ARGUMENTÁŘ. k církevním restitucím

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARGUMENTÁŘ. k církevním restitucím"

Transkript

1 ARGUMENTÁŘ k církevním restitucím

2 Argumentář k majetkovému vyrovnání státu a církví listopad 2012

3 Preambule Církev není nepřítel státu K právní úpravě vrácení majetku církvím se periodicky vracíme už více než 20 let. Desítky let byla v tomto státě pěstována zásada vidět v církvích historického nepřítele státu a lidu. To vyplývá i ze současné argumentace řady levicových poslanců, jejichž pohled na tento dlouhodobý problém se nezměnil. Česká republika je přitom jedinou postkomunistickou zemí, která dosud svůj vztah k církvím oboustranně přijatelným způsobem neupravila. 20 let diskusí vyústilo v unikátní dohodu státu a církví Majetkové vyrovnání je dohodou státu se 17 církvemi a náboženskými společnostmi. Nejde tedy jen o dohodu politické reprezentace, ale i o dohodu mezi těmito církevními subjekty navzájem, což je unikátní situace i z celospolečenského hlediska. O nejrůznějších návrzích a koncepcích se diskutuje už od začátku 90. let minulého století a je tedy nejvyšší čas přejít od slov k činům. Sociální demokracie vládla osm let a nebyla schopna tento problém vyřešit. Řešíme narovnání historických křivd Narovnání majetkových křivd vůči církvím a náboženským společnostem má nastolit nové majetkové vztahy mezi státem a těmito církvemi. Od konfiskace jejich majetku v roce 1948 si totiž totalitní režim sliboval především zrušení hospodářské nezávislosti církví a náboženské svobody. Kdyby tehdy komunisté majetek neukradli, nemuseli jsme dnes řešit tento problém. O to licoměrnější je dnes jejich negativismus. Církevní restituce nejsou dar Komunisté dnes v boji proti restitucím argumentují tím, že církvím nikdy majetek nepatřil, a proto jim není co vracet. Jenže oni sami nejlépe vědí, že po 25. únoru 1948 nezestátňovali majetek státu, ale církví. Nejlépe umí odpovědět na otázku, jak byli noví vlastníci zapisováni do příslušné evidence nemovitostí. Je velmi tristní, když rétoriku komunistů přebírá i ČSSD, která lživě a populisticky tvrdí, že vláda majetek církvi daruje. Vrácení ukradeného není darem, ale nápravou totalitních praktik. Jaké jsou možnosti státu Jaké jsou dnes faktické možnosti státu? 1. Dohodnout se s církvemi o rozsahu vydávaného majetku. 2. Navzdory Ústavě a legislativě provést nový a tentokrát právně důsledný akt loupeže a vyvlastnění, kterým zbavíme církve jejich majetku. 2

4 3. Navzdory posledním judikátům Ústavního soudu dále situaci neřešit a pokoušet výše zmíněnou dobrou vůli církví. Že tato cesta dříve nebo později povede k vleklým soudním sporům, je nabíledni. Druhá a třetí varianta by nás ve výsledku poškodily nejen co do pověsti právního státu a mezinárodní prestiže České republiky, ale i ekonomicky. V průběhu soudů by totiž církve s pravděpodobností hraničící s jistotou získaly valnou část svého majetku zpět. A soudní výlohy by šly za žalovanou stranou. Důvody majetkového vyrovnání s církvemi Česká republika je poslední zemí bez církevních restitucí Česká republika je poslední zemí bývalého východního bloku, která problematiku církevních restitucí ještě nevyřešila. Všechny tyto státy již restituci církevního majetku provedly, a to dokonce i země, které jinak obecné restituční principy neuplatnily nebo je uplatnily jen ve velmi omezené míře. Oprávněnost nároků církví stvrdil parlament i Ústavní soud Rozhodnutí o vrácení majetku bylo učiněno již na začátku 90. let. V roce 1991 byl do zákona o půdě přidán blokační paragraf na církevní majetek s přímým poukazem na přijetí prováděcích zákonů. Ty však nebyly do dnešních dnů přijaty. Oprávněnost církevních nároků opakovaně potvrdil i Ústavní soud. Hrozí tak vydávání majetku na základě žalob. Očekávatelná soudní řízení by znamenala pro stát další vysoké náklady. Církve budou financovány nezávisle na státu Restituce jsou předpokladem pro financování církví nezávisle na státu, který doposud platí veškeré mzdy duchovních. Na chod církví a platy duchovních vydá stát ročně téměř 1,5 miliardy korun. Pokračování plateb ze státního rozpočtu by znamenalo navyšování podpory církvím a náboženským společnostem a úhrad na platy duchovních, jejichž počet přitom stále roste. Počet duchovních roste Očekává se registrace dalších nových církví či náboženských společností, které vznikly podle nového zákona o církvích. V roce 2014 naplní podmínky pro svou registraci, která jim umožní čerpat podporu státu. Pokud by stát přikročil k vyrovnání později, musel by do tohoto procesu zahrnout i tyto nově vzniklé církve. Podle střízlivých odhadů tak mohou náklady na platy duchovních v roce 2015 dosáhnout 1,6 miliardy korun avroce 2030 to může být až 2,6 miliardy korun ročně. 3

5 Duchovní jsou v postavení státních úředníků Narovnání vztahů mezi státem a církvemi dlouhodobě řeší problém jejich vzájemného postavení. Církve přestanou být v podstatě státními organizacemi, kde jsou jejich zaměstnanci (duchovní) placeni ze státního rozpočtu jako státní úředníci. To je pro postavení státu a církví velmi nezdravé a v mezinárodním srovnání ojedinělé. Vrácení majetku bude ekonomicky výhodné Budoucí samofinancování církví nezávislých na státním rozpočtu, a tím na penězích daňových poplatníků, bude pro daňové poplatníky výhodné. Rozprostření splátek ve výši 59 miliard korun na 30 let znamená jen 0,1 procenta výdajů státního rozpočtu ročně. Fiskální výhled České republiky se započtením této částky do deficitu veřejných financí již počítá. Fiskální cíle majetkové vyrovnání neohrozí. Odblokování rozvoje měst a obcí Restituce přinesou prospěch zhruba měst a obcí. Církevní majetek nacházející se na jejich území je doposud blokován zákonem o půdě a často je ve velmi zchátralém stavu. Na blokovaných pozemcích se nesmí stavět. V některých městech a obcích se tím komplikuje rozvoj nebo stavba nových domů a bytů. Kvůli odkladům restitucí má podnik Lesy ČR blokováno 185 tisíc hektarů lesů, což představuje celých 14 procent celkové rozlohy jeho pozemků. Vedle lesů se blokace týká také asi 700 stavebních objektů. Obce takové objekty nesmějí dle vlastního uvážení využívat, a to ani v případě dobročinných účelů. Církve s majetkem hospodaří lépe než stát Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že církve s navráceným majetkem hospodaří lépe než stát. Ostatně v jejich zájmu je dobré a dlouhodobé hospodaření rozhodně více než u úředníků a politiků. Církev se může z vlastních zdrojů efektivněji postarat o památkově chráněný majetek, který podléhá řadě pravidel. Památky tedy budou dobře spravovány, aniž by na ně stát přispíval. Vznik obecně prospěšných zařízení Nyní mají církve kvůli nedostatku peněz ze státních příspěvků často problémy udržovat současný majetek. Nezávislost církví a náboženských společností na státu má nastolit nové možnosti při vlastním hospodaření. Na místě navrácených chátrajících budov budou moci vznikat například hospice či jiná sociální zařízení tradičně provozovaná církvemi. Hlavním limitem těchto aktivit jsou právě omezené zdroje, které jsou v současnosti státem církvím přidělovány. 4

6 Hrozba ztráty kredibility České republiky V případě pokračování neřešení problému církevního majetku by hrozil pokles kredibility České republiky v oblasti dodržování práva. To by se mohlo projevit například prostřednictvím vyšších úroků z dluhu. Církevní restituce by později probíhaly ve větším rozsahu, než jaký je aktuálně na stole. To s sebou nese zároveň riziko následných žalob měst a krajů na stát a žádostí o náhradu. Nelze čekat na příznivější období Vyplácení finanční náhrady za nevrácený majetek nelze navázat na momentální ekonomickou situaci, protože vývoj ekonomiky nelze předvídat. Finanční vyrovnání by se mohlo protáhnout na neurčito a ve výsledku ještě více zatížit státní rozpočet. Řešení narovnání vztahu státu a církví podrobněji Kolize s Ústavou České republiky Jestliže Listina základních práv a svobod uvádí, že církve mají svou činnost vykonávat nezávisle na státu, tak hrazení platu duchovním je zřejmě s touto zásadou v rozporu. To, že stát platí duchovní, když jejich zaměstnavatelem je církev, systémově neodpovídá právnímu řádu České republiky. O vypořádání majetku bylo rozhodnuto v roce 1991 Církve jsou v odlišném postavení od ostatních právnických osob, neboť vypořádání jejich majetku bylo přislíbeno zákonodárci v zákoně o půdě už v roce Přijetí tohoto zákona je závazkem, že bude vypořádán historický majetek církví a náboženských společností, řeholních řádů a kongregací. Na straně církví tak vzniklo legitimní očekávání jako majetkový zájem, který podléhá ochraně vlastnického práva ve smyslu čl. 11 Listiny základních práv a svobod. Toto očekávání bylo utvrzováno postoji v podstatě všech vlád, a také rozhodnutími Ústavního soudu. Bohužel v parlamentu do této doby nebyla většinová vůle příslušný zákon přijmout. Stát stále drží drtivou většinu církevního majetku Počátkem 90. let došlo k vrácení jen zlomku církevního majetku. Pouhé symbolické odškodnění nemůže naplnit nejen legitimní očekávání na straně církví, ale rovněž by nemohlo zajistit hospodářskou nezávislost církví na státu. Stát stále drží podstatnou část tohoto majetku. Majetku, na kterém církve po staletí hospodařily a ze kterého čerpaly 5

7 výnosy pro svoji duchovenskou a charitativní činnost. Tento majetek přešel na stát v důsledku zjevných křivd a stát stále financuje církve podle zákona z roku 1949, který ponechává církve v hospodářské závislosti na státu. Nálezy Ústavního soudu Majetek, který má být vypořádán, je přitom dostatečně určen, jak uvádí v plenárním nálezu ze dne 1. července 2010 Ústavní soud: Vymezení okruhu dotčeného majetku v ustanovení 29 zákona o půdě je dostatečně určité, neboť existence věcného práva (resp. pozbytí práva k majetku, jehož odejmutím byla způsobena křivda) v rozhodném období je objektivně právně průkaznou skutečností, a je nerozhodné, že státní orgány nevedou kompletní samostatný seznam dotčeného majetku, k čemuž ani není právního důvodu. Pokud nebude přijat zákon, budou se církve zřejmě o svůj majetek ucházet prostřednictvím žalob u obecných soudů. O soudním vydávání historického církevního majetku už rozhodl Ústavní soud. V nálezu ze dne 1. července 2010 Ústavní soud shledal, že nečinnost Parlamentu ČR spočívající v nepřijetí zákona, který by vypořádal historický majetek církví, je v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. V nálezu ze dne 31. března 2011 Ústavní soud určil, že zákonodárce musí církevní majetek vypořádat v časovém limitu, který odpovídá plnohodnotnému legislativnímu procesu, s tím, že jinak začne Ústavní soud o vydávání majetku rozhodovat sám. A konečně v nálezu ze dne 31. srpna 2011 Ústavní soud konstatoval, že časový limit pro zákonodárce byl již překročen a že o vrácení církevního majetku mají rozhodovat soudy. Na základě toho již Okresní soud v Bruntále rozhodl o vydání majetku ve prospěch farnosti Heřmanovice. Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva Na problematiku původního majetku církví a náboženských společností rovněž dopadá rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 22. června 2004 ve věci Broniowski, ve kterém soud konstatoval porušení čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě v důsledku nečinnosti státu, který nepřijal právním řádem předvídaný zákon, podle kterého by mohlo být rozhodnuto o odškodnění. Deklarace shody Na základě výše uvedeného byly zahájeny práce na přípravě zákona. Vládou ustavená komise, ve které byli zastoupeni představitelé Ministerstva financí, Ministerstva zemědělství, Ministerstva kultury a zástupci Věcí veřejných, vyhodnotila předchozí legislativní návrhy a připravila návrh k projednání s komisí církevní. Ještě předtím vyjednalo 6

8 Ministerstvo kultury se stávajícími 17 církvemi a náboženskými společnostmi Deklaraci shody, která zmrazila náklady na platy duchovních, hrazené státem podle zákona z roku 1949, na úrovni října 2010, bez ohledu na narůstající počet duchovních. Na společném jednání vládní a církevní komise, kterého se zúčastnili i zástupci Svazu měst a obcí, byly vyjednány věcné náležitosti pro zpracování paragrafového znění návrhu zákona. Postup při ocenění majetku Při ocenění majetku se postupovalo tak, že byly zjištěny průměrné ceny za jednotlivé druhy nemovitostí (lesní půda, zemědělská půda apod.) za celou Českou republiku, což je možné vzhledem k rovnoměrnému rozložení původního církevního majetku na území celého státu. Ceny jednotlivých druhů nemovitostí byly stanoveny na základě odborných publikací např. Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky. Rozsah historického majetku byl poté paralelně prověřován na základě podkladů od státních institucí a archivních dokumentů. Provedené ocenění bylo už v roce 2007 schváleno nejen vládní, ale i expertní komisí, ve které zasedali kromě zástupců Ministerstva kultury i zástupci Ministerstva zemědělství a Ministerstva financí. Výpočet ocenění byl rovněž prověřen nezávislou společností Ernst & Young. Majetkový nárok oceněn na 134 miliard korun Vládní komise rozhodla, že nárok církví bude uspokojen v první řadě naturálně, tedy vrácením té části bývalého církevního majetku, která je v držení státu. Ministerstvo zemědělství dodalo podklady k tomu, že tímto způsobem bude církvím vrácen majetek ve výši 75 miliard korun, převážně převodem nemovitostí ve správě Pozemkového fondu a Lesů ČR. Do částky 134 miliard korun dopočítaná částka, tedy 59 miliard korun, bude církvím uhrazena finančně ve lhůtě 30 let po 2 miliardách korun ročně. Nesplacená výše finanční náhrady bude každý rok valorizována podle míry inflace. Majetek obcí, krajů a soukromníků se nebude vydávat V položce 59 miliard korun je zahrnut bývalý majetek církví, který nebude vydáván. Zůstává nadále v majetku těch, kdo jej drží, tedy především obcím, krajům, fyzickým a právnickým osobám. Jde například o tyto nemovitosti (současný vlastník): Nemocnice Valtice (město Valtice), Nemocnice Na Františku (hlavní město Praha), 7

9 statek Nebušice (hlavní město Praha), zámek Řevnice (obec Řevnice), zámek Horní Dunajovice (obec Horní Dunajovice), zdravotní středisko Horoměřice (Středočeský kraj), Střední odborná škola vinařská ve Valticích (Jihomoravský kraj), bývalé Arcibiskupské gymnázium v Praze Bubenči (Ministerstvo vnitra), statek Horoměřice (společnost Agrivep, a. s.) a tisíce dalších. Přechodné období Aby byly zabezpečeny činnosti církví včetně sociálních, zdravotnických a vzdělávacích, bylo do zákona o majetkovém vyrovnání zařazeno tzv. přechodné období. V něm bude 17 církví a náboženských společností dostávat státní příspěvek. První tři roky bude výše tohoto příspěvku stejná jako částka, kterou dostávaly jako hospodářské zabezpečení v roce Od čtvrtého roku se bude částka každoročně o 5 % snižovat. Celkem bude přechodné období trvat 17 let tak, aby církve měly šanci vybudovat si vlastní ekonomickou základnu, která zabezpečí jejich samofinancování do budoucna. Uplatnění nároku během 12 měsíců Zákonem je jednoznačně stanovena časová hranice 12 měsíců pro uplatnění eventuálního nároku na vydání věci. Pokud nárok nebude ve lhůtě uplatněn, zaniká jednou provždy. Dále jsou v zákoně vymezeny oprávněné a povinné osoby a je určen postup pro vydávání majetku oprávněným osobám. Vrací se skutečně pouze majetek státu. Obce, kraje a soukromé osoby majetek církvím nevydávají. Ohroženy nejsou ani obecní školky nebo čističky na státních pozemcích. Důkazní břemeno na straně žadatele Ten, kdo bude žádat o konkrétní nemovitost, ve výjimečných případech i o věc movitou, musí prokázat, že byl jejím vlastníkem v rozhodném období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 a přišel o ni v důsledku majetkové křivdy. Tato hranice je neprolomitelná. Důkazní břemeno bude na straně žadatele. Obavy, že bude rozhodná hranice prolomena, jsou liché. Oprávněnost nároku bude posuzovat katastrální úřad a v konečné fázi potvrdí vydávací dohodu pozemkový úřad. Je nutné zdůraznit, že v případě majetku, který budou Pozemkový fond a Lesy ČR vydávat, se jedná o maximální rozsah vydatelného majetku. Rozsah vydaného majetku bude nižší Rozsah majetku, který bude Pozemkovým fondem a Lesy ČR skutečně vydán, bude bezpochyby nižší, už jen kvůli výjimkám upraveným v 8 návrhu zákona. Například se 8

10 nevydávají pozemky určené pro výstavbu dopravní a technické infrastruktury, pozemky, které byly po zestátnění zastavěny apod. Zákon nenapravuje josefínské reformy ani pozemkovou reformu za první republiky Zákon nemá ambice napravovat josefínské reformy. Zároveň nijak nezpochybňuje výsledky pozemkové reformy, která proběhla v době první republiky. V ní byla církvím vyvlastněna část pozemků, ale za vyvlastněné pozemky stát vždy vyplatil peněžitou náhradu. Církevní majetek byl vyvlastněn bez náhrady V roce 1947 byl přijat zákon o revizi první pozemkové reformy. Znovu se měl vyvlastnit majetek. Znovu se měla za vyvlastnění vyplatit peněžitá náhrada. Přišel však 25. únor 1948 a moc převzala KSČ. Principy právního státu přestaly platit a pozemková reforma proběhla bez vyplacení náhrad. To se dotklo jak statkářů fyzických osob, tak i církví. Zatímco bývalým statkářům a jejich potomkům už byly tyto pozemky vráceny podle zákona o půdě, církvím se majetek dosud nevrátil. Výnosy státu ze zabraného majetku jsou vyšší než výdaje na církve Je pravda, že byl přijat zákon o hospodářském zabezpečení církví, podle kterého stát hradil platy duchovních. Je však nutno dodat, že výdaje státu na platy duchovních jsou nižší než výnosy ze zabraného církevního majetku. Podle studie Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické jsou roční výnosy ze zabaveného církevního majetku zhruba 3 miliardy korun ročně, naproti tomu výdaje státu na církve dosahují zhruba 1,4 miliardy korun. Ukončení blokace církevního majetku Zákonem bude rovněž ukončena blokace církevního majetku, která je zásadní překážkou pro územní rozvoj řady měst a obcí a také překážkou pro žádosti o některé dotace vázané právě na jednoznačné vlastnické vztahy k nemovitostem. To se týká podle údajů Svazu měst a obcí zhruba měst a obcí. Duchovní jsou placeni daňovými poplatníky Stát dnes hradí platy duchovním 17 církví. V roce 1949, kdy zákon o hospodářském zabezpečení církví vstoupil v platnost, se to týkalo 10 církví. K dnešnímu dni jde o finanční náhrady i díky Deklaraci shody ve výši 1,4 miliardy korun ročně. Bez této deklarace by byly vyšší. Pokud bude zákon přijat, tato deklarace přestane platit a církve budou požadovat finance na aktuální stav duchovních. K tomu se musí připočítat i nároky církví dalších, neboť zaregistrováno je jich dalších 16. 9

11 Očekává se růst výdajů na platy duchovních V roce 2015 může nárokovat státní finance na úhradu platů duchovních dalších 9 církví a náboženských společností. Jako příklad lze uvést Hnutí Hare Krišna, církev Křesťanská společenství nebo Ústředí muslimských obcí. Přitom návrhy na registraci podávají další církve a náboženské společnosti. Podle střízlivých odhadů tak mohou náklady na platy duchovních v roce 2015 dosáhnout 1,6 miliardy korun a v roce 2030 to může být až 2,6 miliardy korun. Církve se o svůj majetek uměly starat Totalitní režim nechal řadu církevních nemovitostí zdevastovat. O pravém opaku svědčí naopak současná činnost boromejek v nemocnici pod Petřínem nebo spolupráce řádu cisterciáků, obce i státu na obnově a zpřístupnění zpustlého kláštera ve Vyšším Brodě. Obojí je možné i díky tomu, že byl těmto řádům alespoň částečně vrácen jejich majetek na začátku 90. let. Církve se o svůj majetek uměly vždy dobře starat. Na rozdíl od těch, kteří jej od nich po roce 1948 převzali. Stav tohoto majetku před rokem 1948 a po něm něco podstatného vypovídá i o kulturnosti těch, kdo za tyto akty odpovídali. Modelový příklad nakládání s církevním majetkem klášter Vyšší Brod Klášter ve Vyšším Brodě byl založen v roce 1259 z iniciativy rodu Rožmberků. Kromě klášterních lesů měl rozsáhlé hospodářské zázemí a v době první republiky patřil k největším zaměstnavatelům v regionu. V roce 1941 byl klášter poprvé v dějinách nacisty zrušen. Po roce 1945 se začal obnovovat, ale v roce 1950 byl v rámci akcí proti mužským řeholím zkonfiskován státem. V té době byl klášter nejenom duchovním stánkem, ale i prosperující hospodářskou jednotkou. Provozoval pivovar, mlékárnu, celoroční zahradnictví a byl jedním z největších zaměstnavatelů v regionu. Po roce 1989 byly zdevastované budovy kláštera, bez vyrabovaného zařízení dřívějších provozoven, vráceny řeholníkům. Ve spolupráci s obcí a krajem se podařilo klášter obnovit. Nyní provozuje malou vodní elektrárnu, truhlárny, vodovod, vazárnu knih a zahradnictví. Je rovněž otevřen veřejnosti. Některé bývalé budovy však vráceny nebyly a nyní je spravuje Pozemkový fond. Například budova bývalého klášterního pivovaru stále chátrá. Otázky a odpovědi Jaké jsou rozdíly proti zákonu z roku 2008? Původní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi vznikl v minulém volebním období za vlády Mirka Topolánka. Vycházel z dohody uzavřené mezi 17 církvemi 10

12 a náboženskými společnostmi, mezi nimiž vedle římskokatolické církve figurují menší evangelické církve, Církev československá husitská, pravoslavná církev, Federace židovských obcí a další. Již tehdy byla stanovena celková hodnota odebraného majetku na 134 miliard korun. Z tohoto návrhu vyšlo Ministerstvo kultury a speciálně ustavená komise také při přípravě aktuálního návrhu. Oproti roku 2008 ale došlo k následujícím změnám: zvýšil se objem vydávaného majetku z 51 miliard na 75 miliard korun, naopak se snížila výše finanční náhrady, a to z 83 miliard na 59 miliard korun, došlo ke zkrácení doby, po kterou bude stát vyplácet platy duchovním, z 20 na 17 let. Jak byla určena výše finanční kompenzace? Hodnota vraceného majetku a výše finanční kompenzace za nevydaný majetek byla stanovena vládní komisí již v roce 2007 na základě detailních podkladů od církví a náboženských společností, Pozemkového fondu ČR a Lesů ČR. Současná vláda tento výpočet přijala a zvolenou metodu výpočtu potvrdila jako vyhovující renomovaná auditorská společnost Ernst & Young. Rozsah majetku se zjišťoval z pozemkových knih a následným srovnáváním parcel katastrálními úřady. Od původního majetku církví se následně odečetl současný majetek církví a ten, který nepožadují. Jedná se samozřejmě o kvalifikovaný odhad. Pokud by se odhadovala cena každé jednotlivé nemovitosti či pozemku, které nemohou být z různých důvodů navráceny, výsledná částka by byla pro stát jednoznačně méně výhodná. Cena zemědělské půdy byla stanovena na základě průměru tržních cen. Protože původní majetek církví je rovnoměrně rozprostřen po celé České republice, došlo ke zprůměrování ceny za půdu na jednotkové ceně 44 korun za metr čtvereční. Co by se konkrétně stalo, kdyby bylo vyrovnání s církvemi vzhledem k ekonomické krizi odloženo? Další vyčkávání znamená konkrétní rizika: Další navyšování plateb ze státního rozpočtu, který by i nadále musel vyplácet církvím podporu a hradit platy duchovních. Počet duchovních přitom kontinuálně roste. Schyluje se k registraci dalších nových církví, které vznikly podle nového zákona o církvích. Ty v roce 2014 naplní podmínky pro svou registraci, která jim umožní čerpat stejnou podporu státu, jako čerpají církve stávající. Pokud stát přikročí k vyrovnání s církvemi později, bude muset do tohoto procesu zahrnout i tyto nově vzniklé církve. Hrozí živelné vydávání majetku na základě jednotlivých žalob. Oprávněnost církevních nároků přitom opakovaně potvrdil Ústavní soud. Nelze vyloučit, že soudy by církvím 11

13 vracely i majetek nad rámec stávajícího návrhu zákona o majetkovém vyrovnání, konkrétně majetek obcí a krajů, s jehož vracením předkládaný zákon nepočítá. To s sebou nese riziko následných žalob měst a krajů na stát a žádostí o jeho náhradu. Nadále bude blokován rozvoj obcí, na jejichž území se majetek církví nachází. Proč vláda trvá na církevních restitucích, když nemají většinovou podporu veřejnosti a navíc k nim dochází v ekonomicky obtížné době? Vyrovnání s církvemi představuje dlouhodobý problém, s jehož řešením není možné vyčkávat z právních i morálních důvodů. V důsledku tento krok státu uleví, protože umožní ukončení vyplácení platů duchovních ze státního rozpočtu. V praktické rovině přinese prospěch stovkám měst a obcí, na jejichž území se blokovaný a postupně chátrající majetek církví nachází. Pro stát a daňové poplatníky bude celý tento proces výhodnější, než zachování současného stavu. Vývoj ekonomiky je proměnlivý a nelze jej předjímat na desítky let dopředu. Proč nebyly pozemky oceňovány podle původní bonity a vyhlášky z roku 1991 jako u ostatních restituentů? V roce 1991 se postupovalo podle vyhláškových cen, protože ještě neexistovaly ceny tržní. Finanční kompenzaci navíc přijalo minimum restituentů. Většině z nich byl v případě, že nemohl být navrácen původní pozemek, vydán pozemek náhradní. Tuto možnost výběru církve nemají a na rozdíl od těchto restituentů jim bude přiznána paušální náhrada za veškerý nevydaný majetek. Pozemky vlastněné církvemi navíc stát během uplynulých dvaceti let využíval a měl z něho zisky. Finální částka 44 korun za metr čtvereční vychází z propočtů Ministerstva kultury, které posuzovalo několik set tisíc položek na seznamu církevního majetku. Tato položka odráží průměr cen ve všech regionech České republiky, na jejichž území se církevní majetek rovnoměrně nacházel. Existuje ucelený seznam majetku, který bude církvím vydán? Seznamem Ministerstvo kultury disponuje, hodnověrnost každé jednotlivé položky bude ale možné prokázat až v samotném průběhu restitucí. O tom, zda je žádost o vydání konkrétního majetku oprávněná, bude, podobně jako u původních restitucí v 90. letech, rozhodovat pozemkový úřad, případně Lesy ČR. Proč vláda nepřipravila výčtový zákon, který by rozsah vydávaného majetku stanovil po položkách a vyvrátil tak jakékoliv pochybnosti? Obecný restituční předpis je pro stát výhodnější než výčtový předpis. Ten by jistě vedl k řadě soudních sporů, protože lze očekávat, že při celkovém počtu zhruba 100 tisíc 12

14 položek dojde k chybám. Reálně by hrozilo, že stát vydá i majetek, který církev nevlastnila (stačí připomenout případ technické budovy Národního divadla, která byla administrativním omylem vydána řádu voršilek). Nehrozí přetížení pozemkových úřadů a soudů, které budou rozhodovat sporné případy? Obavy z přetížení úřadů nejsou na místě. Zvládly již naturální restituce v 90. letech, které byly svým rozsahem mnohem širší. Proč bude stát financovat církve dalších 17 let? Nemůže dojít ke zkrácení tohoto období? Církve jsou v současnosti plně závislé na státu, a stát jim proto musí dát prostor, aby si své vnitřní poměry upravily a přizpůsobily se nové situaci. Období 17 let, po které stát bude svou podporu církvím postupně snižovat, bylo zvoleno jako kompromis v původním návrhu z roku 2008 bylo toto období 20leté. Další zkrácení tohoto období by výrazně zvýhodnilo katolickou církev, které bude vrácena větší část majetku, s nímž bude moci hospodařit (podle současného řešení 80 procent majetku připadne katolické církvi, 20 procent si rozdělí ostatní církve). Naopak by bylo krajně nevýhodné pro menší církve, které žádným majetkem nedisponují a jejichž další činnost bude záviset na finančním vyrovnání. Jejich existence by byla krácením přechodného období vážně ohrožena. Proč nemůže majetek spravovat veřejnoprávní fond, který by zároveň činnost církví financoval, jak navrhují sociální demokraté? Veřejnoprávní fond navrhovaný sociální demokracií pouze konzervuje nynější stav, v němž jsou církvím protiústavně upírána vlastnická práva, a jde proti principu nezávislosti církví a státu. Vždy jej prosazovaly dvě skupiny: ti, co se už těšili, jak budou takový fond spravovat a postupně tunelovat, a ti, kteří chtějí zachovat moc státu i nad církvemi. Předložený zákon jde opačnou cestou napravuje některé majetkové křivdy a připravuje půdu pro úplnou nezávislost církví na státu a státním rozpočtu. Každá výrazná změna v zákoně navíc může rozbít dohodu, kterou mezi sebou uzavřelo všech 17 církví působících na území ČR a kterou následně posvětila vláda. Nelze vyloučit, že složitá vyjednávání by musela začít opět od nuly. Proč je kampaň ČSSD klamavá? ČSSD spustila kampaň kritizující církevní restituce, čímž chce jen odvést pozornost od svých vážných vnitřních problémů kolem exhejtmana Ratha. Po formální stránce je k nerozeznání od přístupu KSČM a stydět by se za ni nemusel ani Miroslav Grebeníček. 13

15 Hraje na nejnižší pudy a polarizuje společnost ve vztahu k církvím obecně. Majetkové vyrovnání státu a církví přitom není darem, ale nápravou totalitních křivd. Lživá je i kampaň ČSSD s rozesílanou složenkou na korun. Po dobu 30 let budou vypláceny prostředky jen v objemu 44 procent z celkové částky 134 miliard korun. Zároveň je skutečností, že výnosy státu z hospodaření s církevním majetkem jsou dosud dvojnásobné než výdaje. Obrazně řečeno si tedy církev výrazně předplatila, když výnosy z jejího majetku sloužily jako příjem státního rozpočtu s následným přerozdělováním směrem k veřejnosti. 14

16 Seznam obcí nejvíce postižených neřešením církevních restitucí 1. Červená Řečice 2. Dolní Loučky 3. Hořepník 4. Kunštát 5. Nová Cerekev 6. Polkovice 7. Předklášteří u Tišnova 8. Sebranice 9. Vyskytná nad Jihlavou 10. Želiv 11. Pozlovice 12. Hradišťko 13. Kamýk nad Vltavou 14. Dalečín 15. Nová Říše 16. Vyskytná u Pelhřimova 17. Horažďovice 18. Rudíkov 19. Nové Veselí 20. Štoky 21. Rajhrad 22. Lužná 23. Chrašťany 24. Stříbro 25. Ratenice 26. Dobřichov 27. Rataje nad Sázavou 28. Sedlec-Prčice 29. Neratovice 30. Horní Jelení 31. Libice nad Doubravou 32. Jinočany 33. Třanovice 34. Rovensko pod Troskami 35. Nové Strašecí 36. Frýdlant nad Ostravicí 37. Choteč 38. Kosoř 39. Rynárec 40. Jiřetín pod Jedlovou 41. Hvězdlice 42. Praha Nebušice 43. Zbraslav 44. Lázně Bělohrad 45. Volyně 46. Javornice 47. Lično 48. Sezemice 49. České Meziříčí 50. Potštejn 51. Pohoří 52. Dobré 53. Solnice 54. Staré Ždánice 55. Dobřany 56. Býšť 57. Lesní Hluboké 58. Česká Bělá 59. Praha Slivenec 60. Větrušice 15

17 Argumentář k majetkovému vyrovnání státu a církví Vydal ODS Publishing, s.r.o., Doudlebská 1699/5, Praha 4 v roce 2012 Tel.: , Občanská demokratická strana 2012

18 Občanská demokratická strana 2012

Stát a církve. -prospěšné partnerství. JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2010. www.cevroinstitut.cz

Stát a církve. -prospěšné partnerství. JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2010. www.cevroinstitut.cz Stát a církve -prospěšné partnerství JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2010 Vztah státu a církví v České republice Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani

Více

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Vyjádření vlády České republiky k návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1 na zrušení ustanovení 3 odstavce 1 písmeno b), 3 odstavce 3, 5 odstavce 1 a 7 odstavce

Více

B. Výhrady k odlišným postupům zákona v porovnání se zákony upravující restituci fyzických osob

B. Výhrady k odlišným postupům zákona v porovnání se zákony upravující restituci fyzických osob Výhrady k zákonu č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi A. Obecné politické připomínky Zákon č. 428/2012 Sb. byl schválen velmi těsnou většinou v Parlamentu ČR a

Více

Parlament České republiky. Senát. 10. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 10. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 323 10. funkční období 323 Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání

Více

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617)

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne. 2015 o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) 1. Vládní návrh Zákona ze dne... 2015 o státním rozpočtu České republiky

Více

Ekonomika lesního hospodářství

Ekonomika lesního hospodářství Ekonomika lesního hospodářství Cvičení Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí Sine 34/2015-OKK V Praze 20. července 2015 Výtisk č.: S t a n o

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 DUBNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY STANOVISKO ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE HARTMANN, JELÍNEK, FRÁŇA A PARTNEŘI KE KAUZE BLANKA

Více

Parlament České republiky. Senát. 7. funkční období. N á v r h. senátního návrhu zákona

Parlament České republiky. Senát. 7. funkční období. N á v r h. senátního návrhu zákona Parlament České republiky Senát 7. funkční období 2010 N á v r h senátního návrhu zákona senátorů Jana Hajdy, Jiřího Bise, Petra Pakosty, Igora Petrova a Karla Korytáře, kterým se mění zákon č. 229/1991

Více

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Důvodová zpráva: I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Platné znění zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými

Více

Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace

Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace Nadace a nadační fondy Zřizují se podle zákona 227/1997 Sb. (Nově NOZ) Jsou to účelová sdružení majetku zřízená a

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků S e n á t n í n á v r h ZÁKON ze dne o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 868/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 868/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 868/0 Návrh poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Synodní rada, poštovní přihrádka 466, 111 21 Praha 1, Jungmannova 9 tel.: 224 999 211, fax: 224 999 219, e-mail: e-cirkev@e-cirkev.cz; www.e-cirkev.cz Všem sborům a kazatelským

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

1. mimořádné zasedání 33. synodu ČCE (25. 11. 2011) TISK 5 MAJETKOVÉ VYROVNÁNÍ STÁTU S CÍRKVEMI

1. mimořádné zasedání 33. synodu ČCE (25. 11. 2011) TISK 5 MAJETKOVÉ VYROVNÁNÍ STÁTU S CÍRKVEMI TISK č. 5 1. mimořádné zasedání 33. synodu ČCE (25. 11. 2011) TISK 5 MAJETKOVÉ VYROVNÁNÍ STÁTU S CÍRKVEMI A) Úvod Synodní rada předkládá synodu zprávu o průběhu dosavadních jednání mezi Českou republikou

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 791/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 791/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 791/0 Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

ZÁKON. ze dne kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON. ze dne kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne. 2015 kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 235/2004 Sb., o dani

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

1133/94-11 POKYN. ze dne

1133/94-11 POKYN. ze dne 1133/94-11 POKYN Ministerstva zemědělství ČR, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Pozemkového fondu ČR o společném postupu při uplatňování 11 odst. 1 písm. f) zákona č. 229/1991 Sb. ve znění

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 546 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 13.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 546 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 13. 222 10. funkční období 222 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a

Více

VYBRANÉ ASPEKTY PROJEDNÁVÁNÍ LEGISLATIVNÍCH NÁVRHŮ DOTÝKAJÍCÍCH SE PROBLEMATIKY CÍRKEVNÍCH RESTITUCÍ V ČESKÉ REPUBLICE

VYBRANÉ ASPEKTY PROJEDNÁVÁNÍ LEGISLATIVNÍCH NÁVRHŮ DOTÝKAJÍCÍCH SE PROBLEMATIKY CÍRKEVNÍCH RESTITUCÍ V ČESKÉ REPUBLICE VYBRANÉ ASPEKTY PROJEDNÁVÁNÍ LEGISLATIVNÍCH NÁVRHŮ DOTÝKAJÍCÍCH SE PROBLEMATIKY CÍRKEVNÍCH RESTITUCÍ V ČESKÉ REPUBLICE JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. únor 2014 Studie č. 5.343 2 1) Úvod Konfesněprávní zákonná

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Rozpočtová pravidla. vnitřní předpis Pirátů

Rozpočtová pravidla. vnitřní předpis Pirátů Rozpočtová pravidla vnitřní předpis Pirátů Obsah Úvodní ustanovení 2 1 Účel........................... 2 2 Základní ustanovení.................. 2 3 Účelové určení..................... 2 3a Účelové určení

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 65 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce dubna

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornafjb2lyn) IV. ODŮVODNĚNÍ

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornafjb2lyn) IV. ODŮVODNĚNÍ IV. ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních principů, zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny Cílem předkládaného

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období. Návrh. poslanců Miroslava Kalouska, Jana Kasala a Jaromíra Talíře.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období. Návrh. poslanců Miroslava Kalouska, Jana Kasala a Jaromíra Talíře. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období 776 Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Jana Kasala a Jaromíra Talíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2015 7. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2015 7. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 01 7. volební období P o s l a n e c k ý n á v r h ZÁKON ze dne. 01, kterým se mění zákon č. 1/009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky

Více

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy V Z O R R Á M C O V É S M L O U V Y O D L O U H O D O B É M S T Á T N Í M F I N A N C O V Á N Í V Y S O K É Š K O L Y Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy Poskytovatel: Česká

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 229/1998 Sb. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 Generální konference Mezinárodní organizace práce, svolaná do Ženevy Správní radou Mezinárodního úřadu práce,

Více

115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb.

115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb. 115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 580/4

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 580/4 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 580/4 Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi

Více

Vývoj příjmů a výdajů

Vývoj příjmů a výdajů Hospodaření města sledované z hlediska příjmů a výdajů celkem byla ve sledovaném období 2000-2006 ztrátové ve výši 17,2 mil. Kč. Celkové výdaje převýšily příjmy zejména v letech 2000-2003. V letech 2004

Více

ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Čl. I

ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Čl. I Strana 2323 128 ZÁKON ze dne 6. dubna 2016, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 902/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 902/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 902/0 Návrh poslance Martina Plíška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Přehled aktuální judikatury Ústavního soudu ve věci církevních restitucí, resp. legitimního očekávání církevních právnických osob

Přehled aktuální judikatury Ústavního soudu ve věci církevních restitucí, resp. legitimního očekávání církevních právnických osob Přehled aktuální judikatury Ústavního soudu ve věci církevních restitucí, resp. legitimního očekávání církevních právnických osob JUDr. Ivana Janů 1 soudkyně Ústavního soudu České republiky I. Chronologie

Více

Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o.

Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o. SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 rozpo čet 2010 návrh 2011 Příjmy SR celkem 586

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

Karlovarský kraj Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008

Karlovarský kraj Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008 Karlovarský kraj Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008 Komentář k návrhu rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008 Pravidla pro sestavení, schvalování a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008

Více

MMB Název: Návrh na upuštění od vymáhání úhrad za užívání pozemků p.č. 4609/14, 5218 a 5219 v k. ú. Královo Pole od SBD DRUŽBA.

MMB Název: Návrh na upuštění od vymáhání úhrad za užívání pozemků p.č. 4609/14, 5218 a 5219 v k. ú. Královo Pole od SBD DRUŽBA. Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5.2015 11 MMB2015000000406 ZM7/ ÚÓĚf Název: Návrh na upuštění od vymáhání úhrad za užívání pozemků p.č. 4609/14, 5218 a 5219 v k.

Více

po modré společně Společně Plus pro nová pracovní místa

po modré společně Společně Plus pro nová pracovní místa po modré společně Společně Plus pro nová pracovní místa Společně Plus pro nová pracovní místa Mgr. Petr Gandalovič volební lídr Ústeckého kraje Nezaměstnanost nepovažujeme jen za ekonomický, ale hlavně

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Čl. I. Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Čl. I. Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 950 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 950 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28. 142 9. funkční období 142 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslance Pavla Kováčika. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslance Pavla Kováčika. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 232 Návrh poslance Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Více

PŘEDSTAVENÍ HOSPODAŘENÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE V ČR. ZA ROK 2015 Praha,

PŘEDSTAVENÍ HOSPODAŘENÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE V ČR. ZA ROK 2015 Praha, PŘEDSTAVENÍ HOSPODAŘENÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE V ČR ZA ROK 2015 Praha, 23. 11. 2016 Nový způsob hospodářského zabezpečení církve s sebou nese větší míru svobody, ale zároveň i zodpovědnosti a i s finančním

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 944/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 944/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 944/0 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Negativní vlivy na systém veřejného zdravotního pojištění od roku 2010

Negativní vlivy na systém veřejného zdravotního pojištění od roku 2010 Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a

Více

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 13. září 2016 Aktuální informace z oblasti financování obcí Příprava rozpočtu obcí na rok 2017 Příprava

Více

N á v r h. Z Á K O N ze dne.2015,

N á v r h. Z Á K O N ze dne.2015, N á v r h Z Á K O N ze dne.2015, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Parlament se usnesl

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2016 (Pravidla)

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2016 (Pravidla) Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2016 (Pravidla) Platnost od: 22.02.2016 Účinnost od: 23.02.2016 Zpracoval: Odbor sociálních

Více

Parlament České republiky. Senát. 9. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona

Parlament České republiky. Senát. 9. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona 330 9. funkční období 330 Návrh senátního návrhu zákona senátora Františka Bublana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských

Více

ZÁKO ze dne 2011 kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Čl.

ZÁKO ze dne 2011 kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Čl. III. N á v r h ZÁKO ze dne 2011 kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Státní pozemkový úřad Problematika převodů pozemků z vlastnictví státu na obce

Státní pozemkový úřad Problematika převodů pozemků z vlastnictví státu na obce Státní pozemkový úřad Problematika převodů pozemků z vlastnictví státu na obce Celostátní finanční konference Svazu měst a obcí České republiky 11. listopad 2016 Ing. Eva Šobáňová Odbor řízení privatizace

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Senátní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Senátní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1030 Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních

Více

2. Jsou v rámci Vaší činnosti zřizovány rozkladové komise ad hoc pro jednotlivé rozkladové řízení?

2. Jsou v rámci Vaší činnosti zřizovány rozkladové komise ad hoc pro jednotlivé rozkladové řízení? 1. Jsou součástí Vaší organizace rozkladové komise jako zvláštní poradní orgány pro účely řízení o rozkladu podle 152 zákona č. 500/2000 Sb., správního řádu a jaké to jsou (kolik jich je)? 2. Jsou v rámci

Více

VEŘEJNÉ FINANCE A CÍRKEVNÍ RESTITUCE

VEŘEJNÉ FINANCE A CÍRKEVNÍ RESTITUCE VEŘEJNÉ FINANCE A CÍRKEVNÍ RESTITUCE CYRIL KLEPEK Abstrakt Cílem této eseje je analýza církevních restitucí a jejich důsledků na státní rozpočet. Především se diskutuje zákon č. 428/2012 Sb. o majetkovém

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 280 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních

Více

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona I n f o r m a c e o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona 1. Právní rámec problematiky Právo trvalého užívání nemovitého majetku státu

Více

ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí

ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

ČR na rok 2012 a vazba na rozpočty obcí. Miroslav Kalousek ministr financí 10. listopadu 2011

ČR na rok 2012 a vazba na rozpočty obcí. Miroslav Kalousek ministr financí 10. listopadu 2011 Návrh státn tního rozpočtu ČR na rok 2012 a vazba na rozpočty obcí Miroslav Kalousek ministr financí 10. listopadu 2011 Makroekonomický vývoj ČR se zotavuje po ekonomickém propadu z přelomu let 2008 a

Více

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou Právní úprava 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 277/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 277/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 277/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů

Více

Daňové příjmy obcí v roce 2007 zaznamenaly nárůst

Daňové příjmy obcí v roce 2007 zaznamenaly nárůst Daňové příjmy obcí v roce 2007 zaznamenaly nárůst K 1. 1. letošního roku nabyla účinnosti tolik diskutovaná novela zákona o rozpočtovém určení daní, která zásadně změnila způsob výpočtu konkrétního podílu

Více

2. Historický vývoj evidence nemovitostí

2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. 1. Veřejné knihy Evidence nemovitostí je pojem, se kterým se setkáváme v našich zemích již od středověku. S vývojem evidence nemovitostí je spojena potřeba vyměření

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Návrh poslance Ladislava Šincla na vydání zákona o výplatě dodatečné náhrady za pohledávky vedené u Union banky, a. s., v konkursu

Více

3. 12. 1992 Československé státní občanství dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi potvrzeno MV ČR.

3. 12. 1992 Československé státní občanství dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi potvrzeno MV ČR. Žalovaná strana: I. Národní památkový ústav právní zástupce: JUDr. Miloš Hošek, advokát Žalující strana: II. Colloredo-Mannsfeldové Dědicové: 1) Kristina Colloredo-Mansfeldová nemovitosti po dr. Josefu

Více

Šiřte dále to jim přece zase nemůže projít

Šiřte dále to jim přece zase nemůže projít ...a pojďme si říci, co se nového "profláklo". Máme zde věc, o které se vůbec nemluví, jako by se nikdy nestala... evidentně si stávající vedení církví velmi přeje, aby se tu skutečnost veřejnost nikdy

Více

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

HISTORIE A SOUČASNOST STÁTNÍ LESNICKÉ POLITIKY ČR

HISTORIE A SOUČASNOST STÁTNÍ LESNICKÉ POLITIKY ČR HISTORIE A SOUČASNOST STÁTNÍ LESNICKÉ POLITIKY ČR Ing. František Morávek Stav lesnické politiky před revolucí 1989 Státní lesnická politika neexistovala Existence resortních výhledů ze statistik a SLHP

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj:  DŮVODOVÁ ZPRÁVA DŮVODOVÁ ZPRÁVA Obecná část Zhodnocení platné právní úpravy Stanovení minimálního vyměřovacího základu demotivuje jak zaměstnance, tak především zaměstnavatele, k uzavírání pracovních poměrů na zkrácený

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

Postavení církví z pohledu zákona o veřejných zakázkách

Postavení církví z pohledu zákona o veřejných zakázkách Postavení církví z pohledu zákona o veřejných zakázkách 28.3.2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická kancelář v České republice Největší právnická firma v České

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České

Více

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 I. Důvodová zpráva: Současná vláda pod vedením premiéra Bohuslava Sobotky ve svém programovém prohlášení a zejména

Více

Částečné majetkové narovnání vztahů s církvemi otázky a odpovědi

Částečné majetkové narovnání vztahů s církvemi otázky a odpovědi Částečné majetkové narovnání vztahů s církvemi otázky a odpovědi Proč má být majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi provedeno? Jde v první řadě o zmírnění křivd spáchaných za minulého

Více

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla)

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla) Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla) Platnost od: 22.02.2016 Účinnost od: 23.02.2016 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více