝ POHYB ROTAČNĚ SYMETRICKÉHO TĚLESA Zpracoval Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc Pojem šroubového pohybu Šroubový pohyb je definován jako pohyb, jejž lze ve vhodném referenčním bodě rozložit

Více

Výzva k předložení nabídky na zpracování dodavatelské služby: DIGITÁLNÍ TERÉNNÍ MODEL REFERENČNÍ OBLASTI PROJEKTU ARCHAEOMONTAN, č. projekt: 100099134

Výzva k předložení nabídky na zpracování dodavatelské služby: DIGITÁLNÍ TERÉNNÍ MODEL REFERENČNÍ OBLASTI PROJEKTU ARCHAEOMONTAN, č. projekt: 100099134 Výzva k předložení nabídky na zpracování dodavatelské služby: DIGITÁLNÍ TERÉNNÍ MODEL REFERENČNÍ OBLASTI PROJEKTU ARCHAEOMONTAN, č. projekt: 100099134 1. Název zakázky, kód 2. Údaje o zadavateli sídlo

Více

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015 Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015 NÁVRH A REALIZACE ALGORITMU PRO SYSTÉM LIMITNÍHO OZAŘOVÁNÍ David OCZKA Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

Více